Page 1


Regionale bodemkwaliteitskaart Fryslân    projectnr. 206115.03  december 2011, revisie 01 

Inhoud                                                                                                  blz.    1 2 2.1 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 3 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.2 3.3 3.3.1 3.3.2 3.3.3 4 4.1 4.2 4.3 4.4

Inleiding ......................................................................................................................... 4 Uitgangspunten ............................................................................................................. 6 Richtlijn bodemkwaliteitskaarten.................................................................................. 6 Relatie oude bodemkwaliteitskaart .............................................................................. 7 Technisch‐inhoudelijke onderbouwing ......................................................................... 7 Beheergebied en bodemkwaliteitszones ...................................................................... 8 Overige uitgangspunten .............................................................................................. 10 Bewerking onderzoeksgegevens ................................................................................. 14 Databewerking ............................................................................................................ 14 Type onderzoek ........................................................................................................... 14 Periode......................................................................................................................... 14 Overige uitgangspunten .............................................................................................. 15 Extremenanalyse ......................................................................................................... 16 Aanvullend bodemonderzoek ..................................................................................... 17 Resultaten databewerking........................................................................................... 17 Voorlopige rekensessies .............................................................................................. 18 Definitieve rekensessie................................................................................................ 19 Controle betrouwbaarheid .......................................................................................... 19 Bodemkwaliteitskaart.................................................................................................. 24 Indeling bodemkwaliteitszones ................................................................................... 24 Ontgravingskaart ......................................................................................................... 24 Toepassingskaart ......................................................................................................... 25 Vaststelling en herziening............................................................................................ 27

 

Kaartbijlagen    

A. Regionale kaarten 

I II III IV V VI VII

Ontgravingskaart bovengrond (0,0‐0,5 m ‐mv.)  Ontgravingskaart ondergrond (0,5‐2,5 m ‐mv.)  Bodemfunctiekaart  Ontvangende bodem bovengrond (0,0‐0,5 m ‐mv.)  Ontvangende bodem ondergrond (0,5‐2,5 m ‐mv.)  Generieke toepassingskaart bovengrond (0,0‐0,5 m ‐mv.)  Generieke toepassingskaart ondergrond (0,5‐2,5 m ‐mv.) 

B. Kaarten per gemeente gesorteerd  1. Achtkarspelen    2. Ameland  3. Boarnsterhim  4. Dantumadiel  5. Dongeradeel  6. Ferwerderadiel  7. Franekeradeel  8. Harlingen  9. Het Bildt 

10.  Kollumerland c.a.  11.  Leeuwarderadeel  12.  Littenseradiel  13.  Menameradiel  14.  Schiermonnikoog  15.  Smallingerland  16.  Terschelling  17.  Tytsjerksteradiel  18.  Vlieland 

2 van 27 


Regionale bodemkwaliteitskaart Fryslân    projectnr. 206115.03  december 2011, revisie 01 

Bijlagen 1  2  3  4  5  6  7 

Literatuurlijst oude bodemkwaliteitskaarten  Indeling in regionale bodemkwaliteitszones en uitgesloten gebieden  Toelichting databasebewerking   Extremenanalyse   Resultaten rekensessies  Ruimtelijke verdeling  Toetsing risicotoolbox 

3 van 27 


Regionale bodemkwaliteitskaart Fryslân    projectnr. 206115.03  december 2011, revisie 01 

1

Inleiding Een groot aantal gemeenten (18 stuks), waarvan 14 gemeenten zijn gelegen in het  beheergebied van de Milieuadviesdienst regio Noord‐Friesland en 4 individuele gemeenten,  heeft Oranjewoud gevraagd om de bodemkwaliteitskaart te actualiseren en op te schalen naar  een regionale kaart.     De gemeenten die deelnemen aan deze regionale bodemkwaliteitskaart zijn:  - Achtkarspelen  ‐  Kollumerland c.a.  - Ameland  ‐  Leeuwarderadeel  - Boarnsterhim  ‐  Littenseradiel  - Dantumadiel  ‐  Menameradiel  - Dongeradeel  ‐  Schiermonnikoog  - Ferwerderadiel  ‐  Smallingerland  - Franekeradeel  ‐  Terschelling  - Harlingen  ‐  Tytsjerksteradiel  - Het Bildt  ‐  Vlieland    Aanleiding voor het actualiseren van de bodemkwaliteitskaart zijn onder andere:   1. De geldigheidsduur van de bestaande bodemkwaliteitskaarten verloopt binnenkort of is  inmiddels verlopen.  2. De regels voor hergebruik van grond zijn gewijzigd met het in werking treden van het  Besluit bodemkwaliteit.   3. De afgelopen jaren zijn door de gemeenten nieuwe bodemonderzoeken in het  bodeminformatiesysteem ingevoerd. De huidige bodemkwaliteit dient (mede) op basis van  deze nieuwe informatie te worden vastgesteld.   

In onderhavig rapport is het tot stand komen van de regionale bodemkwaliteitskaart  beschreven en de classificatie van de actuele bodemkwaliteit.     Milieuadviesdienst  De Milieuadviesdienst (MAD) heeft bij het tot stand komen van onderliggende  bodemkwaliteitskaart zorg gedragen voor de afstemming met de deelnemende gemeenten.    Nota bodembeheer  De regels en procedures voor het (opnieuw) toepassen van grond en baggerspecie als bodem  zijn beschreven in een Nota bodembeheer (kenmerk N360023, d.d. 2 december 2011). In deze  nota is onderscheid gemaakt in de landelijk geldende generieke toepassingseisen en de, alleen  voor grondverzet binnen een gedefinieerde regio, van toepassing zijnde gebiedsspecifieke  eisen.     Naast de verschillende toepassingseisen is in de Nota bodembeheer ook beschreven wanneer  gebruik kan worden gemaakt van onderliggende bodemkwaliteitskaart als bewijsmiddel voor  het aantonen van de milieuhygiënische kwaliteit van een toe te passen partij grond en/of de  ontvangende bodem.        

4 van 27 


Regionale bodemkwaliteitskaart Fryslân    projectnr. 206115.03  december 2011, revisie 01 

5 van 27 


Regionale bodemkwaliteitskaart Fryslân    projectnr. 206115.03  december 2011, revisie 01 

2 2.1

Uitgangspunten Richtlijn bodemkwaliteitskaarten  De regionale bodemkwaliteitskaart is opgesteld conform de Richtlijn  bodemkwaliteitskaarten van het ministerie van VROM van  3 september 2007, incl. wijziging d.d. 1 april 2011, (hierna richtlijn  genoemd). Deze richtlijn beschrijft de acht stappen die moeten worden  doorlopen om tot een bodemkwaliteitskaart te komen:     In Stap 1 worden de beleidsmatige en technisch‐inhoudelijke keuzes  gemaakt.     In Stap 2 dient te worden vastgesteld welke kenmerken binnen het  beheergebied naar verwachting een belangrijke rol spelen bij het  definiëren van deelgebieden.     In Stap 3 worden bodemgegevens geschikt gemaakt voor verwerking  tot een bodemkwaliteitskaart.    In Stap 4 worden voorlopige homogene deelgebieden samengesteld.  Dit gebeurt op basis van de kenmerken waarvan in stap 2 werd  verwacht dat deze bepalend zijn voor de bodemkwaliteit.     In Stap 5 wordt op basis van de beschikbare meetresultaten  vastgesteld of de indeling in deelgebieden van stap 4 juist is.     Indien nodig wordt in Stap 6 aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd.     In Stap 7 worden de verschillende soorten gegevens, die van elke  bodemkwaliteitszone beschikbaar zijn, in samenhang geïnterpreteerd.  Op basis hiervan wordt een rapport opgesteld waarin de  totstandkoming van de bodemkwaliteitskaart wordt weergegeven en  gemotiveerd.  In Stap 8 wordt, op basis van de bodemkwaliteit in combinatie met de  functiekaart, de toepassingseis per bodemkwaliteitszone  geformuleerd. Tevens wordt per bodemkwaliteitszone aangegeven  onder welke voorwaarde grondverzet zonder aanvullende keuring is  toegestaan. Dit resulteert in een toepassingskaart en een  ontgravingskaart.    De resultaten van de stappen 1 t/m 4 zijn in de navolgende paragrafen  beschreven. De resultaten van het bewerken en verwerken van de  beschikbare gegevens (stappen 3 t/m 6) zijn opgenomen in hoofdstuk  3. In hoofdstuk 4 is tenslotte de zonering en de bodemkwaliteit  toegelicht (stappen 7 en 8).   

Stap 1:    Opstellen programma  van eisen 

Stap 2:    Vastellen  onderscheidende  kenmerken 

Stap 3:    Gegevensverzameling en  gegevensbewerking 

Stap 4:    Indeling beheergebied in  deelgebieden 

Stap 5:    Controle indeling   van het   beheergebied 

Stap 6:    Verzamelen aanvullende  informatie 

Stap 7:    Vaststellen  bodemkwaliteitszones 

Stap 8:    Opstellen ontgravings‐ en  toepassingskaart 

6 van 27 


Regionale bodemkwaliteitskaart Fryslân    projectnr. 206115.03  december 2011, revisie 01 

Naast de genoemde richtlijn is de bodemkwaliteitskaart tevens gebaseerd op het Besluit en de  Regeling bodemkwaliteit. Ook is gebruik gemaakt van de 'Handreiking Besluit bodemkwaliteit'  van Bodem+ (tegenwoordig onderdeel van Agentschap NL) en van het boekje 'Grondverzet  met bodemkwaliteitskaarten' van TNO/Deltares (opgesteld in opdracht van Bodem+). 

2.2

Relatie oude bodemkwaliteitskaart  Om hergebruik van grond binnen de eigen gemeente op eenvoudige wijze te faciliteren,  hebben de gemeenten, met uitzondering van Ameland en Schiermonnikoog, in het verleden al  een bodemkwaliteitskaart (en bodembeheerplan) opgesteld (zie literatuurlijst in bijlage 1).    De in paragraaf 2.1 genoemde richtlijn komt voor het grootste deel overeen met de Interim‐ richtlijn bodemkwaliteitskaarten van het ministerie van VROM uit juni 1999 (op basis waarvan  de oude bodemkwaliteitskaarten zijn opgesteld). De wijze waarop een bodemkwaliteitskaart  wordt opgesteld, oftewel de acht stappen die moeten worden doorlopen, is dan ook hetzelfde  gebleven. Voor het opstellen van de regionale bodemkwaliteitskaart is daarom de bestaande  indeling in bodemkwaliteitszones als basis gebruikt (zie paragraaf 2.3.1).     Wat met het van kracht worden van het Besluit bodemkwaliteit wel is gewijzigd, is:  - het toekennen van een functieklasse aan de ontvangende bodem;  - de classificatie van de bodemkwaliteit (klasse landbouw/natuur, klasse wonen of klasse  industrie);   - de samenstelling van het standaard analysepakket;  - dat de bodemkwaliteitskaart in meer situaties als bewijsmiddel kan dienen. 

2.3

Technisch‐inhoudelijke onderbouwing  De technisch‐inhoudelijke onderbouwing gaat in op de eisen waar een bodemkwaliteitskaart  aan moet voldoen.     In de richtlijn zijn de onderwerpen benoemd die essentieel worden geacht om de kwaliteit van  het grondverzet te kunnen waarborgen. Deze onderwerpen moeten dan ook minimaal in de  onderbouwing worden meegenomen. Dit betreft:  - het (deel van het) beheergebied waarvoor de bodemkwaliteitskaart wordt opgesteld;  - de diepte en de te onderscheiden dieptetrajecten waarover de bodemkwaliteitskaart een  uitspraak doet;  - de stoffen die in de bodemkwaliteitskaart worden opgenomen;  - de onderscheidende kenmerken op basis waarvan de bodemkwaliteitszones worden  gedefinieerd;  - de kwaliteitseisen waaraan een zone moet voldoen;  - de statistische kentallen op basis waarvan de zones worden gekarakteriseerd;   - in welk kader (generiek of gebiedsspecifiek) de kaart functioneert.    In de navolgende paragrafen is beschreven hoe bij het opstellen van de bodemkwaliteitskaart  met deze eisen is omgegaan.  

7 van 27 


Regionale bodemkwaliteitskaart Fryslân    projectnr. 206115.03  december 2011, revisie 01 

2.3.1

Beheergebied en bodemkwaliteitszones  Beheergebied  Het gebied waarvoor onderhavige bodemkwaliteitskaart is opgesteld, is gelijk aan het  grondgebied van de volgende gemeenten:  - Achtkarspelen  ‐  Kollumerland c.a.  - Ameland  ‐  Leeuwarderadeel  - Boarnsterhim  ‐  Littenseradiel  - Dantumadiel  ‐  Menameradiel  - Dongeradeel  ‐  Schiermonnikoog  - Ferwerderadiel  ‐  Smallingerland  - Franekeradeel  ‐  Terschelling  - Harlingen  ‐  Tytsjerksteradiel  - Het Bildt  ‐  Vlieland 

Figuur 2.1. Deelnemende gemeenten   

Bodemkwaliteitszones Het uitgangspunt voor het definiëren van een bodemkwaliteitszone wordt gevormd door een  vergelijkbare, gebiedseigen, bodemkwaliteit. Het indelen in bodemkwaliteitszones vindt  daarom over het algemeen plaats op basis van de gebruikshistorie en de milieuhygiënische  bodemkwaliteit, eventueel in combinatie met de bodemopbouw.     Omdat alle gemeenten, met uitzondering van Ameland en Schiermonnikoog, beschikken over  een bodemkwaliteitskaart, is voor het actualiseren en opschalen naar een regionale  bodemkwaliteitkaart, de bestaande zone‐indeling als uitgangspunt gehanteerd.  

8 van 27 


Regionale bodemkwaliteitskaart Fryslân    projectnr. 206115.03  december 2011, revisie 01 

Nieuwe zone‐indeling  In overleg met de gemeenten is besloten om voor het actualiseren van de  bodemkwaliteitskaart een nieuwe zone‐indeling te maken. Uitgangspunt hierbij was om het  aantal zones tot een minimum te beperken om zo de gebruiksvriendelijkheid van de  bodemkwaliteitskaart te vergroten.     De regionale zone‐indeling is gefaseerd tot stand gekomen. Deze stappen zijn uitgewerkt in de  tabel in bijlage 2 en beschreven in paragraaf 3.3.1:  1. Per gemeente is, uitgaande van de zone‐indeling van de oude bodemkwaliteitskaart, de  data zoals aanwezig in de dump van het bodeminformatiesysteem doorgerekend. Op basis  van de uitkomsten van deze rekensessie zijn (per gemeente) de zones met een  vergelijkbare kwaliteitsklasse samengevoegd. Voor het samenvoegen van zones is, waar  van toepassing, gebruik gemaakt van door de Milieuadviesdienst en/of de gemeenten  aangeleverde voorstellen.    2. Na de extremenanalyse (zie paragraaf 3.1.4) ontstond een betrouwbaarder beeld van de  kwaliteitsklassen van de verschillende gemeentelijke zones. Op basis daarvan zijn de zones  van de gemeenten toegekend aan één van de regionale zones. Voor deze regionale zones  is uitgegaan van de verschillende kwaliteitsklassen die in de regio voorkomen. Dit heeft  geleid tot de volgende indeling:    Tabel 2.1: Regionale zone‐indeling  Bovengrond (0,0‐0,5 m ‐mv.)  Zone 1      (landbouw/natuur)  Zone 2  (wonen)  Zone 3  (wonen/industrie)*  Zone 4  (industrie) 

Ondergrond (0,5‐2,5 m ‐mv.)  Zone 5  (landbouw/natuur)  Zone 6  (wonen)  Zone 7  (wonen/industrie)*   

*  Dit zijn de zones waarbij de kwaliteit van de ontvangende bodem in de klasse wonen is ingedeeld     en de kwaliteit van de uit die zone vrijkomende grond in de klasse industrie  (zie bijvoorbeeld in     bijlage 2 de zone 'W4' in de gemeente Dongeradeel). Oorzaak voor dit verschil in klasse is een     verschil in toetsregels die het Besluit bodemkwaliteit hanteert voor de ontvangende bodem en de     vrijkomende grond (http://www.agentschapnl.nl/faq/veelgestelde‐vragen‐over‐grond‐en‐    baggerspecie‐toetsings‐en‐toepassingsregels).  

3. Voor een aantal deelgebieden waren er geen waarnemingen beschikbaar op grond  waarvan de kwaliteitsklasse kon worden vastgesteld. Ter plaatse van deze deelgebieden  zijn tijdens een aanvullend bodemonderzoek boringen verricht en analysemonsters  genomen. Op basis van de gemiddeld gemeten gehalten van deze monsters zijn de  betreffende deelgebieden toegekend aan één van de regionale zones.       4. De data van alle (tot dezelfde kwaliteitsklasse behorende) gemeentelijke zones zijn  samengevoegd en doorgerekend. Op basis van de gemiddeld gemeten gehalten zijn  vervolgens de kwaliteitsklassen van de regionale zones bepaald.   Na deze 'regionale rekensessie' kon worden geconcludeerd dat de kwaliteitsklassen van de  regionale zones overeenkwamen met die van de samengevoegde gemeentelijke zones en  dus met de kwaliteitsklassen zoals aangegeven in tabel 2.1.    Voor het opstellen van de regionale bodemkwaliteitskaart is van deze regionale zone‐indeling  uitgegaan (zie hoofdstuk 4).    9 van 27 


Regionale bodemkwaliteitskaart Fryslân    projectnr. 206115.03  december 2011, revisie 01 

Uitgesloten gebieden  Een aantal gebieden c.q. locaties binnen het beheergebied is uitgesloten van de  bodemkwaliteitskaart. Dit geldt onder andere voor stortplaatsen, (kleinere) terpen en  infrastructuur (Rijks‐ en spoorwegen, provinciale en gemeentelijke wegen). Ook de bodem  onder oppervlaktewater is uitgesloten. Hiervoor ligt het beheer namelijk niet de gemeenten  maar bij de waterkwaliteitsbeheerder.    Daarnaast zijn locaties uitgesloten waarvan wordt verondersteld dat de bodemkwaliteit  heterogeen is dan wel het bodemgebruik een belemmering vormt voor vrij grondverzet. Dit  betreft de zogenoemde 'verdachte' locaties. Dit zijn locaties waar (bedrijfs)activiteiten hebben  plaatsgevonden waarvan bekend is, of het vermoeden bestaat, dat de bodemkwaliteit op de  betreffende locatie afwijkt van die van de omgeving. Deze locaties zijn, voor zover bekend,  buiten beschouwing gelaten bij de databewerking (zie hoofdstuk 3).     Tot slot hebben enkele gemeenten bepaalde deelgebieden bewust uitgesloten van de  bodemkwaliteitskaart (de zogenoemde witte gebieden). Dit is gebeurd omdat wordt verwacht  dat in deze deelgebieden de komende jaren geen grondverzet plaatsvindt. Door het uitsluiten  van deze gebieden was hier geen aanvullend bodemonderzoek noodzakelijk om aan het  minimaal vereiste aantal waarnemingen te komen (zie paragraaf 2.3.2 en paragraaf 3.2).    Voor de uitgesloten gebieden mag geen gebruik worden gemaakt van onderliggende  bodemkwaliteitskaart als bewijsmiddel voor het aantonen van de milieuhygiënische kwaliteit  van een toe te passen partij grond en/of de ontvangende bodem. Dit is nader toegelicht in de  Nota bodembeheer. 

2.3.2

Overige uitgangspunten  De bodemkwaliteitskaart is opgesteld:  - volgens het generieke kader van het Besluit bodemkwaliteit;  - voor alleen grond en dus niet voor grondwater of de bodem onder oppervlaktewater  (waterbodem);   - voor de boven‐ en ondergrond (respectievelijk 0,0‐0,5 en 0,5‐2,5 m ‐mv.);  - op basis van relevante informatie uit het bodeminformatiesysteem van     de periode 2000‐2010;  - voor de parameters van het standaard stoffenpakket (NEN 5740) grond:   o metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink);  o polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK 10 VROM);  o polychloorbifenylen (PCB som 7);  o minerale olie (GC).  - met minimaal 20 waarnemingen per zone;  - met ten minste 1 waarneming ter plaatse van ieder niet‐aaneengesloten gelegen  deelgebied (= splinter).   Daarnaast wordt opgemerkt dat, in overleg met de Milieuadviesdienst en de gemeenten,  de splinters, die tot dezelfde zone behoren en binnen een straal van circa 500 m van elkaar  zijn gelegen, in dit kader als één splinter zijn beschouwd.     Met dit laatste uitgangspunt wordt afgeweken van de richtlijn. Deze schrijft namelijk ten  minste 3 waarnemingen per splinter voor. Op de volgende pagina is een onderbouwing  opgenomen voor deze afwijking van de richtlijn.       10 van 27 


Regionale bodemkwaliteitskaart Fryslân    projectnr. 206115.03  december 2011, revisie 01 

Voor de toetsing is uitgegaan van de normen en rekenregels voor het op landbodem toepassen  van grond. De bij deze toepassing behorende toetsingswaarden (klasse landbouw/natuur,  klasse wonen en klasse industrie) zijn opgenomen in tabel 1 van bijlage B van de Regeling  bodemkwaliteit.     Onderbouwing verminderde monsterneming per splinter  In het voorjaar van 2010 is een verkenning gedaan naar een gezamenlijke  bodemkwaliteitskaart. Daarbij zijn bestaande, in kwaliteit vergelijkbare zones, van achttien  Friese gemeenten (deels andere gemeenten dan de huidige achttien) getoetst aan de  normering van het Besluit bodemkwaliteit. 

Figuur 2.2. In de verkenning meegenomen gemeentelijke bodemkwaliteitskaarten 

Uit deze toetsing kwam het volgende naar voren:  1. er zijn onvoldoende waarnemingen van de nieuwe parameters (barium, molybdeen,  kobalt, PCB) beschikbaar;  2. een ruwe extrapolatie laat zien dat de 'natuurlijke aanwas' zeer gering en plaatselijk   nihil is;  3. het aantal vereiste nieuwe waarnemingen wordt volledig bepaald door het aantal  snippers;  4. de nieuwe parameters hebben geen (doorslaggevende) invloed op de klassenindeling van  de bodem.    De laatste conclusie is in lijn met een onderzoek dat in het voorjaar van 2011 is uitgevoerd  door MWH. Een soortgelijke verkenning in Drenthe leverde eveneens een identiek beeld op. 

11 van 27 


Regionale bodemkwaliteitskaart Fryslân    projectnr. 206115.03  december 2011, revisie 01 

Figuur 2.3. Benodigd aantal nieuwe waarnemingen. 

Op grond van deze bevindingen is geconcludeerd dat één waarneming van de nieuwe  parameters per splinter een voldoende betrouwbaar beeld geeft.            

12 van 27 


Regionale bodemkwaliteitskaart Fryslân    projectnr. 206115.03  december 2011, revisie 01 

13 van 27 


Regionale bodemkwaliteitskaart Fryslân    projectnr. 206115.03  december 2011, revisie 01 

3

Bewerking onderzoeksgegevens  Voor het opstellen van de bodemkwaliteitskaart is gebruik gemaakt van de gegevens aanwezig  in een datadump van het bodeminformatiesysteem (BIS). Dit betrof voor alle gemeenten, met  uitzondering van Smallingerland, een dump van het provinciaal BIS (Nazca‐i). De gemeente  Smallingerland heeft een dump van het eigen BIS (BIS4All) aangeleverd.     In een bodeminformatiesysteem zijn de onderzoeksgegevens van diverse typen onderzoeken  opgenomen, zoals verkennende en nadere onderzoeken maar ook saneringen en  evaluatierapporten.     Omdat de bodemkwaliteitskaart een betrouwbare en representatieve weergave moet zijn van  de actuele (diffuse) bodemkwaliteit, moeten onderzoeksgegevens van bijvoorbeeld  puntbronnen of verdachte percelen buiten beschouwing worden gelaten. Dit betekent dat de  datadump moet worden bewerkt ('opgeschoond') zodat alleen die analysegegevens  overblijven, die geschikt zijn om te worden gebruikt voor het opstellen van de  bodemkwaliteitskaart.     De uitgangspunten die bij deze databewerking zijn gehanteerd, zijn kort beschreven in  paragraaf 3.1. De gehanteerde selecties zijn opgenomen in bijlage 3.     Het aantal waarnemingen, dat na het bewerken van de datadump is overgebleven, voldeed  niet aan het criterium van 20 waarnemingen per zone en/of 1 waarneming per splinter (zie  paragraaf 2.3.2). Daarom is een aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek is  beschreven in paragraaf 3.2.     Na het aanvullen van de 'opgeschoonde' dataset met de gegevens van het aanvullend  bodemonderzoek, zijn de voor de bodemkwaliteitskaart benodigde statistische berekeningen  uitgevoerd op basis waarvan de bodemkwaliteitsklassen zijn bepaald (zie paragraaf 3.3). 

3.1 3.1.1

Databewerking Type onderzoek  De eerste stap bij de selectie van de juiste gegevens, is de selectie van het type onderzoek en  de aanleiding van het onderzoek. Deze selectie is verder verfijnd met het criterium dat  vervolgonderzoek of sanering niet noodzakelijk is. Onderzoeken waarbij is aangegeven dat  vervolgonderzoek noodzakelijk is, zijn daarmee dus buiten de selectie gehouden.  

3.1.2

Periode De onderzoeksgegevens, op basis waarvan de actuele bodemkwaliteit wordt vastgesteld,  moeten voldoende recent zijn om te waarborgen dat de gegevens representatief zijn. In de  richtlijn bodemkwaliteitskaarten is aangegeven dat gegevens daarom in principe niet ouder  mogen zijn dan 5 jaar. Het gebruiken van gegevens ouder dan 5 jaar (en maximaal 10 jaar) is  toegestaan, mits wordt aangetoond dat deze gegevens vergelijkbaar zijn met de recentere  gegevens.    Omdat de betrouwbaarheid van de bodemkwaliteitskaart toeneemt naarmate het aantal  waarnemingen groter is, is in overleg met de gemeenten besloten om voor de  onderzoeksgegevens uit te gaan van een periode van 10 jaar.     14 van 27 


Regionale bodemkwaliteitskaart Fryslân    projectnr. 206115.03  december 2011, revisie 01 

De datadump is medio 2010 aangeleverd. De databewerking van de individuele gemeenten  heeft in het laatste kwartaal van 2010 plaatsgevonden. Voor het tot stand komen van de  bodemkwaliteitskaart is uiteindelijk gebruik gemaakt van de beschikbare data vanaf 1 januari  2000.  

3.1.3

Overige uitgangspunten  Bodemlagen  Om de analysemonsters te kunnen toekennen aan de boven‐ en ondergrond, is uitgegaan van  de gemiddelde diepte van de bemonsterde laag. Hiermee wordt bedoelt dat:  - wanneer de gemiddelde diepte van de bemonsterde laag tussen 0,0 en 0,5 m ‐mv. valt, dit  als bovengrond is beschouwd (bijv. in het geval van een bemonsterde laag uit het traject  0,2‐0,7 m ‐mv.: de gemiddelde diepte is dan 0,45 m ‐mv.);  - voor de ondergrond geldt dat de gemiddelde diepte van het bemonsterde traject groter  moet zijn dan 0,5 m ‐mv. en kleiner dan of gelijk aan 2,5 m ‐mv. (bijvoorbeeld in het geval  van de laag 0,3‐0,8 m ‐mv.; de gemiddelde diepte is 0,55 m ‐mv.).    Dit betekent dat analysemonsters die buiten de genoemde dieptetrajecten vallen, niet zijn  meegenomen bij de databewerking.    Rapportagegrenzen en somparameters  De richtlijn voor bodemkwaliteitskaarten dateert van september 2007. Voor de omgang met  'kleiner dan rapportagegrens'‐waarden is daarom aangesloten bij recente wet‐ en regelgeving.  Dit geldt ook voor de wijze waarop gehalten van individuele parameters moeten worden  opgeteld om tot een somparameter te komen.     Zo is in de 'Wijziging Regeling bodemkwaliteit' en de 'Circulaire bodemsanering' het volgende  aangegeven:  "Wanneer het gehalte van een parameter beneden de voorgeschreven rapportagegrens van de  AS3000 of AP04 ligt, mag er voor de betreffende parameter van worden uitgegaan dat wordt  voldaan aan de achtergrondwaarde (AW2000).   Indien het laboratorium een waarde '< een verhoogde rapportagegrens' aangeeft, dan dient de  desbetreffende verhoogde rapportagegrens te worden vermenigvuldigd met 0,7. De hiermee  verkregen rekenwaarde moet vervolgens worden getoetst aan de van toepassing zijnde  normwaarden.    Het eerdergenoemde geldt ook voor somparameters. Wanneer voor slechts één of enkele  individuele componenten een daadwerkelijk gehalte wordt gemeten, dan wel sprake is van   '< een verhoogde rapportagegrens', moeten de gehalten van alle individuele componenten in  de berekening van de som worden meegenomen (dus ook de resultaten '< vereiste  rapportagegrens' vermenigvuldigd met de factor 0,7).'  Het bovenstaande is op de volgende wijze toegepast op de dataset:  - Voor de somparameter PAK 10 VROM en PCB som 7 is niet uitgegaan van het optellen van  de gehalten van alle individuele componenten, zoals hierboven is beschreven, maar van  het geregistreerde totaalgehalte. Dit omdat in het bodeminformatiesysteem over het  algemeen niet de gehalten van de individuele parameters zijn ingevuld. 

15 van 27 


Regionale bodemkwaliteitskaart Fryslân    projectnr. 206115.03  december 2011, revisie 01 

-

Bij het genereren van de gemiddelden gehalten en de diverse kentallen zijn voor alle  parameters de 'kleiner dan rapportagegrens'‐waarden vermenigvuldigd met een factor 0,7.  De hierbij verkregen rekenwaarde is vervolgens getoetst aan het Besluit bodemkwaliteit.  Dit betekent dat geen rekening is gehouden met de 'kleiner dan rapportagegrens'‐waarden  die voldoen aan de voorgeschreven rapportagegrens van de AS3000 (of AP04).  

