Page 1

www.denizlermuzayedeevi.com

DENİZLER MÜZAYEDE EVİ KARMA ESER MÜZAYEDESİ

10 Haziran 2012 Pazar Saat 14:30 Point Hotel, Elmadağ - Taksim DENİZLER MÜZAYEDE EVİ

1


www.denizlermuzayedeevi.com

2

DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


www.denizlermuzayedeevi.com

DENİZLER MÜZAYEDE EVİ

3


www.denizlermuzayedeevi.com

YAYIN KURULU Organizasyon Denizler Müzayede Evi Tic. Ltd. Şti. Münadi Ferhunde Özgüler Katalog Yazımı Marsel Behmoaram Mehmet Kesim Fotoğraflar Murat Ertürk Grafik Tasarım Gökhan Taşyakan Muhasebe Ercan Fadır Hukuk İşleri Av. Murat Nergiz

Baskı Yeri Karakter Color Matbaacılar Sitesi 3. Cadde No: 200 Bağcılar/İSTANBUL

DENİZLER MÜZAYEDE EVİ Cumhuriyet Cad. No:29 K:3 D:12 34437 Elmadağ Taksim/İstanbul Tel: 0212 361 56 06 / 0212 250 15 19 Fax: 0212 361 56 07 4

DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


www.denizlermuzayedeevi.com ESERLER 1 HAZİRAN - 9 HAZİRAN 2012 TARİHLERİ ve 10:00-20:00 SAATLERİ ARASINDA DENİZLER MÜZAYEDE EVİ CUMHURİYET CADDESİ BELER PALAS APT. NO: 29 K: 3 D: 12 34437 ELMADAĞI/İSTANBUL ADRESİNDE TEŞHİR EDİLECEKTİR

10 HAZİRAN 2012 PAZAR SAAT: 14:30 - 16:30

POİNT HOTEL TAKSİM ELMADAĞ / TAKSİM

ADRES: Topçu Caddesi No.2 Taksim - İstanbul /Turkey Tel: 0212 313 50 00

www.denizlermuzayedeevi.com Adres ve Telefon Bilgilerimiz / Address & Telephone: Denizler Müzayede Evi, Cumhuriyet Caddesi, No: 29 K:3 D:12, Elmadağı - İSTANBUL Tel: 0212 361 56 06, 0530 040 32 78, 0530 040 32 87 Fax: 0212 361 56 07

DENİZLER MÜZAYEDE EVİ

5


www.denizlermuzayedeevi.com

MÜZAYEDE KATILIM ŞARTLARI Denizler Müzayede Evi Ticaret Ltd. Şti. olarak düzenlemekte olduğumuz müzayedelere pey vermek veya bizzât bayrak kaldırmak sûretiyle katılanlar, aşağıdaki şartları kabul ederler: 1- Satışa sunulan bütün eserler 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun emrettiği veçhile; İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi, Yıldız Sarayı Müzesi, Ayasofya Müzesi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi ve Askerî Müze yetkili uzmanlarınca incelenmektedir. 2- Her ne sebeple olursa olsun müzayedenin butlânı der-miyân edilemez. 3- Müzayede kapsamında satışa sunulan eserler müzayede öncesi teşhir edildiğinden alıcıların eserleri önceden görmüş ve incelemiş oldukları kabul edilir. Bütün eserler “hâliyle” satışa sunulmaktadır ve her eserin açıklamasında “hâliyle” ibaresinin zikrî zorunluluğu yoktur. Satışa sunulan eserlerin, beyân edilen vasıfları hâiz olmaması veya köken i’tibârı ile beyâna uygun olmamasından “Denizler Müzayede Evi Ticaret Ltd. Şti.” sorumlu tutulamaz; eserler hususunda verilen bilgi ve her türlü ilan, taahüt niteliğinde olmayıp, eksperlerin kanaatini yansıtmaktadır. Alıcı pey vermeden önce bütün eserleri kontrol ettiğini ve Borçlar Kanunu’nun 198. maddesinde belirtilen hükümlerden ferâgat ettiğini kabul ve taahhüt eder. Satış gerçekleştikten sonra eserde herhangi bir kusur bulunduğu ileri sürülerek satışa itirazda bulunulamaz. Denizler Müzayede Evi Ticaret Ltd. Şti. satılan malın tekeffülü ile mükellef değildir. 4- Bu müzayedede satışa sunulan eserlerin iyeliğinin beyâna uygun olmaması veya hak sahibinin rızâsı hilâfında elinden çıkmış olması durumlarında hukuki sorumluluk eserin satışa arzını talep edene aittir. 5- Şirketimiz, herhangi bir mazeret göstermekle mükellef olmaksızın gerekli gördüğü kişi veya kişileri müzayedeye kabul etmeme veya müzayedeyi terk etmesini isteme hakkına sahiptir. 6- Katalogda dizgi ve açıklama hataları olması halinde münâdînin müzayede sırasındaki açıklamaları esas alınır. Ayrıca şirketimiz, müzayedede yer alan herhangi bir eseri satıştan çekmek, başka eserlerle birlikte satmak, birbirinden ayırmak, satışını iptal etmek ve müzayedeyi sıra numarası izlemeden yürütmek hakkına sahiptir. 7- T.C. kimlik numarasını da içeren kimlik tesbiti yaptırarak Müzayede Katılım Sözleşmesi’ni imzalayan ve bu sûretle bayrak alarak müzayedeye katılmış olanlar Müzayede Katılım Şartları’nın tümünü kabul etmiş sayılırlar. Kayıt yaptırmayan ve bayrak almayan konuklar arttırmaya katılamazlar. 8- Müzayedede fiyat arttırımı sarîh şekilde bayrak kaldırılarak yapılır. Alıcının bayrak kaldırmak sûreti ile vermiş olduğu pey bağlayıcıdır ve bir kez pey ileri süren alıcı, kendini meşrû şekilde aşan bir diğer pey kabul edilene kadar peyinden sorumludur. Münâdî bayrağın her kaldırılışının ne kadar değer artışını ifade ettiğini belirlemeye ve belirlenen değerleri gerekli gördüğünde, satış esnâsında değiştirmeye yetkilidir. Münâdinin “sattım” sözünden sonraki arttırmalara kesinlikle i’tibâr edilmez. 9- Müzayedede satışa sunulan eserlerin katalogda belirtilmiş olan fiyatları müzayede başlangıç fiyatlarıdır. Başlangıç fiyatlarının altında satış yapılmaz. 10- 05/12/1951 tarihli 5846 sayılı Fikir ve San’at Eserleri Kanunu’nun 45. maddesi ve Bakanlar Kurulu’nun 27/09/2006 tarih ve 2006/10880 sayılı kararı uyarınca, bu kapsamda belge düzenine uyulması koşulu ile san’atçılara, hak sahiplerine veya GESAM’a ödenmesi gerekli paylar ile ilgili olarak müzayedede eserleri satılan eser mâliklerine Denizler Müzayede Evi Ticaret Ltd. Şti.’nin rücû hakkı saklıdır. 11- Müzayedeye katılarak 12.000TL. (onikibin) veya daha yüksek bir bedele eser satın alan gerçek ve tüzel kişilere Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair 4208 sayılı kanunun 2 Temmuz 1997 tarihli 23037 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan yönetmeliğin 4. maddesi gereğince kimlik tesbîti yapılacaktır. 12- Satılan eserlerin bedeli nakden, def’aten ve peşin olarak tahsil edilir. Alıcı, satış bedelini, KDV, %7 müzayede şirketi komisyonu ve komisyonun KDV’sini (Toplam: Satış bedeli + % 26.26) ödeyerek eseri en geç 10 (on) gün içinde teslim almalıdır. 13- Satılan malın bedeli 30 (otuz) gün içinde tam olarak ödenmediği takdirde Denizler Müzayede Evi Ticaret Ltd. Şti. dilerse, satış akdini herhangi bir ihtâra gerek görmeden feshe ve uğradığı bil-cümle zararlarını ticârî temerrüt fâizi ile birlikte tahsîl etme hakkına, sair dava ve talep hakları saklı kalmak şartı ile sahiptir. 14- Katalog basıldıktan sonra çıkabilecek yeni yasalar, yasa değişiklikleri ve vergi oranlarındaki yeni düzenlemeler alıcılara yansıtılacaktır. 15- Müzayedeye katılarak mal satın alacak veya müzayedede Denizler Müzayede Evi Ticaret Ltd. Şti. aracılığı ile mal satacak kişilerle Denizler Müzayede Evi Ticaret Ltd. Şti. arasına oluşabilecek tüm ihtilâflarda İstanbul mahkemeleri ve icrâ daireleri yetkili olacaktır.

