__MAIN_TEXT__

Page 1

Global Art Magazine ฉบับที่ 15/2557

เด็กๆ ไมยอมกินผัก ทำอยางไรดี ? ตามมาดูของดีไอเดีย คนไทย “โปสการด ทูตวัฒนธรรม” “Origami” คืออะไร มาเรียนรูแ ละสนุกเลน ไปกับเรา ไดที่นี่!!

15

Vol.


n io it t e p m o C l a n io t a N t r A “Global »ÃÐʺ¡ÒóÊØ´ÅéÓ¤‹Òã¹ÇÑÂàÂÒǏ” Global Art National Competition หรืองานอารต คอมพ ชือ่ นีค้ งเปนทีค่ นุ หู ของเด็กๆ และ ผูปกครอง ที่ ร่ำเรียนโกลเบิล อารต กันมานาน งานนีเ้ ราจัดมาเกือบ 10 ปแลวคะ ไมเคยวางเวนถือเปนกิจกรรมใหญ ประจำปทช่ี าวโกลเบิล อารต เราแสนจะตืน่ เตน และภาคภูมิใจ เพราะงานนี้เราเชื่อมั่นวาสิ่งที่ เหลาจิตรกรนอยผูก ลาจะไดรบั จากการแขงขัน นั้นคือ ประสบการณสุดล้ำคาในวัยเยาว

เพราะกอนวันแขงขัน นองๆ ตองผานการฝกซอม ถึงแมจะร่ำเรียน กันมานาน การวางแผนและเตรียมความพรอมตางๆ เพื่อให วันจริงสามารถทำผลงานออกมาไดดีที่สุดและไมตื่นสนามนั้น เปนสิง่ จำเปน พอถึงวันจริง แผนการและความพรอมทีเ่ ตรียมมา จะถูกความกดดันจากการแขงขันทีจ่ ำกัดเวลา ภายใตสภาวะแวดลอม ทีไ่ มคน ุ เคยบีบคัน้ ใหเกิดความประหมา คนทีพ่ รอมกวาสามารถ ควบคุมความตืน่ เตนไดดแี ละรูจ กั แกไขปญหาเฉพาะหนา เทานัน้ ทีจ่ ะสามารถทำผลงานออกมาไดดสี มดังตัง้ ใจ ทัง้ หมดทัง้ มวลนี้ อาจดูเปนภารกิจทีย่ ากเข็ญ ตองอาศัยพลังใจ และความกลาหาญเปนอยางมากสำหรับผูเขาแขงขันตัวเล็กๆ ทัง้ หลาย แตสดุ ทายรางวัลทีย่ ง่ิ ใหญในฐานะตัวแทนประเทศไทย และความภูมิใจที่สามารถเอาชนะตนเองจนฝาฟนการแขงขัน สุดกดดันมาได จะคือรางวัลสุดคุมคาใหกับหัวใจดวงนอยที่ กลาหาญเหลานี้

ศูนยโกลเบิล อารต ทั่วประเทศ กรุงเทพและปริมณฑล

สีลม (ซ.คอนแวนต) ประชานิเวศน 1 (บองมารเช) วังหิน (โลตัส) สาธุประดิษฐ 20 สุขุมวิท 101/1 (ปยรมย เพลส) เพชรเกษม 65 (Big C เพชรเกษม) รามคำแหง 112 (ม.สัมมากร) เดอะมอลล บางกะป วัชรพล ติวานนท (เมืองทองธานี) พระราม 3 (ฟวเจอรมารท) รังสิต (บานฟาคลอง 4) บางแค (ถ.กาญจนาภิเษก) พระราม 2 สะพานพุทธฯ (โรงเรียนซางตาครูส) พาราไดซ พารค สุขุมวิท 77 (บิ๊กซี ออนนุช) เซ็นทรัล แจงวัฒนะ ยูเซ็นเตอร 2 (ซอยจ�ฬา 42) ฟอรจูน ทาวน พิบูลสงคราม นวมินทร (สุขาภิบาล 1) บางใหญ (นนทบุรี) โลตัส ศรีนครินทร

02-236-5450 02-953-8889 02-942-3574 083-073-0085 02-741-8292 02-809-4743 02-729-3719 02-734-3411 02-793-4528-9 02-961-7705 02-689-0884 080-972-0543 02-455-3389 02-450-1306 02-472-5559 02-746-0805 02-742-4405 02-101-0340 02-214-2572 02-641-0049 02-526-5892 02-944-8825 02-595-0431 02-740-4007

พระราม 5 (วัดเฉลิมพระเกียรติ์ฯ) 02-881-5726-7 เซ็นทรัล ปนเกลา 02-884-8620 บางบัวทอง 087-000-9409 เดอะคริสตัล 02-515-0609 พระราม 2 (ทาขาม 30) 02-417-6640 จรัลสนิทวงศ 13 (ซอย ร.ป.ภ.) 085-045-7779 เมกา บางนา 02-510-3060 นราเพลส (ซอยนราธิวาส 24) 087-971-9292 ลำลูกกาคลอง 6 (สโมสรบานฟาปยรมย) 02-532-6962 พอรโต ชิโน (จ.สมุทรสาคร) 084-022-5858 เทสโก โลตัสแจงวัฒนะ 02-982-6915

ภาคตะวันออก

ศรีราชา (ชลบุรี) ระยอง (อ.เมือง) เมืองชลบุรี อำเภอฉะเชิงเทรา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นครราชสีมา (อ.เมือง) เซ็นทรัล ขอนแกน อุดรธานี (ถ.โพศรี) อำเภอปากชอง บุรีรัมย (อ.เมือง) มุกดาหาร

038-326-689 094-264-5491 038-467-176 082-076-1133 044-254-308 043-288-466 042-181-211 044-314-386 087-123-1463 085-482-0451

ภาคกลาง

นครปฐม (ถ. 25 มกรา) อยุธยา (อ.พระนครศรีอยุธยา) สระบุรี (ถ.พิชัยรณรงคสงคราม) บานโปง (ราชบุรี) กาญจนบุรี (อ.เมือง) พิษณุโลก (อ.เมือง)

ภาคเหนือ

เชียงใหม (อ.เมือง) พะเยา (อ.เมือง) เพชรบูรณ (ถ.เพชรรัตน) เชียงราย มีโชคพลาซา (จ.เชียงใหม)

ภาคใต

ภูเก็ต (ถ.วิรัชหงษหยก) นครศรีธรรมราช (ถ.พัฒนาการคูขวาง) สุราษฎรธานี (อ.เมือง) ชุมพร (อ.เมือง) กระบี่ เจ บี หาดใหญ ตรัง (ถ.หวยยอด) ทุงสง (นครศรีธรรมราช) เซ็นทรัลหาดใหญ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ โกลเบิล อารต กวา 65 ศูนยทั่วประเทศ โทรศัพท 02-214-6210-1 (วันอังคาร-เสาร, เวลา 9.00-18.00 น.) www.globalart.co.th, www.facebook.com/Global.Art.Thailand

034-244-265 081-384-4411 036-220-950 086-564-1958 034-511-380 081-887-7072 053-233-225 054-411-123 081-454-1612 081-629-6150 053-230-303 076-522-876 075-318-130 077-275-338 077-512-282 075-621-205 074-223-955 089-295-3399 075-423-747 074-801-448


2014 September จับฉลากแล ะ ประกาศผล Lucky Dra w Grand ครั้งที่ 7 Opening

ศูนย “จันทบุรี”

2014 October

Global Art National Competition

2014


t r A l a b o l G rnational Inte ition Compe0t14 2 2014 November

2014 December ÁÕ º„ †©´´£ƒ¬È £ ¥³œ ›²†
+DOORI)DPH‹›²›š¶Çšn®‰Ä†š¾ƒm‰Àƒ¦¾›µ¦®³¤q–˜¶Æ œ¨³• ¦¨•¦³£ÀŒ¨qž¢d ®¸ ¨nÁšƒ³¤œ¤±ƒ¨•¨³•¡³ŸŠ³ƒ˜¶–Æ ³m ‰ÄÁš¤®›š¶Ç ¢¶Š±Á†¤ƒ²š›n³‰šn³¾¤³ÂœŒ¢ƒ²š¾¦£gAA

¤³‰¨²¦ ¾¬¤¶£é˜®‰Œš±¾¦µ© ¤q ƒ³¤ •é š¹ 6©¹ œ¤d šµ À˜¤‰¾¤£¶ š®š›¹Ÿ³³¦šŒŒµ¦›( i³) ®³£

¤¹ ¶

¤³‰¨²¦Œš±¾¦µ©

ประกวดวาดภาพ

งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ระบายสี ในวันสุนทรภู ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63 โรงเรียนสาธิต ประจำปการศึกษา 2556" มหาวิทยาลัยศิลปากร กิจกรรมการสรางภาพดวย (ปฐมวัยและปฐมศึกษา) การฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับชั้นปฐมวัย

¹ 鳨³ ¥– ÀŒ†›é •Œ ™œšd À³¤ƒ‰¾¤£¶ š«³™–µ ¢¬³¨˜µ £³¦£² «©¦µ (œœ³¹š) ®³£¹ 7

¤³‰¨²¦¤®‰Œš±¾¦µ© ®²š•²›˜¶Æ

งานประกวดระบายสีวันสุนทรภู £¶ q ˜¦º †´¾–£ (¿ •é œ¹ 5³¤œ”d À¤‰¾¤£¶ š£¨¹ ˜–º ©ƒ· ª³–Ÿ‰“² ˜£) š³ ®³£