Kwalibo  De richtlijn geeft aan dat wanneer de datum van een bodemonderzoek is gelegen na 1 juli  2007, het onderzoek moet zijn uitgevoerd door een erkende instantie. Dit in verband met  eisen die vanuit Kwalibo aan onderzoeksgegevens worden gesteld. Bij het invoeren van  onderzoeksgegevens in het bodeminformatiesysteem is hier in het verleden echter geen  rekening mee gehouden. Derhalve was het niet mogelijk om dit als voorwaarde mee te nemen  bij de databewerking.     Verwacht wordt echter dat dit geen noemenswaardige consequenties heeft. Kwalibo is  namelijk van toepassing op alle situaties waarbij het bevoegd gezag een beslissing moet  nemen. Aangezien bodemonderzoeken, die bij de gemeente worden ingediend, over het  algemeen zullen zijn uitgevoerd in het kader van de aanvraag van een bouw‐ of  milieuvergunning, worden deze onderzoeken gecontroleerd op de eisen vanuit Kwalibo.     De kans wordt dan ook zeer klein geacht dat de bodemonderzoeken, die zijn uitgevoerd na 1  juli 2007, en bij de databewerking zijn geselecteerd om te worden gebruikt voor het opstellen  van de bodemkwaliteitskaart, niet door een erkende instantie zijn uitgevoerd.   Coördinaten  Voor het opstellen van de bodemkwaliteitskaart zijn alleen die waarnemingen gebruikt  waarvan X‐ en Y‐coördinaten bekend waren. Alleen in dat geval was het namelijk mogelijk om  de waarnemingen aan één van de bodemkwaliteitszones toe te wijzen.  

3.1.4

Extremenanalyse Na het bewerken van de dataset zijn met de overgebleven waarnemingen diverse kentallen  berekend. Aan de hand van deze kentallen kan een uitspraak worden gedaan over de  gemiddelde bodemkwaliteit en de betrouwbaarheid hiervan (op basis van de heterogeniteit).  Eén en ander is nader toegelicht in paragraaf 3.3.    Het is mogelijk dat er, ondanks de hiervoor beschreven bewerking van de dataset, nog  waarnemingen in de dataset aanwezig zijn waarvan het aannemelijk is dat deze niet tot de  diffuse bodemkwaliteit behoren (zogenoemde 'extremen'). Conform de richtlijn dient van deze  gehalten te worden bepaald of ze:  1. deel uitmaken van de achtergrondgehalten   2. afkomstig zijn van een lokale puntbron   3. het gevolg zijn van een fout in het onderzoek of een fout bij de invoer van gegevens.     Alleen wanneer kan worden aangetoond dat het extreme gehalte wordt veroorzaakt door een  geval van lokale bodemverontreiniging of het gevolg is van een invoer‐ of meetfout, mag het  betreffende gehalte buiten beschouwing worden gelaten bij het bepalen van de diffuse  bodemkwaliteit. In andere gevallen moet worden geconcludeerd dat er geen directe oorzaak is  aan te wijzen voor de extreme gehalten en moeten de gehalten worden meegenomen in de  berekening van de diffuse bodemkwaliteit.     16 van 27 


Regionale bodemkwaliteitskaart Fryslân    projectnr. 206115.03  december 2011, revisie 01 

In bijlage 4 is per gemeente een overzicht opgenomen van de extreme gehalten die uit de  dataset zijn verwijderd.  

3.2

Aanvullend bodemonderzoek  Zoals aan het begin van dit hoofdstuk is aangegeven, voldeed het aantal waarnemingen, dat na  het bewerken van de datadumps overbleef, niet aan de criteria van de richtlijn (20  waarnemingen per zone dan wel 1 waarneming per snipper; zie paragraaf 2.3.2).     Voor het bepalen van dit tekort aan waarnemingen is uitgegaan van de meest kritische  parameter. Dat wil zeggen, van de parameter waarvan in alle zones het minst aantal  waarnemingen beschikbaar was. Dit bleek voor nagenoeg alle zones het geval voor de  parameter som‐PCB of kobalt. In sommige gevallen betrof dit de parameter molybdeen.  In verband met het tekort aan waarnemingen is, in de periode september‐oktober 2011, door  Oranjewoud een aanvullend bodemonderzoek (rapport 'Aanvullend bodemonderzoek  bodemkwaliteitskaart Friesland', Oranjewoud, kenmerk 206115.03, december  2011) uitgevoerd. Bij dit onderzoek zijn in totaal 265 boringen verricht. Van deze boringen  zijn 181 monsters van de bovengrond en 84 monsters van de ondergrond geanalyseerd op de  parameters van het standaard analysepakket grond.     Opgemerkt wordt dat voor een aantal gemeenten, als gevolg van een groot aantal  deelgebieden, de benodigde inspanning voor aanvullend bodemonderzoek onacceptabel groot  was. Deze gemeenten hebben daarom besloten om bepaalde deelgebieden uit te sluiten van  het aanvullend bodemonderzoek en daarmee van de bodemkwaliteitskaart. Dit betreft  deelgebieden ter plaatse waarvan de komende jaren geen grondverzet wordt verwacht.     De resultaten van het aanvullend bodemonderzoek zijn aan de bewerkte dataset toegevoegd  waarna de definitieve rekensessie is uitgevoerd (zie paragraaf 3.3.2).  

3.3

Resultaten databewerking  Voor het opstellen van een bodemkwaliteitskaart moeten, volgens de richtlijn, enkele  (statistische) kentallen worden gegenereerd:   - het aantal waarnemingen;  - de gemiddelde gehalten per parameter (incl. lutum en organische stof);  - de minimale en maximale gemeten gehalten;  - diverse percentielwaarden (P5, P25, P50, P75, P80, P90, P95).    Het vergelijken van percentielwaarden levert informatie op over de betrouwbaarheid van     de bodemkwaliteit binnen een zone. Zo geeft bijvoorbeeld de P95 de waarde aan waar     95% van de waarnemingen onder ligt en 5% van de waarnemingen boven ligt.     Om tot de definitieve set van kentallen te komen, op basis waarvan de bodemkwaliteitskaart  kan worden opgesteld, zijn eerst een aantal 'voorlopige' rekensessies uitgevoerd. Deze  rekensessies worden in de volgende paragraaf kort toegelicht.  

17 van 27 


Regionale bodemkwaliteitskaart Fryslân    projectnr. 206115.03  december 2011, revisie 01 

3.3.1

Voorlopige rekensessies  1e rekensessie  Bij de 1e rekensessie is de data van verschillende perioden doorgerekend (periode 2000‐2005  en 2005‐2010). Indien namelijk kan worden aangetoond dat de data van beide perioden  vergelijkbaar zijn, mogen deze worden samengevoegd (zie paragraaf 3.1.2).     Deze rekensessie is per gemeente uitgevoerd waarbij is uitgegaan van de zone‐indeling van de  oude bodemkwaliteitskaart.    Uit deze rekensessie bleek dat de gemiddelde bodemkwaliteit van de perioden   2000‐2005 en 2005‐2010 van dezelfde orde van grootte was. In de meeste gevallen kwam dit  ook tot uiting in dezelfde bodemkwaliteitsklasse. Daar waar de bodemkwaliteitsklasse  verschillend was, werd dit veroorzaakt door de toetsregels die het Besluit bodemkwaliteit  hanteert (het aantal overschrijdingen dat is toegestaan) en niet door een verschil in gemiddeld  gemeten gehalten.     In verband met deze constatering is voor het vervolg van de rekensessies uitgegaan van de  periode 2000‐2010.    Opgemerkt wordt dat bij het classificeren van de bodem en de vrijkomende grond de  parameter minerale olie bij een aantal zones buiten beschouwing is gelaten (zie de tabel in  bijlage 2). Door de lage achtergrondwaarde, in combinatie met het aan elkaar gelijk zijn van de  achtergrondwaarde en de maximale waarde van de klasse wonen, werd de kwaliteit van de  bodem (of vrijkomende grond) namelijk als klasse industrie beoordeeld. Dit terwijl zonder  rekening te houden met minerale olie de kwaliteitsklasse wonen of zelfs landbouw/natuur  betrof.  Omdat voor minerale olie geen sprake kan zijn van een van nature verhoogde  achtergrondwaarde, maar een gemeten gehalte altijd gerelateerd zal zijn aan  (bedrijfs)activiteiten, is door de Milieuadviesdienst en de gemeenten besloten om minerale olie  niet klassebepalend te laten zijn. In de Nota bodembeheer wordt hier verder aandacht aan  besteed (door het uitsluiten van verdachte locaties en afwijkende zintuiglijke waarnemingen).     2e rekensessie  Op basis van de uitkomsten van de 1e rekensessie zijn, per gemeente, de zones met een  vergelijkbare kwaliteitsklasse samengevoegd. Dit om het aantal zones op gemeentelijk niveau  te verminderen. Voorafgaand aan het samenvoegen zijn, waar nodig en geoorloofd, extreme  gehalten uit de dataset verwijderd.    Op basis van de definitieve kwaliteitsklassen zijn de gemeentelijke zones vervolgens toegekend  aan één van de regionale zones. Voor deze regionale zones is uitgegaan van de verschillende  kwaliteitsklassen die in de regio voorkomen. Dit heeft geleid tot de volgende indeling:    Tabel 3.1: Regionale zone‐indeling  Bovengrond (0,0‐0,5 m ‐mv.)  Zone 1      (landbouw/natuur)  Zone 2  (wonen)  Zone 3  (wonen/industrie)*  Zone 4  (industrie) 

Ondergrond (0,5‐2,5 m ‐mv.)  Zone 5  (landbouw/natuur)  Zone 6  (wonen)  Zone 7  (wonen/industrie)*   

18 van 27 


Regionale bodemkwaliteitskaart Fryslân    projectnr. 206115.03  december 2011, revisie 01 

*  Dit zijn de zones waarbij de kwaliteit van de ontvangende bodem in de klasse wonen is ingedeeld     en de kwaliteit van de uit die zone vrijkomende grond in de klasse industrie (zie bijvoorbeeld in     bijlage 2 de zone 'W4' in de gemeente Dongeradeel). Oorzaak voor dit verschil in klasse is een     verschil in toetsregels die het Besluit bodemkwaliteit hanteert voor de ontvangende bodem en de     vrijkomende grond.    

Uitgaande van deze zone‐indeling is regionaal bekeken of per zone en per niet‐aaneengesloten  gelegen deelgebied werd voldaan aan het minimaal vereiste aantal waarnemingen.  Met name de voorwaarde van ten minste 1 waarneming per deelgebied gaf aanleiding tot het  verrichten van het aanvullend bodemonderzoek dat is beschreven in paragraaf 3.2.  

3.3.2

Definitieve rekensessie  Voor een aantal deelgebieden waren er geen waarnemingen beschikbaar op grond waarvan de  kwaliteitsklasse kon worden vastgesteld. Ter plaatse van deze deelgebieden zijn tijdens het  aanvullend bodemonderzoek boringen verricht en analysemonsters genomen. Op basis van de  gemiddeld gemeten gehalten van deze monsters zijn de betreffende deelgebieden toegekend  aan één van de regionale zones zoals genoemd in tabel 3.1.     De resultaten van het aanvullend bodemonderzoek zijn aan de bewerkte dataset toegevoegd  waarna de definitieve regionale rekensessie is uitgevoerd. Hiervoor is de data van alle (tot  dezelfde kwaliteitsklasse behorende) gemeentelijke zones samengevoegd en doorgerekend.  Deze rekensessie is uitgevoerd door CSO.     Op basis van de gemiddeld gemeten gehalten zijn vervolgens de kwaliteitsklassen van de  regionale zones bepaald. De uitkomst hiervan is dat de kwaliteitsklassen van de regionale  zones overeenkomen met die van de (samengevoegde) individuele gemeentelijke zones, en  dus met de verwachte kwaliteitsklassen zoals aangegeven in tabel 3.1.   

Van deze regionale rekensessie zijn in bijlage 5 de volgende (statistische) kentallen  opgenomen:   - het aantal waarnemingen;  - de gemiddelde gehalten per parameter (incl. lutum en organische stof);  - de minimale en maximale gemeten gehalten;  - diverse percentielwaarden (P5, P25, P50, P75, P80, P90, P95).    De regionale bodemkwaliteitskaart is op basis van de gemiddeld gemeten gehalten opgesteld.  Deze kaart wordt nader toegelicht in hoofdstuk 4.  

3.3.3

Controle betrouwbaarheid  Om de betrouwbaarheid van de bodemkwaliteitskaart te kunnen aantonen, moeten volgens  de richtlijn enkele controles worden uitgevoerd. Deze zijn in deze paragraaf kort beschreven.    Ruimtelijke verdeling  Een voorwaarde voor het verkrijgen van een betrouwbaar beeld van de bodemkwaliteit, is dat  sprake moet zijn van een evenwichtige ruimtelijke verdeling. Dit betekent dat wanneer over de  betreffende bodemkwaliteitszone een raster van 20 gelijke vakken wordt gelegd (dit in  verband met het minimum aantal benodigde waarnemingen) er in ten minste de helft van  deze vakken een waarneming moet liggen.     19 van 27 


Regionale bodemkwaliteitskaart Fryslân    projectnr. 206115.03  december 2011, revisie 01 

De regionale zones, met uitzondering van zone 1 en zone 5, bestaan uit meerdere   niet‐aaneengesloten gelegen deelgebieden. Uitgangspunt voor het aanvullend  bodemonderzoek was het enerzijds voldoen aan het criterium van 20 waarnemingen per zone  en anderzijds het voldoen aan het criterium van 1 waarneming per deelgebied. Binnen de  zones en deelgebieden die niet aan deze criteria voldeden is aanvullend bodemonderzoek  verricht, dan wel zijn deelgebieden uitgesloten van de bodemkwaliteitskaart (zie paragraaf 3.2)     Omdat hierdoor in ieder deelgebied minimaal één waarneming aanwezig is, kan worden  gesteld dat wordt voldaan aan de voorwaarde van ruimtelijke verdeling.    

In bijlage 6 is de ruimtelijke verdeling in zowel de bovengrond als de ondergrond op een kaart  aangegeven. Het betreft een weergave van analysemonsters die geanalyseerd zijn op het  standaardpakket zoals genoemd in paragraaf 2.3.2 (nieuwe stoffenpakket). Hierbij wordt  opgemerkt dat op de kaarten dus niet alle waarnemingen zijn weergegeven die zijn gebruikt  voor het opstellen van de bodemkwaliteitskaart.    Heterogeniteit  Een bodemkwaliteitskaart wordt gebaseerd op de gemiddeld gemeten gehalten binnen de  zones. Deze gehalten worden getoetst aan de toetsingswaarden van het Besluit  bodemkwaliteit, op grond waarvan vervolgens een indeling in een kwaliteitsklasse plaatsvindt.     Is binnen een zone echter sprake van heterogeniteit (= mate van spreiding in de gemeten  gehalten ten opzichte van de normwaarden) dan kunnen de gemiddelden een vertekend beeld  geven van de bodemkwaliteit alsmede van de kwaliteit van vrijkomende partijen grond. In dat  geval zou ten onrechte van de bodemkwaliteitskaart gebruik worden gemaakt als  bewijsmiddel.     Om voor de zones na te kunnen gaan hoe het met de heterogeniteit is gesteld, is gebruik  gemaakt van een berekening die is beschreven in het boekje 'Grondverzet met  bodemkwaliteitskaarten' van TNO/Deltares (opgesteld in opdracht van Bodem+). Dit in  verband met gebrek aan een andere (landelijk) geldende toets.     In het genoemde boekje wordt voorgesteld om de heterogeniteit te bepalen door het verschil  tussen twee percentielwaarden (de P5 en P95; de kop en de staart van de verdeling) te delen  door een referentiewaarde van de normen (maximale waarde 'industrie' minus de  achtergrondwaarde):    P95 − P5    industrie − AW 2000

De uitkomst van deze vergelijking levert een factor op die de mate van heterogeniteit  weergeeft:  - bij waarden kleiner dan 0,2:  er is sprake van weinig heterogeniteit  - bij waarden tussen 0,2 en 0,5:  er is sprake van beperkte heterogeniteit  - bij waarden tussen 0,5 en 0,7:  er is sprake van heterogeniteit  - bij waarden groter dan 0,7:  er is sprake van sterke heterogeniteit   

20 van 27 


Regionale bodemkwaliteitskaart Fryslân    projectnr. 206115.03  december 2011, revisie 01 

Het resultaat van deze 'heterogeniteitstoets' maakt deel uit van het overzicht met kentallen in  bijlage 5. Hieruit kan worden geconcludeerd dat in de zones voor één of meer parameters de  heterogeniteitsfactor groter is dan 0,7 en er, volgens bovenstaande formule, sprake is van een  sterke mate van heterogeniteit:  - zone B1: minerale olie;  - zone B2: lood, minerale olie;  - zone B3: koper, lood, zink, minerale olie;  - zone B4: koper, zink, PAK, minerale olie;  - zone O5: minerale olie;  - zone O6: lood, minerale olie;  - zone O7: koper, lood, minerale olie.    Dat voor bovengenoemde parameters de heterogeniteitsfactor groter is dan 0,7 betekent niet  per definitie dat de bodemkwaliteit in deze zones niet of onvoldoende betrouwbaar is.   De uitkomst 'sterk heterogeen' wordt voor de parameter minerale olie namelijk veroorzaakt  door de gehanteerde formule (het grote verschil tussen de P95‐ en P5‐waarde, in combinatie  met het kleine verschil tussen de normwaarden).   Voor wat betreft de zones B3, B4 en O7 wordt opgemerkt dat een bepaalde mate van  heterogeniteit past bij de verwachting. Deze zones omvatten namelijk de oudste dorpskernen  (wonen <1900) waar, als gevolg van het eeuwenoude gebruik van de bodem, in meer of  mindere mate een puinbijmenging in de bodem aanwezig is. Het resultaat van dit oud‐stedelijk  gebruik is een grotere variatie in de gehalten aan zware metalen (specifiek koper en lood)   en PAK.     Wat daarnaast ook een rol speelt, is de samenstelling van de regionale zones. Zoals  beschreven in de paragrafen 2.3.1. en 3.3.1 zijn alle (tot dezelfde kwaliteitsklasse behorende)  gemeentelijke zones samengevoegd tot een regionale zone. Individueel vallen deze  gemeentelijke zones in dezelfde kwaliteitsklasse (zie de tabel in bijlage 2). Deze classificatie is  echter voor de ene zone gebaseerd op parameter X en voor de andere zone op parameter Y.  Door dit verschil in klassebepalende parameters leidt dit, na het samenvoegen, tot een  regionale zone waarbij sprake is van een bepaalde mate van heterogeniteit.     In verband met het bovengenoemde, geeft de aangetoonde mate van heterogeniteit geen  aanleiding om de zone‐indeling aan te passen.     Variabiliteit  In de richtlijn voor bodemkwaliteitskaarten staat vermeld dat bij de indeling in  bodemkwaliteitszones rekening moet worden gehouden met de ruimtelijke variabiliteit. Dit  betekent dat als alle hoge(re) waarnemingen in één hoek van een zone worden aangetoond,  deze hoek als een aparte zone moet worden gedefinieerd.   Omdat het eventueel optreden van ruimtelijke variabiliteit in de waarnemingen tot uiting zou  moeten komen in enerzijds de kentallen en anderzijds de mate van heterogeniteit, zijn deze  uitkomsten als eerste signaal gehanteerd.    

21 van 27 


Regionale bodemkwaliteitskaart Fryslân    projectnr. 206115.03  december 2011, revisie 01 

Zoals hiervoor is aangegeven, volgt uit de (toelichting op de) heterogeniteitstoets dat met  name bij de zones B3, B4 en O7 sprake is van een bepaalde mate van heterogeniteit. Deze  zones omvatten de oudste dorpskernen (wonen <1900). Van dit soort gebieden is bekend dat  ze, als gevolg van de lange gebruikshistorie, over het algemeen sterker heterogeen zijn dan de  bodem in recentere woongebieden of het buitengebied. De verwachting is dan ook dat  mate  van heterogeniteit niet noemenswaardig zal afnemen door het aanpassen van de zone‐ indeling.     Bodemkwaliteitskaart als bewijsmiddel  Saneringscriterium  Wanneer de P95‐waarde boven de interventiewaarde ligt, bestaat de kans dat in de  betreffende bodemkwaliteitszone grond voorkomt die leidt tot een overschrijding van het  saneringscriterium. De Richtlijn bodemkwaliteitskaarten schrijft in dat geval voor dat de P95‐ waarde moet worden ingevoerd in de risicotoolbox. Blijkt uit deze toetsing van de P95‐waarde  dat er sprake is van risico's bij een bepaalde bodemgebruiksvorm, dan worden er beperkingen  gesteld aan het gebruiken van de bodemkwaliteitskaart als bewijsmiddel voor grondverzet  vanuit deze zone.    Uit de tabellen in bijlage 5 blijkt dat bij de zones B3 en B4 de P95‐waarde van lood  respectievelijk koper en lood de interventiewaarde overschrijdt. Voor deze zones is dan ook  een berekening met de risicotoolbox uitgevoerd. Deze toetsing is opgenomen in bijlage 7.     Voor deze toetsing is bij 'wonen met tuin' als uitgangspunt gehanteerd dat er geen  gewasconsumptie uit eigen tuin plaatsvindt. Dit wordt namelijk niet aannemelijk geacht in de  oude dorpskernen. Daarnaast is, omdat naar verwachting sprake is van een stedelijke  ophooglaag (en conform het gestelde in de Circulaire bodemsanering), de factor voor de  biobeschikbaarheid van lood verlaagd naar 0,4.     Bij de toetsing is het bepalen van de ecologische risico's buiten beschouwing gelaten. Dit  vanwege de aanname dat de oude dorpskernen grotendeels zijn verhard. Het doel van de  risicobeoordeling is namelijk het toetsen van risico's bij een bepaalde bodemgebruiksvorm en  nagaan of de bodemkwaliteitskaart een betrouwbaar bewijsmiddel is voor grondverzet.   Het doel is niet het vaststellen of sprake is van een geval van bodemverontreiniging zoals  bedoeld in de Wet bodembescherming.     Uit de toetsing met de risicotoolbox volgt dat de risico‐index voor de bodemgebruiksvormen  'wonen met tuin', 'plaatsen waar kinderen spelen' en 'ander groen, infrastructuur' niet wordt  overschreden (risico‐index is lager dan 1,0). Voor deze gebruiksvormen wordt het  saneringscriterium dus niet overschreden. Dit betekent dat er vanuit dit oogpunt geen  beperkingen worden gesteld aan het gebruiken van de bodemkwaliteitskaart als bewijsmiddel  voor grondverzet binnen de zones B3 en B4.    Heterogeniteit  De mogelijkheden voor grondverzet, waarbij de bodemkwaliteitskaart als bewijsmiddel wordt  gebruikt, worden volgens het generieke kader bepaald door het gemiddelde gehalte in de  betreffende zone. Wanneer een zone echter heterogeniteit vertoond, kan het gemiddelde een  minder betrouwbare weergave zijn van de aanwezige bodemkwaliteit en de kwaliteit van  vrijkomende grond.       22 van 27 


Regionale bodemkwaliteitskaart Fryslân    projectnr. 206115.03  december 2011, revisie 01 

Zoals eerder in dit rapport is aangegeven, is met name bij de zones B3, B4 en O7 sprake van  een bepaalde mate van heterogeniteit. Om na te kunnen gaan hoe betrouwbaar de  kwaliteitsklasse van de betreffende zones is, welke is gebaseerd op de gemiddelde gehalten,  kan naar een andere percentielwaarde worden gekeken, bijvoorbeeld de P80‐waarde   (oftewel, de waarde waar 80% van de waarnemingen onder ligt en 20% van de waarnemingen  boven ligt).     Geconcludeerd wordt dat de kwaliteitsklasse van de vrijkomende grond bij de P80‐waarde  voor alle drie de zones overeenkomt met de kwaliteitsklasse op basis van het gemiddelde,  namelijk klasse industrie. Op basis hiervan wordt gesteld dat, ondanks de mate van  heterogeniteit, de bodemkwaliteitskaart (ontgravingskaart) voldoende betrouwbaar is voor de  grond die uit deze zones vrijkomt.        

23 van 27 


Regionale bodemkwaliteitskaart Fryslân    projectnr. 206115.03  december 2011, revisie 01 

4

Bodemkwaliteitskaart De bodemkwaliteitskaart bestaat uit:  1. een kaart met indeling in bodemkwaliteitszones en uitgesloten gebieden;  2. een ontgravingskaart;  3. een toepassingskaart.    Dit hoofdstuk geeft een korte toelichting op de genoemde kaarten.  

4.1

Indeling bodemkwaliteitszones  Binnen het beheergebied van de Friese gemeenten worden 7 regionale bodemkwaliteitszones  onderscheiden. Deze zijn in onderstaande tabel 4.1 aangegeven en weergegeven op de  kaarten in bijlage 2.    

Tabel 4.1: Bodemkwaliteitszones    Bodemkwaliteitszones 

Bovengrond (0,0‐0,5 m ‐mv.)    Zone 1 

           

(landbouw/natuur) Zone 2  (wonen)  Zone 3  (wonen/industrie)  Zone 4  (industrie)  Ondergrond (0,5‐2,5 m ‐mv.)  Zone 5  (landbouw/natuur)  Zone 6  (wonen)  Zone 7  (wonen/industrie) 

Een aantal gebieden c.q. locaties binnen het beheergebied is uitgesloten van de  bodemkwaliteitskaart (zie paragraaf 2.3.1). Voor deze uitgesloten gebieden mag geen gebruik  worden gemaakt van de bodemkwaliteitskaart als bewijsmiddel voor het aantonen van de  milieuhygiënische kwaliteit van een toe te passen partij grond en/of de ontvangende bodem.  Dit is nader toegelicht in de Nota bodembeheer. 

4.2

Ontgravingskaart Deze kaart geeft de kwaliteitsklasse van de bodem aan op het moment dat deze wordt  ontgraven voor hergebruik elders (= beoordeling als een partij grond). Voor het tot stand  komen van deze kaart zijn de gemiddeld gemeten gehalten van de zones getoetst aan het  Besluit bodemkwaliteit.   De uitkomsten van deze toetsing zijn weergegeven in tabel 4.2. Hierbij is onderscheid gemaakt  in de bovengrond (0,0‐0,5 m ‐mv.) en de ondergrond (0,5‐2,5 m ‐mv.). De ontgravingskaarten  zijn opgenomen in respectievelijk kaartbijlage I en II.    

24 van 27 


Regionale bodemkwaliteitskaart Fryslân    projectnr. 206115.03  december 2011, revisie 01 

Tabel 4.2: Kwaliteitsklasse vrijkomende grond  Bodemkwaliteitszone  Kwaliteitsklasse  Bovengrond (0,0‐0,5 m ‐mv.)  Zone B1  Landbouw/natuur  Zone B2  Wonen  Zone B3  Industrie  Zone B4  Industrie  Ondergrond (0,5‐2,5 m ‐mv.)  Zone O5  Landbouw/natuur  Zone O6  Wonen  Zone O7  Industrie 

De grond die vrijkomt uit de zones B2 en O6 wordt, op basis van de statistische gegevens in  bijlage 5, geclassificeerd als industrie. De klassebepalende parameter is de som‐PCB.   De kwaliteitsklasse van de vrijkomende grond is echter, in overleg met de gemeenten,  aangepast in de klasse wonen. Door de gemeenten wordt dit milieuhygiënisch verantwoord  geacht om de volgende redenen:  - Wanneer de som‐PCB de enige parameter zou zijn geweest, waarvan het gemiddelde  gehalte boven de achtergrondwaarde lag, dan had met de toetsregels van het Besluit  bodemkwaliteit de conclusie mogen worden getrokken dat sprake is van schone grond.  (Deze toetsregel stelt dat nog sprake is van schone grond tot een gehalte van     2 x achtergrondwaarde.)    De gemeenten zijn daarom van mening dat het onredelijk is om de vrijkomende grond als  klasse industrie te classificeren, alleen maar omdat nog enkele andere parameters de  achtergrondwaarde overschrijden.   - Op basis van de P80‐waarde (wat meer zekerheid geeft dan het gemiddelde gehalte),  wordt de vrijkomende grond uit de zones B2 en O6 geclassificeerd als 'wonen'.   

4.3

Toepassingskaart   Het landelijk geldende beleidskader van het Besluit bodemkwaliteit (= het generieke kader)  schrijft voor dat:  - de kwaliteitsklasse van de toe te passen partij grond of baggerspecie geschikt moet zijn  voor de functie die de bodem heeft EN  - door het toepassen van de partij grond of baggerspecie de milieuhygiënische kwaliteit van  de ontvangende bodem niet mag verslechteren.    Dit betekent dat een op de landbodem toe te passen partij grond of baggerspecie getoetst  moet worden aan zowel de kwaliteitklasse als de functieklasse van de ontvangende bodem. De  strengste van beide klassen bepaalt uiteindelijk de kwaliteitsklasse waar een toe te passen  partij grond of baggerspecie aan moet voldoen (zie tabel 4.3).   

25 van 27 


Regionale bodemkwaliteitskaart Fryslân    projectnr. 206115.03  december 2011, revisie 01 

Tabel 4.3: Systematiek generiek toepassingskader  Functie (op kaart)  Landbouw/natuur  Landbouw/natuur  Landbouw/natuur  Wonen  Wonen  Wonen  Industrie  Industrie  Industrie 

Actuele bodemkwaliteit  Landbouw/natuur  Wonen  Industrie  Landbouw/natuur  Wonen  Industrie  Landbouw/natuur  Wonen  Industrie 

Welke kwaliteit  maximaal toepassen  Landbouw/natuur  Landbouw/natuur  Landbouw/natuur  Landbouw/natuur  Wonen  Wonen  Landbouw/natuur  Wonen  Industrie 

Om tot een toepassingskaart te kunnen komen, is dus informatie nodig over de  bodemfunctieklasse en de kwaliteitsklasse van de ontvangende bodem. Deze klassen worden  hieronder nader toegelicht.    Bodemfunctiekaart  De bodemfunctiekaart is een weergave van het huidige, en eventueel toekomstige, gebruik  van de landbodem. Bij het toekennen van een functieklasse wordt onderscheid gemaakt in:  - gebieden met de functie 'wonen';  - gebieden met de functie 'industrie';  - overige gebieden (deze gebieden zijn niet ingedeeld in de functie 'wonen' of 'industrie' en  vallen daardoor automatisch in de functie 'landbouw/natuur').    Alle regiogemeenten beschikken over een bodemfunctiekaart. In het kader van de regionale  benadering, zijn deze individuele kaarten aan elkaar geplakt. Deze regionale  bodemfunctiekaart is opgenomen als kaartbijlage III.     Kwaliteitsklasse ontvangende bodem  Op deze kaart is de kwaliteitsklasse van de (ontvangende) bodem aangegeven. Voor het tot  stand komen van deze kaart zijn de gemiddeld gemeten gehalten van de zones getoetst aan  het Besluit bodemkwaliteit. De uitkomsten van deze toetsing zijn weergegeven in tabel 4.4.   Hierbij is onderscheid gemaakt in de bovengrond (0,0‐0,5 m ‐mv.) en de ondergrond   (0,5‐2,5 m ‐mv.). De kwaliteit is grafisch weergegeven in respectievelijk kaartbijlage IV en V.    