Banka Hesapları: Denizbank Elmadağ Şubesi Ş. Kodu: 9050 Hesap No: 302 75 41 Finansbank Elmadağ Şubesi Ş. Kodu: 342 Hesap No: 161 07 425 Garanti Bankası Cumhuriyet Caddesi Şubesi Ş. Kodu: 772 Hesap No: 629 96 47

6

DENİZLER MÜZAYEDE EVİ

Adres ve Telefon Bilgilerimiz / Address & Telephone: DENİZLER MÜZAYEDE EVİ, Cumhuriyet Caddesi, No: 29 K:3 D:12, 34437 Elmadağ - İSTANBUL Tel: 0212 361 56 06, 0530 040 32 78 - 0530 040 32 87 Fax: 0212 361 56 07 http://www.denizlermuzayedeevi.com | info@denizlermuzayedeevi.com


www.denizlermuzayedeevi.com

1 - TELEFON Kabartma Atatürk Portresinin Yeraldığı Manyetolu Telefon 5.000 TL

DENİZLER MÜZAYEDE EVİ

7


www.denizlermuzayedeevi.com

2 - PAPAĞAN Ağaç Kütüğü Üzerine Tünemiş Porselen Papağan h=20 cm 1.000 TL 3 - PAPAĞAN “Sitzendorf” Markalı Ağaç Kütüğü Üzerine Tünemiş Porselen Papağan h=16 cm 450 TL

8

DENİZLER MÜZAYEDE EVİ

4 - PAPAĞAN “Sitzendorf” Markalı Ağaç Kütüğü Üzerine Tünemiş Porselen Papağan h=16 cm 450 TL


www.denizlermuzayedeevi.com

5 - MUMLUK 1 Çift Metal Argente, Aznavur İşçilikli Mumluk 2x75 cm 1.500 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ

9


www.denizlermuzayedeevi.com

6 - GECE SÜRAHİSİ Minyatür Gece Sürahisi h=9,5 cm 400 TL

7 - BARDAK “Aleksi Nikolayeviç” Resimli ve Çarlık Armalı Opalin Bardak h=10 cm 250 TL

8 - ŞEKERLİK “Sevres” Damgalı Gümüş Kapaklı Bonboniere h=8,5 cm 700 TL 10 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


www.denizlermuzayedeevi.com

9 - SEHPA Boulle Dore Bronz Aplikeli Ahşap Sehpa h=78 cm 2.500 TL

10 - SEHPA Boulle Dore Bronz Aplikeli Ahşap Sehpa h=85 cm 2.000 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 11


www.denizlermuzayedeevi.com

11 - VAZO 1 Çift Bronz Dore Leylek Dal ve Yapraklardan Oluşan Vazo h=21 cm 2.000 TL

12 - VAZO 1 Çift, 3’er Leylekten Oluşan Bronz Dore Vazo h=25 cm 1.250 TL 12 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


www.denizlermuzayedeevi.com

13 - HEYKEL Bir Platform Üzerinde Yükselen Oryantal Saz Çalan Kadın Heykeli h=43 cm 3.500 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 13


www.denizlermuzayedeevi.com

14 - KELİME-İ TEVHİD Dekoratif Amaç ile Yapılmış Saten Üzerine Gümüş Tel ile İşleme Kelime-i Tevhid 97x99 cm 2.500 TL

14 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


www.denizlermuzayedeevi.com

15 - KÂBE ÖRTÜSÜ Dekoratif Amaç ile Yapılmış Saten Üzerine Altın ve Gümüş Rengi Tel ile İşleme Ayetlerle Bezeli Örtü 100x100 cm 2.500 TL

DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 15


www.denizlermuzayedeevi.com

16 - VAZO 1 Çift Kabartma Figürlerle Bezeli Japon Porselen Vazo h=32 cm 1.250 TL

17 - VAZO 1 Çift Japon Porselen Kapaklı Vazo h=51 cm 1.250 TL 16 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


www.denizlermuzayedeevi.com

18 - NURİ İYEM “N. İyem” İmzalı Tual Üzerine Yağlıboya Figürlü Peyzaj 33x35 cm 13.000 TL

DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 17


www.denizlermuzayedeevi.com

19 - MARANGOZLUK ALETİ 19 yy sonu, 20 yy Başı 6 Adet Marangozluk Aleti 3.750 TL

20 - AYAK ÖLÇÜM ALETİ Ayakkabı İmalatında Kullanılan Ayak Ölçüm Aleti 600 TL

18 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ

21 - AYAKKABI ÇIKARTMA ALETİ Ayakkabı Çıkartmaya Yarayan Böcek Formunda Alet 250 TL


www.denizlermuzayedeevi.com

22 - FİLDİŞİ 19 yy Japon İmalatı Fildişi Figür Grubu 2.500 TL

23 - FİLDİŞİ 19 yy Japon İmalatı Fildişi 2 Figürlü Kompozisyon 2.500 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 19


www.denizlermuzayedeevi.com

24 - KÜTAHYA ASKI Küre Formunda Beyaz Zemin Üzerine Yazılı, Mor, Firuze ve Siyah Renkli Karanfil Motifleri ile Bezeli Bir Çift Askı h=2x16 cm 3.000 TL

25 - BEYKOZ 3 Adet Beykoz İmalatı Opalin Gülabdan h=23, 26, 28 cm 1.500 TL 20 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


www.denizlermuzayedeevi.com

26 - MÜHRE Osmanlı 19 yy Tahta Saplı Akik Taşlı 9 Adet Zer Mühre 7.500 TL

DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 21


www.denizlermuzayedeevi.com

27 - KARAF 1 Çift Opalin Dore Floral Motiflerle Bezeli Kapaklı Karaf h=2x25 cm 2.250 TL

28 - KARAF 1 Çift Buzlu Cam Dore Girland Motiflerle Bezeli Kapaklı Karaf h=2x30,5 cm 1.200 TL 22 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


www.denizlermuzayedeevi.com

29 - BARDAK 6 Adet Kabartma Altın Yaldız Süslemeli Cam Bardak 900 TL

30 - BARDAK 8 Adet Altınyaldız Floral Dekorlu Bohem Bardak 1.250 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 23


www.denizlermuzayedeevi.com

31 - LAMBA 1 Çift “Black Amour” Tarzında Dore Ahşap Başucu Lambası h=2x39 cm 2.200 TL

24 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


www.denizlermuzayedeevi.com

32 - BLACK AMORE 1 Çift Bronz “A. Moreau” İmzalı “Black Amore” Heykel h=2x41 cm 4.500 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 25


www.denizlermuzayedeevi.com

33 - ŞAMDAN 1 Çift Fransız, Dore Bronz 11 Kollu Şamdan h=76 cm 4.000 TL

26 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


www.denizlermuzayedeevi.com

34 - ŞAMDAN 1 Çift, Dore Bronz Pedestal Üzerinde Yükselen Meleklerle Bezeli Porselen Gövdeli Yaprak ve Dallardan Oluşan Bronz Dore 5’er Kollu Şamdan h=2x50 cm 2.500 TL

DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 27


www.denizlermuzayedeevi.com

35 - HALI Kars - Terekeme El Dokuması Yün Halı 160x344 cm 600 TL 28 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


www.denizlermuzayedeevi.com

36 - YOLLUK Niğde, Maden El Dokuması Yün Yolluk 124x400 cm 450 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 29


www.denizlermuzayedeevi.com

37 - TABLO “Ümmet KARACA” İmzalı Tual Üzerine Yağlıboya “Haliç Manzarası” 80x100 cm 1.000 TL

30 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


www.denizlermuzayedeevi.com

38 - ÜMMET KARACA Tual Üzerine Yağlıboya “Ümmet Karaca 2008” İmzalı “Büyükada’da Mimozalı Ev” 60x80 cm 2.500 TL

39 - ÜMMET KARACA Tual Üzerine Yağlıboya “Ümmet Karaca 2007” İmzalı “Emirgan” 64x80 cm 2.500 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 31


www.denizlermuzayedeevi.com

40 - P ARFÜM ŞİŞESİ Bohem Lacivert - Beyaz, Kapaklı Parfüm Şişesi h=15 cm 700 TL

41 - P ARFÜM ŞİŞESİ Buzlucam Üzerine Mavi Çiçeklerle Bezeli Parfüm Şişesi h=18,5 cm 550 TL

42 - P ARFÜM ŞİŞESİ Bohem Vişne Çürüğü Renginde Kapaklı Parfüm Şişesi h=19,5 cm 750 TL 32 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


www.denizlermuzayedeevi.com

43 - LAMBA 1 Çift Kuş, Çiçek ve Yapraklarla Dekorlu Gaz Lambası h=70 cm 1.500 TL

DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 33


www.denizlermuzayedeevi.com

44 - PAPAĞAN Bronz, Ağaç Dalı Üzerine Tünemiş Papağan h=80,5 cm 1.200 TL

34 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


www.denizlermuzayedeevi.com

45 - HEYKEL Sanatçı İmzalı ahşap Kaide Üzerinde Yükselen Balıkçıl Kuşu Bronz Heykel h=99 cm 7.000 TL

DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 35


www.denizlermuzayedeevi.com 46 - LEĞEN-İBRİK “Jean Califides Constantinople” Damgalı Kapak Tutamacı Sikke Formunda Metal Blanc Leğen-İbrik h=32 cm 400 TL

47 - SOSLUK “Benetfink&Co - London” Damgalı Sosluk 1.150 TL

36 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


www.denizlermuzayedeevi.com

48 - SEVR KAHVE TAKIMI (Serves) Porselen 12 Kahve Fincanı, 1 Kahvedan, 1 Sütlük, 1 Şekerlik ve 1 Kurabiye Kasesinden Oluşan Kahve Takımı 4.500 TL

DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 37


www.denizlermuzayedeevi.com

49 - TAVŞAN 1 Dişi ve 1 Erkek Bronz, Soğuk Boya Tekniği ile Boyanmış, Sırtlarındaki Sepetlere Kuru Çiçek Konması için Yapılmış Tavşan Biblosu h=2x21 cm 800 TL

50 - TAZI Pedestal Üzerine Uzanmış Bronz Tazı l=15,5 cm - h=8,5 cm 1.200 TL 38 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


www.denizlermuzayedeevi.com

51 - ART NOUVEAU 6 Adet “WMF” Damgalı Metal Argante Art Nouveau Bardak h=6x11 cm 1.600 TL

52 - ART NOUVEAU Metal Argante Art Nouveau Jardiniere h=45 cm 2.000 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 39


www.denizlermuzayedeevi.com

53 - TOMBAK Mercan ve Filigran Bezemeli, Osmanlı Tombak Kadın Kemer Tokası l=21,5 cm 4.500 TL

40 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


www.denizlermuzayedeevi.com

54 - TOMBAK KILIÇ Osmanlı 19 yy Kabzası, Kabza Mahfazası ve Kın Geçmeleri Bitkisel Motiflerle Bezeli Tombak Tören Kılıcı l=96,5 cm 4.500 TL

DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 41


www.denizlermuzayedeevi.com

55 - KOLYE 3 Sıra Mercan Kolye 3.000 TL

56 - BROŞ Kolye Ucu Olarak da Kullanılabilen Mercan Broş 2.300 TL 42 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


www.denizlermuzayedeevi.com

57 - PUDRİYER Altın 14 Ayar Pudra Kutusu 92.6 gr 6.250 TL

58 - İLAÇ KUTUSU Altın 14 Ayar “Boite a Pilules” 120,2 gr 7.000 TL

59 - SİGARA TABAKASI Altın 14 Ayar Zenne Sigara Tabakası 118,90 gr 8.000 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 43


www.denizlermuzayedeevi.com

60 - LAMBADER Dore, Ahşap, 6 Bronz Kollu Kristal Taşlı Lambader h=203 cm 4.500 TL

44 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


www.denizlermuzayedeevi.com

61 - ŞAMDAN 1 Çift Fransız İmalatı Ahşap Dore 3 Ayak Üzerinde Yükselen Şamdan h=2x71 cm 2.500 TL

DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 45


www.denizlermuzayedeevi.com

62 - BARDAK 6 Adet Buzlu Camdan Yapılmış Kuşların Kanatları Arasına Kondurulmuş Şampanya Bardağı h=6x19 cm 800 TL

63 - KARAF Dilimli Cam Karaf h=35 cm 750 TL 46 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ

64 - KARAF Kesme Cam “20.5.27” Tarihli Gümüş Ağız Geçmesi “Hirscovich&Loucrezi” İmalat Damgalı Karaf h=30,5 cm 750 TL


www.denizlermuzayedeevi.com

65 - TEPSİ Metal Argante Çevresi Üzüm Salkımları ve Asma Yaprakları ile Bezeli Ortası Floral Dekorlu Üçayaklı Tepsi d=37 cm 750 TL

66 - TEPSİ Metal Argante “Wilcox” Markalı Bordürü Floral Dekorlu Dikdörtgen Tepsi 27x61 cm 650 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 47


www.denizlermuzayedeevi.com

67 - JARDINIERE Kanatlı Bir Ejderha Tarafından Taşınan Meyvalık - Centerpiece h=35 cm 2.250 TL

68 - JARDINIERE WMF Markalı Elinde Kuş Tutan Kanatlı Bir Melek ve Nilüfer Yapraklarından Oluşan Metal Argente Meyvalık h=21 cm 1.600 TL

48 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


www.denizlermuzayedeevi.com

69 - JARDINIERE Kanatlı 3 Çocuğun Oluşturduğu Ayaklar Üzerine Oturtulmuş Floral Dekorlu bir Kaide Üzerinde Yükselen Metal Argente Kadın Heykelinin Oluşturduğu Meyvalık h=49 cm 2.200 TL

DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 49


www.denizlermuzayedeevi.com

70 - VİTRİN Kısa Cabriole Ayaklı ve Dikdörtgen Formlu, Kapak Kısmı Vernis Martin Tekniği ile Yapılmış Resimli Bronz Aplikeli Vitrin h=166 cm 5.000 TL

50 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


www.denizlermuzayedeevi.com

71 - SEKRETER Fransız İmalatı Kabriyole Ayaklı 5 Çekmeceli ve Yazı Tablalı, Bronz Aplikeli Sekreter h=101 cm 7.000 TL

DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 51


www.denizlermuzayedeevi.com

72 - LAMBA Fransız İmalatı Başucu Lambası h=53 cm 1.250 TL

73 - LAMBA Fransız İmalatı Bronz Başucu Lambası h=53 cm 1.900 TL 52 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


www.denizlermuzayedeevi.com

74 - BOHEM LAMBA 1 Çift Bronz Kaideli “Matador Brenner” İmalat Damgalı Bohem Gaz Hazneli Orijinal Camlı Bohem Gaz Lambası h=2x48 cm 5.000 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 53


www.denizlermuzayedeevi.com

75 - ART DECO Ahşap Pedestal Üzerinde Bronz Art Deco Kadın Heykeli l=30 cm - h=19,5 cm 600 TL

76 - ART DECO Mermer Pedestal Üzerinde Bronz Art Deco Kadın Heykeli l=52 cm - h=29 cm 1.100 TL 54 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


www.denizlermuzayedeevi.com

77 - HEYKEL Franzsız İmalatı Bronz Başında Çiçeklerden Yapılmış Bir Taç ile Kırda Uzanmış Kadın Heykeli h=22 cm 1.900 TL

78 - HEYKEL Bronz Dore Kaide Üzerinde Yükselen Başlarında Yaprak ve Çiçeklerden Yapılmış Taç Olan ve Ellerinde Buket Tutan 1 Çift Kadın Heykeli h=2x24 cm 2.600 TL

DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 55


www.denizlermuzayedeevi.com

79 - BERAT Sultan Mehmet Reşat Baskı Tuğralı 10 Satır Berat 28,5x81 cm 500 TL 80 - HARİTA İstanbul Üsküdar Haritası 76x145 cm 1.500 TL 81 - RUBU TAHTASI Yekpare Ağaçtan Osmanlı 1235 Tarihli İmzalı Rubu Tahtası 400 TL

56 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


www.denizlermuzayedeevi.com

82 - FERMAN Sultan I. Mahmut El Çekme Tuğralı 17 Satır Ferman 44x60 cm 3.500 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 57


www.denizlermuzayedeevi.com

83 - KENDİ (Çin’de Dini Amaçlarla Kullanılan Emzikli Sürahi) Porselen, Gümüş Aplike Ağızlıklı Kendi (18 yy h=22,5 cm 3.000 TL

58 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


www.denizlermuzayedeevi.com

84

85

84 - SELADON Çift Kulplu Seladon Vazo h=12,5 cm 200 TL 85 - SELADON Çukur Kase d=30 cm 5.500 TL 86 - SELADON Hasır Mahfazasında Seladon Vazo h=31,5 cm 2.300 TL

86 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 59


www.denizlermuzayedeevi.com

60 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


www.denizlermuzayedeevi.com

87 - HALI Kirman El Dokuması Yün Taban Halısı 300x400 cm 4.000 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 61


www.denizlermuzayedeevi.com

88 - BİRA BARDAĞI Bohem Dore Floral Motiflerle Bezeli Kulplu Bira Bardağı h=14 cm 1.750 TL

89 - BİRA BARDAĞI Bohem Mavi Beyaz Dore Motiflerle Dekorlu Kulplu Bira Bardağı h=14,5 cm 750 TL

90 - BARDAK Bohem Dore Floral Dekorlu Lacivert Ayaklı Bardak (Poyal) h=15 cm 800 TL 62 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


www.denizlermuzayedeevi.com

91 - CHRISTOFLE Metal Argente “Christofle - France” Damgalı İstridye Kabuğu Formunda Meyvalık l=34,5 cm 400 TL

