Page 1

NMSAB La proposta presentada a concurs sota el lema NMSAB està basada en un estudi previ realitzat per l’equip autor de la proposta. Aquest estudi analitza els aspectes socials, demogràfics, programàtics i urbans de Sant Adrià del Besòs, com també, el seu entorn immediat.

d’alçada lliure . El nivell superior ocupa la totalitat de la parcel.la actual, i l’inferior s’extén a més, sota la plaça del mercat. El nivell de planta baixa

Així mateix s’han estudiat treballs i investigacions sobre les tendències actuals de consum i la seva repercussió en els mercats populars. Aquests estudis han 1 servit de base als projectes de modernització de diversos mercats municipals en el terme municipal de Barcelona.

temporals com mercats ambulants o “mercadillos”, fires i festes públiques. Així, es desjerarquitza l’accés peatonal al mercat. La massa edificada està foradada per talls amb revestiment de vidre on se situen els nuclis de comunicació vertical. Aquests talls a més, aïllen els diferents àmbits de venda i enriqueixen els espais interiors, fomentant vistes creuades. A l’aparcament s’hi accedeix des del Carrer de Bogatell, a l’Est i al moll de càrrega i descàrrega pel Centre de Josep Royo, al Nort.

s’allibera quasi tot, configurant-se com una

del mercat, donant cabuda als usos duals així com també a les activitats

7.5

imagen, proximidad, calidad

añadir programa (*)

3.1

imagen, horario, calidad

añadir servicios (**)

motivo de visita (de + a -) por su componente lúdico

?

por el componente simbólico del consumo

la relación social y cívica establecida ULTRAMARINOS por 1. E l y su contribución a la vitalidad urbana "Pep" complexe existent d’edificacions que SANT ADRIÀ DE BESÒS por el sello simbólico de calidad NOU MERCAT MUNICIPAL y su contribución a la vitalidad urbana composen el mercat actual està obsolet, no està catalogat i resta qualitat espaial urbana en el contexte immediat.

Proposem la

El CRITERI GENERAL DE COMPOSICIÓ

de l’edifici, tant pel que fa a la seva estructura com en la seva volumetria i façanes, caracteritza rotundament un nou espai en el teixit urbà i en la memòria col.lectiva dels residents. PLANTA PRIMERA

Les quatre façanes són simliars. La solució per a les quatre orientacions revaloritza tot el perímetre i accentúa la condició d’element singular de la part superior del mercat. Els panys de façana són plafons de formigó vist, amb baixos-relleus de textes i imatges. Aquests plafons opacs, col.laboren

ESTRUCTURALMENT

com a bigues-paret, recolçades en forjats bidireccionals de bigues metàl.liques (sostre tècnic). Aquests forjats estan alhora recolzats en quatre nuclis principals conformats per entramats diagonals de formigó armat. L’estructura aporta un caràcter singular i intemporal a l’edifici.

��� �������� ����

parejas doble ingreso

FUENTE: J. LAPARES RIPOLL (CATEDRATICO ECONOMÍA APLICADA)

Aquesta mateixa investigació prèvia va destacar la mancança que presenta l’actual mercat municipal. La present proposta sorgeix per tant, com a resposta a tres factors:

FUENTE: J. LAPARES RIPOLL (CATEDRATICO ECONOMÍA APLICADA)

Considerem l’objetiu del concurs no tant la renovació d’unes instal.lacions públiques sinó la regeneració urbana d’una zona de Sant Adrià. Considerem, en una primera aproximació, programes públics alternatius al de mercat però arribem a la conclusió que la tipologia de mercat municipal, actualitzada, és el millor motivo de visita cómo mejorar afluencia: clientela mercados motor de regeneració (de + a -) municipales (%) urbana, tant a familias imagen, ofertas, precio cliente fijo 35.5 nivell social com clase media a nivell econòmic, cliente fijo 23.1 proximidad, calidad, imagen la influència de la tercera edad qual, revaloritzarà � familias residència i activitat 15.2 imagen, calidad, proximidad cliente fijo clase alta comercial. jovenes independientes

forjados bidireccionales de vigas metálicas (suelo - techo técnico) núcleos principales entramados diagonales de hormigón armado

CÁMARAS CÁMARAS

concepto estructural

PLANTA BAJA

demolició íntegra.

carnes charcutería

PLANTA -1

planta primera

la

proposta

Concepto S. Construida Edificio principal mercado 4.658,00 Aparcamiento 3.358,00 Ajardinamiento (palmeras) 10,00 Pavimentación piedra 2.010,00 Asfaltado 550,00 Total Factor de correcciòn 0% Total Presupuesto de Ejecuciòn Material Seguridad y Salud 2% Total Presupuesto de Ejecuciòn Material + S e g u r i d a d y S a l u d

Concepto Contrata Total IVA Plan de Seguridad IVA Total Seguro Decenal Total Presupuesto de Contrata

local comercial (uso mixto mercado-plaza) bar, restaurant, etc. acceso principal

planta baja acceso parking

als

+3.00

PARÀMETRES CUARTO BASURAS

ALMACÉN CARRETILLAS SALA DESPIECE

OFICINA

ALMACENES PATIO JARDÍN PARADAS PESCADOS +3.00

BAR

€ / m2 900,00 600,00 300,00 80,00 25,00

ACCESO PRINCIPAL

Total 4.192.200,00 2.014.800,00 3.000,00 160.800,00 13.750,00 6.384.550,00 0,00 6.384.550,00 127.691,00 6.512.241,00

