Årsmelding Futurum 2013

Page 1

Ã…RSMELDING 2013


Innhold Innledning: Futurum – utfordringer gir nye muligheter

3

1.0 Virksomheten

5

1.1

Futurums visjon, hovedmål og hovedsatsingsområder

5

1.2

Eiere

7

1.3

Styret

8

1.4

Ansatte

9

1.5

Arbeidsmiljø og personale

9

1.6

Likestilling

9

1.7

Revisjon

9

1.8

Forsknings- og utviklingsaktiviteter

10

1.9

Samarbeidspartnere

10

1.10 Historikk 2.0 Aktiviteten i Futurum AS gjennom året 2013

11 12

2.1

Logistikk, transport og infrastruktur

12

2.2

Teknologi og kompetanse

15

2.3

Reiseliv, kultur og handel

20

2.4

Regionale vekstnæringer

22

2.5

Utviklingsprogram Narvik

25

2.6

Etablererveiledning

27

2.7

Nettverksarbeid og profilering

28

3.0 Økonomi

29

3.1

29

Årsresultat og disposisjoner

4.0 Miljø

29

5.0 Framtidig utvikling

29

6.0 Fortsatt drift

30

Resultatregnskap 2013

31

Balanse 2013

32

Noter til regnskapet 2013

34

Revisjonsberetning

30


Futurum – utfordringer gir nye muligheter Året 2013 har vært et år der fokuset har vært på mulighetene, spesielt gjennom Utviklingsprogram Narvik. Arbeidet for bedre rammebetingelser for næringsutvikling inklusiv vei, jernbane, næringsarealer og havnekapasitet har fortsatt vært viktig. Flere ser på Narvik som et interessant sted for etablering. Spesielt gjelder dette gruveselskaper, transport- og logistikkselskaper og høyteknologiselskaper. Utfordringen i denne sammenheng har vært klargjorte næringsarealer og kapasitetsproblemer på Ofotbanen. Futurum arbeider for en best mulig tilrettelegging for ny virksomhet i samarbeid med andre aktører. Narvik kommune er blitt sterkt berørt av nedleggelser, nedskjæringer og flytting av arbeidsplasser. SolcelleOfotbanealliansen jobber for økt kapasitet på Ofotbanen. industrien som har hatt stor betydning for vekst, Futurum deltar i styrings- og arbeidsgruppa. optimisme og teknologisk utvikling, er nå helt borte fra kommunen. Videre flyttet Hurtigruten ASA hovedkontoret fra Narvik til Tromsø i 2013. Samtidig har ICA vedtatt å legge ned/flytte lagervirksomheten fra Narvik. Alle de ovennevnte kommer på toppen av tap av offentlige arbeidsplasser, blant annet de mange forsvarsarbeidsplasser som for noen år tilbake ble borte. Det er nødvendig å ha fokus på nye muligheter med nye arbeidsplasser – det være seg i nye eller eksisterende bedrifter. Via Futurum er Narvik kommune gitt muligheten til å få tildelt midler fra Nordland fylkeskommune for å gjennomføre prosjekter/tiltak som kan bidra til en bevaring av eksisterende arbeidsplasser og realisere muligheter for nye. Utviklingsprogram Narvik vil være et viktig verktøy for å snu utfordringene til realisering av muligheter.

Deltakere og aktører i Utviklingsprogram Narvik, det viktigste verktøyet for å snu utfordringene til realisering av nye arbeidsplasser.

FUTURUM

ÅRSMELDING 2013

Rune Nystad presenterer arbeidet med å få olje- og gassvirksomhet i Narvik, der Futurum leder arbeidsgruppa.

3


Vi som arbeider i Futurum, ser at Narvik er inne i en svært spennende tid med Hålogalandsbrua, Nye Narvik Torv, Narviksenteret, satsing på olje- og gass, økt kapasitet på Ofotbanen, reiselivssatsing, vekst i mineralnæringen og nyskapinger i næringslivet. Men ingenting skjer av seg selv. Langsiktighet, stayerevne, påtrykk over tid og kontinuitet i viktige prosesser er vesentlig. Her har Futurum en nøkkelrolle. Vi ser at Futurums rolle er avgjørende for næringsutviklingen i Narvik – det inspirerer oss.

Narvik, juni 2014

Edel Storelvmo Direktør

4

FUTURUM

ÅRSMELDING 2013


Styrets beretning 2013 for Futurum AS 1. Virksomheten Futurum AS er næring- og utviklingsselskapet for Narvik kommune og er medspiller i saker på regionalt og nasjonalt plan. Futurum skal tilrettelegge for eksisterende næringsliv og bidra til nye etableringer. Selskapet kan også ta på seg oppgaver med betydning for hele fylket eller landsdelen når dette er strategisk viktig for regionen. Største aksjonærer er Narvik kommune som kjøper sine næringsrelaterte tjenester hos Futurum basert på avtaler med selskapet. Det ideelle formål gjør at Futurum AS ikke er skattepliktig.

1.1 Futurums visjon, hovedmål og hovedsatsningsområder Futurums strategiske plan ble vedtatt desember 2010 og revidert oktober 2012.

Visjon: ”EN STERK REGION - ET ATTRAKTIVT NARVIK”

Hovedmål: Futurum skal være pådriver og tilrettelegger for regional vekst og utvikling, slik at i planperioden 2013-2015: • Antall arbeidsplasser øker* • Befolkningsutviklingen i Narvik samsvarer med økning i antall arbeidsplasser* • Arbeidsplasser og innbyggertall i hele regionen øker, og at det arbeides for at nødvendige næringsarealer gjøres tilgjengelig. *Måloppnåelse baseres på offentlig statistikk

Målene skal nås gjennom Futurums mange roller: » » » » » » » »

Pådriver Tilrettelegger Nettverksbygger Strategisk eier Daglig ledelse Prosjektleder Sekretariat Bistand etter nærmere avtale

FUTURUM

ÅRSMELDING 2013

5


Strategiske satsingsområder: • Logistikk, transport og infrastruktur: Futurum skal være pådriver, samarbeidspartner og arbeide aktivt for » » » » » » » » »

Å øke antall arbeidsplasser Etablering av senter for logistikk og transport innen 2014 Etablering av et innkrevingsselskap av bompenger lokalisert i Narvikregionen innen 2016 Etablering av nye logistikkaktører innen 2015 Å bistå til en etablering av et masterstudium innen logistikk og transport innen 2015. Godstransport øst-vest Bedre tilbud med effektiv tilslutning over Harstad/Narvik lufthavn Evenes Å styrke Narvik som transportknutepunkt Kapasiteten på Ofotbanen økes ved at alle krysningsspor gjøres lange innen 2015 og partielle dobbeltspor innen 2020 » Vedtak om finansiering av E6 gjennom Narvik i tunnel i planperioden » En bedre infrastruktur i regionen med fokus på E6, E10 og flytting av E6 til indre trase i Tysfjord (dagens riksvei 827) med tilhørende bedre fergeløsning

• Teknologi og kompetanse: Futurum skal være pådriver, samarbeidspartner og arbeide aktivt for » » » » » » » » » » »

Etablering av Senter for fornybar energi i planperioden Realisering av et Teknorama i forbindelse med Nye Narvik Torv Vekst av kompetansearbeidsplasser innenfor offentlig og privat sektor innen 2017 Etablering av LNG-terminal i Narvik i planperioden At flyplassområdet på Framnesodden reguleres for næringsformål At teknologimiljøet i Narvik vokser Utvikling og vekst ved HiN Vekst i tjenesteytende sektor Relasjonsbygging med aktører innen olje og gass i Hålogalandsregionen Å posisjonere kompetansemiljøet i Narvik mot petroleumsindustrien God tilgang på kompetent arbeidskraft innen teknologi og kompetanse

• Reiseliv, kultur og handel: Futurum skal være pådriver, samarbeidspartner og arbeide aktivt for » At Narvik Reiselivsutvikling får tilstrekkelig offentlige investeringsmidler til å løfte Narvik og regionen som reisemål » Chartertog på Ofotbanen i planperioden » Å øke cruisetrafikken til Narvik med minimum 15 anløp pr år innen 2017 » Narviksenteret i nytt bygg innen 2015 » Å integrere «Reiseliv i industriens vugge» i reiselivssatsinga » Ny gondol i Narvikfjellet » Flere kulturarbeidsplasser » Bedre persontilbud med effektiv tilslutning på Ofotbanen » Profesjonelt og solid Destination Narvik » Å løfte Norges nasjonalfjell Stetind til et nasjonalt reiselivsprodukt » Å styrke det eksisterende næringsliv/tilbydere innenfor reiseliv

6

FUTURUM

ÅRSMELDING 2013


• Regionale vekstnæringer: Futurum skal være pådriver, samarbeidspartner og arbeide aktivt for » » » » » » » »

Å følge opp etableringen av jagerflybasen på Evenes, kartlegge synergier. Å gjøre regionen interessant for forsvarsrelaterte oppgaver Nye arbeidsplasser i Bjerkvik i planperioden Å rekruttere unge voksne (20-39 år) til regionen Kompetanseheving for kvinner Å bistå kommuner i regionen med å utvikle sine fortrinn på forespørsel Flere offentlige arbeidsplasser til regionen Arbeide for videre utvikling av havbruk i Ofoten

Futurum har rollen som Narvik kommunes førstelinjetjeneste for Innovasjon Norge og har ansvaret for etablererbistand i kommunen. Futurum holder seg orientert om næringsmulighetene i hele regionen og påtar seg oppdrag for alle kommunene i Ofoten når dette er ønsket. Futurum bistår også på prosjektbasis innenfor satsingsområdet offentlig tjenesteyting og påvirkningsarbeid.