¤³‰¨²¦Œš±¾¦µ©

งานสัปดาหวันภาษาไทย โรงเรียนยุวทูตศึกษาพัฒนา ปการศึกษา 2557

•é «µ¤ƒµ ¤ ¿ƒn¨¬³¨‰ªq (Ÿ¢µ )

š«³¤«³«š¨q ¾µ ˜©©ƒ· ª ®³£¹ 6 œd À¤‰¾¤£¶ ³

ƒ¤


 ¤³‰¨²¦Œš±¾¦µ©

µ ¨‰ª¿q ƒ¨n ¾Œ •ŒœŒd À³¤–‰¨µ¾¤“¹ £¶ š«³¤«³«š¨q ¾µ ˜¸Ç®©(«¿³–£ ‰o †)q

®³£¹ 5

¢

การประกวดระบายสี วันไหวครู ระดับชั้นอนุบาล 2 โครงการ Smart Kid's ¤³‰¨²¦Œš±¾¦µ© with magic Art ®²š•²› ประจำปการศึกษา กิจกรรมประกวด 2557 ระบายสีตัวละครสุนทรภู โรงเรียนอนุบาล นครราชสีมา •éŸŒ² Œ³Ÿ¤‰¾ƒ¤£¶ ±šƒ®³š¤›¹ •³¶ ¦(šš®n†¤‰Š‰èÉ ¬¦‰µ ) ¤³Œ«¢¶ ³ £¹ 8 œd À¤ ®³

¤³‰¨²¦Œ¢¾Œ£

² 鳟¤ ƒŠµ «¢†² ¤ (¿†˜) •éƒé œd À¤‰¾¤£¶ š«„¹ ³š³¤¶ š†¤¤³Œ

®³£¹ 10

กิจกรรมประกวด ระบายสีวันสุนทรภู โรงเรียนสุขานารี นครราชสีมา

«¢¶ ³

¤³‰¨²¦Œš±¾¦µ© ®²š•²›˜¶Æ

งานแขงขันระบายสี ระดับชั้น ป.1

z 鳕³ œ¤Œ¶ ³ (š®n ‰š´Ç œ‰c ) •é³£œ¹ 9é œd À¤‰¾¤£¶ š®š›¹ ³¦Ÿ±¾£³ ®


 «¨²«•¶†¤²›šn®‰Ä˜¹ƒ˜m³šƒ¦²›¢³Ÿ›ƒ²š®¶ƒ†¤²‰Ç ˜¹ƒÄ«³¢¾•¸®šƒ²›†®¦²¢šq $UWRI9LHZŠ³ƒ‹›²›˜¶Æm³š¢³šn®‰Ä•n˜•¦®‰ƒ³¤¨³•À•£ƒ³¤œ¤²› ¾œ¦¶£Æ š–´¿¬šm‰„®‰–³¿¦±œ³ƒ›šÁ›¬šn³„®‰¦ºƒ¾Š¶£È ›¾Ÿ¸®Æ Á¬n¾ƒµ•¢¹¢¢®‰ ˜¶Æ¬¦³ƒ¬¦³£Ÿ¤n®¢ƒ²›š´¦³£¾«nš˜¶Æ‰m³£Ä¢³¨³•–m®¾–µ¢Á¬n•º¢¶†¨³¢ ¾†¦¸®Æ šÂ¬¨¿¦±šm³«šÁŠ¢³ƒ„·šÇ Áš‹›²›š¶Ç ˜³‰†®¦²¢šq°®£³ƒŒ¨ššn®‰Ä ¢³˜•¦®‰ƒ³¤ÁŒn¦³£¾«nš–m³‰Ä¢³¨³•¦‰›š¤ºœ¤m³‰„®‰«²–¨q¾Ÿ¸Æ®«¤n³‰ ¦¨•¦³£Á¬n•º¢¶†¨³¢À••¾•mš¿¦±¾œ|š¾®ƒ¦²ƒª”q„®‰šn®‰Äƒ²šš±†¤²›

“จินตนาการจาก เ ส น สรางลวดลาย ให โดดเดน”

ƒm®š®¸Æš¾¤³¢³˜ ¨³ ¢¤ºnŠ²ƒƒ²›¦³£¾«nš¿›› Ÿ®¤ºnŠ²ƒƒ²š›n³‰¿´† –m³‰Äƒ šš±†¤²› ¦ n ¨ À • ·Æ‰šn®‰Ä ¦³£˜m³š Á¬n†¨³¢¤ºn«·ƒ˜¶Æ¿–ƒ–m³ £«m¨š¢³ƒ¾¤³Š±ÁŒn¾«nšŸ¨ƒš²š¶ÇÁšƒƒm®³¤ †‰Š ‰ƒ²š®¶ƒ•n¨£š±†¤²› ¨³•¤ºœƒ²š¿¦±¬ ¾«nš¿–m¦±¾«nšŠ±± ¾«nš–²Ç‰¬¤¸®¾« nš•µÆ‰ Á¬†n ¨³¢¤º«n ƒ· ˜³‰ † ¨³ ¢²Æš†‰¿„ʼn¿¤‰¬š ¢«‰º «‰m³ ¾œ|š«²é¦²ƒª”q„®‰†²ƒ¿šmš ¨³¢¸Æ®–¤‰ ¾«nšš®šÁ ¢¤ºn«·ƒ ˜³‰†¨³¢ƒ¨n³‰¬n†«¨³ ‰› ¤³›¾¤¶£›šµÆ‰m®š †¦³£ ¾«nš¾‹¶£‰ ¬¤¸®¾«nš˜±¿£‰¢¹¢ Á¬n†¨³¢¤ºn«·ƒ¾ ¤¨•¾¤Å¨¢m¢²Æš††‰¦¸Æ®šÂ¬¨ ¾«nš¬£²ƒ¬ µƒ¿ƒ¿›› zš¤¸œ®¦¾«³ nš Á¬n†¨³¢¤ºn«·ƒ† ®£m³‰¾œ|šŠ²‰¬¨±¦¢¸Æ®šÂ¬¨ ¢m¤³›¾¤¶£›šm³ƒ¦²¨¶¤±¾›¶£› „²•¿£n‰†¨³¢¤¹š¿¤‰®²š–¤³£ 

¾«nšÀ†n‰¿› ¦ ¸ÆšÁ¬n †¨³¢¤º«n ƒ· ¾†¦®Æ¸ š›Â¬†¨® ¦¸ÆšÂ¬¦–m®¾š¸Æ®‰« £³m ‰Œ³n Ä ®m®šÀ£šš¹m¢š¨¦ ¹¡³Ÿ ¾«nšÀ†n‰¿› Á¬†n ¨³¢¤º«n ƒ· ¾†¦®›Æ¸ šƒÂ¬nš¬®£ ¬¤¸®¾–›µ À–Áš˜©µ ˜³‰¨†¦†Æ¶ ¦³£ ®®ƒ¢³—³n ¢®‰¾„n³Âœ ˜ƶ ¬¢š¹ ¨š †¨³¢¾†¦¸Æ®šÂ¬¨˜¶Æ Š±¾¬šÅ Ÿ¦‰² ¢m«µÇš«¹• ¾«nšÀ†n‰¨‰ Á¬n†¨³¢¤ºn«·ƒ—¿·‰†Ÿ›¦ ¾†¦¸Æ®šÂ¬¨˜¶Æ¤¹š¿¤‰²‰†¨³¢ ƒ³¤¾œ¦¶Æ£š˜µ© ¢m¬£¹•šµÆ‰ ˜³‰˜¶Æ¤¨•¾¤Å¨ ¾«nšœ¤± Á¬n†¨³¢¤ºn«·ƒ˜¶Æ¢m–m® „³•¬³£Â¢mŒ²•¾Šš˜¾š¸Æ®‰ ¾ƒµ•†¨³¢¾†¤¶£• ´Á¬n เราใช มาสรางลว เสนพวกนี้ ดลาย กันเลยนะคบนตัวปลา รับ


ท่ี ตวั อยา ง1

ÁŒn¾«nš¬£²ƒ¬¤¸®¾«nšµƒ¿ƒ¢³«¤n³‰¦¨•¦³£À•£¨³•¦‰›š†¤¶›œ¦³¿¦±¬³‰œ¦³«m¨š¦´–²¨Á¬n¨³•¾«nš¬£²ƒ¬¤¸® ¾«nšµƒ¿ƒ¿››†ºmšn®‰ÄƒÅŠ±Â•n¦¨•¦³£›š–²¨œ¦³®£m³‰‰m³£Ä

ท่ี ตวั อยา ง

2

ÁŒn¾«nšÀ†n‰¿››†¦¸Æš«¤n³‰¦¨•¦³£À•£¨³•Áš¦²ƒª”±¾•¶£¨ƒ²›–²¨®£m³‰˜¶ÆÁš«m¨š˜¶Æ¾œ|š†¤¶›œ¦³¿¦±¬³‰œ¦³ ¿–mÁš«m¨š˜¶Æ¾œ|š–²¨œ¦³¾¤³Š±¨³•¾œ|š¿š¨š®š¾Ÿ¸Æ®†¨³¢¿–ƒ–m³‰„®‰¦¨•¦³£

