Page 1

Cover_Gmagz_29_V1 [Converted].eps 30/12/2554 16:15:28


p2_gmagz.ai 30/12/2554 12:14:53


p3_cont+editor.ai 30/12/2554 16:36:15


HOT PRODUCTS Little Printer

สตูดิโอออกแบบผลิตภัณฑสัญชาติลอนดอน “BERG” เปดตัวเครื่องพิมพจิ๋วสมชื่อ “Little Printer” ที่ทําใหผู ใช โทรศัพทมือถือสามารถเลือกพิมพขอความและภาพที่ตองการบนโลก ออนไลน ในรูปกระดาษขนาดเทาใบเสร็จรับเงินตามซูเปอรมารเก็ต ถือเปนหนึ่งในของเลน ใหมมาแรงที่จะบุกตลาดคอไอทีชวงปหนา (2012) ผู ใช Little Printer จะตองดาวน โหลด แอพพลิเคชั่น Little Printer ลงในโทรศัพทมือถือ แลวเลือกรายการสิ่งที่สนใจเพื่อพิมพ เชน ขาว เกม ขอความอัพเดทและขอมูลอื่นๆ จากเครือขายสังคม ตัวเครื่อง Little Printer จะ เชื่อมตออินเทอรเน็ตไดแบบไรสาย โดยทีโ่ ทรศัพทมอื ถือทีล่ งแอพพลิเคชัน่ ไวจะทํางานเหมือน รีโมทคอนโทรล

DR Solution by Oracle Technology เริ่มตนที่ 100,000 บาท กับ “Oracle Active Data Guard” และ “Oracle GoldenGate” ที่จะตอบโจทยการสํารอง และการกูคืนขอมูล Disaster Recover ไดอยางมั่นใจ ความสําคัญ และความจําเปนในการมีระบบงาน DR นั้น ไดถูกตอกยําใหเห็นดวย สถานการณนําทวมที่เกิดขึ้น ซึ่งสงผลใหบริษัทและโรงงานตางๆ ไมสามารถดําเนิน งานได รวมถึงเกิดการสูญหายของขอมูลเปนจํานวนมากซึง่ สงผลกระทบกับโอกาสทาง ธุรกิจและความเชื่อมั่นตอองคกร ระบบงาน DR (Disaster Recovery) โดยทัว่ ไปแลวองคกรตางๆ มักจะมีการเตรียม การกันไวบางแลว ซึ่งมักจะครอบคลุมในเรื่องของ Hardware, Software และ Application ตางๆ แตสิ่งที่สําคัญที่สุดที่มักจะเปนปญหาก็คือ วิธีการที่จะจัดเตรียม และสํารองขอมูลที่ใชงานได และเปนปจจุบันที่สุดเพื่อใหพรอมใชงานที่ระบบ DR ซึ่ง โดยมากแลวอุปสรรคที่มักจะพบคือ z DR Site และ Production Site อยูไ  กลกันมากทําใหมขี อ จํากัดในการสํารองขอมูล จาก Production Site มาที่ DR Site z ฐานขอมูลที่อยูที่ DR Site ไมไดเปนขอมูลในปจจุบันของ Production Site z ขั้นตอนการนําฐานขอมูลที่ DR Site ขึ้นมาใชงาน มีความซับซอนและใชเวลานาน z เมื่อนําฐานขอมูลที่อยูที่ DR Site ขึ้นมาใชงานแลวพบวาไมสามารถใชงานไดจริง

Oracle SPARC SuperCluster T4-4

อีกหนึ่งผลิตภัณฑ ในตระกูล Engineered Product ที่ เกิดจากการทํางานรวมกันระหวาง Oracle Hardware และ Software โดยมีหัวใจหลักคือ การใชซีพียูตัวใหม ลาสุด T4 บวกกับระบบปฏิบัติการใหมลาสุด Oracle Solaris 11 ที่มีประสิทธิภาพในการทํางานที่เยี่ยมยอด และรองรับการตอขยายได ในอนาคต จึงเปนเซิรฟเวอร ทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการทํางานเพื่อรองรับการทํางานของ ภาคธุรกิจในวันนี้ เทานั้นยังไมพอ SuperCluster T4-4 ยังเปนเพียงเซิรฟเวอรเพียงตัวเดียวที่ไดรวมเอาความ สามารถในการประมวลผลการรันดาตาเบสที่เยี่ยมยอด ของ Oracle Exadata และการชวยเรงความเร็วการ โพรเซสมิดเดิลแวรของ Oracle Exalogic Elastic Cloud เขาไวดวยกัน นอกจากนี้ยังรองรับการทํางาน ของ PeopleSoft Human Capital Management และ Oracle WebCenter Content อีกดวย

อีกทัง้ ยังมีสงิ่ ทีต่ อ งนํามาพิจารณาเพิม่ เติมดวยนัน่ ก็คอื การใชประโยชนจากระบบงาน DR ในสถานการณปกติ เพื่อใหการลงทุนเกิดความคุมคาสูงสุด ดังนั้นการลงทุนเพื่อพัฒนาและติดตั้งระบบงาน DR จึงจําเปนที่จะตองพิจารณาถึง ประเด็นตางๆ ขางตนนี้ดวย ซึ่ง Solution ที่สามารถจะตอบโจทยและแกไขปญหา เหลานี้ ไดคือ Oracle Technology ซึ่งจะมี Solution “Oracle Active Data Guard” และ “Oracle GoldenGate” ทีน่ อกจากจะตอบโจทยและแกไขปญหาขางตนนี้ ไดแลว ยังมีความสามารถอื่นๆ รวมอีกดวยที่จะทําใหการพัฒนาระบบงาน DR และการลงทุน มีประสิทธิภาพสูงสุด ดวยประสบการณที่ยาวนาน พรอมความเชี่ยวชาญทางดาน IT จึงทําให First Logic มีศักยภาพที่จะพัฒนา “ระบบงาน DR ที่มีประสิทธิภาพและใชงานไดจริง” โดยใช ประโยชนจากความสามารถดังกลาวของ Oracle Technology เพื่อตอบสนองตอ ความตองการของลูกคาได สนใจติดตอขอขอมูลเพิ่มเติม สามารถติดตอไดที่ฝายการตลาด Marketing@firstlogic.co.th หรือติดตอหมายเลข 02-678-0478

4

G-MagZ IT MAGAZINE

Hot Product.indd 4

12/29/2011 2:46:26 PM


p2_Ad_TCS.ai 30/12/2554 12:18:31


IT NEWS ไอดีซีระบุ แมสิ่งเดียวที่ เฟรส ลอจิกสลัดภาพ แนนอนที่สุดในป 2555 คือ เอสไอ ชูจุดขาย ความไมแนนอน แตการใชจาย ‘บุคลากร-เซอรวิส’ ดานไอซีทีจะยังคงเติบโตตอไป เฟรส ลอจิกปรับยุทธศาสตรจาก

ไอดีซีเผยเศรษฐกิจที่ผันผวนตลอดป 2555 กระทบต อ ทิ ศ ทางตลาดไอซี ที โดยจะเห็ น องค ก รต า งๆ ใช ป ระโยชน จ ากเทคโนโลยี ไอซีที ในรูปแบบที่ ใหมขึ้น และมีประสิทธิภาพ มากขึ้น เพื่อใหรักษาอัตราการเติบโต

เอสไอสู ผู แ ทนจำหน า ยออราเคิ ล หลังซัน ไมโครซิสเต็มสถูกซื้อกิจการ มั่นใจจุดขายอยูท่บี ุคลากรและบริการ ตั้งเปาปหนาโต 20%

นายไตรรัตน ใจสำราญ ผูจ ดั การทัว่ ไป บริษทั เฟรส ลอจิก จำกัด

นายไตรรัตน ใจสำราญ ผูจ ดั การทัว่ ไป บริษทั เฟรส ลอจิก จำกัด ในเครือจีเอเบิล กลาววา ตัง้ แตเดือน มิ.ย. ทีผ่ า นมา บริษทั ไดรบั การแตงตัง้ เปนผูแ ทนจำหนายอยางเปนทางการจาก ออราเคิล ทั้งในสวนผลิตภัณฑฮารดแวรและซอฟตแวรทั้งหมด และยังไดรับการแตงตั้ง เปนตัวแทนจำหนายจากไซแมนเทค ในสวนของผลิตภัณฑ Veritas ซึ่งเปนผลมาจากการ ที่ออราเคิลไดมีการปรับโมเดลการทำตลาดใหมหลังจากที่เขาซื้อกิจการซัน ไมโครซิสเต็มส “บทบาทของบริษทั จะเปลีย่ นไปจากเดิมทีเ่ ปนบริษทั ทีป่ รึกษาและวางระบบไอทีหรือซิสเต็มส อินทริเกเตอร (เอสไอ) มาเปนผูแทนจำหนายแทน ซึ่งจริงๆ แลวมีการเตรียมตัวรับการ เปลี่ยนแปลงดังกลาวมาตั้งแตเดือน ม.ค. ที่ผานมา และเริ่มอยางเปนทางการหลังจากที่ เซ็นสัญญาใหมกับออราเคิลเมื่อกลางป”

6

บริษัทไอดีซี เผยวาสภาวการณทางเศรษฐกิจที่มีแนวโนมวา จะเต็ ม ไปด ว ยความผั น ผวนและความไม แ น น อนตลอดป 2555 นั้นถือเปนปจจัยสำคัญที่ ไอดีซีไดนำมาประกอบการ คาดการณ 10 แนวโนมสำคัญที่จะสงผลกระทบตอทิศทาง ของตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟก (ยกเวนญี่ปุน) ในป 2555 ถึง แมวาเศรษฐกิจในปหนาจะมีความผันผวนที่รุนแรงที่สุดเทาที่ เคยมีมา แตองคกรตางๆ ก็ยังคงมั่นใจวาจะยังคงเติบโตได ในภูมิภาคนี้ เหลาผูบริหารนาจะตองประสบกับความยาก ลำบากในการตัดสินใจลงทุน โดยเรามีโอกาสที่จะเห็นองคกร ตางๆ ใชประโยชนจากเทคโนโลยีไอซีทีในรูปแบบที่ใหมขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อใหสามารถรักษาอัตราการ เติบโตเอาไว ขอมูลเพิ่มเติมและรายละเอียดของเรื่องนี้ ในรายงานฉบับใหมของไอดีซีที่มีชื่อวา “IDC Asia/Pacific (Excluding Japan) ICT 2012 Top 10 Predictions”

โมเดลนี้บริษัทเคยแนะนำซัน ไมโครซิสต็มส กอนที่จะถูกออราเคิลเขาซื้อกิจการมานาน แลววา การใหเอสไอขายสินคายีห่ อ เดียวนัน้ ไมคอ ยเหมาะสมนัก และจะใหมคี วามจงรักภักดี ตอแบรนดใดแบรนดหนึ่งก็เปนเรื่องที่ยาก เนื่องจากตลาดเปลี่ยนไป ลูกคามีความเขาใจใน เทคโนโลยีมากขึ้น เทคโนโลยีก็เปลี่ยนไปมาก เวลานี้ลูกคามองเรื่องโซลูชั่นมากกวาเรื่อง ของแพลตฟอรม ซึ่งเปนหนาที่ของเอสไอที่จะนำเสนอแพลตฟอรมแบบไหนที่ดีที่สุด สำหรับโซลูชั่นนั้นๆ ทางเจาของผลิตภัณฑก็มองเห็นทิศทางที่เปลี่ยนไปชัดเจนมากขึ้น จึง ไดมีการหาสินคาและบริการจากภายนอกเขามาสนับสนุนสิ่งที่มีอยูมากขึ้น

ไอดีซตี ระหนักดีถงึ ความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย ทัว่ โลกในป 2555 แตก็ไมเชือ่ วาการใชจา ยดานไอซีทีในเอเชีย แปซิฟกจะไดรับผลกระทบมากนัก โดยไอดีซีคาดวาถึงแม สภาพเศรษฐกิจโลกในปหนาจะยังคงเต็มไปดวยความไม แนนอน องคกรตางๆ ในภาคธุรกิจจะยังคงเดินหนาใชจาย ดานไอซีทีอยางคอนขางระมัดระวังตอไป โดยปริมาณการ ใชจายดานไอซีทีของภูมิภาคเอเชียแปซิฟกยกเวนญี่ปุนในป 2555 นั้นมีแนวโนมขึ้นสูงถึง 653 พันลานเหรียญสหรัฐฯ นั่นหมายถึงการขยายตัวขึ้น 10.4% เมื่อเทียบกับการใชจาย ดานไอซีทีของป 2553 แตอยางไรก็ดี อัตราการเติบโตจะไม สูงเทากับอัตราการเติบโตเมื่อป 2553 และไอดีซีคาดวา อัตราการเติบโตจะลดลงในชวง 4-5 ปหลังจากนี้ แตกระนั้น ก็ยังคงอยูในระดับที่สูงกวา 9% อยูดี

ทั้งนี้จุดเดนของบริษัทเมื่อเทียบกับผูแทนจำหนายรายอื่นๆ ของออราเคิลนาจะเปนเรื่อง ของความพรอมของบุคลากรในบริษัทที่ ไดรับใบแสดงคุณวุฒิจากออราเคิลแทบจะทุก ผลิตภัณฑของออราเคิล ขณะที่ผูแทนจำหนายรายอื่นอาจจะมีแบบผลิตภัณฑ และที่ สำคัญบริษัทยังมีความพรอมที่จะใหบริการในสวนของเซอรวิส ซึ่งเปนสวนหนึ่งที่มีกำไรสูง

“การปรับโมเดลในครั้งนี้ ถือเปนบริษัทแรกในกลุมซีดีจี และกลุมจีเอเบิลที่เปนผูแทน จำหนาย ทำใหภาพชัดเจนมากขึ้น จากเดิมบริษัททั้งกลุมมักจะเปนเอสไอ” ปจจุบัน ผูแทนจำหนายของออราเคิลแบงเปน 2 กลุม คือ กลุมแรกเปนดานฮารดแวร ที่ ปรับโมเดลการทำตลาดผานเอสไอของซัน ไมโครซิสเต็มสเดิมที่มีอยู 5 รายเหลือ 2 ราย ประกอบไปดวยวีคอมกับเฟรส ลอจิก กับในสวนของซอฟตแวรและบริการของออราเคิล เดิมทีมี 3 ราย ของใหมจะเพิม่ เปน 5 ราย ซึง่ เฟรส ลอจิก เปนหนึง่ ใน 2 รายทีเ่ พิม่ ขึน้ มาใหม

“สิง่ ทีจ่ ะตองทำในฐานะผูแ ทนจำหนายก็คอื การเนนทีย่ อดขาย โดยจะเนนไปทีก่ ารสนับสนุนให กับพารตเนอรเปนหลักแทน ถึงแมจะมีมารจนิ้ นอยกวาตอนเปนเอสไอแตกม็ คี วามเสีย่ งต่ำกวา” ตอนนี้เฟรส ลอจิก ไดมีการแตงตั้งพารตเนอรในการทำตลาดในไตรมาสนี้ ซึ่งเวลานี้มี เอสไอที่สั่งซื้อสินคาอยูประมาณ 20 ราย ซึ่งจะมีการขยายอยางตอเนื่อง การทำตลาด อยางจริงจังคงจะเริม่ ในปหนา ไมวา จะเปนเรือ่ งการสัมมนา การแนะนำสินคาใหม โปรโมชัน่ เฉพาะกิจ รวมไปถึงการขยายตลาดไปยังกลุมลูกคาใหมๆ ซึ่งตลาดที่มีการลงทุนไอทีสูงๆ ยังคงเปนธุรกิจการเงินการธนาคาร ตามมาดวยภาครัฐ และกลุมสื่อสาร

G-MagZ IT MAGAZINE

ที่มา ทีมขาวไอทีออนไลน

p6_IT News_2.indd 6

ที่มา ASTVผูจัดการออนไลน 30/12/2554 16:24:10


CDGM_EMC.ai 30/12/2554 12:09:40


IT NEWS ขีดแขงขันอุตฯ ไอทีไทย รวงสูอันดับที่ 50 แอพฯ ปองกันฮัลโหลเพลิน อีไอยู ระบุสหรัฐอเมริกา ยังครองอันดับ 1 ความสามารถแขงขัน เดินจนรถชน!!!

