Page 1

'

_____

-

__ ; _ ? Г

І

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

->ттк

т'-ш

А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонський, Н. С. Прокопенко, М. С. Якір

МАТЕМАТИКА Підсумкові контрольні роботи ЗО рівноцінних варіантів Методичні рекомендації щодо проведення Критерії оцінювання

Могеїіа «лас


• і/мТі-річна

>>'-ШКОЛА

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонський, Н. С. Прокопенко, М. С. Якір 1

МАТЕМАТИКА

ВИДАВНИЦТВО

РАНОК

ЗО рівноцінних варіантів

Методичні рекомендації щодо проведення

ф

Критерії оцінювання

клас


УДК 51:371.275 ББК 22.1я721 • М52 • Р Е К О М Е Н Д О В А Н О М І Н І С Т Е Р С Т В О М ОСВІТИ I Н А У К И У К Р А Ї Н И (листвід 04.03.2011 р. № 1/11-1815)

Рецензенти: В. В. Рублъов,

п р о ф е с о р факультету кібернетики К Н У ім. Т. Г. Ш е в ч е н к а , доктор фіз.-мат. наук;

О. Г. Зінченко,

вчитель математики Києво-Печерського л і ц е ю № 171 «Лідер: учитель-методист

М е р з л я к А . Г. М52

М а т е м а т и к а . 5 к л а с : П і д с у м к о в і к о н т р о л ь н і р о б о т и / А . Г. М е р з л я к , В . Б .

Полонський,

Н . С. П р о к о п е н к о , М . С . Я к і р , — X . : В и д - в о « Р а н о к » , 2 0 1 1 . — 6 4 с . 18ВЫ 9 7 8 - 6 1 7 - 5 4 0 - 1 4 6 - 0 П о с і б н и к призначений для проведення п і д с у м к о в о ї к о н т р о л ь н о ї роботи з м а т е м а т и к и в п ' я т и х клас а х загальноосвітніх навчальних закладів і м і с т и т ь ЗО р і в н о ц і н н и х варіантів к о н т р о л ь н и х робіт, методичні рекомендації щ о д о ї х проведення та к р и т е р і ї о ц і н ю в а н н я . Призначено д л я у ч н і в 5 к л а с у загальноосвітніх навчальних закладів, учителів м а т е м а т и к и . УДК 51.371:275 ББК 22.1я721 Навчальне МЕРЗЛЯК

видання

Аркадій

Григорович

ПОЛОНСЬКИЙ

Віталій

Борисович

ПРОКОПЕНКО

Наталія

Сергіївна

ЯКІР

Михайло

Семенович

М А Т Е М А Т И К А . 5 клас П і д с у м к о в і к о н т р о л ь н і роботи Редактор О. В. Костіна. Технічний редактор О. В. Сміян Т15057У. Підписано до друку 05.03.2011. Формат 84x108/16. Папір офсетний. Гарнітура Шкільна. Друк офсетний. Ум. друк. арк. 6,72. ТОВ Видавництво «Ранок». Свідоцтво ДК № 3322 від 26.11:2008. 61071 Харків, вул. Кібальчича, 27, к. 135. Адреса редакції: 61145 Харків, вул. Космічна, 21а. Тел. (057) 719-48-65, тел./факс (057) 719-58-67. Для листів: 61045 Харків, а/с 3355. Е-таі1: оШсе@гапок.сот.иа З питань реалізації звертатися за тел.: у Харкові - (057) 712-91-44, 712-90-87; Києві - (044) 599-14-53, 417-20-80; Білій Церкві - (04563) 6-90-92; Вінниці - (0432) 55-61-10; Дніпропетровську - (056) 785-01-74; Донецьку - (062) 261-73-17; Львові - (032) 244-14-36; Житомирі - (0412) 41-27-95, 41-83-29; Івано-Франківську - (0342) 72-41-54; Кривому Розі - (056) 401-27-11; Миколаєві - (0512) 35-40-39; Одесі - (048)737-46-54; Рівному - (0362) 26-34-20; Сімферополі - (0652) 54-21-38 ; Хмельницькому - (0382) 706-316; Тернополі- (0352) 49-58-36 ; Черкасах - (0472) 51-22-51, 36-72-14; Чернігові - (0462) 62-27-43 Е-таі1: с о т т е г с е @ г а п о к . с о т . и а . •Книгапоштою»: 61045 Харків, а/с 3355. Тел. (057)717-74-55, (067)546-53-73. Е-таі1: росЬіа@гапок.сот.иа тел¥№.гапок.сот.иа

І 8 Ш 978-617-540-146-0

© А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонський, Н. С. Прокопенко, М. С. Якір, 2011 © ТОВ Видавництво «Ранок», 2011


Пояснювальна записка Посібник складений відповідно до чинної програми з математики для загальноосвітніх навчальних закладів і призначений для проведення підсумкової контрольної роботи з математики в 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів. Посібник містить ЗО варіантів контрольних робіт. Кожен варіант складається з 10 тестових завдань, які об'єднані у три частини, що відрізняються за складністю та формою завдань. У першій частині контрольної роботи запропоновано чотири завдання з вибором однієї правильної відповіді. До кожного завдання подано чотири варіанти відповіді, з яких тільки один правильний. Завдання вважається виконаним правильно, якщо учень указав тільки одну літеру, якою позначений правильний варіант відповіді. Учень не повинен наводити будь-які міркування, що пояснюють його вибір. Правильна відповідь на кожне із завдань 1 - 4 оцінюється одним балом. Друга частина контрольної роботи складається з трьох завдань відкритої форми з короткою відповіддю. Кожне завдання цієї частини вважається виконаним правильно, якщо учень записав правильну відповідь (наприклад, число, вираз, корінь рівняння тощо). Усі необхідні обчислення, перетворення тощо учні виконують у чернетках. Правильна відповідь на кожне із завдань 5 - 7 оцінюється двома балами. Третя частина контрольної роботи складається з трьох завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Завдання цієї частини вважаються виконаними правильно, якщо учень навів розгорнутий запис розв'язування завдання і дав правильну відповідь. Правильне розв'язання кожного із завдань 8 - Ю оцінюється чотирма балами. Систему нарахування балів за правильно виконані завдання наведено у табл. 1. Таблиця 1 Номери завдань Кількість балів Усього балів

1-4

5-7

8-10

по 1 4

по 2 6

по 4 12

Разом 22

Відповідність кількості балів, набраних учнем, оцінці за 12-бальною системою оцінювання навчальних досягнень учнів наведено у табл. 2. Таблиця 2 Кількість балів Оцінка за 12-бальною системою

1 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 1 0 11-12 13-14 15-16 17-18 19-20 2 1 - 2 2 1 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

З


Умови завдань учні не переписують. Виправлення та закреслювання, якщо вони зроблені акуратно, не є підставою для зниження оцінки. Якщо учень указав правильну відповідь до завдання першої чи другої частини, то за це нараховується відповідно 1 або 2 бали згідно з табл. 1. Якщо вказана відповідь є неправильною, то бали за це завдання не нараховуються. Правильність виконання завдань третьої частини оцінює вчитель відповідно до критеріїв та схеми оцінювання завдань, яку вчитель складає самостійно відповідно до критеріїв оцінювання. Критерії оцінювання наведені в табл. З. Таблиця З Кількість балів 4

3

2

1

0

Критерії оцінювання завдань третьої частини Отримано правильну відповідь з обґрунтуванням усіх ключових етапів розв'язання Отримано правильну відповідь. Наведено логічно правильну послідовність кроків розв'язування. Деякі ключові моменти розв'язування обґрунтовано недостатньо. Можливі описки в обчисленнях або перетвореннях, які не впливають на правильність відповіді У правильній послідовності ходу розв'язування відсутні деякі етапи. Деякі ключові моменти розв'язування обґрунтовано недостатньо. Можливі помилки в обчисленнях або перетвореннях, які впливають на подальший хід розв'язування. Отримана відповідь може бути неправильною або неповною У правильній послідовності розв'язування відсутні деякі етапи. Ключові моменти розв'язування не обґрунтовано. Отримана відповідь неправильна або задача розв'язана не повністю Учень не приступав до розв'язування задачі. Учень приступив до розв'язування задачі, але його записи не відповідають зазначеним критеріям оцінювання завдань в 1, 2, 3, 4 бали

Для проведення підсумкової контрольної роботи навчальні заклади визначають не менш ніж 15 варіантів для кожного класу. Якщо кількість учнів у класі менша за 15, кожен з них отримує окремий варіант. Якщо наповненість класу перевищує 15 осіб, той самий варіант не може повторюватись більше ніж двічі, якщо наповненість класу перевищує ЗО осіб — більше ніж тричі. На проведення підсумкової контрольної роботи відводиться 45 хвилин. За результатами роботи кожному учню виставляється оцінка з математики, яку вчитель заносить у класний журнал на відповідну сторінку в колонку з написом «Підсумкова контрольна робота». Семестрова оцінка з математики виставляється з урахуванням оцінки за підсумкову контрольну роботу. 4


ПІДСУМКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА З МАТЕМАТИКИ учня (учениці) 5

класу

Варіант 1 Частина 1. У завданнях 1-4 позначте одну правильну, на вашу думку, відповідь. 1. Яку з наведених цифр можна підставити замість зірочки у запис 647* > 6476, щоб утворилася правильна нерівність? •

А

6

Б

в

г

0

5

• в 2,6с

• г 2,4с

7

2. Спростіть вираз 4,5с - 2,3с + 0,2с. • А 2,3с

• Б 2,2с

3. Подайте у вигляді неправильного дробу число 7 — , А 79 11

14

29

• г 20

11

11

11

Б

в

4. У череді було 200 тварин, з них 34 % становили вівці. Скільки овець було в череді? • А 86 овець

• Б 72 вівці

• в 68 овець

• г 54 вівці

Частина 2. Завдання 5-7 виконайте на чернетці та запишіть тільки відповідь. 5. З вершини розгорнутого кута МКР, зображеного на рисунку, проведено промені КА і КВ так, що АМКВ = 115°, ААКР = 94°. Обчисліть градусну міру кута АКВ. Відповідь:

А|

М

К

6. Знайдіть значення виразу 6,4 : (0,73 + 0,87) - 3,1. Відповідь: 7. Периметр квадрата дорівнює 32 см. Обчисліть площу цього квадрата. Відповідь: 5


Части на 3. У завданнях 8-10 наведіть повне розе 'язання. 8. Розв'яжіть рівняння (х - 10): 9 = 15. Розвязанш і

Відповіді

Г_

9. 3 одного міста одночасно в протилежних напрямках виїхали автобус і вантажівка. Через 4 год після початку руху відстань між ними становила 528 км. Швидкість руху автобуса була 58 км/год. З якою швидкістю рухалася вантажівка? Розвязанш 1

-

Відповіді к 10. Знайдіть усі натуральні значення у, при яких дріб

....