1.2 Eiere Futurum AS har en aksjekapital på NOK 2 950 000,-. Eierforhold pr 31.12.2013 er som følger:

Narvik kommune Narvikregionen Næringsforening Nordkraft AS Narvikgården AS Narvik Havn KF Sparebanken Narvik Ballangen Næringsforum Høgskolen i Narvik (HIN) LO i Ofoten Totalt

Aksjer

Eierandel

1276 674 600 100 100 50 50 50 50 2950

43,25 % 22,80 % 20,35 % 3,39 % 3,39 % 1,69 % 1,69 % 1,69 % 1,69 % 100,00 %

Narvik kommune, Narvik Havn KF og Narvikgården AS er samlet størst og eier 50,03 %.

FUTURUM

ÅRSMELDING 2013

7


1.3 Styret Styret gjennomførte 9 styremøter og behandlet 41 saker i 2013. I tillegg har det vært gjennomført 1 ordinær generalforsamling. Styret i Futurum AS skal i følge vedtektene bestå av 5 eller 7 medlemmer. Det skal velges tre varamedlemmer i rekkefølge. Alle velges for 2 år av gangen. Styret har i 2013 bestått av 6 medlemmer, 1. varamedlem har fått ordinær innkalling til styremøtene. Etter generalforsamling i 2013, har styret hatt følgende sammensetning: Svein Ivar Sivertsen Kjetil Moe Anett Kristensen Heidi Sommerseth Sissel Nilssen Tor Asgeir Johansen Stian Varnes Nordstrand Aud Ljunggren Karin Rognmo Mellem

Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem 1. varamedlem 2. varamedlem 3. varamedlem

Næringsdrivende Daglig leder, Narvikregionen Næringsforening Økonomidirektør, Nordkraft AS Administrasjonsleder, Sommerseth Auto AS Økonomileder, Evenes Kraftforsyning AS Ordfører, Tysfjord kommune LO Ofoten Administrativ koordinator, LKAB Norge AS

Observatør:

Ordfører Tore Nysæter Narvik kommune Rådmann Wenche Folberg Narvik kommune

Styret i Futurum 2013-14 (fra venstre): Heidi Sommerseth, Stian Varnes Nordstrand, Anett Kristensen, Kjetil Moe, Sissel Nilssen, Tor Asgeir Johansen og Svein Ivar Sivertsen. (Ikke til stede: Karin Rognmo Mellem)

8

FUTURUM

ÅRSMELDING 2013


Oss i Futurum ved årsskiftet 2013/2014

1.4 Ansatte Edel Storelvmo er selskapets direktør. Ved årsskiftet hadde Futurum 4 fast ansatte.

1.5 Arbeidsmiljø og personale Futurum har følgende interne mål i sin strategiske plan: Godt humør og arbeidsglede mens vi utvikler » Et team med god og dekkende kompetanse, stor tillit, profesjonalitet og høy etisk standard » Effektive daglige/ukentlige rutiner » Dynamisk hjemmeside » Tydelig og oppdatert intern og ekstern kommunikasjon » Tydelig mediestrategi » Felles brukervennlig, nettbasert arkivløsning » God økonomistyring » Profesjonell prosjektledelse og organisering » Kunnskapsheving og faglig oppdatering » Gode HMS-rutiner

1.6 Likestilling Futurums styre består av 3 kvinner og 3 menn, samt 1 mannlig og 2 kvinnelig vara. Futurums fast ansatte bestod per 31.12.13 av 3 kvinner og 1 mann. Selskapets personalpolitikk er kjønnsnøytral.

1.7 Revisjon Selskapets revisor er BDO Narvik, ved statsautorisert revisor Steinar Finstad.

FUTURUM

ÅRSMELDING 2013

9


1.8 Forsknings- og utviklingsaktiviteter Futurum har i 2013 deltatt i EU-prosjektet Bothnian Green Logistic Corridor. Futurum leder aktiviteten i WP 4.4. og har partnere fra Sverige og Finland. Futurum søkte midler fra Nordland fylkeskommune og har ledet aktiviteten i prosjektet Nettverksbygging FoU og bedrift. Prosjektet ble avsluttet høsten 2013 med det resultat at Høgskolen i Narvik og Åkers Krutbruk har etablert samarbeid. Sommeren 2013 utlyste Forskningsrådet nye SFI (Senter for Forskningsdrevet Innovasjon) innenfor valgfrie tema. Futurum tok initiativet til at Høgskolen i Narvik, sammen med sentrale næringsaktører, leverte en skisse til mulig SFI høsten 2013. Oppfølging av arbeidet fortsatte og vil bli videreført i 2014.

1.9 Samarbeidspartnere Tabellen nedenfor viser Futurum AS og de fire nærmeste samarbeidspartnerne. I forbindelse med arbeidet med strategisk plan ble det arbeidet med bevisstgjøring av rollene selskapene i mellom. Dette er viktig både for selskapene og omverdenen.

NARVIKGÅRDEN AS EIENDOMSUTVIKLING BYUTVIKLING

NARVIK HAVN KF HAVNEUTVIKLING EIENDOMSUTVIKLING

FUTURUM AS NÆRINGSUTVIKLER REGIONAL UTVIKLING FORSKNINGSPARKEN NARVIK AS KOMMERSIALISERING AV TEKNOLOGISK FORSKNINGSBASERTE FORRETNINGSIDÈER

NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING MEDLEMSORGANISASJON FOR NÆRINGSLIVET I NARVIKREGIONEN FOKUS PÅ NÆRINGSPOLITIKK OG ARENABYGGING

10

FUTURUM

ÅRSMELDING 2013


ANDRE SAMARBEIDSPARTNERE: Narvik kommune Regionens kommuner/andre kommuner i nærheten Høgskolen i Narvik Andre universiteter/høgskoler Norut Narvik ForteNarvik Statens vegvesen Departementer Kystverket LO Media Andre utviklingsselskap (Progressum, Expandum)

Ofoten Regionråd Nordland fylkeskommune Norges Brannskole i Tjeldsund Narvik Kapital Bedrifter i regionen Troms fylkeskommune Aktuelle bedrifter utenfor regionen Innovasjon Norge Jernbaneverket NHO SIVA Narvik Reiselivsutvikling/Visit Narvik

Futurum er avhengig av samhandling med alle sine samarbeidspartnere for å nå sine mål. Futurum er også en viktig arenabygger.

1.10 Historikk Futurum ble etablert i 1995 som en direkte følge av at Narvik var omstillingskommune fra 1994 til 2000. Futurum skulle være verktøyet som bidro til at omstillingsmidlene ga praktiske resultater, og evalueringer viser at dette var et riktig valg. I sum kan dette illustreres ved at det ble skapt 3-400 nye arbeidsplasser i en periode der 450 statlige arbeidsplasser forsvant eller ble flyttet ut. Etter omstillingsperioden ble det enighet om å beholde Futurum som Narvik kommune sitt næringsselskap, og eiersammensetningen ble etter hvert endret til dagens eiersammensetning, se avsnitt 1.2. I årene som har gått etter dette, har Futurum vist sin berettigelse. Etablererveiledning og aktiviteter rettet mot eksisterende næringsliv og mulige nyetableringer har stått i fokus. Futurum har i tillegg hatt en åpen dør for alle med innspill og kommentarer som vedrører næringsutvikling og nye arbeidsplasser. På den måten har selskapet bidratt til at omlag 1000 nye arbeidsplasser er etablert. Riktignok har tapet av offentlige arbeidsplasser vedvart og finanskriser har satt næringslivet på harde prøver, men likevel har nyetableringene bidratt til optimisme og tro på framtiden. Narvik kommune bestemte i 2010 å ikke satse på egen utviklingsavdeling, men isteden kjøpe alle næringstjenester hos Futurum. Dette er et viktig signal for satsingen på Futurum som kommunens næringsselskap og vil bety mye for selskapets videre utvikling. Det er positivt og riktig at trådene i næringsutvikling samles på ett sted, og Narvik har fått mye positiv oppmerksomhet fra andre kommuner for denne løsningen. Det er imidlertid viktig at selskapet får forutsigbare rammebetingelser slik at Futurums team kan fokusere på å løse oppgavene og fange mulighetene på best mulig måte. Futurum har hele tiden hatt et blikk for hele Ofotregionen, noe som gjenspeiler seg i visjonen «En sterk region – et attraktivt Narvik». Denne rollen er blitt sterkere gjennom engasjementet i utviklingen av en felles Strategisk Plan for Ofoten. Futurum snakker hele regionens sak og har ved flere anledninger tatt på seg oppgaver for andre av regionens kommuner. Futurum sin strategiske plan er basert på Strategisk Næringsplan for Ofoten, og ved revisjonen i 2012 ble planen oppdatert og tilpasset dagens situasjon i Narvik/Ofoten og Futurums kapasitetsøkning i 2013.

