Page 1


NASZE8URODZI NY ZAP OWI ADAŁY S I ĘF ANT AS TYCZNI EMOCNA EKI P A ZCAŁEJP OLS KIOCZYWI Ś CI ENAS ZNI EZAWODNY CZEGO CHCI . . . ZDROWI A! ! P ROF ES S ORZ I NHO IWI ECZNI EUŚ MI ECHNI ĘTY I NS TRUTORC HA P RETO. EĆWI ĘCEJ NI ES TETY NA KI LKA DNIP RZED ROZP OCZĘCI EM I MP REZY MI AŁEM DROBNY WYP ADEK INI ES TETY BYŁEM WYKLUCZONY ZWARS ZT ATÓW. WARSZTATY BYŁY NA NAPRAWDEWYSOKI NASZCZĘŚCI EMI AŁEM CO OGLĄDAĆ. MP OZI OMI ETRENI NGIP ROWADZI LINA ZMI ANE OGÓLNI ZI NHO IC HA P RETO, AI CHANGOLA BYŁA WRĘCZNI ES AMOWI T A, MÓGŁBYM J Ą OGLĄDAĆCAŁY DZI EŃ. EC HA P RETO ZAS KOCZYŁCHYBA WS ZYS TKI CH S WOJ Ą KREATYWNOŚ CI Ą IS P RYTEM W GRZE.

) WI ECZOREM S P OTKALI Ś MY S I ĘWS ZYS CY W MNI EJ S ZEJS ALIZJ EDLI Ś MY TORTP RZYGOTOWANY P RZEZVAI DADEIS EREI E( BARDZO DOBRY! IOCZYWI Ś CI EZROBI LI Ś MY RODA KTÓRA NI EMI AŁA KOŃCA, A ZS AMEGO RANA CZEKAŁP RZECI EŻJ ES ZCZEJ EDEN TRENI NG. NO ALECAPOEI RY NI GDY DOS YĆ.


BREAK D ANCE & CAPOEI RA


MESTRE BI MBA

1899 – 1974

MANUEL DOS REI S MACHADO

MANUELDOSREI SMACHADO, 2 3 . 1 1 . 1 8 9 9–5 . 0 2 . 1 9 7 4 , ZAŁOŻYCI ELC AP OEI RA R EGI ONAL, ’ S YN L UI S AC ANDI DO MACHADO IDONA MARI A MARTI NHA DON B ONF I M.

„ P AS S ABEM OUP AS S AMAL, TODONOMUNDOEUM P AS S AR” „ CZY I DZI EDOBRZE, CZY ŹLE, WS ZYS TKO NA Ś WI ECI EP RZEMI J A“ 2–LATEK. J BI MBA ZACZĄŁTRENOWAĆC AP OEI RA J AKO 1 EGO MI S TRZEM BYŁAF RYKANI NB ETI NHO. W TYM OKRESI EC AP OEI RA BYŁA J ES ZCZEZABRONI ONA A C AP OERI S T ASBYLIŚ CI GANIP RZEZP OLI CJ Ę, ) , . BI CI ĘŻKO KARANI( TORTUROWANI A NAWETZABI J ANI MBA CZUŁ, ŻEC AP OEI RAANGOLA MUS IS I Ę . WYKORZYSTUJ ZMI ENI Ć, A ŻEBY Ś WI ATMÓGŁJ ĄP OZNAĆJ AKO S ZTUKĘWALKI ĄCS WOJ EUMI EJ ĘTNOŚ CI ZMODYF I KOWAŁC AP OEI RA, ŁĄCZĄCP OS I ADANĄ WI EDZĘO C AP OEI RAANGOLA ZB AT AQUEITWORZĄC 9 3 7 W1 R. P I ERWS ZĄ AKADEMI ĘC AP OEI RA R EGI ONAL. BI DZI ĘKIB AT AQUEC AP OEI RA R EGI ONALS T AŁA S I ĘS ZYBS ZA IS I LNI EJ S ZA. MBA WYKREOWAŁT AKŻE S P ECJ ALNĄ F ORMĘNAUCZANI A, DZI ĘKIKTÓREJUMOŻLI WI ŁMOŻLI WI ES ZYBKI EIP ROS TENAUCZENI E S CAPOEI RA R EGI ONAL: EQUENCI ASS ĄS ERI AMIĆWI CZEŃ, KTÓREP OZWALAJ Ą NA S ZYBKI EZROZUMI ENI E S YS TEMU AT AKU IOBRONY. W1 9 3 6ROKU BI MBA WYZYWAŁDO WALKIKAŻDEGO, NI EZALEŻNI EOD TEGO, J AKĄ S ZTUKĘWALKI . DOSZŁO DO CZTERECH WALK, 1 0SEK. TRENOWAŁIJ AKI EJBYŁWAGI ZKTÓRYCH NAJ DŁUŻS ZA TRWAŁA 1MI N. P . –BI MBA ZWYCI ĘŻYŁWS ZYS TKI ECZTERY. ONADTO ZOS T AŁC HAMP I ONEM IZDOBYŁZŁOTY P AS „ BI ” ZTEGO OKRESU POCHODZIPOWI EDZENI E: MBA ÊBAMBA! W1 9 4 9ROKU WYJ ECHAŁZES WOI MIUCZNI AMIDO S AO P AULO, ŻEBY WALCZYĆ . BI ZP RZECI WNI KAMIP REZENTUJ ĄCYMIUMI EJ ĘTNOŚ CII NNYCH S ZTUK WALKI MBA IJ EGO ĘKS ZOŚ ĆTYCH WALK P OP RZEZNOKAUT. UCZNI OWI EWYGRALIWI 9 5 3ROKU MESTREBI 2 3LI P CA 1 MBA ZAP REZENTOWAŁC AP OEI RA W P AŁACU P REZYDENCKI M MESTREBI AHI A. MBA BYŁP I ERWS ZYM C AP OERI S T ASP RZYJ ĘTYM W P AŁACU P REZYDENCKI M. WB ÓWCZESNY PREZYDENTGETULI O VARGASUS T ANOWI Ł WÓWCZASC AP OEI RA BRAZYLI J S KI MS P ORTEM W1 9 5 4ROKU MESRTEBI NARODOWYM. MBA OTRZYMAŁ ’ OD P REZYDENT A GETULI O VARGAS A TYTUŁ NAUCZYCI ELA S P ORTU IDODATKOWO TYTUŁHONOROWY.

MESTREBI MBA J ES TZNANY NI ETYLKO ZTEGO, ŻEJ ES TZAŁOŻYCI ELEM CAPOEI RA R EGI ONAL, ALET AKŻE, ŻEW DUŻEJMI ERZE P RZYCZYNI ŁS I ĘDO C . W ROZP OWS ZECHNI ENI A AP OEI RA RAZZES WOI MIUCZNI AMIBRAŁUDZI AŁ W WI ELU WALKACH, J AK RÓWNI EŻORGANI ZOWAŁZNI MIROZMAI TEP OKAZY . DODATKOWO ZAPOCZĄTKOWAŁUTWORZENI W CAŁEJB RAZYLI I E , CAPOEI P I ERWS ZEJAKADEMI I CO DOP ROWADZI ŁO DO „ P RZEJ Ś CI A” RA ZULI C DO S ZKÓŁ, DZI ĘKICZEMU S ZTUKA T A BYŁA J UŻDOS TĘP NA DLA KAŻDEGO, . T AKŻEDLA KOBI ETIDZI ECI

Magazyn abada capoeira nr2  

Wrocławski magazyn abada capoeira nr2

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you