Page 1

Inhoudsopgave van deze Smash Voor(zitters)woord Agenda ALV 300106 Notulen ALV 310105 Notulen ALV 281105 Jaarverslag secretariaat Jaarverslag penningmeester Begroting 2006 Jaarverslag wedstrijdcommissie Jaarverslag jeugdcommissie Mededelingen van het secretariaat Van het eurofront: de grote club actie 2005 Over Simon Tennisschool De wedstrijdcommissie: dit willen wij nog even kwijt De jeugdcommissie: jong geleerd is oud gedaan Onderhoud banen algemeen Van de redactie Leutig hoekske Een gezonde geest in een gezond tennislichaam Tennisles seizoen 2006 Zeeuwse indoor kampioenschappen

BLZ 2 6 7 10 14 15 18 19 20 21 24 25 26 29 30 31 31 32 33 34


SMASH CLUBBLAD VAN L.T.C. “BATHSE KREEK” 36e jaargang no. 1, januari 2006 Redactie: Richard van der Mast Adres: Roerdomp 5, Rilland, tel. 0113 556363 E-mail: bathsekreek@hotmail.com

Voor(zitters)woord Opeens schiet het me te binnen, shit happens, bijna Kerstmis, ja zelfs bijna 2006: de Smash die half januari in de bus moet liggen bij de leden, 30 januari ALV vergadering, en ik moet nog een voorwoord schrijven. Ik realiseer me ineens dat je dat niet zo maar even doet, maar ik begin er maar aan. Mijn stelling: niet geschoten is altijd mis, en mis je, dan schiet je nog maar een keer. Terugkijkend op het afgelopen jaar mag ik stellen dat we op het sportieve en organisatorische vlak buitengewoon gepresteerd hebben, mede dankzij de tomeloze inzet van de diverse commissies, waar nodig aangevuld met vrijwilligers. Denk hierbij aan de teams welke, met wisselend succes weliswaar, hebben deelgenomen aan de diverse competities van de KNLTB, de mannenavond, de zwoele warme mixavonden met diverse avonden tropische temperaturen, de vele jeugdactiviteiten, de clubkampioenschappen, de Kreekmix inclusief de vis en gamba’s op de finaledag, en niet te vergeten de uitwisseling met Krabbendijke; oergezellig dit alles en zeker voor herhaling vatbaar. Vooral de Kreekmix is in mijn ogen voor wat uitbreiding vatbaar de komende jaren, uiteraard in overleg en met instemming van onze wedstrijdcommissie. Door dit evenement uit te breiden met meerdere teams kunnen we nog meer naamsbekendheid krijgen en het nog gezelliger maken. Bijkomend voordeel hierbij is de omzet van onze kantine, wat toch onze grootste bron van inkomsten is en waarschijnlijk ook de komende jaren zo zal blijven; ook een uitwisseling met andere clubs kan hierbij een grotere rol gaan spelen; een avondje tennissen op vrijdag- of zaterdagavond op Rilland kan een gevulde kantine opleveren waarbij tennis en gezelligheid voorop moet blijven uiteraard; op deze manier het mes aan twee kanten laten snijden is niet verkeerd natuurlijk. Dus heb je op het werk bijvoorbeeld collega’s of kennissen bij een andere tennisclub, nodig ze uit op Rilland, zo kunnen we nogal wat organiseren. Tennissen, hapje, gebakken visje, een drankje en een muziekje erbij is een garantie voor een gezellige en een sportieve vrijetijdsbesteding in de weekeinden. 2


Ook de zondagmiddag zou mijns inziens weer in ere hersteld moeten worden met openstelling van onze kantine, waarbij onze leden er zonder meer vanuit moeten kunnen gaan dat de mogelijkheid er is om tegen betaling een hapje en drankje te nuttigen. Een vaste kantinecommissie met verantwoording voor het gehele reilen en zeilen van onze kantine zou ideaal zijn. Indien er leden zijn die zich hiervoor zouden willen inzetten, meld je dan aan bij mij of iemand anders van ons bestuur. Wat de meeste van onze leden inmiddels wel zullen weten is dat er de afgelopen maanden binnen onze vereniging het één en ander vooral op het bestuurlijke vlak is gebeurd. Het bestuur is vernieuwd en bestaat inmiddels uit 6 nieuwe leden en 1 bestuurslid van de oude garde. Dat de totstandkoming van het nieuwe bestuur door verschil van meningen niet helemaal van een leien dakje is gegaan moge duidelijk zijn. Soms echter, ondanks ieders goede bedoelingen, waarbij het clubbelang voor iedereen op de eerste plaats staat, lopen bepaalde zaken onverwacht toch heel anders dan men van te voren had kunnen bedenken. Ondanks diverse pogingen van de 6 bestuurskandidaten en daarna nogmaals door het inmiddels gekozen bestuur, om via een verzoenend-verhelderend gesprek met een paar oud bestuursleden alle meningsverschillen bij te leggen heeft men echter ondanks onze goede bedoelingen hieraan geen gehoor willen geven, wat wij als bestuur toch wel betreuren. Jammer maar het zij zo, maar als men bestuurszaken en privézaken echt gescheiden kan houden dan zouden we aankomend seizoen misschien toch nog met z’n allen de neuzen dezelfde kant op kunnen hebben, en dus toch t.z.t. nog een potje kunnen tennissen en daarna een biertje en een visje kunnen nuttigen. Waar ik wel een heel goed gevoel bij heb is het feit dat ons oud bestuurlid Patrick de Block het aankomende seizoen gewoon blijft functioneren als onze verenigings-competitieleider en mocht het in de toekomst nodig zou zijn i.v.m. zijn toekomstige werkzaamheden, bereid is een opvolger in te werken in deze redelijk pittige materie en hierbij samen zal blijven werken met onze wedstrijdcommissie. Gedane zaken nemen echter geen keer, het verleden blijft het verleden; het boek is definitief gesloten en blijft gesloten. Inmiddels zijn we via een door de algemene ledenvergadering van 28-11-2005 gekozen voltallig bestuur opnieuw van start gegaan en met de huidige bezetting, de diverse commissies en diverse bereidwillige leden, moeten we in staat zijn om het afgelopen seizoen te evenaren, nee sterker nog, zowel op het sportieve als financiële vlak zelfs flink te overtreffen. 3


Momenteel hebben we al enkele vruchtbare vergaderingen achter de rug waarbij de eerste lijnen voor 2006 en de toekomst van onze club voorzichtig zijn uitgezet. Ik noem hierbij vooral de toekomst van onze club, waarbij we vooral onze jeugdige leden als één van de belangrijkste pijlers voor de toekomst moeten gaan beschouwen. Denk aan deze jeugd, jullie (klein) kinderen, welke al tennissen of misschien binnenkort of in de nabije toekomst gaan tennissen bij onze vereniging; ook zij moeten de komende jaren voorzien zijn van bepaalde faciliteiten, zoals het kunnen nemen van tennislessen, een gezellig eigen honk als clubhuis, kleedruimten en goede tennisbanen. Ons houten clubhuis bijvoorbeeld gaat niet eeuwig mee, dus moeten we nu al plannen maken en investeren in de toekomst. Een clubgebouw van steen, uitnodigend, gezellig, tevens inbraakveiliger, moet volgens mij binnen nu en 5 tot 10 jaar te realiseren zijn. Dat daar behoorlijk wat geld voor nodig is, moge duidelijk zijn, maar uitgestreken over 30 jaar of langer, moet dit een haalbare kaart zijn. Echter als een deel van onze leden hierbij de mouwen op zou willen stropen, dan is door middel van casco en zelfbouw dit streven zeker een haalbare kaart, daar ben ik van overtuigd. Verder zijn er diverse plannen naar voren gebracht voor wat betreft het realiseren van een vaste overkapping in de vorm van een luifel of veranda of een pergola c.q. serre aan ons clubhuis, waarbij dan wel de bestrating aan de voorzijde van onze kantine geheel gelijkvloers gelegd dient te worden zodat we een groot en mooi terras compleet met sfeerverlichting kunnen creëren: omzetverhogend en ideaal om ook bij wat mindere weersomstandigheden met z’n allen onder het genot van een hapje en drankje lekker te kunnen nagenieten. Ook hiervoor zijn suggesties, ideetjes en sponsors uiterst welkom. Wanneer we deze en andere luxe zaken dus binnen een redelijke termijn willen realiseren dan zal bijvoorbeeld de contributie voor iedereen met gepaste tred iets omhoog moeten. Een kleine verhoging van de prijzen in onze kantine kan ook al bijdragen aan deze plannen. Een beetje luxe komt nu eenmaal niet aanwaaien. Op de komende ALV overleggen we samen met de aanwezige leden hoe we dit in het vat denken te gaan gieten. Nogmaals, heeft men hiervoor nog bepaalde suggesties of ideeën, breng ze naar voren op de ALV van 30 januari 2006. Zeker gezien het feit dat we van onze gemeente op dit moment weinig tot niets te verwachten hebben, en zoals het er nu naar uitziet, de gemeente haar plannen doorzet voor wat betreft privatisering, met een buitensporige verhoging van de huurkosten, betekent het gewoon dat we ervan uit moeten gaan dat we samen ons tennispark op orde moeten gaan brengen en houden. Feit is wel dat het niet 4


