Page 1

ŠOLA TISOČERIH TALENTOV

ŠUŠTARČEK 2012/2013

o

OSNOVNA ŠOLA ALOJZIJA ŠUŠTARJA


ŠUŠTARČEK JE VEDNO Z MENOJ. VSAK DAN GA PRINESEM V ŠOLO. VSAK DAN GA PO ŠOLI ODNESEM DOMOV.

MOJE IME: _________________________________________________ ROJEN/A SEM: _______________________ RAZRED: _____________________________ NASLOV: ___________________________________________________ TELEFONSKA ŠTEVILKA MAME:__________________________________ TELEFONSKA ŠTEVILKA OČETA: _________________________________ ELEKTRONSKI NASLOV MAME: _________________________________ ELEKTRONSKI NASLOV O ČETA:__________________________________

3


OŠ ALOJZIJA ŠUŠTARJA Ustanovitelj : LJUBLJANSKA NADŠKOFIJA

ZAVOD SV. STANISLAVA ŠTULA 23, 1210 LJUBLJANA ŠENTVID

http://os.stanislav.si os@stanislav.si št. TRR: 0292 2001 3951 214, NOV A L J U B L J AN S K A BA N K A Direktor Zavoda sv. Stanislava: dr. ROMAN GLOBOKAR Ravnateljica: dr. MARINA RUGELJ Šolski kaplan: MARTIN ZLOBKO Svetovalna služba: dr. MIRJAM ČEBULC, MARTINA JUTERŠEK Knjižničarka: LIDIJA JEROMEN Poslovna sekretarka: SARA DRNOVŠEK Vodja vzdrževalcev: ANDREJ ŠEGA Odgovorna zdravnica: ALEKSANDRA ŠKULJ, dr. med. Odgovorna za prehrano: MINKA NAHTIGAL

TELEFON

4

URADNE URE

ZAVOD - hišna centrala

01/58 22 200

24 ur na dan

TAJNIŠTVO OŠ

01/58 22 225

od 7.30 do 8.30 od 13.00 do 14.00

RAČUNOVODSTVO

01/58 22 208

od 7.00 do 8.00 od 14.00 do 14.30

SVETOVALNA SLUŽBA

01/58 22 101

vsako sredo od 10.00 do 12.00

KNJIŽNICA

01/58 22 233

od 7.00 do 8.00 ostalo na spletni strani

FAKS

01/58 22 155

ZD ŠENTVID

01/58 37 444


Dragi otroci, spoštovani starši! Ne le zase … Na OŠ Alojzija Šuštarja je v tem šolskem letu že 300 učenk in učencev, preko 30 učiteljic in učiteljev ter še nekaj več kot 10 drugih sodelavcev. Vsak izmed nas, ki se dnevno srečujemo v Zavodu sv. Stanislava, je enkratno bitje, ki se želi uresničiti in poiskati lastno srečo. V iskanju notranjega miru in zadovoljstva pa pogosto spregledamo ljudi okoli sebe, ki si z enako vnemo prizadevajo zadovoljiti svoje potrebe. Pozabljamo na dejstvo, da najdemo svojo srečo takrat, ko iščemo srečo sočloveka. Da smo zadovoljni takrat, ko poskrbimo, da so zadovoljni ljudje okoli nas. Vsak dan na široko odprimo oči in srca, prisluhnimo sošolkam in sošolcem, učiteljicam in učiteljem, čistilkam in hišnikom, kuharicam in tajnici. Razveselimo jih z jutranjim pozdravom in nasmeškom, z drobno pozornostjo. Umaknimo se kdaj iz prve vrste v drugo in dajmo prednost nekomu, ki stoji za nami. Ne storimo drugim tistega, česar ne želimo, da bi drugi storili nam. Še več. Storimo drugim tisto, kar želimo, da bi drugi storili nam. Tako se bomo imeli vsi lepo in bo naša šola prijazna in bivanje v njej prijetno.

dr. Marina Rugelj, ravnateljica

5


UČITELJICE IN UČITELJI

učiteljice in učitelji MAJA JAVORNIK MARIJA KUŠAR KATJA ŠTEMBERGER MATEVŽ BOLTA HELENA HORVAT NUŠA PERČIČ PETRA TURK NOVAK MARTINA FERLAN KAVČIČ ANDREJA PERDIH IRENA DEMŠAR PETRA ERJAVEC TADEJA DRAŠLER DRAGICA RADOJEVIČ MARTIN ZLOBKO MAJA SUŠIN ANDREJA JELOVČAN SANDRA BOJANEC ELA RUPERT

6

delovno mesto učiteljica 1. RAZREDA učiteljica 1. RAZREDA sodelavka V 1. RAZREDU sodelavec V 1. RAZRED učiteljica 2. RAZREDA učiteljica 2. RAZREDA učiteljica 3. RAZREDA učiteljica 3. RAZREDA učiteljica 4. RAZREDA učiteljica 4. RAZREDA učiteljica 5. RAZREDA učiteljica 5. RAZREDA ŠOLSKI KAPLAN profesorica SLOVENŠČINE profesorica MATEMATIKE profesorica ANGLEŠČINE profesorica ANGLEŠČINE

govorilne ure


učiteljice in učitelji HELENA MORISSET M ATEJ MATIJA KAVČIČ MATEJ PETREVČIČ MARJETA HOČEVAR MARTIN TINE PERGAR NADJA JANEŽIČ TINA DAJČER UROŠ KERMAVT PETRA FILIPIČ

delovno mesto

govorilne ure

profesorica KLASIČNE KULTURE profesor ZGODOVINE profesor GEOGRAFIJE profesorica GEOGRAFIJE profesor NARAVOSLOVJA profesorica GLASBENE VZGOJE profesorica LIKOVNE VZGOJE profesor ŠPORTNE VZGOJE profesorica ŠPORTNE VZGOJE

KLEMEN BANKO

učitelj v OPB

TANJA SUHADOLC

učiteljica v OPB

KATARINA RAUH

učiteljica v OPB

KATARINA RUPAR MARI NKO

učiteljica v OPB

SIMONA CEPIN

učiteljica v OPB

TINA ŠETINA

učiteljica v OPB

MATJAŽ MAVHAR

učitelj v OPB

REZKA DRMOTA

učiteljica v OPB

LUCIJA KERN TOMAŽIN

učiteljica v OPB

7


DUHOVNOST

V NAŠI ŠOLI JE KAPELA, VEČNA LUČKA V NJEJ GORI. TJA GREM JEZUSU ZAUPAT SVOJE DROBCENE SKRBI. Berta Golob

Osnovna šola Alojzija Šuštarja je katoliška osnovna šola. Njen značaj se odraža na različnih ravneh v vsakodnevnem in letnem programu: • začetek in konec vsakega šolskega dne izročimo Bogu; • za vse otroke je obvezen šolski predmet spoznavanje vere v prvih dveh triletjih oz. vera in kultura v zadnjem triletju; • za vsak razred je oblikovan dvodnevni program skupnega bivanja otrok, učitelja in šolskega kaplana; • oblikovanje šolskega leta se ravna tudi po praznikih v cerkvenem koledarju; • občasno je za otroke pripravljeno njim primerno bogoslužje.

Naša šola je prostor, kjer živimo skupaj, smo navzoči drug za drugega in se podpiramo v odnosu z Bogom. Človek je celostno, večplastno bitje, ne le telesno in duševno, temveč tudi duhovno. Slednje zajema predvsem vprašanja o smislu življenja. Podpiramo duhovni razvoj otrok in rast v veri, da bi prišli do odgovorov na najpomembnejša življenjska vprašanja. Šolsko okolje oblikujemo na podlagi krščanskih vrednot. Spoštljiv, iskren in odkrit odnos do drugih ter veselje do življenja je pogoj, da lahko vsak doživlja srečo in zadovoljstvo in se odpira za Boga. Šolsko kulturo zaznamujeta strpnost in sprejemanje drugačnosti, tudi verske.

8


PREDMETNIK predmeti/razred

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

S L O V EN Š ČI N A

5,5

5,5

5,5

5

5

5

5

M A T EM A T I K A

4

4

5

5

4

4

4

A N G L EŠ Č I N A

1

1,5

1,5

2

3

3

3

1

2

ZGODOVINA

2

2

G EO G R A F I J A

1

2

NARAVOSLOVJE

3

1,5

K L A S I ČN A K U L T U R A S PO Z N A V A N J E O K O L J A

3

3

3

DRUŽBA

2

N A R A V A I N T EH N I K A

2,5

3

3,5

F I Z IKA

1

PR A K T I K U M R AČU NA L NIŠTVO G L A SBENA VZGOJA

1

2

1 1 ,5

1 ,5

1,5

1,5

1,5

1

1

LI KOVNA VZGOJA

2

2

2

2

2

1

1

S P OZNA VA NJE VERE

1

1

1

1

1 1

0,5

V ER A IN KU L TURA D R ŽA VL JA NSKA VZGO JA Š P OR TNA VZGOJA

0,5 3

2,5

2,5

U R A ODDEL ČNE S K UPNOSTI

2,5

2,5

2,5

3

0,5

0,5

0,5

0,5

I Z B IR NI PR EDMET

1

NARAVOSLOVJE

2

S K UPA J

21

21

22

PL ES

0,5

0,5

0,5

ZB OR

1

1

1

25

26

26

31

9


URNIK

10

ura

pon

tor

sre

Ä?et

pet

ura

pon

tor

sre

Ä?et

pet


ura

pon

tor

sre

čet

pet

DOPOLNILNI IN DODATNI POUK Dopolnilni pouk obiskujejo učenci z učnimi težavami celo leto ali občasno. Dodatni pouk je namenjen učencem, ki se želijo seznaniti s snovjo na višji, zahtevnejši ravni.

predmet

učitelj

čas

kraj

11


ŠOLSKI DAN 1. — 5. RAZRED o d ... do

d e ja v n o st i

6 . 3 0 —7 . 3 0

JUT R A N J E V A R S T V O

7 . 3 0 —7 . 5 0

Z AJT R K

8 . 0 0 —1 2 . 3 0

PO UK Z O D M O R I , M ALI CO, ZBOR OM I N PLESOM

1 2 . 3 0 —1 3 . 0 0

KOSILO

13 . 0 0 —1 3 . 1 5

PR O S T I ČA S

13 . 1 5 —1 4 . 0 0

D O M AČE N AL O G E

1 4 . 0 0 —1 4 . 4 5

KROŽKI

15 . 0 0 —1 5 . 1 5

PO PO L D AN S K A M A L I CA

15 . 1 5 —1 6 . 0 0

US M ER J EN ČA S

1 6 . 0 0 —1 7 . 0 0

V AR S T V O

6. — 7. RAZRED o d ... do 7 . 4 5 —1 3 . 2 0

12

d e ja v n o st i PO UK Z O D M O R I , M ALI CO

13.30

KOSILO

14.00

KROŽKI


TEKMOVANJA Učenci se bodo lahko udeležili različnih tekmovanj: Mednarodni matematični Kenguru, Računanje je igra, Vesela šola, računalniško tekmovanje Bober, tekmovanja za Cankarjevo priznjanje, plesnega in različnih športnih tekmovanj. Sodelovali bodo tudi na literarnih in likovnih natečajih.

tekmovanje

BRALNA ZNAČKA

dne

opravljeno dne

moj rezultat

podpis učitelja

S L O V EN S K A EKO SL OM ŠKO VA A NGL EŠKA

13


DNEVI DEJAVNOSTI dejavnosti/razred

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

KULTURNI DAN

2

3

2

3

2

2

2

NARAVOSLOVNI DAN

3

3

2

3

2*

2

2

Š PO R T N I D A N

5

4

5

4

2

3

3

R O ČN E S PR ET N O S T I

2

3

3

3

2

1

PR O J EK T N I D N EV I

5

DAN ZDRAVJA

1

D RUŽ IN S K I DN EV I

2

1

2

2

2

ŠOLA V NA R A V I SKUPAJ

2

1*

1

2

2

5 15

15

15

15

5

15

15

15

Agencija za šport Ljubljana organizira: • 10-urni tečaj prilagajanja na vodo za učence 1. razreda (od 20. 5. do 31. 5. 2013) • 20-urni tečaj plavanja za učence 3. razreda (od 7. 1. do 18. 1. 2013) Učenci razredne stopnje se bodo pri športni vzgoji pripravljali za osvojitev športne značke Zlati sonček in Krpan. V 5. razredu organiziramo šolo v naravi na Krku od 3. 9. do 7. 9. 2012, v 7. razredu pa na Zelenici od 28. 1. do 1. 2. 2013.

