__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

GRØN 2030 PLAN GRØN BETYDER SAMMEN. GRØN BETYDER NU.1


TÆNK GRØNT

2


Fremad. Nu. En samlet grøn 2030/40plan Radikale i Kolding har en vision - og den er grøn. Klimaet og miljøet er udfordret. Det kræver handling - nu. Der skal mange initiativer og tiltag til - men vi har brug for en samlet plan med ambitiøse mål, hvor vi sammen med borgere, uddannelser og virksomheder kan realisere den grønne omstilling. Klima- og biodiversitetskriserne er globale problemstillinger, men konsekvenserne rammer også lokalt, hvor vores daglige liv bliver påvirket i alt fra energi til transport, fødevarer, forbrug og adfærd. Med en samlet grøn plan kan vi skabe rammerne for, at alle borgere uanset baggrund kan komme godt og trygt igennem disse forandringer. Vi kan sætte en retning, der ikke alene gør Kolding bæredygtig, men som også lægger fundamentet for en positiv vækst, der kan udvikle Kolding som grøn, levende og leveværdig kommune. Med en samlet grøn plan kan vi skabe sammenhæng på tværs af sektorer, handleplaner og delmål, og ikke mindst får vi mulighed for at prioritere de mange tiltag, så vi kan gennemføre den grønne omstilling skridt for skridt med respekt for vores fælles ressourcer og medarbejderne, der skal være med til at løfte opgaven. Grøn betyder samlet plan. Grøn betyder nu.

Bo Skibelund

Merete Due Paarup

Formand Radikale Spidskandidat KV Radikale Kolding Radikale Kolding 3


VI HAR EN VISION Klimaet og miljøet er udfordret. Det kræver handling - nu. Der skal mange initiativer til, vi skal arbejde sammen på tværs og vi skal sikre en klar prioritering og en samlet langsigtet plan. Her er vores bud:

4

SAMMEN Inddragelse. Demokrati.

GRØN ENERGI Besparende. Vedvarende.

Radikale Venstre vil mere inddragelse og mere reel inddragelse af borgerne. Og så vil vi arbejde for at etablere et samarbejde med det lokale erhvervsliv og uddannelsesinstitutionerne i en grøn task force, der kan koordinere og eksekvere de mange handleplaner.

Radikale Venstre vil have klare mål for energieffektivisering og udvikling af den vedvarende energi. Vi vil udfase brugen af fossile brændsler og arbejde for, at Kolding Kommune som geografisk enhed bliver CO2-neutral og selvforsynende med vedvarende energi til el og varme.

Se mere side 6

Se mere side 14

MERE NATUR Vildere. Grønnere.

MERE NATUR Vildere. Grønnere.

Radikale Venstre vil mere vild og varieret natur. Vi vil gøre Kolding til en giftfri kommune og vi vil udvikle bymidten til et moderne grønt samlingspunkt for kommunens borgere. Vi vil kæmpe for de lokale fødevarer og etablere et forsøgsområde, hvor vi kan udvikle det økologiske og naturnære landbrug.

Radikale Venstre vil skifte bilkaos ud med en gennemtænkt, grøn infrastruktur. Vi siger max 30 min. på cykel for alle der bor og arbejder i Kolding by. Det er nu, vi skal bygge et gennemtænkt netværk af ladere til el-cykler og elbiler. Og det er nu, vi skal styrke delebilsordninger, flextrafik og offentlig transport.

Se mere side 10

Se mere side 18


TÆNK GRØNT

CIRKULÆR ØKONOMI Fra affald til varig ressource Radikale Venstre vil arbejde for, at kommunens indkøb og udbud stiller målrettede grønne krav til leverandørerne, så kommunen understøtter den cirkulære økonomi. Og så vil vi gøre det nemt for den enkelte borger at sortere affaldet. Se mere side 22

GRØN ENERGI Besparende. Vedvarende. Radikale Venstre vil styrke fokus på grøn ledelse, bæredygtigt design og grøn teknologi. Vi ønsker at tiltrække flere uddannelser, så Kolding som uddannelsesby både står for design og bæredygtighed. I samarbejde med de lokale uddannelser og erhvervslivet vil vi sætte fart på lokal innovation og udvikling af klima- og biodiversitetsvenlige løsninger. Se mere side 30

BYG GRØNT Klogere kvadratmeter Radikale Venstre vil arbejde for, at alt fremtidigt byggeri tager højde for hele livscyklussen fra produktion og brug til bortskaffelse. Den eksisterende bygningsmasse skal energieffektiviseres og holdes attraktiv og vi skal udnytte kommunens egne lokaler bedre, så vi undgår spild. Se mere side 26

Har du spørgsmål eller er du interesseret i at vide mere, er du velkommen til at kontakte os på www.radikalekolding.dk 5


SAMMEN

DESIGNER VI EN GRØN FREMTID

6


Radikale Venstre vil en ambitiøs grøn omstilling. Hvis det skal lykkes, har vi brug for at samle alle gode lokale kræfter. Fra erhvervsliv og uddannelser og uddannelsesinstitutionerne til fagfolk og den enkelte borger. Det er sammen, vi kan udvikle, skabe og accelerere den grønne omstilling og bæredygtig vækst.

GRØN TASKFORCE Den grønne omstilling giver nye muligheder for skabe udvikling, men det stiller store krav til koordinering og samarbejde mellem de centrale aktører og kommunen. Derfor ønsker vi at etablere en tværgående task force i samarbejde med Business Kolding / de lokale virksomheder, forsyningsselskaber, foreninger, uddannelsesinstitutioner - og kommunen. Enheden skal sikre fremdrift og bred koordinering. Og den skal eksekvere handleplaner og følge op med statusrapporter, som kan danne baggrund for nye delmål m.v. Det skal være enkelt og agilt med fokus på handling. FAGFOLK OG EKSPERTER I SPIL: Vi har en guldgrube af fagfolk i forvaltningerne, og vi har adgang til eksperter og forskere, der kan supplere med relevant viden. Vi vil lytte og bringe de stærke kompetencer bedre i spil. Den grønne omstilling er omfattende og kvalitet i løsningerne forudsætter et afsæt baseret på viden og indsigt.