alleen ons treft maar alle sportverenigingen binnen Reimerswaal. Voor zover ik het begrepen heb, zijn deze verenigingen echter niet van plan dit zonder slag of tegenstoot te laten gebeuren. Wij, als bestuur, zullen dit dan ook de komende tijd nauwlettend in de gaten houden en waar nodig ons steentje bijdragen. Het belangrijkste punt van aandacht de komende 2-3 maanden is echter het onderhoud van ons park. Het ziet er niet uit en het is de hoogste tijd dat we samen met de onderhoudscommissie hier wat aan gaan doen. Het merendeel van de te verrichten werkzaamheden betreft “hand-, schop-, snoei- en bezemwerk�. De rest bestaat uit schilderwerk aan de kantine en kleedkamers. Wat er precies allemaal aan onderhoud moet gebeuren, kun je lezen in de klussenlijst in de Smash. Ik roep hierbij dan ook alle leden op een actieve bijdrage te leveren voor je club en aan te geven op de klussenlijst, bij welke (onderhouds- of andere) activiteiten je jouw steentje bij wil dragen. Laat zien dat we een club zijn met z’n allen, en niet een vaste kern van 10-15 leden. Het is in het belang van ons allemaal dat we (geen grap) zaterdag 1 april 2006 weer op een fatsoenlijk en mooi ogend park kunnen tennissen. Tenslotte wens ik alle leden en hun familie, vrienden en bekenden namens mij, mijn gezin en de overige bestuursleden, een gezond en sportief 2006 toe. Frank Doel nummer 1: schilderen kantine (binnen en buiten) en deuren en ramen van de kleedkamers.

5


Algemene ledenvergadering 30 januari 2006 Het bestuur van LTC Bathse Kreek nodigt alle leden uit om een algemene ledenvergadering bij te wonen. Deze wordt gehouden op maandag 30 januari 2006, in de kantine van VV Rillandia, om 20.00 uur. Agenda: 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Vaststelling agenda 4. Notulen ALV 310105 (zie Smash) 5. Notulen ALV 281105 (zie Smash) 6. Jaarverslag secretariaat (zie Smash) 7. Jaarverslag penningmeester (zie Smash) 8. Verslag kascontrolecommissie 9. Begroting 2006 (zie Smash) 10. Jaarverslag wedstrijdcommissie (zie Smash) 11. Jaarverslag jeugdcommissie (zie Smash) 12. Verslag onderhoudscommissie 13. Verkiezing nieuwe kascontrolecommissie AndrĂŠ Torenaar en Remco Suerink (2e keer) hebben in 2005 deze commissie gevormd. Hellen Olijdam was reserve. 14. Benoeming leden van de diverse commissies: wedstrijd-, jeugd- en onderhoudscommissie 15. Rooster aftreden bestuursleden 16. Contributie 2006 17. Wat verder op het tenniscourt komt 18. Sluiting

6


Notulen Algemene Ledenvergadering van L.T.C. Bathse Kreek, gehouden op maandag 31 januari 2005 in de kantine van de voetbalvereniging te Rilland. Aanwezig: Erik van der Winden, Jolanda Meijer, Hanneke Wijers en Patrick de Block (bestuursleden). Mimi Lobbezoo, Ina in de Weij, Hellen Olijdam, Eduard Freijser, Ria Vasseur, Marjan en Etienne de Block, Harrie Koopmans, Ben Averens, Ad Houtepen, Paul de Vogel, Huib Almekinders, Frans Clement, Pieter Bode, Michelle de Keijzer, Jeanine den Rooyen, Ingrid Suerink, Anneke Verbiest, Diana Jas en Marinka van der Mast. Afwezig met kennisgeving: Andre en Ellis Toorenaar, Piet en Eric Olijdam, Joey de Vogel, Ruud Almekinders, Frank Jas, Michel Wiskerke, Els Freijser, Barry en Mariska de Leeuw, Remco Suerink en Paul van de Guchte. 1. Opening. Erik opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom. 2. Ingekomen stukken en mededelingen. Er zijn geen ingekomen stukken en mededelingen. 3. Vaststelling agenda. De agenda wordt vastgesteld. 3. Notulen Algemene Ledenvergadering 2004. De notulen worden onveranderd vastgesteld. 4. Jaarverslag secretariaat. Er zijn geen op- en/of aanmerkingen. 5. Jaarverslag penningmeester. Hanneke geeft een korte toelichting. Het verslag wordt vastgesteld. 6. Verslag kascontrolecommissie. Pieter Bode en Remco Suerink hebben de kas gecontroleerd. Alles was in orde. 7. Begroting 2005. Het resultaat is nog steeds negatief. Na een korte toelichting van Hanneke en Erik wordt de begroting vastgesteld. 7


8. Jaarverslag wedstrijdcommissie. Erik doet nog een beroep op de aanwezige leden om zitting te nemen in de wedstrijdcommissie. Hellen vind het jammer dat de clubkampioenschappen 3 weken achtereen worden gehouden. Als je bijvoorbeeld het laatste weekend niet kan dan kun je nergens aan meedoen. De wedstrijdcommissie wil er wel naar toe om al vanaf donderdags finales te spelen, dit ook in verband met leden die bijvoorbeeld voor 3 onderdelen finales zouden moeten spelen. Dat wordt dan wel erg zwaar. Verder zijn er geen op- en/of aanmerkingen. 9. Jaarverslag onderhoudscommissie. De kluslijst wordt onder de loep genomen. Daarna werden er een aantal lijsten ingeleverd. Het enige wat we met deze lijst willen, is kijken wie we eventueel kunnen vragen/inzetten voor bepaalde te verrichten werkzaamheden. 10. Jaarverslag jeugdcommissie. Ingrid deelt nog mee, dat er op de woensdagmiddag een jongens/meisjesteam meedoet aan de competitie en op de zaterdag een meisjesteam. Dit was de commissie vergeten in de Smash te vermelden. Het Open-Minitoernooi staat gepland op 28 augustus 2005. Verder zijn er geen op- en/of aanmerkingen. 11. Verkiezing kascontrolecommissie. Remco Suerink en Andre Toorenaar zullen de nieuwe kascontrolecommissie vormen. Reserve is Hellen Olijdam. 12. Verkiezing bestuursleden. Hanneke en Jolanda zijn aftredend en herkiesbaar. Ze worden herkozen. 13. Benoeming leden van de diverse commissies. Wedstrijdcommissie: Jeanine en Frank worden benoemd. Onderhoudscommissie: Etienne, Leo en Huib worden benoemd. Jeugdcommissie: Ingrid, Michelle en Ellis worden benoemd. 14. Vaststellen contributie 2005. Erik onderbouwt het voorstel voor de verhoging van de contributie voor de senioren en het niet verhogen van de junioren. De leden zijn het er niet mee eens en willen ook een verhoging van de contributie voor de jeugd. Deze verhoging wordt gesteld op € 2,50. De contributie voor de jeugd wordt vastgesteld op € 27,50. De contributie voor de senioren wordt vastgesteld op € 72,50.

8


15. Baanverhuur aan bedrijven (teambuilding). Een ieder is in principe akkoord om de banen te verhuren aan bedrijven. De vergadering gaat akkoord met â‚Ź 15,00 per baan, per uur. Er wordt wel gevraagd als dit aan de orde komt om het ruimschoots van te voren bekend te maken, middels een affiche. 16. Rookafspraken sportaccommodaties. Afgesproken wordt dat er tijdens jeugdevenementen niet meer in de kantine zal worden gerookt. 17. Rondvraag. Hellen: wil weten of er tijdens een evenement, ze bedoelt de damescompetitie op dinsdag, iemand achter de bar moet staan met een IVA-certificaat. Het antwoord is: ja. Ina: wil weten of er leden zijn die niet betaald hebben afgelopen seizoen. Hanneke antwoordt dat iedereen zijn contributie heeft voldaan. Ook wil ze een lijstje van de teams die tijdens de competitie thuis spelen. Patrick zal hier voor zorgen dat dit in orde komt.

Paul:

Michelle:

Ze vraagt ook of de mannenavond en de mixedavond per oktober samengevoegd kunnen worden, omdat er dan nog zeer weinig animo is voor de mannenavond. Erik zal in de loop van het komende seizoen op de mannenavond vragen of ze die avond zelf willen draaien of dat ze inderdaad naar de mixedavond willen komen. Tijdens de lange zomervakantie van Mimi zal Marjan de Block voor haar waarnemen en samen met Ina de mannenavond draaien. maakt de opmerking dat er aan het eind van het seizoen een zeer slecht bevoorrading is, terwijl er nog een toernooi gaande is. Erik antwoordt dat dit bij het bestuur bekend is en belooft dat het dit komend seizoen niet meer zal voor komen. heeft een verzoek, namens anderen, of er op de zondagavond een damesavond kan komen. Erik zegt dat we dit in het bestuur gaan bespreken.

19. Sluiting. Erik bedankt Lina Bruijnooge van de voetbalvereniging voor de gastvrijheid. Vervolgens bedankt hij iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en inbreng en wenst alle leden een goed tennisjaar toe.