буде правильним.

Розвязанш і

Відповіді 6

Оцінка

і


ПІДСУМКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА З МАТЕМАТИКИ учня (учениці) 5

.класу

Варіант 2 Частина 1. У завданнях 1 -4 позначте одну правильну, на вашу думку, відповідь. 1. Яку з наведених цифр можна підставити замість зірочки у запис 5917 > -917, щоб утворилася правильна нерівність? •

А

7

Б

в

г

5

4

• в 5,4х

• г 6,їх

6

2. Спростіть вираз 3,6х + 2,5х - 1,7.г. —

А 4,4х

• Б 7,8х

3. Подайте у вигляді неправильного дробу число 4 •

А

12 В

Б

64

53

9

12

12

12

• П г 21 12

4. У магазин завезли 250 кг цукру. За перший день було продано 60 % завезеного цукру. Скільки кілограмів цукру було продано за перший день? • А 180 кг

• Б 120 кг

• г 150 кг

• в 200 кг

Частина 2. Завдання 5-7 виконайте на чернетці та запишіть тільки відповідь. 5 . 3 вершини розгорнутого кута СІХЕ, зображеного на рисунку, проведено промені І)В і ДА так, що ААІ)С = 165°, АВБЕ = 98°. Обчисліть градусну міру кутаАОВ.

®

С

Відповідь:

В

Е

6. Знайдіть значення виразу 64 : (2,75 + 0,45) - 4,8. Відповідь: 7. Периметр квадрата дорівнює 28 см. Обчисліть площу цього квадрата. Відповідь: 7


Части на 3. У завданнях 8-10 наведіть повнерозе'язання. 8. Розв'яжіть рівняння (х - 10): 9 = 15. Розв'язати г

;

"

:

І

1 •

_____

'

;

;

І

-

.

Відповіді

.

1

!

9. З одного села одночасно в протилежних напрямках вирушили велосипедист і пішохід. Через 2 год після початку руху відстань між ними становила 34 км. Велосипедист їхав зі швидкістю 13 км/год. З якою швидкістю йшов пішохід? Р )3(і я:гаїтіі і . . і ;

; :

і

і •

і.

і

-г-

В Ідг ов ідг 10. Знайдіть усі натуральні значення т , при яких дріб ; Розвязанш1

_

-

і і. і

-

буде неправильним.

5/ГА +10

_

!

• •

,

т -

І. _

• •

і !

і

!

..

.

_:

;

• •

! г

: ВідповідіК 8

....

і І

1 _

Оцінка


ПІДСУМКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Місце для штампа навчального закладу

З МАТЕМАТИКИ учня (учениці) 5

-

класу

[

Варіант З

Частина 1. У завданнях 1 -4 позначте одну правильну, на вашу думку, відповідь. 1. Яку з наведених цифр можна підставити замість зірочки у запис 1472 > 14*4, щоб утворилася правильна нерівність? •

А

9

Б

В.

г

7

6

• в 5,8с

• г 5,2с

8

2. Спростіть вираз 2,1с - 0,6с + 3,9с. • А 5,4с

• Б 6,6 с

3. Подайте у вигляді неправильного дробу число 5—, •

А 23

19

47

• г 42

9

9

9

9

Б

в

4. У книжці 240 сторінок; За перший день хлопчик прочитав 20 % усієї книжки. Скільки сторінок він прочитав за перший день? • А 120 сторінок

• в 96 сторінок

• Б 48 сторінок

••г 64 сторінки

Частина 2. Завдання 5-7 виконайте на чернетці та запишіть тільки відповідь. 5.3 вершини розгорнутого кута МКС, зображеного на рисунку, проведено промені К А і КВ так, що /ЇМКВ = 175°, /АКС= 118°. Обчисліть градусну міру кута АКВ. Відповідь:

А\ \ \ м

.

к

В ^

6. Знайдіть значення виразу 48 : (1,07 + 0,53) - 1 , 6 . Відповідь: 7. Периметр квадрата дорівнює 80 см. Обчисліть площу цього квадрата. Відповідь: 9


Частина 3. У завданнях 8-Ю наведіть повне розв'язання. 8. Розв'яжіть рівняння (73 - х ) : 16 = 4. —

Розв'я; шпш і

'

І

І

• •

-

§ і

.! і

-

1 і

•і :

Відпов ідг

*

і

*

1 -

• •

і

9. З одного міста одночасно в протилежних напрямках виїхали дві вантажівки. Через 4 год після початку руху відстань між ними становила 432 км. Швидкість руху однієї вантажівки була 52 км/год. З якою швидкістю рухалася друга вантажівка? РЬЗ&ЯІ запщ1 •

_

'! •

.

і 1

. І •

І і 1

ї 1 .. . .

• :

1

.

! ••

• •

• •

• .і

Відп,06 іді

_

І

:

10. Знайдіть усі натуральні значення т , при яких дріб Розвязанш і

!

. •

буде правильним. |

. •

• •і і

• •

і

• •

-

• •

4 - -—

І і

— • .

• •

' і

І І

• • •

і • ! І і

В дповіді 10

• і

І

*

Оцінка


Місце для штампа навчального закладу

ПІДСУМКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА З МАТЕМАТИКИ учня (учениці) 5

класу

Варіант 4 Частина 1. У завданнях 1-4 позначте одну правильну, на вашу думку, відповідь. 1. Яку з наведених цифр можна підставити замість зірочки у запис 236* < 2361, щоб утворилася правильна нерівність? •

А-

, •

1

Б

• в

• г

2

3

0

2. Спростіть вираз 5,2х + 1,4л; - 2,8х. •

А

9,4*

О

Б

в

2,8х

6,6х

г

3,8х

3. Подайте у вигляді неправильного дробу число 9—. •

А

Б

• в

• г

43

24

48

32

5

5

5

5

4. У дівчинки було 80 грн., з них 45 % вона витратила на нову книжку. Скільки гривень коштувала книжка? • А 36 грн.

• Б

• в

• г

35 грн.

48 грн.

32 грн.

Частина 2. Завдання 5-7 виконайте на чернетці та запишіть тільки відповідь. 5. З вершини розгорнутого кута СВЕ, зображеного на рисунку, проведено промені ВК і ВР так, що /.СИТ = 102°, /.КИЕ = 94°. Обчисліть градусну міру кута КВР. Відповідь:

С

6. Знайдіть значення виразу 54 : (1,52 + 1,18) - 1,9. Відповідь: 7. Периметр квадрата дорівнює 36 см. Обчисліть площу цього квадрата. Відповідь: 11


Частина 3. У завданнях 8-Ю наведіть повне розв'язання. 8. Розв'яжіть рівняння (х - 12) • 45 = 180. Розв'язанню

•і

• • •

_

і ]

!

І

• •

Відповіді

9. Від однієї пристані одночасно в протилежних напрямках вирушили два катери. Через 3 год після початку руху відстань між ними становила 174 км. Один з катерів рухався зі швидкістю 26 км/год. Знайдіть швидкість руху другого катера. Розв'язанні і

_

:

_

.

• ——

.

Відповіді 10. Знайдіть усі натуральні значення п, при яких дріб

Зп-2

буде неправильним.

і 1

Розв'язання

;

І

і і •. .

' 'і 1

;

і

г

"

:

" |

• •

-

|

'• і

..

..

-

:; г -1

Відповіді 12

- •'.

: І

• -

„і 1 •і

Оцінка


Місце для штампа навчального закладу

ПІДСУМКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА З МАТЕМАТИКИ учня (учениці) 5

класу

Варіант 5 Частина 1. У завданнях 1-4 позначте одну правильну, на вашу думку, відповідь. 1. Яку з наведених цифр можна підставити замість зірочки у запис 532* > 5327, щоб утворилася правильна нерівність? •

А

Б

в

'

П г -

6

5

• Б

• в

• г

4,8а

5,2а

• в зо 9

• г

9

7

2. Спростіть вираз 4,5а - 1,8а + 2,3а.

• А 8,6а

3. Подайте у вигляді неправильного дробу число 3—. •

А

19 9

• Б 10 9

34

9

4. Площа поля становить 160 га. Пшеницею засіяли 30 % поля. Скільки гектарів землі засіяли пшеницею? • 36

А га

Б

48 га

3,6

в

.

г

4,8 га

га

Частина 2. Завдання 5-7 виконайте на чернетці та запишіть тільки відповідь. 5 . 3 вершини розгорнутого кута МКР,

зображеного на ри-

Е'

сунку, проведено промені КЕ і КР так, що АМКР = 1 2 5 ° , АЕКР = 108°. Обчисліть градусну міру кута ЕКР. Відповідь:

м

6. Знайдіть значення виразу 84 : (1,65 + 0,45) - 2,9. Відповідь: 7. Периметр квадрата дорівнює 40 см. Обчисліть площу цього квадрата. Відповідь: 13


Части на 3. У завданнях 8-10 наведіть повнерозе'язання. 8. Розв'яжіть рівняння (х - 10): 9 = 15. Ріозє

'яі

іацш і• —

• ; І

..

