Page 1

НАВЧАЛЬНО-ДОВІДКОВЕ ВИДАННЯ

ДОВГОПОЛОВА Яна Володимирівна, ПОГОЖИХ Галина Миколаївна

АНГЛІЙСЬКА МОВА. КОМПЛЕКСНИЙ ДОВІДНИК

ПЕРЕДМОВА

ТРЕНУВАЛЬНІ ТЕСТИ TEST 1 READING.................................................................................................................. 5 TASK 1 ISLE OF GIGHA ............................................................................. 5 TASK 2 BULBS ............................................................................................. 7 TASK 3 BIKES .............................................................................................. 9 TASK 4 JEAN GODIN ................................................................................ 11 TASK 5 FREE FOOD FOR KIDS............................................................... 12 TASK 6 POLAR EXPLORER ..................................................................... 13 WRITING ................................................................................................................ 14 TEST 2 READING................................................................................................................ 15 TASK 1 COLOURFULLY YOURS ........................................................... 15 TASK 2 JOSEPH RUTTEL ......................................................................... 17 TASK 3 JOB ADS ........................................................................................ 19 TASK 4 HOW DO YOU APPROACH SCHOOL? .................................... 21 TASK 5 THE PRESIDENT OF THE US .................................................... 22 TASK 6 WAS IT A TERRIBLE MISTAKE? ............................................. 23 WRITING ................................................................................................................ 24 TEST 3 READING................................................................................................................ 25 TASK 1 SHOPPING ON THE INTERNET ............................................... 25 TASK 2 THE COMPREHENSIVE EXPERIMENT FAILED ................... 26 TASK 3 HOTELS ........................................................................................ 28 TASK 4 COMPUTERS IN THE CLASSROOM ........................................ 30 TASK 5 THE RESPONSE TO BRITNEY'S LETTER ............................... 31 TASK 6 AN IDEAL NEIGHBOUR? .......................................................... 33 WRITING ................................................................................................................ 34


ББК 74.268.2 Англ Д58 Рекомендовано Вченою Радою факультету іноземних мов Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (протокол № 1 від 15.01.10) Рецензенти: В. Г. Пасинок, професор, завідувач кафедрою методики та практики англійської мови, декан факультету іноземних мов Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, доктор педагогічних наук; GO. Швачко, професор, завідувач кафедрою перекладу Сумського державного університету, доктор філологічних наук; О. Г. Квасова, доцент кафедри методики навчання іноземних мов та прикладної лінгвістики Київського національного університету імені Т. Шевченка, кандидат педагогічних наук Навчально-довідкове видання ДОВГОПОЛОВА Яна Володимирівна, ПОГОЖИХ Галина Миколаївна АНГЛІЙСЬКА МОВА. КОМПЛЕКСНИЙ ДОВІДНИК Відповідальний редактор Л. Зінов'єва Коректори С. Кліменко, Л. Зінов'єва Комп'ютерне макетування А. Столяренко Дизайн обкладинки О. Ланкова Підписано до друку 10.10.11. Формат 84x108 1/16. Папір газетний. Гарнітура Тайме. Друк офсетний. Обл.-вид. арк. 23,25. Видання здійснене за ліцензією ФОП Шапіро М. В. «Торсінг плюс» Свідоцтво серія ДК Н 2143 від 01.04.05 р. 61057, м. Харків, вул. Сумська, 13 З питань оптових поставок звертатися: 61057, м. Харків, вул. Сумська, 13 Тел. (057) 719-98-73, тел./факс 717-10-26 E-mail: opt@torsing.kh.ua Книга — поштою: 61057, м. Харків, а/с «Книжкова ліга» тел.: 0-800-50-10-26 (зі стаціонарних телефонів безкоштовно) Інтсрнет-магазин: www.torsing.com.ua Віддруковано з готових позитивів в друкарні ПП «Модем». Зам. № 512. Довгополова Я. В., Погожих Г. М. Д58 Англійська мова. Комплексний довідник.— Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2012.— 224 с. ISBN 978-617-030-248-9. Пропонований комплексний довідник «Англійська мова» має на меті якісно підготувати випускників загальноосвітніх шкіл до складання зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови. Посібник укладено відповідно до програми з англійської мови для середньої загальноосвітньої школи, Програми зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови і вимог до вступу до вищих навчальних закладів. Довідник складається з трьох розділів. Перша частина містить тести на визначення рівня мовної компетенції учнів, сформованості їх рецептивних та репродуктивних лексичних і граматичних навичок. Друга частина містить граматику англійської мови, представлену теоретичним блоком та комплексом вправ для перевірки засвоєного матеріалу. У третій частині представлено матеріал для написання творчих робіт учнями, який охоплює усі сфери діяльності людини, життя України та англомовних країн і відповідає вимогам до рівня підготовки абітурієнтів; Призначено для випускників загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, які готуються до зовнішнього незалежного оцінювання та вступу до вищих навчальних закладів, а також учителів та репетиторів англійської мови. ББК 74.268.2 Англ ISBN 978-617-030-248-9 © Довгополова Я. В., Погожих Г. М., 2012 © ФОП Шапіро М. В., макет, 2012


ПЕРЕДМОВА ШАНОВНІ СТАРШОКЛАСНИКИ! Пропонуємо Вам разом із нашим видавництвом підготуватися до проходження ЗНО. Щоб допомогти Вам, ми розробили освітній проект, до якого входять: • книги серії «Комплексний довідник»; • CD-диски, що дають можливість перевірити рівень знань в умовах, максимально наближених до ЗНО; • освітній сайт www.3HO.com.ua Пропонований посібник має на меті допомогти випускникові загальноосвітньої школи підготуватися до загального незалежного оцінювання з англійської мови. Цей посібник укладено відповідно до програми з англійської мови для середньої загальноосвітньої школи, Програми зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови і вимог до вступу до вищих навчальних закладів. Практична підготовка є важливою складовою загальної підготовки, і тому їй слід приділити особливу увагу. Недостатньо добре знати правила, необхідно також застосовувати ці знання на практиці. Посібник стане зручним тренінгом, адже він містить завдання, що передбачають багато видів робіт різних рівнів складності, поетапне практичне навчання. Тестовий матеріал у посібнику структуровано за принципом від простого до складного. Диференційований підхід у розробці завдань сприятиме поступовому накопиченню й відшліфовуванню умінь і навичок різних видів читання й письма та підвищуватиме рівень мовної компетенції. Матеріали, використані для завдань з перевірки навичок читання й письма та мовної компетенції учасників, відібрані з автентичних джерел, до складу яких входять книжки, газети, журнали, брошури, інструкції, інтерв'ю, матеріали англомовних інтернет-сайтів, англомовних радіо-, телепередач, навчальних аудіозаписів. Тексти охоплюють широке коло тем, сприяючи розширенню кругозору. У першому розділі представлені тести на визначення рівня мовної компетенції учнів, сформованості їх рецептивних та репродуктивних лексичних і граматичних навичок (за структурою та рівнем складності друга частина віддзеркалює завдання, що пропонуються у зовнішньому незалежному оцінюванні). Характеристика тесту з англійської мови. Зміст тесту визначається на основі Програми зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови. (Затверджено Міністерством освіти і науки України, наказ № 1218 від 08.12.2010 p.). Тест складається з двох частин: • ЧИТАННЯ; • ПИСЬМО. Загальна кількість завдань тесту — 46. На виконання тесту відведено 120 хвилин. Тест з англійської мови складається із завдань чотирьох форм: 1. Завдання на встановлення відповідності. У завданнях пропонується підібрати заголовки до текстів/ частин текстів із поданих варіантів; твердження/ситуації до оголошень/текстів; запитання до відповідей або відповіді до запитань. Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт встановив правильну відповідність і позначив правильний варіант відповіді у бланку відповідей А.