FUTURUM

ÅRSMELDING 2013

11


2. Aktiviteten i Futurum AS gjennom året 2013 Utgangspunktet for Futurums aktiviteter er selskapets strategiske plan, avtale med Narvik kommune og Strategisk Næringsplan for Ofoten. Grunnfinansieringen kommer i form av Narvik kommunes kjøp av tjenester. I tillegg er det inngått avtaler med LKAB og Høgskolen i Narvik. Selskapet har arbeid med prosjekter der inntektene tildeles gjennom det ordinære virkemiddelapparatet som Nordland fylkeskommune, Innovasjon Norge og Partnerskap Ofoten.

2.1 Logistikk, transport og infrastruktur Futurum har gjennom året arbeidet for bedre infrastruktur med spesielt fokus på Hålogalandsbrua og flere møtespor/dobbeltspor på Ofotbanen. Dette er vesentlig for næringsutviklingen i regionen. Det er gitt innspill til Nasjonal Transportplan og fylkeskommunale planer, enten direkte eller gjennom Ofoten Regionråd. Futurum har også flagget arbeidet med å få E6 i tunnel gjennom Narvik.

Hålogalandsbrua AS Selskapets formål er å arbeide for realisering av riksvegprosjektet E6 Hålogalandsbrua med tilførselsveger og rassikringstunnel E6/E10 Trældal – Leirvik. Med bakgrunn i stortingsvedtaket og bompengeavtalen mellom Hålogalandsbrua AS og Statens vegvesen, skal selskapet via låneavtaler finansiere bompengeandelen i prosjektet. Selskapet skal videre innenfor avtalen med Statens vegvesen administrere bompengeinnkrevingen. Kirstin Lillevåg Mobakken er daglig leder i Hålogalandsbrua AS. Denne tjenesten kjøper selskapet av Futurum AS. Det er inngått en formell oppdragsavtale mellom selskapene om kjøp av daglig ledelse til bompengeselskapet. » Selskapets aksjonærer er 8 kommuner i Nordland og Troms fylker, Nordland fylkeskommune, banker og private selskap. » Styret gjennomførte 9 ordinære styremøter i 2013. Til behandling forelå 79 saker. » Det ble avholdt ordinær generalforsamling den 4. april 2013 og ei ekstraordinær generalforsamling den 2. desember 2013. Selskapet skal ha ansvar for administrasjon, drift og vedlikehold av innkrevingssystemet i bompengeperioden. Den første bommen vil være på plass i slutten av 2014 eller først på året i 2015. Med bakgrunn i dette, er arbeidet mot drift av bompengeanlegget påbegynt. Byggearbeidet er godt i gang. Den 18. februar 2013 ble starten på bruarbeidet symbolisert ved at ordføreren i Narvik kommune, Tore Nysæter og regionvegsjef Torbjørn Naimak sammen tok det første spadetak.

12

FUTURUM

ÅRSMELDING 2013


Kirstin L. Mobakken deltok på Norvegfinans årsmøte i Hardanger i mai. Her sammen med Ingrid U. Halleraker og daværende styreleder Torill Eidsheim i Norvegfinans.

Star ten på br uarbeidet ble symboliser t m spadetaket 18 ed det første . januar 2013 . Fra venstre: Torbjørn Nai mak, regionve Karlsen, prosje gsjef og Eina ktleder i Staten r s vegvesen sam tin L. Mobakke men med Kirsn. Foto: Line Vestn es, Statens vegv esen.

Møtespor og dobbeltspor på Ofotbanen Arbeidet med Ofotbanealliansen ble igangsatt i 2012. I samarbeid med Narvik Havn KF og Narvikregionen Næringsforening, har Futurum arbeidet i 2013 for å synliggjøre det behovet som er til stede, slik at kapasiteten på Ofotbanen kan økes. Det har vært arbeidet aktivt for «å legge trykk på» de politiske beslutningstakere hva angår Nasjonal Transportplan. 12. februar 2013 møtte Kirstin L. Mobakken og havnesjef Rune Arnøy stortingspolitikerne (Nord-Norgebenken) på Stortinget, der næringslivets behov for økt kapasitet på Ofotbanen ble presentert. Samme dag møtte Mobakken representanter fra Norsk Jernbaneforbund. 11. mars 2013 ble Ofotbanealliansen presentert, og synliggjort i media dagen etter. Spesielt er det dette året lagt vekt på å synliggjøre Ofotbanens rolle og betydning for leveranser av dagligvarer innen landsdelen, og fisk ut av landsdelen. Foredrag, innlegg og møter med politikere på nasjonalt og regionalt nivå har hatt innslag av kapasitetsbehovet på Ofotbanen. Det målrettede arbeidet har en styringsgruppe bestående av Edel Storelvmo og Rune Arnøy fra Narvik Havn KF. Kirstin L. Mobakken er med i arbeidsgruppen sammen med Ragnar Krogstad, Kjetil Moe og Heidi Rondestvedt. Arbeidet fortsetter i 2014. Kapasitetsutfordringene må nå fram til sentrale myndigheter.

FUTURUM

ÅRSMELDING 2013

13


Botnian Green Logistic Corridor, BGLC Futurum er aktivitetsleder for WP 4.4 i dette EU-prosjektet. Sammen med oss i arbeidsgruppen er Pori Havn, Kokkola Havn og Länsstyrelsen i Norrbotten. Prosjektet startet høsten 2010 og avsluttes i mars 2014. Målet med prosjektet er godstransport på jernbane mellom Narvik og Russland. Futurums arbeid omfatter å kartlegge flaskehalser og mulige løsninger, identifisere gods som gir retningsbalanse og utvikle en forretningsplan. Høsten 2013 arrangerte Futurum et seminar i Kouvola i Finland. Resultatene fra dette seminaret er viktig for arbeidet i BGLC og oppfølgingen etter mars 2014.

Edel Storelvmo og Stig Nerdal fra Transportutvikling AS arrangerte seminar i Finland for deltakerne i WP 4.4.

Nye Narvik Havn Havna, med tilhørende infrastruktur, har vært grunnlaget for Narviks utvikling i over 100 år. For at havna skal kunne være en nøkkel til vekst og utvikling de neste 100 år, har Narvik Havn KF i samarbeid med Narvikgården og Futurum, foreslått at det gjennomføres en bred prosess som kartlegger og tar hensyn til mange behov og utviklingstrekk. En del av behovene og de identifiserte utviklingstrekkene vil kunne stille strengere krav til kapasiteten for Narvik havn, eksempelvis: » » » »

Northland Resources sin avtale med Narvik Havn KF om leie av indre havn er midlertidig. Flere malm/mineralselskap har fremmet ønske om å benytte Narvik som utskipningshavn. Andre næringer har signalisert behov for arealer fremover. Økt kapasitet på Ofotbanen og økt mineralproduksjon i Sverige og Finland, vil medføre ytterligere behov for arealer/mineralhavn i forbindelse med utskipning over Narvik fra eksisterende brukere. » Økt kapasitet på Ofotbanen kan utløse nye arealkrevende aktiviteter, herunder økt containertrafikk. » Andre behov fra næringsliv og innbyggere i kommunen og regionen rundt. Narvik Havn KF, Narvikgården og Futurum er enige om at en kritisk suksessfaktor for realisering av mange av de mulighetene en ser fremover, er tilgang på arealer. Å kunne tilby arealer for næringer med areal-/sjørettede behov, vil være viktig for utviklingen av regionen i et fremtidsbilde. Man ønsker å gå bredt ut for å fange opp alle behov fra ulike interessenter når de går i gang med planlegging av ny havn. På denne måten vil vi kunne sikre løsninger som både er konkurransedyktige, fremtidsrettet og robust. Futurum ved direktør deltar i styringsgruppen for prosjektet, og vil være tett på denne prosessen sammen med Narvik Havn og Narvikgården. Det har vært avviklet flere arbeidsmøter og åpne dialogkonferanser i 2013. Som bildene viser, foreligger det allerede noen illustrasjoner på hvordan en fremtidig ny havn kan se ut. 14

FUTURUM

ÅRSMELDING 2013


Eksempler på framtidig industrihavn i Narvik.

Illustrasjoner: Narvik Havn KF.

