Page 1

Project

University: SEE UNIVERSITY CST Faculty

Department: Communication Technologies and Computer Sciences

Course: Software project management

SEEU December 2007 1


Project Title: DVD Club - “ Hollywood”

SOFTWARE ENGINEERING – PROJECT Name

Surname

ID

Project Stage responsible

Project Leader

1

Ismet

Sela

108638

CHAPTER 4

2

Fitim

Osmani

108592

CHAPTER 5

3

Besir

Aliti

109279

CHAPTER 2 & 3

4

Armend

Ibraimi

108593

CHAPTER Intro & 5

5

Imet

Miftari

109622

CHAPTER 1

Student: Imet Miftari ID: 109622

Student: Armend Ibraimi ID: 108593

Student: Fitim Osmani ID: 108592

Student: Besir Aliti ID: 109279

Student: Ismet Sela ID: 108638

Professor Signature: _________________

2


Sofware Project Management

DVD Club “Hollywood”

Deklaratë për origjinalitetin e punimit Përvec në ato pjesë në të cilët në mënyrë eksplicite kemi deklaruar në të kundërt, ky projekt është punë personale e anetareve te timit dhe nuk kemi plagijazuar asnjë pjesë të tij. Gjithashtu konfirmojme se nuk është dorëzuar në asnjë formë ose vëllim më pare në ndonjë menyre per note ose kredit poena ne ndonje lende tjeter. -------------------------------------------------Nënshkrimi i te gjithe Studenteve

----------------Data

Izjava za originalnost na trudot Osven vo onie delovi vo koi toa e eksplicitno deklarirano vo sprotivnost, ovoj proekt e celosno sraboten od strana na rabotnata grupa i nemame plagijarizirano nieden del od nego. Istotaka izjavuvame deka ne e predaden dosega vo niedna forma ili del pod nieden drug predmet za ocenka, ili kredit poeni. -------------------------------------------------------------Potpis na site studenti

--------------------Datum

Acknowledgement I would like to thank ... Also especially thanks to …

Tetovë ©2007

à

3


Sofware Project Management

DVD Club “Hollywood”

Table of Contents: o Project Proposal.........................................................5 o Domain..............................................................5 o Abstract..............................................................5 o Objectives...........................................................5 o Meetings............................................................5 o Outcomes............................................................6 o Chapter 1...................................................................8 o Chapter 2..................................................................12 o Chapter 3..................................................................14 o Chapter 4..................................................................18 o Chapter 5..................................................................24

Tetovë ©2007

à

4


Sofware Project Management

DVD Club “Hollywood”

DOMAIN Ky projekt eshte I emruar si DVD-club. ABSTRACT Projekti ne te cilin do te punojme do te perfshij pershkrimin dhe analizen e nje programi softwerik I cili I dedikohet nje dvd klubi. Nga kjo rrjedh se ky software eshte I tipit needs oriented. Objectives Software I cili i permbush nevojat per mirmabajtjen e data base-it ne dvd klubin. Sic shihet qart qellimet per krijimet e ketij software jane te orientauara drejt zgjidhjes se nevojave te perdoruesit. Meetings Grupi yne, para fillimit te zhvillimit te projektit dhe para vendosjes se cfare projekti do te marrim persiper per te bere, kemi bere disa takime me date 15.10.2007. Ne takimin e pare, si ceshtje kryesore qe kemi diskutuar ka qene si detyre qe cdo anetar te sjell nje mendim ne lidhje me ate se cfare projekti do te punojme. Takimi I dyte 18.10.2007: Ne takimin e dyte kemi rene dakord I tere grupi se nga te gjithe idete tona, ide me e mire ishte te zhvillonim nje softver I cili do te plotesoj nevojat e nje dvd klubi (needs oriented), poashtu ne kete takim eshte bere edhe ndarja e punes per krijimin e ketij projekti. Takimi I trete 24.10.2007: Ne takimin e trete eshte diskutuar rreth konfirmimit te dizajnit. Dmth. Kemi vendosur se cfare dizajni do te perdorim ne te ky projekt. Si detyre e ardhshme ngeli te shkruhen specifikemet e programit. Takimi I katert 29.10.2007: Ne kete takim eshte diskutuar rreth ceshtjes se specifikimeve te programit. Si detyre e ardhshme ngeli krijimi i databazes. Takimi I peste 6.11.2007: Gjate ketij takimi eshte diskutuar rreth krijimit te databazes dhe ngelet si detyre e ardhshme ceshtja e programimit. Takimi i gjashte 17.11.2007: Megjersisht eshte bere fjale per kodin e softwerit dhe menyren e programimit. Takimi i shtate 22.11.2007: Ne takimin e shtate eshte bere testimi nga ana e grupit punues, pas se ciles eshte vendosur te behet evaluimi i sistemit me shfrytezuesit. Takimi i tete 30.11.2007: Ne takimin e tete eshte bere fjale per evaluimin e sistemit duke perfshire mundesite e permiresimimeve te mundshme. Si detyre e ardhshme ne kete takim eshte dhene te behet trajnimi i stafit i cili do ta perdore kete softwer.

Tetovë ©2007

à

5


Sofware Project Management

DVD Club “Hollywood”

Takimi i nente 8.12.2007: Pasi stafi eshte trajnuar, eshte vendosur te diskutohet rreth perparesive dhe mangesive te perdorimit te ketij sistemi duke u bazuar ne opinionin e perdoruesve te ketij softveri. Si detyre e ardhsme ishte te behet organizimi per implementimin final te ketij softveri. Takimi i dhjete 13.12.2007: Ky takim perfaqesonte edhe takimin e fundit te grupit punues ku u diskutua rreth sukseseve te mundshme qe do arrinte ky projekt, duke perfshire perhapjen e mundshme te ketij sofveri, i cili ne te ardhmen mund te kete edhe perdorim me te gjere, pra ne me shume dvd klube.

OUTCOMES Pasi te kryhet implementimi i ketij softveri, rezultatet pozitive qe presim ti perkasin ketij softveri mund te perfshihen me keto pika: • • •

Perhapja e gjere e softverit Funksionaliteti i avancuar Autoriteti i krijuesve - brand

Description This project is intended for practicing hands on approach in initiating successful software development projects, by formally introducing management skills and techniques to enable the student to overcome challenges associated with software projects and to successfully lead such projects and programs in today's complex systems environment. This is a team project. You are expected to be in constant communication with your fellow team members. Teams will be composed of 5 members each. The project has been given the go-ahead and you now have to produce a project plan (based on a possibly revised estimate). Below are some headings for a project plan as template for you to use. It is not complete so you will need to add to it where appropriate. At the very least PERT and Gantt charts should be handed in. You will need to present your finished project as group presentation for the class. The presentation is to be given in class. When you have chosen your topic check with me that it is suitable. You should check your topic with me before proceeding too far. If you are having difficult in finding a topic come to see me.