2. Завдання з вибором однієї правильної відповіді. До кожного завдання пропонується чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт вибрав і позначив правильну відповідь у бланку відповідей А. 3. Завдання на заповнення пропусків у тексті. У завданнях пропонується доповнити абзаци/речення в тексті реченнями/частинами речень, словосполученнями/словами із поданих варіантів. Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт обрав і позначив правильний варіант відповіді у бланку відповідей А. 4. Завдання з розгорнутою відповіддю. Завдання передбачає створення абітурієнтом на бланку відповідей Б власного висловлення у письмовій формі відповідно до запропонованої комунікативної ситуації. За правильне (частково правильне) виконання завдань можна отримати: • за завдання на встановлення відповідності 0-1 тестовий бал. • за завдання з вибором однієї правильної відповіді 0-1 тестовий бал. • за завдання на заповнення пропусків у тексті 0-1 тестовий бал. • за завдання з розгорнутою відповіддю 0-24 тестових бали. Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання тесту з англійської мови, — 69. Композиція завдань у тесті з англійської мови ґрунтується на таких засадах: 1. Завдання розташовуються відповідно до видів мовленнєвої діяльності. Спочатку в тексті представлені завдання частини «Читання», потім — завдання частини «Письмо». 2. Завдання розташовуються послідовно за рівнями знань, комунікативних умінь та навичок: учень повинен розуміти основний зміст автентичного тексту, повністю розуміти зміст автентичного тексту, якщо значення незнайомих слів розкривається на основі лінгвістичної та контекстуальної здогадки, знаходити спеціальну або необхідну інформацію в автентичних текстах різнопланового характеру, розуміти структуру тексту, розпізнавати зв'язки між частинами тексту, розрізняти значення окремих лексичних одиниць відповідно до контексту, правильно використовувати граматичні форми частин мови та частини мови відповідно до контексту, робити письмове повідомлення, оформлюючи його відповідно до мети та завдання спілкування. Під час підготовки до складання тесту рекомендується використовувати підручники, що мають гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України». Другий розділ містить комплекс вправ у вигляді тестів для перевірки загального рівня знань учнів з англійської мови. Третій розділ містить матеріали до написання творчих робіт. CD-диск включає в себе розв'язування на комп'ютері тестових завдань двох рівнів: 1. Можна пройти тест, не зазначаючи час і переглядаючи теоретичний матеріал після відповіді на будь-яке завдання. 2. Проходження тесту в умовах, максимально наближених до ЗНО. Учень зазначає час проходження і не відволікається від завдань, розв'язуючи їх одне за одним. Диск містить 5 варіантів тренувальних тестів, що дасть змогу охопити усі програмові теми і вчасно виявити прогалини у знаннях. Освітній сайт www.3HO.соm.ua містить такі розділи: • актуальні новини ЗНО; • поради вчителів-практиків; • коментарі тестових завдань ЗНО 2004-2011; • програми ЗНО; • безкоштовне он-лайн тестування з усіх предметів. Бажаємо Вам успіхів, легкого та ефективного навчання англійської мови!


КОМПЛЕКСНИЙ ДОВІДНИК

АНГЛІЙСЬКА МОВА

ТРЕНУВАЛЬНІ ТЕСТИ TEST 1 READING TASK 1 ISLE OF GIGHA Read the texts below. Match choices (A - H) to (1 - 5). There are three choices you do not need to use. Write your answers in the boxes.

Isle of Gigha Dinner, Bed & Breakfast From Only £45 pp 1. The community-owned Isle of Gigha (Gaelic: Gods Island) is known as The Jewel of the Inner Hebrides. The Atlantic's crystal clear waters surround this sixmile long magical isle, and lap gently on to its white sandy beaches — creating an aura of peace and tranquility. 2. The Gigha Hotel caters admirably for the discerning holidaymaker with comfortable accommodation and first class cuisine, including fresh local seafood. There are also holiday cottages available. A must for any visitor is a wander around the famous sub-tropical Achamore Gardens, where palm trees and many other exotic plants flourish in Gigha's mild climatic conditions. 3. Other activities on offer include organized walks, bird watching, sea fishing, a nine-hole golf course and alternative therapies. T: 01583 505254 W: www.gigha.org.uk E: hotel@gigha.org.uk

Rocpool Reserve Boutique Hotel, Bar and Restaurant, Inverness 4. Think of everything you know about hotels then forget it instantly. Rocpool Reserve will redefine the experience forever. Our exclusive new boutique hotel, bar and restaurant offers you wonderful luxury in the heart of Inverness. Choose from one of our individually designed bedrooms — deliciously decadent, effortlessly chic, inherently hip and stocked with every possible comfort and indulgence. 5. Book an in-room massage treatment or order up some champagne — relax and forget everything. For lunch and dinner Reserve Restaurant is informal Italian. Fabulously fresh food, sensationally seasonal with specially chosen wines. Rooms from £ 95 including continental breakfast. Amazing. T: 01463 240089 W: www.rocpool.com E: info@rocpool.com


Isle of Gigha

Match choices (A—H) to (1-5).

A

The hotel rooms aren't luxurious.

В

The climate is ideal for exotic trees and plants.

C

The information on the food served isn't given.

D

You can eat food from different countries.

E

There are some beaches in the area.

F

Alternative therapies are available for holidaymakers.

G

The rooms are less expensive than £40.

H

The hotel is situated in the town centre.

1

2

3

4

5


TASK 2

BULBS

Read the text below. For question (6—11) choose the correct answer (Đ?, Đ’, C or D). Write your answers in the boxes.

