Page 1

InDesign CS4

InDesign CS4


Copyright

© 2009 Easy Computing 1ste druk 2009

Uitgever

Easy Computing Publishing N.V. Horzelstraat 100 1180 Brussel

Easy Computing B.V. Jansweg 40 2011 KN Haarlem

Web

www.easycomputing.com

Auteur Eindredactie Vormgeving & opmaak Cover

Frans van der Geest Ottenhof Automatisering F. van der Geest DTP & Graphic Design Sari Vandermeeren

ISBN NUR Wettelijk Depot

978-90-456-4659-6 991 D/2009/6786/2

Alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Easy Computing mag niets van deze uitgave worden verveelvoudigd, bewerkt en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, magnetische media of op welke andere wijze ook.

Belangrijke opmerking

Wanneer in dit boek methodes en programma’s worden vermeld, gebeurt dit zonder inachtneming van patenten, aangezien ze voor amateur- en studiedoeleinden dienen. Alle informatie in dit boek werd door de auteur met de grootste zorgvuldigheid verzameld respectievelijk samengesteld. Toch zijn fouten niet helemaal uit te sluiten. Easy Computing neemt daarom noch garantie, noch juridische verantwoordelijkheid of enige andere vorm van aansprakelijkheid op zich voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie. Wanneer u eventuele fouten tegenkomt, zijn de auteur en de uitgever dankbaar wanneer u deze aan hen doorgeeft. Wij wijzen er verder op dat de in het boek genoemde soft- en hardwarebenamingen en merknamen van de desbetreffende firma’s over het algemeen door fabrieksmerken, handelsmerken of patentrecht beschermd zijn.


Voorwoord door Jan Ris�������������������������������������������������������������������������14 Een woord van dank�����������������������������������������������������������������������������������15 Over de auteur��������������������������������������������������������������������������������������������16 Over dit boek�����������������������������������������������������������������������������������������������17

Inhoud

■ Inhoud

[01]  Werkruimte Deelvensters�����������������������������������������������������������������������������������������������22 Deelvensters aanpassen�����������������������������������������������������������������������23 Deelvensters groeperen������������������������������������������������������������������������24 Weergave van deelvensters������������������������������������������������������������������26 Deelvenstermenu�����������������������������������������������������������������������������������27 Menu’s aanpassen�������������������������������������������������������������������������������������28 Contextmenu’s���������������������������������������������������������������������������������������29 Sneltoetsen aanpassen�����������������������������������������������������������������������������30 Werkruimte bewaren���������������������������������������������������������������������������������32 Bruikbare voorkeuren�������������������������������������������������������������������������������34 Gereedschappen en Regelpaneel�������������������������������������������������������������39 Regelpaneel aanpassen����������������������������������������������������������������������������42 Helpfunctie�������������������������������������������������������������������������������������������������43 InDesign aanpassen met plug-ins������������������������������������������������������������44

[02]  Documenten Nieuw document aanmaken���������������������������������������������������������������������47 Hulplijnen����������������������������������������������������������������������������������������������������50 Liniaal nulpunt���������������������������������������������������������������������������������������50 Kolomhulplijnen�������������������������������������������������������������������������������������51 Liniaalhulplijnen������������������������������������������������������������������������������������51 Extra opties voor hulplijnen����������������������������������������������������������������������53 Documentraster�����������������������������������������������������������������������������������������54 Marges aanpassen�������������������������������������������������������������������������������������56 Pagina's invoegen��������������������������������������������������������������������������������������56 Navigeren: pagina's�����������������������������������������������������������������������������������57 Navigeren: weergave���������������������������������������������������������������������������������60 Document opslaan�������������������������������������������������������������������������������������62 Oudere versies InDesign�����������������������������������������������������������������������62

[03]  Tekst Maatsystemen��������������������������������������������������������������������������������������������64 Maten van lettertypes (fonts)����������������������������������������������������������������64 Basislijn��������������������������������������������������������������������������������������������������64 Regelafstand������������������������������������������������������������������������������������������64

