Page 1

Bestuur: Voorzitter Secretaris Penningmeester Jeugd- en barcommissaris Wedstrijdcommissaris Evenementen/PR-commissaris Commissaris algemene zaken

Frank Wijnen Richard van der Mast Hanneke Wijers Mimi Lobbezoo Conny Meijer RenĂŠ de Leeuw Hellen Olijdam

Kempensdam 21 Roerdomp 5 Pontiaanstraat 7 Hoofdweg 77 Bathseweg 45 Gentsestraat 10 Valckenisseweg 17

552039 556363 551035 551844 556444 552977 551857

Wedstrijdcommissie

Jeanine den Rooijen

Ouwerdingestraat 5

Edwin Clement Leanne Dirksen Remco Suerink Frank Jas

A. Butijnweg 55 Pontiaanstraat 8 Roerdomp 12 St. Felixstraat 38

0614971978 551884 552336 552742 551708

Jeugdcommissie

Ingrid Suerink Michelle de Keijzer Ellis Toorenaar

Roerdomp 12 Sichuytdam 4 Valckenisseweg 25

552336 551295 552937

Onderhoudscommissie

Etien de Block Leo van Ast Huib Almekinders Erik den Rooijen

Bosgatdam 22 Kreekestraat 9 Stellestraat 40 Ouwerdingestraat 5

Cor van Ast

A. Butijnweg 91

551924 552088 551963 0614971978 552181

Groundsman Bar inkoop Trainster

Eduard Freijser Ina in de Weij Suzanne van Hartingsveldt

Vinckenissestraat 13 Hontestraat 25 Golfzichtlaan 11, Goes

Verenigings Competitie Leider Redactie Smash Website Kantine

Remco Suerink Richard van der Mast Bathse Kreek

Roerdomp 12 bathsekreek@hotmail.com www.ltc-bathsekreek.nl Bathseweg 54

Bankrekeningnummer KvK-nummer

333603028 40309188 Middelburg

552091 551349 220215 0640181542 552742 556363 552236


Inhoudsopgave van deze Smash Voor(zitters)woord Agenda ALV 2007 Notulen ALV 2006 Jaarverslag secretaris Jaarverslag penningmeester Begroting 2007 Jaarverslag wedstrijdcommissie Jaarverslag jeugdcommissie The groundsman always sweeps twice Redactie aan zet Lieve Lipro: Bathse Kreekse ditjes en datjes Mededelingen van het secretariaat Indeling bardiensten mixavonden 2007/eerste half jaar Racket-interview : Eric den Rooijen Live van het tennisfront Racket-interview: Suzanne van Hartingsveldt Evenementenkalender Bathse Kreek De wedstrijdcommissie: dit willen wij nog even kwijt De Jeugdcommissie: jong geleerd is oud gedaan Racketinterview: jeugdhoekse: Sanne Kil in de hoofdrol Notulen vergadering van gezamenlijke Reimerswaalse Tennisverenigingen Klussenlijst 2007 Inschrijfformulier tennislessen 2007

2

BLZ 3 6 7 17 19 23 24 24 26 28 28 30 34 35 36 38 39 39 42 43 44 49 50


Voor(zitters)woord “Opeens schiet het me te binnen, shit happens, bijna Kerstmis, ja zelfs bijna 2006”. Zo zag het begin van mijn eerste voorwoord er een jaar geleden uit. Wat gaat het toch snel, alweer een jaar voorbij en weer toe aan een voorwoord, bijna weer kerstmis 2006 en haast 2007. Een seizoen met zeer veel activiteiten op onze banen, waar door een ieder dankbaar gebruik van is gemaakt. Door het bestuur alsmede de diverse commissies is er dit jaar keihard gewerkt om er voor te zorgen dat we met z’n allen op een fijne manier onze favoriete sport hebben kunnen bedrijven; sportiviteit en gezelligheid was dan ook ons deel. Voor 2007 zijn de lijnen inmiddels ook al weer grotendeels uitgezet, plannen zijn gemaakt en zoals het er nu naar uitziet kan 2007 een heel mooi jaar worden voor ons allen. De spontane hulp en inzet van diverse leden bij de vele evenementen hebben er mede toe geleid dat we met zijn allen terug kunnen kijken op wederom een geslaagd tennisjaar. Mijn dank hiervoor! Tevens wil ik mijn medebestuursleden en de diverse commissies bij deze bedanken voor de prettige samenwerking in het afgelopen seizoen. Echter niet altijd loopt alles van een leien dakje; dat zou een nobel streven zijn, maar om het een ieder naar de zin te kunnen maken en te houden valt niet mee, hoewel we dit wel als uitgangspunt hebben. Dit vraagt echter wel veel inzet, energie en wederzijds begrip van een ieder. Denk maar eens even aan de inzet en het vele werk van het bestuur en de diverse commissies, de één wat meer dan een ander, maar met z’n allen steken we hier op vrijwillige basis toch aardig wat vrije tijd in met als doel het onszelf en een ieder binnen en buiten onze vereniging zo goed mogelijk naar de zin te maken. Dat ook binnen ons bestuur en in de diverse commissies niet iedereen het altijd met elkaar eens is, is een feit: een ieder heeft echter recht op zijn of haar eigen mening. Hierbij geldt echter dat de meeste stemmen gelden en je je dus neer zult moeten leggen bij een door de meerderheid genomen beslissing, ook al ben je het daar op dat moment niet mee eens. Zo hoort het nu eenmaal. Dat ook (commissie)leden het soms niet eens zijn met bepaalde zaken c.q. beslissingen van het bestuur en de commissies, komt ook wel eens voor. Door open en eerlijk te communiceren en zaken direct uit te praten kan men echter een hoop ergernis en problemen voorkomen. Ben je het als lid ergens niet mee eens, of wil je bepaalde zaken graag anders geregeld zien, wacht hier dan niet mee tot er weer eens een ALV is, maar kom er direct mee! Uit je opbouwende kritiek of opmerkingen en vragen rechtstreeks bij ons en voorkom hiermee onnodige discussies die nergens toe leiden. Een verhaal heeft vaak 2 kanten; wanneer dit maar van één kant wordt verteld, bestaat de kans dat één en ander uit zijn verband wordt getrokken. 3


Het bestuur en de commissies staan open voor allerlei zaken en je voorkomt hiermee een hoop onnodige discussies en wilde verhalen, welke dan weer tot irritatie kunnen leiden binnen het bestuur, de commissies en de leden met alle gevolgen van dien. Verdere toekomstplannen van onze Bathse Kreek voor de komende tijd: een aantal van de op stapel gezette plannen van een jaar geleden zijn op dit ogenblik al gerealiseerd of worden binnenkort ten uitvoer gebracht. De bestratingwerkzaamheden voor onze kantine zijn op het moment van dit schrijven (20 december 2006) begonnen en zullen als het goed is binnen niet al te lange tijd zijn afgerond. Hier gaan we de komende jaren echt veel plezier aan beleven: een zeer ruim terras waar we aankomend seizoen met z’n allen dankbaar gebruik van kunnen en zullen gaan maken. Als het merendeel van onze leden dan ook nog akkoord gaat met het voorstel van het bestuur voor het plaatsen van een terrasoverkapping dan is het voor wat betreft de voorzieningen aan en in onze kantine helemaal luxe geworden. Dit alles mede dankzij de inzet van onze onderhoudscommissie, diverse vrijwillige leden en niet te vergeten de spontaan aangeboden hulp van vakman Ludo Kil. Ludo, bij deze onze dank! De vergunningaanvraag voor de overkapping is in december al ingediend bij de gemeente en als alles goed is wordt deze zonder problemen verleend. Dit alles is door Rinus van Hoorn tot in de puntjes verzorgd. Rinus, namens ons allen bedankt hiervoor! Er zijn echter nog meer belangrijke zaken, die voor onze vereniging van belang zijn de komende tijd. Onze kantine had eigenlijk (aan de buitenzijde) geschilderd moeten worden. Echter er zijn nu plannen om deze te voorzien van een kunststof betimmering; dit kost wat investering in geld en arbeid maar is een must om ervoor te zorgen dat we nog jaren vooruit kunnen met onze kantine zonder hierna nog grotere investeringen te moeten doen. Het hekwerk is in een erbarmelijke staat, waarbij we inmiddels al een verzoek aan de gemeente hebben gedaan om dit aan te pakken omdat dit over 3 jaar toch vervangen moet worden door de gemeente volgens het contract. De huidige opslagruimten zijn te klein geworden en is een extra opbergruimte geen overbodige luxe; een hoekje voor de jeugd en allerkleinsten op ons terrein zou welkom zijn; een ruimte om de fietsen te kunnen plaatsen is ook wenselijk; een aantal niet afgeronde zaken zoals het inslaghok, de schotelantenne en wat schilderwerk moet ook nog worden afgerond en wie weet wat er nog meer gedaan moet worden de komende jaren om ons park een fraai uiterlijk te kunnen geven.

4


Om dit alles te kunnen realiseren, zal er dit jaar dan ook wat extra geld beschikbaar moeten komen. Een verhoging van de contributie voor ons allemaal zal dan ook nodig zijn, ĂŠĂŠn en ander wordt nader toegelicht door het bestuur en de Onderhoudscommissie op de aankomende ALV op 29 januari. Ook diverse andere zaken komen hier aan de orde. Zorg dus dat je hierbij aanwezig bent. Ieders aanwezigheid is hierbij van belang en wordt zeer op prijs gesteld. Voor het zover is hebben wij als bestuur, als het goed is, al een aantal leden gezien en gesproken op onze nieuwjaarsreceptie op 5 januari 2007. Ik hoop op een grote opkomst van onze leden om onder het genot van een hapje en een drankje even gezellig bij te praten. Ten slotte afsluitend, bij deze nog een woord van dank aan al onze adverteerders, sponsors en aan een ieder die zich op wat voor manier dan ook verdienstelijk heeft gemaakt voor onze Bathse Kreek in 2006. Dat deze Smash pas in januari op de deurmat glijdt en het nieuwe jaar weer gestaag vordert weerhoudt me er echter niet van om een ieder bij deze namens mij, mijn gezin en de overige bestuursleden, een gezond en sportief 2007 toe te wensen. Groeten Frank

Opzegging lidmaatschap. Voor een opzegging van het lidmaatschap bent u, als u dit leest, bijna te laat. Dit jaar moeten we extra streng zijn, omdat de KNLTB normaliter 30 april neemt als peildatum, maar sinds 2007 de datum van 31 januari hanteert. Daarom kunt u tot uiterlijk 17 januari uw lidmaatschap nog opzeggen bij het secretariaat (bathsekreek@hotmail.com c.q. Roerdomp 5).

5


Agenda ALV 2007 Algemene ledenvergadering 29 januari 2007 Het bestuur van LTC Bathse Kreek nodigt alle leden uit om de algemene ledenvergadering 2007 bij te wonen. Deze wordt gehouden op maandag 29 januari 2007, in de kantine van VV Rillandia, om 20.00 uur. Gegadigden voor een bestuursfunctie, resp. degenen die in een commissie (jeugd-, wedstrijd-, onderhouds- of barcommissie) zitting willen nemen, worden verzocht dit te melden aan het secretariaat uiterlijk 15 januari om 17.00 uur. Afzeggingen voor het bijwonen van de ALV-vergadering ook graag via het secretariaat (bathsekreek@hotmail.com; Roerdomp 5; 0113-556363). Agenda: 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Vaststelling agenda 4. Notulen ALV 300106 (zie Smash) 5. Jaarverslag secretariaat (zie Smash) 6. Jaarverslag penningmeester (zie Smash) 7. Verslag kascontrolecommissie 8. Begroting 2007 (zie Smash) 9. Jaarverslag wedstrijdcommissie (zie Smash) 10. Jaarverslag jeugdcommissie (zie Smash) 11. Verslag onderhoudscommissie 12. Verkiezing nieuwe kascontrolecommissie: Patrick de Block (gaat aan de slag voor 2e keer); Etien de Block was reserve en schuift door naar de positie van 2e lid; Nieuwe reserve benoemen. 13. Benoeming bestuursleden: Hellen Olijdam (commissaris algemene zaken): aftredend en herkiesbaar. Richard van der Mast (secretaris/plv voorzitter): aftredend en herkiesbaar. Zijn er nieuwe kandidaten voor een bestuursfunctie?

