Page 1

+

,{,*щ

"{./

.н'

'н,ф,|

}**,л€н,

ъ^\ж

*#*# -

$#м+*#**-#$

*''"*;''''}#"''


ББк 24.я723 д41 ё хвале

но 0 ля вшкоршс п[а1[1{я в новчолыю- вцхов1{о мц про щес! з х!м[[ [!аутсово-метпо0шъно[ ра0ш 3 пшп[а1[ь осв|упш

юопс[с1сю

1|1[тс1стперстпво осв1тпц [

1'оукц !юра[тсш

(лшспъ 1.4/18-г-566 в10

03.03.2008 р.)

Ре:{етпзех:ти:

Б' $. \рящевськшй * зав!дуват

с'{тету' доцет1т; 1{. ]у[.

тсас}едри х{тц!! )(медь}1ит{ького ттац|оттально:'о ун!вер-

1ласко1|ь _ учител1'-1\{етодист х|м||

14.|. Ёорогпш./ _ директор 3о1ш

ш9 3

3Ф111 ]','& 4 :и. 1{и|в, €орос!вст,тсий учитель; м. }{алутц 1ва.тто_Фраттк!всько]!. обл., у;итель-методист"

Аубкове1{ь}са г. м., Р1!тгцук т" }'. [\4,1 3отттит 3 х!м!: /{ля .тгабораторт'1их ' шрактич11их роб!т та дома111}т!х екст1ери1шента"т{ь}{их 1{ос;т!.тц>:се}х},' 7 к.}1ас. * ?ер}{ош1'т!} : 1!1андр1ве1{},, 2011. 32 с.

1$вш 978-966_634-339-3 11роттот:оваттий пос!6:ти1{ скла;{аетьс'т з двох частит:, я:тс|. ш|о}к11а використовуя1{ два окреш!их 3от1тити. .(ля цього гтеобх|д:ло, роз!гттув:пи скр!птси, вийттятут оди|{ 3отттит 3 другого | зттову стср!пити |х олсрешло оди:т в|д од||ого. 3а зшт!стошт | етруктц;ок) зош1ит в!дпов|дао .титттт|й на:;чаль:т|й |1рот'раш:| з

вати

для 7 хсласу загадь|1оосв|ттт!х !1авчальт{их затс.::ад|в. )/ пертш!'й частитт! пос|6ттика передбатетто вико1!аш11я 8 лаборатор1тих' 3 тлрактинттих ро6|т. )/ друг!й _ 11ода]то безцечтт| ц!кав1 по6утов| експери1ие1ттальтт| 3авдаппя для до]иатшшьо! роботи 1гитт|в, проведення ,{|{их 1{е шотребуе с1{дадт1ого обдадгтат*ття. .{лят уит*!в '7 т<ласу, вчитед{в та студеттт|в т:едагог{н|1их }тавча.}тьних заклад1в. х!.тш||

ББк 24.$723

Бс] шрава

3ас.геро>кетт|

т$вш

9

7в_966_634,-3

@ 1'. /!уб'гсо1}е111,ка,

о то}з

А1} г! 3}т1з гевсгуес1 3

9_3

т. м]щук ,2оо7

"А[андцр|т;ет1т,'',

2011


доРогий сшмиклАснику!

|[ропонований вот:лутт е складовото навчально_ш|етодично:о котшплекту ! :и!стить завдан}тя для виконання лабор&торних' практичних роб!т у тпкол! та бевпечгтих х1м!чних експеримент!в удома. )0:и!я - експериментальна наук8. 1ому перед тим як виконув&ттт досл\ди, ува}к11о пронитай теоретичн| в!дошлост! у п!друнт'ику та згадай правила тех_ н!ки безпеки в х!м!тному каб!нет!.. 3а наймент1|ого сумн!ву звертайся до вчителя та лаборанта !,гте роби н!того }т& влаоний роасуд. .{оматшн!й експе_ риме1'т !з нештк!д]!у[ву1му| та доступними речову1'1аму| зд1йен:ой ли1це п!сля того' як вивчи11т теоретичний матер!вл ! одерэтситд на це дозв!л батьк!в. €под!ваемося' що цей воштит допомо}ке тоб! та вчителев! у п!дготовщ1 та проведен!т! лабораторт1их ! практи.лних роб!т. Баакаомо усп!ху!

11РАвилА твх1!1ки впвпшки п1д чАс Ровоти в х]м1чному кАБ1!|пт1 1'. 8абороняеться пров0дити стороттн! досл!ди. 2. Ё!м!чн! речови}1и для доол1д!в бер!ть у к!лькостях, передбачених !нструкц!ою. 8кщо в опио! досл!ду цього не вка8ано, то сл!д пам'ятати, що твердо! речовини потр!бно брати приблизно третину чайно! лоа1ски' а р!дини _ 1-2 мл. 3. Речовини не мо}к[|а брати руками ! кутштуват!т н& смак. 4. Ёористу|очиоь спирт!вкото' не вапал:ойте 1! в!д !ншто! спирт!вки, бо мо+тсо пролитиоя спирт ! виникне по}{се}тса. б. 1|],об шогаоити полум'я опирт!вки, !! треба вакрити ковпачком. 6. |!ри нагр!ванн! направляйте отв!р проб!рки в б!к в1д себе ! сус!д!в. 7. Ровпочинайте нагр!ваттня вм1сту проб!рки з! слабкого прогр1ву во!о! проб!рки (2-8 рухи полум'ям), а пот!м нагр!вайте ту чаоти}1у проб!рки' де внаходиться речовина. 8. }{е заглядайте в посудину, в як!й кипить р!дина. 9. $е м!няйте кри1шечок в!д р!зних склянок. 10. 3ивнач&}очи речовину эа з8пахом' }1е охиляйтеся над отвором поеудини' не вдихвйте пару чи газ н& повн! груди. 1{об випробуввти речовину на вапах' спрямовуйте долонею руки пот!к пов!тря в!д отвору посуди}1и до носа. 11. Ёе вутлутъайте литдк!в реактиву з проб!рки н&аад у оклянку, з яко! в!н був узятий. 12. 3вгр:птки рёчови}1 з.тпдвайте у спефаль}{о цризт{ачену д/1я щього пооудр{ну. 18. Фообливо обереэкним треба бути п!д нас роботи з кислотвми ! лугами, як! моэкуть викликати оп!ки, по1]1кодити одяг.


(.птелц м1сш{ь)

пРА]сгич}{А РоБ0тА п!1 БудовА полум'я. нАипРост|]ш| оппРАц[| в х|м1чному шкспвРимвнт| ]|!етпо: ву1вчу!ту! 6удову полум'я; 11авчитися викотгувати окрем! операцЁ

в х!м!нвотшу експеримент! _ користуватися нагрБними приладами, в!дбщ>а_ ти певй порц!] речовин' перем!пувати, нащ>Бати речови]1и. @ б по0 т+ошт' я !по Р ечо вш'{ш.. сй9ка, сфники, натр!внтй г|рилад (сухе пальне' елекцх)нащ>|ван, спирг1вка)' пггатив 3 лапкок) ! :тту(}тото, ц)имач д'{я щроб!рок, |шпатель' порцелянова ча111ка' ст{'1яЁка об'емом 50 :шгл, вода у цроми_ ватпд!, т1пгатив з проб|ркашти' с1{пя}{а па.]1и!1ка' кухонна сйь (!.[а€1). х1д РоБоти

Бивч*'', |[осл!довн1сть д!й

#ж'**

3авдання' запитап!ня

3апал!ть св!чку. Розгляньте полум'я.