Б,,дпов іді 9. З одного міста одночасно в протилежних напрямках виїхали автомобіль і автобус. Через 5 год після початку руху відстань між ними становила 595 км. Швидкість руху автомобіля була 65 км/год. З якою швидкістю рухався автобус? Розвя.

ті

і

1

І

і...: І

: .

_ •І

Відп106ідг

.....

10. Знайдіть усі натуральні значення Ь, при яких дріб РЬзё'яЫйш

-—і

--- -

-

буде правильним. .....

1

ї

1 • :

:

:

ВгдпоёШг>• 14

Оцінка


Місце для штампа навчального закладу

ПІДСУМКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА З МАТЕМАТИКИ учня (учениці) 5

класу

Варіант б Частина 1. У завданнях 1-4 позначте одну правильну, на вашу думку, відповідь. 1. Яку з наведених цифр можна підставити замість зірочки у запис 3820 < 3*30, щоб утворилася правильна нерівність? •

А 7

Б

.

Щ в 8

0

г 6

2. Спростіть вираз 3,4Ь + 1,9Ь - 2,5Ь. • А 3,2&

• Б 2,8 Ь

в

• г 7,8 Ь

в

.

3. Подайте у вигляді неправильного дробу число 4 — . • •А 68 15

П в 47 • 15

г

23

72

15

15

4. Сплав містить 6 % цинку. Скільки кілограмів цинку міститься в 140 кг сплаву? • А 20 кг

• Б 2 кг

• в 84 кг

• г 8,4 кг

Частина 2. Завдання 5-7 виконайте на чернетці та запишіть тільки відповідь. 5. З вершини розгорнутого кута АВС, зображеного на рисунку, проведено промені ВО і ВМ так, що ААВМ = 135°, АОВС = 164°. Обчисліть градусну міру кута ОВМ.

0

Відповідь: 6. Знайдіть значення виразу 56 : (1,12 + 1,68) - 1,5. Відповідь:

__

7. Периметр квадрата дорівнює 120 см. Обчисліть площу цього квадрата. *

Відповідь: 15


Частина 3. У завданнях 8-Ю наведіть повне розв'язання. 8. Розв'яжіть рівняння (х - 12) • 45 = 180. Розв'язаній 1 :

... •

* •

..і •

:..

••

'

/

Відповіді >9. З одного села одночасно в протилежних напрямках виїхали два велосипедисти. Через 5 год після початку руху відстань між ними становила 125 км. Швидкість руху одного велосипедиста була 14 км/год. З якою швидкістю рухався другий велосипедист? Ррзвлзанш 1 •

|

,

і

] .

;

І і

, :

1

С .

-

.....

1

Відповіді

>*

. - -

10. Знайдіть усі натуральні значення а, при яких дріб Роз$язаАш і

.

і У

6а - 5

буде неправильним. і

.1 —

І

_

-

_

Відповіді 16

1 1 І

;

Оцінка


Місце для штампа навчального закладу

|

ПІДСУМКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА З МАТЕМАТИКИ

іі і

І

учня (учениці) 5

класу

\

Варіант 7

Частина 1. У завданнях 1-4 позначте одну правильну, на вашу думку, відповідь. 1. Яку з наведених цифр можна підставити замість зірочки у запис 4365 > 43*8, щоб утворилася правильна нерівність? •

А

П г 5

• Б

• в

• г

11а

1,2а

12а

Б 7

8

в 6

.

2. Спростіть вираз 1,4а - 0,7а + 0,4а. • А 1,1а

3. Подайте у вигляді неправильного дробу число 5— .

• Б

• в

26

38

8

• г 15

7

7

7

7

А

4. У будинку 300 квартир, з них 15 % квартир є однокімнатними. Скільки однокімнатних квартир у будинку? • А ЗО квартир

• Б

• в

• г

20 квартир

45 квартир

50 квартир

Частина 2. Завдання 5-7 виконайте на чернетці та запишіть тільки відповідь. 5. З вершини розгорнутого кута АВС, зображеного на рисунку, проведено промені ВВ і ВР так, що ААВР - 154°, АВВС = 172°. Обчисліть градусну міру кута ВВР. Відповідь:

А

Р ^ ^ ^ В С

_ _

6. Знайдіть значення виразу 9,6 : (1,32 + 3,48) - 1,4. Відповідь:

7. Периметр квадрата дорівнює 8 см. Обчисліть площу цього квадрата. Відповідь: 17


Частина 3. У завданнях 8-Ю наведіть повне розв'язання. 8. Розв'яжіть рівняння (х - 12)•45= 180. :і

ш1

Р(ЇЗІ я: »

*

і —

Відповіді

к

__ ]

.

9. З одного міста одночасно в протилежних напрямках вирушили два автомобілі. Через 3 год після початку руху відстань між ними становила 432 км. Швидкість руху одного автомобіля була 76 км/год. З якою швидкістю рухався другий автомобіль? і РЬзея&айш і І ..

1 і

1

;

—і

_

: ї

Відцоаіді 10. Знайдіть усі натуральні значення а, при яких дріб РЬз^я^апш і

буде правильним.

І 1 і І

|

і ]

і

-

1 І

»

і

:„

—і

\

і

— ••..

Вгд^оёгдг 18

!

І

і

Оцінка


І Місце для штампа навчального закладу

ПІДСУМКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА З МАТЕМАТИКИ учня (учениці) 5

класу

Варіант 8 Частина 1. У завданнях 1-4 позначте одну правильну, на вашу думку, відповідь. 1. Яку з наведених цифр можна підставити замість зірочки у запис 23*6 > 2375, щоб утворилася правильна нерівність? •

Б

П А

7

,

..

Щ в

г

5

4

• в 0,86

• г 86

6

'

2. Спростіть вираз 2,1 6 + 0,66 - 1,96. • А. 4,6&

.

П в 466

3. Подайте у вигляді неправильного дробу число 6— . •

А

в

10

24

26

• г 34

5

5

5

5

П

б

4. У магазин завезли 120 кг цукерок, з них 40 % становили шоколадні. Скільки кілограмів шоколадних цукерок завезли в магазин? • А ЗО кг

• 48

Б

кг

"

24

в

кг

36

г

кг

Частина 2. Завдання 5-7 виконайте на чернетці та запишіть тільки відповідь 5. З вершини розгорнутого кута СБК, зображеного на рисунку, проведено промені БР і БЕ так, що /.РБК^ 112°, /.СБЕ = 144°. Обчисліть градусну міру кута РБЕ.

Р

Відповідь: 6. Знайдіть значення виразу 5 1 : (1,24 + 0,46) - 2,7. Відповідь: 7. Периметр квадрата дорівнює 20 см. Обчисліть площу цього квадрата. Відповідь: 19


Части на 3. У завданнях 8-10 наведіть повнерозе'язання. 8. Розв'яжіть рівняння (х - 10): 9 = 15. Розв'язанні 1 •

І 4

-

і

Відповіді

9. З однієї залізничної станції одночасно в протилежних напрямках вирушили два поїзди. Через 5 год після початку руху відстань між ними становила б05 км. Швидкість руху одного поїзда була 65 км/год. З якою швидкістю рухався другий поїзд? Розвязанш і і

_ . .і . .

;

В Ідповіді

;

10. Знайдіть усі натуральні значення х, при яких дріб

ЗХ + 17

буде неправильним.

Розвязанш і

. :

:

і

•• •

}

і

Відповіді 20

Оцінка


ПІДСУМКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА З МАТЕМАТИКИ учня (учениці) 5

класу

Варіант 9 Частина 1. У завданнях 1-4 позначте одну правильну, на вашу думку, відповідь. 1. Яку з наведених цифр можна підставити замість зірочки у запис 97*8 < 9745, щоб утворилася правильна нерівність? •

А

4

Б

в

г

5

6

• в 5,4а

• г 6,4а

3

2. Спростіть вираз 2,ба - 0,7а + 3,5а. • А 5,2а

• Б 5,3а

3. Подайте у вигляді неправильного дробу число 3 — . •

А

Б

в

49

63

34

15

15

15

г 19 15

4. Морська вода містить б % солі. Скільки кілограмів солі міститься в 30 кг морської води? • А 18 кг

• Б 5 кг

• г 1,8 кг

• в 0,5 кг

Частина 2. Завдання 5-7 виконайте на чернетці та запишіть тільки відповідь. 5. З вершини розгорнутого кута СРР, зображеного на рисунку, проведено промені РК і РА так, що АСРА = 1 4 8 ° , /.КРР = 1 6 2 ° . Обчисліть градусну міру кута КРА.

А

V/

Відповідь: _ 6. Знайдіть значення виразу 42 : (1,09 + 1,01) - 5,6. Відповідь: _

__

7. Периметр квадрата дорівнює 24 см. Обчисліть площу цього квадрата. Відповідь: 21


Части на 3. У завданнях 8-10 наведіть повнерозе'язання. 8. Розв'яжіть рівняння (х - 10): 9 = 15. Розв язанші

|

Відповіді

і

1

9. З одного міста одночасно в протилежних напрямках виїхали два мотоциклісти. Через 3 год після початку руху відстань між ними становила 396 км. Швидкість руху одного мотоцикліста була 62 км/год. З якою швидкістю рухався другий мотоцикліст? і Розв язанш і. •

1

_ і - 1 •

і

:

і і

Відповіді 10. Знайдіть усі натуральні значення а, при яких дріб

буде правильним.

Розв'язання

]

.

,.:.;

і

Відповіді к 22

Оцінка


Місце для штампа навчального закладу

ПІДСУМКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА З МАТЕМАТИКИ учня (учениці) 5

класу

Варіант 70 Частина 1. У завданнях 1-4 позначте одну правильну, на вашу думку, відповідь. 1. Яку з наведених цифр можна підставити замість зірочки у запис 56*9 < 5618, щоб утворилася правильна нерівність? •

А

3

Б

в

г

1

0

• в 3,3тп

• г 4,2т

2

2. Спростіть вираз 1 , 2 т + 2 , 9 т - 1 , 6 т . • А 2,6 т

• Б 2,5 т

3. Подайте у вигляді неправильного дробу число 2—-. •

А

в

в

г

21

25

32

8

13

13

13

13

4. Будівельники мали відремонтувати 400 м шляхопроводу. За перший тиждень було виконано 32 % запланованої роботи. Скільки метрів шляхопроводу відремонтували за перший тиждень? • А 128 м

• Б 80 м

.

