Page 1

Fylkesbiblioteket i Hedmark

Ă…rsrapport/statistikk 2012


Årsrapport 2012 Biblioteket er møteplassen, læringsarenaen og informasjonssenteret der innbyggerne blir sikret demokratiske rettigheter gjennom gratis og lik tilgang til medier, informasjon, kunnskap og kultur uavhengig av økonomisk evne, bosted og sosial og kulturell bakgrunn. Fylkesbiblioteket skal være en regional utviklingsaktør for folkebibliotekene og bibliotek i videregående opplæring. Fylkesbiblioteket skal på ulike måter initiere bibliotekutvikling i fylket, samt være koordinator og kompetansesenter i forhold til framtidige utfordringer. Fylkesbibliotekets arbeid er lovpålagt gjennom folkebibliotekloven: Fylkesbiblioteket skal ivareta fjernlånsvirksomheten i fylket […]. Fylkesbiblioteket skal gi råd til lokale myndigheter, yte bibliotekfaglig veiledning og assistanse, og arrangere møter og kurs om bibliotekspørsmål (Lov om folkebibliotek, Kap. III, § 8). Litteraturformidling – stimulere til leseglede og leselyst Utlånstallet for 2012 har økt både for folkebibliotekene sin del og for bibliotekene ved de videregående skolene. Økningen er på 1,1 % for folkebibliotekene og 1,4 % for bibliotekene ved de videregående skolene. Den totale økningen er på 11 081 utlån eller 1,1 %.

Utlån bibliotek i Hedmark: Folkebib.

VGSbib.

Totalt

2011

967 247

28 217

995 464

2012

977 933

28 612

1 006 545

Aktive litteraturformidlere i bibliotekene i Hedmark er viktig og litteraturformidling er et av de sterkest prioriterte fokusområdene våre. Fylkesbiblioteket er med på å videreutvikle og styrke litteraturformidlingen i bibliotekene i Hedmark blant annet ved å arrangere kurs og yte tilskudd til ulike prosjekter og aktiviteter som bibliotekene i fylket initierer. 5 av 15 kurs og møter fylkesbiblioteket arrangerte i 2012 er direkte knyttet opp mot fokusområdet litteraturformidling og 5 av 8 prosjekt som fikk støtte er knyttet opp mot litteraturformidling .

Kongsvinger bibliotek. Foto: Fylkesbiblioteket i Hedmark

BibliotekHedmark Fylkesbiblioteket har tidligere jobbet med å få til skriftlig avtaleverk mellom fylkesbiblioteket og skolestyresmaktene. Dette er en lovpålagt oppgave for fylkesbiblioteket. På grunn av sykemelding, periodisk vakanse i stilling og i påvente av nytt lovverk er ikke dette arbeidet blitt ferdigstilt i 2012. 2


Det er viktig at alle innbyggerne i fylket sikres et godt bibliotektilbud, uavhengig av bosted. Transportordningen mellom bibliotekene i fylket er med på å bidra til at dette målet nåes. Transportordningen ble i 2012 lagt ut på anbud og ny avtale med Norsk bibliotektransport ble underskrevet og satt i gang fra 1. november 2012. Den nye avtalen førte til en prisøkning for alle parter, men fordelingen med 1/3 fra folkebibliotekene, 1/3 fra Høgskolen i Hedmark og 1/3 fra fylkesbiblioteket er opprettholdt. Dette betyr en prisøkning for fylkesbiblioteket med rundt 100 000,- i året. Avtalen med Hamar bibliotek er todelt og innebærer årlig kompensasjon på kroner 300 000,- for innkjøp av medier og kroner 250 000,- for merarbeid ved effektuering av fjernlånet som Hamar bibliotek har overtatt. Overføring på 550 000,- til Hamar bibliotek er effektuert i henhold til avtalen (Fylkesrådssak 11/11). Fylkesbiblioteket ser et behov for en satsning på å tilgjengeliggjøre e-bøker for bibliotek og innbyggere i Hedmark. Det har pågått en diskusjon rundt avtaler, rettigheter og ordninger for e-bøker i bibliotek. Denne diskusjonen pågår mellom parter som Norsk bibliotekforening, Forleggerforeningen, Forfatterforeningen og Norsk kulturråd. Fylkesbiblioteket fikk høsten 2012 tilbud om å delta inn i et fellesanbud om teknisk løsning sammen med andre fylkesbibliotek. På grunn av økonomi og usikkerhet rundt tekniske løsninger og innholdsrettigheter har fylkesbiblioteket valgt å jobbe videre med dette på fylkesplan. Fylkesbiblioteket har i 2012 og tidligere år hatt en målsetting om en samlet digitaliseringsplan for bibliotekene i Hedmark. Arbeidet med en oversikt over ikke-digitalt materiale er ikke laget og planen om digitalisering er ikke påbegynt. Utfra vekting og spissing av fylkesbibliotekets oppgaveportefølje er ikke dette lenger et prioritert område. Ansatte i bibliotek i Hedmark, per april 2013 Folkebibliotek 100 Videregående bibliotek 21 Høgskolebibliotek 19 Andre 7 Tilsammen 149