9


Notulen Algemene Ledenvergadering (ALV) van LTC de Bathse Kreek, gehouden op maandag 28 november 2005 in “De Ark” te Rilland. Aanwezig: Richard van der Mast, Hellen Olijdam, Mimi en Piet Lobbezoo, Henny Bauer, Stien de Leeuw, Edwin Clement, Anneke Verbiest, Joke en Frank Wijnen, Conny Meijer, Tineke de Ridder, Anneke van der Putten, Paul de Vogel, Els en Eduard Freijser, René de Leeuw, Huib Almekinders, Ingrid en Remco Suerink, Barry de Leeuw, Wil Alma, Marian en Étien en Patricia de Block, Jeanine den Rooijen, Pieter Bode en Leo van Ast. Afwezig met kennisgeving; Hanneke Wijers; Marinka van der Mast; Patrick de Block (heeft zich later op de avond alsnog geschaard onder de aanwezigen). 1. Opening en afscheid nemen afgetreden bestuursleden Om exact 20.03 en 14 seconden opent Piet Lobbezoo de ALV. Piet Lobbezoo zal vanavond fungeren als onafhankelijk, technisch voorzitter van de ALV. Richard van der Mast zal zich bezig houden met het maken van de notulen. Citerend uit de uitnodiging in de Smash 2005/4, geeft Piet nogmaals het doel aan van deze ALV: het kiezen van een voltallig bestuur en een voorzitter voor LTC de Bathse Kreek. Hierdoor kan het nieuwe bestuur vervolgens vol energie zich richten op het voorbereiden van de volgende ALV, in januari 2006, en de benodigde bestuurlijke activiteiten weer reanimeren. Anneke Verbiest wordt vervolgens in de gelegenheid gesteld om namens Hanneke Wijers uit te kunnen leggen waarom Hanneke haar functie in het inmiddels demissionaire bestuur, heeft neergelegd na de laatste ledenbijeenkomst d.d. 17 oktober jl. en zich nu toch weer kandidaat heeft gesteld voor het lidmaatschap van het nieuwe bestuur. Anneke Verbiest leest vervolgens een brief voor die Hanneke Wijers heeft opgesteld. Belangstellenden, die niet aanwezig waren op deze ALV kunnen deze brief indien gewenst opvragen bij Hanneke Wijers. Piet Lobbezoo geeft vervolgens aan dat hij graag de blik nu op de toekomst van de vereniging wil richten en het verleden wil afsluiten, echter niet voordat hij even het afgelopen sportieve jaar de revue heeft laten passeren. Met recht kan worden gesproken over een zeer sportief jaar, waarbij met inzet van velen de nodige sportieve hoogtepunten konden worden opgetekend in de annalen van de Bathse Kreek. Een speciaal woord van dank hierbij aan het demissionaire bestuur, de diverse commissies en andere vrijwilligers die tijd en energie hebben geïnvesteerd in onze vereniging. 10


Jammer genoeg is het demissionaire bestuur niet aanwezig vanavond, graag hadden we hen bedankt voor de vele jaren die zij actief zijn geweest voor onze vereniging: Erik van der Winden (vanaf 2003 voorzitter), Jolanda Meijer (sinds 1995 secretaresse), Hanneke Wijers (vanaf 1999 penningmeester) en Patrick de Block (sinds 2002 namens de jeugdcommissie in het bestuur). Graag benutten we de volgende ALV, in januari 2006, om hen deze dank ook fysiek te kunnen overbrengen. Paul de Vogel stelt vervolgens de vraag waarom is besloten om vanavond een voltallig bestuur te kiezen en niet is ingegaan op de wens van het demissionaire bestuur (exclusief Hanneke Wijers) om tussentijds slechts 1 nieuw bestuurslid te kiezen en pas in januari de overige bestuursleden. Piet Lobbezoo legt uit dat de zes kandidaten hadden besloten een collectief te vormen. Het zou volgens hen onlogisch zijn dat 1 van hen nu vol energie aan de slag zou gaan met drie oude bestuursleden die een maand later allen zouden aftreden (zie Smash 2005/4). Bovendien was het volgens hen praktisch niet echt handig om 2 ALV’s te wijden aan het kiezen van bestuursleden. Het belang van onze vereniging zou beter worden behartigd door meteen spijkers met koppen te slaan en reeds in december te komen tot een voltallig bestuur dat als energiek collectief de sportieve pijlen en blikken zou kunnen richten op 2006. Bovendien ambieerde niemand van de 6 kandidaten de functie van penningmeester. Paul de Vogel geeft aan dat hij dit toch een vreemde gang van zaken vindt en dat hij de indruk heeft dat hier sprake is van “voorbedachten rade�. Piet Lobbezoo geeft aan dat het voor de hand lag om een ALV te organiseren waarbij een voltallig bestuur zou worden gekozen. Het demissionaire bestuur heeft in de ogen van de kandidaten geen enkel inhoudelijk valide argument aangevoerd waarom het beter was voor de toekomst van de vereniging om het aftredende bestuur tijdelijk te versterken met 1 nieuw bestuurslid. Frank Wijnen voegt hieraan toen dat het demissionaire bestuur tot drie keer toe heeft aangegeven dat men niet wilde ingaan op het voorstel van de zes kandidaten voor het tussentijds houden van een ALV voor het kiezen van een voltallig bestuur. Elke poging tot samenwerken werd systematisch afgewezen door het demissionaire bestuur. Piet Lobbezoo en Frank Wijnen geven aan dat het beter is om nu de blik op de toekomst te richten, dan om oude wonden uit het verleden open te reten en het risico te lopen dat dit uitmondt in het beschadigen van oude of nieuwe bestuursleden. Onze vereniging zou daar in ieder geval niet gebaat bij zijn. Niet bevredigd door deze uitleg, verlaat Paul de Vogel de ALV.

11


2. Verkiezing van een nieuw bestuur Piet Lobbezoo geeft aan dat naast de zes door het bestuur voorgedragen kandidaten, te weten: Mimi Lobbezoo, Hellen Olijdam, Conny Meijer, RenĂŠ de Leeuw, Frank Wijnen en Richard van der Mast, zich nog een zevende kandidaat heeft aangemeld binnen de aanmeldtermijn (statutair gesteund door de handtekening van zes senior leden): Hanneke Wijers. Deze zeven personen zijn dus de kandidaat bestuursleden. Op verzoek van de ALV krijgen de kandidaat bestuursleden de gelegenheid om zich nader voor te stellen, waar gretig gebruik van wordt gemaakt. In de 1e Smash van 2006 zullen zij dit in beeld en tekst dunnetjes over doen. Vervolgens wordt een stembureau gevormd, belichaamd en begeest door Patricia de Block en Joke Wijnen. De stembriefjes worden uitgedeeld en nadat ieder de gelegenheid heeft gehad om aan te geven op het stembriefje of men bezwaar heeft tegen de benoeming van ĂŠĂŠn of meerdere kandidaten als bestuurslid, worden de briefjes weer verzameld en vakkundig bestudeerd door de vrouwelijke en tevens enige leden van het stembureau. De uitslag hiervan luidt dat van de 27 stemmen er geen enkel bezwaar is geuit tegen de verkiezing van 1 of meerdere van de genoemde kandidaten. Met deze verklaring van goed gedrag op zak, beschikt onze vereniging dus vanaf dit moment weer over een voltallig (nieuw) bestuur. Piet Lobbezoo steekt namens de aanwezige leden de loftrompet op en feliciteert het nieuwe bestuur met haar benoeming. 3. Verkiezing van een voorzitter Piet Lobbezoo legt vervolgens uit dat het nu de bedoeling is dat de ALV een voorzitter kiest. De andere functies binnen het bestuur zullen vervolgens onderling worden verdeeld. Na overleg tussen de kandidaten is besloten Frank Wijnen naar voren te schuiven als kandidaat voorzitter. Het is nu dus aan de leden om aan te geven of men stemt op Frank Wijnen als voorzitter of door het uitbrengen van een blanco stem aan te geven dat men dit niet ziet zitten. Wederom worden stembriefjes uitgedeeld en later opgehaald door het inmiddels ervaren stembureau. Een zeer vakkundige telling, waar zelfs Maurice de Hond een puntje aan zou kunnen zuigen, levert vervolgens 27 stemmen op voor Frank Wijnen als voorzitter, waarmee Frank unaniem wordt gekozen tot voorzitter, een uitslag die tot op heden alleen voorkwam in voormalige dictatoriale staten, maar hier democratisch tot stand is gekomen. 4. Wat verder ter tafel komt Piet Lobbezoo wenst het nieuwe bestuur een sportief 2006 toe. Frank Wijnen, de nieuwe voorzitter, bedankt vervolgens Piet Lobbezoo hartelijk voor de prima wijze waarop hij deze ALV heeft voorgezeten. 12


Hij geeft aan dat hij het betreurt dat het aftreden van het oude bestuur zo is gelopen, maar dat hij weigert met modder te gooien en wil de blik op de toekomst richten. Hij is ervan overtuigd dat het nieuwe bestuur staat te popelen om de belangen van onze vereniging zo goed mogelijk te behartigen. Hiertoe zal het nieuwe bestuur op korte termijn vergaderen om de bestuurlijke activiteiten weer op te starten en de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen actief op te pakken. In de volgende Smash (2006/1) zal bekend worden gemaakt hoe de verdeling van de bestuursfuncties zal zijn. Ook zal tijdens de ALV in januari 2006 aandacht worden besteed aan het bedanken van de afgetreden bestuursleden. Op basis van informatie verkregen van Hanneke Wijers, deelt Frank Wijnen mee dat de financiële resultaten van de vereniging over 2006 gunstig zijn. Er wordt ongeveer quitte gespeeld (in tennistermen “deuce” of in het Oudzeeuws “glieke”). De exacte cijfers worden bekend gesteld tijdens de ALV in januari 2006. Vanuit de vergadering wordt gepleit voor het aanschaffen van een bladblazer. Frank Wijnen geeft aan dat hij zelf een bladblazer heeft die hij met alle plezier wil (laten) inzetten om de bladeren te lijf te gaan. Het lijkt hem beter als onze “groundsman”, Eduard Freijser, hier eerst een deskundig oordeel over velt. Richard van der Mast geeft aan dat hij zich, sinds medio 2005, bezig houdt met het samenstellen en uitgeven van de Smash, maar dat dit vakblad nog leuker kan worden als nog meer leden hun tot nu toe verborgen of zeer aanwezige schrijvers- of fotografeertalenten inzetten om ook andere leden te laten genieten van hun belevenissen. Marian de Block vraagt waar men foto’s voor ledenpasjes kan afgeven. Foto’s kunnen worden ingeleverd bij Richard van der Mast (Roerdomp 5 in Rilland). Graag voor 1 juni 2006. Op de achterzijde van de foto svp je naam (voor- en achternaam) en geboortedatum noteren. De pasjes voor het seizoen 2007 zullen hiermee worden gesierd. In 2006 krijgt iedereen nog de pasjes “oude stijl”. Frank Wijnen bedankt alle leden voor hun aanwezigheid en inbreng vanavond.