1{о в!дбувасться з матер1аглом св!чки:

а) безпосередньо б1ля гн1ту;

б) у середн |й чаетин1

полум'я?

шолуш[,я € постереж(ен[| я' в[дшов|д|,

р!внян!|я реакц![


[{оьл|ст|ть у середн}о

частину п0;:ум'я порцелян0ву

!1а1шку.

8пишг!ть спостере)кення. 9им мо)кна г}ояснРпти нер1вноь*1рн|сть

розм|щення сак{ на чаш:ц!?

|[ор!в няйте зовн|тшн!й

|{озна.гте на маг|}онку

вигл'{д

тр}1 головн!

1]о"]1у}у1'я

з

ма]1}0нком.

зони

полушт'я.

(1) теьлний кощ-с

-

найних{ча

температура (гор{нгтя ьлай:ке не в|дбуваеться) (2) ёв1тлр:й когус {згоряння ч&стини р0човин}1' розкдаданн'[ ре1шти з утворен}1'{м гор}очих га31в | частинок са}к|). (3) Безбарвний кощ,с _ найвища теь,,{шература (повне згорянн;{ рсчо_ вин з утвороння1\{ вуглекислог0 газу | води), найкратт{& дл'{ нащ1вання 3она"

Бшсшовотс. 1. |{|д час проведення х!шт!чних досл!д!в нагр!вати речовини шотр!бно у ( ) настин! полу1ш'я, де те1у{пература .

2. Ёеобх!дно застер!гатися переносити нагр!тий скляний посуд у

(

р13нищ].

)

настину полушл'я,

ш{об

запоб!гти його руйнуванн}о внасл1.док

-

Аосл|д 2 11ршготува|!шя розтппу сол| 1[1пателе:и в!дбер!ть !з банки невелику (1/3_\/4 чайно[ лоэтски) порц!то кухонно[ сол! ! по:ш!от!ть !| в х!тш|чну склянку об'етшом 50 ш:л. ,[олийте до сол1 води (не б!льтше полови[{и склянки) ! перетш|тпайте скляното паличкок) до повного розчи1{ення речовини.


.(осл|д 3 11ереливанпя розчи[|у Фбереэкно перелийте частину ро3чину сол! з! с}ш!янки в тщоб!рку до |/37/4 [| об'еплу. |{!сля цьот0 перелийтте при6"тптзно 2 мл розт'|11у (2 см виссуги проб!рки) !з пертшо! проб|рки в шугу. Фбтадв| проб|рки поставте у 1штатив. ,4осл|д 4 Ёагр1вашня р!дини в проб|рц1, закр1плотг|й у :штатив1 |[осл!довгт!сть д1й

3авдан [пя' 3ашита![!!я

ш

остФре}к0|!

х[

я'

пз

гп сз

в йд!,

р[в}!н!!ння реакщ1?

|1роб!рку |з 2 мл розчину сол| закр1п!ть похило у лапц! |11татива, б!ля отвору проб{рки

,2). 3апагг|ть }!агр вач. Б|дрегулюйте висоту полох(ення лапки так, щоб них(ня (магл

|

частина проб|рки

у верхн{й частин! полум'я. перебуваг1а

&[ал' 2' т{ому не можна

закр|пити проб!рку на !? середин|? 3ро6|ть п{дпиои до мш1!онка.

1

|

2 {1

Б!зьм!ть нагр1ван у руку | р1вном1рно

рох(ення. Ёе допус-

проб1рку. |1оотавте

проб|рки ! 11ри над_

Фшишл1ть спосте_

прогр!йте вс1о

нагр|вач п!д проб|рку нагр{вайте розчин до

закипання.

$н"грЁваттэтят р1дини

в& д0х1Фм0гФ}0 1шт&тив&.

кайте викиду р|дини

!

м|рному кип!нн! р!дини в1дотавляйте чао в|д ча0у нагр1ван'


8{дставте г*агр{вач, не гасячи, А\1, }1аступного д0сл 1д}.

[осл|д 4

}{агр|ваг:тхя р1дипли в проб[рц!, закр1плегг!й у проб1ркотри:иан| !!]осл!А,Фвхц|сть д;й

3акр!п1ть проб1рку з розчином сол; у

проб!ркотримач!.

|-{!сля р|вттом !ргтого нагр|вання вс1с?

3

авд ап !!я' зап[{та!| !!я

(постере}|{е!|

н

я'

в1д

пов!д!,

р1вппя|[!|я реакц1т

9

як!й частин| проб!рки треба закр|пити проб1рко_ триман? 9ому?

проб1рки продов)кте г*агр!в ання т|сд час_

тину:, А€ м|ститься

р!ди:та. Акт1льки розчи}{ 3акипит1,,

в!дставте сгтирт1вку

!

погас;ть }[, накрив1ши ковпачком.

Ёе виймаючи проб|р.у Ёе ставте гарячу |з проб|ркотр имача,

проб|рку в

в|1лийте розчин у

пластм аоовий гштатив

склянку | поклад|ть проб1рку разом

3

проб1ркотримачем на спец|альну п{дставку для охолод)кення.

!

Ёа мал. 3 домалтойте проб1р^у з р!дино}о'

пам'ята}очи про

}[

розм1щення щодо тримача ! властивостей

полум'я.

1!1ал.

3. Ёагр!вання р|дини

3а допо]шогото проб|ркотри1шача.


3шсново1с'&ля вивчення в;{астивостей речови11 :теобх:дно

Фщ!нка

(.птст:о йс,шъ)

]тАБоРАторний досл1д }.!}1 озндйомлшння 3 Ф!3ичн'1м*1 влАстивостями Рпчовин *1етпл,: навт{1тпися шорБктоватлт речовиЁи' характеризуватэт йй влтастттвост|, виявляти залеэ*сп!сть м1яс властивостями речовин та 1х використа1тням. @бпо0шошт!,я, п]о ре&1с7пшвш.' 11тгатив з про6!рка:ши' тттпагель або до'|!{ечка' дов!дтик 3 х!1!1|!' сатл[ц>а, цэаф!т, пйогтласт, вода.

