__MAIN_TEXT__

Page 1

AKADEMIA WYCHOWAWCY KLASY Program rozwojowy dla nauczycieli


"

Nie każdy człowiek ma predyspozycje, by zostać nauczycielem! Ci, którzy są naprawdę powołani do tej pracy, znajdują w niej cel życiowy i poczucie misji. JAMES B. STENSON


Dla kogo jest ten program? Dla nauczycieli, którzy: stawiają pierwsze kroki w roli wychowawców klas, chcą się rozwijać i szukają nowych form pracy z uczniami, mają potencjał, by stać się autorytetem również dla rodziców swoich uczniów,

przeczytaj, jak Akademia Wychowawcy Klasy może przygotować ich do tej ważnej roli.


O Akademii Wychowawcy Klasy Uczestnicy kursu otrzymują certyfikat ukończenia AWK wydany przez Instytut Educare

Zajęcia stacjonarne odbywają się w formie wykładów, warsztatów i ćwiczeń

Znaczna część zajęć realizowane są na platformie e-learningowej za pomocą webinariów i spotkań online

Akademia Wychowawcy Klasy została przygotowana z myślą o wszystkich nauczycielach podejmujących niełatwe zadanie bycia wychowawcą klasy

AWK

11

Kurs trwa 11 miesięcy od sierpnia 2020 do czerwca 2021

Program składa się z 9 modułów tematycznych obejmujących najistotniejsze aspekty pracy wychowawcy


MODUŁY

Uczeń

Autorytet

Rodzice

Kim jest uczeń i jego świat?

Czynniki budujące autorytet

Sprzymierzeńcy w wychowywaniu

Program

Relacje

Komunikacja

Program i lekcje wychowawcze

Relacje Nauczyciel-Rodzice-Uczeń

Formy sprzyjające budowaniu relacji

Konflikty

Ocena

Dokumenty

Rozwiązywanie konfliktów w klasie

Ocena z zachowania w edukacji spersonalizowanej

Obowiązki wychowawcy w zakresie dokumentacji


Kalendarz Akademii ROZPOCZĘCIE KURSU 1. Kim jest uczeń? 2. Czynniki kształtujące autorytet. 3. Rodzice - sprzymierzeńcy wychowania 4. Relacje Nauczyciel-Uczeń-Rodzic 5. Program i lekcje wychowawcze

14. Prezentacje uczestników ROZDANIE CERTYFIKATÓW I ZAKOŃCZENIE KURSU

11. Ocena z zachowania w edukacji spersonalizowanej

9. Obowiązki wychowawcy klasy w zakresie prowadzenia dokumentacji

12. Konflikty w klasie Wychowawca w ogniu sporów 14. Konsultacje online

VIII '20

IX'20

X'20

XI'20

8. Program wychowawczy praca domowa uczestników

XII'20 10. Mój uczeń uczeń w relacji

I'21

II'21

III'21 13. Mój uczeń zainteresowania ucznia

6. Psychologia rozwojowa 7. Mój uczeń - źródła wiedzy o uczniach

ZJAZD STACJONARNY

ZAJĘCIA ONLINE

IV'21

V'21

VI'21


Zakres programu Kim jest Uczeń? Zapoznanie uczestników

Uczeń

z wizją człowieka oraz koncepcją wychowania w duchu personalizmu chrześcijańskiego.

Antropologia filozoficzna (podmiotowość, indywidualność i godność ludzka; władze duszy: wegetatywne, zmysłowe, umysłowe; wolność i odpowiedzialność człowieka; sumienie; cnoty ludzkie); Koncepcja wychowania ucznia w duchu personalizmu chrześcijańskiego (pedagogika integralna; cele wychowania;

wykład, case study

2h

kształtowanie charakteru; wychowanie do wartości, wolności, odpowiedzialności i miłości; kształtowanie intelektu, woli, uczuć); Relacja jako antidotum na zagrożenia płynące ze świata wirtualnego; (wartości a wychowanie; poznanie osoby; dialog osobowy).


Zakres programu Czynniki kształtujące autorytet

Autorytet

Zapoznanie uczestników ze sposobami

relacje z wychowankiem - sposoby zaangażowania;

prowadzenia grupy (zarządzanie zespołem -

jak zbudować lub stracić autorytet;  

klasą). Przedstawienie roli wychowawcy jako

konieczność stałego samowychowania;                            

"prowadzącego" zespół (klasę, grupę uczniów).

spójność życia, autentyczność - zewnętrzne przejawy;

Ukazanie autorytetu jako głównego czynnika

network - dzielenie się dobrymi praktykami.

w procesie wychowawczym. wykład, warsztat - dzielenie się doświadczeniem, metoda Kolba

1,5 h


Zakres programu Rodzic jako podmiot wychowania Rodzice

Określenie roli rodzica w procesie wychowawczym oraz pomocniczej funkcji nauczyciela jako towarzysza i współpracownika tego procesu.

