GA Mag vol.15

Page 1

Global Art Magazine ฉบับที่ 15/2557

เด็กๆ ไมยอมกินผัก ทำอยางไรดี ? ตามมาดูของดีไอเดีย คนไทย “โปสการด ทูตวัฒนธรรม” “Origami” คืออะไร มาเรียนรูแ ละสนุกเลน ไปกับเรา ไดที่นี่!!

15

Vol.n io it t e p m o C l a n io t a N t r A “Global »ÃÐʺ¡Òó ÊØ´ÅéÓ¤‹Òã¹ÇÑÂàÂÒÇ ” Global Art National Competition หรืองานอารต คอมพ ชือ่ นีค้ งเปนทีค่ นุ หู ของเด็กๆ และ ผูปกครอง ที่ ร่ำเรียนโกลเบิล อารต กันมานาน งานนีเ้ ราจัดมาเกือบ 10 ปแลวคะ ไมเคยวางเวนถือเปนกิจกรรมใหญ ประจำปทช่ี าวโกลเบิล อารต เราแสนจะตืน่ เตน และภาคภูมิใจ เพราะงานนี้เราเชื่อมั่นวาสิ่งที่ เหลาจิตรกรนอยผูก ลาจะไดรบั จากการแขงขัน นั้นคือ ประสบการณสุดล้ำคาในวัยเยาว

เพราะกอนวันแขงขัน นองๆ ตองผานการฝกซอม ถึงแมจะร่ำเรียน กันมานาน การวางแผนและเตรียมความพรอมตางๆ เพื่อให วันจริงสามารถทำผลงานออกมาไดดีที่สุดและไมตื่นสนามนั้น เปนสิง่ จำเปน พอถึงวันจริง แผนการและความพรอมทีเ่ ตรียมมา จะถูกความกดดันจากการแขงขันทีจ่ ำกัดเวลา ภายใตสภาวะแวดลอม ทีไ่ มคน ุ เคยบีบคัน้ ใหเกิดความประหมา คนทีพ่ รอมกวาสามารถ ควบคุมความตืน่ เตนไดดแี ละรูจ กั แกไขปญหาเฉพาะหนา เทานัน้ ทีจ่ ะสามารถทำผลงานออกมาไดดสี มดังตัง้ ใจ ทัง้ หมดทัง้ มวลนี้ อาจดูเปนภารกิจทีย่ ากเข็ญ ตองอาศัยพลังใจ และความกลาหาญเปนอยางมากสำหรับผูเขาแขงขันตัวเล็กๆ ทัง้ หลาย แตสดุ ทายรางวัลทีย่ ง่ิ ใหญในฐานะตัวแทนประเทศไทย และความภูมิใจที่สามารถเอาชนะตนเองจนฝาฟนการแขงขัน สุดกดดันมาได จะคือรางวัลสุดคุมคาใหกับหัวใจดวงนอยที่ กลาหาญเหลานี้

ศูนยโกลเบิล อารต ทั่วประเทศ กรุงเทพและปริมณฑล

สีลม (ซ.คอนแวนต) ประชานิเวศน 1 (บองมารเช) วังหิน (โลตัส) สาธุประดิษฐ 20 สุขุมวิท 101/1 (ปยรมย เพลส) เพชรเกษม 65 (Big C เพชรเกษม) รามคำแหง 112 (ม.สัมมากร) เดอะมอลล บางกะป วัชรพล ติวานนท (เมืองทองธานี) พระราม 3 (ฟวเจอรมารท) รังสิต (บานฟาคลอง 4) บางแค (ถ.กาญจนาภิเษก) พระราม 2 สะพานพุทธฯ (โรงเรียนซางตาครูส) พาราไดซ พารค สุขุมวิท 77 (บิ๊กซี ออนนุช) เซ็นทรัล แจงวัฒนะ ยูเซ็นเตอร 2 (ซอยจ�ฬา 42) ฟอรจูน ทาวน พิบูลสงคราม นวมินทร (สุขาภิบาล 1) บางใหญ (นนทบุรี) โลตัส ศรีนครินทร

02-236-5450 02-953-8889 02-942-3574 083-073-0085 02-741-8292 02-809-4743 02-729-3719 02-734-3411 02-793-4528-9 02-961-7705 02-689-0884 080-972-0543 02-455-3389 02-450-1306 02-472-5559 02-746-0805 02-742-4405 02-101-0340 02-214-2572 02-641-0049 02-526-5892 02-944-8825 02-595-0431 02-740-4007

พระราม 5 (วัดเฉลิมพระเกียรติ์ฯ) 02-881-5726-7 เซ็นทรัล ปนเกลา 02-884-8620 บางบัวทอง 087-000-9409 เดอะคริสตัล 02-515-0609 พระราม 2 (ทาขาม 30) 02-417-6640 จรัลสนิทวงศ 13 (ซอย ร.ป.ภ.) 085-045-7779 เมกา บางนา 02-510-3060 นราเพลส (ซอยนราธิวาส 24) 087-971-9292 ลำลูกกาคลอง 6 (สโมสรบานฟาปยรมย) 02-532-6962 พอรโต ชิโน (จ.สมุทรสาคร) 084-022-5858 เทสโก โลตัสแจงวัฒนะ 02-982-6915

ภาคตะวันออก

ศรีราชา (ชลบุรี) ระยอง (อ.เมือง) เมืองชลบุรี อำเภอฉะเชิงเทรา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นครราชสีมา (อ.เมือง) เซ็นทรัล ขอนแกน อุดรธานี (ถ.โพศรี) อำเภอปากชอง บุรีรัมย (อ.เมือง) มุกดาหาร

038-326-689 094-264-5491 038-467-176 082-076-1133 044-254-308 043-288-466 042-181-211 044-314-386 087-123-1463 085-482-0451

ภาคกลาง

นครปฐม (ถ. 25 มกรา) อยุธยา (อ.พระนครศรีอยุธยา) สระบุรี (ถ.พิชัยรณรงคสงคราม) บานโปง (ราชบุรี) กาญจนบุรี (อ.เมือง) พิษณุโลก (อ.เมือง)

ภาคเหนือ

เชียงใหม (อ.เมือง) พะเยา (อ.เมือง) เพชรบูรณ (ถ.เพชรรัตน) เชียงราย มีโชคพลาซา (จ.เชียงใหม)

ภาคใต

ภูเก็ต (ถ.วิรัชหงษหยก) นครศรีธรรมราช (ถ.พัฒนาการคูขวาง) สุราษฎรธานี (อ.เมือง) ชุมพร (อ.เมือง) กระบี่ เจ บี หาดใหญ ตรัง (ถ.หวยยอด) ทุงสง (นครศรีธรรมราช) เซ็นทรัลหาดใหญ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ โกลเบิล อารต กวา 65 ศูนยทั่วประเทศ โทรศัพท 02-214-6210-1 (วันอังคาร-เสาร, เวลา 9.00-18.00 น.) www.globalart.co.th, www.facebook.com/Global.Art.Thailand

034-244-265 081-384-4411 036-220-950 086-564-1958 034-511-380 081-887-7072 053-233-225 054-411-123 081-454-1612 081-629-6150 053-230-303 076-522-876 075-318-130 077-275-338 077-512-282 075-621-205 074-223-955 089-295-3399 075-423-747 074-801-448


2014 September จับฉลากแล ะ ประกาศผล Lucky Dra w Grand ครั้งที่ 7 Opening

ศูนย “จันทบุรี”

2014 October

Global Art National Competition

2014


t r A l a b o l G rnational Inte ition Compe0t14 2 2014 November

2014 December ÁÕ º ©´´£ ¬È £ ¥³ ²


+DOO RI )DPH ² ¶Ç n® Ä ¾ m À ¦¾ µ¦ ®³¤q ¶Æ  ¨³ ¦¨ ¦³£ À ¨q ¢d ®¸ ¨nÁ ³¤ ¤± ¨ ¨³ ¡³ ³ ¶ Æ ³m Ä Á ¤® ¶Ç ¢¶ ±Á ¤ ² n³ n³ ¾¤³Â ¢ ² ¾¦£g A A

¤³ ¨²¦ ¾¬¤¶£é ® ±¾¦µ© ¤q ³¤ é ¹ 6©¹ ¤d µ À ¤ ¾¤£¶ ® ¹ ³³¦ µ¦ ( i³) ®³£

¤¹ ¶

¤³ ¨²¦ ±¾¦µ©

ประกวดวาดภาพ

งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ระบายสี ในวันสุนทรภู ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63 โรงเรียนสาธิต ประจำปการศึกษา 2556" มหาวิทยาลัยศิลปากร กิจกรรมการสรางภาพดวย (ปฐมวัยและปฐมศึกษา) การฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับชั้นปฐมวัย