3


Tekstkaders������������������������������������������������������������������������������������������������65 Tekstselectie����������������������������������������������������������������������������������������������68 Tekstoverloop���������������������������������������������������������������������������������������������69 Tekenopmaak���������������������������������������������������������������������������������������������71 Lettertype, corpsgrootte�����������������������������������������������������������������������71 Aan-/afspatiëren letterpaar������������������������������������������������������������������71 Tekst verticaal schalen��������������������������������������������������������������������������72 Verschuif basislijn����������������������������������������������������������������������������������72 Regelafstand������������������������������������������������������������������������������������������72 Aan-/afspatiëren selectie����������������������������������������������������������������������73 Tekst horizontaal schalen en schuintrekken��������������������������������������73 Taalinstelling selecteren�����������������������������������������������������������������������73 Kapitalen, kleinkapitalen, super/subscript�����������������������������������������74 Ligaturen������������������������������������������������������������������������������������������������74 Niet afbreken selectie���������������������������������������������������������������������������74 Onderstrepen en doorhalen������������������������������������������������������������������74 OpenType����������������������������������������������������������������������������������������������������76 Alineaopmaak���������������������������������������������������������������������������������������������79 Uitlijning��������������������������������������������������������������������������������������������������79 Inspringen en afstand����������������������������������������������������������������������������80 Initialen���������������������������������������������������������������������������������������������������81 Woordafbreking��������������������������������������������������������������������������������������81 Uitlijnen op basislijnraster��������������������������������������������������������������������82 Extra alineaopmaak�����������������������������������������������������������������������������������83 Woordafbreking��������������������������������������������������������������������������������������83 Uitvulling�������������������������������������������������������������������������������������������������83 Alinealijnen���������������������������������������������������������������������������������������������85 Opties bijeenhouden������������������������������������������������������������������������������86 Tekstbestand plaatsen������������������������������������������������������������������������������87 Tekstkaders verbinden������������������������������������������������������������������������������91 Tekstdoorloop���������������������������������������������������������������������������������������������91 Automatische tekstdoorloop�����������������������������������������������������������������91 Halfautomatische tekstdoorloop����������������������������������������������������������92 Kaders wissen en invoegen�������������������������������������������������������������������93 Tekstverbindingen verbreken���������������������������������������������������������������94 Tekstverbindingen bij tekstkaders met inhoud�����������������������������������95 Meerdere bestanden plaatsen������������������������������������������������������������������96 Ontbrekende lettertypen���������������������������������������������������������������������������96 Lettertypen installeren������������������������������������������������������������������������������97 Soorten lettertypen �������������������������������������������������������������������������������98

[04]  Tekststijlen Werken met Stijlen����������������������������������������������������������������������������������101 Alineastijlen����������������������������������������������������������������������������������������������101 Basisalinea�������������������������������������������������������������������������������������������101 (Basis)alineastijl aanpassen���������������������������������������������������������������101 Nieuwe alineastijl maken������������������������������������������������������������������������102 Algemeen����������������������������������������������������������������������������������������������102

4

InDesign CS4

Inhoud


Inhoud

Standaard tekenopmaak���������������������������������������������������������������������103 Geavanceerde tekenopmaak��������������������������������������������������������������104 Inspringingen en afstand���������������������������������������������������������������������104 Tabs�������������������������������������������������������������������������������������������������������104 Initialen en Geneste stijlen������������������������������������������������������������������104 Opsommingstekens en nummering���������������������������������������������������104 Alinealijnen�������������������������������������������������������������������������������������������105 Opties bijeenhouden����������������������������������������������������������������������������105 Woordafbreking������������������������������������������������������������������������������������105 Uitvulling�����������������������������������������������������������������������������������������������106 Tekenkleur�������������������������������������������������������������������������������������������106 OpenType����������������������������������������������������������������������������������������������107 Opties voor onderstrepen en doorhalen��������������������������������������������107 Alineastijlen toepassen���������������������������������������������������������������������������108 Lokale opmaak: plusteken������������������������������������������������������������������108 Lokale opmaak: alineastijl herdefiniëren������������������������������������������108 Koppeling met stijl verbreken:[Geen alineastijl]������������������������������109 Stijlgroep����������������������������������������������������������������������������������������������109 Alineastijlen kopiëren of wissen�������������������������������������������������������������110 Alineastijlen laden�����������������������������������������������������������������������������������110 Alineastijl 'met volgende' toepassen������������������������������������������������������111 Tekenstijlen����������������������������������������������������������������������������������������������112 Tekenstijlen maken en toepassen����������������������������������������������������������112 Stijlen maken van selectie������������������������������������������������������������������114 Lettertypen vervangen en stijlen aanpassen�������������������������������������114 Ongebruikte stijlen verwijderen���������������������������������������������������������114 Geneste stijlen������������������������������������������������������������������������������������������115 Geneste stijlen herhalen���������������������������������������������������������������������118 Geneste stijlen met GREP�������������������������������������������������������������������120 Geneste stijl op eerste regel���������������������������������������������������������������121 Stijlen Snel Toepassen optie���������������������������������������������������������������122