Grønt transportknutepunkt Narvik er Nord-Norges viktigste og største transportknutepunkt. Da Futurum søkte etter deltagere til Utviklingsprogram Narvik, kom det flere innspill som omhandlet service og tjenester for transportbransjen. Futurum valgte å samordne aktivitetene under paraplyen Grønt transportknutepunkt. Edel Storelvmo er prosjektleder. I 2013 har aktivitetene vært fokusert på etablering av døgnhvileplass på Narvikhalvøya og på utvikling av automatisert innvendig vask av kontainere. Det har også vært aktiviteter vedrørende utvikling av automatiserte tjenester for sjåfører. Arbeidet fortsetter i 2014 og målet er en topp moderne døgnhvileplass med gode og miljøvennlige tjenester. Dette vil skape arbeidsplasser direkte i forbindelse med tjenestene samt i utvikling og produksjon av utstyr til slike formål.

Innleid prosjektkonsulent Stig Nerdal presenterer planene for døgnåpen truckstop i Narvik for aktører og politikere. Foto: Fritz Hansen, Fremover

Utvikling av ny teknologi for innvendig vask av containere og lastebiler med Oddbjørn Iversen i spissen, studenter fra HiN og Futurum. Foto: Anders Horne, Fremover

2.2 Teknologi og kompetanse Narvik har interessante arbeidsplasser innenfor teknologi og kompetanse, og utviklingsmulighetene er mange.

Forprosjekt venture kapital, Eye-Life Eye-Life er et utviklingsprosjekt som ble igangsatt en tid tilbake og var aktiv i perioden 2010 - 2011. Målet med prosjektet er å utvikle ny teknologi innen ultralyd-skanning. Prosjektet har stått stille en periode pga. manglende ressurser og ekstern kapital. Futurum besluttet å avvente med bistand til industristillingen ble besatt.

FUTURUM

ÅRSMELDING 2013

15


Futurum besluttet tidlig i 2013 å bistå prosjektet frem til ekstern venture kapital ble sikret. Rune Nystad, som tidligere har jobbet innenfor medisinsk produktutvikling, ble spurt om å utføre en del oppgaver med dette som mål. Et overordnet mål med dette var å skape arbeidsplasser i Narvik. Tenkt teknologi vil revolusjonere ultralydindustrien, forlenge liv og redusere den nasjonale helsekostnaden. Med andre ord, mer helse for pengene og derfor et spennende prosjekt for regionen. Futurum har over lang tid vært i dialog med en av gründerne, Marianne Østensen, med tanke på at prosjektet skal gjennomføres. Gründeren har vært klar på at selskapet skal etableres i Narvik. Futurum har bistått med følgende aktiviteter:

Illustrasjon av håndholdt ultralyd-skanner fra EyeLife. Foto: eyelife.no

» Utarbeidelse av business plan » Teknologi-evaluering » Etablert samarbeid med mulige kunder, patentinnehaver og utdanningsinstitusjoner » Konseptutredning » Dialogmøter og søknader til Innovasjon Norge » Utarbeidelse av venture-dokumentasjon » Gjennomføring av venture-presentasjoner med Narvik Kapital og ForteNarvik » Engasjement av teknolog » Skaffe prosjektmidler

Ved utgangen av 2013 var ikke tilstrekkelig kapital for igangsetting av prototype sikret. Uansett har prosjektet begynt å ta form, og prosessen med å forankre prosjektet lokalt fortsetter inn i 2014.

Senter for logistikk og teknologi for gruvenæringen Narvik er et resultat av gruvenæringen i Sverige. Kompetansemiljøet med høgskolen i spissen, har sin opprinnelse i de behov som oppstår i forbindelse med transport av jernmalm. I dag er gruvenæringen en moderne industri som er underlagt strenge krav om sikkerhet, miljø og bærekraft. I forbindelse med Forskningsrådets utlysning av SFI (Senter for forskningsdrevet innovasjon) i juli 2013, inviterte Futurum til arbeidsmøte for å diskutere en mulig søknad. Deltagerne var Høgskolen i Narvik, Norut Narvik, Scania AB og LKAB. Det ble besluttet å sende en skisse til Forskningsrådet høsten 2013. Dette ble gjort og arbeidet ble fulgt opp av Futurum. Arbeidet fortsetter i 2014.

Scania, LKAB, LNS og representanter fra forskningsmiljøene ved Høgskolen i Narvik og Norut Narvik samlet til arbeidsmøte hos Futurum.

16

FUTURUM

ÅRSMELDING 2013


WestWinn Målet for dette prosjektet var å gjennomføre et forprosjekt for å evaluere fremtidig båtproduksjon i Narvik, og distribusjonskanaler på vegne av et canadisk selskap. Dette siden selskapet hadde signalisert at de var interessert i en europeisk etablering. WestWinn Group, Kingfisher, produserer fritidsbåter i aluminium. Selskapet er en av de største produsentene av fritidsbåter i Canada. I regi av Futurum ble det foreslått å gjøre et forsøk på å selge inn Narvik som deres valg for produksjonsetablering. Siden deres båter kun selges i Canada og USA, var interessen for europeisk produksjon og distribusjon meget stor. Futurum møtte ledelsen i selskapet for å promotere Narvik og regionen i november. Viktige faktorer som tilgang på aluminium, kompetansen til HiN og Norut, Narvik som logistikk-knutepunkt, tilgang på bygg og bredt teknologisk utdanningstilbud ble presentert ledelsen. Dette ble godt mottatt og ledelsen besluttet i etterkant av møte å avlegge et besøk til Narvik for å se nærmere på forholdene sommeren 2014. Målsetningen til WestWinn er i første omgang er å få prosjektet til et nivå hvor salg av båter er mulig. Det innebærer at de vil igangsette en betydelig prosess for å CE-merke båtene sine. Deretter vil de plassere ut noen båter hos forhandlere i regionen, slik at et salgsvolum over tid vil diktere hvorvidt produksjon er lønnsom. Målsetningen, i form av et forprosjekt, er å få gjort en solid markedsundersøkelse, kundekartlegging og distribusjonskartlegging.

PLP – prosjektlederprosessen I forbindelse med «Utviklingsprogram Narvik», tok Futurum initiativ til kompetanseheving og prosesslæring. Målgruppen var bedrifter og gründere som hadde fått tilskudd fra programmet for 2013. Futurum AS inviterte til kurs i PLP – Prosjektlederprosessen i desember. Kurset, som gikk over to dager, ble gjennomført i Narvik, og var et samarbeid med Innovasjon Norge og Nordland fylkeskommune. Futurum benyttet ekstern sertifisert kursleder, og alle som fullførte kurset fikk dokumentasjon og kursbevis. Futurum ser det som en vinn – vinn situasjon at flest mulig deltar på slike kurs. Dette fordi kompetanse innen prosjektledelse styrker prosjektarbeidet hos prosjekteier. Videre vil Futurum og deltakerne få en felles forståelse for arbeidsform og rapportering.

Eierskap og styrerepresentasjon i Forskningsparken i Narvik AS Forskningsparken i Narvik AS er en sentral samarbeidspartner. Nærheten til dette selskapet er strategisk viktig for Futurum, gjennom Forskningsparkens rolle som kommersialiseringsenhet for ideer fra teknologimiljøer, og som forvaltningsenhet for Narvik Kapital. Selskapene utfyller hverandre og har mange felles problemstillinger. Samarbeidet er godt og konstruktivt. Direktør Edel Storelvmo er styremedlem i Forskningsparken.

TINN – Teknologifestivalen i Nord-Norge AS Futurum er en av eierne i Teknologifestivalen Nord-Norge AS (TINN). Selskapet har som formål å arrangere konferanser og seminarer med teknologisk relaterte temaer. Selskapets aktivitet skal være med på å styrke Nord-Norge innenfor teknologi og Narvik sin rolle som teknologihovedstad i landsdelen. Selskapets aktiviteter skal bidra til å styrke rekrutteringen til teknologiske studier, samt øke interessen for teknologi. Det ble ikke arrangert Teknologifestival i 2013. Seniorrådgiver Kirstin L. Mobakken er styremedlem i Teknologifestivalen i Nord-Norge AS. FUTURUM

ÅRSMELDING 2013

17


Kompetansesenter for fornybar energi i Nordland Futurum tok initiativ til arbeidet med å få etablert en energioperatørutdanning ved den videregående skolen i Narvik etter henvendelse fra næringslivet. Prosjektgruppen som Futurum var en del av, ble etablert i 2011. Prosjektledelsen ble etter hvert overtatt av skolen, som i dag har ei 50 % prosjektstilling. Behovet hos næringslivet har endret seg, så det er lite sannsynlig at skolen vil få økonomi og elever nok til å starte utdanningen. Skolen arbeider målrettet og ser på ulike modeller. Styret i Futurum har i 2014 fattet følgende vedtak: «Prosjektet er godt ivaretatt av den videregående skolen i Narvik. Styret ser det derfor naturlig at prosjektet avsluttes hos Futurum, som heretter bare deltar i en eventuell referansegruppe»

Fibertilgang og datalagring Kontaktene som ble opprettet i forbindelse med tilbudet som ble sendt til CERN i 2012, har nå fått ny aktualitet. Futurum har bidratt til at Narvik er lansert som en attraktiv lokasjon for et stort globalt foretak som skal etablere datasenter i Europa. Den investeringen som er gjort for å profilere Narvik i denne sammenheng, kan også komme til nytte når andre aktører skal vurdere etablering. LNG – terminal Gjennom deltagelsen i interregprosjektet «Utvikling av Nordkalottens Logistikk», fikk Futurum utarbeidet en rapport som viste en stor og økende interesse for LNG i de store industribedriftene i Nord-Sverige. På den bakgrunn inviterte Futurum de aktuelle aktørene i Narvik, med Naturgass Nord i spissen, til møte vedrørende etablering av LNG-terminal i Narvik. Arbeidet startet i 2011 og fortsatte i 2013. Futurum var initiativtaker til å gjenoppta arbeidet og har administrert og organisert prosessen, inntil ForteNarvik viste interesse for saken og gikk inn som eier sammen med Nordkraft. Futurum følger opp saken gjennom kontakt med eierne og administrasjonen i selskapet og gjennom avtalen med LKAB. Det er både strategiske og forretningsmessige grunner til at Narvik bør være på LNG-kartet. Det er viktig at Narvik så fort som mulig kommer i posisjon til å levere LNG til interesserte kunder på begge sider av grensen.