ท่ี ตวั อยา ง

3

ÁŒn¾«nšÀ†n‰Ášƒ³¤«¤n³‰¦¨•¦³£À•£Á¬nš®n ‰Ä¨³•¾«nšÀ†n‰¿››†º„m š³šƒ²š¾Ÿ¸®Æ ‰m³£–m®ƒ³¤¿›m‰«m¨š¦¨•¦³£ƒ²›–²¨œ¦³ ·Æ‰Áš–²¨®£m³‰Š±¾œ|š¿››‰m³£ÄÁ¬nšn®‰Ä˜´–³¢Â•n‰m³£„·Çš†¤²›

ท่ี ตวั อยา ง

4

ÁŒn¾«nš–m³‰Äš´¢³«¢«³š«¤n³‰¦¨•¦³£›š–²¨œ¦³À•£Áš–²¨®£m³‰Š±ÁŒn¾«nšÀ†n‰¿››†¦¸šÆ «¢ƒ²›¾«nš¬£²ƒ¬¤¸® ¾«nšµƒ¿ƒ¾œ|š¾«nšÀ†n‰µƒ¿ƒ¿››†¦¸šÆ Áš«m¨š˜¶¾Æ œ|š†¤¶›¿¦±¬³‰œ¦³ÁŒn¾«nšÀ†n‰¨³•¾œ|š¤ºœ˜¤‰ƒ¦¢˜´¦¨•¦³£ ¾Ÿµ¢Æ ¾–µ¢Áš«m¨š˜¶¾Æ œ|š–²¨œ¦³Š±ÁŒn¾«nšÀ†n‰¨³•¿›m‰¤±¬¨m³‰Œm¨‰–²¨œ¦³ƒ²›˜n®‰œ¦³¿¦n¨Š·‰ÁŒn¾«nš¬£²ƒ¬¤¸®¾«nšµƒ¿ƒ ¢³«¤n³‰¦¨•¦³£›š–²¨œ¦³®¶ƒ˜¶ šn®‰Ä˜•¦®‰š´¾«nš–m³‰Ä¬¤¸®®³ŠŠ±†µ•†nš¾«nš˜¶¬Æ ¦³ƒ¬¦³£š´¢³«¤n³‰«¤¤†q¦¨•¦³£¦‰›š¤ºœ¤m³‰–m³‰Ä·‰Æ Š±Œm¨£Á¬nš®n ‰Ä «³¢³¤—Ÿ²“š³˜²ƒª±ƒ³¤¨³•–m®¾–µ¢¿¦±£²‰Š±Â•n¤œº ¿››¦¨•¦³£˜¶¾Æ œ|š¾®ƒ¦²ƒª”q„®‰šn®‰Ä¾®‰•n¨£š±†¤²›«¨²«•¶˜ƒ¹ ˜m³š†¤²›


8

เรามักจะมีความสุขเมื่อเห็นลูกนอยเติบโตขึ้น อยางสมบูรณ แข็งแรง และเฉลียวฉลาด แตวัน นึง คุณแมเกือบทุกคนจะตองเผชิญ ความจริงอยางหนึ่งจากลูกวา

“หนูไมชอบกินผักนี่นา มันขม มันไมอรอย”

คุณแมบางคนอาจดูเปนเรื่องเล็กนอย แตการไดรับ สารอาหารครบ 5 หมู มีผลอยางยิง่ ตอการเจริญเติบโตทางรางกาย และพัฒนาการ ของสมอง และบอยครั้งที่การไมยอมทานผัก และหันไปทานขนมขบเขี้ยวอื่นๆ แทนนัน้ กลับกลายเปนพฤติกรรมทีท่ ำใหเกิดนิสยั การไมกนิ ผักติดมาจนเปนผูใ หญ

เรามาลองดูวา สาเหตุทเ่ี ด็กๆ ไมชอบกินผักก็เพราะวา “ผักมันขม ไมนา กิน สีสนั ไมสวย ไปกินขนมดีกวา” ซึง่ ประเด็นมันอยูท ค่ี วามนาทาน กับ รสชาติครับ ถาเราลองนำอาหารมาประดิษฐประดอยใหนา กิน ตกแตง รวมกับผลไมประเภทตางๆ เพือ่ เพิม่ รสชาติ หรือใสซอสปรุงรสนิดหนอย นอกจากเปนการฝก ฝมือของคุณแมแลว ยังทำใหเด็กไดลองทานผัก และผลไมที่ หลากหลายชนิด และทำใหการทานผักเปนเรือ่ งงายๆ หากไมเชือ่ ลองดูภาพตอไปนี้ดูสิครับ วานาทานขนาดไหน


นางสาว เนติ์ สุขเจริญ (เน)

9

อายุ 15 ป ม.4 รร.เตรียมอุดมศึกษา

นองเนติ์เรียนมานานแคไหนแลว ตั้งแตอายุเทาไหรคะ เทาที่จำไดเริ่มเรียนตอนอายุ 9-10 ขวบคะ โดยรวมๆ ก็ 5 ปกวาไดแลวคะ รูสึกประทับใจอะไรในโกลเบิล อารต บางคะ สิง่ ทีป่ ระทับใจในโกลเบิล อารต ก็ชอบวิธกี ารสอนคะ เรือ่ ง วาดและระบายสีก็ไดนำไปใชในการทำชิน้ งานจัดบอรดหรือ นิทรรศการคะ ครูทกุ คนเอาใจใสใหความรูเ ปนอยางดีทกุ ครัง้ ที่ไปเรียนมีแตความสุขคะ เคยประกวดงาน Global Art Competition มากีค่ รัง้ และ ไดรับรางวัลอะไรบาง ประกวดมาประมาณ 7 ครั้งคะเคยไดหลายรางวัลตั้งแต ชมเชยจนถึงชนะเลิศคะ ทัง้ ระดับประเทศและระดับ Inter ซึง่ มีรปู และใบประกาศเต็มไปหมดเปนรางวัลทีภ่ มู ใิ จมากๆ คะ รูสึกประทับใจกับการแขงขันครั้งไหนมากที่สุดคะ ประทับใจครัง้ ทีเ่ ปน International Competition ทีป่ ระเทศไทย เปนเจาภาพ เนติไ์ ดรองชนะเลิศอันดับ 2 แตสำคัญคือรูส กึ วาคนไทยก็ทำไดเหมือนกันคะ ไดเปนหนึง่ ในคนไทยเทากับวา เปนรางวัลใหญมากๆ รูสึกประทับใจมากๆ คะ

จากการเรียนศิลปะ คิดวาเราสามารถนำไปใชในการเรียน หรือชีวิตประจำวันไดอยางไรบาง ก็นำความรูที่ไดมาทำงานแลวก็ทำประโยชนให รร.เชนจัด นิทรรศการจัดบอรดคะนอกจากนั้นยังไดฝกสมาธิทำใหอาน หนังสือเรียนไดดีมากขึ้นและยังจำไดมากขึ้นดวยคะ สุดทายแลวฝากถึงเพือ่ นๆ ทีส่ นใจเรียน ศิลปะหนอยคะ ^^ สำหรับการเรียนศิลปะ นอกจากจะได ความรูดานศิลปะแลวยังทำใหเรามี ความคิดสรางสรรคมีไหวพริบและ สงเสริมจินตนาการไดคะทำให เรามีมุมมองหลากหลาย ยิง่ ขึน้ ไดฝก สมาธิแลวก็ได ประสบการณจากการแขง ได เ พื ่ อ นเพิ ่ ม แล ว ก็ คลายเครียดคะ ไดทำ อะไรที่เราชอบดวย


10

Show Proud กับผลงานสุดสรางสรรค ที่เหลาจิตรกรนอยไดหมุนเวียนกันนำ ผลงานเจงๆ ในหองเรียนมาโชวให เพือ่ นๆ ไดชมกัน จะมีใครกันบางนา..

 จาสัว) อายุ 10อนปแกน (เ ร ว บ ย ั ช ข ุ ส ล ด ด.ช. ณ ษาศาสตรมหาวิทยาลัยข เร โรง ียนสาธิตศึก

ด.ญ. ณัฏฐ โรงเรยี นสาธติ ณศกิชึ า ตรีศิริรัตน (ฟาใส) อายุ 6 ษาศาสตรม หาวทิ ยาลยั ขอนแกน ป

 ายด) อายุ 7 ป ม (  ศ ง ว ู ภ ี ร ศ ด.ญ. ปาณงเริศยีานมหาไถศ กึ ษาบา นไผ โร

ด.ญ. ชญานนัทช บริวัตรป อายุ 10 ป โรงเรียนสาธระิตเสริฐ (เกล) เกษตร


11

"Çѹ˹Öè§áÍ»à»ÔéÅä»·ÐàÅä´éà¨Í¡ÑºªÁ¾Ùè ·Ñé§Êͧ¨Ö§¤Ø¡ѹÇèÒ¨Ðä»´Ó¹éÓ㹵͹à·Õè§ ·Ñé§Êͧ仴ӹéÓ´ÙËÍÂÁØ¡ ¾ÍËÍÂÍéÒ»Ò¡ áÍ»à»ÔéÅ¡çà¢éÒ件èÒÂÃÙ»¢éҧ㹨֧ⴹËͧѺ ªÁ¾Ùè¨Ö§ªèÇ´֧ÍÍ¡ÁÒ µèÍÁÒ·Ñé§Êͧ¨Ö§ä»´Ù ËÁÖ¡ÂÑ¡Éì ªÁ¾Ùè¶èÒÂÃÙ»ÍÂÙèæ ¡ç¶Ù¡ËÁÖ¡ÂÑ¡Éì´Ö§ä» áÍ»à»ÔéŨ֧ªèÇ´֧à¾×è͹ÍÍ¡ÁÒáÅзÑé§Êͧ¡çä´é¢Öé¹ ¨Ò¡¹éÓáÅФØ¡ѹÇèÒÇѹ¹Õéä´é¼¨ÞÀÑÂʹءÁÒ¡àÅÂ"