6


14. Benoeming leden van de diverse commissies: wedstrijd-, jeugd- en onderhoudscommissie Welke oude leden van de commissies willen ook in 2007 actief blijven? • Frank Jas heeft aangegeven te stoppen met het lidmaatschap van de wedstrijdcommissie; • Katie Meijer is inmiddels gestopt met het lidmaatschap van de jeugdcommissie; Zijn er nieuwe kandidaten voor de commissies? 15. Contributie 2007 vaststellen Voorstel: 2,50 euro verhogen voor senioren en jeugd. 16. Bijdrage competitie(s) 2007 Voorstel: bijdrage team verhogen naar 40 euro (i.v.m. kosten). 17. Investeringsvoorstellen (doen?wanneer?financiering?) a. Luifel aanschaffen; b. Extra berging aanschaffen; c. Bekleden buitenzijde kantine met kunststof; d. Vervangen hek rondom baan 1 en 2; e. Aanschaf terraskachels; f. Inslagruimte opknappen. 18. Wat verder op het tenniscourt komt 19. Sluiting

Notulen Algemene Ledenvergadering (ALV) van LTC de Bathse Kreek, gehouden op maandag 30 januari 2006 in de kantine van VV Rillandia. Aanwezig: Frank Wijnen, Richard van der Mast, Hanneke Wijers, Hellen Olijdam, Mimi Lobbezoo, Conny Meijer en René de Leeuw (bestuursleden). Harrie Koopmans, Els en Eduard Freyser, Piet Lobbezoo, Ingrid Suerink, Pieter Bode, Paul de Vogel, Ad Houtepen, Huib Almekinders, Patricia en Patrick en Etien en Marjan de Block, Tineke de Ridder, Wil Alma, Jeanine den Rooijen, Ria Vasseur, Michele de Keijzer, Edwin Clement, André Toorenaar, Cor Teunis en Katie Meijer. Afwezig met kennisgeving: Frans en Carolien Clement, Eric Olijdam, Marinka van der Mast, Remco Suerink, Rudy Almekinders, Karoline de Leeuw, Leo van Ast, Anneke Verbiest, Ina in de Weij, Barry en Mariska de Leeuw, Frank en Diana Jas, Joke Wijnen, Paul van de Guchte en Leanne Dirksen. 1.Opening. Frank Wijnen opent de ALV en heet iedereen van harte welkom. 7


2.Ingekomen stukken en mededelingen. Er zijn geen ingekomen stukken en mededelingen. 3.Vaststelling agenda (zie Smash 2006/1). De agenda wordt conform vastgesteld. 4.Notulen ALV 310105 (zie Smash 2006/1). De notulen worden ongewijzigd vastgesteld, met dank aan de notulist. 5.Notulen ALV 281105 (zie Smash 2006/1). De notulen worden ongewijzigd vastgesteld, met dank aan de notulist. 6.Jaarverslag secretariaat (zie Smash 2006/1). Er zijn geen op- of aanmerkingen; het verslag wordt vastgesteld, met dank aan de secretaris. Richard van der Mast voegt hieraan toe dat soepel is omgegaan met opzeggingen van lidmaatschappen vanwege de wijzigingen in het secretariaat eind 2005. Het verzoek van een ieder die in januari 2006 zijn/haar lidmaatschap nog wilde opzeggen, is gehonoreerd. 7.Jaarverslag penningmeester (zie Smash 2006/1). Er zijn geen op- of aanmerkingen; het verslag wordt vastgesteld, met dank aan de penningmeester. Hanneke Wijers geeft een korte toelichting op de hoge inkomsten van de grote club actie. Deze zijn deels te danken aan het grote aantal loten dat is verkocht, maar anderzijds ook aan de surpriseprijs (van 450 euro) die onze vereniging in de wacht heeft gesleept. 8.Verslag kascontrolecommissie. AndrĂŠ Torenaar en Remco Suerink hebben zich intensief gebogen over de financiĂŤle stukken. En plein public geeft AndrĂŠ de bevindingen weer van de kascontrolecommissie: De stukken zien er pico bello uit, zijn compleet en er zijn geen rare zaken aangetroffen. De penningmeester wordt decharge verleend, gelardeerd met een luid applaus van de aanwezige leden. De kascontrolecommissie wordt bedankt voor de geleverde deskundige inspanningen. 9.Begroting 2006 (zie Smash 2006/1). Hanneke Wijers geeft een korte toelichting op enkele begrotingsposten: Contributies e.d.: Deze post is begroot op basis van het werkelijke aantal leden in 2005. Het betreft natuurlijk altijd een (in)schatting, maar dat is nu eenmaal eigen aan begrotingen.

8


Reparatie en onderhoud pand: Het genoemde bedrag is inclusief de benodigde inkoop van verf en ander materiaal voor het schilderen van de kantine. Baanonderhoud en aanleg: Het genoemde bedrag is benodigd voor de aanleg van de banen en voor het betalen van de groundsman. Dit is conform de gemaakte afspraken door het voormalige bestuur. Kosten jeugdtennis: In 2004 kon nog aanspraak worden gemaakt op subsidie van de gemeente voor jeugdactiviteiten. Daar werden o.a. de tennislessen voor een deel mee gefinancierd. Nu is dat niet meer het geval. In 2005 waren de uitgaven hoog omdat veel kinderen les namen en de vereniging hier dus veel geld in stak. Tijdens de ALV 2005/1 is besloten in 2006 het lesgeld niet meer voor de helft te laten vergoeden door de vereniging. Overige opbrengsten: Het genoemde bedrag is hoger dan het begrote bedrag in 2005 omdat het bestuur van plan is actief aan de slag te gaan met het verwerven van extra inkomsten. In 2005 heeft geen enkele activiteit plaatsgevonden op dit vlak, waardoor de werkelijke overige opbrengsten in 2005 op “0� bleven steken. Het bestuur denkt o.a. aan de verkoop van lootjes bij toernooien of het verhuren van een tennisbaan aan gasten van Het Klooster van Rilland of van de 2 minicampings die in de nabije omgeving van ons tennispark te vinden zijn. Winst kantine: Deze is hoger begroot dan in 2005. De prijzen van consumpties zijn voor het laatst verhoogd met de introductie van de euro. De prijzen van de consumpties worden nu met 10% verhoogd. Etien de Block geeft aan dat de manier van begroten ertoe leidt dat we de komende jaren beperkt zijn in onze mogelijkheden. Er zou een forse contributieverhoging nodig zijn om de tennisvereniging en het tennispark gezond en leefbaar te houden op termijn, zeker waar de gemeente plannen heeft om een groter deel van de kosten van sportterreinen door te rekenen naar de verenigingen. Het bestuur en de overige leden onderschrijven dit, maar zien op dit moment geen reden om al in 2006 de contributie drastisch te verhogen. 10.Jaarverslag wedstrijdcommissie (zie Smash 2006/1). Er zijn geen op- of aanmerkingen; het verslag wordt vastgesteld, met dank aan de wedstrijdcommissie. 11.Jaarverslag jeugdcommissie (zie Smash 2006/1). Er zijn geen op- of aanmerkingen; het verslag wordt vastgesteld, met dank aan de jeugdcommissie.

9


12.Verslag onderhoudscommissie. In 2005 was het aantal handjes te gering om het tennispark er spik en span uit te laten zien. De aanwas van de onderhoudscommissie met 66,7% (van 3 naar 5 leden) en het aanstellen van een groundsman biedt vertrouwen in de toekomst. Daarnaast hebben informeel al diverse leden aangegeven ook de handen uit het tennisshirt te willen steken om de onderhoudscommissie te assisteren. Aan de hand van de ingevulde klussenlijsten zullen ploegen worden gemaakt, onder de bezielende coördinerende leiding van leden van de onderhoudscommissie die elk verantwoordelijk zullen zijn voor een deel van het onderhoud. 13.Verkiezing nieuwe kascontrolecommissie. André Toorenaar en Remco Suerink (2e keer) hebben in 2005 deze commissie gevormd. Hellen Olijdam was reserve. Aangezien zij in het bestuur zitting heeft genomen kan zij geen deel meer uit maken van deze commissie. André geeft aan dat hij in 2006 graag weer deel wil uitmaken van de kascontrolecommissie. Patrick de Block meldt zich aan als tweede vrijwilliger en Etien de Block zal als reserve fungeren. 14.Benoeming leden van de diverse commissies, te weten: wedstrijd-, jeugd-en onderhoudscommissie. De volgende personen hebben aangegeven zitting te willen nemen in de betreffende commissies in 2006 en worden als zodanig benoemd: Wedstrijdcommissie: Frank Jas, Jeanine den Rooijen, Edwin Clement, Leanne Dirksen, Conny Meijer en Remco Suerink. Jeugdcommissie: Ingrid Suerink, Michelle de Keijzer, Ellis Toorenaar, Katie Meijer en Mimi Lobbezoo. Onderhoudscommissie: Etien de Block, Leo van Ast, Huib Almekinders, Erik den Rooijen en Cor van Ast. 15.Rooster aftreden bestuursleden. Aangezien er sprake is van een bijna geheel nieuw bestuur, is onderling het aftreedmoment afgesproken, zodat er sprake is van gewenste continuïteit en indien beschikbaar tijdige instroom van vers bestuursbloed:

10


Functies zijn als volgt onderling verdeeld: Aftredend in: * Voorzitter : Frank 2009 * Secretaris/vice voorzitter : Richard 2007 * Penningmeester : Hanneke 2008 * Jeugd- en Barcommissaris : Mimi 2009 * Wedstrijdcommissaris : Conny 2008 * Evenementen en PR-commissaris: RenĂŠ 2009 * Commissaris algemene zaken : Hellen 2007 NB: 2e secretaris: RenĂŠ; 2e penningmeester: Hellen. 16.Vaststellen contributie 2006. Het voorstel van het bestuur luidde initieel om de contributie voor zowel senioren als jeugdleden te verhogen met 2,50 euro. De reden voor deze verhoging is gelegen in het in 2006 te verzilveren ambitieniveau. Vanuit de jeugdcommissie wordt een warm pleidooi gehouden om de contributie voor de jeugdleden niet te verhogen in 2006. Dit als een gebaar naar de ouders, waarvan vaak meerdere kinderen lid zijn van onze vereniging en die zich ook al geconfronteerd zien met fors hogere tennislesprijzen. Na een discussie over de voors en tegens wordt besloten de voorgenomen contributieverhoging voor de jeugd geen doorgang te laten vinden. Het voorstel vanuit de ALV om de contributie van senioren extra te verhogen om dit verlies aan inkomsten te compenseren en richting toekomst een steviger fundament te leggen, wordt niet overgenomen, omdat dit niet als zodanig bekend was gemaakt aan de leden (in de Smash). De contributie voor senioren wordt in 2006 verhoogd met 2,50 euro tot 75 euro.De contributie voor jeugdleden wordt in 2006 niet verhoogd en blijft 27,50 euro. Katie Meijer doet het voorstel om 1 x per maand een jeugdavond te organiseren, om zo onze vereniging nog aantrekkelijker te maken voor de jeugd en meer jeugdleden te werven. Dit voorstel zal worden bestudeerd door het bestuur. 17.Wat verder op het tenniscourt komt. Het bestuur heeft gebrainstormd over aantal zaken die mogelijk in de nabije toekomst kunnen leiden tot een kapitaalkrachtiger vereniging. Deze ideeĂŤn worden tijdens deze ALV ter berde gebracht, teneinde te pijlen hoe de leden aankijken tegen deze mogelijke ontwikkelingen.

11


Tennislessen 2006. Er heeft een evaluatiegesprek plaatsgevonden met Simon Tennisschool. De prijzen die voor een lesuur worden gevraagd, zie Smash 2006/1, zijn aanleiding geweest voor een aantal ouders om zich te oriënteren op het elders nemen van tennisles. Het bestuur betreurt dit en stelt pogingen in het werk om goedkopere tennislessen te laten verzorgen. Hiertoe is een brief gestuurd naar Simon Tennisschool teneinde te bezien of hun prijzen kunnen zakken. Een alternatief is het laten verzorgen van de lessen door Suzanne Hartingsveldt. Als zij kan worden ingezet zijn de prijzen voor een lesuur geringer. In beide gevallen vinden de lessen in principe plaats op de maandag en dinsdag. Het bestuur beoordeelt de mogelijkheden en zal de leden in kennis stellen van haar keuze. Opgave voor deelname aan de lessen blijft voor 1 maart 2006. Er wordt maximaal 1 baan ingezet voor tennisles en dat zal baan 2 zijn. IJsbaan. Het idee bestond binnen het bestuur om een ijsbaan aan te leggen wanneer het weer het toe zou laten. Dit enerzijds om het winterseizoen te benutten om ook gezelligheid te creëren en inkomsten te genereren (koek en zopie). De gemeente heeft te kennen gegeven dat de gravelbanen zich hier niet voor lenen. Men is wel bereid mee te denken over het eventueel gebruiken van het parkeerterrein hiervoor. Via de klussenlijst kan men zich aanmelden als ijsmeester, danwel voor andere ijzige werkzaamheden. Visie en onderhoud tennispark. In het voorwoord van Smash 2006/1 is al het één en ander hierover ontrafeld. Een ieder wordt verzocht mee te denken hoe ons tennispark leefbaarder wordt en blijft. De aanpak van het onderhoud zal in 2006 anders vorm worden gegeven (zie boven, bij verslag onderhoudscommissie); in Smash 2006/2 zal hierover een artikel verschijnen. De onderhoudscommissie zal in nauw overleg met het bestuur opereren en indien nodig zal Etien de Block worden uitgenodigd bij de bestuursvergaderingen. De planning is om in februari de binnenkant van de kantine een grote schilderbeurt te geven, Hellen Olijdam en Conny Meijer hebben zich inmiddels aangemeld als kleurenexperts en zullen daarbij worden geassisteerd door “lange mannen” om ook het plafond een flinke beurt te kunnen geven. Het buitenschilderwerk zal in latere instantie worden gepland. Daarnaast bestaat het voornemen om de strook naast de tennisbanen, buiten het hek, onderhoudsvriendelijker te maken. Gedacht wordt aan het neerleggen van houtsnippers; dit zou een hele verbetering zijn ten opzichte van de huidige situatie waarin het onkruid welig tiert en onnodig veel tijd moet worden besteed aan spuiten, schoffelen en maaien. Richard van der Mast vraagt na bij de gemeente welke taak de gemeente heeft bij het onderhoud.