92 - BUZ KOVASI İngiliz Metal Argente “R.M” Damgalı Kulpları Aslan Başı Formunda Buz Kovası h=22,5 cm 950 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 63


www.denizlermuzayedeevi.com

93 - MÜCEVHER KUTUSU Bizoteli Kesme Cam, Dore Bronz Aplikeli, Silindir Formunda 3 Ayaklı Mücevher Kutusu h=11,5 cm 600 TL

94 - MÜCEVHER KUTUSU Bizoteli Kesme Cam, Dore Bronz Girland Aplikeli 3 Ayaklı Mücevher Kutusu h=13 cm 1.400 TL

95 - MÜCEVHER KUTUSU Art Nouveau Bronz Dore Kapak ve Tutamaçlı Mücevher Kutusu h=14 cm 850 TL 64 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


www.denizlermuzayedeevi.com

96 - MİNİ BAR Fransız, Boulle Sandık Formunda Kilitli Üst Kapağı Açıldığında Menteşeli Kenarları Yana Doğru Açılarak Mini Bar Haline Gelen Baccarat Kristal Dört Tane Karaf ve 16 Adet Kadehten Oluşan Boulle Tekniği Kullanılarak Ahşap Üzerine Bağa ve Bronz Kakma Stilize Floral Desenli İçki Takımı 25x27x33 cm 4.500 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 65


www.denizlermuzayedeevi.com

97 - JARDINIERE “Barbedienne” Fransız İmalat Damgalı Bronz, “F. Levillain” Sanatçı İmzalı Meyvalık h=8,5 cm -d=26,5 cm 2.250 TL

98 - JARDINIERE Fransız İmalatı Mineli Bronz, Dore Yaprak ve Girland Bezemeli Meyvalık h=15,5 cm - d=39,5 cm 4.200 TL 66 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


www.denizlermuzayedeevi.com

99 - KAZULET 1 Çift Dore Sürahi Formunda Cassolette h=2x44 cm 3.400 TL

DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 67


www.denizlermuzayedeevi.com

100 - KARANFİLLİK 19 y.y. Fransız İmalatı Osmanlı Pazarı İçin Yapılmış Pembe Beyaz Cam Karanfillik h=49,5 cm 1.800 TL

68 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


www.denizlermuzayedeevi.com

101 - KARANFİLLİK 19 y.y. Fransız İmalatı Osmanlı Pazarı İçin Yapılmış Yeşil Cam ve Bronz Karanfillik h=64 cm 4.500 TL

DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 69


www.denizlermuzayedeevi.com

102 - SECCADE Konya, El Dokuması Yün Seccade 95x150 cm 300 TL 70 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


www.denizlermuzayedeevi.com

103 - HALI Şiraz, El Dokuması Yün Taban Halısı 154x185 cm 425 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 71


www.denizlermuzayedeevi.com

104 - HEYKEL “L. Holloc” İmzalı Elinde Tuttuğu Lüleyi Tütün Doldurmakta Olan Osmanlı Levent Heykeli h=54 cm 3.000 TL

72 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


www.denizlermuzayedeevi.com

105 - HEYKEL Franzsız İmalatı Bronz Kadın Heykeli h=56 cm 2.750 TL

DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 73


www.denizlermuzayedeevi.com

106 - KOLLUK “Padişahım Milletinle Hür Yaşa” İbareli Saten Üzerine Zincir İşi Kolluk l=45 cm - h=13 cm 800 TL

107 - ÖRTÜ Osmanlı 19 y.y. Hereke İmalâtı Atlas Üzerine Altın Rengi Tel İşlemeli Örtü 87x92 cm 150 TL 74 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


www.denizlermuzayedeevi.com

108 - SECCADE Osmanlı, 19 y.y. Hereke İmalâtı Atlas Üzerine Altın Rengi Tel İşlemeli Zenne Seccade 90x160 cm 400 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 75


www.denizlermuzayedeevi.com

109 - PAPAĞAN 1 Çift Porselen “Ens” Markalı Papağan h=2x35 cm 3.250 TL

110 - PAPAĞAN Porselen “Ens” Markalı Papağan h=19 cm 350 TL

111 - PAPAĞAN Porselen Papağan h=17,5 cm 350 TL 76 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


www.denizlermuzayedeevi.com

112 - TRABZAN BAŞI 5 Adet Bohem, Gümüş ve Altın Yaldızlı Cam Trabzan Başı 12.500 TL

DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 77


www.denizlermuzayedeevi.com

113 - SMOKING SAATİ “L. U. Chopard&co_ Geneve” İbareli Smoking Yelek Cebinde Kullanılan Cep Saati 3.000 TL

114 - SAAT Zenne, Mineli, Art Deco Broş Saat 1.100 TL

115 - SAAT 14 Ayar Altın, Çalışır Halde Cep Saati 1.300 TL 78 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


www.denizlermuzayedeevi.com

116 - KADIN KOL SAATİ “Chopard” Marka Ekranında 165 Adet ve Kordonunda 604 Adet Olmak Üzere toplamda 769 Adet TW (Top Wesselton) (Kusursuz Beyaz) ve IF (Internally Flawless) (Kusursuz ve Lekesiz) Pırlanta ile Süslenmiş 7/11/2006 Tarihinde Satın Alınmış Orijinal Kutusunda ve Garanti Belgeli 18 Ayar Beyaz Altın Kadın Kol Saati 30.000 TL

117 - KADIN KOL SAATİ “CYMA” Markalı, Saat Çevresi ve Kordonu Pırlantalarla Bezeli Platin Kadın Kol Saati 3.200 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 79


www.denizlermuzayedeevi.com

80 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


www.denizlermuzayedeevi.com

118 - LAMBADER 1 Çift Dore, Ahşap ve Bronz 10’ar Kollu Lambader h=2x236 cm 38.000 TL

DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 81


www.denizlermuzayedeevi.com

119 - AZİZ CERTEL Tual Üzerine “A. Certel” İmzalı Yağlıboya “Kuma” Tablosu 80x100 cm 4.000 TL 82 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ

1978 İzmir doğumlu, İÜ Edebiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı üniversitede Yüksek Lisans eğitimi devam ediyor. Resim ve yazıya adanmış bir hayat süren Aziz Certel, soyut figüratif resim çalışmalarıyla işlediği konulara kendi yorumunu katarak özgün bir tarz geliştirmektedir.


www.denizlermuzayedeevi.com

120 - AZİZ CERTEL Tual Üzerine Yağlıboya “A. Certel” İmzalı “Gizli yüz” Tablosu 80x100 cm 5.000 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 83


www.denizlermuzayedeevi.com

121 - MİNELİ TEPSİ Kayseri İmalatı Mineli Bakır Kahve Tepsisi d=29,5 cm 1.750 TL

122 - MİNELİ TEPSİ Kayseri İmalatı Mineli Bakır Kahve Tepsisi d=44 cm 4.000 TL 84 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


www.denizlermuzayedeevi.com

123 - MİNELİ SÜTUN Bronz Üzerine Floral Mine Dekorlu Sütun h= 70,5 cm 7.500 TL 219 - HEYKEL İki Renk Mermerden Mamul İtalyan, Kadın Heykeli h=123 cm + 35cm (Kaide) 12.000 TL

DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 85


124 - SAAT TAKIMI “Serres” İmzalı (L’Histoire) (Tarih) İsimli Mermer Kaide Üzerinde Yükselen Elinde Tüy Kalem ile Tarihi Kaydeden Kadın Heykeli ve İki Vazodan Oluşan Saat Takımı h=70 cm+2x44 cm 4.000 TL

www.denizlermuzayedeevi.com

86 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


125 - SAHAN Süleymaniye İşi Usta Damgalı Bakır Kızarmış Tüm Kuzu Koymaya Yarar Sahan l=93 cm 7.500 TL

www.denizlermuzayedeevi.com

DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 87


www.denizlermuzayedeevi.com

126 - KAPLUMBAĞ Tahnit Edilmiş Deniz Kaplumbağası l=59 cm 1.200 TL

127 - HEYKEL Uzakdoğu, Dore Bronz At Heykeli h=16 cm 600 TL 88 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


www.denizlermuzayedeevi.com

128 - ART NOUVEAU Ahşap Art Nouveau Pano 56x75 cm 2.000 TL

DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 89


www.denizlermuzayedeevi.com

129 - SİRKELİK Cam, Sofrada Yağ ve Sirke Bulundurmaya Yarayan Sirkelik 300 TL

131 - JARDINIERE Floral Dekorlu Meyvalık h=17 cm 300 TL

90 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ

130 - ŞEKERLİK Yeşil Cam, Lahana Formunda Kapaklı Şekerlik h=10 cm 150 TL

132 - VAZO Bronz Aplikeli Cam Vazo h=26,5 cm 500 TL


www.denizlermuzayedeevi.com

133 - AŞURELİK 19 y.y. Osmanlı Pazarı İçin Yapılmış İngiliz İmalatı Metal Argente Floral Dekorlu Aşurelik h=26 cm 600 TL