MOJE DODATNE DEJAVNOSTI dan

14.00 — 14.45

15.00 — 16.00

od ... do

PON. TOR. SRE. ČET. PET. Učenci bodo v Zavodu lahko obiskovali glasbeno, baletno in plezalno šolo, šolo tenisa, verouk in ritmično gimnastiko.

14


vrsta dejavnosti

kdaj

kaj oz. kje

+

K U LT U RNI DNEVI

NARA VO S LO VN I DNEVI

ŠP O RT N I DN EV I

DNEVI RO Č NI H S P RET N OS T I

DA N Z DRA VJ A DRU Ž INS K I DNEVI ŠO LA V N A RA V I

15


DODATNE DEJAVNOSTI UMETNOST dejavnost

1.

2.

3.

PEVSKI ZBOR FOLKOLORA

X

ORFFOV INSTRUMENTARIJ

X

X

SVET PRAVLJIC

X

X

LUTKARSKI KROŽEK DRAMSKI KROŽEK

X

X

DRAMSKI KROŽEK

X

X

X

X

X

X

X

REZKA DRMOTA

X

MATEJ M. KAVČIČ

X X

X

X

X

X

TADEJA DRAŠLER

X X

X

X

DRAGICA RADOJEVIČ

X

X

X

LIDIJA JEROMEN SANDRA BOJANEC

X X

mentor/ica NADJA JANEŽIČ

X

ENGLISH DRAMA CLUB USTVARJALNE DELAVNICE

7.

X

DRAMSKI KROŽEK

ANGLEŠKE PRAVLJICE

6.

KATARINA RAUH

X

KNJIŽNIČARSKI KROŽEK

5.

NADJA JANEŽIČ

X X

4.

X

X

SIMONA CEPIN/ TINA ŠETINA

X

USTVARJALNE DELAVNICE

ELA RUPERT

X

X

PETRA ERJAVEC

X

LIKOVNI KROŽEK

X

X

X

TINA DAJČER

NOVINARSKI KROŽEK

X

X

X

MAJA SUŠIN

X

X

LIDIJA JEROMEN

KALIGRFIJA

X

X

X

GRAFIKA IN GLINA

X

X

X

HELENA HORVAT

ZNANOST IN TEHNIKA MLADI ZNANSTVENIKI

X

RAČUNALNIŠTVO BREZ RAČUNALNIKA RAZGIBAJMO MOŽGANČKE

X

X

X

X

X

MATEVŽ BOLTA X

X

KATARINA RUPAR M.

X

FOTOGRAFSKI KROŽEK

IRENA DEMŠAR

X

X

X

X

MATJAŽ MAVHAR

X

X

JOŽE MLAKAR

NARAVOSLOVJE ŠOLSKI RIBNIK VRTNARSKI KROŽEK KEMIJSKI POSKUSI

16

X X

X

MARIJA KUŠAR

X X

X

MARTIN TINE PERGAR


ROČNE SPRETNOSTI dejavnost

1.

2.

KLEKLANJE ŠIVANJE

X

3.

4.

5.

6.

X

X

X

X

X

X

7.

mentor/ica MAJA JAVORNIK ANDREJA PERDIH

ŠPORT IN ŠAH ŠAH

X

X

X

X

DANIJELA MOČNIK

FRIZBI

X

X

X

X

PETRA FILIPIČ

X

X

PETRA FILIPIČ

ATLETSKA ABECEDA

X

X

NUŠA PERČIČ

GIMNASTIKA

X

X

X

X

X

X

PETRA FILIPIČ UROŠ KERMAVT

ŠPORTNA ABECEDA

X

ROKOMET

X

X

X

X

X

X

X

NOGOMET

X

X

X

X

X

X

X

UROŠ KERMAVT, PETRA FILIPIČ

DVORANSKI HOKEJ

X

X

X

X

X

X

X

UROŠ KERMAVT

KOŠARKA

X

X

X

X

X

X

X

UROŠ KERMAVT

X

X

MIRJAM LINDIČ

X

X

MARTIN ZLOBKO

X

X

KLEMEN BANKO

OSTALO NEMŠČINA

X

LITURGIČNI KROŽEK PROSTOVOLJSTVO KITARA

X X

X

X

KLEMEN BANKO

17


REDOVALNICA REDOVALNICA S PO Z N A V A N J E V ER E S L O V EN Š ČI N A M A T EM A T I K A A N G L EŠ Č I N A DRUŽBA NARAVA IN TEHNIKA G L A S B EN A V Z G O J A LIKOVNA VZGOJA Š PO R T N A V Z G O J A R A ČU NA L NIŠT VO KL A SIČNA KU L TUR A ZGODOVINA GEOGR A F IJA N A R A VOSL OVJE PR A KTIKUM F IZIKA V ER A IN KU L TURA I Z BIR NI PR EDMET

18

OCENE V 1. POLLETJU

OCENE V 2. POLLETJU

ZAKLJUČNA OCENA


ŠOLSKI PROJEKTI OBLIKOVANJE REDOVALNICE IN SPRIČEVALA Obliko redovalnice in spričevala naše šole bomo vodili kot inovacijski projekt, prijavljen pri Zavodu RS za šolstvo. Delo projektne skupine bo spremljala dr. Natalija Komljanc. VODJA PROJEKTA: Marija Kušar

REDOVALNICA IN SPRIČEVALO ZA 2.TRIADO Otroci in starši v spričevalu vidijo, kakšno oceno je učenec dobil pri določenem predmetu, pri čemer pa se mnoge informacije izgubijo. Z vključitvijo v inovacijski projekt želimo izpopolniti redovalnico in spričevalo za drugo triado ter s tem izboljšati povratne informacije o učenčevem znanju. VODJA PROJEKTA: mag. Irena Demšar

UČILNICA V NARAVI V tem šolskem letu želimo s projektom dati večji poudarek na izkušenjskem učenju, ki ga prinaša učilnica v naravi. Ta nam ponuja učenje, zabavo, uživanje, motivacijo in nam dodatno pomaga pri osebnem razvoju. VODJA PROJEKTA: Dragica Radojevič

SHEMA ŠOLSKEGA SADJA se financira iz evropskih skladov. Učence želimo spodbuditi k zdravemu prehranjevanju. Pridelke, ki nam jih dobavljajo lokalni pridelovalci sadja in zelenjave (iz Savelj, Kleč in Ježice), delimo ob sredah zjutraj. VODJA PROJEKTA: Marija Kušar

ŠOLSKI RIBNIK Učenci bodo preko celoletnega spremljanja življenja ob in v ribniku spoznavali živa bitja, pogoje za življenje in medsebojno povezanost vseh živih bitij v naravnem okolju. Ozaveščali bodo vpliv človekovih dejavnosti na okolje in živa bitja v njem. VODJA PROJEKTA: Jože Mlakar

19


BRALNI NAHRBTNIK Projekt je namenjen sistematičnemu spodbujanju družinskega branja in razvoju bralne kulture. V bralnem nahrbtniku je pet knjig za učence in ena za starše. Skupaj s starši jih učenci doma preberejo, se pogovarjajo o prebranem, svoja razmišljanja, doživetja in vtise o prebranih knjigah pa narišejo ali zapišejo v priložen zvezek. VODJA PROJEKTA: Lidija Jeromen

KNJIGA PO MOJEM IZBORU Projekt je namenjen četrtošolcem. Vsak učenec izbere tri svoje najljubše knjige in jih predstavi sošolcem. VODJA PROJEKTA: Lidija Jeromen

EVROPSKA VAS Projekt Evropska vas spodbuja osnovnošolce iz vse Slovenije, da spoznavajo države članice Evropske unije in njihove značilnosti na izviren način — preko raziskovanja, razgovorov, intervjujev, delavnic in priprave predstavitvenih materialov. Projekt spodbuja medkulturno razumevanje, toleranco, solidarnost in spoznavanje drugih narodov ter hkrati zavedanje lastne identitete. VODJA PROJEKTA: Tina Šetina

EVROPSKI SONČNI DNEVI Preko likovnih, glasbenih, literarnih in gibalnih dejavnosti odkrivamo in ozaveščamo pomen sonca za življenje vseh živih bitji. Naravoslovne delavnice otrokom omogočajo raziskovanje in analiziranje različnih možnosti uporabe sončne energije. VODJA PROJEKTA: Maja Javornik

PROJEKT PASAVČEK Že četrto leto bo na šoli potekal projekt Pasavček, ki nas vedno znova spomni, da se je potrebno v avtomobilu pripeti. V projekt bodo po novem vključeni učenci drugih razredov, ki se bodo učili pravilnega in varnega obnašanja v prometu. Ne pozabimo: Red je vedno pas pripet! VODJI PROJEKTA: Helena Horvat, Nuša Perčič

20


KOLESARSKI IZPIT — usposabljanje za vožnjo kolesa Na podlagi 137. člena Zakona o varnosti cestnega prometa se učenci v šoli usposobijo za varno vožnjo s kolesom v prometu. Tako bomo opravljali teoretični del, kjer učenci izkažejo svoje teoretično znanje, spretnostni poligon, ko učenci pokažejo, kako dobro obvladajo svoje kolo, in praktično vožnjo v prometu, ko se podamo po ulicah Šentvida. VODJA PROJEKTA: Matevž Bolta ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG Zdrav življenjski slog je program, v katerega so otroci vključeni v času, ki je namenjen interesnim dejavnostim. S programom otroke spodbujamo k oblikovanju zdravega življenjskega sloga, ki ni povezan samo s kakovostnim in tekmovalnim športom. VODJA PROJEKTA: Petra Filipič NAŠA MALA KNJIŽNICA Projekt vabi k nepozabnemu odkrivanju domišljijskega sveta, ki ga ponujajo knjige. Učenci se na ustvarjalen in zabaven način ukvarjajo z branjem, s knjigami, njihovimi junaki in avtorji. Rešujejo različne didaktične naloge, ki spodbujajo branje in razmišljanje o knjigah, ter se zabavajo ob bralnih pustolovščinah. Z izdelki, ki jih izdelajo na temo iz knjig, sodelujejo tudi na nagradnem natečaju. VODJA PROJEKTA: Katarina Rauh PROJEKT COMENIUS V mednarodni projekt Comenius bomo letos vključeni že drugo leto. Spoznavali smo že tradicionalne pesmi in hrano, čakajo pa nas še zgodbe in igre. V letošnjem šolskem letu bodo nekateri učenci v novembru odpotovali na Poljsko, v aprilu pa bo gostiteljica naša šola, česar se že veselimo. Tudi letos bomo odkrivali bogato in raznoliko evropsko dediščino ter širili zavest o narodnem bogastvu sodelujočih držav. VODJA PROJEKTA: Helena Horvat UMETNOST V RAZREDU Ob razstavljenih reprodukcijah, ki bodo krožile po razredih, bodo učenci spoznavali svet umetnosti, zgodovine in življenje umetnika nekoč in danes. Te slike bodo učencu udomačile umetnostne podobe, ki jih bo kasneje v življenju še srečal, in ker jih bo že poznal, jih bo lažje vzel za svoje. Učenca bo ta mala razredna galerija spodbujala, da bo tudi sam rad ustvarjal in razmišljal o lepem. VODJA PROJEKTA: Sara Drnovšek