ing, der virker i hverdagen. Derfor vil vi give borgerne reelle muligheder for at bidrage til udviklingen med lokale borgerråd, midlertidige særlige udvalg og lignende initiativer. På den måde kan borgerne få medindflydelse og medansvar for konkrete problemstillinger. Og politikerne vil få ny viden og ideer, der kan afprøves i samspil med lokalbefolkningen. Det ser vi som et positivt samspil. AKTIVE OPGAVEUDVALG OG NYE FORMER FOR INDDRAGELSE Borgerne skal inddrages. Derfor vil Radikale Venstre aktivt bruge muligheden for at oprette særlige opgaveudvalg, borgerråd og nye måder at inddrage borgerne. På den måde kan borgerne få medindflydelse og medansvar for konkrete problemstillinger. Og politikerne vil få ny viden og ideer, der kan afprøves i samspil med lokalbefolkningen. Det ser vi som et positivt samspil, ikke kun på det grønne område, men generelt i kommunens politik.

NYE FORMER FOR INDDRAGELSE: Det er den almindelige borger, der er eksperten, når det handler om, hvordan det er at bo, leve og arbejde i Kolding Kommune – og hvordan vi bedst skaber en grøn omstill-

TØR VI. KAN VI: Vidste du, at Gentofte siden 2015 har haft 34 midlertidige særlige udvalg, hvor borgerne er blev inviteret med ind i det politiske maskinrum? Sammen med politikere har de fundet nye og kreative løsninger på lokale problemer. Flere andre kommuner har i dag også nedsat borgerråd. 7


SÅDAN VIL VI GØRE: Radikale Venstre ønsker at samle alle gode kræfter, så vi koordinerer indsatserne og får alle med på den grønne bølge. Det kræver, at der som led i kommunens overordnede strategi er fokus på såvel kommunens egne forvaltninger som de eksterne samarbejder med lokale aktører og endelig ikke mindst styrkelse af borgerinddragelsen. PLANEN OMFATTER: • Oprettelse af Grøn Task Force. Med et strategisk forpligtende fokus på tværs af den grønne plan. Et udvalg som driver sammen med forsyningsselskaber, foreninger, Business Kolding og uddannelsesinstitutioner og kommunen. • Nedsættelse af midlertidige særlige opgaveudvalg og råd med borgere, aktive foreninger, unge klimaråd og andre grønne aktører, der både skal komme med anbefalinger og kunne sætte initiativer i gang. • Temamøder i alle stående fagudvalg med fokus på de verdensmål, der omhandler grøn omstilling, miljø, vand og energi. Møderne skal bidrage til at løfte indsatsen på tværs af alle områder. • En grøn pulje med 1 mio. kr. årligt til grønne borgerdrevne initiativer. • Styrket indsats for fundraising med fokus på at skaffe ekstern finansiering til grønne løsninger.

8

GRØN FUNDRAISING OG GRØNNE PULJER Radikale Venstre vil afsætte midler til en grøn pulje, der skal give borgerne mulighed for at søge støtte til nye grønne borgerprojekter. Målet er at stimulere initiativer, engagement og få grønne ideer til at spire. Vores fundraiser enhed skal styrkes og sammen med den tværgående task force kortlægge puljer og sikre ekstern finansiering via de mange mulige internationale, nationale og regionale puljer. Desuden skal enheden formidle information om støttemuligheder til relevante aktører, så vi får gearet vores ideer og initiativer.

TØR VI. KAN VI Vidste du, at Gentofte siden 2015 har haft 34 midlertidige særlige udvalg, hvor borgerne er blev inviteret med ind i det politiske maskinrum? Sammen med politikere har de fundet nye og kreative løsninger på lokale problemer. Flere andre kommuner har i dag også nedsat borgerråd.


INSPIRATION, INFORMATION OG INTERAKTION

FOKUS PÅ BORGERNES EGNE VANER FX MADSPILD

En ambitiøs grøn omstilling forudsætter viden og kendskab til løsningerne hos både borgere og virksomheder. Derfor er grøn læring og uddannelse helt nødvendige virkemidler i både skoleog uddannelsessystemet, i efteruddannelse af håndværkere og i fritidstilbuddene til borgerne.

Vi har i dag et højt spild af madvarer, fordi mad, der ikke kan sælges, ikke bliver sorteret, inden det ryger i containeren. Sådan behøver det ikke at være.

Der findes allerede nu gode muligheder for at styrke dialogen med f.eks. Komtaineren og andre pop-up, rul ud, kig ind initiativer. De vil alle kunne inspirere, informere og interagere i børnehaver, på uddannelsesinstitutioner, i lokale nabolag, på virksomheder, m.v.

Vi ønsker også at støtte initiativer, der bringer borgerne tættere på de lokale økologiske landmænd. Vi kan sørge for gode rammer hvis en forretning ønsker f.eks at tage initiativ til mindre emballage. Ofte starter ideer og initiativer hos ildsjæle og det skal vi være klar til at støtte op om.

FAKTA I Sønderborg etablerede man i 2007 et offentligt privat partnerskab under navnet ProjectZero. Siden har kommunen i samarbejde med lokale virksomheder og uddannelsesinstitutioner arbejdet for at gøre Sønderborg CO2-neutral i 2030. ProjectZero drives den dag i dag af et sekretariat, som implementerer og driver projekterne. Det har også ansvar for at koordinere, monitorere og kommunikere om effektskabelsen og de gode omstillingshistorier fra borgerne og virksomhederne.

9


MERE NATUR VILDERE. GRØNNERE

10


Radikale Venstre ser naturen og biodiversiteten som en forudsætning for det gode liv. Den urørte natur har i mange år været forsømt, og biodiversiteten er i disse år i voldsom tilbagegang. Grøn betyder derfor for alvor NU.