13


Jaarverslag 2005 secretariaat Algemene ledenvergadering 2005. De ALV 2005 werd gehouden op 31 januari 2005 in de kantine van VV Rillandia. Samenstelling bestuur in 2005. Erik van der Winden Voorzitter Jolanda Meijer Secretaris Hanneke Wijers Penningmeester Patrick de Block Jeugdcommissie Vanaf 28-11’05 Frank Wijnen Richard van der Mast Hanneke Wijers Rene de Leeuw Conny Meijer Mimi Lobbezoo Hellen Olijdam

(tot 31-10’05) (tot 31-10’05) (tot 26-10’05) (tot 31-10’05)

Voorzitter Secretaris Penningmeester Evenementen- en PR-commissaris Wedstrijdcommissaris Jeugd- en barcommissaris Commissaris Algemene Zaken

Inkoop kantine De inkoop van de kantinebenodigdheden werd verzorgd door Ina in de Weij en Mimi Lobbezoo. Hanneke Wijers regelde de financiële zaken. Training Dit jaar werden de tennislessen verzorgd door Simon Tennisschool. “SMASH” De “Smash” is dit jaar verzorgd door Jolanda Meijer (2005:1 en 2) en Richard van der Mast (2005:3 en 4). Ledenbestand 31 december 2004: Senioren 127 Junioren 32 Totaal 159

31 december 2005: 131 36 167

14


Jaarverslag Penningmeester

Balans van L.T.C. "Bathse Kreek"

Debet Vaste activa Paviljoen Derde baan Verlichting Sproeiinstallatie Gravelhok

31-dec-2005

31-dec-2004

€ € € € € €

3.660 12.424 13.956 3.125 1.218 34.383

€ € € € € €

3.817 13.456 13.236 3.625 1.284 35.418

Voorraden

96

892

Debiteuren

268

181

Nog te ontvangen

508

-

€ € € € € € €

23 50 93 1.158 8.500 3.213 13.037

€ € € € € € €

368 25 1.363 8.264 2.113 12.133

48.292

48.624

Liquide middelen Saldo kas Saldo kas kantine Saldo rekening courant Saldo rekening kantine Saldo spaarrekening Saldo spaarbeleg

Totaal debet

Credit Passiva Stand eigen vermogen Exploitatie verlies

31-dec-2005

31-dec-2004

€ € €

47.624 1.33246.292

€ € €

49.457 1.83347.624

Voorzieningen Reserve groot onderhoud

2.000

1.000

Totaal credit

48.292

48.624

15


Winst en verliesrekening van "LTC Bathse Kreek"

2005

2004

Ontvangsten Contributies Inschrijfgeld Competitiebijdrage Winst kantine Advertenties smash Grote clubaktie Overige opbrengsten

€ € € € € € € €

10.780 70 326 4.890 645 762 17.473

€ € € € € € € €

9.600 50 256 4.309 575 320 97 15.207

Per saldo ontvangen rente

245

273

Totaal

17.718

15.480

€ € € €

2.572 6.176 8.565 17.313

Kosten Afschrijvingen Huisvestingskosten Algemene kosten

2.725

5.348

€ €

10.978 19.051

Exploitatie verlies

Totaal

1.333-

17.718

16

1.833-

15.480


Toelichting winst en verliesrekening 2005

2004

Resultaat kantine: Omzet kantine Inkopen

€ €

8.782 3.892-

€ €

7.686 3.377-

Winst kantine

4.890

4.309

Afschrijvingen: Paviljoen Derde baan Verlichting Sproeiinstallatie Gravelhok

€ € € € €

157 1.032 970 500 66

€ € € € €

157 1.032 857 500 26

Afschrijvingen

2.725

2.572

Huisvestingskosten: Onderhoud en rep. Pand Huur tenniscomplex Nutskosten PTT-telefoon Verzekeringen Grond e.d. Lasten Nieuwe aanschaffingen

€ € € € € € €

837 478 2.032 253 355 742 651

€ € € € € € €

1.210 470 2.997 251 304 676 268

Huisvestingskosten

5.348

6.176

Algemene kosten: Baan aanleg/onderhoud Reservering groot onderhoud 3e baan Onderh. en rep. Inventaris Bijdragen KNLTB Wedstrijdcommissie Jeugdcommissie Barcommissie, eigen toernooien Aankoop tennisballen Kosten clubblad Smash Kosten vergaderingen Kosten jeugdtennis Kosten ledenwerving Kantoorbenodigdheden en porto kosten Abonnementen en bijdragen Representatiekosten Subsidie gemeente (Jeugd) Overige algemene kosten

€ € € € € € € € € € € € € € € € €

2.140 1.000 476 2.438 307 113 165 911 650 256 1.812 134 23 292 261

€ € € € € € € € € € € € € € € € €

2.493 1.000 167 2.192 357 52 131 774 536 88 997 4 62 36 56 41030

Algemene kosten

10.978

8.565

17


Begroting 2006 van L.T.C. "Bathse Kreek" Begroting 2006

Werkelijk

Begroting

2005

2005

Ontvangsten Contributies e.d. Winst kantine Rente Advertenties Smash Grote clubactie Overige opbrengsten

€ € € € € €

11.500 5.500 350 700 400 200

€ € € € € €

11.176 4.890 245 645 762 -

€ € € € € €

10.000 4.500 250 600 350 100

Totaal ontvangsten

18.650

17.718

15.800

Afschrijvingen

2.725

2.725

2.600

Rep. en onderhoud pand Huur Nutskosten Grond e.d. Lasten Telefoonkosten Verzekeringen Nieuwe aanschaffingen

€ € € € € € €

1.200 500 2.000 750 270 360 500

€ € € € € € €

837 478 2.032 742 253 355 651

€ € € € € € €

1.200 500 2.000 700 270 320 500

Huisvestingskosten

5.580

5.348

5.490

Baanonderhoud en aanleg Reservering ond. derde baan Onderh. en rep. Inventaris Bijdragen KNLTB Kosten clubblad Smash Wedstrijdcommissie Jeugdcommissie Kosten jeugdtennis Kosten barcommissie Aankoop ballen Overige algemene kosten Subsidie gemeente (Jeugd) Algemene kosten

€ € € € € € € € € € €

3.000 1.000 500 2.500 650 350 200 200 950 500

€ € € € € € € € € € €

2.140 1.000 476 2.438 650 307 113 1.812 165 911 966

-

-

9.850

10.978

€ € € € € € € € € € € € €

2.500 1.000 250 2.300 550 350 200 750 200 750 300 9.150

Exploitatie winst / verlies

495

1.440-

Totaal uitgaven

18.650

15.800

Uitgaven

18

1.33317.718


Jaarverslag 2005 wedstrijdcommissie Zoals Frank al liet weten in de vorige Smash is het voor ons als wedstrijdcommissie een prima jaar geweest. Wij merken dat er steeds meer leden buiten het vrij tennissen om actief zijn, met name de dames. De aanmeldingen voor de competitie zorgden dan ook voor een record aantal teams en ook voor de clubkampioenschappen kwamen behoorlijk wat aanmeldingen binnen. Wel is het altijd even schrikken als je al die verhinderingen onder ogen krijgt, maar met een beetje flexibiliteit (zowel van onze kant als van de spelers) lukt het altijd weer om iedereen in te delen. Dit jaar is er weinig geschoven met partijen en is het gelukt inderdaad alle finales op 1 dag te spelen, wat altijd al ons streven was maar wat niet altijd lukte. Resultaat was een gezellige en drukke finale dag. Ook voor de overige toernooitjes was volop belangstelling, wat volgens mij toch wel aangeeft dat het aan gezelligheid en enthousiasme binnen onze vereniging niet ontbreekt. Dit blijkt ook uit de deelname aan de Kreekmix, nl. 13 teams. Van buitenaf komt er steeds meer belangstelling voor dit gezelligheidstoernooi. En de deelnemers komen niet alleen om te tennissen want vaak liep het uit tot in de late uurtjes. Kortom: voor ons een jaar om met plezier op terug te kijken en we hopen dan ook het komende jaar op dezelfde voet verder te kunnen gaan. Groot nieuws: wij de wedstrijdcommissie hebben “gezinsuitbreiding� gehad en wel een vierling!!! Te weten: Remco Suerink, Connie Meyer, Leanne Dirksen en Edwin Clement. Met zijn tweetjes was het soms behoorlijk druk om alles geregeld te krijgen en we zijn dan ook hartstikke blij met deze hulp. De wedstrijdcommissie