Hans Ola Pedersen i Naturgass Nord presenterer planene for LNGanlegg i Narvik for deltakerne på East West Arena i Kiruna.

18

Illustrasjon som viser hvordan et LNG-anlegg kan lokaliseres i Narvik. Logistikkjeden for naturgass til kunder på Nordkalotten vil gå via småskala LNG-skip inn til Narvik havn og videre transport med tog til Sverige. Illustrasjon: Narvik Havn KF.

FUTURUM

ÅRSMELDING 2013


Romrelatert virksomhet Futurum holder kontakten med Norsk Romsenter, Høgskolen i Narvik og mulige industriaktører i forbindelse med muligheter knyttet til romrelatert virksomhet i Norge. Det finnes virkemidler for de bedrifter som vil utvikle sine produkter for dette markedet, og aktuelle aktører holdes orientert.

Satsing på industriutvikling Nedleggelsen av REC ScanCell og prosessene som fulgte, viste behovet for å styrke industrimiljøet i Narvik. I den forbindelse ble det sendt en søknad fra Futurum til Nordland fylkeskommune om delfinansiering av en tre-årig prosjektstilling innenfor industri. I 2013 besluttet fylkeskommunen å dekke 50 % av stillingen, ettersom Narvik kommune i 2012 vedtok å dekke sin andel halvpart. Futurum er glad for finansieringen og har store forventninger til denne satsingen. Rune Nystad startet i stillingen i januar 2013. Stillingen er rettet inn mot prosjekter og aktivitet av industriell karakter. Utførte aktiviteter: 1. Bedrift- og prosjektbistand. Stillingen har fulgt opp 7 bedrifter/prosjekter, som både er nyetableringer og mer etablerte bedrifter. 2. Utviklingsprogram Narvik 3. Messer, konferanser og representasjon. 4. Olje- og gassaktivitet På generell basis har industristillingen tilført Futurum en ytterligere dimensjon. Gitt at personen har rette kvalifikasjoner, har det stor effekt at et næringsselskap har denne type stilling og kompetanse i sitt støtteapparat. For Futurum har det betydd at for alle prosjekter som er av en industriell karakter, enten i offentlig eller privat sammenheng, kan selskapet være til stede for å bidra på de nødvendige arenaer.

Studiesenter Futurum er en av deltakerne i arbeidet med å få etablert et Studiesenter for Ofoten. Prosjektgruppen som er bestående av representanter fra utdanningssektorene, lokalt næringsliv og kommunene i Ofoten, ble etablert i 2011. I 2012 ble det blant gitt en uttalelse til Nordland fylkeskommune. I 2013 søkte man Nordland fylkeskommune om midler til «prosjektet Studiesenter Ofoten». I skrivende stund er søknaden blitt behandlet og arbeidet vil fortsette i 2014.

FoU-samarbeid HiN-Norut-Åkers Krutbruk Høsten 2012 søkte Futurum om midler fra Nordland fylkeskommune til utviklingstiltak og nettverksbygging mellom FoU-miljø og bedrifter knyttet til leveranser til Forsvaret. Det ble bevilget 500 000 NOK. Arbeidet ble gjort i 2013 og rapporteringen fullført i 2014. Resultatet er videreføring av samarbeid mellom HiN/Norut og Åkers Krutbruk, samt en oversikt over bedrifter som kan involveres i samarbeidet og/eller i leveranser til forsvaret.

FUTURUM

ÅRSMELDING 2013

19


Etableringsprosjekter som skaper ringvirkninger for Høgskolen i Narvik og Norut Narvik Futurum arbeider hele tiden med etableringer der kompetansemiljøet i Narvik har eller kan få stor betydning. På flere steder i årsmeldingen vil dette framgå. Når bedrifter eller andre typer næringsaktører besøker Narvik, er HiN og Norut på invitasjonslisten hver gang det er relevant. Kompetansemiljøene er en viktig faktor når Futurum arbeider med å få eksterne aktører til å etablere virksomhet i Narvik, og det bidrar i tillegg til å styrke nettverket og åpne for nye samarbeidsrelasjoner for FoU-institusjonene.

2.3 Reiseliv, Kultur og Handel Destination Narvik AS Destination Narvik var et heleid datterselskap av Futurum. Selskapet ble etablert og eid av Futurum etter at forrige aktør gikk konkurs. Futurum så det da som sin rolle å ivareta et selskap som kunne utvikle og markedsføre Narvikregionen som et foretrukket reisemål, og dermed skape merverdi for næringsaktørene og lokalsamfunnene. Selskapet har hatt økonomiske og administrative utfordringer. Arbeidet med å styrke selskapets økonomi har vært krevende, noe som har medført at det planlagte aksjesalget og innhenting av ny egenkapital ikke ble gjennomført. Selskapet ble i 2013 overtatt av Narvik Reiselivsutvikling AS og inngår som en viktig del av reiselivssatsingen i Narvik.

NAV-leder i Narvik, Knut Arne Hansen, Edel Storelvmo, Kirstin L. Mobakken og Hurtigruten-direktør Daniel Skjeldam presenterte to nye prosjektstillinger i Destination Narvik i 2013.

Daglig leder Bjørn Ekrem i Destination Narvik blir takket av på siste arbeidsdag av fungerende styreleder Kirstin L. Mobakken.

Prosjektet Cruise Narvik og oppfølging Cruise Narvik var et prosjekt hos Futurum i 2011 og 2012. Grethe Parker var i den perioden innleid for å lede prosjektet. Arbeidet var finansiert av Innovasjon Norge, Narvik Havn og Futurum. Prosjektet ble avsluttet 31.12.2012 og rapporteringen ble gjort i 2013. Videre påtok Futurum seg å være økonomisk ansvarlig for selve cruiseanløpene i 2013 inntil annen aktør var klar til å overta. Narvik Havn overtok dette ansvaret fra og med juli 2013. Prosjektet Cruise Narvik la et godt grunnlag for videre utvikling av cruiseturisme i Narvik. Det ble opprettet relasjoner med cruiseaktørene og antall anløp hadde en fin økning i perioden. Det ble også gjort en undersøkelse som viste at cruiseturistene bidrar vesentlig til næringslivet i Narvik og omegn.

20

FUTURUM

ÅRSMELDING 2013


Eystein Markusson ble ansatt som ny direktør i Narviksenteret i 2013, her sammen med styreleder Edel Storelvmo. Foto: Anders Horne, Fremover

Illustrasjon av

Nar viksenteret

s utstillingsloka

ler i Nye Nar vik Torv. Illustrasjon: Fo rteNar vik

Narviksenteret med Nordland Røde Kors Krigsmuseum Futurums direktør har i 2013 vært styreleder i Narviksenteret. En hovedsak i denne perioden har vært å arbeide for at Narviksenteret med Krigsmuseet skal få nye lokaler som en del av Nye Narvik Torv. Nøkkelen ligger i bevilgninger og økning av driftsmidlene fra Kunnskapsdepartementet. Se ytterligere beskrivelse under Offentlige arbeidsplasser.

IKEA Futurum har også i 2013 tidvis hatt fokus på å få IKEA til å etablere seg i Narvik. Arbeidet er gjort i samarbeid med Narvikgården AS. Mens sistnevnte har fokus på tilrettelegging av arealer, fokuserer Futurum på Narvik som etablerersted med presentasjon av fakta om arbeidsgiveravgift, arbeidsmarkedet og logistikk. Arbeidet med å få etablert storhandel utenfor bykjernen har hatt stor prioritet i denne sammenhengen. I Narvik ønsker vi fremdeles IKEA velkommen!