ดานไอที ตามดวยฟนแลนด สิงคโปร สวีเดน อังกฤษ สวนไทย รวงสูอันดับ 50 ของโลก

ผลการศึกษาของอีไอยู ระบุสหรัฐอเมริกา ยังครองอันดับ 1 ความสามารถแขงขันดาน ไอที ตามมาดวย ฟนแลนด สิงคโปร สวีเดน และสหราชอาณาจักร สวนไทยรวงมาอยู อันดับที่ 50 จากอันดับ 49 เมื่อปที่แลว

ไมเพียงแคการสงขอความ SMS หรือ BB ขณะขับรถจะทำให คุณเกิดอุบัติเหตุจนเสียชีวิตไดเทานั้น เพราะการคุยโทรศัพท จนเพลินเดินขามถนนไมทันระวัง ก็อาจทำใหคุณถูกรถชนตาย ไดเชนกัน แตหากคุณติดตั้งแอพฯ WalkSafe ผลงานวิจยั รวม ระหวาง Dartmouth และ University of Bologna เขาไปใน สมารทโฟน โอกาสเสี่ยงจากภัยขางตนอาจลดลง ถาคุณไมคุย เพลินจนเกินไป” WalkSafe จะใชกลองหลังบนสมารทโฟนในการชวยใหการเดิน บนทองถนนของคุณปลอดภัยยิ่งขึ้น โดยมันจะคอยจับภาพ ถนนทั้งสองดาน (หรืออยางนอยก็ดานหนึ่ง) และใชอัลกอริธึม (Algorithm) ของแอพฯ ในการตัดสินใจวา รถยนตที่วิ่งมาทาง ฝงไหนบนถนนที่มีโอกาสจะพุงชนผูใชสมารทโฟนได แถมยังรู ไดอีกดวยวา รถคันดังกลาวกำลังวิ่ง หรือหยุดนิ่ง นอกจากนี้ แอพฯ ยังมีความฉลาดในการที่จะตรวจสอบวา กลองดานหลัง ตั้ ง อยู ใ นลั ก ษณะเอี ย งทำมุ ม กั บ ถนน ตลอดจนเงื่ อ นไขของ แสงสว า งที่ แ ตกต า งกั น เพื่ อ นำภาพที่ ไ ด ม าประมวลผลว า รถกำลังจะวิ่งมาชนคุณหรือไม? ไดอยางแมนยำ

รายงานฉบั บ ล า สุ ด ของกลุ ม พั น ธมิ ต รธุ ร กิ จ ซอฟต แ วร (บี เ อสเอ) เรื่ อ งดั ช นี ชี้ วั ด ความสามารถดานการแขงขันในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) ซึ่งจัดทำ โดยอีโคโนมิสต อินเทลลิเจนซ ยูนติ หรือ อีไอยู (Economist Intelligence Unit, EIU) ชี้วา ประเทศไทยควรเรงเพิ่มขีดความสามารถดานการแขงขันในอุตสาหกรรมไอที ครั้งนี้นับเปนครั้งที่ 4 แลว ที่ดัชนีชี้วัดความสามารถดานการแขงขันในอุตสาหกรรม ไอทีไดรับการอัพเดตขอมูล นับตั้งแตไดรับการจัดทำขึ้นครั้งแรกในป พ.ศ. 2550 โดย ชี้วัดความสามารถดานการแขงขันในอุตสาหกรรมไอทีของ 66 ประเทศ ดวยปจจัย พื้นฐานที่สำคัญตอการสรางสรรคนวัตกรรมดานไอที เชน สิ่งแวดลอมในการดำเนิน ธุรกิจโดยรวม โครงสรางพื้นฐานดานไอที ทรัพยากรบุคคล การคนควาวิจัยและพัฒนา (อารแอนดดี) สิ่งแวดลอมดานกฎหมาย และการสนับสนุนจากภาครัฐตอการพัฒนา อุตสาหกรรมไอทีของประเทศ สำหรับ ป พ.ศ. 2554 นี้ สหรัฐอเมริกาครองอันดับหนึ่ง โดยมีคะแนนสูงสุดจากการวัด คะแนนของปจจัยพื้นฐานที่สำคัญทั้งหมดที่ใชคำนวณ เพื่อชี้วัดความสามารถดานการ แขงขันในอุตสาหกรรมไอที ตามดวย ฟนแลนด สิงคโปร สวีเดน และสหราชอาณาจักร ประเทศไทยครองอันดับที่ 50 ลดลงจากอันดับที่ 49 ในป พ.ศ. 2552 โดยมีสาเหตุ หลักมาจากการลดลงของคะแนนในสวนที่เปนปจจัยสงเสริมสนับสนุนจากรัฐบาลที่มีให กับการพัฒนาของอุตสาหกรรมไอทีของประเทศ อยางไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับ ประเทศอืน่ ภายในภูมภิ าคเอเชียดวยกัน ประเทศไทยอยูในอันดับที่ 11 ถัดจากสาธารณรัฐ ประชาชนจีน และแซงหนาฟลิปปนส เวียดนาม และอินโดนีเซีย ตามกรอบนโยบาย เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระยะ พ.ศ. 2554 - 2563 ของประเทศไทย (ICT 2020) ประเทศไทยมีเปาหมายชัดเจนที่จะพัฒนาความสามารถ ดานการแขงขันในอุตสาหกรรมไอที/ไอซีที เพื่อสงเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ของประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) จะเริ่มมีผล ในป พ.ศ. 2558 โดยมีดัชนีชี้วดั ความสามารถดานการแขงขันในอุตสาหกรรมไอทีที่จัด ทำโดยอีไอยูเปนหนึ่งในเครื่องมือชี้วัดความสำเร็จ

8

WalkSafe สามารถตรวจจับรถที่วิ่งมาดวยความเร็ว 30 ไมล ตอชั่วโมง (ประมาณ 50 กิโลเมตรตอชั่วโมง) ที่ระยะหาง มากกวา 160 ฟุต (ประมาณ 50 เมตร) โดยจะเตือนผูใชผาน ทางระบบเสียงแจงเตือน พรอมทั้งสั่น เพื่อใหผู ใชรูตัว และ สังเกตุถนนขางหนากอนขาม ดวยแอพฯ ตัวนี้ ทางทีมวิจัย เชือ่ วา นาจะชวยลดอุบตั เิ หตุในลักษณะนี้ได แตในทางตรงขาม หากติดตั้งแอพฯ ตัวนี้แลวผูใชประมาทกวาเดิม ผลลัพธก็อาจ จะตรงกันขามไดเหมือนกัน หากแอพฯ ไมไดทำงานขณะนั้น หรือมีการผิดพลาดในการทำงานขึ้นมา ยังไงก็ควรมีสติทุกครั้ง กอนขามถนน ไมวาจะเปนขณะโทรฯ หรือไมก็ตาม (กอนหนา นีม้ แี อพฯ ทีป่ อ งกันไมใหผูใชกม หนาแชทดวยการพิมพขอ ความ จนเดิ น ตกท อ โดยใช ก ล อ งหลั ง แสดงภาพถนนให เ ห็ น เป น แบคกราวดของสมารทโฟนมาแลว)

G-MagZ IT MAGAZINE

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน

p8_IT News_2.indd 8

ที่มา : YouTube, dartmouth 30/12/2554 15:54:56


G-NEWS G-ABLE & KBank เตะฟุตบอลชวยเหลือ ผูประสบภัยน้ำทวม

จากเหตุวิกฤติอุทกภัยที่เปนขาวอยู บริษัท จีเอเบิล จำกัด รวมสนับสนุน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด จัดการแขงขันฟุตบอล กระชับมิตรเพื่อชวยเพื่อนพนักงาน และผูประสบภัยน้ำทวม ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ถือเปนการรวมน้ำใจ รวมความสามัคคี จาก เพื่อนสูเพื่อน ทั้งนี้บริษัท จีเอเบิล จำกัด โดยคุณสุนันทา ผองจิตวัฒนา ผูจ ดั การฝายขาย เปนตัวแทนมอบเงินชวยเหลือ ผูประสบภัยเปนจำนวนเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท โดยไดรับ เกียรติจากคุณณัฐวุฒิ ดำรงกิตติกุล ผูจัดการงานเครดิตบูโร คุ ณ อุ ด มวิ ท ย พั น ธุ เ สื อ ผู บ ริ ห ารงานควบคุ ม และประกั น คุณภาพปฏิบัติการเครดิต คุณสราวุธ สวัสดี ผูจัดการงาน บริหารปฏิบัติการเครดิต ธนาคารกสิกรไทย รวมรับมอบ ณ สนามฟุตบอล “แฮททริค” (หาแยกปากเกร็ด) จ.นนทบุรี

จีเอเบิล รวมงาน Sport Day #15

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท จีเอเบิล จำกัด รวมออกบูธกิจกรรม ITPC Sport day & Cyber Night Party ครั้งที่ 15 รวมกับสมาชิกชมรมนักขาวสายเทคโนโลยี สารสนเทศ สมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย โดยภายในงานมี กิจกรรมตางๆ ใหสมาชิกไดรว มสนุกกันอยางมากมายซึง่ เต็มไปดวยบรรยากาศที่ อบอุน พรอมกันนีย้ งั ไดรบั เกียรติจาก น.อ.อนุดษิ ฐ นาครทรรพ รัฐมนตรีวา การ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปนประธานกลาวเปดงาน พรอมมอบรางวัล Star Cyber Award 2011 อีกดวย

กฐิน G-ABLE ประจำป 2554

กลุม บริษทั จีเอเบิล รวมทำบุญทอดกฐินสามัคคีประจำป 2554 ณ วัด ปามะไฟ ตำบลโคกไมลาย อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี เพือ่ สบทบทุน จัดสรางมณฑปพระอสีตธิ าตุ และอาคารปฏิบตั ธิ รรม ในครัง้ นี้ไดนำปจจัย จำนวน 331,715 บาท และ LCD Projector 1 เครือ่ ง, Notebook 1 เครือ่ ง สิง่ ของอืน่ ๆ เชน บาตร ตาลปตร จอฉาย ถวายวัด โดยงาน ดังกลาวตัวแทนจากบริษัทพรอมผูมีจิตศรัทธารวมทอดกฐินสามัคคี นำปจจัยถวายวัดทัง้ สิน้ 923,999 บาท

Symantec ผนึก First Logic จัด Partner Roadshow สงทายป

บริษทั ไซแมนเทค (ประเทศไทย) จำกัด รวมกับ บริษทั เฟรส ลอจิก จำกัด จัดกิจกรรม “Symantec Partner Roadshow – The Launch of Symantec Storage Foundation 6.1 Family” เพือ่ เสริมเทคนิคทางการขาย และนำเสนอแผนมาตรฐานการปกปองระบบไอทีหากเกิด ภัยภิบตั ิ Disaster Recovery (DR) ใหกบั กลุม ลูกคาทีป่ ระสบ อุทกภัย ที่ตองการโซลูชั่นกูคืนระบบ และหวังใหลูกคา เตรียมตัวเพือ่ รับมือกับสิง่ ทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต

G-MagZ IT MAGAZINE

p9-10_G-News.indd 9

9

30/12/2554 15:53:11


G-NEWS

CDGM สงทีมหัวกะทิบุกสิงคโปร ดูงาน APRCE Singapore 2011 เจาะทิศทางใหมในธุรกิจ Retail แหงอนาคต บริษัทซีดีจี ไมโครซีสเต็มส จำกัด หนึ่งในองคกรผูนำดานการนำเสนอ โซลูชั่นที่ทันสมัยสูกลุมดิสเคานสโตรในประเทศไทย จัดสงทีมมืออาชีพ ดานงานขายและทีมบิซิเนสดิเวลลอปเมนท รวมเขาชมงานและเยี่ยมชม

บูท จากกลุมธุรกิจดาน Retail ยักษใหญจากทั่วทวีปเอเซีย ระดมโชว ความกาวล้ำในเทคโนโลยีและโชวความล้ำยุคในการเลือกใชโซลูชั่นที่ ทันสมัย เพื่อหา IT Solution ใหสอดคลอง Trend ใหมๆ บนเสนทาง ธุรกิจ Retail ในอนาคต โดยภายในงานไดจัดใหมีการสาธิตรูปแบบการ บริหารจัดการกับระบบงานบริการสินคาหนาราน และการบริหารระบบ งานการจัดขอมูลและ Stock หลังรานอัจฉริยะเหมือนจริง เพื่อใหผูรวม สัมมนาไดสัมผัสกับประสิทธิภาพดาน Productivity และ Logistics อาทิ เช น ระบบการ Tracking โดยนำเทคโนโลยี RFID มาใช เพื่ อ เพิ่มความถูกตองในการคำนวณสินคาคงคลัง และสามารถทราบจำนวน Stock แบบวันตอวัน ทำใหลดปญหา Stock ขาดแคลน เพิ่มโอกาสดาน การขายได ม ากขึ้ น อี ก ทั้ ง ยั ง ได โ ชว ค วามล้ ำ ยุ ค ด ว ยเทคโนโลยี ด า น Business-Class Tablet (Enterprise Mobility ET1) จาก Motorola ผูนำผลิตภัณฑดาน Retail IT Solution ชั้นนำ ที่จะชวยใหพนักงาน สามารถทำงานนอกสถานที่ โดยเขาถึงขอมูลแบบ Real Time ทำใหการ จับจายเกิดขึ้นไดทุกที่ทุกเวลา สรางความเปนตอแบบเหนือชั้นในธุรกิจ Retail อนาคตอยางไรขีดจำกัด

CDGM ลดโลกรอน นำ HP E5000 Mail Exchange Server สำหรับการใชงานไดทันที ดาน Messaging System Server

บริษัท ซีดีจี ไมโครซีสเต็มส จำกัด รวมกับบริษัท ฮิวเลตต-แพคการด (ประเทศไทย) จำกัด สองยักษ ใหญดานโซลูชั่นและเทคโนโลยีที่ทันสมัย นำ Servers รุนลาสุด HP E5000 โชวสมรรถนะการทำงาน ที่ไดรับการถูกออกแบบโดยเฉพาะใหใชงานรวมกับ Mail Exchange 2010 อยางลงตัว ควบคูไปกับ การโชวประสิทธิภาพการทำงานของระบบ High Availability (HA) ที่สามารถบริหารจัดการทรัพยากร ตางๆ ไดอยางเต็มประสิทธิภาพและยืดหยุนตอการใชงานภายในระบบไดสูงสุด ชวยลดเวลาในการติด ตั้งและลดความยุงยากในการออกแบบ รวมถึงลดการใชพลังงานไดอยางนาทึ่ง โดย HP E5000 Mail Exchange Server จะกลายเปนทางเลือกใหมสำหรับทุกองคกรที่กำลังมองหาเทคโนโลยีที่สนับสนุน แผนการลดตนทุนในทุกดาน สงเสริมการลดโลกรอนไดเปนอยางดี

CDGM ควง VMWare เสริมเขี้ยว Virtualized รวมปรับกลยุทธ ผลักดันคลาวด คอมพิวติ้ง เติบโตตอเนื่อง

บริษัท ซีดีจี ไมโครซีสเต็มส จำกัด รวมกับบริษัท วีเอ็มแวร (ประเทศไทย) จำกัด สองยักษใหญดาน Virtualization ไดจัดพบปะพนักงานขายกลุมบริษัทซีดีจี และ กลุมบริษัทจีเอเบิล เพื่อมอบทักษะสาระความรูในผลิตภัณฑตางๆ ของ VMware รวมถึงเทคนิคการขายโซลูชั่นดาน Virtualization ดวยการเจาะลึกถึง Feature และ Benefit ที่สะทอนใหทุกองคกรมองเห็นความสำคัญในการเรงการปฏิรูป ศูนยขอมูล ซึ่งจะนำไปสูการเพิ่มประสิทธิภาพไดอยางนาอัศจรรย โดยจะชวยลด คาใชจายทั้งดานตนทุนและการดำเนินงาน เพื่อใหทีมขายทุกหนวยในเครือเกิด ความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพสูงสุดของเทคโนโลยีที่ดีที่สุดอยาง VMware ควบคู กับทีมซัพพอรทระดับมืออาชีพอยาง CDGM เพื่อชวยใหเกิดการผลักดันโซลูชั่น ดานนี้ ไปในทิศทางเดียวกัน และรูปแบบเดียวกัน

10

TCS อยูเคียงขาง ลูกคาในยามประสบภัย

บริษัท เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น จำกัด (TCS) ผูนำในการให บริการเทคโนโลยีเครือขายหนึ่งในกลุมบริษัทจีเอเบิล มุงมั่นให บริการและอยูเคียงขางลูกคา ในสถานการณน้ำทวมที่เกิดขึ้น โดยสงเจาหนาที่เขาชวยขนยายศูนยคอมฯ และอุปกรณตามไซด ตางๆ อาทิ การบินไทย จำกัด (TG) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีแหงชาติหรือ สวทช. สำนักงานสถิติแหงชาติ หรือ สสช. และโรงเรียนนานาชาติฮารโรว เพือ่ ปองกันการสูญหาย ของขอมูลที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ ยังรวบรวมอาสาสมัครชวย แพ็คของบริจาคใหกับผูประสบภัยน้ำทวมรวมกับครอบครัวขาว 3 อีกดวย

G-MagZ IT MAGAZINE

p9-10_G-News.indd 10

30/12/2554 15:53:18


SOLUTIONS

IT SERVICES FLOOD RECOVERY เรายินดีทจี่ ะเปนสวนหนึง่ ในการรวมดูแล และชวยเหลือองคกรของทานเพื่อใหทา นมัน่ ใจ วาทุกอยางอยูในสภาพ พรอมใชงานจริง

ตรวจสอบ ศูนยคอมพิวเตอรหลังนํา ลด อยางไรดี?? ข“วิธอีการตรวจสอบ แนะนําศูนยคอมพิวเตอรเบื้องตน” สิ1. สภาพแวดล ง่ ทีค่ วรตรวตสอบ 4 ส ว น อมทั้งภายใน และภายนอกศูนยคอมพิวเตอร 2. ระบบไฟฟา และระบบปรับอากาศ 3. อุปกรณคอมพิวเตอร และอุปกรณเน็ตเวิรค 4. อุปกรณอื่นๆ ที่เปนอุปกรณพื้นฐานของศูนยคอมพิวเตอร

G-MagZ IT MAGAZINE

p11-12_Solutoin_1.indd 11

11

12/29/2011 3:38:42 PM


รายการตรวจสอบศูนยคอมพิวเตอรเบือ้ งตน รายการที่ควรจะตองตรวจสอบ 1. สภาพของตัวอาคารของหองคอมพิวเตอร

คําแนะนําเบื้องตน

• ตรวจสอบวามีบริเวณกําแพงผนัง และพื้นหองรอบๆ บริเวณตัวอาคาร ของหองคอมพิวเตอรทั้งภายในภายนอก

ทําความสะอาดบริเวณกําแพงผนัง และพื้นหองใหเรียบรอย ถาพบรอยราวใหรีบ แจงรับผิดชอบดานอาคารเพื่อมาตรวจสอบตอไป

• ตรวจสอบบริเวณพื้นหองคอมพิวเตอรวามีความเสียหายหรือไม • ตรวจสอบบริเวณใตพื้นหองคอมพิวเตอร วามีนําขังอยูหรือไม • ตรวจสอบคาความชื้นในหองคอมพิวเตอร