[05]  Tekst extra Speciale tekens en glyphs�����������������������������������������������������������������������126 Speciale spaties���������������������������������������������������������������������������������������128 Verborgen tekens�������������������������������������������������������������������������������������130 Spellingcontrole���������������������������������������������������������������������������������������131 Dynamische spellingcontrole�������������������������������������������������������������132 Autocorrectie����������������������������������������������������������������������������������������132 Woordenboek���������������������������������������������������������������������������������������133 Tekst zoeken en wijzigen�������������������������������������������������������������������������136 Glyphs��������������������������������������������������������������������������������������������������������137 GREP���������������������������������������������������������������������������������������������������������138 Artikel: hangende leestekens�����������������������������������������������������������������142 Kapitaal en onderkast������������������������������������������������������������������������������143 Voetnoten��������������������������������������������������������������������������������������������������143 Voetnoot verwijderen���������������������������������������������������������������������������144

5


[06]  Objecten Kadervormen��������������������������������������������������������������������������������������������151 Afgeronde hoeken������������������������������������������������������������������������������������153 Rechthoekkader of rechthoek?���������������������������������������������������������������153 Kaders aanpassen������������������������������������������������������������������������������������154 Kaders transformeren�����������������������������������������������������������������������������154 Referentiepunt zetten voor transformeren���������������������������������������154 Roteren�������������������������������������������������������������������������������������������������155 Schuintrekken��������������������������������������������������������������������������������������155 Schalen�������������������������������������������������������������������������������������������������155 Schalen met Schaalgereedschap�������������������������������������������������������156 Roteren met Rotatiegereedschap������������������������������������������������������156 Vrije transformatie�������������������������������������������������������������������������������157 Transformeren menu��������������������������������������������������������������������������157 Objecten kopiëren������������������������������������������������������������������������������������158 Meerdere objecten selecteren����������������������������������������������������������������159 Objecten groeperen���������������������������������������������������������������������������������160 Objecten in een groep selecteren�������������������������������������������������������160 Objecten schikken: bovenop en onderop�����������������������������������������������162 Plakken in�������������������������������������������������������������������������������������������������163 Objecten uitlijnen�������������������������������������������������������������������������������������165 Objecten uitlijnen ten opzichte van elkaar�����������������������������������������165 Lijnen���������������������������������������������������������������������������������������������������������167 Eigen lijnstijlen�����������������������������������������������������������������������������������������168 Objecten vergrendelen����������������������������������������������������������������������������169 Slimme hulplijnen������������������������������������������������������������������������������������170 Voorkeuren slimme hulplijnen�����������������������������������������������������������172

[07]  Afbeeldingen Bestandsoorten (bestandsformaat)�������������������������������������������������������175 JPEG������������������������������������������������������������������������������������������������������175 PSD��������������������������������������������������������������������������������������������������������176 TIFF�������������������������������������������������������������������������������������������������������176 EPS (bitmap)�����������������������������������������������������������������������������������������176 AI������������������������������������������������������������������������������������������������������������177 EPS (vector)������������������������������������������������������������������������������������������177 PDF��������������������������������������������������������������������������������������������������������177 Afbeelding plaatsen���������������������������������������������������������������������������������178 Plaatsen door slepen���������������������������������������������������������������������������178 Meerdere bestanden plaatsen����������������������������������������������������������������179 Afbeeldingen schalen en aanpassen������������������������������������������������������181 Aanpassen voorinstellingen��������������������������������������������������������������������181 Afbeelding bijsnijden���������������������������������������������������������������������������182 Afbeelding verplaatsen in kader�������������������������������������������������������������183 Afbeelding en kader schalen�������������������������������������������������������������������184 Afbeelding in kader schalen���������������������������������������������������������������184 Schaal en resolutie������������������������������������������������������������������������������185 Transformeren: totalen?���������������������������������������������������������������������187

6

InDesign CS4

Inhoud


Inhoud

Snel roteren en spiegelen��������������������������������������������������������������������188 Plakken in: nesten�����������������������������������������������������������������������������������189 Vrijstaande afbeeldingen�������������������������������������������������������������������������190 In InDesign vrijstaand maken�������������������������������������������������������������191 Uitknippad naar kader converteren���������������������������������������������������192 Tekstomloop���������������������������������������������������������������������������������������������194 Tekstomloop om vrijstaande afbeelding��������������������������������������������194 Tekstomloop uitzetten voor een bepaald tekstkader�����������������������195 Tekstomloop handmatig aanpassen������������������������������������������������������197 Koppelingen����������������������������������������������������������������������������������������������199 Opnieuw koppelen��������������������������������������������������������������������������������199 Koppeling bijwerken����������������������������������������������������������������������������199 Origineel bewerken������������������������������������������������������������������������������200 Afbeelding insluiten in InDesign document���������������������������������������201 Extra opties in deelvenster Koppelingen ������������������������������������������201 Afbeeldingsopties�������������������������������������������������������������������������������������202 Importopties���������������������������������������������������������������������������������������������203 TIFF en PSD������������������������������������������������������������������������������������������204 AI en PDF����������������������������������������������������������������������������������������������204 EPS (vector/bitmap)�����������������������������������������������������������������������������205 Positiegereedschap���������������������������������������������������������������������������������206  Contact sheet����������������������������������������������������������������������������������������206