21


PROSTOVOLJSTVO Učence bomo navajali in spodbujali k različnim prostovoljnim dejavnostim preko pogovorov, delavnic, različnih srečanj, enkratnih akcij in celoletnih dejavnosti. Tako bomo povezali že ustaljene dobrodelne dejavnosti in dodali nove, v katerih bomo iskali svoje mesto v odgovorni drži do soljudi in okolja. VODJI PROJEKTA: Klemen Banko, Maja Sušin

KLASIČNA KULTURA Učenci bodo od 1. do 5. razreda spoznavali antiko in antično misel ter ju z raziskovanjem povezovali z okoljem, ki jih obkroža. Ozaveščali bodo vpliv antike na današnjo miselnost in človeka. S tem bodo deležni klasične izobrazbe, ki zajema razvijanje duhovnih vrednot, vrlin in preko postopnega učenja latinskega jezika tudi razvijanje intelektualnih sposobnosti VODJA PROJEKTA: Helena Morisset

SODELOVANJE S ŠKOTI Povezani smo s šolo Wellington iz mesteca Ayr. Projekt je namenjen spoznavanju kulture in navezovanju osebnih prijateljskih vezi. VODJA PROJEKTA: Matevž Bolta

22


ČISTI ZOBKI Tekmovanje za čiste zobe ob zdravi prehrani, pri katerem sodelujejo starši, otroci, učitelji ter zdravstveni delavci, pomaga doseči naš cilj, to je zdravje ust in ustne votline. Da bi imeli otroci lepe in zdrave zobe, jih skupaj skušamo za redno čiščenje pridobiti s tekmovanjem. Kako? Vsak mesec nenapovedano pregledamo zobe naključno izbranim otrokom. Vsak otrok s čistimi zobmi prislužili razredu 1 točko. Na šoli zmaga razred, ki zbere največ točk. Tekmovanje je enostavna oblika vzgoje otroka za redno in natančno ustno higieno. Za projekt na naši šoli skrbi medicinska sestra iz zdravstvenega doma v Šentvidu.

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DECEMBER

JANUAR

FEBRUAR

MAREC

APRIL

MAJ

JUNIJ

23


JUTRANJE VARSTVO V jutranjem varstvu, ki se začne ob 6.30, se ob različnih družabnih igrah in glasbi sproščamo, družimo in počasi prebujamo. V knjižnici si izposojamo knjige, ob četrtkih pa uživamo ob poslušanju pravljic. Ko se nam ob pol osmih prebudijo želodčki, odidemo na zajtrk in ob osmih smo pripravljeni na nov delovni dan.

ODDELEK PODALJŠANEGA BIVANJA Po končanem pouku se večina učencev vključi v podaljšano bivanje. Skupaj z učitelji gredo najprej na kosilo. V času, ki je namenjen samostojnemu učenju, učenci delajo domače naloge, oblikujejo učne navade in se navajajo na učenje vsak dan ob istem času. Spodbujamo jih tudi k lepo oblikovanim domačim nalogam. Učitelj z individualnim delom učencem pomaga pri reševanju težav in usmerja njihovo delo. Ob 14h se mnogi učenci vključijo v interesne dejavnosti. Zaradi pestrosti in raznolikosti krožkov lahko učenci razvijajo mnoge talente in vsak lahko najdejo nekaj zase. Pri interesnih dejavnostih jih spodbujamo k ustvarjalnosti na področju umetnosti, tehnike in znanosti, naravoslovja, ročnih spretnosti, športa in podobno. Učenci, ki niso vključeni v krožke, imajo ta čas namenjen prosti igri, kjer si aktivnosti lahko izbirajo sami. Največkrat aktivnosti potekajo na šolskem igrišču ali v razredu v obliki različnih iger (športnih, družabnih, iger z žogo …). Ob družabnih igrah učenci razvijajo socialne spretnosti. Nekateri otroci odidejo domov po končanih krožkih, po druge pa pridejo starši do 17h, ko se zaključi varstvo. Učitelji se zavedamo pomembnosti celovitega otrokovega razvoja, zato se nam zdi pomembno sodelovanje med razrednikom, učitelji podaljšanega bivanja, starši in svetovalno službo.

24


ŠOLSKA KNJIŽNICA Knjižnica je zakladnica, katere vrata so vedno odprta vsem, ki so željni znanja. Šolska knjižnica je kulturni prostor, namenjen učenju, branju, iskanju in izposoji gradiva ter pridobivanju informacij. Ob vpisu v šolo postane vsak učenec član šolske knjižnice in dobi knjižnično izkaznico, s katero si lahko brezplačno izposoja knjižnično gradivo. Izposoja gradiva poteka v skladu s knjižničnim redom in urnikom knjižnice, ki je objavljen na spletni strani. Učenec si lahko naenkrat izposodi največ 3 knjige. Izposojevalni rok je 14 dni. Gradivo je mogoče enkrat podaljšati, če to ni gradivo za domače branje. Iz knjižničnega reda: • v knjižnici se lahko učim, pišem domačo nalogo, rišem, rešujem knjižne uganke ... in najdem svoj mir med knjigami; • v knjižnici veljajo ista pravila vedenja kakor v učilnicah; • do konca šolskega leta moramo učenci vrniti izposojeno gradivo. V okviru knjižnice potekajo tudi bibliopedagoške ure, projekti za spodbujanje branja (bralni nahrbtnik, knjiga po mojem izboru, Naša mala knjižnica), bralne značke (slovenska, eko, Slomškova, angleška), pravljica za dobro jutro, predstavitve novih knjig, knjižne uganke meseca … Knjižnica je za izposojo odprta vsak delovni dan po šolskem koledarju; in sicer vsako jutro med 7. in 8. uro, urnik knjižnice po pouku pa je objavljen na spletni strani in oglasni deski knjižnice. KNJIŽNICO VODI: Lidija Jeromen

UČBENIŠKI SKLAD V sklopu šolske knjižnice deluje tudi učbeniški sklad. Za izposojo učbeniškega kompleta je potrebno izpolniti naročilnico in plačati 15 % izposojevalnine. Učenci morajo vse izposojene učbenike oviti (ne v samolepilno folijo), z njimi primerno ravnati in jih ob izteku šolskega leta vrniti v knjižnico. Za izgubljen ali poškodovan učbenik je potrebno poravnati ustrezno nadomestilo v skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov. SKLAD VODI: Maja Sušin

25


SODELOVANJE S STARŠI Želimo si tesnega sodelovanja s starši, saj vemo, da le sprotno seznanjanje z učnim in vsakršnim drugim napredkom otroka vodi do zadovoljivih rezultatov. Pričakujemo, da boste starši sodelovali pri posameznih aktivnostih na šoli, ki jih bomo organizirali za vas oz. v sodelovanju z vami in so v dobro otrok.

SREČANJA ZA STARŠE Datumi srečanj za starše so navedeni v koledarju.

GOVORILNE URE Vsak učitelj ima govorilno uro v dopoldanskem času. Termin je objavljen na oglasni deski in na spletni strani. Govorilne ure v popoldanskem času so navedene v koledarju v Šuštarčku.

ŠOLA ZA STARŠE Tudi letos organiziramo šolo za starše. Srečanja bodo predvidoma ob ponedeljkih od oktobra do aprila. Šolo bo vodila Martina Juteršek.

DRUŽINSKI DNEVI Za vsak razred bodo enkrat letno za konec tedna organizirani družinski dnevi. Tako nadomestimo pouka prosta dneva 24. decembra 2012 in 29. marca 2013. Družinske dneve pripravijo učiteljice, učitelji in razredniki s šolskim kaplanom. V soboto pridejo po otroka starši. Datumi so razvidni v šolskem koledarju.

DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE Starši ste lepo vabljeni na dejavnosti, ki jih bomo pripravili za vas. Datumi so navedeni v koledarju,

26


SKLAD ZA POMOČ DRUŽINAM V Zavodu sv. Stanislava že več let deluje Sklad za pomoč družinam. Pomagamo s sredstvi, ki jih darujejo dobrotniki. V Sklad za pomoč družinam lahko darujete kot fizične ali kot pravne osebe. Družinam pomagamo pri plačilu prispevka za nadstandardne dejavnosti v šoli. Pri podeljevanju denarnih pomoči družinam se upoštevajo: • nizek osebni dohodek na družinskega člana, • družine z več otroki, • učni uspeh in nadarjenost, • oddaljenost od šole. Za dodatna pojasnila nam pišite ali nas pokličite: • sklad@stanislav.si • tel: 01/58 22 208 Alojzija Čebulj, tajnica sklada • tel: 01/58 22 212 mag. Tone Česen, ravnatelj sklada

ŠOLSKI SKLAD Starši so ustanovili Šolski sklad za financiranje opreme v okviru raziskovalnih, kulturnih, športnih in drugih interesnih dejavnosti ter projektov, ki niso sestavni del obveznega izobraževalnega programa šole. Sklad pridobiva sredstva za svoje delovanje: • iz donacij/prostovoljnih prispevkov domačih in tujih pravnih in fizičnih oseb, • iz dotacij državnih organov in drugih institucij, • iz sredstev, pridobljenih na podlagi javnih razpisov v Sloveniji in v tujini, • iz podpore drugih skladov in ustanov, • iz zapuščin, • s svojimi aktivnostmi in • iz drugih virov. V sklad lahko prispevate tudi starši kot fizične osebe na transakcijski račun TRR SI56 0292 2001 3951 214, SKLIC 120510 odprt pri NLB. HVALA LEPA.

,

PREDSEDNIK SKLADA: g. Matjaž Loborec

27


ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA • TE KAJ MUČI ALI BI RAD SAMO Z NEKOM POKLEPETAL? • TI V ŠOLI KAJ NI VŠEČ, IMAŠ TEŽAVE? • NE VEŠ, KAKO BI SE LOTIL UČENJA? • BI V ŠOLI, PRI POUKU RAD IZVEDEL ŠE KAJ VEČ, DRUGAČE? • BI SE RAD S KOM POGOVORIL O SVOJIH ODNOSIH S PRIJATELJI, SOŠOLCI, DOMAČIMI IN DRUGIMI ODRASLIMI? Potem v šoli poišči vrata z napisom šolska svetovalna služba. Tu boš lepo sprejet, zato kar pogumno! Šolska svetovalna služba pa ni namenjena samo učencem, ampak tudi učiteljem in staršem. Kadarkoli lahko pokličete ali pošljete elektronsko sporočilo na elektronski naslov ali se dogovorite za osebno srečanje. Šolska svetovalni delavci se z bodočimi učenci srečajo že pred vstopom v šolo, jih spremljajo skozi osnovno šolo ter jim ob koncu devetletke svetujejo in jih usmerjajo v nadaljnje šolanje. Sodelovanje staršev je vedno zelo zaželeno. ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA: DR. MIRJAM ČEBULC, MARTINA JUTERŠEK, KLEMEN ČELIGOJ

PREHRANA Šola za učence organizira štiri obroke na dan. Učenci malicajo v matičnih razredih, zajtrkujejo in kosijo pa v jedilnici. Pred obroki si umijejo roke in se zahvalijo za hrano. Starši lahko odjavijo prehrano za svojega otroka v primeru bolezni ali druge odsotnosti od pouka za naslednji dan. Na spletni strani www.lopolis.si z uporabniškim imenom in geslom, ki ga šola dodeli učencu, pridejo do tabele, ki prikazuje vrsto obroka in dneve, ob katerih je otrok naročen na določen obrok. Po odjavi prehrane za določen dan (kljukica pri datumu) pazijo, da spremembo tudi shranijo. Vse ostale spremembe, npr. prijavo na obrok za določen dan, pa morajo opraviti v tajništvu. Starši lahko dopoldansko malico in ostale obroke odjavljajo do 23. ure tekočega dne za naslednje dneve.