¹ 鳨³ ¥ À é d À³¤ ¾¤£¶ «³ µ ¢¬³¨ µ £³¦£² «©¦µ ( ³¹ ) ®³£¹ 7

¤³ ¨²¦¤® ±¾¦µ© ®² ² ¶Æ

งานประกวดระบายสีวันสุนทรภู £¶ q ¦º ´¾ £ (¿ é ¹ 5³¤ d À¤ ¾¤£¶ £¨¹ º © · ª³ ²  £) ³ ®³£

¤³ ¨²¦ ±¾¦µ©

งานสัปดาหวันภาษาไทย โรงเรียนยุวทูตศึกษาพัฒนา ปการศึกษา 2557

é «µ¤ µ ¤ ¿ n¨¬³¨ ªq ( ¢µ )

«³¤«³« ¨q ¾µ ©© · ª ®³£¹ 6 d À¤ ¾¤£¶ ³

¤


¤³ ¨²¦ ±¾¦µ©

µ ¨ ª¿q ¨n ¾ d À³¤ ¨µ¾¤ ¹ £¶ «³¤«³« ¨q ¾µ ¸Ç®©(«¿³ £ o )q

®³£¹ 5

¢

การประกวดระบายสี วันไหวครู ระดับชั้นอนุบาล 2 โครงการ Smart Kid's ¤³ ¨²¦ ±¾¦µ© with magic Art ®² ² ประจำปการศึกษา กิจกรรมประกวด 2557 ระบายสีตัวละครสุนทรภู โรงเรียนอนุบาล นครราชสีมา é ² ³ ¤ ¾ ¤£¶ ± ®³ ¤ ¹ ³¶ ¦( ®n ¤ èÉ ¬¦ µ ) ¤³ «¢¶ ³ £¹ 8 d À¤ ®³

¤³ ¨²¦ ¢¾ £

² é³ ¤ µ «¢ ² ¤ (¿ ) é é d À¤ ¾¤£¶ « ¹ ³ ³¤¶ ¤¤³

®³£¹ 10

กิจกรรมประกวด ระบายสีวันสุนทรภู โรงเรียนสุขานารี นครราชสีมา

«¢¶ ³

¤³ ¨²¦ ±¾¦µ© ®² ² ¶Æ

งานแขงขันระบายสี ระดับชั้น ป.1

z é³ ³ ¤ ¶ ³ ( ®n ´Ç c ) é ³£ ¹ 9é d À¤ ¾¤£¶ ® ¹ ³¦ ±¾£³ ®


«¨²« ¶ ¤² n® Ä ¹ m³ ¦² ¢³ ² ®¶ ¤² Ç ¹ Ä «³¢¾ ¸® ² ®¦²¢ q $UW RI 9LHZ ³ ² ¶Æ m³ ¢³ n® Ä Â n ¦® ³¤¨³ À £ ³¤ ¤² ¾ ¦¶£Æ ´¿¬ m ® ³ ¿¦± ³ Á ¬ n³ ® ¦º ¾ ¶£È ¾ ¸®Æ Á¬n¾ µ ¢¹¢¢® ¶Æ¬¦³ ¬¦³£ ¤n®¢ ² ´¦³£¾«n ¶Æ m³£Ä ¢³¨³ m®¾ µ¢ Á¬n º¢¶ ¨³¢ ¾ ¦¸®Æ ¬¨ ¿¦± m³« Á ¢³ · Ç Á ² ¶ Ç ³ ®¦²¢ q° ®£³ ¨ n® Ä ¢³ ¦® ³¤Á n¦³£¾«n m³ Ä ¢³¨³ ¦ ¤º ¤m³ ® «² ¨q ¾ ¸Æ®«¤n³ ¦¨ ¦³£Á¬n º¢¶ ¨³¢À ¾ m ¿¦±¾ | ¾® ¦² ª q ® n® Ä ² ± ¤²

“จินตนาการจาก เ ส น สรางลวดลาย ให โดดเดน”

m® ®¸Æ ¾¤³¢³ ¨³ ¢¤ºn ² ² ¦³£¾«n ¿ ®¤ºn ² ² n³ ¿´ m³ Ä ± ¤² ¦ n ¨ À ·Æ n® Ä ¦³£ m³ Á¬n ¨³¢¤ºn«· ¶Æ¿ m³ £«m¨ ¢³ ¾¤³ ±Á n¾«n ¨ ² ¶ÇÁ m®³¤ ² ®¶ n¨£ ± ¤² ¨³ ¤º ² ¿¦± ¬ ¾«n ¿ m¦±¾«n ±± ¾«n ²Ç ¬¤¸® ¾« n µÆ Á¬ n ¨³¢¤º«n · ³ ¨³ ¢²Æ ¿ Å ¿¤ ¬ ¢« º « m³ ¾ | «²é¦² ª q ® ² ¿ m ¨³¢ ¸Æ® ¤ ¾«n ® Á ¢¤ºn«· ³ ¨³¢ ¨n³ ¬n «¨³ ¤³ ¾¤¶£ µÆ m® ¦³£ ¾«n ¾ ¶£ ¬¤¸® ¾«n ±¿£ ¢¹¢ Á¬n ¨³¢¤ºn«· ¾ ¤¨ ¾¤Å¨ ¢m¢²Æ ¦¸Æ® ¬¨ ¾«n ¬£² ¬ µ ¿ ¿ z ¤¸ ®¦¾«³ n Á¬n ¨³¢¤ºn«· ®£m³ ¾ | ² ¬¨±¦ ¢¸Æ® ¬¨ ¢m¤³ ¾¤¶£ m³ ¦²¨¶¤±¾ ¶£ ² ¿£n ¨³¢¤¹ ¿¤ ®² ¤³£

¾«n À n ¿ ¦ ¸Æ Á¬n ¨³¢¤º«n · ¾ ¦®Æ¸ ¬ ¨® ¦¸Æ ¬¦ m®¾ ¸Æ® « £³m ³n Ä ®m® À£ ¹m¢ ¨¦ ¹¡³ ¾«n À n ¿ Á¬ n ¨³¢¤º«n · ¾ ¦® Ƹ ¬n ¬®£ ¬¤¸®¾ µ À Á ©µ ³ ¨ ¦ ƶ ¦³£ ®® ¢³ ³n ¢® ¾ n³Â ƶ ¬¢ ¹ ¨ ¨³¢¾ ¦¸Æ® ¬¨ ¶Æ ±¾¬ Å ¦ ² ¢m«µÇ «¹ ¾«n À n ¨ Á¬n ¨³¢¤ºn«· ¿· ¦ ¾ ¦¸Æ® ¬¨ ¶Æ¤¹ ¿¤ ² ¨³¢ ³¤¾ ¦¶Æ£ µ© ¢m¬£¹ µÆ ³ ¶Æ¤¨ ¾¤Å¨ ¾«n ¤± Á¬n ¨³¢¤ºn«· ¶Æ¢m m® ³ ¬³£Â¢m ² ¾ ¾ ¸Æ® ¾ µ ¨³¢¾ ¤¶£ ´Á¬n เราใช มาสรางลว เสนพวกนี้ ดลาย กันเลยนะคบนตัวปลา รับ


ท่ี ตวั อยา ง

1

Á n¾«n ¬£² ¬¤¸®¾«n µ ¿ ¢³«¤n³ ¦¨ ¦³£À £¨³ ¦ ¤¶ ¦³ ¿¦±¬³ ¦³ «m¨ ¦´ ²¨Á¬n¨³ ¾«n ¬£² ¬¤¸® ¾«n µ ¿ ¿ ºm n® Ä Å ±Â n¦¨ ¦³£ ²¨ ¦³®£m³ m³£Ä

ท่ี ตวั อยา ง

2

Á n¾«n À n ¿ ¦¸Æ «¤n³ ¦¨ ¦³£ À £¨³ Á ¦² ª ±¾ ¶£¨ ² ²¨®£m³ ¶Æ Á «m¨ ¶Æ¾ | ¤¶ ¦³ ¿¦±¬³ ¦³ ¿ mÁ «m¨ ¶Æ¾ | ²¨ ¦³ ¾¤³ ±¨³ ¾ | ¿ ¨ ® ¾ ¸Æ® ¨³¢¿ m³ ® ¦¨ ¦³£

ท่ี ตวั อยา ง

3

Á n¾«n À n Á ³¤«¤n³ ¦¨ ¦³£ À £Á¬n ®n Ä ¨³ ¾«n À n ¿ º m ³ ² ¾ ¸®Æ m³£ m® ³¤¿ m «m¨ ¦¨ ¦³£ ² ²¨ ¦³ ·Æ Á ²¨®£m³ ±¾ | ¿ m³£Ä Á¬n n® Ä ´ ³¢Â n m³£ ·Ç ¤²