MERE VILD NATUR: Den vilde natur i Kolding har brug for plads og variation. Derfor vil vi øge arealet af forskellige naturtyper som skov, vådområder, overdrev m.v., hvor det primære formål er at understøtte biodiversiteten. Naturområderne skal bindes sammen med grønne korridorer. Og så skal flere golde græsplæner gøres vilde med vilje. BÆREDYGTIGT LANDBRUG: Kolding er kendt for sin gode landbrugsjord. Vi ser mulighed for at samarbejde med landbruget om at blive foregangskommune for en økologisk, naturnær og biodiversitetsvenlig fødevareproduktion. GRØNT BYLIV: Vi vil mere grønt i byen. Byhaver, grønne tage og rekreative grønne byrum er væsentlige elementer i et moderne byliv. Det binder naturen sammen med byen, og det er med til at gøre Kolding til en attraktiv og leveværdig by.

KONKRETE MÅL: 1. Kolding Kommune skal drives som en giftfri kommune. 2. Kolding Kommune skal i 2040 som geografisk enhed have 10% varieret natur, hvor det primære formål er understøttelse af forskellige typer natur. 3. Etablering af et forsøgsområde i kommunen, som kan være nationalt foregangsbillede for udvikling af økologisk, naturnært og biodiversitetsvenligt landbrug. 10% af kommunens landbrugsareal skal drives naturnært i 2040. 4. Der skal plantes 1.000 nye træer og etableres 10 byhaver indenfor ringgaden inden 2040.

TØR VI. KAN VI. Vidste du, at London har en målsætning om at gøre hele 50% af byen til grønne områder inden 2050? Og Vordingborg har besluttet at udlægge 100 hektar til arealer med vilde blomster, som skal forbedre bier og andre insekters levevilkår. 11


SÅDAN VIL VI GØRE: Radikale Venstre ønsker en samlet naturhandleplan for hele kommunen, som er forankret i overordnede mål, der beskytter og reetablerer naturen. Handleplanen skal følges op årligt med en status over biodiversiteten og miljøtilstanden, og således danne baggrund for nye delmål. Planen omfatter • Indsatser, der bevarer og bygger videre på økostrukturer og tilstedeværelse af arter i de eksisterende naturområder i kommunen. • Oplæg til udbygning af eksisterende samt udlægning af nye naturområder. Herunder hvordan vi får skabt sammenhængende grønne korridorer, så dyrene kan bevæge sig rundt. • Etablering af en funktion som biodiversitetskoordinator, der kan anvise, hvordan de kommunale afdelinger kan øge biodiversiteten og tilsvarende give gode råd til erhverv, boligselskaber, landbrug og private villaejere. • Oplæg til hvilke kommunale skove der med fordel kan udlægges til urørt skov. Opfølgning på erfaringerne fra Koldings ni ’Vild Med Vilje’ -forsøg. Kommunen skal bruge færrest mulige ressourcer på at ’klippe græs’ og så vidt muligt lade natur være natur. • Indsats for rent vandmiljø i Kolding Havn og Fjord.

12

UDVIDELSE AF NATUROMRÅDE SVANEMOSEN OG FOVSLET SKOV Vi ønsker at prioritere beskyttelse og udvidelse af Svanemosen og Fovslet Skov. Højmosen er i forvejen et unikt naturområde med et højt optag af CO2, og området med Fovslet Skov mellem Vonsild og Ødis er et af de vigtigste grundvandsområder i kommunen. Ved at prioritere dette naturområde, beskytter vi samtidig koldingensernes drikkevand.

LIVET I FJORDEN Biodiversiteten i havet er også under pres, og der er brug for at sikre et rent og varieret vandmiljø i Kolding Fjord. Derfor vil vi arbejde for et stærkere og mere forpligtende samarbejde om miljøbeskyttelse og biodiversitet med de andre kommuner omkring Lillebælt, og gerne som led i en styrkelse af Naturpark Lillebælt samarbejdet.


MEGET MERE VILD MED VILJE

LOKALE ØKOLOGISKE FØDEVARER

Græsplænen var i 1700-tallet et symbol på aristokraternes rigdom. I dag er græsplænen blev alle mands eje, men for insekterne er de golde ørkener. Derfor skal kommunens arealer kun holdes, der hvor det reelt tjener et formål. Samtidig skal virksomheder og villa-ejere opmuntres til at lade haver og ude-arealer være vilde med vilje.

Radikale Venstre ønsker at understøtte lokal, økologisk og biodiversitetsvenlig produktion af fødevarer.

FLERE GRØNNE BYRUM Grønne rekreative byrum er med til at gøre byen attraktiv og leveværdig. De bidrager til borgernes sundhed og velvære og skaber en tættere sammenhæng mellem by og natur. Derfor ønsker Radikale Venstre, at de nuværende strategier for biodiversitet, bynatur, og træer følges op med handleplaner, der realiserer de grønne byrum. Dette skal omfatte etablering af byhaver og udnyttelse af byens tage.

Derfor vil vi kæmpe for at etablere et forsøgsområde, hvor landmænd, der ønsker det, mere frit kan udvikle det naturnære landbrug. Det kan være landmænd, der ønsker at prøve kræfter med permakultur, skovlandbrug eller andet. Det kan være skolekøkkener koblet sammen med en lokal, økologisk landmand. Det vigtigste er, at det bidrager til at udvikle det naturnære landbrug. Initiativet skal understøttes med skærpede krav til økologi og minimal udledning CO2 i forbindelse med kommunens indkøb.

13


GRØN ENERGI RENERE. SUNDERE.

14


Den energi, vi ikke bruger, er den grønneste. Øget energieffektivisering er et første vigtigt skridt i den grønne omstilling. Men Radikale Venstre i Kolding vil mere handling NU. Vi vil udfase brugen af fossile brændsler og arbejde for, at Kolding Kommune som geografisk enhed bliver CO2-neutral og selvforsynende med vedvarende energi til el og varme.