Prosjekter og kompetanseheving for bibliotekene i Hedmark I 2012 ble det arrangert 15 kurs, møter og konferanser med 338 deltakere fra biblioteksektoren i Hedmark. Kompetansekartleggingen for ansatte i bibliotek i Hedmark som ble satt i gang i 2010 ble ferdigstilt i 2012 og en plan for kompetansetiltak ble utarbeidet på grunnlag av kartleggingen. Unike deltakere på fylkesbibliotekets kurs, 2012 Deltakere Unike deltakere Unik deltakelse, % av ansatte i bibliotek i Hedmark 2012 338 101 69 % Deltakelse (%) på Bibliotekdagene av ansatte i bibliotek i Hedmark Deltakere Foredragsholdere % av ansatte i bibliotekene i Hedmark 2011 44 6 30 % 2012 59 7 40 % Økt prosjektaktivitet i og av bibliotekene i fylket er ønskelig. Det ble i 2012 søkt om støtte til 9 utviklingsprosjekter fra fylkesbibliotekets midler og i tillegg ble to prosjekter overført fra 2011 til 2012. Samlet ble det søkt på midler for 154 000,- fra fylkesbiblioteket i 2012. Av disse ble 6 nye prosjekter tildelt midler. Sammen med de to prosjektene som ble overført fra 2011 ble det gitt tilskudd på i alt 143 500,- fra fylkesbiblioteket. Fylkesbiblioteket har som mål å tildele midler til minimum ett utviklingsprosjekt i hver region. Det var en god spredning på søknader fra de tre regionene i fylket og det ble tildelt midler til to prosjekter i nordfylket og i midtfylket og til tre prosjekter i sørfylket. Fylkesbiblioteket tildeler også kompetansehevingsmidler til de ansatte ved bibliotekene i Hedmark I 2012 fikk vi inn 10 søknader på kompetansehevingsmidler, hvorav 9 av søknadene ble tildelt støtte på i alt 53 570,-. Prosjekter og kompetanseheving for fylkesbiblioteket Fylkesbiblioteket søkte i 2011 Nasjonalbiblioteket om tilskudd til å arrangere to ulike kurs i 2012. Vi fikk tildelt 100 000,- til formålet og det ble blant annet arrangert kurs i utviklingsarbeid to steder i fylket. Dette resulterte i at det fra Hedmark ble sendt inn flere 4