28


Za tekoči dan odjava ni možna, zato te obroke plačajo v celoti.

MOJI OBROKI ura ZAJTRK

7.30

MALICA

9.30

KOSILO

12.30, 13.30

POPOLDANSKA MALICA

15.00

pon

tor

sre

čet

pet

V šolskem letu 2012/2013 bodo imeli pravico do splošne subvencije za malico samo socialno najbolj ogroženi učenci. Zakon za uravnoteženje javnih financ določa, da so to učenci, ki jim pripada dodatna subvencija v višini ene tretjine cene ene malice. O subvenciji tako malice kot kosila pa ne odloča več šola, temveč pristojen center za socialno delo, kamor je potrebno tudi vložiti ustrezno vlogo.

29


KAJ NAREDIM, ČE ... ... SEM POZABIL COPATE? Ne hodi bos. Copate si lahko sposodiš v tajništvu. ... SEM ZAMUDIL ZAČETEK POUKA? Opraviči se učitelju in povej, zakaj si prišel prepozno k pouku. ... NIMAM DOMAČE NALOGE, PRIPOMOČKOV ZA DELO? Če si nalago pozabil ali si imel tehten razlog, da si brez nje prišel v šolo, se na začetku ure opraviči učitelju. Nalogo opravi do prihodnje šolske ure. ... NE RAZUMEM RAZLAGE? Povej učitelju, rad ti bo pomagal. Snov ti bo še enkrat razložil in te povabil k dopolnilnemu pouku. Seveda pa se moraš potruditi tudi sam. ... SE NE POČUTIM DOBRO? O svojem počutju takoj obvesti učitelja ali koga drugega od strokovnih delavcev. Brez njihove vednosti nikoli ne zapusti šole! ... SEM ZBOLEL? Spomni starše, da obvestijo o tem razrednika in odjavijo malico ali kosilo. Ne pozabi pravočasno prinesti razredničarki opravičila! ... SEM IZGUBIL ČEVLJE, KLJUČE? Izgubo takoj sporoči v tajništvo. ... MORAM NUJNO TELEFONIRATI STARŠEM? To boš lahko storil v tajništvu šole.

30


NAVODILA ZA USPEŠNO UČENJE KAKO POSTANEM BOLJ USPEŠEN V ŠOLI?

• • • • • • • •

Redno obiskujem pouk. Vedno nosim s seboj vse šolske potrebščine. Sodelujem pri pouku in pozorno poslušam učiteljevo razlago. Zapišem si, kar učitelj narekuje ali napiše na tablo. Redno pišem domače naloge in skrbim za urejenost zvezkov. Zapiske doma dopolnim z izpiski iz učbenika. V šolskem učbeniku ne podčrtujem. Spat grem ob primerni uri, da sem naslednje jutro spočit.

KAKO SE LOTIM UČENJA? Učim se vedno v istem prostoru. Ta naj bo dobro osvetljen, prezračen in ne pretopel. Miza naj bo pospravljena, na njej pa le potrebščine za tisti predmet, ki se ga trenutno učim. Učenja se lotim vedno ob istem času in ne odlašam z njim. Določim si, koliko časa se bom učil do odmora. Najpozneje po 45 minutah lahko napravim odmor, ki naj bo dolg od 5 do 15 minut, ne več. Ura je lahko na vidnem mestu. V odmoru malo telovadim, spijem kozarec vode, po potrebi prezračim prostor. Po odmoru snov ponovim, nato se grem učit drug predmet. Sčasoma lahko predvidim, koliko časa bom potreboval za učenje. Tako si lahko bolje razporedim svoj čas. Pri učenju besedila (npr. pesmi) si lahko pomagam z ilustracijami, ki izražajo pomen besed. Risbice mi pomagajo priklicati besede. Pri pesmici Čuk se je oženil npr. narišem čuka kot ženina. Bolj ko je smešna risbica, hitreje si jo bom zapomnil.

31


Snov se lahko učim tudi tako, da: • na hitro pregledam vsebino in tako dobim o njej neko predstavo; • nato vsebino razdelim na manjše smiselne dele; • natančno vse preberem, lahko podčrtam ključne besede, delam zapiske, miselne vzorce ipd.; • obnovim, kar sem prebral; • ponovim in povežem s tem, kar sem se že naučil pri tem in drugih predmetih. Obstajamo različni tipi ljudi: nekateri si lažje zapomnijo, če glasno ponavljajo, drugi si zapisujejo, tretji se morajo med ponavljanjem sprehajati po sobi … Premisli, kako si najlažje zapomniš snov, in se uči na način, ki ti najbolj pomaga.

KAKO SI NAUČENO NAJBOLJ ZAPOMNIM?

• • • • • •

Vedno naredim kratke povzetke ali miselne vzorce. Temeljito in glasno preberem težke in zahtevne odlomke. Pojasnim si neznane besede (uporabim slovar, vprašam učitelja, starše). Čim več si poskušam predstavljati v mislih. O snovi se pogovarjam s sošolci. Vsak dan načrtujem učenje za naslednji dan in se držim načrta.

Prebral sem in sem pozabil, videl sem in sem si zapomnil, naredil sem in znam.

Konfucij

32


HIŠNI RED

(velja za učence, učitelje, starše in obiskovalce) Učenci in starši vstopate v šolo skozi glavni vhod mimo sprejemnice. Pouk se na razredni stopnji začenja ob 8. uri, na predmetni pa po urniku. Učenci prihajajte v šolo vsaj 10 minut pred začetkom pouka. Tisti, ki pridete v šolo prej, lahko na pouk počakate v jutranjem varstvu, ki je organiziran od 6.30 zjutraj. Pouk se začne in konča s pogovorom v krogu oziroma z duhovno mislijo. Zajtrk je za naročnike ob 7.30 v jedilnici. Učenci oblačila in obutev shranjujete v garderobah pred razredom oziroma v omaricah. V šolo ne nosite denarja in drugih dragocenih stvari (mobitelov, fotoaparatov, nakita ...). V primeru, da jih določen dan potrebujete, jih ne puščajte v garderobi. Shranite jih pri učitelju. Učenci v šolskih prostorih in v notranjem atriju nosite šolske copate. Zunaj šole ste obuti v čevljih. Za red in varnost na hodnikih skrbijo dežurni dijaki iz gimnazije. Malica je v glavnem odmoru v razredu. Prineseta jo reditelja. Pri malici je prisoten razredni učitelj. Reditelj poskrbi za red in čistočo v razredu. Pouka in učnih dejavnosti ne zapuščajte predčasno. Po pouku je kosilo v jedilnici. Pri kosilu so prisotni učitelji iz oddelka podaljšanega bivanja. V podaljšanem bivanju je čas za sprostitev, različne krožke in za pisanje domačih nalog. Vse obveznosti opravljajte pravočasno. Z domačimi nalogami ne odlašajte, predvsem pa jih izdelujte sami. Starši, ki prihajate v šolo po otroka, počakajte pred učilnico. Prosimo, da prihajate ob dogovorjenem času.

33


Pri večdnevnih dejavnostih upoštevajte navodila, ki jih dobite od vodstva šole in učiteljev spremljevalcev. Obiskovalci gredo v času pouka skozi hodnike osnovne šole lahko samo v spremstvu dežurnega dijaka.

PRAVILA LEPEGA VEDENJA V šoli, zunaj šole in doma se držimo napisanih in nenapisanih pravil lepega vedenja. Učitelji, vzgojitelji in starši se bomo trudili, da bo čim več pravil prešlo med nenapisana pravila, ki jih poznamo kot dobre navade.

SMO SPOŠTLJIVI • V šoli se pozdravljamo s pozdravi dobro jutro, dober dan in nasvidenje. • Zaposlene vikamo in jih nazivamo z gospod učitelj, gospa učiteljica, gospa ravnateljica, gospod hišnik, gospa kuharica ipd. ali krajše gospa oz. gospod. • Smo prijazni in si prizadevamo za dobro počutje vsakega. • Pogovarjamo se spoštljivo in ne kričimo. • Drugim ne storimo tistega, česar ne želimo, da drugi storijo nam. • V kapeli se vedemo spoštljivo. • Po hodnikih hodimo umirjeno, brez tekanja, prerivanja in nasilnega vedenja. • Pred kosilom se zahvalimo za hrano. S hrano ravnamo spoštljivo.

34


SMO REDOLJUBNI • K pouku prihajamo točno. Če zamudimo pouk, se opravičimo učitelju. • Redno prinašamo šolske potrebščine, pišemo domače naloge in opravimo tudi druge obveznosti in dolžnosti, ki jih naroči učitelj. • Skupaj z reditelji in učitelji skrbimo za red v razredu in povsod na šoli. • Pred jedjo si umijemo roke. • Pri malici sedimo za mizo in jemo nad prtičkom. Ostanke hrane odnesemo na za to pripravljeno mesto ali jo damo v vrečko in pospravimo v torbo. Malicamo le v dogovorjenem času in prostoru. • Hrano smemo prenašati po šoli le, če je pospravljena v vrečki ali v torbi. • Odpadke zbiramo ločeno. • Na stranišču pazimo na red in čistočo. S papirjem, vodo in elektriko ravnamo varčno. • Po pouku razred pospravimo.

SMO ODGOVORNI • Pomagamo sošolcem in sošolkam, ki so v težavah in potrebujejo našo pomoč. • Če opazimo sošolca, ki se obnaša neprimerno ali dela škodo, ga opozorimo. Če opozorilo ne zaleže, prosimo za pomoč učitelja. •Vse težave rešujemo sproti. Če imamo težavo, se posvetujemo z učiteljem. • Pri pouku sodelujemo in sledimo navodilom učitelja. Učenca, ki pri pouku ovira delo sošolcev in učitelja, lahko učitelj pospremi na razgovor v svetovalno službo ali k ravnateljici. Zamujeno uro učenec nadoknadi v dogovoru z učiteljem. • Skrbno ravnamo z vsemi dobrinami.

35


KIMAVEC SKUPNOST

VRLINA MESECA PO NED EL J EK

3. 9.

GREGOR

p rv i šols k i dan š o l a v nar av i ( 5 . r az r e d)

T O REK

4. 9.

ROZ ALIJA

š o l a v nar av i ( 5 . r az r e d)

S R ED A

5. 9.

MATI TEREZ IJA

š o l a v nar av i ( 5 . r az r e d) fo t o g r afir anje r az r e dov

ČET R TEK

6. 9.

Z AHARIJA

š o l a v nar av i ( 5 . r az r e d) g o s t o v anje z b or a iz Po l j s ke

PET EK

7. 9.

REGINA

š o l a v nar av i ( 5 . r az r e d) g o s t o v anje z b or a iz Po l j s ke

SOBOTA

8. 9.