SELVFORSYNENDE MED VEDVARENDE ENERGI: Udbygning af vedvarende energi kræver en masterplan. Vi ønsker en samlet handlings- plan, der beskriver, hvilket mix af vedvarende energityper (sol, vind, geotermi, udnyttelse af spildevand og spildvarme, m.v.), der skal etableres for at opnå selvforsyning. Planen skal anvise, hvordan og hvornår vi realiserer målet om at blive selvforsynende frem mod 2040. ENERGIEFFEKTIVISERING: Energieffektivisering af bygningsmasse, industriprocesser og borgernes adfærd, er central i den grønne omstilling. Det er afgørende for at nedbringe udledningen af CO2, og det er afgørende for at vi sideløbende kan producere en mængde vedvarende energi, der matcher vores reelle behov. Vi ser ikke et stort antal vindmøller og solcelleanlæg i kommunen som et mål i sig selv eller en anledning til at overforbruge energi. Vi ønsker den produktion, det kræver at dække vores eget forbrug, efter at forbruget er gjort så effektivt som muligt. Det er ansvarligt. Og hensynsfuldt. MAKSIMAL UDNYTTELSE AF SPILD: Vi ønsker fuld fokus på udnyttelsen af spildevand og spildvarme. Sol og vind kan dække strømforbruget, men ikke varmeforbruget uden supplement fra andre mere stabiliserende energikilder. Her har BlueKolding allerede leveret smarte løsninger indenfor udnyttelse af spildevand og sammen med udnyttelse af spildvarme fra industrien er det i dag de mest bæredygtige løsninger til produktion af energi. Det skal vi understøtte – naturligvis.

KONKRETE MÅL: 1.Kolding Kommune som geografisk enhed skal være CO2-neutral senest 2040. 2. Kolding Kommune som geografisk enhed skal være selvforsynende med vedvarende grøn energi senest 2040. 3. Brug af fossile brændsler skal være udfaset i Kolding Kommune som geografisk enhed senest 2040.

TØR VI. KAN VI. Vidste du, at Samsø allerede er CO2-neutral og selvforsynende med 100% vedvarende energi. Kommunens næste ambitiøse mål er at blive 100% fossilfri i 2030. I København er målet at blive CO2-neutral allerede 2025. Sønderborg og Frederiksberg vil være CO2-neutrale i 2030. 15


SÅDAN VIL VI GØRE: Radikale Venstre ønsker en årlig energiredegørelse og en samlet handlingsplan for vedvarende energi, som dækker hele Kolding som geografisk enhed, og som er forankret i en overordnet ambition om at blive CO2-neutral og udfase brugen af fossile brændsler. Handleplanen skal følges op årligt med en status over energieffektiviseringen på de forskellige områder samt status på udbygningen af vedvarende energi, og således danne baggrund for nye konkrete tiltag og delmål.

REVURDERING AF LOKATION FOR VINDMØLLER

Planen omfatter: • Udvidelse af den årlige energiredegørelse i samarbejde med forsyningsselskaber m.fl., så den ikke alene omfatter kommunens egne bygninger, men hele Kolding Kommune som geografisk enhed. • Oplæg til samarbejde omkring energieffektivisering bredt i kommunen.

Tilbage i 2013 blev der udpeget otte områder til vindmøller. Siden har teknikken bag vindmøllerne udviklet sig markant og nye løsninger er kommet til. Vi ser stadig landbaserede vindmøller som en del af den samlede løsning, men mener at det er naturligt at revurdere, hvordan områderne i dag udnyttes energimæssigt optimalt på en måde, der generer naboerne mindst muligt.

• Masterplan for produktion af vedvarende energi, herunder mix af energityper og placering. • Oplæg til energieffektivisering gennem kommunens udbud og indkøb.

INDDRAGELSE OG MEDEJERSKAB Radikale Venstre ser udbygningen af vedvarende energi som en mulighed for lokal værdiskabelse. Vi ønsker, at borgerne i videst muligt omfang inddrages i processen og tilbydes medejerskab.

16


FRA SPILD TIL GULD

SOL PÅ TAGET

Når vi lokalt skaber nye banebrydende, bæredygtige løsninger, skal vi understøtte dem, alt hvad vi kan. BlueKolding har f.eks. designet en løsning, hvor ungdomsboliger bliver opvarmet med energien fra beboernes spildevand. Den slags 100% klimavenlige løsninger, skal tænkes ind i fremtidens byggeri. Det kan vi bl.a. gøre ved at stille høje krav til klima og miljø i kommunens udbud

Tagene på skolerne og på boligblokkene i kommunen udgør samlet set store arealer, der potentielt kunne udnyttes til solenergi på en måde, hvor det hverken generer borgerne eller det omkringliggende miljø. Derfor vil vi i samarbejde med skoler, boligforeninger og andre kæmpe for at få skabt de rammer, der gør det muligt at udnytte dette åbenlyse potentiale.

BIOGAS OG BIOMASSE Biogas og biomasse baseret på afgrøder eller træflis er ikke langsigtede bæredygtige løsninger, og derfor ønsker vi at udfase denne type energiproduktion. Til gengæld anerkender vi biogas og biomasse, der er baseret på affaldsprodukter.

FAKTA: Idag har Kolding Kommune ingen plan for, hvordan kommunen udbygger andelen af vedvarende energi. 8% af kommunens energi kommer i dag fra vedvarende energi. 17


INFRASTRUKTUR RENERE. SUNDERE.

18


Radikale Venstre mener, at Kolding har brug for ny retning for trafikken, hvor vi skifter bilkaos ud med en gennemtænkt, grøn infrastruktur. Det vil gøre byen renere og sundere og belaste klimaet mindre.

BÆREDYGTIG TRANSPORT: Radikale Venstre ønsker en klar prioritering af en mere bæredygtig infrastruktur. Derfor siger vi også nej tak til nye motorveje. Vi kan kun bruge pengene én gang, og det skal være på initiativer, der flytter transporten i en grøn og bæredygtig retning, så den forurener mindre, udleder mindre CO2 og giver mindre trafikalt kaos. BEDRE FORHOLD FOR CYKLISTER: Det er sundt at cykle og det kræver langt mindre plads end biler. Derfor vil vi prioritere cyklismen i Kolding og i særdeleshed omkring skolerne. Det gælder også elcykler og elscootere. Det skal være nemmere, mere sikkert og sjovere. GRØN BYMIDTE: Bymidten indenfor ringgaden skal først og fremmest være et attraktivt sted for borgerne at mødes og være sammen. Derfor ønsker vi alle små veje vurderet i forhold til omlægning til miljøzone, cykelsti, ensretning, kørsel på særlige tidspunkter, veje forbeholdt beredskab, varekørsel og renovation, m.v.

