Page 1

NÆRING

*

*MAGASIN FOR NÆRINGSEIENDOM I AGDER

Mulighetenes marked s.2

Arendal får sin kunnskapshavn s.4-5

Aquarama s.18-19

Nr.1 DESEMBER 2010

1 NÆRING* MAGASIN FOR NÆRINGSEIENDOM I AGDER Nummer 1 - 2010


mUliGHetenes markeD TEKST NÆRiNGsMEGLEREN gunnar S. SÆdbErg JEnS hElgE hodnE

2200

etter flere år Med Knapphet på nÆringSloKaler 2000 1800KoMMe. og Stigende priSer Måtte en KorreKSjon 1600

finanSKriSen Medførte at flere bedrifter reduSerte 1400 Sine aMbiSjoner og planer.

1200

God beliggenhet, god kvalitet

KontorloKaler i KriStianSand

God beliggenhet, middels kvalitet

Middels beliggenhet, god kvalitet

butiKKloKaler i Kvadraturen

2200

kr 9 000

2000

kr 8 000

1800

kr 7 000

1600

kr 6 000

1400

kr 5 000

1200

kr 4 000

1000

kr 3 000

logiStiKKbygg kr 800

kr 700

kr 600

kr 500

kr 400

kr 2 000

kr 300

Beste beliggenhet

God beliggenhet, god kvalitet

God beliggenhet, middels kvalitet

Middels beliggenhet, god kvalitet

Prestige

2 NÆRING* MAGASIN FOR NÆRINGSEIENDOM I AGDER Nummer 1 - 2010

Middels beliggenhet

12 20

11 20

10 20

09 20

08

07

20

06

20

20

05 20

04 20

03 20

02 20

01 20

00 20

20 13

20 11

20 12

20 10

20 09

20 08

20 07

20 06

4

20 05

20 0

20 03

20 01

20 02

kr 200 20 00

13

11

12

20

20

10

20

09

20

06

07

08

20

20

05

20

20

04

20

20

02

03 20

01

00

20

20

20

98

99

19

19

96

97 19

95

19

93

94

19

19

92

19

91

19

19

19

19

19

89

kr 90

kr 1 000

400 88

600

11

2

09

Prestige

20

08

20

06

07

20

20

05

20

20

20

04

03

02

20

20 13

01

20

20 12

00

20

20

20 11

20 09

20 10

98

99

19

20 08

97

19

20 07

96

19

20 06

95

19

20 05

19

04

20 03

20

93

94

19

20 02

92

19

20 00

19 88 19 89 19 90 19 91 19 92 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13

20 01

91

19

90

19

89

19

19

19

88

siden sommeren 2008. godt beliggende lo- tikk for leiepriser. vi finner imidlertid en del 600 kaler som sommeren 2008 kostet kr. 1.550,- av de samme tendensene også i de andre 400 pr. kvm kan nå leies ut for ca. kr. 1.400,- pr. byene på Sørlandet. unntaket er kanskje kvm. bildet er imidlertid noe mer nyansert. lillesand som har fått et løft som følge av beliggenhet, god kvalitet God beliggenhet, middels kvalitet Middels beliggenhet, god kvalitet vi ser at det er storGodbetalingsvilje på presny veiforbindelse til Kristiansand. tigelokaler, de aller beste lokalene. her vi spår at fallet i leiepriser på kontorfinnes eksempler på leiepriser over kr. er nå har flatet ut. Tilbudet vil fremdeles 2.000,- pr. kvm. være stort i en periode fremover, og vi tror også leieprisene på butikklokaler er det kan ta noe tid før vi igjen ser generelt blitt redusert. Spesielt er butikklokalene i stigende kontorleier. de siste månedene 000 markensgate i Kristiansandkr 9blitt vesentlig noterer vi økt aktivitet, flere som ønsker kr 8 000 rimeligere. økt tilbud ved utbyggingen av visninger, flere som setter seg til forhankr 7 000 Sandens er mye av forklaringen på dette. dlingsbordet, flere som inngår nye leiekon2200 kr 6 000 mange trakter. mange utnytter de mulighetene 2000 mener at leieprisene på butikklokalkr 5 000 1800 er i markensgate var kunstig høyt og nå er som markedet nå gir. vi mener flere burde kr 4 000 1600 kommet ned på et sunnere nivå. vi tror re- kjenne sin besøkelsestid. de av våre kunder kr 3 000 1400 duserte leiepriser kan bidra til mer mang- som i disse dager inngår nye leiekontrakter 1200 kr 2 000 fold1000 og bedre driftsgrunnlagkr 1for reduserer ikke bare sine kostnader, de får 000 butikker i Kvadraturen. også gjerne ett bedre produkt i form av mer kr 600 dessverre er datagrunnlaget for dårlig i effektiveMiddels lokaler, lokaler med økt trivsel og 400 Beste beliggenhet beliggenhet de andre Sørlandsbyene til å lage en statis- bedret arbeidsmiljø.

20

Etterspørselen etter næringslokaler ble kraftig redusert samtidig som påbegynte næringsbygg ble ferdigbygget og sluttført. Fall i etterspørselen ble derved kombinert med økt tilbud. resultatet ble naturlig nok reduserte leiepriser. det gir spennende muligheter for bedrifter som søker nye lokaler. helt siden etableringen av næringsmegleren Sædberg & hodne aS i 2001 har vi fulgt markedet for utleie av butikk- og kontorlokaler tett. inngåtte kontrakter, tilbud og etterspørsel, har dannet grunnlag for statistikk over hvordan leieprisene har utviklet seg i Kristiansand. Som all annen statistikk skal også vår leieprisstatistikk behandles varsomt. det finnes selvfølgelig eksempler på at lokaler er leid ut både rimeligere og dyrere enn hva vi oppgir som en middelverdi. når det gjelder kontorlokaler er det vår vurdering at leieprisene har falt ca. 10%

10

1000

Prestige


tinGlYsinG av kOntrakter i nÆringsforHoLD advokaten

KiM robert danielSen parTnEr, advoKaTFirmaET KJÆr & Co da

vi skal i denne spalten ta for oss ulike praktisk juridiske spørsmål i tilknytning til etablering, salg og utleie av næringseiendom. denne gangen vil det bli gitt en kort oversikt over noen av problemstillingene knyttet til tinglysing av leiekontrakter.

NÆRING NÆrINGSEIENDOM I AGDEr

utleier møter ofte et ønske om eller krav fra utleier eller utleiers bankforbindelse om at leiekontrakten skal tinglyses på eiendommen. Spørsmålet er hvilken rettslig og praktisk betydning slik tinglysing av leiekontrakter har for leietaker og utleier. En leiekontrakt etablerer som kjent en bruksrett i eiendommen på de vilkår leiekontrakten fastsetter. Tinglysing av leiekontrakten sikrer denne bruksretten rettsvern mot utenforstående ”tredjemenn”. disse ”tredjemenn” vil da bestå av avtaleparter til eier av bygget, kreditorer til eier som tar utlegg i bygget og konkursboet om eier av bygget skulle gå konkurs. Tinglysing av leiekontrakten gir leieavtalen/bruksretten vern mot disse ”tredjemenn”. men det sentrale ved dette vernet er at det kun gir leietager den prioritet som tinglysingen av leieavtalen har. betydningen av dette skal kort illustreres. ved et frivillig salg av bygget vil naturligvis en ny kjøper måtte respektere alle tinglyste rettigheter i eiendommen. Tinglysing av leieavtalen sikrer at ny eier ansees kjent med innholdet i leieavtalen og alle dens vilkår. leieavtalen fortsetter da uten endringer for leietager. dersom selger har pantsatt eiendommen vil dette pantet normalt alltid ha prioritet før leieavtalen. dersom salget av eiendommen ikke gir tilstrekkelig dekning til å dekke dette pantet med bedre prioritet eller at panthaver tiltrer et slikt pant med bedre prioritet og krever salg av eiendommen vil eiendommen i prinsippet kunne selges uten hefte av leieavtalen. i en slik situasjon vil leietakers situasjon avhenge av om leieavtalen ansees som et verdipluss eller et verdiminus for eiendommen. ansees den som et verdipluss ved eiendommen vil denne normalt bli overtatt av ny kjøper som også betaler for å overta bygget med leiekontrakten. ansees leieavtalen som et verdiminus vil leietakers stilling bero på om eiendommen oppnår en høy nok kjøpesum til å dekke alle heftelser tinglyst med bedre prioritet enn leieavtalen idet man ser bort fra leieavtalen som hefte. dersom kjøpesummen blir høyere enn verdien av alle foranstående heftelser, vil leietaker ha krav på en økonomisk kompensasjon for det økonomiske tapet en lider ved at en mister leieavtalen, dersom kjøpesummen ikke er så høy at den også dekker verdien (verdiminuset) en har beregnet på leieavtalen. i så fall kan leieavtalen fortsette og overtas av ny eier av bygget utenfor kjøpesummen. dersom huseier går konkurs vil leietakers situasjon være mye den samme som ved tvangssalg av bygget. dersom det ikke er full dekning for leieavtalen innenfor kjøpesummen vil denne kunne sies opp av ny eier med 3 måneders varsel uavhengig av om leieavtalen var inngått for et bestemt tidsrom. leieavtaler som kun løper med 3 måneders opp-