ROJS TVO DEVICE MARIJE-MALI ŠM AR EN

NEDELJA

9. 9.

PETER KLAVER

36


SEPTEMBER SKUPNOST

VRLINA MESECA PO NED EL J EK

10 . 9 .

NIKOLAJ

T O REK

11. 9 .

GABRIJEL

p e d agošk a k onfe r e nca

S R ED A

12 . 9 .

MARIJINO IME

ČET R TEK

13 . 9 .

JANEZ

PET EK

14 . 9 .

POVIŠ ANJE S V. KRIŽ A

SOBOTA

15. 9.

Ž ALOS TNA MATI BOŽ JA

NEDELJA

16. 9.

KORNELIJ IN CIPRIJAN

37


KIMAVEC SKUPNOST

VRLINA MESECA PO NED EL J EK

17 . 9 .

ROBERT BELLARMINO

T O REK

18 . 9 .

IRENA

19 . 9 .

EMILIJA

s re čanje z a s t ar še

S R ED A

j e s e n s k i šp or t ni dan

ČET R TEK

PET EK

20. 9.

2 1. 9 .

ANDREJ

MATEJ

š p o rtni in dr už ins k i dan z a 4 . A v K r anjs k i Gor i

SOBOTA

22. 9.

MAVRICIJ

d ru ž ins k i dan z a 4 .A v K ran js k i G or i

NEDELJA

38

23. 9.

PIJ IZ PIETRELCINE


SEPTEMBER SKUPNOST

VRLINA MESECA PO NED EL J EK

24. 9.

T O REK

25. 9.

S ERGIJ

S R EDA

2 6 . 9.

KOZ MA IN DAMIJAN

ČET R TEK

27. 9.

BL. ANTON MARTIN S LOMŠ EK

VINCENCIJ PAVELS KI

n aravos lov ni dan z a 3 . raz re d: O d jab olk a do mošta

PET EK

28. 9.

VENČES LAV

š p o rtni in dr už ins k i dan z a 4 . B v K r anjs k i Gor i

SOBOTA

29. 9.

MIHAEL, GABRIJEL IN RAFAEL

d ru ž ins k i dan z a 4 .B v K ran js k i G or i

NEDELJA

30. 9.

HIERONIM

39


VINOTOK SKROMNOST

VRLINA MESECA PO NED EL J EK

1. 10 .

TEREZ IJA DETETA JEZ US A

T O REK

2 . 10 .

ANGELI VARUHI

S R ED A

3 . 10 .

FRANČIŠ EK BORGIA

ČET R TEK

4 . 10 .

FRANČIŠ EK AS IŠ KI

PET EK

5 . 10 .

MARIJA FAVS TINA KOWALS KA

z ače te k k r ož k ov

š p o rtni in dr už ins k i dan z a 3 . A v Ve lik i L ok i o g l e d filma v k inob alonu z a 5 . r az r e d

SOBOTA

6. 10.

BRUNO

d ru ž ins k i dan z a 3 .A v V e l i ki L ok i

NEDELJA

40

7. 10.

ROŽ NOVENS KA MATI BOŽ JA


OKTOBER SKROMNOST

VRLINA MESECA PO NED EL J EK

8 . 10 .

B ENEDIK T

T O REK

9 . 10 .

A B R A HA M IN SA R A

p o p o l dans k e gov or ilne u re

SRED A

10. 10.

F LOR ENCIJ

ČET R TEK

11. 10 .

F ILIP

PET EK

12 . 10 .

MA K SIMILJA N CELJSK I

š p o rtni in dr už ins k i dan z a 3 . B v Ve lik i L ok i

SOBOTA

13. 10.

G ER A LD

d ru ž ins k i dan z a 3 .B v V e l i ki L ok i

NEDELJA

14. 10.

K A LIST

41


VINOTOK SKROMNOST

VRLINA MESECA PO NED EL J EK 15 . 10 .

TEREZ IJA AVILS KA

T O REK

MARJETA

16 . 10 .

p e d agošk a k onfe r e nca

SRED A

ČET R TEK

17. 10.

IGNACIJ ANTIOHIJS KI

18 . 10 .

LUKA

19 . 10 .

PAVEL OD KRIŽ A

l at i n s k i v e č e r

PET EK

SOBOTA

20. 10.

IRENA

NEDELJA

21. 10.

URŠ ULA

42


OKTOBER SKROMNOST

VRLINA MESECA PO NED EL J EK 2 2 . 10 .

MARIJA S ALOMA

T O REK

2 3 . 10 .

JANEZ KAPIS TRAN

S R ED A

2 4 . 10 .

ANTON KLARET

ČET R TEK

2 5 . 10 .

DARINKA

2 6 . 10 .

LUCIJAN

o b i s k p olicis t ov

PET EK

SOBOTA

27. 10.

S ABINA

NEDELJA

28. 10.

S IMON IN JUDA TADEJ

43


LISTOPAD HVALEŽNOST

VRLINA MESECA PO NED EL J EK 2 9 . 10 .

KAJETAN

J e s e n s k e p oč it nice

T O REK

3 0 . 10 .

MARCEL

j e s e n s k e p očit nice

SRED A

3 1 . 1 0.

BOLFENK

1. 11.

VS I S VETI

d an re for macije

Č ET R T EK V S I S VET I

PET EK

2 . 11 .

S POMIN VS EH VERNIH RAJNIH

j e s e n s k e p očit nice

SOBOTA

3. 11.

VIKTORIN PTUJS KI

NEDELJA

4. 11.

KAREL BOROMEJS KI

44


NOVEMBER HVALEŽNOST

VRLINA MESECA PO NED EL J EK

5 . 11 .

Z AHARIJA IN ELIZ ABETA

T O REK

6 . 11 .

LENART

z b i ra nje s t ar e g a p ap ir ja p o p o l dans k e gov or ilne u re

S R ED A

7 . 11 .

ERNES T

ČET R TEK

8 . 11 .

BOGOMIR

PET EK

9 . 11 .

TEODOR

SOBOTA

10. 11.

LEON

d ru ž ins k i dan: de lav nice o s p o lnos t i z a 5 . A

NEDELJA

11. 11.

MARTIN

45


LISTOPAD HVALEŽNOST

VRLINA MESECA PO NED EL J EK

12 . 11 .

EMILIJAN

ce l o dne v no č ašče nje

T O REK

13 . 11 .

S TANIS LAV KOS TKA

14 . 11 .

NIKOLAJ

p raz n ov anje s v . S tanis lav a 18 . 0 0 – ak ade mija

S R ED A

š o l s ko t e k mov anje Bob e r

ČET R TEK

15 . 11 .

ALBERT VELIKI

š o l s ko t e k mov anje Bob e r

PET EK

SOBOTA

16 . 11 .

MARJETA Š KOTS KA

17. 11.

ELIZ ABETA OGRS KA

18. 11.

ROMAN

m art inov anje z a z ap o s le ne

NEDELJA

46


NOVEMBER HVALEŽNOST

VRLINA MESECA PO NED EL J EK

19 . 11 .

MATILDA

T O REK

2 0 . 11 .

EDMUND

S R ED A

2 1. 11 .

DAROVANJE DEVICE MARIJE

ČET R TEK

2 2 . 11 .

CECILIJA

n aravos lov ni dan z a 4 . raz re d: ž iv als k i v r t

PET EK

SOBOTA

2 3 . 11 .

24. 11.

KLEMEN I.

ANDREJ DUNG IN VIETNAMS KI M UČ.

d ru ž ins k i dan: de lav nice o s p o lnos t i z a 5 . B

NEDELJA

25. 11.

NEDELJA KRIS TUS A KRALJA

47


GRUDEN HVALEŽNOST

VRLINA MESECA PO NED EL J EK 2 6 . 11 .

LEONARD

T O REK

S ABINA

2 7 . 11 .

p e d agošk a k onfe r e nca

SRED A

28. 11.

KATARINA LABOURÉ

ČET R TEK

2 9 . 11 .

S ATURNIN

PET EK

3 0 . 11 .

ANDREJ

i z d e l ov anje in b lagos lov ad v e nt nih v e nč k ov

SOBOTA

1. 12.

NATALIJA

NEDELJA

2. 12.

1 . ADVENTNA NEDELJA

48


DECEMBER RADODARNOST

VRLINA MESECA PO NED EL J EK

3 . 12 .

FRANČIŠ EK KS AVER

1. š o l s k a ur a: ad v e nt no b og os luž je

T O REK

S R ED A

ČET R TEK

4 . 12 .

5 . 12 .

BARBARA

S ABA

6 . 12 .

MIKLAVŽ

7 . 12 .

AMBROŽ

m i k l av ž e v anje

PET EK ad v e nt ni s e je m i n fo rmat iv ni dan

SOBOTA

8. 12.

BREZ MADEŽ NO S POČETJE DEVICE M AR IJE

NEDELJA

9. 12.

2. ADVENTNA NEDELJA

49


GRUDEN RADODARNOST

VRLINA MESECA PO NED EL J EK 10 . 12 .

JUDITA

T O REK

11. 12 .

DAMAZ

SRED A

12. 12.

AMALIJA

ČET R TEK

13 . 12 .

LUCIJA

14 . 12 .

JANEZ OD KRIŽ A

o b h o d s v . L ucije

PET EK

SOBOTA

15. 12.

KRIS TINA

NEDELJA

16. 12.

3. ADVENTNA NEDELJA

50


DECEMBER RADODARNOST

VRLINA MESECA PO NED EL J EK 17 . 12 .

LA ZA R

b o ž i čna z godb a v 1. raz re du

T O REK

18 . 12 .

G A CIJA N

b o ž i čna z godb a v 2 . raz re du

SRED A

19. 12.

U R BA N

b o ž i čna z godb a v 3 . raz re du

ČET R TEK

2 0 . 12 .

DOMINIK

d an ročnih s p r e t nos t i – i z d e lov anje in og le d j as l i c

PET EK

2 1. 12 .

PET ER K A NIZIJ

b l ag os lov jas lic p ro s l av a z a dan s am o st ojnos t i in e not nosi

SOBOTA

22. 12.

F R A NČIŠK A CA BR INI

NEDELJA

23. 12.

4. A DVENT NA NEDELJA

51


GRUDEN RADODARNOST

VRLINA MESECA PO NED EL J EK 2 4 . 12 .

S VETI VEČER – ADAM IN EVA

b o ž i čne p oč it nice

T O R EK

25. 12.

BOŽ IČ – GOS PODOVO ROJS TVO

26. 12.

Š TEFAN

B OŽ IČ

S R ED A

D A N SA MO STO J NO STI IN ENO TNO STI

ČET R TEK

2 7 . 12 .

JANEZ

b o ž i čne p oč it nice

PET EK

2 8 . 12 .

NEDOLŽ NI OTROCI

b o ž i čne p oč it nice

SOBOTA

29. 12.

TOMAŽ BECKET

NEDELJA

30. 12.

S VETA DRUŽ INA

52


DECEMBER POVEZANOST

VRLINA MESECA PO NED EL J EK 3 1. 12 .

S ILVES TER

b o ž i čno-nov ole t ne p o č i t nice

T O R EK

1. 1.

MARIJA, S VETA BOŽ JA MATI

N OV O L ETO

S R ED A

2. 1.

BAZ ILIJ

ČET R T E K

3 . 1.

PRES VETO JEZ US OVO IME

PET EK

4 . 1.

ANGELA

n aravos lov ni dan z a 3 . raz re d: Muz e j p ošt e in t e l e k omunik acij

SOBOTA

5. 1.