х|д РоБоти

Розгляньте втддая! ва]ц речовътнтл | ви3начпе основн! ознаки: - атрегатний стан при к!мнатн|й температур! (агрегатний ста1т не е ф1зи.лЁок) властив!ст:о, а.]1е' описуючи речовини, його обов'язково треба вказати); - зовн1пп{й виг.,тщд (криста-тпшси' поротшок, д:|бЁ кусочки дов!.тьно! фрт,шп);

_

кол!р;

_ 6;штск; - запах;

_ розч!пп{!сть у вод (неве;пшсу порц1ло }ючовини за допомот!о1о ттш:ателя аф лоя{е][ки по:ш!ст!тъ у гщб!рку, на.тппйге 0,5-1птл вод$.!' переш{|п|а,т[€' дт|я прискорет|1тя розт{инен[{я &']егка стрултуй€ тщб!ркото, тртат:а:оти ш на рБн! отей); 6


_ пласг}п:{н!сть речови]ти (здатн!сть змйтовати (фртшу при патискуванн!); _ теплощ)ов|дп!сть речовини (добре цроводить вона тепло щ н!); _ ц/сгину' електрощ>ов1дт!отъ' температ}{ру тштав.'!ення | кип1:тня (за дов!д-

ником). Результати спостере'*сень 3апи1ш!ть у таблицто. Ф!зичп| властивост| решовип Фсновн1 ознаки для пор!вняння 1.

Речовини [ел1тра

[раф|т

|{!нопласт

Агрегатний стан (за звичайних умов)

2. 3овн1тшн!й вигляд 3

' (ол1р

4. Блиск 5. 3апах 6. Розчинн1сть 7

.

]ластичн!сть

8. 1еплопров1дн|сть

9. [уотина (легпш| або вокч| за воду) 1

0. Блектропров |дн1сть

Базв!ть властивост!' под|бн! для двох (трьох) речовин.

8 якими ф|зинними властивостями пов'язане в!доме вам

цих речовин? 8шсш()вок.

застосува}1ня


(тисло, м!сяць)

о3нА*"'##тн+Ёжт##"*;их

тип1 в

Р1етпо: ро3глянутд 393ц!тттц!й вигляд речовин; навч1дгися розр!зняти речовини прост| ! складт|, метали ! неметали. Ф6по6нотд,],я тпо Ре&к!пшвш.' ]ючовини у ск'[янках 3 етик9гками за вар!антами' вказаними вчителем: вар!лнпт / _ цукор, кальцй карбонат (крейда), траф!т, м!дь; вар[анпъ.|/ _ парафй, алтом!.ттй, с!рка, натр!й ы{ор1ц (кухонна сйь).

!вооо! 1ехн!ка безпеки.

х!д РоБоти

Розгляньте видан! ва1и речовини, зверн|ть увагу на [хн! назви. Ёазва

речов?|11у4

[1роста речовина мет'|л

неметал

[кладна

Фрган1чна $еорган1чна

речовина

речовиъ1а

речовина

Бияв|.ть серед них прост! (метали, неметали) ! стс.тладн| речови1ти' а тако}тс орган!нн! ! неорган!нн|. 3аптдтт!ть у таблиц:о на:}ву коэкно! речовини | вка.:тс!ть !:. тип знаком "*'' вщпов1днош{у стовпчику. у Бшсшово,с. 1!1етали та не}дет а][у!' мо}1{на розп|3нати 3а . 1!1ет а][у[ в|др|знятоться ви неметагл|в 3а ( вканс1тпь о3на!сц ).


(нисло, ш:!еяць) "т1АБоРАт оР11утй' до сл1д п! 3

о3!!Аки х|мтчних РвАкц1й Р7етпо: ознайоштиту|ся' в характерними ознакатши х!ш:!чних реакц!й, закр1пити !{а практиц! 11оняття х!м!чних реакц!й, удосконалити вм!ння поводитися з х|шт!чнишли речовина1!1и та 1{ескладним обладнанням. Ф6по0шош1оя !п& реотс!пшвш.'1штатив з проб!рка1ши' сода кальцинована (роз.титт }ъ1а'6Ф'), кислота хлоридна (розтин нс1)' :ш|дний купорос (рознин €ш$Ф*)' розчин фенолфтале!ну.

хц Ровоти |воао!'|ехн|ка безпеки.

|!осл!довн|сть д|й, в|дпов1дь

[постере)кення' висновки

3авданн'1. запитання

/!абораторний досл!д лъ3. |[оява забарвлення внасл!док реакц1[ Фпиш:|ть зовн|тшн|й

вигляд роз!тин|в соди фенолфтале|ну. 9и

маготь вони

забарвлення?

1


$алийте у про6[рку трошки розчину соди

Фпиш_т1ть

1-2 крапл1 розчину

3'являетьоя

фенолфтале?гту.

забарвлення?

ошостереж(ення. .{ке

в|дбул аоя х!м!чна реакц1я? ,$,ка !] ознака?

/1аборатор}хий дослЁд л}4' Бид1лення газу внасл1док реакц![

Батийте у про6|рку

$пигш!ть

тро|шкЁ4. розчр1ну

спостере)ке}1}{я' 9}{

соди

хлорид**о[ киолоти'

в|дбул аоя х!м|.тна реакц|я? .$ка

т[

ознака?

/[аборатор||пдй досл!д .]\}5. ||оява осаду в|!асл$док реакцй? {,обавте до ро3чину каг1ьциновано] соди 1 мл купрум ({1) сульфату.

10

Фпипш|ть

спостере)|(ення.

в|дбул ася х1м|чна

реакц|я? Ака ![ ознака?


Бшст+овок.

)0м!чн! реакц!! су!]р0вод}ку10ться такими ознаками:

(нисло, м!.сяць)

пРАктичнА РоБотА ]\}2 дослтд}1сшння Ф13ичних 1 х1м1чних явищ

Р1епоо: навчитися зд!йснтовати ф|зинн| | х|:и]чн! перетворення' виявляти та опиоувати [х зовн!гшн! прояви. Ф6по0шошнл7по м&тпер]опш: !птативзпроб|ркапти, нагр!ван, щ)и1у{ачдляпроб|рок, с|рники, 111патель (лоэкка), ст{ляна паличка' м1дтий купорос (с"Бо' . 5н2о), ча1шка порцелянова, вал!зо _ о1пурки (Ре), або зал!зний цвях' вода. ?вшоа,/

?ехн!ка безшеки.

|[[осл!довн|сть д1й

х1д Р0Боти

Ёпостере)кенн'{, в1дпов|дь,

3авдання, запр1тання АослЁд

р|внянн'1 реакц|| 1

1. 3а допомого}о ло}к1(и 8питд|ть

(тшпателя) поклад1ть

трохи кристалик|в м|дного купоросу в

спостере}кення. 1ут в|дбулося п$ретворення пя!дц6р9

щэоб1рку. добавте 2 ьцл 1{упоросу на !ншту

води (т''ар у 2-3

сьл).

|1ерешс1:шайте вьд1ст

проб1рки скляно}о пали111(о}о

до повного

розътинення реъ1ов ин|1.

реъ1ов66щ"/ Ф !зр*ч}{й;\{ (Ф) .ти х!рт|"тгтхтьц (х) с

це перстворенгтя? {{_{означте його в|дпов1дною л|терою. 11


2. [1оловину розчину

Фпигш1ть

порце.)1янову ча1шку"

[ор |вняйте крист а,]\14 м|дним куп0росом за

перелийте у

3апал|ть нагр1ваи'

8|зьм|ть нагшку проб!ркотримачем 3а верхнЁо частину

сп0стерех(ення.