Tetovë ©2007

à

6


Sofware Project Management

DVD Club “Hollywood”

You must decide who you are going to work and create your teams by week 2 so that a date can be assigned for you. All projects are due week 9. Project plan outline 1. Introduction, Problem statement and Breaking Down the Project Activities Purpose of plan Project scope & objectives Briefly describe the project domain and its context. Define the Problem: statement of the problems to be solved. Technical issues: concept, requirements, implementation, testing & delivery People issues: issues related to management, leadership, teamwork, personnel, and stakeholders. Schedule Project work breakdown structures Timeline chart (Gantt chart) 2. Choosing Software Life Cycle and Managing the Project organization Software Life-Cycle details Project Management and organization Team structure and roles and obligations Management reporting 3. Developing project plan (diagrams) Planning Techniques used Draw diagrams and calculate estimations 4. Budgeting and Risk Management Assessment Budgeting estimation techniques Data used for estimates Estimates of effort cost and duration Discussion of risks to be managed Risk management plan for each risk Risk mitigation Risk monitoring Risk management and contingency plans 5. Software Developments and Implementation Hardware and software requirements Development process Implementation issues

Tetovë ©2007

à

7


Sofware Project Management

DVD Club “Hollywood”

CHAPTER 1 Introduction, Problem statement and Breaking Down the Project Activities Project Proposal Qellimi i ketij projekti duke filluar prej fillimi e deri ne fund jane gati te qarta dhe pothuajse verehen qe ne start, por ne do te mundohemi qe ne disa vargje ta pershkruajm kete projekt duke u munduar qe edhe me detajisht ta pershkruajm problemin dhe pastaj te japim mendimin tone qe mendojm se bene zgjidhjen e ketij projekti. Pamarr parasysh nevojave dhe kerkesave te perdoruesve, ky program softverik qe ne kemi per qellim te punohjm, mendojm se do i plotesoj kerkesat dhe nevojat e atyre shfrytezuesve pasi qe kemi te bejme me projekt needs oriented. Project scope & objectives Ideja themelore dhe qellimet kryesore te ketij projekti na behen te qarta prej ne titullin e programit softverik te cilin ne e kemi mbeshtetur ne kerkesat dhe nevojat e perdorusve qe te mund sa me lehte ta kryejne ate proces duke mos i ngarkuar ata ne shpenzime te medha te te mirave materiale, poashtu duke u ruajtur atyre edhe ne kohe dhe ajo cka eshte me e rendesi dhe qe u mungon gati shume kompanive ne vend eshte siguria e te dhenave. Sdo mend se nje applikacion softverik si eshte ky i yni ka per qellim qe ne nje vend t’ia ofroj te gjitha sherbimet perdoruesve duke o ofruar atyre nje perdorim i cili mund t’i pershtatet atyre dhe menyren se si ata mendojn te menaxhojn me ate aplikacion dhe te dhenat te cilat eshte e patjetersueshme qe ti permbaj nje DVD-Club. Duke analizuar nevojat dhe kerkesat nuk perjashtohet mundesia qe DVD-Club i duhen te dhenat e perdoruesve te saj dhe ajo qe ajo qe DVD-Clubi i llogarit si anetare apo element perberes te kesaj ndermarrje qe kryesisht eshte ne sherbimin e shfrytezuesve. Briefly describe the project domain and its context Ne baze te kerkesave te projektit e pame te arsyeshme dhe si shume te dobishme qe edhe ne hapin paraprak te bejme nje hyrje te shkurter sa i takon ketij aplikcioni softverik me te cilin do te mund te funksionoj nje DVD-Club, por qe jep edhe nje hap per te kaluar ne pershkrimin e detajuar te ketij softveri gje qe mundson qe ne ma mire te njihemi me procesin se si funksionon ky aplikacion, te shohim se cfar metodash kemi perdorur dhe ne fund edhe ate se cfar sherbimesh na ofron nje aplikacion i tille. Aplikacioni ne fillim duket paksa i koklavitur dhe shume i komplikuar per perdoruesit nese shihet nga nje shikim paksa kritik, mirpo nese e veshtrojm nga nje kend tjeter e shohim se

Tetovë ©2007

à

8


Sofware Project Management

DVD Club “Hollywood”

nje mendim i tille eshte i pabaze dhe nuk duhet bazuar ne ate mendim, gje qe edhe me teper e demanton kete fakt eshte se qellimi kryesor i ketij aplikacioni eshte te jete sa me afer me shfrytezuesit e cila menjehere na referon dhe na bene te mendojm edhe nje here per thejsteshin dhe lehteshmerin per perdorimin e ketij aplikacioni softverik. Ne fillim aplikacioni ka per qellim regjistrimin e nje DVD-CD e cila ne vetje permban nje album, film, humor apo ndonje loje elektronike (kompjuteri), pamarr parasysh perbmajtjen e DVD-CD ne na intereson dhe e kemi te patjetersushme qe te mbajme nje evidence se cfar kemi te themi ne magacinin tone cfar posedojm, cfar kemi te dhene, cfar kemi shitur dhe e fundit cfar kemi per te bere gati qe tua dorzojm klienteve tane dhe ajo se cfar duhet te presim per te na dorzuar ne kohe prokdutin tone te cilin e kane shfrytezuar duke e analizaur qe te mos kete ndonje demtim ose mos te kete ndonje problem me ate produkt, a funksionon ne rregull e keshtu me radhe. Sic e cekem edhe ne hapin paraprak e shohim si shume te arsyeshme dhe nuk do lene anesh edhe ajo se kur eshte ne pyejte siguria deshtojn shume projekte dhe lirisht mund te themi se e kane pike te dobet ku bijen ndesh mbrenda per brenda projektit. Te dhenat te cilat regjistrohen ne aplikacionin tone jane te ruajtura ne forme eletronike gje qe nenkuptohet edhe vet nga emri aplikacion sofverik, por duhet theksuar edhe fakti se keto te dhena ne menyra te ndryshme mund te hupen gje qe sjell deri te falimentimi dhe deshtimi komplet i nje kompanie aplikacionet e te cileve u mungon siguria e te dhenave gje te cilen ne e ofrojm ne menyre me adekuate dhe efikase. Ruajtja e te dhenave drejtperdrejt na asocon ne fjalen HISTORI e cila ka te beje kryekeput me perdoruesit dhe klientet, por nuk duhet harruar edhe ate se ketu bejne pjese edhe artikujt qe ne i posedojm pamarr parasysh llojin dhe sasin, per te cilen kemi nje vend special ne aplikacionin tone. Mbase treguam se perdorimi i aplikacionit eshte shume i lehte dhe efikas, duke folur e perfolur per disa sherbime qe ofron aplikacioni, e shohim edhe me te arsyeshme qe keto edhe me teper ti argumentojm dhe ti bejme ende me te qarta per perdoruesit dhe ato te cilet kane nevoje per nje aplikacion si eshte aplikacioni qe ne e kemi punuar. Te dhenat qe njehere shkruhen ne aplikacionin tone nga adminstruesi ruhen per nje kohe mvarsisht se deri kur ka nevoje administruesi te kete keto te dhena, por edhe pasi qe te behet nje fshirje e ketyre te dhenave ne sic e potencuam edhe me larte ofrojm ruajtjen e historikut te perdoruseve, anetareve, puntoreve dhe mallrave, keshtuqe cdo gje qe regjistrohet ne aplikacion eshte e ruajtur, por nuk perjashtohet mundesia qe keto te humben gje qe ne e sigurojm me back up te te dhenave qe ende e bene me te suksesshem aplikacionin tone dhe qe e dallon nga aplikacionet tjera te po ketij lloji.