ด.ญ. ปพชิ ญา ไกรจ ริย สุ วัสด์ิ (มมี )่ี อาย โรงเรียนพานฒ ุ 8 ป ั นาเดก็

"Çѹ˹Öè§ÁÕÅÔ§Ê Í§ ÃÐËÇèÒ§·Ò§¡çà µÑÇ¡ÓÅѧ¢ÑºÃ¶ä»à·ÕèÂÇ ¨ àÅÂËÂØ´à·ÕèÂÇ· ÍàÁ×ͧ¢¹ÁËÇÒ¹ ÕèàÁ×ͧ¢¹ÁËÇÒ¹ "

(แนน) อายุ 8น ป  ศ วง าน ล ห  ี ย าร น ด.ญ. ธ พระกมุ ารเยซวู ทิ ยาขอนแก โรงเรียน " Çѹ¹ÕéÁÕ§Ò¹àÅÕ駷ÕèºéÒ¹¢Í§ÊéÁ ÊéÁ¡çàÅÂàªÔ- ᢡÁÒÃѺ»ÃзҹÍÒËÒ÷ ÕèºéÒ¹ áÅк͡ÁÐÁèǧÇèÒ àÃÒ仫×éÍ¢¹Á"

ด.ญ. ประสิตา จันทรฉาย (โมเดล) อายุ 8 ป โรงเรียนอนุบาลขอนแกน

ด.ญ. ธัญ ม (ปาย) อา ป โรงเรียนสาธติ ศึญกกรษาศผิาสวงา ตรม หาวิทยาลัยยุขอ6 นแ กน " ÊéÁ¡ÑºÁÐÁèǧ¡ÓÅѧ·ÓÍÒËÒâÒ ÍÂÙèâçÍÒËÒÃã¹µÅÒ´ áÅÐÁÕ¤¹ÁÒ«×éÍàÂÍÐÁÒ¡ ÊéÁ¡ÑºÁÐÁèǧµÑ¡ÍÒËÒâÒÂá·ºäÁè·Ñ¹ áµè·Ñé§Êͧ¡ç´Õã¨áÅÐÀÙÁÔ㨷ÕèÁÕ¤¹ÁÒ«×éÍàÂÍÐæ"


๊ต น โ ้ ช ใ ่ ไม ย โด โน ย ี เป น ่ สุดยอดเคนลุก็ดลเปับ็นเรเล็ว น้องๆ ก็ฝึกได้ ง่าย ส

.....................................................................

“iPlay by Ear Fun-Fast-Easy”

ซอย 6

NOVOTEL

ซอย 5

ซอย 4

BTS Siam

ซอย 7

ซอยจุฬาลงกรณ 64


14 สวัสดีคะ.. ชาว GA ทุกทาน

ครอบครัว GA อันแสนอบอุนฉบับนี้จะพาพวกเราไปพบกับ ผูบ ริหารศูนยสดุ นารัก เรามาดูกนั คะวามุมมองของผูบ ริหารศูนย ทานนี้ จะมีประเด็นอะไรนาสนใจบาง ติดตามไดเลยคะจาก คอลัมน GA Family

คุณสุภัค สรศาสตร

ผูบริหารศูนย นครราชสีมา  (อ.เมือง)

ความยากของการทำธุรกิจนี้มีอะไรบางครับ ในชวงแรกของการทำธุรกิจนี้ คือสิง่ ทีต่ วั เราเองไมเคยได เรียนรูม ากอน หรือไมเคยสนใจตัง้ แตแรก เราเรียนดานบริหาร จัดการแตเราตองมาทำงานดานการศึกษาศิลปะ ชวงแรกมีความ รูสึกวายาก แตพอไดเขามาศึกษามากขึ้น อีกทั้งไดคุยกับครู ผูสอนที่จบดานศิลปะ ทำใหเรามีความเขาใจในศิลปะมากขึ้น กวาเมื่อกอน อีกทั้งไดเขาอบรมเกี่ยวกับหลักสูตร ก็ยิ่งทำให เรามีความเขาใจ และมั่นใจที่จะสื่อสารกับผูปกครองมากขึ้น

อยากใหยกตัวอยางปญหาของศูนย สักอยางครับ ปญหาเรื่องความเขาใจของผูปกครองเกี่ยวกับศิลปะ กับ วิชาอื่น ก็ตองยอมรับวาผูปกครองสวนใหญยังมีความเชื่อวา วิชาศิลปะเปนวิชาที่ไมมีความสำคัญเทากับวิชาหลักๆ อีกทั้ง โกลเบิล อารต ศูนยโคราช มีทม่ี าที่ไปอยางไรครับ ผูปกครองบางคน คิดวาหากเด็กนักเรียนที่มุงเรียนดานนี้ จบ กอนที่จะเริ่มทำธุรกิจนี้อยางเต็มตัว ไดรวมงานกับผู- ออกไปแลวไมรูจะประกอบอาชีพอะไร บริหารศูนยคนกอน โดยรวมงานในตำแหนงฝายบริหารจัดการ มีหลักการบริหารจัดการศูนยอะไรบาง ภายในศูนยโกลเบิล อารต รวมสองป จนเราพัฒนาในเรือ่ ง หลักการในการบริหารของเอ็ม คือ ของการดูแลบริหารศูนยไดอยางดีขน้ึ จากนัน้ ก็เริม่ ปรับเปลีย่ น รูปแบบการบริหารที่เปนรูปแบบของเราเองอยางเต็มตัว 1. เนนเรือ่ งของการสือ่ สารกับผูป กครองในเรือ่ งของหลักสูตร เนื่องจากไดเขามาสัมผัสกับศิลปะอยางจริงจัง จนมีความ ที่ชวยพัฒนาทักษะของเด็กนักเรียนอยางไรบาง ตั้งแตกอน เริ่มเรียน เรียนผานไปชวงระยะเวลาหนึ่ง จนถึงเด็กนักเรียน รูสึกวาศิลปะทำใหเรามีความคิดที่กวางขึ้น ใจเย็นขึ้น สามารถใชทักษะศิลปะผานกระบวนการคิด วิเคราะห และ การสรางสรรค เสียงตอบรับของผูปกครองที่นี่เปนอยางไร เสียงตอบรับจากผูป กครองดีมากๆ ตัง้ แตเขามาบริหารงาน 2. เนนเรื่องบรรยากาศภายในศูนย ตองสะอาด สิ่งแวดลอม อยางเต็มตัว และไดสอ่ื สารกับผูป กครอง สวนใหญผปู กครอง ตองดี การสื่อสารของครูผูสอนตองเชิงบวก มีความเชือ่ มัน่ ในเรือ่ งหลักสูตร ทัง้ ดานของครูผสู อน ดาน 3. เนนคุณภาพการสอนของครู ตองมีมาตรฐาน รูจ กั พลิกแพลง การพัฒนาทีละขั้นตอนของแบบฝกหัดที่สอดคลองกับชวง เทคนิคการสอนผลงานของเด็กนักเรียนแตละคนมีความแตกตาง อายุของเด็กนักเรียน ที่สำคัญ เด็กนักเรียนสวนใหญที่ได อนาคต มีเปาหมายอยางไรบางครับ เขามาเรียน มีความสุขกับการทำผลงาน ภูมิใจกับผลงาน อนาคต อยากเปดสาขาที่สอง หรือการศึกษาแขนงอื่น ที่เด็กนักเรียนไดทำ และมีพัฒนาดานทักษะศิลปะที่ดีขึ้น

(คุณเอ็ม)


15 Rookie GA ฉบับนีเ้ ราอยูก บั ผูบ ริหารนองใหม ทีไ่ มไกลจากเรา เทาไหร อยูใกลๆ ในกรุงเทพฯ นี่เองเราไปทำความรูจักกับ ผูบริหาร “ศูนยปยรมย” กันดีกวาคะ ..ตามมาเลย..