134 - JARDINIERE Tutamaçları 2 Adet Pegasus (Kanatlı At) Formunda Metal Argente Meyvalık h=15 cm 750 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 91


www.denizlermuzayedeevi.com

135 - TUZLUK 1 Çift İngiliz Gümüş Tuzluk ve Biberlik 2x7 cm 200 TL

136 - KUPA Gümüş Zemzem Bardağı h=8 cm 200 TL

92 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ

137- KAHVEDAN Tuğralı, Gümüş Kahvedan h=21,5 cm (333,9 gr) 1.800 TL


www.denizlermuzayedeevi.com

138 - İFTARİYELİK 12 Adet Gümüş Kalemişi Hatayi, Rumi Motifler ve Ayetler ile Bezeli İftariyelik 1848 gr d=12x11,3 cm 8.500 TL

DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 93


www.denizlermuzayedeevi.com

139 - HEYKEL Porselen Yeniçeri Heykeli h=36,5 cm 1.750 TL

94 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


www.denizlermuzayedeevi.com

140 - H EYKEL 2 Adet İtalyan Napoli Damgalı Bir Pedestal Üzerinde Yükselen Kontrbas ve Flüt Çalan Porselen Çocuk Heykeli h=2x22 cm 1.200 TL

141 - HEYKEL Art Deco Bisque Kadın Heykeli h=16 cm 450 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 95


www.denizlermuzayedeevi.com

142 - NURETTİN AKKAYA “Nurettin” İmzalı 2011 Tarihli Tual Üzerine Yağlıboya Tablo 125x150 cm 6.000 TL

96 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


www.denizlermuzayedeevi.com

143 - NURETTİN AKKAYA “Nurettin” İmzalı 2011 Tarihli Tual Üzerine Yağlıboya Tablo 125x150 cm 6.000 TL

DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 97


www.denizlermuzayedeevi.com

144 - SEHPA 6 Gen Tablalı Sedef ve Fildişi Kakmalı İstanbul İşi Sehpa h=61,5 cm 12.500 TL

98 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


www.denizlermuzayedeevi.com

145 - ESMÂ-İ HÜSNÂ - (Esmâu’l Hüsnâ) Ahşap Üzerine Sedef Kakma İşçilikle Esmâ-i Hüsnâ (En Güzel İsimler) 69x107 cm 15.000 TL Arapça “isimler anlamına gelen “Esmâ” ile “En güzel” anlamına gelen “Hüsnâ” kelimeleri ile Osmanlıcada, Farsça dilbilgisi kurallarına göre yapılmış tertip olan Esma-i Hüsnâ Arapçada “Esmâu’l Hüsnâ” şeklinde kullanılmaktadır. Kur’ân-ı Kerim’de A’raf Suresi 180, İsrâ Suresi 110, Haşr Suresi 24 ve Tâhâ suresi 8. ayetlerde en güzel isimlerin Allah’a ait olduğu ifade edilirken Esmâ-i Hüsnâ terkibinin tümünü içerdiğini fakat bu terkibin 99 adı ihtiva ettiği genel kabul görmektedir. VII y.y. da yaşamış olan hadisçi Ebu Hureyre’den rivayet olunan Hadis-i Şerife göre Allah’ın 99 adını ezberleyip mânâsını anlayanlara cennetin müjdelendiğinden bahsedilmektedir.

DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 99


www.denizlermuzayedeevi.com

146 - FEVZİ GÜNÜÇ Sülüs ve Nesih Hat ile Yazılmış 1421 Tarihli Fevzi Günüç Ketebeli Hilye-i Şerife 34x48 cm 11.000 TL 100 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


www.denizlermuzayedeevi.com

147 - L EVENT KARADUMAN Celi Sülüs ve Nesih Hat ile Yazılmış 1427 Tarihli Levent Karaduman Ketebeli Hilye-i Şerife 98x173 cm 38.000 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 101


www.denizlermuzayedeevi.com

148 - Hamit AYTAÇ Celi Ta’lik Hat ile Yazılmış 1384 Tarihli “Barek Allah” (Allah Mübarek Etsin) İbareli “Hamid” (Amedi) Ketebeli Hat Levha 35,5x61 cm 5.000 TL

149 - Hamit AYTAÇ Celi Sülüs Hat ile Yazılmış “Besmele” (Bismillahirrahmanirrahim) İbareli “Hamid” (Amedi) Ketebeli Hat Levha 24x48 cm 8.000 TL

150 - Hamit AYTAÇ Celi Sülüs Hat ile Yazılmış 1379 Tarihli “İnne Ekrameküm İndellâhi Etkâküm” (Şüphesiz Allah Huzurunda En Değerliniz O’ndan En Çok Korkanınızdır) (Hucurat Suresi 13. Ayet) 38x76 cm 8.000 TL 102 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


www.denizlermuzayedeevi.com

151 - MEHMET ESAD YESARİ Celi Tâ’lik Hat ile Yazılmış “Ya Hazreti Mevlana” İbareli Hat Levha 23x45 cm 15.000 TL

DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 103


www.denizlermuzayedeevi.com

152 - MEHMET NURİ SİVASİ Gubari Hat ile Besmele İçine Yazılı Fetih Suresi 54x56 cm 7.000 TL

104 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


www.denizlermuzayedeevi.com

153- HASAN ÇELEBİ Celi Sülüs ve Nesih Hat ile Yazılmış 1418 Tarihli Esmaü’l Hüsna 40x50 cm 15.000 TL

154 - HÜSEYİN KUTLU Nesih Hat ile Yazılmış 1411 Tarihli Esmaü’l Hüsna 39x46 cm 18.000 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 105


www.denizlermuzayedeevi.com

155 - İSMAİL ZUHDİ Nesih Hat ile Yazılmış İmamı Cezeri’den Bir Özdeyiş 29x35 cm 20.000 TL 106 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


www.denizlermuzayedeevi.com

156 - BAKKAL ARİF Celi Sülüs Hat ile Yazılmış 1320 (1902) Tarihli Kıt’a 35,5 cm 43.000 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 107


www.denizlermuzayedeevi.com

157 - HASAN ÇELEBİ Celi Sülüs Hat ile Yazılmış 1401 (1981) Tarihli (Hasan Çelebi’nin 44 Yaşındayken Yazmış Olduğu, En Üstün Nitelikli Eserlerinden Sayılan) Kelime-i Tevhid (Lâ İlâhe İlallah) 37x67,5 20.000 TL

158 - FERHAT KURLU Celi Sülüs Hat ile Yazılmış 1426 (2005) Tarihli “Yemhakullâhür Riba ve Yürbis Sadekât Vallâhü La Yühıbbü Külle Keffarin Esîm” (Allah, Faizi Tüketir, Mahveder, Sadakaları Bereketlendirir ve Allah Hiçbir Günahkâr Kafiri Sevmez) (Bakara Suresi 276. Ayet) İbareli Hat Levha 42x84 cm 12.000 TL 108 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


www.denizlermuzayedeevi.com

159 - FUAD BAŞAR Celi Sülüs Hat ile Yazılmış “Hüve’l Bâki” (Baki olan Allahtır) İbareli 1418 Tarihli Hat Levha 29,5x30,5 cm 4.000 TL

160 - MEHMET MUHSİNZADE Müsenna Sülüs Hat ile Yazılmış “Bu Da Geçer Ya Hû” 28,5x36,5 cm 10.000 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 109


www.denizlermuzayedeevi.com

161 - HULUSİ EFENDİ Celi Tâ’lik Hat ile Yazılmış Zerendud “Tevekeltü Alallah” İbareli Hat Levha 34x51,5 cm 18.000 TL

162 - M EHMET TAHİR EFENDİ Celi Sülüs Hat ile Yazılmış Zerendud “Allah Celle Celalühü” (Azameti Yüce ve Ulu Allah) İbareli Hat Levha 42x51 cm 20.000 TL 110 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


www.denizlermuzayedeevi.com

163 - SUUD EL MEVLEVİ Celi Sülüs Hat ile Yazılmış “İnned Dine Indellâhil İslâm” (Allah Katında Hak Din İslamdır) İbareli Hat Levha 32x48 cm 20.000 TL

DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 111


www.denizlermuzayedeevi.com

164 - HADİ KÂZIM NAİF EL - DERACİ Celi Divani Hat ile Yazılmış 1432 Tarihli Hadi Kazım Naif El-Deraci Ketebeli Fatiha Suresi 64x82 cm 1.200 TL 112 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


www.denizlermuzayedeevi.com

165 - ALİ KİR’AWİ Muhakkak Sülüs ve Nesih Hat ile Yazılmış 1432 Tarihli Hilye-i Şerife 77x118 cm 7.500 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 113