Tetovë ©2007

à

9


Sofware Project Management

DVD Club “Hollywood”

Technical issues: concept, requirements, implementation, testing & delivery Sa u perket ceshtjeve teknike konceptin, kerkesat, implementimi, tesitmi dhe dorzimi jane tematika qe ma gjere do te shqyrtohen ne hapat ne vazhdim, por vlen qe te ceken nga pak dhe qe dokush qe do ta lexoj kete, te kete nje pasqyrim te shkurter qe te mund t’i kuptoj verzionet e detajizuara. - Konceptin vec me e kemi te dhene ne hapat paraprake dhe e shoh te arsyeshme qe nuk ka nevoje qe edhe njihere t’i qasemi kesaj problematike. - Kerkesat e ketij projekti jane te shumta te cilat ne fillim vec do t’i cekim dhe me vone ato do te paraqiten te forme me te detajizuar. Nga kerkesat qe kemi per te bere nje aplikcion te tille jane: nje program te cilin ne e kemi zgjedhur Visaul Studio.NET poashtu edhe nje softver ku ne do te mund t’i ruajm te dhenat dhe ne kemi perzgjedhuar SQL Server, qe mendojm se eshte nga me te besushmit ne kete drejtim, pastaj duke vazhuar kryesisht me kerkesat e projektit e qe jane: Te krijohet nje aplikacion softverik per te menaxhuar nje DVD-Club. - Implementimi do te behet ne Visaul Basic.NET dhe ne Sql Server. Visual Basic ka me teper te beje me pamjen e jashtme, me layout dhe ate qe ka te beje me programimin ne kete program, ndersa SQL Server ka me teper te beje me futjen dhe ruajtjen e te dhenave te cilat do te mund ti zhfrytezoj administratuesi i ketij aplikacioni. - Testimi do te kryhet edhe nga ne qe kemi qene menaxhues gjate gjithe rrjedhes se aplikacionit dhe pastaj do te kryhet edhe nje testim nga ana e jashtme per te pare mangesit dhe ndonje dobesi te projektit para se ky projekt te dorzohet dhe te dal ne treg, keshtuqe ne te kemi edhe nje shans per permirsimin e leshimeve te bera. - Pasi te kryhen te gjitha hapat paraprak atehere vijon dorzimi, i cili do te kryhet menjehere pas daljes se aplikacionit tone si te suksesshem. People issues: issues related to management, leadership, teamwork, personnel, and stakeholders. Edhe pse cdohere gjate perpilimit te nje aplikacioni ka nevoje per nje team menaxhues qe perbehet nga disa anetare e qe ne rastin konkret perbehet nga 5 anetare te grupit nga te cilet njeri eshte Project Menaxher (PM) i cili ka edhe me teper angazhime mvarsisht nga roli qe ai e luan ne ate projekt. Udheheqja eshte bere nga nje grup menazhues te perbere nga 5 persone te cilet rregullisht kane qene te angazhuar te punojn ne projekt dhe per cdo mbledhje qe eshte organizuar nga PM eshte dashur qe cdokush te flasi perpara anetareve tjere per ecjen e projetit normalisht ne ate sfere se ku ka qene ai angazhuar qe te punoj.

Tetovë ©2007

à

10


Sofware Project Management

DVD Club “Hollywood”

Teamwork nuk ka munguar asnjhere kryesisht ne projektin tone, per ate jemi munduar maksimalisht dhe cdokush eshte munduar qe te tregohet i realt dhe qe te ndihmoj kolegun e tij ne rast se ndonjeri ka ngecur dikund apo ka mbetur mbrapa me punen te cilen i eshte caktuar nga mbledhja e pare. Kur dihet mire se nje projekt pa nje udheheqje te mire eshte i deshtuar prej ne start dhe qe pamundeson vazhdimin e ketij projekti ne etapat e tij te zhvillimit. Mbikeqyrja e te gjitha ketyre etapave te cekura me larte e bene edhe me te mire dhe me te suksesshem projektin, ngaqe keto jane te lidhura ne menyre unazore, keshtuqe me mungesen e njeres prej ketyre 5 ceshtjeve projekti asnjihere nuk mund te dale i suksesshem. Schedule Project work breakdown structures Sic na behet e ditur nga ligjeratat dhe ushtrimet te cilat i kemi punuar gjate oreve te ligjeratave dhe ushtrimeve WBS ka nje rol shume te rendesishem ne perpilimin e nje projekti qe ai projekt te jete i sukseseshem dhe te mos ngeli pa perfunduar dhe anasjelltas nese funksionon WBS ne rregull atehere edhe projekti padyshim do te kryhet ne kohe dhe me sukses do te perfundohet. Keshtu qe nje projekt si i yni kerkon nje WBS shume mire te organizuar dhe duke plotesuar te gjitha kerkesat, duke i ndare punet ne menyre te perpikt dhe qe konsultimet mos te mungojn nemes anetareve te grupit qe ky projekt mos mbesi mbas ne asnje pike. Punet ne projektin tone jane te ndara ne nivele dhe cdo anetare i ka pasur pjesen e vet qe prej ne mbledhjen e dyte te mbajtur nga stafi menaxhues te ketij projekti. Timeline chart (Gantt chart) 10-15 10-25 11-4 11-14 11-24 12-4 12-14 CONFIRM DESIGN WRITE DESIGN CREATE DATA FILE PROGRAMMING TEST SYSTEM EVALUATE SYSTEM WITH USERS TRAINNING STAFF DOCUMENTING SYSTEM IMPLEMENTATION