คุณภาวิณ เหลียวพัฒนพงศ (คุณจูน)

ผูบริหารศูนยปยรมย

ศิลปะสามารถฝกกระบวนการคิด ของสมองซีกซาย พรอมทั้งกระตุน และพัฒนาความคิดสรางสรรค ของสมองซีกขวา ทำใหเด็กๆ ไดเรียนรู และมีพ ัฒนาการอยางสมดุล ความประทับใจตอ โกลเบิล อารต จูนมีความประทับใจในหลักสูตรของโกลเบิล อารต เปนอยางมากคะ เพราะโกลเบิล อารต เปนสถาบันสอนความ คิดสรางสรรค ผานการเรียนศิลปะที่เดียวที่มีหลักสูตรการ เรียนการสอนที่ชัดเจน มีการทดสอบกอนการเรียนเพื่อดู ความพรอมและความเหมาะสมของเด็กๆ โดยเด็กทุกคน สามารถพัฒนาตนเองไดตามศักยภาพของตัวเอง มีการสื่อ สารพัฒนาการของเด็ก ใหกับผูปกครองทราบทุกครั้งที่มา เรียน มีการประเมินผลการเรียน รวมถึงการพัฒนาหลัก สูตรที่มีอยางตอเนื่องและอีกหนึ่งความประทับใจ คือรูสึก ประทับใจในทีมงานของสำนักงานใหญ โกลเบิล อารต ทีค่ อย ชวยเหลือ ใหคำปรึกษาและสนับสนุนเรามาโดยตลอด ขอ ชื่นชมในความตั้งใจของ Adutainer และทีมงานทุกๆ ทาน และขอบคุณหลักสูตรของ โกลเบิล อารต ขอบคุณมากๆ คะ

แรงบันดาลใจในการทำสถาบันสอนศิลปะโกลเบิล อารต กอนอืน่ ตองขอเกริน่ กอนเลยคะวาตัวเองไมมคี วามถนัด ทางดานศิลปะเลยเนื่องจากตอนเด็กๆ เนนแตเรียนวิชา การไมเคยใหความสำคัญกับศิลปะแตพอเราโตเปนผูใหญ เรารูเลยวาเสียดายเวลามาก ที่ไมเคยใหความสำคัญกับ ศิลปะเพราะศิลปะจำเปนกับชีวิตประจำวันเรามากๆ ถึง แมวาเราจะไมไดทำงานทางดานศิลปะก็ตาม แตการเปน วิศวกรนั้นศิลปะรวมถึงความคิดสรางสรรค จำเปนอยาง มาก ไมวาจะเปนการถายทอดงานใหหัวหนาหรือลูกนอง การทำรายงาน หรือแมแตการนำเสนอผลงานตางๆ จูน เลยตั้งใจเปนอยางยิ่งวา จูนจะตองสงเสริมและสนับสนุน ลูกๆ และเด็กๆ ทุกคนใหเรียนศิลปะเพื่อพัฒนาทักษะทาง ดานความคิดและความคิดสรางสรรค เพื่อเปนพื้นฐานใน ฝากคำแนะนำถึงผูปกครอง การนำไปตอยอดในดานวิชาที่เคาจะไดเรียนและนำไปใช อยากฝากถึงผูป กครองทุกๆ ทานนะคะจูนเชือ่ วาการ ประโยชนในการทำงานตอไปในอนาคตคะ เรียนศิลปะจะนำไปสูก ารพัฒนาเด็กในทุกๆ ดานคะ เนือ่ งจาก ศิลปะสามารถฝกกระบวนการคิดของสมองซีกซาย พรอมทัง้ รูส กึ อยางไรบางกับการบริหารศูนยโกลเบิล อารต กระตุนและพัฒนาความคิดสรางสรรคของสมองซีกขวา ซึ่ง กระบวนการนีจ้ ะทำใหเด็กๆ ไดเรียนรูแ ละมีพฒ ั นาการอยาง ปยรมย ถามวาเหนือ่ ยมัย้ ตอบไดเลยคะวาเหนือ่ ย แตเปนการเหนือ่ ย สมดุลคะ ซึง่ สถาบันโกลเบิล อารต เองไมใชสถาบันสอนศิลปะ ทีม่ คี วามสุขนะคะ เด็กๆ ถึงแมจะดือ้ ถึงแมจะซน แตจนู มอง ทีส่ อนใหเด็กวาดรูปเปนเพียงอยางเดียวแตสถาบันโกลเบิล อารต วามันเปนเสนหข องเด็กคะ และเคาเหลานัน้ ก็เปนพลังชีวติ สอนความคิดและพัฒนาความคิดสรางสรรคโดยผานการ ใหกบั เราดวยคะ ดวยความแตกตางในวัยของเรา ทำใหเรา เรียนศิลปะซึ่งจะทำใหเด็กๆ มีพัฒนาการทางความคิด ชาง ไดแลกเปลีย่ น ความรู ความคิดกับเด็กๆ ซึง่ เปนอะไรทีส่ นุก สังเกตพรอมทั้งสามารถแกไขปญหาตางๆ ได โดยมีครูหรือ และแปลกใหมดคี ะ ซึง่ จะทำใหเราไมแกไวดวยนะคะ อันนี้ Artdutainer เปนผูค อยกระตุน ความคิด คอยชวยเหลือและ สนับสนุนในดานตางๆ คะ คอนเฟรม คะ


—n³–n®‰¾«¶£¾¨¦³Š²•ƒ¤±¾œk³Áš–®š¾Œn³®£m³‰š¶Ç¾¤³ƒÅŠ²•ƒ¤±¾œk³ƒ²š –²‰Ç ¿–m–®šƒ¦³‰†¸š¾¦£•¶Â¬¢¾•ÅƒÄ†¨¤Š²•ƒ¤±¾œk³¾®‰¾Ÿ¸®Æ žeƒ¨µš£² ¿¦±†¨³¢¤²›µ•Œ®›Š±Â•n¢m–n®‰¨¹mš¨³£Áš–®š¾Œn³

¾•ÅƒÄ†¨¤˜´ƒ³¤›n³šÁ¬n¾«¤ÅŠ¾¤¶£›¤n®£–²Ç‰¿–m–®š¾£Åš —n³¾œ|šÂœÂ•n†” ¹ Ÿm®†¹”¿¢mƒ†Å ¨¤¢³•º¿¦®£ºÁm ƒ¦nÄÁšŒm¨‰ ˜¶Æ¾„³˜´ƒ³¤›n³š¾¸Æ®¾•ÅƒÄ–n®‰ƒ³¤†´œ¤·ƒª³¿¦±˜´ Á¬n¾†n³¤ºn«·ƒ®›®¹mš

¾•ÅƒÄ›n³šÂ¬š˜¶Æš®š„¶Ç¾³¿š±š´†¹”¿¢m®³ŠŠ±˜´¿š•q¨µŒ¾–¤¶£¢Â¨n¤® ¾«µ¤q Ÿ¤n®¢š¢«²ƒƒ¦m®‰ƒÅ•n¬¤¸®—n³®£³ƒÁ¬n¤²›œ¤±˜³š„n³¨ƒÅ†¨¤¾–¤¶£¢ ®³¬³¤¾®³Â¨n–²Ç‰¿–m¾£Åš–®š¾Œn³Š±Â•n˜´¿†m¾Ÿ¶£‰®¹mš«³¢³¤—¬m®Á«mƒ¦m®‰ Á¬n¾„³¾®³ÂœƒµšÁš¤—•n«±•¨ƒ


Œm¨‰œc•¾˜®¢¾•ÅƒÄ®³ŠŠ±¢¶À®ƒ³«Â•nš®š•·ƒ–¸Æš«³£ƒ¨m³œƒ–µ •²‰š²šÇ ƒm®š¾œc•¾˜®¢†¹”Ÿm®†¹”¿¢mœ¤²›¾¨¦³š®š„®‰¾•ÅƒÄÁ¬n¾¤Å¨„·šÇ «²ƒš³˜¶ÁšŒm¨‰¿¤ƒŠ³ƒš²ÇšƒÅœ¤²›Á¬n¾¤Å¨„·Çš®¶ƒšµ•

ƒ³¤¬³¾«¸Ç®n³Á«m–®š¾Œn³ƒÅ¾«¶£¾¨¦³Â¢mšn®£˜³‰˜¶Æ•¶¾¤³ †¨¤Š²•¾–¤¶£¢¾«¸Ç®n³˜¶ÆŠ±Á«m¾®³Â¨nƒm®šÀ•£¾‹Ÿ³±Œ¹• š²ƒ¾¤¶£š„®‰¬šºÄ˜¶–Æ ®n ‰Á«m—‰¹ ¾˜n³¾„Å¢ƒ¦²•¾„Å¢„²•¿¦± ®¶ƒ«³¤Ÿ²•

ƒ³¤¾¦mš†®¢Ÿµ¨¾–®¤q¿˜Å›¾¦Å–¿¦±À˜¤©²Ÿ˜q¢®¸ —¸®ƒm®šš®šŠ±˜´Á¬n¤³m ‰ƒ³£ –¸Æš–²¨¿¦±š®š¬¦²›£³ƒÁš˜¶Æ«¹•†¹”Ÿm®†¹”¿¢m–n®‰¾„n¢‰¨••º¿¦Áš¾¤¸Æ®‰š¶Ç ®£m³‰Áƒ¦nŒµ•Ÿ£³£³¢Á¬n¾•ÅƒÄ¾¦µƒ¾¦mšƒm®šš®š«²ƒ†¤·Æ‰Œ²Æ¨À¢‰—·‰Œ²Æ¨À¢‰ ¿¦±«m‰¾„n³š®šÁ¬n¾¤¶£›¤n®£–¸Æš¢³¤²›¾Œn³¨²šÁ¬¢m®£m³‰«•Á«