• г 160 м

• в 144 м

Частина 2. Завдання 5-7 виконайте на чернетці та запишіть тільки відповідь. 5. З вершини розгорнутого кута АОС, зображеного на рисунку, проведено промені ОВ і ОВ так, що ААОВ = 136°, АСОВ = 105°. Обчисліть градусну міру кута ВОВ. Відповідь:

А

О

С

6. Знайдіть значення виразу 36 : (1,14 4- 0,66) - 2,3. Відповідь: 7. Периметр квадрата дорівнює 12 см. Обчисліть площу цього квадрата. Відповідь:

_ _ 23


Частина 3. У завданнях 8-Ю наведіть повне розв'язання. 8. Розв'яжіть рівняння (х - 12)•45= 180. Розв'язанні і 1

;

|

-

|

і

Відповіді

_

і і

9. З туристичного табору одночасно в протилежних напрямках вирушили дві групи туристів. Через 4 год після їх виходу з табору відстань між ними становила 36 км. Одна з груп рухалася зі Швидкістю 4 км/год. З якою швидкістю рухалася друга група? Розвязанш 1 і

""""І

І

і І

1 і.

. . .

ВЇдгіо&іді 10. Знайдіть усі натуральні значення х, при яких дріб

Ах +1

буде неправильним.

Розв'язаній і

І

—•— : Г]І

|

....

Відповіді 24

|

1

Оцінка


Місце для штампа навчального закладу

ПІДСУМКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА З МАТЕМАТИКИ учня (учениці) 5

класу

Варіант 11 Частина 1. У завданнях 1-4 позначте одну правильну, на вашу думку, відповідь. 1. Укажіть правильну нерівність: • А 0,6 < 0 , 0 9

Б

9,3 > 9 , 0 9 1

в

г

19,5 > 1 9 , 5 1

0,086 > 0,2

2. Спростіть вираз 6 + 28п - 11 п. •

А

28/1 +

17

• 34ге

Б - 1 1

• 3 4 -

в 11п

6 +

г 17тг

49 3. Перетворіть у мішане число дріб — . 11

А

Б її

її

в

г

11

її

4. Площа поля становить 160 га. Пшеницею засіяли 35 % цього поля. Яку площу засіяли пшеницею? •

А 60 га

Б 56 га

• в 52 га

г

48 га

Частина 2. Завдання 5-7 виконайте на чернетці та запишіть тільки відповідь. 5. Промінь ТК є бісектрисою кута МТВ, зображеного на рисунку, АМТК = 138°, /-МТВ — розгорнутий. Обчисліть градусну міру кута МТЫ.

М

Відповідь: 6. Знайдіть значення виразу (36 - 1,8 • 2 , 7 ) : 0,9.

В

Відповідь: 7. Одна сторона прямокутника дорівнює 8 см, а друга Знайдіть периметр прямокутника.

на 7 см більша за неї.

Відповідь: 25


Частина 3. У завданнях 8-Ю наведіть повне розв'язання. 8. Розв'яжіть рівняння

(х -12)•45= 180.

. "1

р )зв'язанш і

і 1 |

! і

І •

|

Відповіді

і

9. З двох міст, відстань між якими дорівнює 450 км, одночасно виїхали назустріч один одному два автомобілі, які зустрілися через 3 год після початку руху. Швидкість руху одного автомобіля становила 85 км/год. З якою швидкістю рухався другий автомобіль? Розвязанш і •

|

• і

І

_

і І •

"..І і

В ідпл06іді

|

]

10. Знайдіть усі натуральні значення с, при яких дріб

буде правильним.

Розв'язанні і -

г

"1 -

м

._!

:

"

1

— _

ГТ'

Г

ВідП ов іді 26

^

"Т Т

і І ;

Оцінка

і


Місце для штампа навчального закладу

ПІДСУМКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА З МАТЕМАТИКИ учня (учениці) 5

класу

Варіант 12 Частина 1. У завданнях 1-4 позначте одну правильну, на вашу думку, відповідь. 1. Укажіть правильну нерівність: • А 1 3 , 7 > 13,71

-

П Б 4,6 > 4 , 0 7 3

• в ' 0,9 < 0 , 0 9 9

• г 8,4 < 8 , 3 1 1

2. Спростіть вираз 32л: - 11л: + 6.

• А

26л:-11

• Б 38х - 11

• в 21л:+ 6

• г 32л; + 5

3. Перетворіть у мішане число дріб — . •

А

Б

зН 17

в

г

СО

17

17

4. Сплав містить 14 % срібла. Скільки грамів срібла міститься в 500 г сплаву? • А 140 г

• Б 96 г

• г 56 г

• в 70 г

Частина 2. Завдання 5-7 виконайте на чернетці та запишіть тільки відповідь. 5. Промінь ОВ є бісектрисою кута МОИ, зображеного на рисунку, А М О И = 46°, АКОЫ — розгорнутий. Знайдіть градусну міру кута КОВ.

Е—

Відповідь: 6. Знайдіть значення виразу (14 - 2,8 • 2,4) : 0,7. Відповідь: 7. Одна сторона прямокутника дорівнює 17 см, а друга — у 3 рази більша за неї. Знайдіть периметр прямокутника. Відповідь:


Части на 3. У завданнях 8-10 наведіть повнерозе'язання. 8. Розв'яжіть рівняння (х - 10): 9 = 15. Розвязанш і

]

і і

/

Відп,ов ідг

і

9 . 3 двох населених пунктів, відстань між якими дорівнює 54 км, одночасно виїхали назустріч один одному два велосипедисти, які зустрілися через 2 год після початку руху. Швидкість руху першого велосипедиста становила 12 км/год. З якою швидкістю рухався другий велосипедист? Розв'язання

і

В ідпов ідг 10. Знайдіть усі натуральні значення р, при яких дріб Розв'язайш 1

5р + 16

буде неправильним. ... —

г

Відповіді 28

Оцінка


Місце для штампа навчального закладу

ПІДСУМКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА З МАТЕМАТИКИ учня (учениці) 5

класу

Варіант 13 Частина 1. У завданнях 1-4 позначте одну правильну, на вашу думку, відповідь. 1. Укажіть правильну нерівність: • А 0,3 < 0 , 0 8

• Б 7,2 > 7,094

• в 0,065 > 0 , 1

• г 12,9 > 12,91

• в 12а + 5

• г 11а + 5

2. Спростіть вираз 19а - 8а + 5. А 16а

• Б 6а

3. Перетворіть у мішане чгсло дріб •

А

3* 8

Б

5— 8

в

4— 8

г

38

4. Сплав містить 8 % міді. Скільки кілограмів міді міститься в 400 кг сплаву? • А 24 кг

• Б 50 кг

• в 32 кг

• г 40 кг

Частина 2. Завдання 5-7 виконайте на чернетці та запишіть тільки відповідь. 5. Промінь ОВ є бісектрисою кута ВОС, зображеного на рисунку, АВОС = 64°, А АОС — розгорнутий. Обчисліть градусну міру кута АО В. Відповідь: 6. Знайдіть значення виразу (10 - 2,6 • 3 , 2 ) : 0,8. Відповідь: 7. Одна сторона прямокутника дорівнює 24 см, а друга — у 4 рази менша від неї. Знайдіть периметр прямокутника. Відповідь: 29


Частина 3. У завданнях 8-Ю наведіть повне розв'язання. 8. Розв'яжіть рівняння (х - 12) • 45 = 180. р<136іязаАш і

І

"

|

-

Відповіді

'

•:і " !

і і

|

П

9. З двох міст, відстань між якими дорівнює 540 км, одночасно виїхали назустріч один одному два автомобілі, які зустрілися через 4 год після початку руху. Швидкість руху одного автомобіля становила 72 км/год. З якою швидкістю рухався другий автомобіль? Іі РЬзвявашш і ...

'

1

|

_ ... і

І

1

1

!

|

І !• І

І

І

!

і

і І і; і

і і—• !

І І[

Відповіді

і

І

1

10. Знайдіть усі натуральні значення Ь, при яких дріб

буде правильним.

. .... _

Розвязанш 1

Л і

І

.

..

.:.:

Відповіді к 30

.1

;

.

Оцінка


Місце для штампа навчального закладу

ПІДСУМКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА З МАТЕМАТИКИ учня (учениці) 5

класу

Варіант 14 Частина 1. У завданнях 1 -4 позначте одну правильну, на вашу думку, відповідь. 1. Укажіть правильну нерівність: • А 0,2 > 0 , 0 3

• в 7,6 < 7,59

• в 0,489 > 0 , 4 9

• Г 1,223 > 1,23

• в 21х + 5

• г ЗЗх-5

2. Спростіть вираз 27х + 5- 6х. • А 32л; - 6

• в 5х + 21

3. Перетворіть у мішане число дріб — . •

А

4— 7

в

5— 7

в

5— 7

г 7

4. Сплав містить 16 % цинку. Скільки кілограмів цинку міститься в 300 кг сплаву? • А 64 кг

• в 36 кг

• в 48 кг

• г 24 кг

Частина 2. Завдання 5-7 виконайте на чернетці та запишіть тільки відповідь. 5. Промінь МВ є бісектрисою кута АМС, зображеного на рисунку, АКМС = 106°, ААМК — розгорнутий. Обчисліть градусну міру кута ВМС. і

Відповідь: 6. Знайдіть значення виразу (12 - 4,2 • 2,4): 0,6. Відповідь: 7. Одна сторона прямокутника дорівнює 14 см, а друга — на 6 см більша за неї. Знайдіть периметр прямокутника. Відповідь:


Части на 3. У завданнях 8-10 наведіть повнерозе'язання. 8. Розв'яжіть рівняння (х - 10): 9 = 15. Розв'язанні і І і

;

Відповіді 9 . 3 двох станцій, відстань між якими дорівнює 396 км, одночасно виїхали назустріч один одному два потяги, які зустрілися через 3 год після початку руху. Швидкість руху одного з потягів становила 60 км/год. З якою швидкістю рухався другий потяг? Розвязанш і

і Відповіді 10. Знайдіть усі натуральні значення к, при яких дріб

—— буде неправильним. 7к + 3

Розвязанш і .

|

т

В ді ювіді 32

.. •

!

