Page 1

FUTURE BUSINESS SCHOOL

ΕΤΑΙΡΙΚΟ PROFILE


ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ MΖΝΤΜΑ ΓΗΔΤΘΤΝ΢Ζ΢ ΦΗΛΟ΢ΟΦΗΑ/ ΢ΚΟΠΟ΢ ΔΠΗΓΟΣΖ΢Ζ 0,45% ΟΑΔΓ - ΛΑΔΚ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΠΡΟ΢ΧΠΗΚΟ ΢ΤΝΔΡΓΑΕΟΜΔΝΔ΢ ΔΣΑΗΡΗΔ΢ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΢ΠΟΤΓΧΝ  DIPLOMAS  ΢ΔΜΗΝΑΡΗΑ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΔΠΗΜΟΡΦΧ΢Ζ΢  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΞΔΝΧΝ ΓΛΧ΢΢ΧΝ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ DISTANCE LEARNING  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΗ΢ΣΟΠΟΗΖ΢Ζ΢

1


ΜΖΝΤΜΑ ΓΔΝΗΚΖ΢ ΓΗΔΤΘΤΝ΢Ζ΢ Σν Future Business School είλαη έλαο ζύγρξνλνο εθπαηδεπηηθόο θνξέαο πνπ πξνζθέξεη όια απηά πνπ απνηεινύλ εγγύεζε γηα επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία πςειώλ πξνδηαγξαθώλ ζηνλ θόζκν ηεο ζύγρξνλεο αγνξάο εξγαζίαο Βξίζθεηαη ζηελ Αζήλα, δίπια ζην κεηξό ηνπ Αγ. Αλησλίνπ θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ρώξν ηεο εθπαίδεπζεο από ην 2000, θαιύπηνληαο έλα κεγάιν θάζκα εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ ηα νπνία ζπλερώο αλαλεώλνληαη θαη εκπινπηίδνληαη. ΢θνπόο ηνπ Future Business School είλαη ε δεκηνπξγία ζηειερώλ ηθαλώλ λ’ αληαπνθξηζνύλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζύγρξνλεο αγνξάο εξγαζίαο αιιά θαη ε δηακόξθσζε αλζξώπσλ, κε ζπγθξνηεκέλε πξνζσπηθόηεηα, νξζή επαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά θαη αθαδεκατθό ήζνο. Ζ πνηνηηθή εξγαζία, ε επηινγή ησλ ζεκηλαξίσλ κε βάζε ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο, νη πξσηνπνξηαθέο ηδέεο, καο θαζηζηνύλ πξώηνπο ζηελ επηινγή ησλ κεγαιύηεξσλ Ηδησηηθώλ θαη Γεκόζησλ εηαηξηώλ ζηελ Διιάδα θαη ηελ Κύπξν γηα ηε επηκόξθσζε ησλ ζηειερώλ ηνπο.

Με εκτίμηση,

Ιωάννα Μπαριτάκη Γενική Διευθύντρια

2


ΦΗΛΟ΢ΟΦΗΑ / ΢ΚΟΠΟ΢ Γλώκνλαο θαη κόλνο ζηόρνο ηνπ Future Business School είλαη ε πνηνηηθή θαη πςειώλ πξνδηαγξαθώλ εθπαίδεπζε πνπ ζα απνθέξεη απνηειέζκαηα ζηελ θαζεκεξηλή ξνή ηεο δξαζηεξηόηεηαο ησλ ζηειερώλ. Γηα ην ζθνπό απηό, εθαξκόδεη έλα πξσηνπνξηαθό θαη ζύγρξνλν ζύζηεκα εθπαίδεπζεο πνπ ζπλδπάδεη: 

Σελ ηαπηόρξνλε θαη νπζηαζηηθή παξνρή επηζηεκνληθήο γλώζεο, πξαθηηθήο εθαξκνγήο θαη θνηλωληθήο θαιιηέξγεηαο

Σν ζεβαζκό γηα ηελ πξνζωπηθόηεηα θαη ηελ αηνκηθόηεηα ηνπ ζπνπδαζηή

Tελ επειημία ελόο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο λα πξνζαξκόδεηαη ζε θάζε λέα απαίηεζε θαη αιιαγή ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ θιίκαηνο

ΣΟΜΔΗ΢ ΔΚΠΑΗΓΔΤ΢Ζ΢ Οη ηνκείο εθπαίδεπζεο - επηκόξθσζεο πνπ παξέρνπκε είλαη νη εμήο:      

Αθαδεκαϊθά πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ Diplomas ΢εκηλάξηα - Πξνγξάκκαηα επηκόξθωζεο Δλδνεπηρεηξεζηαθά ζεκηλάξηα Πξνγξάκκαηα Ξέλωλ Γιωζζώλ Πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ κε θνίηεζε από απόζηαζε (Distance Learning) Πξνγξάκκαηα Πηζηνπνίεζεο

ΔΠΗΓΟΣΖ΢Ζ 0,45% ΟΑΔΓ - ΛΑΔΚ ΢ην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο «ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗ΢Ζ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ (ΛΑΔΚ 0,45%)» ην FUTURE BUSINESS SCHOOL κπνξεί λα αλαιάβεη ηελ επηκόξθσζε ζηειερώλ ησλ εηαηξηώλ / επηρεηξήζεσλ κέρξη 100% επηδόηεζε από ηνλ ΟΑΔΓ.