FUTURUM

ÅRSMELDING 2013

21


2.4 Regionale Vekstnæringer Olje og gass Futurum igangsatte et langsiktig og kontinuerlig rettet arbeid inn mot olje- og gassaktører sammen med flere aktører i Ofotregionen. Målet er å generere vekst i regionen, samt å markedsføre regionen inn mot denne bransjen. En arbeidsgruppe bestående av Futurum, Narvik kommunes politiske ledelse, Forskningsparken i Narvik, Norut Narvik, Narvikregionen Næringsforening, Høgskolen i Narvik og Narvik Havn KF ble etablert og avviklet regelmessige arbeidsmøter. Futurum fikk en aktiv rolle med å lede dette arbeidet i 2013. Her inngikk arbeidet som forarbeid, utførelse av messer og oppfølging av messer i Hammerfest, Stavanger, Aberdeen og Houston i 2013. Messedeltakelse og progresjon: 1. Direkte kontakt er etablert med mange selskaper, registrert dialog med mer enn 60 selskaper. 2. Artikkelinnrykk og annonsering i Scandinavian Oil & Gas Magazine er utført av Futurum. 3. Messedeltakelse: a. Deltakelse av Futurum og Forskningsparken i Narvik på Barentshavskonferansen 22.-24. april, stand og deltakelse. b. Deltakelse av Futurum, Narvik Havn og Forskningsparken i Narvik på OTC-messen i Houston 6.-9. mai, stand og deltakelse. c. Deltakelse av Futurum, Forskningsparken i Narvik og Narvik Havn i Aberdeen 3.-6. september, deltakelse og stand. d. Deltakelse av Futurum, Forskningsparken i Narvik og Narvik Havn på ONS 19.-21. september, stand og deltakelse. 4. Veggplakat, profilering (2m x 2m) er utarbeidet til bruk på messer Futurum skaffet til veie finansieringen av overnevnte aktivitet. Vi søkte om økonomisk støtte både fra Ofoten Regionråd og Nordland fylkeskommune, noe vi lyktes med. Videre har messedeltakelse vært utført med god hjelp fra Sherpa Consulting, som jobber aktivt inn mot aktiviteter i Barentshavet og i Russland, og har lang erfaring med denne type arbeid. Sherpa Consulting har vært en viktig døråpner for all messedeltakelse. Med utgangspunkt i erfaringen fra 2013, er intensjonen til Futurum å fortsette dette arbeidet i en utvidet rolle fremover. Utfordringen er manglende finansiering for deltakelse på messer, nødvendig profilering og dedikert eksternt rettet arbeid. Det er derfor nødvendig å jobbe aktivt for å få et tilstrekkelig budsjett på plass snarest. Planleggingen av aktiviteter i 2014 kom i gang mot slutten av året. Messedeltakelse har vist seg å være meget nyttig med tanke på å bygge nettverk, treffe aktører i markedet samt holde seg oppdatert på politiske føringer som igjen setter føringer for aktivitet.

Narviks stand under ONS i Stavanger august 2013.

22

Futurum var representert ved Rune Nystad, Narvik Havn KF stilte med Ragnar Krogstad. Foto: Anders Horne, Fremover

FUTURUM

ÅRSMELDING 2013


Tony Järlström i Progressum, Edel Storelvmo i Futurum og Kjell-Åke Johansson i Expandum er arrangørene av East West Arena. I 2013 var festmiddagen på Stadshuset i Kiruna, og bedriftsbesøk hos LKAB.

East West Arena, EWA Futurum arrangerte høsten 2013 konferansen East-West Arena i samarbeid med søsterselskapene Progressum i Kiruna og Expandum i Gällivare. East West Arena er en møteplass for næringslivet langs og i nærheten av Ofotbanen/Malmbanan, og ble første gang arrangert i Narvik i 2012 med stor suksess. EWA ble arrangert i Gällivare og Kiruna 11.-13. november 2013. Konferansen ble vellykket og nådde målsettingen om å øke deltakerantallet fra året før. » 180 deltakere var påmeldt, hvorav 30 påmeldte kom fra Norge og 150 påmeldte kom fra Sverige/Finland. » Det ble holdt 21 forskjellige foredrag. » 20 utstillere deltok på messedelen » Prisen East West Arena Award ble delt ut for første gang. » Det ble gjennomført 4 valgfrie studiebesøk. » Det ble gjort 8 redaksjonelle oppslag i norske og svenske medier: – 4 oppslag i Fremover – 2 oppslag i henholdsvis Kuriren og NSD i Sverige – 1 tv-innslag i SVT Nordnytt – 1 radioinnslag i SVTs P4 Norrbotten I planleggingsfasen før konferansen i 2013 har det vært avholdt to møter og flere telefonmøter i styringsgruppa. Futurums arbeidsoppgaver har bestått i rekruttering og oppfølging av forelesere, markedsføring og rekruttering av deltakere, koordinering av reisen, forelesninger under konferansen og oppfølging av deltakerne i etterkant. Samarbeidet fortsetter i 2014, der planlegging, promotering og gjennomføringen av East West Arena i Narvik vil ha hovedfokus.

Offentlige arbeidsplasser Narvik har i flere år hatt en betydelig nedgang i statlig og fylkeskommunal sysselsetting. Det er derfor grunn til å arbeide for å få offentlige etater til å etablere hele eller deler av sin virksomhet i denne regionen. Offentlige arbeidsplasser har vært et av fokusområdene til Futurum i 2013, spesielt stor har innsatsen vært når det gjelder Narviksenteret. Direktør i Futurum er styreleder i Narviksenteret og kan dermed koble arbeidet til annen virksomhet i Futurum der dette er hensiktsmessig.

FUTURUM

ÅRSMELDING 2013

23


Nybygg for Narviksenteret med Nordland Røde Kors Krigsmuseum ble langt på vei sikret gjennom bevilgninger i 2013. Arbeidet med full finansiering fortsetter i 2014. Realiseringen betyr flere nye arbeidsplasser innenfor et område som bidrar til et mer mangfoldig arbeidsliv i Narvik. Futurum ble oppfordret av Narvik kommune til å søke midler fra Partnerskap Ofoten for å gjøre en mulighetsstudie for 110-sentralen i Narvik. Bakgrunnen var forslaget fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap om å omorganisere 110-sentralene i Norge, som kom etter 22. juli-kommisjonens utredelser. Futurum fikk finansiering, gjennomførte et mulighetsstudium og leverte rapport våren 2013. Arbeidet med omorganiseringen ble deretter midlertidig stoppet. Futurum har i 2013 har møter med sentrale og regionale politikere der behovet for større andel offentlige arbeidsplasser er presisert. Det har også vært møter med offentlige aktører som kan ha mulighet til å utvide sin eksisterende virksomhet i regionen. Futurum har deltatt i møter vedrørende behov for større fengselskapasitet i regionen. Dette arbeidet kan videreføres hvis/når forholdene tilsier det. Offentlige arbeidsplasser er et definert prosjekt i «Utviklingsprogram Narvik». Arbeidet er igangsatt og blir videreført i 2014.

Unge voksne Reduksjon av antall «unge voksne» i alderen 20-39 år er betydelig i regionen og hele fylket. Videre er det en høy andel eldre i Narvikregionen. Tiltak for å få unge til å bli, komme tilbake til eller flytte til Narvik som nye innbyggere, er viktig. Å få en større andel av denne aldersgruppen til å bidra positivt i befolkningsutviklingen, er også en oppgave. Dette arbeidsfeltet er en del av «Utviklingsprogram Narvik». I 2013 har det ikke vært nok ressurser i selskapet til å få gjennomført dette arbeidet i det tempo som er ønskelig. Det har imidlertid vært et viktig element i kombinasjon med andre prosjekter der rekruttering inngår. Arbeidet vil fortsette i 2014.

Rekruttering til Narvikregionen Futurum har deltatt i arbeidsutvalget for prosjektet «Rekruttering til Narvikregionen 2011-2012» i regi av Narvikregionen Næringsforening. Det er kartlagt rekrutterings- og kompetansebehov i regionens bedrifter og tilflyttertiltak i kommunene. To seminar med fokus på rekruttering fra Europa i samarbeid med NAVEures har vært gjennomført, der bedrifter som har lykkes med rekruttering ble presentert. Nettportalen narvikregionen.no er videreført.

24

FUTURUM

ÅRSMELDING 2013


Havbruk Havbruk er i følge Strategisk Næringsplan for Ofoten, en av satsingsområdene i regionen. Det har tidligere år vært arbeidet aktivt med å bistå med videreutvikling og nyetablering innen denne næringen. Narvik har transport av fisk over Ofotbanen og deltar dermed i ringvirkningene fra næringen. Futurums direktør har vært deltaker i ressursgruppa for Narvik kommunes kystsoneplan.

Ballangen, Evenes, Tjeldsund og Tysfjord kommune Futurum sin visjon er «En sterk region – et attraktivt Narvik». Dette preger arbeidet vårt i mange sammenhenger. Eksempler er reiselivssatsingen og arbeidet med leveranser til Forsvaret. Det er viktig for Futurum å ha god kunnskap om ressurser og muligheter i hele regionen og vi har det med oss videre i flere sammenhenger. Sammen med Narvikregionen Næringsforening, Narvikgården og ForteNarvik bidro Futurum til finansiering av utarbeidelse av tallmateriale som viser fakta om regionen. Dette er et viktig verktøy.