166 - JARDINIERE 1 Çift, Dört Ayaklı Pedestal Üzerinde Yükselen, Porselen, Üç’er Meleğin Sırtlarında Taşıdıkları Çiçekler ve Dallar ile Dekorlu Meyvalık h=2x38,5 cm 3.000 TL

www.denizlermuzayedeevi.com

114 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


167 - MİNELİ MASA SAATİ Osmanlı Pazarı için Yapılmış Kadranı Alaturka (Arap Rakkamlı) Fransız İmalatı Bronz, Floral Mine Dokulu Masa Saati h=2x29+45 7.000 TL

www.denizlermuzayedeevi.com

DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 115


www.denizlermuzayedeevi.com

168 - ARABESK BÜFE Sedef Kakma “Re’sül - Hikmeti Mehafetullah” (Hikmetin Başı Allah Korkusudur) İbaresinin Yeraldığı Arabesk Büfe h=200 cm 12.000 TL 116 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


www.denizlermuzayedeevi.com

169 - SEKRETER Fransız İmalatı Tamamı Ahşap, Cabriole Ayaklı, Dore Oyma Süslemeli, Çekmece Kulpları ve Kilit Alınlıkları Bronz, Vitrin, Çekmece ve Yazı Bölümünden Oluşan Sekreter h=201 cm 18.000 TL

DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 117


www.denizlermuzayedeevi.com

170 - HEYKEL “H. Molins” İmzalı Mermer Kaide Üzerinde 1 Çift Bronz Kırlangıç h=40 cm - l=54 cm 800 TL

118 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


www.denizlermuzayedeevi.com

171 - HEYKEL “E. Robert” İmzalı “Le Sommeil” (Uyku) İbareli Ahşap Pedestal Üzerinde Metal, Uyuyan Çocuk Heykeli 20x29x33,5 cm 3.500 TL

DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 119


www.denizlermuzayedeevi.com

172 - SECCADE Konya, Karapınar, Mihraplı El Dokuması Yün Seccade 100x250 cm 300 TL 120 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


www.denizlermuzayedeevi.com

173 - HALI Hereke, İpek El Dokuması Ayetlerin Yeraldığı Duvar Halısı 77x89 cm 3.000 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 121


www.denizlermuzayedeevi.com

174 - KARAF Christofle (Galia) Markalı Şişesi Dore Girland Süslemeli Ayak, Boyun ve Kulbu Metal Dore Karaf h=24 cm 1.000 TL

176 - KARAF Fransız İmalatı, Kesme Cam, Dore Floral Dekorlu Karaf h=25 cm 500 TL

175 - ŞİŞE Rus İmalatı Metal Aplikeli Likör Şişesi h=28 cm 400 TL 122 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


www.denizlermuzayedeevi.com

177 - KAŞIK 6 Adet gümüş Savatlı Rus Kaşık ve 3 Adet Çay Süzgeci 460 TL

178 - CHRISTOFLE REÇELLİK Osmanlı Pazarı İçin Özel Yapılmış “Christofle” İmalat Damgalı Reçel İkramında Kullanılan Tutamacı Gonca Formunda Floral Dekorlu Mavi Bohem Cam Hazneli Reçellik h=22 cm 1.500 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 123


www.denizlermuzayedeevi.com

179 - FİNCAN 1 Çift “Herend” Markalı 1875 İmalat Porselen Kahve Fincanı 650 TL

180 - AYNA Osmanlı 19 y.y. Gümüş Ayna d=29,5 cm 1.200 TL

124 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ

181 - VAZO Bohem Lacivert - Beyaz, Dore Floral Dekorlu Vazo h=25 cm 650 TL


www.denizlermuzayedeevi.com

182 - FİNCAN 1 Çift “Viyana” İmalat Damgalı Porselen Kahve Fincanı 400 TL

183 - BEYKOZ Çiçeklerle Bezeli Beykoz Opalin İbrik h=24 cm 600 TL

184 - TABAK “Tielsch Wakbrzycn” İmalat Damgalı Bordürü ve Yazılı Ayetleri Dore Porselen Tabak d=33 cm 800 TL

DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 125


www.denizlermuzayedeevi.com

185 - ART DECO Mermer Pedestal Üzerinde Bronz Art Deco Dans Eden Kadın Heykeli h=42 cm 2.000 TL

126 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


www.denizlermuzayedeevi.com

186 - HEYKEL “J.P. Morante” İmzalı Mermer Kaide Üzerinde Yükselen Art Deco Bronz Nü Kadın Heykeli h=61,5 cm 3.500 TL

DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 127


www.denizlermuzayedeevi.com

187 - ŞAMDAN 1 Çift Bronz, Çin, Gövdesine Ejderha Sarılı Mumluk h=41 cm 750 TL 128 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


www.denizlermuzayedeevi.com

188 - HOKKA Ahşap Üzerine Oturtulmuş Bronz, Örsünün Üzerinde Oklarını Hazırlayan Kanatlı Bir Eros ile Kesme Cam, Kapakları Sadaktan Oluşan 2 Hokkalı Takım l=32 cm 1.600 TL

189 - ŞAMDAN 1 Çift Bronz Ayaklı Mermer Bir Pedestal Üzerinde Yükselen, Tutamaçları Aslan Kafası Formunda, Art Deco Bronz Şamdan h=38,5 cm 2.200 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 129


www.denizlermuzayedeevi.com

190 - GÜMÜŞ RUS PLAKET “Üç Aziz” İbareli (Aziz Daniel, Aziz Michael ve Aziz Nicholas) İkona Tarzında “84” Zolotnik (875/1000 Ayar) ve “A.C_1868” (A. SVYECHIN) Damgalı (1550 gr) Gümüş Plaket 16,7x20 cm 3.600 TL 130 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


www.denizlermuzayedeevi.com

CARL FABERGE

191 - FABERGE Gümüş, Kiril Harfleri ile “C.FABERGE” “84” Zolotnik (875/1000 Ayar) “Vilnius” ve Ar Damgaları ile 6 Ayrı Yeri Damgalanmış Mini Jardiniere h=14.5 cm 12.500 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 131


www.denizlermuzayedeevi.com

192 - TABLO “Naci Kalmukoğlu” İmzalı Kontplak Üzerine Yağlıboya Peyzaj 32x39,5 cm 5.500 TL

132 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


www.denizlermuzayedeevi.com

193 - T ABLO “Aliye Berger B.” İmzalı Kağıt Üzerine Karışık Teknik “Davulcu” 26x75,5 cm 2.500 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 133


194 - ETAJER 1 Çift, Ahşap, Dore Köşe Etajeri h=2x67 cm 4.500 TL

www.denizlermuzayedeevi.com

134 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


195 - KOLTUK TAKIMI Fransız, İki Kişilik Kanape, 2 Koltuk ve 2 Kolluklu Koltuktan Oluşan 6 Parçalı Orijinal Varaklı Koltuk Takımı 8.000 TL www.denizlermuzayedeevi.com

DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 135


www.denizlermuzayedeevi.com

196 - MENORA Gümüş (1011 gr) “Sterling” Damgalı Menora h=27 cm 6.000 TL

136 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


www.denizlermuzayedeevi.com

197 - SEMAVER İngiliz İmalatı “Permingham” Damgalı Metal Argente Fildişi Tutamaçlı Semaver h=50 cm 6.000 TL

DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 137


www.denizlermuzayedeevi.com

198 - KUBUR Fıstıkî Yeşil Zemin Üzerine Çiçek ve Yapraklarla Bezeli Kubur l=35 cm 1.200 TL

199 - TESBİH KUTUSU Ahşap Kakma Pirinç Süslemeli, Kilitlenebilir, Orijinal Anahtarlı Tespih Kutusu 8x10x26,5 cm 400 TL

200 - KALEMDAN Kajar (İran) Papier Mache Dev Boyutlu Kalemdan l=40,5 cm 2.000 TL 138 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


www.denizlermuzayedeevi.com

201 - MÜCEVHER KUTUSU Uzakdoğu İmalâtı Ahşap, Bronz ve Sedef Aplikeli Asma Kilitli Mücevher Kutusu h=24 cm 750 TL

202 - KUMBARA Yazar Kasa Formunda Metal, Amerikan İmalâtı Kumbara h=15 cm 450 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 139


www.denizlermuzayedeevi.com

203 - BARDAK 1 Çift Ayaklı Altın Floral Süslemeli Bohem Bardak h=2x15 cm 1.200 TL

205 - VAZO Bohem Vazo h=20,3 cm 750 TL

204 - JARDINIERE Altın Floral Dekorlu Bohem Jardiniere h=10,5 cm 600 TL

140 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


www.denizlermuzayedeevi.com

206 - ŞEKERLİK Nefti Yeşil, Cam, 8 Köşe Gövdeli, Kapaklı Şekerlik h=17 cm 400 TL

207 - ŞEKERLİK Koyu Kırmızı Bohem, 8 Köşe Gövdeli, Kapaklı Şekerlik h=16 cm 1.500 TL