[08]  Kleur Kleurmodellen������������������������������������������������������������������������������������������209 RGB (Additief)���������������������������������������������������������������������������������������209 CMYK Proceskleuren (Subtractief)�����������������������������������������������������209 Steunkleuren����������������������������������������������������������������������������������������209 Lab���������������������������������������������������������������������������������������������������������211 Kleurscheidingen�������������������������������������������������������������������������������������211 Kleuren aanmaken ����������������������������������������������������������������������������������214 Stalen aanmaken�������������������������������������������������������������������������������������214 Proceskleur aanmaken�����������������������������������������������������������������������215 Steunkleur aanmaken�������������������������������������������������������������������������215 Kleur toepassen�����������������������������������������������������������������������������������216 Tintstaal aanmaken�����������������������������������������������������������������������������216 Verloopstaal aanmaken�����������������������������������������������������������������������217 Verloopstalen toepassen���������������������������������������������������������������������218 Pipetgereedschap������������������������������������������������������������������������������������219 Kleuren uit afbeeldingen selecteren��������������������������������������������������219 Kenmerken kopiëren���������������������������������������������������������������������������220 Mogelijkheden voor steunkleuren����������������������������������������������������������221 Gemengde inkten���������������������������������������������������������������������������������221 Steunkleur naar proceskleur omzetten���������������������������������������������223 Grijswaarden-TIFF inkleuren met steunkleur����������������������������������224 Stalen verwijderen, bewaren en laden���������������������������������������������������225 Stalen verwijderen�������������������������������������������������������������������������������225 Stalen bewaren������������������������������������������������������������������������������������225 Stalen laden������������������������������������������������������������������������������������������226

7


Ongebruikte kleuren verwijderen�������������������������������������������������������226 Naamloze kleuren toevoegen�������������������������������������������������������������226 Kleuren overvullen en overdrukken�������������������������������������������������������227 Overvullen: trapping����������������������������������������������������������������������������227 Kleuren overdrukken���������������������������������������������������������������������������231 Vernis en overdruk�������������������������������������������������������������������������������233 Kleurscheidingen op beeldscherm voorvertonen���������������������������������233 Kleurbeheer (colour management)��������������������������������������������������������235 Lab�������������������������������������������������������������������������������������������������������������235 RGB naar CMYK����������������������������������������������������������������������������������������236 Profielen ���������������������������������������������������������������������������������������������������237 Profielen gebruiken ����������������������������������������������������������������������������238 Profielen in Photoshop������������������������������������������������������������������������238 Profielen instellen via Bridge�������������������������������������������������������������239 Profielen instellen in InDesign�����������������������������������������������������������240 Renderingintentie (conversieoptie) ���������������������������������������������������240 Softproof op beeldscherm�����������������������������������������������������������������������241 Kleurinstellingen afbeelding�������������������������������������������������������������������242 Profiel toewijzen en converteren voor een InDesign-document�����244 Kuler����������������������������������������������������������������������������������������������������������245 Kleurbeheer Workflow����������������������������������������������������������������������������248

[09]  Pagina’s Pagina's invoegen������������������������������������������������������������������������������������251 Pagina's verplaatsen�������������������������������������������������������������������������������251 Stramienpagina's�������������������������������������������������������������������������������������252 Stramienpagina bewerken������������������������������������������������������������������253 Stramienen kopiëren (dupliceren)�����������������������������������������������������253 Stramienen verwijderen����������������������������������������������������������������������253 Stramien baseren op ander stramien������������������������������������������������254 Stramien toepassen op documentpagina's�������������������������������������������255 Stramienitems verbergen�������������������������������������������������������������������255 Bestaande documentpagina als stramien gebruiken�����������������������255 Stramienitems bewerken op documentpagina's����������������������������������256 Objecten scheiden van stramien��������������������������������������������������������258 Lokale wijzigingen weer ongedaan maken����������������������������������������258 Automatische paginanummers���������������������������������������������������������������259 Paginanummering aanpassen������������������������������������������������������������260 Beginnen op een linkerpagina������������������������������������������������������������262 Stramienpagina's laden uit andere InDesign-documenten�����������������263 Tekstomloop van objecten op stramienpagina's�����������������������������������264 Layout aanpassen met een stramientekstkader������������������������������265 Layout aanpassen zonder stramientekstkader���������������������������������267 Automatisch pagina's invoegen��������������������������������������������������������������268