ΔΓΚΤΚΛΗΟ΢ ΟΑΔΓ Ζ εξγνδνηηθή εηζθνξά 0,45% πνπ θαζνξίζηεθε κε ην άξζξν 14 ηνπ Ν. 2224/94 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 10 ηνπ Ν. 2336/95, θαηαβάιιεηαη ππέξ ηνπ Λνγαξηαζκνύ γηα ηελ Απαζρόιεζε θαη ηελ Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε (Λ.Α.Δ.Κ.) πνπ ζπζηάζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ Ν. 2434/96. Ζ αλσηέξσ εηζθνξά θαηαβάιιεηαη ππνρξεσηηθά από όινπο ηνπο εξγνδόηεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ Ν.Π.Γ.Γ. θαη ησλ Ο.Σ.Α., γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο πνπ ππάγνληαη έζησ θαη ζε έλα θιάδν αζθάιηζεο ηνπ ΟΑΔΓ, ζπλεηζπξάηηεηαη κε ηηο ππέξ ΗΚΑ εηζθνξέο θαη ππνινγίδεηαη επί ηωλ απνδνρώλ επί ηωλ νπνίωλ ππνινγίδνληαη νη εηζθνξέο ηνπ ΗΚΑ. Οη πόξνη ηνπ ΛΑΔΚ πνπ απνδίδνληαη ζηηο επηρεηξήζεηο θαη αθνξνύλ ζηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε δε ινγίδνληαη ωο έζνδα θαη απαιιάζζνληαη από θάζε θνξνινγηθή επηβάξπλζε (παξ.5 ηνπ αξζξ.1 ηνπ Ν.2434/96).

3


ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΠΡΟ΢ΧΠΗΚΟ Σν Future Business School, πιαηζηώλεηαη από κηα άξηζηα νξγαλωκέλε θαη δπλακηθή νκάδα δηνηθεηηθνύ θαη εθπαηδεπηηθνύ πξνζωπηθνύ (administrative & faculty members), κε επαγγεικαηηθή ζπλείδεζε θαη θνηλσληθή επζύλε. Οη εηζεγεηέο είλαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθώλ ηίηισλ ζπνπδώλ, κε πνιύηηκε εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηόηεηα θαη πνιύρξνλε επηρεηξεζηαθή εκπεηξία. ΑΠΟ΢ΠΟΡΖ΢ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ΢ Δηζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο, Πξνγξακκαηηζηήο & Web Designer. MSc. in Computer Science, NPS California, USA. ΓΔΧΡΓΗΚΟΠΟΤΛΟ΢ ΚΧΝ΢ΣΑΝΣΗΝΟ΢ Καζεγεηήο Marketing, Management, Δπηθνηλσλίαο, MBA in Marketing Management, Pace University, New York, BA in Economics and Business Administration, Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΓΗΑΝΝΑΚΟΤΛΖ΢ ΑΝΓΡΔΑ΢ Δηζεγεηήο Logistics Mangement, Μεηαπηπρηαθό ζην Marketing & Communication By N.T., Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πηπρίν Φπζηθήο, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Diploma In Physics, Παλεπηζηήκην ΢ηνπηγάξδεο ΖΛΗΟΠΟΤΛΟΤ ΠΔΓΚΤ ΢ύκβνπινο Δπηθνηλσλίαο & Γεκνζίσλ ΢ρέζεσλ κε πνιπεηή εκπεηξία ζε Διιεληθέο θαη Πνιπεζληθέο εηαηξίεο Δπηθνηλσλίαο, κε ζπνπδέο ζηελ Αγγιηθή Γιώζζα θαη Λνγνηερλία (Παλεπηζηήκην Αζελώλ), Δπηθνηλσλίαο θαη Γηαθήκηζεο (The American College of GreeceThe Deree College) ΚΑΜ΢ΑΡΖ΢ ΓΖΜΖΣΡΗΟ΢ Δηζεγεηήο Marketing, Business Administration, Δπηθνηλσλίαο, PhD In Management, Organisational Communication , Northwest University, P.D., Scholarship, Industrial Relations, Keele University, B.Sc Technical Management, Southeastern College, B.Sc. Computer Engineering, Southeastern College ΚΑΝΔΛΛΟ΢ ΝΗΚΟ΢ Καζεγεηήο Γεκνζίσλ ΢ρέζεσλ, Marketing, Sales Management, Μsc in Operations Research, Μsc in Marketing, University of New York, Πηπρηνύρνο Οηθνλνκηθώλ, Ανώτατη Βιομητανική Στολή Πειραιά. ΚΟΝΣΟΝΗΚΑ ΦΧΣΔΗΝΖ Δηζεγήηξηα Autocad θαη ΢ρεδηαζηηθώλ Πξνγξακκάησλ, Πηπρηνύρνο Σερλνιόγνο Πνιηηηθόο Μεραληθόο, ΑΣΕΤΕΜ- ΣΕ.ΛΕ.ΤΕ. ΚΟΤΦΑΓΑΚΖ΢ ΢ΣΤΛΗΑΝΟ΢ Δηζεγεηήο Marketing, Business Administration, Δπηθνηλσλίαο, Τπνςήθηνο Γηδάθησξ Πανεπιστημίοσ Θεσσαλίας, Master In Finance, University Of Strathclyde, MBA In International Marketing, University Of Sunderland, Πηπρίν Οηθνλνκηθνύ Σκήκαηνο Ανωτάτης Βιομητανικής Στολής Πειραιά