sigelsesfrist vil derfor normalt ikke trenge tinglysing da de uansett har dette vernet etter en særbestemmelse i tinglysingsloven. Spørsmålet er da når det er av størst betydning for leietaker å få tinglyst leieavtalen.

NÆRINGSMAGASINET

Frem til 2002 var tinglysing av leieavtalen et vilkår for å kunne pantsette driftstilbehør i leietakers virksomhet. i dag skjer dette ved tinglysing i løsøreregisteret, og tinglysing av leiekontrakten er ikke nødvendig. Som det fremgår ovenfor er det først og fremst i de tilfeller hvor det ligger reelle verdier i leiekontrakten for leietaker eller at denne utgjør et verdiminus for eiendommen som sådan, at det har størst betydning for leietaker å få tinglyst denne. dette vil typisk være i følgende situasjoner: • hvor leietaker har fått en spesiell gunstig leie over lengre tid • hvor leietaker har gjort store påkostninger eller tilpassninger av lokalene som ikke lett kan nyttiggjøres av andre • hvor man har en langsiktig kontrakt hvor langsiktigheten/ beliggenheten er av stor betydning for leietakers virksomhet • hvor leietaker er innrømmet en del spesialordninger og rettigheter i leieavtalen som en ikke lett vil kunne forhandle frem på nytt

tlf: 38 05 85 00 e-post: annonser@ fundamentet.no

i disse situasjonene som nevnt ovenfor vil leieavtalen typisk kunne oppleves som et verdiminus på eiendommen, og samtidig inneholde en ikke ubetydelig kommersiell og økonomisk verdi for leietaker. ved pantsettelse av leieavtaler må leieavtalen alltid være tinglyst. både tinglysing og pantsettelse av leieavtalen krever samtykke av hjemmelshaver/gårdeier. For gårdeier vil tinglysing og pantsettelse av en leieavtale ofte komme i konflikt med gårdseiers egen interesse i å stille sikkerhet i egen eiendom. Som nevnt ovenfor vil imidlertid gårdeier ofte ha tinglyst et generalpant på eiendommen før denne leies ut slik at leieavalene får prioritet bak dette. leieavtalene vil imidlertid ha vern foran senere utleggspant og pantsettelser som stiftes i eiendommen. Sletting av en tinglyst leieavtale må på den annen side ha samtykke av leietaker, det vil si det selskap som har leieretten. her anbefales det at utleier får leietaker til å skrive under på en fullmakt som gir utleier/eier rett til å slette den tinglyste leieavtalen i grunnboken ved opphør av leieforholdet. uten slik fullmakt kan en gårdeier få problemer ved at en ikke får tak i leietaker eller at leietaker i verste fall ikke ønsker å medvirke til å slette tinglysingen. En slik fullmakt gjør det enkelt for utleier/eier å rydde opp i tinglyste leieavtaler i grunnboken ved opphør av leieforholdet.

c/o Fundament Markensgate 9 4611 Kristiansand

Annonsepriser: 1/1 side 9.900 1/2 side 6.000 1/4 side 3.000 + mva Formater: 1/1 side = 213 x 278 mm 1/2 side = 213 x 133,5 mm 1/4 side = 133,5 x 101 mm 1/1 side utfallende format 235 x 300 mm + 3 mm blend Opplag: 10.000 eks Distribusjon: Handel og kontor Agder via Posten Design og produksjon: Fundament Kommunikasjon Øystein Hjorthaug mob: 971 911 17 oh@fundamentet.no www.fundamentet.no

i neste utgivelse skal vi ta for oss forholdet mellom vedlikehold og påkostning og de viktigste forskjellene her i forhold til skatt og avgift. NÆRING** MAGASIN FOR NÆRINGSEIENDOM I AGDER Nummer 1 - 2010 3


Slik blir Sørlandets kunnskapshavn. Eurekabygget representerer første byggetrinn, og er trukket lengst mot øst.

Skeie satser i øst:

Utvikler landets vakreste sjøfront

TEKST FUNDAMENT Foto HRTB Arkitekter

Med SørlandetS Kunnskapshavn satser Skeie Real Estate tungt i Arendal. Prosjektet, som omfatter 15 000 m² og med byggestart 15. januar, representerer en kickstart for Skeies eiendomssatsing. Kunnskapshavnen, Arendals nye storsatsing, skal samle en rekke sentrale institusjoner med ansvar for voksenopplæring, kompetanseheving, næringsutvikling, kreativitet og realfag. Det er Skeie Real Estate som skal bygge og eie dette, mens Arendal kommune skal bidra til innhold. I 4 NÆRING* MAGASIN FOR NÆRINGSEIENDOM I AGDER Nummer 1 - 2010

tillegg vil Kunnskapshavnen ha Husbanken og en rekke private virksomheter som l eietakere. Landets vakreste sjøfront - Det er en fryd å få lov til å gjøre dette i Arendal. Etter min mening er det ingen byer

i landet som har en så vakker sjøfront som Arendal. Kommunen har hatt overordnede tanker og planer i bevaring og utvikling, her skal vi finne vår plass. Vi får bidra til å forme og utvikle Arendal i tråd med kommunens visjoner, og skal være med på å fylle Kunnskapshavnen med innhold til byens beste.


fakta • sørlandet kunnskapshavn Arendal ble offisielt åpnet 22. mars 2010 i midlertidige lokaler i FN-huset på Tyholmen i Arendal. • Utbyggingen skal foregå på Tollbodkaien i sentrum av Arendal, og finansieres i sin helhet av utbyggeren, skeie Real Estate. • Totalt er prosjektet på ca 15.000 m². • Første byggetrinn er Eurekabygget. Her er det regionale vitensenteret, voksenopplæring, Eureka kompetanse og Husbanken blant leietakerne.

det er utrolig spennende å jobbe med et så fremtidsrettet prosjekt, sier administrerende direktør Tom Chr. bredesen i Skeie real Estate. FYLLEs MED viTEN det er Eureka-bygget som representerer første byggetrinn i Sørlandets Kunnskapshavn, med sine 7000m². dette skal stå ferdig juni 2012 og romme kontorer og undervisningslokaler med det regionale vitensenteret, voksenopplæring, Eureka Kompetanse og husbanken blant leietakerne. byggetrinn to er allerede under planlegging, og vil bestå av mellom 7000 og 8000m² næring og bolig. For Skeie-gruppen er satsingen i arendal en kraftfull markering av et forretningsområde som kan bli av stor betydning. bredesen og Skeie real Estate , har ambisjoner om å bli en vesentlig eiendomsaktør på og fra Sørlandet. i tillegg til eiendom, består Skeiegruppen av Skeie Technology og Skeie Capital invest. Eien-

det er FlOtt Å kUnne bYGGe Fremtidsrettet, spesieLt nÅr HeLe prosjektet HanDLer om kUnnskap og viten.