Tabel 4.4: Kwaliteitsklasse ontvangende bodem  Bodemkwaliteitszone  Kwaliteitsklasse  Bovengrond (0,0‐0,5 m ‐mv.)  Zone B1  Landbouw/natuur  Zone B2  Wonen  Zone B3  Wonen  Zone B4  Industrie  Ondergrond (0,5‐2,5 m ‐mv.)  Zone O5  Landbouw/natuur  Zone O6  Wonen  Zone O7  Wonen 

26 van 27 


Regionale bodemkwaliteitskaart Fryslân    projectnr. 206115.03  december 2011, revisie 01 

Toepassingskaart (generiek)  Zoals op de vorige pagina al is beschreven, is de generieke toepassingskaart een combinatie  van de bodemfunctiekaart en de kaart met de kwaliteitsklasse van de ontvangende bodem.  Deze twee kaarten worden als het ware over elkaar heen gelegd. De strengste van beide  klassen bepaalt vervolgens aan welke kwaliteitsklasse een toe te passen partij grond of  baggerspecie moet voldoen.     De generieke toepassingskaarten, opgenomen in kaartbijlage VI (bovengrond: 0,0‐0,5 m ‐mv.)  en VII (ondergrond: 0,5‐2,5 m ‐mv.), zijn dus feitelijk de grafische weergave van de laatste  kolom van tabel 4.3. 

4.4

Vaststelling en herziening    

Vaststelling De bodemkwaliteitskaart, inclusief de beschrijving van het tot stand komen daarvan, moet per  gemeente door het college van burgemeester en wethouders worden vastgesteld voordat met  de bodemkwaliteitskaart grondverzet kan worden gefaciliteerd.     Dit betreft een besluit waarop een Awb‐procedure van toepassing is. Het is niet verplicht om  hierbij de uniforme openbare procedure (afdeling 3.4 Awb) toe te passen. Het vaststellen van  de bodemkwaliteitskaart kan worden beschouwd als een besluit van algemene strekking en  een algemeen verbindend voorschrift (avv). Tegen een avv staat geen beroep en bezwaar open  (artikel 8:2 Awb), tenzij de gemeente in haar Procedureverordening anders heeft  voorgeschreven.    Herziening  Omdat nieuwe onderzoeksgegevens van invloed kunnen zijn op de bodemkwaliteit, dient de  actualiteit van de bodemkwaliteitskaart, en de eventuele noodzaak tot herziening hiervan, met  enige regelmaat te worden getoetst.     Bij een dergelijke toets moeten in principe alle stappen voor het opstellen van een  bodemkwaliteitskaart opnieuw worden doorlopen. Alleen dan kan worden vastgesteld of de  bodemkwaliteitskaart nog wel voldoende in overeenstemming is met de werkelijkheid.  Geeft de tussentijdse toets aanleiding om de bodemkwaliteitskaart te herzien, dan dient de  bodemkwaliteitskaart opnieuw te worden vastgesteld.     Ook in het geval er geen wijzigingen in de bodemkwaliteitsklassen optreden als gevolg van  nieuwe onderzoeksgegevens, moet de bodemkwaliteitskaart elke 5 jaar opnieuw worden  vastgesteld.     Ingenieursbureau Oranjewoud  Oosterhout, december 2011               

27 van 27 


Regionale bodemkwaliteitskaart Friesland    projectnr. 206115.03  december 2011, revisie 01 

Kaartbijlagen   A. Regionale kaarten  I  Ontgravingskaart bovengrond (0,0‐0,5 m ‐mv.)  II  Ontgravingskaart ondergrond (0,5‐2,5 m ‐mv.)  III  Bodemfunctiekaart  IV  Ontvangende bodem bovengrond (0,0‐0,5 m ‐mv.)  V  Ontvangende bodem ondergrond (0,5‐2,5 m ‐mv.)  VI  Generieke toepassingskaart bovengrond (0,0‐0,5 m ‐mv.)  VII  Generieke toepassingskaart ondergrond (0,5‐2,5 m ‐mv.)  B. Kaarten per gemeente gesorteerd  1.  Achtkarspelen  2.  Ameland  3.  Boarnsterhim  4.  Dantumadiel  5.  Dongeradeel  6.  Ferwerderadiel  7.  Franekeradeel  8.  Harlingen  9.  Het Bildt  10.  Kollumerland c.a.  11.  Leeuwarderadeel  12.  Littenseradiel  13.  Menameradiel  14.  Schiermonnikoog  15.  Smallingerland  16.  Terschelling  17.  Tytsjerksteradiel  18.  Vlieland   

Bijlagen 1.   Literatuurlijst oude bodemkwaliteitskaarten  2.   Indeling in regionale bodemkwaliteitszones en uitgesloten gebieden  3.   Toelichting databasebewerking  4.   Extremenanalyse  5.   Resultaten rekensessie  6.   Ruimtelijke verdeling  7.   Toetsing risicotoolbox   


Regionale bodemkwaliteitskaart Friesland    projectnr. 206115.03  december 2011, revisie 01 

A. Kaartbijlagen regionaal   

I II  III  IV  V  VI  VII 

Ontgravingskaart bovengrond (0,0‐0,5 m ‐mv.)  Ontgravingskaart ondergrond (0,5‐2,5 m ‐mv.)  Bodemfunctiekaart  Ontvangende bodem bovengrond (0,0‐0,5 m ‐mv.)  Ontvangende bodem ondergrond (0,5‐2,5 m ‐mv.)  Generieke toepassingskaart bovengrond (0,0‐0,5 m ‐mv.)  Generieke toepassingskaart ondergrond (0,5‐2,5 m ‐mv.) 


Ameland

Kleine kaartjes niet op schaal

Dongeradeel

Terschelling

Ferwerderadiel

Kollumerland en Nieuwkruisland Het Bildt

Vlieland

Het Bildt

Dantumadiel Leeuwarderadeel

Achtkarspelen

Menameradiel Franekeradeel

Tytsjerksteradiel Harlingen

Schiermonnikoog

Boarnsterhim

Littenseradiel

Smallingerland

! ° O1 december 2011 DEFINITIEF NR

Ontgravingsklasse

Overig

DATUM

KP WIJZIGING

GET.

OPDRACHTGEVER

GIS SPECIALIST

Friese gemeenten

K. Paap

bij grote kaart PROJECTLEIDER

Bovengrond (0,0 - 0,5 m-mv) Industrie Wonen

Beheergebied Rijkswaterstaat waterbodem

R. Rummens PROJECTOMSCHRIJVING

Regionale bodemkwaliteitskaart Friesland

Beheergebied Rijkswaterstaat landbodem

DATUM

december 2011 KAARTNUMMER

KAARTTITEL

Uitgezonderd gebied

SCHAAL

1:200.000

206115.03

FORMAAT

A3 BLAD IN BLADEN

1 van 1 WIJZ.NR

O1

Ontgravingskaart bovengrond (0,0 - 0,5 m-mv)

Landbouw/natuur

STATUS

Top 25, 2010 © De auteursrechten en databankenrechten zijn voorbehouden aan Dienst voor het kadaster en de openbare registers, Apeldoorn, 2009

DEFINITIEF (pad naar .mxd file)


Ameland

Kleine kaartjes niet op schaal

Dongeradeel

Terschelling

Ferwerderadiel

Kollumerland en Nieuwkruisland Het Bildt

Vlieland

Het Bildt

Dantumadiel Leeuwarderadeel

Achtkarspelen

Menameradiel Franekeradeel

Tytsjerksteradiel Harlingen

Schiermonnikoog

Littenseradiel

Boarnsterhim

Smallingerland

! ° O2 december 2011 DEFINITIEF NR

Ontgravingsklasse

Overig

DATUM

KP WIJZIGING

GET.

OPDRACHTGEVER

GIS SPECIALIST

Friese gemeenten

K. Paap

bij grote kaart PROJECTLEIDER

Ondergrond (0,5 - 2,5 m-mv) Industrie Wonen

R. Rummens

Beheergebied Rijkswaterstaat waterbodem

PROJECTOMSCHRIJVING

Regionale bodemkwaliteitskaart Friesland

Beheergebied Rijkswaterstaat landbodem

DATUM

december 2011 KAARTNUMMER

KAARTTITEL

Uitgezonderd gebied

SCHAAL

1:200.000

206115.03

FORMAAT

A3 BLAD IN BLADEN

1 van 1 WIJZ.NR

O2

Ontgravingskaart ondergrond (0,5 - 2,5 m-mv)

Landbouw/natuur

STATUS

Top 25, 2010 © De auteursrechten en databankenrechten zijn voorbehouden aan Dienst voor het kadaster en de openbare registers, Apeldoorn, 2009

DEFINITIEF (pad naar .mxd file)


Ameland

Kleine kaartjes niet op schaal

Dongeradeel

Terschelling

Ferwerderadiel

Kollumerland en Nieuwkruisland Het Bildt

Vlieland

Het Bildt

Dantumadiel Leeuwarderadeel

Achtkarspelen

Menameradiel Franekeradeel

Tytsjerksteradiel Harlingen

Schiermonnikoog

Littenseradiel

Boarnsterhim

Smallingerland

! ° BFK december 2011 DEFINITIEF NR

DATUM

KP WIJZIGING

GET.

OPDRACHTGEVER

GIS SPECIALIST

Friese gemeenten

K. Paap

bij grote kaart PROJECTLEIDER

Bodemfunctieklasse Industrie

R. Rummens

Overig

PROJECTOMSCHRIJVING

Regionale bodemkwaliteitskaart Friesland

Beheergebied Rijkswaterstaat landbodem

DATUM

december 2011 KAARTNUMMER

Wonen

Beheergebied Rijkswaterstaat waterbodem

Landbouw/natuur

Uitgezonderd gebied

KAARTTITEL

SCHAAL

1:200.000

206115.03

FORMAAT

A3 BLAD IN BLADEN

1 van 1 WIJZ.NR

BFK

Bodemfunctieklassenkaart STATUS

Top 25, 2010 © De auteursrechten en databankenrechten zijn voorbehouden aan Dienst voor het kadaster en de openbare registers, Apeldoorn, 2009

DEFINITIEF (pad naar .mxd file)


Ameland

Kleine kaartjes niet op schaal

Dongeradeel

Terschelling

Ferwerderadiel

Kollumerland en Nieuwkruisland Het Bildt

Vlieland

Het Bildt

Dantumadiel Leeuwarderadeel

Achtkarspelen

Menameradiel Franekeradeel

Tytsjerksteradiel Harlingen

Schiermonnikoog

Boarnsterhim

Littenseradiel

Smallingerland

! ° OB1 december 2011 DEFINITIEF NR

Ontvangende bodem

Overig

DATUM

KP WIJZIGING

GET.

OPDRACHTGEVER

GIS SPECIALIST

Friese gemeenten

K. Paap

bij grote kaart PROJECTLEIDER

Bovengrond (0,0 - 0,5 m-mv) Industrie Wonen

Beheergebied Rijkswaterstaat waterbodem

R. Rummens PROJECTOMSCHRIJVING

Regionale bodemkwaliteitskaart Friesland

Beheergebied Rijkswaterstaat landbodem

DATUM

december 2011 KAARTNUMMER

KAARTTITEL

Uitgezonderd gebied

SCHAAL

1:200.000

206115.03

FORMAAT

A3 BLAD IN BLADEN

1 van 1 WIJZ.NR

OB1

Ontgravingsontvangende bodem bovengrond (0,0 - 0,5 m-mv)

Landbouw/natuur

STATUS

Top 25, 2010 © De auteursrechten en databankenrechten zijn voorbehouden aan Dienst voor het kadaster en de openbare registers, Apeldoorn, 2009

DEFINITIEF (pad naar .mxd file)


Ameland

Kleine kaartjes niet op schaal

Dongeradeel

Terschelling

Ferwerderadiel

Kollumerland en Nieuwkruisland Het Bildt

Vlieland

Het Bildt

Dantumadiel Leeuwarderadeel

Achtkarspelen

Menameradiel Franekeradeel

Tytsjerksteradiel Harlingen

Schiermonnikoog

Boarnsterhim

Littenseradiel

Smallingerland

! ° OB2 december 2011 DEFINITIEF NR

DATUM

KP WIJZIGING

GET.

OPDRACHTGEVER

GIS SPECIALIST

Friese gemeenten

K. Paap

bij grote kaart PROJECTLEIDER

Ontvangende bodem Ondergrond (0,5 - 2,5 m-mv)

R. Rummens

Overig

PROJECTOMSCHRIJVING

Beheergebied Rijkswaterstaat waterbodem

Regionale bodemkwaliteitskaart Friesland

DATUM

december 2011 KAARTNUMMER

Wonen

Beheergebied Rijkswaterstaat landbodem

Landbouw/natuur

Uitgezonderd gebied

KAARTTITEL

SCHAAL

1:200.000

206115.03

FORMAAT

A3 BLAD IN BLADEN

1 van 1 WIJZ.NR

OB2

Ontgravingsontvangende bodem ondergrond (0,5 - 2,5 m-mv) STATUS

Top 25, 2010 © De auteursrechten en databankenrechten zijn voorbehouden aan Dienst voor het kadaster en de openbare registers, Apeldoorn, 2009

DEFINITIEF (pad naar .mxd file)


Ameland

Kleine kaartjes niet op schaal

Dongeradeel

Ameland

Terschelling Ferwerderadiel

Kollumerland en Nieuwkruisland

Het Bildt

Vlieland

Het Bildt

Dantumadiel Leeuwarderadeel

Achtkarspelen Menameradiel Franekeradeel Tytsjerksteradiel

Harlingen

Schiermonnikoog

Boarnsterhim

Littenseradiel

Smallingerland

! ° T1

NR

december 2011 DEFINITIEF DATUM

OPDRACHTGEVER

Toepassingseis

Bovengrond (0,0 - 0,5 m-mv) Wonen

Landbouw/natuur

Overig

Beheergebied Rijkswaterstaat waterbodem Beheergebied Rijkswaterstaat landbodem Uitgezonderd gebied

Grondwaterbeschermingsgebied Waterwingebied 25 jaars zone

Friese gemeenten PROJECTOMSCHRIJVING

Regionale bodemkwaliteitskaart Friesland

KAARTTITEL

KP

WIJZIGING

Generieke toepassingskaart bovengrond (0,0 - 0,5 m-mv)

GET. GIS SPECIALIST

K. Paap

PROJECTLEIDER

R. Rummens DATUM

december 2011 KAARTNUMMER

206115.03

SCHAAL

1:200.000

bij grote kaart FORMAAT

A3

BLAD IN BLADEN

1 van 1 WIJZ.NR

T1

STATUS

Top 25, 2010 © De auteursrechten en databankenrechten zijn voorbehouden aan Dienst voor het kadaster en de openbare registers, Apeldoorn, 2009

DEFINITIEF (pad naar .mxd file)


Ameland

Kleine kaartjes niet op schaal

Dongeradeel

Ameland

Terschelling Ferwerderadiel

Kollumerland en Nieuwkruisland

Het Bildt

Vlieland

Het Bildt

Dantumadiel Leeuwarderadeel

Achtkarspelen Menameradiel Franekeradeel Tytsjerksteradiel

Harlingen

Schiermonnikoog

Boarnsterhim

Littenseradiel

Smallingerland

! ° T2

NR

december 2011 DEFINITIEF DATUM

OPDRACHTGEVER

Toepassingseis

Ondergrond (0,5 - 2,5 m-mv) Wonen

Landbouw/natuur

Overig

Beheergebied Rijkswaterstaat waterbodem Beheergebied Rijkswaterstaat landbodem Uitgezonderd gebied

Grondwaterbeschermingsgebied Waterwingebied 25 jaars zone

Friese gemeenten PROJECTOMSCHRIJVING

Regionale bodemkwaliteitskaart Friesland

KAARTTITEL

KP

WIJZIGING

Generieke toepassingskaart ondergrond (0,5 - 2,5 m-mv)

GET. GIS SPECIALIST

K. Paap

PROJECTLEIDER

R. Rummens DATUM

december 2011 KAARTNUMMER

206115.03

SCHAAL

1:200.000

bij grote kaart FORMAAT

A3

BLAD IN BLADEN

1 van 1 WIJZ.NR

T2

STATUS

Top 25, 2010 © De auteursrechten en databankenrechten zijn voorbehouden aan Dienst voor het kadaster en de openbare registers, Apeldoorn, 2009

DEFINITIEF (pad naar .mxd file)


Regionale bodemkwaliteitskaart Friesland    projectnr. 206115.03  december 2011, revisie 01 

B. Kaartbijlagen per gemeente gesorteerd   

I II  III  IV  V  VI  VII 

Ontgravingskaart bovengrond (0,0‐0,5 m ‐mv.)  Ontgravingskaart ondergrond (0,5‐2,5 m ‐mv.)  Bodemfunctiekaart  Ontvangende bodem bovengrond (0,0‐0,5 m ‐mv.)  Ontvangende bodem ondergrond (0,5‐2,5 m ‐mv.)  Generieke toepassingskaart bovengrond (0,0‐0,5 m ‐mv.)  Generieke toepassingskaart ondergrond (0,5‐2,5 m ‐mv.) 

1. 2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18. 

Achtkarspelen Ameland  Boarnsterhim  Dantumadiel  Dongeradeel  Ferwerderadiel  Franekeradeel  Harlingen  Het Bildt  Kollumerland c.a.  Leeuwarderadeel  Littenseradiel  Menameradiel  Schiermonnikoog  Smallingerland  Terschelling  Tytsjerksteradiel  Vlieland 


deradiel

Dantumadiel

O1

NR

Ontgravingsklasse

Bovengrond (0,0 - 0,5 m-mv) Industrie Wonen

Landbouw/natuur

Overig

december 2011 DEFINITIEF DATUM

OPDRACHTGEVER

Friese gemeenten

Beheergebied Rijkswaterstaat waterbodem

PROJECTOMSCHRIJVING

Regionale bodemkwaliteitskaart Friesland

Beheergebied Rijkswaterstaat landbodem Uitgezonderd gebied

KAARTTITEL

Ontgravingskaart bovengrond (0,0 - 0,5 m-mv) Dantumadiel

WIJZIGING

! ° Achtkars KP

GET.

GIS SPECIALIST

K. Paap

PROJECTLEIDER

R. Rummens DATUM

december 2011 KAARTNUMMER

206115.03

SCHAAL

1:50.000

bij grote kaart FORMAAT

A3

BLAD IN BLADEN

1 van 1 WIJZ.NR

O1

STATUS

Top 25, 2010 © De auteursrechten en databankenrechten zijn voorbehouden aan Dienst voor het kadaster en de openbare registers, Apeldoorn, 2009

DEFINITIEF (pad naar .mxd file)


deradiel

Dantumadiel

O2 december 2011 DEFINITIEF NR

Ontgravingsklasse

Ondergrond (0,5 - 2,5 m-mv) Industrie Wonen

Landbouw/natuur

Overig

DATUM

OPDRACHTGEVER

Beheergebied Rijkswaterstaat waterbodem Beheergebied Rijkswaterstaat landbodem Uitgezonderd gebied

Friese gemeenten PROJECTOMSCHRIJVING

Regionale bodemkwaliteitskaart Friesland KAARTTITEL

Ontgravingskaart ondergrond (0,5 - 2,5 m-mv) Dantumadiel

WIJZIGING

! ° Achtkars KP

GET.

GIS SPECIALIST

K. Paap

PROJECTLEIDER

R. Rummens DATUM

december 2011 KAARTNUMMER

206115.03

SCHAAL

1:50.000

bij grote kaart FORMAAT

A3

BLAD IN BLADEN

1 van 1

WIJZ.NR

O2

STATUS

Top 25, 2010 © De auteursrechten en databankenrechten zijn voorbehouden aan Dienst voor het kadaster en de openbare registers, Apeldoorn, 2009

DEFINITIEF (pad naar .mxd file)


Functiekaart Sibrandahûs

Driezum Rinsumageast Damwâld

Wâlterswâld

Stort de Mieden

Broeksterwâld

De Falom

Legenda industrie

Bûtenfjild

wonen

Readtsjerk

landbouw/natuur

De Westereen

water

stortplaatsen D1

01-06-2010

NR

Feanwâlden

DEFINITIEF

DATUM

OPDRACHTGEVER

Gemeente Dantumadiel PROJECTOMSCHRIJVING

Bodembeleid KAARTTITEL

Functiekaart STATUS

Definitief

NB WIJZIGING

GET. GIS SPECIALIST

SCHAAL

N. Brouwer

1:30.000

FORMAAT

PROJECTLEIDER

R. Rummens

A2

BLAD IN BLADEN

1 IN 1

KAARTNUMMER

206115-FK-DA ORANJEWOUD OOSTERHOUT BENELUXWEG 7 4904 SJ OOSTERHOUT

WIJZ.NR

D1

POSTBUS 40 4900 AA TEL. 0162-487000

HEERENVEEN ALMERE OOSTERHOUT CAPELLE A/D IJSSEL DEVENTER

R:\00205000\00206115\Geo_Info\Dantumadeel\ArcGIS\images


deradiel

Dantumadiel

OB1 december 2011 DEFINITIEF NR

Ontvangende bodem

Bovengrond (0,0 - 0,5 m-mv) Industrie Wonen

Landbouw/natuur

Overig

DATUM

WIJZIGING

OPDRACHTGEVER

Beheergebied Rijkswaterstaat waterbodem Beheergebied Rijkswaterstaat landbodem Uitgezonderd gebied

Friese gemeenten PROJECTOMSCHRIJVING

Regionale bodemkwaliteitskaart Friesland KAARTTITEL

Ontvangende bodem bovengrond (0,0 - 0,5 m-mv) Dantumadiel

! ° Achtkars KP

GET.

GIS SPECIALIST

K. Paap

PROJECTLEIDER

R. Rummens DATUM

december 2011 KAARTNUMMER

206115.03

SCHAAL

1:50.000

bij grote kaart FORMAAT

A3

BLAD IN BLADEN

1 van 1

WIJZ.NR

OB1

STATUS

Top 25, 2010 © De auteursrechten en databankenrechten zijn voorbehouden aan Dienst voor het kadaster en de openbare registers, Apeldoorn, 2009

DEFINITIEF (pad naar .mxd file)


deradiel

Dantumadiel

OB2 december 2011 DEFINITIEF NR

DATUM

WIJZIGING

OPDRACHTGEVER

Ontvangende bodem

Ondergrond (0,5 - 2,5 m-mv) Wonen

Landbouw/natuur

Overig

Friese gemeenten PROJECTOMSCHRIJVING

Regionale bodemkwaliteitskaart Friesland

Beheergebied Rijkswaterstaat waterbodem Beheergebied Rijkswaterstaat landbodem Uitgezonderd gebied

KAARTTITEL

Ontvangende bodem ondergrond (0,5 - 2,5 m-mv) Dantumadiel

! ° Achtkars KP

GET.

GIS SPECIALIST

K. Paap

PROJECTLEIDER

R. Rummens DATUM

december 2011 KAARTNUMMER

206115.03

SCHAAL

1:50.000

bij grote kaart FORMAAT

A3

BLAD IN BLADEN

1 van 1 WIJZ.NR

OB2

STATUS

Top 25, 2010 © De auteursrechten en databankenrechten zijn voorbehouden aan Dienst voor het kadaster en de openbare registers, Apeldoorn, 2009

DEFINITIEF (pad naar .mxd file)


deradiel

Dantumadiel

T1

NR

december 2011 DEFINITIEF DATUM

WIJZIGING

OPDRACHTGEVER

Toepassingseis

Bovengrond (0,0 - 0,5 m-mv) Wonen

Landbouw/natuur

Overig

Beheergebied Rijkswaterstaat waterbodem Beheergebied Rijkswaterstaat landbodem Uitgezonderd gebied

Grondwaterbeschermingsgebied Waterwingebied 25 jaars zone

Friese gemeenten PROJECTOMSCHRIJVING

Regionale bodemkwaliteitskaart Friesland KAARTTITEL

Generieke toepassingskaart bovengrond (0,0 - 0,5 m-mv) Dantumadiel

! ° Achtkars KP

GET.

GIS SPECIALIST

K. Paap

PROJECTLEIDER

R. Rummens DATUM

december 2011 KAARTNUMMER

206115.03

SCHAAL

1:50.000

bij grote kaart FORMAAT

A3

BLAD IN BLADEN

1 van 1 WIJZ.NR

T1

STATUS

Top 25, 2010 © De auteursrechten en databankenrechten zijn voorbehouden aan Dienst voor het kadaster en de openbare registers, Apeldoorn, 2009

DEFINITIEF (pad naar .mxd file)


deradiel

Dantumadiel

T2

NR

december 2011 DEFINITIEF DATUM

WIJZIGING

OPDRACHTGEVER

Toepassingseis

Ondergrond (0,5 - 2,5 m-mv) Wonen

Landbouw/natuur

Overig

Beheergebied Rijkswaterstaat waterbodem Beheergebied Rijkswaterstaat landbodem Uitgezonderd gebied

Grondwaterbeschermingsgebied Waterwingebied 25 jaars zone

Friese gemeenten PROJECTOMSCHRIJVING

Regionale bodemkwaliteitskaart Friesland KAARTTITEL

Generieke toepassingskaart ondergrond (0,5 - 2,5 m-mv) Dantumadiel

! ° Achtkars KP

GET.

GIS SPECIALIST

K. Paap

PROJECTLEIDER

R. Rummens DATUM

december 2011 KAARTNUMMER

206115.03

SCHAAL

1:50.000

bij grote kaart FORMAAT

A3

BLAD IN BLADEN

1 van 1 WIJZ.NR

T2

STATUS

Top 25, 2010 © De auteursrechten en databankenrechten zijn voorbehouden aan Dienst voor het kadaster en de openbare registers, Apeldoorn, 2009

DEFINITIEF (pad naar .mxd file)


Regionale bodemkwaliteitskaart Friesland    projectnr. 206115.03  december 2011, revisie 01 

Bijlagen   1.   Literatuurlijst oude bodemkwaliteitskaarten  2.   Indeling in regionale bodemkwaliteitszones en uitgesloten gebieden  3.   Toelichting databasebewerking  4.   Extremenanalyse  5.   Resultaten rekensessie  6.   Ruimtelijke verdeling  7.   Toetsing risicotoolbox   


Regionale bodemkwaliteitskaart Friesland    projectnr. 206115.03  december 2011, revisie 01 

Bijlage 1: Literatuurlijst oude bodemkwaliteitskaarten   


Regionale bodemkwaliteitskaart Friesland    projectnr. 206115.03  december 2011, revisie 01 

Literatuurlijst oude bodemkwaliteitskaarten     1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  16. 

Bodembeheerplan gemeente Achtkarspelen, CSO, kenmerk 03.G012.10, rapportnr. 04.RG2,  d.d. 29 september 2004  Bodembeheerplan en bodemkwaliteitskaart gemeente Boarnsterhim, Royal Haskoning,  kenmerk 9R1706/R02/JTLA/Gron, d.d. 27 oktober 2006  Bodembeheerplan gemeente Dantumadeel, CSO, kenmerk 01.F158.10, rapportnr. 04.RG3,   d.d. 29 september 2004  Actief Bodembeheer in de gemeente Dongeradeel, Oranjewoud, kenmerk 16546‐28002,   revisie 03, d.d. 19 november 2003  Bodembeheerplan gemeente Ferwerderadiel, DHV, Kenmerk S0973.01.001, versie 2,   d.d. 4 april 2002  Bodembeheerplan en bodemkwaliteitskaart gemeente Franekeradeel, Royal Haskoning,   kenmerk 9P3821/R00003/JTLA/Gron, d.d. 12 juli 2005  Bodembeheerplan en bodemkwaliteitskaart gemeente Harlingen, Royal Haskoning, kenmerk   9P0788/R00003/JTLA/Gron, d.d. 13 januari 2005  Bodembeheerplan en bodemkwaliteitskaart gemeente Het Bildt, Royal Haskoning, kenmerk   9P5649/R04/JTLA/Gron, d.d. 9 mei 2006  Bodembeheerplan met bodemkwaliteitskaart Kollumerland, Syncera Milieu, d.d. 30 oktober   2006  Bodemkwaliteitskaart en bodembeheerplan Leeuwarderadeel; verantwoord omgaan met de  bodem, DHV, dossier S2503‐04‐001, registratienummer NN‐MI20060088, mei 2006  Bodembeheerplan Zuidwest Fryslân (Bolsward, Gaasterlân‐Sleat, Lemsterland, Littenseradiel,   Nijefurd en Wûnseradiel), CSO, kenmerk 04.G007‐12, rapportnr. 05.RF050, d.d. 25 juli 2006  Bodembeheerplan en bodemkwaliteitskaart gemeente Menaldumadeel, Royal Haskoning,   kenmerk 9P5048/R04/JTLA/Gron, d.d. 7 november 2006  Bodembeheerplan gemeente Smallingerland, CSO, kenmerk 03.G013.10, rapportnr. 04.RG4,  d.d. 29 september 2004  Bodemkwaliteitskaart inclusief bodembeheerplan gemeente Terschelling, Actualisatie 2007,   Syncera, kenmerk B06A0150, d.d. 7 september 2007  Bodembeheerplan gemeente Tytsjerksteradiel, CSO, kenmerk 03.G011.10, rapportnr. 04.RG5,   d.d. 29 september 2004  Bodemkwaliteitskaart Vlieland, Oranjewoud, kenmerk 16546‐160594, revisie 05,   d.d. 12 september 2007   Bodembeheerplan gemeente Vlieland, Omgaan met grondstromen, Oranjewoud, kenmerk  16546‐160594, revisie 05, d.d. 7 september 2007 

 


Regionale bodemkwaliteitskaart Friesland    projectnr. 206115.03  december 2011, revisie 01 

Bijlage 2: Indeling in regionale bodemkwaliteitszones en       uitgesloten gebieden     


Ameland

Kleine kaartjes niet op schaal

Dongeradeel

Terschelling

Ferwerderadiel

Kollumerland en Nieuwkruisland Het Bildt

Vlieland

Het Bildt

Dantumadiel Leeuwarderadeel

Achtkarspelen

Menameradiel Franekeradeel

Tytsjerksteradiel Harlingen

Schiermonnikoog

Boarnsterhim

Littenseradiel

Smallingerland

! ° I1 NR

Bodemkwaliteitszone Bovengrond (0,0 - 0,5 m-mv)

december 2011 DEFINITIEF DATUM

KP WIJZIGING

GET.