12


Overkapping terras. Het bestuur heeft het idee te bezien of het terras kan worden overkapt om zo het terras en de entree tot de kantine gezelliger te maken. Daarbij dient goed te worden bezien of het huidige niveauverschil kan worden opgeheven en de consequenties die dit zou hebben. Overigens is voor deze aanbouw een vergunning nodig. Etien de Block gaat zich buigen over deze materie en zal een voorstel doen aan het bestuur: alternatieven met hun plussen en minnen en kosten. Uitwisselingen met andere verenigingen. Frank Wijnen geeft aan dat vanuit de tennisvereniging Krabbendijke een voorstel is gedaan voor een uitwisseling. Gekeken wordt naar een passende datum hiervoor. Banen bekend maken bij de mini-campings en Klooster van Rilland. Frank Wijnen maakt melding van het feit dat het bekend maken van het bestaan van onze tennisbanen aan de betreffende recreatievoorzieningen ertoe zou kunnen leiden dat we de tennisbanen op rustige momenten kunnen verhuren aan klanten en zo extra inkomsten kunnen genereren. Hetzelfde geldt voor het bekend maken dat er mix- en mannenavonden zijn om zo ook deze vakantievierders of zakenmannen en –vrouwen te lokken naar onze gezelligheid en de barinkomsten te doen stijgen. Patricia de Block doet het voorstel om de derde baan, die zelden wordt gebruikt, in te zetten voor verhuur. AndrÊ Toorenaar betuigt zijn steun aan dit voorstel. Duidelijk is dat het dan gaat om de uren overdag en eventueel deelname aan de mix- en mannenavonden. Wat wel belangrijk hierbij is dat er een goed systeem moet worden bedacht en gehandhaafd voor het bespreken van de baan, het zichtbaar maken dat de baan is besproken en het aantonen van het huurderschap. Het bestuur werkt dit punt verder uit. Organiseren van een grotere Kreekmix. De populariteit van onze Kreekmix kent geen grenzen meer. Er moet al zelfs een streng selectiebeleid worden gehanteerd, waar zelfs het NOC NSF jaloers op is. Het bestuur wil peilen of er behoefte is aan een uitbreiding van de Kreekmix. Vanuit de wedstrijdcommissie wordt aangegeven dat dit niet mogelijk is, tenzij uitgeweken zou worden naar extra dagen in de week. Daarmee zou dan beslag moeten worden gelegd op mixen/of mannenavonden en het risico bij uitloop richting november is groot dat er veel uitval zal zijn door slecht weer, aangezien de start van de Kreekmix altijd na de clubkampioenschappen is. Een mogelijkheid zou kunnen zijn om de mix- en mannenavonden na de clubkampioenschappen in september, samen te voegen, zodat er een extra avond beschikbaar is voor de Kreekmix.

13


Vanuit de ALV wordt aangegeven dat er al veel beslag wordt gelegd op de banen en ervoor te waken dat de eigen leden die vrij willen tennissen, dit ook kunnen blijven doen. Degenen die niet meedoen aan toernooien, de competitie, de tennislessen en de mix- en mannenavonden, moeten de mogelijkheid blijven hebben om vrij te tennissen en deze mogelijkheden zijn al beperkt (op de avonden en in de weekenden). Het verhuren van de banen en het organiseren van nog meer zaken als uitwisselingen of een langere Kreekmix vormt een gevaar voor het vrije tennissen. Extra inkomsten zijn leuk, maar moeten niet ten koste gaan van het primaire doel van onze vereniging, namelijk de leden de mogelijkheid bieden om lekker te kunnen tennissen. Een kleine toename van activiteiten voor extra gezelligheid en inkomsten is te overwegen, maar de balans moet niet doorslaan richting een winstgevend bedrijf dat tennissen voor haar eigen leden als secundair belang ziet. Harrie Koopmans doet het voorstel om eventueel een mannen- of mixavond af en toe te benutten voor het organiseren van een uitwisseling c.q. voor de uitbreiding van de Kreekmix, dan gaat het niet ten koste van het vrije tennissen. Damesavond. Michele de Keijzer doet het verzoek nogmaals om te bezien of er een damesavond kan worden georganiseerd. In 2005 was dit verzoek niet gehonoreerd omdat er daardoor teveel beslag zou worden gelegd op de vrije tennismomenten. De zondagavond zou zich hiervoor goed kunnen leden (mannen kijken dan over het algemeen naar Talpa/de wedstrijden). Ook zou hiervoor echter een mannen- of mixavond periodiek (bv eens per maand) kunnen worden ingewisseld. Wat dan een secundaire wens daarbij is, is het kunnen nuttigen van één of meerdere consumpties in de kantine. Het instellen van een bardienst voor deze avonden is afhankelijk van de animo, die moet blijken uit de klussenlijst. Daarnaast is het natuurlijk altijd mogelijk dat de dames dan zelf hun bardienst draaien. Voorwaarde is dan wel dat één van de deelnemende dames in het bezit is van het IVA-certificaat c.q. dat ze iemand regelen die dit felbegeerde papiertje op zak heeft. Dit leidt tot een discussie binnen de ALV: sommigen vinden dat je geen onderscheid moet maken. Of het nu een damesavond is, danwel iemand gaat vrij tennissen, in beide gevallen zou je dezelfde faciliteiten moeten hebben. Dus beiden wel of beiden niet de toegang verlenen tot de kantine en consumpties. Anderen vinden hier een groot verschil tussen zitten. Het merendeel van de aanwezige leden is wel van mening dat het handhaven van de IVA-plicht essentieel is. Wel wordt algemeen aangevoeld dat controleerbaarheid van hetgeen wordt genuttigd en afgerekend essentieel is. Een wijze les uit het verleden van de Bathse Kreek heeft geleerd dat het aan Jan en Alleman meegeven van de sleutel van de kantine leidde tot verliezen in de kantine. 14


AndrĂŠ Toorenaar oppert om niet de sleutel van de kantine beschikbaar te stellen, maar wel de sleutel van het verlichtingshok en de berging/kleedkamers en daarin een frisdrankautomaat neer te zetten, zodat een ieder een consumptie kan nuttigen tegen betaling. Het bestuur gaat zich buigen over deze reacties en de levende gevoelens en zal daarna bekend stellen welke plannen worden uitgewerkt en voorgelegd aan de leden. Halfuur regel. Er blijken in de praktijk veel misverstanden te bestaan over de halfuur regel. Hoewel deze jaarlijks wordt gepubliceerd in de Smash, is deze regel blijkbaar multi-interpretabel. In Smash 2006/2 zal door Hellen Olijdam de ultieme duidelijkheid worden geboden. Deze regel zal ook goed zichtbaar worden opgehangen in de kantine, zodat men als het nodig is met de regel in de hand elkaar kan aanspreken op ongewenst tennisgedrag. Pieter Bode biedt zijn diensten aan als plastificeerder. Wijze van indelen bardiensten mixavonden. Frank Wijnen heeft een mailtje gestuurd waarin hij de min of meer frequente bezoekers van de mixavond vraagt of men bardiensten mee wil draaien. Dit komt charmanter over dan leden gewoon ongevraagd in te delen. Frank zal zorg dragen voor de bekendstelling wie wanneer daadwerkelijk wordt ingedeeld voor bardiensten. Klussenlijst. Een ieder wordt verzocht zijn/haar klussenlijst in te leveren voor 010306 bij 1 van de bestuursleden. Richard van der Mast maakt een totaaloverzicht en dit zal worden overhandigd aan alle commissies, zodat men actief gebruik kan maken van de aangeboden diensten. Ria Vasseur vraagt of er daadwerkelijk gebruik zal worden gemaakt van de klussenlijsten, verwijzend naar 2005, waar zij het idee had dat ze wel zaken had aangekruist, maar nooit was benaderd voor het verlenen van assistentie. Daarnaast vraagt ze zich af of leden die geen klussenlijst inleveren vrij uit gaan. Frank Wijnen benadrukt dat het nieuwe bestuur en de commissies 2006 wel actief gebruik gaan maken van de klussenlijsten. De vereniging leeft bij de gratie van vrijwilligers en vele handen maken licht werk. Degenen die geen klussenlijst inleveren, worden ook niet ingezet. Het enthousiasme van de anderen zou ertoe moeten leiden dat ze het jaar erna echter zich wel (moreel) verplicht voelen om zich in te zetten voor 1 of meerdere broodnodige ondersteunende activiteiten.

15


Deadline Smash 2006/2. De deadline voor het inleveren van artikelen of advertenties voor Smash 2006/2 is: 010306. Stukken graag aanleveren bij Richard van der Mast (bathsekreek@hotmail.com). Nieuwjaarsreceptie. Tineke de Ridder doet het voorstel om volgend jaar te starten met een nieuwjaarsreceptie. Deze traditie heeft in haar vorige tennisleven een florerend bestaan geleid. Het voordeel is dat je elkaar nog beter leert kennen onder geheel andere omstandigheden en het lange winterseizoen ook kunt breken. Het eerste rondje zou daarbij van “de zaak� kunnen zijn en de volgende consumpties voor eigen rekening. In een entourage van een feestelijk aangeklede kantine zou dat tot een jaarlijks hoogtepunt kunnen gedijen. Het bestuur zal de ins en outs van dit voorstel bespreken. Rookbeleid. Tineke de Ridder vraagt zich af wat voor rookbeleid onze vereniging hanteert. Frank geeft aan dat is afgesproken dat men bij jeugdtoernooien niet rookt. Michele de Keijzer geeft aan dat desondanks menigeen zich niet aan deze regel houdt. Naar aanleiding van diverse adhesiebetuigingen wordt een stemming gehouden en besloten dat er vanaf heden in de kantine helemaal niet meer mag worden gerookt. Schoffelen. Tineke de Ridder geeft aan dat ze regelmatig kan worden waargenomen met een schoffel op het tennispark op de woensdagochtend. Probleem is echter dat de schoffel inmiddels bijna structureel kan worden bestempeld als een loszittend tweedelig bouwpakket. Etien de Block zal zorg dragen voor een deugdelijke schoffel. Tennisballen voor de competitie. Jeanine den Rooijen vraagt of de tennisballen voor de competitie worden gehouden door de deelnemers aan de competitie of dat ze mogen worden ingezet voor mix- en mannenavonden. Harry Koopmans voert een fel pleidooi voor de afdracht van ballen aan de deelnemers van de competitie omdat zij tenslotte hiervoor ook een bijdrage betalen. Bovendien zijn er volgens Harry genoeg nieuwe ballen beschikbaar voor de mix- en mannenavonden. Taken groundsman. Etien de Block vraagt zich af wat de taken zijn van de groundsman. Alle werkzaamheden op de baan tot het hek behoren tot de competentie van de groundsman. Alles buiten de hekken is speel- en werkterrein voor de onderhoudscommissie.

16


Feitelijke toedracht bestuurswisseling. Harry Koopmans heeft behoefte dat uit de doeken wordt gedaan welke gebeurtenissen hebben plaatsgevonden tussen de ledenbijeenkomst in de herfstvakantie van 2005 en het moment dat de 3 resterende leden van het vorige bestuur hun functie hebben neergelegd. Hij heeft, net zoals een aantal andere leden, niet zijnde de nieuwe bestuursleden en hun familie, een mailverzameling ontvangen van de voormalige voorzitter; graag zou hij het naadje van de tennissok vernemen. Paul de Vogel onderschrijft deze informatiebehoefte. Frank doet e.e.a. uit de doeken, geassisteerd door Piet Lobbezoo, en completeert de ontbrekende kennis. Patrick de Block schetst hierbij ook hoe de verhoudingen binnen het oude bestuur daadwerkelijk waren. Namens de rest van de aanwezige leden wordt verzocht nu eindelijk een punt te zetten onder deze kwestie, het verleden verder te laten rusten en hoop te putten richting toekomst uit de talrijke plannen en activiteiten van het nieuwe bestuur. Met een ferm applaus, geĂŻnitieerd door Tineke de Ridder, wordt het nieuwe bestuur bedankt en succes gewenst het komende tennisjaar. 18.Sluiting. Frank bedankt,namens het bestuur en de leden van de Bathse Kreek, Patrick de Block voor de bijdrage die hij als bestuurslid heeft geleverd aan het goede reilen en zeilen van onze vereniging, onder gelijktijdige overhandiging van een gesloten enveloppe met inhoud. Tenslotte dankt hij alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en actieve bijdrage aan de ALV en nodigt allen uit om met een natje het tennisjaar ritueel in te luiden.