dom har alltid vært en del av Skeiegruppens portefølje, men ble organisert i et eget aS, Skeie real Estate, for tre år siden. Tom Chr. bredesen ble hentet dit fra jobben som administrerende direktør i Kristiansand næringsselskap aS (KnaS). MiLjøPRoFiL Sørlandets Kunnskapshavn bygges som lavenergibygg klasse b med høy miljøstandard. Som et av de første byggene i norge skal den ha klasse ”very good” i den europeiske miljøsertifiseringen brEEam. det stilles strenge krav til dokumentasjon om egenskaper som helse og komfort, energi, materialvalg, arealplan, transport, avfall, vann og forurensning. det fokuseres på energi og energireduserende tiltak, bygget vil anslagsvis bruke halvparten så mye en-

ergi til oppvarming og kjøling som gjennomsnittet Tom Chr. bredesen. for næringsbygg i norge. - dette er både utfordrende og spennende. vi skal bygge Sørlandets Kunnskapshavn i tråd med de klima- og miljøambisjonene som arendal og aust-agder fylke har. det er flott å kunne bygge fremtidsrettet, spesielt når hele prosjektet handler om kunnskap og viten. det harmonerer, sier Tom Chr. bredesen. Eurekabygget er tegnet av arkitektene i osloselskapet hrTb arkitekter. prinsippet om å videreføre preget av bebyggelsen fra pollen, langbrygga og batterikaia med fire etasjer og bebyggelse i lyse farger er bestemt. 5. og 6. etasje trekkes tilbake og danner en skjerm mot den store fjellskjæringen. denne fasaden består av andre materialer i en mørkere farge. Skeie group er en av hovedsponsorene til vitensenteret som skal etableres i bygget.

NÆRING* MAGASIN FOR NÆRINGSEIENDOM I AGDER Nummer 1 - 2010 5


Hovedkontor på Sørlandet?

Kjøita 6 ligger attraktivt til, få minutter fra Kristiansand sentrum. Vi kan tilby fra 300 m2 til 2200 m2 topp moderne, lyse og arealeffektive kontorlokaler. Lokalene er fleksible og tilpasses leietakers behov og ønsker. I tillegg kan vi friste med veldrevet personalrestaurant, betjent servicesenter og felles møteromsavdeling som vil tilfredsstille den mest kresne leietaker. I nærområdet finnes godt utbygget kollektivtilbud både inn til sentrum,ekspressbuss og flybuss til Kjevik. Vi har god parkeringsdekning for ansatte og gjester, enten de bruker bil eller sykkel.

Vi ønsker velkommen til Elvebredden! For mer informasjon og visning, kontakt: Tlf: 38 10 44 44

Mob: 41 56 96 54

Finnkode: 19354248 www.telenoreiendom.no

6 NÆRING* MAGASIN FOR NÆRINGSEIENDOM I AGDER Nummer 1 - 2010


FUNDAMENT

EUREKA BYGGET Sørlandets Kunnskapshavn

TOPPAREALER TIL UTLEIE Eureka-bygget er første byggetrinn i Sørlandets Kunnskapshavn. Her skal vi sammen med offentlige og private aktører bygge Arendals fremtidsrettede storsatsing på kunnskap, kompetanseheving, næringsutvikling og kreativitet. Eureka-bygget bygges etter de fremste miljøkrav, og  klassifiseres som lavenergibygg med energiklasse B. Sørlandets Kunnskapshavns beliggenhet gir leietakerne plass på det som kalles landets flotteste sjøfront, med utsikt over Galtesund og Torungen. Her skal en inngå i et spennende miljø i Arendals viktige og nyeste byutviklingsområde.   Vi har følgende ledige kontorlokaler: 6. etg. (655 kvm) og halve 4. etg (558 kvm). Lokalene egner seg for cellekontorer og/eller landskap, og er innflyttingsklare 1. juli 2012.

Ta kontakt med Tom Bredesen mob: 90 11 45 56, mail: tom.bredesen@srg.no NÆRING* MAGASIN FOR NÆRINGSEIENDOM I AGDER Nummer 1 - 2010 7


Etter to generasjoner med konfeksjonsdrift i Mjålandbygget med Ivar Mjåland som grunnlegger, blir nå bygget renovert og utvidet til et topp moderne handels- og kontorsenter med til sammen 11.000 m2 over seks etasjer. • Midt i hjertet av Kristiansand • Moderne lokaler, høy kvalitet • Innovative energiløsninger • Inntil 1600 m2 per plan • Bussmetro like ved

LEDIGE BUTIKKLOKALER: • Inngang Markensgate 34 • Lokaler på totalt 750 m2 i 1. etg. og u. etg. • Inngang Henrik Wergelands gate 16 • Lokaler på totalt 1.100 m2 i 1. etg. og u. etg. Muligheter for inndeling i to mindre enheter LEDIGE KONTORLOKALER: • 3. etg. 1.100 m2 • 5. etg. 600 m2

FUNDAMENT KOMMUNIKASJON | Foto: Corbis

www.mjålandbygget.no

8 NÆRING* MAGASIN FOR NÆRINGSEIENDOM I AGDER Nummer 1 - 2010

Kontakt Tore Nielsen | Daglig leder mobil: 97 95 36 30 tore@christiansholm.no


Eiendomsutviklingsselskap med et sterkt fokus på Kvadraturen. Ser du etter kontor- eller forretningslokaler, kontakt:

Anstein Fidje Mob: 99 22 95 44 E-post: anstein@christiansholm.no

Gisle Bjørsrud Bø Mob: 40 40 80 45 E-post: gisle@christiansholm.no

www.christiansholm.no NÆRING* MAGASIN FOR NÆRINGSEIENDOM I AGDER Nummer 1 - 2010 9


5 m²

11

15

14

13

12

18

17

16

Resepsjon

Møterom 10 m²

Møterom 10 m²

Sluse 2 m²

Kjø kken benk

Kontor 10 m²

El.

1 m²

Trapp 13 m²

Kontor 10 m²

Kontor 10 m²

Møte 16 m²

1 m²

1 m²

Møterom 39 m²

19 18 17

3 4

16 15

5

14

6

Kontor 10 m²

13

7

Kontor 11 m²

12 11

9

8 700

Kontor 10 m²

8

3 000

20 x 175 = 3,500 m

19

9 000

Kontor 14 m²

2

6 600

Kontor 10 m²

1

31 500

Kontor 11 m² Kopi/lager 8 m²

10

10 NÆRING* MAGASIN FOR NÆRINGSEIENDOM I AGDER Nummer 1 - 2010

9

Christiansholm Eiendom | Vestre Strandgate 23, 4611 Kristiansand Postboks 680, 4666 Kristiansand | Tlf: 38 17 87 40 | www.christiansholm.no

8

Gisle Bjørsrud Bø Mobil: 40 40 80 45 Mail: gisle@christiansholm.no

7

Tot. areal: 1800 kvm over fire etasjer

6

Eiendommen skal totalrenoveres og forventes ferdigstilt ultimo 2011. Lokalene leveres med lyse og effektive arealer. Parkering i kjeller og i bakgård. Umiddelbar nærhet til bussmetro.

5

Kirkegata 21-25

4

NYRENOVERTE KONTORLOKALER I EVENTYRGÅRDEN

3

Christiansholm Eiendom | Vestre Strandgate 23, 4611 Kristiansand Postboks 680, 4666 Kristiansand | Tlf: 38 17 87 40 | www.christiansholm.no

2

Anstein Fidje Mobil: 99 22 95 44 Mail: anstein@christiansholm.no

1

Forventet ferdigstilt sommeren 2012.