Tetovë ©2007

à

11


Sofware Project Management

DVD Club “Hollywood”

CHAPTER 2

o Software Life-Cycle and Managing the Project organization Software Life-Cycle details Duke u bazuar ne kompleksitetin mesatar te programit tone softverik, vendosem qe te perdorim nje model te zhvillimit softverik te ashtuquajtur Eaterfall Model, zhvillimi i te cilit shihet si rrjedhoje e njepasnjeshme neper faza te analizes, dizajnit, implementimit, testimit, inkuadrimit dhe mirembajtjes. Nga vete natyra jo komplekse e ketij softveri ishte e arsyeshme te zgjidhet ky model, ku cdo aktivitet paraprak duhet te kryhet plotesisht per te filluar aktiviteti i ardhshem, d.m.th. ne si ekip duhet te jemi gjithmone te kujdeshem ne secilin aktivitet, qe te mund te vijojme ne aktivitetin e ardhshem. Nga kjo rrjedh se nuk kemi hapesire qe te gabojme ose te mos e kryejme ne menyre korekte secilin aktivitet, pasi qe dihet se nuk do te kemi mundesi te kthehemi per te permisuar dicka ne aktivitetin paraprak. Aktivitetet e programit tone sofverik qe marrin pjese ne modelin e zhvillimit softverik (Software life-cycle) jane paraqitur ne figuren vijuese:

Tetovë ©2007

à

12


Sofware Project Management

DVD Club “Hollywood”

Sipas kesaj figure shihet qarte rrjedhshmeria e aktiviteteve, ku secili aktivitet i ardhshem i paraprine aktiviteti paraprak. Keto aktivite jane te parapara te kryhen nga grupin yne punues. Keshtu qe secili anetar i grupit do te jete i drejtuar ne aktivitet perkates. Personi kryesor i cili do te merret me ceshtjen e menaxhimit te grupit punues, eshte vet Project Manageri, qe ne fakt paraqet edhe anetarin me te rendesishem te grupit. Team structure and roles and obligations Struktura e grupit eshte e bazuar ne aftesite dhe vullnetin e cdo anetari perkates per tu kycur ne projektin. Keshtu qe grupi yne eshte i perbere nga 5 anetare dhe rolet e tyre, e poashtu obligimet e tyre jane te varura nga forma vijuese: • Individuale • Funksionale • Matrix • Projektuese Pra, organizimi dhe selektimi i grupit punues eshte procesuar nga forma individuale, qe perfshine punet e project managerit – Ismet Sela, mandej formen funskionale nga anetaret tjere, sic: Besir Aliti, Fitim Osmani, Imet Miftari dhe Armend Ibraimi. Ndersa sa i perket formes Matrix, ajo ka te beje me kontrolin e project managerit ndaj anetareve te grupit. Kete menyre te organizimit te formave e kemi praktikuar si arsye e rritjes se struktures aktive te ekipit punues dhe perfshirjen e anetareve ne mundesite e tyre per kryerjen e qellimeve te projektit. Ndarja e roleve dhe obligimeve eshte paraqitur ne tabelen vijuese: Project Manager Other members Create the application Test the application Package the application Test the application release Push the application to the Workstation Legjenda:

A A R R A

C&P P P&R R&C P&C

A-Approves(miratues), R-Reviees(rishikues), P-Participant(Pjesemarres), C-Creator(krijues).

Tetovë ©2007

à

13


Sofware Project Management

DVD Club “Hollywood”

Management reporting Ne baze te roleve dhe obligimeve qe iu ndajten cdonjerit prej anetareve, ashtu edhe u zhvillua procesi i raporteve te menaxhimit te grupit punues. Menyrat e komunikimit te grupit punues kane qene nga me te ndryshmet, sic: • Nepermjet kontakteve direkte – duke organizuar mbledhje apo takime sipas planit te parapare per zhvillimin e aktiviteve, • Nepermjet kontaktve indirekte – permes internetit, duke perfshire aty online chatting apo talking permes softvereve special dhe • Te tjera – perfshihen edhe kontaktet me ligjeruesin, duke marre sugjerime per cfaredo problemi qe na eshte paraqitur gjate zhvillimit te projektit. Ne kete menyre jane dhene raportet e menaxhimit te aktiviteteve nga secili anetar vec e vec. CHAPTER 3

o Developing project plan (diagrams) Planning Techniques Ky particion paraqet edhe nje nder pjeset me te rendesishme te planit te projektit, pasi ketu zhvillohet dhe hartohet orari(schedule) i aktiviteteve te projektit, perdoret Program Evaluation and Reviee Techniques, punohet me Critical Path Method, behet prezentimi dhe raportimi i project schedule, nivelizimi i resurseve dhe ne fund formimi i planit kualitativ. Pas analizave te bera ndaj resurseve reale qe posedonte grupi yne per realizimin e projektit te nje DVD klubi, vendosem qe ti perfshijme aktivitet vijuese: • Confirm design • Write program specifications • Create Data File • Programming • Test System • Evaluate system eith users • Trainning Staff • Documentation System and • Implementation

Tetovë ©2007

à

14


Sofware Project Management

DVD Club “Hollywood”

Keto jane aktivitet qe do te pershihen ne poject schedule dhe teknika te cilen e perdorem ishte PERT, si teknike me e aplikuar ne zhvillimin e softvereve. Ne vazhdim do te sqrarojme aplikimin e kesaj metode ne softverin tone. Me metoden e Critical Path Method jemi munduar te bejme kalkulimet e zgjatjes se projektit, duke llogaritur kohezgjatjen e cdo aktiviteti vec e vec. Perndryshe cdo aktivitet ka te parapare kohen e fillimit te aktivitetit dhe kohen e mbarimit, ose me gjerreisht duke u bazuar ne CPM, fitojme: • Earliest start date - EST • Earliest finish date • Latest start date - LST • Latest finish date Sic shihet ne kemi shfytezuar vetem dy nga kater opcionet e CPM-se per te percaktuar kohezgjatjen e cdo aktiviteti bazuar ne lidhjet e tyre logjike relacionale. Keshtu me ndihmen e WBS (Work Breakdoen Structure) kemi paraqitur aktivitet tona ne tabelen vijuese: Work Breakdown Structure of the software DVD club ™