Jaarverslag secretaris Algemene ledenvergadering 2006 De ALV 2006 werd gehouden op 30 januari 2006 in de kantine van VV Rillandia. Samenstelling bestuur in 2006 Voorzitter Secretaris Penningmeester Jeugd- en barcommissaris Wedstrijdcommissaris Evenementen/PR-commissaris Commissaris algemene zaken

Frank Wijnen Richard van der Mast Hanneke Wijers Mimi Lobbezoo Conny Meijer RenĂŠ de Leeuw Hellen Olijdam

Inkoop kantine De inkoop van de kantinebenodigdheden werd verzorgd door Ina in de Weij en Mimi Lobbezoo. Hanneke Wijers regelde de financiĂŤle zaken.

17


Training Dit jaar werden de tennislessen voor het eerst verzorgd door Suzanne van Hartingsveldt. “SMASH” De “Smash” is dit jaar verzorgd door Richard van der Mast en vier keer verschenen. Ledenbestand Senioren Junioren Totaal 167 Competitieleden

31 december 2005: 131 36

31 december 2006: 124 45 169

2

1

Analyse: In 2006 heeft een relatief grote toename van jeugdleden plaatsgevonden. Het totale ledenbestand is licht gegroeid. Bij het stopzetten van het lidmaatschap was vaak sprake van de volgende redenen: “geen tijd meer vanwege studie of werk”, “verhuizing” of “was wel lid maar ben de afgelopen jaren eigenlijk niet meer gaan tennissen”. Bestuursvergaderingen Er zijn 8 bestuursvergaderingen gehouden in 2006. Twee keer werd deelgenomen door het bestuur, i.s.m. commissieleden, aan de halfjaarlijkse vergadering van Reimerswaalse tennisverenigingen, waarvan 1 x als gastheer. Daarnaast is het bestuur present geweest bij een districtsvergadering en heeft deelgenomen aan thema-avonden van de KNLTB (o.a. “ledenadministratie” en “behoud en werven leden”).

18


Jaarverslag penningmeester

Balans van L.T.C. "Bathse Kreek" Debet Vaste activa Paviljoen Derde baan Verlichting Sproeiinstallatie Gravelhok

31-dec-2006

(1)

31-dec-2005

€ € € € € €

4.258 11.392 12.761 2.625 1.153 32.189

€ € € € € €

3.660 12.424 13.955 3.125 1.218 34.382

Voorraden

(2)

161

96

Debiteuren

(3)

405

268

Nog te ontvangen

(4)

397

508

€ € € € € € €

220 102 1.406 13.500 15.228

€ € € € € € €

23 50 93 1.158 8.500 3.213 13.037

48.380

48.291

Liquide middelen Saldo kas Saldo kas kantine Saldo rekening courant Saldo rekening kantine Saldo spaarrekening Saldo spaarbeleg

Totaal debet

Credit Passiva Stand eigen vermogen Exploitatie verlies

31-dec-2006

31-dec-2005

€ € €

46.291 91145.380

€ € €

47.623 1.33246.291

Voorzieningen Reserve groot onderhoud

3.000

2.000

Totaal credit

48.380

48.291

19


Winst en verliesrekening van "LTC Bathse Kreek"

2006

2005

Ontvangsten Contributies Inschrijfgeld Competitiebijdrage Winst kantine Advertenties smash Grote clubaktie Overige opbrengsten

€ € € € € € € €

11.826 60 373 7.183 1.275 210 146 21.073

€ € € € € € € €

10.780 70 326 4.890 645 762 17.473

Per saldo ontvangen rente

225

245

Totaal

21.298

17.718

€ € € €

2.725 5.348 10.978 19.051

(5) (6)

Kosten Afschrijvingen Huisvestingskosten Algemene kosten

2.990

6.830

€ €

12.389 22.209

Exploitatie verlies

Totaal

911-

20

21.298

1.333-

17.718


Toelichting winst en verliesrekening van L.T.C. "Bathse Kreek" 2006

2005

Resultaat kantine: Omzet kantine Inkopen

€ €

12.152 4.969-

€ €

8.782 3.892-

Winst kantine

7.183

4.890

Afschrijvingen: Paviljoen Derde baan Verlichting Sproeiinstallatie Gravelhok

€ € € € €

197 1.032 1.195 500 66

€ € € € €

157 1.032 970 500 66

Afschrijvingen

2.990

2.725

€ € € € € € €

1.461 485 2.861 260 643 831 289

€ € € € € € €

837 478 2.032 253 355 742 651

Huisvestingskosten

6.830

5.348

Algemene kosten: Baan aanleg/onderhoud ( 10 ) Reservering groot onderhoud 3e baan Onderh. en rep. Inventaris ( 11 ) Bijdragen KNLTB Wedstrijdcommissie Jeugdcommissie Barcommissie, eigen toernooien Aankoop tennisballen Kosten clubblad Smash ( 12 ) Kosten vergaderingen Kosten jeugdtennis ( 13 ) Kosten ledenwerving Kantoorbenodigdheden en porto kosten Abonnementen en bijdragen Representatiekosten Subsidie gemeente Overige algemene kosten ( 14 )

€ € € € € € € € € € € € € € € € €

2.854 1.000 1.374 2.750 312 128 109 969 1.448 225 288 60 123 22 148 75654

€ € € € € € € € € € € € € € € € €

2.140 1.000 476 2.438 307 113 165 911 650 256 1.812 134 23 292 261

Algemene kosten

12.389

10.978

Huisvestingskosten: Onderhoud en rep. Pand Huur tenniscomplex Gas, water en elektriciteit PTT-telefoon Verzekeringen Grond e.d. Lasten Nieuwe aanschaffingen

(7) (8) (9)

21


Enkele toelichtingen op de jaarcijfers van 2006 1 De waarde van ons paviljoen is gestegen met het bedrag wat is betaald voor het egaliseren van de stoep. Wordt in 20 jaar afgeschreven 2 Betreft voorraad ballen en voorraad postzegels 3 We moeten nog van 2 leden de contributie binnenkrijgen, maar ze hebben me beloofd dat het nog komt 4 Dit betreft de nog te ontvangen rente, nog te ontvangen advertentiegelden en sommige leden hebben ballen privĂŠ genomen die nog afgerekend moeten worden 5 De prijzen van de kantine zijn met 10% verhoogd en de toernooien werden ZEER goed bezocht. Dat is wel te zien aan de winst van de kantine!!! 6 De netto opbrengst van de Grote Club Actie viel wat tegen. De lotenverkoop viel ook jammer genoeg samen met andere acties. Daar konden de kinderen ook niets aan doen. Alle lotenverkopers in ieder geval bedankt voor het verkopen!! 7 Inclusief 500 euro aan verf voor buitenkant paviljoen en kleedruimtes. en 950 euro voor schoonmaakkosten 8 Het maandvoorschot is gestegen naar 272 euro. Bij de eindafrekening in oktober moesten we 1000 euro bijbetalen. Het voorschot was te laag. 9 De waarde van het paviljoen is getaxeerd en de opstalverzekering is hieraan aangepast. Inclusief 950 euro voor onze groundsman. Door hem hebben we meer dan 10 500 euro kunnen besparen op het onderhoud van baan 3. 11 Inclusief 500 euro aan verf binnenkant, voor de inrichting, gordijnen e.d. Ook 500 euro voor onderdelen sproei installatie 12 De Smash wordt steeds dikker en daardoor natuurlijk ook duurder. We streven ernaar om de advertentieopbrengsten kostendekkend te laten zijn voor de kosten van de Smash. 13 Dit betrof nog een bijdrage in de jeugdtennislessen van 2005. 14 Hieronder vallen onder meer de kosten van Buma en Sena muziekgebruik, kosten internetsite, leges bouwvergunning e.d. 22


Begroting van L.T.C. "Bathse Kreek" Begroting 2007

Werkelijk

Begroting

2006

2006

Ontvangsten Contributies e.d. Winst kantine Rente Advertenties Smash Grote clubactie Overige opbrengsten

€ € € € € €

12.000 7.000 250 1.500 400 200

€ € € € € €

12.259 7.183 225 1.275 210 146

€ € € € € €

11.500 5.500 350 700 400 200

Totaal ontvangsten

21.350

21.298

18.650

Afschrijvingen

3.000

2.990

2.725

Rep. en onderhoud pand Huur Gas, water en elektriciteit Grond e.d. Lasten Telefoonkosten Verzekeringen Nieuwe aanschaffingen

€ € € € € € €

1.000 500 3.000 850 270 650 500

€ € € € € € €

1.461 485 2.861 831 260 643 289

€ € € € € € €

1.200 500 2.000 750 270 360 500

Huisvestingskosten

6.770

6.830

5.580

Baanonderhoud en aanleg Reservering ond. derde baan Onderh. en rep. Inventaris Bijdragen KNLTB Kosten clubblad Smash Wedstrijdcommissie Jeugdcommissie Kosten jeugdtennis Kosten barcommissie Aankoop ballen Overige algemene kosten Subsidie gemeente Algemene kosten

€ € € € € € € € € € €

3.000 1.000 500 2.800 1.500 350 200 200 1.000 1.000

€ € € € € € € € € € €

2.854 1.000 1.374 2.750 1.448 312 128 288 109 969 1.232

250-

75-

11.300

12.389

€ € € € € € € € € € € € €

3.000 1.000 500 2.500 650 350 200 200 950 500 9.850

Exploitatie winst / verlies

280

495

Totaal uitgaven

21.350

18.650

Uitgaven

23

91121.298


Jaarverslag wedstrijdcommissie Het tennisjaar zit er weer op en wij als wedstrijdcommissie kunnen terugkijken op een zeer geslaagd jaar, waarin vele leden weer actief waren in de verschillende competities en toernooien. Het was voor de meeste leden hun 1e echte jaar als lid van de commissie en dus maar afwachten of alles goed zou gaan. Het aantal aanmeldingen voor de competities was het afgelopen jaar groot en het is mooi om te melden dat er voor het komende jaar weer vele mensen zich hebben opgegeven en dat er dus weer volop te genieten valt. De opsplitsing van de clubkampioenschappen is een waar succes gebleken: er waren nu veel meer deelnemers dan anders en dit zal dan ook volgend seizoen weer het geval zijn. Ook was, na een aantal jaren afwezigheid, het altijd gezellige koffietoernooi terug op de kalender, wat net als alle andere toernooitjes heel goed bezocht werd. Het succes van de kreekmix kent geen grenzen en dit jaar waren er weer vele teams van andere verenigingen die hier hun tenniskunsten wilde vertonen onder het genot van een hapje en een drankje. Al met al was het voor ons een geslaagd jaar en we hopen dan ook dat we volgend seizoen weer op jullie kunnen rekenen. Via deze weg willen wij Frank Jas bedanken voor zijn inzet in de wedstrijdcommissie, want hij gaat ons helaas verlaten. Nogmaals bedankt Frank, namens de Wedstrijdcommissie.

Jaarverslag jeugdcommissie Het afgelopen jaar hebben we van alles georganiseerd voor onze jeugdleden, even alles op een rijtje: Begintoernooi. Uiteraard om het seizoen te openen organiseren we dit toernooi altijd aan het begin van het jaar. We begonnen rond 16.30u en er werd voor het eten gezorgd. Door degenen die al wat tenniservaring hadden, werden er wedstrijdjes gespeeld. En door degenen die net begonnen waren werden er oefeningen gedaan op de 3e baan. Kennismakingsmiddag. Deze was bedoeld voor alle jeugd om kennis met tennis te maken, hier was erg veel animo voor. Dit gebeurde o.a. onder leiding van onze nieuwe trainster Suzanne. Jeugdbegeleiding. Op verschillende data op de woensdagmiddag konden de kinderen onder onze begeleiding wat oefeningen doen. Er werden wat wedstrijdjes gespeeld, geoefend en ze leerden tellen. De kinderen werden verdeeld over 2 groepen. Elke groep kreeg drie kwartier begeleiding. Hier was redelijk wat animo voor. 24


Jeugdinstuif. Voor het eerst dit jaar hadden we 1 keer per maand op vrijdagavond een jeugdinstuif georganiseerd. Dit was bedoeld voor de jeugdleden vanaf het jaar waarin ze 12 worden. Er was deze avond altijd iemand van de jeugdcommissie aanwezig en het duurde van 19.00u-21.00u. Helaas waren de eerste 3 avonden geen succes: het regende of er stonden plassen op de baan. Maar de laatste instuif avond was een succes: het was mooi weer, er werd lekker getennist en ze hadden veel plezier. En daar gaat het natuurlijk om op zo’n avond! Clubkampioenschappen. We hadden de clubkampioenschappen ingedeeld in 3 poules en de jongens gemengd met de meisjes. Het was fantastisch om te zien op wat voor niveau er getennist werd en zeer sportief. Er zitten wel wat talenten tussen!! Voor sommige leden was dit hun eerste kampioenschap, spannend hoor! Dit waren de uitslagen: Van poule 1 was Ilse de winnares. Van poule 2 was dit Karlo. In de 3e poule hadden we een winnaarsronde en verliezersronde. Stephan was 1e geworden van de winnaarsronde en Linda was 1e geworden van de verliezersronde. Open mini toernooi 14 juni. Speciaal open toernooi voor onze mini’s. Er waren in totaal 20 deelnemers, waarvan 12 deelnemers van onze eigen vereniging en 8 van andere tennisverenigingen. Het was deze dag echt continu aan het regenen, maar de jeugd wilde tennissen, ondanks dit weer. Er werd uiteraard op miniveld gespeeld op een halve baan. Elke wedstrijd duurde 15 minuten. We begonnen om 13.00u, maar om 14.30u kwamen er plassen op de baan, de kinderen gleden uit en op den duur moest de EHBO doos er zelfs aan te pas komen. Dus de rest van de wedstrijden werd gestaakt. Op dat moment had iedereen 2 wedstrijden gespeeld, dus hebben we de games voor en tegen geteld en zo kwamen er 4 winnaars uit de bus van onze vereniging!!: Wessel, Manon, Kardamylia en Sabrine. Zij kregen een beker mee en de rest van de deelnemers een medaille en snoepzak. Invitatietoernooi 17 september. Dit toernooi was bedoeld voor de jeugd die al groot veld kon spelen. De jeugd mocht zijn of haar eigen tennispartner kiezen, ook eventueel van een andere vereniging. De jongens en meisjes werden door elkaar ingedeeld op sterkte. Er was weer redelijk wat deelname, een geslaagde dag!!