к0льором.

утвс)рухлаоя |нпша

рЁчовина? Ф1зичним (Ф) чи х|м1чним (х) с обереэкно нагр1вайте полу}1'ям до вид!лення процес? 1з розни1{у г|орших !

кр1{ста;ик{в речовини. 3. 8ипарте р(}зчин

досуха

! продов)кге

Фшиш:|ть

сп0стере)кення"

Ф|зичним (Ф) ни нагр|вати тверлий з&ци1шок до появи 3м!н. х[м1чним (х) с процес?

|1|д час доол|ду в!дбувалися так1 ф|зиигт! явища:

!

!ьт!чна реакц1я в!дбулася (чи н1) на етап1

у

Аослй

)

2

проб1рку |з друго}о .{,кого кольору набувас поверхня загп!за? $куай добавте к!лька зал|зних мет!}л мас такий кол|р? о]шурк1в або внес!ть 1.

частино}о ро3чину

зал1зний цвях. |{ерем !тпайте ск.']я но го папичко}о.

\2


вдомА

вкспвРимвнтуемо 1.

досл|д'{суемо влАстивост| пРоду1ст1в хАРчувАння

аркут11ах ттаперу борош:но, кухонна с!ль 96па0нош'{я тпо тпотпер|олш: '1авода' склянки' ло'тсечки. пудра, крохма.т[ь' "Ёкстра'', цукров& Розгляньте дан! ва1ш продукти ! ви311ачте: агрегат}]ий стан при к!ш::татн!й температур!; вовн!тшн!й вигляд (кристалики' порот|1ок, д:!бй кусочки довйьно! форми; потр!тъ ко}кну речовину пальцями, ви8!ть, наск!льки др!бни:ши е часточки); кол!р; блиок; вапах; випробуйте продукти 1{а с!дак (ни :шоэкна це робити в лаборатор!!?); рознинн|сть у вод! (невелику порц!хо речови1{и за допомого1о лоэкечки пом1ст!ть у стакан' налутйте 0,5_1мл воду!' пере:ш!:шайте ло)ккою); пласти.1н!сть речовини (здатн|сть зм!н:овати форму при натискуванн!). Результати спостере'кень запитп!ть у таблицто. Фсновн| озн а|с|4 пор|вняння

|{ролукти

А[хуу

боротлно

цукор

кухонна с!ль

крох},{а.г1ь

1. 3овн!:шн|й вигляд

2. }(ол1р 3. Блиск 4. 3апах 5. €ма:с 6. Розчинн1сть

7.1пастш[н1сть 8.

|устина

(легтш] або

вахс.х| за воду)

3а якими властивостями

1ио)тсна

розр!знити подан! у таблиц! продукти?

Ёазв!ть властивост!, под!бн! для двох (трьох) реиовин.


нАвчАемось очищувАти

2.

1

Ро3дтляти Рпчови}1и

Фбпо0на'шшя, !п& паотпер|али] с}{лянки 3 водо]о' ло}кечки' }кштутик вати

або тшматок бинта, складений у к!лька раз!в, господарська л!йка, п!сок, крох-

маль' кухонна с!ль, подр!бнений п!::опдаст. 11оод1довн1сть д!й

}

3

авда}тр{я,

:$&г1р1та}}! }{${

ц{и з 0дн&ковФ}Ф * воАЁ. Ёасртпт9 в ФАг1} 1шв!тдк!стю ос1датФ?ь 0,5 по}кк!т п|ст<у, & 8 вод| ъта*тФъ'1{}.{

{поот0ре}т($ шн'(} в|дпов1д!

дв1 оклян1{и н&цийт*

др}'г},'

- ст|ль!([4

кр ох},1&тю,

пере

}{1тл

са}.,1$

Фдн01!а*н*

айт9 лфж{к&}ии

.1'

реь]0Битя'|

#т<{ т-}а{:']"Фъ1]{}.1

ос|дають

1{эвидгжь:?

![оьпу-}

обтщв1 *уья1гш|.

Розд!лення

3ьт!гшайте к|

невелик1

сумЁш:Ё трьФ}; т€з*3}дЁ{х

!як1 п{*тоди

}40эк*1а

лькоот] полр16неного викорр]стати

1 сол1' Розд|'т|ть суп*|ш:'

п|ноп,:&91,', п|ску

к\'хонно|

$0{$&$:н$

|

А-гг*т

|розл|пення ц!е? |с5'шс1гш1? |й

3апр0пФ1{уйт'э,

|як| преднцети 1 ь{атер|жти, щ0

су

ва0

до},|а, ь/[ожна

вит{ориотати для розл1л0нгшт

оуьш1 тш1

.

Фпитд|ть кожний 9т&ш

ек0шерип.'{0нт)/.

3.

виготовдяомо модпл| молшкул

!па мотпер1опи.' пластил{н 4-х кольор!в, о!рники. 8а граф!вними формул&ми речови!т в}тготовте модол! молет{ул.

Ф6 по0тоош'{,я,

нын

о:о

но

|

р{

.{,\ ш |}т 3{

о:с:о


3роб|ть з ттластил!ну кульки-атоми (для коэкного елемента ов!й кол!р пластил{ну). 3'еднайте кульки аа допомогою с!рник!в_"зв'язк!в''; ко}*{ний с!рник аам!нюё одну риску граф!нно! формули молекули. 4.

виявлпння 8овнт1шн|х

вФш}{т1в

х]м|чних РшАкц1й

96па0шошшя тпо мо7пер1опи.' скля}тки в водою' ло}т{ечки' лимонна кислот&' ттит1!а 0ода' на[||атирний опирт' розчи! 6рильянтово! велегт! ("зеленка''). Ё}}*э*л{дошрт1*ть

д1й

3 а вда}{

х$${

{тт* *тфр*}}{* нр'тя,

* 3а11&1 та}:{!'{5{ ,'

8рхгот$&ля €м 0 1х'нипуж*су''

}

$пиш:{ть

дж*к *к-шянк&х ттригФтуйте р$3чини ЁФди

{

*гтФ *,-[-*

лиь**нн*[

киФ;ъ*ти- 3мэтшайт* ?х,

3м!гш

]]}

*}!с* 1{}яя,

в1лб3, д**1{ ж! ья{"тьга

айт* кри*тал!'гн:

рФа1{ц|яд? 'Ётс| тт ознат*р*?

*п*,:ш{ть

{и с

€$д1г { лиьцонщ,

$г1$(}1'ерЁ)}(*}*гтя"

!{и0л0ту

зьц|ни- под16н{ до

'

п0пФр*дгт|ж?

'*€}**рбу*.Р!*

Р три

неведи:с! *клянк}{

налийтв тр0жи води

|

А06авт$$вкФФн{нузг{их

по

1*2 :*рапл|

*'зед$н!{и".

р*3

ц*,{}"{[а',

в 1д ш

*ю{д!