ท่ี ตวั อยา ง

4

Á n¾«n m³ Ä ´¢³ «¢ «³ «¤n³ ¦¨ ¦³£ ²¨ ¦³ À £Á ²¨®£m³ ±Á n¾«n À n ¿ ¦¸ Æ «¢ ² ¾«n ¬£² ¬¤¸® ¾«n µ ¿ ¾ | ¾«n À n µ ¿ ¿ ¦¸ Æ Á «m¨ ¶¾Æ | ¤¶ ¿¦±¬³ ¦³ Á n¾«n À n ¨³ ¾ | ¤º ¤ ¦¢ ´¦¨ ¦³£ ¾ µ¢Æ ¾ µ¢ Á «m¨ ¶¾Æ | ²¨ ¦³ ±Á n¾«n À n ¨³ ¿ m ¤±¬¨m³ m¨ ²¨ ¦³ ² n® ¦³ ¿¦n¨ · Á n¾«n ¬£² ¬¤¸®¾«n µ ¿ ¢³«¤n³ ¦¨ ¦³£ ²¨ ¦³®¶ ¶ n® Ä ¦® ´¾«n m³ Ä ¬¤¸®®³ ± µ n ¾«n ¶¬Æ ¦³ ¬¦³£ ´¢³«¤n³ «¤¤ q¦¨ ¦³£¦ ¤º ¤m³ m³ Ä · Æ ± m¨£Á¬n ®n Ä «³¢³¤ ² ³ ² ª± ³¤¨³ m®¾ µ¢ ¿¦±£² ±Â n¤ º ¿ ¦¨ ¦³£ ¶¾Æ | ¾® ¦² ª q ® n® Ä ¾® n¨£ ± ¤² «¨²« ¶ ¹ m³ ¤²


8

เรามักจะมีความสุขเมื่อเห็นลูกนอยเติบโตขึ้น อยางสมบูรณ แข็งแรง และเฉลียวฉลาด แตวัน นึง คุณแมเกือบทุกคนจะตองเผชิญ ความจริงอยางหนึ่งจากลูกวา

“หนูไมชอบกินผักนี่นา มันขม มันไมอรอย”

คุณแมบางคนอาจดูเปนเรื่องเล็กนอย แตการไดรับ สารอาหารครบ 5 หมู มีผลอยางยิง่ ตอการเจริญเติบโตทางรางกาย และพัฒนาการ ของสมอง และบอยครั้งที่การไมยอมทานผัก และหันไปทานขนมขบเขี้ยวอื่นๆ แทนนัน้ กลับกลายเปนพฤติกรรมทีท่ ำใหเกิดนิสยั การไมกนิ ผักติดมาจนเปนผูใ หญ

เรามาลองดูวา สาเหตุทเ่ี ด็กๆ ไมชอบกินผักก็เพราะวา “ผักมันขม ไมนา กิน สีสนั ไมสวย ไปกินขนมดีกวา” ซึง่ ประเด็นมันอยูท ค่ี วามนาทาน กับ รสชาติครับ ถาเราลองนำอาหารมาประดิษฐประดอยใหนา กิน ตกแตง รวมกับผลไมประเภทตางๆ เพือ่ เพิม่ รสชาติ หรือใสซอสปรุงรสนิดหนอย นอกจากเปนการฝก ฝมือของคุณแมแลว ยังทำใหเด็กไดลองทานผัก และผลไมที่ หลากหลายชนิด และทำใหการทานผักเปนเรือ่ งงายๆ หากไมเชือ่ ลองดูภาพตอไปนี้ดูสิครับ วานาทานขนาดไหน


นางสาว เนติ์ สุขเจริญ (เน)

9

อายุ 15 ป ม.4 รร.เตรียมอุดมศึกษา

นองเนติ์เรียนมานานแคไหนแลว ตั้งแตอายุเทาไหรคะ เทาที่จำไดเริ่มเรียนตอนอายุ 9-10 ขวบคะ โดยรวมๆ ก็ 5 ปกวาไดแลวคะ รูสึกประทับใจอะไรในโกลเบิล อารต บางคะ สิง่ ทีป่ ระทับใจในโกลเบิล อารต ก็ชอบวิธกี ารสอนคะ เรือ่ ง วาดและระบายสีก็ไดนำไปใชในการทำชิน้ งานจัดบอรดหรือ นิทรรศการคะ ครูทกุ คนเอาใจใสใหความรูเ ปนอยางดีทกุ ครัง้ ที่ไปเรียนมีแตความสุขคะ เคยประกวดงาน Global Art Competition มากีค่ รัง้ และ ไดรับรางวัลอะไรบาง ประกวดมาประมาณ 7 ครั้งคะเคยไดหลายรางวัลตั้งแต ชมเชยจนถึงชนะเลิศคะ ทัง้ ระดับประเทศและระดับ Inter ซึง่ มีรปู และใบประกาศเต็มไปหมดเปนรางวัลทีภ่ มู ใิ จมากๆ คะ รูสึกประทับใจกับการแขงขันครั้งไหนมากที่สุดคะ ประทับใจครัง้ ทีเ่ ปน International Competition ทีป่ ระเทศไทย เปนเจาภาพ เนติไ์ ดรองชนะเลิศอันดับ 2 แตสำคัญคือรูส กึ วาคนไทยก็ทำไดเหมือนกันคะ ไดเปนหนึง่ ในคนไทยเทากับวา เปนรางวัลใหญมากๆ รูสึกประทับใจมากๆ คะ

จากการเรียนศิลปะ คิดวาเราสามารถนำไปใชในการเรียน หรือชีวิตประจำวันไดอยางไรบาง ก็นำความรูที่ไดมาทำงานแลวก็ทำประโยชนให รร.เชนจัด นิทรรศการจัดบอรดคะนอกจากนั้นยังไดฝกสมาธิทำใหอาน หนังสือเรียนไดดีมากขึ้นและยังจำไดมากขึ้นดวยคะ สุดทายแลวฝากถึงเพือ่ นๆ ทีส่ นใจเรียน ศิลปะหนอยคะ ^^ สำหรับการเรียนศิลปะ นอกจากจะได ความรูดานศิลปะแลวยังทำใหเรามี ความคิดสรางสรรคมีไหวพริบและ สงเสริมจินตนาการไดคะทำให เรามีมุมมองหลากหลาย ยิง่ ขึน้ ไดฝก สมาธิแลวก็ได ประสบการณจากการแขง ได เ พื ่ อ นเพิ ่ ม แล ว ก็ คลายเครียดคะ ไดทำ อะไรที่เราชอบดวย


10

Show Proud กับผลงานสุดสรางสรรค ที่เหลาจิตรกรนอยไดหมุนเวียนกันนำ ผลงานเจงๆ ในหองเรียนมาโชวให เพือ่ นๆ ไดชมกัน จะมีใครกันบางนา..

 จาสัว) อายุ 10อนปแกน (เ ร ว บ ย ั ช ข ุ ส ล ด ด.ช. ณ ษาศาสตรมหาวิทยาลัยข เร โรง ียนสาธิตศึก

ด.ญ. ณัฏฐ โรงเรยี นสาธติ ณศกิชึ า ตรีศิริรัตน (ฟาใส) อายุ 6 ษาศาสตรม หาวทิ ยาลยั ขอนแกน ป

 ายด) อายุ 7 ป ม (  ศ ง ว ู ภ ี ร ศ ด.ญ. ปาณงเริศยีานมหาไถศ กึ ษาบา นไผ โร

ด.ญ. ชญานนัทช บริวัตรป อายุ 10 ป โรงเรียนสาธระิตเสริฐ (เกล) เกษตร


11

"Çѹ˹Öè§áÍ»à»ÔéÅä»·ÐàÅä´éà¨Í¡ÑºªÁ¾Ùè ·Ñé§Êͧ¨Ö§¤Ø¡ѹÇèÒ¨Ðä»´Ó¹éÓ㹵͹à·Õè§ ·Ñé§Êͧ仴ӹéÓ´ÙËÍÂÁØ¡ ¾ÍËÍÂÍéÒ»Ò¡ áÍ»à»ÔéÅ¡çà¢éÒ件èÒÂÃÙ»¢éҧ㹨֧ⴹËͧѺ ªÁ¾Ùè¨Ö§ªèÇ´֧ÍÍ¡ÁÒ µèÍÁÒ·Ñé§Êͧ¨Ö§ä»´Ù ËÁÖ¡ÂÑ¡Éì ªÁ¾Ùè¶èÒÂÃÙ»ÍÂÙèæ ¡ç¶Ù¡ËÁÖ¡ÂÑ¡Éì´Ö§ä» áÍ»à»ÔéŨ֧ªèÇ´֧à¾×è͹ÍÍ¡ÁÒáÅзÑé§Êͧ¡çä´é¢Öé¹ ¨Ò¡¹éÓáÅФØ¡ѹÇèÒÇѹ¹Õéä´é¼¨ÞÀÑÂʹءÁÒ¡àÅÂ"

ด.ญ. ปพชิ ญา ไกรจ ริย สุ วัสด์ิ (มมี )่ี อาย โรงเรียนพานฒ ุ 8 ป ั นาเดก็

"Çѹ˹Öè§ÁÕÅÔ§Ê Í§ ÃÐËÇèÒ§·Ò§¡çà µÑÇ¡ÓÅѧ¢ÑºÃ¶ä»à·ÕèÂÇ ¨ àÅÂËÂØ´à·ÕèÂÇ· ÍàÁ×ͧ¢¹ÁËÇÒ¹ ÕèàÁ×ͧ¢¹ÁËÇÒ¹ "