19


Jaarverslag jeugdcommissie Aantal jeugdleden: 44 ( waarvan 19 basisschoolkinderen en 25 voortgezet onderwijs ) Lessen In het voorjaar is er enthousiast gestart met lessen, dit jaar wederom verzorgd door Simon Tennisschool. Met name door de jongere jeugdleden zijn er veel lessen gevolgd. Om praktische redenen was het helaas niet haalbaar om wekelijks jeugdbegeleiding te bieden tijdens het hele seizoen. Toch is er op 6 woensdag- middagen wel jeugdbegeleiding geweest. Deze middagen zijn goed bezocht. Competitie In het voorjaar hadden we twee competitieteams; een mixteam op de woensdagmiddag en een meisjesteam op de zaterdag. Helaas geen prijzen dit jaar, maar de inzet en sportiviteit was hoog. Overzicht van activiteiten m.b.t de jeugd * Openingstoernooi( Pannenkoekentoernooi ); merendeel van de jeugd heeft hier aan mee gedaan. * Clubkampioenschappen; hebben in juni plaats gevonden. Voor de eerste keer sinds jaren hebben de nummers 1 en 2 van het voortgezet onderwijs mee mogen doen met de senioren. Dit is goed bevallen en is zeker voor herhaling vatbaar. * Open mini toernooi; heeft in augustus plaatsgevonden. Ondanks weinig deelnemers was het toch een groot succes. * “Mini-Maxi/Maxi-Mini�; dit was wederom een enorm succes. Bijdrage aan inkomsten! De jeugdleden hebben ook hun bijdrage geleverd, door een record aantal loten te verkopen voor de grote clubactie; er zijn bijna 300 loten verkocht. Een fantastische prestatie van de kinderen. Dit heeft natuurlijk een aardig bedrag voor de club opgebracht. We willen alle jeugdleden bedanken voor hun sportiviteit in 2005 en natuurlijk alle ouders die op welke manier dan ook geholpen hebben. We wensen jullie allemaal een sportief en succesvol tennisjaar in 2006!! De jeugdcommissie

20


Mededelingen van het secretariaat Samenstelling bestuur Frank Wijnen voorzitter Richard v.d. Mast secretaris Hanneke Wijers penningmeester Conny Meijer wedstrijdcommissaris Mimi Lobbezoo jeugdcommissaris René de Leeuw evenementen en pr-commissaris Hellen Olijdam commissaris algemene zaken

0113-552039 0113-556363 0113-551035 0113-556444 0113-551844 0113-552977 0113-551857

Het bestuur stelt zich voor: In de ALV van 28 november 2005 werd het nieuwe bestuur verzocht zich kort voor te stellen. Dat bracht ons op het idee om dit in de Smash dunnetjes over te doen. Aan de hand van de vragen “wie ben je, wat zijn je hobby’s, wat is de leukste film en muziek en je mooiste tennismoment” stellen wij ons nader aan jullie voor. Ladies first! Mimi Lobbezoo Beste tennisvrienden, er is mij gevraagd een stukje te schrijven. De meeste leden weten wel wie ik ben. Maar voor de leden die mij niet kennen,mijn relaas. Ik ben Mimi Lobbezoo,60jaar jong getrouwd met Piet, al meer dan 40 jaar. Moeder van een dochter, schoonzoon en twee kleindochters; zij zijn allen ook lid van onze vereniging. Piet en ik zijn hier geboren en getogen in Rilland. Wij zijn al meer dan 30 jaar lid van de Bathse Kreek. Van het begin af zijn we betrokken geweest bij het bestuur. Piet was eerst secretaris en dat heb ik na een aantal jaren van hem overgenomen. Ondertussen zat ik al volop in het jeugdgebeuren. De kantine, mannenavond en huisvrouwen horen er nog steeds bij. Bij diverse jeugdzaken wil ik, als ik thuis ben, een handje toesteken. In 1999 werd ik van een nieuwe knie voorzien; ik was toen wel bang dat het met tennissen was gebeurd, maar dankzij intensief trainen op de home trainer kon ik weer tennissen. Niet meer enkel maar toch wel weer dubbelen. Andere hobby`s zijn zeilen (niet in wedstrijdverband). Toch heb ik er een bloedhekel aan als een zelfde soort ons voorbij gaat. Vandaar ben ik in de zomer wel eens een poosje afwezig, omdat we dan met de boot tochten maken. Verder ben ik een doe het zelf kaarten maakster. Ik ben ook nog lid van de plattelandsvrouwen. Ook lees en puzzel ik graag. Kortom een bezige bij. Ik hoop dat jullie me weten te vinden voor leuke of minder leuke zaken. Groetjes en tot ziens op de ledenvergadering. Conny Meijer Mijn naam is Conny Meijer en ik ben sinds december één van de bestuursleden van onze tennisvereniging. Ik vertegenwoordig hier de wedstrijdcommissie. Wie de afgelopen jaren op de woensdagochtend of -avond ook op de baan was, zal mij waarschijnlijk wel kennen. Het mooiste tennismoment was voor mij, toen ik voor het eerst mee deed aan de competitie en de nul van het telraam verdween, ook al verloren we toch nog. Het was wel te gek om ook eens een puntje te scoren. Dit was het begin en later wonnen we met ons team zelfs wel eens een wedstrijd. Verder wandel ik graag met de hond, breng ik mijn dochters weg voor hun hobby’s waar je als ouder ook mee meeleeft en ga ik graag een dagje weg of op

21


vakantie.Daar ik de laatste jaren weinig thuis was ben ik niet op de hoogte van de films en muziek van nu; waar ik graag naar kijk zijn actiefilms en muziek heb ik in de auto aan welke muziek dat is ligt aan de stemming en aan het tijdstip. Ik kan net zo goed meezingen met Meat Love of Frans Bauer. Voor suggesties wat betreft de wedstrijden kun je mij bereiken op 556444. Hellen Olijdam Ik ben Hellen Olijdam, 58 jaar oud of jong…. Ik ben getrouwd met Pieter (Piet) Olijdam en we hebben twee volwassen zoons die niet meer thuis wonen. Tennissen doen we allemaal, de één wat fanatieker dan de ander, maar we vinden het allemaal een leuke en sportieve bezigheid. Ik ben als laatste van ons gezin gaan tennissen, maar doe het nog steeds met heel veel overgave, want winnen doe ik erg graag. Daarnaast hebben we (Piet en ik) nog een hobby. We graveren in glas, bijvoorbeeld potjes, glazen en vazen. Daar die hobby wat uit de hand is gelopen, proberen we die spulletjes te verkopen in onze garage, die we gedeeltelijk als winkeltje hebben ingericht. Verder hobby ik met van alles wat ik tegenkom, dus tv-kijken schiet er vaak bij in en een favoriete film heb ik dus niet. In de wintermaanden ga ik één keer in de week zwemmen, één keer per twee weken sponsortennissen en één keer per twee weken speel ik nog damesdubbel wintercompetitie. Daarnaast werk ik nog 32 uur in de week, dus de dagen zijn goed gevuld. Zo meer vertel ik niet; de rest blijft geheim! Ik wens iedereen een gezond en sportief 2006 toe! Hanneke Wijers Ik werk als assistent accountant op een klein accountantskantoor in Breda, voor 50% op maandag, woensdag en vrijdag. Mijn hobby's zijn: zingen bij smartlappenkoor Van Lieverlee in Bergen op Zoom,tennissen, Nordic Walking en instructeur bij de FNV Belastingservice. Mijn mooiste tennismoment: samen met Marian de Block clubkampioen geworden in 2005. Leukste film: Bridges on Madison County met Meryl Streep en Clint Eastwood, maar ook Sister act 1 met Whoopy Goldburg. Mooiste liedje: What a difference a day makes van Esther Philips, maar ook alles van Barbra Streisand. Mijn wens voor 2006: Bestuur en commissies met volle kracht vooruit naar een prachtige toekomst voor onze tennisvereniging, maar natuurlijk ook een goede gezondheid voor iedereen. Frank Wijnen Hobby’s: Tennissen,biljarten (met name driebanden), sportvissen (op kabeljauw en andere soorten grote vissen op de verre wrakken tot wel 50 mijl uit de kust). Mooiste tennismoment: Finale Wimbledon gewonnen door Richard Krayicek. Leukste film: weet ik eigenlijk niet maar de 6 starwars films heb ik allemaal gezien, sommige zelfs al meerdere malen! Mooiste singel/liedje:ik zou het niet weten maar muziek van the Dire Straits vind ik heel goed.Wens voor 2006: Buiten de normale wensen welke aan het begin van elk nieuw jaar worden gedaan heb ik met name voor onze club een aantal wensen,zowel op korte dan wel op langere termijn.Details hierover volgen. Verder wens ik dat het vooral een gezond,gezellig en sportief jaar mag worden voor onze Bathse Kreek,waarbij ik de hoop uitspreek dat “alle” leden zich op een positieve manier in zullen zetten voor onze club. René de Leeuw Ik ben René de Leeuw, 41 jaar, getrouwd met Karoline en de gelukkige vader van 3 mooie gezonde kinderen die allen lid zijn van onze tennisvereniging. We wonen sinds 5 jaar in Rilland en kwamen uit Bergschenhoek (omgeving R’dam). Ik heb sinds 5 jaar een eigen bedrijf in de financiële dienstverlening. Mijn hobby’s zijn tennis, musical- en filmbezoek, uit eten en het lezen van allerlei autoboekjes. Verder heb ik veel affiniteit met voetbal, omdat ik van jongs af aan met veel plezier op de voetbalschool van Sparta heb gezeten. Ook zit ik 22