KONKRETE MÅL: 1. Brug af køretøjer på fossile brændsler skal være udfaset senest 2040. 2. Man skal kunne cykle nemt og trygt til og fra alle steder i Kolding by indenfor motorvejsringen på 30 minutter senest 2040. 3. Alle motorvejstilkørsler skal have samkørselspladser, der er udbygget til trafikale nøglepunkter senest 2040. 4. 90% af kommunens skoleelever skal senest 2040 gå, cykle eller benytte kollektiv transport til og fra skole.

TØR VI. KAN VI. Vidste du, at 75% af al trafik i København allerede i dag foregår til fods, på cykel eller med offentlig transport. Andre byer som f.eks. München har sat som mål at nå en fordeling på mindst 80% bæredygtig transport inden 2030 mod max 20% privatbiler. 19


SÅDAN VIL VI GØRE: Radikale Venstre ønsker en samlet trafikhandleplan for hele kommunen, som følges op årligt med en status på udledningen af CO2 og udvikling i forhold til målene i øvrigt. Handleplanen skal tage hensyn til de forskellige behov og muligheder der er, alt efter om man færdes i den indre by, indenfor motorvejen eller i et af kommunens landområder. Handleplanen omfatter: • Etablering af cykelinfrastruktur indenfor motorvejen med cykelbaner, øget sikkerhed ved skoler og optimering af p-forhold med ladere til elcykler og el-scootere ved motorvejstilkørsler og andre trafikknudepunkter. • Kampagne: ’Lån en elcykel’, hvor låneren kan afprøve og efter en periode har mulighed for at købe en el-cykel. • Udvikling af grøn bymidte. • Oplæg til samarbejde med forsyningsselskaberne om udvikling af lade-infrastruktur til el-biler med prioritering af taxier, flextrafik og beboere i centerkommunerne. • Lavere priser på flextrafik. • Udvikling af samkørselspladser ved alle motorvejstilkørsler. • Oplæg til samarbejde med kommunens transportvirksomheder til udvikling af bæredygtig tung transport. • Oplæg til samarbejde i Trekantområdet og andre østjyske kommuner om udvikling af den kollektive transport langs motorvejene og mellem hovedbyerne, så den bliver et reelt, velfungerende alternativ til privatbilismen. • Plan for elektrificering af havnen i forbindelse med havneplanen.

20

CYKEL PÅ ARBEJDE PÅ MAX 30 MINUTTER Hvis du bor og arbejder i Kolding by, skal du nemt og trygt kunne cykle til og fra arbejde på 30 minutter. Radikale Venstre ønsker en gennemtænkt infrastruktur for cyklister, hvor de mere end 20.000 beskæftigede, der pendler til og fra arbejde i byen får en reel mulighed for at vælge cyklen til også selvom man arbejder i et af erhvervsområderne på den anden side af motorvejen.

BØRN CYKLER I SKOLE - NATURLIGVIS De gode vaner grundlægges i de første år. Derfor er forholdene omkring skolerne vigtige. Ved at etablere zoner omkring skolerne, som begrænser kørsel med privatbil, kan vi gøre det nemmere og mere trygt for børnene at cykle i skole. Vi kan også gøre det sjovere at cykle ved at gøre cykelstien til en oplevelse eller ved at supplere med kampagner, hvor børnene optjener point til en tur i Slotssøbadet eller andet.


SAMKØRSELSPLADSER SOM TRAFIKALE NØGLEPUNKTER

GRØNNE BILER OG BUSSER

I dag kræver det en bil, hvis man skal ud til én af samkørselspladserne ved motorvejen, da de hverken er tænkt sammen med cyklisme eller offentlig transport. Det mener vi kan gøres bedre. Vi vil gentænke samkørselspladserne og udvikle dem, så de kan bruges på en måde, der aflaster vejene indenfor motorvejsringen. Det betyder, at man skal kunne cykle og tage bussen til og fra alle motorvejstilkørsler, hvor der er samkørselspladser med moderne p-forhold med ladere til elcykler og elbiler. Og hvor vi understøtter digitale delebils- og samkørselsordninger som f.eks. NaboGo og GoMore, så vi også aflaster motorvejsnettet. Det gælder også for flextrafik, delebiler, centerbyer og landområder.

Kolding som virksomhed skal gå forrest i udfasningen af fossile brændsler. Derfor er det oplagt, at al nyindkøb og leasing af biler og busser omlægges til ren el eller anden vedvarende energi med det samme. Omstillingen til elbiler kræver generelt, at netværket af ladere til el-biler udvikles. Den overordnede strategi for en bæredygtig infrastruktur skal sikre, at netværket udbygges netop dér, hvor privatbilerne supplerer fodgængere, cyklister og kollektiv transport mest meningsfuldt.

GAMMELDAGS P-HUS ELLER MODERNE INFRASTRUKTUR? Vi skal bruge pengene smart og bæredygtigt. Derfor ønsker vi at gå i dialog med skolerne i studiebyen, om det planlagte p-hus. Vi synes det er værd at overveje, om det bør udføres i en mere moderne udgave, som prioriterer attraktive forhold for cykler, elcykler og el-scootere. Studiebyen ligger i forvejen tæt på stationen, så der er alle muligheder for at skabe en bæredygtig infrastruktur, som alternativ til øget trængsel og bilkaos på vejene i midtbyen.

21


CIRKULÆR... FRA AFFALD TIL VARIG RESSOURCE

22


Kolding skal gå forrest, når det handler om at udnytte hver enkelt ressource optimalt. For Radikale Venstre betyder det, at kommunen som virksomhed skal stå som et fyrtårn, når det gælder eget forbrug. I forhold til borgerne og virksomhederne skal vi skabe de rammer, der gør det nemt og attraktivt at gøre det miljømæssigt mest bæredygtige.