4


ΚΧΣΟΤΛΑ΢ ΢ΟΦΟΚΛΖ΢ Δηζεγεηήο ζε ζέκαηα ινγηζηηθήο, εξγαηηθώλ, θνξνινγίαο, δηνηθεηηθήο ινγηζηηθήο θαη θνζηνιόγεζεο. ΛΑΜΠΡΟΤ ΖΒΖ Δηζεγήηξηα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ. PhD in Political Science University Of Leeds, U.K , Ba in Communication Science, F.U Berlin Germany. ΜΑΜΜΧΝΑ΢ ΢ΑΡΑΝΣΖ΢ Βηνκεραληθόο Φπρνιόγνο & ΢ύκβνπινο Δπηθνηλσλίαο, Diploma in Mass Media, BSc in Psychology, University of Wales Swansea, UK, MA in Organizational & Industrial Psychology, University of New ΜΠΑΛΑΝΖ΢ ΑΠΟ΢ΣΟΛΟ΢ Δηζεγεηήο Marketing, Business Administration, Δπηθνηλσλίαο, PhD In Business Administration, Robert Cennedy College, Switzerland, Master In Business Administration, Robert Cenndy College, Switzerland, Ba In Marketing, Derre College, Greece ΝΗΚΟΛΑΨΓΖ΢ ΦΧΣΖ΢ Δηζεγεηήο θαη ΢ύκβνπινο Δπηρεηξήζεσλ ζε ζέκαηα Marketing, Δπηθνηλσλίαο, Γηαθήκηζεο. Πηπρηνύρνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, ΑΣΟΕΕ, Diploma in Marketing-Management, Central London College. ΢ΚΑΛΣ΢Ζ΢ ΚΧΝ΢ΣΑΝΣΗΝΟ΢ Δηζεγεηήο Γηνίθεζεο Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ, Logistics Management, Master Of Science In Logistics Management, Florida Institute Of Technology Fit, Uk, Πηπρηνύρνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, Πανεπιστήμιο Πειραιά. ΢ΚΛΑΒΟ΢ ΑΝΣΧΝΖ΢ Δηζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο, Δηδηθόο Πιεξνθνξηθήο Με Πνιπκέζα. Bsc in Computer Science, University Of Portsmouth, U.K, Diploma in Mathematical and Statistical Methods, University Of Portsmouth, UK. ΣΕΔΛΔΠΖ΢ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ΢ Δηζεγεηήο Αζθάιεηαο Software & Hardware, Γίθηπα, Σερληθόο Computers & Γηθηύσλ, Πηπρηνύρνο Μεραληθόο Ζ/Τ ΢πζηεκάησλ, Σκήκα Ζιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηηθώλ ΢ύζηεκα, ΤΕΙ Πειραιά. ΥΡΤ΢ΑΓΖ΢ ΓΖΜΖΣΡΗΟ΢ Δηζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο, ΢ρεδηαζηηθώλ Πξνγξακκάησλ θαη δεκηνπξγίαο Web Site, Πηπρηνύρνο Πξνγξακκαηηζηήο - Αλαιπηήο. ΦΗΜΟΤΛΖ΢ ΓΖΜΖΣΡΗΟ΢ Καζεγεηήο Marketing Management, Compliance & Integrity, Business Administration, Sarasota College, Florida, BA in Marketing Management, Schiller University, London Diploma in Services Marketing, Greenwich College, London.

5


΢ΤΝΔΡΓΑΕΟΜΔΝΔ΢ ΔΣΑΗΡΗΔ΢ Ζ παξνπζία ηνπ FUTURE BUSINESS SCHOOL ζην ρώξν ηεο εθπαίδεπζεο θαη ε επηηπρήο πνξεία ηνπ απνδεηθλύεηαη θαζεκεξηλά, ηόζν από ηνπο απόθνηηνύο καο πνπ ζηαδηνδξνκνύλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, όζν θαη από ηηο ζπλεξγαζίεο καο κε εηαηξίεο θαη νξγαληζκνύο πνπ καο εκπηζηεύηεθαλ ηελ εθπαίδεπζε ησλ ζηειερώλ ηνπο. Αλαθέξνπκε ελδεηθηηθά:

ALDEMAR ΑΥΔΣΔ HOTEL

ANTENNA INTERNET Α.Δ

BARILLA AE

BAYER ΔΛΛΑ΢ ΑΒΔΔ

CΤΣΑ ΔΛΛΑ΢ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΖ A.E.

ERNST & YOUNG ΔΛΛΑ΢ (ΟΡΚΧΣΟΗ ΛΟΓΗ΢ΣΔ΢ Α.Δ.)

EVEREST S.A.

FACAD'ORO AE

FAIRSKY SHIPPING AND TRADING

FOLLI FOLLIE Α.Β.Δ.Δ

FOURLIS TRADE A.E.B.E.

GOODYS ΠΔΡΗ΢ΣΔΡΗΟΤ

GRECOTEL S.A.

HEAVEN MUSIC A.E.

HELLAS ON LINE Α.Δ.

KONICA MINOLTA ΔΛΛΑ΢ Α.Δ.

KORRES A.E.

KTEO HELLAS A.E.

LAVIPHARM S.A.

MAGNA EVENTS A.E.

MODA BAGNO ΑΔ

NEWSPHONE HELLAS S.A

PLUS MEDICA A.E.

POLLEN ΓΗΑΦΖΜΗ΢ΣΗΚΖ ΑΔ

V + O COMMUNICATION A.E.

6


WÜRTH HELLAS S.Α.

Α.Γ ΠΔΣΕΔΣΑΚΗ΢ Α.Δ.

ΑΠΟΛΛΧΝΗΟΝ Α.Β.Δ.Δ.

ΑΡΥΖ ΢ΤΝΣΟΝΗ΢ΜΟΤ ΠΣΖ΢ΔΧΝ

ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣRΟ Α.Δ. ΔΣΑΗΡΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ΢

ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ.

ΓΗΧΣΖ΢ Α.Δ.

ΓΔΛΣΑ Α.Δ.

ΓΔ΢ΦΑ Α.Δ.