ทําความสะอาดบริเวณดังกลาวใหเรียบรอย รวมทั้งปรับคาความชื้นใหอยูในภาวะ ปกติ อากาศถายเทไดสะดวก กอนนําอุปกรณคอมพิวเตอรเขาไปติดตั้ง

• ตรวจสอบบานประตูเขาหองคอมพิวเตอรวาใชงานไดตามปกติหรือไม

ทําความสะอาดบริเวณประตูใหเรียบรอย

2. ระบบไฟฟา และระบบปรับอากาศ ภายใน ภายนอกบริเวณ หองคอมพิวเตอร • ตรวจสอบหองควบคุมไฟฟาพื้นฐาน (หมอแปลงไฟฟา, ตูควบคุมการจายไฟฟา) วามีนําทวมถึงหรือไม • ตรวจสอบอุปกรณระบบไฟฟาฉุกเฉิน วามีนําทวมหรือไม • ตรวจสอบสายไฟฟาทั้งหมดที่จายไฟฟาใหกับตัวอาคารและ หองคอมพิวเตอร วามีนําทวมถึงหรือไม

ถาพบวามีรองรอยนําทวมถึงอุปกรณไฟฟาหรือสายไฟฟา ควรใหผูชํานาญการ ดานไฟฟาเปนผูตรวจสอบ อยาเปดระบบไฟฟาขึ้นมาใชงานอยางเด็ดขาด

• ตรวจสอบอุปกรณไฟฟาที่ ใชในหองคอมพิวเตอร เชน ตูไฟฟายอย สายไฟฟา และอุปกรณสํารองไฟ (UPS) วามีนําทวมถึงหรือไม

ถาพบวามีรองรอยนําทวมถึงอุปกรณไฟฟา หรือสายไฟฟา ควรใหผูชํานาญการ ดานไฟฟาหรือเจาของผลิตภัณฑเปนผูตรวจสอบ และ กรณีที่ ไมโดนนํา ควรใหเจาของผลิตภัณฑเขามาทดสอบการทํางานวายัง ใชงานไดอยางปกติหรือไม

• ตรวจสอบอุปกรณปรับอากาศทั้งในและนอกหองคอมพิวเตอร เชน Condensing Unit วามีรองรอยการถูกนําทวมหรือไม • ตรวจสอบระบบไฟฟาและสายไฟฟาที่ ใชกับอุปกรณปรับอากาศวามี รองรอยการถูกนําทวมหรือไม

ถาพบวามีรองรอยนําทวมถึงอุปกรณไฟฟา หรือสายไฟฟาควรใหผูชํานาญการ ดานไฟฟาหรือเจาของผลิตภัณฑเปนผูตรวจสอบ และ กรณีที่ ไมโดนนํา ควรใหเจาของผลิตภัณฑเขามาทดสอบการทํางานวายัง ใชงานไดอยางปกติหรือไม

3. อุปกรณคอมพิวเตอรและอุปกรณเน็ตเวิรคในกรณีนําทวมอุปกรณ

• ถาตรวจสอบพบวานําทวมอุปกรณคอมพิวเตอร หรืออุปกรณเน็ตเวิรค รวมทั้งสายไฟ

ในกรณีนําไมทวมอุปกรณ • ถานําทวมไมถึงแตมีนําลอมรอบใกลกับอุปกรณ

4. อุปกรณอื่นๆ ที่เปนอุปกรณพื้นฐานของศูนยคอมพิวเตอร

ถานําทวมถึงอุปกรณคอมพิวเตอรหรืออุปกรณเน็ตเวิรค ใหยายอุปกรณ ดังกลาวไปยังที่ที่สภาวะแวดลอมเหมาะสม และแจงเจาของผลิตภัณฑใหมา ดําเนินการตรวจสอบ เปลี่ยนอุปกรณที่เสียหายและทดสอบวาอุปกรณดังกลาว ทํางานไดปกติ กอนจะนํากลับมาติดตั้งที่หองคอมพิวเตอร * สภาวะที่เหมาะสมกับการติดตั้งอุปกรณคอมพิวเตอรหรืออุปกรณเน็ตเวิรค ควรมีอุณหภูมิไมเกิน 21 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธไมเกิน 40% ในกรณีนําไมทวมอุปกรณ ถึงแมอุปกรณจะไมไดรับผลกระทบจากนําทวมโดยตรง แตความชื้นที่มากับนํา จะทําใหอุปกรณคอมพิวเตอรและอุปกรณเน็ตเวิรคไดรับความเสียหายไดเชนกัน ดังนั้นหากอุปกรณคอมพิวเตอรและอุปกรณเน็ตเวิรคอยูในบริเวณที่นําทวมเกิน กวา 48 ชั่วโมง ควรจะยายอุปกรณดังกลาวไปยังที่ที่สภาวะแวดลอมเหมาะสม และแจงเจาของผลิตภัณฑใหมาดําเนินการตรวจสอบ และทดสอบวาอุปกรณ ดังกลาวทํางานไดปกติ กอนจะนํากลับมาติดตั้งที่หองคอมพิวเตอร * สภาวะที่เหมาะสมกับการติดตั้งอุปกรณคอมพิวเตอรหรืออุปกรณเน็ตเวิรค ควรมีอุณหภูมิไมเกิน 21 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธไมเกิน 40%

• อุปกรณอื่นๆ อาทิเชน รางสายไฟฟา, รางสายเน็ตเวิรค, บารปลั๊กตางๆ ไฟสองสวางในศูนยคอมพิวเตอร ตองตรวจสอบวามีรองรอยการถูก นําทวมหรือไม

ถาตรวจสอบพบวามีรองรอยนําทวมถึงแลว ใหแจงผูชํานาญการดานไฟฟา เปนผูตรวจสอบและแกไข ไมควรเปดใชงานเองเด็ดขาด

• อุปกรณระบบดับเพลิงในศูนยคอมพิวเตอร

ควรเรียกแจงเจาของผลิตภัณฑใหมาดําเนินการตรวจสอบและทดสอบวาระบบ ดับเพลิงในศูนยคอมพิวเตอรยังอยูในสภาวะพรอมใชงาน สนใจสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ บริษัท จีเอเบิล จํากัด Call Center โทร +66(0) 2685-9333

12

G-MagZ IT MAGAZINE

p11-12_Solutoin_1.indd 12

12/29/2011 3:38:49 PM


SOLUTIONS อนุวัชช ศรศรีวิวัฒน

เลือกสตอเรจใหเหมาะสม ดวยโซลูชั่นจากออราเคิล ปจจุบันเมื่อองคกรตองการหาสตอเรจเพื่อใชจัดเก็บขอมูล และตองรองรับการใชงานที่สอดคลองกับแอพพลิเคชัน่ ทีแ่ ตละองคกรใชงานและใหความสําคัญอยูน นั้ จะไดยนิ วาแตละ Vendor ตางยินดีนาํ เสนอโซลูชนั่ ทีส่ ามารถ ทําทุกสิง่ ทุกอยางตามทีอ่ งคกรตองการไดทง้ั หมด แตในหลายๆ ครัง้ ทีก่ ารนําเสนอโซลูชน่ั ณ วันแรกนี้ลูกคายังไม ทราบความจริงทั้งหมดและจะเริ่มตาสวางเมื่อตองเจอกับปญหาในวันที่สายไปแลว ดังนั้นถาองคกรทราบวิธี การรับมือกับสิ่งตางๆ ที่กําลังจะเกิดขึ้นตั้งแตวันแรกก็จะชวยลดความเสี่ยงในอนาคต และเมื่อทานเปนคนหนึ่ง ที่มีบทบาทในการเลือกสรรสิ่งดีๆ ใหกับองคกร คําถามเหลานี้จะสามารถชวยเหลือทานได สตอเรจมีความเปน HA (High Availability) จริงๆ หรือ

ในหลายๆ Vendor ตางพูดวาสตอเรจของตัวเองมี HA แตในขณะเดียวกัน ถาตองการคุณสมบัติความเปน HA ก็ตองใช วิธเี พิม่ คอนโทลเลอรเขาไปหรืออัพเกรดซอฟตแวรเพื่อเพิม่ ความ สามารถดังกลาว หรือตองเลือกใชงานโมเดลสูงๆ ซึ่งแนนอนวา ราคาก็ตองสูงขึ้นเปนเงาตามตัว ในที่นี้จะขอกลาวถึงคุณสมบัติ ของ HA ที่ควรมีอยูในสตอเรจดังนี้ • สวนประกอบตางๆ ของสตอเรจ เชน Controller Cache Processor Battery แหลงจายไฟ ฯลฯ จะตองมีมากกวา หนึ่งชุด และสามารถทํางานทดแทนกันไดทันทีเมื่อชุดใด ชุดหนึ่งชํารุดโดยที่ระบบเดิมยังคงทํางานไดอยางตอเนื่อง • ตองสามารถถอดเปลี่ยนอุปกรณ ไดทันทีโดยที่ขอมูลตองไม สูญหาย และไมทําใหการบริการหยุดชะงัก

• สามารถติดตามสถานะของระบบได สามารถตรวจสอบความ ผิดพลาดกอนที่จะเกิดปญหาได ซึง่ ในระบบทีเ่ รียกวา HA จะตองมีคณ ุ สมบัตคิ รบทุกขอดังทีก่ ลาว มาแลวขางตน และไมไดมีเฉพาะในโมเดลระดับ High-End เทานั้น

อะไรคือสิ่งที่เรียกวา Scalability ของสตอเรจ

คํ า ว า Scaling สํ า หรั บ สตอเรจที่ อ งค ก รต อ งการหมายถึ ง การเพิ่ม Capacity และ Performance ตามการเติบโตของ ธุรกิจ และตองไมมีความซับซอนและมีราคาสูงมากจนเกินไป แตสําหรับ Vendor บางแหงนั้น Scaling หมายถึงการเพิ่ม สตอเรจเข า ไปใหม อี ก ทั้ ง ไม ส ามารถเพิ่ ม Capacity หรื อ Performance อยางใดอยางหนึ่งได จึงทําใหไมสอดคลองกับ G-MagZ IT MAGAZINE

p13-14_Solutions_2.indd 13

13

12/29/2011 3:50:02 PM


SOLUTIONS ความตองการใชงานจริง ลองนึกภาพวาถาองคกรสามารถที่จะ เลือกเพิ่มเฉพาะสิ่งที่ตองการได โดยที่ ไมตองขึ้นระบบใหมจะ ทําใหตัดปญหาเรื่องการยายขอมูลขามแพลตฟอรม ไมตองซื้อ สตอเรจโมเดลใหม ไมตองเสียคาไลเซนของซอฟตแวรเพิ่ม และไมตองเสียคาบํารุงรักษาเพิ่ม ซึ่งสิ่งเหลานี้องคกรสามารถ ทําไดจริงถาเลือกใชงานสตอเรจที่เหมาะสมตั้งแตวันแรก

เมื่อพูดถึง Flexibility จริงๆ แลวหมายถึงอะไร

บอยครั้งที่ “Flexibility” ไมไดมีความหมายอะไรนอกเสียจาก สโลแกนลอยๆ ทางการตลาดในทํานองที่วาโซลูชั่นที่ซื้อไปแลว สามารถปรับเปลีย่ นไดตามความตองการทีจ่ ะเปลีย่ นไปในอนาคต ซึง่ ในความเปนจริงแลวระบบที่ Flexible นัน้ จะตองใชไดกบั ระบบ ที่กําลังใชงานอยูในปจจุบัน และพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่ ทั้งสามารถรูลวงหนา และไมสามารถรูลวงหนาได ในอนาคต เชน ถาลูกคาตองการใชบริการระบบ Cloud ซึ่งไมอาจทราบถึงความ ตองการของผู ใชลวงหนาไดวาตองการสตอเรจแบบไหน ดังนั้น ระบบตองมีความสามารถที่จะปรับเปลี่ยนไปไดพรอมๆ กับความ ตองการ โดยสตอเรจสามารถเลือกใชงาน Drives ที่มี Performance สูงสุดเชน Solid-State Drives ไปจนถึง PerformanceOptimized Disks หรือ Capacity- Optimized Disks ทั้งนี้เพื่อ ใหสอดคลองกับแอพพลิเคชั่นที่ใชงาน

ขอแนะนํา Pillar Axiom 600

นับตั้งแตบริษัทออราเคิลซื้อกิจการของบริษัท ซันไมโครซิสเต็ม เพื่อเติมเต็มผลิตภัณฑของ ออราเคิลใหมีครบทุกดานทั้งซอฟตแวรและ ฮารดแวร และเมื่อไมนานนี้เองออราเคิลก็ ได ทําการควบกิจการของบริษทั พิลลาดาตาซิสเต็ม ผูผลิตสตอเรจชั้นนําของโลกจุดประสงคเพื่อ ตอกยําความแข็งแกรงทางดานผลิตภัณฑของ กลุมสตอเรจใหสามารถตอบโจทยทุกๆ ดาน ขององคกรตั้งแตขนาดกลางถึงขนาดใหญแซงหนาคูแขงอยาง EMC, HP และ Net App จุดเดนของสตอเรจ Pillar Axiom 600 ของออราเคิลอยูที่ความ สามารถในการจัดลําดับความสําคัญของแอพพลิเคชัน่ ใหสามารถ เขาใชงานพื้นที่จัดเก็บขอมูลดวยทรัพยากรที่ ไมเทากันตามการ จัดแบงวาแอพพลิเคชั่นไหนมีความสําคัญมากกวาใหสามารถใช ทรัพยากรไดเยอะกวาและทํางานเสร็จกอนแอพพลิเคชั่นที่มี ความสําคัญนอยกวา ดวยจุดเดนขอนี้เองสงผลให Pillar Axiom 600 เหมาะกับการคอนโซลิเดทหลายๆ แอพพลิเคชั่นใหทํางาน ภายใตสตอเรจเพียงชุดเดียวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชงาน สตอเรจใหเกิดประโยชนสูงสุด สถาปตยกรรมการออกแบบสตอเรจ Pillar Axiom 600 ประกอบ ไปดวย 3 สวนหลักๆ คือ Pilot, Slammer และ Brick ดังนี้ 1. Pilot เปนโมดูลสําหรับควบคุมการทํางานทัง้ หมดของสตอเรจ มีหนาที่จัดการการทํางานของสตอเรจ และมีความเปน HA อยูในตัวโดยมี 2 หนวยควบคุมอยูภายใน Pilot เพียงโมดูล เดียว

14

2. Slammer คือ Controller ทีท่ าํ หนาทีค่ วบคุมการรับสงขอมูลเขาออกสตอเรจ โดย สามารถรองรับอินเตอรเฟซที่ใชสําหรับการเชื่อมตอกับเซิรฟเวอรไดหลายแบบ เชน FC, iSCSI และ NAS โดยจะมี 2 Controller อยูภายใน Slammer เพียงโมดูล เดียว ในกรณีที่ตองการเพิ่มเฉพาะ Performance (เพิ่ม CPU, Cache และ I/O) ของสตอเรจสามารถทีจ่ ะเพิม่ Slammer ไดสงู สุด 4 Slammer โดยไมจาํ เปนตองเพิม่ Disk แตอยางใด 3. Brick คือ ที่อยูของ Disk รวมกันเปน Pool ออกแบบโดยการแยก Disk แตละ ประเภทใหอยูคนละ Brick กันดังนี้ คือ SSD Brick, FC Brick และ SATA Brick ซึ่งมีขอดีคือถาเกิดเหตุการณที่ Brick ใดๆ ทํางานผิดพลาดและทําใหตองมีการ คํานวณ RAID ใหมจะไมสงผลกระทบตอ Brick อื่นๆ และนอกจากนี้เองยัง ออกแบบใหแยกสวนควบคุมและคํานวณ RAID ใหมาอยูในตัว Brick (ซึ่งโดยปกติ ทั่วไปสวนควบคุมและคํานวณ RAID ของสตอเรจของยี่หออื่นๆ จะอยูที่เดียวกันกับ Controller) ขอดีของการแยกสวนควบคุมและคํานวณ RAID มาอยูที่ Brick เหมือนเปนการลดภาระการทํางานของ Controller และเมื่อตองการเพิ่ม Capacity ของสตอเรจโดยการเพิ่ม Brick จํานวนมากขึ้นก็จะไมมีผลกระทบกับ Performance โดยรวมของสตอเรจ ซึ่งนับเปนอีกจุดแข็งหนึ่งที่ทําให Pillar Axiom 600 โลดแลน เหนือคูแขงเจาอื่นๆ ในทองตลาด

นอกจากนี้ Pillar Axiom 600 ยังมีความสามารถอีกมากมายที่ยังไมไดกลาวถึง และเรา กําลังรอใหแอพพลิเคชั่นที่ตองการใชงานสตอเรจที่สามารถใหการตอบสนองอยางดี เยี่ยมไดมาดึงขุมพลังของ Pillar Axiom 600 ออกไปใชงาน สนใจสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ บริษัท เฟรส ลอจิก จํากัด ฝายการตลาด โทร +66 (0) 2685-9000 ตอ 3425