(แนน) อายุ 8น ป  ศ วง าน ล ห  ี ย าร น ด.ญ. ธ พระกมุ ารเยซวู ทิ ยาขอนแก โรงเรียน " Çѹ¹ÕéÁÕ§Ò¹àÅÕ駷ÕèºéÒ¹¢Í§ÊéÁ ÊéÁ¡çàÅÂàªÔ- ᢡÁÒÃѺ»ÃзҹÍÒËÒ÷ ÕèºéÒ¹ áÅк͡ÁÐÁèǧÇèÒ àÃÒ仫×éÍ¢¹Á"

ด.ญ. ประสิตา จันทรฉาย (โมเดล) อายุ 8 ป โรงเรียนอนุบาลขอนแกน

ด.ญ. ธัญ ม (ปาย) อา ป โรงเรียนสาธติ ศึญกกรษาศผิาสวงา ตรม หาวิทยาลัยยุขอ6 นแ กน " ÊéÁ¡ÑºÁÐÁèǧ¡ÓÅѧ·ÓÍÒËÒâÒ ÍÂÙèâçÍÒËÒÃã¹µÅÒ´ áÅÐÁÕ¤¹ÁÒ«×éÍàÂÍÐÁÒ¡ ÊéÁ¡ÑºÁÐÁèǧµÑ¡ÍÒËÒâÒÂá·ºäÁè·Ñ¹ áµè·Ñé§Êͧ¡ç´Õã¨áÅÐÀÙÁÔ㨷ÕèÁÕ¤¹ÁÒ«×éÍàÂÍÐæ"


๊ต น โ ้ ช ใ ่ ไม ย โด โน ย ี เป น ่ สุดยอดเคนลุก็ดลเปับ็นเรเล็ว น้องๆ ก็ฝึกได้ ง่าย ส

.....................................................................

“iPlay by Ear Fun-Fast-Easy”

ซอย 6

NOVOTEL

ซอย 5

ซอย 4

BTS Siam

ซอย 7

ซอยจุฬาลงกรณ 6414 สวัสดีคะ.. ชาว GA ทุกทาน

ครอบครัว GA อันแสนอบอุนฉบับนี้จะพาพวกเราไปพบกับ ผูบ ริหารศูนยสดุ นารัก เรามาดูกนั คะวามุมมองของผูบ ริหารศูนย ทานนี้ จะมีประเด็นอะไรนาสนใจบาง ติดตามไดเลยคะจาก คอลัมน GA Family

คุณสุภัค สรศาสตร

ผูบริหารศูนย นครราชสีมา  (อ.เมือง)

ความยากของการทำธุรกิจนี้มีอะไรบางครับ ในชวงแรกของการทำธุรกิจนี้ คือสิง่ ทีต่ วั เราเองไมเคยได เรียนรูม ากอน หรือไมเคยสนใจตัง้ แตแรก เราเรียนดานบริหาร จัดการแตเราตองมาทำงานดานการศึกษาศิลปะ ชวงแรกมีความ รูสึกวายาก แตพอไดเขามาศึกษามากขึ้น อีกทั้งไดคุยกับครู ผูสอนที่จบดานศิลปะ ทำใหเรามีความเขาใจในศิลปะมากขึ้น กวาเมื่อกอน อีกทั้งไดเขาอบรมเกี่ยวกับหลักสูตร ก็ยิ่งทำให เรามีความเขาใจ และมั่นใจที่จะสื่อสารกับผูปกครองมากขึ้น

อยากใหยกตัวอยางปญหาของศูนย สักอยางครับ ปญหาเรื่องความเขาใจของผูปกครองเกี่ยวกับศิลปะ กับ วิชาอื่น ก็ตองยอมรับวาผูปกครองสวนใหญยังมีความเชื่อวา วิชาศิลปะเปนวิชาที่ไมมีความสำคัญเทากับวิชาหลักๆ อีกทั้ง โกลเบิล อารต ศูนยโคราช มีทม่ี าที่ไปอยางไรครับ ผูปกครองบางคน คิดวาหากเด็กนักเรียนที่มุงเรียนดานนี้ จบ กอนที่จะเริ่มทำธุรกิจนี้อยางเต็มตัว ไดรวมงานกับผู- ออกไปแลวไมรูจะประกอบอาชีพอะไร บริหารศูนยคนกอน โดยรวมงานในตำแหนงฝายบริหารจัดการ มีหลักการบริหารจัดการศูนยอะไรบาง ภายในศูนยโกลเบิล อารต รวมสองป จนเราพัฒนาในเรือ่ ง หลักการในการบริหารของเอ็ม คือ ของการดูแลบริหารศูนยไดอยางดีขน้ึ จากนัน้ ก็เริม่ ปรับเปลีย่ น รูปแบบการบริหารที่เปนรูปแบบของเราเองอยางเต็มตัว 1. เนนเรือ่ งของการสือ่ สารกับผูป กครองในเรือ่ งของหลักสูตร เนื่องจากไดเขามาสัมผัสกับศิลปะอยางจริงจัง จนมีความ ที่ชวยพัฒนาทักษะของเด็กนักเรียนอยางไรบาง ตั้งแตกอน เริ่มเรียน เรียนผานไปชวงระยะเวลาหนึ่ง จนถึงเด็กนักเรียน รูสึกวาศิลปะทำใหเรามีความคิดที่กวางขึ้น ใจเย็นขึ้น สามารถใชทักษะศิลปะผานกระบวนการคิด วิเคราะห และ การสรางสรรค เสียงตอบรับของผูปกครองที่นี่เปนอยางไร เสียงตอบรับจากผูป กครองดีมากๆ ตัง้ แตเขามาบริหารงาน 2. เนนเรื่องบรรยากาศภายในศูนย ตองสะอาด สิ่งแวดลอม อยางเต็มตัว และไดสอ่ื สารกับผูป กครอง สวนใหญผปู กครอง ตองดี การสื่อสารของครูผูสอนตองเชิงบวก มีความเชือ่ มัน่ ในเรือ่ งหลักสูตร ทัง้ ดานของครูผสู อน ดาน 3. เนนคุณภาพการสอนของครู ตองมีมาตรฐาน รูจ กั พลิกแพลง การพัฒนาทีละขั้นตอนของแบบฝกหัดที่สอดคลองกับชวง เทคนิคการสอนผลงานของเด็กนักเรียนแตละคนมีความแตกตาง อายุของเด็กนักเรียน ที่สำคัญ เด็กนักเรียนสวนใหญที่ได อนาคต มีเปาหมายอยางไรบางครับ เขามาเรียน มีความสุขกับการทำผลงาน ภูมิใจกับผลงาน อนาคต อยากเปดสาขาที่สอง หรือการศึกษาแขนงอื่น ที่เด็กนักเรียนไดทำ และมีพัฒนาดานทักษะศิลปะที่ดีขึ้น

(คุณเอ็ม)


15 Rookie GA ฉบับนีเ้ ราอยูก บั ผูบ ริหารนองใหม ทีไ่ มไกลจากเรา เทาไหร อยูใกลๆ ในกรุงเทพฯ นี่เองเราไปทำความรูจักกับ ผูบริหาร “ศูนยปยรมย” กันดีกวาคะ ..ตามมาเลย..

คุณภาวิณ เหลียวพัฒนพงศ (คุณจูน)

ผูบริหารศูนยปยรมย

ศิลปะสามารถฝกกระบวนการคิด ของสมองซีกซาย พรอมทั้งกระตุน และพัฒนาความคิดสรางสรรค ของสมองซีกขวา ทำใหเด็กๆ ไดเรียนรู และมีพ ัฒนาการอยางสมดุล ความประทับใจตอ โกลเบิล อารต จูนมีความประทับใจในหลักสูตรของโกลเบิล อารต เปนอยางมากคะ เพราะโกลเบิล อารต เปนสถาบันสอนความ คิดสรางสรรค ผานการเรียนศิลปะที่เดียวที่มีหลักสูตรการ เรียนการสอนที่ชัดเจน มีการทดสอบกอนการเรียนเพื่อดู ความพรอมและความเหมาะสมของเด็กๆ โดยเด็กทุกคน สามารถพัฒนาตนเองไดตามศักยภาพของตัวเอง มีการสื่อ สารพัฒนาการของเด็ก ใหกับผูปกครองทราบทุกครั้งที่มา เรียน มีการประเมินผลการเรียน รวมถึงการพัฒนาหลัก สูตรที่มีอยางตอเนื่องและอีกหนึ่งความประทับใจ คือรูสึก ประทับใจในทีมงานของสำนักงานใหญ โกลเบิล อารต ทีค่ อย ชวยเหลือ ใหคำปรึกษาและสนับสนุนเรามาโดยตลอด ขอ ชื่นชมในความตั้งใจของ Adutainer และทีมงานทุกๆ ทาน และขอบคุณหลักสูตรของ โกลเบิล อารต ขอบคุณมากๆ คะ