9

першу склянку Фпи:ш1ть долийте к1лька крапель сттостеро)коння. {:а на1шатщного спщ"}, Б однаковий кол!р

другу - ро3читц

лимонно] кисло\А,

третя

-

для пор|вгтянн'{.

ма}оть одерэкан1

розъ!ини? 1кий висновок мо)кна зро6ътти?

"'3^|7а,люемо 6енга.}1ьський в0гонь', 3апал|ть бенгаг1ьсь кий

Фпитш!ть

вогонь.

спосторсх{0ння. т{и в1дбуваеться х1м|чна реакц1я? Ёка:пс1ть о3наки.

б. досл1д}|{уемо Ф6по0тоошюя, 7по лоотпер|опи.'

сталева дроти1{а. |{осл|довн|сть д1й

Рпчовини

склянки з водо1о' ло}1сечки' питт1а сода' оцет'

3авдання' запитання

€постере)кенн'!' в1дпов|д|

"Аосл1дэку9що пи'гну соду''

Розгляньте питгу соА}. Фпитш|ть ]| (агрог атний стан' тсол1р, характер иасток).

4


|1ерев|рте, ии

Фпитш|ть

розчиня€гься питна с,с.да в холодн|й вод1.

спостере)кен\1я.

3моч|ть сп|леву дрот|411у водою, за:леп|ть нею щохи оод\4 ! внес|ть у попум' я г&3ово! п]|у|ту1 (щоб не обп екту|о'1,

{{и гор1оча ця

дротинку }{о)кна щу\мати дерев'яно}о

прищ|пкою а6о

\

який рсчовухна? кол!р забарвл}0сться

полум'я?

|_{ро

у|а5!вн1сть я1{ого

елемента в речовутн| €в|д'1цть цей кол|р? (Аив. ла6. досл. ]\96.)

фР|маътем).

Ёа к1нчик ло)|ки

Фпигш|ть

в|зьм!ть тротшки крист€ш|чно[ соди

спостере)кення.1и

в|дбува€гъся додайто к|ль[(а крапель перотворенн'{ соди на оцту. 1нтшу реъ1овиъц? |

Бпсахс1ть ознаку1.

3роб1ть висновки.

6.

досл|д]!{вння хтм1чних гвакцтй

96ло0тоошшл тпо тшото,ер1олш.' ло}кка металева' нагр!ван, с!рники, соло_ минка для коктейлто, цукор ((''*\''Ф11), 1пш:аток накипу або крейда (€а6Ф'), розчин кислоти оцтово! (снвсоон), ровнин вапна (€а(Фн)')


!-[осл|довн|сть д1й

3авданБ$, 3апитання

(постсре}кен}1я'

в

1дпов!д1

Ёиготовдення льодяникйв Ёабер|ть в дожшу трохи Фпиш:{ть

щкру | змо.:1ть його

в$дою, $бере}кно нагр|йт0 сур!1хш до киш!ння ! кип-ят{ть

Ф|зищни&'{ *ти

х!м|чним

е проц9с'} Ётсаж!ть [[

0,5 хв'.

шротяго1у1

ёпост8р$}кенр|я.

ознаки. Ёашитш1ть р1вг*янн'1 3& под&ною спрощ*нФю *ж$}'{$ю' [1оясн|ть, ш0ява яко?

р$цовини за6еэшЁчи]та зм{ну к0льФру *ум|ш:{3р*б1ть ви0новФ}{,

*,'$''*,, *ф *+ $*0 8изначення н&явност! вуглекислог0 га3у в пов!тр! взаемод!ею пов!тря 3 вапнян0ю водою Р{атийт€

в

с1{..ч$1нк};

$пикж!ть

2-3 мл про30р0гФ

*п$#т$р*ж8нн5д-

ро3чину вапна

Ёозна*+т*, я!{* цЁ $!вище'

(вапн*тн0т води) | за

д0пом0г0 ю сФ"тт0 ь{инки для коктейлю шр0тту*т1ть ътер&3 розътин пов|?Р#, щ0 видт,Ф*ает&,


|{р оло в)кт0

пропу окшги Фпитш|ть

п*г*1тря чере3 розт1и.ж.

сг1оЁтер0}кення"

Ф|зични}''хи

х|шс1чгтим

е г1роцес? 8кал*|ть озн&1{у. Баттитш|ть р{вт*янн'1 з& поданою схе1\,{о ю - [1о"*т#н1ть, т1Ф'!в& я:со| рФъговини

эабезшеъ[ила зм1щ за 03}{спкою, {оьту? 3роб|ть висЁ{овок'

даною

со,

+

(он), *+ 0п0Ф.

3нищення накигту ро3чином оцт0во1 кислоти дв а однак0врп( Фпитш|ть шматоътки накипу або спо0т9р9ження, крейду!, якапод1бна до 11озна.тт9' яке явище

Р|зьм|ть

накипу за сво[м скл&дом. Фдин з| 1ш}у[ато*тк1в

поро!шок.

роз1тр!ть у

в|лбупооя. Ёазв{ть

його'

'[,

+

Б'$


|1ом|ст1ть зра31и |Фпиш:|ть (шлматочок | порош:ок) |спосторе)кення

} дв1 окрсм1 склянки обере}1(но налийте в

них одна|(ов|

1

об'еми

|Ф1зртчним чи х!м!чним |с процес? Бкалс|ть

!ознаки. Ёапиш:|ть р|вгтян|1я 3аподаною

о1{ц/.

схемото. |1оясн|ть, поява яко[ речов|4ну1 забезпечу|лазм1ни за дано}о о3н€ш{ою. 1оьсу?

Акийъ|инник вппивас на переб|г рсакц||? як еаьле?

€а(Ф,

+

сн*сФФЁ

с'(сн'сФФ), 7. Ф6по0тоаюшя,

дротина.

'п('

|{осл|довн|стъ дуй Ёа дно с!{лянки

(Ф,

;шотпер1опш.'скпянка, ло}|сечка' пит}та сода' оцет, с!рники, 3авданБ$, к}питання Фпитш|ть

|1|сля щи{т|4нсння Фпитш1ть '{иьп (нер 2-3 хв.), ез спостере)кення. р0акц|| запал|ть 3акр!плений на 1у|ох(на поясн1ть 3ьл| ни,

склянку.

+ Ё-Ф+

гАс|ння полум'я

насипте чайну ло}кку спост$ре}к0ння" питно] соди | добавте 2-з столов| лоэкки оцту.

А!отин| с|рник ! пов|льно огуст|ть у

-+

що в1дбулутоя?

Ёпост0р0}кенг'я' в|дповгд:


2. |!родовх{те

$к зм!нпостьоя

перем|ш:ування

забарвле |{}|я розч}'!}у?

ро3чи}|у до повно? зм|ни кольору.

Ф1зичним чи х1м!чним с процес? 8кок|ть о3наки.

3. ||еренес1ть краплю

розчину с[$1яно|о п€шичко}о на

предметне скельце' закр|плене у

проб!ркотримач.

4. Фбере)кно випарте

розчин до появи пер1ших кристагл!в,

трима}очи скельце над

полум'ям.