19 m²

Kopi/data 5 m²

Kontor 10 m²

Kontor 10 m²

20 x 175 = 3,500 m

Kontor 10 m²

Kontor 10 m²

Kontor 12 m²

RWC/dusj 6 m²

Åpent ned (m glasstak) 39 m²

Kontor 9 m²

Kontor 9 m²

Kontor 10 m²

Kontor 10 m²

Kontor 13 m²

Kontor 13 m²

Kontor 10 m²

Kontor 10 m²

Kontor 15 m²

4 200

Kontor 10 m²

Areal fra 500 - 600 kvm pr. etg. Det er ledig kontorlokaler i byggets to øverste etasjer.

Teknisk rom

Sjakt 3 m²

Sluse 4 m²

Kontor 10 m²

Markensgate 30

Svært sentralt beliggende, på hjørnet av Markens og Skippergata.

Trapp/heis 21 m² Disp. 1 m²

10

PROSJEKTERT KONTOR- OG FORRETNINGSEIENDOM

Kontor 16 m²

4.etg.

7 200

7 200

5 000

7 800

2 800

30 000

markensgate 30

- FORPROSJEKTSKISSE -

14/6 2010

(A4 = målestokk 1:200)

R:ARKITEKTUR AS

Ragnhild Hald siv.ark mnal


KONTORLOKALER MIDT PÅ TORVET Rådhusgata 12

Moderne kontorlokaler, med tilhørende parkering i bakgården. Areal: 2. etg 370 kvm. 3. etg 258 kvm. Ledig etter avtale. Anstein Fidje Mobil: 99 22 95 44 Mail: anstein@christiansholm.no

Christiansholm Eiendom | Vestre Strandgate 23, 4611 Kristiansand Postboks 680, 4666 Kristiansand | Tlf: 38 17 87 40 | www.christiansholm.no

KONTORLOKALER Droningensgate 2

Sentralt beliggende kontorlokaler i 3 etg. Lokalene kan tilbasses leietakers behov. Mulighet for parkering i byggets kjeller. Areal: 480 kvm i 3. etg.

Gisle Bjørsrud Bø Mobil: 40 40 80 45 Mail: gisle@christiansholm.no

Christiansholm Eiendom | Vestre Strandgate 23, 4611 Kristiansand Postboks 680, 4666 Kristiansand | Tlf:38 17 87 40 | www.christiansholm.no NÆRING* MAGASIN FOR NÆRINGSEIENDOM I AGDER Nummer 1 - 2010 11


KVARTALET

BUTIKKLOKALE Tollbodgaten 11

Butikklokale med umiddelbar nærhet til Markensgate og Sandenssenteret. Felles inngang med godt etablert parfymeri. Areal: 240 kvm Leie: Kr 2.500,- pr. kvm.

HAVNE

HAVNE

HAVNE

VARTALET

KVARTALET

KVARTALET

Gisle Bjørsrud Bø Mobil: 40 40 80 45 Mail: gisle@christiansholm.no

HAVNE

HAVNE

KVARTALET KVARTALET Christiansholm Eiendom | Vestre Strandgate 23, 4611 Kristiansand

HAVNE KVARTALET

Postboks 680, 4666 Kristiansand | Tlf: 38 17 87 40 | www.christiansholm.no

STOR FLEKSIBILITET OG HØY MODERNITET SKAL VÆRE SELVE SIGNATUREN PÅ KONTORLOKALENE I HAVNEKVARTALET.

Vi har nå kun 430 kvm ledige kontorlokaler i byggets 3. etasje. Våren 2011 igangsetter vi trinn 3 - som er en totalrenovering av gamlebyggets 2. etasje som vender mot havnebassenget. Her kan vi tilby inntil 1.100 kvm kontorlokaler på ett plan, med storslått sjøutsikt. TRINN 3

TA KONTAKT MED: Terje Marcussen på tlf. 90 58 18 15 mail. temarc@online.no 12 NÆRING* MAGASIN FOR NÆRINGSEIENDOM I AGDER Nummer 1 - 2010


NEG Eiendom ønsker BRG velkommen til Mjåvann NEG Eiendom AS utvikler næringsarealer sammen med leietakere.

Avdelingsleder i BRG Lars Reme (tv) Roy Gundersen, daglig leder i NEG Eiendom AS og driftsleder (lager) Espen Toften.

BRGrupppen AS har inngått leieavtale med NEG Eiendom AS. Sammen med leietakere utvikler vi næringsaraler etter kundens ønske. Siden BRG kan alt om prosjektering og oppføring av bygg ”gjør de som de vil” og vi betaler, sier Roy Gundersen. Endelig leie fastsettes på bakgrunn av byggekost. ØNSKER DU Å LEIE EN EFFEKTIV EIENDOM SOM DEKKER DITT BEHOV? Ta kontakt med Roy Gundersen, tlf 9171 3656 (mail: roy.gundersen@mosvold.no) NÆRING* MAGASIN FOR NÆRINGSEIENDOM I AGDER Nummer 1 - 2010 13


REPRESE NTATIVE KONTORLOKALER SENTRALT I KVADRATUREN TIL LEIE

KONTORPLASSER (80M2-476M2 BRA) 4 PARKERINGSPLASSER MARKENSGATE 4

LOKALENE VIL BLI TILPASSET LEIETAKERS ØNSKER. Ring Roy Gundersen, 917 13 656, (mail: roy.gundersen@mosvold.no) 14 NÆRING* MAGASIN FOR NÆRINGSEIENDOM I AGDER Nummer 1 - 2010


Drift av næringseiendom

EIENDOM SOLGT

re t n Ku er t m o t ! n e j ig Oveland Eiendom har til salgs 3 attraktive industritomter på Blakstad Næringspark i Froland kommune. Dette er et etablert industriområde hvor det i dag finnes et mangfold av næringsvirksomhet. De gjenværende tomtene (tomt 2, 3 og 4) er på 4800, 5200 og 2600m2. To av tomtene er delvis asfaltert. Kontakt Per Jørgen Eskeland for mer informasjon på tlf: 481 74 000 eller på epost: per@ovelandas.no

NÆRING* MAGASIN FOR NÆRINGSEIENDOM I AGDER Nummer 1 - 2010 15


KONTORLOKALER TIL LEIE

Kontorlokaler: Fra 20 – 250m2 til leie i Trekanten. Vågsbygd Ringvei 100. Kontakt Roy Gundersen - Tlf. 91713656.

Østre Strandgt. 46 - Tlf. 381 25580 16 NÆRING* MAGASIN FOR NÆRINGSEIENDOM I AGDER Nummer 1 - 2010


RIGE NÆRINGSPARK KONTORLOKALER TIL LEIE

MODERNE KONTORER MED Kontorlokaler: Fra 20 – 250m2 tilHØY leie iTEKNISK trekanten. STANDARD. EKSPONERING MOT E-39. Vågsbygd Ringvei 100. Sten Falkum - Tlf. mob. 995 797 99 Kontakt Roy Gundersen - Tlf. 91713656.