แรงบันดาลใจในการทำสถาบันสอนศิลปะโกลเบิล อารต กอนอืน่ ตองขอเกริน่ กอนเลยคะวาตัวเองไมมคี วามถนัด ทางดานศิลปะเลยเนื่องจากตอนเด็กๆ เนนแตเรียนวิชา การไมเคยใหความสำคัญกับศิลปะแตพอเราโตเปนผูใหญ เรารูเลยวาเสียดายเวลามาก ที่ไมเคยใหความสำคัญกับ ศิลปะเพราะศิลปะจำเปนกับชีวิตประจำวันเรามากๆ ถึง แมวาเราจะไมไดทำงานทางดานศิลปะก็ตาม แตการเปน วิศวกรนั้นศิลปะรวมถึงความคิดสรางสรรค จำเปนอยาง มาก ไมวาจะเปนการถายทอดงานใหหัวหนาหรือลูกนอง การทำรายงาน หรือแมแตการนำเสนอผลงานตางๆ จูน เลยตั้งใจเปนอยางยิ่งวา จูนจะตองสงเสริมและสนับสนุน ลูกๆ และเด็กๆ ทุกคนใหเรียนศิลปะเพื่อพัฒนาทักษะทาง ดานความคิดและความคิดสรางสรรค เพื่อเปนพื้นฐานใน ฝากคำแนะนำถึงผูปกครอง การนำไปตอยอดในดานวิชาที่เคาจะไดเรียนและนำไปใช อยากฝากถึงผูป กครองทุกๆ ทานนะคะจูนเชือ่ วาการ ประโยชนในการทำงานตอไปในอนาคตคะ เรียนศิลปะจะนำไปสูก ารพัฒนาเด็กในทุกๆ ดานคะ เนือ่ งจาก ศิลปะสามารถฝกกระบวนการคิดของสมองซีกซาย พรอมทัง้ รูส กึ อยางไรบางกับการบริหารศูนยโกลเบิล อารต กระตุนและพัฒนาความคิดสรางสรรคของสมองซีกขวา ซึ่ง กระบวนการนีจ้ ะทำใหเด็กๆ ไดเรียนรูแ ละมีพฒ ั นาการอยาง ปยรมย ถามวาเหนือ่ ยมัย้ ตอบไดเลยคะวาเหนือ่ ย แตเปนการเหนือ่ ย สมดุลคะ ซึง่ สถาบันโกลเบิล อารต เองไมใชสถาบันสอนศิลปะ ทีม่ คี วามสุขนะคะ เด็กๆ ถึงแมจะดือ้ ถึงแมจะซน แตจนู มอง ทีส่ อนใหเด็กวาดรูปเปนเพียงอยางเดียวแตสถาบันโกลเบิล อารต วามันเปนเสนหข องเด็กคะ และเคาเหลานัน้ ก็เปนพลังชีวติ สอนความคิดและพัฒนาความคิดสรางสรรคโดยผานการ ใหกบั เราดวยคะ ดวยความแตกตางในวัยของเรา ทำใหเรา เรียนศิลปะซึ่งจะทำใหเด็กๆ มีพัฒนาการทางความคิด ชาง ไดแลกเปลีย่ น ความรู ความคิดกับเด็กๆ ซึง่ เปนอะไรทีส่ นุก สังเกตพรอมทั้งสามารถแกไขปญหาตางๆ ได โดยมีครูหรือ และแปลกใหมดคี ะ ซึง่ จะทำใหเราไมแกไวดวยนะคะ อันนี้ Artdutainer เปนผูค อยกระตุน ความคิด คอยชวยเหลือและ สนับสนุนในดานตางๆ คะ คอนเฟรม คะ


n³ n® ¾«¶£¾¨¦³ ² ¤±¾ k³Á ® ¾ n³ ®£m³ ¶Ç¾¤³ Å ² ¤±¾ k³ ² ² Ç ¿ m ® ¦³ ¸ ¾¦£ ¶Â¬¢ ¾ Å Ä ¨¤ ² ¤±¾ k³¾® ¾ ¸®Æ e ¨µ £² ¿¦± ¨³¢¤² µ ® ±Â n¢m n® ¨¹m ¨³£Á ® ¾ n³

¾ Å Ä ¨¤ ´ ³¤ n³ Á¬n¾«¤Å ¾¤¶£ ¤n®£ ²Ç ¿ m ® ¾£Å n³¾ |   n ¹ m® ¹ ¿¢m Å ¨¤¢³ º¿¦®£ºÁm ¦nÄ Á m¨ ¶Æ¾ ³ ´ ³¤ n³ ¾ ¸Æ®¾ Å Ä n® ³¤ ´ ¤· ª³ ¿¦± ´ Á¬n¾ n³¤ºn«· ® ®¹m

¾ Å Ä n³ ¬ ¶Æ ® ¶Ç¾ ³ ¿ ± ´ ¹ ¿¢m®³ ± ´¿ q¨µ ¾ ¤¶£¢Â¨n¤® ¾«µ¤q ¤n®¢ ¢«² ¦m® Å n ¬¤¸® n³®£³ Á¬n¤² ¤± ³ n³¨ Å ¨¤¾ ¤¶£¢ ®³¬³¤¾®³Â¨n ²Ç ¿ m¾£Å ® ¾ n³ ±Â n ´¿ m¾ ¶£ ®¹m «³¢³¤ ¬m®Á«m ¦m® Á¬n¾ ³¾®³Â µ Á ¤  n«± ¨


m¨ c ¾ ®¢¾ Å Ä ®³ ±¢¶À® ³«Â n ® · ¸Æ «³£ ¨m³ µ ² ² Ç m® ¾ c ¾ ®¢ ¹ m® ¹ ¿¢m ¤² ¾¨¦³ ® ® ¾ Å Ä Á¬n¾¤Å¨ · Ç «² ³ ¶Á m¨ ¿¤ ³ ²Ç Å ¤² Á¬n¾¤Å¨ ·Ç ®¶ µ

³¤¬³¾«¸Ç® n³Á«m ® ¾ n³ ž«¶£¾¨¦³Â¢m n®£ ³ ¶Æ ¶¾¤³ ¨¤ ² ¾ ¤¶£¢¾«¸Ç® n³ ¶Æ ±Á«m¾®³Â¨n m® À £¾ ³± ¹ ² ¾¤¶£ ® ¬ ºÄ ¶ Æ ®n Á«m ¹ ¾ n³ ¾ Å¢ ¦² ¾ Å¢ ² ¿¦± ®¶ «³¤ ²

³¤¾¦m ®¢ µ¨¾ ®¤q ¿ Å ¾¦Å ¿¦±À ¤©² q¢®¸ ¸® m® ® ± ´Á¬n¤³m ³£ ¸Æ ²¨ ¿¦± ® ¬¦² £³ Á ¶Æ«¹ ¹ m® ¹ ¿¢m n® ¾ n¢ ¨ º¿¦Á ¾¤¸Æ® ¶Ç ®£m³ Á ¦n µ £³£³¢Á¬n¾ Å Ä ¾¦µ ¾¦m m® ® «² ¤·Æ ²Æ¨À¢ · ²Æ¨À¢ ¿¦±«m ¾ n³ ® Á¬n¾¤¶£ ¤n®£ ¸Æ ¢³¤² ¾ n³¨² Á¬¢m®£m³ « Á«