Акий кол!р мас твердий за:липшок? |[ор|вняйте його з м1дним купоросом. |{ро що св1дчать зм1ни?

Бшсшовок. |[ри на:р!вапн!

|

зм!шува:тв! реновитл мо'*с}ггь в|дбуватися як явища. 'так1

Фц!нка !3


(.п:е..т:ц

"т1АБоРАтоРний досл]д м4 ви3нАчвння шлшмвнтА 3А кольоРом

йс,пр)

полум'я

Р1етпо: навчитися виз}|ачати елеме}!ти 3а кольором пощ:м'я' удоско1тал}о_ вати вм1н1тя експериментувати.

Фбло0шошт'я тпс' реою,пшвш.' пальник, сфники, склят1а па.'ти!(ка' розчин натр!й хлориду (}х1а€1)' розчи1| купрум (11) хлортаду (€ш€1').

х1д Р0Боти |1осл1довн|оть д1й 3апал1ть пагпьник.

3анурте у розчин кухонно| сол| с!ст1яну паг|ичку | внес|ть !1 у

3авдання' запитання

9и зм!нгоеться забарвлення полум'я? 5{кого кольору воно набув ае?

полум'я.

Фхолод1ть п'!личку. |1ромийте 1/ у скглянц1 водо}о' занурте у

розчин купрум (11) хлориду ! знов внес1ть у полум'я. 3агас|ть папьник.

\4

Фпигш!ть

спостере}(ення. 9к1 елементи виявлено вами } Авох сполуках?

€постере)кен}ш[,

в

!дпов{дь,

р|вняння реакц1?


Бшсшовок. ||ри внесенн! в полум'я рочовин кол|р вм!нтоеться залеэкност| в!д:

.]1АБоРАторний досл1д п}5 досл1д}|свння х]мтчно! ввакцт!

(тисло, м!сяць)

Р[етпо:1тавчитися спостер!.гати за переб!го:и х!м!чно{ реакц![, утшовами [! проведе}]ня' описувати зш:!ни, що в!дбува1оться з речовинаш|и. Ф6ло0шон'{я. тпо ;шотпер1оп!ш.'1тттатив з проб!ркото, нагр!ван' три1![ач ддя проб!рок' с!рники, 1цпатель' купрум (11) оксид (6шФ), хлоридна кислота (нс1).

х1д РоБоти |1осл!АФвн1сть д|й

9

проб1рку насипте

.8кого кольору набувас

тро1шки поро1шку

купрум

(11)

от{сиду

3авданн'1, запитання

€постерех(ення'

в1дпов1дь,

р1внянн'{ реакц1т

розчин п1оля ос1данн'1 1

купрум

(11)

оксиду?

добавте 1-2 пцл хлориднот кислоти.

1{ерез 5-7 хв повтор|ть

Фпи:ш|ть зм|ни, що

спостерех{ення.

в|дбулуцся.

3апал1ть наг}э|ва.т.

зьд|нтосться

3атисн|ть проб1рку в

як

забарвлення ро3ъ1ищ,?

проб|ркотри1\,1ач| !

-{к впливас нащ!вання

оберех(но нащ|йте

на переб|г реакц1т? 15


спочатку вс}о проб[р(}, Ёапиш:1ть р1вняння а пот1м ли1ше [!астину 3 реа|щ1[, якщо |т речовиною.

продукта}{и е кущум (ш) хлор[ц 1 вода. Ака з утворених речовин

3умовп[ое зм|ну

забарвлення роз.1ину?

Бшсшово|с,.

Аля того' щоб в!дбулася х!м!чна реакц|я необх!дно:

]1АБоРАт оуний досл1д пъ6

(висло, м!сяць)

доБувАння кисн|о Ро3[слАдом г[дРогвн ппРоксиА9 нР, Р[етпо: 11авчитися добувати кисе!|ь' виявляти його, вивчити умови проход)кення реакц!|, впливу катал!затора' удоско1|ал1овати навички екопери1!1е1ттув&ти, робттттт висновки. Ф6по0шош,1,л 7по рео&'пшвш.'тптатив з проб1ркото, г1дроген пероксид (перекис водн1о н'Ф'), мат1га]{ (1!) оксид' довга дерев'яна ск!пка.

16


х!д Р0Боти [осл|довн!сть д|й Ёалийте у проб1рку 2 мл розчин} г|дроген

3авдання' 3апитання

[постере)кення,

в

|дпов !дь,

р|внянн'[ реакц1?

9и в|дбулася зм!на св1чення ск1пки?

перокоиА!. 3апал1ть

дерев'яну ск!пку, загас|ть }1, щоб вона ледве >кевр1ла, | внес1ть

у проб!рку з г|дроген перокоидом, Ё€ торка}очись розчину.

Ёасипте у проб!рку з ро3чином \1эФэтрохи (на к|ннику 1шпателя) катал1затора манган

(1у) оксиду.

Фпиш:|ть

спостере)кення.

[овед1ть за допомого}о >кевр!гочо] ск1пки, 1{Ф

га3' що вид|лястьоя' _ кисень. Ёапигш|ть

р!внянн'[ реакц|!' якщо

другим продуктом с вода. Ака з утворених !/

речовин 3умовл}ос зм1ни,

1{Ф

спостер|гатотьоя?

'

Бшстоовок. Розклад г!дротен пероксиду прискортоеться

,

реакц11

який в шроцес!

в присут}!ост!

-

\7


(нисло, шт!сяць)

пРАктичнА РоБотА п!3 доБувАння кисн[о в лАБоРАтоР11 тА вивчвння його влАстивостшй ]|4етпо: навчитися добувати кисень ! абирати га3 у посудину

способо:ш

вит!сттення пов!тря, розп!знавати його, вивчити деяк! ф!зинн| та х1тш!чн! властивост! кисн1о. Ф6 по0шошшя тпо м.отпер|опш.' лабораторний тштатив' нагр!вний придад' 111татив для проб!рок, проб1рки, проб!рка з газов|дв!дното трубкото, х!:и!чний стакан' ло)кка д'|я спал1овання речовин' 1ппате]1ь' вата' дерев'яна ск!гпса, с!рт*т_ ки, кал!й перш1анганат (1(йпФ') кРистал!нний, вуглинка (6), вапняна вода _ розчин (6а(@Ё)').

х[д РоБоти |воаш/ 1ехн|ка безпеки

|[осл!довн1сть д!й

3авданн'[' запитання

€ постер е)ке

нн'\ в|дпо в!дь,

р|вняння реатсц1|

Аосл|д 1. [обування киснк} з кал!й перманганац/ та збирання його способом вит!снеплня пов|тря 1. 3бер|ть прилад для

добуванн'{ кисн}о | збирання його способом вит|сненн'{ пов|тря (псагт . 4).

1!1ал

. 4. |{рилад

для добуваг1ня кисн1о. 18


3роб1ть надписи до

1

]\{а]!}онка.