G-MagZ IT MAGAZINE

p13-14_Solutions_2.indd 14

12/29/2011 3:50:21 PM


TECH&TREND ปยะ ตั้งสิทธิชัย Head of Software Reserch

Top 10 Strategic Technology 2012 สวัสดีปใหม 2012 ครับ ทานผูอาน GMagZ ทุกทาน ในฉบับนี้ผมขอนำเอารายงานของ Gartner เรื่อง Top 10 Strategic Technology 2012 ซึ่งไดมีการนำเสนอในงาน APAC Symposium/ITxpo 2011 จัดขึ้นที่ ควีนสแลนด ประเทศออสเตรเลียมาฝากทุกๆ ทานนะครับ สืบเนือ่ งจากการเติบโตของเทคโนโลยีดา นดิจติ อลทำใหทกุ วันนี้ เรามีหนวยประมวลผลที่มีพลังในการประมวลผลสูง ทำงาน ไดรวดเร็ว และทำงานไดคราวละมากๆ ดวยการเพิ่มจำนวน คอรขึ้นเรื่อยๆ เน็ตเวิรคมีทั่วถึงมากขึ้น ผูคนสามารถเขาถึงเครือขาย ไดดว ยอุปกรณทห่ี ลากหลายไมวา จะเปน โนตบุก แท็บเล็ตหรือโทรศัพท มือถือ ดวยความสะดวกในการเขาถึงเครือขายและความสามารถของ อุปกรณพกพาตางๆ ทำใหปริมาณขอมูลที่ถูกสรางและสงผานไปมาใน เครือขายทุกวันนี้มีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ในอัตราที่ยังคงเติบโตอยาง กาวกระโดด ตัวเลขที่นาสนใจเกี่ยวกับปริมาณขอมูลที่สงผานกันใน เครือขาย • จดหมายอิเล็กทรอนิกสถูกสงไปมาราวๆ 250 พันลานฉบับตอวัน • 74% ของผู ใชอินเทอรเน็ตเปนผู ใชโซเชียลเน็ตเวิรคดวย และ การใชโซเชียลเน็ตเวิรคกินเวลาของพวกเขาไป 22% • ทุกวันนี้มีคอมพิวเตอรสวนบุคคลจำนวน 1.4 พันลานเครื่อง และ อุปกรณอีก 10 พันลานชิ้นเชื่อมตอกับเครือขาย

Strategic technology คือ เทคโนโลยีที่สามารถสรางผลกระทบตอ การดำเนินงานขององคกรหรือการเติบโตขององคกรภายในชวงระยะ เวลาสามปขางหนา ปจจัยที่เปนตัวกำหนดความสำคัญของเทคโนโลยี จนถูกเลือกมาเปน Strategic technology นั้นก็คือ ศักยภาพที่จะ สรางความปน ปวนใหกบั หนวยงานดานไอที หรือตัวองคกรเอง ปริมาณ เงินที่จะตองนำมาใชลงทุนเพื่อจัดหาเทคโนโลยีบวกกับความเสี่ยง หากองคกรไมสามารถจัดหาเทคโนโลยีมาใชดำเนินงานใหกับองคกร ไดทันทวงที Strategic technology ไมจำเปนตองเปนเทคโนโลยีใหม อาจจะเปนเทคโนโลยีที่มีมานานแลวแตยังคงใชกันอยางกวางขวาง ซึ่งการวางกลยุทธสำหรับเทคโนโลยีหลักแบบนี้จะเปนเรื่องของการ คัดเลือกผลิตภัณฑที่สามารถผสมกลมกลืนกับสภาพแวดลอมดานไอที ที่มีอยูขององคกรเปนหลัก แตถาเปนเทคโนโลยีเกิดใหม และองคกร ไดเล็งเห็นวาจะสามารถสรางความไดเปรียบเชิงธุรกิจในชวงเวลา 5 ป หากองคกรรับเทคโนโลยีนม้ี าใชกอ นคูแ ขง ในกรณีเชนนีเ้ ราตองวางแผน การลงทุนเพื่อประเมินและประยุกตใชเทคโนโลยี G-MagZ IT MAGAZINE

p15-17_Tech&Trend_3.indd 15

15

30/12/2554 16:32:56


TECH &TREND

Strategic technology ที่ไดรับการคัดเลือกจากนักวิจัยของ Gartner ใหเปน 10 อันดับเทคโนโลยีดานกลยุทธที่องคกรควรใหความสนใจ และวางแผนกลยุทธใหสอดคลองไดแก

ประสิทธิภาพสงผลตอกระบวนการทำงานตางๆ ขององคกรดำเนินไป ไดดวยดี ภายใตตนทุนที่ต่ำและควบคุมได และปราศจากความเสี่ยง จากภัยคุกคาม สำหรับ B2C องคกรตองเตรียมการรองรับสิ่งตางๆ คลายๆ กับ B2E แตจะมีเรื่องที่จะตองรองรับเพิ่มเติมในการเชื่อมตอ กับพารทเนอรอน่ื ๆ และโซเชียลเน็ตเวิรค รวมไปถึงการนำเสนอบริการ เปนแอพพลิเคชั่นผานทางแอพสโตร

Mobile-centric applications and interfaces

ปจจัยสำคัญที่ทำใหผูบริโภคพอใจที่จะใชแท็บเล็ตก็เนื่องจากความ สะดวกในการพกพา ความงายในการใชงายดวยนิ้วมือและการสัมผัส แตะแลวทำงาน ใชงานงาย เขาใจงาย แอพพลิเคชั่นสำหรับอุปกรณ พกพา จะตองทำงานไดดีบนอุปกรณที่มีความแตกตางหลากหลาย ปญหาสำคัญจากความแตกตางนี้ คือ ขนาดและความละเอียดของ หนาจอทีม่ คี วามแตกตางตัง้ แต 3.5, 4, 5, 7, 10 นิว้ ขนาดของหนาจอ ที่แตกตางกันทำใหการออกแบบแอพพลิเคชั่นใหทำการแสดงราย ละเอียดของขอมูลตางๆ ไดอยางสมบูรณเปนสิ่งที่ทำไดยากลำบาก นอกจากนี้แอพพลิเคชั่นจะตองถูกสรางขึ้นเพื่อรองรับระบบปฏิบัติการ ทีม่ อี ยูอ ยางหลากหลายในปจจุบนั เชน iOS, Android, Windows, RIM

Media Tablet and Beyond

ตลอดป 2011 ที่ผานมามีอุปกรณแท็บเล็ตออกสูทองตลาดจำนวน มากจากบริษทั ชัน้ นำอยาง Apple, Samsung, Amazon หรือจากผูผ ลิต โนเนมจากประเทศจีน อุปกรณชนิดนี้เปนอุปกรณที่จะไดรับความนิยม อยางมาก เห็นไดจากการที่ Apple ฟองรอง Samsung ในหลาย ประเทศเพื่อสกัดกั้นไมให Samsung ทำตลาดอุปกรณของตนเองได ในประเทศนั้นๆ และภายในป 2012 นี้จะมีผลิตภัณฑจากบริษัทผูผลิต เครื่องใช ไฟฟาทั้งหลายออกมาชิงสวนแบงการตลาดอีกจำนวนมาก ในด า นของขนาดของอุ ป กรณ นั้ น จะมี ห ลากหลายขนาดตามความ เหมาะสมในการใชงาน ตั้งแตขนาดของโทรศัพท เชน สมารทโฟน ใหญขน้ึ มาหนอยเปนขนาดสมุดโนต 7 นิว้ ใหญขน้ึ มาเปนขนาดกระดาษ จดบันทึก 10 นิ้ว และใหญขี้นมาเปนระดับ Ultrabook อยางไรก็ตาม ขนาด 10 นิ้ว จะเปนตลาดหลักในดานฮารดแวร ความละเอียดของ จอภาพจะมากขึ้น มีความสวาง ความคมชัด และการตอบสนองที่ดี ขึ้นสามารถเลนภาพยนตรระดับ HD ไดอยางลื่นไหล จำนวนคอรของ ซีพยี จู ะมีมากขึน้ กลองถายภาพคุณภาพดีขน้ึ ในดานของราคาอุปกรณ เหลานี้จะมีราคาลดลงเรื่อยๆ เนื่องจากมีผูผลิตจำนวนมากขึ้น และ ภายในป 2013 เราจะสามารถหาแท็บเล็ต 10 นิ้ว ความสามารถ พื้นฐาน (Entry level) ไดในราคา 9,000 บาท ภายในป 2015 สวนแบงการตลาดของแท็บเล็ต 80% จะเปนของ แอปเปลรวมกับแอนดรอยด สวนอีก 20% อาจเปนของไมโครซอฟท ถาหากไมโครซอฟทสามารถผสานการทำงานระหวาง Windows 8 เวอรชั่น PC กับ Tablet ไดดี องคกรจะตองวางแผนรองรับการใช งานผานอุปกรณแท็บเล็ตใหมากขึ้น ทั้งจากพนักงาน (ฺBusiness to employee) และจากลูกคาขององคกร (Business to consumer) สำหรับ B2E องคกรตองคำนึงถึงการทำใหพนักงานทำงานไดอยางมี ความสุ ข องค ก รสามารถให พ นั ก งานใช อุ ป กรณ พ กพาได อ ย า งมี

16

ทางออกอย า งหนึ่ ง ในการออกแบบแอพพลิ เ คชั่ น สำหรั บ อุ ป กรณ พกพา คือ HTML 5 เนื่องจากอุปกรณทุกระบบปฏิบัติการในปจจุบัน จะสนับสนุน HTML 5 ผานทางบราวเซอรที่ติดตั้งไปพรอมกับระบบ ปฏิบัติการ แตสิ่งนี้ก็ชวยได ไมทั้งหมด การออกแบบแอพพลิเคชั่นให มีความสามารถทำงานแบบเนกาทีฟบนแตละระบบปฏิบัติการเทานั้นที่ จะดึงเอาความสามารถของอุปกรณออกมาใช ไดอยางเต็มที่

App store and marketplaces

อุปกรณพกพาตางๆ ที่สามารถติดตั้งแอพพลิเคชั่นเพิ่มเติมไดจะตอง ติ ด ตั้ ง ผ า นช อ งทางที่ ร ะบบปฏิ บั ติ ไ ด ก ำหนดไว นั่ น คื อ การติ ด ตั้ ง แอพพลิเคชั่นผานทาง App store สำหรับอุปกรณ iOS และติดตั้ง ผานทาง Marketplaces สำหรับอุปกรณ Android ขอมูลที่นาสนใจ ประการหนึ่งคือ ภายในป 2014 จำนวนแอพพลิเคชั่นที่ดาวนโหลด จากแอพสโตรจะมีมากถึง 70 พันลานครั้งตอป สำหรับองคกรตางๆ รูปแบบการแจกจายแอพพลิเคชัน่ ทีพ่ ฒ ั นาขึน้ จะซับซอนมากขึน้ องคกร อาจจะอาศัยชองทางปกติคือผานทางแอพสโตร หรือมารเก็ตเพลส และอีกชองทางหนึ่งองคกรอาจจะตั้งแอพสโตรของตนเองก็เปนได แตสำหรับแอพพลิเคชั่นที่จำเปนตองซื้อจากผูขาย การบริหารจัดการ การซื้ อ แอพพลิ เ คชั่ น เพื่ อ นำมาให พ นั ก งานใช จ ะมี รู ป แบบที่ แ ปลก ออกไป เชน Enterprise app store ของ Google จะมีระบบ Billing สำหรับองคกรโดยเฉพาะ กระบวนการจัดหาแอพพลิเคชั่นเพื่อนำมา ใชงานภายในองคกรเปนภาระสำคัญอยางหนึ่งของหนวยงานดาน IT ขององคกร

Internet of things

IoT คือ หลักการที่อธิบายถึงการที่การใชงานอินเทอรเน็ตจะสามารถ ขยายวงกวางออกไปโดยอาศัยอุปกรณอเิ ล็กทรอนิกส หรือสิง่ ของตางๆ ที่เชื่อมตอกับอินเทอรเน็ต แนวคิดนี้มีมาเปนระยะเวลาหลายปแลว แตเพิ่งจะมีสิ่งของที่มีความสามารถในการเชื่อมตอไดเพิ่มขึ้นในชวงนี้

G-MagZ IT MAGAZINE

p15-17_Tech&Trend_3.indd 16

30/12/2554 16:32:58


TECH &TREND

คุณคาของ IoT นั้นเกิดขึ้นจากการที่อุปกรณและสิ่งของตางๆ ทำการ เชือ่ มตอเขากับระบบไอทีและสามารถสงขอมูลการใชจา ย หรือธุรกรรม ตางๆ ไปยังระบบ ทำใหระบบสามารถนำขอมูลเหลานี้ ไปใชดำเนินการ ตอได ดวยแนวคิดของ IoT นี้อุปกรณตางๆ จะมีสภาพเหมือนเปน ยูสเซอรของระบบ ลองนึกถึงคลังสินคาที่สามารถจัดการสั่งของที่ขาด หรือจัดตารางการขนสงของรถสงของไดเอง ระบบไอทีขององคกร จำเปนจะตองวางแผนรองรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนี้

นำเสนอเทคโนโลยีในการจัดการกับ Big data เทคโนโลยีใหมๆ ได เกิดขึ้น อยางเชน In-memory DBMS, In-DBMS analytics, การ ใช MapReduce ภายใน DBMS เทคโนโลยีเหลานี้ถูกนำเสนอเขามา ในผลิตภัณฑชั้นนำ อยางเชน EMC/Greenplum และ Teradata เทคโนโลยีใหมๆ ที่จะนำมาใชจัดการกับ Big data ถือเปนเรื่องสำคัญ ที่เราจะตองคอยติดตามเพื่อหาทางนำมาใชภายในหนวยงานตอไป

Contextual and social user experience

จะมีการนำเอาหนวยความจำแบบแฟลช (Flash memory) ไปใชใน อุปกรณตางๆ มากขึ้น รวมไปถึงบนเซิรฟเวอรดวย ทั้งนี้เพราะหนวย ความจำแฟลชมีคุณลักษณะที่เขาไปเติมชองวางระหวางหนวยความ จำแบบแรมกับฮารดดิสก หนวยความจำแฟลชทำการอานเขียนขอมูล ไดเร็วกวาฮารดดิสกเหมือนแรม และสามารถเก็บขอมูลเอาไว ไดแม ไมมีไฟเลี้ยงเชนเดียวกับฮารดดิสก และมีราคาถูกกวาแรมอยางมาก ดังนั้นจึงไมแปลกที่จะสรางใหแฟลชเปนเหมือนฮารดดิสก และติดตั้ง แทนฮารดดิสกในเครื่องเซิรฟเวอรในงานที่ตองการความเร็วในการ อานเขียนฮารดดิสกมากๆ

การประมวลผลแบบขึ้นกับเนื้อหา (Context-aware computing) เปนการใชขอมูลเกี่ยวกับสภาพแวดลอม กิจกรรม และความชอบของ ผูใชงานหรือของวัตถุตา งๆ มามีสว นในการประมวลดวย เพือ่ ใหผลลัพธท่ี ไดสอดคลองกับความตองการของผู ใช ใหมากที่สุด หรือเพื่อนำมา ปรับปรุงคุณภาพในการโตตอบกับผู ใชงาน การทำแบบนี้จะเปนการ คาดเดาความตองการของผูใชและทำใหบริการไดรบั ความนิยมมากขึน้ ขอมูลสำคัญที่ควรทราบคือ ขอมูลตางๆ ที่ผู ใชงานโซเชียลเน็ตเวิรค นั้นจะถูกบันทึกและนำมาวิเคราะห ภายในป 2015 ขอมูลประมาณ 10% จะถูกนำไปวิเคราะหโดย Google, Microsoft และ Nokia วิ ธี ก ารหรื อ แนวคิ ด ใหม ๆ ในการพั ฒ นาแอพพลิ เ คชั่ น ให ส ามารถ ประมวลผลโดยนำเอาสภาพแวดล อ มต า งๆ ของผู ใ ช ง านมาร ว ม ประมวลผลนี้เปนสิ่งที่จะตองถูกคิดขึ้น ไมวาจะเปนการกำหนดรูป แบบขอมูล Metadata วิธกี ารคนหาเซอรวสิ และรูปแบบในการโตตอบ ระหวางวัตถุตางๆ นาจะถูกกำหนดขึ้นภายในป 2012 นี้

Next-generation analytics

ด ว ยการพั ฒ นาทางด า นหน ว ยประมวลผลทำให เ รามาถึ ง จุ ด ที่ เ รา สามารถทำการจำลองแบบ (Simulation) และวิเคราะหหาจุดเหมาะสม (Optimization) ได ในทุกๆ กิจกรรมทางธุรกิจโดยมีตนทุนที่สามารถ รับไหว พลังประมวลผลเชนนี้ไมไดมอี ยูแ ตในศูนยคอมพิวเตอรเทานัน้ แมแตเครื่องอุปกรณพกพาทั้งหลายก็สามารถทำไดแลวเชนกัน เมื่อ กอนกระบวนการวิเคราะหจะใชเพียงกฎทีแ่ นนอนตายตัว (Fix rules) จำนวนหนึ่งในการวิเคราะห ตอมามีการนำเอา Policies เขามาใช เพื่อปรับใหกฎเกณฑตางๆ มีความยืดหยุน เพื่อสรางแนวทางการ ตัดสินใจ การวิเคราะหตางๆ เหลานี้เกิดขี้นจากขอมูลในอดีต ซึ่งตอง รอใหเหตุการณเกิดขี้นกอนจึงจะทำการวิเคราะหได แตในอนาคตเรา สามารถทำการจำลองแบบ และวิเคราะหหาจุดเหมาะสมไดอยางไม ยากเย็น เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจไดดีขึ้น แถมยังทำใหเราคาดเดา เหตุการณไดลวงหนากอนเหตุการณจะเกิด โดยอาศัยสัญญาณเพียง เล็กนอย

Big data

ปริมาณของขอมูลจะมีมากขึ้นเรื่อยๆ จากการใชงานโซเชียลเน็ตเวิรค และจากการวิเคราะหขอมูล ในระหวางที่เราทำการวิเคราะหขอมูล ขนาด 300 GB สามารถทำใหเกิดขอมูลเพิ่มขึ้นถึง 110 TB ไดจาก การทำการวิเคราะหทางสถิติที่ซับซอน การจัดเก็บขอมูลเหลานี้จำเปน ตองใชเทคโนโลยีใหมๆ เชน แนวคิดในการจัดเก็บขอมูลแบบกระจาย อยางเชนทีม่ อี ยูในโครงการโอเพนซอรส เชน Hadoop ซึง่ มีเทคโนโลยี การจัดเก็บไฟลแบบกระจาย HDFS ผูผลิตหลายๆ รายในปจจุบันเริ่ม

In-memory computing

นอกจากหนวยความจำแฟลชแลว การทำงานตางๆ ภายในแรมเปน อีกหนทางหนึ่งในการเพิ่มความรวดเร็วในการทำงานใหกับเครื่อง เซิรฟเวอร ดังนั้นเทคโนโลยี อยางเชน In-memory analytics, In-memory Appserver, In-memory DBMS, In-memory Datagrid, In-memory low-latency messaging สิ่งเหลานี้จะเริ่มมีใหเห็นมาก ขึ้นในป 2012 นี้ อยางไรก็ตาม In-memory computing ยังอยูใน ชวงเริ่มตน ยังคงตองอาศัยเวลาอีกซักพักจึงจะเริ่มมีบุคลากรที่มี ความรูและทักษะในเรื่องนี้อยางพอเพียง

Extreme low-energy servers

หากองคกรของทานใสใจในเรื่องของการประหยัดพลังงาน ทานคงจะ สนใจเมือ่ ไดมกี ารนำเสนอผลิตภัณฑใหมออกสูต ลาด โดยการนำหนวย ประมวลผลที่ประหยัดพลังงาน อยางเชน ARM และ ATOM มา สรางเปนเครื่องเซิรฟเวอรที่ประหยัดพลังงาน ใชเนื้อที่นอย และ สรางความรอนต่ำ เปนการยอนยุคจากการสรางเซิรฟ เวอรสำหรับการ ทำ Virtualization มาเปนเซิรฟเวอรประหยัดพลังงานหลายๆ เครื่อง ที่มีราคาถูกและประหยัดพลังงาน อยางไรก็ตามแนวคิดนี้จะสามารถทำได ในระดับที่จำกัด เพราะเมื่อ คำนึงถึงการรองรับการทำงานหนัก และตองการใชพลังการประมวลผลที่ สู ง มาก การแตกเครื่ อ งออกเป น เครื่ อ งเล็ ก ๆ แทนที่ ก ารทำ Veritualization แบบเดิม อาจไมเหมาะสมอีกตอไป ดังนั้นการจะ เลือกใชเทคโนโลยีนี้หรือไมเปนสิ่งที่จะตองพิจารณาเปนการเฉพาะใน แตละกรณีไป

Cloud computing

ในปจจุบันนี้ Cloud computing ไมใชเทคโนโลยีใหม แตภายในป 2012-2013 จะเปนชวงเวลาที่ถือเปนการพิสูจนวา การทำงานแบบ คลาวดทเ่ี หมาะสมจะออกมาในรูปแบบใดทัง้ ในดานของความปลอดภัย การบริหารจัดการ และอัตราคาบริการ G-MagZ IT MAGAZINE

p15-17_Tech&Trend_3.indd 17

17

30/12/2554 16:32:58


TECH&TREND ฐาปวีร์ ชัชวาลโชติกุล

OPERATIONAL INTELLIGENCE โลกธุรกิจในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ระบบต่างๆ ที่ดำเนินอยู่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น และยากที่จะบริหารจัดการ ความต้องการที่จะบริหารจัดการระบบต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ และเสถียรภาพ

พร้อมทั้งมีความสามารถในการแก้ ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที อีกทั้งความต้องการที่จะตอบสนองการ เปลี่ยนแปลงทางด้านธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ เป็นเหตุผลให้องค์กรต่างๆ มองหาระบบ หรือ เทคโนโลยีที่จะช่วยตอบสนองความต้องการในส่วนนี้ ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีแบบวิธีการปฏิบัติที่ดี และชัดเจนที่จะช่วย ให้องค์กรต่างๆ เผชิญกับการเปลี่ยนแปลง และสามารถบริหารจัดการความสลับซับซ้อนนี้ ได้

What is it ?

“Operational Intelligence” หรือ “ปฏิบตั กิ ารอัจฉริยะ” หมายถึงวิธีการหรือเทคโนโลยีที่สามารถทำให้องค์กร สามารถค้นพบ วิเคราะห์ และเชื่อมความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ถูก สร้างขึน้ คงอยู่ และมีการเปลีย่ นแปลงในระบบต่างๆ ขององค์กร

18

G-MagZ IT MAGAZINE

ได้อย่างเรียลไทม์ ซึง่ ผลจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลนำมาใช้ประโยชน์ ได้หลายวิธี เช่น การแจ้งเตือนอัตโนมัติ หรือการจัดทำ Dashboard สำหรับผู้บริหาร ดังนั้นองค์กรจึงสามารถมองเห็นภาพรวมของ ทั้งระบบปฏิบัติการ การดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจต่างๆ และ แนวโน้มของการวิเคราะห์ทางธุรกิจได้แบบเรียลไทม์ ซึง่ สิง่ เหล่านี้ ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กร “ปฏิบัติการอัจฉริยะ” คือคำตอบสำหรับการบริหารจัดการ ขององค์กรในปัจจุบัน”

Why you need it now?

จุดประสงค์ที่สำคัญของ “ปฏิบัติการอัจฉริยะ”

คือการมอนิเตอร์กิจกรรมทางธุรกิจต่างๆ เพื่อที่จะสามารถตรวจ พบถึงส่วนที่ยังขาดประสิทธิภาพ ความเสี่ยง หรือโอกาสในการ


TECH &TREND

ดำเนินธุรกิจต่างๆ เพื่อที่จะสนับสนุนการตัดสินใจทั้งด้านปฏิบัติการและด้าน ธุรกิจต่างๆ “ปฏิบัติการอัจฉริยะ” จะช่วยบ่งบอกถึง • ประสิทธิภาพของกิจกรรมทางธุรกิจ • โครงสร้างของระบบไอที และผลของเหตุ การณ์ ที่ ไม่ ได้ คาดการณ์ จ ะ

กระทบกับกิจกรรมทางธุรกิจอย่างไร (ทรัพยากรอันจำกัด การขัดข้องของ

ระบบ เหตุการณ์ภายนอกที่ไม่ได้คาดการณ์ เป็นต้น) • การดำเนิ น กิ จ กรรมต่ า งๆ ในธุ ร กิ จ ของเรา มี ส่ ว นสนั บ สนุ น ต่ อ กำไร

ขาดทุนอย่างไร

องค์ประกอบที่สำคัญของระบบ “ปฏิบัติการอัจฉริยะ”

โซลู ชั่ น ของ “ปฏิ บั ติ ก ารอั จ ฉริ ย ะ” ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต่ า งๆ อาจใช้ เ ทคโนโลยี

การออกแบบ และการติดตั้งที่ต่างกัน แต่มีคุณลักษณะที่เหมือนกันคือ • การมอนิเตอร์แบบเรียลไทม์ (Real-time Monitoring) • การตรวจพบเหตุการณ์ต่างๆ ได้แบบเรียลไทม์ (Real-time Situation

Detection) • เรียลไทม์ Dashboard ที่แตกต่างกันสำหรับผู้ ใช้งานในแต่ละส่วนงาน

(Real-time Dashboards for Different User Roles) • การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูล และเหตุการณ์ต่างๆ (Correlation

of Events) • การวิเคราะห์ในหลายมิติ (Multidimensional Analysis) • การวิเคราะห์ถึงต้นตอปัญหา (Root Cause Analysis) • การวิเคราะห์เหตุการตามลำดับเวลา และการวิเคราะห์แนวโน้ม (Time

Series and Trending Analysis)

ปัญหาในการบริหารจัดการระบบไอที ในปัจจุบัน •

ในระบบไอทีมีผู้ปฏิบัติงาน เครื่องมือ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากมาย ทำให้

การแก้ปัญหาได้ช้าลง • ช่องว่างระหว่างระบบมอนิเตอร์ทั้งหลายทำให้ ได้ผลลัพธ์ที่ ไม่ถูกต้อง • การจำกัดสิทธิ์ ในการเข้าถึงข้อมูลกระทบต่อระยะเวลาที่ ใช้ ในการแก้ปัญหา

ของระบบ • การเปลี่ยนแปลงค่าของระบบโดยไม่ ได้รับอนุญาต ทำให้เกิดระบบขัดข้องขึ้น • ความซับซ้อนของระบบที่เพิ่มขึ้น ส่งผลต่อระบบรักษาความปลอดภัย และ

Compliance ต่างๆ ที่ต้องเพิ่มขึ้น • อัตราการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของข้อมูลในระบบ ทำให้การบริหารจัดการ

ระบบ และการแก้ปัญหาต่างๆ ยากขึ้น ข้อจำกัดของเครื่องมือที่มีอยู่ ในปัจจุบัน • อุปกรณ์ต่างๆ ที่อยู่ ในระบบมีความหลากหลายยี่ห้อ รุ่น ซอฟต์แวร์ ทำให้

ระบบต่างๆ ถูกบริหารจัดการแยกส่วนกัน • โซลูชั่นแบบดั้งเดิมถูกออกแบบมาเพื่อมอนิเตอร์อุปกรณ์ หรือระบบใดระบบ

หนึ่งโดยเฉพาะ ไม่มีมุมมองในการรวบรวมระบบต่างๆ เข้าด้วยกัน • เครื่องมือในการแสดงรายงาน และ Compliance มีความซับซ้อนและมีค่า

ใช้จ่ายสูง • เครื่องมือที่มีอยู่มีข้อจำกัดในการจัดการกับปริมาณข้อมูลขนาดใหญ่และ

กำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

คำถามคื อ ถ้ า หากเราต้ อ งการข้ อ มู ล เหล่ า นั้ น จะทำอย่ า งไรให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล

ครบถ้วนและรวดเร็ว “ซึ่ง Operational Intelligence เป็นสิ่งที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ เรื่องนี้โดยเฉพาะ” “องค์กรใหญ่ๆ ทั้งหลายตระหนักดีว่า การวิเคราะห์ Machine Data มี คุณค่ามาก สำหรับการบริหารจัดการไม่เพียงแต่ด้าน IT แต่รวมถึงด้าน ธุรกิจอีกด้วย”

Operational Intelligence จะช่วยเปิดทางให้องค์กรสามารถ

Operational Intelligence ไม่ใช่สง่ิ ทีเ่ ป็นผลมาจาก Business Intelligence แต่คือแนวทางใหม่ที่จะสามารถตอบสนองต่อความต้องการข้อมูลทางด้าน ธุรกิจโดยอาศัย Machine Data ที่มีอยู่แล้วภายในองค์กร โดยสามารถได้ ข้อมูลจากระบบต่างๆ ซึ่งดำเนินอยู่ในระบบปฏิบัติการขององค์กรนั่นเอง Machine Data หมายถึง ข้อมูลต่างๆ ทีส่ ร้างขึน้ โดยโปรแกรม, เซิรฟ์ เวอร์, อุปกรณ์เครือข่าย, อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยและระบบอื่นๆ ที่ดำเนิน ธุรกิจขององค์กร เช่น ข้อมูลทีม่ กี ารบันทึกทีช่ ดั เจนของกิจกรรมและพฤติกรรม ของลูกค้า, การทำธุรกรรมการใช้งานเซิร์ฟเวอร์เครือข่าย, การคลิกหน้า เว็บเพจ, การอ่านข้อมูล GPS, บันทึกการโทร, RSS ฟีด, ความคิดเห็น

สื่อสังคม, ข้อมูลสภาพอากาศ, และอื่นๆ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ส่วนใหญ่มีรูปแบบ ที่เป็น Un-structure Data และกำลังมีการเติบโตในอัตราที่ไกลเกินกว่าที่ ข้อมูลที่มนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งในการเข้าถึงข้อมูลแบบไม่มีโครงสร้างในการจัด เก็บนั้นทำได้ล่าช้า และไม่สามารถเข้าถึงได้ทั้งหมด

• เข้าใจข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ ในเชิงลึก และตรงประเด็น โดยเฉพาะข้อมูล

จาก Machine Data • มองเห็นรูปแบบและการวิเคราะห์ที่ได้มาจากการเทียบเคียงเหตุการณ์ที่

สัมพันธ์กันจากหลายๆ แหล่งข้อมูล • ลดเวลาในการตรวจพบเหตุการณ์ ปัญหา หรือความเสี่ยงที่สำคัญต่างๆ • วิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลัง ซึ่งทำให้รู้ถึงแนวโน้มและพฤติกรรมที่ผิดปกติ

ต่างๆ และสามารถตัดสินใจตามข้อมูลเหล่านั้นได้มีประสิทธิภาพ • เพิ่มความสามารถในการแก้ ไขปัญหา และเพิ่มความยืดหยุ่นให้แก่องค์กร

ซึ่งส่งผลในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างโอกาสทาง

ธุรกิจใหม่

G-MagZ IT MAGAZINE

19


TECH &TREND

จากข้อมูลดิบไปยัง “ปฏิบัติการอัจฉริยะ”

ในปัจจุบันการวิเคราะห์ข้อมูลมหาศาลเหล่านี้มุ่งเน้นเพื่อใช้ ในการบริหาร ระดับปฏิบตั กิ าร แต่หากองค์กรบริหารจัดการให้สามารถเข้าถึง และวิเคราะห์ ข้อมูลเหล่านี้ ได้อย่างรวดเร็ว จะนำไปสู่ข้อมูลเชิงลึกทางด้านธุรกิจที่มีคุณค่า และนำไปใช้ประโยชน์ในด้านธุรกิจ และเชิงกลยุทธ์ขององค์กรได้ Search and Investigation หน่วยงานไอทีสามารถสำรวจ และวิเคราะห์ ข้อมูลจากระบบเพื่อให้ทราบสาเหตุที่ทำให้เกิดระบบขัดข้อง หรือ Security Incident ต่างๆ ซึ่งนอกเหนือจากข้อมูลทางไอที การวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้ ยังสามารถทำให้ทราบข้อมูลของลูกค้าในเชิงธุรกิจ แนวโน้วเหตุการณ์ทสี่ ำคัญ หรือสมรรถนะของระบบต่างๆ ซึ่งดำเนินอยู่ในธุรกิจขององค์กรได้อีกด้วย Proactive Monitoring องค์กรสามารถมอนิเตอร์สถานะ ค่าชี้วัดต่างๆ ของระบบที่สำคัญ และเป็นตัวบ่งชี้ให้เห็นถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งทางไอที ยังสามารถนำเสนอข้อมูลที่ได้จากระบบต่างๆ ให้แก่หน่วยงานทางธุรกิจได้ อีกด้วย Operational Visibility หน่วยงานทางไอทีสามารถตรวจวัด SLA และ KPI ต่ า งๆ ขององค์ ก รเพื่ อ ให้ เ ห็ น ภาพรวมของการปฏิ บั ติ ก าร อี ก ทั้ ง

หน่วยงานทางธุรกิจสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อติดตามพฤติกรรมของ

ผู้บริโภค และสามารถเข้าใจรูปแบบที่ซับซ้อนของพฤติกรรมลูกค้า รวมถึง กระบวนการทางธุรกิจที่สำคัญ

“Enterprise Dashboard” จะทำการรวบรวมข้อมูลทั้งแบบ Structure และ Un-structure จากระบบไอทีทุกประเภททั้ง Network, Security, Server, Application เป็นต้น และดำเนินการทำดัชนีข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้ สามารถค้นหาข้อมูล หรือ Keyword ที่สนใจได้อย่างรวดเร็ว เพื่อนำข้อมูล เหล่านัน้ มาวิเคราะห์และแสดงผลในรูปแบบต่างๆ ทีง่ า่ ยต่อการเข้าใจสำหรับทัง้ บุคลากรระดับปฏิบัติการ และระดับบริหาร โดยองค์กรสามารถเก็บข้อมูลได้ จากหลายแหล่ง เช่น Local Log, Syslog, SNMP, FTP, Monitor File Sharing, หรือ Database เป็นต้น โดย “Enterprise Dashboard” ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถสร้างรายงาน หรือ Dashboard ที่ปรับเปลี่ยนตามความต้องการได้ในทันที เช่น สรุปค่า สูงสุด ต่ำสุด ความถีท่ เ่ี กิดขึน้ แสดงแนวโน้มทีส่ ำคัญ ซึง่ สามารถตอบสนอง ความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (Stakeholder) เช่น ผู้ดูแลระบบ

ผู้ใช้งาน ผู้วิเคราะห์การตลาด ฝ่ายการเงินบัญชี ฝ่ายบริหาร ผู้ถือหุ้น และ ลูกค้า การวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ สามารถทำได้ทั้งแบบย้อนหลังหรือเรียลไทม์ทำให้ สามารถตรวจสอบและแยกแยะปัญหาที่เกิดขึ้นโดยไม่ต้องแจ้งปัญหาไปยัง

ผู้ดูแลระบบอื่นๆ ที่ไม่ได้เป็นสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา ทำให้สามารถตอบ สนองและแก้ ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น

Real-time Business Insights

ข้อมูลที่ได้จากเครื่องและระบบต่างๆ เหล่านี้ องค์กรสามารถนำมาจัดทำเป็น Dashboard เพื่อให้สามารถติดตามสถานะ ค่าชี้วัดต่างๆ ตามที่ต้องการได้ อย่างรวดเร็ว แทนการค้นหาและวิเคราะห์จากข้อมูลดิบโดยตรง ซึ่งข้อมูลที่ จัดทำให้เห็นถึงความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างกัน พร้อมทั้งจัดแสดงผลได้ อย่างเรียลไทม์ จะช่วยให้องค์กรสามารถติดตามกิจกรรมต่างๆ และจำลอง การคาดการณ์ของเหตุการณ์ทั้งด้านไอทีและธุรกิจได้ล่วงหน้า ทำให้สามารถ วางแผนรับมือ ยับยั้งปัญหา ลดความเสี่ยงหรือหาโอกาสต่างๆ ได้อย่าง รวดเร็ว

Operational Intelligence In Action...