Overig Beheergebied Rijkswaterstaat waterbodem

OPDRACHTGEVER

GIS SPECIALIST

Friese gemeenten

K. Paap

bij grote kaart PROJECTLEIDER

Zone 1 Zone 2

R. Rummens

Beheergebied Rijkswaterstaat landbodem

PROJECTOMSCHRIJVING

Regionale bodemkwaliteitskaart Friesland

Uitgezonderd gebied

DATUM

december 2011 KAARTNUMMER

KAARTTITEL

Zone 3

SCHAAL

1:200.000

206115.03

FORMAAT

A3 BLAD IN BLADEN

1 van 1 WIJZ.NR

I1

Indeling bodemkwaliteitszones bovengrond (0,0 - 0,5 m-mv)

Zone 4

STATUS

Top 25, 2010 © De auteursrechten en databankenrechten zijn voorbehouden aan Dienst voor het kadaster en de openbare registers, Apeldoorn, 2009

DEFINITIEF (pad naar .mxd file)


Ameland

Kleine kaartjes niet op schaal

Dongeradeel

Terschelling

Ferwerderadiel

Kollumerland en Nieuwkruisland Het Bildt

Vlieland

Het Bildt

Dantumadiel Leeuwarderadeel

Achtkarspelen

Menameradiel Franekeradeel

Tytsjerksteradiel Harlingen

Schiermonnikoog

Boarnsterhim

Littenseradiel

Smallingerland

! ° I2 NR

Bodemkwaliteitszone

Overig

december 2011 DEFINITIEF DATUM

KP WIJZIGING

GET.

OPDRACHTGEVER

GIS SPECIALIST

Friese gemeenten

K. Paap

bij grote kaart PROJECTLEIDER

Ondergrond (0,5 - 2,5 m-mv) Zone 5

Beheergebied Rijkswaterstaat waterbodem

R. Rummens PROJECTOMSCHRIJVING

Regionale bodemkwaliteitskaart Friesland

Beheergebied Rijkswaterstaat landbodem

DATUM

december 2011 KAARTNUMMER

KAARTTITEL

Zone 7

Uitgezonderd gebied

SCHAAL

1:200.000

206115.03

FORMAAT

A3 BLAD IN BLADEN

1 van 1 WIJZ.NR

I2

Indeling bodemkwaliteitszones ondergrond (0,5 - 2,5 m-mv)

Zone 6

STATUS

Top 25, 2010 © De auteursrechten en databankenrechten zijn voorbehouden aan Dienst voor het kadaster en de openbare registers, Apeldoorn, 2009

DEFINITIEF (pad naar .mxd file)


deradiel

Dantumadiel

I1

Bodemkwaliteitszone

Bovengrond (0,0 - 0,5 m-mv) Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4

Overig

NR

december 2011 DEFINITIEF DATUM

WIJZIGING

OPDRACHTGEVER

Beheergebied Rijkswaterstaat waterbodem

Friese gemeenten

Beheergebied Rijkswaterstaat landbodem

PROJECTOMSCHRIJVING

Regionale bodemkwaliteitskaart Friesland

Uitgezonderd gebied

KAARTTITEL

Indeling bodemkwaliteitszones bovengrond (0,0 - 0,5 m-mv) Dantumadiel

! ° Achtkars KP

GET.

GIS SPECIALIST

K. Paap

PROJECTLEIDER

R. Rummens DATUM

december 2011 KAARTNUMMER

206115.03

SCHAAL

1:50.000

bij grote kaart FORMAAT

A3

BLAD IN BLADEN

1 van 1 WIJZ.NR

I1

STATUS

Top 25, 2010 © De auteursrechten en databankenrechten zijn voorbehouden aan Dienst voor het kadaster en de openbare registers, Apeldoorn, 2009

DEFINITIEF (pad naar .mxd file)


deradiel

Dantumadiel

I2

NR

Bodemkwaliteitszone

Ondergrond (0,5 - 2,5 m-mv) Zone 5 Zone 7 Zone 6

Overig

december 2011 DEFINITIEF DATUM

WIJZIGING

OPDRACHTGEVER

Beheergebied Rijkswaterstaat waterbodem Beheergebied Rijkswaterstaat landbodem Uitgezonderd gebied

Friese gemeenten PROJECTOMSCHRIJVING

Regionale bodemkwaliteitskaart Friesland KAARTTITEL

Indeling bodemkwaliteitszones ondergrond (0,5 - 2,5 m-mv) Dantumadiel

! ° Achtkars KP

GET.

GIS SPECIALIST

K. Paap

PROJECTLEIDER

R. Rummens DATUM

december 2011 KAARTNUMMER

206115.03

SCHAAL

1:50.000

bij grote kaart FORMAAT

A3

BLAD IN BLADEN

1 van 1 WIJZ.NR

I2

STATUS

Top 25, 2010 © De auteursrechten en databankenrechten zijn voorbehouden aan Dienst voor het kadaster en de openbare registers, Apeldoorn, 2009

DEFINITIEF (pad naar .mxd file)


Bijlage 2: Indeling in (regionale) bodemkwaliteitszones

Zone‐indeling oude bkk

Samenvoegen zones binnen gemeente

Kwaliteitsklasse (samengevoegde) zones

Toekenning aan regionale zones (in een aantal gevallen op basis van uitkomsten aanvullend bodemonderzoek)

Achtkarspelen ZONE

ZONE

ZONE BOVENGROND

Voor 1900 1900‐1960 Na 1960 Industrie

Zone 1 Zone 2 Zone 3

Zone 1 Zone 2 Zone 3

ZONE ONDERGROND Zone 1 Zone 2 Zone 3

Ontvangende bodem

Vrijkomende grond

Wonen AW2000 AW2000

Wonen AW2000 AW2000

Ontvangende bodem

Vrijkomende grond

Wonen AW2000 AW2000

Wonen AW2000 AW2000

Ontvangende bodem

Vrijkomende grond

Wonen AW2000

Wonen AW2000

Ontvangende bodem

Vrijkomende grond

AW2000 AW2000

AW2000 AW2000

Ontvangende bodem

Vrijkomende grond

Wonen Wonen AW2000 Industrie Wonen Wonen AW2000 AW2000

Wonen Wonen AW2000 Industrie Wonen Wonen AW2000 AW2000

Ontvangende bodem

Vrijkomende grond

AW2000 AW2000** AW2000 Wonen Wonen AW2000 AW2000 AW2000

AW2000 AW2000** AW2000 Industrie Wonen AW2000 AW2000 AW2000

ZONE BOVENGROND Zone 1 Zone 2+3

ZONE ONDERGROND Zone 1 Zone 2+3

Ontvangende bodem

Vrijkomende grond

Wonen AW2000

Wonen AW2000

Ontvangende bodem

Vrijkomende grond

Wonen AW2000

Wonen AW2000

Ontvangende bodem

Vrijkomende grond

Wonen AW2000

Wonen AW2000

Ontvangende bodem

Vrijkomende grond

AW2000

AW2000

Ontvangende bodem

Vrijkomende grond

Wonen AW2000 Industrie

Wonen AW2000 Industrie

REGIONALE ZONE Zone 2 Zone 1

REGIONALE ZONE Zone 6 Zone 5

Dantumadiel ZONE

ZONE

ZONE BOVENGROND

Voor 1940 1940‐1970 1970‐2002 Lintbebouwing

Zone 1 Zone 2

Zone 1 Zone 2

ZONE ONDERGROND Zone 1 Zone 2

ZONE BOVENGROND Zone 1 Zone 2

ZONE ONDERGROND Zone 1+2

REGIONALE ZONE Zone 2 Zone 1

REGIONALE ZONE Zone 5

Dongeradeel ZONE

ZONE

ZONE BOVENGROND

Dorpsbebouwing tot ca 1830 Bebouwing ca 1830‐1970 Bebouwing vanaf 1970 Centrum Tot 1940 1940 tot 1970 Vanaf 1970 Buitengebied "droog"  Buitengebied "nat" "Jong land" vanaf ca 1600

W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 L

W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 L

ZONE ONDERGROND W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 L

ZONE BOVENGROND W1+W2+W5+W6 W3+W7+L W4

REGIONALE ZONE Zone 2 Zone 1 Zone 4

Regionale zonering Bovengrond Zone 1 (landbouw/natuur) Zone 2 (wonen) Zone 3 (wonen/industrie) Zone 4 (industrie)

ZONE ONDERGROND W1+W5+W6 W2 W3+W7+L W4

Ontvangende bodem

Vrijkomende grond

Wonen AW2000** AW2000 Wonen

Wonen AW2000** AW2000 Industrie

Ondergrond Zone 5 (landbouw/natuur) Zone 6 (wonen) Zone 7 (wonen/industrie)

REGIONALE ZONE Zone 6 Zone 5 Zone 5 Zone 7

** Wanneer olie buiten beschouwing gelaten wordt, wordt het AW2000.

** Wanneer olie buiten beschouwing gelaten wordt, wordt het AW2000.

Kollumerland c.a. ZONE

ZONE

Wonen licht verontreinigd PAK Wonen licht verontreinigd Pb+PAK Wonen schoon Bedrijven schoon Buitengebied schoon

Zone 1 Zone 2

ZONE BOVENGROND Zone 1 Zone 2

Ontvangende bodem Wonen AW2000

Vrijkomende grond Wonen AW2000

ZONE ONDERGROND

Ontvangende bodem

Vrijkomende grond

Wonen AW2000

Wonen AW2000

ZONE BOVENGROND Zone 1 Zone 2

Ontvangende bodem Wonen AW2000

Vrijkomende grond Wonen AW2000

ZONE ONDERGROND Zone 1 Zone 2

Ontvangende bodem AW2000 AW2000

Vrijkomende grond AW2000 AW2000

Zone 1 Zone 2

ZONE BOVENGROND Zone 1 Zone 2

Ontvangende bodem Wonen AW2000

Vrijkomende grond Wonen AW2000

ZONE ONDERGROND

Ontvangende bodem

Vrijkomende grond

AW2000

AW2000

ZONE BOVENGROND Zone 1 Zone 2

Ontvangende bodem Wonen AW2000

Vrijkomende grond Wonen AW2000

REGIONALE ZONE Zone 2 Zone 1

ZONE ONDERGROND Zone 1+2

Ontvangende bodem AW2000

Vrijkomende grond AW2000

REGIONALE ZONE Zone 5

Zone 1+2

REGIONALE ZONE Zone 2 Zone 1 REGIONALE ZONE Zone 5

Smallingerland ZONE

ZONE

Voor 1900 Voor 1940 Vanaf 1940 Vanaf 1950 Vanaf 1980 Industriegebieden Ontwikkelingsgebieden Drachtstervaart Klei Veen Zand

Zone 1 Zone 2

Pagina 1 van 4

206115.03 bijl2a bkk.xls


Bijlage 2: Indeling in (regionale) bodemkwaliteitszones

Zone‐indeling oude bkk

Samenvoegen zones binnen gemeente

Kwaliteitsklasse (samengevoegde) zones

Toekenning aan regionale zones (in een aantal gevallen op basis van uitkomsten aanvullend bodemonderzoek)

Tytsjerksteradiel ZONE

ZONE

ZONE BOVENGROND

Voor 1900 Vanaf 1900 Vanaf 1960 Industrie Klei Veen Zand

W1 W2 W4 I L

W1 W2 W4 I L

ZONE ONDERGROND W1 W2 W4 I L

Ontvangende bodem

Vrijkomende grond

Wonen AW2000 Wonen AW2000 AW2000

Wonen AW2000 Wonen AW2000 AW2000

Ontvangende bodem

Vrijkomende grond

AW2000 AW2000 AW2000** AW2000 AW2000

AW2000 AW2000 AW2000** AW2000 AW2000

ZONE BOVENGROND W1+w4 W2+I+L

ZONE ONDERGROND W1+W2+W4+I+L

Ontvangende bodem

Vrijkomende grond

Wonen AW2000

Wonen AW2000

Ontvangende bodem

Vrijkomende grond

AW2000

AW2000

Ontvangende bodem

Vrijkomende grond

Wonen AW2000 Wonen AW2000**

Industrie AW2000 Wonen AW2000**

REGIONALE ZONE Zone 2 Zone 1

REGIONALE ZONE Zone 5

** Wanneer olie buiten beschouwing gelaten wordt, wordt het AW2000.

Boarnsterhim ZONE

ZONE

ZONE BOVENGROND

Ontvangende bodem

Vrijkomende grond

W1: wonen voor 1900 W2: wonen 1900‐1940 W3: wonen 1940‐1970 W4: wonen na 1970 I1: industrie voor 1970 I2: industrie na 1970 B1: klei B2: veen B3: zand

W1: wonen voor 1900 W2: wonen 1900‐1940 W3: wonen 1940‐1970 W4: wonen na 1970 I1: industrie voor 1970 I2: industrie na 1970 Buitengebied

W1: wonen voor 1900 W2: wonen 1900‐1940 W3: wonen 1940‐1970 W4: wonen na 1970 I1: industrie voor 1970 I2: industrie na 1970 Buitengebied

Wonen AW2000 Wonen AW2000 AW2000** AW2000 AW2000

Industrie AW2000 Wonen AW2000 AW2000** AW2000 AW2000

ZONE ONDERGROND

Ontvangende bodem

Vrijkomende grond

W1: wonen voor 1900 W2: wonen 1900‐1940 W3: wonen 1940‐1970 W4: wonen na 1970 I1: industrie voor 1970 I2: industrie na 1970 Buitengebied

Wonen AW2000 AW2000 Wonen AW2000 AW2000 AW2000

Wonen AW2000 AW2000 Wonen AW2000 AW2000 AW2000

ZONE BOVENGROND W1 W3+W4+I2+B W2 I1

REGIONALE ZONE Zone 3 Zone 1 Zone 2 Zone 1

** Wanneer olie buiten beschouwing gelaten wordt, wordt het AW2000.

ZONE ONDERGROND W1 W2+W3+W4+I1+I2+B

Ontvangende bodem

Vrijkomende grond

Wonen AW2000

Wonen AW2000

REGIONALE ZONE Zone 6 Zone 5

Regionale zonering Bovengrond Zone 1 (landbouw/natuur) Zone 2 (wonen) Zone 3 (wonen/industrie) Zone 4 (industrie)

** Wanneer olie buiten beschouwing gelaten wordt, wordt het AW2000.

Ondergrond Zone 5 (landbouw/natuur) Zone 6 (wonen) Zone 7 (wonen/industrie)

Ferwerderadiel ZONE

ZONE

ZONE BOVENGROND

Terpen (geel) Terpen (groen) Overig bebouwd gebied Landelijk gebied

Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4

Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4

ZONE ONDERGROND Zone 1+2+3+4

Ontvangende bodem

Vrijkomende grond

Wonen Wonen* Wonen AW2000

Wonen Wonen* Wonen AW2000

Ontvangende bodem

Vrijkomende grond

AW2000

AW2000

*  Wanneer olie buiten beschouwing gelaten wordt, wordt het wonen.

ZONE BOVENGROND Zone 1+3 Zone 2 Zone 4

ZONE ONDERGROND Zone 1+2+3+4

Ontvangende bodem

Vrijkomende grond

Wonen Wonen* AW2000

Wonen Wonen* AW2000

Ontvangende bodem

Vrijkomende grond

AW2000

AW2000

REGIONALE ZONE Zone 2 Zone 2 Zone 1

REGIONALE ZONE Zone 5

*  Wanneer olie buiten beschouwing gelaten wordt, wordt het wonen.

Leeuwarderadeel ZONE

ZONE

ZONE BOVENGROND

Terpen Overig bebouwd gebied Landelijk gebied

Zone 1 Zone 2 Zone 3

Zone 1 Zone 2 Zone 3

ZONE ONDERGROND

Ontvangende bodem

Vrijkomende grond

Industrie Wonen AW2000

Industrie Wonen AW2000

Ontvangende bodem

Vrijkomende grond

ZONE BOVENGROND Zone 1 Zone 2 Zone 3

ZONE ONDERGROND

Ontvangende bodem

Vrijkomende grond

Industrie Wonen AW2000

Industrie Wonen AW2000

Ontvangende bodem

Vrijkomende grond

Zone 1

Wonen

Wonen

Zone 1

Wonen

Wonen

Zone 2 Zone 3

AW2000 AW2000

AW2000 AW2000

Zone 2+3

AW2000

AW2000

Ontvangende bodem

Vrijkomende grond

Industrie Wonen Wonen* AW2000

Industrie Wonen Wonen* AW2000

Ontvangende bodem

Vrijkomende grond

Wonen Wonen* AW2000

Wonen Wonen* AW2000

REGIONALE ZONE Zone 4 Zone 2 Zone 1

REGIONALE ZONE Zone 6 Zone 5

Franekeradeel ZONE

ZONE

ZONE BOVENGROND

Ontvangende bodem

Vrijkomende grond

W1: wonen voor 1900 W2: wonen 1900‐1940 W3: wonen 1940‐1970 W4: wonen na 1970 I1: industrie voor 1970 I2: industrie na 1970 B1: klei B2: klei‐bouwland

W1: wonen voor 1900 W2: wonen 1900‐1940 W3: wonen 1940‐1970 W4: wonen na 1970 I1: industrie voor 1970 I2: industrie na 1970 Buitengebied

W1: wonen voor 1900 W2: wonen 1900‐1940 W3: wonen 1940‐1970 W4: wonen na 1970 I1: industrie voor 1970 I2: industrie na 1970 Buitengebied

Industrie Wonen AW2000 AW2000 AW2000 Wonen* Wonen

Industrie Wonen AW2000 AW2000 AW2000 Wonen* Wonen

ZONE ONDERGROND

Ontvangende bodem

Vrijkomende grond

W1: wonen voor 1900 W2: wonen 1900‐1940 W3: wonen 1940‐1970 W4: wonen na 1970 I1: industrie voor 1970 I2: industrie na 1970 Buitengebied

Wonen Wonen* AW2000 AW2000 AW2000 AW2000 AW2000

Wonen Wonen* AW2000 AW2000 AW2000 AW2000 AW2000

ZONE BOVENGROND W1 W2 I2 W3+W4+I1+B

ZONE ONDERGROND W1 W2 W3+W4+I1+I2+B

REGIONALE ZONE Zone 4 Zone 2 Zone 2 Zone 1

REGIONALE ZONE Zone 6 Zone 6 Zone 5

*  Wanneer olie buiten beschouwing gelaten wordt, wordt het wonen.

*  Wanneer olie buiten beschouwing gelaten wordt, wordt het wonen.

Pagina 2 van 4

206115.03 bijl2a bkk.xls


Bijlage 2: Indeling in (regionale) bodemkwaliteitszones

Zone‐indeling oude bkk

Samenvoegen zones binnen gemeente

Kwaliteitsklasse (samengevoegde) zones

Toekenning aan regionale zones (in een aantal gevallen op basis van uitkomsten aanvullend bodemonderzoek)

Menameradiel ZONE

ZONE

ZONE BOVENGROND

Ontvangende bodem

Vrijkomende grond

W1: wonen voor 1900 W2: wonen 1900‐1940 W3: wonen 1940‐1970 W4: wonen na 1970 I1: industrie voor 1970 I2: industrie na 1970 B1: klei B2: klei‐bouwland

W1: wonen voor 1900 W2: wonen 1900‐1940 W3: wonen 1940‐1970 W4: wonen na 1970 I1: industrie voor 1970 I2: industrie na 1970 Buitengebied

W1: wonen voor 1900 W2: wonen 1900‐1940 W3: wonen 1940‐1970 W4: wonen na 1970 I1: industrie voor 1970 I2: industrie na 1970 Buitengebied

Wonen Wonen Wonen AW2000 Wonen AW2000 AW2000

Industrie Industrie Wonen AW2000 Wonen AW2000 AW2000

ZONE ONDERGROND

Ontvangende bodem

Vrijkomende grond

W1: wonen voor 1900 W2: wonen 1900‐1940 W3: wonen 1940‐1970 W4: wonen na 1970 I1: industrie voor 1970 I2: industrie na 1970 Buitengebied

Wonen Wonen AW2000 Wonen AW2000 AW2000 AW2000

Wonen Wonen AW2000 Wonen AW2000 AW2000 AW2000

ZONE BOVENGROND W1+W2 W3+I1 W4+I2+B

ZONE ONDERGROND W1+W2+W4 W3+I1+I2+B

Ontvangende bodem

Vrijkomende grond

Wonen Wonen AW2000

Industrie Wonen AW2000

Ontvangende bodem

Vrijkomende grond

Wonen AW2000

Wonen AW2000

REGIONALE ZONE Zone 3 Zone 2 Zone 1

REGIONALE ZONE Zone 6 Zone 5

Harlingen ZONE

ZONE

ZONE BOVENGROND

Ontvangende bodem

Vrijkomende grond

ZONE BOVENGROND

Ontvangende bodem

Vrijkomende grond

W1: wonen voor 1900 W2: wonen 1900‐1940 W3: wonen na 1940 I1: industrie voor 1900 I2: industrie 1900‐1970 I3: industrie na 1970 Westerzeedijk B1: klei B2: klei‐bouwland

W1: wonen voor 1900 W2: wonen 1900‐1940 W3: wonen 1940‐1970 Westerzeedijk I1: industrie voor 1900 I2: industrie 1900‐1970 I3: industrie na 1970 Buitengebied

W1: wonen voor 1900 W2: wonen 1900‐1940 W3: wonen 1940‐1970 Westerzeedijk I1: industrie voor 1900 I2: industrie 1900‐1970 I3: industrie na 1970 Buitengebied

Industrie Wonen Wonen Wonen Wonen AW2000 AW2000 AW2000

Industrie Wonen Wonen Wonen Industrie AW2000 AW2000 AW2000

W1 W2+W3+Westerzeedijk I1 I2+I3+B

Industrie Wonen Wonen AW2000

Industrie Wonen Industrie AW2000

ZONE ONDERGROND

Ontvangende bodem

Vrijkomende grond

ZONE ONDERGROND

Ontvangende bodem

Vrijkomende grond

W1: wonen voor 1900 W2: wonen 1900‐1940 W3: wonen 1940‐1970 Westerzeedijk I1: industrie voor 1900 I2: industrie 1900‐1970 I3: industrie na 1970 Buitengebied

Wonen Wonen* AW2000 Wonen Wonen* AW2000** AW2000 AW2000**

Wonen Wonen* AW2000 Wonen Wonen* AW2000** AW2000 AW2000**

Wonen Wonen* AW2000 AW2000**

Wonen Wonen* AW2000 AW2000**

REGIONALE ZONE Zone 4 Zone 2 Zone 3 Zone 1

Regionale zonering W1+Westerzeedijk W2+I1 W3+I3 I2+B

REGIONALE ZONE Zone 6 Zone 6 Zone 5 Zone 5

Bovengrond Zone 1 (landbouw/natuur) Zone 2 (wonen) Zone 3 (wonen/industrie) Zone 4 (industrie)

Ondergrond Zone 5 (landbouw/natuur) Zone 6 (wonen) Zone 7 (wonen/industrie)

*  Wanneer olie buiten beschouwing gelaten wordt, wordt het wonen. ** Wanneer olie buiten beschouwing gelaten wordt, wordt het AW2000.

*  Wanneer olie buiten beschouwing gelaten wordt, wordt het wonen. ** Wanneer olie buiten beschouwing gelaten wordt, wordt het AW2000.

Vlieland ZONE

ZONE

ZONE BOVENGROND

Oude dorpskern Uitbreiding Oost en West Dorp nieuw Bedrijfsterrein Oosterseveld Zandgebieden Zand‐natuurgebieden

Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5

Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5

ZONE ONDERGROND Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5

Ontvangende bodem

Vrijkomende grond

Wonen geen waarnemingen AW2000 Wonen AW2000**

Industrie geen waarnemingen AW2000 Wonen * AW2000**

Ontvangende bodem

Vrijkomende grond

Wonen geen waarnemingen AW2000 AW2000** AW2000

Wonen geen waarnemingen AW2000 AW2000** AW2000

ZONE BOVENGROND Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 

ZONE ONDERGROND Zone 1 Zone 2 Zone 4 Zone 3+5

Ontvangende bodem

Vrijkomende grond

Wonen Wonen AW2000 Wonen AW2000**

Industrie Wonen AW2000 Wonen * AW2000**

Ontvangende bodem

Vrijkomende grond

Wonen Wonen AW2000** AW2000

Wonen Wonen AW2000** AW2000

REGIONALE ZONE Zone 3 Zone 2 Zone 1 Zone 2 Zone 1

REGIONALE ZONE Zone 6 Zone 6 Zone 5 Zone 5

*  Wanneer olie buiten beschouwing gelaten wordt, wordt het wonen. ** Wanneer olie buiten beschouwing gelaten wordt, wordt het AW2000.

*  Wanneer olie buiten beschouwing gelaten wordt, wordt het wonen. ** Wanneer olie buiten beschouwing gelaten wordt, wordt het AW2000.

Terschelling ZONE

ZONE

ZONE BOVENGROND

West terschelling midsland Overige dorpen Buitengebied 

Zone 1 Zone 2 Zone 3

Zone 1 Zone 2 Zone 3

ZONE ONDERGROND Zone 1 Zone 2 Zone 3

Pagina 3 van 4

Ontvangende bodem

Vrijkomende grond

Industrie Wonen AW2000

Industrie Wonen AW2000

Ontvangende bodem

Vrijkomende grond

Wonen AW2000 AW2000

Wonen AW2000 AW2000

ZONE BOVENGROND Zone 1 Zone 2 Zone 3

ZONE ONDERGROND Zone 1 Zone 2+3

Ontvangende bodem

Vrijkomende grond

Industrie Wonen AW2000

Industrie Wonen AW2000

Ontvangende bodem

Vrijkomende grond

Wonen AW2000

Wonen AW2000

REGIONALE ZONE Zone 4 Zone 2 Zone 1

REGIONALE ZONE Zone 6 Zone 5

206115.03 bijl2a bkk.xls


Bijlage 2: Indeling in (regionale) bodemkwaliteitszones

Zone‐indeling oude bkk

Samenvoegen zones binnen gemeente

Kwaliteitsklasse (samengevoegde) zones

Toekenning aan regionale zones (in een aantal gevallen op basis van uitkomsten aanvullend bodemonderzoek)

Ameland ZONE

ZONE

ZONE BOVENGROND

wonen voor 1900 wonen na 1900 industrie industrie straten landbouw natuur

Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6

Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6

ZONE ONDERGROND Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6

Ontvangende bodem

Vrijkomende grond

Wonen AW2000*** AW2000 n.v.t. AW2000 geen waarnemingen

Wonen AW2000*** AW2000 n.v.t. AW2000 geen waarnemingen

Ontvangende bodem

Vrijkomende grond

AW2000 AW2000*** AW2000 n.v.t. AW2000 geen waarnemingen

AW2000 AW2000*** AW2000 n.v.t. AW2000 geen waarnemingen

ZONE BOVENGROND Zone 1 Zone 2 Zone 3+5 Zone 4 Zone 6

ZONE ONDERGROND Zone 2 Zone 1+3+5 Zone 4 Zone 6

Ontvangende bodem

Vrijkomende grond

Wonen AW2000*** AW2000 n.v.t. AW2000

Wonen AW2000*** AW2000 n.v.t. AW2000

Ontvangende bodem

Vrijkomende grond

AW2000*** AW2000 n.v.t. AW2000

AW2000*** AW2000 n.v.t. AW2000

REGIONALE ZONE Zone 2 Zone 1 Zone 1 uitgesloten Zone 1

REGIONALE ZONE Zone 5 Zone 5 uitgesloten Zone 5

*** Wanneer pcb buiten beschouwing gelaten wordt, wordt het AW2000.

*** Wanneer pcb buiten beschouwing gelaten wordt, wordt het AW2000.

Het Bildt ZONE

ZONE

ZONE BOVENGROND

W1 W2 W3 TW SR L Industrie

Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 Zone 7

Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 Zone 7

ZONE ONDERGROND Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 Zone 7

Ontvangende bodem

Vrijkomende grond

Wonen Wonen Wonen AW2000 AW2000 AW2000 AW2000

Wonen Wonen Wonen AW2000 AW2000 AW2000 AW2000

Ontvangende bodem

Vrijkomende grond

AW2000 AW2000 AW2000 AW2000 AW2000 AW2000 AW2000

AW2000 AW2000 AW2000 AW2000 AW2000 AW2000 AW2000

Ontvangende bodem

Vrijkomende grond

Wonen Wonen AW2000 AW2000** AW2000 AW2000

Industrie Wonen AW2000 AW2000** AW2000 AW2000

Ontvangende bodem

Vrijkomende grond

AW2000 AW2000 AW2000 AW2000 AW2000 AW2000

AW2000 AW2000 AW2000 AW2000 AW2000 AW2000

ZONE BOVENGROND Zone 1+2+3 Zone 4+5+6+7

Ontvangende bodem

Vrijkomende grond

Wonen AW2000

Wonen AW2000

REGIONALE ZONE Zone 2 Zone 1

Regionale zonering ZONE ONDERGROND Zone 1+2+3+4+5+6+7

Ontvangende bodem

Vrijkomende grond

AW2000

AW2000

Ontvangende bodem

Vrijkomende grond

Wonen Wonen AW2000** AW2000

Industrie Wonen AW2000** AW2000

Ontvangende bodem

Vrijkomende grond

AW2000

AW2000

REGIONALE ZONE Zone 5

Bovengrond Zone 1 (landbouw/natuur) Zone 2 (wonen) Zone 3 (wonen/industrie) Zone 4 (industrie)

Ondergrond Zone 5 (landbouw/natuur) Zone 6 (wonen) Zone 7 (wonen/industrie)

Littenseradiel ZONE

ZONE

ZONE BOVENGROND

oude historische kern tot 1950 na 1950 na 1970 bedrijfsterreinen buitengebied klei

Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6

Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6

ZONE ONDERGROND Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6

ZONE BOVENGROND Zone 1 Zone 2 Zone 4 Zone 3+5+6

ZONE ONDERGROND Zone 1+2+3+4+5+6+7

REGIONALE ZONE Zone 3 Zone 2 Zone 1 Zone 1

REGIONALE ZONE Zone 5

** Wanneer olie buiten beschouwing gelaten wordt, wordt het AW2000.

** Wanneer olie buiten beschouwing gelaten wordt, wordt het AW2000.

Schiermonnikoog ZONE BOVENGROND geen bodemkwaliteitskaart

Pagina 4 van 4

Ontvangende bodem

Vrijkomende grond

gehele eiland, één zone

Wonen

Wonen

ZONE ONDERGROND

Ontvangende bodem

Vrijkomende grond

gehele eiland, één zone

AW2000

AW2000

REGIONALE ZONE Zone 2

REGIONALE ZONE Zone 5

206115.03 bijl2a bkk.xls


Regionale bodemkwaliteitskaart Friesland    projectnr. 206115.03  december 2011, revisie 01 

Bijlage 3: Toelichting databasebewerking 


Regionale bodemkwaliteitskaart Friesland    projectnr. 206115.03  december 2011, revisie 01 