SMART SORTERING: Det skal være let forståeligt og nemt i praksis for alle koldingensere at sortere affaldet. Der skal i design være genkendelighed i måden at sortere på, uanset om man er hjemme, i skole eller på arbejde. Men selve affaldssorteringen skal i praksis være skræddersyet til det konkrete behov, så den mest bæredygtige løsning altid er den nemmeste for borgerne. HOLD PÅ SKIDTET: Affald er en ressource, og det tager vi bogstaveligt. Med det ligger der samtidig et klart fokus på de øverste lag i værdikæden. Vi skal styrke deleordninger, reparationsforretninger og genbrugsbutikker, så vi kan genbruge produkterne mest muligt, før vi begynder at genanvende produkterne som råstoffer. Vi vil udnytte affaldet til at skabe vækst og innovation, og det skal afspejles i kommunens indkøb og udbud med krav til, at produkter kan udnyttes som ressource, når de har udtjent deres formål. GENBRUG AF BYGGEMATERIALER: Byggeaffaldet udgør næsten en tredjedel af det samlede affald. Vi ønsker en målrettet indsats, der koordinerer nedrivning af slidte bygninger med nye byggerier. Rester, som f.eks. fundamenter, fra nedrevne byggerier kan gentænkes som elementer i nye byggerier, der skal opføres samme sted. Eksempler fra andre kommuner viser, at denne type koordinering kan bidrage med tæt på 100% genbrug/genanvendelse. Desuden kan det gennemføres med økonomisk besparelse.

KONKRETE MÅL: 1. Kolding skal genanvende 90% af det husholdningsaffald, der indsamles i kommunen senest 2040. 2. Kolding skal genanvende 90% af det erhvervsaffald, der indsamles i kommunen senest 2040. 3. Kolding Kommune skal som virksomhed udfase al brug af engangsplast.

TØR VI. KAN VI. Vidste du, at man allerede genanvender ca 80 % af borgernes affald i den Østrigske delstat Oberösterreich? Og Sloveniens hovedstad, Ljubljana, har med en Zero Waste-strategi de seneste 10 år ændret byens affaldshåndtering til at blive én af verdens bedste. I 2008 blev kun 29,3% af byens affald genanvendt. Ved udgangen af 2018 var byen nået op på at genanvende 68% af alt affald.

23


SÅDAN VIL VI GØRE: Radikale Venstre ønsker en overordnet handleplan for Koldings håndtering af affald og ressourcer som en del af en samlet grøn plan for kommunen. Planen skal tage udgangspunkt i principperne for cirkulær økonomi og sætte en samlet grøn retning for al brug af ressourcer i kommunen, herunder indsatserne fra den eksisterende affaldsplan. Handleplanen skal følges op årligt med status på genanvendelse og udnyttelsen af de forskellige grupper af ressourcer, og således danne baggrund for nye konkrete tiltag og delmål. Planen omfatter: • Udvikling af smart sortering i samarbejde med brugergrupper. • Oplæg til samarbejde med byggebranchen om koordinering og udnyttelse af byggeaffald.

Produkter holder længere, hvis producenten også har ansvaret for at vedligeholde dem. På den måde kan serviceordrer (product as service) være med til at gøre kommunens løsninger mere bæredygtige.

• Gennemgang af Kolding Kommunes indkøb og udbud med henblik på at målrette disse til cirkulær økonomi.

I flere andre kommuner har man f.eks. valgt at udlægge byens belysning som en serviceordre. I stedet for selv at indkøbe og udskifte pærerne, får producenten ansvaret for dette. Dermed får producenten et incitament til at få pærerne til at holde så længe som muligt og gøre det så nemt som muligt at udskifte dem.

• • Opdatering af Kolding Kommunes retningslinjer ved indkøb og udbud, så de bliver udstyret med miljømæssigt og social bundlinje, der sikrer at der foretages bæredygtige indkøb.

Man kan også sende kontormøbler eller andet i udbud på denne måde. Når produkterne holder længere, kræver de færre ressourcer. Det mindsker mængden af affald, og det er godt for miljøet.

• Oplæg til samarbejde med lokale virksomheder om at skabe målrettet vækst med cirkulær økonomi.

24

PRODUKTER SOM SERVICEORDRE


NEMT, NEMMERE, NEMMEST

MINDRE AFFALD – MERE UDVIKLING

Vi kan øge genbrug af affald markant ved at gøre affaldssorteringen af genbrugelige og genanvendelige materialer til det nemmeste for borgerne, og bytte rundt så det i stedet er restaffaldet, der skal afleveres i fælles opsamlingsbeholdere i kort gåafstand fra de enkelte husstande.

Der er penge i skidtet. Også det, der ikke er der. Emballage er affald 2 minutter efter man er hjemme med varen, og det er et eksempel på, at der er brug for løsninger, der minimerer brugen af emballage eller på anden vis tænker emballage smartere. Det samme gælder, når der bruges materialer til produkter generelt. Kolding kan med design og innovative løsninger på den måde bruge cirkulær økonomi som afsæt for udvikling.

FAKTA: Kolding har i dag en lovgivningsbestemt affaldsplan med en række gode initiativer. Radikale Venstre støtter op om affaldsplanen, men ønsker at skærpe målsætningerne og udbygge de konkrete initiativer.

25


BYG GRØNT KLOGERE KVADRATMETER

26


Byggeriet står i dag for op mod 40% af CO2-udledningen. Der skal mere fokus på brugen af materialer, og Radikale Venstre i Kolding mener, at tiden er inde til, at kommunen går forrest NU. Både når det gælder den eksisterende bygningsmasse og nybyggeri.

KLOGE KVADRATMETER: Kolding Kommunes bygninger skal udnyttes bedre. Mange af bygningerne bliver i dag kun brugt få timer om ugen. Den kommunale bygningsmasse i Kolding dækker ca. ½ million kvadratmeter, så der er mange penge og meget energi at spare ved at samle aktiviteter under samme tag og sikre, at bygningerne er i brug flere af døgnets timer. I FRONT MED RENOVERING: Ca. 50% af en bygnings CO2-udledning stammer fra opførelsen. Derfor skal der kun bygges, når der virkelig er brug for det. I stedet skal Kolding Kommune gå forrest med renovering og energieffektivisering af kommunens egne eksisterende bygninger og generelt bidrage til at fremme renovering blandt virksomheder og private. BÆREDYGTIGT NYBYGGERI: Bygherrerne skal vide, at vi ønsker, at hele livscyklussen fra produktion, brug, bortskaffelse og recirkulering er med til at udgøre et moderne, attraktivt byggeri. Derfor ønsker vi også at stille krav til, at nyt byggeri certificeres som energimæssigt, materialemæssigt og socialt bæredygtigt. Når vi lokalt udvikler fantastiske metoder til udnyttelse af spildevand, skal vi løfte overliggeren og turde stille nye minimumskrav til byggeriet.