S IMEON

NEDELJA

6. 1.

GOS PODOVO RAZ GLAŠ ENJE, TRIJ E K R AL JI

53


PROSINEC POVEZANOST

VRLINA MESECA PO N ED EL J EK

7. 1.

RAJMUND

p o g o vor i z a v p is v 1. r . p l av anje z a 3 . r az r e d

T O R EK

8. 1.

S EVERIN

ku l t u r ni dan z a 2 . B v Naro dni gale r iji Po g o vor i z a v p is v 1. r . p l av anje z a 3 . r az r e d

S RED A

9. 1.

HADRIJAN

ku l t u r ni dan z a 2 . A v N G p o g o vor i z a v p is v 1. r . B o ž i čno-nov ole t ni k once r p l av anje z a 3 . r az r e d

ČET R TEK

10 . 1.

GREGOR

ku l t u r ni dan z a 1. B v N G p o g o vor i z a v p is v 1. r . B o ž i čno-nov ole t ni k once r p l av anje z a 3 . r az r e d

PET EK

11. 1.

PAVLIN

ku l t u r ni dan z a 1. A v N G p o g o vor i z a v p is v 1. r . p l av anje z a 3 . r az r e d

SOBOTA

12. 1.

TATJANA

NEDELJA

13. 1.

JEZ US OV KRS T

54


JANUAR POVEZANOST

VRLINA MESECA PO N ED EL J EK

14 . 1 .

FELIKS

p l av anje z a 3 . r az r e d

T O R EK

15 . 1 .

PAVEL

p l av anje z a 3 . r az r e d

S RED A

16 . 1 .

MARCEL

ku l t u r ni dan z a 4 . r az re d : Š ols k i muz e j p l av anje z a 3 . r az r e d

ČET R TEK

17 . 1.

ANTON PUŠ ČAVNIK

p l av anje z a 3 . r az r e d

PET EK

18 . 1.

MARJETA

p l av anje z a 3 . r az r e d

SOBOTA

19. 1.

MAKARIJ

NEDELJA

20. 1.

FABIJAN IN BOŠ TJAN

55


PROSINEC POVEZANOST

VRLINA MESECA PO NED EL J EK

2 1. 1 .

NEŽ A

z i m s ki šp or t ni dan z a 1., 2 . , 3 . r az r e d

T O REK

22. 1.

VINCENCIJ

z i m s ki šp or t ni dan z a 4 ., 5 . , 6 . r az r e d re d o v alna k onfe r e nca s re čanje z a s t ar še 7 . raz r e da

S R ED A

23. 1.

HENRIK

an t i čni dne v i na ŠK G

ČET R TEK

24. 1.

FRANČIŠ EK S ALEŠ KI

an t i čni dne v i na ŠK G

PET EK

25. 1.

S PREOBRNITEV APOS TOLA PAVLA

an t i čni dne v i na ŠK G

SOBOTA

26. 1.

TIMOTEJ, TIT

d an odp r t ih v r at v Z av o du

NEDELJA

56

27. 1.

ANGELA MERICI


JANUAR POVEZANOST

VRLINA MESECA PO NED EL J EK

28. 1.

TOMAŽ AKVINS KI

š o l a v nar av i z a 7 . r az r e d n a Z e le nici

T O REK

29. 1.

VALERIJ

š o l a v nar av i z a 7 . r az r e d n a Z e le nici p o p o l dans k e gov or ilne u re

S R ED A

30. 1.

MARTINA

š o l a v nar av i z a 7 . raz r e d na Ze le nici

ČET R TEK

3 1. 1 .

JANEZ BOS KO

š o l a v nar av i z a 7 . raz r e d na Ze le nici

PET EK

1. 2.

BRIGITA IRS KA

š o l a v nar av i z a 7 . r az r e d n a Z e le nici n aravos lov ni dan z a 5 . raz re d: A r b or e t um Volčji Po t o k

SOBOTA

2. 2.

JEZ US OVO DAROVANJE – S VEČNIC A

d u h o v na ob nov a z a 7 . raz re d na Ze le nici

NEDELJA

3. 2.

BLAŽ

57


SVEČAN ODPUŠČANJE

VRLINA MESECA PO NED EL J EK

4. 2.

GILBERT

T O REK

5. 2.

AGATA

S R ED A

6. 2.

PAVEL MIKI IN DRUGI JAPONS KI M UČ.

n aravos lov ni dan z a 5 . raz re d: Rudnik Ve le nje

ČET R TEK

7. 2.

EGIDIJ

p ro s l av a ob k ult ur ne m p raz n ik u

PET EK

8. 2.

HIERONIM EMILIANI

K UL T U RNI P RA ZNI K

SOBOTA

NEDELJA

58

9. 2.

10. 2.

APOLONIJA

S HOLAS TIKA


FEBRUAR ODPUŠČANJE

VRLINA MESECA PO NED EL J EK

11. 2 .

LURŠ KA MATI BOŽ JA

T O REK

12 . 2 .

EVLALIJA

13 . 2 .

PEPELNICA

ČET R TEK

14 . 2 .

VALENTIN

PET EK

15 . 2 .

KLAVDIJ

pust

S R ED A p e p e lnica

SOBOTA

16. 2.

JULIJANA

NEDELJA

17. 2.

1 . POS TNA NEDELJA, ALEŠ

59


SVEČAN ODPUŠČANJE

VRLINA MESECA PO NED EL J EK

18 . 2 .

BERNARDKA S OUBIROUS

v p i s v 1. r az r e d s re čanje z a s t ar še z a 1. i n 2. r az r e d

T O REK

19 . 2 .

BONIFACIJ

v p i s v 1. r az r e d s re čanje z a s t ar še z a 3 . i n 4 . r az r e d

S R EDA

2 0 . 2.

LEON

v p i s v 1. r az r e d s re čanje z a s t ar še z a 5 . raz r e d

ČET R TEK

2 1. 2 .

PETER DAMIANI

v p i s v 1. r az r e d s re čanje z a s t ar še z a 6 . raz r e d

PET EK

22. 2.

S EDEŽ APOS TOLA PETRA

SOBOTA

23. 2.

POLIKARP

NEDELJA

24. 2.

2. POS TNA NEDELJA, MATIJA

v p i s v 1. r az r e d

60


FEBRUAR ODPUŠČANJE

VRLINA MESECA PO NED EL J EK

25. 2.

VALBURGA

z i m s ke p oč it nice

T O REK

26. 2.

NES TOR

2 7 . 2.

GABRIJEL Ž ALOS TNE MATERE BOŽJE

z i m s ke p oč it nice

S R EDA z i m s ke p oč it nice

ČET R TEK

28. 2.

ROMAN

z i m s ke p oč it nice

PET EK

1. 3.

ALBIN

SOBOTA

2. 3.

NEŽ A

NEDELJA

3. 3.

3. POS TNA NEDELJA, KUNIGUND A

z i m s ke p oč it nice

61


SUŠEC SOČUTJE

VRLINA MESECA PO NED EL J EK

4. 3.

KAZ IMIR

T O REK

5. 3.

HADRIJAN

p o p o l dans k e gov or ilne u re

S R ED A

6. 3.

MIROS LAV

ČET R TEK

7. 3.

PERPETUA IN FELICITA

n aravos lov ni dan z a 2 .A : Me s t ni muz e j

PET EK

8. 3.

JANEZ OD BOGA

n aravos lov ni dan z a 2 .B: Me s t ni muz e j

SOBOTA

NEDELJA

62

9. 3.

10. 3.

FRANČIŠ KA RIMS KA

4. POS TNA NEDELJA, 40 MUČENCEV


MAREC SOČUTJE

VRLINA MESECA PO NED EL J EK

11. 3 .

KONS TANTIN

T O REK

12 . 3 .

DOROTEJA

p e d agošk a k onfe r e nca

S R ED A

13 . 3 .

KRIS TINA

ČET R TEK

14 . 3 .

MATILDA

PET EK

15 . 3 .

KLEMEN DVORŽ AK

SOBOTA

16. 3

HILARIJ

NEDELJA

17. 3.

5. POS TNA NEDELJA, PATRIK

63


SUŠEC SOČUTJE

VRLINA MESECA PO NED EL J EK

18 . 3 .

CIRIL JERUZ ALEMS KI

T O REK

19 . 3 .

JOŽ EF, JEZ US OV REDNIK

S R EDA

2 0 . 3.

KLAVDIJA

ČET R TEK

2 1. 3 .

NIKOLAJ IZ FLÜE

o če t o v s k i dan

š o l s ko mat e mat ično t e km ov anje

PET EK

22. 3.

LEA

d an ročnih s p r e t nos t i i z d e l ov anje b ut ar ic

SOBOTA

23. 3.

ALFONZ

NEDELJA

24. 3.

CVETNA NEDELJA, KATARINA Š VED SK A

64


MAREC SOČUTJE

VRLINA MESECA PO NED EL J EK

25. 3.

PROKOP

m at e rins k i dan

T O REK

26. 3.

LARIS A

S R EDA

2 7 . 3.

RUPERT S ALZ BURŠ KI

ČET R TEK

28. 3.

VELIKI ČETRTEK

o b re d umiv anja nog

PET EK

29. 3.

VELIKI PETEK

SOBOTA

30. 3.

VELIKA S OBOTA

NEDELJA

31. 3.

VELIKA NOČ

p o u ka p r os t dan

65


MALI TRAVEN ODGOVORNOST DO STVARSTVA

VRLINA MESECA PO NED EL J EK

1. 4 .

VELIKONOČNI PONEDELJEK

v e l i k onočni p one de lje k

T O REK

2. 4.

FRANČIŠ EK PAOLS KI

S R ED A

3. 4.

IRENA

ČET R TEK

4. 4.

IZ IDOR S EVILJS KI

p o d ro čno t e k mov anje i z m a t e mat ik e

PET EK

5. 4.

VINCENCIJ FERRER

SOBOTA

6. 4.

VILJEM

NEDELJA

7. 4.

BELA NEDELJA, NEDELJA BOŽ JEG A USM IL JEN JA

66


APRIL ODGOVORNOST DO STVARSTVA

VRLINA MESECA PO NED EL J EK

8. 4.

GOS PODOVO OZ NANJENJE

T O REK

9. 4.

VALTRUDA

p o p o l dans k e gov or ilne u re

S R ED A

10 . 4 .

EZ EKIJEL

ČET R TEK

11. 4 .

JULIJ I.

PET EK

12 . 4 .

IDA

SOBOTA

13. 4.

MARTIN

i z l e t s s t ar ši – n ad o me šč anje z a 3 . 5 .

NEDELJA

14. 4.

3. VELIKONOČNA NEDELJA

67


MALI TRAVEN ODGOVORNOST DO STVARSTVA

VRLINA MESECA PO NED EL J EK

15 . 4.

HELENA

T O REK

16 . 4.

BERNARDKA

S R ED A

17 . 4 .

INOCENC

ČET R TEK

18 . 4.

EVZ EBIJ

N arav os lov ni dan z a 4 .A : Hi š a e k s p e r ime nt ov

PET EK

19 . 4.

LEON

n aravos lov ni dan z a 4 . B: Hi š a e k s p e r ime nt ov

SOBOTA

20. 4.

HILDA

re p u b lišk o t e k mov anje i z m a t e mat ik e

NEDELJA

68

21. 4.

4. VELIKONOČNA NEDELJA


APRIL ODGOVORNOST DO STVARSTVA

VRLINA MESECA PO NED EL J EK

2 2 . 4.

T O REK

2 3 . 4.