Bijlage 3: Toelichting databasebewerking   

Type onderzoek  De eerste stap bij de selectie van de juiste gegevens, is de selectie van het type onderzoek en  de aanleiding van het onderzoek. Deze selectie is verder verfijnd met het criterium dat  vervolgonderzoek of sanering niet noodzakelijk is. Onderzoeken waarbij is aangegeven dat  vervolgonderzoek noodzakelijk is, zijn daarmee dus buiten de selectie gehouden.     In de onderstaande tabellen 1 t/m 3 is aangegeven welke onderzoeken relevant zijn bevonden  voor de bodemkwaliteitskaart. De omschrijvingen in de eerste kolom zijn afkomstig uit het  bodeminformatiesysteem.  Tabel 1: Onderzoekstypen  Onderzoekstype  Bijzonder inventariserend onderzoek  Historisch onderzoek  Indicatief onderzoek  Bodemsanering bedrijven (BSB)  Verkennend onderzoek NEN 5740  Verkennend onderzoek NVN 5740  Orienterend bodemonderzoek  Nader onderzoek  Sanerings onderzoek  Saneringsplan  Sanerings evaluatie  Monitoringsrapportage  avr (aanvullend rapport)  fax  Nul situatieonderzoek  Bouwstoffenbesluit  Pre‐HO  BOOT  ASB ‐ asbest onderzoek NEN 5707  Partijkeuring grond  Meldingsformulier BUS saneringsplan  Meldingsformulier BUS evaluatieverslag  Verkennend onderzoek voor waterbodems (NVN 5720)  Rapport conform de richtlijn NO voor waterbodems (AKWA 01.00  Nazorgplan  Monitoringsplan 

Relevant ONWAAR  ONWAAR  WAAR  ONWAAR  WAAR  WAAR  WAAR  ONWAAR  ONWAAR  ONWAAR  ONWAAR  ONWAAR  ONWAAR  ONWAAR  WAAR  WAAR  ONWAAR  ONWAAR  ONWAAR  WAAR  ONWAAR  ONWAAR  ONWAAR  ONWAAR  ONWAAR  ONWAAR 

 


Regionale bodemkwaliteitskaart Friesland    projectnr. 206115.03  december 2011, revisie 01 

Tabel 2: Aanleiding  Aanleiding  bestemmingswijziging, VINEX, locatieontwikkeling  BOOT  Bouwvergunning  Civieltechnisch  Calamiteit  Landsdekkend  Nulsituatie  Transactie  Vermoeden of melding verontreiniging  Voorgaand  ISV‐programmering  Onbekend 

Relevant WAAR  ONWAAR  WAAR  ONWAAR  ONWAAR  ONWAAR  WAAR  WAAR  ONWAAR  WAAR  ONWAAR  ONWAAR 

 

Tabel 3: Vervolg  Vervolg  ORIENTEREND BODEMONDERZOEK  NADER ONDERZOEK  GEEN VERVOLGONDERZOEK NOODZAKELIJK  WERK  SANERINGSPLAN  SANERINGSEVALUATIE  ZORG  ONDERZOEK OMVANG/EUT  Starten sanering  Uitvoeren aanvullend SO  Uitvoeren aanvullende sanering  BUS sanering  OVERIGE MAATREGELEN,INCL BYZ PROJ‐EV.;  BEPERKT ONDERZOEK, DEPOT/OVERIG ONDERZOEK, BSB‐COMBI‐PROT.  BOOT(BESLUIT OPSLAG ONDERGRONDSE TANKS)  EINDSITUATIEONDERZOEK  GEEN VERVOLGACTIE  HISTORISCH ONDERZOEK, BASISDOCUMENT BSB  MONITORING  VERKENNEND ONDERZOEK NEN 5740  NADER ONDERZOEK  VERKENNEND ONDERZOEK NVN 5740  ORIENTEREND ONDERZOEK (TNO PROTOCOL)  OVERIG  REGISTRATIE RESTVERONTREINIGING  SANERINGS EVALUATIE  SLIB BEMONSTERING (WATERBODEM)  SANERINGSONDERZOEK  SANERINGSPLAN  STARTEN SANERING 

Relevant WAAR  ONWAAR  WAAR  ONWAAR  ONWAAR  ONWAAR  ONWAAR  ONWAAR  ONWAAR  ONWAAR  ONWAAR  ONWAAR  ONWAAR  ONWAAR  ONWAAR  ONWAAR  WAAR  ONWAAR  ONWAAR  WAAR  ONWAAR  WAAR  WAAR  ONWAAR  ONWAAR  ONWAAR  ONWAAR  ONWAAR  ONWAAR  ONWAAR 

   


Regionale bodemkwaliteitskaart Friesland    projectnr. 206115.03  december 2011, revisie 01 

Tabel 3: Vervolg  Vervolg  UITVOEREN ACTIEVE NAZORG  UITVOEREN AANVULLEND ONDERZOEK  UITVOEREN EVALUATIE  UITVOEREN NADER ONDERZOEK  UITVOEREN OO  UITVOEREN SO  UITVOEREN SANERINGSPLAN  ZORG(DEEL)RAPPORTAGE 

Relevant ONWAAR  ONWAAR  ONWAAR  ONWAAR  ONWAAR  ONWAAR  ONWAAR  ONWAAR 

   

Bodemlagen Voor de bodemkwaliteitskaart is uitgegaan van twee bodemlagen:   - bovengrond: 0,0‐0,5 m ‐mv. en   - ondergrond: 0,5‐2,5 m ‐mv.   Om de analysemonsters te kunnen toekennen aan deze bodemlagen, is uitgegaan van de  gemiddelde diepte van de bemonsterde laag. De monsters waarvan de gemiddelde diepte niet  binnen de trajecten van deze bodemlagen valt, zijn uitgesloten van de databewerking.         


Regionale bodemkwaliteitskaart Friesland    projectnr. 206115.03  december 2011, revisie 01 

Bijlage 4: Extremenanalyse     


Achtkarspelen AnalysemonsterID 116382 200446 59497 115395 116163 115593 1018208 1018307 54165 1018307 1018208 1007752 1046464 1018146 114878 1018208 1018307 1007981 1007752 59583 115593 116163 1018208 1018307 1007752 116163 115593 1015663 98239 98228 130297 1158287 57598 57593 57589 1015683 130301 1158287

Naam_Monster slib1 MM1 kern a b b MM1 MM1 1 (0.1-0.4) MM1 MM1 MM1 4684265 MM a MM1 MM1 MM1 MM1 B-2 b b MM1 MM1 MM1 b b mm vdl 2 B14 B1 a bg3 asf asf asf MMbg1 a bg3

OnderzoekID 7178 100360 3801 7117 7164 7127 7127 7164 3440 7164 7127 3108 113000 7080 7080 7127 7164 3234 3108 3807 7127 7164 7127 7164 3108 7164 7127 5979 5979 5979 8426 141486 3676 3676 3676 5988 8426 141486

Meetwaarde 1200 1400 5700 10000 4 4 150 150 320 530 530 830 5800 510 920 12 12 16 18 20 43 43 720 720 1100 1700 1700 190 630 2200 2400 12 40 40 40 32 72 760

Page 1

Datum ZoneID ComponentID 31-3-2003 3 Minerale olie (totaal) 13-7-2000 3 Minerale olie (totaal) 16-8-2000 3 Minerale olie (totaal) 27-4-2004 3 Minerale olie (totaal) 2-2-2004 1 Cadmium [Cd] 2-2-2004 1 Cadmium [Cd] 2-2-2004 1 Koper [Cu] 2-2-2004 1 Koper [Cu] 15-10-2002 1 Koper [Cu] 2-2-2004 1 Lood [Pb] 2-2-2004 1 Lood [Pb] 30-11-2000 1 Lood [Pb] 3-12-2008 1 Lood [Pb] 15-7-2004 1 Minerale olie (totaal) 15-7-2004 1 Minerale olie (totaal) 2-2-2004 1 PAK 10 VROM 2-2-2004 1 PAK 10 VROM 5-1-2000 1 PAK 10 VROM 30-11-2000 1 PAK 10 VROM 25-7-2002 1 PAK 10 VROM 2-2-2004 1 PAK 10 VROM 2-2-2004 1 PAK 10 VROM 2-2-2004 1 Zink [Zn] 2-2-2004 1 Zink [Zn] 30-11-2000 1 Zink [Zn] 2-2-2004 1 Zink [Zn] 2-2-2004 1 Zink [Zn] 16-7-2003 2 Minerale olie (totaal) 16-7-2003 2 Minerale olie (totaal) 16-7-2003 2 Minerale olie (totaal) 2-8-2006 2 Minerale olie (totaal) 9-7-2008 2 PAK 10 VROM 21-11-2002 2 PAK 10 VROM 21-11-2002 2 PAK 10 VROM 21-11-2002 2 PAK 10 VROM 9-1-2002 2 PAK 10 VROM 2-8-2006 2 PAK 10 VROM 9-7-2008 2 Zink [Zn]

BodemlaagID 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1


Ameland AnalysemonsterID 1157320 1157300 1021073

Naam_Monster MM1 1 3

OnderzoekID 119363 119363 8444

Meetwaarde 400 430 420

Page 1

Datum ZoneID ComponentID BodemlaagID 12-9-2008 1 Lood [Pb] 1 12-9-2008 1 Lood [Pb] 1 12-12-2005 2 Lood [Pb] 1


Boarnsterhim AnalysemonsterID 1173360 1173400 1173404 1047660 1173311 1052529 1052576 1173410 1173313 1052684 1054354 1054361 1052682 1052678 1173380 1052681 1173336 1054265 1173315 1052534 1052543 1047667 1054358 1052572 1052683 1173327 1173327 1173336 1173336 1054265 1052523 1173403 1173403 1173380 1173380 1052572 1173403 1054280 1054269

Naam_Monster MM1 MM3 MM6 MM I M3 3 1 MM14 M4 3 MM1 B105 4 3 MM2 3 M8 M1 M5 3 2 MM VIII B101 2 3 M7 M7 M8 M8 M1 MM6 MM5 MM5 MM2 MM2 2 MM5 B108 B2

OnderzoekID 119161 119161 119161 119938 119161 120734 120738 119161 119161 120741 120938 120938 120741 120741 119161 120741 119161 120932 119161 120734 120734 119938 120938 120738 120741 119161 119161 119161 119161 120932 120734 119161 119161 119161 119161 120738 119161 120932 120932

Meetwaarde 210 220 400 680 1100 1600 2300 2700 3400 480 520 690 780 860 1000 1000 1100 1400 1500 1900 4200 5700 6000 6700 12000 43 43 49 49 54 54 59 59 92 92 1270 640 870 920

Page 1

Datum BodemlaagID 12-2-2009 12-2-2009 12-2-2009 31-8-2000 12-2-2009 29-4-2004 1-8-2000 12-2-2009 12-2-2009 1-4-2004 31-8-2006 31-8-2006 1-4-2004 1-4-2004 12-2-2009 1-4-2004 12-2-2009 15-11-2006 12-2-2009 29-4-2004 29-4-2004 31-8-2000 31-8-2006 1-8-2000 1-4-2004 12-2-2009 12-2-2009 12-2-2009 12-2-2009 15-11-2006 29-4-2004 12-2-2009 12-2-2009 12-2-2009 12-2-2009 1-8-2000 12-2-2009 15-11-2006 15-11-2006

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Zone_oms W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1

Component_oms Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) PAK 10 VROM PAK 10 VROM PAK 10 VROM PAK 10 VROM PAK 10 VROM PAK 10 VROM PAK 10 VROM PAK 10 VROM PAK 10 VROM PAK 10 VROM PAK 10 VROM Zink [Zn] Lood [Pb] Lood [Pb]


Boarnsterhim AnalysemonsterID 1054268 1054276 1052577 1054268 1053916 1053916 1052389 1048726 1051338 1051353 1048745 1050105 1052486 1052473 1052471 1052426 1052387 1052478 1052396 1052398 1052440 1052441 1052440 1052496 1054388 1054399 1052394 1052501 1054394 1054396 1054389 1052491 1054381 1052394 1052490 1054388 1054405 1052475 1054389

Naam_Monster B1 B104 2 B1 MM-PUIN MM-PUIN MM5A asfalt 1 mm bg2 e MM 3 c MM4D MM2D MM1B MM3A a a a MM1C MM2C MM1C bc M1-3 M1-4 b b M1-3 M2-4 M1-4 b M2 b c M1-3 M1-5 MM6D M1-4

OnderzoekID 120932 120932 120738 120932 120879 120879 120720 120136 120580 120582 120136 120403 120731 120731 120731 120726 120720 120731 120720 120720 120727 120727 120727 120731 120948 120950 120720 120731 120949 120949 120948 120731 120946 120720 120731 120948 120951 120731 120948

Meetwaarde 2000 590 680 720 700 28 43 278 390 1300 9800 43 210 39 56 62 240 510 690 2800 5300 9300 560 590 790 1100 1400 1400 1600 2100 3700 7500 11000 27 31 36 58 61 110

Page 2

Datum BodemlaagID 15-11-2006 15-11-2006 1-8-2000 15-11-2006 9-2-2006 9-2-2006 10-4-2002 5-7-2000 1-11-2002 20-12-2002 5-7-2000 15-5-2000 10-4-2003 10-4-2003 10-4-2003 10-4-2003 10-4-2002 10-4-2003 10-4-2002 10-4-2002 10-4-2002 10-4-2002 10-4-2002 10-4-2003 4-11-2005 7-11-2005 10-4-2002 10-4-2003 7-11-2005 7-11-2005 4-11-2005 10-4-2003 7-11-2005 10-4-2002 10-4-2003 4-11-2005 4-11-2005 10-4-2003 4-11-2005

2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Zone_oms W1 W1 W1 W1 W2 W2 W3 W3 W3 W3 W3 W3 W3 W4 W4 W4 W4 W4 W4 W4 W4 W4 W4 W4 W4 W4 W4 W4 W4 W4 W4 W4 W4 W4 W4 W4 W4 W4 W4

Component_oms Lood [Pb] Koper [Cu] Koper [Cu] Koper [Cu] Minerale olie (totaal) PAK 10 VROM PAK 10 VROM PAK 10 VROM Lood [Pb] Lood [Pb] Minerale olie (totaal) PAK 10 VROM PAK 10 VROM PAK 10 VROM PAK 10 VROM PAK 10 VROM PAK 10 VROM PAK 10 VROM PAK 10 VROM PAK 10 VROM Zink [Zn] Zink [Zn] Lood [Pb] Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) PAK 10 VROM PAK 10 VROM PAK 10 VROM PAK 10 VROM PAK 10 VROM PAK 10 VROM


Boarnsterhim AnalysemonsterID 1173400 1048115 1173401 1173401 1047660 1053455 1173360 1050196 1173404 1173404 1052519 1173410 1173410 1173313 1173313 1048114 1053644 1053632 1048114 1053643 1053632 1048730 1053644 1054381 1054274 1166783 1216773 1054274 1053917 1216774 1217103 1166801 1216782 1216775 1216772 1184441 1184160 1054874 1216774

Naam_Monster MM3 MM3 MM4 MM4 MM I MM bovengrond MM1 MM 1 MM6 MM6 MM2 MM14 MM14 M4 M4 MM2 Mm11 Mm06 MM2 Mm10 Mm06 mm13 Mm11 M2 B102 1 1 B102 M1-01 1 MM1 MMb2 6 1 1 M2 14 (0-30) PB1_GROND 1

OnderzoekID 119161 120019 119161 119161 119938 120827 119161 120422 119161 119161 120734 119161 119161 119161 119161 120019 120859 120859 120019 120859 120859 120136 120859 120946 120932 144366 118119 120932 120879 118119 117262 144366 118119 118119 118119 119359 119243 120991 118119

Meetwaarde 21,7 25 31 31 39 55 60 77 92 92 98 190 190 250 250 870 2100 2200 1000 1500 1800 2400 2800 2000 290 290 690 860 900 980 1400 780 4000 42 61 87 130 33 470

Page 3

Datum BodemlaagID 12-2-2009 9-12-2003 12-2-2009 12-2-2009 31-8-2000 17-5-2005 12-2-2009 15-5-2000 12-2-2009 12-2-2009 29-4-2004 12-2-2009 12-2-2009 12-2-2009 12-2-2009 9-12-2003 27-6-2005 27-6-2005 9-12-2003 27-6-2005 27-6-2005 5-7-2000 27-6-2005 7-11-2005 15-11-2006 24-10-2007 11-3-2005 15-11-2006 9-2-2006 11-3-2005 8-8-2005 24-10-2007 11-3-2005 11-3-2005 11-3-2005 26-7-2000 17-7-2007 18-3-2004 11-3-2005

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1

Zone_oms W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Component_oms PAK 10 VROM PAK 10 VROM PAK 10 VROM PAK 10 VROM PAK 10 VROM PAK 10 VROM PAK 10 VROM PAK 10 VROM PAK 10 VROM PAK 10 VROM PAK 10 VROM PAK 10 VROM PAK 10 VROM PAK 10 VROM PAK 10 VROM Zink [Zn] Zink [Zn] Zink [Zn] Lood [Pb] Lood [Pb] Lood [Pb] Lood [Pb] Lood [Pb] Lood [Pb] Koper [Cu] Koper [Cu] Lood [Pb] Lood [Pb] Lood [Pb] Lood [Pb] Lood [Pb] Lood [Pb] Lood [Pb] PAK 10 VROM PAK 10 VROM PAK 10 VROM PAK 10 VROM PAK 10 VROM Zink [Zn]


Boarnsterhim AnalysemonsterID 1051587 1216782 1216781 1185222 1185221 1185421 1185222 1185226 1185414 1185367 1185380 1055012 1051338 1235583 1235583 1235583 1235764 1052440 1235749 1235760 1052441 1235749 1052381 1052441 1054404 1054403 1217029 1217033 1217029 1217020 1217035 1217023 1217021 1216441 1216492 1216443 1050703 1052218

Naam_Monster 1 6 4+5 2010-02 2009-02 1007-03 2010-02 2013-02 MM 8 1000-02 1001-02 Amb3 1 MM3 MM3 MM3 N2 MM1C B6 MM5 MM2C B6 MM101A MM2C M1-4 M1-3 2 MM1 2 1 MM1A 4 3 2 4 2 MM5.2 MM3

OnderzoekID 120638 118119 118119 118117 118117 118117 118117 118117 118117 118117 118117 121019 120580 166809 166809 166809 166833 120727 166833 166833 120727 166833 120720 120727 120951 120951 117698 117698 117698 117698 117698 117698 117698 119322 119322 119322 120507 120704

Meetwaarde 550 730 1000 19 630 850 860 2100 17 90 230 1 15 1021 25 25 190 200 1500 260 260 520 25 27 17 19 960 280 560 710 850 1200 3400 4300 4300 4800 12 250

Page 4

Datum BodemlaagID 25-9-2003 11-3-2005 11-3-2005 7-6-2005 7-6-2005 7-6-2005 7-6-2005 7-6-2005 7-6-2005 7-6-2005 7-6-2005 18-3-2008 1-11-2002 12-3-2009 12-3-2009 12-3-2009 10-5-2010 10-4-2002 10-5-2010 10-5-2010 10-4-2002 10-5-2010 10-4-2003 10-4-2002 4-11-2005 4-11-2005 21-4-2005 21-4-2005 21-4-2005 21-4-2005 21-4-2005 21-4-2005 21-4-2005 20-12-2001 20-12-2001 20-12-2001 20-7-2004 9-12-2003

Zone_oms 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2

1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7

Component_oms Zink [Zn] Zink [Zn] Zink [Zn] Kwik [Hg] Lood [Pb] Lood [Pb] Lood [Pb] Lood [Pb] PAK 10 VROM PAK 10 VROM PAK 10 VROM Kwik [Hg] Kwik [Hg] Kwik [Hg] PAK 10 VROM PAK 10 VROM Koper [Cu] Koper [Cu] Koper [Cu] Lood [Pb] Lood [Pb] Lood [Pb] PAK 10 VROM PAK 10 VROM PAK 10 VROM PAK 10 VROM Koper [Cu] Lood [Pb] Lood [Pb] Lood [Pb] Lood [Pb] Lood [Pb] Lood [Pb] Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Kwik [Hg] Molybdeen [Mo]


Dantumadiel AnalysemonsterID 1057378 1057375 1057098 1057336 1058442 1057095 1059474 1059205 1058630 1059557 1059909 1057336 1059838 1042517 1057644 1058180

Naam_Monster OnderzoekID 7 121467 5+6+7 121467 13 121411 13+14+15+16 121458 3+7 121745 5 121411 2 122001 3+5 121931 5 121785 1+2+3+4+5+6 122015 2+3+4 122119 13+14+15+16 121458 4+5 122103 MM2 110000 10+12+13+14+15+1121506 10 121685

Meetwaarde 1200 1200 1600 1800 2500 4000 1200 29000 130000 87 95 418 4700 8,6 23 2200

Page 1

Datum ZoneID ComponentID 1-6-2001 1 Minerale olie (totaal) 1-6-2001 1 Minerale olie (totaal) 1-6-2001 1 Minerale olie (totaal) 4-5-2000 1 Minerale olie (totaal) 2-5-2003 1 Minerale olie (totaal) 1-6-2001 1 Minerale olie (totaal) 26-10-2006 1 Minerale olie (totaal) 26-7-2005 1 Minerale olie (totaal) 1-4-2000 1 Minerale olie (totaal) 8-5-2006 1 PAK 10 VROM 1-10-2002 1 PAK 10 VROM 4-5-2000 1 PAK 10 VROM 3-8-2006 2 Koper [Cu] 19-3-2009 2 Kwik [Hg] 1-3-2002 2 Kwik [Hg] 29-12-2003 2 Minerale olie (totaal)

BodemlaagID 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2


Dongeradeel

AnalysemonsterID 1066693 1066720 1066717 1066712 1066725 1066713 1144012 1064425 1066464 1144000 1066404 1144012 1064425 1064426 1064427 1144011 1066402 1066403 1066402 1066091 1066040 1066077 1066074 1066090 1066059 1066066 1066069 1066470 1066483 1066476 1066474 1066484 1066475 1066037 1066034 1065585 1066260 1065530 1065587 1065590 1064687 1064688 1066160 1064684 1064682 1144368 1065188

Naam_Monster E-MM1 E-M3a E-M25a C-M15a M28a D-M31a 2-2 b B-4-og 1 MM193 2-2 b c d MM-2 MM191 MM192 MM191 2 MMog19-20 1 1 1 MMbg51-61 1 1 MM-bg B102 B4 B2 B103 B3 MMbg20-31 MMbg13-15 a 2 b a a a a MMbg2-7 a MMbg MM1 0783031 a

OnderzoekID 123161 123161 123161 123161 123161 123161 135226 122818 123129 135226 123118 135226 122818 122818 122818 135226 123118 123118 123118 123074 123073 123074 123074 123074 123074 123074 123074 123133 123133 123133 123133 123133 123133 123073 123073 123016 123099 123001 123016 123016 122852 122852 123086 122852 122852 135406 122944

Meetwaarde 18 25 1600 440 470 710 180 280 760 780 1100 1600 63 120 640 1700 460 21 64 1200 3700 590 610 890 4200 16000 53000 25 51 59 100 150 250 520 830 460 800 940 1200 1500 330 340 420 510 510 470 13

Page 1

Datum BodemlaagID Zone 12-12-2006 1 W5 12-12-2006 1 W5 12-12-2006 1 W5 12-12-2006 1 W5 12-12-2006 1 W5 12-12-2006 1 W5 7-5-2008 2 W4 27-1-2004 2 W4 11-3-2005 2 W4 7-5-2008 2 W4 30-6-2005 2 W4 7-5-2008 2 W4 27-1-2004 2 W4 27-1-2004 2 W4 27-1-2004 2 W4 7-5-2008 1 W4 30-6-2005 1 W4 30-6-2005 1 W4 30-6-2005 1 W4 10-3-2005 2 W2 10-3-2005 2 W2 10-3-2005 1 W2 10-3-2005 1 W2 10-3-2005 1 W2 10-3-2005 1 W2 10-3-2005 1 W2 10-3-2005 1 W2 22-12-2005 1 W2 22-12-2005 1 W2 22-12-2005 1 W2 22-12-2005 1 W2 22-12-2005 1 W2 22-12-2005 1 W2 10-3-2005 1 W2 10-3-2005 1 W2 22-12-2000 2 W1 18-12-2003 2 W1 31-12-2002 2 W1 22-12-2000 2 W1 22-12-2000 2 W1 31-7-2001 1 W1 31-7-2001 1 W1 22-12-2004 1 W1 31-7-2001 1 W1 31-7-2001 1 W1 7-3-2008 1 W1 30-6-2000 1 W7

Component_oms PAK 10 VROM PAK 10 VROM PAK 10 VROM Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Koper [Cu] Koper [Cu] Lood [Pb] Lood [Pb] Lood [Pb] Lood [Pb] PAK 10 VROM PAK 10 VROM PAK 10 VROM Lood [Pb] Zink [Zn] PAK 10 VROM PAK 10 VROM Zink [Zn] Zink [Zn] Zink [Zn] Zink [Zn] Zink [Zn] Zink [Zn] Zink [Zn] Zink [Zn] PAK 10 VROM PAK 10 VROM PAK 10 VROM PAK 10 VROM PAK 10 VROM PAK 10 VROM Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Lood [Pb] Lood [Pb] Lood [Pb] Lood [Pb] Lood [Pb] Zink [Zn] PAK 10 VROM


Dongeradeel

AnalysemonsterID 1065184 1065186 1145120 1066633 1144920 1066633 1144920 1064795 1066414 1066630 1144920 1066631 1066632 1145120 1145122 1066620 1066633 1066630 1066620 1145039 1066633 1144920 1145120 1066630 1066634 1144946 1145122 1066632 1066633 1066620 1065389 1145120 1066629 1144447 1066218 1065963 1145120 1066632 1064791 1066029 1146091 1066631 1065387 1065129 1065132 1064803 1066684

Naam_Monster 1 t/m 4 a M1 B8c 1.3 B8c 1.3 a MM4 B9c 1.3 B9d B8b M1 M3 B101b B8c B9c B101b 17.3 B8c 1.3 M1 B9c B8e 3.3 M3 B8b B8c B101b MM1 M1 B9b 1.1 2082296 4 d M1 B8b a MMog2-8 MM Grond B9d b b a a MM-OG3

OnderzoekID 122944 122944 135368 123148 135368 123148 135368 122870 123121 123148 135368 123148 123148 135368 135368 123148 123148 123148 123148 135368 123148 135368 135368 123148 123148 135368 135368 123148 123148 123148 122976 135368 123148 135466 123095 123066 135368 123148 122870 123072 136046 123148 122975 122940 122940 122872 123159

Meetwaarde 18 140 3,7 3,9 280 810 1100 39 110 530 560 600 740 1300 1400 1700 3400 690 800 1400 2400 2600 5000 14 16 17 48 49 86 110 1004 2500 220 230 240 280 310 340 350 380 400 410 480 560 660 660 720

Page 2

Datum BodemlaagID Zone 30-6-2000 1 W7 30-6-2000 1 W7 10-4-2009 2 W6 6-2-2006 2 W6 10-4-2009 2 W6 6-2-2006 2 W6 10-4-2009 2 W6 17-6-2003 1 W6 25-11-2005 1 W6 6-2-2006 2 W6 10-4-2009 2 W6 6-2-2006 2 W6 6-2-2006 2 W6 10-4-2009 2 W6 10-4-2009 2 W6 6-2-2006 2 W6 6-2-2006 2 W6 6-2-2006 2 W6 6-2-2006 2 W6 10-4-2009 2 W6 6-2-2006 2 W6 10-4-2009 2 W6 10-4-2009 2 W6 6-2-2006 2 W6 6-2-2006 2 W6 10-4-2009 2 W6 10-4-2009 2 W6 6-2-2006 2 W6 6-2-2006 2 W6 6-2-2006 2 W6 12-5-2000 2 W6 10-4-2009 2 W6 6-2-2006 2 W6 22-5-2008 2 W6 17-6-2004 2 W6 22-7-2004 2 W6 10-4-2009 2 W6 6-2-2006 2 W6 17-6-2003 2 W6 2-3-2004 2 W6 6-3-2007 2 W6 6-2-2006 2 W6 27-4-2004 2 W6 31-5-2002 2 W6 31-5-2002 2 W6 4-4-2003 2 W6 17-10-2006 2 W6

Component_oms PAK 10 VROM PAK 10 VROM Cadmium [Cd] Cadmium [Cd] Cadmium [Cd] Koper [Cu] Koper [Cu] PAK 10 VROM PAK 10 VROM Lood [Pb] Lood [Pb] Lood [Pb] Lood [Pb] Lood [Pb] Lood [Pb] Lood [Pb] Lood [Pb] Zink [Zn] Zink [Zn] Zink [Zn] Zink [Zn] Zink [Zn] Zink [Zn] PAK 10 VROM PAK 10 VROM PAK 10 VROM PAK 10 VROM PAK 10 VROM PAK 10 VROM PAK 10 VROM PAK 10 VROM PAK 10 VROM Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal)


Dongeradeel

AnalysemonsterID 1066959 1064793 1066634 1065435 1066630 1065970 1065967 1066620 1065133 1065136 1065962 1065974 1066633 1065973 1065389 1065948 1065966 1065961 1065426 1065427 1144945 1064643 1064795 1064795 1063961 1065433 1066138 1066773 1144890 1066762 1066749 1066708 1066692 1145540 1066714 1066732 1065361 1066706 1066734 1066701 1065363 1065308 1066691 1066705 1066700 1066709 1082925

Naam_Monster MM-BG1 a B8e b B9c b b B101b a a c e B8c d MM1 MM11-14 a ab M3 M4 3.2 MMbg2 a a 1 a mm vdl 1 M102b MM3 4674469 M2b M115c B-M12c B-MM2 MM8 M31b M119d a B-M5c M103c A-M7d a a B-MM1 B-M17c A-M7c C-M4d 1+3+4

OnderzoekID 123189 122870 123148 122985 123148 123066 123066 123148 122940 122940 123066 123066 123148 123066 122976 123066 123066 123066 122985 122985 135368 122843 122870 122870 122751 122985 123082 123163 135646 123163 123161 123161 123161 135806 123161 123161 122970 123161 123161 123161 122970 122957 123161 123161 123161 123161 125377

Meetwaarde 830 900 910 990 1100 1200 1200 1200 1400 1400 1500 1500 1700 2400 2900 6000 11000 21000 540 580 970 1300 1900 690 2800 3000 18000 280 1100 2100 76 130 210 270 300 340 370 440 550 1300 1600 2400 2500 3000 3800 7400 660