ACTIVITY

Duration (h)

Dependency

A B C D E F G H I

CONFIRM DESIGN WRITE DESIGN CREATE DATA FILE PROGRAMMING TEST SYSTEM EVALUATE SYSTEM WITH USERS TRAINNING STAFF DOCUMENTING SYSTEM IMPLEMENTATION

36 24 48 72 24 48 48 24 48

A B A, B C F, E, D C G, H

Legjenda e tabeles: ™ - emri i aktivitetit, h – zgjatja e aktiviteteve eshte llogaritur me ore, sipas sistemit europian (8/80) – koha optimistike per tu kryer nje aktivitet dhe - koha pesimistike per tu kryer nje nder aktivitetet

Tetovë ©2007

à

15


Sofware Project Management

DVD Club “Hollywood”

Pas prezentimit te Work Break Doen Structure e shfrytezimit te Critical Path Method – CPM-se dhe te PERT (The Project Evaluation and Reviee Technique) teknikes ne mund te projektojme diagramin e NETEORK ANALYSIS ne vijim:

Nga diagrami i paraqitur shihet qarte se ekziston nje ruge kritike, e cila perfshihet nga aktivitetet, ne te cilet vlera e float eshte e barabarte me 0, pasi diferenca ndermjet kohes qe eshte e parapare per kryerjen e nje aktiviteti dhe kohes qe duhet te kryhet ai aktivitet eshte zero. Nga ky diagram pervec rruges kritike kemi fituar edhe te dhena tjera te rendesishme per percaktimin e time of delivery (koha e dorezimit), si dhe MLT – most likely time, qe eshte e barabarte me 95 hours. Pra, kemi:

Duke u bazuar ne PERT formulen per percaktimin e

, kemi barazimin:

Eshte e qarte se hapi i ardhshem ka te beje me caktimin e vleres se kohes optimistike ( ) dhe kohes pesimistike ( ) , te cilin problem e zgjedhim permes tabeles se aktiviteteve nga

Tetovë ©2007

à

16


Sofware Project Management

DVD Club “Hollywood”

EBS, duke shenuar vlera per ( ) dhe ( ) vetem tek aktivitet qe gjindet ne rrugen kritike, d.m.th. do te vendojme vlera vetem tek akitivitet: A, C, F, G dhe I. Fitojme tabelen vijuese:

ACTIVITY

Duration (h)

Dependency

A B C D E F G H I

CONFIRM DESIGN ERITE DESIGN CREATE DATA FILE PROGRAMMING TEST SYSTEM EVALUATE SYSTEM EITH USERS TRAINNING STAFF DOCUMENTING SYSTEM IMPLEMENTATION

36 24 48 72 24 48 48 24 48

A B A, B C F, E, D C G, H

Rjedh se vlera e pergjithshme e ( vleren e MLT, llogaritim vleren e ( ):

=

4∗

+ 6

36 48 36 48 36

60 84 72 48 72

) eshte 204 dhe vlera e ( ) eshte 336. Duke marre

+

= 242 ℎ

=

4 ∗ 228 + 204 + 336 = 242 6 = 30,25

D.m.th. koha e nevojshme qe te kryhet dhe dorezohet ky projekt eshte 242 ore pune.

Tetovë ©2007

à

17


Sofware Project Management

DVD Club “Hollywood”

CHAPTER 4

o Budgeting estimation technique BUDGET EXPENSES ESTIMATIONS

Tabela e buxhetit gjendet ne fajllin BUDGET EXPENSES ESTIMATIONS.doc !

Tetovë ©2007

à

18


Sofware Project Management

DVD Club “Hollywood”

Data used for estimates Duke u bazuar ne scope metoden per realizimin e ketij projekti i shfrytzuam tegjitha te dhenat e mundeshme per kete projekt qe nga fillimi I metodes ku kemi paraqitur aktivitette qe do duhet bere per kryerjen e ketij projekti, ku kemi filluar me analizen e aktiviteteve: A: Confirm Design ne kete pjes kemi parashikur qe ky aktivitet te ket nje kohezgjatje prej 36 oreve me nje grup punues prej 2 personava gje e cila pas kryerjes se Budgeting estimation technique pam qart se per kryerjen e ketij aktiviteti do te na nevojitan 760 €. B: Write Program Specification ne kete pjes kemi parashikuar nje kohe zgjatje prej 24 oreve me nje grup punues prej 2 personave ku prej Budgeting estimation technique konatatuam se per kryerjen e ketij aktiviteti do te na nevojiten 690 €. C: Create Data Files ne kete pjes kemi parashikur qe ky aktivitet te ket nje kohezgjatje prej 48 oreve me nje grup punues prej 3 personava gje e cila pas kryerjes se Budgeting estimation technique pam qart se per kryerjen e ketij aktiviteti do te na nevojitan 1370 €. D: Programming ne kete pjes kemi parashikur qe ky aktivitet te ket nje kohezgjatje prej 72 oreve me nje grup punues prej 3 personava gje e cila pas kryerjes se Budgeting estimation technique pam qart se per kryerjen e ketij aktiviteti do te na nevojitan 1730 €. E: Test System ne kete pjes kemi parashikur qe ky aktivitet te ket nje kohezgjatje prej 24 oreve me nje grup punues prej 2 personava gje e cila pas kryerjes se Budgeting estimation technique pam qart se per kryerjen e ketij aktiviteti do te na nevojitan 590 €. F: Evaluate System with users ne kete pjes kemi parashikur qe ky aktivitet te ket nje kohezgjatje prej 48 oreve me nje grup punues prej 2 personava gje e cila pas kryerjes se Budgeting estimation technique pam qart se per kryerjen e ketij aktiviteti do te na nevojitan 630 €. G: Training Staff ne kete pjes kemi parashikur qe ky aktivitet te ket nje kohezgjatje prej 48 oreve me nje grup punues prej 1 personava gje e cila pas kryerjes se Budgeting estimation technique pam qart se per kryerjen e ketij aktiviteti do te na nevojitan 390 €.