208 - BARDAK 1 Çift Bohem Bardak h=2x12,5 cm 850 TL

DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 141


www.denizlermuzayedeevi.com

209 - TILSIM Mühür Formunda Kulplu Pirinç Tılsım d=4,8 cm 600 TL

210 - KLİŞE Sultan II Abdülhamit Tuğra Bronz Klişesi 2.000 TL 212 - MAKAS Yüksüklerinde “Ya Fettah” İbaresinin Yeraldığı Gümüş Kakma Yazı ve Desenlerle Bezeli Hattat Makası 1.750 TL

211 - MAHFAZA Ayetlerle Bezeli Pirinç Kur’an Mahfazası 4,5x6 cm 1.000 TL 142 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


www.denizlermuzayedeevi.com

213 - SAAT Mineli, Alaturka Kadranlı, Anahtar ile Kurmalı Altın Cep Saati 3.000 TL

215 - SAAT “Maulinie Aine” Markalı 18 Ayar Altın, Çalarlı Cep Saati 6.250 TL

214 - SAAT Mineli 14 Ayar Altın Cep Saati 3.300 TL

216 - SAAT “Longine” Markalı 18 Ayar Altın ve Altın Köstekli Cep Saati 8.400 TL

DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 143


www.denizlermuzayedeevi.com

217 - ŞEKERLİK Porselen Dore Çiçeklerle Bezeli Şekerlik h=17 cm 1.000 TL

219 - İBRİK “Viyana” İmalat Damgalı Mitolojik Bir Sahnenin Yeraldığı Beyaz, Vişne Çürüğü ve Yeşil Geometrik Desenlerin Yaldız ile Bezendiği İbrik h=27 cm 500 TL

218 - ŞEKERLİK “Viyana” İmalat Damgalı Çiçekler ve Dore Motiflerle Bezeli Karanfil Tutamaçlı Porselen Şekerlik h=12,5 cm 1.500 TL 144 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


www.denizlermuzayedeevi.com

220 - VAZO 1 Çift “Viyana” İmalat Damgalı Mitolojik Sahnelerin Yeraldığı Beyaz, Vişne Çürüğü ve Yeşil Tonda Geometrik Desenlerinin İçi Yaldız floral Desenlerle Bezeli Kapaklı Vazo h=2x44 cm 5.750 TL

DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 145


www.denizlermuzayedeevi.com

221 - JARDINIERE Fransız İmalatı, Metal Argente, Çukur, Çok Ustaca Kalem İşçilikli Bordürü Floral Dekorlu Meyvalık l=46,5 cm 800 TL

222 - VAZO Bronz Argente, Üzüm Salkımları ve Asma Yaprakları ile Süslenmiş Çok İnce İşçilikli Mitolojik Sahnelerin Yeraldığı Kapaklı Vazo h=35 cm 1.600 TL 146 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


www.denizlermuzayedeevi.com

223 - VAZO 1 Çift Bronz Istaka İçine Oturtulmuş Fransız İmalatı Kesme Cam, Ağzı Bronz Aplikeli Vazo h=2x23 cm 2.600 TL

224 - VAZO Art Deco, Metal Argente, Aslan Ayakları Üzerinde Yükselen Floral Dekorlu Vazo h=46 cm 2.250 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 147


www.denizlermuzayedeevi.com

225

226

225 - BİBLO Osmanlı Yeniçeri Madeni Biblo h=6 cm 100 TL 226 - HEYKEL Ahşap Kaide Üzerine Oturtulmuş Oryantal Halı Tüccarı h=18,5 cm 800 TL 227 - HEYKEL Makara Formunda Bir Pedestal Üzerinde Yükselen Orak ve Çiçek Tutan Bronz Çocuk Heykeli h=24 cm 500 TL

227

148 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


www.denizlermuzayedeevi.com

228 - HEYKEL Art Deco, Bronz Kuş Heykeli h=11,5 cm 400 TL

229 - HEYKEL Mermer Kaide Üzerinde Bronz Sülün Heykeli h=13 750 TL

230 - HEYKEL Bronz Aslan Heykeli l=17 cm 600 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 149


www.denizlermuzayedeevi.com

231 - AMMAR EL-MALİKİ Besmelesi Tuğra Formunda Sülüs ve Nesih Hat ile Yazılmış 1432 Tarihli Hilye-i Şerife 65.5x110 cm 7.500 TL 150 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


www.denizlermuzayedeevi.com

232 - ALİ KİR’AWİ Divani Sülüs ve Nesih Hat ile Yazılmış 1432 Tarihli Hilye-i Şerife 79x114 cm 7.500 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 151


www.denizlermuzayedeevi.com

233 - GÜRKAN PEHLİVAN (MAHFİ) Sülüs ve Nesih Hat ile Yazılmış 1427 Tarihli “Mahfi” (Gürkan Pehlivan) Ketebeli Hilye-i Şerife 54x81 cm 24.000 TL 152 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


www.denizlermuzayedeevi.com

234 - ALİ ALPASLAN Ta’lik ve Celi Ta’lik Hat ile Ebru Üzerine Yazılmış 1417 Tarihli Ali Alpaslan Ketebeli Hilye-i Şerife 39x57 cm 33.000 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 153


www.denizlermuzayedeevi.com

154 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


www.denizlermuzayedeevi.com

235 - REFET EFENDİ “Kânet Alel Mü’minine Kitâbem Mevkûtâ” (Namaz Müminlere Belirli Vakitlerde Yazılı Bir Farzdır) (Nisa Suresi 103. Ayet) Yazılı Zırnık Celi Sülüs Hat Levha 68x209 cm 43.000 TL

DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 155


www.denizlermuzayedeevi.com

236 - ÇARŞAMBALI ARİF Celi Tâ’lik Hat ile Yazılmış 1309 Tarihli Zerendud Besmele (Bismillahirrahmanirrahim) 31x80,5 cm 10.000 TL

156 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


www.denizlermuzayedeevi.com

237 - MUSTAFA RAKIM Siyah Zemin Üzerine Zırnık ile Yazılmış İstifli Celi Sülüs Hatlı Kenarı Bordürlü “La İlâhe İllallâhü Hüve Rabbi ve Rabbelalemin Muhammet Nebi Sallallahü Aleyhi ve Selem” Yazılı “Mustafa Rakım” Ketebeli Hat Levha 50x57,5 cm 50.000 TL

DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 157


www.denizlermuzayedeevi.com

238 - GUBARİ BESMELE Celi Tâ’lik Hat ile Yazılmış Besmele (Bismillahirrahmanirrahim) İçine Emsaline Çok Nadir Rastlanacak Kadar Küçük Harflerle Yazılmış Yasin Suresi 45x80 cm 43.000 TL

158 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


www.denizlermuzayedeevi.com

239 - KEMAL BATANAY Celi Tâ’lik Hat ile Yazılmış 1375 Tarihli Besmele (Bismillahirrahmanirrahim) 29x58 cm 6.000 TL

240 - KEMAL BATANAY Celi Tâ’lik Hat ile Yazılmış 1393 Tarihli Besmele (Bismillahirrahmanirrahim) 25x56 cm 6.000 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 159


www.denizlermuzayedeevi.com

241 - CEVAD HURAN Celi Sülüs Hat ile Yazılmış 1428 Tarihli “Ve Ennallâhe Kad Ehâta Bi Kulli Şey’in İlmâ” (Böylece Allah’ın Gücünün Herşeye Yettiğini ve Herşeyi İlmiyle Kuşattığını Bilesiniz)(Talâk Suresi 12. Ayet) 70x103 cm 12.000 TL

160 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


www.denizlermuzayedeevi.com

242 - MAHMUD CELALEDDİN Celi Sülüs Hat ile Yazılmış “Ya Hazret-i Şeyh Eşrefoğlu Rumî” Yazılı Hat Levha 39x44,5 cm 43.000 TL

DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 161


www.denizlermuzayedeevi.com

243 - BAKKAL ARİF Celi Sülüs Hat ile Yazılmış 1314 (1896) Tarihli “El Cennetü Tahte Zılalissüyuf” (Cennet Kılıçların Gölgesi Altındadır) (Abdullah B. Eri Efva Dan Rivayet Olunan (Buhari Cihad 22) Hadis-i Şerif) 27,5x33 cm 10.000 TL

244 - MEHMET VASFİ EFENDİ Mail Nesih Hat ile Yazılmış 1242 Tarihli Hadis-i Şerif Yazılı Hat Levha 27x34,5 cm 10.000 TL 162 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


www.denizlermuzayedeevi.com

245 - NURİ KORMAN Sülüs Hat ile Yazılmış Hadis-i Şerif 40x70 cm 20.000 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 163


www.denizlermuzayedeevi.com

246 - MACİD AYRAL Celi Sülüs Hat ile Yazılmış 1364 Tarihli Oklu Besmele (Bismilllahirrahmanirrahim) 23x54 cm 7.000 TL