2 ., _)

4 5

6 2. 3итхробуйтте црилад на гер}{етичн|сть:

опуст1ть к|нець

9ому вид|ля}оться бульбшшки пов1тря? -{,ке ф|зинне явищ8

газов|Ав|дв|дно{ трубки в|дбувасгься?

у скдянку

3 водого

1

нагр|йте проб1рку

тет1лом ва1шо] долон|.

3. |[опц|ст{ть у проб1р.у

кач1й перманганат на

|{о

в1дбув

ааься у

проб|рц1 з кал|й

об'сму. ||оклад1ть перманганатом? б!ля пробки х(мутик Фцитш|ть \|4

вати | закрийте

спостерех(ення.

щоо1рку газов1дв1дно}о Бка:к1ть у}{о8!, 3а яких трубкою. в1дбувасться реакц1я. Ёапишт|ть р|вняння 3а

подано}о схемого. Бкахс1ть тип реакц![.

[{Р1п9'

_> !{.,Р!пФ' *

Р{пФ,

+

о2\ 19


Фпуст|ть газов|дв|дну трубку в пороясн!й посуд, накрийте його

Фпи:ш|ть

спостере)кення.

кри1печко}о з карто}у. 3акр|п1ть проб!рку в

тримач! гптату|ва, як показано на м[!п}онку. Р|вном|рно прогр1йте усго проб1рку з кал!й перманганатФй, п|сля чого продов)кте нагр1вання частини проб1рки з речовино[о.

4. 36ер|ть кисень у х|м1чний стакан методом вит1снеь1ня

Ёа яких ф|зичних

пов!тря.

1!о в1дбувастьоя

властивостях кисн1о базусться цей спос|б? з

киснем внасл1док дифуз|?, якщо не закрити стакан ск.гтяно}о пластинкого?

за допомогого тл!точо]

!{ому сп€!.лахус ск|пка? 3роб1ть висновки щодо ф1зинних властивостей

ск1пки.

кисн}о.

5. |{ерев1рте повноту

заповнення посудину1

20


Аосл1 д 2.

Розэкарте у полум'| 1шь,1атоъ!ок

вуглини

|ор|ння вуг!лля у кисн|

Фпитш|ть

спост9ре)кення. }1]о в1дбулося з

1

внес|ть у стакан з киснем"

вуглинкою? Ёапитш1ть р|вглян}ш{

Бкайть

реакц||. |! тр\п.

-+

+

|[|слш зак|нчення

,{осл|д 3. Биявлення вуглекислого га3у *<а зм|на в1дбулаоя?

гор1нгш наг:ийгге у ск.г!янку вапгтяно[ води |

струо|ть

|[.

Фпитш{ть

спостсре)к0ння, {ому в|дбуваеться цей щоцес? Ёапиш:|ть

р1вгтянн'т за поданою

охомою. Бка:к|ть тип

роакц!!.

€а(Фн),

*

€Ф, +€а(Ф,

{ +Ё,Ф

Бшсшовот{,, $исетть мож{на добути ре&кщ!ето

$и0ень

мо}!{н

а а6утрати

$иеень мае властивост!

Фщ!нка 2\


(тисло, м1сяць) ]тАБоРАтоР|1утй'

дослщ

}Ф?

РшАкц[я кисн}о 3 м|дд1о

*1етпо: вивч].гги особливост! окисненвя м!д!, удосконалк)вати в:шйня спо_ стер1гати та робтати вис}1овки. @ б ло0 шош,{ я ]по р е &пп.швш.' паль}1ик, с!рники, м1'ща д)огинтоа' гщоб!ркотримач' купрум(1]) окс11д.

х1д РоБоти |{осл|довн|сть д!й Ёагр1йте на пов1тр| за допомого!о

нащ|вача

очище}у до блис:у м|дн} дротинку.

3авдання' запитання

{к зм|нився

кол1р

дротинки? |!ор1вняйте кол|р з| зразком кушрум (}1) оксиду. .!{ка речову1:\1а

утворилас}}

}{а

поверхн! м!д!? }1апигш[ть

р1в} 1Ё};3

реакц!?. Бкшк!ть

тип.

Бшсновот€,.

22

3 54

Ё*я;:'"о

€постере)кення,

в1дпов|дь,

р|вняння реакц|{


(.птс.тло,

м1слъ)

]1АБоРАтс)Р1шт|т дос]пд л!в вивчшння Ф13ичних в]1Астивостшй здл:зд ]|1етпо: закр!птати 3нан}{я про ф!аинЁ вдаст:твост1 зал[за, удоеконал!овати вм|ння ексцериш[енцгвати та рбити висновки. Ф6ттл,0талштоя!1ш'рео1с1!.118ш.' т1тла1,}1в з про6йртса:тшт' ![|11епа]1ь або ло:т<е.дсц дов'дник з х1м|!, зал!зо (оштцэгси, :тлалешгс! щям або тсноптси), :ша:н[ц паря(!а вод&

|воэо! 1ехнйа фзпеки.

х!д РоБоти

Розгдяньте вгцавий 3разок' визнатгпе

_

-

_

-

]

опи:ш!ть:

ац)егатний стан при кйнатйй температур!; ювн!ш}тй ш1г.,тяд (криста-тшпси, поротцок' р!бЁ щ/сот{ки дов!.тьно| фрт'пп); койр; 6;штск

;

_ 3апа)(; - рознинн!сть у вод1; - пласт]1г([н|сть речовини (здатЁсть з:шйтовати фордгу в!д натискування); _ тетштопров!дн!сть речовини (добре цровод14гь вопа те|тло чи н!); _ притягування магн!том, _ цгстину' елекц)опров!дд!сть, температи)у тш1ав.,1ення ! кип!ння (за дов1д-

ником). Результати споетере}т{ень запи1ш!ть

у

таблицто.

Фсновн! ознаки для птор!вняння 1.

Ащегатний стан

(зазвичайних умов) 2. 3овн1гшн|й вигляд 3 "

1(ол1р

23


Фсновн| ознаки

д[т,я

пор[вн яння 4. Блиск

5.3апах 6. Розчинн!сть 7

.

1ластичн1сть

8. [егшопров!дн1сть

9. 1-устина (леггш1 або вахсч1 за воду) 1

0. Блектропров1дн!сть

3 якими ф!зинними в'1аетивостями

зал|ва?

3шсюово|о,

24

пов'яватте в|доме вам з8стосува[1:тя


[!ер1од[{[{х! а т

г]вР1оди

ж

1

тт

истем а

с

ем епп'г!в /{.

е.,д

у

1т{

&{епп/{

у!

е.}|

ссв а у|1|

у11

$* .,,,'?

,.,''}

1'!':дрот с;т

Бо,:!стть

х"'{

2

6,}4?