Оцінка


Місце для штампа навчального закладу

ПІДСУМКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА З МАТЕМАТИКИ учня (учениці) 5

класу

Варіант 15 Частина 1. У завданнях 1-4 позначте одну правильну, на вашу думку, відповідь. 1. Укажіть правильну нерівність: • А 0,63 < 0 , 5 7 8

• Б 3,24 > 3 , 2 3 4

• в 18,2 < 18,09

• г 13,9 > 13,91

• в 16 - 6 у

• г 16г/ - 6

2. Спростіть вираз 29у - 13у - 6. • А 23у- 13

• Б 16 + 6 у

3. Перетворіть у мішане число дріб — . •

А

4 З о 9

• 4

Б 5

9

• о

в

г

і4 9 4

9

4. У школі навчаються 1200 учнів, з яких 40 % становлять дівчата. Скільки дівчат навчається в школі? • А 500

• Б 560

• в 540

• г 480

Частина 2. Завдання 5-7 виконайте на чернетці та запишіть тільки відповідь. 5. Промінь ВВ є бісектрисою кута АВР, зображеного на рисунку, /.ВВС = 134°, ААВС — розгорнутий. Знайдіть градусну міру кута РВА.

В

Відповідь: 6. Знайдіть значення виразу (9 - 4,5 • 1,7): 0,3. Відповідь: 7. Одна сторона прямокутника дорівнює 9 см, а друга — на 6 см більша за неї. Знайдіть периметр прямокутника. Відповідь: 33


Частина 3. У завданнях 8-Ю наведіть повне розв'язання. 8. Розв'яжіть рівняння (х - 12) •45= 180. Розв'язання

Відповідь 9. З двох міст, відстань між якими дорівнює 84 км, одночасно виїхали назустріч один одному мотоцикліст і велосипедист, які зустрілися через 2 год після початку руху. Швидкість велосипедиста становила 14 км/год. З якою швидкістю рухався мотоцикліст? Розв'язанні і

• і

| І

|

|

Відповіді

— ....

10. Знайдіть усі натуральні значення а, при яких дріб

44

буде правильним. .1

Розвязанш і •

і 1

.

|

Відповіді 34

....

Оцінка


Місце для штампа навчального закладу

ПІДСУМКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА З МАТЕМАТИКИ учня (учениці) 5

класу

Варіант 76 Частина 1. У завданнях 1-4 позначте одну правильну, на вашу думку, відповідь. 1. Укажіть правильну нерівність: • А 0,06 > 0,4

• Б

• в

• г

0,32 <0,235

25,6 <25,56

6,2 > 6 , 0 8 7

• в 14г/ + 48

• г ііу + 23

• в

• в

• г

з?

ЗІ

4—

2. Спростіть вираз 37у - 14у + 1 1 .

• А

48.у - 14

• в 23 у+ 11

3. Перетворіть у мішане число дріб — . 7

А

4— 7

7

7

7

4 . 3 цукрових буряків у процесі переробки виходить 15 % цукру. Скільки цукру можна отримати з 40 т цукрового буряку? •

А

• в

• в

7,5 т

г 8т

Частина 2. Завдання 5-7 виконайте на чернетці та запишіть тільки відповідь. 5. Промінь ОМ є бісектрисою кута АОК, зображеного на рисунку, ААОМ = 29°, АКОР — розгорнутий. Знайдіть градусну міру кута АОР. Відповідь: 6. Знайдіть значення виразу ( 2 1 - 3 , 4 - 5 , 1 ) : 0 , 6 . Відповідь: 7. Одна сторона прямокутника дорівнює 33 см, а друга — на 7 см менша від неї. Знайдіть периметр прямокутника. Відповідь: •

35


Частина 3. У завданнях 8-Ю наведіть повне розв'язання. 8. Розв'яжіть рівняння (х - 12) • 45 = 180. Розвязанш і

В Оповіді 9. З двох міст, відстань між якими дорівнює 460 км, одночасно виїхали назустріч один одному два автобуси, які зустрілися через 4 год після початку руху. Швидкість руху одного з автобусів становила 55 км/год. З якою швидкістю рухався другий автобус? Розв'язанні і *

.

.

... і • .

• '

В ідповіді і." 10. Знайдіть усі натуральні значення к, при яких дріб

8Й + 11

буде неправильним.

РЬзвяЬапш і

•і

У

|

, =

і

.

V

Відпов іді 36

.. . .

Оцінка

;

*

- .


Місце для штампа навчального закладу

ПІДСУМКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА З МАТЕМАТИКИ учня (учениці) 5

класу

Варіант 77 Частина 1. У завданнях 1-4 позначте одну правильну, на вашу думку, відповідь. 1. Укажіть правильну нерівність: • А 1,4 < 1 , 0 6

• Б 0,243 > 0 , 3

• в 4,7 > 4 , 6 2 5

• г 17,41 < 17,4

• в 16-2а

' • г 3 + 11а

2. Спростіть вираз 3 + 16а - 5а. • Б 19-5а

• А 21 + 3а

3. Перетворіть у мішане число дріб — . •

А

в

«їй 00

15

в

2— 15

г

зі15

4. Турист за 4 дні подолав маршрут завдовжки 80 км. За четвертий день він подолав 15 % довжини маршруту. Скільки кілометрів пройшов турист за четвертий день?

• Б-

• А 16 км

12 км

• г

• в 8 км

18 км

Частина 2. Завдання 5-7 виконайте на чернетці та запишіть тільки відповідь. 5. Промінь ВР є бісектрисою кута АВК, зображеного на рисунку, ААВК = 126°, /.АВС — розгорнутий. Обчисліть градусну міру кута СВР. Відповідь:

А

В

С

'

6. Знайдіть значення виразу (12 - 3,6 • 2 , 4 ) : 0,4. Відповідь: 7. Одна сторона прямокутника дорівнює 24 см, а друга — у 3 рази менша від неї. Знайдіть периметр прямокутника. Відповідь: 37


Частина 3. У завданнях 8-Ю наведіть повне розв'язання. 8. Розв'яжіть рівняння (я - 13) • 27 = 108. Рбзвязанш і 1

і і і

г

{

\

Відповіді 9. З двох сіл, відстань між якими дорівнює ЗО км, одночасно вирушили назустріч один одному велосипедист і пішохід, які зустрілися через 2 год "після початку руху. Швидкість руху пішохода становила 4 км/год. З якою швидкістю їхав велосипедист? Розё'язакш і .

.

_

Відповіді

-

10. Знайдіть усі натуральні значення а, при яких дріб - —- буде правильним. 49

І РозвяЗанші

;—,

. й "'.І . -і

, І

;; т. ч !

\ Відповідіі." 38

;

Оцінка


Місце для штампа навчального закладу

ПІДСУМКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА З МАТЕМАТИКИ учня (учениці) 5

класу

Варіант 18 Частина 1. У завданнях 7-4 позначте одну правильну, на вашу думку, відповідь. 1. Укажіть правильну нерівність: • А 2,4 < 2 , 3 9

• Б 4,1 >4,086

. П в 5,168 > 5 , 1 7

.

., • Г 15,73 <15,68

2. Спростіть вираз 9 + 26с - 11с. • А 26с-2

• Б 9 с + 15

• в 35-11с

• г 9 +15с

3. Перетворіть у мішане число дріб — . •

А

13

Б 13

в

г 5— 13

13

4. Руда містить 12 % міді. Скільки тонн міді міститься в 20 т руди? • А 2,4 т

• Б Зт

• в 2,5 т

Частина 2. Завдання 5-7 виконайте на чернетці та запишіг,

• г 5т ільки відповідь.

5. Промінь ОБ є бісектрисою кута АОР, зображеного на рисунку, /.АОР = 72°, /.АОЫ — розгорнутий. Знайдіть градусну міру кутаІХЖ.

А

Р

О

Відповідь: 6. Знайдіть значення виразу (10 - 2,5 • 0,9): 0,2. Відповідь:

N

4

7. Одна сторона прямокутника дорівнює 18 см, а друга — на 4 см більша за неї. Знайдіть периметр прямокутника. Відповідь:


Частина 3. У завданнях 8-Ю наведіть повне розв'язання. 8. Розв'яжіть рівняння (х - 12)•45= 180. * -

Розв'язання

• ' і

Відповіді и 9. З двох сіл, відстань між якими дорівнює 18 км, одночасно вийшли назустріч один одному два пішоходи, які зустрілися через 2 год після початку руху. Швидкість одного з пішоходів становила 5 км/год. З якою швидкістю рухався другий пішохід? Розв'язанні

і

і • і

І

і

• •

1 В Щ о ф і

10. Знайдіть усі натуральні значення сі, при яких дріб

7<і + 1 0

буде неправильним.

Розвязанш і

!

•і - •

і

і

і і

І

Відповіді 40

і і

Оцінка


ПІДСУМКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА З МАТЕМАТИКИ учня (учениці) 5

класу

Варіант 19 Частина 1. У завданнях 1-4 позначте одну правильну, на вашу думку, відповідь. 1. Укажіть правильну нерівність: • А 4,1 > 3 , 9 9

• Б 7,81 > 7,98

• в 0,02 > 0 , 1 1

• г 14,293 > 14,31

• в 46г/ - 7

• г 24у + 1 5

2. Спростіть вираз 15 + 31г/ - 7г/. • Б 31г/+ 8

• А 39 у

3. Перетворіть у мішане число дріб — . •

А

Б

2— 19

19

в

19

г 19

4. У морській воді міститься 4 % солі. Скільки солі міститься в 450 кг морської води і • А 18 кг

Б

16 кг

в

• г 4,5 кг

9 кг

Частина 2. Завдання 5-7 виконайте на чернетці та запишіть тільки відповідь. \

5. Промінь ВМ є бісектрисою кута КВВ, зображеного на рисунку, /КВМ = 56°, ААВВ — розгорнутий. Обчисліть градусну міру кута АВК.