ΔΗ΢ΑΓΧΓΑΗ ΜΑΤΡΗΚΟ΢ Α.Δ.

ΔΛΓΔΚΑ Α.Δ.

ΔΛΗΝΟΗΛ Α.Δ.

ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ.

ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΥΡΖΜΑΣΗ΢ΣΖΡΗΑ Α.Δ.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Α.Δ.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΚΟΝ΢ΔΡΒΧΝ Α.Δ. «ΚΤΚΝΟ΢»

ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΚΑΕΗΝΟ ΠΑΡΝΖΘΑ΢ Α.Δ.

ΔΛΛΖΝΗΚΟ΢ ΝΖΟΓΝΧΜΧΝ Α.Δ.

ΔΜΠΟΡΗΚΖ CREDICOM ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.

ΔΤΓΑΠ Α.Δ.

ΔΤΡΧΚΛΗΝΗΚΖ ΑΘΖΝΧΝ

ΗΑ΢Χ GENERAL

ΚΑΣΑ΢ΣΖΜΑΣΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΖΣΧΝ ΔΗΓΧΝ Α.Δ.

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΖΦΖ΢ ΝΟ΢ΖΜΑΣΧΝ

ΚΟ΢ΜΖΜΑΣΟΠΟΗΨΑ ΕΟΛΧΣΑ΢ Α.Δ.

ΛΖΣΧ Α.Δ.

ΜΑΡΗΝΟΠΟΤΛΟ΢ ΔΣΑΗΡΗΑ΢ Α.Δ.Δ. (STARBUCKS)

ΝΖΡΔΤ΢ ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ΢ Α.Δ.

ΝΗΚ. Η. ΘΔΟΥΑΡΑΚΖ΢ Α.Δ.

ΟΣΔ Τπεξεζίεο Δπελδύζεωλ Α.Δ.

ΠΑΠΑΔΛΛΖΝΑ΢ Α.Δ.Β.Δ.

ΠΑΠΑ΢ΣΡΑΣΟ΢ Α.Β.Δ.΢.

7


΢ΦΑΚΗΑΝΑΚΖ΢ Α.Δ.Β.Δ.

ΣΡΑΜ Α.Δ.

ΣΡΑΠΔΕΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΖ΢ ΔΛΛΑΓΟ΢

ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ΢ ΔΛΛΑΓΟ΢

Σ΢ΑΚΗΡΖ΢ ΜΑΛΛΑ΢ Α.Δ.

ΤΗΟΗ Υ.ΚΑΣ΢ΔΛΖ Α.Β.Δ.Δ.

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΔΧΡΓΗΑ΢, ΦΤ΢ΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΚΤΠΡΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗ΢ΜΟΤ

ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΑΘΛΖΣΗ΢ΜΟΤ

ΦΑΜΑΡ Α.Δ.

ΦΗΛΗΠΠΟ΢ ΝΑΚΑ΢ Α.Δ.

Υ. Κ. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟ΢ ΔΚΓΟ΢ΔΗ΢ Α.Δ

Υ.ΡΟΚΑ΢ Α.Δ.Β.Δ.

ΥΑΛΤΒΟΤΡΓΗΚΖ ΑΔ

ΥΑΛΤΦ ΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ Α.Δ.

ΥΡΧΣΔΥ Α.Δ.

ΦΤΓΔΗΑ ΔΤΡΧΠΖ΢ Α.Δ.

8


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΢ΠΟΤΓΧΝ Σν Future Business School, αθνινπζώληαο δηεζλή πξόηππα, παξαθνινπζεί ηηο ηξέρνπζεο εμειίμεηο ηεο γλώζεο θαη ηεο ηερλνινγίαο θαη πξνζαλαηνιίδεη ηα πξνγξάκκαηά ηνπ ζηηο δηαξθώο κεηαβαιιόκελεο αλάγθεο ηεο αγνξάο. Δηδηθέο νκάδεο επηζηεκόλσλ ζπλεξγαηώλ, πνπ πξνέξρνληαη από ηνλ αθαδεκατθό θαη ηνλ επηρεηξεζηαθό ηνκέα, κειεηνύλ θαη αλαιύνπλ ηηο ζύγρξνλεο αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη ζρεδηάδνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή ύιε γηα θάζε πξόγξακκα ζπνπδώλ. Πξνζθέξεη εμεηδηθεπκέλα πξνγξάκκαηα εηήζηαο θαη δηεηνύο δηάξθεηαο, ζηηο εηδηθόηεηεο Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ, Marketing, Γεκόζηεο ΢ρέζεηο, Logistics, Λνγηζηηθή, Γξακκαηέσλ Γηνίθεζεο, Πιεξνθνξηθή, Web Design & Development, Γξαθηζηηθή, Internet Marketing, Social Media Marketing, Σερληθόο Τπνινγηζηώλ & Γηθηύσλ.

DIPLOMAS 

Business Administration

Marketing

Marketing Management

Public Relations

Executive Secretary

Logistics

Accounting

Web Design & Development

Computer Graphics Applications

Internet Marketing

Web Design & Internet Marketing

Social Media & Internet Marketing

Web Design & Computer Graphics

Computer Science – Computer Engineering

9


΢ΔΜΗΝΑΡΗΑ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΔΠΗΜΟΡΦΧ΢Ζ΢ Σν Future Business School δξαζηεξηνπνηείηαη θαη ζην ρώξν ηεο ηαρύξπζκεο θαηάξηηζεο θαη επαγγεικαηηθήο επηκόξθσζεο, πξνζθέξνληαο πνηνηηθά, εμεηδηθεπκέλα επαγγεικαηηθά ζεκηλάξηα ζε πνιινύο ηνκείο θαη εηδηθόηεηεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Σα ζεκηλάξηα πξνγξάκκαηα επηκόξθσζεο απεπζύλνληαη ζε θάζε ελδηαθεξόκελν, νπνηαζδήπνηε ειηθίαο ή ηδηόηεηαο (ζπνπδαζηέο, θνηηεηέο, απόθνηηνπο Λπθείνπ, πηπρηνύρνπο ΑΔΗ - ΣΔΗ, άλεξγνπο, εξγαδόκελνπο, ζηειέρε επηρεηξήζεσλ, επηρεηξεκαηίεο, επαγγεικαηίεο θ.ι.π.).

