Page 1

Cylchlythyr Gronfa i Gymru Haf 2O13

Croeso Croeso i’r cylchlythyr Gronfa i Gymru, Haf 2013. Rydym ‘di bod yn brysur iawn eleni ac yn awyddus i’ch ddiweddaru am y cynnydd yn ein Cronfa waddol unigryw cenedlaethol. Ein newyddion mwyaf cyffrous yw bod gennym sialens cyfateb £1 miliwn, diolch i’r Gronfa Loteri Fawr. Mae’r gronfa arbennig yma wedi cael ei dodrefnu i’r Sefydliad er mwyn annog rhoddion, gan gyfateb y cyfraniadau newydd i’r Gronfa i Gymru. Pa amser well na nawr i rho i cefnogi cymunedau Cymraeg! Tîm y Gronfa i Gymru'

Newyddion Mawr - Ddyblu eich rhoddion

(Barwnes Randerson, Ysgrifennydd Gwladol Cymru; John Rose, Gronfa Loteri Mawr; Liza Kellett, Y Sefydliad Cymunedol yng Nghymru)

I gyhoeddi’r sialens cyfateb £1 miliwn Gronfa Loteri Fawr, cynhaliwyd derbynfa arbennig yn Neuadd Westminster er mwyn ein cefnogwr yn Llundain. Roeddem wrth ein bodd i cael ein ymuno gan Faroness Randerson, Is-ysgrifennydd Gwladol Cymru, a roddodd ei chefnogaeth i’r ymgyrch ac sydd yn cydnabod pwysigrwydd sefydlu'r gronfa arbennig i gefnogi cymunedau Cymru nawr ac yn y dyfodol. Cymru yw’r unig wlad yn y byd gyda chronfa waddol cymunedol eu hunain! Cyhoeddodd Janet Lewis-Jones, cadeirydd y sefydliad, y sialens a chefn-nododd ein neges allweddol: gyda’n gilydd allwn wneud wahaniaeth. Wnaeth Lady Wigley – Llysgennad Gronfa i Gymru - sgwrsio gyda’r gwesteion am pam ei bod hi’n cefnogi a hyrwyddo'r Gronfa i Gymru. Diolch i Andrew Tuggey yn y Gymdeithas Seneddol Gymanwlad am gynnal ein derbynfa yn neuadd hanesyddol Westminster.

Gwneud eich rhoi yn rhwyddach Gyda’r Gronfa i Gymru mae eich rhoi elusengar yn syml ac yn effeithiol. Gallwch fod yn hyderus bod eich rhoddion yn cael eu rheoli yn broffesiynol a bydd grantiau gydag effaith uchel, a dyfal, yn cael eu gwneud. Iddyn nhw sydd yn rhoi mwy na £25,000 bydd y sefydliad yn creu Cronfa Enwyd enwedig iddynt, gan ein hymgynghorydd dyngarwch i draddodi’n gorau eich dymuniadau hael/rhoi. Cofiwch bydd yr £1 miliwn o roddion nesaf yn cael eu cyd-fynd gan y rhaglen grantiau Gronfa Loteri Fawr - yn dwbly’r effaith o eich rhoi. Byddant nhw sydd yn rhoi £10,000 neu mwy yn cael eu gwahodd i ymuno a’n Cylch Noddwyr, gyda’r budd daliadau yn cynnwys, ymweliadau i brosiect a gwahoddiadau personol i dderbynfeydd arbennig, a gall rhoddwyr o £ 1,000 'adael eu marc ar Gymru' gyda'u rhodd sy'n cael eu nodwedd ar ein Map Hiraeth.

Ddyblu eich rhodd:

Giftaid

Ieuenctid Merthyr yn dathlu ei aelodau ysbrydoledig Roeddem wrth ein bodd i gael gwahodd i ymuno a’r 120 o aelodau o Ieuenctid Merthyr am noswaith o ddathlu yn Dowlais, ‘nol yn fis Mawrth. Er yr eira ar y bryniau, fe gawsant groeso cynnes gan y côr a’r pwyllgor gwirfoddol, pob un ohonynt o dan 25! Yr oedd yn wirioneddol ysbrydoledig i glywed am sut mae rhai o’r aelodau wedi troi ei bywydau o gwmpas ar ôl ymuno a'r clwb ieuenctid a drama arbennig iawn yma sydd yn fagwraeth uchelgais, talent a hydwythdedd... Esboniodd Jack Law, cyfarwyddwr:“Mae ein noswaith yn dathlu'r gwaith caled gan bawb sydd yn ein clwb. Mae ‘di bod yn wych cael dangos i’r bobol sydd wedi ein cefnogi dros y flyneddoedd diwethaf y gwahaniaeth mae ei cyllid wedi gwneud i fywydau'r bobol ifanc ym Merthyr ac yn ein cymuned. Diolch i’r Gronfa i Gymru am eich cefnogaeth.”