18 นางสาวรัสวดี พัชรพงศพรรณ “ศูนยพระราม 3” คนละครึ่งทางคะ คือคุณครูตองคุยกับนักเรียนกอนวา นักเรียนตองการแบบไหนและใหนักเรียนสเก็ตภาพขึ้นมา ใหครูดูกอนวาภาพนั้นใชไดหรือไม สวนคุณครูก็จะมีการ แนะนำเพิม่ เติมในเรือ่ งตางๆ เชน การจัดองคประกอบภาพ การวาด และการใชสี นักเรียนอยากจะวาดอะไรก็ได แต ตองนำสิ่งที่วาดนั้นมาเชื่อมโยงกับโจทยของคุณครูดวย ในสวนของเนือ้ เรือ่ งกับภาพก็ตอ งเชือ่ มโยงกันอยางเหมาะสม หลังจากเรียนเสร็จคุณครูควรสรุปการเรียนของนักเรียน ใหผูปกครองฟง วาวันนี้นักเรียนไดเรียนเรื่องการฝกการ ตัดสินใจอยางมีเหตุผล และการเชือ่ มโยงภาพอยางถูกตอง นายสรศักดิ์ แซโงว “ศูนยเพชรเกษม” เมื่อกลาวถึงการศึกษาศิลปะ เราอาจจะลืมไมไดเลยที่จะ กลาวถึงเรือ่ ง ”พืน้ ที”่ และ ”อิสระ” ทัง้ สองอยางผูกพันเกีย่ ว รอยรัดกันอยู ในกรณีการศึกษาศิลปะ เงือ่ นไขและขอบเขต ในการศึกษามีมากนอยเพียงไร ? นี้คือคำถามที่ยอนแยง กับประเด็นทีว่ า “การเรียนศิลปะตองมีอสิ ระ ไววา จะเปน การวาด การระบาย แตหากเรียนผูเ รียนตองการวาดภาพ ตามใจตัวเอง เสมอ ผูสอนมีวิธีแนะนำกับผูเรียนอยางไร เพือ่ ให ผูเ รียนไดใชความคิดอยางมีเหตุผลในการวาดภาพ” กอนอื่นตองกลับมาดูกอนวาเงื่อนไขหรือโจทย ที่ตั้งไวใน การเรียนรูคืออะไร หากไมผิดวัตถุประสงค หลักการ เรียนรู ผูเรียนยอมสามารถทำได ซึ่งดูไปตามพัฒนาการ ตามแบบเฉพาะของแตละบุคคล ประเด็นตอมาคือการใช ความคิด (สรางสรรค) อยางมีเหตุผล (***ในตรรกะแบบ ศิลปะ) แนนอนวาวัยและระบบความคิดมีความสัมพันธ ตลอดจนมีความแตกตางเฉพาะบุคคล ในกรณีทเ่ี รามักจะ พบเห็นผูเรียนมักจะวาดภาพหรือตอเติมไปตางๆ นานา แนนอนมันเปนจินตนาการหรือความคิดแรก เมือ่ ไดสอบถาม พูดคุย เราจะไดพบกับตัวละครทีไ่ ดหลุดลอยออกมาโลดเตน จริงอยูศิลปะคือเครื่องมือในการแสดงออกทางความคิด อยางอิสระ สิง่ สำคัญก็คอื ผูส อนควรจะชวยแนะนำ เชือ่ มโยง ตัวละครเหลานีใ้ หอยูใ นตำแหนงแหงที่ ทีเ่ หมาะสม เครือ่ งมือ ทีเ่ รียกวาศิลปะนี้ จะเปนเครือ่ งมือทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ …

การเรียนศิลปะนั้นตองมีอิสระ ไมวาจะเปนเรื่องการวาด การ ระบาย แตหากนักเรียนตองการวาดภาพตามใจตนเองเสมอ คุณครูมีวิธีการตอรองกับนักเรียนอยางไร เพื่อใหนองๆ ไดใช ความคิดอยางมีเหตุมีผลในการวาดตอเติมภาพของนองๆ ที่ กำลังเรียนกันอยูบางครับ

นางสาววรรณิศา วงหาริมาต “ศูนย อุดรธานี” ใชหลักการ 50-50 หรือคนละครึ่งทางคะ ถานักเรียน อยากวาดภาพที่ตองการครูจะปลอยใหเด็กวาดตามความ พอใจของเด็กจนเด็กมีความรูส กึ พอใจและภูมใิ จตอผลงาน จากนัน้ ครูกจ็ ะเสนอแนะหลักการวาดเพิม่ เติมและการลงสี ใหเพื่อใหเด็กเกิดมุมมองใหมๆ และเกิดความสมจริงขึ้น ในภาพที่เด็กชอบ เชน การวาดตอเติมภาพใหมีความนา สนใจมากขึ้น การไลโทนสี หรือการแปะติดเพื่อใหเกิด เปนภาพ 3 มิติ เปนตน แตครูตอ งทำใหเคาดูเปนตัวอยาง 1 ชิ้นงานที่สมบูรณเพื่อใหเด็กเกิดการเปรียบเทียบและมี ทางเลือกในงานมากขึ้น วิธีนี้ใชไดผลคะ เด็ก Happy ครูไมเครียด win win ทั้ง 2 ฝาย ^_^ นางสาวรมฉัตร แกวพิกุล “ศูนยเซ็นทรัล แจงวัฒนะ” การสื่อสารนั้นสำคัญสำหรับการเรียนมากๆคะ เบื้องตน คุณครูตอ งคุยกับนองกอนคะ เริม่ จากการตัง้ คำถามกอนวา นองตองการวาดอะไร แลวสามารถวาดใหเชือ่ มโยงกับโจทย ของภาพที่คุณครูมอบหมายใหทำอยูไดไหม และสมเหตุ สมผลหรือไมถาจะวาดลงไปในชิ้นงานนั้น แตถาสิ่งที่นอง ตองการจะวาดไมสามารถเชือ่ มโยงกับภาพทีท่ ำอยูไ ดจริงๆ คุณครูก็จะไมปดกั้นจินตนาการของนองคะ คุณครูจะมีวิธี การยืดหยุน โดยทีค่ ณ ุ ครูจะมีการเสริมไอเดีย มีการแนะนำ มีการยกตัวอยาง หรือใหทางเลือกอืน่ ๆ ในเชิงทีส่ รางสรรค หรือตอรองใหวาดเพิม่ นอกแบบฝกหัดไดคะ แตตอ งไมมาก และนานจนเกินไปนะคะ แลวคอยใหนอ งกลับมาทำงานตอ ในแบบฝกหัดคะ โดยคุณครูจะยึดหลักการสอนแบบใหมี “อิสระภายใตขอบเขต” ซึง่ เปนวิธกี ารสอนอยางหนึง่ ทีช่ ว ย ทำใหนกั เรียนไมเบือ่ เรียนสนุก ควบคูก บั การพัฒนาทักษะ การวาดภาพระบายสี และการพัฒนาความคิดสรางสรรค ผานหลักสูตรของโกลเบิล อารต ไดอยางมีความสุขคะ


19

mi

Origa

Origami

ืออะไร ค ) ิ ม า ก ิ ร อ โ ( i เอ.. Origam ัตถุตางๆ ขึ้นมา

ยคนคงสงสัยวา เพื่อสรางสรรครูปทรง หร ือว ยี วกนั สตี า งกนั า ล ห .. ๆ ง อ  น บ ั สวัสดีคร การพับกระดาษะดาษแผน สเ่ี หลย่ี ม ซง่ึ อาจใชส เี ดง่ึ สว นมากจะไมม ี ใน ะ ป ล ิ ศ น  เป ิ ม โอร ิกา ะเรม่ิ จากกร รพบั ทบไปจนเปน รปู รา ง ซ จ ษ า ด ะ ร ก ั บ พ ร โดยทว่ั ไปกา ลี วดลายตา งๆ และทำกา “PLAY AND L หร อื กระดาษทม่ี นะครับนองๆ ^^ ฉบับนี้พี่ โกลบี้จะมาสEARN” การตัดกระดาษ พับโอร ิกามิ ใหเปนพ อนนองๆ ี่หมีสุด ตามมาดูกันเลยย... นารัก

2

1

¾Ñº¤ÃÖè§ÍÕ¡¤ÃÑ駹֧áŌǤÅÕèÍÍ¡ à¾×èÍãËŒà¡Ô´Ã;ѺµÃ§¡ÅÒ§

¾Ñº¤ÃÖ觢ͧ¡ÃдÒÉ

3 ¾ÑºÁØÁ·Ñé§Êͧ¢ŒÒ§à¢ŒÒËҡѹ

เย! !