΢εκηλάξηα Πιεξνθνξηθήο – Web design WINDOWS – OFFICE Windows - Υξήζε Ζ/Τ θαη δηαρείξηζε αξρείσλ Δπεμεξγαζία Κεηκέλνπ κε ην ην MS Word Δπεμεξγαζία Τπνινγηζηηθώλ Φύιισλ κε ην MS Excel Τπεξεζίεο Γηαδηθηύνπ (Internet - Email) Γηαρείξηζεο Βάζεσλ Γεδνκέλσλ κε ηελ MS Access Δπεμεξγαζία Παξνπζηάζεσλ κε ην MS PowerPoint Πιεξνθνξηθή ECDL 4 ( Windows, MS Word, MS Excel, Internet) Πιεξνθνξηθή ECDL 7(Windows, MS Word, MS Excel, Internet, Access, Power Point, Βαζηθέο Γλώζεηο) Microsoft Publisher MS Project WEB DESIGN & DEVELOPMENT ΢εκηλάξην WEB DESIGN – Αλάπηπμε Ηζηνζειίδσλ κε ην Dreamweaver ΢εκηλάξην WEB DESIGN – Αλάπηπμε Ηζηνζειίδσλ κε ην Dreamweaver - Advanced ΢εκηλάξην WEB DESIGN – Αλάπηπμε ΢ύγρξνλσλ Ηζηνρώξσλ κε πξνρσξεκέλε ρξήζε CSS & Javascript ΢εκηλάξην MULTIMEDIA – Γεκηνπξγία Animation γηα ην Ίληεξλεη κε ην Flash ΢εκηλάξην Joomla! ΢εκηλάξην Φηηάμε ην Γηθό ζνπ e-Shop ΢εκηλάξην Html, Css & Java Script ΢εκηλάξην Web Design - Flash, Dreamweaver, CSS, Javascript, Joomla! ΢εκηλάξην Web Design - Αλάπηπμε Γπλακηθώλ Ηζηνζειίδσλ κε PHP θαη MySQL ΢εκηλάξην Web Design - Αλάπηπμε Γπλακηθώλ θαη Γηαδξαζηηθώλ Ηζηνζειίδσλ κε PHP θαη AJAX - Level 2 Advance ΢εκηλάξην Αλάπηπμε ΢ειίδσλ ζην Facebook κε iFrame Applications ΢εκηλάξην Δθαξκνγώλ γηα Κηλεηέο ΢πζθεπέο (Web Mobile Sites & Applications) GRAPHICS DESIGN ΢εκηλάξην Adobe Photoshop ΢εκηλάξην Adobe In Design ΢εκηλάξην Adobe Illustrator ΢εκηλάξην Corel Draw ΢εκηλάξην 2D & 3D Αutocad

10


NETWORKS Αξρηηεθηνληθή Τπνινγηζηώλ Γίθηπα Σερληθόο Γηθηύσλ Σερληθόο Αζθάιεηαο Γηθηύσλ

΢εκηλάξηα Internet Marketing INTERNET MARKETING Βειηηζηνπνίεζε Ηζηνζειίδσλ ζηηο Μεραλέο Αλαδήηεζεο (SEO) Social Media Strategy θαη ε Γηαθήκηζε ζην Internet Google AdWords θαη Γηαρείξηζε Γηαθεκηζηηθήο Κακπάληαο E-mail Marketing: Δξγαιεία θαη Σερληθέο Γηαθεκηζηηθήο Πξνβνιήο κε e-mail Google Analytics θαη απνηειεζκαηηθόηεξε αλάπηπμε Website Internet Marketing Σα εξγαιεία ηνπ WEB 2.0 ζην ζύγρξνλν marketing Αμηνπνηήζηε ην Facebook θαη ην Twitter γηα απνηειεζκαηηθόηεξν marketing Δθκεηαιιεπηείηε ην Google+ θαη ηηο λέεο δπλαηόηεηεο ηνπ YouTube Αλαθαιύςηε ηηο «κεγάιεο» δπλαηόηεηεο ζηα «κηθξά» Social Media Social Media Ads and Statistics Professional Internet Marketing Social Media Marketing

΢εκηλάξηα Γηνίθεζεο BUSINESS ADMINISTRATION - MANAGEMENT ΢εκηλάξην Change Management ΢εκηλάξην Coaching ΢εκηλάξην Crisis Management ΢εκηλάξην Γηαπξαγκαηεύζεηο κε Πξνκεζεπηέο ΢εκηλάξην Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηόηεηαο ΢εκηλάξην Γηνίθεζε Πξνζσπηθνύ ΢εκηλάξην Management ΢εκηλάξην ΢ηξαηεγηθή Δπηρεηξήζεσλ ΢εκηλάξην Project Management ΢εκηλάξην Γενληνινγία θαη Απηνδηαρείξηζε ζην Υώξν Δξγαζίαο ΢εκηλάξην Σερληθέο ΢πλέληεπμεο Πξόζιεςεο & ΢ύληαμεο Βηνγξαθηθνύ ΢εκηλάξην Aλάπηπμε Δπαγγεικαηηθώλ Γεμηνηήησλ Δπηθνηλσληαθέο δεμηόηεηεο Σερληθέο δηαπξαγκαηεύζεσλ Σερληθέο Παξνπζηάζεσλ (Presentation Skills) Γηαρείξηζε Υξόλνπ (Time Management) Γηαρείξηζε Άγρνπο (Stress Management) Γεμηόηεηεο νκαδηθήο εξγαζίαο θαη ζπκπεξηθνξάο (Teamworking skills)