al enige tijd als penningmeester in het jeugdbestuur van de VV Rillandia. Ik luister graag naar muziek van Earth, Wind en Fire, Santana, Robbie Williams, Barbra Streisand, Snoopy Dog en Michael MacDonald. Ik heb zelf ook jarenlang drums gespeeld. De films Seven, Hannibal en Gothika behoren tot mijn favorieten. Mijn mooiste tennismoment vond ik het winnen van de Wimbledon-finale door Richard Krajicek. Richard van der Mast Sinds 1,5 jaar wonen wij (mijn vrouw, Marinka, Tristan, onze zoon en ik) in Rilland en zijn sinds datzelfde moment lid van de Bathse Kreek. Ongeveer 12 jaar ben ik nu al niet meer weg te slaan van de tennisbaan (ik betaal voor het hele veld, dus spreid mijn ballen ook over het hele veld en ben dus de nachtmerrie van de categorie baseliners; leverde me de bijnaam “de muur van Roosendaal” op in een vorig tennisleven). Andere hobby’s die me van de straat houden zijn: vakanties, squashen, begeleiden van de F-3 van VV Rillandia, 1 x per jaar naar Thialf voor een internationaal schaatsfeest, de lokale politiek en hardlopen (als mijn rug het toelaat) en voetbal kijken op tv (hup PSV!). Ik werk verder vier dagen per week bij de gemeente Breda en treed daarnaast nog op als assessor en rollenspeler bij Assessment Centers. Mijn muzieksmaak is zeer divers: o.a. Rock ballads, Ruth Jaccott, Tina Turner, maar 70-jaren disco is wat mij betreft ook niet te versmaden! De mooiste speelfilm vind ik nog steeds Dying young! Mijn mooiste tennismoment: finale mix-double (met Marinka) bij open clubkampioenschappen TV Roda (Roosendaal); wij waren D-2’ers en moesten spelen tegen de voorzitter en zijn vrouw (C-1); hele terras (en dat zat erg vol bij 40 graden celcius) moedigde de voorzitter aan; extra motivatie voor ons en wij wonnen deze marathon partij dus in drie sets in 3,5 uur.

Sleuteladressen baanverlichting De sleutel om te kunnen tennissen met verlichting kan worden opgehaald bij: Frank Wijnen Richard van der Mast Hanneke Wijers Patrick de Block Harrie Koopmans Frank Jas Huib Almekinders Ina in de Weij

Kempensdam 21 Roerdomp 5 Pontiaanstraat 7 Bosgatdam 22 Stellestraat 12 St. Felixstraat 38 Stellestraat 40 Hontestraat 25

0113 552039 0113 556363 0113 551035 0113 551924 0113 556190 0113 551708 0113 551963 0113 551349

Kantine De inkoop van de kantine wordt verzorgd door Ina in de Weij en Mimi Lobbezoo. De sleutels en het geldkistje kunnen worden opgehaald bij Ina in de Weij, Hontestraat 25.

23


Nieuwe leden Senioren: Marieke Verlare en Truus de Mohr (competitielid)

Leden die hun (tennis)heil elders zochten Senioren: Jan Blok,Tijs Hamann, Jurgen Welberg, Karin Assink, Cees Besters, Casper Besters, Marijke Besters-Huijsmans, Marijke Baas, Niels Minnaard, Regine Heijnen, Ben Averens en André Bauer. Junioren: Lucas Besters, Victor Besters, Jairo Clement, Tim Bouwman. Nieuwe ledenpasjes Vanaf 2007 wordt de papieren ledenpas definitief vervangen door de plastic ledenpas. Dit is een besluit van de KNLTB. Omdat dit voor het secretariaat best een ingrijpende verandering is, hierbij een verzoek aan de leden om vanaf nu een pasfoto met achterop geschreven je naam en geboortedatum in te leveren. Wij moeten namelijk op speciale formulieren van ieder lid een pasfoto insturen. Het aanleveren van de pasfoto’s bij de KNLTB is een eenmalige actie (de ingescande pasfoto gaat, in principe, 10 jaar mee ), maar vraagt even wel veel werk voor het secretariaat. Vandaar dat we met het inzamelen van de pasfoto’s nu al willen beginnen. Je kunt je pasfoto in een envelopje inleveren voor 1 juni 2006 op het secretariaat, Roerdomp 5, 4411 GB Rilland, telefoonnummer: 0113 556363. Tevens zijn we van plan om een ieder de gelegenheid te geven tijdens twee toernooien (openings- en hemelvaarttoernooi) een digitale pasfoto te laten maken voor zijn/haar ledenpasje 2007. Meer hierover in de volgende Smash! Van het eurofront: de Grote Club Actie 2005 Het afgelopen jaar zijn er de meeste loten verkocht van alle voorgaande jaren! Alle jeugdleden weer heel erg bedankt voor het verkopen van de loten. Ook een bedankje voor Marie-Jose Govers, Michelle de Keijzer en Leanne Dirksen die de afronding voor hun rekening hebben genomen. Dit voor wat betreft het uitgeven van de loten, doorgeven van de banknummers en dergelijke. Er was even onduidelijkheid met die “Loten met machtiging”. Vorig jaar konden we de banknummers niet meer inbrengen, en dit jaar werd het lotnummer al toegekend via de bank. Dat was voor ons erg omslachtig, want we wisten niet dat de GCA het zo ging innen met toekenning van een (nieuw) lotnummer. Bij de bestelling had ik daar geen rekening mee gehouden. Het komt er dus wat ons betreft op neer dat we maar afzien van die machtigingen, want dat liep niet zo 24


lekker. Ook stond ik ervan te kijken dat zoveel mensen problemen hadden met het afgeven van een eenmalige machtiging. Ik zal onze ervaringen in ieder geval doorspelen naar de organisatie van de Grote Club Actie. In de jaarcijfers zie je ook de opbrengst voor onze club. Die is nog vertekend want daarin zit ook de prijs uit de surpriseloterij van 450 euro die wij in 2005 wonnen. Het blijft een hartstikke leuke bron van inkomsten voor onze club dus we gaan er in 2006 zeker weer mee door. Daarom rekenen wij, ook in 2006, weer op jullie hulp‌.!!!! Groetjes, Hanneke Wijers Over Simon Tennisschool Voor onze tennislessen gaan we net als het afgelopen jaar weer in zee met Simon Tennisschool. Als het goed is zal Pascal de lessen weer bij ons gaan verzorgen. Door een samenloop van omstandigheden moeten er nu nog steeds lessen in rekening gebracht worden. Dat geldt voor degenen die pas later met de tennislessen zijn begonnen. Ook moet er nog een verrekening plaatsvinden bij het groepje waar ze uiteindelijk met vijven les hebben gehad. We hebben pas eind december een evaluatie gehad met Simon Tennisschool dus dat komt nog. In het maandblad TENNIS staat een leuk artikel over Simon Tennisschool, met ook de tennisreizen naar Turkije die zij verzorgen. In de kantine zul je daar brochures van kunnen vinden. Omdat de vereniging in 2006 geen 50% meer voor haar rekening zal nemen worden de lesgelden voor de jeugd uiteraard een stuk duurder. Je kunt er bijvoorbeeld ook voor kiezen om met meerdere kinderen een lesuur te nemen, bijvoorbeeld met zes of met acht kinderen tegelijk. Dat drukt de kosten natuurlijk meteen. Zo omstreeks half maart zijn we van plan om een open dag te organiseren dit in samenwerking met Simon Tennisschool. We denken aan woensdagmiddag 15 maart voor de jeugd en zaterdag 18 maart voor de senioren. Net als andere jaren zal er weer geflyerd worden op de scholen. De eerste tennislessen zullen dan waarschijnlijk beginnen op 3 en 4 april. De lessen zullen doorlopen tot 19 september want dan begint de Open Kreek Mix. In de maanden juli en augustus valt de vakantie, maar geen volle maanden. In totaal zal er 16 weken lesgegeven worden. Wij hopen dat er weer net zoveel animo is om les te nemen als in 2005. Groetjes, Hanneke Wijers 25


De wedstrijdcommissie: dit willen wij nog even kwijt! Indeling Competitieteams 2006 Heren zaterdag: - Frans Clement (captain) - Andre Toorenaar - Ruud Krijntjes - Leo van Ast - Eric de Rooyen - Barry de Leeuw

Heren 35+ zaterdag: - Eduard Freyser (captain) - Frank Wijnen - Rene de Leeuw - Eric vd Winden - Cor Theunis - Eddie Kalau

Reserves voor de zaterdag herenteams: - Richard van de Mast - Remco Suerink Dames zaterdag: - Annemiek van Uffelen (captain) - Joke Wijnen - Michelle de Keijzer - Carolien Clement - Liesbeth Disco - Angelica Hillebrand - Diana Jas - Marie Jose Govers - Leanne Dirksen