นา รกั ใชม ย้ั ล ะ

4

5

6

¾ÑºÁØÁ¡ÃдÒÉ·Ñé§Êͧ¢ŒÒ§ÍÍ¡ ¾Ñº»ÅÒÂÁØÁ´ŒÒ¹º¹áÅÐ ¾ÅÔ¡¡ÅѺ´ŒÒ¹ µÒÁÃÍ»ÃÐ ´ŒÒ¹¢ŒÒ§à¢ŒÒÁÒ

9 7

¾Ñº´ŒÒ¹Å‹Ò§¢Öé¹ä»

8

ᤋ¹ÕéàÃÒ¡ç¨Ðä´Œ “Origami” ¾ÕèËÁաѹáÅŒÇ

¾Ñº»ÅÒ¡ÃдÒÉ´ŒÒ¹º¹«ŒÍ¹ä»´ŒÒ¹ËÅѧ áŌǾѺ»ÅÒ¡ÃдÒÉ´ŒÒ¹Å‹Ò§«ŒÍ¹ä»´ŒÒ¹ËÅѧઋ¹¡Ñ¹

พับเสร็จแลว ชวยกันวาดตอเติม หนาตาใหพห่ี มี ดวยนะครับ : D


20

“เคยเบื่อไหม” กับของฝากเพื่อนชาวตางชาติในรูปแบบ เดิมๆ มีขายอยูเกลื่อนตลาดเห็นไดทั่วไป วันนี้ของฝาก อยางโปสการด (Postcard) ที่ดูเหมือนจะธรรมดากลาย เปนโปสการดในรูปแบบ 3 มิติ กับ โปสการดหุน กระดาษ ชุดรามเกียรติ์ ของฝากที่จับตองได สื่อความเปนไทย ไอเดีย 3 หนุมพี่นองที่เริ่มตนเพียงตองการทำของฝาก ใหแกเพื่อนชาวตางชาติเทานั้น

จ�ดกำเนิดไอเดียธุรกิจโปสการดหุนกระดาษวา ในชวงที่ นองชายไปศึกษายังตางประเทศ ตองการใหของขวัญแก เพื่อนชาวตางชาติ แตกลับไมถูกใจของที่มีขายทั่วไป จึง งัดฝมอื การออกแบบของตัวเองมาสรางสรรคเปนของขวัญ กับผลงาน “โปสการดรามเกียรติ”์ แตไมใชโปสการดธรรมดา กลับเหนือชั้นดวยรูปแบบ 3มิติ สามารถนำมาตัดพับเปน หุนกระดาษตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์ได สรางความ ประทับใจใหบรรดาเพือ่ นๆ ไมนอ ย โดยเลือก 4 ตัวละคร ในเรื่องรามเกียรติ์เปนแนวคิดนำรอง ไดแก ทศกัณฐ หนุมาน พระราม และนางสีดา เพราะเชือ่ วาชาวตางชาติ ที่เคยเดินทางมาเมืองไทยคงเคยสัมผัสความงดงามของ วัดพระแกว หนึ่งในไฮไลตคือ ยักษ ที่ยืนตระหงานคอย ตอนรับผูม าเยือน ดังนัน้ หากเริม่ ตนในสิง่ ทีล่ กู คาเปาหมาย คุน เคยนาจะเปนไอเดียทีด่ ี ภายใตแบรนด Postcard Cube

และจากความตัง้ ใจในการทำโปสการดที่ สือ่ ถึงความเปนไทยนีเ้ อง ไดไปตองตาผูบ ริหาร “พิพธิ ภัณฑผา ในสมเด็จพระนางเจาสิรกิ ติ ์ิ พระบรมราชินนี าถ” ใหทมี งาน ออกแบบโปสการดหุน กระดาษ ชุดไทยพระราชนิยม 8 แบบ (Thai National Dress Postcard) เพื่อประชาสัมพันธใหคนไทยไดรูจักกับ ชุดไทยทีส่ มเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินนี าถ พระราชทานใหสตรี ไทย เปนแบบอยางในการสวมใสที่ เหมาะสมในแตละโอกาส ซึ่งถือเปนความภาคภูมิใจ และเปนเกียรติอยางสูง เราจึงไดโปสการดทูต วัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณสงตอสูชาวโลก


” É Ò ´ Ð Ã “âÁà´Å¡

21

หากเราพูดถึงกระดาษ ทุกคนยอมมนึกถึงวัสดุ แผนแบนเรียบๆ ทีแ่ ตงเติมแตมสีออกมาเปนงาน 2 มิติ เชน ภาพวาดระบายสี แนนอนวาความสวยงาม แล และความ ภภูมู ใิ จของผูส รางยอมเกิดขึน้ แตสำหรับเด็กๆ หรือผูใ หญหวั ใจสรางสรรค งสรรค จะสนุกสนาน ตืน่ เตน และทาทายกวาไหม หากทำใหกระดาษแบนๆ กลายมา เปนงานศิลปะของเลน 3 มิติ ที่จับตองได คำตอบงายๆ ขของสิ องสิง่ นี้ คือโมเดลกระดาษ (Papermodel / Papercraft) นั่นเองคะ

เผยแพรในชวง “โมเดลกระดาษ” เริ่มมีการอ่ื วิวฒ ั นาการดา น สงครามโลกครัง้ ที่ 2 จนเมป 1941 ประเทศ สสิ่งพิมพเริ่มมีมากขึ้น ใน ดลจิว๋ ซึง่ เปน จ�ด อังกฤษไดเริม่ สรา งสรรคโมเระดาษ โดยมีการ เริ่มตนของการทำโมเดลก รุน ในรูปแบบ ออกแบบมามากกวา 100ระดาษทเ่ี ปนอาคาร หลากหลาย รวมถงึ โมเดลก ัฒนาควบคูมากับ ยยานพาหนะตางๆ โดยมีพมเดลกระดาษเปน พลาสติกโมเดล จึงทำใหโ องการเลนทีง่ า ย ทีร่ จู กั กันมากขน้ึ ในรูปแบบขพสูง สวยงาม ประหยัดคาใชจาย มีคุณภา

สิ่งสำคัญที่สุดอันดับแรก ที คือ การหาแบบโมเดลที่ต ่สนุกและตื่นเตนที่สุด จำหนายทั่วไปมากมาย หรองการ ซึ่งปจจ�บันมี ตองการในเวบ็ ไซตตา งๆ นำ ือสามารถหาแบบที่ เนื้อดี เมื่อไดแบบ จึงนำมามาปรน๊ิ สีลงในกระดาษ คัตเตอร ขั้นตอนนี้ตองใช ตัดดวยกรรไกร หรือ ความระมัด แนะนำใหคณ ุ พอคุณแมต ดั กระดาษใหเ ระวัง ขอ ด็กๆ นะคะ สิง่ ทีต่ อ งทำตอ ไป เราจะพบั แล ยิง่ เราพบั ไดถ กู ตองเทีย่ งตรง ะทากาวใหถ กู ตอง ของเลนของเราก็จะยง่ ิ สวยงามเทา ใด โมเดลกระดาษ สมบูรณแ บบมากขน้ ึ คะ

แบบโมเดลกระดาษนัน้ หาไดงา ยมากในปจจ�บนั แตการสรางสรรคเพือ่ ใหไดโมเดลที่ดีออกมานั้น เด็กๆ รวมถึงผูใหญ จะไดฝกความอดทน พยายาม ฝกการสังเกต ความประณีต สมาธิ และความระมัดระวัง แลวโมเดลกระดาษที่เสร็จสมบูรณอยางสวยงามนั้น จะนำมาซึ่งความ สนุกสนานและความภาคภูมิใจในการลงมือทำแนนอนคะ


30 ¾ÄȨԡÒ¹¹Õé


24

Small Talks

โลกใบใหญนเ้ี ต็มไปดวยความฝนของเราทุกคน เราจึงมักมีใครบางคนเปนเพือ่ น ในความฝนเสมอ หรือเรียกกันวาคนทีเ่ ปนตนแบบ (Idol) ทีอ่ าจไมใชในแงอาชีพ แตเปนแงของคุณคาทางใจ ซึง่ อาจเรียกวาเปนแรงบันดาลใจก็ได พีเ่ ลยอยากรูว า ถานองๆ สามารถแปลงรางเปนใครหรือสิง่ ใดก็ไดในหนึง่ วัน นองๆ อยากแปลงราง เปนใครหรืออะไร และเพราะอะไรกันนะ ไปฟงคำตอบที่รวมจินตนาการและ สรางสรรคของนองๆ กันเลยครับ

ฟาใสจะแปลงรางเปน หมอฟนและรักษาฟนใหคุณแม คุณแมจะไดไมปวดฟน อีกตอไปคะ

อยากเปนสไปเดอรแมนเพราะ ชอบที่เขามีความสามารถพิเศษ ปนตึกไดและมีอิสระ ถามี โอกาส อยากปนตึกไปชวยจับผูรายครับ

ด.ญ.รสริน ชุนหกรณ (ฟาใส) อายุ 8 ป ชั้น ป.2 โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ อยากแปลงราง เปนชาวตางชาติเพราะ จะไดอยู ในประเทศที่ อากาศหนาวๆ จะเลนหิมะทั้งวันเลยคะ

ด.ช.พันธณรงค อธิษฐานเทวากุล (ทักกี้) อายุ 8 ป ชั้น ป.3 โรงเรียนพิพัฒนา อยากเปนแมวคะ เพราะมีอิสระในชีวิตมีเจานาย ดูแล แถมนิสัยยังขี้ออนมากๆ ในวันนั้นขวัญจะนอนดูหนัง กับเจานายใหสบายใจไปเลยคะ

ด.ญ.ขวัญจิรา สิมะวัฒนา (ขวัญ) อายุ 10 ป ชั้น ป.5 โรงเรียนเซนตโยเซฟคอนแวนต

ด.ญ.ปารมิตา แสงหาว (จัจด) อายุ 10 ป ชั้น ป.5 โรงเรียนนวพัฒนวิทยา

ขอเปนดาราคะ เพราะออมชอบการแสดง ออมจะเลนละครใหเต็มที่ โดยบทจะรายหรือดี ออมเลนไดหมด แตขอบทเยอะๆ นะคะ

อยากแปลงราง เปนศิลปนระดับโลกเพราะ ชอบวาดรูป Drawing มากๆ จะจัดแสดงงานศิลปะของตัวเอง ในกรุงเทพไปเลยคะ