25


Mini-maxi toernooi 8 oktober. Voor het eerst dit jaar vanwege de vele jeugdleden alleen gekozen voor de opzet dat een jeugdlid een senior mag inviteren. De voorgaande jaren mocht een seniorlid ook een junior inviteren. En het was weer een succes, alleen was het van onze kant niet duidelijk genoeg, want er kwamen verschillende seniorleden die ook graag mee wilde doen met een junior. Helaas kon dit niet, anders zouden we er een heel weekend voor uit moeten trekken… Dit communiceren we volgend jaar duidelijker! Aan dit toernooi was natuurlijk weer een bbq gekoppeld met friet en kibbeling. Aantal jeugdleden. Het aantal jeugdleden is dit jaar spectaculair toegenomen, echt super hoor! Maar liefst 19 tennistalenten in de dop zijn in 2006 lid geworden. Wij krijgen als jeugdcommissie daar een goed gevoel bij. Bedankt Katie. Dit jaar hielp Katie Meyer ons mee met de jeugdcommissie; zij heeft aangegeven er mee te stoppen. Katie bedankt voor je hulp! Tenslotte. Dit was dus een korte terugblik op het afgelopen seizoen. Wij vonden het in ieder geval weer erg leuk om te doen. Het is fantastisch hoe je de jeugd ziet tennissen, sportief en enthousiast, en dat brengen ze weer over op ons. Zonder hulp en sponsors zouden we het niet redden, daarom willen wij degenen die ons op welke manier dan ook geholpen hebben hartelijk bedanken. En kunnen we hopelijk volgend jaar weer op jullie hulp rekenen en het belangrijkste de inzet van onze enthousiaste jeugdleden!!! Wij zijn al weer volop bezig voor het komende tennisseizoen en hebben er alweer zin in, jullie ook?! Groetjes van de jeugdcommissie, Ingrid, Michelle en Ellis.

The groundsman allways sweeps twice Een jaar geleden is het instituut “groundsman” in het leven geroepen bij de Bathse Kreek. Zoals in Den Bosch met de carnaval straks Harold d’n achtste de scepter zwaait, is Eduard d’n urste (oftewel Eduard Freijser volgens de burgerlijke stand) bij ons heer en meester van de tennisbanen. Omdat het fenomeen “groundsman” wellicht niet bij iedereen een belletje doet rinkelen, is Eduard, bij een knus knetterend haardvuur aan de tand gevoeld tijdens een interview met het dagelijks bestuur. Het werk voor de groundsman start in februari met het verwijderen van de lijnen. Vervolgens is het de beurt aan Traas en Oova om de banen te frezen (de bovenste 2 centimeter los te maken) en gravel aan te vullen op plaatsen waar weinig gravel meer ligt. Daarna wordt het gravel “geplakt”, gerold en worden de lijnen weer gelegd. De weken daarna is 26


Eduard zeer druk bezig met rollen, met name bij de achterlijnen. Tijdens het tennisseizoen is de taak van de groundsman veelzijdig, maar de rode draad vormt toch het woord “tennisbaan”. Hij houdt de watertoevoer goed in de gaten (dagelijks worden de gravelbanen 3 minuten automatisch besproeid om 06.00 en 18.00 uur en worden ze, bij extreme hitte in de weekenden, extra handmatig verwend). Verder zorgt de groundsman regelmatig voor het aanvegen van de banen, ook aan de achterkant en tussen de banen in. Overigens geeft Eduard aan dat dit seizoen de banen al beter werden geveegd door de leden: bijna alle tennissers pakken het achterveld goed aan; een enkeling bekommert zich ook om de zijkanten naast de banen. De groundsman zorgt ook voor het bestrijden van algen (“groene zooi”). Oog om oog, tand om tand: kordaat op de baan (afschrapen met een zelfgemaakte roestvrijstalen borstel), resp. met de gifspuit in de hand buiten de banen. Ook verdwaalde bladeren moeten het ontgelden: met de stofzuiger, de hand of elk ander wapen dat is toegestaan volgens de conventies van Geneve, verwijdert de groundsman jaarlijks ettelijke honderden kruiwagens bladeren van de banen. Op de zaterdag en zondag, tijdens de competitie, is de groundsman al een uur voor de eerste partij paraat om de banen startklaar te krijgen. Ook baan drie ontsnapt niet aan de aandacht van de groundsman: met de stofzuiger en hogedrukspuit gaat hij ook hier blad- en ander afval te lijf. Hiermee spaart hij voor de Bathse Kreek ongeveer 500 euro uit die voorheen werd betaald aan een externe firma voor het halfjaarlijkse onderhoud aan baan 3. Ook toont hij zich een ware Bob de Bouwer als vandalisten of natuurgeweld hun kracht hebben botgevierd op materiaal dat onze tennisbanen siert, zoals de netpaaltjes, het net of de scoreborden. Kortom, een heel scala aan werkzaamheden, waarmee Eduard zo’n 10-12 uur per week van de straat wordt gehouden gedurende zo’n 9-10 maanden per jaar. Kunnen we met z’n allen dingen nog beter doen, zodat onze banen een nog betere uitstraling krijgen en houden? Ja zeker, aldus de groundsman. Allereerst geen kauwgom uitspuwen op de banen. Op baan 3 zijn op diverse plaatsen kauwgomresten aangetroffen die niet meer kunnen worden verwijderd helaas. Daarnaast blijft regelmatig na vrij tennissen afval achter op de tennisbaan, zoals chipszakjes of lege flessen. Het is toch een kleine moeite om deze van de baan mee te nemen naar de vuilcontainers?! Tenslotte wordt een oude traditie in ere hersteld: ook op de damesochtenden, mix-, vrouwen- en mannenavonden moet er tussentijds worden geveegd. Om de twee uur even vegen, dit komt de bespeelbaarheid van de banen gedurende het seizoen ten goede.

27


Wat het bestuur betreft is het fenomeen “groundsman” geslaagd. De meeste mensen van binnen en buiten de vereniging spreken vol lof over de banen. Natuurlijk is de groundsman niet almachtig en is hij ook afhankelijk van anderen. In samenspraak met Traas en Ovaa zal gekeken worden hoe de banen nog beter kunnen worden aangelegd aan het begin van het tennisseizoen. Ook zal de drainage voortaan periodiek worden doorgespoten. Met elkaar doen we ervaring op hoe we onze banen het beste kunnen onderhouden en behouden.

Redactie aan zet Gaarne jullie aandacht voor de snel aanstormende deadline voor de nieuwe Smash (2007/2). Wil je nog eeuwige roem verwerven, ff nog iets kwijt, in de hoofdrol, verslag doen van een dikverdiende overwinning/een zwaar onverdiende verliespartij, of een virtueel bloemetje geven omdat het je spijt, dan kun je tot uiterlijk 1 maart 2006 nog je tekst aanleveren.

Lieve Lipro: Bathse Kreekse ditjes en datjes •

Inmiddels beschikt de Bathse Kreek over een heuse eigen(tijdse) website: www.ltc-bathsekreek.nl . Iedereen wordt uitgedaagd om zaken aan te leveren aan Frank Wijnen om de website virtueel op te pimpen. Wie pakt deze tennishandschoen op? Mail@ltcbathsekreek.nl of fwijnen@zeelandnet.nl.

Remco Suerink is in november 2006 cum-laude afgestudeerd aan de tennisacademie van Zeeland en mag zich sindsdien Verenigings Competitie Leider noemen. Hij treedt daarmee in het voetspoor van Patrick de Block. Het bestuur bedankt deze succesvolle autohandelaar voor de goede zorgen voor de competitie de afgelopen jaren.

Mocht je nog suggesties hebben voor aanvullende informatie in het introductieboekje voor nieuwe leden, dan kun je deze aan het secretariaat mailen. Het boekje wordt na de Algemene Ledenvergadering 2007 geactualiseerd.

28


Op 27 december jl is er weer geloof ontstaan in de kansen op een Nederlandse grandslam titel! Toen zag namelijk Femke Koopmans het levenslicht. De gelukkige ouders, Arjan en Yvonne, hebben inmiddels contact opgenomen met Suzanne, de trainster, en als het goed is, zal zij komend seizoen al naast de baan te bewonderen zijn om de kneepjes van de op 23 na oudste sport ter wereld mee te krijgen. Gezien haar leeftijd en het feit dat ze de eerste tijd toch liggend zal doorbrengen, zal ze eerst worden ingewijd in de kunst van de edele boogballen.

Top Shot in Roosendaal wordt sinds 1,5 jaar overspoeld door Rillandse tennistalenten in de wintercompetitie. Deze loopt van oktober t/m maart en bestaat uit 8 zaterdagavonden waarop de edele tennissport kan worden beoefend. Inmiddels hebben Mariska “Koernikova”, Els “Stove”, Eduard “Okker”, Frank “Sampras”, Ruud “Krajicek”, Leo “Becker”, Ad “Lendel”, Mathilde “Mesker”, Richard “Federer”, Angelique “Williams” en Marinka “Mauresmo” hun tennisvoetstappen vereeuwigd in de Roosendaalse “walk of fame”. We zijn op zoek naar gezellige tennissers om komend winterseizoen ook te tennissen op niveau (het kost je maar maximaal 8 zaterdagavonden: aanvang 1930 of 2030 uur, afhankelijk of je bent ingedeeld in de “vroege dienst of de late dienst” en einde om 2230 uur of 2330 uur; je speelt dan 1 mix en 1 dubbel, beiden van een uur). Het zou leuk zijn als we 1 of zelfs 2 teams uit Rilland zouden kunnen vormen en de heerschappij van de Roosendaalse ploegen kunnen doorbreken. Interesse? Even een mailtje naar het secretariaat. Je kunt je ook opgeven voor een halve plaats, dus voor vier zaterdagavonden. Opgave graag voor 1 mei, want dan wordt bekeken hoeveel teams actief willen zijn in het winterseizoen 2007/2008.

Wie herinnert zich niet die ouderwetse koude winterse Anton Piek taferelen (en dan bedoel ik niet uit de Winterefteling, maar uit eigen Reimerswaalse ervaring)? De tijd dat de nieuwjaarsduik nog niet gesponsord werd door een worstendealer uit Oss (en nog gewoon doorging!). Binnenkort wordt vanuit sportief oogpunt stilgestaan bij de mogelijkheden om een dergelijke sombere periode toch leuk in te kleden. Dan zal namelijk Jeanine de resultaten van haar literatuurstudie uit de doeken doen en “inzoomen” op de diverse sportieve mogelijkheden die de KNLTB biedt wat betreft de wintercompetitie (en dan moet je niet denken aan sjoelen, koekhappen of zakdoekje leggen).

29


Mededelingen van het secretariaat Mailadressen Aangezien de Smash slechts 4 x per jaar uitkomt, is het geen geschikt medium voor snelle informatievoorziening. Daarom wordt regelmatig de mail gebruikt om leden te informeren over belangrijke zaken. Het secretariaat beschikt echter niet over alle mailadressen van de leden. Ook geven leden soms niet door wanneer ze een ander mailadres krijgen. Dat betekent dat je het risico loopt belangrijke informatie niet tijdig door te krijgen. Daarom bij deze het verzoek om je mailadres bekend te stellen bij het secretariaat. Van de volgende personen is geen (actueel) mailadres beschikbaar (NB: wil je dat anderen niet je mailadres kunnen zien, kun je dat ook aangeven, dan stuur ik je namelijk een “BCC� waardoor je mailadres onzichtbaar blijft voor anderen): Wil Alma Huib Bouwman Chris van Gils G. de Lange Jimmy Minnaard Marijke Nootenboom Anneke van der Putten Ronald Vasseur Fam. Womdergem Marie-Jose Govers Leo van Ast

K. van Bavel Jan Damen Fam. Van de Guchte Sjaak van der Maale Phylis Mondt Erik Olijdam Tineke de Ridder Marieke Verlaare Sebastiaan Wagenaar Patrick van Uffelen

Jaap den Boer Mehmet Dolma Adri Kriekaard Mark Martens Fam Olijdam Nicole Schipper Marjo Stammes Tiny de Jong Ina in de Weij Sander Traas

Birgit Akkermans Daniel vd Winden

Jos van Iwaarden

Iris van Veen

(P.s. bij de jeugd wordt de mail naar de ouders gestuurd, tenzij het jeugdlid zelf een eigen mailadres opgeeft). Nieuwe leden Senioren: Denny en Nicole de Nooijer, Tiny de Jong (competitielid). Junioren: Tim Verbraeken.