Østre Strandgt. 46 - Tlf. 381 25580 NÆRING* MAGASIN FOR NÆRINGSEIENDOM I AGDER Nummer 1 - 2010 17


• Folkebad med 25x50 m, 10 m stup og flere varmtvannstilbud • idrettshall med to håndballbaner som også kan brukes til arrangementer • offentlige og private helsetjenester • sPA og treningssenter • Hotell • Parkeringsanlegg for ansatte og besøkende under bakken – drøye 200 plasser – inngang kronprinsens gate • Tilrettelagt for sykkelbruk. 280 plasser til bygget og 160 plasser til Bystranda

fakta

aQUarama en reaLitet

TEKST HEGE AAsGAARD FoTo AsPLAN viAk

etter lang Strid, både politiSK og blant KriStianSandS innbyggere, er aQuaraMa godKjent av KoMMunalutvalget. derMed får SørlandetS hovedStad et helt nytt fyrtårn i byen. dette blir et av landetS aller StørSte innendørS SvøMMe- og idrettSSenter. folKebadet SKal Stå Klart i MarS 2013. Siden 1996 har Kristiansand kommune jobbet med alternative løsninger til ny svømmehall. Svømmehallen var nedslitt og trengte en real oppgradering, samtidig som at den eksisterende driften ikke var lønnsom. Kommunen skjønte på et tidlig tidspunkt at de måtte kombinere svømmeanlegget med et badeland for å kunne realisere lønnsom drift. Samarbeidet mellom det offentlige og det private (opS) er helt og holdent Kristiansand kommunens idé og er basert på 14 års forarbeid. Et overordnet konsept med svømme- og badeland, idrettshall m.v. basert på denne ideen ble lagt ut på anbud i hele EøS området. aquarama 18 NÆRING* MAGASIN FOR NÆRINGSEIENDOM I AGDER Nummer 1 - 2010

Kristiansand vant konkurransen. nå har kommunalutvalget godkjent avtalen med aquarama Kristiansand, der Kruse Smith Eiendom og brg Eiendom sitter på 50 % eierandeler hver. det betyr at folkebadet blir en realitet. aquarama er et av de største tjenestekjøp som er inngått som privat-offentlig samarbeid (opS), utenom veisektoren, i norge. prosjektet utmerker seg ved at vi tidlig startet et privat/ offentlig samarbeid om selve innholdet i senteret hvor fokus er helsefremmende aktiviteter og folkehelse, forteller prosjektleder Jan Willy Føreland. Konseptet går ut på at kommunen skal

eie bygget og forplikter seg til å kjøpe enkelte tjenester av aquarama i folkebadet - som tilgang til svømmeopplæring for grunnskolene i Kristiansand og de videregående skolene, tilgang for den organiserte vannidretten og helsetilbud i varmtvannsbassenget. på den andre siden har de private aktørene ansvaret for å bygge, drive og vedlikeholde anlegget. aquarama forplikter seg til å drive folkebadet i 60 år. idrettshallen skal derimot drives på mer tradisjonell måte, der kommunen har ansvaret for driften og utleievirksomheten. Jan Willy Føreland er svært tilfreds med avtalen på vegne av både det offentlige og det


private. - Dette er en ny type samarbeid som ikke er gjort før, noe sted. Det som er spesielt er måten å tenke på. Vi har et balansert samarbeid med en fin miks, der det private tar risikoen i forhold til driften, forteller Føreland. Avtalen er god for begge parter, i følge Føreland. For kommunen er den gunstig fordi de får tilgang til flott ett anlegg. Det ville blitt dyrere om de skulle drevet det selv. Samtidig er avtalen bra for Aquarama Kristiansand fordi de får et badeland i kombinasjon med et fint idrettsanlegg og andre funksjoner. Det nye anlegget vil fremstå som betydelig bedre enn dagens standard. - Svømmebassenget får fire ganger så stor overflate som dagens basseng og stupefasilitetene forbedres veldig med stupebrett på 1,3, 5, 7.5 og 10 meter, sier Føreland. Dersom folkebadet gir høyere netto resultat enn det som ligger til grunn for avtalen, får kommunen 40 % av dette resultatet. Om det derimot skulle gå dårligere, har Aquarama risikoen. Hvordan kan dette være en gunstig avtale for det private?

OPS-samarbeidet er et av de største tjenestekjøp som er gjort i Norge.

- Dette er en del av det samlede avtaleverket. Til tross for at det ligger en risiko for den private aktøren i denne type samarbeid, bør begge parter komme godt ut av det. Vi har budsjettert med 200.000 besøkende og bygger våre budsjetter på erfaringer fra andre tilsvarende anlegg. Det ligger et stort potensiale for mer besøk som vil kunne gi mer inntekter og bedre drift. Kommunene kommer billigere til det med denne løsningen og Aquarama Kristiansand har muligheter til inntjening på den samlede løsningen. Dessuten får byens innbyggere et langt flottere anlegg, utdyper Føreland. Betydningen Utbyggingsvolumet på Aquarama er 28.000 m2 BRA. Foruten Folkebadet kommer treningssenter, SPA og velværesenter, hotell og annen kommersiell virksomhet med stor grad av helsetjenester. Kristiansand får med andre ord et flunkende nytt totaltilbud som innbyggerne

vil nyte godt av. Aquarama er dessuten en viktig del av kommunens satsing på folkehelse og forebygging. Anlegget skal ha lavterskel aktivitetstilbud og fremme økt fysisk aktivitet for brede grupper. Et eget frisklivssenter skal gi råd og behandling, og fremme sunt kosthold og livsstilsendringer. For barn og unge vil det nye anlegget bety bedre svømmeopplæring til skolene. Det nye anlegget vil bety relativt store volumer mot Østre Strandgate, men Bystranda vil bli større og får flere gode kvaliteter. Trafikken i kvadraturen har vært heftig debattert, men det viser seg at til tross for noe økt trafikk, vil gatenettet tåle det og det vil bli iverksatt tiltak for å redusere ulempene. At det blir økt aktivitet til sentrum vil garantert styrke kvadraturen, og at Aquarama blir et viktig tilskudd til regionens reiseliv levnes ingen tvil. Norges flotteste Folkebad skal stå klar til bruk 22. mars 2013. NÆRING* MAGASIN FOR NÆRINGSEIENDOM I AGDER Nummer 1 - 2010 19


SALG

Kombinasjonslokaler for salg – Sørlandsparken •

Skibåsen 14 A og B

Sørlandets mest attraktive næringspark

Kontorareal BTA ca. 600 kvm.

Lagerareal BTA ca. 1.145 kvm. inkl. mesanin

Mulighet for utvidelse av lagerarealet

Parkering på tomten

Prisantydning: Kr. 8.900.000,- + omk.

Kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat!

TOL L BO DG AT EN 8 • B O K S 6 2 9 • 4 6 6 5 K RI ST I A NSA ND • T LF 3 8 1 0 4 4 4 4 • FAK S 3 8 1 0 4 4 4 5 • P OS T @ N AR I N G S M E G LE R E N . N O • W W W. N A RIN G SM EG LEREN . N O

20 NÆRING* MAGASIN FOR NÆRINGSEIENDOM I AGDER Nummer 1 - 2010


20101111091723

Morten O. Hellenes Megler MNEF/ Retailansvarlig

Erlend H. Hansen Eiendomsmegler MNEF

Sylvi Birkeland Oppgjørsansvarlig/ Megler MNEF

Stian L. Ordahl Næringsmegler/ Bedriftsintern advokat MNA

Jens Helge Hodne Eiendomsmegler MNEF

Marianne Føreland Eiendomsmegler MNEF Inger R. Amundsen Salgssekretær Gunnar S. Sædberg Eiendomsmegler MNEF

Vi har bredden du trenger Vurderer du å kjøpe, selge, leie eller leie ut næringseiendom?

Vi er den eneste eiendomsmegleren på Sørlandet som kun konsentrerer oss om næringseiendom. Vår solide kunnskap, erfaring og brede kontaktnett gjør oss til den naturlige samarbeidspartneren for utvikling og formidling av lokaler og eiendommer til både små og store virksomheter. Vi har også et rikt rådgivningstilbud som blant annet omfatter verdivurderinger, behovsanalyser, og bistand ved reforhandlinger eller utvikling av eiendom.

Vår visjon er å bidra til verdiskapning på Sørlandet. Våre dedikerte og svært kompetente medarbeidere er din garanti for en grundig, ryddig og lønnsom eiendomshandel. Lokalisering er viktig. Riktig plassering, arealdisponering, fasiliteter og interiørløsninger bidrar til å utløse potensialet i alle bedrifter. Har du riktig adresse for gode forretninger?

Kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat!