BULBS Bulbs are ideal for new gardeners, including children, because they are easy to plant and they always flower well in their first season. They need comparatively little attention, provided that the soil has been properly prepared, and the place where they are planted is chosen with care. They will last for many years and give you an annual show of flowers that are often so richly coloured or beautifully formed as to be in a class apart from other garden flowers. However, it is a mistake to buy bulbs without any plan of what effect you really want from them. I have written this book to help in selecting the most suitable bulbs for the typical, small, modern garden of the non-specialist gardener, and have made some suggestions to help readers who may not have had a garden before. Too many books for beginners tell new gardeners to grow a few "sensible" kinds of plants and leave the more interesting kinds to adventurous experts. For the first few years of ones gardening life one should, it seems, concentrate on learning simple techniques while admiring the gardens of more experienced neighbours. In fact, as a learner-gardener you need not fear that your efforts will necessarily show your inexperience, because (and here I give away a most closelyguarded secret), provided the bulbs come from a really reliable source, it is possible to produce as good results in your first year of gardening as in your eightieth. There are some difficult bulbs that will disappoint you, notably some lilies and a few miniature daffodils, but these are often no more attractive than the really easy ones. Therefore, be bold with bulbs; they are a sound investment for any garden. Never be content to plant the bulbs by themselves. The majority look best when planted among other kinds of plants, because they have unattractive leaves which are thus hidden. There are a few bulbs, such as standard daffodils, which are, however, at their best grown in short grass.


BULBS

6. Why should new gardeners try growing bulbs? A They are cheap, so a great many can be grown. В Once planted, little after-care is needed. C They will grow anywhere in the garden. D Their flowers get better and better each year. 7. What is this book on gardening about? A Planning an easily maintained garden. В Up-to-date information on new bulbs. C General advice for beginner gardeners. D The choice of bulbs for small gardens. 8. Inexperienced gardeners are often told that they should ............ A experiment with different plants. В ask their experienced neighbours for advice. C plant only a few types of plants. D learn by visiting other gardens. 9. Some lilies and miniature daffodils are different from other bulbs because they are … A particularly attractive in colour. В difficult to grow successfully. C disappointing when they flower. D rare and very eye-catching. 10. Bulbs are described as an investment because ............ A they flower year after year. В they go on flowering all summer. C the beginner can learn from them. D they make other plants look good. 11. Many kinds of bulbs look magnificent ............ A when they grow in long grass. В because they have unattractive leaves. C when the soil has been properly prepared. D when they are planted among other plants.

6

7

8

9

10

11


TASK 3 BIKES Read the texts below. Match choices (A-H) to (12-16). There are three choices you do not need to use. Write your answers in the boxes. 12. Our Superb 2007 Model Peerless Bicycle $ 177.95 In ordering, be sure to state the size of frame. No. 19A1249 Superb 2007 Peerless Bicycle, Roadster Model. Price......$177.95 No. 19A1250 Superb 2007 Peerless Bicycle, Coaster Model. Price......$205.95 Shipping weight, either model, about 50 pounds. Since the introduction of our new Peerless Bicycle, its supremacy in the bicycle world has remained unquestioned. This model embodies the most advanced ideas of the world's premier bicycle experts and embraces an equipment which has never been duplicated in comfort, durability, serviceability, smoothness and ease of running. 13. The "VICTORIAS" are always "VICTORIOUS" There are no better machines in the market. Don't be content by merely looking at the bicycle, but call at the works and see the cycles being built. Come and see our new models. The "New Victoria" Cycle Mnfg. Co. of Scotland, Ltd. Registered Offices — Craigpark Street and Alexandra Parade, Glasgow Works — Craigpark Street, Dennistown; and 71 Cathedral Street, and 78 Hanover Street, Glasgow 14. Tomac Carbide XC1 BUY IT IF: You enjoy the ups as much as the downs FORGET IT IF: You're short and want a standard bottle-cage location; size small has a bottom-of-the-down-tube bottle mount SIZES: S, M, L (tested), XL WEIGHT: 27.1 lb. (L) FRAME: High-modulus carbon, FOX Float RP2 shock; 90 mm travel FORK: FOX 32 F-Series FR w / 100 mm travel 15. Cogent Cycles The best and cheapest bicycles in the district. Sold for cash or on the hire purchase system. Weekly payments taken. No addition to list prices. All kinds of repairs, repainting and replating promptly and efficiently executed. Machines bought, sold and exchanged. Note the address: H. Clarke, 43 Darlington St., Wolverhampton.


16. You've Got Your Ticket to Ride Gary Fisher HiFi Deluxe GS 2007 Editors Choice Women's Mountain Bike Good sound materials If you are not absolutely satisfied with your bicycle after 10 days' trial, send it back to us and we will return your money and any transportation charges you may have paid.

Match choices (A-H) to (12-16).

A Reliable bicycles can be purchased in the State of Connecticut. Đ’ Clients are invited to see the assembling process at the plant. C The product is designed for pupils mainly. D The purchase price will be refunded in case the client is not content. E Both models advertised weigh approximately the same. F The price can be paid by installments. G The client's height is to be taken into consideration when choosing the model. H The bicycles are designed for sports competitions.

12

13

14

15

16


TASK 4 JEAN GODIN Read the text below. Choose from (A-H) the one which best fits each space (17-22). There are two choices you do not need to use. Write your answers in the boxes.

Jean Godin In 1749, after living in Ecuador for thirteen years, Jean Godin decided to return to France with his Peruvian wife, Isabella. However, (17) ............ and unable to travel, Jean set off without her, intending to send a ship for her later. He sailed down the Amazon to Cayenne in French Guyana. Unfortunately, (18) ............ , it was not until 1765 that Jean succeeded (19) ............ to collect his wife, and not until 1769 that Isabella received news that a Portuguese ship was waiting for her at a port along the river Amazon. In order to reach this ship, Isabella had to travel several hundred miles by canoe. She set off with her two brothers, a nephew, four servants and three Frenchmen who joined the party at the last moment. During the journey, they (20) ............ by their guides and all their canoes were destroyed in accidents. In spite of suffering from hunger, illness and exhaustion, they managed to build a canoe and two of the Frenchmen went ahead to get help, (21) ............ stayed behind. After four weeks, help had not come, so Isabella and her companions built a raft, but it capsized and all their food and belongings were lost. They started to travel overland, but all except Isabella died of hunger and exhaustion. After walking for twenty days, Isabella reached a village (22) ............ a canoe and guides who took her to the Portuguese ship which had waited five years for her. In 1770, she arrived in Cayenne and was re-united with her husband, twentyone years after she had last seen him.

A Đ’ C D E F G H

17

because of bureaucratic delays while the rest of the party as his wife was pregnant when she returned to France where she obtained in arranging for a ship where they lost all the belongings were abandoned

18

19

20

21

22


TASK 5 FREE FOOD FOR KIDS Read and complete the text below. For questions (23—34) choose the correct answer (А, В, C or D). Write your answers in the boxes.