HUGO

JURIJ

p e d agošk a k onfe r e nca

S R EDA

ČET R TEK

24. 4.

2 5 . 4.

FIDELIS

MARKO

n aravos lov ni dan z a 2 . A in 2 . B - Tr av nik n aravos lov ni dan z a 3 . A: G o z d n a uč na p ot

PET EK

2 6 . 4.

MATI DOBREGA S VETA

n aravos lov ni dan z a 3 . B : Goz dna učna p ot 1. r. : ur e janje v r t ič k ov

SOBOTA

27. 4.

CITA

NEDELJA

28. 4.

5. VELIKONOČNA NEDELJA

69


VELIKI TRAVEN VESELJE

VRLINA MESECA PO NED EL J EK

29. 4.

KATARINA S IENS KA

p rv o majs k e p oč it nice

T O REK

30. 4.

PIJ V.

p rv o majs k e p oč it nice

S R ED A

1 . 5.

JOŽ EF DELAVEC

P R A Z NI K D EL A

Č ET R T EK

2. 5.

ATANAZ IJ

P R A Z NI K D EL A

PET EK

3. 5.

FILIP IN JAKOB

p rv o majs k e p oč it nice ( n ad o me šč anje : s ob ot a, 13 . apr il)

SOBOTA

4. 5.

FLORJAN

NEDELJA

5. 5.

6. VELIKONOČNA NEDELJA

70


MAJ VESELJE

VRLINA MESECA PO NED EL J EK

6. 5.

DOMINIK S AVIO

T O REK

7 . 5.

GIZ ELA

z b i ra nje s t ar e g a p ap ir ja N PZ za 6 . r az r e d: m at e mat ik a

S R ED A

8. 5.

Z MAGO

9. 5.

VNEBOHOD

d ram sk i fe s t iv al

ČET R TEK N PZ za 6 . r az r e d: s l o v e n šč ina

k u l t u r ni dan z a 5 . r az re d ; A nt ična L jub ljana

PET EK

10 . 5 .

JOB

š p o rtni in dr už ins k i dan z a 2 . A na Me dv e dje m B rd u

SOBOTA

11. 5.

ES TELA

d ru ž ins k i dan z a 2 . A v n a M e dv e dje m Br du

NEDELJA

12. 5.

7. VELIKONOČNA NEDELJA

k o n ce r t z b or ov in o rke st r ov v C ank ar je v e m domu

71


VELIKI TRAVEN VESELJE

VRLINA MESECA PO NED EL J EK

13 . 5 .

FATIMS KA MATI BOŽ JA

T O REK

14 . 5 .

BONIFACIJ

re g i j s k o t e k mov anje p e v s k i h z b or ov v K oč e v ju N PZ za 6 . r az r e d: an g l e ščina

S R ED A

15 . 5 .

Z OFIJA (S ONJA)

ČET R TEK

16 . 5 .

JANEZ NEPOMUK

PET EK

17 . 5 .

JOŠ T

š p o rtni in dr už ins k i dan z a 2 . B na Me dv e dje m B rd u

SOBOTA

18. 5.

ERIK

d ru ž ins k i dan z a 2 . B na Me d v e dje m Br du

NEDELJA

72

19. 5.

BINKOŠ TI


MAJ VESELJE

VRLINA MESECA PO NED EL J EK

20. 5.

BINKOŠ TNI PONEDELJEK, MARIJA M AT I C ER K V E

Co m e nius v Slov e niji p l av an je z a 1. r az r e d

T O REK

2 1. 5 .

KRIŠ TOF

Co m e nius v Slov e niji p l av an je z a 1. r az r e d

S R EDA

2 2 . 5.

EMILIJ

Co m e nius v Slov e niji p l av an je z a 1. r az r e d

ČET R TEK

23. 5.

RENATA

Co m e nius v Slov e niji p l av an je z a 1. r az r e d

PET EK

24. 5.

MARIJA POMOČNICA KRIS TJANOV

d o b rode lni p le s p l av an je z a 1. r az r e d

SOBOTA

25. 5.

BEDA ČAS TITLJIVI

NEDELJA

26. 5.

S VETA TROJICA

73


VELIKI TRAVEN VESELJE

VRLINA MESECA PO NED EL J EK

27. 5.

BL. ALOJZ IJ GROZ DE

p l av an je z a 1. r az r e d

T O REK

28. 5.

GERMAN PARIŠ KI

s re čanje z a s t ar še p l av an je z a 1. r az r e d

S R EDA

2 9 . 5.

MAKS IM EMONS KI

p l av an je z a 1. r az r e d

ČET R TEK

30. 5.

t e l o v o – r omanje š p o rtni dan z a ce lo šolo

S V. REŠ NJE TELO IN KRI - TELOV O

s e z n anit e v z r e z ult at i N PZ p l av an je z a 1. r az r e d

PET EK

3 1. 5 .

OBIS KANJE DEVICE MARIJE

p l av an je z a 1. r az r e d

SOBOTA

1. 6.

JUS TIN

NEDELJA

2. 6.

9. NEDELJA MED LETOM

74


MAJ ZAUPANJE

VRLINA MESECA PO NED EL J EK

3. 6.

UGANS KI MUČENCI

T O REK

4. 6.

KVIRIN

S R ED A

5. 6.

IGOR

ČET R TEK

6. 6.

NORBERT

PET EK

7. 6.

S RCE JEZ US OVO

s re čanje z a s t ar še b o d o čih p r v ošolce v

š p o rtni in dr už ins k i dan z a 1. B

SOBOTA

8. 6.

BREZ MADEŽ NO S RCE MARIJINO

d ru ž ins k i dan z a 1. B

NEDELJA

9. 6.

PRIMOŽ IN FELICIJAN

75


ROŽNIK ZAUPANJE

VRLINA MESECA PO N ED EL J EK

10 . 6.

DIANA D’ANDALO

11. 6.

BARNABA

12 . 6 .

GAŠ PER

p ro j ek t ni t e de n z a 6 . r az r e d

T O R EK p ro j ek t ni t e de n z a 6 . r az r e d

S R ED A p ro j ek t ni t e de n z a 6 . r az r e d

g e o g rafs k a e k s k ur z ija z a 7 . r az r e d

ČET R TEK

13 . 6.

ANTON PADOVANS KI

14 . 6.

VALERIJ

p ro j ek t ni t e de n z a 6 . r az r e d

PET EK p ro j ek t ni t e de n z a 6 . r az r e d

š p o rtni in dr už ins k i dan z a 1. A

SOBOTA

15. 6.

VID

d ru ž ins k i dan z a 1. A

NEDELJA

76

16. 6.

GVIDO


JUNIJ ZAUPANJE

VRLINA MESECA PO N ED EL J EK

17 . 6.

BENO

T O R EK

18 . 6.

GREGOR

n aravos lov ni dan z a 6 . raz re d v K oč e v ju

S R ED A

19 . 6 .

JULIJANA

d u h o v na ob nov a z a 6 . raz re d v K oč e v ju

ČET R TEK

2 0 . 6.

S ILVERIJ

n aravos lov ni dan z a 1. r. : Pas t ir ’ c p a p r au’ 2 . r. : Če b e lica, od k od i n kam

d uh ovna obnova za 6. razred v Kočev ju zaključni izlet za 7. razred : Š empeter

PET EK

ALOJZ IJ GONZ AGA

2 1. 6.

kulturni d an za 3. razred: Groh arjeva domačija 4. razred; Čopova h iša 5. razred; Š kofja Loka

u re j anje map e Moja p ot p o s p rav ljanje r az r e dov Po k až i, k aj z naš

SOBOTA

22. 6.

TOMAŽ MOORE

A l o j zije v o dop oldne s s t a r ši raz d elit e v p r iče v al z ak l juče k p ouk a

NEDELJA

23. 6.

JOŽ EF CAFAS S O

77


ROŽNIK ZAUPANJE

VRLINA MESECA PO NED EL J EK

24. 6.

ROJS TVO JANEZ A KRS TNIKA

p o u k a p r ot dan ( ad o m e ščanje v s ob ot o, 2 2 . j unija)

T O R EK

25. 6.

VILJEM

DA N D R Ž AV N O S T I

S R EDA

2 6 . 6.

VIGILIJ

p o č i t nišk e de jav nos t i

ČET R TEK

27. 6.

EMA KRŠ KA

p o č i t nišk e de jav nos t i

PET EK

28. 6.

IRENEJ

p o č i t nišk e de jav nos t i

SOBOTA

29. 6.

PETER IN PAVEL

NEDELJA

30. 6.

RIMS KI MUČENCI

78


JUNIJ VRLINA MESECA PO NED EL J EK

1. 7 .

ES TERA

z ak l j učna k onfe r e nca

T O REK

2. 7.

FRANČIŠ EK REGIS

S R ED A

3. 7.

TOMAŽ

ČET R TEK

4. 7.

URH

PET EK

5. 7.

CIRIL IN METOD

SOBOTA

6. 7.

MARIJA GORETTI

NEDELJA

7. 7.

VILIBALD

79


MALI SRPAN PO NED EL J EK

8. 7.

K ILIJA N

T O REK

9. 7.

AVGUŠ TIN

S R ED A

10 . 7 .

AMALIJA

ČET R TEK

11. 7 .

BENEDIKT

PET EK

12 . 7 .

MOHOR IN FORTUNAT

SOBOTA

13. 7.

HENRIK

NEDELJA

14. 7.

KAMIL

PO NED EL J EK

15 . 7 .

BONAVENTURA

T O REK

16 . 7 .

KARMELS KA MATI BOŽ JA

S R ED A

17 . 7 .

ALEŠ

ČET R TEK

18 . 7 .

FRIDERIK

PET EK

19 . 7 .

JUS TA

SOBOTA

20. 7.

MARJETA ANTIOHIJS KA

NEDELJA

21. 7.

LOVRENC

80


JULIJ PO NED EL J EK

22. 7.

T O REK

23. 7.

BRIGITA Š VEDS KA

S R EDA

2 4 . 7.

KRIŠ TOF

MARIJA MAGDALENA

ČET R TEK

25. 7.

JAKOB

PET EK

26. 7.

ANA IN JOAHIM

SOBOTA

27. 7.

GORAZ D IN KLIMENT

NEDELJA

28. 7.

VIKTOR I.

PO NED EL J EK

29. 7.

T O REK

30. 7.

PETER KRIZ OLOG

S R ED A

3 1. 7 .

IGNACIJ LOJOLS KI

ČET R T E K

1 . 8.

MARTA

ALFONZ LIGVORIJ

PET EK

2. 8.

EVZ EBIJ

SOBOTA

3. 8.

LIDIJA

NEDELJA

4. 8.

JANEZ MARIJA VIANEJ

81


VELIKI SRPAN PO NED EL J EK

5. 8.

MARIJA S NEŽ NA

T O REK

6. 8.

JEZ US OVO S PREMENJENJE NA G OR I

S R ED A

7. 8.

KAJETAN

ČET R TEK

8. 8.

DOMINIK

PET EK

9. 8.

TEREZ IJA BENEDIKTA OD KRIŽ A (ED IT H ST E IN )

SOBOTA

10. 8.

LOVRENC

NEDELJA

11. 8.

KLARA

PO NED EL J EK

12 . 8 .

IVANA Š ANTALS KA

T O REK

13 . 8 .

HIPOLIT

S R ED A

14 . 8 .

MAKS IMILJAN KOLBE

ČET R TEK

15 . 8 .

MARIJINO VNEBOVZ ETJE – VELI K I ŠM AR EN

PET EK

16 . 8 .

ROK

SOBOTA

17. 8.