8

InDesign CS4

Inhoud


Tabs�����������������������������������������������������������������������������������������������������������271 Tabs plaatsen���������������������������������������������������������������������������������������271 Uitvultab������������������������������������������������������������������������������������������������272 Rechts uitlijnende tab��������������������������������������������������������������������������272 Tabs herhalen��������������������������������������������������������������������������������������272 Uitlijnen op teken���������������������������������������������������������������������������������273 Tabs wissen������������������������������������������������������������������������������������������273 Links inspringen en eerste regel inspringen������������������������������������273 Tabs gebruiken voor formulieren�����������������������������������������������������������274 Tabellen����������������������������������������������������������������������������������������������������275 Tekst converteren naar tabel������������������������������������������������������������������275 Tabelopties�����������������������������������������������������������������������������������������������277 Tabelhoogte en -breedte aanpassen�������������������������������������������������277 Selecteren van cellen, rijen of kolommen�����������������������������������������277 Cellen samenvoegen of splitsen���������������������������������������������������������278 Tekst in tabel vormgeven��������������������������������������������������������������������279 Tabel vormgeven����������������������������������������������������������������������������������281 Kolommen en rijen evenredig verdelen���������������������������������������������285 Wisselende rij- en kolomlijnen�����������������������������������������������������������285 Wisselende vullingen ��������������������������������������������������������������������������286 Kop- en voettekstregels����������������������������������������������������������������������287 Celopties���������������������������������������������������������������������������������������������������288 Afbeelding in een cel plaatsen������������������������������������������������������������289 Een nieuwe tabel aanmaken�������������������������������������������������������������������290 Getallen uitlijnen in een cel���������������������������������������������������������������������290 Excel-tabellen������������������������������������������������������������������������������������������291 Excel-bestanden koppelen������������������������������������������������������������������292 Opmaakstijlen voor tabellen�������������������������������������������������������������������293 Celstijlen�����������������������������������������������������������������������������������������������293 Tabelstijlen�������������������������������������������������������������������������������������������294 Gevens knippen en plakken��������������������������������������������������������������������295 Tekstopmaak met Tabellen���������������������������������������������������������������������297 Tabellen op z'n kant: Pagina's roteren.�������������������������������������������������298 Sneltoetsen tabel�������������������������������������������������������������������������������������298

Inhoud

[10]  Tabs & Tabellen

[11]  Lagen Lagen���������������������������������������������������������������������������������������������������������301 Nieuwe laag aanmaken�����������������������������������������������������������������������301 Laagopties��������������������������������������������������������������������������������������������301 Objecten op laag plaatsen�������������������������������������������������������������������303 Lagen verwijderen�������������������������������������������������������������������������������303 Lagen kopiëren������������������������������������������������������������������������������������304 Lagen samenvoegen����������������������������������������������������������������������������304

9


Stapel versus Lagen��������������������������������������������������������������������������������304 Lagen behouden bij plakken�������������������������������������������������������������������306 Lagen in PDF behouden��������������������������������������������������������������������������306

[12]  Effecten Transparantie�������������������������������������������������������������������������������������������309 Slagschaduw����������������������������������������������������������������������������������������311 Overvloeien�������������������������������������������������������������������������������������������313 Isoleer overvloei en Groep uitnemen�������������������������������������������������313 Andere effecten����������������������������������������������������������������������������������������314 Transparantie in Photoshop����������������������������������������������������������������314 Opties voor effecten���������������������������������������������������������������������������������317 Objectstijlen����������������������������������������������������������������������������������������������319 Standaard objectstijlen������������������������������������������������������������������������319 Nieuwe objectstijl aanmaken��������������������������������������������������������������320 Objectstijlen combineren met tekststijlen���������������������������������������������323 Opmaak zoeken en vervangen����������������������������������������������������������������325 Objectstijlen zoeken en vervangen�����������������������������������������������������325 Opmaak zoeken en wijzigen zonder objectstijl���������������������������������326

[13]  Paden Tekenen met het Pen-gereedschap�������������������������������������������������������339 Ankerpunten omzetten������������������������������������������������������������������������341 Ankerpunt toevoegen en verwijderen������������������������������������������������342 Tekenen met het Potlood������������������������������������������������������������������������342 Ankerpunten weggummen������������������������������������������������������������������343 Schaargereedschap�����������������������������������������������������������������������������343 Pathfinder�������������������������������������������������������������������������������������������������345 Tekst op een pad��������������������������������������������������������������������������������������346 Lettercontouren���������������������������������������������������������������������������������������347 Pathfinder en Lettercontouren�����������������������������������������������������������348