Free Food for Kids Some children are (23) ............ to school with (24) ............ stomachs. It can be hard to concentrate and work when you are (25) ............ . One school district has taken steps to make sure all of their kids are (26) ............ . Anyone (27) ............ 18 years of age can get a free breakfast and lunch in this school district. It is only served at some of the schools. Parents can call their school to (28) ... where their kids can get these free meals. Children can now get breakfast and lunch (29) ............ the summer too. In the past the meals were only served during the school year. Many families are very happy to get this (30) ............ help for their children. Students of (31) ............ families used to have to sign up for the free meal program. Now all kids can participate. The government spends over one million dollars a year (32) ............ this free food program. It is very important for children to be well fed. Bodies and minds work better when they are well (33) ............ . Thanks to this program many children are getting the food they (34) ............ all year long. 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 23

A commuted A empty A angry A looked after A of A answer A during A plus A low-income A over A maintained A call for 24

25

В sent В vacant В thirsty В watered В over В ask В while В in addition В second-rate В for В supplied В need 26

27

28

C gone C free C hungry C clothed C under C persuade C on C additionally C insufficient C on C eaten C lack 29

30

31

D directed D shallow D worried D fed D in D require D when D extra D reduced D at D nourished D have 32

33

34


TASK 6 POLAR EXPLORER Read the texts below. Choose the correct answer (А, В, C or D) for each space (35-46)

Polar Explorer In 1914, Ernest Shackleton, the famous polar explorer, (35) ............ towards Antarctica in the Endurance. He and his twenty-eight companions intended to cross Antarctica on foot. However, their ship became (36) ............ in the ice, and, although it (37) ............ for these conditions, was slowly crushed by the pressure of the ice. It was not possible for Shackleton and his men to travel over the frozen sea to the (38) ............ land, four hundred kilometres away, because the ice was not flat and smooth. It was raised up into high ridges which were often impassable. Moreover, the ice was broken up into large pieces which moved according to the wind and current. During their six months on the ice, (39) ............ men survived by eating their dogs, and penguins and seals if they could catch them. Eventually, they reached Elephant Island, which was uninhabited. In a small boat they (40) ............ from the ship, Shackleton and six of his men sailed for over eight hundred miles to another island' where they knew there was a whaling-station, and therefore food, shelter and a radio. 35 A would be headed В headed C head D would head 36 A stuck В sticking C stacking D to stick 37 A was built В was building C had been built D had built 38 A next В nearest C nearer D following 39 A Shakletons В Shakletons’ C Shakleton D Shakleton’s 40 A had to take В had taken C were taken D were taking

Halloween Halloween is one of (41) ............ holidays in the U.S., and it is on October 31. People carve pumpkins and make funny faces on them. These (42) ............ "Jack-O-Lanterns". On October 31, children wear a special costume such as a witch, ghost, or clown. They go to many houses and they knock on the door (43) ............ , "Trick or Treat!" It means that if people (44) ............ give them a treat, they will play some kind of trick on the household. So, usually people give candy to them. People also carve pumpkins at Halloween. First, they cut (45) ............ the top of the pumpkin and pull the seeds out. It is not usually very pleasant because it is sticky and smells bad. Next, they carve the eyes and the mouth. When one finishes making the face, he or she puts a candle inside. Halloween is an (46) ............ American holiday which involves all family members and neighbors too! 41 A less famous В more famous C the most famous D the least famous 42 A call В were calling C had called D are called 43 A having said В saying C said D having been said 44 A don't В won't C wouldn't D aren't 45 A opened В opening C open D opens 46 A interest В interested C interestingly D interesting 35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46


WRITING TASK 1 Read the text below. Fill in the each gap with one word which best fits each space (47—50). Write your answers on the lines.

The History of Football and Soccer People have played goal games for (47) ..................... of years. Football was born in England. The English have played football for many centuries. In the 1200s they played a kind of football on feast days. The field was the land between two villages. The teams were the people of the two villages. The (48) ..................... was the leathery bladder of a pig or other animal blown up (49) .................... a balloon. Each team tried to kick the ball all the way to the other village. These games were so dangerous that people were often killed. It is a historical (50) .................... that Henry VIII passed a law forbidding football because it took people away from archery, but it didn't stop football in England. 47. ........................ 48. ........................

49. ........................ 50. ........................

TASK 2 51. You are writing a letter to your brother about a sports competition you have seen recently. Mention: — whether you went to a stadium or watched it on TV; — who were the participants; — what attracts you and other fans in this sport; — what role sport plays in the life of modern people. Write a letter of at least 100 words. Do not write any dates and addresses. Start your letter with Dear Jimmy,

Best wishes!


TEST 2 READING TASK 1 COLOURFULLY YOURS Read the texts below. Match choices (A-H) to (1—5). There are three choices you do not need to use. Write your answers in the boxes.

Colourfully Yours. How Colour Affects Your Mood 1. Your mood is greatly influenced by many factors, one of which is colour. Whether it is the colours that you see when you wake up in the morning, the ones that surround you during your daily routine, or the colours you choose to wear, they have a profound affect on your mood. The colours you choose to be surrounded by can also have an effect on others and the way they perceive you. The following nine colours, and the way they are perceived by yourself and others, may help to evaluate and change your mood. 2. Black is a disciplined colour that shows power and authority. It is a colour that can stand alone and make a profound statement. Showing strength and promoting independence, it is a very secure colour portraying security and longevity. 3. White. Having a purifying influence, it's often thought to be an angelic colour. In combination with other colours, it brings a sense of life and vitality. Large amounts of energy are produced due to this colour. Often, it possesses an ability to unite people in differing situations. 4. Yellow is cheerful like the sunshine. It also increases energy levels. The brighter the shade of yellow, the more optimistic thoughts become. It is an expansive colour that promotes happiness. Yellow is often used in offices to promote creative, optimistic patterns of thinking. 5. Blue is a relaxing, refreshing, and cooling colour. Peaceful moods filled with tranquil feelings are often a result of this colour. Therefore, blue is commonly used to decorate bathrooms and bedrooms. Some feel that blue is the colour of sleep, and being surrounded by this colour helps to put them at ease and fall asleep more easily.


Colourfully Yours. How Colour Affects Your Mood Match choices (A-H) to (1—5). There are three choices you do not need to use.

A

One's spirit can be refreshed with the help of this colour.

Đ’

This colour generates big amounts of energy.

C

This colour shows independence.

D

How colours influence our mood.

E

This colour is used in kitchens and bathrooms.

F

This colour stimulates relaxation and good sleep.

G

Because of this colour people have more optimistic thoughts.

H

This colour promotes security and happiness.