30


Leden die hun (tennis)heil elders zochten Senioren: Iris de Vries - van de Boom, Sylvia Hiltjes, Truus de Mohr (competitielid), Samuel Dijkstra, Petri Minnaard, Samuel Dijkstra, Katie en Kim Meijer, Jurgen Welberg, Skander Landoulsi, Jaimy Oudeman, Els de Blaeij (competitielid), Huib Meeuwsen, Cees en Ineke de Vries, GrĂŠ van Ast, Rob Colpaert, Anja en Kristel Zuidwegt, Sander Krijntjes enToon Geerts. Junioren: Joost en Jorrit Boelhouwer, Demet Cosgun, Jordy Zuidwegt, Joost Krijntjes en Bahar Dogan, David van de Flier en Thomas Krijntjes. Voorjaarsschoonmaak Op dinsdagochtend 13 maart vanaf 10.00 uur, vindt de grote voorjaarsschoonmaak plaats. De kantine krijgt dan een grote beurt. Een ieder die een helpende hand wil uitsteken wordt verzocht contact op te nemen met Mimi Lobbezoo. NB: Helpende handjes zijn zeer gewenst. Tijdens de najaarsschoonmaak waren er maar vier handjes beschikbaar, namelijk 2 van Mimi Lobbezoo en 2 van Nellie Goeree. Dames nog bedankt voor jullie inspanningen! Sleuteladressen baanverlichting De sleutel om te kunnen tennissen met verlichting kan worden opgehaald bij: Frank Wijnen Hanneke Wijers Patrick de Block Frank Jas Huib Almekinders Ina in de Weij Ingrid en Remco Suerink Hellen Olijdam Eduard Freijser Michelle de Keijzer

Kempensdam 21 Pontiaanstraat 7 Bosgatdam 22 St. Felixstraat 38 Stellestraat 40 Hontestraat 25 Roerdomp 12 Valkenisseweg 17 Vinckenissestraat 13 Sichuytdam 4

31

552039 551035 551924 551708 551963 551349 552742 551857 552091 551295


Klussenlijst 2007 Vele handjes maken licht werk. Jaarlijks vragen we de leden om aan te geven op welk terrein ze een steentje kunnen en willen bijdragen aan de werkzaamheden die niet altijd leuk zijn, maar wel moeten worden gedaan. Ook in 2006 hebben we dankbaar gebruik gemaakt van de aangeboden hulp. We proberen ook tijdig aan te geven wanneer een bepaalde klus wordt aangepakt, zodat je niet voor het blok gezet wordt in de trant van “morgen willen we dit gaan aanpakken”. Mocht je in 2006 niet tot de gelukkigen hebben gehoord die zijn benaderd, dan wil dat niet zeggen dat je in 2007 weer vrijgesteld bent van het aanbieden van hulp. We hopen dus dat zoveel mogelijk leden de klussenlijst invullen en minimaal 1 activiteit aankruisen (het liefst uiteraard meer). Graag inleveren bij of mailen naar het secretariaat voor 1 februari. Tennislessen 2007 Het bestuur heeft eind 2006 geëvalueerd met de trainster, Suzanne, en besloten dat op basis van de goede ervaringen van 2006, de samenwerking wordt voortgezet. Het enige verschil met 2006 is dat een trainingsgroep bestaat uit maximaal 4 personen. Dit komt de kwaliteit van de lessen verder ten goede. Daarnaast kan dit jaar op de maandag of vrijdag worden gelest en niet meer op de dinsdag (dan moet Suzanne namelijk naar school). Wanneer lessen niet door kunnen gaan vanwege het weer, worden deze bij Suzanne gewoon ingehaald op een later moment. De lessencyclus bestaat uit 10 lessen van een uur (60 minuten). Als je wilt deelnemen dan graag bijgaand formulier opsturen naar of mailen naar de trainster. Kantine De inkoop van de kantine wordt ook in 2007 verzorgd door Ina in de Weij en Mimi Lobbezoo (dames alvast hartelijk dank!). De sleutels en het geldkistje kunnen worden opgehaald bij Ina in de Weij, Hontestraat 25.

32


Data (donderdagen) waarop de vuilniscontainers (groen en bruin) worden geleegd door de gemeente Januari: 11 en 25 Maart: 8 en 22 Mei: 3 en 31 Juli: 12 en 26 September: 6 en 20 November: 1, 15 en 29

Februari: 8 en 22 April: 5 en 19 Juni: 14 en 28 Augustus: 9 en 23 Oktober: 4 en 18 December: 13 en 27

Pasfoto’s 81 senioren en 31 junioren hebben hun pasfoto ingeleverd bij het secretariaat en deze siert inmiddels de digitale bestanden van de KNLTB. Daarmee hebben zij deelname aan competitie en toernooien in 2007 en later zeker gesteld. Nu nog de winst! De houdbaarheidsdatum van de pasfoto’s van senioren is 10 jaar; die van de jeugd is 5 jaar (vanwege het feit dat in 5 jaar tijd bij hen vaak sprake is van een extreme make-over: van glad perzikhuidje naar behaarde Tarzan; van gespierde spijker tot aspirant hoofdrolspeler in de speelfilm: Conan the Barbarian deel 24; van lelijke eendje tot Miss Zeeland). Degenen die nog pasfoto’s willen inleveren: dit kan het hele jaar door, maar moet wel voor 1 december gebeuren om voor het jaar 2008 deelname aan competitie of toernooien zeker te stellen. Regels voor het ophalen en terugbrengen van de kas 1. Captains van competitieteams geven door aan Ina wanneer en hoe laat ze thuis spelen. 2. Liefst de avond ervoor de kas al ophalen. 3. De kas terugbrengen voor 22.00 uur of anders even een telefoontje (Ina: 551349; als de kas terug moet naar Mimi: 551844) om 22.00 uur om te laten weten wie de kas meeneemt. Ook is het mogelijk om het grote geld van 50 eurocent en groter uit de kas te halen, dit in de portemonnee of een envelop te doen en deze samen met de sleutels door de brievenbus te gooien bij degene die hem moet hebben.

33


4. Als je de sleutel van de kantine wilt lenen om na afloop van een tennispartij iets te drinken, dan even laten weten aan Frank Wijnen, Hanneke Wijers, Hellen Olijdam of Ina in de Weij. Je krijgt de sleutel van de kantine dan mee en wordt geacht datgene, dat je drinkt c.q. eet te betalen en deze inkomsten in een witte enveloppe (liggen in de kantine) te doen, te voorzien van een briefje waarop vermeld staat wat genuttigd is, voorzien van de naam van de afzender en vervolgens door de brievenbus of af te geven bij het inleveren van de sleutel op het adres waar men deze gehaald heeft. 5. Als er iets (drank of etenswaar) op is, laat dit dan weten via een briefje in de kas, resp. de enveloppe. 6. Vergeet vooral ook niet om de koelkast te vullen. Het bestuur heeft op 30 mei jl. besloten ruimhartiger om te gaan met de mogelijkheid om een drankje te nuttigen na een tennispartij. Zolang dit geschonken vertrouwen niet wordt geschaad kan deze extra service worden verleend.

Indeling bardiensten (mixavonden) Zoals we al een aantal jaren gewend zijn wordt er tijdens de mixavonden bardienst gedraaid volgens schema. Dit houdt in dat jullie de kas en sleutels bij Ina in de Weij op kunnen halen. Elke avond wordt er een IVA-gecertificeerd lid (eerstgenoemde) en een niet IVA-gecertificeerd lid ingedeeld. De mixavond begint om 19:00 uur. 4-apr-07

Eduard Freijser

552091

en Mariska de Leeuw

552455

11-apr-07

Anneke Verbiest

551035

en Conny Meijer

556444

18-apr-07

Huib Almekinders

551963

en Jeanine d. Rooijen

25-apr-07

Patrick de Block

551924

en Rene de Leeuw

2-mei-07

Andre Toorenaar

552934 en Cor van Ast

552181

9-mei-07

Els Freijser

552091

en Stien de Leeuw

551671

16-mei-07

Ria Vasseur

551603

en Pieter Bode

551355

23-mei-07

Hanneke Wijers

551035

en Hennie Bauer

551761

30-mei-07

Diana Jas

551708

en Erik den Rooijen

6-jun-07

Leanne Dirksen

552336 en Marinka vd Mast

556363

13-jun-07

Ellis Toorenaar

552934 en Frank Jas

551708

20-jun-07

Rudy Almekinders

551963

en Leo van Ast

552088

27-jun-07

Marjan de Block

551924

en Ad Houtepen

551281

34

614971978 552977

614971978


Bij de planning is zoveel mogelijk rekening gehouden met je aanwezigheid tijdens de mixavonden. Toch kun je wel eens het gevoel hebben dat je onterecht ingedeeld bent. Vriendelijk verzoek om dan toch je dienst met een ander te ruilen of door een ander over te laten nemen. In verhouding zijn er minder mensen met dan zonder een IVA certificaat vandaar dat die lijst sneller wisselt. Al met al proberen we het zo eerlijk mogelijk te doen. Voor opmerkingen en suggesties staan we altijd open. Groetjes, Hanneke Wijers.

Racket-interview (deel 1) Een nieuwe traditie in de Smash is het diepte-interview met een actief tennislid, waarbij de smeuigste feiten boven tafel komen. Om te voorkomen dat het spreekwoord “semper idem, semper penis” (vrij vertaald uit het latijn: dezelfde is altijd de lul) opgeld doet, krijgt de geïnterviewde de gelegenheid om het racket aan het einde van het interview door te geven aan een ander lid van de Bathse Kreek om zo de schijnwerper af te wenden en de ander de aandacht te geven die hij/zij verdient. Eric den Rooijen kreeg als “angstgegner” van Els Freijser het racket overhandigd. Naam Aantal jaarringen Geboren en getogen in Opleidingen Werk Hobbies Mooiste film Mooiste lied Beste muzikant(en) Leukste vakantieland Lekkerste eten Start tenniscarrière Mooiste Zeeuws Aanstormend talent(en) Liefde is …… Mooiste sportmoment Mooiste sportvrouw Beste sportman Favoriete sportploeg

: Eric den Rooijen : 39 : Lage Zwaluwe :diversen : leiding geven in een drukkerij :muziek luisteren,muziek maken en uiteraard tennis :the name of the rose : Angel van Jimi Hendrix : Jimi Hendrix,Stevie Ray Vaughan,Rory Gallagher : als het er maar warm is : Italiaans : in 2001 : daar heb ik niets mee : Karlo en Alyssa : het belangrijkst : toen ik jaren geleden eerste werd in een motorcross wedstrijd : Jeanine : Ernesto Hoost, Marat Safin : ik heb niet echt iets met ploeg sport

35


Alves of Nkufo Kaal of toupet ADO Den Haag of VV Krabbedieke Dekbed of Fleece deken Christen Unie of SP Asperges of mosselen Midalgan of Aspirine Calimero of ‘t Oekske

:dit is toch een tennis interview? : dit spreekt voor zich : wie of wat is ADO den Haag?is dit voetbal? : dekbed : SP : beiden :dit ligt volledig aan wie er gaat smeren :de laatste tijd ’t oekske

Welke vraag vreesde je, maar is niet gesteld Wat wil je nog ff kwijt Aan wie geef je het racket door

: ik vrees niets of niemand!!!! : nog de beste wensen voor het nieuwe jaar : Leo van Ast

Live van het tennisfront Wij, Bathse Kreken, staan ons mannetje en vrouwtje (ook op de tennisbaan!). Om deze woorden te staven met daden (welke voetbalclub heeft deze leus van ons overgenomen?), volgen hier waarheidsgetrouwe verslagen van onze tennisgiganten. Kreekmix 2006 Op vrijdag 22 september, de kruitdampen van de dubbel- en mix clubkampioenschappen waren nauwelijks opgetrokken, betraden de eerste kreekmixers het strijdperk van de Bathse Kreek. Een toernooi waarin per teamwedstrijd 2 mixdubbels een dames- en een herendubbelpartij worden gespeeld. Het maximaal aantal punten dat per team de baan opgestuurd wordt mag niet minder zijn dan 26 om te voorkomen dat er te grote verschillen ontstaan (4 vijfjes mag dus niet, omdat dit maar 20 punten zijn). Omdat we nu voldoende (wedstrijd)commissieleden hadden werden de taken een beetje verdeeld en deden Remco en ondergetekende de organisatie hiervan. Dit jaar wederom een volle bak, daar er 12 teams hadden ingeschreven (vorig jaar waren dat er trouwens 13). Genoeg om weer met 4 poules te spelen, met kruisfinales, halve finales en finales, waarbij rekening werd gehouden met de verliezers. Die konden zich ook een weg banen naar een finale. Zo had elk team voldoende mogelijkheden om wedstrijden te spelen. Ook dit jaar weer voldoende deelname uit de streek buiten Rilland, die zelf met 5 teams inschreven. Ossendrecht kwam met 4 teams, Krabbendijke met 2 teams en de 12 werden gecompleteerd door een gemengd Rillands/Ossendrechts team. Soms kreeg ik wel de indruk aan de taal te horen dat er ook wat internationaal (Belgie) gezelschap meedeed. Daarnaast was er nogal rumoer en onduidelijkheid over de afkorting van een team uit Rilland en wie daar nu in speelde.