HIACINT

NEDELJA

18. 8.

HELENA

82


AVGUST PO NED EL J EK

19 . 8 .

JANEZ EUDES

T O REK

20. 8.

BERNARD

S R ED A

2 1. 8 .

Z DENKO

ČET R TEK

22. 8.

DEVICA MARIJA KRALJICA

PET EK

23. 8.

ROZ A IZ LIME

SOBOTA

24. 8.

JERNEJ (NATANAEL)

NEDELJA

25. 8.

LUDVIK

PO NED EL J EK

26. 8.

T O REK

27. 8.

MONIKA

S R EDA

2 8 . 8.

AVGUŠ TIN

TARZ ICIJ

ČET R TEK

29. 8.

MUČENIŠ TVO JANEZ A KRS TNIKA

PET EK

30. 8.

FELIKS

SOBOTA

31. 8.

RAJMUND

NEDELJA

1. 9.

EGIDIJ

83


OPRAVIČEVANJE ODSOTNOSTI Učenec mora biti prisoten pri pouku in dejavnostih obveznega programa. V primeru bolezni učenca opravičilo napišejo starši in ga učenec prinese razredničarki prvi dan, ko pride v šolo. V primeru daljše odsotnosti zaradi bolezni (tri ali več dni) starši sporočijo vzrok učenčevega izostanka po telefonu v tajništvo (tajnica ga bo posredovala razredničarki) ali po e-pošti razredničarki. Če razredničarka ne prejme opravičila, je dožna poklicati starše v šolo. Kadar učenec izostane zaradi bolezni več kot 5 delovnih dni, lahko razrednik zahteva uradno opravičilo, ki ga izda zdravnik na posebnem obrazcu, opremljenem z žigom izvajalca zdravstvene dejavnosti in žigom ter podpisom zdravnika. Učenec lahko izostane od pouka tudi na željo staršev, vendar največ pet delovnih dni v letu. V tem primeru mora izostanek odobriti ravnateljica na podlagi pisne prošnje staršev, ki jo napišejo vsaj en teden pred izostankom.

Prosim, da mojemu otroku opravičite izostanek od pouka od _____ do ______ zaradi _____________________________________________________ datum: ________ podpis staršev: ______________ učitelj: _____________ Prosim, da mojemu otroku opravičite izostanek od pouka od _____ do ______ zaradi _____________________________________________________ datum: ________ podpis staršev: ______________ učitelj: _____________ Prosim, da mojemu otroku opravičite izostanek od pouka od _____ do ______ zaradi _____________________________________________________ datum: ________ podpis staršev: ______________ učitelj: _____________

84


Prosim, da mojemu otroku opravičite izostanek od pouka od _____ do ______ zaradi _____________________________________________________ datum: ________ podpis staršev: ______________ učitelj: _____________ Prosim, da mojemu otroku opravičite izostanek od pouka od _____ do ______ zaradi _____________________________________________________ datum: ________ podpis staršev: ______________ učitelj: _____________ Prosim, da mojemu otroku opravičite izostanek od pouka od _____ do ______ zaradi _____________________________________________________ datum: ________ podpis staršev: ______________ učitelj: _____________ Prosim, da mojemu otroku opravičite izostanek od pouka od _____ do ______ zaradi _____________________________________________________ datum: ________ podpis staršev: ______________ učitelj: _____________ Prosim, da mojemu otroku opravičite izostanek od pouka od _____ do ______ zaradi _____________________________________________________ datum: ________ podpis staršev: ______________ učitelj: _____________ Prosim, da mojemu otroku opravičite izostanek od pouka od _____ do ______ zaradi _____________________________________________________ datum: ________ podpis staršev: ______________ učitelj: _____________ Prosim, da mojemu otroku opravičite izostanek od pouka od _____ do ______ zaradi _____________________________________________________ datum: ________ podpis staršev: ______________ učitelj: _____________

85


Prosim, da mojemu otroku opravičite izostanek od pouka od _____ do ______ zaradi _____________________________________________________ datum: ________ podpis staršev: ______________ učitelj: _____________ Prosim, da mojemu otroku opravičite izostanek od pouka od _____ do ______ zaradi _____________________________________________________ datum: ________ podpis staršev: ______________ učitelj: _____________ Prosim, da mojemu otroku opravičite izostanek od pouka od _____ do ______ zaradi _____________________________________________________ datum: ________ podpis staršev: ______________ učitelj: _____________ Prosim, da mojemu otroku opravičite izostanek od pouka od _____ do ______ zaradi _____________________________________________________ datum: ________ podpis staršev: ______________ učitelj: _____________ Prosim, da mojemu otroku opravičite izostanek od pouka od _____ do ______ zaradi _____________________________________________________ datum: ________ podpis staršev: ______________ učitelj: _____________ Prosim, da mojemu otroku opravičite izostanek od pouka od _____ do ______ zaradi _____________________________________________________ datum: ________ podpis staršev: ______________ učitelj: _____________ Prosim, da mojemu otroku opravičite izostanek od pouka od _____ do ______ zaradi _____________________________________________________ datum: ________ podpis staršev: ______________ učitelj: _____________

86


SPOROČILA MED DOMOM IN ŠOLO

učitelj:

datum:

podpis staršev:

učitelj:

datum:

podpis staršev:

učitelj:

datum:

podpis staršev:

učitelj:

datum:

podpis staršev:

87


učitelj:

datum:

podpis staršev:

učitelj:

datum:

podpis staršev:

učitelj:

datum:

podpis staršev:

učitelj:

datum:

podpis staršev:

88


učitelj:

datum:

podpis staršev:

učitelj:

datum:

podpis staršev:

učitelj:

datum:

podpis staršev:

učitelj:

datum:

podpis staršev:

89


učitelj:

datum:

podpis staršev:

učitelj:

datum:

podpis staršev:

učitelj:

datum:

podpis staršev:

učitelj:

datum:

podpis staršev:

90


učitelj:

datum:

podpis staršev:

učitelj:

datum:

podpis staršev:

učitelj:

datum:

podpis staršev:

učitelj:

datum:

podpis staršev:

91


učitelj:

datum:

podpis staršev:

učitelj:

datum:

podpis staršev:

učitelj:

datum:

podpis staršev:

učitelj:

datum:

podpis staršev:

92


DOMAČA NALOGA/ŠPORTNA OPREMA ____________ je bil/a pri pouku 3-krat brez DOMAČE NALOGE/ŠPORTNE OPREME . učitelj: ___________ datum: __________ podpis staršev: _______________

____________ je bil/a pri pouku 3-krat brez DOMAČE NALOGE/ŠPORTNE OPREME . učitelj: ___________ datum: __________ podpis staršev: _______________

____________ je bil/a pri pouku 3-krat brez DOMAČE NALOGE/ŠPORTNE OPREME . učitelj: ___________ datum: __________ podpis staršev: _______________

____________ je bil/a pri pouku 3-krat brez DOMAČE NALOGE/ŠPORTNE OPREME . učitelj: ___________ datum: __________ podpis staršev: _______________

____________ je bil/a pri pouku 3-krat brez DOMAČE NALOGE/ŠPORTNE OPREME . učitelj: ___________ datum: __________ podpis staršev: _______________

____________ je bil/a pri pouku 3-krat brez DOMAČE NALOGE/ŠPORTNE OPREME . učitelj: ___________ datum: __________ podpis staršev: _______________

____________ je bil/a pri pouku 3-krat brez DOMAČE NALOGE/ŠPORTNE OPREME . učitelj: ___________ datum: __________ podpis staršev: _______________

____________ je bil/a pri pouku 3-krat brez DOMAČE NALOGE/ŠPORTNE OPREME . učitelj: ___________ datum: __________ podpis staršev: _______________

93


____________ je bil/a pri pouku 3-krat brez DOMAČE NALOGE/ŠPORTNE OPREME . učitelj: ___________ datum: __________ podpis staršev: _______________

____________ je bil/a pri pouku 3-krat brez DOMAČE NALOGE/ŠPORTNE OPREME . učitelj: ___________ datum: __________ podpis staršev: _______________

____________ je bil/a pri pouku 3-krat brez DOMAČE NALOGE/ŠPORTNE OPREME . učitelj: ___________ datum: __________ podpis staršev: _______________

____________ je bil/a pri pouku 3-krat brez DOMAČE NALOGE/ŠPORTNE OPREME . učitelj: ___________ datum: __________ podpis staršev: _______________

____________ je bil/a pri pouku 3-krat brez DOMAČE NALOGE/ŠPORTNE OPREME . učitelj: ___________ datum: __________ podpis staršev: _______________

____________ je bil/a pri pouku 3-krat brez DOMAČE NALOGE/ŠPORTNE OPREME . učitelj: ___________ datum: __________ podpis staršev: _______________

____________ je bil/a pri pouku 3-krat brez DOMAČE NALOGE/ŠPORTNE OPREME . učitelj: ___________ datum: __________ podpis staršev: _______________

____________ je bil/a pri pouku 3-krat brez DOMAČE NALOGE/ŠPORTNE OPREME . učitelj: ___________ datum: __________ podpis staršev: _______________

94


BELEŽKA

95


96


97


98


99


GRDO GOVORJENJE UMAŽE USTA

POSEBNE POHVALE

100


KAZALO RAZGLEDNICA OŠ AŠ 4 NAGOVOR RAVNATELJICE 5 UČITELJI IN UČITELJICE 6 DUHOVNOST 8 PREDMETNIK 9 URNIK 10 DOPOLNILNI IN DODATNI POUK 11 ŠOLSKI DAN 12 TEKMOVANJA 13 BRALNA ZNAČKA 13 DNEVI DEJAVNOSTI 14 MOJE DODATNE DEJAVNOSTI 14 DODATNE DEJAVNOSTI 16 REDOVALNICA 18 ŠOLSKI PROJEKTI 19 JUTRANJE VARSTVO 24 ODDELEK PODALJŠANEGA BIVANJA 24 ŠOLSKA KNJIŽNICA 25 UČBENIŠKI SKLAD 25 SODELOVANJE S STARŠI 26 SKLAD ZA POMOČ DRUŽINAM 27 ŠOLSKI SKLAD 27 ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA 28 PREHRANA 28 KAJ NAREDIM, ČE ... 30 NAVODILA ZA USPEŠNO UČENJE 31 HIŠNI RED 33 PRAVILA LEPEGA VEDENJA 34 KOLEDAR 36 OPRAVIČEVANJE ODSOTNOSTI 84 SPOROČILA MED DOMOM IN ŠOLO 87 DOMAČA NALOGA/ŠPORTNA OPREMA 93 BELEŽKA 95

101


UAR

E

R A U FE

B

E

A

B

M R ER

APR

S U

JUL

IJ

A Š O L S K A PUB L I K ACI J A 2012/2013

Izdal: Zavod sv. Stanislava, Osnovna šola Alojzija Šuštarja Zbrala in uredila: Simona Cepin Oblikovala: Špela Furman Lektorirala: Maja Sušin Naslovnica: Lucija Jeromen Risbe v notranjosti: Urša Skoberne, Matej Bohinc Odgovarja: dr. Marina Rugelj Tisk: Prijatelj-Prijatelj Naklada: 350 izvodov Ljubljana, september 2012

102

J

V

A

G

M

TJ E

IJ

LE

JUN

PO

EC

IL

D

EMB

T

T SEP

MAR

R

LA

OBE

M

OKT

PO

J

M

R

E

S

V

ER

O

JAN

E

N

EMB

N

DEC

ZI


z Zavod sv. Stanislava

104

Šuštarček 2012/2013  

Publikacija Šuštarček

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you