М

К' А

В

В

Відповідь: 6. Знайдіть значення виразу ( 2 1 - 5 , 6 - 2 , 8 ) : 0 , 7 . Відповідь: 7. Одна сторона прямокутника дорівнює 16 см, а друга — на 3 см менша від неї. Знайдіть периметр прямокутника. Відповідь: 41


Частина 3. У завданнях 8-Ю наведіть повне розв'язання. 8. Розв'яжіть рівняння 9(х - 11) = 63. -

Розвязанш і

І

-

• І \

_

і і

]

"7

^і і

Відповіді

9 . 3 двох морських портів, відстань між якими дорівнює 255 км, одночасно вирушили назустріч один одному два катери, які зустрілися через 3 год після початку руху. Швидкість руху одного з катерів становила 50 км/год. З якою швидкістю рухався другий катер? " і .• Розв'язанні ? •

і |

І

і"

. І

І І •

,

.1

І

Відповіді

і

.

і

" ....

10. Знайдіть усі натуральні значення а, при яких дріб

ОТ

буде правильним.

і '

Розбязакш 1

• і і

І

• • •

і • • - -

. .і • •

і

.

к

...

;

...

.. •

• :

•V

Г

"

Вїдтіовідгк 42

.. .

.. .

V .'.

.

Оцінка

і


Місце для штампа навчального закладу

ПІДСУМКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

\

З МАТЕМАТИКИ І

учня (учениці) 5

класу

Варіант 20 Частина 1. У завданнях 1 -4 позначте одну правильну, на вашу думку, відповідь. 1. Укажіть правильну нерівність: • А 8,299 > 8 , 3 1

• Б 3,2 < 3 , 1 9

• в 0,03 < 0 , 1 2

Г 14,7 > 1 4 , 7 1

• в 236-3

• г 306 + 4

2. Спростіть вираз 4 + 23Ь - 76. • А 27В-7

• Б 4+166

3. Перетворіть у мішане число дріб — . 12 •

А

4— 12

В

З І 12

• 4

в

А

г

З І 12

12

4. Розчин містить 12 % солі. Скільки грамів солі міститься в 1300 г розчину? • А 156 г

Б 132 г

• в 130 г

• г 168 г

Частина 2. Завдання 5-7 виконайте На чернетці та запишіть тільки відповідь. 5. Промінь РК є бісектрисою кута ТРИ, зображеного на рисунку, АМРТ = 42°, АМРЫ — розгорнутий. Обчисліть градусну міру кута КРТ. Відповідь:

М

Р

N

6. Знайдіть значення виразу (6 - 4,3 • 0 , 6 ) : 0,3. Відповідь: 7. Одна сторона прямокутника дорівнює 11 см, а друга — у 3 рази більша за неї. Знайдіть периметр прямокутника. Відповідь: 43


Частина 3. У завданнях 8-Ю наведіть повне розв'язання. 8. Розв'яжіть рівняння (х - 7) • 8 = 40. Розв'язанні і І

І

і

в Ідповідь

9. З двох сіл, відстань між якими дорівнює 44 км, одночасно виїхали назустріч один одному два велосипедисти, які зустрілися через 2 год після початку руху. Швидкість руху одного з велосипедистів становила 12 км/год. З якою швидкістю рухався другий велосипедист? Розвязапш і І

і

• •

'

І і

• • •

|

і

Відповіді

10. Знайдіть усі натуральні значення т, при яких дріб

4то + 3

буде неправильним. 1

РІ736\Яішьті і

І 1 і і

• .

1

• •

] .

. І І

і 1 І

-

' !

1

..

Відповіді 44

. •

•1 •

Оцінка

]


Місце для штампа навчального закладу

ПІДСУМКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА З МАТЕМАТИКИ учня (учениці) 5

класу

Варіант 21 Частина 1. У завданнях 1 -4 позначте одну правильну, на вашу думку, відповідь. 1. Укажіть правильну нерівність: • 1

А 1

• 11

в 9

• 7

в 8

17

16

19

19

5

9

г

і>Н

12

2. Спростіть вираз 0,4х • 2,Ьу.

_ А

• Б

• в

ху

0,1 ху

100 ху

П г 10 ху

7 3. Обчисліть різницю 3 - 2 —. 8 • X

А і

Б 1

в 7

!

г 7

8 8 8 8 4. Турист подолав 21 км, що становить 7 0 % усього маршруту. Знайдіть довжину маршруту. • А 100 км

• Б 75 км

• г 70 км

• в ЗО км

Частина 2 .Завдання 5-7 виконайте на чернетці та запишіть тільки відповідь. 5 . 3 вершини прямого кута СОВ, зображеного на рисунку, проведено промені ОА і ОВ так, що АСОА = 59°, АВОВ = 61°. Обчисліть градусну міру кута АО В. Відповідь:

^

_ _

6. Знайдіть значення виразу 3,1 • 0,2 - 3,5 : 7. Відповідь: 7. Одна Сторона прямокутника дорівнює 28 см, а друга — у 4 рази менша від неї. Знайдіть площу прямокутника. Відповідь: 45


Частина 3. У завданнях 8-Ю наведіть повне розв'язання. 8. Розв'яжіть рівняння 9(дг - 4) = 81. Розвязанш і

і " "І І "*" і 1 —

Відповіді

9. Відстань між двома селами дорівнює 22 км. З цих сіл одночасно в одному напрямку вирушили автобус і вантажний автомобіль. Попереду їхав вантажний автомобіль зі швидкістю 47 км/год, а автобус їхав зі швидкістю 58 км/год. Через скільки годин після початку руху автобус наздожене вантажний автомобіль? Ррзв язанші

Ї

І і і і і

-

Відповіді

\

__

10. Знайдіть усі натуральні значення п, при яких дріб — - — буде правильним. "і

Розвязанш і

і

і •

і і1 Відповіді

46

і і »

Оцінка


Місце для штампа навчального закладу

ПІДСУМКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА З МАТЕМАТИКИ учня (учениці) 5

класу

Варіант 22 Частина 1. У завданнях 1 -4 позначте одну правильну, на вашу думку, відповідь. 1. Укажіть правильну нерівність: • 1 12

А 1 13

• 10 11

Б 11 10

.

П в 7 5 22 22

• 5 13

г 7 13

2, Спростіть вираз 0,2с • 3,5сі. • А 7 сй

• Б 0,07с<і

• в 70 сй

• г 0,7 сй

3. Обчисліть різницю 5 - 1 — . •

А

4— 8

Б

3* 8

в

3* 8

г

4— 8

4. Робітник виготовив 72 деталі. Це склало 36 % кількості деталей, яку він усього мав зробити. Скільки всього деталей треба було зробити? • А 100 деталей

• Б 150 деталей

• в 200 деталей

• г 250 деталей

Частина 2. Завдання 5-7 виконайте на чернетці та запишіть тільки відповідь. 5. З вершини прямого кута АОВ, зображеного на рисунку, проведено промені ОБ і ОС так, що ААОС = 53°, АБО В - 69°. Обчисліть градусну міру кута ВОС.

\С в

Відповідь: 6. Знайдіть значення виразу 2 , 6 0 , 7 - 3 , 2 : 8 . Відповідь: 7. Одна сторона прямокутника дорівнює15см, а друга — у 3 рази менша від неї. Знайдіть площу прямокутника. Відповідь:.• 47


Частина 3. У завданнях 8-10 наведіть повне розв'язання. 8. Розв'яжіть рівняння (х ~ 14) • 9 = 45. І Розв'язанні і •

*"

-

і

І і і І

і;

. 4_ !

іі

і

Іі • 1

Відп,00 іді

і і .

9. Відстань між двома містами дорівнює 42 км. З цих міст одночасно в одному напрямку вирушили два автобуси. Перший автобус їхав попереду зі швидкістю 48 км/год, другий наздоганяв його зі швидкістю 55 км/год. Через скільки годин після початку руху другий автобус наздожене перший? ... Т" """ Розв'язання

. .

'"1

В ідгюв іді

10. Знайдіть усі натуральні значення а, при яких дріб

ЗА+ 8

буде неправильним.

РозеГяШ іш

і і і:..

Відлов іді 48

'

І і

Оцінка


Місце для штампа навчального закладу

ПІДСУМКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА З МАТЕМАТИКИ учня (учениці) 5

класу

Варіант 23 Частина 1. У завданнях 1-4 позначте одну правильну, на вашу думку, відповідь, 1. Укажіть правильну нерівність: • 6 —

7

А. 9 >

8

• 7

Б 11

15

15

• 15 26

в • 11 26

г

і>Н

17

2. Спростіть вираз 0,4а • 3,5Ь. • А 0,14а&

• Б 140а6

• в 1,4а&

• г 14а&

3. Обчисліть різницю 1 0 - 3 — . 7 •

А

6® 7

Б

7— 7

в

6І 7

г

77

4. Родина придбала у кредит телевізор, зробивши перший внесок у розмірі 900 грн., що становить ЗО % вартості телевізора. Скільки гривень коштує телевізор? • А 2400 грн.

• Б 2700грн.

• в 3000 грн.

• г 3600 грн.

Частина 2. Завдання 5-7 виконайте на чернетці та запишіть тільки відповідь. 5 . 3 вершини прямого кута РОК, зображеного на рисунку, проведено промені ОМ і ОЫ так, що ЖОМ = 53°, ЛЯОР = 77°. Обчисліть градусну міру кута МОЫ. Відповідь:

.