Tetovë ©2007

à

19


Sofware Project Management

DVD Club “Hollywood”

H: Document system ne kete pjes kemi parashikur qe ky aktivitet te ket nje kohezgjatje prej 24 oreve me nje grup punues prej 2 personava gje e cila pas kryerjes se Budgeting estimation technique pam qart se per kryerjen e ketij aktiviteti do te na nevojitan 390 €. I: Implementation ne kete pjes kemi parashikur qe ky aktivitet te ket nje kohezgjatje prej 48 oreve me nje grup punues prej 3 personava gje e cila pas kryerjes se Budgeting estimation technique pam qart se per kryerjen e ketij aktiviteti do te na nevojitan 1870 €.

Estimates of effort cost and duration Human Resource Costs Ben pjes pagesa e anterve te grupit ashtu qe duke e llogaritur ne menyr ekzakte me orarin qe ato kan punuar dhe me pages prej 5 € per ore. Administrative Costs Shfrytzimi I telefonit lokal, Harxhime per fleta. Resource or Project Costs Materialet e cila jane shfrytzuar per kryerjen e ketij projekti duke filluar qe nga blerja e softwereve qe na nevoiten per punimin e aktivitetetve tona, hraxhimet per zyren, reklamimin, te drejtene e nxjerrjes ne treg, dhe per kerkimet rreth projektit.

List of Budget ITEMS: • • • • • • •

Software expenses Hardware expenses Training expenses Project team salaries Equipment Rent costs for facilities Marketing costs

Tetovë ©2007

à

20


Sofware Project Management

• • • • • • •

DVD Club “Hollywood”

Research costs Legal costs Travel expenses Research costs Feasibility study costs Office supplies Telephone, fax, internet

Discussion of risks to be managed Gjat takimit ton dishutuam edhe rreth kesaj se cilet nga rreziqet mund ti hasim ne perpilimin e ketij sofweri. Ne ket takim merrte pjes i gjith stafi punues ku te gjith kishin te drejt per te paraqitur ndonje nga rreziqet e mundeshme gjat diskutimve ne konsatuam se nder rreziqet me te mundshme ishte Ndryshimi i kerkeses nga i cili mund qe te na paraqitei edhe nje rrezik tjeter i mundhem Ndryshim ne dizajn po ashtu edhe Ndryshim ne bazen e te dhenave.

Risk management plan for each risk

CP: A-C-F-G-I • Activity A - Confirm in design Risk cases: 1) Ndryshim i kerkeses 2) Ndryshim ne dizajn In case (1) resources from activity B) Write program specification will be used estimated to solve in additional 12 hours. In case (2) resources from activity E) Test System will be used estimated to solve in additional 12 hours.

Tetovë ©2007

à

21


Sofware Project Management

DVD Club “Hollywood”

• Activity C – Create data files Risk case: 1) Ndryshim i kerkeses 2) Ndryshim ne bazen e te dhenave In case (1) resources from activity E)Test System will be used estimated to solve in additional 12 hours. In case (2) resources from activity D) Programming will be used estimated to solve in additional 24 hours.

• Activity F – Evaluate system with users Risk cases: 1) Ndryshim i kerkeses 2) Ndryshim ne dizajn In case (1) resources from activity D) Programmingwill be used estimated to solve in additional 12 hours. In case (2) resources from activity H) Document system will be used estimated to solve in additional 24 hours. •

Activity G – Training staff Nuk mund te hasim ne ndonje rrezik ne kete aktivitet • Activity I – Implementation Risk case: 1) Ndryshim ne dizajn In case (1) resources from activity H) Document system will be used estimated to solve in additional 36 hours.

Tetovë ©2007

à

22


Sofware Project Management

DVD Club “Hollywood”

Risk mitigation Nuk u identifikua as nje rrezik i cili mund te na shkaktonte probleme per mos mbajtjen e ndonje nga takimet e parashikuara, edhe pse kishim ber analiz te para koheshme se ne raste te ndryshme te bejm takimet ne menyr onlin npermjet te ndonje chati gje e cila do ti permbushte nevojat tona per konsultim rreth atij takimi qe ne e kishim parashikura po per shkak te ndonje arsyeje takimi nuk mund te reaizohet. Risk monitoring Monitorimi i reziqeve u organizua ne ta menyr ku ne cdo grup punues kishte ne mbykqyres i sili raortonte se si ec procesi i punes ne ate gru dhe ne raste kur nje grup kihste nevoj per ndihm grupi i cili kish kohe me te gjat per vonim te pjeses perkatese ne projekt shkonte per ndihme tek grupi qe kishte nevoj per permisim te gabimeve qe ndodhnin ne fazat e krijmit te projektit si ne rastet kur grupi qe punonte ne aktivitetin A hasi ne rrezik per shkak te ndryshimit te kerkeses dhe ne ndihme shkuan antaret e grupit qe ishin duke punuar ne aktivitetin B. Dhe po e njejta procedur e monitorimit ishte edhe ne hsjen e rreziqeve tjera te cilat rreziqe jan paraqitur ne pjesen 4.5 te ketij dokumenti. Risk management and contingency plans Contingency plans i ngjajshem me ate te mitigation por ketu kemi nje problem tjeter problem i cili na shfaq me mos nohurit e nje antari te grupit per ta kryer detyren e tij ose par mos ardhjen e ndonje antari te grupit ne takimin e parashikuar gje e cila organizohej shum thjesht duke i dedikuar se cfar ai person duhej te punoj dhe cfar raporti duhej te sjell ne takimin ton te ardhshem. Risk managemente sic esht permendur edhe tek pjesa 4.5 e ketij dokumentacioni menyra se si do ti menaxhijme rreziqet dhe nepjesen 4.6 ku eshte dhen qart se ne rast se nuk kemi mundesi per realizimin e ndonje nga takimet tona te parashikuara kemi dhe mundesin e dyt per takim dhe ne contingency plans ku personi i cili nuk mundt te jet prezent ne takimin ton ai e merr detyrene tij perseri nepermjet kontaktimit nepermes telefonit apo chatit te caktuar per komunikm, ose personi i cili nuk kishte njohuri per realizimin e detyres se tij i dedikoej nje trajnim ose me zevendesim me person tjeter, personi tjter i cili do te vinte do ishte person nga lista e konkuruesve per te marr pjes ne kete projekt.