Tafwyl Ar y 15fed o Fehefin fe wnaeth y Gronfa i Gymru cynnal stondin yn Tafwyl, gŵyl teuluol sy’n hyrwyddo'r iaith Gymraeg yng Nghastell Caerdydd. Cyflwynodd ein ‘pen daffodil’ newydd a Map Hiraeth cymhibau lle gallai pobl ymuno a’n cymuned o roddwyr drwy anfon negeseuon tecst i RHOI05 a'u cyfraniad i 70070. Roedd y bwrdd yn llwyddiant ysgubol, a wnaeth llanw lan dros y dydd gyda phobol yn gadael ei farc ar Gymru a dweud pam eu bod nhw’n caru Cymru. Llongyfarchiadau i bawb yn Tafwyl ar gyfer digwyddiad gret,yn atynnu dros 11,000 o ymwelwyr a chael ei agor gan yr actor Cymraeg enwad Matthew Rhys. Llongyfarchiadau!

Lady Wigley yn ysbrydoli menywod yn Nghlwyd Ym mis Mai, mewn cinio preifat arbennig yng Nghlwyd, fe wnaeth Elinor Bennett, Llysgennad y Gronfa i Gymru, ac Abigail Tweed, Cyswllt Datblygiad, cyflwyno’r Gronfa i grŵp o ddyngarwyr egin benywaidd. Tra’n siarad am rôl y Gronfa i Gymru yn hyrwyddo dyngarwch, pleidleisiodd Abi gwerth gwasanaethu dyngarwch y Sefydliad a’r diddordeb penodol sydd gan y Gronfa i Gymru mewn ariannu grwpiau cymunedol llai, sy'n cyflawni gymaint i cryfhau cymunedau ond sy’n disgyn o dan radar arianwyr prif ffrwd rhy aml. Diolchwn ein llysgennad, Elinor Bennett, am ledu stori'r Gronfa i Gymru.

etifeddiaeth i gymru Os hoffech chi i adael eich marc ar Gymru beth am adael rhodd yn eich ewyllys i'r Gronfa i Gymru? Ffoniwch neu e-bostiwch Siân Stacey am wybodaeth bellach ar 02920 536590 neu sian@fundforwales.org.uk

ein Noddwr Brenhinol Mae’r gefnogaeth gan ein noddwr, Y Tywysog Cymru, yn gymeradwyaeth enfawr o’r golwg y Gronfa i Gymru. Roedd hi'n anrhydedd i gael gwahoddiad i Barti Gardd y Frenhines ym mis Mehefin, ochr yn ochr â miloedd o wirfoddolwyr, gweision cyhoeddus a sifil a gwesteion, i gydnabod ein hymgyrch unigryw i gysylltu pobl sy'n gofalu gydag achosion sydd o bwys.

Grantiau o’r Gronfa I Gymru Gwneud cais am grant gan y Gronfa i Gymru. Yr haf hwn rydym yn falch i gyhoeddi bod ni wedi codi digon, i gynnal rhaglen grantiau bach. Hoffem groesawu grwpiau bach cymunedol sy’n cael ei yrru gan wirfoddolwyr, i wneud cais drwy ein gwefan ar gyfer grantiau o rhwng £500 a £ 1,000. Rydym yn gwybod y gall y grantiau bach hyn wneud wahaniaeth fawr i llawer o grwpiau ar draws Cymru. Bydd rownd grantiau Haf 2013 yn agor ar yr 26ain o Orffennaf a chau ar yr 5ed o Awst 2013.

@fundforwales #Hiraeth facebook.com/fundforwales Nawr gallwch gyfrannu i’r Gronfa i Gymru o eich ffôn!

Tecstiwch RHOI05 a eich cyfrif i 70070 i rhoi nawr!

Elusen Gofrestredig 107456 Rhowch heddiw i ddyblu eich rhodd

Cylchlythyr Haf - Gronfa i Gymru  

Dyma ei'n gylchlythyr Haf efo newyddion am ddigwyddiadau, rhoddion a grantiau ar gael.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you