]||т|й

,',,}}

&{*з

3

|!*ш1* " *-

н{

4

39,0}а

** ,,,,'! в Бери.гт!х]

Бор

&"$ц'+,163

А1

}у1атт:|й

А;люм!н!й

{]*

||||,,'',

.о,о18

??,'*'

€ш

&&

*'.'?3

|(штрупя "

Руб{.::1й

5

|]',',

й[ль

Бу

,^'/ -1)|о;!о

Аогстхт:л,м

?Р',.,

**в 11сз!й

?},,,'

Аш

Ашум

р?у1

-9рецщ--

2в,01*

1|тоогстт Азо1г

6ил{ц1й

Р

Фоссбоп

]-'шт1й

'|и'гатт

32

72,59

Ас

1тр1й

'с,,]]

980,',

!{8

,',,8}

[таттии',',?? Ф;:ой. цина €тиб!Ёт

?3*,,,.1,& ??в,*,

т!

мерк\Ф1и ['туть ]ш:!й

!{!об!й

,,',?1

[1{ ?3,,',

.]1ш*та:г

|'а6:п|й

']'а:лтал

204,!}

!'}ь '.|| в{ ]}:;юмб[й''-

83 208,98

Б!ср

(вт:глстгь. о.:птво

1#,*:

|

|г*'# [*

.}}

1

_ /{у0:щ

/{хсотл|от1й

л'

1в'99а

}'{е

с|

з5,4А1

Аг

Фцор Фшо

&ор

{воь:

7в,;Ё

€олен

Бг

йал:га*:

',,,3!

Бром

'','}8

}1сол:

А

011

йол!бден

1'охт:!ц!й

{

}стгуп

126,9о

''.',288 Фд

!{од

Ра|]]',', _ -

Ёазв}

слеме1пу

Ф"ру*

[{!ксль

1(об:штьт

3а.]!1зо

}(г

1ралиш1йна н'шва просто{ речовини

€о 3$.', ш! }!!кол

1|.''" Ё'е 33,'' $3,;8

1(ритггот:

Род!й

|[алш:!й

Фп

||',', [г

78',,* Р{

Фсм|й

[шил1й

|{латидпа

Рут'ен{й

''',!6

1(сено:т

Ёоль*лоам

Ро

\ц ?|'''' &с |$,,,

?{',*,

Р0и

Ретт!й

А{

г21ъ:

Астат

к{|] |!{': |Ё8:

[-&..9!ф!д4 .\14.*-_ эрб!й

*

.--- 1ув:ц|т-Ф:щ:1]_

Атом::а маса

',,'18

ви

Рп,'# })адот:

'||}т|!&э'}; -_Б"!ц

1

3|,,*'['[|Р''з';

з2 0ъ2

!1олотх|й

г}ь Ё#'з

Б;се1т ]]ср|й

Фксигстл

$

9ул"фур с|ока

Бат:ад|г]

1[ипкотд1й

$п

1!4"{;

1н.тд|й

''',!3

Ршт|й

15,яя8

у !|э,' {к 3|,''*Р[п

Аосетт

ш!й

['ел{*1

о

(исе:ть

3о,9\54

$с ||1,'' т| !;3,,.,

{0 }хз

Бао|й

5о]!ото

-7] Рг !\

$|

14'00]

|

Бй'.гге:дь

,.,,11

ш

8?'?! Ё3,,,' у 3?,'.'* 7у 6|,',,, $0 63,,* Р1о &": & |6',,' &ш {Ё','' Р.}п ?8',*' Р0

(адм|й

{

6

11и::к

6 12,0|1

6а.,,'].]

(тро:*::!й

А$

\-

(апбон

€ка:д.г:!й

}(аль:д1й

&-тх1й

{-1

!0.в1?

0![,],д [.{р!|*.'; Рц ]-цу'Рц

_{р-зд1*199у]ц[

Р:'..,: .

*-Ак'1'и!:{о1]\и

|

у|1{.,я}{о [8',* }| г ?;*,"1ь ?|,,,'{б

/1ист:поз! и

!

|

ольм!й

!

}:рб;й

|

!

?ул|й

|

Ап:!Р''.п {пп |йт1 вк|'р*5') [{!['],'; ['з #: [гп|г''''!: 1!1Ё| г',9.?': |{о! 1!9бч|й| у ц т ! * -к у.: у * -!туту [$н':ф:у:ш1РР:чудЁ _ _9-.ру:ц]!тч:4!л9!ц[

1цч,'

!

7]*'ят

{тсрб!й|

[

! .,||

'}[:отсгд!й

Ё'%'':

)!орецс!й

7{авчальтое вц0ат*тся

дуБковпцБ$А

[а.гти:та 1!|ихайл|втта

м11]1ук 1етяттда [ва:т|вт:а 3отшит з х|м!] ,т1ля .ттаборатор:{их' 1|рактич}1их ро6!т та до:шатлтт|х сксшоримошта"'|ьттих доо.:л!дэкет:ь т' к]|ас

хвалет*о 0:ья вшкоршс п'а1'!!.я в 1{авчольно-вшховпо,]пу про

сце

с|

1{ер!в:тик 1троокту Б. Фетсютс Редатстор [. /]вортсшцьтса /1|торатурт*ий ро]1актор А. €еэпе'уоова 1ехтт|.дттий рс,{ат{тор А. |рупт 13сротатлття

Р.

Ёозатса

Фбкладиш:са Ф. !|уршло 1{|дписатто д(о

друку 12. 01.. 2011. Формат 7|х84 1/|6. |ар:т!тура

<1|[к!ль:ла>.

}{рук офсетттий. 9м. ,т1рук. арк. 1.,86. Фбл'-ви7ц. арк.2,2. [1атслад 10 000. 8идав;тицтво "]!1ат:др|ветть'', св|,:цоцтво суб'екта видавттино| с|]рави дк м 3650 в\д 22. |2. 2оо9' 46|20, м. 1ерпо:т!.т:ъ, ву.т:' ?етсстильтта' 1.8. 1|сл. (0352) 43-39-62,42-39-62, тел./с}:акс (ов52) 52-43-38. Ёадрукова::о 3 готових д!аттозитив|в у 1зФ1} "?ершо_|'раф'', м. 1'ертхоп!ль' вул. 1'екстилт,тта, 18.


пРАв]лл^ БЁ3пЁки п!д чАс РоБоти в х]м!чному кАБ!нвт! ,

${яът

ж

$*{#

у,# р

ул

ч

р*

|:;\*,''фи{"}'{. .я!1 ';

ф 3А

в-#д,жж&щ*ж*{Ё н

Бф р#

р4 ж

€т ь

'1'*'

*

ж

*

$,н н}

]',.,

ф

-'.

ж

"?:

#*$д€

'

м€

ж рФжфт&, т& й&жф€тнйж*ъ #жн*&ду$&т&€

ж

ж#'#"#т $ & ,&#тщ&з&тш,*

рж&к{т#тш*ж

3 прав и^ау1и безпеки ознайоштдений: |{!дпис

.(ата

":",:'

р!'|/!//${,(11$'

шшш.гпап6г!уе|з'согп 15вш

91 8-9

66-6з4-зз9 -з

46008, ги. 1ерноп!ль 534

^/спо1шток)> <с|(нигс

тел. (0352) 5| ]|ш1|ш]ш|шшшш|

-|

6-о7

й$

.,

Dubkovecka_zoshit_z_himi_dlya_laboratornih_doslidiv_prak  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you