TO L L BO DG AT EN 8 • B O K S 6 2 9 • 4 6 6 5 K RI ST I A NSA ND • T LF 3 8 1 0 4 4 4 4 • FAK S 3 8 1 0 4 4 4 5 • P OS T @ N AR I N G S M E G LE R E N . N O • W W W. N A RIN G SM EG LEREN . N O

NÆRING* MAGASIN FOR NÆRINGSEIENDOM I AGDER Nummer 1 - 2010 21


UTLEIE

Dronningensgate 30 • Kristiansands flotteste bygg for leie • Tidligere Norges Bank • Samlet BTA ca. 1929 kvm. Kan evt deles opp for utleie i separate deler • Tomt ca. 2700 kvm. Parkmessig opparbeidede utearealer og romslig, inngjerdet parkeringsplass • Stort åpent rom mot Dronningensgate (banksalen), egen kontorfløy med egen inngang og stort hvelv i kjeller • Leie pr. kvm. Bud ønskes

Kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat!

TOLLBODGATEN 8 • BOKS 629 • 4665 KRISTIANSAND • TLF 38 10 44 44 • FAKS 38 10 44 45 • POST@NARINGSMEGLEREN.NO • WWW.NARINGSMEGLEREN.NO

UTLEIE

Handelens Hus Prestisjelokale • Handelens Hus 7. etasje • BTA ca. 223 kvm. • Flott utsikt over byfjorden og Kvadraturen • Lyse lokaler med svært høy standard • Stor takterrasse • Leieantydning: Kr. 2.500,pr. kvm pr år ekskl. mva. Bud ønskes Kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat!

Eier: Skeie Real Estate AS TOLLBODGATEN 8 • BOKS 629 • 4665 KRISTIANSAND • TLF 38 10 44 44 • FAKS 38 10 44 45 • POST@NARINGSMEGLEREN.NO • WWW.NARINGSMEGLEREN.NO

22 NÆRING* MAGASIN FOR NÆRINGSEIENDOM I AGDER Nummer 1 - 2010


UTLEIE

VIGE ATRIUM

Nytt knutepunkt for næringsvirksomhet Moderne og fleksible kontorlokaler til leie. Ideell plassering for alle typer næringsvirksomhet. Vige Atrium, det nyoppførte næringsbygget på Vige i Kristiansand, har en rekke fordeler: Kontorlokalene ligger like utenfor bomringen, kun noen få minutters kjøring fra sentrum, Sørlandsparken og Kjevik. De trafikale forholdene er svært gode, med planfri av- og påkjørsel til E18 og busstopp like ved lokalene. Flott utsikt over Topdalsfjorden og gode eksponeringsmuligheter mot E 18 er andre, gode grunner til å legge din næringsvirksomhet til Vige Atrium.

• • • • •

Attraktive kontorlokaler fra ca. 350 m2 Stor biloppstillingsplass i kjeller Tilbud om kantineløsning Svært gode trafikale forhold Korte avstander til sentrum og Kjevik

Kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat!

TO L L BO DG AT EN 8 • B O K S 6 2 9 • 4 6 6 5 K RI ST I A NSA ND • T LF 3 8 1 0 4 4 4 4 • FAK S 3 8 1 0 4 4 4 5 • P OS T @ N AR I N G S M E G LE R E N . N O • W W W. N A RIN G SM EG LEREN . N O

NÆRING* MAGASIN FOR NÆRINGSEIENDOM I AGDER Nummer 1 - 2010 23


UTLEIE/SALG

Kjevik Byggsenter • BTA ca 1480 kvm. fordelt på 2 bygg • Noe forretningsarealer og kontor, men for det vesentligste lager • Store utearealer og parkeringsarealer • Leieantydning: Fra kr. 500,- pr kvm. pr. år • Kan tilpasses leietakers behov • Langsiktig leieavtale kan påregnes • Salg kan også vurderes

Kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat!

TOLLBODGATEN 8 • BOKS 629 • 4665 KRISTIANSAND • TLF 38 10 44 44 • FAKS 38 10 44 45 • POST@NARINGSMEGLEREN.NO • WWW.NARINGSMEGLEREN.NO

UTLEIE

Postterminalen Skibåsen 39 • Eksponert og godt beliggende næringsbygg i Sørlandsparken • Lager, butikk og kontorarealer • Bygg av meget god kvalitet • Store parkerings- og utearealer • BTA ca. 9270 kvm. • Tomt ca. 21,6 mål • Kan deles for utleie i mindre enheter

Kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat!

TOLLBODGATEN 8 • BOKS 629 • 4665 KRISTIANSAND • TLF 38 10 44 44 • FAKS 38 10 44 45 • POST@NARINGSMEGLEREN.NO • WWW.NARINGSMEGLEREN.NO

24 NÆRING* MAGASIN FOR NÆRINGSEIENDOM I AGDER Nummer 1 - 2010


UTLEIE

Nye lagerlokaler/ kombinasjonslokaler i Sørlandsparken • Skibåsen 8 • BTA ca. 2.875 kvm. lager, samt ca. 375 kvm. kontor. Samlet BTA ca. 3.250 kvm. • Leie pr. kvm. lager: kr. 525 pr.år ekskl. mva. • Sentralt beliggende i Sørlandsparken • Separat administrasjons-/ kontordel

Kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat!

TOLLBODGATEN 8 • BOKS 629 • 4665 KRISTIANSAND • TLF 38 10 44 44 • FAKS 38 10 44 45 • POST@NARINGSMEGLEREN.NO • WWW.NARINGSMEGLEREN.NO

UTLEIE

Representative kontorlokaler med god beliggenhet • Ca. 551 kvm. noe kontorer og noe landskap • Tollbodgata 6 • God og moderne standard • Mulighet for parkering i kjeller • Antydet leie: kr. 1.250 pr. kvm./år Kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat!

TOLLBODGATEN 8 • BOKS 629 • 4665 KRISTIANSAND • TLF 38 10 44 44 • FAKS 38 10 44 45 • POST@NARINGSMEGLEREN.NO • WWW.NARINGSMEGLEREN.NO

NÆRING* MAGASIN FOR NÆRINGSEIENDOM I AGDER Nummer 1 - 2010 25


SALG

Bygård i Kvadraturen Kristiansand • 21 leiligheter og ca. 1000 kvm. næringsarealer • Salg av aksjeselskapet Tollbodgata 9 AS • Totalt BTA ca. 1900 kvm. • Prisantydning eiendomsverdi: Kr. 27.500.000,• Bud ønskes Kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat!

TOLLBODGATEN 8 • BOKS 629 • 4665 KRISTIANSAND • TLF 38 10 44 44 • FAKS 38 10 44 45 • POST@NARINGSMEGLEREN.NO • WWW.NARINGSMEGLEREN.NO

SALG

Vennesla sentrum

Vennesla sentrum

Vennesla sentrum

3 butikker Gågata – lange leiekontrakter

Butikkseksjon

Selskap med eiendom – flere leietakere

• Auragården – Venneslamoen 34 A

• Auraparken – Sentrumsveien 42

• Utleid til Cubus, b.young og Askepott

• Utleid til Europris

• Torsbyveien 8, 10, 12, 14 og 18 – 4 næringsseksjoner

• BTA ca. 1100 kvm.

• BTA ca. 1000 kvm.

• Salg av aksjeselskapet Hjørnesteinen AS

• Oppført 2007

• Oppført 2006

• BTA ca. 2089 kvm.

• Prisantydning: Kr. 13.500.000 + off.avg.

• Prisantydning eiendomsverdi: Kr. 27.000.000,-

• Bud ønskes

• Bud ønskes

• Prisantydning: Kr. 15.500.000 + off.avg. • Bud ønskes

Kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat! TOLLBODGATEN 8 • BOKS 629 • 4665 KRISTIANSAND • TLF 38 10 44 44 • FAKS 38 10 44 45 • POST@NARINGSMEGLEREN.NO • WWW.NARINGSMEGLEREN.NO

26 NÆRING* MAGASIN FOR NÆRINGSEIENDOM I AGDER Nummer 1 - 2010


UTLEIE

UTLEIE

Butikklokale – Stoa

Butikklokale i Kvadraturen

• Stoaveien 5, 2.etg.