Page 3

Datum BodemlaagID Zone 27-7-2006 2 W6 17-6-2003 2 W6 6-2-2006 2 W6 12-5-2000 2 W6 6-2-2006 2 W6 22-7-2004 2 W6 22-7-2004 2 W6 6-2-2006 2 W6 31-5-2002 2 W6 31-5-2002 2 W6 22-7-2004 2 W6 22-7-2004 2 W6 6-2-2006 2 W6 22-7-2004 2 W6 12-5-2000 2 W6 22-7-2004 2 W6 22-7-2004 2 W6 22-7-2004 2 W6 12-5-2000 1 W6 12-5-2000 1 W6 10-4-2009 1 W6 31-3-2003 1 W6 17-6-2003 1 W6 17-6-2003 1 W6 6-4-2000 1 W6 12-5-2000 1 W6 15-4-2004 1 W6 21-11-2006 2 W5 7-12-2007 2 W5 21-11-2006 2 W5 12-12-2006 2 W5 12-12-2006 2 W5 12-12-2006 2 W5 4-3-2009 2 W5 12-12-2006 2 W5 12-12-2006 2 W5 31-12-2002 2 W5 12-12-2006 2 W5 12-12-2006 2 W5 12-12-2006 2 W5 31-12-2002 2 W5 30-6-2002 2 W5 12-12-2006 2 W5 12-12-2006 2 W5 12-12-2006 2 W5 12-12-2006 2 W5 21-8-2002 1 Zone 2

Component_oms Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Lood [Pb] Lood [Pb] Lood [Pb] Lood [Pb] Lood [Pb] Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Koper [Cu] Lood [Pb] Lood [Pb] PAK 10 VROM Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Lood [Pb]


Ferwerderadiel AnalysemonsterID 1022372 99201 1022372 1022372 1022394 99201 1022394 99201 1022394 9721 9725 9731 9725 9721 9727 1018875 118909 118865 8620 140223 99200 99194 1018874 118895

Naam_Monster MM-BG1 MM14 MM-BG1 MM-BG1 MM1 MM14 MM1 MM14 MM1 a a a a a a MM3 1 1 a MM2 MM12 MM10 MM2 3

OnderzoekID 8855 6047 8855 8855 8866 6047 8866 6047 8866 682 682 682 682 682 682 7742 7742 7742 587 8867 6047 6047 7742 7742

Meetwaarde 130 2,6 4,2 500 510 9800 19 31 370 4,3 8,6 540 650 670 800 52 54 94 118 250 440 1200 47 110

Page 1

Datum ZoneID ComponentID 16-10-2006 1 Koper [Cu] 28-3-2004 1 Kwik [Hg] 16-10-2006 1 Kwik [Hg] 16-10-2006 1 Lood [Pb] 11-10-2006 1 Lood [Pb] 28-3-2004 1 Minerale olie (totaal) 11-10-2006 1 PAK 10 VROM 28-3-2004 1 PAK 10 VROM 11-10-2006 1 Zink [Zn] 15-6-2002 3 Kwik [Hg] 15-6-2002 3 Kwik [Hg] 15-6-2002 3 Lood [Pb] 15-6-2002 3 Lood [Pb] 15-6-2002 3 Lood [Pb] 15-6-2002 3 Lood [Pb] 18-3-2005 3 PAK 10 VROM 18-3-2005 3 PAK 10 VROM 18-3-2005 3 PAK 10 VROM 6-6-2001 3 PAK 10 VROM 9-5-2006 3 PAK 10 VROM 28-3-2004 5 Minerale olie (totaal) 28-3-2004 5 Minerale olie (totaal) 18-3-2005 5 PAK 10 VROM 18-3-2005 5 PAK 10 VROM

BodemlaagID 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2


Franekeradeel

AnalysemonsterID 1032741 1032744 1022662 1032746 1032742 1032741 1032742 1011747 1022656 1011747 1022655 1022657 1022661 1022660 1022662 1033042 74166 70528 1149004 1149004 1011697 1022662 1011788 142113 142105 1022573 142068 1177488 1177484 1164773 1164774 1022584 1022583 70528 70528 70528 70528 70528 70528 70528 70528 1011789 1022665 1022664 141960 1022665

Naam_Monster 2: 1 7: 1 MMB5 mm bg 1: 1 2: 1 1: 1 MM2 MM2 MM2 MM1 MM3 MMB2 MMB1 MMB5 103: 2-3 cde a M-dam05 M-dam05 MM2 MMB5 M2 M11 M9 MM1 M4 1 1 MM01 MM02 MM3 MM2 a a a a a a a a M3 009Kern MMB7 O3 009Kern

OnderzoekID 106180 106180 8993 106180 106180 106180 106180 4601 8989 4601 8989 8989 8993 8993 8993 106360 4560 4430 137506 137506 4580 8993 4618 8998 8998 8955 8998 147626 147626 143546 143546 8962 8962 4430 4430 4430 4430 4430 4430 4430 4430 4618 8993 8993 8993 8993

Meetwaarde 560 600 640 680 900 940 1300 120 26 180 200 55 110 270 310 730 12 42 63,7 63,7 82 95 134 14 36 27 56 2200 4200 290 330 850 1000 920 6,8 1000 1100 12 2900 850 19000 30 52 140 440 1300

Page 1

Datum BodemlaagID 29-11-2002 29-11-2002 26-4-2001 29-11-2002 29-11-2002 29-11-2002 29-11-2002 28-1-2002 14-11-2006 28-1-2002 14-11-2006 14-11-2006 26-4-2001 26-4-2001 26-4-2001 26-10-2007 17-12-2003 30-4-2002 28-8-2008 28-8-2008 6-2-2002 26-4-2001 6-7-2000 2-11-2006 2-11-2006 20-10-2005 2-11-2006 16-4-2009 16-4-2009 28-9-2009 28-9-2009 25-6-2003 25-6-2003 30-4-2002 30-4-2002 30-4-2002 30-4-2002 30-4-2002 30-4-2002 30-4-2002 30-4-2002 6-7-2000 26-4-2001 26-4-2001 26-4-2001 26-4-2001

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2

Zone_oms W2 W2 W2 W2 W2 W2 W2 W1 W1 W1 W1 W1 W2 W2 W2 W2 W2 I1 Buitengebied Buitengebied W2 W2 W2 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 I1 I1 I1 I1 I1 I1 I1 I1 W2 W2 W2 W2 W2

Component_oms Zink [Zn] Zink [Zn] Zink [Zn] Zink [Zn] Zink [Zn] Lood [Pb] Lood [Pb] Nikkel [Ni] Kwik [Hg] Kwik [Hg] Kwik [Hg] Kwik [Hg] Nikkel [Ni] Nikkel [Ni] Nikkel [Ni] Lood [Pb] Kwik [Hg] PAK 10 VROM PAK 10 VROM PAK 10 VROM PAK 10 VROM PAK 10 VROM PAK 10 VROM PAK 10 VROM PAK 10 VROM PAK 10 VROM PAK 10 VROM Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Lood [Pb] Lood [Pb] Lood [Pb] Lood [Pb] Lood [Pb] Kwik [Hg] Koper [Cu] Chroom [Cr] Cadmium [Cd] Zink [Zn] Nikkel [Ni] Minerale olie (totaal) PAK 10 VROM PAK 10 VROM Nikkel [Ni] Nikkel [Ni] Nikkel [Ni]


Harlingen

AnalysemonsterID 1167580 1002312 1021678 1015946 1002547 1025096 1025095 1025217 1025053 1024940 1021678 1015946 133358 1025063 133355 17988 17983 1002547 1025047 1025050 135298 135300 135302 1024830 1021989 135300 135298 135302 1021989 1024830 1021989 135300 135298 135302 1024830 135300 1021989 135298 135302 1030006 1162360 1030001 1162612 100856 135302 135300 1021989

Naam_Monster MM5 MM1 1 MM4 MM2 MM26 MM25 MM35 MM21 M1 89 (50-100) 1 MM4 1 MM23 1 1 a MM2 119 (30-50) 120 (5-50) 22-1 24-1 26-1 Sleuf 1-1 + 1-2 MM8 24-1 22-1 26-1 MM8 Sleuf 1-1 + 1-2 MM8 24-1 22-1 26-1 Sleuf 1-1 + 1-2 24-1 MM8 22-1 26-1 mm vdl 2 depot 3: 1 stabiliteitslaag 2 26-1 24-1 MM8

OnderzoekID 144626 1045 8612 6082 1134 102260 102260 102260 102260 102260 8612 6082 8602 102260 8602 1185 1185 1134 102260 102260 8697 8697 8697 102180 8697 8697 8697 8697 8697 102180 8697 8697 8697 8697 102180 8697 8697 8697 8697 104820 142726 104820 142726 6112 8697 8697 8697

Meetwaarde 21,7 639 440 1200 4800 33 34 45 2700 8100 420 1400 27 31 37 38 89 500 570 7800 1100 1200 1400 1600 1700 1,8 1,9 2,4 2,5 30 260 270 290 360 610 1500 1500 1600 1700 570 590 830 1100 57 75 87 130

Page 1

Datum 18-6-2009 15-11-2001 28-4-2003 22-4-2003 9-11-2000 29-11-2007 29-11-2007 29-11-2007 29-11-2007 29-11-2007 28-4-2003 22-4-2003 28-3-2007 29-11-2007 28-3-2007 31-12-2002 31-12-2002 9-11-2000 29-11-2007 29-11-2007 2-5-2006 2-5-2006 2-5-2006 20-12-2007 2-5-2006 2-5-2006 2-5-2006 2-5-2006 2-5-2006 20-12-2007 2-5-2006 2-5-2006 2-5-2006 2-5-2006 20-12-2007 2-5-2006 2-5-2006 2-5-2006 2-5-2006 6-7-2007 20-7-2009 6-7-2007 20-7-2009 28-8-2003 2-5-2006 2-5-2006 2-5-2006

BodemlaagID 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2

Zone_oms I2 Buitengebied I2 I2 I2 I2 I2 I2 I2 I2 I2 I2 I2 I2 I2 I2 I2 I2 I2 I2 I1 I1 I1 I1 I1 I1 I1 I1 I1 I1 I1 I1 I1 I1 I1 I1 I1 I1 I1 I1 I1 I1 I1 I1 I1 I1 I1

Component_oms Kwik [Hg] Arseen [As] Zink [Zn] Zink [Zn] Zink [Zn] PAK 10 VROM PAK 10 VROM PAK 10 VROM Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Lood [Pb] Lood [Pb] PAK 10 VROM PAK 10 VROM PAK 10 VROM PAK 10 VROM PAK 10 VROM Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Lood [Pb] Lood [Pb] Lood [Pb] Lood [Pb] Lood [Pb] Kwik [Hg] Kwik [Hg] Kwik [Hg] Kwik [Hg] Kwik [Hg] Koper [Cu] Koper [Cu] Koper [Cu] Koper [Cu] Zink [Zn] Zink [Zn] Zink [Zn] Zink [Zn] Zink [Zn] Zink [Zn] Zink [Zn] Zink [Zn] Zink [Zn] PAK 10 VROM PAK 10 VROM PAK 10 VROM PAK 10 VROM


Harlingen

AnalysemonsterID 100724 135298 1024830 100727 132866 1030012 1030010 1030011 100727 1024830 1021987 1021984 135294 1021986 133371 135290 135277 1162256 1030006 135278 135295 135276 1030001 1162612 135289 1021983 11699 11696 1003771 100729 100731 1001710 1016063 1003472 11691 100409 1015997 100408 1015997 100409 1030769 100138 1144412 1144440 1144395 1024892 1144445

Naam_Monster 2 22-1 Sleuf 1-1 + 1-2 d 1001-2 33: 3 27: 3 mm1 d Sleuf 1-1 + 1-2 MM6 MM3 19-1 MM5 M6 15-1 6-1 16.1 mm vdl 2 7-1 20-1 5-1 3: 1 stabiliteitslaag 14-1 MM2 a a MM1 a a mm1 MMbg MM1 a 2 MM3 1 MM3 2 MM8 4 Dmmb7 M13-1 Bmmo4 MM1 M04-3

OnderzoekID 6108 8697 102180 6109 8580 104820 104820 104820 6109 102180 8697 8697 8697 8697 8604 8697 8697 142726 104820 8697 8697 8697 104820 142726 8697 8697 816 816 1533 6109 6109 816 6109 1420 816 6101 6101 6101 6101 6101 105360 6095 117285 117285 117285 102220 117285

Meetwaarde 270 1100 1200 2300 1900 2000 3500 4400 6300 8300 860 880 890 950 970 1100 1100 1100 1200 1300 1500 1500 1600 1700 3700 7000 31 32 36 41 45 51 54 61 110 1600 430 0,64 0,96 270 210 2900 370 550 22 70 83

Page 2

Datum 28-8-2003 2-5-2006 20-12-2007 29-10-2003 11-1-2007 6-7-2007 6-7-2007 6-7-2007 29-10-2003 20-12-2007 2-5-2006 2-5-2006 2-5-2006 2-5-2006 15-6-2005 2-5-2006 2-5-2006 20-7-2009 6-7-2007 2-5-2006 2-5-2006 2-5-2006 6-7-2007 20-7-2009 2-5-2006 2-5-2006 2-4-2003 2-4-2003 1-2-2000 29-10-2003 29-10-2003 2-4-2003 29-10-2003 18-9-2001 2-4-2003 13-11-2003 13-11-2003 13-11-2003 13-11-2003 13-11-2003 1-2-2006 15-1-2003 27-2-2007 27-2-2007 27-2-2007 29-10-2007 27-2-2007

BodemlaagID 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2

Zone_oms I1 I1 I1 I1 I1 I1 I1 I1 I1 I1 I1 I1 I1 I1 I1 I1 I1 I1 I1 I1 I1 I1 I1 I1 I1 I1 I1 I1 I1 I1 I1 I1 I1 I1 I1 Westerzeedijk Westerzeedijk Westerzeedijk Westerzeedijk Westerzeedijk W3 W3 W1 W1 W1 W1 W1

Component_oms PAK 10 VROM PAK 10 VROM PAK 10 VROM PAK 10 VROM Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Lood [Pb] Lood [Pb] Lood [Pb] Lood [Pb] Lood [Pb] Lood [Pb] Lood [Pb] Lood [Pb] Lood [Pb] Lood [Pb] Lood [Pb] Lood [Pb] Lood [Pb] Lood [Pb] Lood [Pb] Lood [Pb] PAK 10 VROM PAK 10 VROM PAK 10 VROM PAK 10 VROM PAK 10 VROM PAK 10 VROM PAK 10 VROM PAK 10 VROM PAK 10 VROM Lood [Pb] Lood [Pb] Kwik [Hg] Kwik [Hg] Koper [Cu] Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Zink [Zn] Zink [Zn] PAK 10 VROM PAK 10 VROM PAK 10 VROM


Het Bildt AnalysemonsterID 1018720 1018659 1018659 1018659 1018659 1018660 1018660 1018617 1018619 1018619 1003992 25101 25088 25101 135577 1022028 1022028 1022028 1022028 1022027 1022029 1022029 1022029 1022029 1022026 128427 129032 129056 129057 129032 129057 1018655 1223574 1223574 1223568

Naam_Monster MM1 MM1 MM1 MM1 MM1 MM2 MM2 MM 8 MM 10 MM 10 mm2 a a a 2-1 MM7 MM7 MM7 MM7 MM6 MM8 MM8 MM8 MM8 MM5 a a a a a a MMa 08-02 08-02 07-03

OnderzoekID 7320 7301 7301 7301 7301 7301 7301 7287 7287 7287 1623 1623 1623 1623 8715 8709 8709 8709 8709 8709 8709 8709 8709 8709 8709 8293 8335 8335 8335 8335 8335 7297 161808 161808 161808

Meetwaarde 780 710 1300 420 39 470 180 480 4,8 610 220 250 8,8 630 213,5 160 300 120 1200 240 280 200 97 370 6,2 910 900 160 370 970 240 64 650 610 640

Page 1

Datum BodemlaagID Zone_oms 2-11-2005 1 W1 13-5-2004 1 W1 13-5-2004 1 W1 13-5-2004 1 W1 13-5-2004 1 W1 13-5-2004 2 W1 13-5-2004 2 W1 5-3-2004 1 W1 5-3-2004 2 W1 5-3-2004 2 W1 5-7-2001 1 W1 5-7-2001 1 W1 5-7-2001 1 W1 5-7-2001 1 W1 19-7-2007 1 W2 20-6-2007 1 W2 20-6-2007 1 W2 20-6-2007 1 W2 20-6-2007 1 W2 20-6-2007 1 W2 20-6-2007 2 W2 20-6-2007 2 W2 20-6-2007 2 W2 20-6-2007 2 W2 20-6-2007 2 W2 22-6-2006 2 W2 18-1-2006 2 W3 18-1-2006 2 W3 18-1-2006 2 W3 18-1-2006 2 W3 18-1-2006 2 W3 23-4-2004 1 W3 19-5-2010 2 W3 19-5-2010 2 W3 19-5-2010 2 W3

Component_oms Minerale olie (totaal) Koper [Cu] Lood [Pb] Zink [Zn] PAK 10 VROM Lood [Pb] PAK 10 VROM Zink [Zn] Kwik [Hg] Lood [Pb] Koper [Cu] Koper [Cu] Kwik [Hg] Zink [Zn] Kwik [Hg] Koper [Cu] Lood [Pb] Nikkel [Ni] Zink [Zn] PAK 10 VROM Koper [Cu] Lood [Pb] Nikkel [Ni] Zink [Zn] PAK 10 VROM Minerale olie (totaal) Lood [Pb] Zink [Zn] Zink [Zn] Zink [Zn] Minerale olie (totaal) PAK 10 VROM Lood [Pb] Zink [Zn] Zink [Zn]


Het Bildt 1223566 1223566 1223574 1223574 1223566 1211580 1211581 1031504 1004057 1020832 129122 129122 1220693 1206804 1206801 1206805 1206803 1206802 1016147 1220623

07-02 07-02 08-02 08-02 07-02 MM overslaglocatie MM overslaglocatie b2-3 MM4 M05 c c MM1 4 1 1+2+3+4 3 2 OG stal MM1

161808 161808 161808 161808 161808 156886 156886 105800 1658 8340 8340 8340 160048 155906 155906 155906 155906 155906 6137 160008

720 6,7 11 52 91 5,4 32 2100 189 3900 390 750 0,0049 540 590 650 1200 7400 34 37

Page 2

19-5-2010 19-5-2010 19-5-2010 19-5-2010 19-5-2010 11-8-2010 11-8-2010 3-7-2008 27-5-2003 30-3-2006 30-3-2006 30-3-2006 21-10-2009 25-5-2010 25-5-2010 25-5-2010 25-5-2010 25-5-2010 24-9-2003 18-8-2010

2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2

W3 W3 W3 W3 W3 W3 W3 W3 TW L L L L L L L L L Industrie Industrie

Zink [Zn] PCB (som 7) PCB (som 7) PAK 10 VROM PAK 10 VROM PCB (som 7) PCB (som 7) Minerale olie (totaal) Arseen [As] Minerale olie (totaal) Lood [Pb] Minerale olie (totaal) PCB (som 7) Lood [Pb] Lood [Pb] Lood [Pb] Lood [Pb] Lood [Pb] PAK 10 VROM PCB (som 7)


Kollumerland c.a. AnalysemonsterID 1082978 1082535 1082925 1083902 1082748 1082925 1083411 1082617 1082582 1082580 1082588 1082592 1082594 1082816 1082587 1082585 1082583 1082586 1083864 1083870 1083651

Naam_Monster 1+7 12 1+3+4 7 MM1 1+3+4 B7 b44 8 6 13 18 b20 1 11 10 9 10 89 106 5+6+7+8

OnderzoekID 125382 125322 125377 125520 125358 125377 125456 125333 125332 125332 125332 125332 125333 125363 125332 125332 125332 125332 125517 125517 125484

Meetwaarde 330 390 770 1270 2,5 660 1200 1400 2000 2400 3000 3100 3300 3300 3700 5700 6200 18000 250 120 2300

Page 1

Datum ZoneID ComponentID 21-10-2004 1 Lood [Pb] 8-12-2003 1 Lood [Pb] 21-8-2002 2 Koper [Cu] 26-6-2008 2 Koper [Cu] 3-3-2004 2 Kwik [Hg] 21-8-2002 2 Lood [Pb] 3-5-2005 2 Minerale olie (totaal) 14-3-2002 2 Minerale olie (totaal) 9-1-2002 2 Minerale olie (totaal) 9-1-2002 2 Minerale olie (totaal) 9-1-2002 2 Minerale olie (totaal) 9-1-2002 2 Minerale olie (totaal) 14-3-2002 2 Minerale olie (totaal) 11-11-2003 2 Minerale olie (totaal) 9-1-2002 2 Minerale olie (totaal) 9-1-2002 2 Minerale olie (totaal) 9-1-2002 2 Minerale olie (totaal) 9-1-2002 2 Minerale olie (totaal) 2-9-2008 2 PAK 10 VROM 2-9-2008 2 PAK 10 VROM 3-11-2006 2 Zink [Zn]

BodemlaagID 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1


Leeuwarderadeel AnalysemonsterID 201454 201458 201453 201455 201456 201458 201454 201455 201453 201456 201454 201458 201456 201455 201453 1016175 201621 201605 201627 201606 201627 201458 201454 201453 201455 201606 201456

Naam_Monster 11 MM2 10 12 13 MM2 11 12 10 13 11 MM2 13 12 10 MM3 23-1 3 Mm02 4bg Mm02 MM2 11 10 12 4bg 13

OnderzoekID 100640 100640 100640 100640 100640 100640 100640 100640 100640 100640 100640 100640 100640 100640 100640 6144 101062 101062 101062 101062 101062 100640 100640 100640 100640 101062 100640

Meetwaarde 7,2 16 22 24 25 740 810 1100 1100 1200 640 1200 1900 1900 2100 2900 3600 690 1000 4300 1400 2100 2500 3000 3300 3900 3900

Page 1

Datum ZoneID 18-8-2004 18-8-2004 18-8-2004 18-8-2004 18-8-2004 18-8-2004 18-8-2004 18-8-2004 18-8-2004 18-8-2004 18-8-2004 18-8-2004 18-8-2004 18-8-2004 18-8-2004 17-10-2003 17-12-2003 17-12-2003 17-12-2003 17-12-2003 17-12-2003 18-8-2004 18-8-2004 18-8-2004 18-8-2004 17-12-2003 18-8-2004

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

ComponentID Cadmium [Cd] Cadmium [Cd] Cadmium [Cd] Cadmium [Cd] Cadmium [Cd] Koper [Cu] Koper [Cu] Koper [Cu] Koper [Cu] Koper [Cu] Lood [Pb] Lood [Pb] Lood [Pb] Lood [Pb] Lood [Pb] Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Nikkel [Ni] Nikkel [Ni] Nikkel [Ni] Zink [Zn] Zink [Zn] Zink [Zn] Zink [Zn] Zink [Zn] Zink [Zn] Zink [Zn]

BodemlaagID 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


Littenseradiel AnalysemonsterID 1021129 130773 1021135 1160263 1192863 1193120 1193181 1193187 1216804 1016232 1016232 1016355 1016355 1016355 1016356 1016356 1016356 104016 104418 104418 104418 104418 104418 105621 1016854 1019327 1019329 1019358 121948 121953 121962 1019367 1019367 1019369 1019369 122180 122180 122180 122180 122180 122180 122180

Naam_Monster MM1 a MM1 2 MM2 MM loonbedrijf 2 MM overig MM1 MM1 MM1 MM vdl MM vdl MM vdl MM bg MM bg MM bg x01 1 1 1 1 1 M MM1 MMB1 MM1 MM9 b a a MM1 MM1 MM3 MM3 b b b b b b b

OnderzoekID 8458 8461 8461 142427 118236 118018 118018 118018 158806 6185 6185 6231 6231 6231 6231 6231 6231 6308 6327 6327 6327 6327 6327 6405 6441 7879 7882 7889 7892 7892 7892 7894 7894 7894 7894 7922 7922 7922 7922 7922 7922 7922

Meetwaarde 48 77 180 3200 31 210 4200 130 580 440 600 520 1300 94 220 280 21 47 12 870 2100 7300 15 830 470 390 48 110 410 130 1100 330 450 2000 3900 16000 860 15 5500 9800 3900 75

Page 1

Datum ZoneIDComponentID 30-7-2004 3 PAK 10 VROM 26-4-2006 2 PAK 10 VROM 26-4-2006 2 PAK 10 VROM 21-9-2009 1 Minerale olie (totaal) 2-8-2007 7 PAK 10 VROM 18-12-2007 2 Minerale olie (totaal) 18-12-2007 2 Minerale olie (totaal) 18-12-2007 2 Minerale olie (totaal) 13-9-2010 2 Lood [Pb] 29-4-2002 7 Lood [Pb] 29-4-2002 7 Zink [Zn] 21-5-2002 6 Lood [Pb] 21-5-2002 6 Zink [Zn] 21-5-2002 6 PAK 10 VROM 21-5-2002 6 Lood [Pb] 21-5-2002 6 Zink [Zn] 21-5-2002 6 PAK 10 VROM 2-7-2002 5 PAK 10 VROM 9-4-2003 3 Cadmium [Cd] 9-4-2003 3 Koper [Cu] 9-4-2003 3 Lood [Pb] 9-4-2003 3 Zink [Zn] 9-4-2003 3 PAK 10 VROM 26-6-2001 2 Lood [Pb] 7-5-2001 7 Lood [Pb] 13-2-2004 1 Lood [Pb] 30-7-2004 3 PAK 10 VROM 16-2-2004 5 Chroom [Cr] 27-7-2005 1 Zink [Zn] 27-7-2005 1 PAK 10 VROM 27-7-2005 1 Zink [Zn] 21-7-2005 2 Lood [Pb] 21-7-2005 2 Zink [Zn] 21-7-2005 2 Lood [Pb] 21-7-2005 2 Zink [Zn] 18-10-2004 5 Chroom [Cr] 18-10-2004 5 Koper [Cu] 18-10-2004 5 Kwik [Hg] 18-10-2004 5 Lood [Pb] 18-10-2004 5 Nikkel [Ni] 18-10-2004 5 Zink [Zn] 18-10-2004 5 PAK 10 VROM

BodemlaagID 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2


Menameradiel

AnalysemonsterID 1168861 1168833 1168812 1168886 1022269 139449 41844 139450 139452 41843 1022269 139449 139453 139450 41843 139452 1022269 139449 139453 139450 139452 139453 41708 139452 41843 1006566 44396 1022269 139449 139453 139450 139452 139591 139591 1006609 41400 139591 1171176 1170153 1170153 1006609 1171171 1171171 1171175 1171175 1006651 1022263 1022262

Naam_Monster 11-1 MM BG01 17-1 23-1 MM4 a a a a a MM4 a a a a a MM4 a a a a a a a a MMA2 1 MM4 a a a a slib slib MM3 1 slib M10 MM4 MM4 MM3 MM5 MM5 M06 M06 MMII MM1 MM3

OnderzoekID 144826 144826 144826 144826 8792 8792 2693 8792 8792 2693 8792 8792 8792 8792 2693 8792 8792 8792 8792 8792 8792 8792 2690 8792 2693 2645 2778 8792 8792 8792 8792 8792 8810 8810 2678 2678 8810 145786 145266 145266 2678 145786 145786 145786 145786 2689 8790 8790

Meetwaarde 17 29 110 170 5 5,3 69 82 150 150 0,05 0,05 2 2,8 5,1 5,1 13 15 55 66 110 100 440 510 510 8,5 50 36 42 130 140 290 62 0,6 170 210 100 380 12 12 17 4,6 4,6 14 14 42 55 0,14

Page 1

Datum 13-10-2008 13-10-2008 13-10-2008 13-10-2008 30-4-2000 30-4-2000 30-4-2000 30-4-2000 30-4-2000 30-4-2000 30-4-2000 30-4-2000 30-4-2000 30-4-2000 30-4-2000 30-4-2000 30-4-2000 30-4-2000 30-4-2000 30-4-2000 30-4-2000 30-4-2000 30-4-2000 30-4-2000 30-4-2000 23-2-2000 13-10-2000 30-4-2000 30-4-2000 30-4-2000 30-4-2000 30-4-2000 27-1-2005 27-1-2005 30-8-2002 30-8-2002 27-1-2005 22-10-2008 22-10-2008 22-10-2008 30-8-2002 22-10-2008 22-10-2008 22-10-2008 22-10-2008 31-5-2002 3-8-2000 3-8-2000

ZoneID 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6

ComponentID PAK 10 VROM PAK 10 VROM PAK 10 VROM PAK 10 VROM Koper [Cu] Koper [Cu] Koper [Cu] Koper [Cu] Koper [Cu] Koper [Cu] Kwik [Hg] Kwik [Hg] Kwik [Hg] Kwik [Hg] Kwik [Hg] Kwik [Hg] Lood [Pb] Lood [Pb] Lood [Pb] Lood [Pb] Lood [Pb] Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) PAK 10 VROM PAK 10 VROM Zink [Zn] Zink [Zn] Zink [Zn] Zink [Zn] Zink [Zn] Koper [Cu] Kwik [Hg] Lood [Pb] Lood [Pb] Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) PAK 10 VROM PAK 10 VROM PAK 10 VROM PAK 10 VROM PAK 10 VROM PAK 10 VROM PAK 10 VROM Koper [Cu] Koper [Cu] Kwik [Hg]

BodemlaagID 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1


Menameradiel

AnalysemonsterID 1022264 1022263 1006649 1150980 1150964 1150974 106358 1150980 1150973 1150974 1150980 1026348 1006660 1027019 45827 1027019 1168881 1006660 1026348 1026998 1026345 41603 1027002 1027003 1027019 1027001 1026326 1026327 1168883 1168835 1168884 1168880 1006725 1006660 1168881 1027090 1027086 139636 139801 1027088 1027089 1027090 1027096 1027086 1006667 1027096 1027088 1027090

Naam_Monster MM4 MM1 MMI MM 7og MM 2 bg M111 (0.0-0.4) 7.1 MM 7og M110 (0.0-0.25) M111 (0.0-0.4) MM 7og Loc E mm bg MM2 MM oude sliblaag a (0 - 0.5 m-mv) MM oude sliblaag 18-3 MM2 Loc E mm bg 100-1 Lok A mm bg Amo10 113-3 119-3 MM oude sliblaag 110-4 Lok B 7-3 Lok B 8-3 20-1 MM BG02 21-1 18-1 MMA1 MM2 18-3 B11-1 B7-1 a p106 B9-1 B10-1 B11-1 MM 2 B7-1 Ammo7 MM 2 B9-1 B11-1

OnderzoekID 8790 8790 2689 138787 138787 138787 6469 138787 138787 138787 138787 102340 2691 102860 2855 102860 144826 2691 102340 102860 102340 2687 102860 102860 102860 102860 102340 102340 144826 144826 144826 144826 2712 2691 144826 102880 102880 8821 8828 102880 102880 102880 102880 102880 2692 102880 102880 102880

Meetwaarde 0,2 0,31 5 17 600 2100 760 5600 94 3000 9600 15 7,4 20 5200 200 310 430 170 1000 3600 400 460 520 950 2100 7800 9000 9,4 14 28 60 2300 18 29 1500 270 380 1100 22 30 55 74 240 140 270 340 970