Omstillingsprogram Bjerkvik Med bakgrunn i en vesentlig reduksjon i nedlagte forsvarsarbeidsplasser, har Narvik ved to anledninger fått tildelt omstillingsmidler øremerket Bjerkvik. Arbeidet utføres av Futurum på vegne av Narvik kommune. Futurum er inne i sluttfasen. I 2013 har arbeidet vesentlig bestått av oppfølging og avslutning av prosjekt.

2.5 Utviklingsprogram Narvik Futurum forvalter Utviklingsprogram Narvik på vegne av Narvik kommune. Programmet er basert på en samhandlings- og mobiliseringsstrategi. Aktører i Narvik skal gjennom å legge ideer og planer inn i programmet, bidra til vekst og nye arbeidsplasser. Aktørenes innsats i programmet utgjør egenandelen som utløser eksterne offentlige midler fra Nordland fylkeskommune og Narvik kommune. Det er en intensjon at samhandlingen i programmet skal gi merverdi gjennom at aktørene får en felles arena og ved kobling av delprosjekter. Dette programmet er kommet i stand i tett dialog med Nordland fylkeskommune, og vil være det viktigste verktøyet for å snu utfordringene til realisering av muligheter. Bevilgningen for 2013 kom først i november, men på grunn av en grundig prosess i forkant, kunne prosjektene starte umiddelbart. Aktørene som fikk bevilgninger var godt fornøyd og glad for å kunne gjennomføre sine prosjekter med støtte fra programmet. De første rapportene kom rundt årsskiftet og det var på det tidspunkt allerede gitt 12 arbeidsplasser som resultat. Høsten 2013 ble regionalforvaltning sitt system implementert hos Futurum med arkivløsning hos Narvik kommune. Dette gjør at administrasjon av programmet blir ryddig og greit. Aktørene har reagert positivt på å bruke systemet.

FUTURUM

ÅRSMELDING 2013

25


Prosjekteier representert med ordfører og prosjektleder Edel Storelvmo sammen med noen av deltakere i utviklingsprogrammet.

Ordfører Tore Nys fylkesråd for næ æter, Edel Storelvmo og ring i Nordlan presenterer Utv d, iklingsprogram Arve Knutsen 29. oktober 20 Nar vik for med 13. ia

Utviklingsprogrammet har følgende felles hovedmål: 1. Unngå negativ befolkningsutvikling 2. Etablere nye arbeidsplasser 3. Bidra til utnyttelse av ledige lokaler og arealer. 4. Bidra til videreutvikling i det eksisterende næringsliv. Futurum har fått i oppdrag å stå ansvarlig for gjennomføringen av programmet, der Narvik kommune er eier. Det innebærer at Futurum er sekretær for styringsgruppen, samt at Futurum skal stå for den ”daglig drift” av utviklingsarbeidet. I den forbindelse blir en god del administrativt arbeid tillagt Futurum. De løpende aktiviteter og administrative oppgaver i 2013 har primært bestått av oppfølging av programmet med en årlig handlingsplan/søknad, oppfølging av delprosjektene, rapportering til styringsgruppen, Nordland fylkeskommune og Kommunal og moderniseringsdepartementet, kontakt og informasjon mellom delprosjektene for å oppnå synergier og bistand til etablere.

26

FUTURUM

ÅRSMELDING 2013


Futurum har i tillegg sekretariatsfunksjonen for styringsgruppen. Styringsgruppen for utviklingsprogrammet består av følgende: Tore Nysæter, ordfører i Narvik kommune (leder) Svein Ivar Sivertsen, styreleder Futurum Heidi Sommerseth, styremedlem Futurum Anett Kristensen, styremedlem Futurum Observatører: Trond Eirik Andersen, Innovasjon Norge Ola Torstensen, Nordland fylkeskommune Wenche Folberg, rådmann i Narvik kommune Styringsgruppen er programmets øverste organ. Futurum rapporterer til styringsgruppen. Styringsgruppen avviklet 2 møter i 2013. Utviklingsprogram Narvik fortsetter i 2014 og 2015.

2.6 Etablererveiledning Også i 2013 har Futurum vært tilrettelegger for bedrifter/gründere eller vært involvert i tilretteleggerrollen sammen med andre. Arbeidet har vært basert på henvendelser fra gründere, samarbeidspartnere eller i form av oppsøkende aktivitet fra Futurums side. Gründere har tatt kontakt med Futurum i løpet av 2013. De fleste har enten fått bistand til utarbeidelse av forretningsplan, råd og veiledning samt informasjon om mulige tilskuddsordninger og øvrige hjelpeapparat.

Næringsfaglig vurdering I 2013 har Futurum foretatt 8 næringsfaglige vurderinger. NAV kan innvilge økonomisk bistand til arbeidsledige som ønsker å starte sin egen virksomhet. Det fordres at de som søker midler til planlegging/forberedelser til bedrift og oppstart av bedrift innhenter en ekstern næringsfaglig vurdering.

FUTURUM

ÅRSMELDING 2013

27


Anna Ljunggren og Kjell Juvik fra Arbeiderpartiet på besøk hos Futurum under valgkampen høsten 2013.

2.7 Nettverksarbeid og profilering Futurum deltok i en rekke møter, seminarer og konferanser i 2013 og bidro med faglige innlegg på flere av dem. Futurum har vært synlig i lokalavisen jevnlig og vært profilert i næringstidsskrifter både regionalt og nasjonalt. Futurum hadde også i 2013 besøk av politikere, ambassadører, bedrifter, konsern, virkemiddelapparat og andre som ønsket en presentasjon av næringsvirksomhet og utviklingsmuligheter i Narvik. I slike sammenhenger er Futurum viktig som vertskap og bidrar med gode og relevante presentasjoner. Dette er viktig for næringsarbeidet i regionen. Futurum har utført verdifull profilering og nettverksbygging, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

28

FUTURUM

ÅRSMELDING 2013


3. Økonomi Etter styrets mening gir det fremlagte regnskap og balanse med tilhørende noter ett rettvisende bilde av selskapets drift og stilling per 31.12.2013. Det er ikke inntruffet forhold etter 31.12.2013 som er av betydning ved bedømmelse av selskapet og som ikke framkommer i årsregnskapet med tilhørende noter. Futurum har muligheter til å finansiere enkelte prosjekter med eksterne midler. I 2013 har de største eksterne bevilgninger blant annet kommet gjennom Utviklingsprogram Narvik og FoU-samarbeidet HiN-Norut-Åkers Krutbruk. I tillegg til prosjektinntekter, har Futurum gjort faste avtaler med LKAB og Høgskolen i Narvik om kjøp av tjenester. Nivået på kravet om inntekter fra eksterne prosjekter bør ikke være slik at fokuset på avtaler og strategiske satsinger pulveriseres. Prosjektfinansiering krever at egenkapitalen er stor nok til forskuttering av arbeidet fordi midlene kommer til utbetaling basert på rapportering etter at prosjektet er avsluttet. Det bør være et mål at egenkapitalen til selskapet på sikt styrkes.

3.1 Årsresultat og disponeringer Som det fremgår av resultatregnskapet, har selskapet et årsresultat på NOK 182 386. Før finansinntekter og kostnader på NOK 9.095, er driftsresultatet på NOK 173 291.

4. Miljø Styret anser bedriftsmiljøet i selskapet som tilfredsstillende og har ikke iverksatt spesielle arbeidsmiljøtiltak i 2013. Bedriften forurenser ikke det ytre miljø.

5. Fremtidig utvikling Selskapets strategiske plan er et godt grunnlag for videre utvikling. Ambisjonen om en sterkere rolle i hele regionen er levende og aktuell. Utviklingsprogram Narvik vil i 2014 og 2015 bety mange krevende oppgaver der finansiering følger med. Det vil bety mye for rammebetingelsene og forutsigbarheten. Selskapets hovedinntekter kommer fra kjøp av tjenester fra Narvik kommune. Midlene kommer fra næringsfondet og gjelder for 1 år av gangen. Dagens avtale har 4 måneders oppsigelse.

FUTURUM

ÅRSMELDING 2013

29


6. Fortsatt drift I samsvar med regnskapsloven § 3-3 bekreftes det at forutsetning om fortsatt drift er lagt til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet. Til grunn for vurderingen ligger resultatprognoser for år 2014 og selskapets langsiktige strategiske prognoser for årene fremover. Selskapet er i en sunn, men krevende økonomisk situasjon og den finansielle stillingen burde styrkes.