KONKRETE MÅL: 1. Kolding Kommune skal have reduceret bygningsmassen med mindst 5% senest 2040. 2. Hele Kolding Kommunes bygningsmasse skal være renoveret og energieffektiviseret senest 2040. 3. Alt offentligt nybyggeri i kommunen skal certificeres med DGNB Guld, Svanemærke eller tilsvarende. Det samme gælder ved udbud af byggegrunde. Dette med virkning hurtigst muligt.

TØR VI. KAN VI. Vidste du, at Toyota i Japan er gået i gang med at bygge en by til 2.000 indbyggere med bæredygtige bygninger primært opført i træ, som kombinerer traditionelt japansk snedkeri med moderne robotteknologi. 27


SÅDAN VIL VI GØRE: Radikale Venstre ønsker at igangsætte en række indsatser for byggeriet, som dels er målrettet kommunens egne bygninger, og dels er målrettet samarbejde med private aktører. Planen omfatter: • Gennemgang af kommunens egne bygninger med henblik på at optimere udnyttelsen af lokalerne. • Oplæg til samarbejde omkring energieffektivisering bredt i kommunen. • Indsats for øget brug af mere bæredygtige materialer som træ. • Energieffektivisering gennem kommunens indkøb og udbud. • Indkøring af bæredygtighedscertificering ved nybyggeri. • Koordinering af klimasikringsarbejde, så der opnås optimal synergi i forhold til udnyttelse af spildevand og etablering af rekreative områder.

28

NYE RAMMER KAN GIVE NYE FÆLLESSKABER Bedre udnyttelse af kommunens lokaler kan betyde, at forskellige foreninger, frivillige, eller faggrupper skal rykke sammen og bruge fælles rammer. Det kan være de samme lokaler, der bruges på forskellige tidspunkter, men det kan også være lokaler, der bruges af forskellige grupper samtidig og give anledning til nye fællesskaber eller nye måder at samarbejde på. Målsætningen om at reducere Kolding Kommunes bygningsmasse med 5% skal ses i lyset af, at Kolding har et akut uhensigtsmæssigt stort spild af lokaler, som udover at belaste miljøet også belaster kommunens økonomi. Når balancen er genoprettet, bør målsætningen tilpasses, så den fokuserer på den samlede udnyttelsesgrad.


RENOVERING OG GENBRUG AF MATERIALER

AFSKAFFELSE AF VANDAFLEDNINGSAFGIFT PÅ REGNVANDSANLÆG

Det mest klimavenlige er at bruge den bygningsmasse, som allerede har udledt C02 i sin produktion. Det giver mindre affald og mindre brug af ressourcer, da der bruges eksisterende. En anden fordel ved renovering er, at det også ofte bidrager til et sundere indeklima.

Radikale Venstre ønsker at opmuntre til udnyttelse af regnvand ved at afskaffe vandafledningsafgiften på regnvandsanlæg. Et regnvandsanlæg kan føre opsamlet regnvand ind i huset, hvor det kan bruges til f.eks. toiletskyl og tøjvask, men udviklingen holdes tilbage, da Kolding i dag er blandt de kommuner, der har den højeste vandafledningsafgift på regnvandsanlæg.

KLIMASIKRING – BLÅ STRUKTUR I EN GRØN OMSTILLING Den grønne omstilling giver Kolding mulighed for at udvikle sig som en moderne, leveværdig by. Arbejdet med klimasikring handler således ikke kun om at aflaste byens kloaker. Det handler også om at bruge vandet aktivt til at udvikle rekreative områder og grønne byrum. Ved nybyggeri og ved renovering af boligområder i øvrigt, ser vi derfor klimasikring som et naturligt led i arbejdet med at skabe merværdi for byens borgere, virksomhederne og naturen.

29


GRØN VÆKST DESIGN GRØN FREMTID. NU.

30


Bæredygtighed er en forudsætning for vækst. Tilsvarende er viden og innovation en forudsætning for at skabe en bæredygtig kommune. Radikale Venstre vil i samarbejde med det lokale erhvervsliv og uddannelsesinstitutionerne udvikle stærke innovative fællesskaber, der gør Kolding til omdrejningspunkt for fremtidens grønne løsninger.

GRØNNERE VIDEN ER VEJEN: Grøn omstilling kræver grønne kompetencer. Derfor ønsker vi i samarbejde med folkeskolen, ungdomsuddannelserne, de videregående uddannelser samt efteruddannelserne, at styrke fokus på grøn ledelse, bæredygtigt design og grøn teknologi. Vi ønsker ligeledes at tiltrække flere uddannelser, så Kolding som uddannelsesby både står for design og bæredygtighed. DESIGN EN GRØN FREMTID: Bæredygtighed kan føre til bedre og mere attraktive løsninger, end dem vi kender i dag. Men det moderne bæredygtige liv bliver først rigtigt attraktivt, når de løsninger vi omgiver os med, er designet, så vi føler os godt tilpas. Vi vil sætte Kolding på verdenskortet som førende design-by, et omdrejningspunkt for design af det moderne, bæredygtige liv. Lad os sammen gøre bæredygtighed lækkert.

KONKRETE MÅL: 1. Der skal skabes 2.500 nye, grønne arbejdspladser i Kolding Kommune inden 2040. 2. Alle brancher/virksomheder, har forpligtet sig på grøn vækst og grøn omstilling via ambtiøse klimaaftaler med konkrete indsatser og mål. 3. Vi skal hvert år frem mod 2040 præsentere bud på bæredygtige produkter, løsninger og bæredygtigt design til inspiration.