'

_____

0

к

6. Знайдіть значення виразу 2,9 0,4 - 3,6 : 6. Відповідь: 7. Одна сторона прямокутника дорівнює 9 см, а друга — на 9 см більша за неї. Знайдіть площу прямокутника. Відповідь: 49


Части на 3. У завданнях 8-10 наведіть повнерозе'язання. 8. Розв'яжіть рівняння (х - 10): 9 = 15. Розв'язанні і _

І

. — •

.

• " • •

. . !

• .

•• /

Відповіді

.

••

•і

.

9. Відстань між двома селами дорівнює 22 км. З цих сіл одночасно в одному напрямку вирушили пішохід і велосипедист. Пішохід ішов попереду зі швидкістю 4 км/год, а велосипедист їхав зі швидкістю 15 км/год. Через скільки годин після початку руху велосипедист наздожене пішохода? Г. і РО30ЯЗШНіі і1' •

_

.

.

• •

*

ї

• • •

ї І

-

—.....

і -

• •

••

'І 1

і

і

• •

;

. •

....

Відповіді

. •

!

' •!}

• .

10. Знайдіть усі натуральні значення п, при яких дріб Розё'яЫйш 1

5га - 1 14

буде правильним. _

••

!

1

,• ' •

.

"

• І

••

• •

; •

•І

.

і І

• •

• • •

1

. — •

.

Відповіді 50

1

1

!

Оцінка


З МАТЕМАТИКИ учня (учениці) 5

класу

Варіант 24 Частина 1. У завданнях 1-4 позначте одну правильну, на вашу думку, відповідь. 1. Укажіть правильну нерівність: • 1 5

>

А 1 3

• 7 12

• в

Б 9 12

• г

1>— 15

12 27

10 27

• Б 1,5 ху

• в 0,15 ху

• г 150 ху

• в

• в

ЗІ 7

4І 7

2. Спростіть вираз 0,6х • 2,5у.

• А Іоху

3. Обчисліть різницю 9 - 5— . 7 •

А

4І 7

• г 37

4. Руда містить 60 % заліза. Скільки треба взяти руди, щоб отримати 72 т заліза? • А 120 т

• Б

• в

• г

220 т

100 т

140 т

Частина 2. Завдання 5-7 виконайте на чернетці та запишіть тільки відповідь. 5. З вершини прямого кута КОР, зображеного на рисунку, проведено промені ОЕ і ОР так, що АРОР = 49°, АЕОК = 65°. Обчисліть градусну міру кута ЕОР. Відповідь:

\Р Е

'

6. Знайдіть значення виразу 3,2 • 0,3 - 2,5 : 5. Відповідь: 7. Одна сторона прямокутника дорівнює 6 см, а друга — у 5 разів більша за неї. Знайдіть площу прямокутника. Відповідь: 51


Части на 3. У завданнях 8-10 наведіть повнерозе'язання. 8. Розв'яжіть рівняння р\

э з е

(х -10):9= 15.

—.—

іш і 'я.ЩТ

і • •

|

. • .

..— .... .

|

, і

|

• •

1

.

. '

...

, •:. .

В ідпА06іді

|

• .

..

і ;

:

..

І

і'

І

|

9. Відстань між двома селищами дорівнює 28 км. З цих селищ одночасно в одному напрямку вирушили мотоцикліст і автобус. Автобус їхав попереду зі швидкістю 42 км/год, а мотоцикліст їхав зі швидкістю 56 км/год. Через скільки годин після початку руху мотоцикліст наздожене автобус? РЬз&яЬапші

..

: • ••

.

. .

і •

: .

|

.

]

• .

• • —

і •

.

. •

в ідп 06іді

'

і

.

і

10. Знайдіть усі натуральні значення я, при яких дріб — - — буде неправильним. 7га-6

РЬзвяіаіін4

...

]

• . ' ' >

'

.

;

•• •

,

] •

•!

• • :

1

.. .

• •

• • •

N.

.

• ——

]

• • •

І і

|

• -

.

. .

• .

• •

\Вїдгіоеіїді і 52

- —

Оцінка

і


Місце для штампа навчального закладу

ПІДСУМКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА З МАТЕМАТИКИ учня (учениці) 5

класу

Варіант 25 Частина 1. У завданнях 1-4 позначте одну правильну, на вашу думку, відповідь. 1. Укажіть правильну нерівність: •

А

1>ІІ 10

.

• 23 24

Б 20 24

• 3 12

в 1 12

• 11 12

>

г 3 2

2. Спростіть вираз 0 , 6 т • 0,5п. '

• А 0,3 тп

• в ЗОТГА

• в 3 тп

• г 0,03ТТГ

3. Обчисліть різницю 6 - 2 —. •

А

Б

в

г

2— 2І 5 5 5 5 4. Вершкове морозиво містить 16 % цукру. Скільки кілограмів морозива виготовили, якщо було використано 64 кг цукру? • А 200 кг

• Б 250 кг

• в 400 кг

• г 500 кг

Частина 2. Завдання 5-7 виконайте на чернетці та запишіть тільки відповідь. 5 . 3 вершини прямого кута МОИ, зображеного на рисунку, проведено промені ОА і ОВ так, що /.МОВ = 62°, /АОЫ = 70°. Обчисліть градусну міру кута АОВ. Відповідь:

М

п —

/ N

6. Знайдіть значення виразу 2,6 • 0,4 - 2,4 : 6. Відповідь: 7. Одна сторона прямокутника дорівнює 15 см, а друга —у3разим е н ш а від неї. Знайдіть площу прямокутника. Відповідь:.• 53


Части на 3. У завданнях 8-10 наведіть повнерозе'язання. 8. Розв'яжіть рівняння (х -10):9= 15. Розв'язанні 1

і 1

. •

_

і .і '' 1 .. і

Відповіді К

9. Відстань між двома селами дорівнює 36 км. З цих сіл одночасно в одному напрямку вирушили велосипедист і мотоцикліст. Велосипедист їхав попереду зі швидкістю 18 км/год, а мотоцикліст їхав зі швидкістю 30 км/год. Через скільки годин після початку руху мотоцикліст наздожене велосипедиста? Розв'язанні і •

і

-

.... ..

„:

і .

-

•І

••

""""

""""

і і

.:

• .

..

:

•і 1 і|

Відповіді 10. Знайдіть усі натуральні значення п, при яких дріб Розв'язанш і

• ••

— буде правильним.

<

. ...... •

" І..

"

|

-

] •

] Г""

і |

.. . -

В дг 06іді 54

Оцінка

і


Місце для штампа навчального закладу

ПІДСУМКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА З МАТЕМАТИКИ учня (учениці) 5

класу

Варіант 26 Частина 1. У завданнях 1-4 позначте одну правильну, на вашу думку, відповідь. 1. Укажіть правильну нерівність: • 9 17

А 11 17

В

• 7 15

1>і 2

в 4 15

• 1 11

г 1 13

2. Спростіть вираз 0,2а • 2,5Ь. • А 50аЬ

• в . 0,5 аЬ

• в 5 аЬ

.

П г 0,05а&

2

3. Обчисліть різницю 7 - 1 — . •

А

5— 3

в

в

5— 3

ві 3

г 3

4. Сплав містить 28 % міді. Яка маса сплаву, якщо він містить 56 т міді? • А 350 т

• в 300 т

• в 250 т

• Г• 200 т

Частина 2. Завдання 5-7 виконайте на чернетці та запишіть тільки відповідь. 5. З вершини прямого кута ЕОР, зображеного на рисунку, проведено промені ОК і ОР так, що АЕОР = 44°, АКОР = 65°. Обчисліть градусну міру кута КОР. Відповідь:

.

.

Е

°

Р

6. Знайдіть значення виразу 7,8 • 0 , 2 - 1 , 5 : 3. Відповідь:

."

7. Одна сторона прямокутника дорівнює 15 см, а друга — у 3 рази менша від неї. Знайдіть площу прямокутника. Відповідь:

. • 55


Части на 3. У завданнях 8-10 наведіть повнерозе'язання. 8. Розв'яжіть рівняння (х -10):9= 15. Розе •язапш1

І

І Ґ • і

! . ; і

:

_

Відповіді К

••

.

9. Відстань між двома селищами дорівнює 48 км. З цих селищ одночасно в одному напрямку вирушили два мотоциклісти. Мотоцикліст попереду їхав зі швидкістю 48 км/год, мотоцикліст позаду — зі швидкістю 60 км/год. Через скільки годин після початку руху другий мотоцикліст наздожене першого? . " і-і Розвязанш ; 1 . і ............

"

'

-

....

.

_„„„ _

. ....

' .І

• ...

"

• •

;

_

г ""і

• • •

В дп,06їді

і і

• .

і

а-1 10. Знайдіть усі натуральні значення а, при яких дріб — буде неправильним. 4а + 11 1 РбзІЇязанш 1 і . . І •

• •

__

...

.

.... ,

.

•,_

1

і..;

—І

і

., • — - .

•—"•"

~ГГ

• .

-

• !

• .1 Відповіді 56

-

Оцінка


І Місце для штампа навчального

закладу

ПІДСУМКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА З МАТЕМАТИКИ учня (учениці) 5

класу

Варіант 27 Частина 1. У завданнях 1 -4 позначте одну правильну, на вашу думку, відповідь. 1. Укажіть правильну нерівність: •

А.

.5

7

12

'

Б

'

;

і

9

к ! -

і <

г

3

5

19

19

20

3

4

- :• Б

в

12

'

; п в

2. Спростіть вираз 0,2а • 1,5Ь. •

а

3 аЬ

ЗОаб

0,03а&

0,3а6

г

З

3. Обчисліть різницю 5 - 2 — . •

А

Б

в

г

СС 1 00 00

. ЗІ 2І 2— 8 8 8 4. Розчин містить 1 4 % солі. Скільки грамів розчину треба взяти, щоб у ньому містилося 28 г солі?

ПА 140 г

• г 280 г

••в 200 г

• Б 400 г

Частина 2. Завдання 5-7 виконайте на чернетці та запишіть тільки відповідь. 5.3

вершини

прямого

кута АВС,

зображеного

проведено промені ВМ і ВК так, що ААВК=

на

рисунку,

76°, АМВС = 65°.