11


Γηαρείξηζε ΢πγθξνύζεσλ (conflict management) ΢εκηλάξην Αμηνιόγεζε ΢πζηήκαηνο Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ ADMINISTRATION SUPPORT ΢εκηλάξην Δμππεξέηεζε Πειαηώλ ΢εκηλάξην Γξακκαηέαο Γηνίθεζεο ΢εκηλάξην Απνηειεζκαηηθή Δμππεξέηεζε πειαηώλ ΢εκηλάξην Οξγάλσζε Γξαθείνπ θαη Αιιεινγξαθία ΢εκηλάξην Δμππεξέηεζε Πειαηώλ - Γξακκαηεηαθή Τπνζηήξημε ΢εκηλάξην Δμππεξέηεζε Πειαηώλ γηα Σερληθνύο MARKETING ΢εκηλάξην Γηαθήκηζε ΢εκηλάξην Marketing ΢εκηλάξην Έξεπλα Αγνξάο ΢εκηλάξην Πσιήζεηο ΢εκηλάξην ΢πκπεξηθνξά Καηαλαισηή ΢εκηλάξην Σερληθέο Πσιήζεσλ & Marketing ΢εκηλάξην Advanced Σερληθέο Πσιήζεσλ ΢εκηλάξην Βe Α Βusiness Partner With Your Customer ΢εκηλάξην Γηεθδίθεζε Οηθνλνκηθώλ Δθθξεκνηήησλ θαη Δίζπξαμε Υξεκαηηθώλ Απαηηήζεσλ PUBLIC RELATIONS - COMMUNICATION ΢εκηλάξην Πξνζσπηθέο Γεκόζηεο ΢ρέζεηο ΢εκηλάξην Event Management ΢εκηλάξην Σερληθέο Γξαπηνύ θαη Πξνθνξηθνύ ιόγνπ ΢εκηλάξην Ζ Γιώζζα ηνπ ΢ώκαηνο ΢εκηλάξην Presentation Skills ΢εκηλάξην Σερληθέο γηα Απνηειεζκαηηθή Δπηθνηλσλία ΢εκηλάξην Γεκόζηεο ΢ρέζεηο ΢εκηλάξην Σερληθέο Δπηθνηλσλίαο ΢εκηλάξην Δλδνεηαηξηθή Δπηθνηλσλία ΢εκηλάξην Γιώζζα ΢ώκαηνο & Γηαπξνζσπηθέο ΢ρέζεηο ΢εκηλάξην Δπαγγεικαηηθή Δπηθνηλσλία

12


΢εκηλάξηα Λνγηζηηθήο θαη Οηθνλνκίαο ACCOUNTING ΢εκηλάξην Φνξνινγία Φπζηθώλ θαη Ννκηθώλ Πξνζώπσλ ΢εκηλάξην Μηζζνδνζία - Δξγαηηθά - Αζθαιηζηηθά ΢εκηλάξην Μεραλνγξαθεκέλε Λνγηζηηθή ERP SOFTONE ΢εκηλάξην Μεραλνγξαθεκέλε Λνγηζηηθή (Γεληθή Λνγηζηηθή, Φνξνινγία Δηαηξηώλ, SOFTONE ERP) ΢εκηλάξην Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξόηππα ΢εκηλάξην Γηνηθεηηθή Λνγηζηηθή ΢εκηλάξην EUROFASMA ΢εκηλάξην Κνζηνιόγεζε ΢εκηλάξην Αλαιπηηθή Λνγηζηηθή ΢εκηλάξην Γεληθή Λνγηζηηθή ΢εκηλάξην Φνξνινγηθή Ννκνζεζία & Γηνηθεηηθή Λνγηζηηθή ΢εκηλάξην Δξγαηηθά - Αζθαιηζηηθά θαη νη Νέεο Αιιαγέο FINANCE ΢εκηλάξην Οηθνλνκηθά γηα κε Οηθνλνκηθνύο LOGISTICS ΢εκηλάξην Οξγάλσζε ΢ύγρξνλεο Απνζήθεο ΢εκηλάξην Γηαλνκέο - Μεηαθνξέο ΢εκηλάξην Καλάιηα Γηαλνκώλ ΢εκηλάξην Πξνκήζεηεο ΢εκηλάξην ΢πζηήκαηα Διέγρνπ θαη Πξόβιεςεο Απνζεκάησλ ΢εκηλάξην Logistics Management ΢εκηλάξην Γηαρείξηζε Απνζεκάησλ ΢εκηλάξην Operation Management (Γηνίθεζε Παξαγσγήο)

΢εκηλάξηα Φπρνινγίαο PSYCHOLOGY Δγώ θαη ν Δαπηόο κνπ - Ζ θαιύηεξε ΢πκκαρία γηα ηελ Πξαγκαηηθή Δπηπρία ΢εκηλάξην Παξαγσγηθή Γηαρείξηζε Άγρνπο θαη Θπκνύ ΢εκηλάξην Σνικώληαο ηελ Αιιαγή ζηελ Εσή καο ΢εκηλάξην Παηδί θαη Γνλείο: Υηίδνληαο κηα νπζηαζηηθή ζρέζε. ΢εκηλάξην ΢πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ΢εκηλάξην Δξγαζηαθή Κόπσζε ΢εκηλάξην Ζ Γύλακε ηεο Πεηζνύο ΢εκηλάξην ΢ρέζεηο ησλ δύν Φύιισλ ΢εκηλάξην Αγαπήζηε ηνλ Δαπηό ζαο ΢εκηλάξην Αζθήζεηο Απηνπεπνίζεζεο γηα λα αιιάμεηε ηε δσή ζαο ΢εκηλάξην από ηελ Δξγαζία ζηελ Αλεξγία ΢εκηλάξην Κάλε Μηα Νέα Αξρή Σώξα