LEVENDE LABORATORIUM: Vi ønsker at understøtte lokal innovation og udvikling af klima- og biodiversitetsvenlige løsninger. Med afsæt i lokale kompetencer kan vi gøre Kolding til et levende laboratorium, der sætter iværksættere og lokale virksomheder i stand til at afprøve nye grønne løsninger, som i gang kan bidrage til nye, grønne arbejdspladser.

TØR VI. KAN VI. Vi skal være et levende, grønt laboratorium, hvor vi kobler iværksætteri, viden og uddannelse med etableret erhvervsliv, investering og erfaring. Et sted, der skaber nye muligheder, der endnu ikke er kendte. 31


SÅDAN VIL VI GØRE: Radikale Venstre ønsker i samarbejde med lokale virksomheder og uddannelsesinstitutioner at lægge en plan for målrettet grøn erhvervsudvikling med dertil hørende grønne kompetencer. Handleplanen skal følges op årligt med en status over udviklingen og danne baggrund for nye konkrete tiltag og delmål. Planen omfatter: • Øget fokus på grønne teknologier og grønt design på uddannelsesinstitutionerne – og med kobling til erhvervslivet. • Øget indsats for at tiltrække flere grønne uddannelser. • Øget synlighed og branding omkring lokale, klima- og biodiversitetsvenlige produkter og løsninger. • Styrkelse af virksomhedernes grønne omstilling via inspiration, netværk og efteruddannelse. • Oplæg til hvordan kommunen kan understøtte bæredygtigt indkøb via mere grønne, åbne og fleksible udbud.

GRØN OMSTILLING I VIRKSOMHEDERNE Vi ønsker, at Business Kolding i samarbejde med erhvervsorganisationerne skal understøtte og inspirere lokale virksomheder til grøn omstilling. F.eks. ved at sikre udbud af efteruddannelse til håndværkere og rådgivere med fokus på energieffektivisering ved renovering og ombygning af bygninger, udvikling af forretningsmodeller baseret på cirkulær økonomi, styrkelse af drift gennem grønne mærkninger og tiltrækning af grønne investeringer, m.v. FN’s 17 verdensmål og social bæredygtighed indgår som en del af grundlaget for dette arbejde.

GRØNT OASE FOR IVÆRKSÆTTERI Fremtidens grønne iværksættere skal starte op i Kolding. Vi skal være det bedste sted at starte. Vi skal være et levende, grønt laboratorium, hvor vi kobler iværksætteri, viden og uddannelse med etableret erhvervsliv, investering og erfaring. Et sted, der skaber nye muligheder, der endnu ikke er kendte. 32


GRØN HANDEL OG RE:USE RE:DO RE: ...

GRØN TURISME OG OPLEVELSESERHVERV

Kolding er i dag en af Danmarks største handelsbyer. Vi ser muligheden for at fastholde den position med en målrettet grøn og digital omstilling. Vi vil derfor arbejde for, at Koldings handelsliv får en stærk bæredygtig profil, der kan være med til at styrke Koldings brand som Danmarks grønne handelsby.

Vi ønsker, at stimulere vores kommunale attraktioner og private aktører til grøn erhvervs- og privatturisme.

Det nye grønne marked med grøn profil er et godt step på vejen - men vi skal meget mere.

Der er et stort grønt potentiale i turisme- og oplevelseserhvervet. Det gælder i forhold til at bruge mindre og grønnere energi. Det gælder også øget fokus på bæredygtig mad med økologiske, lokale og sæsonbestemte råvarer samt mindre madspild. Endelig er der mulighed for at optimere brugen af ressourcer gennem bedre genanvendelse og nye produkter.

UDLÆGNING OG OMLÆGNING Størstedelen af Koldings areal er landbrug. Vi ønsker samarbejde med de lokale landmænd at skabe de bedste rammer for udviklingen af det bæredygtige landbrug. Herunder få maksimalt udbytte af de midler, der er afsat til udlægning og omlægning af jordene og stimulere forsøg med ekstensiv drift og brug af nye teknologier. Desuden ønsker vi at understøtte øget afsætning af lokalt produceret økologiske og biodiversitetsvenlige fødevarer.

33


Tænker du på, hvordan klimakrisen og biodiversitetskrisen kommer til at påvirke din hverdag i Kolding? Så er du ikke alene. Medierne er fyldt med naturkatastrofer og nyheder om, hvad vi bør gøre for at undgå den store katastrofe.

Lad os sammen skabe rammerne for en tryg og positiv udvikling af Kolding Vi elsker vores kommune, og vi drømmer om, at vi om 20 år har brugt den grønne omstilling til at skabe vækst og udvikle kommunen som et grønt, levende og leveværdigt hjem for borgerne. Vi drømmer om en grøn bymidte med frisk luft og rekreative rum, hvor borgerne kan mødes og være sammen. Vi drømmer om en grøn infrastruktur bygget op om cyklisme og kollektiv transport, fri for forurening og spildtid i lange køer. Vi drømmer om friske, lokale og miljøvenligt producerede fødevarer. Vi drømmer om 100% udnyttelse af affaldet. Og vi drømmer om vækst og nye grønne arbejdspladser. Det overordnede mål er, at vi de næste 20 år udfaser brugen af fossile brændsler og gør Kolding selvforsynende med vedvarende energi, sådan at hele kommunen som geografisk enhed er CO2-neutral i 2040. Det lyder måske af meget, men tør vi, så kan vi. Sammen kan vi sætte en retning for, hvordan det moderne bæredygtige liv i Kolding skal se ud, men det kræver mod og det kræver, at vi står sammen. Lad os hæve den grønne overligger. Og udvikle Kolding som en grøn, levende og leveværdig kommune.

34

www.radikalekolding.dk

Profile for RADIKALE KOLDING

Politisk Vision _ GRØN 2030 PLAN  

Radikale i Kolding har en vision - og den er grøn. Klimaet og miljøet er udfordret. Det kræver handling - nu. Der skal mange initiativer og...

Politisk Vision _ GRØN 2030 PLAN  

Radikale i Kolding har en vision - og den er grøn. Klimaet og miljøet er udfordret. Det kræver handling - nu. Der skal mange initiativer og...

Profile for fynslund
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded