__MAIN_TEXT__

Page 1

FUNDACIÓ FUPAR

M

EM

Ò

RI

A

20

17

Més de 40 anys acompanyant les persones amb discapacitat en el seu trajecte de vida


Domicili Social: Campiones Olímpiques num, 36 08225 Terrassa (Barcelona) Telf. 93 788 36 62 / 607 75 44 14 Per a qualsevol consulta sobre aquesta publicació, contacta amb el departament de comunicació de Fupar: comunicacio@fupar.cat Si vols descarregar la memòria o veure la versió en digital entra a: www.fupar.es Edició: Fundació President Amat Roumens DisSeNY I maquetació: Jeannette Romero Santiago FotografIa: Arxiu fotogràfic de la Fundació President Amat Roumens


CONTINGUT BENVINGUDA ...........................................................................................................

pàg 3-4

QUI SOM? .....................................................................................................................

pàg 6-21

ELS FETS MÉS DESTACATS ...........................................................................

pàg 22-25

ÀMBITS D’ACTUACIÓ ..........................................................................................

pàg 26-47

VOLUNTARIAT - ENXARXA’T .........................................................................

pàg 48

ELS NOSTRES CLIENTS.....................................................................................

pàg 49-50

DADES ECONÒMIQUES ....................................................................................

pàg 51

GESTIÓ DE QUALITAT .........................................................................................

pàg 52-53

NOU PROJECTE DE SALUT ............................................................................

pàg 54

TREBALL EN XARXA ............................................................................................

pàg 55

ACCIONS MEDIAMBIENTALS ........................................................................

pàg 56

PROJECTE SOCIAL I SENSIBILITZACIÓ .................................................

pàg 57

PREMIS I RECONEIXEMENTS ........................................................................

pàg 58

AGRAÏMENTS ............................................................................................................

pàg 59

FUNDACIÓ FUPAR · MEMÒRIA ANUAL 2017


BENVINGUDA Benvolgudes i benvolguts, Em complau presentar-vos el resum d’activitats generades per la Fundació Fupar durant el 2017. Aquest ha estat un any de reptes, de noves incorporacions i de canvis en l’estructura. El mes de setembre, després d’un procés concursal, vam incorporar l’antiga cooperativa Teixidors, donant continuïtat laboral a les persones integrants del projecte i assumint el repte de reactivar una activitat de gran valor artesanal i amb una sòlida base ecològica, social i pedagògica. Aquesta activitat creiem que ha d’esdevenir un espai emblemàtic a Terrassa, on el tèxtil i els telers han estat una part imprescindible de la seva història. Amb aquesta acció, hem passat a ser un equip humà format per prop de 600 persones vinculades a diferents serveis de l’entitat. D’altra banda i amb l’afany de trobar feines que facin sostenible el nostre projecte, hem iniciat les obres de construcció d’una sala neta per obrir nous nínxols de mercat. També hem iniciat el servei de formació, prospecció i inserció laboral, que traça itineraris d’acompanyament durant el procés d’incorporació al mercat de treball. A banda de fomentar l’ocupació laboral, també hem potenciat l’acompanyament a les persones amb discapacitat amb més necessitat de suport, des d’una visió integral de la persona, desenvolupant projectes de formació en competències transversals, activitats i experiències amb l’objectiu de fomentar l’autonomia, millorar la qualitat de vida i acompanyar-les en el camí a la inclusió, a la satisfacció personal i a l’autodeterminació.

4


Durant el 2018, ens proposem seguir avançant cap a un model social i empresarial que generi oportunitats laborals estables i adaptades a les persones amb discapacitat d’especial dificultat. La diversificació és un dels reptes més importants en la gestió de l’entitat per la dificultat que suposa adaptar els processos operatius al perfil de les persones amb discapacitat d’especial dificultat en mercats de treball cada vegada més complexos, exigents i canviants. Per aconseguir-ho, caldrà sensibilitzar la societat, en especial l’empresariat i els clients, sobre el potencial i les capacitats laborals de les persones amb discapacitat intel·lectual; requerir de l’administració pública el suport econòmic equilibrat per seguir oferint uns programes d’acompanyament psicosocial de qualitat, i continuar treballant en xarxa amb entitats i serveis públics. Només així serem capaços de generar ocupació, des de l’ètica i el compromís, avançant en el dret de les persones amb discapacitat i fomentant una societat equitativa, inclusiva i tolerant amb la diversitat.

Josep Ribera i Segura Director-Gerent de Fupar

5


QUI SOM? Fundació Fupar és una organització d’economia social, d’iniciativa privada i sense finalitat de lucre, orientada a l’acompanyament de les persones adultes amb diversitat funcional, prioritàriament intel·lectual i del desenvolupament d’especial dificultat, en el seu trajecte de vida.

Visió Fupar es projecta com una organització líquida, sostenible, oberta a l’entorn, innovadora i de referència social, on es gaudeixen de projectes de futur compartits, orientats al desenvolupament integral de les persones, i a la transformació crítica de l’entorn social, polític i econòmic.

MISSIÓ Situar les persones en el centre del procés vital, oferint els suports psicopedagògics, ocupacionals i socials oportuns, de caràcter professional i/o natural, sota criteris ètics, d’excel·lència, innovació i equitat.

6


VALORS Fupar basa el seu model ètic en un conjunt equilibrat de valors que se centren en les 3 Q de Qualitat:

Qualitat de servei

REFERENT

LÍDER

TRANSPARENT

DINÀMICA

HONESTA

JUSTA

EFICIENT

INNOVADORA

Qualitat en la defensa dels drets de les persones

COMPROMESA

INCLUSIVA

ADAPTABLE

AMABLE

Qualitat de relació

PROPERA

PROFESSIONALITZADORA

MOTIVADORA

PARTICIPATIVA

PROACTIVA

RESPECTUOSA

7


Compromís Fupar es compromet a:

Integrar les necessitats i els reptes de l’entorn en l’acció contínua. Crear oportunitats professionals personalitzades. Promoure la formació inicial i contínua vinculada a la funció professional.

Oferir serveis diürns d’acció terapèutica.

Facilitar processos de formació, orientació i inserció en entorns professionals inclusius. Construir xarxes interdependents amb suports naturals. Crear, gestionar i difondre el coneixement amb altres entitats.

Generar projectes de lleure, preferentment inclusius. Oferir espais de formació i assessorament a les famílies i suports naturals.

8


9


PATRONAT I DIRECCIÓ

President Sr. Ignasi Cusidó Simón

CECOT

Vicepresidenta Sra. Maria Vidal Sanahuja

Il·lustre Col·legi d’Advocats de Terrassa

Patrons I PATRO Sr. Alfredo Vega López Sr. Jaume Colom-Noguera Castellví Sr. Miquel Font Roca Sr. Marià Galí Segués Sr. Josep Armengol Giralt Sra. Nora Barata Martí Sr. Eusebi Cima Mollet Sr. Jaume Ribera Segura Sr. Josep Casajuana Pladellorens

Ajuntament de Terrassa Cambra de la Propietat Urbana de Terrassa Fundació Busquets de St. Vicenç de Paül Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa Institut Industrial de Terrassa Mútua de Terrassa Asociación Acondicionamiento Tarrasense (LEITAT)

Secretari Sr. Ramon Flo Besora

FUNDACIÓ ESPECIAL ANTIGA CAIXA TERRASSA Sr. Josep Ribera Segura

FUNDACIÓ PRIVADA PRESIDENT AMAT ROUMENTS (FUPAR) Sra. Montserrat Lao Gómez

10


Centre especial de Treball

ORGANIGRAMA

Serveis

Serveis de

Industrials

Jardineria

Teixidors

Control i finances

Ambientadors Solidaris

Impressió

Serveis de

publicitària

Neteja

Qualitat

Tecnologia i informació

Patronat

Centre de

Rentat de

Jardineria

cotxes

Gestió de persones

Atenció i gestió

Direcció Suport a l’activitat

Formació

professional del CET

i inserció

de clients

Serveis d’acompanyament a les persones

Manteniment Suport a la

Serveis terapèutics

vida independent

d’atenció diürna

Servei de

Servei d’esport

Lleure

“Club Pingüí”

Acompanyament

“Enxarxa’t”, suport

a l’entorn familiar

al voluntariat

i entorn

Comunicació i màrqueting

Innovació i desenvolupament psicosocial

11


GRUPS D’INTERÈS

Persones participants dels serveis de la Fundació

Patronat

Comunitat virtual i mitjans de comunicació

12

Treballadors i treballadores

Consumidors i consumidores, empreses i entitats clients

Òrgan directiu

Proveïdors

Entitats Socials

Voluntariat

Famílies de les persones participants

Comunitat local

Administració pública

Centres formatius i acadèmics

Persones susceptibles de participar en els serveis de la Fundació


HISTÒRIA 1971

FUPAR neix sota la proposta d’un grup de pares i mares per donar continuïtat al procés de formació i d’integració social dels seus fills/

Equip: 15 professionals

es amb discapacitat. El projecte cobra forma amb els Tallers Protegits

60 persones ateses

a partir d’un plantejament nou i innovador al nostre país basat en

Amat Roumens de l’Obra Social de la Caixa Terrassa, que s’inicien l’ocupació laboral com a forma d’integració.

1974

Primer espectable de Protagonistes Nosaltres, la nostra companyia artística de dansa, música i teatre. Inici de les activitats de lleure i esport.

34 persones amb contractació laboral

1982

Constitució del Centre Especial de Treball com a mitjà de treball

1985

Constitució de l’entitat com a Fundació.

protegit.

Creació del servei de jardineria.

1989 1991 1994 1996 2004

Creació del Centre Ocupacional amb el Servei de Teràpia Ocupacional.

2007

Creació de la secció d’Impressió digital i suports impresos.

2008

Centre col·laborador del Servei d’Ocupació a Catalunya en matèria de

2011 2013 2017

Inauguració del servei de rentat de vehicles i el centre de jardineria. Constitució del Club Esportiu Pingüí. El Servei Ocupacional d’Inserció s’integra dins del centre ocupacional. Trasllat a la seu social actual possibilitant el creixement i la diversificació d’activitats i serveis a les persones.

Inici del Programa d’Autonomia a la Pròpia Llar.

formació ocupacional. Primer producte propi: els ambientadors Ecoolor. Nou patronat de la Fundació, encarregat de donar continuïtat a l’activitat conjunta de la Fundació Antigues Caixes Catalanes. Incorporació de l’antiga cooperativa Teixidors com a nova unitat de negoci.

220 pers. treballadores CET

Inici del Servei de Formació, Prospecció i Inserció laboral, així

159 pers. participants del CO

de jardineria i neteja.

com de les obres d’una Sala Neta i d’un espai multisensorial. Adquisició d’un nou espai per reubicar els serveis mediambientals

13


TOTS FEM FUNDACIÓ L’EQUIP HUMÀ DE FUPAR 602 persones vinculades a la Fundació a través de diferents serveis.

Persones amb

Persones amb discapacitat

Persones amb

relació laboral

i amb relació laboral

relació terapèutica

333 pers.

de

220 pers.

66% 148 homes 72 dones

159 pers. 98 homes 61 dones

133 pers.

333

198 homes 135 dones

de

333

Persones sense discapacitat

Persones vinculades al

Persones vinculades al

i amb relació laboral

Servei Formació i inserció

Servei de Suport a la Llar

40

30

pers.

pers.

34% 68 homes 65 dones

29 homes 11 dones Persones vinculades al Servei de Lleure i Esports

602 Persones vinculades a Fupar. *Una persona pot estar vinculada a més d’un servei alhora.

362 14

Persones amb discapacitat d’especial dificultat

158 pers.

95 homes 63 dones

18 homes 12 dones

Voluntariat

70 pers.

58 homes 12 dones


TIPOLOGIA DE DISCAPACITAT

l menta torn Tras

Pa rà lis i

ce

Sen sor ial a ud itiv a

pers.

m

1d

e

2

a on

220

al visu rial nso Se

pers.

2

al br re

s ne

2

1d

pers.

Intel·l ectu al

a sic Fí

es / 0 do om

e om

1h o

10 ho

121 h o

pers. 1h

m

186

65

a on

13 ho

es

14 pers.

2h

14

m

pers.

*

es

4 do n

nes do

*1 don a

es

es

m

de les persones amb relació laboral.

pers.

TIPOLOGIA DE DISCAPACITAT

s ne

78 h

130

es om

52 d o

de les persones amb relació terapèutica.

pers.

Intel·lectual

*

4d o

14 pers.

11 h

s ne

15

159

pers.

al rebr i ce àlis Par

utis ta

pers. Tr l’Espastorn ectr de eA

s

es om

12 hom e

ones *2 d

15


PERSONES TREBALLADORES segons població de residència.

7,5%

10 dones 15 homes

20,4%

19 dones 49 homes

72,1%

106 dones 134 homes

DONES

Altres comarques Vallès Occidental Terrassa

ANTIGUITAT LABORAL El promig d’antiguitat laboral

de 0 a 5 anys

de 6 a 25 anys

Més de 25 anys

28%

50%

22%

51 homes 42 dones

99 homes 68 dones

48 homes 25 dones

és de 14 anys.

La mitjana d’edat és de 44 anys.

16

MITJANA D’EDAT

de 18 a 25 anys

de 26 a 35 anys

de 36 a 45 anys

de 46 a 55 anys

de 56 a 65 anys

6,6%

17,4%

26,1%

34%

16%

13 homes 9 dones

32 homes 26 dones

48 homes 39 dones

77 homes 36 dones

28 homes 25 dones


TIPUS DE CONTRACTE 333 persones amb relació laboral.

190

120

homes

dones

homes

dones

15

8

93 % CONTRACTE INDEFINIT

7% CONTRACTE TEMPORAL

TIPUS DE JORNADA

COMPLETA

91,6% 8,4%

PARCIAL

EVOLUCIÓ DE LA CONTRACTACIÓ de persones amb discapacitat

150 117

133

100

148 72

54

54

2015

2016

homes dones

0 2017

17


MESURES DE CONCILIACIÓ La totalitat de la plantilla de Fupar ha disposat durant el 2017 de temps personal per acompanyar els infants a càrrec a visites mèdiques sobrevingudes o preestablertes.

De la totalitat de la plantilla que ha treballat a jornada reduïda, el

40%

respon a mesures de conciliació familiar i personal

Els treballadors i treballadores vinculades a àrees transversals i posicions indirectes han disposat de flexibilitat horària, a prèvia petició i ponderació de la viabilitat en relació a l’equip de treball. El 75% de la plantilla treballa a jornada seguida i el 25% a jornada partida. Segons la viabilitat de cada equip de treball, s’ha potenciat la possibilitat de dinar en 30 minuts per compactar la seva jornada de treball i conciliar la vida familiar i/o personal.

30 min

per dinar

18

flexibilitat d’horari


ÍNDEX D’ACCIDENTALITAT Durant el 2017, Fupar ha continuat vetllant per la seguretat dels treballadors i treballadores amb un total de 216 hores de formació en riscos laborals i millora de la salut laboral.

14 8 2016 2017

AMB BAIXA MÈDICA

28 18

14 10 2 1 SENSE BAIXA MÈDICA

IN ITINERE

-40% Gràcies a aquest model, s’han reduït els accidents laborals en un 40% en comparació al 2016.

ACCIDENTS

FORMACIÓ CONTINUADA Un any més, Fupar ha apostat per la formació transversal i per l’actualització constant del coneixement de les persones treballadores per tal de fomentar la missió de l’entitat.

2.300 hores

de formació

Durant el 2017, s’han realitzat un total de 2.300 hores de formació mitjançant 30 accions formatives.

19


QUALITAT I INNOVACIÓ EN LA METODOLOGIA El desenvolupament de la totalitat d’accions professionals, socioeducatives i terapèutiques que s’han dut a terme durant el 2017 s’han fonamentat seguint els criteris que ofereixen les següents aproximacions psicopedagògiques:

Qualitat de Vida: extensiva més enllà d’on treballa cada persona, englobant on viu i com es desenvolupa la seva vida social.

Model de Competència: equilibri progressiu entre les necessitats de la persona i els seus recursos personals.

Suport conductual positiu: per dissenyar plans de suport que modifiquin la conducta repte, gràcies a l’aprenentatge d’una nova conducta adaptativa.

Acompanyament social: acompanyar la persona fins on ella pot anar i motivar-la per anar més enllà.

Atenció centrada en la persona: per assolir una major qualitat de vida basada en les pròpies preferències i valors, tot comptant amb els suports professionals i naturals necessaris.

Constructivisme educatiu: l’ingredient central és l’aprenentatge significatiu, amb el qual es pretén crear un vincle retroalimentat entre el que cal aprendre i el que ja se sap.

EnfoCAMENT comunitari – Treball en xarxa: el coneixement i ús del medi comunitari de l’usuari i dels recursos disponibles és fonamental pel treball inclusiu.

20


DEMANDES DE PRIMERA ACOLLIDA Durant el 2017, s’han atès un total de 126 demandes

Fupar ofereix un servei de valoració i orientació a les persones interessades a treballar al Centre Especial de Treball o que són susceptibles de rebre algun dels serveis de suport i d’atenció a la persona que oferim.

Tipus de discapacitat

Discapacitat intel·lectual 62% Trastorn mental 37% Trastorn de l’Espectre 1% Autista (TEA)

Resolució sol·licitud

Vinculada al Servei Laboral 77% Derivada a altres serveis 16% Vinculada al Servei Terapèutic 6% Programa d’autonomia a la Llar 1%

Situació en el moment de sol·licitud

Persona desocupada Altres serveis Escola o formació En actiu

73% 1% 13% 13%

Localitat de procedència

Terrassa 66,2% Vallès Occidental 27,1% Altres localitats 6,7%

21


DESTACATS ADQUISICIÓ DE L’ANTIGA COOPERATIVA TEIXIDORS El setembre del 2017 Fupar assumeix la gestió de Teixidors segons l’adjudicació acordada pel jutjat social mercantil. Amb aquesta adquisició, l’entitat fa possible tant la preservació del lloc de treball de prop de quaranta persones, com la continuïtat de l’elaboració artesanal de producte tèxtil per a la llar i complements de moda.

INAUGURACIÓ NOVA BOTIGA TEIXIDORS La marca Teixidors inaugura el desembre del 2017 la seva nova botiga, situada a l’edifici Centre Cultural Terrassa. El nou espai substitueix l’antic establiment comercial situat al Raval de Montserrat. L’espai plasma la trajectòria internacional de Teixidors, present a més de 35 països del món.

ENTREGA PREMI V EDICIÓ ‘TERRITORIS SOLIDARIS’ BBVA El febrer del 2017 Fupar rep el premi ‘Territoris Solidaris’, atorgat per BBVA i Fundació Antigues Caixes Catalanes. El projecte va destinat a crear una sala multisensorial per estimular persones amb discapacitat intel·lectual, amb envelliment i/o demència i amb Trastorn de l’Espectre Autista. Es tracta d’un espai segur i accessible, dissenyat amb elements que permeten adequar els estímuls controlant el so, la llum o la temperatura.

22


10 ANYS D’HORT A LES ESCOLES El 7 de març, Fupar celebra ‘10 anys d’hort a les escoles’, un projecte pioner a Terrassa i a Catalunya, en el qual les persones amb discapacitat intel·lectual es converteixen en mestres que ensenyen als nens i nenes de les escoles a tenir cura del seu hort. L’acte de commemoració va consistir en una plantada simbòlica amb cadascuna de les escoles, així com en la inauguració d’una exposició-recorregut.

PARTICIPACIÓ A LA FIRA ‘BUSINESS WITH SOCIAL VALUE’ El mes de desembre Fupar torna a estar present a la fira ‘Business with social value”, una iniciativa solidària que vol generar possibilitats de contractació competitiva de negocis amb valor social, d’entitats no lucratives, que donen feina a persones en risc d’exclusió social o amb discapacitat.

JORNADA SOLIDÀRIA FUNDACIÓ MAPFRE El mes de maig, Fupar participa un any més en la jornada solidària de la Fundació Mapfre mitjançant la venda de plantes a les instal·lacions centrals del grup, situades a Sant Cugat del Vallès. La jornada s’organitza anualment coincidint amb la celebració del Dia de la Mare i té com a objectiu sensibilitzar el personal i alhora fomentar la venda solidària de plantes, els beneficis de la qual es destinen a Fupar.

23


INICI DE LES OBRES DE LA ‘SALA NETA’ Durant el mes de juny s’inicien les obres d’adequació de la nova ‘sala neta’, un espai destinat al sector de la farmàcia, parafarmàcia, cosmètica i sector alimentari, que compleix amb els estàndards de màxima qualitat del mercat. El projecte, subvencionat en un 35% pel Programa de Inversión Regional (PIR) de la ONCE, busca posicionar l’entitat com a proveïdor homologat per a processos productius específics de la indústria farmacèutica.

PROTAGONISTES NOSALTRES ESTRENA ‘SHOW’ El 17 de desembre la companyia teatral-musical de Fupar presenta la seva nova obra ‘Show’ al Centre Cultural Terrassa, un espectacle en què la interacció i treball conjunt entre persones amb i sense discapacitat fa palesa les capacitats de cadascuna d’elles.

Vols saber més? Consulta més notícies al web de Fupar. www.fupar.cat

24


MÉS DE 36.000 ‘ROSES SOLIDÀRIES’ PER SANT JORDI Per celebrar una Diada de Sant Jordi solidària compromesa amb les persones amb discapacitat, Fupar tonar a posar a disposició d’empreses, entitats i clients particulars un ampli ventall de models de roses, rosers i tot tipus de detalls. L’entitat va ser present en quatre punts de venda a Terrassa, així com a la parada del Mercat de la Independència i al Centre de Jardineria.

DIA INTERNACIONAL DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT El 3 de desembre Fupar torna a formar part de la comissió organitzadora del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, juntament amb 11 entitats més de l’Oficina de Capacitats Diverses de l’Ajuntament de Terrassa. Arran d’aquest esdeveniment, Fupar inicia la seva col·laboració amb la Papallona de Sant Pere de Terrassa, que s’estén al llarg de tot l’any a través de diferents trobades.

Segueix-nos a les nostres xarxes.

25


ÀMBITS D’ACTUACIÓ Fupar diversifica els seus àmbits d’actuació segons el perfil, les característiques i les necessitats específiques, tant individuals com col·lectives, de les persones vinculades a la Fundació amb l’objectiu d’aconseguir la seva inclusió sociolaboral.

CENTRE ESPECIAL DE TREBALL L’ÀREA EMPRESARIAL DE FUPAR

SERVEI de FORMACIÓ, ORIENTACIÓ i INSERCIÓ PER DESENVOLUPAR LES COMPETÈNCIES LABORALS I TREBALLAR EN EMPRESSES ORDINÀRIES

PER PROMOURE LES COMPETÈNCIES DE LES PERSONES TREBALLADORES AMB DISCAPACITAT

ÀMBITS D’ACTUACIÓ

SERVEI DE LLEURE SOCIOEDUCATIU I ESPORT PER PRACTICAR ESPORT I GAUDIR D’ACTIVITATS SOCIOEDUCATIVES

CENTRE OCUPACIONAL PER POTENCIAR AL MÀXIM EL DESENVOLUPAMENT PERSONAL I SOCIAL

SERVEIS DE FUPAR

SERVEI DE SUPORT A LES FAMÍLIES PER DONAR SUPORT I ORIENTACIÓ A LES FAMÍLIES I A L’ENTORN PROPER

26

SUPORT a L’ACTIVITAT PROFESSIONAL

PROGRAMES I PROJECTES PER A L’AUTOGESTIÓ PER VIURE AMB INDEPENDÈNCIA


CENTRE ESPECIAL DE TREBALL L’ÀREA EMPRESARIAL DE FUPAR Fupar ofereix programes d’orientació, formació i seguiment laboral per generar, de manera continuada, oportunitats laborals estables, de qualitat i amb durabilitat en el temps, que s’adaptin a les habilitats de cada persona amb discapacitat. Per dur-ho a terme, gestionem vuit àrees de negoci que donen servei a les necessitats dels nostres clients a través de la generació de valor social. Complim amb criteris ètics en tota la nostra acció empresarial, que es basa en el compromís econòmic, social i mediambiental.

RENTAT DE COTXES Es caracteritza pel seu procés manual amb uns acabats d’alta qualitat. Durant el 2017, aquest servei ha donat ocupació a 24 persones amb discapacitat, 19 d’elles d’especial dificultat, repartides en dos torns.

19

1 er

Dona ocupació a persones amb discapacitat d’especial dificultat.

servei que es va crear a Catalunya amb persones amb discapacitat

tiquets

rentats complets

tapisseries

neteges exterios

16.128

12.865

900

19.719

Núm. de reserves realitzades on-line: 3.465 reserves 7.202 reserves

increment d’un

2016 2017

200% 27


CENTRE DE JARDINERIA És l’únic garden urbà de Terrassa amb pàrquing per a clients gratuït. L’establiment disposa d’un ampli assortiment de productes i compta amb un servei de floristeria. Aquesta unitat de negoci dona ocupació a 10 persones amb discapacitat d’especial dificultat, que treballen directament o indirectament en l’atenció al públic, realitzant el cobrament a caixa, col·locant gènere de plantes i flors, assessorant la clientela o realitzant preparacions específiques de flors i rams.

10

Dona ocupació a persones amb discapacitat d’especial dificultat

pàrquing gratuït

tiquets

27.041

Diada de Sant Jordi

decoracions florals

72

en casaments

+ 35.000 roses

+

200

empreses i entitats clients

Un any més, Fupar disposa d’un punt de venda a la Funerària de Terrassa durant la celebració de Tot Sants.

El Centre de Jardineria està adherit a:

Disposem d’una parada al Mercat de la Independència:

Tenim un contracte de subministrament de detalls funeraris amb:

28


AMBIENTADORS SOLIDARIS FUPAR En l’aposta estratègica pel creixement en producte propi, Fupar ha ampliat la gamma d’ambientadors solidaris durant el 2017 amb la incorporació de difusors mikado, bosses perfumades, sacs aromàtics per a armaris i ambientadors en format líquid per al cotxe. L’ampli catàleg d’ambientadors inclou el producte estrella de la gamma: els ambientadors i elimina-olors artesanals realitzats amb paper reciclat, únics al mercat en la seva categoria. S’ha construït una sala específica d’impregnació, dedicada a producció dels Ambientadors Solidaris.

140.000

Ambientadors solidaris venuts durant el 2017

10

Dona ocupació a persones amb discapacitat d’especial dificultat

Actualment, és l’única gamma d’ambientadors amb valor social destinada a la llar i al vehicle que existeix en l’àmbit nacional.

Marroc Espanya

Illes Canàries

Expansió i creixement comercial a Espanya, Marroc i Illes Canàries.

Clients principals que han confiat en els Ambientadors Solidaris:

29


SERVEIS MEDIAMBIENTALS Els serveis mediambientals es divideixen en dues línies de negoci: Servei de Jardineria, dedicat al manteniment d’espais verds, enjardinaments i posades al dia de jardins. Servei de Neteja, especialitzat en la neteja d’espais exteriors, pàrquings i patis comunitaris o naus industrials, així com en la recollida d’oli domèstic.

47

Dona ocupació a persones amb discapacitat d’especial dificultat.

21

Brigades de Treball

PROJECCIÓ I Creixement DE L’ÀREA DE SERVEIS MEDIAMBIENTALS El 2017, Fupar ha adquirit un espai al carrer Provença de Terrassa, que estarà operatiu durant la primavera del 2018, i on està previst que s’hi traslladin els equips de jardineria i neteja. Aquesta acció respon a l’aposta de l’entitat pel creixement en serveis, i a la promoció i expansió de l’àrea de serveis ambientals.

Tipologia de client

Volum de facturació Contractes

89% Jardineria 11% Neteja

30

actuacions puntuals

147

445

contractes

accions puntuals

82,9% de facturació Contractes de manteniment de jardineria-neteja amb entitats, empreses, administracions i comunitats de veïns

17,1% de facturació Actuacions puntuals de servei de jardineria-neteja a domicili (obra nova)


RECOLLIDA D’OLI DOMÈSTIC:

Contenidors recollits d’oli domèstic increment de

+ 37

contenidors

534 contenidors

2016

571 contenidors

2017

PERFIL DELS CLIENTS: Distribució facturació per tipologia de clients

Recollida olis Ajuntament de Terrassa Jardineria entitats Jardineria particulars Neteja pàrquings Neteja altres

1% 30% 50% 5% 6% 8%

Nous clients incorporats durant el 2017 per al manteniment d’espais verds:

Clients principals de neteja

Clients principals de jardineria Fupar forma part de

31


IMPRESSIÓ PUBLICITÀRIA Àrea dedicada a la impressió digital, serigrafia i tampografia que disposa d’un parc de maquinària d’alta tecnologia HP d’impressió de petit i gran format. Gràcies a la formació específica de la plantilla de treballadors i treballadores, duem a terme tot el procés, des del disseny fins a l’acabat final, i ens adaptem a les necessitats específiques dels nostres clients.

8

Dona ocupació a persones amb discapacitat d’especial dificultat.

IMPRESSIÓ DIGITAL

SERIGRAFIA

Lones

Pancartes

Roll-ups

Estampacions

1.130

506

506

60.840

unitats

unitats

unitats

unitats

TAMPOGRAFIA

Flag bàners

Impressió vinil

42

956

unitats

unitats

Alguns dels clients que han confiat en l’àrea d’Impressió Publicitària:

PANETTONE GROUP Central de

32


SERVEIS INDUSTRIALS L’àrea industrial està especialitzada en la manipulació i l’envasat de tot tipus de productes. Disposa de diferents cadenes de treball i llocs individuals en els quals es tracten totes les fases del producte del condicionament de manera personalitzada.

S’han adquirit 4 cintes transportadores d’acer inoxidable de banda modular.

3,5 milions

productes envasats en plàstic

83

Dona ocupació a persones amb discapacitat d’especial dificultat

SECTORS PER ALS QUALS TREBALLEM Adhesius 34,42% Healthcare 30,49% Impremta i edició 7,35% Distribució 4,75% Ferramentes 4,69% Gran Distribució 4,38% Ambientació 4,31% Articles Papereria 3,04% Animals domèstics, articles 1,35%

Producció

Envasat 44,06% Manipulat 55,94%

Financer 1,32% Alimentació 1,28% Altres: 2,63% Química Electrònica Household Reciclatge Marketing Healthcare Jocs

Innovació

Inici de les obres per construir una Sala Neta.

Alguns dels clients que han confiat en l’àrea de Serveis Industrials:

33


TEIXIDORS Producció artesanal de materials tèxtils confeccionats amb telers tradicionals de fusta en els quals transformem matèries primeres d’excel·lent qualitat, com la llana, el caixmir, el lli, la seda o el iac, en peces úniques. La base de les creacions és el treball manual basat en el respecte a les matèries primeres, la conservació del medi ambient i el consum social responsable dels nostres clients.

24

Dona ocupació a persones amb discapacitat d’especial dificultat.

MATÈRIES PRIMERES

PROCÉS MANUAL

PRODUCTE DE QUALITAT

MERCAT AL QUAL ENS DIRIGIM Gairebé un 50% de les vendes de la marca Teixidors s’han donat en el mercat internacional, principalment als Estats Units.

34

INAGURACIÓ DE LA NOVA BOTIGA

PUNT DE PRODUCCIÓ

Rambla d’Ègara, 340,

Carrer Mas Adei, 65,

Terrassa

Terrassa


SERVEI DE SUPORT A L’ACTIVITAT PROFESSIONAL PER PROMOURE COMPETÈNCIES DE LES PERSONES TREBALLADORES AMB DISCAPACITAT

203

persones participants

El Servei de Suport a l’Activitat Professional (USAP) dona suport en l’àmbit laboral i personal de les persones contractades en el Centre Especial de Treball (CET). L’objectiu és millorar la seva qualitat de vida, facilitant estratègies i suports necessaris per assumir les responsabilitats, i funcionar en l’entorn laboral i social amb la màxima autonomia.

EQUIP MULTIDISCIPLINARI 1

pedagoga

2

treballadors/es socials

1

14

psicòleg

persones de suport directe

PERFIL DE LES PERSONES PARTICIPANTS Trastorn Mental

Intel·lectual

Paràlisi Cerebral

14

186

2

pers.

pers.

pers.

10 homes 4 dones

121 homes 65 dones

1 homes 1 dones

ÀMBITS PSICOTERAPÈUTICS TRACTATS Resolució de problemes 24% Habilitats socials 27% Estat d’ànim 24% Desenvolupament personal i cognitiu 7%

Teràpia de parella 10% Reaccions adaptatives 5% Educació sexual 3%

35


CENTRE OCUPACIONAL

159 persones participants

PER POTENCIAR AL MÀXIM EL DESENVOLUPAMENT PERSONAL I SOCIAL El Centre Ocupacional (CO) és el servei terapèutic d’atenció diürna per a persones amb nivells de necessitat de suport intermitent, limitat i extens. Durant el 2017, Fupar ha treballat l’acompanyament terapèutic ocupacional i l’ajustament personal en cinc àrees:

21%

Àrea horticultura: Procés d’aprenentatge-servei a la comunitat en què nens, nenes i mestres cuiden d’un hort a la seva escola.

24%

Àrea persones grans: Accions específiques orientades a preservar les funcions cognitives i de relació de les persones envellides i amb deteriorament.

12%

Àrea Teacch: Dinàmica diürna que segueix el mètode teacch d’atenció a persones amb Trastorn de l’Espectre Autista (TEA).

17%

Àrea paper: Activitats que tenen com a base l’elaboració de productes artesanals fets 100% amb paper reciclat, com l’ambientador solidari per penjar al cotxe.

participació

participació

participació

participació

26%

participació

36

Àrea manipulats: Manipulació de productes com a teràpia ocupacional.


Accions d’Aprenentatge servei Amb més de deu anys d’experiència, Fupar és una de les entitats pioneres a Terrassa en l’impuls d’activitats a la comunitat que segueixen la metodologia d’aprenentatge servei (APS), així com en el foment de projectes inclusius a les escoles.

3.016

49

Participació total de persones, procedents de centres educatius, entitats de lleure o entitats de gent gran de Terrassa i rodalies.

Millora de la gestió emocional S’han reduït en un 52% aquest tipus de comportaments.

Treballem les emocions, frustracions o incerteses a les quals s’enfronten les persones, i que poden arribar a bloquejar la seva interacció amb l’entorn o impossibilitar la realització d’una tasca. Detectem aquestes necessitats i tractem de minimitzar-les progressivament amb l’objectiu de fomentar la inclusió social i comunitària de la persona.

75%

persones que necessitaven aquest suport, han disposat d’un pla d’intervenció terapèutic finalitzat.

25%

persones en procés de rebre un pla d’intervenció terapèutic individualitzat.

TREBALL DE COMPETÈNCIES BÀSIQUES Amb l’objectiu de potenciar les habilitats i les capacitats de les persones, s’han dut a terme 82 tipus d’accions i activitats, tant contínues durant tot l’any com puntuals, que han treballat les següents competències bàsiques: Desenvolupament Interpersonal. Desenvolupament Intrapersonal. Desenvolupamnet artístic i cultural. Desenvolupament comunicatiu, lingüístic i audiovisual. Tractament de la informació i competència digítal.

33% 39% 15% 12% 1%

37


PROGRAMES I PROJECTES PER A L’ AUTOGESTIÓ PER VIURE AMB INDEPENDÈNCIA

6

noves sol·licituds

5 han obtingut resolució favorable.

És el servei d’atenció i acompanyament per a persones que opten per viure de manera autogestionada i independent, i que requereixen d’un determinat suport per millorar-ne l’autonomia. Fupar consta com a entitat col·laboradora del Departament de Treball i Afers Socials de la Generalitat des del 2007 i ofereix aquest servei a través del Programa de Suport a l’Autonomia a la Pròpia Llar.

EQUIP MULTIDISCIPLINARI 1

treballadora social

2

psicòlegs

1

7

educador social

auxiliars

EVOLUCIÓ DEL SERVEI El promig d’edat és de 50 anys.

La persona rebedora del servei més jove té 32 anys, i la més gran 67 anys.

2016 2017

30

38

24

1 0 BAIXA

pers.

30

PERSONES PARTICIPANTS

SEGONS NUCLI DE RESIDÈNCIA Viu sol 9 pers. Comparteix pis 6 pers. Viu en parella 7 pers.

Amb parents ascendents 4 pers. Amb parents descendents 3 pers. Amb parents consanguinis 1 pers.


SERVEI DE SUPORT A LES FAMÍLIES PER DONAR SUPORT I ORIENTACIÓ A LES FAMÍLIES I A L’ENTORN PROPER Fupar ofereix una atenció integral a les famílies vinculades a la Fundació mitjançant accions formatives, grups de suport i visites a altres serveis. Durant el 2017 han tingut lloc les següents accions:

20

Cafès en companyia

35

Grups de trobada ampliació de l’oferta durant el 2017 de 2 a 3 grups

Acollida a noves famílies

16

Taller: “Eines per el Benestar”

13

Conferència: “Es fan grans, canviem la nostra mirada” Conferència: “Acomiadem l’any a Fupar” Tutories amb famílies del Centre Ocupacional

persones participants

famílies participants

famílies participants

famílies participants

50

SERVEI DE SUPORT A LES FAMÍLIES persones participants

80

persones participants

41

tutories realitzades

39


SERVEI DE LLEURE SOCIOEDUCATIU I ESPORT PER PRACTICAR ESPORT I GAUDIR D’ACTIVITATS SOCIOCULTURALS Per gaudir d’activitats socioeducatives i practicar esport, augmentant les competències bàsiques de les persones.

SERVEI DE LLEURE

273 Experiències participatives, tant continuades durant tot l’any com puntuals.

Des de l’oci i el lleure apoderem, millorem l’autonomia personal i promovem la inclusió en l’entorn comunitari a través del treball cooperatiu entre persones participants, tècnics i voluntariat.

ACTIVITATS CONTÍNUES Tenen com a objectiu promoure l’aprenentatge o la millora d’una afició amb constància en el temps, així com millorar competències bàsiques en àrees determinades, i fomentar les habilitats socials i funcionals.

118 pers.

84 participants 34 voluntàries

Activitats rellevants: Punt de creu, informàtica, periodisme, manualitats, espai mandala, agility, grup d’amics

Protagonistes Nosaltres És la companyia teatral multidisciplinària que incentiva la creació artística vinculada a aspectes terapèutics.

12

persones participants

5

persones voluntàries

Durant el 2017, el grup ha creat el nou espectacle de caràcter inclusiu, ‘Show’, on la fusió del voluntariat-actor i persones amb discapacitat queden reflectides amb normalitat sobre l’escenari. 2 representacions a la geografia catalana: La Floristeria Primavera a L’Altre Festival (juny del 2017), i l’estrena de l’obra ‘Show’ al Centre Cultural de Terrassa (desembre del 2017).

40


ACTIVITATS AMB L’ENTORN Són aquelles activitats, normalment vinculades a Terrassa, que es duen a terme amb l’objectiu de crear una xarxa de suport natural en un entorn comunitari i normalitzador.

70 pers. participants

Esdeveniments rellevants: Cavalcada de Reis, Mitja Marató, Pícnic Jazz, Cursa per la Justícia Social, Fira Modernista, Sant Jordi i Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, Participació amb la Papallona de Sant Pere.

Mitjançant els acords establerts amb Apropa Cultura, l’Associació Local d’Entitats per a la inclusió de Terrassa (ALEI) i el Centre Cultural Terrassa, membres de Fupar han gaudit d’espectacles de la programació de teatres i auditoris de Terrassa i de la província a preus socials.

Activitats de lleure en temps de vacances 2 projectes Marxem de vacances

39

pers. participants

Abonaments o gestions vinculades a serveis d’oci d’estiu

8

pers. participants

Activitats compartides amb la comunitat Fupar S’ha promocionat la relació entre persones de personal de suport i voluntariat de Fupar mitjançant 1 calçotada.

60

pers. calçotada

participants

41


CLUB PINGÜÍ

269

Experiències esportives, que s’ha dut a terme durant al 2017.

És el Club Esportiu de Fupar i té com a objectiu potenciar la pràctica física i esportiva, adaptant-la a les necessitats individuals de les persones i amb el suport d’entrenadors/es i voluntaris/es que dediquen els seus esforços a assolir l’objectiu de manera altruista i desinteressada.

ACTIVITATS ESPORTIVES CONTÍNUES Participació en lligues ordinàries d’esport

109 pers.

74 pers. participants 35 pers. voluntàries

Fupar fomenta la participació en lligues ordinàries de Terrassa i rodalies durant tot l’any: Lliga de Bàsquet Escolar de la Comarca amb el Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa.

⇒Lliga BBVA Hockey + amb la Federació Catalana de Hockey

Lliga de futbol 5 inclusiva LeFive Sabadell

ACTIVITATS ESPORTIVES PUNTUALS Fem d’amfitrions

16 16 accions realitzades

El 2017, Fupar i el Club Pingüí han organitzat 7 jornades esportives inclusives ‘Fem d’Amfitrions’ de hockey, senderisme, agility, futbol, petanca, bàsquet i tennis taula entre el 16 i el 26 de novembre per promoure la pràctica d’esport inclusiu, intergeneracional i aprofundir en el treball

67

esportistes del Club Pingüí participants

5

180

esportistes externs parcitipants

Clubs, centres esportius o entitats vinculades

42


Gaudi d’experiències esportives Participació en diferents esdeveniments esportius com a membres actius fent voluntariat o com a persones espectadores, per viure l’esport des d’una nova perspectiva.

128

persones participants

Esdeveniments rellevants: Nit de l’Esportista – Terrassa 2017, Partits Lliga Professional Terrassa FC, Partits Divisió d’Honor Club Egara i altres competicions (Copa de la Reina), Sopar de l’Harmonia, 25è aniversari dels nostres jocs, Cloenda Consell Esportiu, Cloenda Lliga BBVA Hockey+, Cloenda Club Pingüí i Masterclass Petanca amb el Club de Petanca Mediterrani de Bellvitge.

Les accions s’han dut a terme amb l’assessorament, suport i treball en xarxa de:

43


SERVEI de FORMACIÓ, ORIENTACIÓ i INSERCIÓ PER DESENVOLUPAR LES COMPETÈNCIES LABORALS I TREBALLAR EN EMPRESES ORDINÀRIES Des del 2017, Fupar ofereix un servei d’orientació, formació i inserció laboral que traça itineraris personalitzats d’acompanyament durant tot el procés d’incorporació al mercat laboral.

Àrea de Formació Amb una aposta decidida per la formació com a plataforma essencial per incrementar les competències bàsiques i professionals, durant el 2017 hem desenvolupat els següents projectes de formació:

FORMACIÓ D’OFERTES EN ÀREES PRIORITÀRIES (FOAP) Promou l’aprenentatge de noves competències, tant tècniques com transversals, per fomentar el treball de forma autònoma. El programa està adreçat principalment a persones amb diversitat funcional en situació de desocupació i demandants de feina.

186h

formació

8

participants

44

pràctiques

de perfeccionament

2

insercions laborals


Projecte Singulars 2016 – Garantia Juvenil

28

Amb l’objectiu de garantir que els i les joves amb discapacitat menors de 30 anys puguin rebre una oferta d’ocupació després d’acabar l’educació formal, hem dut a terme el Projecte Impulsa’t.

pers.

18 homes 10 dones

Edats entre 17 i 29 anys

1

S’han diferenciat tres línies d’acció: Formació en competències bàsiques per al desenvolupament laboral per a totes les persones: 28 persones participants

2

Poblacions de procedència de les persones participants: majoritàriament de Terrassa, Sabadell, Rubí, Vacarisses, Barberà i Barcelona.

32h. de formació

Formacions teorico-pràctiques a mida en diferents disciplines: Suport atenció a persones en situació de dependència: 8 persones participants

485h. de formació

Operador/a de processos industrials: 8 persones participants

3

485h. de formació

Itineraris d’inserció, de recerca de feina i de formació en competències transversals 9 persones participants

11

Impacte / Resultats: insercions laborals

45


ÀREA DE PROSPECCIÓ I INSERICIÓ LABORAL 40 persones participants vinculades al procés d’inserció

14

13

inserccions laborals

2 pers. de foap 11 pers. de garantia 1 pers. de cet

13 persones participants opten per primera vegada a un contracte laboral.

PERFIL DE LES EMPRESES PROSPECCIONADES Les empreses prospeccionades han estat en la seva majoria del Vallès Occidental. En concret, de Terrassa, Rubí i Sabadell.

PER SECTORS

347*

Hosteleria 16,42% Seveis 14,21% Indústria 69,45%

*empreses prospeccionades

30

d’aquestes empreses han ofert la possibilitat de realitzar una entrevista in-situ.

22

46

d’aquestes han valorat una contractació efectiva.


EMPRESES COMPROMESES AMB LA INSERCIÓ LABORAL Empreses sensibilitzades amb la contractació laboral de les persones amb discapacitat que han confiat durant el 2017 en els serveis d’inserció de Fupar.

Rosa Flo General Manager Naturcosmetika

Francesc Roca Director Finish

Anna Maria Gibert Directora General de Finances i Serveis Corporatius a STPACUSTER

“Agraïm a Fupar que ens hagi ajudat a fer realitat una acció de responsabilitat social. La Tània ha demostrat que amb esforç, il·lusió i actitud tot es pot tirar endavant. Estem orgullosos de participar en aquest projecte, creiem en la igualtat d’oportunitats, tothom suma i volem contribuir a fer persones més felices. Happy people, happy Bio!”

“A Finish volem donar oportunitats a persones que estan plenament capacitades per accedir al mercat de treball. Per això, hem apostat per la inserció laboral amb la Fundació Fupar i hem aconseguit una dosi d’autoestima per ambdues parts!”

“Formar part d’un projecte com Fupar Inserció és una responsabilitat i alhora un orgull. Esperem continuar incrementant la nostra col·laboració, que sempre és poca. És admirable el compromís de l’equip que hi ha al darrera i els vull enviar tot el meu respecte, gratitud i admiració. Pel que fa al Manuel, només puc dir que és tot alegria, positivisme, ganes de fer les coses bé i afany de superació personal. És una lliçó per a tots. Comptem amb ell per molt temps! Gràcies a tot l’equip!”.

47


VOLUNTARIAT ENXARXA’T L’EnXarxa’t és un espai dedicat al voluntariat que promou la interrelació entre les persones que formen part de Fupar i del seu entorn. Aquest servei es fonamenta en el treball cooperatiu i voluntari com a estratègia inclusiva per compartir espai, temps, objectius i valors en activitats del servei de lleure socioeducatiu i esport.

70

⇒Totes les persones novelles han rebut programes de formació de l’àrea del voluntariat.

persones voluntàries a Fupar

INAGURACIÓ DEL PUNT DEL VOLUNTARIAT DE TERRASSA Fupar participa activament en la Taula d’entitats del Voluntariat, un òrgan obert de participació que dona suport al treball de la ciutadania i a les entitats que actuen en l’àmbit del voluntariat. Gràcies al treball en xarxa de les entitats que en formen part, durant el 2017 l’Ajuntament de Terrassa ha inaugurat un espai que vol informar, assessorar i orientar tant a les persones com a les entitats interessades en aquest àmbit. Busquem #Gentcomtu! I tu, què busques? El 28 de setembre Fupar va llançar una campanya de captació de voluntariat. En l’acte de presentació, es van emetre 8 curtmetratges on persones voluntàries de l’entitat explicaven la seva experiència com a voluntaris. Busca’ls al canal de Fupar!

48

Youtube


ELS NOSTRES CLIENTS Les unitats de negoci s’orienten a oferir uns serveis qualificats i de qualitat, ajustats a les necessitats del client per satisfer i superar les seves expectatives. Amb la confiança que les empreses dipositen en el nostre treball, contribueixen activament a la inserció laboral de les persones amb discapacitat. Durant el 2017, Fupar ha apostat per una atenció individualitzada de cada client incorporant una persona que gestiona les reserves telefòniques i correu electrònic.

26.299 NOUS CLIENTS

1.596 1465

349 2017 2016

targetes client de fidelització actives durant el 2017.

210 66%*

9%*

d’increment

d’increment

CLIENTS JURÍDICS

CLIENTS PARTICULARS*

*

Inclou totes les altes de targeta fidelització realitzades al garden, rentat i servei de jardineria.

Inclou els clients de totes les seccions de Fupar.

*

S’ha donat un 66% d’increment en la captació de clients gràcies a l’entrada del fons de comerç de l’antiga cooperativa Teixidors, així com de la penetració al mercat de la nova gamma d’Ambientadors Solidaris Fupar

* *

S’ha donat un 9% d’increment respecte al 2016.

49


PERFIL DEL CLIENT 2017

TIPOLOGIA DE CLIENT

Empresa PYME 23% Empresa multinacional 17% Comerços-punts de venda 20% Particulars 17% Administracions públiques 11% Entitats sense ànim de lucre 5% Comunitats de propietaris 6% Centres educatius 1%

50

PROCEDÈNCIA DEL CLIENT

Terrassa i rodalies Àrea metropolitana Resta de Catalunya Barcelona ciutat Resta d’Espanya Altres païssos

45% 18% 6% 13% 8% 9%


DADES ECONÒMIQUES Aplicacions dels fons Ajuts concedits

73.000,00 €

Aprovisionaments

1.311.000,00 €

Despeses de personal

6.040.000,00 €

Altres despeses d’explotació

1.091.000,00 €

Inversions en immobilitzat

2.087.000,00 €

Increment inversió en existències

229.000,00 €

Increment de deutors de les activitats

321.000,00 €

Inversions financeres

TOTAL DEL FONS APLICAT

17.000,00 €

Origen dels fons

Ingressos de les activitats

8.145.000,00 €

Altres ingressos

188.000,00 €

Ingressos financers

69.000,00 €

Disposició inversions financeres i liquiditat

2.511.000,00 €

Increment creditors per activitats i altres compres

232.000,00 €

Revalorització carteres

24.000,00 €

TOTAL DE L’ORIGEN DEL FONS

11.169.000,00 €

11.169.000,00 €

Desglossament DESPESSES PER ACTIVITATS

Despeses de personal 71% Aprovisionaments 15% Altres despeses d’explotació 13% Ajuts concedits 1%

Desglossament INGRESSOS PER ACTIVITATS

Vendes i prestacions de serveis Subvencions oficials a les activitats Patrocinis i col·laboracions Altres ingressos de les activitats Donacions i altres ingressos

66% 28% 1% 3% 2%

inversions en immobilitzat

2.087.000€ 51


GESTIÓ DE QUALITAT “La qualitat total té com a principi que tot procés, producte o servei és susceptible de ser millorat fins a assolir l’excel·lència” L’economia social, l’ús responsable dels recursos, el respecte mediambiental, la seguretat, la salut, l’empoderament i l’acompanyament a la persona defineixen el model de gestió de la Fundació Fupar. Un any més, Fupar ha vetllat per la implementació d’una gestió eficient i de qualitat que assoleixi nivells d’excel·lència, entenent que la gestió de la qualitat no només afecta als processos i a totes les seves fases, sinó que aquesta implica tota l’organització, el seu entorn i especialment les persones que hi treballen.

Durant el 2017, Fupar: Ha continuat treballant a través d’una Estructura de Creació de Valor mitjançant la interacció entre equips. Ha fet ús de la gestió per processos mitjançant el disseny, l’avaluació, l’anàlisi dels punts crítics (gestió de riscos) i la millora dels mateixos. Ha realitzat una auditoria externa per part d’una empresa certificadora d’ISO 9001. S’ha sotmès a una auditoria interna per part del grup d’auditors interns. Ha fet el seguiment i anàlisi de les No Conformitats i Reclamacions de Client, Objectius i Indicadors de Qualitat, Satisfacció de Clients, Auditories Internes, Accions Correctores i Propostes de Millora.

52


Novetats Transició de la norma ISO 9001:2008 a ISO9001:2015: Fupar s’ha adaptat als nous requeriments que integren la gestió de la qualitat amb la planificació estratègica i ha assolit la certificació amb la nova versió després de l’auditoria realitzada per TÜV els dies 23, 24 i 25 d’octubre. Sistema d’Evaluació de Calidad Plena: El juny del 2017 Fupar aconsegueix la Certificació de la primera etapa Compromís. A finals de 2018 està previst iniciar la certificació de la següent etapa (Desplegament). El procés d’acreditació del Sistema de Calidad Plena es va iniciar el novembre de 2013 amb la constitució d’un grup de treball intern format per professionals de diferents seccions i departaments, familiars i persones participants (Grup d’Autoavaluació). Creació d’un Grup de Reflexió Ètica: Es crea el setembre del 2017 per ajudar l’entitat a aprofundir en el respecte als drets de totes les persones que en formen part, especialment de les persones amb discapacitat intel·lectual, i millorar-ne la qualitat de l’atenció que reben. L’espai compta amb la participació de 9 persones professionals de Fupar i del Dr. en Filosofia, Joan Canimas. Acreditats per:

53


NOU PROJECTE DE SALUT Durant el 2017 Fupar posa en marxa un nou projecte de salut dirigit a totes les persones participants del Centre Especial de Treball i del Centre Ocupacional que promou el model d’atenció comunitària centrada en la persona i facilita l’accés adaptat al sistema sanitari, creant projectes en els quals el centre sigui la persona com a part integral i transversal de l’atenció. Àmbit òptic: S’ha revisat i actualitzat el conveni de col·laboració amb el Centre Universitari de la Visió (CUV-UPC) que permet realitzar revisions en docència i ulleres socials a càrrec de Fupar per a persones amb dificultats econòmiques. Àmbit bucodental: S’ha signat un conveni de col·laboració amb el Centre Dental Les Escoles, a través de l’Associació Somriures, que permet obtenir beneficis econòmics per a les persones de Fupar i que ofereix una atenció especialitzada. S’han programat tallers informatius a càrrec de professionals de la salut bucodental. Àmbit auditiu: S’ha establert relació amb el centre auditiu Colti per realitzar revisions auditives gratuïtes, informar i conscienciar sobre la salut auditiva i facilitar el pagament dels productes auditius. Àmbit sexual: S’han realitzat llistes de detecció i seguiment de les persones susceptibles a rebre formació sexual. Atenció primària: S’ha establert contacte amb Centres de Salut d’Atenció Primària de Terrassa per organitzar xerrades informatives en diversos àmbits: ginecologia, hàbits saludables i prevenció de malalties de transmissió sexual.

54


TREBALL EN XARXA Amb la voluntat d’oferir les millors opcions i serveis tant a les persones a qui Fupar dona servei, com als clients de l’entitat que aposten per la responsabilitat social empresarial. confiem en què la millor manera de fer-ho és amb la col·laboració i el treball conjunt i, per això, sempre s’acompanya de persones, projectes i d’altres organitzacions que cerquen, com Fupar, una societat més inclusiva. Fupar forma part de:

Participa: Consell Municipal de Benestar Social Taula Local de Capacitats Diverses i Accessibilitat Consell Municipal del Districte V Xarxa d’Entitats del Patronat Municipal d’Educació de Terrassa (PAME) Taula d’Entitats del Voluntariat de Terrassa

TREBALLS EN BENEFICI A LA COMUNITAT Fupar i el Departament de Justícia de la Generalitat tenen un conveni de col·laboració per acollir persones del programa de Treballs en benefici a la comunitat. Aquest programa facilita a la persona penada d’exercir una activitat no retribuïda d’utilitat pública i/o interès social amb la finalitat de servir de reparació a la comunitat per la infracció comesa.

12

persones durant el 2017.

Conveni amb:

55


ACCIONS PEL MEDI AMBIENT Bones pràctiques de relació amb el medi ambient i en la gestió de residus. Fupar aspira a ser una entitat respectuosa amb el medi ambient que adapta els seus productes i processos perseguint un entorn net i sostenible. Vetllem per exercir una activitat sostenible amb l’entorn mitjançant diferents accions: Presentació de la Declaració Anual Sobre la Producció i Gestió de Residus d’Activitats Econòmiques a l’Ajuntament de Terrassa. Separació i retirada de la totalitat dels residus generats mitjançant gestors autoritzats que asseguren el seu reciclatge. Recollida d’oli domèstic usat per al seu reciclatge. Cotització de tots els productes en el Sistema Integrat de Gestió Ecoembes, al qual Fupar està adherit des de fa 17 anys. Ús de detergents respectuosos amb el medi ambient a l’àrea de rentat de cotxes, així com d’un sistema d’aprofitament d’aigua que permet reutilitzar-ne fins a un 70%. Foment d’hàbits de minimització d’impacte ambiental a través de fórmules sostenibles, com l’enviament de correus electrònics enlloc de la impressió, o la utilització de paper reciclat per a factures i documents oficials. Elaboració artesanal d’ambientadors solidaris generats 100% a mà amb paper reciclat.

56


PROJECCIÓ SOCIAL I SENSIBILITZACIÓ Com a entitat sensibilitzada i compromesa amb la inclusió, un dels objectius de Fupar és involucrar la comunitat i els agents del sector per promocionar les persones amb discapacitat i alhora fomentar l’economia social. Per això, busquem la implicació dels diferents agents de la societat perquè ens acompanyin, se sumin a la causa i es comprometin en la garantia dels drets de les persones amb discapacitat, donant-ne visibilitat i divulgant la nostra tasca per aconseguir sensibilitat i complicitat. 11.000 subscriptors

er slett w e N

Visite s web

10.084 visualitzacions

10 butlletins interns

Yo ut ub e

t a’ rm o f In

Tw itte r

s” tre ta Nos s i v Re oses “C

1.200 exemplars

Lin ke di n

m agra Inst

Facebook

3.200 seguidors

30.802 visites

mitjans de comunicació

24 aparicions

280 seguidors 750 seguidors

1.100 seguidors

57


PREMIS I

RECONEIXEMENTS PREMI DE L’ESPORT AMB LA ‘LLIGA BBVA HOCKEY PLUS’ L’any 2017, Fupar ha estat guardonada amb el Premi a l’Esport, atorgat per la Fundació Catalana per a l’Esport, en la categoria “Igualtat d’oportunitats, integració i cohesió social” per l’impuls de la Lliga BBVA Hockey Plus. Aquesta és la primera competició regular de hockey en l’àmbit català creada per fomentar la inclusió i normalització d’aquesta disciplina entre els esportistes amb discapacitat intel·lectual. És una lliga organitzada per la Federació Catalana de Hockey amb el suport del BBVA i de Fupar.

58


AGRAÏMENTS Moltes gràcies a tots i totes els que feu possible el projecte de Fupar. Persones participants Treballadors i treballadores Òrgan directiu GRÀCIES!

Famílies de les persones participants Voluntariat Consumidors i consumidores, empreses i entitats clients Administració pública Proveïdors Comunitat virtual i mitjans de comunicació Comunitat local Centres formatius i acadèmics

Amb la col·laboració de:

Amb el suport de:

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

Unió Europea Fons social europeu L’FSE inverteix en el teu futur

59


EL NOSTRE CAMÍ Situar a les persones amb discapacitat en el centre del procés vital acompanyant-les en itineraris personalitzats, transversals i integrals.

EL NOSTRE COMPROMÍS Generar estructures cada vegada més participades, eficaces, eficients i transparents per satisfer l’entorn individual, social i ciutadà.

EL NOSTRE TREBALL Ètic i responsable en la pràctica socioeducativa, de qualitat, en xarxa, de respecte al medi ambient, segur, saludable i socialment innovador.

60

Profile for FUPAR FUNDACIÓ

MEMÒRIA 2017  

MEMÒRIA 2017  

Profile for fupar.cat
Advertisement