[14]  Uitvoer & PDF Afdrukken en exporteren: uitvoer����������������������������������������������������������351 Transparantie afdrukken�������������������������������������������������������������������������361 Afvlakker voorinstellingen������������������������������������������������������������������361 Afvlakken voorvertonen�����������������������������������������������������������������������362 Vier simpele regels voor transparantie���������������������������������������������363 Boekje afdrukken�������������������������������������������������������������������������������������364 Preflight����������������������������������������������������������������������������������������������������365 Open InDesign-bestanden aanleveren���������������������������������������������������367 PDF������������������������������������������������������������������������������������������������������������369 PDF X-1/a����������������������������������������������������������������������������������������������369 PDF-X/3�������������������������������������������������������������������������������������������������369 PDF-X/4������������������������������������������������������������������������������������������������369

10

InDesign CS4

Inhoud


Inhoud

Certified PDF (cPDF)����������������������������������������������������������������������������370 Exporteren als PDF����������������������������������������������������������������������������������371 PDF voor het web�������������������������������������������������������������������������������������374 Hyperlinks���������������������������������������������������������������������������������������������374 Knoppen������������������������������������������������������������������������������������������������376 Bladwijzers�������������������������������������������������������������������������������������������377 Paginaovergangen�������������������������������������������������������������������������������379 SWF en Flash��������������������������������������������������������������������������������������������379 Flash voor verdere bewerking������������������������������������������������������������381 Adobe connect now (Acrobat.com)���������������������������������������������������������381 Overige exportopties��������������������������������������������������������������������������������383 Adobe InDesign Tagged Text���������������������������������������������������������������383 Alleen tekst�������������������������������������������������������������������������������������������383 EPS��������������������������������������������������������������������������������������������������������383 InCopy-document���������������������������������������������������������������������������������384 InDesign Interchange en IDML�����������������������������������������������������������384 JPEG������������������������������������������������������������������������������������������������������384 Rich Text Format����������������������������������������������������������������������������������384 XML������������������������������������������������������������������������������������������������������������384 XML nader bekeken: een voorbeeld�������������������������������������������������������388 Afbeeldingen in XML����������������������������������������������������������������������������392 Tabellen in XML labelen (taggen)�������������������������������������������������������393 Van XML naar (X)HTML������������������������������������������������������������������������398 Exporteren naar HTML������������������������������������������������������������������������399 Postscript-bestand����������������������������������������������������������������������������������399 Grijswaarden PDF maken�����������������������������������������������������������������������400

[15]  Lange documenten Lijsten��������������������������������������������������������������������������������������������������������403 Inhoudsopgave�������������������������������������������������������������������������������������403 Genummerde lijsten��������������������������������������������������������������������������������406 Paragraafnummering��������������������������������������������������������������������������406 Genummerde opsommingen��������������������������������������������������������������409 Opnieuw beginnen met de nummering����������������������������������������������410 Opsommingen met symbolen�������������������������������������������������������������410 Lijsten met opsommingstekens naar tekst converteren�����������������411 Variabelen�������������������������������������������������������������������������������������������������411 Doorlopende koptekst�������������������������������������������������������������������������413 Indexeren��������������������������������������������������������������������������������������������������414 Indexverwijzing toevoegen������������������������������������������������������������������414 Kruisverwijzingen��������������������������������������������������������������������������������416 Subverwijzing (tweede niveau)������������������������������������������������������������417 Verwijzingen aanpassen����������������������������������������������������������������������418 Verwijzingen verwijderen��������������������������������������������������������������������418 Index genereren�����������������������������������������������������������������������������������419 Voorwaardelijke tekst������������������������������������������������������������������������������421 Kruisverwijzingen�������������������������������������������������������������������������������������423 Kruisverwijzing invoegen��������������������������������������������������������������������423 Verwijzen naar een tekstanker�����������������������������������������������������������426

11 Voorwerk.indd 11

31-12-2008 14:50:03


Verwijzen naar een deel van een paragraaf��������������������������������������426 Verwijzingen bijwerken�����������������������������������������������������������������������426 Boekbestanden�����������������������������������������������������������������������������������������427 Boek wijzigen���������������������������������������������������������������������������������������429 Paginering��������������������������������������������������������������������������������������������430 Synchroniseren������������������������������������������������������������������������������������431 Boek afdrukken, preflight, PDF-export en pakket maken���������������432 Verankerde objecten��������������������������������������������������������������������������������433 Positie van verankerde objecten��������������������������������������������������������433 Aangepaste positie verankerde objecten�������������������������������������������435 Verankerde objecten met objectstijl��������������������������������������������������438 Gegevenssamenvoeging��������������������������������������������������������������������������440 Afbeeldingen in Gegevens­samenvoeging gebruiken������������������������442 Bibliotheken����������������������������������������������������������������������������������������������443 Snippers (snippets)������������������������������������������������������������������������������444 Metagegevens��������������������������������������������������������������������������������������444 Bridge��������������������������������������������������������������������������������������������������������445 Loupe (inzoomen)���������������������������������������������������������������������������������446 Bestanden waarderen�������������������������������������������������������������������������447 Bestanden zoeken in Bridge���������������������������������������������������������������448 Scripts ������������������������������������������������������������������������������������������������������449