søknader om midler fra Nasjonalbiblioteket. Støtten fra Nasjonalbiblioteket resulterte også i regionale samlinger om lesekompetanse og digital kompetanse to steder i fylket. I 2012 søkte Fylkesbiblioteket Nasjonalbiblioteket om støtte til tre prosjekter. Prosjektet Litteraturer, et digitalt formidlingsprosjektet med Prøysen som pilot, ble tildelt 320 000,-. I dette prosjektet er Ringsaker folkebibliotek og Prøysenhuset samarbeidspartnere. Kompetansehevingsprosjektet Ta en bibliotekar og la henne vandre ble tildelt 150 000,-, mens prosjektet Match: Mismatch ikke fikk tildelt midler. Prosjektet Match: Mismatch ble likevel gjennomført med egne midler. Prosjektet Kompetente regionbibliotek er et samarbeidsprosjekt mellom fylkesbibliotekene i Møre- og Romsdal, Oppland, NordTrøndelag, Sør-Trøndelag og Hedmark. Prosjektet søker å gjøre fylkesbibliotekene til motorer for bibliotekutvikling i sine respektive fylker. Prosjektet som startet i 2011 blir avsluttet i 2013. De ansatte ved fylkesbiblioteket deltar på ulike kurs, konferanser og møter for å holde seg oppdaterte og øke den samlede kompetansen i fylkesbiblioteket. I 2012 har en eller flere ansatte ved fylkesbiblioteket deltatt på: • Korgdagene – 1 dag med tema e-bøker • Statistikkurs i forbindelse med prosjektet Kompetente regionbibliotek • Norwegian Game Conference (arr: Høgskolen i Hedmark). • Bibliotekmøtet, Stavanger • Kulturkonferansen i Hedmark, Trysil • Bibliofil brukermøte, Voss • Fylkesbibliotekmøte, Ålesund • Mikromark brukermøte • Nettverkssamling, Leser søker bok • Snakk – formidlingskurs, Asker • Tilskuddskurs, Lillehammer • APPetitt på mobile teknologier, Sarpsborg • Biblioteksjefmøtet • Flerkulturelt seminar, Elverum • Fjernlånseminar, Lillestrøm • London On-line • Etter beste skjønn - Kulturrådets konferanse 2011, Oslo


Statistikk for folkebibliotek og bibliotek i videregående skoler i Hedmark 2012 Statistikken er sammenlignet med statistikken for 2011. Den sammenfattede statistikken er lagt inn i slutten av dokumentet.

Folkebibliotekene Besøkstall Det samlede besøkstallet for alle folkebibliotekene har økt med 22,2 % og samlet er det 4,6 besøk per innbygger i Hedmark. Dette er en økning fra 2011 på 0,8 besøk pr innbygger. Hedmark hadde i 2012 dermed bedre besøkstall pr innbygger enn landet generelt, der besøkstallet per innbygger gikk ned fra 3,8 til 3,7 besøk pr innbygger. At økningen samlet for besøkstallet i Hedmark er så pass høyt som 22,2 % henger sammen med at flere bibliotek ikke registrerte besøkstall i 2011. Forholdet mellom 2011-tallene og 2012-tallene er dermed ikke helt riktig, men det er svært positivt at Hedmark skårer høyere enn landet generelt for besøk per innbygger. Biblioteket med størst økning i besøkstall er Åsnes bibliotek der besøket har økt med 26,1 %. Biblioteket som har det største antall besøk per innbygger er Tynset bibliotek med 10,8 besøk per innbygger. Ved noen av bibliotekene har besøkstallet gått kraftig ned i 2012. Engerdal folkebibliotek er det biblioteket som har hatt desidert størst nedgang med hele 31,6 %. De er dermed nede på 1,4 besøk per innbygger, noe som er det laveste besøkstallet i Hedmark.

6


Utlånstall I år har vi valgt å ikke legge «Utlån annet» sammen med «Utlån voksne» men heller ha en egen kolonne for dette. Endringen på «Utlån voksne» fra 2011 vil derfor ikke være helt riktig. Folkebibliotekene i Hedmark registrerte 977 933 utlån i 2012, en økning på 10 686 utlån fra 2011 (1,1 % økning). Utlånet per innbygger i Hedmark er på 5,05 utlån per innbygger i 2012 og var tilsvarende i 2011. Det totale utlånet for hele landet har hatt en liten nedgang fra 5,08 utlån per innbygger i 2011 til 4,9 utlån per innbygger i 2012 og Hedmark har dermed gått forbi landsgjennomsnittet med sine 5,5 utlån per innbygger. Utlånsutvikling for Hedmark: 2007