36


Ook binnen dit bewuste team heerste er nogal verwarring over de afkorting W.E.Z. waarbij ik de verschillende mogelijkheden die mij ter oren kwamen niet zal herhalen omdat de jeugd dit ook leest. Behalve in poule B, waarin de supersterren van vorig jaar weer van de partij waren maar helaas deze keer geen potten konden breken, was het in elke poule spannend tot op het eind van de eerste speelronde. In de kruisfinales waren de verschillen wat duidelijker maar in de halve finales wederom erg spannend. In de éne halve eindstrijd trokken de winnaars van vorig jaar, De Almenfreysers, na een 4-4 stand en gelijke games met een tiebreak de wedstrijd naar zich toe, ten koste van WEZ. Of was het nou ZEW, of EZW???? In de andere halve eindstrijd trokken de Liefhebbers uit Krabbendijke aan het langste eind. Met een 4-4 stand in wedstrijdpunten moesten de gewonnen games de doorslag geven en het verschil was welgeteld 1 game: 25 voor de Liefhebbers en 24 voor de Meet 2 uit Ossendrecht. In de eerste halve finale van de verliezersronde een zelfde beeld. De Krabbezeeuwen uit Rilland verloren na een 4-4 stand met maar 2 games verschil van de Meet 3 toevalligerwijs ook uit Ossendrecht. In de andere halve eindstrijd kreeg No Fear uit Krabbendijke een bye omdat de pottenbrekers van vorig jaar “Bath-men” uit Rilland onvoldoende manschappen op de been konden krijgen. Nou kan van Ossendrecht niet gezegd worden dat ze erg creatief zijn in namen verzinnen. We hebben al een Meet 2 en 3 gehad wat automatisch impliceert dat er ook een Meet 1 zou zijn. En jawel de nummers 2 van vorig jaar De Meet 1 was ook van de partij, maar die verloren van De Almenfreysers in de kruisfinales. Geen herhaling van de finale van vorig jaar dus. Maar wel één om van te smullen aangezien zowel de Almenfreysers als de Liefhebbers op volle oorlogsterkte zouden opdraven. In de troostfinale won No Fear uit Krabbendijke met 6 sets tegen 4 sets. In de laatste partij werd nog verbeten jacht gemaakt door De Meet 3 maar het mocht niet baten. In de Hoofdfinale bleek dit jaar De Liefhebbers, ook uit Krabbendijke sterker te zijn en werd de winnaar van vorig jaar "De Almenfreysers" met 6 sets tegen 3 sets verslagen. Ook hier was het tot in de laatste partijen spannend. Uiteraard werd er tijdens de finalemiddag weer lekker gesmuld. Frank Wijnen liet zich achter de frituurbak niet onbetuigd en zorgde wederom voor een lekker visje met friet. Al met al een geslaagd toernooi waarbij de opkomst op de finaledag wat tegenviel. Of dit nu kwam door de Putse Kermis of door de Herfstvakantie is onbekend maar voor volgend jaar toch een punt van aandacht. Het weer zat dit jaar in ieder geval niet tegen. Er werd enkel een dag verschoven vanwege de regen maar dat was alles. Op de finale dag alleen maar zon. 37


Namens de Wedstrijd Commissie, Frank Jas

Racket-interview (deel 2) Om het verrassingseffect nog groter te maken en te voorkomen dat men tevoren weet dat men in de “spot-light” wordt gesteld zal regelmatig een onverwacht extra racket-interview plaatsvinden. Deze keer werd onze trainster, Suzanne, aangenaam verrast met een diepte-interview. Naam Aantal jaarringen Geboren en getogen in Opleidingen Werk Hobbies Mooiste film Mooiste lied Beste muzikant(en) Leukste vakantieland Lekkerste eten Start tenniscarrière Mooiste Zeeuws Aanstormend talent(en)

Liefde is …… Mooiste sportmoment Mooiste sportman Beste sportvrouw Favoriete sportploeg

: : : :

Suzanne van Hartingsveldt 24 Gouda Havo,hbo engels vertaler (niet afgemaakt ),tennisleraar A, momenteel bezig met tennisleraar B en de opleiding management : tennisleraar, spelen van competities in frankrijk, nederland en duitsland : duiken, drummen, tennissen, huisdieren : Lord of the rings : Tubular bells van Mike Oldfield : Mike oldfield/dire straits etc : Australië : Chicken Tikka Massala : Ik ben begonnen met tennis op 6 jarige leeftijd. Vanaf mijn 17e ben ik fulltime gaan tennissen en reizen : woon nu bijna 9 jaar in zeeland en heb het hier erg naar mijn zin. Ik zou niet snel meer buiten zeeland willen wonen : op de bathse kreek oa. Bas Kil / Lizzy Clement / Kardamylia Teunis . Kwa nederlandse dames is het momenteel niet best gesteld, gelukkig hebben we nog een aantal nederlandse heren die hard op weg zijn de top 100 te halen ( robin haasse, igor sijsling etc ) :……. alles voor elkaar overhebben : het winnen van een $10.000 in Ierland : Roger Federer : Leontien van Moorsel : tjaaa……..de Lobbelaer waar ik de komende 2 jaar competitie ga spelen

Kuijt of Huntelaar Mini Cabrio of BMW Stationcar Ajax of PSV Dekbed of Fleece deken VVD of SP Asperges of mosselen Midalgan of Aspirine Welke vraag vreesde je, maar is niet gesteld Wat wil je nog ff kwijt

: : : : : : : : :

38

voetballers toch….? Doe maar kuijt.. Is een mini cooper sport ook goed? Zap voetbal altijd zo snel mogelijk weg…. dekbed met erbovenop een fleece deken vvd lust het allebei niet eigenlijk midalgan heb geen geheimen dat ik het heel erg naar mijn zin heb bij de bathse kreek en dat ik ( en hopelijk de leden ook) alweer uitkijk naar het volgende lesseizoen.


Evenementenkalender Bathse Kreek 29 januari 13 maart 28 maart 1 april 17 mei 2 t/m 17 juni 6 juni 10 t/m 17 juni 17 t/m 22 juni 21 t/m 29 juli 30 juli t/m 5 augustus 6 t/m 12 augustus 25 augustus t/m 2 september 27 augustus t/m 16 september 3 t/m 9 september 17 september t/m 29 oktober 7 oktober

-

Algemene Leden Vergadering (20.00 uur) 10.00 uur: voorjaarsschoonmaak kantine 13.00 uur: kennismakingsmiddag jeugd Begintoernooi Koffietoernooi Clubkampioenschappen enkel Reimerswaal Mini (locatie volgt) Reimerswaal dubbel (Krabbendijke) Reimerswaal mix (Kruiningen) ABN Amro Yerseke Open Open Veteranen (Kruiningen) Open Scaldis (Kruiningen/Waarde) TC Krabben Open (Krabbendijke) Clubkampioenschappen dubbel en mix Reimerswaal 40+ (Hansweert) Kreekmix Invitatietoernooi

De wedstrijdcommissie: dit willen wij nog even kwijt! Toernooi agenda 2007 Wordt georganiseerd door

Begintoernooi zondag 1 april

Leanne en Connie

Koffietoernooi hemelvaart 17 mei

Edwin en Jeanine

Clubkampioenschappen enkel Zat 2 juni t/m zondag 17 juni

Edwin en Jeanine

Invalidentoernooi datum nog onbekend

Remco en Leanne

Clubkampioenschappen dubbel en mix Ma 27 aug t/m zo 16 september

Remco en Connie

Kreekmix vanaf 17 sept duur circa 6 weken

Edwin en Jeanine

Invitatietoernooi zondag 7 oktober

Leanne en Connie

39


Landelijke competitie op zondag: Ellis Toorenaar Jeanine den Rooijen Patrick de Block Patricia de Block Stephan de Leeuw Edwin Clement Astrid van Zweden Rudi Almekinders

Speeldagen

Competitie

1e speeldag

15 april

2e speeldag

22 april

3e speeldag

29 april

4e speeldag

6 mei

5e speeldag

13 mei

6e speeldag

20 mei

7e speeldag

3 juni

1e inhaaldag

17 mei (Hemelvaartsdag)

2e inhaaldag

28 mei (2e Pinksterdag)

3e inhaaldag

10 juni

40


Districtscompetitie Zeeland: Zaterdag

Dinsdag Zaterdag

Woensdag

Zaterdag

Donderdag

Heren/dames

dames

Jeugd

jeugd t/m 17

Veteranen

Mixed

1e speeldag

31-mrt

3-apr

26-mei

11-apr

21-apr

5-apr

2e speeldag

7-apr

10-apr

2-jun

18-apr

12-mei

12-apr

3e speeldag

14-apr

17-apr

9-jun

25-apr

19-mei

19-apr

4e speeldag

21-apr

24-apr

16-jun

16-mei

26-mei

26-apr

5e speeldag

28-apr

1-mei

23-jun

23-mei

2-jun

10-mei

6e speeldag

12-mei

8-mei

30-jun

30-mei

9-jun

24-mei

7e speeldag

19-mei

15-mei

7-jul

inhaaldag 1

17-mei

28-mei

inhaaldag 2

26-mei

14-jul

Inhaaldag 3

28-mei

Dinsdag enkel Hellen Olijdam Stien de Leeuw Hennie Bauer Tiny de Jong

Reserves Hanneke Wijers Wil Alma

Dinsdag dubbel Els Freyser Phyllis Mondt Mimi Lobbezoo Sonja van Zweden Marian de Block

31-mei

6-jun

Zaterdag heren 35+ Eduard Freyser Cor Teunis Frank Wijnen RenĂŠ de Leeuw Huib Almekinders Remco Suerink Reserve Richard van der Mast

41

16-jun

Zaterdag heren Frans Clement Andre Toorenaar Eric den Rooijen Ruud Krijntjes Barry de Leeuw Leo van Ast


Zaterdag dames 1 Ingrid Suerink Michelle de Keijzer Annemiek van Uffelen Angelica Hillebrand Leanne Dirksen

Zaterdag dames 2 Angelique Kil Conny Meijer Diana Jas Carolien Clement Liesbeth Disco

Reserves Karoline de Leeuw Danny Hommel Marijke Nootenboom Anneke Verbiest Mathilde Roeland Joke Wijnen

De Jeugdcommissie: Jong geleerd is oud gedaan! Oproep versterking jeugdcommissie.Hierbij willen wij een oproep doen aan de jeugdleden. Graag willen wij 1 jeugdlid, dat de jeugdcommissie kan versterken, zo weten wij nog beter wat de jeugd wil! Dus aarzel niet en neem contact op met 1 van ons om jezelf hiervoor op te geven. Competitie 2007: Woensdagmiddag Gemengd t/m 13 jaar: Maaike van Gorsel Kardamylia Teunis Anne Dirksen Karlo den Rooijen Jos van Iwaarden Koen Disco Sanne Kil, reserve

Zondag Lizzy Clement Esmee de Leeuw Ilse Suerink Kyran de Keijzer Laurent Roeland Yannick Roeland Daniel Vervelde

Jongens t/m 10 jaar: Vincent Roeland Wessel in de Weij Robin Vervelde Callan de Keijzer Bas Kil, reserve.