13


Πξνγξάκκαηα μέλωλ γιωζζώλ γηα ελήιηθνπο Σν FUTURE BUSINESS SCHOOL αλαιακβάλεη ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ θαη ζηειερώλ εηαηξηώλ ζηελ Αγγιηθή θαη Γαιιηθή γιώζζα. Σα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα δηδαζθαιίαο Αγγιηθήο θαη Γαιιηθήο γιώζζαο απεπζύλνληαη ζε ελήιηθεο, εξγαδόκελνπο θαη ζηειέρε εηαηξηώλ πνπ επηζπκνύλ:   

  

Να εμνηθεησζνύλ ζε ζύληνκν ρξόλν κε ηε γιώζζα ζηνλ πξνθνξηθό θαη γξαπηό ιόγν Να αλαπηύμνπλ ηόζν ηηο αθνπζηηθέο ηνπο δεμηόηεηεο όζν θαη ηηο ηθαλόηεηεο θαηαλόεζεο ηεο γιώζζαο, όπσο απηή ρξεζηκνπνηείηαη ζηνλ θαζεκεξηλό ιόγν Να εκπινπηίζνπλ ηηο γισζζηθέο γλώζεηο ηνπο ζηνλ επαγγεικαηηθό ηνκέα, ώζηε λα αληαπνθξηζνύλ απνηειεζκαηηθά ζηελ θαζεκεξηλή ξνή ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηόηεηαο. Να απνθηήζνπλ εμεηδηθεπκέλε νξνινγία Να απνβάιινπλ ην θόβν ηεο απνηπρίαο - ληξνπήο. Να εληζρύζνπλ ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπο ζηελ νκηιία

΢ΣΟΥΟ΢ ΜΑ΢ είλαη λα πξνζθέξνπκε ην θαηάιιειν πξόγξακκα καζεκάησλ ην νπνίν λα αληαπνθξίλεηαη πιήξσο ζηηο αλάγθεο θαη ηηο απαηηήζεηο ηόζν ησλ ζηειερώλ όζν θαη ησλ επηρεηξήζεσλ. ΠΑΡΔΥΟΤΜΔ: Δληνπηζκό θαη αλάιπζε αλαγθώλ, θαζνξηζκό επηπέδνπ γλώζεσλ ζπκκεηερόλησλ (entry test), ζρεδηαζκό θαη εθαξκνγή θαηάιιεινπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο, επέιηθηα πξνγξάκκαηα, ζύγρξνλε κεζνδνινγία δηδαζθαιίαο γηα ελήιηθεο. ΑΡΗ΢ΣΟΗ ΚΑΘΖΓΖΣΔ΢ Σα καζήκαηα πξαγκαηνπνηνύληαη από έκπεηξνπο θαζεγεηέο νη νπνίνη δηαζέηνπλ Παλεπηζηεκηαθή θαηάξηηζε θαη πνιπεηή εκπεηξία ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΓΗΓΑ΢ΚΑΛΗΑ΢ ΓΗΑ ΔΝΖΛΗΚΟΤ΢ Ζ κεζνδνινγία δηδαζθαιίαο είλαη πξνζαξκνζκέλε ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ησλ ελειίθσλ πνπ έρνπλ πεξηνξηζκέλν ειεύζεξν ρξόλν γηα κειέηε. Σα καζήκαηα ζπλδπάδνπλ ζσζηή πξνθνξά, θαηαλόεζε θαη εξκελεία ηνπ γξαπηνύ ιόγνπ, γξακκαηηθή θαη εκπινπηηζκέλν ιεμηιόγην. ΟΦΔΛΖ · Γξήγνξε εθκάζεζε θαη εμνηθείσζε κε ηε γιώζζα γξαπηά θαη πξνθνξηθά · Ηθαλόηεηα νκηιίαο κε επθνιία, ζσζηή πξνθνξά θαη ηόλν θσλήο · Κίλεηξν γηα επαγγεικαηηθή εμέιημε · Δλίζρπζε Απηνπεπνίζεζεο θαη απηνεθηίκεζεο · Απόθηεζε ζάξξνπο ζηελ νκηιία · Δπηηπρήο ζπκκεηνρή ζε εμεηάζεηο απόθηεζεο πηζηνπνηεηηθώλ γισζζνκάζεηαο

