Page 1

Δ Θ Ν Ι Κ Ο

Μ Δ Σ ΢ Ο Β Ι Ο

Π Ο Λ Τ Σ Δ Υ Ν Δ Ι Ο

΢ΥΟΛΗ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ

Σ Ο ΜΔ Α ΢

Ι Ι Ι

Α Ρ ΥΙ Σ Δ Κ Σ Ο ΝΙ Κ Η

Γ Λ Ω ΢΢ Α

-

Δ ΠΙ Κ Ο Ι ΝΩ ΝΙ Α

Κ Α Ι

΢ ΥΔ Γ Ι Α ΢ Μ Ο ΢

„… Μπξοξύμε μα ξοίρξσμε ςιπ διαρςάρειπ ςξσ υώοξσ ρε ρυέρη: - με ςξμ άμθοχπξ, όρξμ ατξοά ςη υοήρη και ςημ λειςξσογία, - με ςη διαδικαρία μεςαςοξπήπ ποώςχμ σλώμ, - με ςξμ άμθοχπξ ρςημ κξιμχμική ςξσ διάρςαρη.‟ Γ. Λιάπης , 1984 Δπιστημομική και Οργαμωτική επιτροπή Βοζάμη Αρ., Ιωαμμίδου Έρ., Μάρη Ιφ., Ντάφλος Κ. Παρμεμίδης Γ.

Πρόγραμμα ομιλιών Πρόλογος Δισαγωγικές ομιλίες 10:15 – 11.15 Σάββας Κομταράτος Γιώργος Παρμεμίδης Άλλες παρεμβάσεις

Α. Ο χώρος στημ κοιμωμική, επικοιμωμιακή, γλωσσική διάσταση [η παραγωγή τωμ κατηγορημάτωμ]: Ο εμμξιξλξγικόπ υώοξπ Λήδα Μαχιά

11:30 - 12:00

> H φσυαμαλσςική διεοεύμηρη ςξσ ςξπίξσ. Τξ ςξπίξ χπ πεδίξ πξλιςιρςικώμ απχθήρεχμ και μμημξμικώv καςαγοατώμ

Δύα Ρεπούσκου

> Εμμξιξλξγική Τέυμη/Αουιςεκςξμική

Ο αμαλογικός χώρος

12:05 – 12.35

Ιφιγέμεια Μάρη

> Καςαρκεσάζξμςαπ μία «σπόθερη»: ςξ διάγοαμμα χπ ρσμθεςικό εογαλείξ

Παμαγιώτης Γούλιαρης

> Η αμάδεινη ςηπ “πξοώδξσπ” σπόρςαρηπ ςξσ Αρςικξύ Τξπίξσ διαμέρξσ ςξσ τχςξγοατικξύ πξλιςιρμικξύ σπξδξυέα

ΟΓΟ΢ ΠΑΣΗ΢ΙΩΝ 42 - ΑΘΗΝΑ 106 82

-

ΣΗΛ. 7723388 - 7723567

-

FAX 7723390


Ο αφηγηματικός χώρος Μυρτώ Βορεάκου

12:40 - 13:10

> Ο οόλξπ ςχμ πξλιςιρμικώμ ατηγήρεχμ ρςη μξημαςξδόςηρη ςηπ καςξίκηρηπ. Από ςημ ποξβξλή ρςημ ςαύςιρη

Αμδρέας Λαμπρόπουλος

> Η Ιρςξοία χπ Έοεσμα ρςημ Αουιςεκςξμική, και ξι Αουιςεκςξμικξί Διαγχμιρμξί

ΔΙΑΛΛΕΙΜΑ – καφές– 13:10 -13:40

Β. Ο χώρος στη χρηστική, λειτουργική, διαπραγματευτική διάσταση [η επιτέλεση τωμ διαδικασιώμ]: Ο προσωπικός/κοιμωμικός χώρος Ίρις Λυκουριώτη

13:40 –14:40

> ΑΝΤΙ FORMA: Πόςε ξ υώοξπ είμαι μια αμεπ-αίρθηςη ρσγκσοία, για μα ρε δχ

Έβελυμ Γαβρήλου

> Meta-κιμήρειπ, Η σιξθέςηρη μιαπ „εκςόπ ιρξοοξπίαπ‟ θέρηπ για ςη μξημαςξδόςηρη ςξσ υώοξσ

Κατερίμα Λώλου

> Καςαγχγή και μεςαμξοτώρειπ ςηπ έμμξιαπ ςξσ υοήρςη ρςξ μξμςέομξ κίμημα

Γιώργος Δημόπουλος

> Αμάλσρη ςχμ ρύγυοξμχμ μξσρείχμ

Γ. Ο χώρος στημ τεχμική, υλική, δομική διάσταση [η συγκρότηση τωμ συμαρτήσεωμ]: Ο τεχμικός χώρος Νίκος Κουρμιάτης

14:45 - 15:30

> Η γεχμεςοική μξημαςξδόςηρη ςηπ αουιςεκςξμικήπ

Κατερίμα Μιχαλοπούλου, Αμτώμης Τουλούμης

> Δξμικέπ ρσρυεςίρειπ μξσρικήπ και αουιςεκςξμικήπ έκτοαρηπ: η οσθμική πεοιγοατή ςηπ ζχτόοξσ ςξσ Παοθεμώμα Δλευθερία Τσέλιου

> Πξλσκαςξικίεπ – καςξίκηρη ρςξ κέμςοξ ςηπ Αθήμαπ Αμοιχτή Συζήτηση 15.30 – 16.00 Θα ακολουθήσει ελαφρύ γεύμα

programma imeridas  

programma imeridas

programma imeridas  

programma imeridas

Advertisement