Dames enkel dinsdag: - Hellen Olijdam - Hennie Bauer - Stien de Leeuw - Ingrid Suerink (captain) - Truus Mohr - Els de Blaey

Dames dubbel dinsdag: - Marian de Block (captain) - Wil Alma - Els Freyser - Hanneke Wijers - Phyllis Mondt - Mimi Lobbezoo - Connie Meijer

Landelijk -

26

zondag: Jeanine den Rooyen (cap) Patrick de Block Patricia de Block Ellis Toorenaar Rudy Almekinders Stephan de Leeuw


Mix zaterdag : - Paul de Vogel - Remco Suerink (captain) - Ingrid Suerink - Michelle de Keijzer - Leanne Dirksen - Annemiek van Uffelen - Angelica Hillebrand

-

Harry Koopmans Hellen Olijdam Jeanine den Rooyen Jolanda Meijer Diana Jas Joke Wijnen Edwin Clement

Een paar teams (met name het mix team en het zaterdag damesteam) hebben veel teamleden. Dit komt mede omdat er veel spelers/speelster hebben aangegeven maar een enkele keer te willen of kunnen spelen. Daardoor konden er niet meer teams gevormd worden. De teams zullen in onderling overleg af moeten spreken wie en hoe vaak men speelt. De wedstrijdcommissie is wel van mening dat diegene die zich voor de gehele competitie hebben opgeven ook het meeste recht hebben om te spelen. Voor vragen of opmerkingen over de indeling, kan je contact opnemen met Remco Suerink (552742) of Edwin Clement (551884). Competitiedata 2006 landelijke competitie op zondag Voor 2006 zijn de volgende speeldata vastgesteld: 1e speeldag 9 april 2e speeldag 17 april (2e Paasdag) 3e speeldag 23 april 4e speeldag 7 mei 5e speeldag 14 mei 6e speeldag 21 mei 7e speeldag 28 mei 1e inhaaldag 30 april (Koninginnedag)*,2e inhaaldag 25 mei (Hemelvaartsdag) 3e inhaaldag 5 juni (2e Pinksterdag), 4e inhaaldag 11 juni *omdat 30 april in 2006 op zondag valt, wordt Koninginnedag op zaterdag 29 april gevierd. Zondag 30 april kan daarom in 2006 als inhaaldag worden gebruikt.

27


Competitiedata 2006 districtscompetitie Zeeland

1e speeldag 2e speeldag 3e speeldag 4e speeldag 5e speeldag 6e speeldag 7e speeldag inhaaldag 1 inhaaldag 2 inhaaldag 3

Heren/dames 1-apr 8-apr 15-apr 22-apr 29-apr 6-mei 13-mei 16/17 apr 30-apr 25-mei

Dames(di) 4-apr 11-apr 18-apr 25-apr 2-mei 9-mei 16-mei

Jeugd Wo 12-apr 19-apr 26-apr 17-mei 31-mei 7-jun

Mixed 20-mei 27-mei 3-jun 10-jun 17-jun 24-jun 1-jul 25-mei 14-jun 4/5 juni

Jeugd t/m 17 jaar 22-apr 13-mei 20-mei 10-jun 17-jun 24-jun 8-jul

* Activiteiten, toernooien en andere leuke evenementen in 2006! 2005 is bijna voorbij, en 2006 staat op de stoep. Onder de kerstboom werden er bij de wedstrijdcommissie al weer volop plannen gemaakt voor het komende tennisseizoen. Je kunt nu eenmaal niet vroeg genoeg beginnen met voorpret! DUS pak je nieuwe agenda en schrijf de volgende data erin! Enne‌ houd die dagen vrij, want hoe groter de opkomst, des te gezelliger het is !!!

Begintoernooi : Kreekmix : Eindtoernooi :

zondag 2 april 2006 19 september t/m 29 oktober 2006 zondag 1 oktober 2006

De clubkampioenschappen verdelen we dit jaar als volgt:

Enkels: zondag 11 juni t/m zondag 25 juni 2006 De mix en de dubbels: 21 augustus t/m zondag 10 september 2006

28


De jeugdcommissie: jong geleerd is oud gedaan! * Competitie indeling jeugd. Er zijn voor komend seizoen twee jeugdteams: Woensdagmiddag Kyran de Keijzer Jordy de Leeuw Karlo den Rooyen Maaike van Gorsel Ilse Suerink

Zaterdag meisjes Linda van Gorsel Kiki Minnaard Alyssa den Rooyen Lizzy Clement Bahar Dogan Demet Cosgun Manon Suerink

* De volgende evenementen staan op het programma: Vrijdag 7 april: openingstoernooi (eind van de middag/’s avonds) 8 t/m 21 mei: clubkampioenschappen 17 september: Mini/maxi toernooi 19 september – 29 oktober Jeugdkreekmix 14 juni (onder voorbehoud) Open mini toernooi 1x per maand jeugdbegeleiding voor de basisschooljeugd 1x per maand op vrijdagavond een jeugdinstuif Brabants voor gevorderden Twee Brabanders zitten samen bij McDonalds. Zegt de een tegen de ander: "Zeg, lette gij eigenlijk well us op oew cholesterol? " Zegt de ander: "Jazeker wel, a ' k op de wc zit." "Agge op de wc zit? " "Jhao, dan zit ik op de wc, kek een bietje om me heen, zie gin closetpapier en denk dan, goh leste rol...."

29


Onderhoud banen algemeen

1.

Het juiste schoeisel dragen:

Verkeerd schoeisel maakt de banen kapot. 2.

Banen slepen met het net of bezem in cirkels van buiten naar binnen:

Dit is om te voorkomen dat het gravel teveel naar de buitenkant gaat. 3.

Banen vegen buiten de lijnen:

Dit is ter voorkoming van groenaanslag. 4.

Plassen op de baan niet vegen of slepen:

Zo ontstaan er nog grotere plassen, wat je wel kunt doen is wachten tot de meeste plassen weg zijn en dan met sponzen wegdeppen. 5.

Bladeren verwijderen van de banen:

Het beste kan men met het sleepnet in de lengte van de banen de bladeren naar de hoeken slepen. Beslist geen bladblazer gebruiken, omdat anders het losse gravel ook weggeblazen wordt en de banen daardoor glad worden. 6. Mocht er iets mis zijn met betrekking tot de tennisbanen: dit graag doorgeven aan de groundsman. Telefoonnummer 552091.

Eduard Freijser, groundsman, at our service!

30


Van de redactie Als er één schaap (Hellen) over de dam is, volgen er hopelijk meer! Ondanks de oproep in de vorige Smash, is het aantal spontane bijdragen voor de Smash beperkt gebleven tot op heden. Grijp uw kans om uw bijdrage ook eens in het tennislicht te brengen. Al is het een terugblik op een geslaagd of mislukt toernooi, uw verbazing over een fenomeen binnen de vereniging, een goede grap, een vette roddel, een historisch feit of een andere uiting van lectuur of Zeeuwse Literatuur met een kern van waarheid! De vereniging, dat zijn wij allen samen, zoals een zeer actieve penningmeester ooit schreef (in deze Smash). De redactie zou het heel leuk vinden als ook anderen dan de bestuurs- en commissieleden een bijdrage zouden leveren aan de komende Smashes! Om te laten zien dat ook de vaste schrijvers worstelen met het schrijven van stukjes, maar daar toch telkens wel weer in slagen, bijgaand de tekst van het mailtje waarmee ze deze keer weer zijn gekieteld door de redactie: Uw bijdrage kan vanaf heden al worden aangeleverd, indien mogelijk per mail (bathsekreek@hotmail.com), maar als dit niet mogelijk is, dan minimaal in leesbare hiërogliefen in de brievenbus deponeren van de Roerdomp 5. Leutig Hoekske Nieuwe zorgstelsel Betreft: brief inzake wijziging ziektekosten verzekering.

Geachte heer / mevrouw Tennistalent, Ten einde het gebruik van de generieke geneesmiddelen te bevorderen en om tegen de farmaceutische lobbies te reageren, zal VIAGRA vervangen worden door KOKEND WATER. KOKEND WATER doet eieren hard worden, doet worsten zwellen en opent mosselen. Hoogachtend, Uw ziektekostenverzekeraar

31


Een gezonde geest in een gezond tennislichaam Vrij vertaald vanuit het Zeeuwslatijn (Rilland anno 15 na Christus) “Mens sana in corpus racketanus sana” In de vorige Smash (2005/4) zijn de hersens gepijnigd met een onvervalste Sudoku. Helaas heeft geen enkel lid deze hersengymnastiek tot een succesvol einde gebracht. De andere uitdagingen betroffen zaken die ook tot de nodige huiselijke spanningen hebben geleid. De oplossingen hiervan willen we u niet onthouden: Welk getal hoort niet in dit rijtje thuis: 4, 15, 20, 33, 69 en 72? Antwoord: nummer 33. Nummer 33 is een nasi-gerecht; de overige nummers zijn bami-gerechten. Welke letter moet er op de plaats van het vraagteken staan? ETDVHVHV ETDVHV? Antwoord: “P”. Een, twee, drie, vier, hoedje van, hoedje van, Een, twee, drie, vier, hoedje van papier. De nieuwe prijsvraag luidt (antwoorden te vinden elders in deze Smash): 1. Om welk visgerecht staat onze nieuwe voorzitter bekend in Rilland en omstreken? 2. Welk nieuwe bestuurslid graveert er op los in haar vrije tijd? 3. Welk nieuwe bestuurslid was eerst de belofte van de voetbalclub Sparta? 4. Wie is in haar tweede jeugd toegetreden tot het bestuur als jeugdcommissaris? 5. Welk bestuurslid draait haar handen aan het stuur niet om voor een onvervalste hoge C van Franske Bauer? 6. Welk bestuurslid staat bekend in Rilland als Miss Smartlap? 7. Welk bestuurslid doet een gooi naar het raadslidmaatschap bij de komende gemeenteraadsverkiezingen? Veel succes! Inzendingen naar: bathsekreek@hotmail.com. Onder de juiste inzenders wordt een sportieve prijs verloot.