2008

2009

2010

2011

2012

endring 2011-2012

% endring

Utlån barn

417 069

425 251 438 218

436 673 433 510

422 726

-10 784

-2,49 %

Utlån voksne

532 308

533 684 555 814

556 524 533 737

555 207

21 470

4,02 %

Utlån totalt 949 377 958 935 994 086

993 197 967 247

977 933

10 686

1,10 %

Det er ulike grunner for store endringer i utlånstallene ved de ulike bibliotekene Relokalisering og gjenåpning av Hamar bibliotek, hovedbiblioteket (med stengt bibliotek i perioden 01.08.-20.10.2011) er nok en av årsakene til at utlånstallet deres har øket med 12 % fra 2011 til 2012. Tynset bibliotek har også fått en økning i utlån fra 2011 til 2012 og særlig gjelder dette utlånet til barn, som har økt med 12,7 %. En medvirkende årsak til dette er antagelig at Kvikne filial, som ble nedlagt i 2011, gjenoppsto i 2012 som et kombinasjonsbibliotek med skolen i Kvikne. Tynset bibliotek har fra 2012 også startet en bevisst satsing på formidling og opplevelser med blant annet bokbad, fortellerstunder for barn og utstillinger.


Utl책n totalt inkl. fornyelser

Utl책n per innbygger 2012

8


Fjernlån Fjernlånet har i Hedmark vært økende siden 2005, både når det gjelder sendte og mottatte dokumenter (i sammenstillingen av fylkesstatistikken i 2006 ble dessverre ikke tallene for fjernlånet tatt med). I år er tallet på dokumenter mottatt minket litt, mens tallet på dokumenter sendt fortsatt har en liten økning. Noe av fjernlån mottatt er dobbeltføring i forhold til fjernlån sendt, da deler av det som sendes som fjernlån fra bibliotek i Hedmark går til bibliotek i Hedmark. Dokumenter sendt har økt med hele 463 % fra 2005 til 2012 (fra 3 563 dokumenter i 2005 til 20 068). Økningen for dokumenter mottatt er på 58 % fra 2005 (19 017) til 2012 (30 118) mens den samlede økningen er på 122 % fra 2005 (22 580) til 2012 (50186).

Lesestimulering Fylkesbiblioteket har i flere år hatt lesestimulering for barn og unge som ett av sine satsningsområder. Tolga fikk i 2012 midler til å videreføre Boktras-prosjektet og Sommerles ble arrangert for sjuende år på rad i Nord-Østerdalen. Også andre steder ble det i 2012 satt i gang lesestimulerende prosjekter med støtte fra fylkeskommunen . I Åmot ble prosjektet Fritt fram fortelleren gjennomført, Kongsvinger startet opp prosjektet Bokhus – leseinspirasjon i nærmiljøet og Åsnes bibliotek gjennomførte prosjektet Skrivekløe for ungdom for andre år på rad. Til tross for en satsing på tiltak mot barn og unge sank utlån til barn igjen i 2012, med -2,5 % siden 2011. Men det er svært gledelig at økningen har vært stor ved noen av bibliotekene, i Våler har utlån til barn økt med hele 31,8 % og i Folldal med 22,1 %.


Regnskap 2012 Både regnskapet for kjøp av medier og for totalregnskapet har økt for folkebibliotekene samlet sett i 2012 og det er også gledelig at regnskap for medier per innbygger har økt fra 31 til 33 kroner i 2012. Rendalen bibliotek er det biblioteket som bruker mest på medier per innbygger med 117 kroner per innbygger, mens Elverum bibliotek bruker minst på medier per innbygger med 15 kroner per innbygger. I år som i fjor er det 5 av kommunene som bruker 30 kroner eller mindre på innkjøp av medier per innbygger i kommunen. Dette kan gjøre det vanskelig for bibliotekene å opprettholde en aktuell og oppdatert bokstamme for innbyggerne i sin kommune.