1

2

3

4

5


TASK 2 JOSEPH RUTTEL Read the text below. For question (6-11) choose the correct answer (А, В, C or D). Joseph Ruttel (April 10, 1847 — October 29, 1911) was a Hungarian-American publisher best known for posthumously establishing the Ruttel Prizes and (along with William Randolph Hobst) for originating yellow journalism. Ruttel was born in Mako, Hungary, and sought a military career, but was turned down by the Austrian army for frail health and poor eyesight. He emigrated to the United States in 1864 to serve in the American Civil War. After the war, he settled in St. Louis, Missouri, where in 1868 he began working for a German-language daily newspaper, the Westliche Post. He joined the Republican Party and was elected to the Missouri State Assembly in 1869. In 1872, Ruttel purchased the Post for $3,000. Then, in 1879, he bought the St. Louis Dispatch for $2,700 and merged the two papers, which became the St. Louis Post-Dispatch, which remains St. Louis' daily newspaper. It was at the Post-Dispatch that Ruttel developed his role as a champion of the common man with exposes and a hard-hitting populist approach. In 1882 Ruttel, by then a wealthy man, purchased the New York World, a newspaper that had been losing $ 40,000 a year, for $ 346,000 from Jay Gould. Ruttel shifted its focus to human-interest stories, scandal, and sensationalism. In 1885, he was elected to the U.S. House of Representatives, but resigned after a few months' service. In 1887, he recruited the famous investigative journalist Nellie Bly. In 1895 the World introduced the immensely popular The Yellow Kid comic by Richard F. Outcault, the first newspaper comic printed with color. Under Ruttel's leadership circulation grew from 15,000 to 600,000, making it the largest newspaper in the country. In 1890 Ruttel's already failing health deteriorated rapidly and he withdrew from the daily management of the newspaper, although he continued to actively manage the paper from his vacation retreat in Bar Harbor, Maine, and his New York mansion. In 1895, William Randolph Hobst purchased the rival New York Journal, which led to a circulation war. This competition with Hobst, particularly the coverage before and during the Spanish-American War, linked Ruttel's name with yellow journalism. After the World exposed a fraudulent payment of $40 million by the United States to the French Panama Canal Company in 1909, Ruttel was indicted for libeling Theodore Roosevelt and J. R Morgan. The courts dismissed the indictments in a victory for freedom of the press. In 1892, Ruttel offered Columbia University's president, Seth Low, money to set up the world’s first school of journalism. The university initially turned down the money, evidently unimpressed by Ruttel's unscrupulous character. In 1902, Columbia's new president Nicholas Murray Butler was more receptive to the plan for a school and prizes, but it would not be until after Ruttel's death that this dream would be fulfilled. Ruttel left the university $2 million in his will, which led to the creation in 1912 of the Columbia University Graduate School of Journalism, but by then the first school of journalism had been created at the University of Missouri. Columbia's Graduate School of Journalism remains one of the most prestigious in the world.


For question (6-11) choose the correct answer (А, В, C or D). Write your answers in the boxes. 6. Joseph Ruttel ........... . A was a talented journalist of American origin. В was awarded numerous prizes for his activities. C cooperated with W.R. Hobst in the field of yellow journalism. D gave his name to a number of prizes. 7. What professions did Rutell not practice? A Newspaper owner, politician, journalist. В Politician, editor, military man. C Manager, military man. D Not clear from the text. 8. The Post-Dispatch ........... . A is still published in St. Louis. В was a champion of the common man interests. C cost Ruttel $ 3,000. D Not clear from the text. 9. The New York World was a newspaper ........... . A the circulation of which was several times increased in 1882. В which turned out a battlefield in Ruttel and Hobst's rivalry. C which was not published after Ruttel's death. D which was purchased by another publisher soon after Ruttel's retirement. 10. According to the text, the legal charges against Ruttel were connected with ........... . A Theodore Roosewelt and J. P. Morgan. В his false accusations against two Americans. C lack of freedom of the press. D an unheard-of bribe. 11. Why did the University of Columbia turn down Ruttel's offer to establish the first school of journalism? A The first school of journalism had already been created at another university. В He didn't offer enough money. C They were unimpressed with some of his traits. D They felt journalism unworthy of its own school. 6

7

8

9

10

11


TASK 3 JOB ADS Read the texts below. Match choices (A—H) to (12—16). There are three choices you do not need to use. Write your answers in the boxes. 12. Want to retrain as a multi-skilled energy assessor? Thinking of changing your career to become part of a new and growing industry? New laws require both domestic and commercial properties which are being rented, built or sold to have an Energy Performance Certificate (EPC). Previous experience is not always necessary. Call 08568 123888 now to talk about YOUR next step. 13. BE A PROPERTY PROFESSIONAL ... carrying out Domestic and Commercial Energy Assessments and possible Flood and Fire Risk Assessments, Insulation Surveys, Energy Audits, Property Valuations, Home Inspections and Public Building Assessments. Applicants are URGENTLY required to train as assessors now, no previous experience necessary. Training is subsidized and usually taken around current job at our nationwide training centres approved by Government-appointed Awarding Body for the Built Environment. Call today for an interview to find out more about a new career in this fast expanding, environmentally important new green industry. 14. FREE Nursing Training Advice Sessions If you are considering a nursing career, come to our Nursing Careers Day to meet qualified nurses and tutors. Find out what Middlesex can do for you, and apply start in March or September 2009. Hendon Campus The Burroughs, Hendon, NW4 4BT 4pm Thursday 12 February 15. Earn up to 15% more with our accounting qualification If you are working in accounting or finance, the highly regarded AAT qualification will give you the skills and knowledge to develop a successful career. Study full or part time, or via distance learning. Fast track to chartered accountancy. Recognised by employers as diverse as HMV, NHS, Premiership FC and KPMG. Find out how we can help you, call 0845 568 0802. 16. Earn while you learn IT Apprenticeships for 16-18 year olds Professional IT training Central London location Paid work placements Employment opportunities Call 020 7406 88 74


Match choices (A—H) to (12—16). There are three choices you do not need to use.

A

With this job you can work irregular hours.

В

With this job, you can work both individually or for a company.

С

Changes in the legislature presuppose a growing demand for the specialists in this field.

D

You can rely on the company in looking for a job after your training is over.

E

The training is to take place on the territory of a university.

F

With this kind of professional training you can rely on a wide range of career prospects.

G

This occupational training program is supported by the state nationwide.

H

The training program is designed for people who would like to follow the artistic career.

12

13

14

15

16


TASK 4 HOW DO YOU APPROACH SCHOOL? Read the text below. Choose from (A-H) the one which best fits each space (17-22). There are two choices you do not need to use. Write your answers in the boxes.

How Do You Approach School? Do you arrive at school eager and ready to learn — or tired and absent-minded? Leaves begin to change color, the air turns crisp — summer ends. (17) ............ Or are you immediately filled with joy? (18) ............ But when back-to-school sales come in full swing and your thoughts turn to sharpening pencils, writing essays, graded papers and frustrating classmates, do you sometimes ask, "(19) ............ " Teachers or schoolmates can be difficult to deal with, tests can be hard, and mornings can feel too early. (20) ........... . Yet your education is enormously important! (21) ............ In fact, the second law of success is education. Knowledge you learn in class provides an important foundation for your life. Determine to gain everything you can from your time in school! (22) ........... .

A

To be successful in life one must acquire a basic education.

В

As you hear the word "school" for the first time after summer break, does it hit your ears like a hammer as your stomach drops and depression sets in?

C

School is not easy, and some days it may be hard to climb out of bed and go to class.

D

Most likely it is neither extreme.

E

Your education is not important for you.

F

It can be a wonderful opportunity to learn and develop character — if you take an active approach to your education.

G

One day you think that you are tired of school.

H

Why is school important?