14


Πξνγξάκκαηα Πηζηνπνίεζεο ECDL To Future Business School δηνξγαλώλεη ζεκηλάξηα γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηηο εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο ECDL PROGRESS, CORE & EXPERT. Σν ΔCDL (EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE), είλαη ην αλαγλσξηζκέλν Πξόγξακκα Πηζηνπνίεζεο, ην νπνίν αθνινπζώληαο ηηο ίδηεο πξνδηαγξαθέο ζε νιόθιεξν ηνλ θόζκν, πηζηνπνηεί γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο ζηε ρξήζε ησλ Τπνινγηζηώλ ζε εηζαγσγηθό, βαζηθό, πξνρσξεκέλν θαη εμεηδηθεπκέλν επίπεδν. Δίλαη ην κόλν πξόγξακκα πηζηνπνίεζεο πνπ έρεη ζεζκνζεηεζεί από ηνπο επηζηήκνλεο Πιεξνθνξηθήο ηεο Δπξώπεο (CEPIS). Πξνάγεηαη από έλα Γηεζλή Οξγαληζκό κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα θαη απνιακβάλεη ππνζηήξημε από δηεζλείο ελώζεηο επηζηεκόλσλ πιεξνθνξηθήο, θνξείο θαη θπβεξλήζεηο. Έρεη παγθόζκηα ηζρύ θαη αλαγλσξηζηκόηεηα θαη από ην Διιεληθό Γεκόζην. ΒΑ΢ΗΚΟ ΔΠΗΠΔΓΟ ECDL Core θαη Progress Απεπζύλεηαη : ΢ε όζνπο επηζπκνύλ λα απνθηήζνπλ πηζηνπνίεζε ζε γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο πιεξνθνξηθήο ζηηο ελόηεηεο ΒΑ΢ΗΚΔ΢ ΔΝΝΟΗΔ΢, WINDOWS, WORD, EXCEL, ACCESS, POWER POINT & INTERNET. ΠΡΟΥΧΡΖΜΔΝΟ ΔΠΗΠΔΓΟ ECDL Expert Απεπζύλεηαη : ΢ε όζνπο επηζπκνύλ λα απνθηήζνπλ πηζηνπνίεζε ζε πξνρσξεκέλεο γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο πιεξνθνξηθήο ζηηο ελόηεηεο WORD, EXCEL, ACCESS & POWER POINT.

SOFTONE ERP To Future Business School δηνξγαλώλεη ζεκηλάξηα Λνγηζηηθήο θαη κε ηελ νινθιήξσζε ηεο θνίηεζεο παξέρεηαη πηζηνπνίεζε από ηελ εηαηξία SOFTONE.

15


Πξνγξάκκαηα κε θνίηεζε από απόζηαζε (Distance Learning) Σν FUTURE BUSINESS SCHOOL, αλαγλσξίδνληαο ηηο νινέλα απμαλόκελεο απαηηήζεηο ηεο επνρήο καο γηα ζπλερή επηκόξθσζε, ηελ πξαγκαηηθόηεηα ηεο απνπζίαο ειεύζεξνπ ρξόλνπ γηα ηνπο πεξηζζόηεξνπο αλζξώπνπο, ζρεδίαζε, νξγάλσζε θαη πινπνηεί πξνγξάκκαηα "ζπνπδώλ από απόζηαζε" (distance learning). Σα πξνγξάκκαηα απηά εθηείλνληαη ζε έλα επξύ θάζκα γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ θαη κπνξνύλ λα ηα παξαθνινπζήζνπλ ηόζν θάηνηθνη ηεο Αηηηθήο, όζν θαη θάηνηθνη ηεο επαξρίαο, αλεμαξηήηνπ ειηθίαο θαη κνξθσηηθνύ επηπέδνπ. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΓΗΓΑ΢ΚΑΛΗΑ΢ Ζ παξαθνινύζεζε ησλ πξνγξακκάησλ κε ηελ κνξθή ηνπ distance learning, πεξηιακβάλεη: 1. Σελ απνζηνιή ζεκεηώζεσλ ησλ καζεκάησλ, καδί κε ηελ αληίζηνηρε βηβιηνγξαθία. Σν πιηθό θάζε καζήκαηνο νξγαλώλεηαη από έκπεηξνπο θαζεγεηέο κε πνιπεηή δηδαθηηθή δξαζηεξηόηεηα θαη εξγαζηαθή εκπεηξία. 2. Σελ αλάζεζε εξγαζηώλ κε αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εθπόλεζή ηνπο θαη ηελ πξνηεηλόκελε βηβιηνγξαθία. 3. Σελ απνζηνιή νδεγηώλ γηα ηε κειέηε ησλ εξγαζηώλ, ηα θξηηήξηα αμηνιόγεζεο, ηηο ώξεο επηθνηλσλίαο κε ηνλ αξκόδην θαζεγεηή γηα ηελ επίιπζε απνξηώλ θαη ηελ παξνρή δηεπθξηλίζεσλ. 4. Σα ζρόιηα θαη ηηο δηνξζώζεηο επί ησλ εξγαζηώλ. 5. Δπηθνηλσλία - ππνζηήξημε: Οη ζπνπδαζηέο κπνξνύλ λα επηθνηλσλνύλ ηειεθσληθά κε ηνπο θαζεγεηέο, ή κέζσ ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο. 6. Δπίζεο παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα ζπλαληήζεσλ ζε ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ θνιεγίνπ ΢ηε δηάξθεηα ησλ ζπλαληήζεσλ ν θαζεγεηήο ζα ιύλεη ηπρόλ απνξίεο ηνπ ζπνπδαζηή, ζα ηνπ παξέρεη νδεγίεο γηα απνδνηηθόηεξε κειέηε θαη γηα ηελ εθπόλεζε ησλ εξγαζηώλ ηνπ, θαζώο επίζεο θαη θαζνδήγεζε γηα επηηπρέο απνηέιεζκα ζηηο ηειηθέο εμεηάζεηο. 7. Σε ζπκκεηνρή ζηηο ηειηθέο εμεηάζεηο ησλ καζεκάησλ (πξναηξεηηθή). 8. Σελ εθπόλεζε δηπισκαηηθήο εξγαζίαο (κόλν γηα ηα Αθαδεκατθά πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ) .

16

PROFILE FUTUREBS JUNE 2012  
PROFILE FUTUREBS JUNE 2012  

PROFILE FUTUREBS JUNE 2012

Advertisement