18 นางสาวรัสวดี พัชรพงศพรรณ “ศูนยพระราม 3” คนละครึ่งทางคะ คือคุณครูตองคุยกับนักเรียนกอนวา นักเรียนตองการแบบไหนและใหนักเรียนสเก็ตภาพขึ้นมา ใหครูดูกอนวาภาพนั้นใชไดหรือไม สวนคุณครูก็จะมีการ แนะนำเพิม่ เติมในเรือ่ งตางๆ เชน การจัดองคประกอบภาพ การวาด และการใชสี นักเรียนอยากจะวาดอะไรก็ได แต ตองนำสิ่งที่วาดนั้นมาเชื่อมโยงกับโจทยของคุณครูดวย ในสวนของเนือ้ เรือ่ งกับภาพก็ตอ งเชือ่ มโยงกันอยางเหมาะสม หลังจากเรียนเสร็จคุณครูควรสรุปการเรียนของนักเรียน ใหผูปกครองฟง วาวันนี้นักเรียนไดเรียนเรื่องการฝกการ ตัดสินใจอยางมีเหตุผล และการเชือ่ มโยงภาพอยางถูกตอง นายสรศักดิ์ แซโงว “ศูนยเพชรเกษม” เมื่อกลาวถึงการศึกษาศิลปะ เราอาจจะลืมไมไดเลยที่จะ กลาวถึงเรือ่ ง ”พืน้ ที”่ และ ”อิสระ” ทัง้ สองอยางผูกพันเกีย่ ว รอยรัดกันอยู ในกรณีการศึกษาศิลปะ เงือ่ นไขและขอบเขต ในการศึกษามีมากนอยเพียงไร ? นี้คือคำถามที่ยอนแยง กับประเด็นทีว่ า “การเรียนศิลปะตองมีอสิ ระ ไววา จะเปน การวาด การระบาย แตหากเรียนผูเ รียนตองการวาดภาพ ตามใจตัวเอง เสมอ ผูสอนมีวิธีแนะนำกับผูเรียนอยางไร เพือ่ ให ผูเ รียนไดใชความคิดอยางมีเหตุผลในการวาดภาพ” กอนอื่นตองกลับมาดูกอนวาเงื่อนไขหรือโจทย ที่ตั้งไวใน การเรียนรูคืออะไร หากไมผิดวัตถุประสงค หลักการ เรียนรู ผูเรียนยอมสามารถทำได ซึ่งดูไปตามพัฒนาการ ตามแบบเฉพาะของแตละบุคคล ประเด็นตอมาคือการใช ความคิด (สรางสรรค) อยางมีเหตุผล (***ในตรรกะแบบ ศิลปะ) แนนอนวาวัยและระบบความคิดมีความสัมพันธ ตลอดจนมีความแตกตางเฉพาะบุคคล ในกรณีทเ่ี รามักจะ พบเห็นผูเรียนมักจะวาดภาพหรือตอเติมไปตางๆ นานา แนนอนมันเปนจินตนาการหรือความคิดแรก เมือ่ ไดสอบถาม พูดคุย เราจะไดพบกับตัวละครทีไ่ ดหลุดลอยออกมาโลดเตน จริงอยูศิลปะคือเครื่องมือในการแสดงออกทางความคิด อยางอิสระ สิง่ สำคัญก็คอื ผูส อนควรจะชวยแนะนำ เชือ่ มโยง ตัวละครเหลานีใ้ หอยูใ นตำแหนงแหงที่ ทีเ่ หมาะสม เครือ่ งมือ ทีเ่ รียกวาศิลปะนี้ จะเปนเครือ่ งมือทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ …

การเรียนศิลปะนั้นตองมีอิสระ ไมวาจะเปนเรื่องการวาด การ ระบาย แตหากนักเรียนตองการวาดภาพตามใจตนเองเสมอ คุณครูมีวิธีการตอรองกับนักเรียนอยางไร เพื่อใหนองๆ ไดใช ความคิดอยางมีเหตุมีผลในการวาดตอเติมภาพของนองๆ ที่ กำลังเรียนกันอยูบางครับ

นางสาววรรณิศา วงหาริมาต “ศูนย อุดรธานี” ใชหลักการ 50-50 หรือคนละครึ่งทางคะ ถานักเรียน อยากวาดภาพที่ตองการครูจะปลอยใหเด็กวาดตามความ พอใจของเด็กจนเด็กมีความรูส กึ พอใจและภูมใิ จตอผลงาน จากนัน้ ครูกจ็ ะเสนอแนะหลักการวาดเพิม่ เติมและการลงสี ใหเพื่อใหเด็กเกิดมุมมองใหมๆ และเกิดความสมจริงขึ้น ในภาพที่เด็กชอบ เชน การวาดตอเติมภาพใหมีความนา สนใจมากขึ้น การไลโทนสี หรือการแปะติดเพื่อใหเกิด เปนภาพ 3 มิติ เปนตน แตครูตอ งทำใหเคาดูเปนตัวอยาง 1 ชิ้นงานที่สมบูรณเพื่อใหเด็กเกิดการเปรียบเทียบและมี ทางเลือกในงานมากขึ้น วิธีนี้ใชไดผลคะ เด็ก Happy ครูไมเครียด win win ทั้ง 2 ฝาย ^_^ นางสาวรมฉัตร แกวพิกุล “ศูนยเซ็นทรัล แจงวัฒนะ” การสื่อสารนั้นสำคัญสำหรับการเรียนมากๆคะ เบื้องตน คุณครูตอ งคุยกับนองกอนคะ เริม่ จากการตัง้ คำถามกอนวา นองตองการวาดอะไร แลวสามารถวาดใหเชือ่ มโยงกับโจทย ของภาพที่คุณครูมอบหมายใหทำอยูไดไหม และสมเหตุ สมผลหรือไมถาจะวาดลงไปในชิ้นงานนั้น แตถาสิ่งที่นอง ตองการจะวาดไมสามารถเชือ่ มโยงกับภาพทีท่ ำอยูไ ดจริงๆ คุณครูก็จะไมปดกั้นจินตนาการของนองคะ คุณครูจะมีวิธี การยืดหยุน โดยทีค่ ณ ุ ครูจะมีการเสริมไอเดีย มีการแนะนำ มีการยกตัวอยาง หรือใหทางเลือกอืน่ ๆ ในเชิงทีส่ รางสรรค หรือตอรองใหวาดเพิม่ นอกแบบฝกหัดไดคะ แตตอ งไมมาก และนานจนเกินไปนะคะ แลวคอยใหนอ งกลับมาทำงานตอ ในแบบฝกหัดคะ โดยคุณครูจะยึดหลักการสอนแบบใหมี “อิสระภายใตขอบเขต” ซึง่ เปนวิธกี ารสอนอยางหนึง่ ทีช่ ว ย ทำใหนกั เรียนไมเบือ่ เรียนสนุก ควบคูก บั การพัฒนาทักษะ การวาดภาพระบายสี และการพัฒนาความคิดสรางสรรค ผานหลักสูตรของโกลเบิล อารต ไดอยางมีความสุขคะ


19

mi

Origa

Origami

ืออะไร ค ) ิ ม า ก ิ ร อ โ ( i เอ.. Origam ัตถุตางๆ ขึ้นมา

ยคนคงสงสัยวา เพื่อสรางสรรครูปทรง หร ือว ยี วกนั สตี า งกนั า ล ห .. ๆ ง อ  น บ ั สวัสดีคร การพับกระดาษะดาษแผน สเ่ี หลย่ี ม ซง่ึ อาจใชส เี ดง่ึ สว นมากจะไมม ี ใน ะ ป ล ิ ศ น  เป ิ ม โอร ิกา ะเรม่ิ จากกร รพบั ทบไปจนเปน รปู รา ง ซ จ ษ า ด ะ ร ก ั บ พ ร โดยทว่ั ไปกา ลี วดลายตา งๆ และทำกา “PLAY AND L หร อื กระดาษทม่ี นะครับนองๆ ^^ ฉบับนี้พี่ โกลบี้จะมาสEARN” การตัดกระดาษ พับโอร ิกามิ ใหเปนพ อนนองๆ ี่หมีสุด ตามมาดูกันเลยย... นารัก

2

1

¾Ñº¤ÃÖè§ÍÕ¡¤ÃÑ駹֧áŌǤÅÕèÍÍ¡ à¾×èÍãËŒà¡Ô´Ã;ѺµÃ§¡ÅÒ§

¾Ñº¤ÃÖ觢ͧ¡ÃдÒÉ

3 ¾ÑºÁØÁ·Ñé§Êͧ¢ŒÒ§à¢ŒÒËҡѹ

เย! !

นา รกั ใชม ย้ั ล ะ

4

5

6

¾ÑºÁØÁ¡ÃдÒÉ·Ñé§Êͧ¢ŒÒ§ÍÍ¡ ¾Ñº»ÅÒÂÁØÁ´ŒÒ¹º¹áÅÐ ¾ÅÔ¡¡ÅѺ´ŒÒ¹ µÒÁÃÍ»ÃÐ ´ŒÒ¹¢ŒÒ§à¢ŒÒÁÒ

9 7

¾Ñº´ŒÒ¹Å‹Ò§¢Öé¹ä»

8

ᤋ¹ÕéàÃÒ¡ç¨Ðä´Œ “Origami” ¾ÕèËÁաѹáÅŒÇ

¾Ñº»ÅÒ¡ÃдÒÉ´ŒÒ¹º¹«ŒÍ¹ä»´ŒÒ¹ËÅѧ áŌǾѺ»ÅÒ¡ÃдÒÉ´ŒÒ¹Å‹Ò§«ŒÍ¹ä»´ŒÒ¹ËÅѧઋ¹¡Ñ¹

พับเสร็จแลว ชวยกันวาดตอเติม หนาตาใหพห่ี มี ดวยนะครับ : D


20

“เคยเบื่อไหม” กับของฝากเพื่อนชาวตางชาติในรูปแบบ เดิมๆ มีขายอยูเกลื่อนตลาดเห็นไดทั่วไป วันนี้ของฝาก อยางโปสการด (Postcard) ที่ดูเหมือนจะธรรมดากลาย เปนโปสการดในรูปแบบ 3 มิติ กับ โปสการดหุน กระดาษ ชุดรามเกียรติ์ ของฝากที่จับตองได สื่อความเปนไทย ไอเดีย 3 หนุมพี่นองที่เริ่มตนเพียงตองการทำของฝาก ใหแกเพื่อนชาวตางชาติเทานั้น