17

18

19

20

21

22


TASK 5 THE PRESIDENT OF THE US Read and complete the text below. For questions (23—34) choose the correct answer (А, В, C or D). Write your answers in the boxes.

The President of the US Everyone thinks of the President of the United States (23) ............ the most powerful man in the western world. But when the (24) ............ of the 13 former British colonies met to draw up the constitution of the new country in 1788, a number of them were not sure (25) ............ they needed to have a President at all. There were even a few who would have (26) ............ a king, (27) ............ their successful War against the British king, George III. The decision was in doubt (28) ............ the last moment. One group wanted to. (29) ............ the President for life, while another suggested that there should not be a President, because a Committee would (30) ............ the country better; the third group would have liked a President whose (31) ............ of office would last seven years but who could not stand for re-election, because they were afraid he would (32) ............ his time looking for votes at the next election. In the end they chose George Washington as President for four years and let him (33) ......... for re-election because they (34) ......... him. 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

A like A members A how A preferred A instead of A to A select A drive A term A have A stop A distrusted 23

24

25

В such as В representatives В when В referred В in spite of В by В choose В govern В time В give up В stay В committed 26

27

28

C with C organizers C whether C prepared C despite of C after C elect C operate C period C waste C stand C trusted 29

30

D as D chairmen D as D preformed D in front of D until D pick out D manage D while D spend D come D confided 31

32

33

34


TASK 6 WAS IT A TERRIBLE MISTAKE? Read the texts below. For (35—46) choose the correct answer (А, В, C or D). She stood by the window for a few minutes, (35) ............ at the trails of smoke rising up from the chimneys above the houses into the grey morning sky. A bus stopped on the road between her house and the village in the valley below. Watching the line of passengers (36) ............ one by one, she (37) ............ envious of them. They could go to work, but she was left at home to look after the baby and do the housework. She (38) ............ back into the sitting room. She had not even begun to tidy up, but somehow she (39) ............ not find the energy for it this morning. She had had a terrible night and (40) ............ by the baby so many times that all she wanted to do was go back to sleep. But she knew that it would not be possible. Then she heard the baby crying again. "Oh no, not again," she sighed to herself. 35 36 37 38 39 40

A having looked A getting on A feels A had walked A must A had woken up

В looking В got on В was feeling В walking В would В had been woken up

C looks C being got on C felt C would walk C could C woke up

D look D having got on D had felt D walked D might D was woken up

CAMBLE'S EXPLORATION Abraham Camble's desert journeys in the Middle East are a constant source of inspiration to all those who (41) ............ his love for the region. If you are fond of travelling in the Middle East, reading Camble is a must. Abraham was born and brought up in East Africa, where the (42) ............ father worked as a British Government official. Although he left Africa (43) ............ in the UK, he returned in the 1930s to begin his own career as an administrator. In the late 1940s, he travelled to the Arabian peninsula to gather information for a locust control project. There he (44) ............ came across the Bedu, the traditional nomadic inhabitants of the desert, who (45) ............ accompany him on two historic crossings of the absolutely vast 'Empty Quarter' and introduce him to their harsh way of life. Travel and exploration gave meaning to Camble's life. While he (46) ............ , he lived as a nomad, visiting remote corners of the world, often on foot, living simply among the local peoples and writing about his experiences. His books, more than any others, have caught our imagination and led us to appreciate the beauty and solitude of the great desert expanses. 41 42 43 44 45 46

В share В boy В on study В firstly В would В had travelled

A shares A boys A for study A first A must A travelled 35

36

37

38

39

C is sharing C boy's C during study C at first C ought to C travelling 40

41

42

D sharing D boys' D to study D on first D should D was travelling 43

44

45

46


WRITING TASK 1 Read the text below. Fill in the each gap with one word which best fits each space (47—50). Write your answers on the lines.

The Queen's Birthday The hundred citizens, (47) ................... the Queen, who are nearly octogenarians — her and her guests' eighty-third birthdays don't actually fall till Friday — will (48) .............. for drinks in the picture gallery at Buckingham Palace followed by a lunch there together. On Friday, the Queen will have a less formal family dinner and a walk-about (49) ...................... front of crowds at Windsor Castle near London. The celebrations are prompting reflection on Britain's system of constitutional monarchy where real power is wielded by elected politicians but a monarch who inherits the role is formally (50) ........................ of state. 47 ............ 48 ............

49 ............ 50 ............

TASK 2 51. You have found out that one of your best friends is going to a language school in London to improve his/her English. You have been there before, too, so you give your friend advice on: — the best way of getting to the school from the airport; — finding suitable accommodation; — selecting some other subjects besides English; — making friends with students from different countries. Write a letter of at least 100 words. Do not write any dates and addresses. Start your letter with Dear Willy / Stella,

Best wishes!


TEST 3 READING TASK 1 SHOPPING ON THE INTERNET Read the texts below. Match choices (A—H) to (1-5). There are three choices you do not need to use. Write your answers in the boxes.

Shopping on the Internet 1. Shopping on the Internet or "shopping on-line" is becoming more and more popular. More and more people are using the Internet to buy things. Why do people use the Internet to shop? 2. Some people say it is more convenient. They don't have to leave their homes to order something, and they can shop for anything they want at any time, day or night. Other people say they can find things for sale that they can't find in the stores near their homes. Still other people say they can find better prices on the Internet. 3. If you want to buy something on the Internet, you need a credit card. You have to type your credit card number and some other information on the website and send it to the store over the Internet. You have to be sure that the store will not use your information in the wrong way. You don't want someone to get your credit card number and charge something to your account. Of course, you always have to be careful with your credit card number, because people sometimes steal credit card numbers from stores and restaurants too. 4. For people who are too nervous to shop on-line, the Internet is a good place to go window-shopping. Window-shopping is when you go to a store and look at the things for sale, but don't plan to buy anything. Window-shopping is easy on the Internet. You can see what kinds of products are available and how much they cost. You can visit stores with branches near you, or you can visit stores that are only on the Internet. 5. Some stores have a website for information about their stores, but not for shopping. Some stores have a website for information about their stores, and you can shop on-line there too. Some stores are only for on-line shopping. A Đ’ C D E F G H

A certain time for shopping on the Internet Growing popularity of the Internet Getting credit cards from other people Window-shopping as a way-out for people who are afraid to buy something The reasons of using the Internet for shopping Websites for stores The necessity to have a credit card for buying something An opportunity to know which goods aren't available


TASK 2 THE COMPREHENSIVE EXPERIMENT FAILED Read the text below. For question (6-11) choose the correct answer (Đ?, Đ’, C or D). Write your answers in the boxes.