[16]  Samenwerken InCopy��������������������������������������������������������������������������������������������������������453 De redacteur heeft wijzigingen gemaakt in de tekst:  ��������������������454 Je maakt wijzigingen in de opmaak in InDesign:������������������������������456 De redacteur heeft wijzigingen gemaakt in de tekst:�����������������������456 Zonder Toewijzingen:���������������������������������������������������������������������������456 Met Toewijzingen:��������������������������������������������������������������������������������456 Standaard InCopy-workflow��������������������������������������������������������������������458 InCopy-tekstbestanden�����������������������������������������������������������������������458 Gebruiker����������������������������������������������������������������������������������������������458 Situatie 1 en 2: plaatsen van InCopy-bestanden��������������������������������459 Situatie 3: vanuit InDesign geplaatste teksten exporteren als InCopy-bestand����������������������������������������������������������459 Koppelingen������������������������������������������������������������������������������������������460 InCopy-tekstbestanden bewerken in InDesign: uit- en inchecken���������������������������������������������������������������������������������460 Teksten worden bewerkt in InCopy����������������������������������������������������461 Bijwerken����������������������������������������������������������������������������������������������461 Tekst ontkoppelen: uit de workflow halen�����������������������������������������462 Workflow met Toewijzingen����������������������������������������������������������������462 Toewijzing maken��������������������������������������������������������������������������������462 Ontbrekende koppelingen�������������������������������������������������������������������464 Snel InCopy-tekst exporteren en toewijzing maken�������������������������465 Toewijzingspakket voor ftp en e-mail������������������������������������������������466 Afbeeldingen exporteren naar InCopy������������������������������������������������467

12

InDesign CS4

Inhoud


Index�����������������������������������������������������������������������������������������������������471

Inhoud

Notities������������������������������������������������������������������������������������������������������467 InDesign-bestanden plaatsen�����������������������������������������������������������������469 Woordenboeken en kleuren delen���������������������������������������������������������470

13


■ Voorwoord Jan Ris Frans en ik delen passies. Z’n vrouw heeft-ie weliswaar voor zichzelf, maar mensen opleiden, ze enthousist maken voor al het moois dat een grafisch leven heeft te bieden en het schrijven van boeken en artikelen delen we met elkaar. En natuurlijk InDesign. Vanaf het prille begin voelden we allebei dat InDesign een groots opmaakprogramma was en stilletjes hoopten we dat het QuarkXPress zou verjagen. Wat weinig mensen op dat moment wisten, was dat InDesign al langer in de maak was geweest. Ontwikkelaars van Aldus (de softwaremakers die ons in 1985 PageMaker schonken) waren er al mee bezig geweest voordat het bedrijf door Adobe overgenomen werd. Frans en ik hebben in die begintijd met groot enthousiasme vele vormgevers, zowel freelance als van uitgeverijen en drukkerijen, het werken met de eerste versies van InDesign bijgebracht. De huidige uitgever zag de potentie van het boek dat je nu in je handen hebt en maakte er in kleur uitgeven boek met hardcover van. Een goeie greep, want het resultaat is prachtig. Frans ging bij het schrijven van dit boek niet over een nacht ijs en de (weinige) details waarvan hij vond dat hij er niet genoeg van af wist moesten eerst tot op nanoniveau uitgeplozen worden voordat hij er een letter over op papier wilde zetten. Gelukkig is Frans bètatester voor Adobe en kende alle nouveautés dus eerder dan gewone stervelingen. Het resultaat van alle inspanning mag er zijn: een gloednieuw uitleg- en leesboek over InDesign CS4 (feitelijk de zesde versie alweer van het programma) met niet alleen uitgebreide aandacht voor de grote lijnen, zoals het opzetten van nieuwe publicaties en optimaal aan de drukker aanleveren, maar ook de opmaak van tekst en beeld komt minutieus aan bod. Ook voor grondige info over lastige lemmata zoals XML, GREP en kruisverwijzingen hebt u het goede boek in handen. Door de klare opmaak leest het als een trein. Erg handig dat allerhande achtergrondbegrippen terloops in de marge worden uitgelegd: ken je ze al, dan sla je ze zonder afleiding over. Een grote hoeveelheid tips wordt steeds gegeven in aparte kaders. Dit is een boek voor zowel de specialist met honger naar meer detail als voor de autodidactische beginner met de dwang tot zelfstudie. Voor de mensen die CS3 (goed) kennen, worden de nieuwe features van InDesign CS4 met een apart symbool aangegeven. Jan Ris, nog steeds mateloos InDesign-gebruiker

14

InDesign CS4

Voorwoord


Wat ooit begon als een enkele hand-out tijdens trainingen resulteerde in een compleet boek over InDesign (waar Frans Ottenhof mij voor aan het schrijven had gekregen, waarvoor nog steeds dank). Bij deze uitgave over InDesign versie CS4 zijn veel voorbeelden en tips opgenomen en worden alle nieuwe functies van InDesign CS4 uitgebreid besproken. Natuurlijk ook nu mijn dank aan mijn vrouw die bergen papier heeft gelezen (en op de meeste foto’s in dit boek is te zien!). En een prachtig voorwoord van Jan Ris, dank Jan! Mijn dank gaat ook uit naar allen die mij geholpen hebben met publiciteit en mogelijkheden: MacMojo (Marco), DEA (Yuri), de jongens van DTPtools (Jan Macuch) en Gabriel van de Adobe InDesign User Group Amsterdam. Kijk ook eens op mijn blog voor aanvullingen, tips & trucs en ander nieuws: http://fvdgeest-dtp.blogspot.com/

Een woord van dank

â– Een woord van dank

Ik wens jullie allen veel leesplezier, het was zeker een plezier om dit boek te maken! Frans van der Geest Oegstgeest, 20 december 2008

15


â– Over de auteur Frans van der Geest werkt als freelance vormgever en -trainer voor bedrijven en opleidingscentra. Hij verzorgde de opmaak van wetenschappelijke publicaties en van vele vertalingen voor Philips Medical, Ericsson en Scania. Als freelance vormgever ontwerpt hij jaarverslagen, zoals voor Zorg en Zekerheid, een grote verzekeraar in Leiden en omgeving. Daarnaast stond hij in voor de huisstijlen van Escape computers en SCS Statistical Consultancy & Support. Als trainer heeft Frans Van der Geest meegewerkt aan de omschakeling naar een PDF workflow met InDesign en Photoshop voor uitgeverij Sanoma. De trainingen InDesign werden gegeven aan vormgevers van tijdschriften als Flair, Kijk, Cosmo, AutoWeek, Donald Duck, Margriet, Yes, Playboy en Beaumonde. De opleidingscentra waar hij voor werkt zijn onder meer Opatel Opleidingen Rotterdam en First Center Almere. Daarnaast is de auteur regelmatig gastdocent aan de vakgroep Journalistiek voor de Hoge School Utrecht en is hij bĂŠtatester voor Adobe. Kijk ook op: http://www.fvdgeest-dtp.nl.

16

InDesign CS4

Over de auteur


Dit boek, InDesign CS4, bestaat uit zestien hoofdstukken die je in logische

volgorde kunt lezen. Hoewel het boek zo is opgezet dat het achter elkaar lezen van de hoofdstukken een logische opbouw biedt over het werken met InDesign, is elk hoofdstuk voor de meer ervaren InDesign-gebruiker natuurlijk ook als naslag te lezen. Daarvoor zijn meerdere zogenaamde Compact & Snel pagina’s opgenomen in elk hoofdstuk die een overzicht geven van de functies die in het hoofdstuk zelf nader worden toegelicht;

Over dit boek

■ Over dit boek

In dit boek worden de volgende conventies gebruikt: Menukeuzen worden weergegeven als: Bewerken / Spelling / Spellingcontrole Opties in dialoogvensters worden weergegeven als: Pagina’s naast elkaar Sneltoetsen worden weergegeven als: B K : N Dit betekent: houd de toetsen Command (Mac)/Control (pc) én de toets Option (Mac)/Alt (pc) én de toets Shift ingedrukt en toets N. Bij sneltoetsen wordt altijd eerst het symbool van de toets op het Apple Mac-toetsenbord weergegeven, gevolgd door de toets op een pc-toetsenbord. Wanneer in de tekst sprake is van een Return, betekent dit de toets Return (Mac) of de toets Enter (pc) op het gewone deel van het toetsenbord ( F). Is er in de tekst sprake van een Enter, dan wordt de toets Enter op het numerieke deel van het toetsenbord bedoeld (Mac en pc  ;).

17


Inhoudsopgave InDesign CS4 boek  

Het voorwerk met inhoudsopgave van het 20 januari 2009 verschenen boek: 'Ontwerp & Layout: InDesign CS4' Uitgeverij: Easy ComputingBindwijze...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you