20

บริษทั เดอะ คอมมูนเิ คชัน่ โซลูชนั่ จำกัด (TCS) ได้คดิ ค้นและพัฒนาโซลูชนั่ เพื่อตอบสนองความต้องการระบบ “ปฏิบัติการอัจฉริยะ” ด้วย Enterprise Dashboard โดยใช้ความสามารถของซอฟต์แวร์ Splunk เพือ่ ช่วยให้องค์กร สามารถมองเห็นภาพรวมของระบบต่างๆ จากศูนย์กลางได้แบบเรียลไทม์

G-MagZ IT MAGAZINE

อีกทั้งยังสามารถบันทึกการค้นหาและกำหนดการแจ้งเตือนได้ตามเกณฑ์ที่ กำหนด (Threshold) และรูปแบบที่ซับซ้อน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น ส่งอีเมลโดยอัตโนมัติ เรียกใช้งาน Scripts แจ้งเตือนผ่าน SNMP TRAP สร้าง Service Desk Ticket หรือโพสต์ข้อความไปยัง RSS Enterprise Dashboard นี้ช่วยให้องค์กรสามารถบริหารจัดการระบบไอทีได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และยังสามารถต่อยอดไปยังการบริหารจัดการทาง ธุรกิจให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลกปัจจุบันได้อีกด้วย สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท เดอะ คอมมูนิชั่น โซลูชั่น จำกัด Call Center โทร. +66 (0) 2685-9333 www.facebook.com/splunkbytcs


BIZ&CONSULT ศันสนีย เชีย่ ววิทย

CRM เรือ่ งเกาในแบบใหม ชวยธุรกิจใหเดินได ไมมวี นั หยุด จากวิกฤตน้ำทวมเมื่อกลางเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนที่ผานมา ถือวาเปนครั้งที่รุนแรงที่สุดในรอบ 50 ป ทีเดียว หลายคนคงปฏิเสธไม ไดกับผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งโดยตัวบุคคลและโดยธุรกิจไมวาจะรวยจน ธุรกิจ ขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ แมแตธุรกิจหรือผูคนที่อยูนอกพื้นที่นำ้ ทวมก็พลอยไดรับผลกระทบตามๆ กันไปมาก บางนอยบางแตกตางกัน เรียกไดวา โดนกันถวนหนาเลยทีเดียว แมวา บางธุรกิจไมไดอยูในพืน้ ทีน่ ำ้ ทวมเลย แตกลุม ลูกคาคูคา วัตถุดิบ โดนผลกระทบจากน้ำทวม หรือพนักงาน ในบริษัทมีที่พักอาศัยอยูในเขตน้ำทวม ธุรกิจนั้นก็ ไดรับ ผลกระทบตามไปดวย ลูกคาหรือคูคาที่ตอเนื่องดวยก็ ไดรับผล ตอๆ กันเปนทอดๆ และถาเรามองยอนกลับไปอีกหนอย วิกฤติที่ มี Effect คลายๆ กันนี้ก็เคยเกิดขึ้นแตไมไดขยายวงกวางเชนใน ครั้งนี้ก็คือเหตุการณประทวงทางการเมือง ซึ่งก็ทำใหเกิดผล กระทบทางธุรกิจรุนแรงเชนกัน หลายธุรกิจก็ย่ำแยโดนซับโดน ซอนอาจถึงขั้นปดกิจการไปเลยก็มี โดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็กที่ ไมไดมีเงินถุงเงินถัง หรือสายปานยาวแบบธุรกิจขนาดใหญๆ

จากเหตุการณที่ผานมาเหลานี้คงเปนบทเรียนครั้งใหญ ใหกับ หลายๆ คน หลายๆ ธุรกิจ ตางก็คิดกันวาคราวหนาเราจะตอง ตั้งรับ หรือมีการเตรียมตัว เตรียมพรอมกับเหตุการณที่ไมคาด ฝ น นี้ อ ย า งไรได บ า ง บทเรี ย นราคาแพงเหล า นี้ ส อนอะไรกั บ เราบาง ผูที่กระทบนอยแมอยูในพื้นที่น้ำทวม เขาทำไดอยางไร เราจะ Survive ไดอยางไรกัน หากมองถึงหัวใจหลักอยางหนึ่งสำหรับธุรกิจก็คงเปนเรื่องของ ขอมูล องคกรขนาดกลาง ขนาดเล็กทีม่ กี ารเก็บขอมูลเปนเอกสาร ทั้งหมด ก็เปนไปไดวาเมื่อเกิดเหตุการณน้ำทวมอยางที่ผานมามี

G-MagZ IT MAGAZINE

p21-23_Biz Consult.indd 21

21

30/12/2554 13:25:05


BIZ &CONSULT

เก็บไวสวนกลางหมด ขอดีคือ ขอมูลใหมลาสุดเสมอ คนที่มา สานตองานก็ทำไดงาย ไมตองเทาความยาวกับลูกคา ทำงาน แบบมืออาชีพจริง คนที่เกี่ยวของก็รับทราบกันไดทั้งหมด อีกทั้ง ยังสามารถกำหนดระดับของความปลอดภัยไดหลากหลายอีกดวย คนทีเ่ กีย่ วของก็สามารถเขาถึงขอมูลไดในระดับทีต่ นเองรับผิดชอบ ขอมูลมีการปรับเปลีย่ นก็เปลีย่ นทีเดียวรับทราบกันไดหมด พนักงาน ที่ ไ ม เ กี่ ย วข อ งก็ ไ ม ส ามารถที่ จ ะมาเอาข อ มู ล เหล า นี้ ไ ปได เ ลย อีกทั้งยังสามารถปองกันการเอาขอมูลออกไปไดอีกดวย

ผลใหเอกสารสำคัญบางอยางสูญหายไปกับน้ำหรือจากการขน ยายหนีน้ำ หรือขอมูลถูกแยกเก็บกระจัดกระจายไปกับพนักงาน แตละหนวยงาน เมื่อตองกระจัดกระจายกันไปคนละทิศทางก็ เปนความยากลำบากในการทำงาน เปนผลใหธุรกิจตองหยุด ชะงัก การทำงานแมจะตองพึ่งพาบุคคลเปนหลัก แตขอมูลถา หากมีการบริหารจัดการไมดีพอก็ดูเหมือนจะเปนการสรางปญหา ใหกบั องคกรไดเชนกัน ยกตัวอยางเชน ขอมูลสินคา ขอมูลลูกคา เอกสารสำคัญทางการขาย หรือ Contact ตางๆ ที่แมวาเปน ขอมูลทีจ่ ำเปนของ Sales แตถา มีการบริหารขอมูลไมดพี อ Sales เปนผูเบ็ดเสร็จเก็บขอมูลเอาไว ซึ่งอาจมองวาเพื่อความสะดวก คลองตัวในการขาย แตจะแนใจไดอยางไรวาขอมูลสินคาที่มีใน มือ Sales นัน้ Update สุดแลว หรือ Status ลาสุดทีท่ ำ Project กับลูกคานั้นๆ ไปถึงไหนแลว ตองติดตอใคร หาก Sales คนนั้น ลาออกไป แลวไมสง ผานงานให หรือเพียงแคไมสามารถมาทำงาน ไดชั่วคราวเพราะกำลังหนีน้ำทวมอยู แคนี้ก็สรางความปนปวน ใหกับองคกรไดแลว ทุกอยางตองรอ รอพนักงานคนนั้นคนนี้ กลับมากอน เพื่อมาสานตอจากการที่มีพนักงานบางสวนที่พอจะ มาทำงานได พอที่จะชวยงานที่นอกเหนือจากหนาที่ของตนไดแต ก็ ไมสามารถทำไดเพราะขอมูลถูกเก็บไวกับคนที่ไมไดมา แตหากแก ไขโดยการกระจายหลายคนเก็บ คราวนีก้ จ็ ะเจอปญหา ขอมูล Update ไมเทากันอีกปญหาหนึ่ง คนหนึ่งไดติดตอกับ ลูกคาลาสุดทราบวาตอนนี้ลูกคาไดยายสถานที่ทำงานชั่วคราวมี การ Update เบอรโทรใหม แตขอมูลถูกเก็บแยก พนักงานที่ เกี่ยวของอีกคนไมทราบก็ติดตอลูกคาไมได เรื่องก็วุนวาย เดิน หนาตอไมได หรือปญหา Classic ที่บริษัทเจอกันเยอะคือ เมื่อ Sales ลาออก ลูกคาก็หายไปกับ Sales ดวยทั้งขอมูล Contact ประวัตลิ กู คา ขอมูลลาสุดตางๆ Sales ไปรับปากอะไรไวกบั ลูกคา บาง อื่นๆ มากมายหายไปพรอมกับพนักงานที่ลาออกหมด หาก สามารถตามขอมูลกลับมาได ก็ยังคงตองมานั่งฟนกันใหมกับ ลูกคา ทำใหงานหยุดชะงักเดินหนาตอไปไมได เหลานีเ้ ปนตัวอยาง ของเหตุ ก ารณ ที่ ส ร า งป ญ หาปวดหั ว ให กั บ องค ก รขนาดกลาง ขนาดเล็กไดมากทีเดียว ระบบการจัดการขอมูลที่ดีการเอาขอมูล ตางๆ เก็บไวที่สวนกลาง ไมวาใครจะไปทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร ก็ Update ขอมูลเขาไปในระบบ มีใครที่เกี่ยวของบางไปทำอะไรไว ติดตอกับลูกคาถึงขั้นตอนไหนแลว ขอมูลตางๆ ของลูกคาถูก

22

มาถึงตรงนี้ทานผูอานบางทานคงพอนึกออกแลววาระบบงาน อะไรที่สามารถมาชวยเราได ระบบงาน CRM สามารถชวย ไดเลย สมัยกอนจะพูดถึง CRM ก็นึกถึงแตองคกรใหญๆ การลงทุนสูง สำหรับพนักงานจำนวนมากๆ เดี๋ยวนี้มี CRM ดีๆ ที่มีราคายอมเยา เหมาะกับองคกรขนาดกลางขนาดเล็ก (SME) ที่มี Features ไมเล็กเลย สามารถครอบคลุมการ ทำงานได ไมแพ CRM ตัวใหญๆ เลยทีเดียว ไหนๆ ก็มีการพูดถึง CRM ขอเพิ่มเติมอีกหนอยวาตอนนี้ CRM เคาไปถึงไหนกันแลว ตอนนี้ถาเขา Google ไป Search หา Software CRM ก็จะมี List Software ขึ้นมาใหเลือกมากมาย จนลายตา แลวจะเลือกหาอยางไรดีถึงจะเหมาะกับ SME อยาง เราๆ คำตอบงายๆ คือ เลือกที่ ใชงานงาย และตรงกับความ ตองการที่จะนำมาใชใหมากที่สุด มี Module หรือ Function ที่ ครบเพียงพอตอความตองการ ในราคาที่รับได คำตอบนี้เหมือน กำปนทุบดิน แตก็เปนคำตอบสุดทายจริงๆ เพราะถาซื้อมาแลว ไมไดใช ใช ไมได หรือใชยากเกินไปทำให ไมอยากใช ตอใหของ นั้นดีแคไหน หรือถูกแคไหน ก็กลับกลายเปนของแพง ของไร ประโยชนไป แตละคน แตละธุรกิจ แตละองคกร มีความตองการที่ ไมเหมือนกัน บางองคกรบอกวา อยากไดเฉพาะสวน Marketing Event จัด Promotion จัด Campaign ชวยเรื่องการขาย สวน เรื่อง Quotation, Invoice ไมเอา มีอยูแลวใชของเดิมดีอยูแลว ไมตอ งการเอามาใหซำ้ ซอน ไมตอ งการปรับระบบใหม หรืออยากได ใหเขากับรูปแบบองคกร หรือสินคาที่ขายที่มีรูปแบบไมเหมือน ทัว่ ๆ ไป หรือเหตุผลอะไรก็ตาม ดังนัน้ CRM ทีด่ คี วรทีจ่ ะยืดหยุน และตอบสนองความตองการของลูกคา (ที่มีความตองการที่ หลากหลาย) ไดดีในระดับหนึ่ง แลว Software CRM แบบเต็มๆ ควรจะมีอะไรบาง ก็คงจะตอง มี Tools ที่ดูแลกันตั้งแตขอมูลลูกคา ขอมูลความตองการลูกคา Tools ที่ชวยในการสราง Deal กับลูกคา หรือจัด Campaign Find Leads Create Proposals

Deliver Invoice Collect Close Deals

G-MagZ IT MAGAZINE

p21-23_Biz Consult.indd 22

30/12/2554 13:25:07


BIZ &CONSULT

ทำ Marketing Event ตางๆ สามารถชวยติดตามงานหรือ ประวัติการติดตอกับลูกคา ไปจนถึงปดการขาย วาง Invoice แลวก็มาสรุปผลกันวาทีท่ ำ Marketing ทำ Event ทำ Campaign ออกไปไดผลอยางไร เอาขอมูลทีม่ มี าวิเคราะหเพือ่ เตรียมแผนการ ขาย หากลยุทธกันตอไป ตลอดทั้งยังสามารถเรียกเอาขอมูล เหลานัน้ ไปสรางเปน KPI เพือ่ วัดผลงานใหกบั พนักงานในองคกรได ในคราวเดียวกัน CRM ที่ดีควรที่จะมี Tools ตางๆ ที่ครอบคลุม ทั้งหมดเพื่อชวยอำนวยความสะดวกใน Process ตางๆ เหลานี้ ตั้งแตตนจนจบและขอมูลทั้งหมดควรที่จะรวมอยูในผืนเดียวกัน ใชขอมูลชุดเดียวกัน เพื่อลดการผิดพลาดของการสงผานขอมูล ความชัดเจนและถูกตองในการแสดงผล วิเคราะหผล ซึ่งเปน หัวใจสำคัญของธุรกิจในการที่จะวางแผนเพื่อกาวไปขางหนา และที่สำคัญที่สุดใชงานงายไมยุงยาก แตอยางไรก็ตาม CRM เปนเพียงเครื่องมือที่ชวยในการบริหาร จัดการลูกคาสัมพันธอยางมีประสิทธิภาพเพื่อทำใหลูกคาเกิด ความพึงพอใจสูงสุดตอองคกรจะไดซอ้ื แตเราไมปน ใจไปหาคูแ ขง แตหากมีเพียงเครื่องมือที่ดีเพียงอยางเดียว แต ไม ไดรับความ รวมมือรวมใจจากบุคลากรทุกระดับในองคกร หรือมีการ Utilize การใชงานที่ ไมดีพอ ตอใหมีเครื่องมือที่ดีวิเศษขนาดไหนก็ ไม ทำใหระบบนี้ประสบความสำเร็จไดอยางแนนอน ดังนั้น การ รวมมือกันอยางทุมเทในการดำเนินกลยุทธ CRM ของพนักงาน ทุกระดับในองคกรรวมกับเครื่องมือที่ดีซึ่งจะตองสอดคลองกับ ตัวระบบบริหารจัดการใหพนักงานและลูกคามีความสะดวกใน การใชงาน รวมถึงการแบงปนขอมูลที่จำเปนใหกับทีมงาน และ การใชทรัพยากรที่มีอยางมีคุณคามากที่สุด เปนหลักสำคัญที่จะ ทำใหระบบ CRM ประสบความสำเร็จ มีประสิทธิภาพชวยตอบ สนองความตองการของลูกคา ใหลกู คามี Loyalty กับเราตลอดไป สุดทายก็มาถึงคำถามที่วา ถึงจะมีการเก็บขอมูลอยูในสวนกลาง ทั้งหมดมีระบบการจัดการขอมูลที่ดี ตอนนี้พนักงานปลอดภัย แลว และพรอมที่จะทำงานแลวดวย แตเขาไปทำงานยัง Office ไม ได เพราะไมสะดวกในการเดินทาง ที่ทำงานถูกตัดขาดจาก โลกภายนอก น้ำทวมสูง โทรศัพทพื้นฐานใช ไม ได ถึงมีขอมูล เก็บไว สวนกลางมีการดูแลอยางดี แตก็ทำอะไรไมไดอยูดี ซึ่ง การเอาระบบอยูในที่ที่คิดวาปลอดภัย แตไมสามารถเขาถึงระบบ และขอมูลได ตอใหระบบแพงแคไหนก็ ไมมีประโยชนเพราะเอา มาใชงานไมได คราวนี้จะแกปญหาอยางไร คงถึงคราวที่บทบาท ของ SaaS, Cloud Service และ Virtual Office ไดออกมา เปนพระเอกของเรื่องเสียที เรื่องของ SaaS, Cloud Service, และ Virtual Office ไดถูก กลาวขานถึงกันมาในระยะหนึ่งแลว เปน Trend Technology ก็ จริงแตธุรกิจขนาด SME โดยเฉพาะในบานเรานี้ก็ยังคงกลาๆ กลัวๆ กับ Trend นีท้ ง้ั ๆ ทีร่ ปู แบบเหลานีเ้ หมาะสมกับธุรกิจประเภท SME อยางที่สุด เขาถึงขอมูลของคุณไดทุกที่ ตลอดเวลาไมตอง มีทีมงานผูชำนาญการทาง IT เปนของตัวเอง ไมตองมีระบบ Backup หรือ Site สำรองเปนของตัวเอง ยังไงๆ ผูใหบริการ เขาก็ตองการันตี ใหเราวาเราสามารถที่จะเรียกใชระบบเมื่อไร

