Page 1

¿ñåò ò: ìÞ Äéáíï

6:00

13:00-

êñ Ý ð åò

ÉÙÁÍÍÉÍÁ

26510 72977

6978 267494 6945 116685

& Üë

. . . ëá

NÝåò êáëýô åñåò ôéìÝò

NEO!

8:00 - 13:00 óáò êÜíïõìå DELIVERY ôïí êáöÝ óáò!!


åðéëÝîôå ãéá ÜëìõñÝò êñÝðåò


Delivery service ÉÙÁÍÍÉÍÁ

26510 72977 6978 267494 6945 116685

¿ñåò ÄéáíïìÞ ò:

13:00-6:

00


ÉÙÁÍÍÉÍÁ

26510 72977 6978 267494 6945 116685


ÖôéÜîôå ôï óÜíôïõéôò ôçò åðéëïãÞò óáò

ÍÅÅÓ ÃÅÕÓÅÉÓ Ceasar’s

4.20

ÖÜôïõò

4.20

4.20


Big Club Sandwich

Hot Dog

4.50

2.00

ÍÅÏ ÌÅÍU TéìÝò Ýêðëçîç

Nuggets

Burger

4.50

3.60

File Hippo  

File Hippo Κατάλογος

File Hippo  

File Hippo Κατάλογος

Advertisement