จ�ดกำเนิดไอเดียธุรกิจโปสการดหุนกระดาษวา ในชวงที่ นองชายไปศึกษายังตางประเทศ ตองการใหของขวัญแก เพื่อนชาวตางชาติ แตกลับไมถูกใจของที่มีขายทั่วไป จึง งัดฝมอื การออกแบบของตัวเองมาสรางสรรคเปนของขวัญ กับผลงาน “โปสการดรามเกียรติ”์ แตไมใชโปสการดธรรมดา กลับเหนือชั้นดวยรูปแบบ 3มิติ สามารถนำมาตัดพับเปน หุนกระดาษตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์ได สรางความ ประทับใจใหบรรดาเพือ่ นๆ ไมนอ ย โดยเลือก 4 ตัวละคร ในเรื่องรามเกียรติ์เปนแนวคิดนำรอง ไดแก ทศกัณฐ หนุมาน พระราม และนางสีดา เพราะเชือ่ วาชาวตางชาติ ที่เคยเดินทางมาเมืองไทยคงเคยสัมผัสความงดงามของ วัดพระแกว หนึ่งในไฮไลตคือ ยักษ ที่ยืนตระหงานคอย ตอนรับผูม าเยือน ดังนัน้ หากเริม่ ตนในสิง่ ทีล่ กู คาเปาหมาย คุน เคยนาจะเปนไอเดียทีด่ ี ภายใตแบรนด Postcard Cube

และจากความตัง้ ใจในการทำโปสการดที่ สือ่ ถึงความเปนไทยนีเ้ อง ไดไปตองตาผูบ ริหาร “พิพธิ ภัณฑผา ในสมเด็จพระนางเจาสิรกิ ติ ์ิ พระบรมราชินนี าถ” ใหทมี งาน ออกแบบโปสการดหุน กระดาษ ชุดไทยพระราชนิยม 8 แบบ (Thai National Dress Postcard) เพื่อประชาสัมพันธใหคนไทยไดรูจักกับ ชุดไทยทีส่ มเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินนี าถ พระราชทานใหสตรี ไทย เปนแบบอยางในการสวมใสที่ เหมาะสมในแตละโอกาส ซึ่งถือเปนความภาคภูมิใจ และเปนเกียรติอยางสูง เราจึงไดโปสการดทูต วัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณสงตอสูชาวโลก


” É Ò ´ Ð Ã “âÁà´Å¡

21

หากเราพูดถึงกระดาษ ทุกคนยอมมนึกถึงวัสดุ แผนแบนเรียบๆ ทีแ่ ตงเติมแตมสีออกมาเปนงาน 2 มิติ เชน ภาพวาดระบายสี แนนอนวาความสวยงาม แล และความ ภภูมู ใิ จของผูส รางยอมเกิดขึน้ แตสำหรับเด็กๆ หรือผูใ หญหวั ใจสรางสรรค งสรรค จะสนุกสนาน ตืน่ เตน และทาทายกวาไหม หากทำใหกระดาษแบนๆ กลายมา เปนงานศิลปะของเลน 3 มิติ ที่จับตองได คำตอบงายๆ ขของสิ องสิง่ นี้ คือโมเดลกระดาษ (Papermodel / Papercraft) นั่นเองคะ

เผยแพรในชวง “โมเดลกระดาษ” เริ่มมีการอ่ื วิวฒ ั นาการดา น สงครามโลกครัง้ ที่ 2 จนเมป 1941 ประเทศ สสิ่งพิมพเริ่มมีมากขึ้น ใน ดลจิว๋ ซึง่ เปน จ�ด อังกฤษไดเริม่ สรา งสรรคโมเระดาษ โดยมีการ เริ่มตนของการทำโมเดลก รุน ในรูปแบบ ออกแบบมามากกวา 100ระดาษทเ่ี ปนอาคาร หลากหลาย รวมถงึ โมเดลก ัฒนาควบคูมากับ ยยานพาหนะตางๆ โดยมีพมเดลกระดาษเปน พลาสติกโมเดล จึงทำใหโ องการเลนทีง่ า ย ทีร่ จู กั กันมากขน้ึ ในรูปแบบขพสูง สวยงาม ประหยัดคาใชจาย มีคุณภา

สิ่งสำคัญที่สุดอันดับแรก ที คือ การหาแบบโมเดลที่ต ่สนุกและตื่นเตนที่สุด จำหนายทั่วไปมากมาย หรองการ ซึ่งปจจ�บันมี ตองการในเวบ็ ไซตตา งๆ นำ ือสามารถหาแบบที่ เนื้อดี เมื่อไดแบบ จึงนำมามาปรน๊ิ สีลงในกระดาษ คัตเตอร ขั้นตอนนี้ตองใช ตัดดวยกรรไกร หรือ ความระมัด แนะนำใหคณ ุ พอคุณแมต ดั กระดาษใหเ ระวัง ขอ ด็กๆ นะคะ สิง่ ทีต่ อ งทำตอ ไป เราจะพบั แล ยิง่ เราพบั ไดถ กู ตองเทีย่ งตรง ะทากาวใหถ กู ตอง ของเลนของเราก็จะยง่ ิ สวยงามเทา ใด โมเดลกระดาษ สมบูรณแ บบมากขน้ ึ คะ

แบบโมเดลกระดาษนัน้ หาไดงา ยมากในปจจ�บนั แตการสรางสรรคเพือ่ ใหไดโมเดลที่ดีออกมานั้น เด็กๆ รวมถึงผูใหญ จะไดฝกความอดทน พยายาม ฝกการสังเกต ความประณีต สมาธิ และความระมัดระวัง แลวโมเดลกระดาษที่เสร็จสมบูรณอยางสวยงามนั้น จะนำมาซึ่งความ สนุกสนานและความภาคภูมิใจในการลงมือทำแนนอนคะ30 ¾ÄȨԡÒ¹¹Õé


24

Small Talks

โลกใบใหญนเ้ี ต็มไปดวยความฝนของเราทุกคน เราจึงมักมีใครบางคนเปนเพือ่ น ในความฝนเสมอ หรือเรียกกันวาคนทีเ่ ปนตนแบบ (Idol) ทีอ่ าจไมใชในแงอาชีพ แตเปนแงของคุณคาทางใจ ซึง่ อาจเรียกวาเปนแรงบันดาลใจก็ได พีเ่ ลยอยากรูว า ถานองๆ สามารถแปลงรางเปนใครหรือสิง่ ใดก็ไดในหนึง่ วัน นองๆ อยากแปลงราง เปนใครหรืออะไร และเพราะอะไรกันนะ ไปฟงคำตอบที่รวมจินตนาการและ สรางสรรคของนองๆ กันเลยครับ

ฟาใสจะแปลงรางเปน หมอฟนและรักษาฟนใหคุณแม คุณแมจะไดไมปวดฟน อีกตอไปคะ

อยากเปนสไปเดอรแมนเพราะ ชอบที่เขามีความสามารถพิเศษ ปนตึกไดและมีอิสระ ถามี โอกาส อยากปนตึกไปชวยจับผูรายครับ

ด.ญ.รสริน ชุนหกรณ (ฟาใส) อายุ 8 ป ชั้น ป.2 โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ อยากแปลงราง เปนชาวตางชาติเพราะ จะไดอยู ในประเทศที่ อากาศหนาวๆ จะเลนหิมะทั้งวันเลยคะ

ด.ช.พันธณรงค อธิษฐานเทวากุล (ทักกี้) อายุ 8 ป ชั้น ป.3 โรงเรียนพิพัฒนา อยากเปนแมวคะ เพราะมีอิสระในชีวิตมีเจานาย ดูแล แถมนิสัยยังขี้ออนมากๆ ในวันนั้นขวัญจะนอนดูหนัง กับเจานายใหสบายใจไปเลยคะ

ด.ญ.ขวัญจิรา สิมะวัฒนา (ขวัญ) อายุ 10 ป ชั้น ป.5 โรงเรียนเซนตโยเซฟคอนแวนต

ด.ญ.ปารมิตา แสงหาว (จัจด) อายุ 10 ป ชั้น ป.5 โรงเรียนนวพัฒนวิทยา

ขอเปนดาราคะ เพราะออมชอบการแสดง ออมจะเลนละครใหเต็มที่ โดยบทจะรายหรือดี ออมเลนไดหมด แตขอบทเยอะๆ นะคะ

อยากแปลงราง เปนศิลปนระดับโลกเพราะ ชอบวาดรูป Drawing มากๆ จะจัดแสดงงานศิลปะของตัวเอง ในกรุงเทพไปเลยคะ