ก็ ได ที่นี้ ไมวาพนักงานของคุณจะอยู ที่ไหนก็สามารถเรียกดูและทำงานได เหมือนนั่งทำงานอยูใน Office เพียง แคมี Internet และอุปกรณในการ เขาถึง ซึ่งชั่วโมงนี้แมแตมือถือ หรือ Tablet ก็สามารถใชทำงานได ไมตาง จาก PC, Notebook เลยทีเดียว ขอดี อีกอยางของการใช Service ประเภท Cloud จาก Provider คือ มันเปน Service On Demand คุณสามารถ เริม่ ตนไดเร็ว จายเทาที่ใชจริงใชเทาไร จายเทานั้น เดือนนี้พนักงานเหลือทำงานไมกี่คน ก็ลด Account ลงเหลือเทาที่ใชจริง เดือนหนากลับมาเต็มก็คอยเพิ่ม Account ในเดือนถัดไป ทั้งประหยัดคาใชจาย จายเทาที่ตองการ ขึ้นระบบ ก็รวดเร็ว ลดขยายก็งาย ไดระบบมาพรอมกับผูเชี่ยวชาญที่ คอยดูแลระบบใหเราสามารถทำงานไดตลอดเวลา โดยไมตอง จายเงินเดือน เงินสวัสดิการ OT หรืออะไรๆ อื่นๆ ใหกับเขาเลย สะดวก รวดเร็ว ประหยัด และตรงตามความตองการที่สุดแลว เหมาะกับธุรกิจ SME ที่ไมตองการการลงทุนสูงเปนอยางดี แลว ยังแถมทายมี Site สำรองใหเราดวย เอาแควา Site สำรอง อย า งเดี ย วก็ คุ ม แล ว หากว า ต อ งไปซื้ อ Server, Software, Database, Application แลวยังตองหา Office สำรองพรอม อุปกรณอื่นๆ อีกทุกอยางคูณ 2 หมด คิดแคนี้ก็แทบจะรับ Cost ไม ไหวแลว ถาบริษัทคุณทำกำไรไดรอยลานพันลานลงทุนแคนี้ คงเรื่องเล็ก แตถาอยางธุรกิจ SME คงแบกภาระนี้ ไมไหว เรื่ อ งของความปลอดภั ย ที่ ห ลายๆ องค ก รคิ ด ว า เก็ บ ไว กั บ ตั ว ปลอดภัยดี เปนความคิดทีถ่ กู จริงหรือ สัดสวนเปอรเซ็นตทข่ี อ มูล ถูก Hack หรือถูกขโมยไปสวนใหญมาจากบุคคลทั้งนั้นไมใชที่ ความออนแอของระบบความปลอดภัย ตอใหคุณวางไวที่ Office มีระบบ Security หลายชั้นซับซอน แตแคเพียงพนักงานไม รอบครอบวาง Password ทิ้งไว ขอมูลคุณก็เสี่ยงแลว พนักงาน ที่ลาออกแลวเอาขอมูลออกไป เปนตน โดยสวนตัวผูเขียนกลับ เห็นวาการเอา Service ไปไวที่ผูใหบริการที่มีความชำนาญนาจะ ปลอดภัยกวา เพราะเขาเปนผูเชี่ยวชาญ เขาตองดูแลขอมูลเรา อยางดี เพราะมันคือธุรกิจของเขา อีกทั้งเรายังไมตองคอยหา ขอมูลใหทันวา ตอนนี้จะมี Virus ใหมอะไรออกมาโจมตีบาง ตองมานั่งคอย Update ใหทัน ตองมาคอยทดสอบวา Security ของเราตอนนี้ มี จุ ด อ อ น จุ ด รั่ ว อยู ที่ ไ หน ทั้ ง หมดเหล า นี้ เ รามี ผูชำนาญมาคอยดูแลใหอยูแลว เหลือเพียง Policy ที่เราจะตั้ง กับพนักงานเทานั้นวาเราจะปองกันภายในเราอยางไร ดังนั้น CRM บน Cloud Service, Virtual Office คงนาจะเปน คำตอบสำหรับธุรกิจ SME ของคนรุน ใหม ในการตัง้ รับสถานการณ ที่ไมคาดฝนที่จะเกิดขึ้นไดอยางดีทีเดียว สนใจสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ บริษัท จีเอเบิล จำกัด Call Center โทร +66(0) 2685-9333 G-MagZ IT MAGAZINE

p21-23_Biz Consult.indd 23

23

30/12/2554 13:25:07


THE IDEA

คำพูดยอดฮิตที่แซวกันทั่ววา “เอาอยู” หรือคำพูดที่ผูบริหารทานหนึ่งของ ธ.ก.ส. ที่รายงานผูจัดการใหญ ของ ธ.ก.ส. เมื่อครั้งทานไปตรวจเยี่ยมสาขา “ไมทวมหรอกครับผูจัดการ เรากั้นแคนี้พอ จังหวัดเขากั้นเต็มที่ เมื่อป 38 ที่วาทวมหนักยังแคลานจอดรถเลย รับรองครับ” หรือแมแตผมไปถามปาดานหนาหมูบานวาแถวนี้ น้ำทวมไหมกอนที่จะตัดสินใจซื้อบานที่อยูปจจุบัน “โอยไมทวมหรอก ปาอยูมา 30 ปแลวไมเคยทวม อยู ใกล คลองประปาดวยยังไงก็ ไมทวม ถาที่นี่ทวม กรุงเทพฯ ไมรอดแน” ในทีส่ ดุ ก็เอาไมอยูน ำ้ ทวมกันโดยถวนหนา สาขาของ ธ.ก.ส. สาขานั้นก็จมเรียบรอยกลายเปน “เอาไมทัน” รถยนต ธนาคารจมไปกวา 10 คัน เครือ่ งคอมพิวเตอรกเ็ สียหาย ตองปดใหบริการลูกคากวา 1 เดือน เชนเดียวกับสาขาธนาคาร ตางๆ ที่ถูกน้ำทวมกวา 600 สาขา และตู ATM ถูกน้ำทวมกวา 6,000 ตู นับเปนความเสียหายครั้งใหญ ซึ่งสาเหตุหนึ่งนาจะ เปนเพราะการใชขอมูลในอดีตมาประกอบการตัดสินใจ ซึ่งนาจะ ไมเพียงพอในยุคปจจุบัน น้ำทวมคราวนีต้ อ งยอมรับวา ICT มีบทบาทกับชีวติ เราในเหตุการณ นี้เปนอยางมาก Social Media อยาง Facebook Twitter Email และพระเอกของวงการ Search Engine อยาง “อากู” Google หรือ Google Map ถูกคนคำวา น้ำทวม วิธีปองกัน น้ำทวม ขาวน้ำทวม ที่จอดรถหนีน้ำ และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับน้ำเต็ม ไปหมด Website ที่เกาะติดสถานการณน้ำโดยเฉพาะอยาง flood.gisda.or.th/ ระบบเฝาระวังน้ำทวมถนน dds.bangkok.go. th/Floodmon หรือระบบเฝาระวังน้ำทวมคลอง dds.bangkok. go.th/canal ถูกใชงานจน Web แทบลม

ผมเองตองหยิบ นองไอ iPhone 4 มาเปดโปรแกรม Navigator มาตรวจสอบตำแหนง GPS ของที่บานวาสูงกวาระดับน้ำทะเล เท า ไร ที่ ท ำงานทั้ ง ที่ ส ำนั ก งานใหญ ป จ จุ บั น ที่ น างเลิ้ ง ศู น ย คอมพิวเตอรหลัก ศูนยคอมพิวเตอรสำรอง สูงกวาระดับน้ำทะเล เทาไร แผนที่ถนนคูคลองตางๆ ถูกหยิบขึ้นมาดูเพื่อใชประกอบ การวางแผนปองกันอาคารสำนักงานตางๆ ของธนาคาร แผนรองรับการดำเนินธุรกิจอยางตอเนือ่ ง (Business Continuity Planning : BCP) ตองหยิบมาปรับแผนโดยเรงดวนเพือ่ ใหธนาคาร สามารถใหบริการของลูกคาไดนานที่สุด เพราะสถานการณที่ รุนแรงขนาดนี้ ไมเคยคาดไวทุกคนในองคกรเลยเห็นความสำคัญ ของ IT โดยเฉพาะระบบ Centralized ที่จะกระทบการใหบริการ ทั้งประเทศ น้ำทวมคราวนี้คิดบวกก็ถือวาเราไดเปนบุคคลในประวัติศาสตร ไปเรียบรอย ผูคนในกรุงเทพไดรูจักแผนที่คูคลองตางๆ จาก สื่อทีวีทุกชอง ไดเห็นน้ำใจคนไทย ไดถายรูปไวเลาใหลูกหลานวา ปู ยา ตา ยาย เจอมาแลวน้ำทวมใหญ ในประวัติศาสตรไทย ในรอบ 70 ป หวังวาในปตอไป การคาดการณเหตุการณตางๆ เราจะใช IT เป น เครื่ อ งมื อ ในการตั ด สิ น ใจเพื่ อ ป อ งกั น ความเสียหายไมใหเปนประวัติศาสตรในรอบปที่ 71 ตอไป ... เหนื่อยครับ

คุณอภิรมย สุขประเสริฐ ผูชวยผูจัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร

24

G-MagZ IT MAGAZINE

p24_The_Idea.indd 24

30/12/2554 12:33:32


จีเอเบิลรวมสูวิกฤต มหาอุทกภัย 2011 สืบเนื่องจากเหตุการณที่สรางความสนใจของคนไทยทั้งประเทศในชวง 2-3 เดือนที่ผานมานี้ คงหนี ไมพนเหตุการณภัยพิบัติครั้งยิ่งใหญที่สุดในรอบ 50 ป นั่นก็คือ มหาวิกฤตอุทกภัยน้ำทวม ซึ่งสาเหตุ เกิดจากมวลน้ำขนาดใหญที่กอตัวขึ้นในชวงระหวางฤดูมรสุมตั้งแตปลายเดือนกันยายนและยังคงดำเนิน มามากกวาสองเดือนจนถึงปจจุบันนั่นเอง วิกฤตการณในครั้งนี้ถือไดวาเปนวิกฤตอุทกภัยครั้งที่รายแรง ที่สุด ทั้งในแงของปริมาณมวลน้ำที่ ไหลทะลักเขามามาก รวมถึงจำนวนผูที่ ไดรับผลกระทบหรือผูประสบภัยในพื้นที่ ภาคกลางจำนวนมาก ตางไดรับความเสียหายทั้งรางกายและจิตใจ

รวมถึงทรัพยสินตางๆ ทั้งนี้ ไมเวนแมแตภาคการผลิตในแวดวงนิคม อุตสาหกรรมหรือโรงงาน ซึ่งตางก็ ไดรับผลกระทบในความเสียหาย โดยประเมินมูลคากวาหมื่นลานบาทเลยทีเดียว

กลุมบริษัทจีเอเบิลผนึกกำลัง... รับมือวิกฤตน้ำทวมใหญ

องคกรขนาดใหญเริ่มมีการตื่นตัวและมีการเตรียมแผนการตั้งรับ อยางเปนระบบ เพื่อใหความชวยเหลือพนักงานในองคกรของตนเอง ที่ ไ ด รั บ ผลกระทบและความเดื อ ดร อ นจากวิ ก ฤตการณ น้ ำ ท ว มใน ครั้งนี้ กลุมบริษัทจีเอเบิลเอง โดยคุณมยุรี ชาติเมธากุล Managing Director และทีมผูบ ริหาร ก็ไดมกี ารวางแผนและประเมินสถานการณ เปนระยะ ทั้งที่ชวยเหลือกลุมพนักงาน และกลุมลูกคาที่ประสบเหตุ อุทกภัย อาทิเชน คุณมยุรี ชาติเมธากุล กรรมการผูจัดการ บริษัท จีเอเบิล จำกัด (ที่สองจากซาย) และทีมผูบริหาร มอบเงินชวยเหลือเพื่อนพนักงานที่ ประสบวิกฤตอุทกภัย G-MagZ IT MAGAZINE

p25-26_Success_PTT.indd 25

25

30/12/2554 12:40:18


สงมอบความชวยเหลือใหกับกลุมลูกคา

ตอเนื่องจากงานบริการ กลุมบริษัทจีเอเบิลที่ไดอยูเคียงขางลูกคาใน ยามประสบภัย ซึง่ ไดเตรียมความพรอมในการชวยเหลือ การเคลือ่ นยาย การเตรียมสำรองขอมูล และแนวทางการกูระบบไว ให รวมถึงการ เตรียมความพรอมในการรับแจง และบุคลากรไวรองรับจากลูกคาที่ รองขอบริการอีกดวย

กลุมบริษัทจีเอเบิล รวมกับ กลุมบริษัทซีดีจี มอบเงินชวยเหลือ ผูประสบภัยผานฝายขาวชอง 3

โครงการเพือ่ นชวยเพือ่ น เพือ่ เปนศูนยกลางการปฎิบตั งิ านและประสาน งานชวยเหลือเพื่อนพนักงานดวยกันอยางเต็มที่ ไมวาจะเปนการ จัดตั้งทีม Call Center เพื่อรับเรื่องราวรองทุกขตางๆ ของเพื่อน พนักงานที่ไดรับความเดือดรอนและรีบประสานงานหาทางชวยเหลือ ไมวาจะเปนเรื่องที่พักอาศัย โดยไดมีการจัดสถานที่พักพิงชั่วคราว ภายในอาคารซีดีจี เฮาส ชั้น 20 พรอมอุปกรณยังชีพ พรอมกันนี้ยัง เปนศูนยกลางในการรวบรวมรายชื่อหองพัก อพารทเมนทเอกชน โดยสามารถเสียคาใชจายในราคาพิเศษ นอกจากนี้ ไดมีการจัดเตรียม สถานที่จอดรถยนตใหกับพนักงานในกรณีที่ ไมสามารถนำรถยนต กลับสถานทีพ่ กั ได หรือจะเปนการแจงขาวสารอัพเดทผานชองทางการ สื่อสารตางๆ อาทิ เว็บไซตประชาสัมพันธ หรือ SMS Alert ใหกับ พนักงานทุกคนเพือ่ แจงประกาศฉุกเฉินสำหรับพนักงานทีเ่ ปนผูป ระสบ ภัยหรืออยูในพื้นที่เสี่ยงภัยตางๆ ใหสามารถทำงานที่ใดก็ ได (Work at Home) โดยไมจำเปนตองเขาที่ทำงาน โดยทั้งหมดนี้ ไดมีการรวมมือจากพนักงานอาสาสมัครที่มีจิตอาสาได รวมตัวกัน เพือ่ ตองการเปนสวนหนึง่ ในการชวยเหลือและรวมกูว กิ ฤต อุทกภัยไปพรอมๆ กัน ทั้งนี้ ไดเสนอแผนดำเนินการ การประสานงาน ใหความชวยเหลือเพื่อใหเกิดกระบวนการ ขั้นตอนที่เปนไปอยางมี ระบบและสามารถดำเนินการไดอยางราบรื่นดวยเชนเดียวกัน นอกจากนีท้ างบริษทั ไดมอบเงินชวยเหลือแกพนักงานทีป่ ระสบอุทกภัย เพื่อแบงเบาภาระคาใชจายในครั้งนี้ดวย

สนับสนุน ชวยเหลือผูประสบอุทกภัย

ทางกลุมบริษัทฯ ไดเล็งเห็นถึงความเดือดรอนของผูประสบอุทกภัย ทั่วไป ที่ยังคงตองการความชวยเหลืออีกมาก และคิดอยูเสมอวา ผูป ระสบอุทกภัยทัว่ ไปนัน้ ก็เปรียบเสมือนเพือ่ นของพวกเราเชนเดียวกัน ผูบริหาร พนักงาน จึงไดรวมบรรเทาทุกขผูประสบอุทกภัยดวยการ บริจาคเงินจำนวน 2 แสนบาท พรอมยารักษาโรค โดยบริจาคผาน ครอบครัวขาว 3 และมีคุณอัชฌา สุวรรณปากแพรก ผูอำนวยการ ฝายขาวชอง 3 เปนผูแ ทนรับมอบ นอกจากนีท้ างโครงการฯ ยังรวบรวม อาสาสมัครชวยแพ็กของบริจาคใหกับผูประสบภัยน้ำทวมรวมกับ ครอบครัวขาว 3 อีกดวย

26

จากตัวอยางเหตุการณ บริษทั ในกลุม บริษทั จีเอเบิล หรือ บริษทั เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น จำกัด (TCS) ไดสงเจาหนาที่เขาชวยเคลื่อน ยายศูนยคอมพิวเตอรและอุปกรณไอทีตามหนวยงานของลูกคาใน พื้นที่ประสบภัยตางๆ อาทิ บริษัท การบินไทย จำกัด สำนักพัฒนา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ หรือ สวทช. สำนักงานสถิติ แหงชาติ หรือ สสช. และโรงเรียนนานาชาติฮาวโรว ทัง้ นีก้ เ็ พือ่ ปองกัน การเกิดความเสียหายของอุปกรณไอทีตา งๆ ทีส่ ง ผลใหเกิดการสูญหาย ของขอมูลธุรกิจไดนั่นเอง