10


Bibliotekene ved de videregående skolene Dette er det andre året vi har valgt å lage en statistikkoversikt for bibliotekene til de videregående skolene i Hedmark. Vi har også utvidet statistikken med flere kolonner. Der det er mulig og naturlig å gjøre det har vi sammenlignet tallene for 2012 med tallene fra 2011. Skolebibliotekene ved Midt-Østerdal videregående skole (skolested Koppang og Nordstumoen) er under omorganisering og har ikke levert statistikktall for 2012. Norges toppidrettsgymnas-Kongsvinger (NTG-Kongsvinger) har ikke eget bibliotek og benytter i stedet folkebiblioteket ved behov. Vi har derfor heller ikke tall for 2012 fra dem. Besøkstall Svært få av bibliotekene ved de videregående skolene har registrert besøkstall i statistikken. Da vi begynte å sette opp statistikkoversikten for de videregående skolene i fjor (for 2011) så ble besøkstallet derfor ikke registrert og vi har ikke sammenlignet besøkstallet for 2012 med tallet for 2011. Utlånstall Utlånet ved bibliotekene i videregående skole økte også fra 2011 til 2012 slik som ved folkebibliotekene. Økningen er på 395 utlån eller 1,4 %. De fleste av skolene har hatt en positiv økning i 2012, mens noen få har negative tall i forhold til 2011.


I år har vi også valgt å regne ut tallet for utlån pr elev for de videregående skolene. Tallet varierer ved de ulike skolene og det er særlig positivt å se at utlånstallet ved Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører er så høyt som 13,9 besøk per elev. Sentrum videregående skole er et kombinasjonsbibliotek med folkebiblioteket i Kongsvinger og de kan ikke skille sitt utlån fra folkebibliotekets utlån og leverer derfor ikke egne tall for utlån. Utlån av pensumbøker Bibliotekene bruker mye tid i perioder på utlån og innlevering av pensumbøker og de største skolene med flest elever bruker nødvendigvis flere timer på å låne ut og ta inn igjen mange flere pensumbøker enn de mindre skolene.


Det er ikke noe særlig endringen på tid brukt på pensumbøker for de fleste andre skoler fra 2011 til 2012. Antall pensumbøker utlånt er det derimot noe endring på. Alt i alt er endringen for fylket som helhet på 4 903 bøker

Utlån av faglitteratur Utlån av faglitteratur er en viktig del det bibliotekene ved de videregående skolene gjør. Vi har derfor valgt å også ta med kolonnen utlån av faglitteratur (og utlån av skjønnlitteratur). Dette gjorde vi ikke for 2011 og vi kan derfor ikke sammenligne disse tallene med årets tall. Hamar Katedralskole er det videregående biblioteket som låner ut flest fagbøker, 2856 bøker, med Elverum videregående hakk i hel med 2804 bøker.


I år har vi også valgt å ta med tallet for regnskap medier per elev. Tallene er forskjellige fra de ulike skolene. Vea er den skolen som bruker mest per elev, med 483 kroner per elev. Sentrum videregående i Kongsvinger er på den andre siden av skalaen, med 92 kroner per elev, men det henger blant annet sammen med at det er et kombinasjonsbibliotek og at folkebiblioteket også tar sin del av innkjøpet til biblioteket. Regnskap 2011 Flere av vgs bibliotekene har økt regnskap i 2012. Nord-Østerdal videregående har hatt en formidabel økning med hele 41,1 %, Hamar katedralskoles økning er på 28,5 % og for Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører, sin del er økningen på 18,3 %. Også for de fleste andre bibliotek har regnskapet økt i 2012. For Skarnes videregående sin del er det dessverre store negative tall med en nedgang på -22,7 %. Nedgang er det også på Elverum videregående og Trysil videregående men ikke like stor som for Skarnes. Det totale regnskapet er også negativt til tross for stor økning i regnskapet for tre av bibliotekene. Dette henger sammen med at Ringsaker videregående i år ikke har levert regnskapstall og dette påvirker totaltallet.

14


Statistikk2012  

Statistikk for bibliotekene i Hedmark 2012

Advertisement