SERVICIOS

+3.00 Cantidad 1.237.325,79 7.749.566,79 1.239.930,69 15.322,92 2.451,67 9.007.272,06 90.072,72 9.097.344,78

% 19%

16% 12% 16% 1%

PLAZAS MINUSVÁLIDOS

HONORARIOS Fase Proyecto Bàsico Proyecto de Ejecuciòn Estudio de Seguridad y Salud Proyecto de Infraestructuras C. de Telec. Total Proyecto Direcciòn de Obra Arquitecto Direcciòn de Obra Arquitecto Tècnico Aprobaciòn del Plan de Seguridad Coordinaciòn de Seguridad Direcciòn de Obra de ICT Total Direcciòn de Obra Total Honorarios

pescados frescos pescados congelados

planta sotano

regiria l’ús del mercat), per a la realització dels pavellons d’ús dual en planta baixa, així com també per a l’explotació del nou aparcament. PLANTA -2

TOTAL PROMOCION

Según Tarifas 224.021,09 168.015,82 15.322,92 3.150,70 410.510,53 168.015,82 168.015,82 4.596,88 17.876,74 3.150,70 361.655,95

Reduc. 80% 179.216,87 134.412,65 12.258,34 2.520,56 328.408,42 134.412,65 134.412,65 3.677,50 14.301,39 2.520,56 289.324,76

IVA 16% 28.674,70 21.506,02 1.961,33 403,29 52.545,35 21.506,02 21.506,02 588,40 2.288,22 403,29 46.291,96

Total 207.891,57 155.918,68 14.219,67 2.923,85 380.953,77 155.918,68 155.918,68 4.265,90 16.589,61 2.923,85 335.616,72 716.570,49

APARCAMIENTO NIVEL -2

2

MENUCELES PLANTA -2

ALZADO ESTE 1:200

3/21/2004, 11:07 PM

PESCADO FRESCO

PRECOCINADOS

9.813.915,28

ALZADO OESTE 1:200

+3.00

PESCADO CONGELADO

es configura en tres nivells principals de 5.50 m

ALZADO NORTE 1:200

pannels.indd

de

PRESUPUESTO DE CONTRATA

aparcamiento clientes mercado 100 pp

L’EDIFICI

l’adequació

PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL

precocinados quesos y lácteos

acceso secundario y de emergencia cámaras y almacenes salas de despiece laboratorio y sala decomisos instalaciones

a

La URBANITZACIÓ dels espais del voltant i la nova plaça, pel que fa a la pavimentació de pedra i mobiliari urbà, és igual a la situada en l’extensió de la plaça, sota de l’edifici.

verduras y frutas menuceles

locales uso mercado entrega a domicilio guardarropa

fa

Algunes consideracions referents al compliment dels PRECEPTES I ORDENANÇES especificats en les bases: Cal comentar que s’han seguit aquelles relatives als mercats municipals del terme municipal de Barcelona (innexistents a Sant Adrià del Besòs), d’accesibilitat per a minusvàlids i de seguretat antiincendis.

cámaras y almacenes salas de despiece

montacargas cuarto basuras local comercial (uso mixto mercado-plaza) banco, peluqueria, salon juegos

què

concloure que la proposta fa ús dels dos últims paràmetres fins al límit permès; no obstant el primer punt s’ha re-interpretat: l’edifici deixa pràcticament diàfana la Planta Baixa, com una plaça, per facilitar una clara circulació i deixant espai lliure per a una major o menor ocupació d’aquest mateix espai d’acord amb els inversos captats. En qualsevol cas, s’ha de mantenir la transparència per a fomentar el trànsit peatonal com en qualsevol espai públic.

col.laboració d’inversors (incloent-hi a l’Ajuntament que

muelle carga-descarga

Pel

URBANÍSTICS de màxima edificació, ocupació i alçada màxima, es pot

3. Als carrers i places que envolten el solar actual hi ha una manca de qualitat urbana i espaial. El nou mercat provisiona d’espai públic extra. Vista la condició pública/privada dels mercats, ens hem vist forçats a plantejar una proposta flexible que accepta el funcionament independent del seu programa, obrint les

oficinas guardería

1

viga pared paneles de hormigón visto con bajorrelieves de texto e imágenes

2. Revisem la tipologia de mercat municipal: a. creant àmbits definits per a cada tipus de mercaderia. b. afegint programa recreatiu i de restauració extra d’ús dual, per al mercat i per a la ciutat. (*) c. proposant serveis propis d’altres tipologies comercials com aparcament per als clients, servei a domicili, llars d’infants.(**) d. Mantenim el compromís de qualitat propi dels mercats municipals facilitant el control de qualitat, mitjançant la provisió d’espai de laboratori, sala de decomís, sales d’escorxar individuals, etc.

portes a una

extensió de la plaça

1:200


NMSAB 2

3

4

+9.13

+9.30

+10.00 +9.23

CÁMARA DECOMISOS

LABORATORIO

+9.10

2

+11.15

+9.35

+9.30

4 3 1 CARNICERIA CHARCUTERIA PRECOCINADOS +9.20

FRESCO

QUESOS Y LACTEOS PLANTA BAJA 1:200

FRUTA Y VERDURA

CONGELADO

MENUCELES

NADOS

PLANTA PRIMERA 1:200

13.00

4.90

1.60

6.50

LES

SECCION E-O 1:200 5.00

SECCION N-S 1:200

pannels.indd

3

3/21/2004, 11:08 PM

NMSAB  

New Popular Market, San Adrià de Besòs, Spain. The proposal for the new market building splits the fish and meat sections positioning them u...

Advertisement