วิศวกรทางไอทีในชุดเตรียมความพรอม ในการเขาชวยเหลือกลุมลูกคา

สุดทายนี้ ไมวา สือ่ มวลชนจากหลายๆ ประเทศอาจจะเปรียบเปรยหรือ นิยามมหาวิกฤตอุทกภัยในประเทศไทยในครัง้ นีว้ า เปน สึนามินำ้ จืด ที่ เกิดจากมวลน้ำมหาศาลที่ไหลลงมาอยางชาๆ ซึ่งแตกตางจากสึนามิ ประเทศญี่ปุน ซึ่งมีมวลน้ำใหญมาคราวเดียว โดยมีคลื่นสูง 5 เมตร บุกขึ้นฝง แลวทำลายพื้นที่ภาคพื้นดินถึง 10 กิโลเมตร แตแลวก็ สิ้นสุดในวันเดียว หากแตสึนามิน้ำจืด ประเทศไทย แมคลื่นจะสูงไม เทาสึนามิ ประเทศญี่ปุน แตมีอนุภาพรายแรงกวา มวลน้ำกอนใหญ สามารถถลมขามจังหวัดกินระยะทางรวมพันกิโลเมตรกวาจะลงทะเล และที่สำคัญก็คือผูที่ ไดรับความเดือดรอนจากสึนามิน้ำจืดมีจำนวน มากกวาสึนามิจากประเทศญี่ปุนเสียอีก แตไมวาจะเปนสึนามิน้ำจืด หรือน้ำเค็ม สิ่งที่ไมแตกตางกันเลย นั่นก็คือผลกระทบที่เกิดจากภัย ธรรมชาติที่ตางสรางความสูญเสียทั้งรางกาย จิตใจ รวมถึงทรัพยสิน ตางๆ ซึ่งไมสามารถประเมินมูลคานานับมหาศาลนี้ ได แตอีกแงมุมหนึ่งที่ดีๆ ของวิกฤตการณอุทกภัยในครั้งนี้นั้น คนไทย ยังสามารถตอกย้ำและยืนยันไดวาไมวาจะเกิดเหตุการณที่เลวราย หรือย่ำแยแค ไหน โดยในที่สุดแลว คนไทยก็ ไมทิ้งกัน ซึ่งเชื่อมั่น เหลือเกินวาคนไทยทุกคนที่กำลังประสบอุทกภัยในครั้งนี้ก็นาที่จะรับ รู ไดถึงความรูสึกนี้ และก็พรอมเสมอที่จะจับมือและอยูเคียงขางรวม กาวผานวิกฤตการณที่เลวรายนี้ ไปพรอมๆ กัน

G-MagZ IT MAGAZINE

p25-26_Success_PTT.indd 26

30/12/2554 12:40:38


หมอลี

Banking 2012

Banking is changed รูปแบบธนาคารจะแปรรูป หรือแปรเปลี่ยนอยางไร หากคิดนอกกรอบ หลังจากป 2012 เปนตนไปเราจะเห็นไดมากขึ้นหรือเปลา

จริงๆ แลวนาจะเปนเรื่อง Banking หลังป 2011 แต ผมเห็นวา ชาวมายา อุตสาหบอกเราวา โลกจะเริ่มตน ใหมป 2012 ผมก็เลยจั่วหัวเรื่องใหสอดคลองซะหนอย.. ผมไปเจอบทความเรื่อง Banking is changed จาก Outside in ซึ่งหมายความวาวิเคราะหจากมุมมองคนนอก ซึ่งผมคงไม สามารถไปพูดในเรื่อง Business แตจะมาเลาในมิติของ IT และ ตัวอยางที่ยก ก็หยิบมาจากบทความดังกลาวครับ

ทีนี้มันจะไปเกี่ยวอะไรกับ 2012 ละ ผมอยากจะยกตัวอยางสอง เรื่องที่เป็นธนาคารของตางชาติแลวกัน ที่เหลือลองไปคนหา เพิ่มเติมกันได ตัวอยางแรกคือธนาคาร HSBC ซึ่งไดขยายไป ทั่วโลก ดวยการควบรวมกับธนาคารทองถิ่นของแตละประเทศ จากนั้น HSBC ไดปรับปรุง IT ขนาดใหญ (ตามภาพประกอบ) จนกระทั่งปจจุบัน

Traditional Banking IT landscape

จะเห็ น ว า มี Component และ Stockholder ของแต ล ะ Component มากมาย หมายถึง ตนทุนในการจัดการ มากขึ้น ซึ่งแนนอนครับ การที่เราจะสราง Datacenter มารองรับกิจการ ธนาคารนั้นมันยากเย็นนัก ภาพนี้ ไมไดมีอะไรมากนอกจากที่ผม จะบอกวามันยุงมาก ยากมาก และแพงมาก ในการเปน Bank G-MagZ IT MAGAZINE

p27-28_Dr. Lee.indd 27

27

12/29/2011 4:11:18 PM


ผลที่ไดรับมันหอมหวลครับ โดยกลาประกาศ ตามภาพอีกทีนะ (นาจะตั้งชื่อเรื่องวา ขางหลังภาพ)

ประเด็นที่ผมจะชี้แจงคือ HSBC สามารถ ใชเทคโนโลยีไดอยาง ดีเยีย่ ม ใน Concept การสราง Services ตางๆ ขึน้ ไปเปน Cloud หรือจะเรียกวา มีความพรอมในการใหบริการ Banking as a Services แมจะไมไดเปดให Bank อื่นๆ มาใชบริการ แตกจ็ ะเห็น ไดวา เมื่อ HSBC ขึ้นสาขา หรือบริการทางการเงิน เชน Credit Card เคาสามารถทําไดอยางรวดเร็วและตนทุนตํา ยั ง ไม พ อครั บ ลองเอาอี ก ตั ว อย า ง ธนาคารที่ ไ ม มี ส าขา แหงประเทศญี่ปุน

ผมจะยกตัวอยางการเปดบัญชีของธนาคารแหงนี้ ใหชม จะได เห็นวาแรงส เปนอยางไร โดยลําดับตามนี้ 1. Online เขากรอก Personel information 2. ถ า ยรู ป ใบขั บ ขี่ ด ว ยกล อ ง Digital หรื อ ผ า นกล อ งมื อ ถื อ ที่ รายละเอียดถึง สงไปที่ ebank 3. OCR จะทําหนาที่ Convert Image ของ Data ที่เกี่ยวของ เช็คขอมูลที่ไดกบั สวนตางทีเ่ กีย่ วของ จากนัน้ จับใส Database สราง Account ของเราขึน้ มา สง Mail กลับมาบอกรายละเอียด ทางบัญชีใหกบั เรา รวมทัง้ กระบวนการตรวจสอบความมีตวั ตน ของเรา ถาไมมีอุปสรรค ทุกอยางก็ผานโลดครับ สวนเรื่องการฝากถอนเงินสดใหไปรับบริการที่ ไปรษณีย หรือ รานสะดวกซื้อ Services ตางๆ ของธนาคาร ทําไดผานมือถือ พระเจามันยอดมากที่สาขาอยูในมือถือ นัน้ เปนสองตัวอยาง ทีผ่ สมผสานเทคโนโลยี สราง Model ธุรกรรม ทางการเงินแบบใหมมารองรับ แตมันไมไดมีแคสอง มันจะมี เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ หลัง 2012 เอาเปนวา ที่เกิดแลว และพัฒนาไป สูอนาคต มีมาโชว ใหดูตามตารางขางลาง

ธนาคารแหงนี้ สรางกระบวนการและวิธีการที่เตรียมมาดีมาก สําหรับการติดตอของลูกคาผานทาง Internet โดยเฉพาะ Mobile (Fully m commerce) แนนอนหลายคนคงถามผมวา จะไปรับ เงินที่ ไหน ไปรับที่ ไปรษณียครับ (Outsource สาขาไปนี้เอง) และรานสะดวกซื้อ ที่ผมไมขอเอยนาม

ไปลองเปดๆ ดูนะครับ ไมแนเราอาจมีนายแบงคคนใหม เกิดขึ้น อีกคน จินตนาการยอมอยูเหนือการเรียนรู แตถาภาวนา จนถึงแกน จะพบความจริงแหงการหลุดพน

28

G-MagZ IT MAGAZINE

p27-28_Dr. Lee.indd 28

12/29/2011 4:11:22 PM


สถานีชองนนทรี

เรื่องลวงของป 2012 “Doomsday” ทฤษฎีที่โดงดังมากสุดคงตองยกใหกับคําทํานายที่วา โลกบูดเบี้ยวใบนี้จะแตกดับในวันที่ 21 ธ.ค. 2012 หรืออีก 11 เดือนขางหนา...ดวยชุดเลขสวย 212012

ภาพเหตุการณบนโลก จากภาพยนตรวันสิ้นโลก 2012 Doomsday ความเชื่อตามสัญลักษณของ ชนเผามายัน

ใครเคยดูหนังวันสิ้นโลก 2012 หรือเคยอานขาวจาก หนังสือพิมพเรื่องคําทํานายในป 2012 พอหายใจแวบ เดียวตอนนี้ก็อยูในป ค.ศ. นี้แลว ครั้งนี้จึงนําบทความ มาบอกตอเพื่อทบทวนเรื่องราวใหพอนึกยอนกันพอสังเขป วากันวาเรื่องวันสิ้นโลกเปนทฤษฎีที่คิดคนขึ้นโดยชนเผามายัน วันดังกลาวถือเปนวันสิ้นสุดปฏิทินลองเคาต (Long Count) โดยระบุวาในวันที่ 21 ธ.ค. 2012 โดยคําทํานายระบุเอาไววา ในวันนัน้ โลกจะเผชิญกับการเปลีย่ นแปลงครัง้ มโหฬาร ไลเรียง ตั้งแตภัยธรรมชาติที่จะทําลายทุกสิ่งไปจนถึง สงครามอภิมหา โลกาวินาศ จนไมมีมนุษยคนใดมีชีวิตรอด ซึ่งอยางหลังนี้อาจ เชื่อมโยงไดกับทฤษฎีสงครามโลกครั้งที่ 3 ของนอสตราดามุส โหราจารยที่ทํานายไว

นาแปลกที่นอกจาก 212012 จะเปนวันสุดทายของปฏิทิน ชนเผามายันแลว ยังมีขอ มูลทางดาราศาสตรทร่ี ะบุไววา จะเกิด พลังงานลึกลับที่จะเปลี่ยนแปลงโลกไปตลอดกาล โดยในเวลา ทีด่ วงอาทิตยอยูห า งจากเสนศูนยสตู รมากทีส่ ดุ ในชวง ฤดูหนาว ของป 2012 นั้น ดวงอาทิตยจะอยูในระนาบเดียวกับใจกลาง ของทางชางเผือกเปนครัง้ แรกในรอบ 2.6 หมื่นป ซึง่ หมายความ วา พลังงานทุกประเภทจากใจกลางของทางชางเผือกจะถาโถม และเกิดการปะทะกับพลังงาน ทั้งที่มองเห็นและมองไมเห็น ของโลกในวันที่ 21 ธ.ค. 2012 เวลา 23.11 น. (11.11 PM ตามเวลาสากล) อีกประเด็นหนึ่งที่คาดการณก็คือ จะมีดาวฤกษที่ชื่อวา นิบิรุ จะโคจรเขามาใกล โลก ซึ่งมีผลกระทบอยางแนนอนเนื่องจาก G-MagZ IT MAGAZINE

p29-30_

.indd 29

29

12/29/2011 3:47:09 PM


คอมพิวเตอร Hyderabad) ซึ่งมีแนวโนมเกี่ยวกับการยกระดับ พลังงานขึ้นสูงสุดจะเกิดขึ้นในป 2012 นี้ การพลิกกลับขั้วของแกนแมเหล็กโลก คือกระบวนการเมื่อขั้ว ทิศเหนือและขั้วทิศใตกลับตําแหนงกัน เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นที่จุด หนึ่งของเวลา สนามแมเหล็กโลกจะลดลงเกือบจะถึงศูนย เกาซ โลกที่จุดนั้นของเวลามีคุณสมบัติของแมเหล็กเปนศูนย สิ่งนี้บังเอิญมาเกิดขึ้นพรอมกันกับการหมุนรอบพลิกกลับขั้ว ของดวงอาทิตย ในทุกๆ สิบเอ็ดปพอดี

ภาพจําลองวิถีของ วงโคจรของระบบสุริยะ ที่จะตรงกันในวันที่ 212012

มันเปนดาวฤกษ ซึ่งถามันโคจรเขาใกลๆ วงโคจรของระบบ สุริยะนี้ ก็สรางความปนปวนได บวกกับวิถีโคจรของมันที่จะ โคจรเขามาใกลๆ และมันจะโคจรเขาเปนเสนตรงพอดีในวันที่ 21 ธันวาคม ค.ศ. 2012 (ชวงจบกึ่งกลางพุทธกาลพอดี) ก็คือ ดวงอาทิตย โลก และนิบิรุ อยูในระนาบเดียวกันพอดี วันนั้น จะเปนวันวิบัติเชนกัน

ในประวัติศาสตรของมนุษยยุคใหม ปรากฎการณแกนโลก พลิกตัวที่เคยเกิดขึ้นนั้นไมเคยถูกบันทึกมากอน แตในปจจุบัน แบบตัวอยางคอมพิวเตอรสามารถทํานายผลลัพธที่เปนจริง ได ซึ่ง NASA เคยนําคําพูดที่นากลัวมากลาวถึงในที่สาธารณะ เกี่ ย วกั บ การพลิ ก กลั บ ขั้ ว จะทํ า คุ ณ สมบั ติ ข องแม เ หล็ ก ของ โลกออนแอและเบี่ยงเบนไป แตไมใชศูนยตามแบบตัวอยาง คอมพิวเตอร Hyderabad การพลิกกลับเกี่ยวกับขั้วของโลก และดวงอาทิ ต ย ส ามารถเป น สาเหตุ ใ ห เ กิ ด ป ญ หาที่ จ ริ ง จั ง ดังตอไปนี้ z

นอกจากนี้ ยังมีขอมูลทางธรณีวิทยาที่ชี้วา ป 2012 คือปที่ ซูเปอร โวลคาโน หรือภูเขาไฟใตนําครบกําหนดเวลา 7.4 หมื่น ปที่จะทําลายหรือระเบิดตัวเอง โดยสัญญาณเตือนภัยครั้ง ลาสุด คือ โศกนาฏกรรมคลื่นยักษสึนามิเมื่อป 2004 ที่บอก ใหชาวโลกรูวา โครงสรางพื้นผิวโลกไดเกิดการเปลี่ยนแปลง ครั้ ง ใหญ และการระเบิ ด ของซู เ ปอร โ วลคาโนอาจไม ใ กล ไมไกลบริเวณที่เคยเกิดสึนามิมากอนและเปนที่นาสังเกตุวา ระยะหลังมานี้ เกิดเหตุแผนดินไหว ดินถลม และนําในแมนํา หรือทะเลสาบเหือดแหงบอยครั้งทั่วโลก เปนไปไดที่สวนหนึ่ง เกิดจากภาวะโลกรอน แตก็ไมอาจปฏิเสธไดเชนกันวาโครงสราง ของพื้นผิวโลกกําลังขยับและเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยที่มนุษย ไมรูตัว

เชื่อตามสัญลักษณของชนเผามายัน

30

จากการทํ า งานของนั ก วิ ท ยาศาสตร คอมพิวเตอรจํานวนหนึ่งที่ไดศึกษาปรากฎการณ แ กนโลกพลิ ก ตั ว บอกว า โลกและ ดวงอาทิตยทั้งสองมีความเกี่ยวของกันและ สั ม พั น ธ กั น โดยจะแลกเปลี่ ย นพลั ง งาน และใช จ นหมดกระบวนการหนึ่ ง จนเกิ ด กระบวนการของการพลิ ก กลั บ ขั้ ว เกิ ด ขึ้ น ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเกิดขึ้นเมื่อหลายลานปกอน เมื่อสัตวจําพวกไดโนเสารที่สาบสูญไปใน ชวงเวลานัน้ (วิเคราะหหรือทํานายดวยระบบ

z

z

z

z

z

z

ระบบอิเล็กโทรนิกสจํานวนมากจะทํางานผิดปกติ (ระบบ ขีปนาวุธ, computer) การอพยพของฝูงสัตว เชน นก หรือปลาวาฬ ทําใหสูญเสีย ทิศทางและอื่นๆ ระบบภูมิคุมกันโรคในบรรดาสัตวรวมถึงมนุษยจะทําใหออน อยางมาก ทํ า ใหภู เ ขาไฟเพิ่ ม ขึ้ น เกิ ด การเคลื่ อ นที่ ข องเปลื อ กโลก แผนดินไหว และแผนดินถลม สนามแม เ หล็ ก โลก (Magnetosphere) จะอ อ นแอลง และการแผรังสีคลื่นแมเหล็กไฟฟาจากดวงอาทิตยจะเพิ่ม ปริมาณถึงระดับอันตราย กอใหเกิดมะเร็งผิวหนังตามมา ซึ่งหลีกเลี่ยงไมได กลุมวัตถุในอวกาศที่มีเสนผานมากมายจะเฉียดเขาใกล โลก ไดงายขึ้น แรงดึงดูดของโลกจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

ทั้งหมดนี้เปนคําทํานายและการคาดการณอยางเดาๆ เพราะ คําถามเหลานี้ถูกสงไปยังองคกรนาซา ที่รับคําถามเกี่ยวกับ Doomsday มาเปนพันๆ ครั้ง และไดตอบไปมากมายแลว แตก็ยังมีคําถามสงเขามาเรื่อยๆ ซึ่งไมรูวาจะถามอีกนานมั๊ย ทางนาซาเลยจัดทําขอมูลเผยแพร ดังนั้นกรุณาอานกอนคอย ถามกัน (นักวิทยาศาสตรเบื่อจะตอบแลว) ที่ http://www. nasa.gov/topics/earth/features/2012.html ดวยสโลแกนที่ วา Your future Our mission

G-MagZ IT MAGAZINE

p29-30_

.indd 30

12/29/2011 3:47:10 PM


Ad_FirstLogic_OK.ai 30/12/2554 12:00:37


p32_Ad_Gable.indd 32

30/12/2554 12:27:20

G-Magz Vol.29  

G-ABLE Magazine Volume 29

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you