32


Tennisles seizoen 2006 In week (14) starten de tennislessen. Het gaat om (16) lessen voor het hele seizoen, een groot deel voor de zomervakantie en een klein deel erna (de lessen zijn afgelopen voor de start van de Kreekmix op 19 september 2005). Deze lessen worden gegeven door een trainer van Simon tennisschool. De lessen zullen worden gegeven op maandag en/of dinsdag. Onderstaand treft u het inschrijfformulier aan. U kunt zich inschrijven tot uiterlijk (1 maart 2006). Nadere informatie: • een lesuur duurt (60 minuten) • bij verregenen van de tennisles wordt de eerste verregende les ingehaald, de tweede vervalt, de derde wordt ingehaald, de vierde vervalt etc. • indien de trainer verhinderd is, zal de les worden gegeven door een andere trainer van Simon Tennisschool, zodat de tennisles toch door kan gaan. • Bij inschrijving en plaatsing, verplicht men zich tot betaling van het volledige lesgeld. Een nota hiervan volgt. Tarieven (senioren en junioren) Groep van 8 personen: 72 euro per persoon Groep van 6 personen: 108 euro per persoon Groep van 4 personen: 144 euro per persoon Groep van 2 personen: 288 euro per persoon Privé-les: 36 euro per persoon per lesuur ___________________________________________________________ Inschrijfformulier tennisles seizoen 2006 Voor- en achternaam : Man of Vrouw: Leeftijd : Adres : Woonplaats : Telefoonnummer : Mobiel : E-mailadres : Speelsterkte enkel : Tennist al … jaar; heeft al … jaar tennisles gehad. Dag/tijd waarop je beslist verhinderd bent om te spelen (maximaal 1 verhindering opgeven svp): Geeft zich op in een groep met (alle leden van de groep moeten een Inschrijfformulier insturen): Handtekening: Dit formulier voor 1 maart 2006 opsturen naar: Richard van der Mast, Roerdomp 5, 4411 GB Rilland. Tel: 0113-556363. Of e-mail: bathsekreek@hotmail.com 33


Aan: verenigingen uit het district Zeeland

Betreft

Zeeuwse Indoor Kampioenschappen Zwijndrecht

21 december 2005 behandeld door

Liesbeth van der Meer

Geachte secretaris, Van 6 t/m 12 februari worden de Audi van Strien-Zeeuwse Indoor Kampioenschappen (ZIK) gespeeld in Racketcentrum Kapelle en in de TSI-hal te Goes. Dit evenement is het begin van het Zeeuwse tennisjaar! Wij hopen dan ook dat, evenals vorig jaar, veel Zeeuwse tennissers zullen deelnemen. Net als vorig jaar zal er gespeeld worden in poules gevolgd door een hoofdschema. Bijgaand ontvangt u van ons digitaal de inschrijfkaart voor de ZIK. Wij willen u vragen om deze inschrijfkaart door te sturen naar uw leden zodat ook zij de mogelijkheid hebben om in te schrijven. Wij hopen dat wij er met elkaar voor kunnen zorgen dat de ZIK 2006 een geslaagd evenement wordt! Onze dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet, KNLTB- district Zeeland

Liesbeth van der Meer Coรถrdinator Wedstrijdtennis

34


“Van Strien “ ZEEUWSE INDOOR KAMPIOENSCHAPPEN 2006 6 t/m 12 februari 2006 wedstrijdbepalingen: 1. Dit door de KNLTB goedgekeurde toernooi wordt gehouden in de tennishallen: Schelde International, Verrijn Stuartweg 18, Goes, tel. 0113-227421 Racketcentrum Kapelle, Vroonlandseweg 47, Kapelle, tel. 0113-343315 De finales van alle categorieën worden op zondag 12 februari 2006 gespeeld. 2. Voor dit toernooi gelden de wedstrijdbepalingen van het KNLTB- Wedstrijd- en Toernooireglement. 3. Het aantal deelnemers is aan een minimum en maximum gebonden. Per categorie zal de minimale deelname 3 en de maximale deelname 32 zijn. Deelnemers aan 2 onderdelen dienen daarom op hun inschrijfkaart aan te geven welk onderdeel evt. kan vervallen. De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor om onderdelen samen te voegen. Er zal worden gespeeld in poules die worden gevolgd door een afvalschema. 4. Speelsterkte volgens speelsterkte 2006 !!!!! 5. Bijzondere wedstrijdbepalingen: a) Inschrijving is alleen mogelijk voor KNLTB-leden die lid zijn van een Zeeuwse tennisvereniging en de Nederlandse nationaliteit bezitten. Inzenden van aangehecht inschrijfformulier is noodzakelijk, ook voor uw partner. b) Zie voor te spelen categorieën het inschrijfgedeelte. Leeftijd categorie 5 t/m 8: 15 jaar en ouder (peildatum 31-12-2006). Veteranen 35 jaar en ouder (peildatum 31-12-2006). c) Inschrijving is mogelijk voor maximaal twee onderdelen. d) Het inschrijfgeld bedraagt € 11 voor het enkelspel en € 9 voor het dubbelspel per persoon, te betalen vóór aanvang van de eerste wedstrijd. Inschrijven betekent automatisch het voldoen van inschrijfgeld, ongeacht deelname. e) Sluiting inschrijving : woensdag 18 januari 2006. f) De wedstrijden worden door plaatsing en loting vastgesteld. Inschrijvingen worden geaccepteerd op volgorde van binnenkomst. Iedere deelnemer wordt schriftelijk of per e-mail en/of telefonisch ingelicht over het tijdstip van zijn/haar eerste wedstrijd. Er wordt op tijd gespeeld. Tot en met de halve finales worden er wedstrijden van 45 minuten gespeeld. Wanneer bij tijdsein de stand in het afvalschema gelijk is, moet het spel op no-add worden uitgespeeld. De finales worden gespeeld om twee gewonnen sets en in alle sets wordt de tie-break toegepast bij de stand 6-6. g) Er wordt gespeeld met KNLTB goedgekeurde tennisballen, merk Dunlop, kleur geel. h) De spelers dienen vanaf vrijdagavond volledig beschikbaar te zijn. i) In gevallen, waarin de reglementen niet voorzien, beslist de wedstrijdleiding. 6. Uittreksel wedstrijdbepalingen: a) Deelnemers zijn verplicht zich bij de wedstrijdleiding aan- en af te melden. b) Men is verplicht tenniskleding te dragen, die voldoet aan de voorschriften m.b.t. reclame. c) Bij voldoende deelname worden voor elk te spelen onderdeel prijzen ter beschikking gesteld. d) Men dient tennisschoenen met vlak profiel te dragen.

Wedstrijdcommissie: Hans Ganseman Jaap Moerland Bert van Sabben Paul ten Hacken Marie-José Breen

Wedstrijdleider : Sandra v. Eenennaam inl: 06-12357988

Bondsgedelegeerde: Arie Langstraat

KIJK VOOR INSCHRIJVEN EN UITSLAGEN OOK OP: www.knltb.nl www.TSI.nl www.racketcentrumkapelle.nl

35


INSCHRIJFFORMULIER VOOR DE

“Van Strien ”

ZEEUWSE INDOOR KAMPIOENSCHAPPEN 2006 (alleen volledig ingevulde kaarten worden geaccepteerd)

Naam :---------------------------------------------------Voornaam:--------------------------man/vrouw* Adres:-------------------------------------------------------- Postcode:------------------------------------------Woonplaats:-------------------------------- Tel: ----------------------- GSM:----------------------------------Geboortedatum:--------------------- Email:---------------------------Lid van tennisvereniging:-----------------------------------------------------Ver.nr.---------------------------KNLTB lidnummer:-------------------------------- Speelsterkte: 2006 enkel : ----- dubbel: -------bij teveel inschrijvingen vervalt: …………. wenst deel te nemen aan: 3 4

5 15+ 6 15+ 7 15+

Vet 3 Vet 5 Vet 6 Vet 7 Vet 8 8 15+

HE DE HD DD GD Rolstoel A,B,C,D • •

Heren- / Damesdubbel met: ………………………………………tel:……………………….. Mixed dubbel met: ……………………………………..…tel:………………………..

(naam partner invullen)

kruis de tijden aan waarop u niet kunt spelen 16.30 17.15 18.00 18.45 19.30 20.15 21.00 21.45 22.30 Ma 06.02 Di 07.02 Wo 08.02 Do 09.02 Vr 10.02 Tijdens het toernooi kunnen geen verhinderingen meer worden doorgegeven.

(Handtekening) ………………………………..

36

SMASH 2006-1  

Inhoudsopgave van deze Smash SMASH CLUBBLAD VAN L.T.C. “BATHSE KREEK” Redactie: Richard van der Mast Adres: Roerdomp 5, Rilland, tel. 0113 5...

Advertisement