Narvik 10. juni 2014

Svein Ivar Sivertsen Styreleder

Kjetil Moe Nestleder

Sissel Nilssen Styremedlem

Anett Kristensen Styremedlem

Tor Asgeir Johansen Styremedlem

Heidi Sommerseth Styremedlem

Edel Storelvmo Direktør

30

FUTURUM

ÅRSMELDING 2013


Resultatregnskap 2013 Futurum AS

Note

2013

2012

1, 4

9 572 357

5 302 036

Andre driftsinntekter

1 237 397

1 522 886

Sum driftsinntekter

10 809 754

6 824 922

221 905

1 000

2

4 296 307

2 879 721

1,2

6 118 251

4 423 584

10 636 463

7 304 305

173 291

-479 384

65 864

74 764

Annen finansinntekt

51

91

Annen rentekostnad

5 919

26

Annen finanskostnad

50 902

976

Ordinært resultat før skattekostnad

182 386

-405 531

Ordinært resultat

182 386

-405 531

Årsresultat

182 386

-405 531

Overført annen egenkapital

182 386

0

0

-405 531

182 386

-405 531

Prosjektmidler

Prosjektkostnader Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt

Overført til udekket tap Sum disponert

FUTURUM

ÅRSMELDING 2013

31


Balanse 2013 Futurum AS

Note

2013

2012

860 538

1 331 679

2 140 000

1 772 943

650 321

489 163

Eiendeler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Fordring tilskudd

7

Andre fordringer Sum fordringer

9

3 650 859

3 593 786

Bankinnskudd,kontanter o.l.

8

4 526 374

1 263 288

Sum omløpsmidler

8 177 233

4 857 073

Sum eiendeler

8 177 233

4 857 073

32

FUTURUM

ÅRSMELDING 2013


Balanse 2013 Futurum AS

Note

2013

2012

6

2 950 000

2 950 000

2 950 000

2 950 000

Annen egenkapital

-699 215

-881 601

Sum opptjent egenkapital

-699 215

-881 601

2 250 785

2 068 399

Leverandørgjeld

422 636

225 120

Skyldige offentlige avgifter

203 887

234 274

5 299 924

2 329 280

5 926 447

2 788 674

Sum gjeld

5 926 447

2 788 674

Sum egenkapital og gjeld

8 177 233

4 857 073

Egenkapital og gjeld Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital

Sum egenkapital

Gjeld Kortsiktig gjeld

Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld

9

Narvik 10. juni 2014

Svein Ivar Sivertsen

Kjetil Moe

Sissel Nilssen

Heidi Ellingsen Sommerseth

Tor Asgeir Johansen

Anett Ingeborg Kristensen

Styreleder

Styremedlem

Nestleder

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

Edel Palma Storelvmo Direktør

FUTURUM

ÅRSMELDING 2013

33


NOTER TIL REGNSKAPET 2013 Note 1 » Regnskapsprinsipper Generelt Selskapets formål er å være initiativtaker og pådriver innen næringsutvikling i Narvik region ved å yte støtte til ulike næringslivsprosjekter. Selskapet baserer sin drift på offentlig støtte og er unntatt fra skatteplikt.

Inntekter Inntekter inntektsføres når de er opptjent. Futurum arbeider for og mottar tilskudd fra Innovasjons Norge, Nordland Fylkeskommune, kommuner og andre til ulike prosjekt de ønsker gjennomført for å støtte næringslivet og dets utvikling i regionen. Tilskuddene registreres som en inntekt i regnskapet og de tilhørende utgifter som en kostnad. Selskapet mener dette gir et mer rettvisende inntrykk av selskapets aktivitet enn om dette skulle vært nettoført.

Finansielle anleggsmidler Når selskapet bidrar på eiersiden i selskap som skal etableres skjer dette i hovedsak for å hjelpe bedriften med å få tilstrekkelig egenkapitalfinansiering til å komme i gang. Hovedformålet er ikke å være en finansiell investor som ønsker en god avkastning på ledig kapital. Investeringene kostnadsføres derfor i regnskapet og eventuell balanseføring krever at selskapets lykkes og kommer i en posisjon hvor avkastning på aksjen kan forventes i form av utbytte eller salg av aksjene.

Utgiftsføring av bevilgninger Prosjektutgifter kostnadsføres på bevilgningstidspunktet. Det antas at beslutningen om å støtte et prosjekt utløser en forpliktelse. Forpliktelsen skal kostnadsføres og balanseføres som gjeld. Gjeldsposten fremgår som ”Bevilgede, ikke utbetalte prosjektmidler”. Ved hver periodeavslutning foretas en vurdering av størrelsen på forpliktelsen. Endring i forpliktelsens størrelse bokføres i resultatet som annen driftskostnad.

Note 2 » Lønnskostnader, godtgjørelser, lån til ansatte m.m Gjennomsnittlig antall ansatte: 4 Lønninger

2013

2012

3 594 154

2 266 381

12 000

11 000

Arbeidsgiveravgift

211 565

131 417

Pensjonskostnader

454 055

376 866

24 533

94 057

4 296 307

2 879 721

Lønninger/honorar Annen oppgavepl. ytelse

Andre personalkostnader Sum personalkostnader 34

FUTURUM

ÅRSMELDING 2013


Ytelser til ledende personer Det er i 2013 utbetalt til sammen 945.204 i lønn og kr 18.000 i annen godtgjørelse til selskapets direktør. Direktørs andel av årets pensjonspremie utgjør kr 159 239. Styret har mottatt til sammen 162.000 i honorar i 2013. Styreleders andel utgjør kr 50.000.

Avtaler Det foreligger ingen sluttavtale for direktør. Det foreligger ingen lån eller sikkerhetsstillelse til fordel for ansatte, styremedlem eller aksjeeiere eller noen av deres nærstående.

Pensjon Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon og selskapet har en ytelsesbasert pensjonsordning som oppfyller kravene etter denne loven. Ordningen omfatter 4 personer. Selskapet har valgt å følge unntaksreglene for små foretak til å kunne unnlate balanseføring av selskapets pensjonsforpliktelse. Premiefondet er ved utgangen av året kr 69.055. Det ble tilført kr 48.751 til premiefondet i løpet av året. Premiefondet har gitt en avkastning på kr 695.

Revisor Revisjon utføres av BDO AS. Honorar for revisjon utgjør kr 26.000 for revisjon og kr 15.250 for andre tjenester hovedsakelig bekreftelser av prosjektregnskap.

Note 3 » Prosjektmidler Prosjektforpliktelser står bokført som gjeld i balansen med kr 3.873.283 Dette gjelder bevilgninger gitt av Futurum AS. Avsetningene er basert på forutsetningen at de fullføres. Det hender at enkelte prosjekt ikke fullføres og gjenværende andel av finansieringen som selskapet selv har bidratt med blir da inntektsført.

Note 4 » Inntekter Inntektskilde/art

Tjeneste salg Narvik Kommune Tilleggsavtale vedr Bjerkvik Omstilling Andre Inntekter

FUTURUM

ÅRSMELDING 2013

2013

2012

2 600 000

2 150 000

-

-

8 209 754

4 674 922

10 809 754

6 824 922

35


Note 5 » Konsern, tilknyttet selskap m.m. Futurum har følgende eierandeler: Selskapets navn

Cargonor AS Forskningsparken Narvik AS New Corridor AS Teknologifestivalen i Nord Norge AS

Selskapets aksjekapital

Kontoradresse

Eierandel

1.430.000,11.192 500,2.895.400,200.000,-

Narvik Narvik Narvik Narvik

50,0% 16,8% 100,0% 15,0%

Ansk. kost Bokført Verdi

715.000,2.500.00,1,000,30.000,-

0 0 0 0

Note 6 » Aksjonærer Selskapets aksjer er fordelt på følgende aksjonærer: Aksjonær

Narvik Kommune Narvik Næringsforum Nordkraft AS Narvikgården AS Narvik Havn FK Høgskolen i Narvik Sparebanken Narvik Ballangen Næringsforum LO i Ofoten I alt

36

Antall

Pålydende

Aksjekapital

% andel

1.276 674 600 100 100 50 50 50 50 2.950

1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,-

1.276.000,674.000,600.000,100.000,100.000,50.000,50.000,50.000,50.000,2.950.000,-

43,25 % 22,85% 20,35% 3,4 % 3,4 % 1,7 % 1,7 % 1,7 % 1,7 % 100%

FUTURUM

ÅRSMELDING 2013


Note 7 » Fordring tilskudd Nordland fylkeskommune vedr. «Industristilling» 150.000 Nordland fylkeskommune vedr. «Olje & gass» 137.500 Nordland fylkeskommune vedr. «BGLC» 162.500 EU vedr. «BGLC» 50.000 Nordland fylkeskommune vedr. «Forsvarsprosjekt» 500.000 Ofoten Regionråd vedr. «East West Arena» 140.000 Nordland fylkeskommune vedr. «Utviklingsprogram» 1.000.000 Sum 1.840.000

Note 8 » Bankinnskudd, kontanter o.l Av samlet bankinnskudd er kr 144.741 bundne skattetrekksmidler.

Note 9 » Fordringer og gjeld Selskapet har ingen fordring eller gjeld som forfaller henholdsvis mer enn ett eller fem år etter 31.12.2013.

FUTURUM

ÅRSMELDING 2013

37


38

FUTURUM

Ã…RSMELDING 2013


FUTURUM

Ã…RSMELDING 2013

39


Nor-Trykk Narvik AS