Tetovë ©2007

à

23


Sofware Project Management

DVD Club “Hollywood”

CHAPTER 5

Software Developments and Implementation Pas kalimit te te gjitha fazave paraprake per zhvillimin e ketij softveri, faza e Zhvillimit dhe Implementimit eshte faza kryesore ne te cilen duhet te perqendrohemi. Te gjitha analizat dhe te gjitha ndarjet e detyrave dhe jemi munduar ti implementojme sa me mire dhe sa me qarte. Ne vijim do te jipen sqarime rreth menyres se zhvillimit dhe implementimit te ketij projekti.

Hardware and software requirements Meqenese projektin te cili ne kemi punuar nuk i perket projekteve te medhaja tek te cilet nevojitet shume pune e madhe, projekti jone i perket projekteve te voglate cilet punohen per ke kryer nevojat e bizneseve te vogladhe te mesme. Ne shvillimine e sistemit tone nuk eshte dashur te investohet shum ne anen hardverike dhe ate softverike. Kete projekt e kemi zhvilluar me teknologjine te cilen e posedojme. Neve si grup nga ana hardverike na eshte dashur te kemi nje ose me teper kompjuter personal tek te cilet mund te implementojme punen, dmth kompjutere tek te cilet mund te perodrim softverin per programim (Microsfot Visual Studio 2003 ose 2005) si dhe softverin per menaxhimin e bazes se te dhenave (Micosoft SQL Server 2000 ose 2005). Softverat per programin dhe per menaxhim te bazave eshte dashur ti sigurojme vete. Te gjita keto paisje i kasiguruar grupi, kompjutoret personal kane qene te anetareve te grupit dhe softveret jane siguruar nga vete anetaret. Nga kjo mund te them se neve nuk na eshte dashur te bejme investime te medha ne anen hardverike dhe ate softverike sepsevete natyra e projektit dhe kerkesat e tij kane qene te vogla.

Development process Procesi i zhvillimit te softverit tone mund te them se ka shkuar ne menyren me te mire te mundshme. Kete e them se qysh ne fiilim grupi yne ne krye me Projekt Menaxherin i kemi ndare punet, cili anetare ne cilen fushe do te punoje. Ndarjen e detyrave e kemi bere ne koordinim, dmth secili anetar i grupit ka dhene idete e tija se ne cilen fushe e ndien veten me te mire. Meqenese ne grupin tone jemi pese anetare, menaxheri i projektit dhe kater anetare punues,ne e kemi ndare punen ne menyre qe dy anetare te punojne ne programim, dhe dy anetare te tjere ne baze te te dhenave si dhe menaxheri te beje menaxhimin dhe koordinimin e puneve te te dy grupeve. Ne grupin e programimit kane punuar Fitim Osmani dhe Besir Aliti, kurse ne grupin punues te databazes kane punuar Armend Ibrahimi Imet Miftari si dhe menaxheri projektit ka qene Ismet Sela.

Tetovë ©2007

à

24


Sofware Project Management

DVD Club “Hollywood”

Ne vijim do te flasim me shume rreth zhvillimit dhe rezultateve te projektit. Ideja kryesore e programit tone eshte qe te krijohet program produktiv dhe i thjeshte per te menaxhuar. Se pari ne kemi krijuar bazen me te cilen eshte i lidhur programi dhe nga e cila baze te gjitha te dhenat te manipulohen lehte. Bazen te cilen e kemi punuar e kemi analizuar ne te gjitha aspektet e mundshme dhe e kemi paraqitur ne kete menyre:

Sic mund te shihet nga fotgrafia ne databazen tone kemi te integruar 5 tabela ne te cilat ruhen informacionet. Per te sqaruar sa me mire kete baze do te fillojme nga tabelat kryesore: •

TblHuazimet: Ne kete tabele ruhen regjistrimet e filmave te cilet mirren nga klientet. Kjo tebele eshtee lidh me TblFilmat nga e cila ne baze te ID-se se filmit merren informacionet se cili film eshte huazuar dhe detajet e tjera te filmit. Poashtu tabela TblHuazimet eshte e lidhue edhe me Tblklientet, nga kjo tabele mirren informacionet se cili kilient ka bere huazimin e filmit. Si dhe ne fund tabela TblHuazimet eshte e lidhur me Tblusers, nga kjo tabele merren informacionet se cili nga punetoret apo administratoret e programit ka bere huazimin e filmit.

TblFilmat:Ne kete tabele futen te gjitha informacionet e nje filmi, duke filluar nga emri, regjisori, aktoret etj. Filmat te cilet regjistrohen ne kete tabeleregjistrohen me ane ID-se e cila eshte AutoNumber, kete atribut e kemi bere autonumber sepse filmat do te regjistrohen sipas numrit te rradhes dhe ky numer do te na duhet edhe si statistike se sa filma i kemi te regjistruar ne bazen

Tetovë ©2007

à

25


Sofware Project Management

DVD Club “Hollywood”

tone. Tabela TblFilmat eshte e lidhur me Foreign Key me TblCmime sepse duke perdorur kete metode punetoret dhe administratoret do ta kene me te lehte regjistrimin dhe ndryshimin e cmimit te nje filmi. Filmat te cilet regjistrohen lidhen automatikisht me TblCmimet ne te cilen jane dhene disa kategori filmash dhe me ane te nje numri ne do ta caktojme se cfar filmi eshte (DVD, DivX etj) si dhe cfare cmimi kane keta tipe filmash. Atributi kryesor ne kete tabele eshte ID, sepse me ane te ID filmi identifikohet dhe mund te huazohet. •

TblKlientet: Ne tabelen TblKlientet regjistrohen te gjitha informacionet lidhur me klientet te cilet do te huazojne filmat. Ne kete tabele poashtu si atribut kryesor eshte ID,kjona ndihmon te na beje sa me te thjeshte nje huazim nga klienti. Cdo klient ka ID- e vet e cila nuk eshte e ngashme me asnje ID te tjeter. Te gjitha atributet tjera te cilat duhen te jepen per te u regjistruar nje klient jane te tipit NOT NULL, kete e kemi pedorur qemos te lejohen manipulime rreth huazimeve dhe informacioneve rreth nje klienti.

TblUsers: Ne kete tabele ruhen te gjitha te dhenat e perdoruesve te programit. Ne kete tabele, informacionet ndahen ne dy nivele: Administrator dhe User. Kete Atribute neve mundesojne qe te kete dy lloj perdoruesish, administratoret te cilet kane te gjitha te drejtat ne kete softver, dmth kane te drejte te fshijne filma, te regjistrojne,te fshijne kliente etj. Te dhenat te cilat futen ne kete tabele jane: Username, Password, Tipi, Emri etj.