Page 2

Datum 3-8-2000 3-8-2000 31-5-2002 18-4-2008 18-4-2008 18-4-2008 3-7-2003 18-4-2008 18-4-2008 18-4-2008 18-4-2008 21-6-2000 28-4-2003 18-7-2007 29-2-2000 18-7-2007 13-10-2008 28-4-2003 21-6-2000 18-7-2007 21-6-2000 17-12-2002 18-7-2007 18-7-2007 18-7-2007 18-7-2007 21-6-2000 21-6-2000 13-10-2008 13-10-2008 13-10-2008 13-10-2008 31-3-2000 28-4-2003 13-10-2008 20-12-2007 20-12-2007 18-12-2003 15-6-2004 20-12-2007 20-12-2007 20-12-2007 20-12-2007 20-12-2007 2-5-2003 20-12-2007 20-12-2007 20-12-2007

ZoneID 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

ComponentID Kwik [Hg] Kwik [Hg] Kwik [Hg] Cadmium [Cd] Lood [Pb] Lood [Pb] Lood [Pb] Lood [Pb] Nikkel [Ni] Nikkel [Ni] Zink [Zn] Kwik [Hg] Kwik [Hg] Kwik [Hg] Lood [Pb] Lood [Pb] Lood [Pb] Lood [Pb] Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) PAK 10 VROM PAK 10 VROM PAK 10 VROM PAK 10 VROM PAK 10 VROM PAK 10 VROM PAK 10 VROM Lood [Pb] Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) PAK 10 VROM PAK 10 VROM PAK 10 VROM PAK 10 VROM PAK 10 VROM PAK 10 VROM Zink [Zn] Zink [Zn] Zink [Zn]

BodemlaagID 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1


Smallingerland AnalysemonsterID 48956 48956 27674 27668 27669 48974 48953 48974 48953

Naam_Monster 257461-3-0 257461-3-0 MM3 a a 255429-16-0 256175-2-0 255429-16-0 256175-2-0

OnderzoekID 2393 2393 1185 1185 1185 2393 2393 2393 2393

Meetwaarde 14 14 20 26 27 60 62 62 62

Page 1

Datum ZoneID ComponentID 6-1-2010 1 PAK 10 VROM 6-1-2010 1 PAK 10 VROM 1-3-2001 1 PAK 10 VROM 1-3-2001 1 PAK 10 VROM 1-3-2001 1 PAK 10 VROM 6-1-2010 1 PAK 10 VROM 6-1-2010 1 PAK 10 VROM 6-1-2010 1 PAK 10 VROM 6-1-2010 1 PAK 10 VROM

BodemlaagID 1 1 1 1 1 1 1 1 1


Terschelling AnalysemonsterID 1148309 1148309 1148307 1148309 1148307 1148303 1148309 1148308 1118297 1118302 1148303 1147681 1148307 1148309 1178902 1178901 1178900 1204321 1204323 1118719 1118713 1178902 1178900 1178901 1118663 1118660 1118658 1118659 1118658 1118663 1118659 1172814 1172814 1118196 1118187 1148309 1118371

Naam_Monster M10 (1.5-2) M10 (1.5-2) MM 10 en 14 M10 (1.5-2) MM 10 en 14 MM 10,11 en 15 M10 (1.5-2) M13 1+2+3+4 2 MM 10,11 en 15 M12 MM 10 en 14 M10 (1.5-2) 03 (0,2-0,7) 02 (0,3-0,8) 01 (0,5-1,0) 8 7 15 10+11+20 03 (0,2-0,7) 01 (0,5-1,0) 02 (0,3-0,8) A1 1 1+2 1 1+2 A1 1 MM1.3 MM1.3 6 1+2+3+4+5+6 M10 (1.5-2) B1

OnderzoekID 118910 118910 118910 118910 118910 118910 118910 118910 130522 130522 118910 118910 118910 118910 117327 117327 117327 119154 119154 130585 130585 117327 117327 117327 130570 130570 130570 130570 130570 130570 130570 146329 146329 130502 130502 118910 130535

Meetwaarde 300 97 1400 1400 500 520 790 2700 400 970 230 280 420 1100 300 250 300 4900 15000 460 46 370 180 220 71 91 18 35 140 150 230 31 31 440 900 15 360

Page 1

Datum ZoneID ComponentID BodemlaagID 11-6-2009 1 Koper [Cu] 11-6-2009 1 Kwik [Hg] 11-6-2009 1 Lood [Pb] 11-6-2009 1 Lood [Pb] 11-6-2009 1 Minerale olie (tota 11-6-2009 1 Minerale olie (tota 11-6-2009 1 Minerale olie (tota 11-6-2009 1 Minerale olie (tota 26-2-2002 1 Zink [Zn] 26-2-2002 1 Zink [Zn] 11-6-2009 1 Zink [Zn] 11-6-2009 1 Zink [Zn] 11-6-2009 1 Zink [Zn] 11-6-2009 1 Zink [Zn] 20-5-2008 2 Lood [Pb] 20-5-2008 2 Lood [Pb] 20-5-2008 2 Lood [Pb] 3-4-2007 2 Minerale olie (tota 3-4-2007 2 Minerale olie (tota 21-2-2003 2 PAK 10 VROM 21-2-2003 2 PAK 10 VROM 20-5-2008 2 Zink [Zn] 20-5-2008 2 Zink [Zn] 20-5-2008 2 Zink [Zn] 27-2-2001 3 Kwik [Hg] 27-2-2001 3 Kwik [Hg] 27-2-2001 3 Kwik [Hg] 27-2-2001 3 Kwik [Hg] 27-2-2001 3 Lood [Pb] 27-2-2001 3 Lood [Pb] 27-2-2001 3 Lood [Pb] 30-1-2008 3 PAK 10 VROM 30-1-2008 3 PAK 10 VROM 29-1-2003 3 Zink [Zn] 29-1-2003 3 Zink [Zn] 11-6-2009 1 Cobalt [Co] 21-9-2001 1 Lood [Pb]

2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2


Tytsjerksteradiel AnalysemonsterID

Naam_Monster

OnderzoekID

1123908 1127741 1122416 1121315 1126394 1124366 1122419 1122418 1127732 1128640 1127679 1171665 1171665 1127684 1127685 1128177 1120987 1128177 1129361 1122421 1128310 1121473 1128640 1126081 1122410 1129337 1129326 1129309 1129313 1129302 1129304 1129318 1120988 1121901 1121898 1129360 1127698 1128272 1128638 1121899 1129301 1129303

1+2+3+4+5+6 21+22+23 66 2 5+6+8 16+17+18 56 70 1 1+2+3 1+2 B3-2 (0.4-1.0) B3-2 (0.4-1.0) 2 2 Sleuf4 9 Sleuf4 17 17 1 1 1+2+3 1 60 112 107 48+51+56 1 33+34+38+40 37 33 6 3 1+7+8 12 1+2+3+4+5+6 4 35+36+43+45+46

131467 132214 131240 131070 132014 131516 131240 131240 132214 132344 132202 117303 117303 132202 132202 132277 131026 132277 132490 131240 132309 131099 132344 131960 131240 132490 132490 132490 132490 132490 132490 132490 131026 131165 131165 132490 132207 132302 132344 131165 132490 132490

Meetwaarde 460 660 1200 2200 550 680 1600 2800 8400 16 22 23 23 27 93 120 570 590 680 1200 1700 1800 3160 3700 4900 5550 6320 6320 6320 7030 7030 7030 15000 550 650 680 870 1000 1060 1100 1210 1210

Page 1

Datum

Zone_oms

1-5-2001 W1 4-5-2005 W1 7-5-2001 W1 1-9-2000 W1 1-2-2003 W1 1-2-2001 W1 7-5-2001 W1 7-5-2001 W1 4-5-2005 W1 31-5-2006 L 26-7-2005 L 5-6-2008 L 5-6-2008 L 26-7-2005 L 26-7-2005 L 18-2-2005 L 1-3-2001 L 18-2-2005 L 24-5-2007 L 7-5-2001 L 3-2-2006 L 1-2-2000 L 31-5-2006 L 31-8-2000 L 7-5-2001 L 24-5-2007 L 24-5-2007 L 24-5-2007 L 24-5-2007 L 24-5-2007 L 24-5-2007 L 24-5-2007 L 1-3-2001 L 1-12-2000 L 1-12-2000 L 24-5-2007 L 12-10-2005L 13-5-2005 L 31-5-2006 L 1-12-2000 L 24-5-2007 L 24-5-2007 L

Component_oms

Bodemlaag

Zink [Zn] Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Lood [Pb] Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) PAK 10 VROM PAK 10 VROM PAK 10 VROM PAK 10 VROM PAK 10 VROM PAK 10 VROM PAK 10 VROM Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal)

0-0,5m-mv 0-0,5m-mv 0-0,5m-mv 0-0,5m-mv 0,5-2,5m-mv 0,5-2,5m-mv 0,5-2,5m-mv 0,5-2,5m-mv 0,5-2,5m-mv 0,5-2,5m-mv 0,5-2,5m-mv 0,5-2,5m-mv 0,5-2,5m-mv 0,5-2,5m-mv 0,5-2,5m-mv 0,5-2,5m-mv 0,5-2,5m-mv 0,5-2,5m-mv 0,5-2,5m-mv 0,5-2,5m-mv 0,5-2,5m-mv 0,5-2,5m-mv 0,5-2,5m-mv 0,5-2,5m-mv 0,5-2,5m-mv 0,5-2,5m-mv 0,5-2,5m-mv 0,5-2,5m-mv 0,5-2,5m-mv 0,5-2,5m-mv 0,5-2,5m-mv 0,5-2,5m-mv 0,5-2,5m-mv 0-0,5m-mv 0-0,5m-mv 0-0,5m-mv 0-0,5m-mv 0-0,5m-mv 0-0,5m-mv 0-0,5m-mv 0-0,5m-mv 0-0,5m-mv


Tytsjerksteradiel AnalysemonsterID 1129315 1129316 1127703 1121900 1121902 1128309 1129310 1129311 1129317 1128311 1129327 1123788 1123786 1129312 1129314 1129300 1123788 1123786 1123007 1128883 1123006 1123005 1123008 1123009 1126532 1121446 1127661 1126878 1126878 1127876 1122360 1122360 1121317 1121317 1171683 1171682 1121315 1171700 1123252 1121315 1121797

Naam_Monster 34 8 5 11 1+2+3+4 62+ 1 62+64+66+73+76+80+81+82 18 19 33 38+39+40+41+44 18 19 8 4 3 1 9 13 6+7+11 17B 16 219 219 1+2 1+2+3+4 1+2+3+4 5 5 M04 (5-50) M02 (5-50) 2 MM01 (bg) 105 2 2

OnderzoekID 132490 132490 132207 131165 131165 132309 132490 132490 132490 132309 132490 131451 131451 132490 132490 132490 131451 131451 131360 132395 131360 131360 131360 131360 132036 131096 132200 132091 132091 132240 131232 131232 131070 131070 118899 118899 131070 118899 131376 131070 131149

Meetwaarde 1210 1210 1500 1800 2100 2600 6320 6320 7030 14000 690 730 11000 1900 1900 1900 2800 14000 630 4200 5100 5400 10000 300 14 2900 8000 2500 500 460 9,1 290 2,7 500 510 780 790 1100 87 170 440

Page 2

Datum Zone_oms 24-5-2007 L 24-5-2007 L 12-10-2005L 1-12-2000 L 1-12-2000 L 3-2-2006 L 24-5-2007 L 24-5-2007 L 24-5-2007 L 3-2-2006 L 24-5-2007 L 10-7-2002 L 10-7-2002 L 24-5-2007 L 24-5-2007 L 24-5-2007 L 10-7-2002 L 10-7-2002 L 22-9-2000 I 27-9-2004 I 22-9-2000 I 22-9-2000 I 22-9-2000 I 22-9-2000 I 1-8-2002 W4 13-12-2000W4 12-4-2005 W4 2-12-2003 W2 2-12-2003 W2 10-5-2005 W2 10-1-2002 W2 10-1-2002 W2 1-9-2000 W1 1-9-2000 W1 3-10-2008 W1 3-10-2008 W1 1-9-2000 W1 3-10-2008 W1 1-5-2001 W1 1-9-2000 W1 1-4-2000 W1

Component_oms Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Lood [Pb] Lood [Pb] Lood [Pb] Koper [Cu] Koper [Cu] Koper [Cu] Koper [Cu] Koper [Cu] Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) PAK 10 VROM Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) PAK 10 VROM Zink [Zn] PAK 10 VROM Lood [Pb] Kwik [Hg] Lood [Pb] Lood [Pb] Lood [Pb] Lood [Pb] Lood [Pb] PAK 10 VROM PAK 10 VROM PAK 10 VROM

Bodemlaag 0-0,5m-mv 0-0,5m-mv 0-0,5m-mv 0-0,5m-mv 0-0,5m-mv 0-0,5m-mv 0-0,5m-mv 0-0,5m-mv 0-0,5m-mv 0-0,5m-mv 0-0,5m-mv 0-0,5m-mv 0-0,5m-mv 0-0,5m-mv 0-0,5m-mv 0-0,5m-mv 0-0,5m-mv 0-0,5m-mv 0,5-2,5m-mv 0,5-2,5m-mv 0,5-2,5m-mv 0,5-2,5m-mv 0,5-2,5m-mv 0-0,5m-mv 0,5-2,5m-mv 0,5-2,5m-mv 0,5-2,5m-mv 0,5-2,5m-mv 0,5-2,5m-mv 0,5-2,5m-mv 0-0,5m-mv 0-0,5m-mv 0-0,5m-mv 0-0,5m-mv 0-0,5m-mv 0-0,5m-mv 0-0,5m-mv 0-0,5m-mv 0-0,5m-mv 0-0,5m-mv 0-0,5m-mv


Vlieland AnalysemonsterID 1160599 1160599 1130916 1130853 1130852 1231224 1130844 1130844 1130840 1130844

Naam_Monster MM1 MM1 2+3+4 9 5+8+7+6 4 3 3 3+1+2 3

OnderzoekID 142567 142567 132774 132759 132759 117412 132756 132756 132756 132756

Meetwaarde 110 600 250 54000 79 70 220 440 530 330

Page 1

Datum ZoneID 14-9-2009 14-9-2009 13-1-2005 16-12-2004 16-12-2004 9-12-2004 10-2-2005 10-2-2005 10-2-2005 10-2-2005

1 1 1 1 1 4 1 1 1 1

ComponentID Koper [Cu] Lood [Pb] Lood [Pb] Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Minerale olie (totaal) Koper [Cu] Lood [Pb] Lood [Pb] Zink [Zn]

BodemlaagID 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1


Regionale bodemkwaliteitskaart Friesland    projectnr. 206115.03  december 2011, revisie 01 

Bijlage 5: Uitkomsten rekensessie 


Statistische parameters, toetsing aan Besluit Bodemkwaliteit * De norm voor Barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijke sprake is van antropogene bodemverontreiniging. Voor overige situaties is de norm voor Barium tijdelijk buitenwerking gesteld.

Heterogeniteit (mate betrouwbaarheid van de bepaald diffuse bodemkwaliteit)

streven is om voor Barium binnen enkele jaren een nieuw toetsingskader te introduceren.

De heterogeniteit van een stof in een zone wordt bepaald door een index die volgt uit de volgende formule

(P95 - P5) / (referentiewaarde Industrie – achtergrondwaarde)

Zone

waarde > max. waarde industrie

sterke heterogeniteit (Index > 0,7)

max. waarde wonen < waarde < max. waarde industrie

er is sprake van heterogeniteit (0,5 < index < 0,7)

achtergrondwaarde < waarde < max. waarde wonen

beperkte heterogeniteit (0,2 < Index < 0,5)

waarde < achtergrondwaarde

weinig heterogeniteit (Index < 0,2)

Statistische parameters

Zone B1 – AW2000 Gezoneerd:

Stoffen

ja

N

Min

5P

25P

50P

75P

80P

90P

95P

bodemkwaliteitsklasse:

landbouw/natuur

Lut =

9,7 %

ontgravingskaart:

landbouw/natuur

OS =

5,0 %

Max

Heterogenit eit Gem. > Ind.

80% MIN Gem

80% MAX VC

n.v.t.

achtergrond waarde

max. waarde wonen

max. waarde industrie

interventiewa arde bodem (I)

Ba*

269

0,3

10,5

15,0

24,5

33,0

37,0

51,4

74,4

140,0

27,79

29,7

31,55

n.v.t.

Ba*

96,4

279,1

466,9

466,9

Cd

3843

0,02

0,11

0,28

0,28

0,30

0,40

0,40

0,50

15,00

0,31

0,32

0,33

1,51

0,15 nee

nee

Cd

0,44

0,88

3,14

9,50

Co Cu

268 3868

0,1 0,1

1,0 3,5

2,1 5,4

4,2 8,8

6,3 14,0

6,8 16,0

8,2 23,0

9,5 31,0

73,9 1200,0

4,58 11,95

5,1 12,5

5,61 12,95

1,30 1,95

0,09 nee 0,28 nee

nee nee

Co Cu

7,9 26,5

18,4 35,8

99,8 125,9

99,8 125,9

Hg Pb

3843 3872

0,01 0,1

0,04 7,5

0,05 14,0

0,07 23,0

0,11 37,0

0,13 43,0

0,17 64,0

0,23 94,0

22,00 5000,0

0,10 33,02

0,11 35,1

0,12 37,10

4,32 2,82

0,05 nee 0,24 nee

nee nee

Hg Pb

0,12 38,1

0,66 160,0

3,84 403,9

28,81 403,9

Mo Ni Zn

263 3855 3884

0,04 0,2 0,0

0,49 2,1 11,9

0,70 3,0 20,0

1,05 5,1 34,0

1,05 13,0 58,0

1,76 15,0 65,0

2,10 20,0 89,0

2,10 23,0 120,0

14,00 170,0 3200,0

1,11 8,68 47,55

1,19 8,9 49,3

1,26 9,05 50,96

0,82 1,03 1,68

0,01 nee 0,57 nee 0,30 nee

nee nee nee

Mo Ni Zn

1,5 19,7 86,8

88,0 22,0 123,9

190,0 56,4 446,2

190,0 56,4 446,2 0,5038

PCB (som 7)

0,81 n.v.t.

Risicotoolbox Stoffen P95> I

221

0,0039

0,0049

0,0049

0,0049

0,0098

0,0130

0,0280

0,0500

0,1800

0,01

0,0141

0,02

1,69

0,19 nee

nee

PCB (som 7)

0,0101

0,0101

0,2519

PAK

3591

0,0

0,0

0,1

0,3

0,9

1,2

2,8

5,7

760,0

1,20

1,5

1,76

8,94

0,15 nee

nee

PAK

1,5

6,8

40,0

40,0

M.O.

3463 3612 3616

3,5 0,0 0,0

14,0 4,0 1,5

14,0 10,5 2,8

30,0 13,0 4,0

35,0 23,0 9,0

46,6 27,0 10,0

80,0 35,0 13,0

140,0 43,0 16,0

5300,0 550,0 880,0

45,16 17,39 6,37

48,1 17,7 6,7

51,09 18,11 7,03

2,83 0,95 2,31

0,81 nee 0,45 nee 0,36 nee

nee nee nee

M.O. Cr As

95,7 38,2 14,4

95,7 43,1 19,5

251,9 125,0 54,8

2519,0 125,0 54,8

Cr As Zone B2 – Wonen Gezoneerd:

ja

N

Min

5P

25P

50P

75P

80P

90P

95P

bodemkwaliteitsklasse:

wonen

Lut =

9,4 %

ontgravingskaart:

industrie

OS =

3,6 %

Max

80% MIN Gem

Heterogenit eit Gem. > Ind.

80% MAX VC

max. waarde wonen

max. waarde industrie

interventiewa arde bodem

189

8,0

10,5

18,0

30,0

47,0

54,4

69,4

97,6

300,0

34,95

38,2

41,42

n.v.t.

Ba*

94,5

273,4

457,4

457,4

Cd

1391

0,01

0,11

0,20

0,28

0,28

0,29

0,40

0,50

16,00

0,30

0,32

0,34

1,94

0,15 nee

nee

Cd

0,41

0,83

2,97

8,97

Co Cu

187 1397

0,8 0,1

2,0 3,5

3,0 7,0

3,0 13,0

5,8 21,0

6,5 25,0

7,6 37,0

9,5 53,4

15,0 810,0

4,21 18,29

4,5 19,4

4,69 20,56

0,58 1,71

0,08 nee 0,52 nee

nee nee

Co Cu

7,7 25,4

18,0 34,2

97,9 120,4

97,9 120,4

Hg Pb

1399 1477

0,01 0,7

0,04 9,1

0,06 21,0

0,09 39,0

0,17 87,0

0,20 110,0

0,37 190,0

0,55 270,0

3,60 990,0

0,16 73,35

0,17 76,9

0,17 80,36

1,48 1,37

0,14 nee 0,73 nee

nee nee

Hg Pb

0,12 37,1

0,65 155,7

3,79 393,0

28,39 393,0

Mo Ni Zn

189 1395 1415

0,07 0,5 3,0

0,56 2,1 11,9

1,05 3,5 31,0

1,05 8,6 53,0

1,05 14,0 81,0

1,05 15,0

1,05 19,0

94,0

140,0

1,05 22,3 200,0

6,00 210,0 3100,0

1,01 10,20 70,08

1,05 10,7 74,0

1,09 11,11 77,99

0,41 1,24 1,57

0,00 nee 0,56 nee 0,54 nee

nee nee nee

Mo Ni Zn

1,5 19,4 83,7

88,0 21,6 119,5

190,0 55,5 430,3

190,0 55,5 430,3

175

0,0039

0,0049

0,0049

0,0049

0,0049

0,0068

0,0196

0,0493

0,5000

0,01

0,0140

0,02

3,78

0,26 nee

nee

PCB (som 7)

0,0072

0,0072

0,1810

0,3620

PAK

1357

0,0

0,1

0,3

0,7

2,4

3,0

5,6

9,2

64,0

2,09

2,2

2,40

1,96

0,24 nee

nee

PAK

1,5

6,8

40,0

40,0

M.O. Cr As

1122 1205 1210

0,2 0,6 0,3

14,0 4,0 1,5

18,3 10,5 2,8

35,0 14,0 6,0

35,0 23,0 9,0

50,0 26,0 10,0

90,0 31,6 12,0

179,5 36,0 14,0

1200,0 160,0 63,0

48,66 17,09 6,45

51,9 17,6 6,6

55,24 18,17 6,84

1,65 0,83 0,80

1,47 nee 0,37 nee 0,32 nee

nee nee nee

M.O. Cr As

68,8 37,9 13,9

68,8 42,7 18,8

181,0 123,9 53,0

1809,9 123,9 53,0

1

n.v.t.

achtergrond waarde

Ba*

PCB (som 7)

0,91 n.v.t.

Risicotoolbox Stoffen P95> I

Projectcode CSO-ILB: 11K015/Fryslân


Statistische parameters, toetsing aan Besluit Bodemkwaliteit * De norm voor Barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijke sprake is van antropogene bodemverontreiniging. Voor overige situaties is de norm voor Barium tijdelijk buitenwerking gesteld.

Heterogeniteit (mate betrouwbaarheid van de bepaald diffuse bodemkwaliteit)

streven is om voor Barium binnen enkele jaren een nieuw toetsingskader te introduceren.

De heterogeniteit van een stof in een zone wordt bepaald door een index die volgt uit de volgende formule

(P95 - P5) / (referentiewaarde Industrie – achtergrondwaarde)

Zone

waarde > max. waarde industrie

sterke heterogeniteit (Index > 0,7)

max. waarde wonen < waarde < max. waarde industrie

er is sprake van heterogeniteit (0,5 < index < 0,7)

achtergrondwaarde < waarde < max. waarde wonen

beperkte heterogeniteit (0,2 < Index < 0,5)

waarde < achtergrondwaarde

weinig heterogeniteit (Index < 0,2)

Statistische parameters

Zone B3 – Wonen/industrie Gezoneerd:

ja

N

Min

5P

25P

50P

75P

80P

90P

95P

bodemkwaliteitsklasse:

wonen

Lut =

12,3 %

ontgravingskaart:

industrie

OS =

4,7 %

Max

80% MIN Gem

Heterogenit eit Gem. > Ind.

80% MAX VC

n.v.t.

achtergrond waarde

max. waarde wonen

max. waarde industrie

interventiewa arde bodem

Ba*

67

10,5

18,9

31,5

46,0

66,0

71,2

90,4

130,0

190,0

48,77

54,1

59,44

n.v.t.

Ba*

112,1

324,4

542,7

Cd

244

0,00

0,12

0,28

0,28

0,35

0,40

0,50

0,67

2,10

0,32

0,34

0,36

0,65

0,20 nee

nee

Cd

0,45

0,89

3,20

9,68

Co Cu

61 244

2,1 0,1

3,0 3,5

3,0 14,0

5,5 25,0

7,7 36,3

7,9 41,0

8,7 56,7

9,9 77,6

16,0 220,0

5,30 27,99

5,8 30,3

6,24 32,59

0,49 0,93

0,07 nee 0,71 nee

nee nee

Co Cu

9,1 28,0

21,2 37,8

114,8 132,9

114,8 132,9

Hg Pb

243 281

0,00 0,2

0,04 9,1

0,10 54,0

0,20 140,0

0,42 280,0

0,48 330,0

0,66 420,0

0,92 520,0

2,70 890,0

0,29 177,34

0,32 190,5

0,35 203,74

1,18 0,91

0,23 nee 1,35 nee

nee ja

Hg Pb

0,12 39,4

0,69 165,5

3,97 417,7

29,77 417,7

Mo Ni Zn

62 244 246

0,63 0,1 0,5

1,05 2,1 16,5

1,05 7,7 65,0

1,05 12,0 95,0

1,05 16,0 150,0

1,05 17,4 170,0

1,05 20,0 225,0

1,05 23,0 320,0

2,50 470,0 560,0

1,03 12,19 111,30

1,06 14,8 118,7

1,10 17,31 126,16

0,20 2,12 0,77

0,00 nee 0,50 nee 0,78 nee

nee nee nee

Mo Ni Zn

1,5 22,3 93,9

88,0 24,8 134,1

190,0 63,7 482,9

190,0 63,7 482,9 0,4698

PCB (som 7)

0,63 n.v.t.

Risicotoolbox Stoffen P95> I

542,7

62

0,0034

0,0049

0,0049

0,0049

0,0095

0,0098

0,0149

0,0210

0,1600

0,01

0,0106

0,01

1,99

0,07 nee

nee

PCB (som 7)

0,0094

0,0094

0,2349

PAK

228

0,1

0,1

0,6

1,7

4,6

5,3

9,6

17,7

77,0

3,55

4,2

4,81

1,77

0,45 nee

nee

PAK

1,5

6,8

40,0

40,0

M.O. Cr As

210 183 182

7,0 0,1 0,1

14,0 8,4 2,8

14,0 10,5 5,0

26,6 21,0 7,0

40,0 28,0 9,4

51,8 30,0 10,5

95,3 33,0 11,0

135,5 38,9 14,0

1100,0 470,0 19,0

42,15 20,78 7,11

51,9 24,2 7,4

61,59 27,59 7,77

2,12 1,49 0,47

0,83 nee 0,33 nee 0,27 nee

nee nee nee

M.O. Cr As

89,3 41,0 15,0

89,3 46,2 20,3

234,9 134,2 57,1

2348,8 134,2 57,1

Zone B4 – Industrie Gezoneerd:

ja

N

Min

5P

25P

50P

75P

80P

90P

95P

bodemkwaliteitsklasse:

industrie

Lut =

7,0 %

ontgravingskaart:

industrie

OS =

3,8 %

Max

80% MIN Gem

Heterogenit eit Gem. > Ind.

80% MAX VC

n.v.t.

achtergrond waarde

max. waarde wonen

max. waarde industrie

interventiewa arde bodem

Ba*

31

10,5

10,5

25,0

49,0

71,0

78,0

110,0

135,0

220,0

45,66

56,3

67,02

n.v.t.

Ba*

79,9

231,2

386,7

386,7

Cd

155

0,06

0,11

0,27

0,28

0,28

0,33

0,55

0,81

1,20

0,30

0,32

0,34

0,64

0,28 nee

nee

Cd

0,40

0,81

2,90

8,76

Co Cu

22 177

2,1 3,0

3,0 5,2

3,0 16,0

4,3 28,0

5,0 46,0

5,2 53,8

6,1 96,4

9,2 130,0

11,0 260,0

3,92 36,94

4,5 41,0

5,10 45,15

0,48 1,04

0,08 nee 1,39 nee

nee ja

Co Cu

6,6 23,9

15,4 32,2

83,8 113,5

83,8 113,5

Hg Pb

152 211

0,04 0,3

0,04 10,1

0,12 78,0

0,26 180,0

0,60 340,0

0,82 370,0

1,20 580,0

1,35 755,0

2,80 3500,0

0,41 236,16

0,46 267,4

0,51 298,70

1,06 1,33

0,37 nee 2,17 nee

nee ja

Hg Pb

0,11 35,8

0,63 150,3

3,66 379,3

27,46 379,3

Mo Ni Zn

31 155 180

0,56 2,0 6,1

0,81 2,1 14,0

1,05 5,2 47,8

1,05 10,0 87,0

1,05 13,0 190,0

1,05 15,0 210,0

1,05 18,0 280,0

1,95 23,0 341,0

5,00 660,0 830,0

1,03 8,99 116,24

1,20 14,4 128,0

1,38 19,81 139,70

0,63 3,65 0,96

0,01 nee 0,66 nee 1,03 nee

nee nee nee

Mo Ni Zn

1,5 17,0 76,8

88,0 19,0 109,7

190,0 48,7 394,9

190,0 48,7 394,9 0,3802

PCB (som 7)

0,82 n.v.t.

Risicotoolbox Stoffen P95> I

24

0,0040

0,0049

0,0049

0,0049

0,0049

0,0049

0,0490

0,0499

0,0500

0,01

0,0123

0,02

1,38

0,25 nee

nee

PCB (som 7)

0,0076

0,0076

0,1901

PAK

135

0,0

0,1

0,4

1,1

5,3

6,2

14,8

30,1

170,0

4,44

6,4

8,31

2,76

0,78 nee

nee

PAK

1,5

6,8

40,0

40,0

M.O. Cr As

93 125 124

7,0 3,5 2,8

14,0 5,7 2,8

14,0 10,5 3,5

26,6 10,5 7,0

35,0 19,0 9,7

35,0 21,0 11,0

98,0 24,0 13,0

224,0 27,8 15,0

610,0 41,0 38,0

39,01 14,09 7,45

49,8 14,9 8,2

60,52 15,71 8,97

1,63 0,47 0,80

1,78 nee 0,28 nee 0,33 nee

nee nee nee

M.O. Cr As

72,2 35,2 13,3

72,2 39,7 18,0

190,1 115,3 50,7

1900,9 115,3 50,7

2

Projectcode CSO-ILB: 11K015/Fryslân


Statistische parameters, toetsing aan Besluit Bodemkwaliteit * De norm voor Barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijke sprake is van antropogene bodemverontreiniging. Voor overige situaties is de norm voor Barium tijdelijk buitenwerking gesteld.