ด.ญ.อรกัญญา สินนทภัทร (ออม) อายุ 11 ป ชั้น ป.6 โรงเรียนเซนตโยเซฟคอนแวนต

Charvi Jhaveri (Charvi) อายุ 11 ป ชั้น ป.5 Well’s international School

ถาแปลงรางได ผมขอแปลงราง ตนขาวขอเปนคนธรรมดา เปนตัวผมเหมือนเดิม เหมือนเดิม เพราะ และผมจะอานหนังสือนิยายและ ตนขาวจะไดอยูเลนกับ อยูเ ปนเพือ่ นคุณพอ เพราะเราไมคอ ย เพื่อนๆ มีความสุขดี มีเวลาใหกนั เลยอยากใหเวลา ด.ช.เจนวิทย จันทิมากร (ทิว) อยูแลวคะ กับคุณพอมากๆครับ อายุ 12 ป ชั้น ป.6 โรงเรียนสาธิตจ�ฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ด.ญ. อันนา พุม จันทร (ตนขาว) อายุ 11 ป ชั้น ป.5 โรงเรียนสาธิตจ�ฬาลงกรณมหาวิทยาลัย แรงบันดาลใจจากคนตนแบบของนองๆ ในวันนี้อาจเปนเพียงจินตนาการ แตในวันขางหนาหากนองๆ มีความพยายามและตั้งใจ กับความฝน จากความฝนอาจจะกลายเปนความจริงขึ้นมาไดอยางแนนอน หากนองๆ ไมละทิ้งและพยายามตามความฝนตอไป ดังคำกลาวทีว่ า “ความพยายามอยูท ไ่ี หน ความสำเร็จอยูท น่ี น้ั ” ขอเปนกำลังใจใหกบั ความฝนของนองๆ แลวพบกันฉบับหนา สวัสดีครับ


»´à·ÍÁ¹Õé

ÁÒ½ƒ¡ÊÁÒ¸Ô áÅоѲ¹Ò¤ÇÒÁ¤Ô´ ÊÌҧÊÃ䏼‹Ò¹¡Òà àÃÕ¹ “ÈÔŻД ´ŒÇªÑèÇâÁ§àÃÕ¹ÈÔŻШØã¨

ªÑèÇâÁ§àµçÁÍÔèÁ ¾ÃŒÍÁ¤ÇÒÁ¾ÔàÈÉÊØ´¤ØŒÁ

แกวโกลบี้ 2 in 1 (ใสไดทั้งรอนและเย็น)

ADV Amazing October 15 ก.ย. - 31 ต.ค. 2557 เทานั้น

1 เดือน


26 นองๆ ทีส่ รางสรรค และระบายสีไดสวยงาม รับไปเลย….

“แกวน้ำโกลบี้ 2 in 1”

3

แจกทัง้ หมด รางวัล นะครับ

13

Fun Zone ฉบับนี้พี่โกลบี้อยากใหนองๆ ชวยกันวาดตอเติม และระบายสีภาพหนาปก Globbie Toon ในชือ่ ตอนวา “วงกลมปริศนา” ตามภาพดานลางนี้เลยนะครับ เสร็จแลว นองๆ สามารถสงผลงานไดที่ e-mail : polwaratep@globalart.co.th หรือสงกับ คุณครูที่สาขาไดเลยครับ สงไดถึงวัน ที่ 31 ธ.ค. 57 นะครับ

µÍ¹.. ǧ¡ÅÁ»ÃÔȹÒ

ชือ่ ................................................. อายุ........ป สาขา................................................................


´ ¤Ô ¡ÅѺÁÒ¨Ò¡âçàÃÕ¹áÅŒÇËÃÍ Çѹ¹Õé¡ÅѺÁÒäǨѧàÅÂ

Í×Á ¹ÒÂÁÑÇ ·ÓÍÐäÃÍÂÙ‹Í‹Ð ´Ù¨ÃÔ§¨Ñ§áÎÐ

Í×Á... ¹ÕèÁѹ ÍÐäà ¡Ñ¹à¹ÕèÂ

¹Õè ¡Ô¹¢¹Á¶ŒÇ·Õè ¤Ø³áÁ‹«×éÍÁÒ½Ò¡ ¨Ò¡µÅÒ´¡Ñ¹´Õ¡Ç‹Ò

ÍÒ..ÍŒÒÁ..

ÃÙ»·Ã§¹Õé

ÍÒË‹Í Áѹ¤×Í ¹ÒÒÒ.. ÍÐäà ? ÍŒÒ.. ÍŒÒÁ.. ÍÒ.. ÍŒÒÁ ÍÒË‹ÍÂæ

¶ŒÒÁͧ´Õæ ÍÒ¨¨Ðà¨Í ÍÐäáçä´Œ

ᵋ¶ŒÒ äÁ‹ãª‹ Í‹ҧ·Õè ¤Ô´Å‹Ð


.. ¹ . . ¹ Ñ ¡ à ä Ð ¹ÕèÁѹÍ

à¹ÕèÂ.. àËç¹ÁÑéÂÇ‹Ò ¢¹Á¶ŒÇ ¢Í§â»Ã´ Ë¡ËÁ´

!! ¹ÒÂÒ´ÃÙʺԌҹ

¡ Á ‹¡Í¹»´à·Í

ËÃÍ ¶Ö§Ç‹Ò´Ù à¤ÃÕ´æ àªÕÂÇ

áÅŒÇÁѹ¤×ÍÍÐäà ´ÙäÁ‹àËç¹ÃÙŒàÃ×èͧàÅÂ

໚¹ÍÐäà ¢Í§¹ÒÂÍ‹Ð ¡ç¤Ø³¤ÃÙऌҺ͡ Ç‹ÒãËŒÇÒ´ ÍÐäáçä´Œ ãʋ㹠ǧ¡ÅÁ Íѹ¹Õé͋Рᵋ©Ñ¹...

àÁ×Íè ¡Õ©é ¹Ñ Åͧ¤Ô´áÅŒÇÇÒ´´Ù Áѹ䴌ᤋ¹àéÕ Í§Í‹Ð.. ¢×¹àÍÒä»Ê‹§ à¾×Íè ¹µŒÍ§ËÑÇàÃÒÐàÂÒÐṋàÅ â¡ÅºÕªé Ç‹ ´ŒÇ¹Ð

¹Ñ¹è ÊԹРÁѹ¤×ÍÃÙ»·Ã§¡ÅÁ áŌǨÐÇÒ´ ÍÐäÃÅ‹Ðà¹ÕÂè


§Ñé¹Çѹ¹Õé¢Í¹Óàʹ͡ÒÃÇÒ´ÊÕ˹ŒÒ ÍÒÃÁ³´ŒÇÂÃÙ»·Ã§àâҤ³Ôµ â´Â »ÃСͺ´ŒÇÂàÊŒ¹µ‹Ò§æ áÅÐÃÙ»·Ã§ àâҤ³Ôµáºº§‹ÒÂÁÒÇÒ´ã¹Ãٻǧ¡ÅÁ áÅŒÇàÃÒÁÒ´Ù¡¹Ñ ÊÔÇÒ‹ àÃÒ¨ÐÇÒ´ä´ŒÍÒÃÁ³ Ẻä˹¡Ñ¹ºŒÒ§ àÃÔèÁŋйР“àÊŒ¹ µ‹Ò§æ” “ÃÙ»·Ã§ àÃ¢Ò ¤³Ôµ”


ᵋ¡çÂѧ¤§äÁ‹à¨Ž§¾Í §Ñé¹... àÃÒÁÒÅͧ¤Ô´àÅ‹¹æ Ç‹Ò਌ÒÃÙ»·Ã§»ÃÔÈ¹Ò ·Õèä´ŒÁÒ¹Ñé¹ ¨ÐÇҴ໚¹ÊèÔ§¢Í§ËÃ×ÍÃÙ»ÊѵǏ Í‹ҧ§‹ÒÂæ ໚¹ÍÐäÃä´ŒºŒÒ§ ઋ¹ “¹Ò�Ô¡Ò”

“ÅÙ¡ÍÁ”

äÁ‹¹‹ÒÂÒ¡.. ÁÒàÃÔèÁ¡Ñ¹àÅ !!


ᵋàÁ×èÍ¡Õé ¹ÒµÑé§äÁŒà·ŒÒ ä´ŒÂѧä§Í‹Ð

Í×Á... ᤋǧ¡ÅÁÃÙ»à´ÕÂÇ áµ‹ÁѹÊÒÁÒöÇÒ´Ãٻ䴌 ໚¹ÃŒÍÂàÅÂà¹ÍÐâ¡ÅºÕé

¡çᤋ µÔ´¡ÒÇ äÇŒä§


©Ñ¹µ×è¹àµŒ¹Í‹Ðâ¡ÅºÕé µŒÍ§ÃÕºä»Ê‹§¡ÒúŒÒ¹ ¡‹Í¹»´à·ÍÁÍ‹Ð

à´Ô¹·Ò§ »ÅÍ´ÀÑ ¹Ð

仡‹Í¹¹Ð â¡ÅºÕé

ºÒÂ ...

ã¹·ÕèÊØ´ ¹Ò¡çàÃÔèÁ à¡‹§¢Öé¹ áŌǹÐ


Profile for wanwipha phuangcharoen

GA Mag vol.15  

Art School for Kids

GA Mag vol.15  

Art School for Kids

Profile for ga_mag
Advertisement