247 - DEKUPAJ HAT “Ya Şafi” (Şifaveren, İyileştiren Anlamına Gelen İsm-i Celil) 23,5x30,5 cm 650 TL 164 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


www.denizlermuzayedeevi.com

248 - HALI Gaziantep - Kürt El Dokuması Yolluk 100x237 cm 600 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 165


www.denizlermuzayedeevi.com

249 - SECCADE Karakeçeli El Dokuması Yün Seccade 93x160 cm 350 TL 166 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


www.denizlermuzayedeevi.com

250 - HALI Keşan El Dokuması Yün Taban Halısı 165x260 cm 1.500 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 167


www.denizlermuzayedeevi.com

251 - BAHÜ Fransız, Marküterili, Bronz Aplikeli Bahü h=112 cm 5.500 TL

168 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


www.denizlermuzayedeevi.com

252 - BAHÜ İtalyan, Bronz Aplikeli ve Porselen Madalyonlu Aslan Ayaklı Bahü h=89 cm 10.000 TL

DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 169


www.denizlermuzayedeevi.com

253 - TABLO “Nuri Yakubov” İmzalı Tual Üzerine Yağlıboya Kompozisyon 50x65 cm 4.000 TL

254 - TABLO Anonim Tual Üzerine Yağlıboya İstanbul Boğazı Manzarası 29x40 cm 1.500 TL 170 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


www.denizlermuzayedeevi.com

255 - TABLO Tual Üzerine Yağlıboya 2009 Tarihli Atatürk Portresi 52x62 cm 600 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 171


www.denizlermuzayedeevi.com

256 - JARDINIERE 3 Parçalık Norcester İmalatı Floral Desenlerle Bezeli Porselen Meyvalık Seti 2.500 TL

172 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


www.denizlermuzayedeevi.com

257 - KAHVE TAKIMI Avusturya İmalatı Bir Kahvedan ve 2 Fincandan Oluşan Porselen Kahve Takımı 900 TL

258 - AŞURELİK 19 y.y. Osmanlı Pazarı İçin Yapılmış Porselen, Kapaklı Tutamacı Gül Formunda Kulplu Aşurelik h=41 cm 1.200 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 173


www.denizlermuzayedeevi.com

174 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


www.denizlermuzayedeevi.com

259 - CHRISTOFLE 6 Parçadan Oluşan Christofle (Galia) Damgalı Çay Seti 9.000 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 175


www.denizlermuzayedeevi.com

260 - ŞEKERLİK 4 Bronz Ayak Üzerinde Yükselen Bronz Kuş Meyva ve Yaprak Aplikeli Bonboniere h=24 cm 950 TL

262 - PAPAĞAN Kuartz Blok Üzerine Tünemiş Ametist Papağan h=15 cm 200 TL

261 - VAZO Lacivert Fon Üzerine Altın Bordürlü Kartuşlar İçinde Kuş Resimlerinin Yeraldığı Porselen Vazo h=34 cm 1.200 TL 176 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


www.denizlermuzayedeevi.com

263 - JARDINIERE Porselen Yaprak ve Çiçeklerle Bezeli Dore Floral Dekorlu Meyvalık l=37,5 cm 1.800 TL

264 - CENTERPIECE 4 Bronz ayak Üzerinde Yükselen Dal Yaprak ve Çiçeklerle Bezeli Bronz Kulplu Centerpiece h=24 cm 1.900 TL

DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 177


www.denizlermuzayedeevi.com

265 - MUSTAFA AYAZ Duralit Üzerine Yağlıboya “M.Ayaz” İmzalı Kadın Portresi 49x49 cm 7.000 TL

266 - BİLES ÖCAL Duralit Üzerine Yağlıboya “Biles Öcal - 2008” İmzalı Kır At Tablosu 53x80 cm 2.000 TL 178 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


www.denizlermuzayedeevi.com

267 - ALİ DEMİR Duralit Üzerine Yağlıboya “Ali Demir” İmzalı Peyzaj 40x50 cm 1.400 TL

268 - FAHRİ SÜMER Tual Üzerine Yağlıboya “F. Sümer - 2005” İmzalı Sokak Manzarası 44,5x54 cm 2.500 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 179


www.denizlermuzayedeevi.com

269 - HEYKEL “Dinçer Güngörür” Sanatçı Damgalı Mermer Kadın Heykeli h=78 cm 2.000 TL

270 - HEYKEL “Bora Bay” İmzalı Ahşap Kaide Üzerinde Yükselen Bronz 3 Figürlü Heykel Grubu h=21,5 cm 2.500 TL

180 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


www.denizlermuzayedeevi.com

271 - TABLO “F. Morton” İmzalı Duralit Üzerine Yağlıboya Balerin Tablo 24x32 cm 1.500 TL

272 - TABLO “Kemal İncesu” İmzalı Duralit Üzerine Yağlıboya Figüratif Tablo 22x32,5 cm 1.000 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 181


www.denizlermuzayedeevi.com

273 - AYNA İtalyan İmalatı Floral Dekorlu, El Oyması Tabii Boya ile Boyanmış Masaüstü Aynası h=54 cm 2.400 TL

182 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


www.denizlermuzayedeevi.com

274 - SEHPA III Napolyon Dönemi Papier Mache Katlanır Kakma Sedef ve Dore Floral Desenler ve Çiçeklerle Bezeli Sehpa h=69 cm 3.300 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 183


www.denizlermuzayedeevi.com

275 - TOKA Gümüş, Dekupaj, Telkâri ve Güvercinlerle Bezeli Taç Formunda Topuz Tokası 2.300 TL

276 - P ARFÜM Kesme Cam, Yaprak ve Dal Formunda Filigran Bezemeli Parfüm Şişesi h=15 cm 600 TL

277 - AYNA Metal Argente Cabriyole Ayaklı, Floral Dekorlu, Sırtında Sadak ve Elinde Yay Tutan Eroslu Ayna h=30,5 cm 900 TL 184 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


www.denizlermuzayedeevi.com

278 - ÇANAKKALE 1 Çift Kırmızı Toprak Kullanılarak Yapılmış Koyu Kahverengi Sırlı, Floral Desenli ve Burma Saplı Çanakkale Testi h=2x35,5 cm 2.200 TL

279 - ÇANAKKALE 1 Çift Kırmızı Topraktan Yapılmış Sırlı Kahve Fincanı 550 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 185


www.denizlermuzayedeevi.com

280 - JARDINIERE Çiçek, Yaprak ve Kertenkelelerle Bezeli Bir Pedestal Üzerinde Yükselen Kaval Çalan Oryantal Çocuk Heykelli Meyvalık h=34 cm 1.200 TL

281 - ŞAMDAN 1 Çift, 2’şer Kollu Aslan Ayaklı Pedestal Üzerinde Yükselen Şamdan h=2x20,5 cm 500 TL 186 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


www.denizlermuzayedeevi.com

282 - ŞEKERLİK Art Deco Metal Argente Ayaklı Bonboniere h=16 cm 300 TL

283 - VAZO Buğulu Cam “Studio Art” Kopartma Cam Vazo h=32 cm 250 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 187


www.denizlermuzayedeevi.com

284 - LAMBALIK Afyon İşi Lale Formunda Gümüş Kakma ve Ahşap Oyma Gaz Lambası Koymaya Yarayan Etajer h=45,5 cm 1.250 TL

285 - GECE SÜRAHİSİ İngiliz İmalatı Kesme Cam, Gümüş Aplikeli Gece Sürahisi h=19,5 cm 1.600 TL 188 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


www.denizlermuzayedeevi.com

286 - HEYKEL Mermer Platform Üzerinde Duran Chaise Longue (Şezlong) Üzerine Uzanmış “A.Canova” İmzalı Kadın Heykeli l=32 cm - h=20 cm 1.600 TL

287 - HEYKEL Art Deco, Mermer Pedestal Üzerinde Kadın Heykeli h=50 cm 1.000 TL DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 189


www.denizlermuzayedeevi.com

288 - ŞÖMİNE 1 Çift “Turc” Yazılı, Oryantal Sarıklı Levent Büstlü, Şömine İçinde Odunların Daha İyi Yanması İçin Üzerine Odun Konularak Kullanılan Aksesuar l=2x44,5 cm 850 TL

289 - ŞAMDAN 1 Çift Fransız İmalâtı 3 Aslan Ayaklı, Taban ve Gövdesinde Kertenkeleler Bulunan, 3 Fil Kafası Üzerinde Yükselen 4 Kollu Bronz Şamdan h=45 cm 1.200 TL 190 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ


www.denizlermuzayedeevi.com

DENİZLER MÜZAYEDE EVİ 191


www.denizlermuzayedeevi.com

192 DENİZLER MÜZAYEDE EVİ

Denizler Müzayede Evi 26 Katalog  

Denizler Müzayede Evi 26 Katalog

Denizler Müzayede Evi 26 Katalog  

Denizler Müzayede Evi 26 Katalog

Advertisement