42


Racket-interview: jeugdhoekske Een educatief gesprek op het schoolplein van de Horizon, tussen 2 spelers met tegengestelde tennisspeelstijlen, waarvan de unieke stijl van de laatstgenoemde de hoofdredacteur meer aanspreekt, Jeanine en Richard, leverde het plan op om de jeugd nog meer in de schijnwerpers te plaatsen, dus ook te onderwerpen aan het racket-interview. Dit leidde uiteindelijk tot een aanzoek aan de dochter van de actiefste man van Rilland rond de kerstdagen, Ludo Kil, die zo niet alleen materieel (prachtig terras!), maar ook spiritueel (voorzeggen van enkele antwoorden) zijn urbi et orbi aan ons geeft. P.s. de “Wiener Melange” met stroopwafel zijn voor herhaling vatbaar! Naam Jaarringen Geboren en getogen in In welke groep zit je Hobby’s Mooiste film Mooiste lied Beste muzikanten Leukste vakantieland Lekkerste eten Hoelang tennis carrière Wie is jouw “Angstgegner” Beste sportman/-vrouw Lievelingsdier Lievelingssport Lievelingsmeester/-juf Gameboy, Game-cube of … Pokemon- Nemo-, of Barbiedekbed 1 of 2 handige backhand Beste tennisslag Bijnaam als tennisster Wat wil je later worden Lievelingskleur Allerbeste vriend of vriendin Wie geef jij het racket door

: Sanne Kil :9 : Rilland : groep 6 : Tennis en tv-kijken : Cars : Ik heb een papagaai (Tineke Schouten) : Top Stars : Spanje : Friet met kipcorn : 2 jaar : Jordi de Leeuw en Karlo den Rooijen : Suzanne van Hartingsveldt : Cavia : Tennis : Sharon : Nintendo DS : Nemo : Wissel ik regelmatig af om de tegenstander te verrassen : Forehand : Sanne (heb geen bijnaam nodig! : Weet ik nog niet : Goud en zilver : Vincent Roeland : Anne Dirksen

43


Notulen Van de gezamenlijke vergadering van de Reimerswaalse tennisverenigingen 2 x per jaar houden de Reimerswaalse tennisverenigingen een gezamenlijke vergadering waarin gezamenlijk zaken worden besproken. Dit keer viel de eer te beurt aan de Bathse Kreek om gastheer te zijn. Datum Locatie Aanwezig

: : :

Afwezig

:

2 november 2006 Kantine LTC Bathse Kreek, Rilland TV Yerseke, LTC Kruiningen, LTC Hansweert, TC de Klappers en LTC Bathse Kreek TC Waarde

Opening René de Leeuw opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.René treedt vanavond op als technisch voorzitter, aangezien Frank Wijnen, voorzitter van LTC Bathse Kreek is verhinderd vanwege zijn werk. René Biemans was ook uitgenodigd voor deze vergadering en hij zou ook zijn gekomen, ware het niet dat de wet van Murphy toe sloeg en dat ten tijden van de vergadering de auto van René Biemans door Route Mobiel moest worden afgevoerd en Rilland daarmee een brug te ver werd. René zal voor de volgende vergadering wederom worden uitgenodigd. Wetenswaardigheden LTC Bathse Kreek Richard van der Mast, de secretaris, reikt een overzicht uit met daarop de samenstelling van het bestuur, de diverse commissies en een overzicht van het aantal leden. Deze gegevens zijn bijgevoegd bij dit verslag. Notulen vorige vergadering (16 maart 2006) Er zijn geen op- of aanmerkingen n.a.v. de notulen van de vorige vergadering en met dank aan de notulist worden deze vervolgens vastgesteld.

44


Toernooidata 2007 De onderstaande (open) toernooien vinden plaats in 2007; er zijn slechts kleine “overlappen”. Gepoogd wordt nog te schuiven met een enkel evenement. Reimerswaal Mini Reimerswaal Dubbel Reimerswaal Mix ABN Amro Yerseke Open Open Veteranen Open Scaldis -

6 juni 10 t/m 17 juni 17 t/m 22 juni 21 t/m 29 juli 30 juli t/m 5 augustus 6 t/m 12 augustus

TC Krabben Open Reimerswaal 40+ Kreekmix

25 augustus t/m 2 september 3 t/m 9 september 17 september t/m 6 oktober

-

Krabbendijke Kruiningen Yerseke Kruiningen Kruiningen/ Waarde Krabbendijke Hansweert Rilland

De afspraak wordt gemaakt om zoveel mogelijk gebruik te maken van uitnodigingen per mail zodat deze makkelijk via de secretariaten van de Reimerswaalse tennisverenigingen bekend kunnen worden gesteld (aan de leden met een mailadres). Baanaanleg en –werkzaamheden Uit de meegebrachte nota’s van 2006 (Traas en Ovaa) blijkt dat de kosten voor baanaanleg en –onderhoud liggen tussen de 500 en 950 euro per baan. Dit verschil in prijs blijkt te zitten in het eventueel zelf uitvoeren van een deel van de werkzaamheden: schoonmaken en schaven van de baan en het leggen van de lijnen. Uit een prijsvergelijking met Oranjewoud (all-inclusive pakket) bleek de prijs die Traas en Ovaa rekent gunstig te zijn, zeker voor verenigingen die een deel van de werkzaamheden zelf willen uitvoeren om kosten te besparen. De meeste verenigingen blijken last te hebben van “dichtslibben” van de banen (vettige baan, waar water maar moeilijk in wegzakt). De Bathse Kreek zal contact opnemen met Traas en Ovaa om dit probleem aan te kaarten en te zoeken naar de oorzaak. Tips: tijdig de drainage doorspoelen; meer kennis opdoen door het volgen van een onderhoudscursus; juiste korrels gravel die passen bij de levensfase van de tennisbaan; toevoegen van een mos- en algenoplosmiddel.

45


Privatisering en huur Een themabijeenkomst in Sluiskil, bezocht door meerdere van de aanwezige verenigingen heeft geresulteerd in de wetenschap dat de toekomst zonnig tegemoet kan worden gezien. De gemeente heeft geen poot om op te staan als men met terugwerkende kracht de huren wil verhogen; er zal dan sprake zijn van een juridische love game, love set en love match in het voordeel van de sportverenigingen. De verenigingen zullen derhalve de rug rechten en elkaar op de hoogte houden als de gemeente contact opneemt met één van de verenigingen. Er wordt niets gedaan in de tussentijd aan contributieverhogingen (met het oog op hogere huur), noch aan het opbouwen van reserves voor dit doel. Indien er eind 2008 geen voorstel is van de gemeente voor het verhogen van de huur vanaf 2010, wordt het huidige contract automatisch voortgezet. Subsidies Diverse verenigingen hebben al de financiële en sportieve vruchten mogen plukken van een subsidieaanvraag bij de gemeente. Er bestaan vier soorten subsidies: waarderingssubsidies, subsidies voor sport- en jeugdactiviteiten, jubileumsubsidies en jaarsubsidies. Deze laatste is nog nooit toegekend door de gemeente en onbekend is dus ook welk bedrag hierbij kan worden aangevraagd. Op de website van de gemeente is alle informatie te vinden inzake subsidies. Er zijn twee deadlines voor het indienen van subsidieaanvragen: 15 maart en 15 september. Aanvragen kunnen dus nu al worden ingediend, aangezien de evenementen voor 2007 al zijn gepland. Trainingen Bathse Kreek De Klappers Kruiningen Hansweert Yerseke

: Sinds 2006 Suzanne van Hartingsveldt als trainster. : 2 tennisleraren van MTO. : Adriaan Nieuwenhuizen al 26 jaar tennisleraar aan huis. : Op zoek naar nieuwe tennisleraar. : Tennisleraar wordt gecontinueerd.

Bij alle verenigingen incasseren de tennisleraren zelf de kosten van de lessen. Tennispassen Vanaf 2007 worden plastic passen verstrekt. Om deel te mogen nemen aan open toernooien en de competitie is een pasfoto verplicht. Alle verenigingen maken melding van het traag aanleveren van foto’s door leden. De deadline voor het aanleveren van foto’s is 15 december. Geen foto ingeleverd op dat moment betekent geen toernooi of competitie spelen in 2007.

46


ABN AMRO Toernooi Rotterdam 19 t/m 25 februari 2007 Er blijkt geen belangstelling te zijn om gezamenlijk kaarten aan te schaffen. Rondvraag -

Onderhoud buiten het hekwerk, door de gemeente of de vereniging?

De meeste verenigingen hebben de ervaring dat ze zelf tot 4 meter uit het hek de werkzaamheden moeten uitvoeren. Alleen in Hansweert laat de gemeente ook de handjes wapperen dichterbij het hek. -

Hoe worden de notulen van deze vergadering verspreid?

Aan alle secretariaten van de Reimerswaalse verenigingen. -

Tennisplanet, meer animo?

Positieve ervaringen worden gemeld vanuit Krabbendijke. De ballen zijn gelijkwaardig aan Dunlop-ballen en kunnen ook tippen aan het niveau van Tretorns. De prijs valt mee (6 euro voor een blik met 3 ballen) en als tegenprestatie kan men kiezen uit velerlei artikelen, zoals netten, winddoeken. Aangeraden wordt een contract aan te gaan van 1 jaar en eventueel na een jaar weer te verlengen met een jaar. Op deze wijze kun je er het meeste uitslepen als vereniging. -

Prijspeil contributie 2006?

Kruiningen De Klappers Bathse Kreek Yerseke Hansweert

: : : : :

Senioren 75 71 75 80 70

Junioren: 35 35 27,50 35 35

De conclusie van de Consumentenbond zou luiden dat een lidmaatschap voor senioren ongeveer 75 euro kost in de gemeente Reimerswaal en voor junioren om en nabij de 35 euro. Kortom de prijzen ontlopen elkaar niet veel.

47


-

Trekken we nog gezamenlijk op richting de clusterbijeenkomst van 7 december a.s.?

De verenigingen geven aan dat er op dit moment niet zo’n behoefte is om de bijeenkomst op 7 december te organiseren, resp. te bezoeken, temeer niet omdat vanavond relevante onderwerpen al zijn afgestemd en het ook mogelijk is om thema-avonden te bezoeken. Wel wordt afgesproken om RenÊ Biemans uit te nodigen voor de volgende bijeenkomst van de Reimerswaalse tennisverenigingen. -

Is het mogelijk om het Reimerswaal Minitoernooi (6 juni 2007) een keer bij een andere vereniging te organiseren dan bij de Bathse Kreek?

De verenigingen bespreken dit intern en zullen in januari tijdens de Reimerswaalse vergadering voor jeugdzaken definitief bepalen wie de gelukkige wordt. -

Uitwisseling clubbladen.

De Bathse Kreek reikt alle verenigingen een exemplaar uit van de Smash en het introductieboekje voor nieuwe leden. Verzocht wordt om een exemplaar van het clubblad van alle verenigingen onderling toe te sturen om zo inspiratie op te kunnen doen voor nog leukere clubbladen. Volgende vergadering De volgende vergadering wordt gehouden bij TC Waarde, op donderdag 15 maart 2007, aanvang 20.00 uur. Sluiting RenĂŠ de Leeuw sluit de vergadering om 22.22 uur, bedankt iedereen voor de actieve bijdrage en nodigt iedereen uit om met nog een koude versnapering de keel te smeren.

48


Klussenlijst 2007 Niet inleveren, dan inzetbaar voor alles. Graag inleveren v贸贸r 1 februari 2007 bij het secretariaat bathsekreek@hotmail.com Roerdomp 5, Rilland

1 2 3 4

NAAM:

Aanvinken

Bestuur

v

Voorjaarsschoonmaak (13 maart) Smashes ronddelen (4 x per jaar) Grote clubactie begeleiden (september) Eindschoonmaak (november)

Onderhoudscommissie 1 2 3 4 5 6 7

Struiken snoeien Bladeren vegen Onkruid wieden Deuren-ramen kleedkamers/kantine schurenschilderen Dakgoten leegmaken Inslaghok: gaas, vloer e.d. Berging maken achter inslaghok

Jeugdcommissie 1 2 3

Flyers ronddelen Balvaardigheid voor de jeugd Mee organiseren jeugdtoernooien

Barcommissie 1 2 3 4 5

Bardienst bij competitie Bardienst bij toernooien Bardienst bij clubkampioenschappen enkel Bardienst bij clubkampioenschappen dubbel/mix Bardienst bij Kreekmix

49


Inschrijfformulier tennisles seizoen 2007 300 150 75

1 persoon 2 personen 4 personen

In week (14), op 2 april, starten de tennislessen. Het gaat om 10 lessen voor het hele seizoen, een groot deel voor de zomervakantie en eventueel een klein deel erna (de lessen zijn afgelopen voor de start van de Kreekmix). De lessen zullen worden gegeven op maandag en/of vrijdag. Onderstaand tref je het inschrijfformulier aan. Je kunt je inschrijven tot uiterlijk 1 februari 2007. Bij inschrijving en plaatsing, verplicht je je tot betaling van het volledige lesgeld. Een nota hiervan volgt. De indeling van de lesgroepen wordt geregeld door Suzanne (onze trainster). ________________________________________________________ Inschrijfformulier tennisles seizoen 2007 Voor- en achternaam : Man of Vrouw : Adres : Woonplaats : Telefoonnummer : Mobiel : E-mailadres : Leeftijd : Speelsterkte enkel : Tennist al … jaar; heeft al … jaar tennisles gehad. Voorkeursdag en -tijd (omcirkelen): Maandag Vrijdag

1600

1700 1700

1800 1800

1900 1900

2000 2000

2100 2100

1800 1800

1900 1900

2000 2000

2100 2100

Is absoluut verhinderd op: Maandag Vrijdag

1600

1700 1700

Wil les : alleen/met …. Personen Het liefst les ik samen met de volgende personen:

Handtekening:

Dit formulier voor 1 februari 2007 opsturen naar: Suzanne van Hartingsveldt Golfzichtlaan 11 4465 BL Goes suusievh@hotmail.com

50

SMASH 2007-1  
SMASH 2007-1  

Wedstrijdcommissie Jeanine den Rooijen Ouwerdingestraat 5 06- 14971978 Edwin Clement A. Butijnweg 55 551884 Leanne Dirksen Pontiaanstraat 8...

Advertisement