ด.ญ.อรกัญญา สินนทภัทร (ออม) อายุ 11 ป ชั้น ป.6 โรงเรียนเซนตโยเซฟคอนแวนต

Charvi Jhaveri (Charvi) อายุ 11 ป ชั้น ป.5 Well’s international School

ถาแปลงรางได ผมขอแปลงราง ตนขาวขอเปนคนธรรมดา เปนตัวผมเหมือนเดิม เหมือนเดิม เพราะ และผมจะอานหนังสือนิยายและ ตนขาวจะไดอยูเลนกับ อยูเ ปนเพือ่ นคุณพอ เพราะเราไมคอ ย เพื่อนๆ มีความสุขดี มีเวลาใหกนั เลยอยากใหเวลา ด.ช.เจนวิทย จันทิมากร (ทิว) อยูแลวคะ กับคุณพอมากๆครับ อายุ 12 ป ชั้น ป.6 โรงเรียนสาธิตจ�ฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ด.ญ. อันนา พุม จันทร (ตนขาว) อายุ 11 ป ชั้น ป.5 โรงเรียนสาธิตจ�ฬาลงกรณมหาวิทยาลัย แรงบันดาลใจจากคนตนแบบของนองๆ ในวันนี้อาจเปนเพียงจินตนาการ แตในวันขางหนาหากนองๆ มีความพยายามและตั้งใจ กับความฝน จากความฝนอาจจะกลายเปนความจริงขึ้นมาไดอยางแนนอน หากนองๆ ไมละทิ้งและพยายามตามความฝนตอไป ดังคำกลาวทีว่ า “ความพยายามอยูท ไ่ี หน ความสำเร็จอยูท น่ี น้ั ” ขอเปนกำลังใจใหกบั ความฝนของนองๆ แลวพบกันฉบับหนา สวัสดีครับ


» ´à·ÍÁ¹Õé

ÁÒ½ƒ¡ÊÁÒ¸Ô áÅоѲ¹Ò¤ÇÒÁ¤Ô´ ÊÌҧÊÃä ¼‹Ò¹¡Òà àÃÕ¹ “ÈÔŻД ´ŒÇªÑèÇâÁ§àÃÕ¹ÈÔŻШØã¨

ªÑèÇâÁ§àµçÁÍÔèÁ ¾ÃŒÍÁ¤ÇÒÁ¾ÔàÈÉÊØ´¤ØŒÁ

แกวโกลบี้ 2 in 1 (ใสไดทั้งรอนและเย็น)

ADV Amazing October 15 ก.ย. - 31 ต.ค. 2557 เทานั้น

1 เดือน


26 นองๆ ทีส่ รางสรรค และระบายสีไดสวยงาม รับไปเลย….

“แกวน้ำโกลบี้ 2 in 1”

3

แจกทัง้ หมด รางวัล นะครับ

13

Fun Zone ฉบับนี้พี่โกลบี้อยากใหนองๆ ชวยกันวาดตอเติม และระบายสีภาพหนาปก Globbie Toon ในชือ่ ตอนวา “วงกลมปริศนา” ตามภาพดานลางนี้เลยนะครับ เสร็จแลว นองๆ สามารถสงผลงานไดที่ e-mail : polwaratep@globalart.co.th หรือสงกับ คุณครูที่สาขาไดเลยครับ สงไดถึงวัน ที่ 31 ธ.ค. 57 นะครับ

µÍ¹.. ǧ¡ÅÁ»ÃÔȹÒ

ชือ่ ................................................. อายุ........ป สาขา................................................................


´ ¤Ô ¡ÅѺÁÒ¨Ò¡âçàÃÕ¹áÅŒÇËÃÍ Çѹ¹Õé¡ÅѺÁÒäǨѧàÅÂ

Í×Á ¹ÒÂÁÑÇ ·ÓÍÐäÃÍÂÙ‹Í‹Ð ´Ù¨ÃÔ§¨Ñ§áÎÐ

Í×Á... ¹ÕèÁѹ ÍÐäà ¡Ñ¹à¹ÕèÂ

¹Õè ¡Ô¹¢¹Á¶ŒÇ·Õè ¤Ø³áÁ‹«×éÍÁÒ½Ò¡ ¨Ò¡µÅÒ´¡Ñ¹´Õ¡Ç‹Ò

ÍÒ..ÍŒÒÁ..

ÃÙ»·Ã§¹Õé

ÍÒË‹Í Áѹ¤×Í ¹ ÒÒÒ.. ÍÐäà ? ÍŒÒ.. ÍŒÒÁ.. ÍÒ.. ÍŒÒÁ ÍÒË‹ÍÂæ

¶ŒÒÁͧ´Õæ ÍÒ¨¨Ðà¨Í ÍÐäáçä´Œ

ᵋ¶ŒÒ äÁ‹ãª‹ Í‹ҧ·Õè ¤Ô´Å‹Ð


.. ¹ . . ¹ Ñ ¡ à ä Ð ¹ÕèÁѹÍ

à¹ÕèÂ.. àËç¹ÁÑéÂÇ‹Ò ¢¹Á¶ŒÇ ¢Í§â»Ã´ Ë¡ËÁ´

!! ¹ÒÂÒ´ÃÙʺԌҹ

¡ Á ‹¡Í¹» ´à·Í

ËÃÍ ¶Ö§Ç‹Ò´Ù à¤ÃÕ´æ àªÕÂÇ

áÅŒÇÁѹ¤×ÍÍÐäà ´ÙäÁ‹àËç¹ÃÙŒàÃ×èͧàÅÂ

໚¹ÍÐäà ¢Í§¹ÒÂÍ‹Ð ¡ç¤Ø³¤ÃÙऌҺ͡ Ç‹ÒãËŒÇÒ´ ÍÐäáçä´Œ ãʋ㹠ǧ¡ÅÁ Íѹ¹Õé͋Рᵋ©Ñ¹...

àÁ×Íè ¡Õ©é ¹Ñ Åͧ¤Ô´áÅŒÇÇÒ´´Ù Áѹ䴌ᤋ¹àéÕ Í§Í‹Ð.. ¢×¹àÍÒä»Ê‹§ à¾×Íè ¹µŒÍ§ËÑÇàÃÒÐàÂÒÐṋàÅ â¡ÅºÕªé Ç‹ ´ŒÇ¹Ð

¹Ñ¹è ÊԹРÁѹ¤×ÍÃÙ»·Ã§¡ÅÁ áŌǨÐÇÒ´ ÍÐäÃÅ‹Ðà¹ÕÂè


§Ñé¹Çѹ¹Õé¢Í¹Óàʹ͡ÒÃÇÒ´ÊÕ˹ŒÒ ÍÒÃÁ³ ´ŒÇÂÃÙ»·Ã§àâҤ³Ôµ â´Â »ÃСͺ´ŒÇÂàÊŒ¹µ‹Ò§æ áÅÐÃÙ»·Ã§ àâҤ³Ôµáºº§‹ÒÂÁÒÇÒ´ã¹Ãٻǧ¡ÅÁ áÅŒÇàÃÒÁÒ´Ù¡¹Ñ ÊÔÇÒ‹ àÃÒ¨ÐÇÒ´ä´ŒÍÒÃÁ³ Ẻä˹¡Ñ¹ºŒÒ§ àÃÔèÁŋйР“àÊŒ¹ µ‹Ò§æ” “ÃÙ»·Ã§ àÃ¢Ò ¤³Ôµ”


ᵋ¡çÂѧ¤§äÁ‹à¨Ž§¾Í §Ñé¹... àÃÒÁÒÅͧ¤Ô´àÅ‹¹æ Ç‹Ò਌ÒÃÙ»·Ã§»ÃÔÈ¹Ò ·Õèä´ŒÁÒ¹Ñé¹ ¨ÐÇҴ໚¹ÊèÔ§¢Í§ËÃ×ÍÃÙ»ÊÑµÇ Í‹ҧ§‹ÒÂæ ໚¹ÍÐäÃä´ŒºŒÒ§ ઋ¹ “¹Ò�Ô¡Ò”

“ÅÙ¡ÍÁ”

äÁ‹¹‹ÒÂÒ¡.. ÁÒàÃÔèÁ¡Ñ¹àÅ !!


ᵋàÁ×èÍ¡Õé ¹ÒµÑé§äÁŒà·ŒÒ ä´ŒÂѧä§Í‹Ð

Í×Á... ᤋǧ¡ÅÁÃÙ»à´ÕÂÇ áµ‹ÁѹÊÒÁÒöÇÒ´Ãٻ䴌 ໚¹ÃŒÍÂàÅÂà¹ÍÐâ¡ÅºÕé

¡çᤋ µÔ´¡ÒÇ äÇŒä§


©Ñ¹µ×è¹àµŒ¹Í‹Ðâ¡ÅºÕé µŒÍ§ÃÕºä»Ê‹§¡ÒúŒÒ¹ ¡‹Í¹» ´à·ÍÁÍ‹Ð

à´Ô¹·Ò§ »ÅÍ´ÀÑ ¹Ð

仡‹Í¹¹Ð â¡ÅºÕé

ºÒÂ ...

ã¹·ÕèÊØ´ ¹Ò¡çàÃÔèÁ à¡‹§¢Öé¹ áŌǹÐ
Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.