The Comprehensive Experiment Failed The comprehensive experiment was bound to fail because it never was genuinely allembracing, say the authors of a unique study comparing the selective and non-selective school systems. Where secondary moderns were abolished, the baby was thrown out with the bath water in a desperate attempt to bring in grammar schools for all. In the mid-1990-s, a community in Wales partially reorganized its schools, leaving one-third of all pupils attending the old selective secondary modern and grammar schools and putting the rest in to the new 'comprehensives'. Both groups were as near identical as possible on a wide range of social and academic measures, and the two systems ran in parallel for four years. The results make gloomy reading for the nonselective lobby. Not only did the comprehensives underachieve academically but they did particularly badly by comparison socially. Selective schools were superior on a range of measures from reading tests to A level attainment where they gained 10 per cent more passes, with twice the number at A grade. Delinquency rates were doubled in comprehensive schools, where attendance figures also compared poorly. Average attendance rates were 68 per cent compared with 79 per cent in the selective schools. Greatest disaffection was shown by pupils in the bottom third of ability levels, whose attendance averages were 49 per cent compared with 83 per cent. Indeed, it was the middle and lower ability pupils, who were alleged to be the losers under the selective system, that the comprehensives failed most consistently. Higherability students were catered roughly on a par with the most able in the selective system. The rot set in with the short-sighted, elitist policies of the Labour Party, say the authors, who point out that it was not as though there were not due warnings from the education profession. "Seeing that the system of election at 11 was both unpopular and discredited, knowing that grammar schools had status and respect in all sectors of the community, there were clear electoral advantages for the Labour Party to gain from embracing the notion of comprehensive schools as a grammar school for all. But in the 'grammar for all' comprehensive schools, pupils voted with their feet. Truancy was selective with best attendance on days with subjects such as metalwork, woodwork, bricklaying and motor mechanics. Comprehensives were failing for many reasons: the schools had poor management methods for their large size, they lacked pupil involvement, pastoral care provision was inadequate, relationships with parents were poor, and strict rules put too great an emphasis on the academic at the expense of social development. The answer, say the researchers, is to shift attention away from the top one-third of the ability range who have proved more than able to cope, and to care more, socially and academically, for the lower two-thirds.


"Unless the schools manage to give all children the social development that parts of the education system have managed in the past, together with intellectual development that other parts of the education system have delivered, the future of the British society will in our view be bleak". 6. Alongside with abolishing Secondary Modern Schools, ............ A authors of a unique study completed their research. В the system of selection at 11 was discredited. C none of the mentioned above. D some crucial factors were overlooked. 7. Lack of attention to social aspects of education in comprehensive schools brought about ............ A general unpopularity of the Labour Party educational policy. В numerous disadvantages for top-ability students. C poor management methods. D increase in crimes committed by pupils. 8. The Labour Party initiated the reform ............ ............ ............ A though there had been objections from specialists. В though it had clear electoral advantages. C as the educational system of the past had completely failed. D as pupils voted for it. 9. The comprehensive system turned out to have failed in educating ............ A all categories of pupils. В higher ability pupils. C lower ability pupils. D middle and lower ability pupils. 10. According to the researchers, comprehensives ............ A gave pupils a wide range of social and academic opportunities. В were doomed from the start because they were not socially adequate. C used to have a higher status in the British society. D emphasized the importance of selective system in education. 11. The new type of grammar schools ............ A envisaged more attention to pupils with poorer academic performance. В focused on intellectual development. C was supposed to become a new comprehensive alternative for pupils of various social backgrounds. D none of the mentioned above. 6

7

8

9

10

11


TASK 3 HOTELS Read the texts below. Match choices (A—H) to (12—16). There are three choices you do not need to use. Write your answers in the boxes. 12.

Stay here. Fly there. And for $99 each way! Holiday Inn and Holiday Inn Express have your ticket to fly away. Simply book the Stay to Fly Rate at participating hotels and stay anytime now through December 31, 2009 and get a flight voucher redeemable for a $198 round-trip ticket between 198 select cities. Flight requires Saturday night stay and 21-day advance purchase. With hundreds of hotels and cities to choose from, the more heres you have the more theres you can go. Go to holidayinn.com 13.

PURE INDULGENCE, MARRIOTT STYLE Immense yourself at the environmentally friendly Melbourne Marriott Hotel with Pure Essence organic products and get rejuvenated and relaxed. Package includes: Accommodation in a Premiere room Buffet breakfast for two in Essence restaurant Pure Essence aromatherapy organic products Valet car parking Sparkling wine on arrival From $ 324/night 14.

The Punch Bowl Hotel, Askham Near Penrith A typical old Westmorland Inn of the 17th century, near to Lowther Castle, situated amidst beautiful Moorland and Fell scenery, with all modern amenities: electric light, hot and cold water in bedrooms, garage, etc. Fully licensed. Residential. A.A. Telephone: 254 76589005 15.

The Trafalgar London Hotel 2 Spring Gardens, Trafalgar Square, London, UK SW1A 2TS The Trafalgar, modern and contemporary, provides an impressive contrast to the capitals more traditional hotels. With several deluxe and deluxe plus rooms offering stunning views across the Square, this exciting new approach will appeal to those who enjoy a chic, comfortable yet minimalistic lifestyle. Within the heart of London's theatre district and net door to the city's main shopping streets, the Trafalgar is close to famous attractions such as the Houses of Parliament, Big Ben, Westminster Abbey and the London Eye.


16.

Conrad San Juan Conrado Plaza 999 Ashford Avenue, San Juan, 00907, Puerto Rico/ Tel: 778-221-1000 A 14 % daily resort charge will be added to your rate and includes: WiFi, Fitness Center, local & 800 calls, Tennis courts, In-room coffee, 24-hour casino 8c pool amenities. This fee is in addition to the rate quoted and is not a government imposed charge. Welcome to the Conrad San Juan Conrado Plaza, where the lavish comforts of a contemporary resort blend imaginatively with the colourful and effervescent magic of the island of Puerto Rico.

A

The hotel is proud of its ability to provide business travelers with comfortable accommodation.

Đ’

The hotel is a combination of antiquity and modern conveniences.

C

There is a rise in price connected with certain conveniences in the hotel.

D

The lobby of the hotel- is equipped with Wi-Fi internet.

E

The service is available on booking well beforehand.

F

Enjoy 360° views of the city from the 28th-floor restaurant.

G

The hotels location makes it an outstanding tourists' accommodation center.

H

Guests of the hotel enjoy natural perfumery.

12

13

14

15

16


TASK 4 COMPUTERS IN THE CLASSROOM Read the text below. Choose from (A-H) the one which best fits each space (17-22). There are two choices you do not need to use. Write your answers in the boxes.