Heterogeniteit (mate betrouwbaarheid van de bepaald diffuse bodemkwaliteit)

streven is om voor Barium binnen enkele jaren een nieuw toetsingskader te introduceren.

De heterogeniteit van een stof in een zone wordt bepaald door een index die volgt uit de volgende formule

(P95 - P5) / (referentiewaarde Industrie – achtergrondwaarde)

Zone

waarde > max. waarde industrie

sterke heterogeniteit (Index > 0,7)

max. waarde wonen < waarde < max. waarde industrie

er is sprake van heterogeniteit (0,5 < index < 0,7)

achtergrondwaarde < waarde < max. waarde wonen

beperkte heterogeniteit (0,2 < Index < 0,5)

waarde < achtergrondwaarde

weinig heterogeniteit (Index < 0,2)

Statistische parameters

Zone O5 – AW2000 Gezoneerd:

ja

N

Min

5P

25P

50P

75P

80P

90P

95P

bodemkwaliteitsklasse:

landbouw/natuur

Lut =

11,4 %

ontgravingskaart:

landbouw/natuur

OS =

4,5 %

Max

80% MIN Gem

Heterogenit eit Gem. > Ind.

80% MAX VC

n.v.t.

achtergrond waarde

max. waarde wonen

max. waarde industrie

interventiewa arde bodem

Ba*

311

3,5

6,2

11,0

18,0

30,0

34,0

40,0

71,5

400,0

24,56

27,6

30,73

n.v.t.

Ba*

106,7

308,9

516,7

Cd

4012

0,01

0,08

0,21

0,28

0,28

0,35

0,40

0,40

96,00

0,29

0,32

0,35

4,97

0,12 nee

nee

Cd

0,44

0,88

3,15

9,51

Co Cu

297 4025

0,6 0,0

1,0 2,1

2,1 3,5

3,2 5,7

5,7 8,9

6,2 10,0

7,8 15,0

8,9 24,0

23,0 2800,0

4,05 9,50

4,3 10,6

4,51 11,73

0,71 5,20

0,08 nee 0,21 nee

nee nee

Co Cu

8,7 27,3

20,2 36,8

109,7 129,5

109,7 129,5

Hg Pb

4020 4033

0,01 0,1

0,03 3,5

0,04 9,1

0,05 12,0

0,09 19,0

0,10 23,0

0,14 39,0

0,20 65,4

13,00 3900,0

0,08 21,57

0,09 23,5

0,09 25,48

2,95 4,12

0,05 nee 0,17 nee

nee nee

Hg Pb

0,12 38,8

0,68 162,8

3,92 410,9

29,38 410,9

Mo Ni Zn

307 4023 4038

0,14 0,0 0,0

0,56 2,1 6,0

1,05 3,0 14,0

1,05 6,3 24,0

1,59 14,0 47,0

2,10 16,0 54,0

2,10 21,0 72,0

2,10 25,0 93,0

3,50 210,0 3900,0

1,18 9,23 38,46

1,23 9,4 40,5

1,27 9,59 42,59

0,49 0,94 2,53

0,01 nee 0,58 nee 0,23 nee

nee nee nee

Mo Ni Zn

1,5 21,4 91,0

88,0 23,9 130,0

190,0 61,2 467,9

190,0 61,2 467,9 0,4498

PCB (som 7)

1,54 n.v.t.

Risicotoolbox Stoffen P95> I

516,7

267

0,0034

0,0049

0,0049

0,0056

0,0098

0,0098

0,0200

0,0500

0,4900

0,01

0,0122

0,01

2,58

0,21 nee

nee

PCB (som 7)

0,0090

0,0090

0,2249

PAK

3308

0,0

0,0

0,1

0,1

0,4

0,6

1,4

3,2

87,9

0,79

0,9

0,94

3,72

0,08 nee

nee

PAK

1,5

6,8

40,0

40,0

M.O. Cr As

3715 3714 3710

0,1 0,0 0,1

10,0 3,5 1,4

14,0 10,5 2,8

26,6 15,0 4,0

35,0 24,0 8,9

35,0 27,0 10,0

70,0 35,0 13,0

160,0 42,0 16,0

7100,0 120,0 150,0

46,41 17,41 6,32

49,9 17,7 6,4

53,40 17,93 6,55

3,33 0,71 0,87

1,08 nee 0,42 nee 0,35 nee

nee nee nee

M.O. Cr As

85,5 40,1 14,7

85,5 45,1 19,9

224,9 131,1 56,0

2248,8 131,1 56,0

Zone O6 – Wonen Gezoneerd:

ja

N

Min

5P

25P

50P

75P

80P

90P

95P

bodemkwaliteitsklasse:

wonen

Lut =

15,3 %

ontgravingskaart:

industrie

OS =

5,7 %

Max

80% MIN Gem

Heterogenit eit Gem. > Ind.

80% MAX VC

n.v.t.

achtergrond waarde

max. waarde wonen

max. waarde industrie

interventiewa arde bodem

Ba*

115

0,3

10,5

20,0

27,0

41,5

46,0

86,4

103,0

490,0

35,05

41,9

48,70

n.v.t.

Ba*

130,5

377,9

632,1

632,1

Cd

659

0,01

0,12

0,21

0,28

0,28

0,28

0,40

0,58

5,10

0,29

0,31

0,32

1,07

0,16 nee

nee

Cd

0,48

0,96

3,43

10,37

Co Cu

96 672

1,8 0,2

2,1 3,5

3,0 7,0

5,7 12,0

7,4 27,0

7,8 33,0

9,0 53,0

9,9 80,0

14,0 380,0

5,29 22,22

5,6 23,8

5,97 25,41

0,47 1,35

0,06 nee 0,67 nee

nee nee

Co Cu

10,5 30,7

24,4 41,4

132,7 145,6

132,7 145,6

Hg Pb

651 665

0,02 0,0

0,04 9,1

0,04 17,0

0,10 35,0

0,24 100,0

0,30 130,0

0,52 210,0

0,70 310,0

2,80 630,0

0,19 76,47

0,21 81,8

0,22 87,06

1,37 1,30

0,17 nee 0,75 nee

nee nee

Hg Pb

0,13 41,8

0,72 175,4

4,16 442,6

31,19 442,6

Mo Ni Zn

101 664 644

0,11 1,5 4,2

0,56 2,1 14,0

1,05 9,4 37,0

1,05 14,0 55,0

1,05 19,0 86,0

1,05 20,0 98,0

1,05 24,0 130,0

1,80 26,0 188,5

5,80 110,0 490,0

1,05 14,09 69,37

1,13 14,6 72,6

1,20 15,07 75,83

0,53 0,68 0,88

0,01 nee 0,51 nee 0,40 nee

nee nee nee

Mo Ni Zn

1,5 25,3 104,4

88,0 28,2 149,2

190,0 72,3 537,0

190,0 72,3 537,0 0,5682

PCB (som 7)

1,36 n.v.t.

Risicotoolbox Stoffen P95> I

94

0,0031

0,0049

0,0049

0,0049

0,0060

0,0098

0,0200

0,0490

0,8900

0,01

0,0185

0,03

4,95

0,16 nee

nee

PCB (som 7)

0,0114

0,0114

0,2841

PAK

592

0,0

0,1

0,1

0,4

1,9

2,8

6,8

11,0

100,0

2,14

2,5

2,95

3,04

0,28 nee

nee

PAK

1,5

6,8

40,0

40,0

M.O. Cr As

611 568 568

0,1 0,7 1,0

14,0 7,5 2,8

14,0 15,0 6,0

35,0 23,0 8,5

51,0 32,0 11,0

67,0 34,0 12,0

180,0 42,0 16,0

300,0 47,7 20,7

1900,0 62,0 100,0

61,33 23,63 9,46

67,8 24,3 10,0

74,32 24,96 10,46

1,85 0,51 0,94

1,62 nee 0,40 nee 0,40 nee

nee nee nee

M.O. Cr As

108,0 44,3 16,1

108,0 50,0 21,8

284,1 145,1 61,3

2841,0 145,1 61,3

3

Projectcode CSO-ILB: 11K015/Fryslân


Statistische parameters, toetsing aan Besluit Bodemkwaliteit * De norm voor Barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijke sprake is van antropogene bodemverontreiniging. Voor overige situaties is de norm voor Barium tijdelijk buitenwerking gesteld.

Heterogeniteit (mate betrouwbaarheid van de bepaald diffuse bodemkwaliteit)

streven is om voor Barium binnen enkele jaren een nieuw toetsingskader te introduceren.

De heterogeniteit van een stof in een zone wordt bepaald door een index die volgt uit de volgende formule

(P95 - P5) / (referentiewaarde Industrie – achtergrondwaarde)

Zone

waarde > max. waarde industrie

sterke heterogeniteit (Index > 0,7)

max. waarde wonen < waarde < max. waarde industrie

er is sprake van heterogeniteit (0,5 < index < 0,7)

achtergrondwaarde < waarde < max. waarde wonen

beperkte heterogeniteit (0,2 < Index < 0,5)

waarde < achtergrondwaarde

weinig heterogeniteit (Index < 0,2)

Statistische parameters

Zone O7 – Wonen/industrie Gezoneerd:

nee

N

Min

5P

25P

50P

75P

80P

90P

95P

bodemkwaliteitsklasse:

wonen

Lut =

18,1 %

ontgravingskaart:

industrie

OS =

5,7 %

Max

80% MIN Gem

Heterogenit eit Gem. > Ind.

80% MAX VC

n.v.t.

achtergrond waarde

max. waarde wonen

max. waarde industrie

interventiewa arde bodem

Ba*

20

27,0

29,9

38,0

49,5

54,5

56,8

65,2

70,2

130,0

44,93

51,2

57,37

n.v.t.

Ba*

148,0

428,3

716,5

716,5

Cd

35

0,07

0,12

0,12

0,18

0,29

0,30

0,30

0,34

0,56

0,19

0,21

0,23

0,50

0,07 nee

nee

Cd

0,49

0,99

3,54

10,69

Co Cu

20 39

3,0 9,0

4,9 15,3

6,8 26,0

8,1 41,0

9,5 78,0

10,0 87,6

11,4 120,0

15,1 121,0

17,0 460,0

7,56 48,35

8,5 63,5

9,43 78,69

0,38 1,16

0,07 nee 0,87 nee

nee nee

Co Cu

11,8 32,5

27,5 43,9

149,5 154,5

149,5 154,5

Hg Pb

35 32

0,04 18,0

0,07 29,9

0,14 37,3

0,31 59,5

0,74 110,0

0,79 166,0

1,30 310,0

1,88 418,0

8,40 630,0

0,43 89,67

0,74 122,8

1,05 155,90

1,96 1,19

0,43 nee 0,93 nee

nee nee

Hg Pb

0,13 43,4

0,75 182,3

4,31 460,1

32,34 460,1

Mo Ni Zn

20 35 35

1,05 7,0 40,0

1,05 9,9 50,5

1,05 13,5 66,0

1,05 16,0 82,0

1,05 22,5 98,5

1,20 23,2 100,0

1,92 26,8 128,0

2,12 29,0 153,0

2,50 53,0 400,0

1,13 16,56 80,42

1,26 18,4 93,3

1,38 20,16 106,21

0,35 0,45 0,64

0,01 nee 0,37 nee 0,22 nee

nee nee nee

Mo Ni Zn

1,5 28,1 112,9

88,0 31,4 161,3

190,0 80,4 580,7

190,0 80,4 580,7

PCB (som 7)

20

0,0049

0,0049

0,0049

0,0049

0,0049

0,0049

0,0049

0,0050

0,0062

0,00

0,0050

0,01

0,06

0,00 nee

nee

PCB (som 7)

0,0113

0,0113

0,2827

0,5653

PAK

38

0,0

0,0

0,2

0,4

1,4

2,2

6,3

12,3

35,0

1,26

2,6

3,88

2,45

0,32 nee

nee

PAK

1,5

6,8

40,0

40,0

M.O. Cr As

37 15 15

14,0 13,0 6,9

26,6 13,7 7,0

26,6 17,0 8,0

35,0 18,0 9,2

62,0 21,0 11,0

77,2 22,6 11,6

102,0 29,2 14,0

180,0 36,8 14,6

380,0 48,0 16,0

45,35 17,87 9,24

60,4 20,8 10,1

75,41 23,73 11,04

1,18 0,43 0,27

0,88 nee 0,21 nee 0,16 nee

nee nee nee

M.O. Cr As

107,4 47,5 16,9

107,4 53,5 22,8

282,7 155,3 64,3

2826,7 155,3 64,3

4

0,42 n.v.t.

Risicotoolbox Stoffen P95> I

Projectcode CSO-ILB: 11K015/Fryslân


Regionale bodemkwaliteitskaart Friesland    projectnr. 206115.03  december 2011, revisie 01 

Bijlage 6: Ruimtelijke verdeling   


Regionale bodemkwaliteitskaart Friesland    projectnr. 206115.03  december 2011, revisie 01 

Bijlage 7: Toetsing risicotoolbox     


Rapportage Sanscrit.nl Instrument ter bepaling van spoedeisendheid van saneren

V. Sanscrit 2.0.12.3 V. rapport

2.09

Algemeen Naam dossier: Code: Beoordelaar: Datum rapport: Type bodemgebruik:

Regionale bodemkwaliteitskaart Friesland 206115.03 natasja.vanberkel@oranjewoud.nl donderdag 24 november 2011 huidig

Uitgevoerde beoordelingen: Stap1: Ernst van de verontreiniging: Er is sprake van een geval van ernstige verontreiniging als gevolg van: - Ernstige bodemverontreiniging

Stap2: Standaardbeoordeling

Humaan Ecologisch Verspreiding = voltooid

= niet uitgevoerd

Stap 3: Uitgebreide beoordeling

= niet relevant op basis van uitkomst stap 2

Opmerkingen bij dossier:

In zone B3 wordt door de P95-waarde van lood de interventiewaarde overschreden. Met de toetsing in de risicotoolbox wordt nagegaan of sprake is van een overschrijding van het saneringscriterium voor één of meer bodemgebruiksvormen. In dat geval worden er namelijk beperkingen gesteld aan het gebruiken van de bodemkwaliteitskaart als bewijsmiddel voor grondverzet vanuit deze zone. Bij de berekening is het bepalen van de ecologische risico's buiten beschouwing gelaten. Hiervoor is bij dit onderdeel aangegeven dat de verontreiniging zich niet in de bovenste 0,5 m bevindt. Waarom deze keuze is gemaakt, wordt toegelicht in paragraaf 3.3.3 van het rapport van de bodemkwaliteitskaart. Over Sanscrit

Sanscrit 2.0 is een geautomatiseerde versie van het Saneringscriterium. Het Saneringscriterium is neergelegd in de Circulaire Bodemsanering 2009 welke op 1 april 2009 in werking is getreden. De applicatie Sanscrit is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van VROM. Met het Saneringscriterium wordt bepaald of sprake is van onaanvaardbare risico’s van bodemverontreiniging voor mens, ecosysteem of van verspreiding van verontreiniging in het grondwater. Op basis van de bepaalde risico’s wordt vastgesteld of een sanering met spoed dient te worden uitgevoerd. Uitgangspunten De sanering dient met spoed te worden uitgevoerd, tenzij op basis van de risicobeoordeling is aangetoond dat de sanering niet met spoed hoeft te worden uitgevoerd. De werkwijze van het Saneringscriterium geldt voor: · een geval van ernstige bodemverontreiniging; · een historische verontreiniging. Voor verontreinigingen die sinds 1987 zijn ontstaan is artikel 13 van de Wbb (zorgplicht) van toepassing; · huidig en voorgenomen gebruik; · grond en grondwater. Voor waterbodem is een separate systematiek ontwikkeld, met uitzondering van asbest; · alle stoffen waarvoor een interventiewaarde is afgeleid, met uitzondering van asbest. Daar asbest heel specifieke chemische en fysische eigenschappen heeft, is voor asbest separaat het ‘Milieuhygiënisch saneringscriterium, protocol asbest’ ontwikkeld hetgeen ook van toepassing is voor waterbodems. Asbest is dan ook niet opgenomen in het programma Sanscrit.

Eindconclusie

Er is een geval van ernstige verontreiniging, maar de locatie hoeft niet met spoed gesaneerd te worden.


Humane risicobeoordeling - Toetsresultaten Per stof

Dosis [mg/kg lg/d]

Stof Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie Lood Plaatsen waar kinderen spelen Lood Wonen met tuin Lood

Risico-Index

2,80e-4

3,60e-3

0,08

1,39e-3

3,60e-3

0,39

9,38e-4

3,60e-3

0,26

Hinder - huidcontact

Functie

Sprake van huidcontact?

Wonen met tuin Plaatsen waar kinderen spelen Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie

Nee Nee Nee

Toelichting:

MTR [mg/kg lg/d]


Uitgebreid overzicht blootstelling

Blootstellingsroute Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie Lood Consumptie van gewassen uit eigen tuin

Relatieve bijdrage [%]

Dermale opname binnen Dermale opname buiten Dermale opname tijdens baden Ingestie grond Inhalatie dampen tijdens douchen Inhalatie van binnenlucht Inhalatie van buitenlucht Inhalatie van gronddeeltjes Permeatie drinkwater

Plaatsen waar kinderen spelen Lood Consumptie van gewassen uit eigen tuin

0.00 0.00 0.00 0.00 99.16 0.00 0.00 0.00 0.84 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 99.71 0.00 0.00 0.00 0.29 0.00

Dermale opname binnen Dermale opname buiten Dermale opname tijdens baden Ingestie grond Inhalatie dampen tijdens douchen Inhalatie van binnenlucht Inhalatie van buitenlucht Inhalatie van gronddeeltjes Permeatie drinkwater

Wonen met tuin Lood Consumptie van gewassen uit eigen tuin

99.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.87 0.00

Dermale opname binnen Dermale opname buiten Dermale opname tijdens baden Ingestie grond Inhalatie dampen tijdens douchen Inhalatie van binnenlucht Inhalatie van buitenlucht Inhalatie van gronddeeltjes Permeatie drinkwater

Humane risico's - invoergegevens

Stof

C-totaal [mg/kg] Geheel Bebouwd

Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie Lood 520,00 Plaatsen waar kinderen spelen Lood 520,00 Wonen met tuin Lood 520,00

Onbebouwd

C-grondwater [ug/l] Bebouwd Onbebouwd


Parameters

Berekening Functie blootstelling lood: Wonen met tuin Als kind Plaatsen waar kinderen spelen Als kind Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie Als kind

Diepte verontreiniging [m] OS [%] t.o.v. kruipruimte t.o.v. maaiveld 4,70 0,50 0,50 4,70 0,50 0,50 4,70 0,50 0,50

Humane risicobeoordeling - Parameters uitgebreide beoordeling

Let op: in dit onderdeel wordt een overzicht gegeven van parameters die afwijken van de standaardwaarden uit de stap 2 beoordeling. Parameters die niet zijn ingevoerd en/of afwijken van de standaardinstellingen verschijnen ook niet in dit overzicht. Blootstellingsroute

Blootstellingsroute Wonen met tuin Verantwoording: Ingestie grond

Status geen gewasconsumptie uit eigen tuin

Uitgeschakeld

Concentraties in contactmedia en stofparameters

Stof Parameter Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie Lood Rel. orale biobeschikbaarheid

Waarde

Eenheid

Verantwoording

4,00e-1

er is sprake van een stedelijke ophooglaag

Plaatsen waar kinderen spelen Lood Rel. orale biobeschikbaarheid

4,00e-1

er is sprake van een stedelijke ophooglaag

Wonen met tuin Lood

4,00e-1

er is sprake van een stedelijke ophooglaag

Rel. orale biobeschikbaarheid


Ecologische risicobeoordeling - standaard

De verontreiniging bevindt zich NIET geheel of ten dele in de bovenste 0,5 meter van de onbedekte bodem. Er is GEEN sprake van gewassen wortelend in verontreinigde bodem dieper dan een 0,5 meter. Dit betekent dat een ecologische risicobeoordeling niet vereist is. Risicobeoordeling verspreiding - standaard

Onderdeel

Uitkomst

Liggen er kwetsbare objecten binnen het bodemvolume dat wordt ingesloten door het interventiewaarden-contour en/of zal dit binnen enkele jaren het geval zijn?

Nee

Is er een drijflaag aanwezig die door activiteiten en processen in de bodem kan worden verplaatst en van waaruit verspreiding van verontreiniging kan plaatsvinden?

Nee

Is er een zaklaag aanwezig die door activiteiten en processen in de bodem kan worden verplaatst en van waaruit verspreiding van verontreiniging kan plaatsvinden?

Nee

Is er sprake van een bodemvolume groter dan 6.000 m3 dat wordt ingesloten door het interventiewaarden-contour in het grondwater?

Nee

Toelichting:


Rapportage Sanscrit.nl Instrument ter bepaling van spoedeisendheid van saneren

V. Sanscrit 2.0.12.3 V. rapport

2.09

Algemeen Naam dossier: Code: Beoordelaar: Datum rapport: Type bodemgebruik:

Regionale bodemkwaliteitskaart Friesland_2 206115.03 natasja.vanberkel@oranjewoud.nl donderdag 24 november 2011 huidig

Uitgevoerde beoordelingen: Stap1: Ernst van de verontreiniging: Er is sprake van een geval van ernstige verontreiniging als gevolg van: - Ernstige bodemverontreiniging

Stap2: Standaardbeoordeling

Humaan Ecologisch Verspreiding = voltooid

= niet uitgevoerd

Stap 3: Uitgebreide beoordeling

= niet relevant op basis van uitkomst stap 2

Opmerkingen bij dossier:

In zone B4 wordt door de P95-waarde van koper en lood de interventiewaarde overschreden. Met de toetsing in de risicotoolbox wordt nagegaan of sprake is van een overschrijding van het saneringscriterium voor één of meer bodemgebruiksvormen. In dat geval worden er namelijk beperkingen gesteld aan het gebruiken van de bodemkwaliteitskaart als bewijsmiddel voor grondverzet vanuit deze zone. Bij de berekening is het bepalen van de ecologische risico's buiten beschouwing gelaten. Hiervoor is bij dit onderdeel aangegeven dat de verontreiniging zich niet in de bovenste 0,5 m bevindt. Waarom deze keuze is gemaakt, wordt toegelicht in paragraaf 3.3.3 van het rapport van de bodemkwaliteitskaart. Over Sanscrit

Sanscrit 2.0 is een geautomatiseerde versie van het Saneringscriterium. Het Saneringscriterium is neergelegd in de Circulaire Bodemsanering 2009 welke op 1 april 2009 in werking is getreden. De applicatie Sanscrit is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van VROM. Met het Saneringscriterium wordt bepaald of sprake is van onaanvaardbare risico’s van bodemverontreiniging voor mens, ecosysteem of van verspreiding van verontreiniging in het grondwater. Op basis van de bepaalde risico’s wordt vastgesteld of een sanering met spoed dient te worden uitgevoerd. Uitgangspunten De sanering dient met spoed te worden uitgevoerd, tenzij op basis van de risicobeoordeling is aangetoond dat de sanering niet met spoed hoeft te worden uitgevoerd. De werkwijze van het Saneringscriterium geldt voor: · een geval van ernstige bodemverontreiniging; · een historische verontreiniging. Voor verontreinigingen die sinds 1987 zijn ontstaan is artikel 13 van de Wbb (zorgplicht) van toepassing; · huidig en voorgenomen gebruik; · grond en grondwater. Voor waterbodem is een separate systematiek ontwikkeld, met uitzondering van asbest; · alle stoffen waarvoor een interventiewaarde is afgeleid, met uitzondering van asbest. Daar asbest heel specifieke chemische en fysische eigenschappen heeft, is voor asbest separaat het ‘Milieuhygiënisch saneringscriterium, protocol asbest’ ontwikkeld hetgeen ook van toepassing is voor waterbodems. Asbest is dan ook niet opgenomen in het programma Sanscrit.

Eindconclusie

Er is een geval van ernstige verontreiniging, maar de locatie hoeft niet met spoed gesaneerd te worden.


Humane risicobeoordeling - Toetsresultaten Per stof

Dosis [mg/kg lg/d]

Stof Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie Koper Lood Plaatsen waar kinderen spelen Koper Lood Wonen met tuin Koper Lood

MTR [mg/kg lg/d]

Risico-Index

1,95e-4 4,06e-4

1,40e-1 3,60e-3

0,00 0,11

5,28e-4 2,02e-3

1,40e-1 3,60e-3

0,00 0,56

7,27e-4 2,03e-3

1,40e-1 3,60e-3

0,01 0,56

Hinder - huidcontact

Functie

Sprake van huidcontact?

Wonen met tuin Plaatsen waar kinderen spelen Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie

Nee Nee Nee

Toelichting:

Toetsing TCL's

Stof Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie Koper Plaatsen waar kinderen spelen Koper Wonen met tuin Koper

Concentratie binnenlucht [ug/m3]

TCL [ug/m3]

0

1,00

0

1,00

0

1,00


Uitgebreid overzicht blootstelling

Blootstellingsroute Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie Koper Consumptie van gewassen uit eigen tuin

Dermale opname binnen Dermale opname buiten Dermale opname tijdens baden Ingestie grond Inhalatie dampen tijdens douchen Inhalatie van binnenlucht Inhalatie van buitenlucht Inhalatie van gronddeeltjes Permeatie drinkwater Lood Consumptie van gewassen uit eigen tuin

Dermale opname binnen Dermale opname buiten Dermale opname tijdens baden Ingestie grond Inhalatie dampen tijdens douchen Inhalatie van binnenlucht Inhalatie van buitenlucht Inhalatie van gronddeeltjes Permeatie drinkwater

Plaatsen waar kinderen spelen Koper Consumptie van gewassen uit eigen tuin

Dermale opname binnen Dermale opname buiten Dermale opname tijdens baden Ingestie grond Inhalatie dampen tijdens douchen Inhalatie van binnenlucht Inhalatie van buitenlucht Inhalatie van gronddeeltjes Permeatie drinkwater Lood Consumptie van gewassen uit eigen tuin

Dermale opname binnen Dermale opname buiten Dermale opname tijdens baden Ingestie grond Inhalatie dampen tijdens douchen Inhalatie van binnenlucht Inhalatie van buitenlucht Inhalatie van gronddeeltjes Permeatie drinkwater

Wonen met tuin Koper Consumptie van gewassen uit eigen tuin

Dermale opname binnen Dermale opname buiten Dermale opname tijdens baden Ingestie grond

Relatieve bijdrage [%]

0.00 0.00 0.00 0.00 98.90 0.00 0.00 0.00 1.10 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 99.16 0.00 0.00 0.00 0.84 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 99.51 0.00 0.00 0.00 0.49 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 99.71 0.00 0.00 0.00 0.29 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 99.23


Inhalatie dampen tijdens douchen Inhalatie van binnenlucht Inhalatie van buitenlucht Inhalatie van gronddeeltjes Permeatie drinkwater

0.00 0.00 0.00 0.77 0.00

Lood Consumptie van gewassen uit eigen tuin

0.00 0.00 0.00 0.00 99.42 0.00 0.00 0.00 0.58 0.00

Dermale opname binnen Dermale opname buiten Dermale opname tijdens baden Ingestie grond Inhalatie dampen tijdens douchen Inhalatie van binnenlucht Inhalatie van buitenlucht Inhalatie van gronddeeltjes Permeatie drinkwater

Humane risico's - invoergegevens

Stof

C-totaal [mg/kg] Geheel Bebouwd

Onbebouwd

C-grondwater [ug/l] Bebouwd Onbebouwd

Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie Koper 130,00 Lood 755,00 Plaatsen waar kinderen spelen Koper 130,00 Lood 755,00 Wonen met tuin Koper 130,00 Lood 755,00 Parameters

Berekening Functie blootstelling lood: Wonen met tuin Als kind Plaatsen waar kinderen spelen Als kind Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie Als kind

Diepte verontreiniging [m] OS [%] t.o.v. kruipruimte t.o.v. maaiveld 3,80 0,50 0,50 3,80 0,50 0,50 3,80 0,50 0,50

Humane risicobeoordeling - Parameters uitgebreide beoordeling

Let op: in dit onderdeel wordt een overzicht gegeven van parameters die afwijken van de standaardwaarden uit de stap 2 beoordeling. Parameters die niet zijn ingevoerd en/of afwijken van de standaardinstellingen verschijnen ook niet in dit overzicht. Blootstellingsroute

Blootstellingsroute Wonen met tuin Verantwoording: Ingestie gewas

Status geen gewasconsumptie uit eigen tuin

Concentraties in contactmedia en stofparameters

Uitgeschakeld


Stof Parameter Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie Lood Rel. orale biobeschikbaarheid

Waarde

Eenheid

Verantwoording

4,00e-1

er is sprake van een stedelijke ophooglaag

Plaatsen waar kinderen spelen Lood Rel. orale biobeschikbaarheid

4,00e-1

er is sprake van een stedelijke ophooglaag

Wonen met tuin Lood

4,00e-1

er is sprake van een stedelijke ophooglaag

Rel. orale biobeschikbaarheid


Ecologische risicobeoordeling - standaard

De verontreiniging bevindt zich NIET geheel of ten dele in de bovenste 0,5 meter van de onbedekte bodem. Er is GEEN sprake van gewassen wortelend in verontreinigde bodem dieper dan een 0,5 meter. Dit betekent dat een ecologische risicobeoordeling niet vereist is. Risicobeoordeling verspreiding - standaard

Onderdeel

Uitkomst

Liggen er kwetsbare objecten binnen het bodemvolume dat wordt ingesloten door het interventiewaarden-contour en/of zal dit binnen enkele jaren het geval zijn?

Nee

Is er een drijflaag aanwezig die door activiteiten en processen in de bodem kan worden verplaatst en van waaruit verspreiding van verontreiniging kan plaatsvinden?

Nee

Is er een zaklaag aanwezig die door activiteiten en processen in de bodem kan worden verplaatst en van waaruit verspreiding van verontreiniging kan plaatsvinden?

Nee

Is er sprake van een bodemvolume groter dan 6.000 m3 dat wordt ingesloten door het interventiewaarden-contour in het grondwater?

Nee

Toelichting:

Regionale bodemkwaliteiskaart  

Regionale bodemkwaliteiskaart Fryslân

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you