Обчисліть градусну міру кута МВК. Відповідь:

...

. •

6. Знайдіть значення виразу 2,4 • 0,8 - 4,2 : 6. Відповідь:

-

7. Одна сторона прямокутника дорівнює 12 см, а друга — у 3 рази менша від неї. Знайдіть площу прямокутника. Відповідь:

__ 57


Частина 3.У завданнях 8-10 наведіть повне розв'язання. 8. Розв'яжіть рівняння 9(х - 5) = 72. Розе 'лсшьІШ* •

. •

|

. •

і

:

• ••

Відповіді

9. З двох селищ, відстань між якими дорівнює 18 км, одночасно в одному напрямку вирушили пішохід і велосипедист. Пішохід ішов попереду зі швидкістю З км/год, а велосипедист їхав зі швидкістю 12 км/год. Через скільки годин після початку руху велосипедист наздожене пішохода? :і эзе я*ті іш і * —

........

—і—

І • • • •

• •

• •

>

і

і

! Відповіді

10. Знайдіть усі натуральні значення п, при яких дріб — — буде правильним. Розв'язанні 1 ——

... .

.

|

• І — -

і ї

• .

• -

Відповіді 58

і.*

.

Оцінка


ПІДСУМКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА З МАТЕМАТИКИ

Місце для штампа навчального закладу

учня (учениці) 5

класу

Варіант 28 Частина 1. У завданнях 1-4 позначте одну правильну, на вашу думку, відповідь. 1. Укажіть правильну нерівність: • 7 6

<

А 6 7 -

• 7 11

Б 9 11

• 1 5

>

в 1 4

• г 15 ^ 17 19 19

2. Спростіть вираз 0,4х • 0,5у. •

А 20 ху

• в 2ху

• в 0,2ху

• г 0,02 ху

3. Обчисліть різницю 4 -1— . •

А

2— 5

в

зі 5

в

2— 5

г

3— 5

Маса сушених груш становить 15 % маси свіжих. Скільки треба взяти свіжих груш, щоб отримати 45 кг сушених? • в • г А • Б 300 кг 200 кг 320 кг 240 кг Частина 2. Завдання 5-7 виконайте на чернетці та запишіть тільки відповідь. 5. З вершини прямого кута РОК, зображеного на рисунку, проведено промені ОМ і ОК так, що АКОЫ = 54°, АМОР = 71°. Обчисліть градусну міру кута МОЫ.

м

Відповідь: 6. Знайдіть значення виразу 3,2 • 0,8 - 1,4 : 7. Відповідь: 7. Одна сторона прямокутника дорівнює15см, а друга — у 3 рази менша від неї. Знайдіть площу прямокутника. Відповідь:.• 59


Части на 3. У завданнях 8-10 наведіть повнерозе'язання. 8. Розв'яжіть рівняння (х -10):9=15. р эзв язанші

з

І

-

!

• •

і •

_

. ..і

••

.—;

ЩЩофдг

9 . 3 двох станцій, відстань між якими дорівнює 24 км, одночасно в одному напрямку вийшли два поїзди. Попереду йшов поїзд зі швидкістю 58 км/год, позаду — зі швидкістю 64 км/год. Через скільки годин після початку руху один поїзд наздожене інший? і Розв'язання1 ) •• •

І

• .

• • •

|

І

і

|

• .

і • -

-

І

;

ц |

1

Відповіді

і. .

10. Знайдіть усі натуральні значення Ь, при яких дріб і Р,рЗвЯіть\НІ ;

26 + 5

буде неправильним. —

і

!

-

" •

• •

• •

! !

• • •

!|

-

_..

і і . . _

.

• " • .і

:

і •

'

• .

|

..... - ' •

• •

Відповіді 60

— і

;

••

'

Оцінка

і


ПІДСУМКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА З МАТЕМАТИКИ учня (учениці) 5_

класу

Варіант 29 Частина 1. У завданнях 1-4 позначте одну правильну, на вашу думку, відповідь, 1. Укажіть правильну нерівність: •

А

1 —

12

.

1 >

7

Б

• ' / ' • В ;

г

8

11

19

19

7

9

17

17

ЗО

• Б 0,096с

• в 96с

• г 906с

.

і > н

2, Спростіть вираз 0,6с • 1,56. • А 0,96с 3. Обчисліть різницю 5 - 2 —. 7

А

Б

в

г

2— зі 2— 3— 7 7 7 7 4. Солодкий напій містить 12 % цукру. Яка маса напою, якщо він містить 60 г цукру? • А 300 г

• Б 500 г

• в 400 г

• г 450 г

Частина 2. Завдання 5-7 виконайте на чернетці та запишіть тільки відповідь. 5 . 3 вершини прямого кута АОВ, зображеного на рисунку, проведено промені ОМ і ОІУ так, що ААОМ = 75°, /.ИОВ = 41°. Обчисліть градусну міру кута ЫОМ. Відповідь:

^

А

6. Знайдіть значення виразу 3,6 • 0,3 - 2,8 : 7. Відповідь: 7. Одна сторона прямокутника дорівнює 13 см, а друга — на 7 см більша за неї. Знайдіть площу прямокутника. Відповідь: _ 61


Части на 3. У завданнях 8-10 наведіть повнерозе'язання. 8. Розв'яжіть рівняння (х -10):9= 15. Розв'язанні і.

'!

• • • •

: . •

"• •

Відповіді к

• і •і

••

9. З двох міст, відстань між якими дорівнює 52 км, одночасно в одному напрямку вирушили вантажівка і легковий автомобіль. Попереду їхала вантажівка зі швидкістю 36 км/год. Через скільки годин після початку руху легковий автомобіль, який рухався зі швидкістю 62 км/год, наздожене вантажівку? ! )ЗЄ'я.тьш і ' -

_

• • •

Г

І

• •

і

]

.

І

_ •

1

1

.

і

Відповіді

• .

10, Знайдіть усі натуральні значення т, при яких дріб • 36 Розв'язанні

.

буде правильним.

II „.:.

~~—

] І

і

: |

•-—:

;

|

:

Відповіді 62

і

Оцінка


Місце для штампа навчального закладу

ПІДСУМКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА З МАТЕМАТИКИ ' учня (учениці) 5 _

класу

Варіант ЗО Частина 1. У завданнях 1-4 позначте одну правильну, на вашу думку, відповідь. 1. Укажіть правильну нерівність: •

А

в

.

41

5 17

8 17

Пв 3 •

2 <

11

11

в

г

7 —

8

8 >

7-.

2. Спростіть вираз 0 , 4 т • 1,5д. • А 0,06т п

Б 60 тп

0,6 тп

• Г 6 тп

3. Обчисліть різницю 8 - 3 —.

А 5І 6

в 4— 6

в 4— 6

г

• ^6

1

4. Руда містить 8 % заліза. Яка маса руди, якщо вона містить 24 т заліза?

А

250 т

• в 300 т

• в 200 т

• г 150 т

Частина 2. Завдання 5-7 виконайте на чернетці та запишіть тільки відповідь. 5. З вершини прямого кута ЕОР, зображеного на рисунку, проведено промені ОА і ОВ так, що АЕОВ = 56°, ААОР = 47°. Обчисліть градусну міру кута АОВ. Відповідь:

Е

^

6. Знайдіть значення виразу 2,8 • 0,6 - 1 , 6 : 4 . Відповідь: 7. Одна сторона прямокутника дорівнює 24 см, а друга — на 14 см менша від неї. Знайдіть площу прямокутника. Відповідь: 63


Частина 3. У завданнях 8-Ю наведіть повне розв'язання. 8. Розв'яжіть.рівпяння 8(х - 4) = 56. Розв'язанні

і

_ •

.

-

1 • і •

Відповіді

!

9. Відстань між.двома селищами дорівнює 16 км. З цих селищ одночасно в одному напрямку вирушили два велосипедисти. Перший велосипедист їхав попереду зі швидкістю 12 км/год, другий — зі швидкістю 20 км/год. Через скільки годин після початку руху другий велосипедист наздожене першого? Розв'язанні і .Ц і

-

-•"— •

" .

_______

.

• • . .

1

:.

і Відповіді

10. Знайдіть усі натуральні значення а, при яких дріб •. •— буде неправильним. 5а +12 Розв'язання

І

.

І

.

••

'

]

: .

і ...

'

І

. . : - . -

1

Відпов іді 64

х. •

Оцінка


И И З г і д н о з наказом Міністерства освіти і науки України від 16.02.2011 р. № 141, у 5-8 класах загальноосвітніх навчальних закладів проводитимуться підсумкові контрольні роботи за посібниками, визначеними Міністерством освіти і науки України:

НІМЕЦЬКА МОВА

МАТЕМАТИКА Підсумкові контрольні роботи

Підсункові контрольні роботи

ФРАНЦУЗЬКА МОВА Підсумкові контрольні роботи

Підсумкові контрольні роботи

Вступ до історії України Итоговые контрольные работы Підсумкові контрольні роботи

УКРАЇНСЬКА МОВА

НІ РУССКИЙ ЯЗЫК І

ДЛЯ школ с русским языком обучения I Итоговые контрольные работы

Підсумкові контрольні роботи класс

Якнайкраще підготуватися до підсумкових контрольних робіт допоможуть посібники, які ви знайдете на сайті видавництва «Ранок» иплм/у.гапок.сот.иа І5ВМ 978-617-540-146-0

Навчально-методична література видавництва «РАНОК»

УСІ К Н И Г И ТУТ! К У П И Т И : ШШ.КАЫОК.СОМ.11А З А В А Н Т А Ж И Т И : \/\ЛЛЛЛ/.Е-КАМОК.СОМ.ІІА З А М О В И Т И : росНІа@гапок.сот.иа б е з к о ш т о в н и й к а т а л о г видань: (057) 717-74-55

pkr_5_ukr  

Підсумкові контрольні роботи ЗО рівноцінних варіантів Методичні рекомендації щодо проведення Критерії оцінювання . І -&gt;ттк т'-ш ' _____ А...

Advertisement