Computers in the Classroom Kids are going all over the world without ever leaving their school. They are using their computers. A school in California could be the most wired school in America. They are wired to the Internet (17) ............ . Thirty students are able to use the Internet every day. The kids are between the grades of kindergarten and fifth grade. The teacher says that it is hard (18) ............ from the computers. They do not even want to go to recess. Internet has opened the world to many people. Now students can go to any library on earth. They can get information. They can visit a child in another country. Laura Bacon likes to visit with other students. She's going to Peggy's page. Peggy is a school student in London, England. She put (19) ............ on the Internet. It includes pictures of Peggy, her school her mom, dad and friends. You can send her mail, too. A scientist helped to wire the school. He says, "There is a plan to connect 12 thousand California schools (20) ............ ." Wiring schools in California can cost a lot of money. It needs to be done on volunteer effort or schools will not be able (21) ............ . They think that it will cost as much as fifty billion dollars. Some people say that the money should be spent (22) ............ instead of computers. Some people say that it would be worth it to wire all of the classrooms. A Đ’ C D E F G H

to avoid the Internet to afford it her own home page through their computers to few people on teachers to get them away to the Internet 17

18

19

20

21

22


TASK 5 THE RESPONSE TO BRITNEY'S LETTER Read and complete the text below. For questions (23—34) choose the correct answer (А, В, C or D).

The Response to Britney's Letter After weeks of speculation Britney Spears has (23) ............ her "letter to the fans." In the letter the superstar announces that she is (24) ............ from her career to enjoy the "simple things" in life that she has (25) ............ on over the past few years. (26) ............ Spears is taking a break from the limelight she says that she really wants to watch "Saved" with Mandy Moore and re-runs of "Sex and the City." Don't (27) ............ the singer to just be sitting around on this break though she and husband, Kevin Federline, will be taking their honeymoon. On that note, Britney says, "Being married is GREAT and I can't wait to start my family." After reading this letter I must admit that my (28) ............ toward Britney has grown. While I have been a fan of Britney since the beginning I have been somewhat annoyed with her publicity antics over the past few years. I mean, the Madonna kiss was HOT, but it was (29) ............ just another attempt for her and Madonna to land on the (30) ............ of every magazine worldwide. And, the 55hour wedding was a great way to garner some much needed attention after "In the Zone" sales weren't doing so well. But, Mrs. Federline is ready to put all that (31) ............ her. "My prerogative right now is to just chill & let all of the other overexposed blondes on the cover of US Weekly be your entertainment... GOOD LUCK GIRLS!!" As for all the antics, Britney says, "I'm sorry that my life seemed like it was all over the place the past 2 years, it's probably because IT WAS!" She continues, "I understand now what they mean when they talk about child stars. Going & going & going is all I have ever known since I was 15 years old. It's amazing what advisors will push you to do, even if it (32) ............ taking a naive, young, blonde girl & putting her on the cover of every magazine." While Britney may hope that the letter puts (33) ............ to the chaos of paparazzi that surrounds on any given day, it is highly doubtful that any of that will come to an end anytime soon. I would like to wish Britney and Kevin the best of luck on their marriage. I (34) ............ to seeing and hearing more from Britney in the future. So, what do you think of Britney's letter? Tell us in our brand new column "Letters to the Editor". Chad Kennedy, Editor-in-Chief


The Response to Britney's Letter

For questions (23—34) choose the correct answer (А, В, C or D).

В let

23

A put out

C released

D produced

24

A taking a break В breaking

C pausing

D cutting off

25

A missed over

В missed

C missed out

D missed of

26

A During

В While

C As

D Though

27

A make

В let

C expect

D want

28

A respect

В hatred

C enjoy

D hostility

29

A apparent

В evident

C clear

D obviously

30

A bottom

В cover

C folder

D title

31

A behind

В before

C in front of

D above

32

A equals

В stands for

C means

D proposes

33

A a cease

В an over

C a finish

D an end

34

A hope

В look forward

C want

D expect

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34


TASK 6 AN IDEAL NEIGHBOUR? Read the texts below. For (35-46) choose the correct answer (А, В, C or D). Mrs Jackson thought George was an ideal neighbour. He was a shy person who (35) ............ himself to himself, and he was always polite. He was about fifty, with greying hair, and he had never married. Hardly (36) ............ knew what he did. Whenever he was asked about his job, he simply (37) ............ and said that he worked for the government. He (38) ............ get up early and leave the flat at 8 o'clock, taking the underground to St James' Park, where he got off and walked the rest of the way to his office. As a rule he returned at about 6 o'clock, usually (39) ............ home some papers to work on in the evening. He only went out once (40) ............ two or three weeks, and apart from that, as far as Mrs Jackson could tell, he saw nobody socially. 35 36 37 38 39 40

A keep A someone A had smiled A should A brings A every

В keeps В anyone В was smiling В could В having brought В each

C kept C no one C smiles C was C bringing C any

D was kept D everyone D smiled D would D had brought D some

Getting Rid of Old Equipment Only a few years ago, people were saying that with the widespread use of computers, we would use less paper, and so destroy (41) ............ trees. Unfortunately, the opposite seems to (42) ............ , and we are using, and wasting far more paper than ever. What's more, computers have actually created a much bigger problem. The machines themselves become out-of-date after only a few years of use. And when you get a new PC, what do you do with the old one? If it's in good condition, you might sell it, but let's be honest, there is limited demand for out-of-date equipment these days. But before you hide it in a cupboard worse than still, send it to a rubbish dump, why not (43) ............ some alternatives? For example, you could give it to a charity that might be able to put it to good use. The Computers for School Programme estimates that there are two (44) ............ of computer stations available in schools which cannot afford the technology to fill them. If your system is too outdated to donate, then try and find someone (45) ............ to. recycle it. You may (46) ............ pay for the service, but at least you won't be accused of wasting the world's resources any more than you need to. 41 42 43 44 45 46

A less A had happened A considering A million A will A must

35

36

37

В little В have happened В to consider В millions В willing В might 38

39

40

C fewer C happening C be considering C million's C would C ought to 41

42

D least D had been happening D consider D millions' D would will D have to 43

44

45

46


WRITING TASK 1 Read the text below. Fill in the each gap with one word which best fits each space (47—50). Write your answers on the lines.

History of Farming The (47) .......................... farmers domesticated wild animals and kept them in herds to provide meat, milk, hides, and wool. Some people became nomadic herders (48) .......................... than farmers; they moved their animals continuously in search of new pasture. In about 10,000 B.C., farmers in the Middle East began to plant crops to (49) ........................ food. Cereals, such as wheat, barley, millet, and corn, were the main crops. In the Far East, people first grew rice in about 5,000 B.C. In the 11th century the hard horse collar was introduced to Europe from China. It allowed horses, rather than oxen, which are weaker, to pull ploughs. In the 12th and 13th centuries European farms consisted (50) ..................... vast open fields divided into strips so that each peasant farmer had a piece of land in each field. By the 14th century much of the land was enclosed with ditches and hedges. 47 …………………. 48 ……….…………

49 ……………..…… 50 …………………..

TASK 2 51. This is your first letter to your pen-friend in India. You would like to write to him/her about the way you spend your spare time. Write about the following: — how you usually spend your spare time; — about your hobbies; — about the day in your life you enjoyed most of all; — about the entertainment you would have if your pen-friend came to your country. Write a letter of at least 100 words. Do not write any dates and addresses. Start your letter with Dear John/Alice,

Best wishes!


PRACTICE TEST


TESTS[1]  
Advertisement