TblCmimet: Kjo tabele nga shikimi i pare duket abstrakte, mirepo duke bere nje analize kuptohet se kjo tabele ka shum domethenie dhe luan nje rol shum te rendesishem. Ne kete tabele ruhen informacionet e filmave, dmth se cfare formati jane (DVD,DivX etj) si dhe cfare cmimesh kane keta fima. Kete tabele e kemi krijuar ne menyre qe te lehtesoj punen e administratorit, kjo tabele mundeson ndryshimin e cmimeve dhe dhe formateve te fimave te cilat do te jene ne disponim te klientit. Kategorite e llojeve te filmave te cilat regjistrohen ne kete tabele ruhen me ane te ID, kjo ID sherben ne TblFilmat, ne te cilen kur te behet nje regjistrim i nje filmi me ane te ID te behet caktimi se ky fim cfar formati ka dhe cfare cmimi ka.

Per komunikimin mes databazes dhe softverit do te jepen sqarime me vone, ku dhe do te behet analiza se si funksionon ky sistem. Sistemi i menaxhimit te databazes i cili perdoret ne kete projekt eshte Miscrosoft SQL Server. E kemi zgjedhur kete kete sistem menaxhimi te databazes sepse gjuha qe eshte perdorur per te programuar kete softver eshte gjuha Visual Basic. Sic tham me pare se gjuha e cila eshte perdorur per te programuar eshte Visual Basic, e kemi perdorur kete gjuhe sepse nga analizat e te gjithe anetareve eshte vertetuar se kemi njohuri me shume ne kete gjuhe dhe se e kemi pare me te arsyeshme perdorimin e kesaj gjuha. Per realizimin, gjegjesisht implementimin e ketij projekti do te flasim ne kapitullin ne vijim, ne te cilin do te sqarohet detajisht projekti, menyra e tij e punes dhe layouti.

Tetovë ©2007

à

26


Sofware Project Management

DVD Club “Hollywood”

Implementation issues Ne kapitullin ne vijim do te paraqesim rezultatin e punes. Per te dhene nje pasqyre sa me te qarte te softverit tone do te mundohemi te kete sqarim do ta tregojme edhe permes Fotografive te programit. Do te fillojme se pari nga menyra e autentifikimit ne program. Per tu lloguar ne program duhet te kemi nje username edhe nje pasword valid. Menyra e qasjes sic e kemi thene edhe me heret behet ne dy menyra edhe ate si administrator edhe si user i thjeshte. Fotoja ne vijim do te tregoj dritaren e llogimit.

Fig. 1- Dritarja e autentifikimit

Pasi te shkruhet username-i dhe Passwordi program yne automatikisht detekton se cfare privilegje keni. Kjo realizohet ne kete menyre: Kur te bejme regjistrimin e perdoruesit te programit vete administratori i programit selekton se cfare privilegje don te na jep. Nese kemi privilegjet e administratorit atehere kemi te gjitha te drejtat ne program, kemite drejtat te regjistrojme filma, kliente, mundemi te bejme edhe modifikim e tyre etj. Niveli i dyte i autentifikimit eshte User. Nese regjistrohemi si user atehere nuk kemi te drejte te regjistrojme filma, ti modifikojme por kemi vetem mundesine e krjyerjes se huazimeve dhe kthimit te filmave. Ne vijim do te japim disa ScreenShot-e.

Tetovë ©2007

à

27


Sofware Project Management

DVD Club “Hollywood”

Fig.2. Dritarja punuese e administratorit.

Fig.3. Dritarja punuese e Userit(Punetorit).

Mundesite tjera qe programi yne ofron jane edhe huazimi/kthimi i filmave. Menyra e huzimit apo kthimit te nje filmi behet si vijon: Kur te behet llogimi nga perdoruesi/administratori, username dhe pasword ruhen nenje fajl temporar(te perkohshem), kur te behet nje regjistrim i nje filmi programi automatikisht tregon se cili punetor e ka bere

Tetovë ©2007

à

28


Sofware Project Management

DVD Club “Hollywood”

regjistrimin e filimit. Ky sistem na mundeson qe mo te lejohen manipulime dhe te behet llogaritja e filmave te huazuar nga nje punetor i caktuar.

Fig. 4. Dritaret te cilat mundesojne huzimin dhe kthimin e nje filmi

Si pune primare qe kemi menduar te mundesoj programi yne eshte thjeshtesia gjate perdorimit dhe siguria. Ne vijiim do te paraqesim disafotografi te programit me te cilat tregohet si behet regjistrimi i filmave dhe Klienteve.

Fig. 5. Dritarja e cila na mundeson regjistrimin e filmave.

Tetovë ©2007

à

29


Sofware Project Management

DVD Club “Hollywood”

Fig. 6. Dritarja e cila na mundeson modifikimin e filmave

Mundesite qe ofron ky program jane edhe insertimi filmave dhe modifikimii tyre. Mirepo, meqenese keto funksione jane te ngjashme me insertimin e filmave dhe modifikin e tyre, nuk do ti paraqesim. Ne vijim do te paraqesim driteret me te cilat administratori mund te regjistroje perdorues te programit.

Fig. 7. Dritarja e cila na mundeson regjistrimin e perdoruesve te programit.

Tetovë ©2007

à

30


Sofware Project Management

DVD Club “Hollywood”

Softveri yne u mundeson Administratoreve qe te bejne modifikimin e informatave rreth perdoruesve si emrin, mbiemrin etj. Poashtu kysoftver mundeson fshierjen e perdoruesve te programit.Kete e kemi bere se ne rast se ndonje punetor dote le punen,atehere do te ruhet te fshihet ngaprogrami.

Fig. 8. Dritarja e cila mundeson fshierjen e perdoruesve(punetoreve) te softverit.

Tetovë ©2007

à

31


Sofware Project Management

DVD Club “Hollywood”

Ne fund te prezantimit te projektit tone ne aspektin e funksionimit do te paraqesim menyren e faturimit, regjistrimet e cdo punetori se sa filma ka huazuar gjate nje dite.

Fig. 9. Screen Shot-i i raportit te regjistrimeve film/klient.

Keto ishin disa nga funskionet te cilet ofron softveri yne.

Tetovë ©2007

à

32

Software Project Management  
Software Project Management  

Final Project

Advertisement