Flott butikklokale i representabel bygård

• BTA ca. 650 kvm.

• Dronningensgate 38

• Rikelig med parkeringsplasser

• God eksponering til Dronningensgate

• Deler av lokalet kan benyttes til kontorer og lager

• Pen og velholdt fasade

• Leietilbud ønskes

• BTA ca. 265-570 kvm. • Leietilbud ønskes

TLF 38 10 44 44 • POST@NARINGSMEGLEREN.NO • WWW.NARINGSMEGLEREN.NO

TLF 38 10 44 44 • POST@NARINGSMEGLEREN.NO • WWW.NARINGSMEGLEREN.NO

SALG

UTLEIE

Linneflaten 4

Lager/kombinasjonslokale

Næringsbygg sentralt i Søgne

Sentralt i Kristiansandsregionen - Rigedalen

• BTA ca. 395 kvm.

• Rigedalen 59

• Lager/prod.hall med god takhøyde og kraftig traverskran

• Fleksible arealer

• Kontordel med god standard

• BTA ca. 900 kvm.

• Prisantydning: Kr. 3.900.000,- + off.avg.

• Leie pr. kvm.: Kr. 500,- pr. år ekskl. mva.

• Bud ønskes

TLF 38 10 44 44 • POST@NARINGSMEGLEREN.NO • WWW.NARINGSMEGLEREN.NO

TLF 38 10 44 44 • POST@NARINGSMEGLEREN.NO • WWW.NARINGSMEGLEREN.NO

NÆRING* MAGASIN FOR NÆRINGSEIENDOM I AGDER Nummer 1 - 2010 27


UTLEIE/SALG

NÆRING NÆrINGSEIENDOM I AGDEr

Butikklokale – Tangvall

Denne annonsen kan bli din! Kontakt oss via annonse@fundamentet.no

• Rådhusveien 47 • BTA ca. 570 kvm. + deler av kjeller med parkering

Pris kr 3.000,-

• Fleksible lokaler som kan deles. Del av lokale er utleid • Leietilbud ønskes • Ved salg: Prisantydning: Kr. 8.250.000,- + off.avg. • Bud ønskes

TLF 38 10 44 44 • POST@NARINGSMEGLEREN.NO • WWW.NARINGSMEGLEREN.NO

Næringslokaler til leie Lokalet i 2. etg. er ca. 215 m2 og lokalet i 3.etg. er ca 220 m2. Bygget vil være ferdigstilt i augst/september 2011. For informasjon - kontakt Ruben Reme i BRG Eiendom AS. Telefon 38 09 62 00 Mobil 909 49 898 e-post rre@brgruppen.no

28 NÆRING* MAGASIN FOR NÆRINGSEIENDOM I AGDER Nummer 1 - 2010


Vurderer du å leie nye lokaler?

Sentralt mellom Lundsbroene finner du Kjøita Park I – et moderne og fleksibelt kontormiljø som har samlet det beste fra flere verdener. Med nærhet til sentrum og sentrale bo-områder, gode kommunikasjons– forbindelser og parkeringsmuligheter, er Kjøita Park I et eldorado av muligheter. Vi tilpasser lokalene etter leietakernes behov og har konkurransedyktige betingelser. Kafé, treningssenter, frisør og hudpleie er noen av de tilbudene vi har på Kjøita Park I.

Lund

Ta kontakt med oss! Kjell Engelstad i Kjøita Park I AS mobil: 40 40 40 10 e-post: ke@spekturmas.no eller Næringsmegleren v/Jens Helge Hodne tlf.: 38 10 44 46 - mobil: 40 40 86 12 e-post: jens.helge@naringsmegleren.no

Kjøita Park

Kvadraturen

www.kjoitapark.no

NÆRING* MAGASIN FOR NÆRINGSEIENDOM I AGDER Nummer 1 - 2010 29


N Æ R IN *MAGA

SIN FOR NÆRIN

GSEIEN

Muligh etenes marked s.2

DOM I AGDER

Arenda l får sin

s.4-5

kunnsk apshav n

NR.1 D ESEMBER 2010

1 NÆ RI NG*

Formater: 1/1 side = 213 x 278 mm 1/2 side = 213 x 133,5 mm 1/4 side = 133,5 x 101 mm

Aquara ma s.8-9

Nytt magasin for næring i Agder

Annonsepriser: 1/1 side 9.900 1/2 side 6.000 1/4 side 3.000 + mva

G

1 NÆ

MAGASIN

MAGASIN RI NG*

FOR NÆ RIN

RIN FOR NÆ

GSEIEND

GSEIEND

OM I AG DER

DER OM I AG

Numm

Numm

er 1 - 20 010

010 er 1 - 20

ED 1.RN

c/o Fundament Markensgate 9, 4611 Kristiansand tlf: 38 05 85 00 e-post: annonser@fundamentet.no

BMES 0102 RE

1/1 side utfallende format 235 x 300 mm + 3 mm blend NÆRINGSMAGASINET

*

G N I * R NÆ

Kontaktperson: Øystein Hjorthaug mob: 971 911 17 oh@fundamentet.no s.2

NÆRIN SIN FOR

havn nskaps sin kun r få l a Arend

s.4-5

marked etenes Muligh *MAGA

30 30 NÆRING* NÆRING* MAGASIN MAGASIN FOR FOR NÆRINGSEIENDOM NÆRINGSEIENDOM II AGDER AGDER Nummer Nummer 11 -- 20010 2010

www.fundamentet.no

DOM GSEIEN

I AGDER

s.8-9

ma Aquara


BIRKELAND

GRØDUM

AvenyGården

w w w. b a m s e - b r a k a r. n o

LILLESAND

ÅLEFJÆR

bygg 2 b - 3. & 4. etg.

BREIBUKTA // RISØR

SØRLANDSpARKEN

KRISTIANSAND

gyldenløvesgate 2a og 2b

I byen, på stranda, grønt og frodig

TVEIT

HAMRESANDEN

TRINN 2

SØM

Colorland Hjørring

bygg 2 a - 3. etg.

FLOTTE KONTORLOKALER I SENTRUM

TrygTT Tryg aktivt Inkluderende

I begivenhetenes sentrum H

N

For mer informasjon kontakt ABCenter Nybygg på telefon 38 12 05 00, Rolf Elieson mob: 40 40 80 55, Rita Ommundsen mob: 40 40 80 19

A

M

R E S A N D

E

www.breibukta.no

w w w. b a m s e - b r a k a r. n o

1

www.justneshalvøya.no

17 leiligheter midt i Posebyen

HAMRESANDEN

®

13 raske leiligheter på Hovdestøylen til salgs

Justneshalvøya har satt seg som mål å bli den beste bydelen for barn å vokse opp i.

He lmers hus For mer informasjon kontakt ABCenter Nybygg på telefon 38 12 05 00

He lmers hus ” E ng ang s ad so m g u t je g gl ad unde r himle n s s t je r ne r ad , t r åd t e v åre n s b lo m s t e r ve je , h avde b ar ne fred i e je”.

125 leiligheter for deg over femti

d r o n n i n g e n s g at e 6 6 | k r i s t i a n s a n d

”Streb ikke så meget etter å leve lenge som å leve vel. Og lever du vel, så er livet langt”

der gr esset er grønner e og eplene søter e

ludvig holberg

1 | Mjåland Bygget

M a r k e n s g a t e / H e n r i k We r g e l a n d s g a t e K r i s t i a n s a n d

Alle opplysninger i dette prospekt er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige, uten å forringe den generelle standard. S i t a t H e nPerspektivene r i k I b s e n er av illustrativ karakter. Det vises forøvrig til kjøpekontrakt med gjeldende kontraktstegninger og vedlegg.

d er gresset er gr øn n ere og ep len e søtere

STASJONSTUNET LIGGER MIDT I SENTRUM PÅ d er gresset er gr øn n ere og ep len e søtere NODELAND. LEILIGHETENE ER SYD OG VESTVENDT BELIGGENDE MED d er gresset er gr øn n ere og ep len e søtere MYE SOL.

He lmers hus

Jaktodden | /jaktådn | sted i vågsbygd [opprinnelse: jakt/jekt=liten seilskute]

,YKKESTADEN = D K 9 : C

He lmers hus esbu Til Bert kta

P å S t a s j on s t u ne t le gge s d e t nå ut 2 7 nye 3 -r o ms le i li ghe te r fo r s alg. Stø r r e ls e r fr a 73 m2 – 12 2 m 2 i t i l l e g g ti l te r r as s e p å 14 m2 - 15 m2 . He i s ti l hve r e tas je . L e i li ghe te ne i 3 . e tas je har m u l i g h e t f or i nnr e d e t he ms . M uli ghe t fo r gar as je (9 s tk ). M uli ghe t fo r Car p o r t fo r r e s te r e nd e l e i l i g h e t e r. Stas jo ns tune t e r o r gani s e r t s o m e t p r i vat bo r e tts lag. Salgs s tar t li k e o ve r p ås k e .

teglstien

veien lverks

Teg

Barnevennlige Justneshalvøya ligger som en spirende knopp mellom Topdalsfjorden og Gillsvann. Bare ti minutter med bil fra Kristiansand sentrum, og bare noen minutters spasertur fra romantiske turstier, flotte badeplasser og landlige friområder.

BYGGETRINN II

VYER OG VISJONER FOR ET AV KRISTIANSANDS MEST SPENNENDE OMRÅDER

12 selveierleiligheter 2-roms 38,8 m2 3-roms 56,9 m2

B

Sti

PARK

lds

til Wi

A

le e sko Minn

LUNDEGÅRDEN

stasjonstunet

Sjarmerende hytter i hjertet av hovden

V I K E L A N D

s e n tra l t og s ol ri k t i Sog n d a l e n

v

e

n

n

e

s

l

a

Kon t akt ABCe n t er S ø g n e f o r me r in f o r ma s j o n . M e g le r e : S o lv e ig S . Lo h n e 4 0 4 1 2 9 0 0 Tr in e Ne tla n d S n a p r u d 4 0 4 0 80 1 8

STØRST PÅ EIENDOMSKOMMUNIKASJON > GIR ALT

> www.abcenter.no

B

A

B O L I G F E L T E T

L

I

G

F

E

l e i l i g h e t e r

O

Glitrende leiligheter ved sjøen Høyt til fjells i vakker natur

Hyttebok

et sted å vokse

Skansen

LYNG B

LY N G

B O L I G F E LT E T

LYNG

1 9

B O L I G F E LT E T

LYNG

for

V E N N E S L A

LYNG B O L I G F E LT E T

L T

Velkommen til Kalvehagen – en godt bevart hemmelighet bare 10 minutter fra Kristiansand sentrum. På Kalvehagen mellom Gillsvann og Topdalsfjorden legger vi nå ut for salg 28 leiligheter og eneboliger i rekke.

i s e n t r u m

firemannsbolig

a v

Kontakt oss for prospekt og nærmere informasjon. Salgsstart 02.10 kl 10.00 hos Konsmohus i Gyldenløvsgate 31. Velkommen!

b e g i v e n h e t e n e

PÅ FJELLET. I TIDEN.

www.uppstad-fjellgrend.no

Gyldenløvsgate 31, 4614 Kristinsand Telefon: 38 00 65 20

Salget av trinn 2 er godt i gang.

TORVMOEN

• 45 leiligheter fra ca 40 m2 til ca 150 m2

• Attraktivt, rolig og trygt nærmiljø

• Porttelefon og heis

• Innflytningsklart rundt årskiftet 08/09

• Moderne og miljøvennlig materiale i tegl,

• Pene utearealer med utsikt mot

• Leveres nøkkelferdig

Gode hjem midt i Søgne

soltunet

glass og trepanel

• Mange leiligheter med utsikt mot sjøen og Odderøya

Bystranda

• Store vindusflater for maksimalt med lys og utsikt

• Hele prosjektet er organisert som ett borettslag

SkoleHAVeN

eydeHAVN

Høyåshaven

VEDLEGG

- solfylte hjem på Tromøya

www.bystranda-aveny.no For nærmere informasjon, kontakt ABCenter Nybygg Tlf 38 12 05 04 Rolf Elieson, 40 40 80 55, rolf.elieson@abcenter.no, Rita Ommundsen, 40 40 80 19, rita.ommundsen@abcenter.no

ABCenter Søgne Tlf. 38 05 58 30

1 6 s e lv e i e r l e i l i g h e t e r p å m o s e i d m o e n VENNESLA

ABCenter Nybygg Tlf. 38 12 05 04

Ferien er i havn!

www.skolehaven.no

Dale+Bang FUNDAMENT | Foto: photos.com/Arne Aas/Rauland Turistkontor | Illustrasjoner: Erling Sylte

VIL DU SIKRE DEG EN LEILIGHET I HOVDEN PANORAMA, HOVDENS MEST ATTRAKTIVE LEILIGHETSPROSJEKT? TA KONTAKT MED PROSJEKTETS MEGLER ABCENTER FRITID.

Rauland Sentrumsgard 7 selveierleiligheter midt i sentrum

ET HJ E M PÅ HØYFJ E LLET

Utbygger og leverandør: Besthus AS, adr. Oscarsgt 2B, 3725 Skien, email: rune@besthus.no, tlf. 994 09100, www.besthus.no

For mer informasjon, kontakt: ABCenter Telemark, postboks 77, Bøgata 69, 3833 Bø i Telemark Tlf. 35 06 10 70 - Megler: Gunnhild Tveiten, mob: 40 40 80 78, e-post: gunnhild.tveiten@abcenter.no For mer informasjon, kontakt ABCenter Fritid Tlf 38 12 05 40

Alle opplysninger i dette prospektet er gitt med reservasjon om rett til endringer som er formålstjenelige og nødvendige uten å forringe den generelle standard. Perspektivene er av illustrativ karakter. Se dessuten kjøpekontrakt med gjeldende kontraktstegninger og vedlegg.

Meglere: Øyvind Lauvland, 40 40 80 08 oyvind.lauvland@abcenter.no

Dag Otto Lauritzen, 40 40 80 20 dag.otto.lauritzen@abcenter.no

N E S TTTE UR RNAVA NNET S S E O

RETT PA. FJELLET.

salgsprospekt plUssBolIger

®

www.fundamentet.no NÆRING* MAGASIN MAGASINFOR FORNÆRINGSEIENDOM NÆRINGSEIENDOMI IAGDER AGDER Nummer Nummer1 1--2010 20103131 NÆRING*


Dette er gjengen som jobber i næringslivsavdelingen i Agder. Ta kontakt med oss på 02008 eller ta en tur innom i Markensgt. 8.

>> >> LEIF PEDERSEN LEDER BEDRIFTSMARKED AGDER

VI HAR ET STERKT ENGASJEMENT FOR BEDRIFTENE I AGDER. DERFOR ER VI EN OFFENSIV BANK SOM UTFORDRER OG PEKER PÅ MULIGHETER. >> >>

Disse guides viser minimums området som skal være rundt logoen. Logoen må plasseres på riktig mørkeblå farge. For mer info om bruk, formater og spesialvarianter, se designmanual. NB; husk å gjøre navnet om til “outline” før du lagrer den nye logoen.

Nettverk. Muligheter. Og din bedrift.

Næringsmagasin  
Næringsmagasin  

Magasin for næringseiendom i agder

Advertisement