Poprawa współpracy nauczyciela z rodzicami dzięki wzajemnemu zrozumieniu swoich ról w procesie nauczania i wychowania dziecka; Niezbywalne prawo i obowiązek rodziców w wychowaniu swoich dzieci;

wykład, storytelling

1,5 h

Postrzeganie przez rodziców obowiązków nauczyciela.


Zakres programu Komunikacja jako element relacji z uczniem Komunikacja

Zapoznanie uczestnika z pojęciem relacji jako fundamentem i celem komunikacji. Zapoznanie ze sposobami komunikacji wspierającej budowanie relacji w kontekście pracy z klasą.

Komunikacja jako element budowania relacji; Skuteczne i nieskuteczne polecenia; Przebieg komunikacji i szumy występujące na lekcji; Najczęstsze błędy popełniane przy próbach dyscyplinowania klasy.

wykład, warsztat, materiały do teczki do czytania, techniki skutecznej komunikacji

2h


Zakres programu Relacje Nauczyciel-Rodzic-Uczeń Trójpodmiotowa relacja wychowawcy Relacje

Ukazanie uczestnikom środowiska pracy

Relacje jako kapitał zespołu;

wychowawcy - mapa relacji.

Bonusy dobrych relacji i ich konsekwencje;

Określenie rodzajów odbiorców oraz specyfiki komunikacji.

Sposoby wzmacniania i osłabiania relacji;

Przedstawienie dobrych praktyk w zakresie

Synergia - nadawanie wspólnego celu;

budowania trwałych relacji oraz strategii

Rola szkoły/nauczyciela we wsparciu rodziców w ich

zarządzania kryzysem w relacjach. wykład, case study

1,5 h

zadaniu wychowawczym: granice możliwości; Najczęstsze źródła "kryzysów" w relacji rodzice placówka edukacyjna; Strategie i dobre praktyki w zakresie łagodzenia sytuacji kryzysowych.


Zakres programu Program i lekcje wychowawcze Program

Zapoznanie z rolą i strukturą programu

Idea programu wychowawczego i profilaktycznego,

wychowawczego szkoły i klasy. Wsparcie

opartego na zasadach wychowawczych edukacji

w budowaniu programu wychowawczego dla klasy z uwzględnieniem okresów

spersonalizowanej;

sensytywnych ucznia. Zapoznanie z celem

Program wychowawczy klasy jako pomocne narzędzie

i potencjałem godzin wychowawczych.

do pracy z uczniem; Znaczenie relacji w profilaktyce;

wykład, warsztat - formatka programu wychowawczego dla klasy

Rola godziny wychowawczej;

1,5 h

wolontariat, inicjatywy uczniowskie, inne).

Pomysły na program wychowawczy: (lekcje wychowawcze,

Praca domowa Adaptacja programu wychowawczego do potrzeb konkretnej klasy

materiały online + praca własna uczestników


Zakres programu Psychologia rozwojowa

1h

Zapoznanie uczestników z elementami psychologii rozwojowej dotyczącej danego okresu rozwoju ucznia.

Uczeń

Źródła wiedzy o uczniach

1h

Poznanie i analiza rożnych źródeł wiedzy o uczniach.

materiały online, praca własna uczestników

Uczeń w relacji

potrzeb i uwarunkowań ucznia w zakresie relacji społecznych.

Potrzeby społeczne i relacje: relacje rówieśnicze; wartość kontaktu osobistego; niedojrzałe relacje; relacje wirtualne; potrzeba bycia w świecie wirtualnym i potrzeby i antidotum na "wirtualny sposób życia", relacje rodzinne.

3h

Zachęta do poznawania i analizy pasji i zainteresowań uczniów; poznanie różnych form aktywności (w tym wirtualnej) dzieci i młodzieży.

Sposoby lepszego poznania ucznia/uczniów; Strategie poznawcze i procesy wartościowania charakterystyczne dla dzieci i młodzieży; Potrzeby i wyzwania wieku dojrzewania.

3h

Zachęta do obserwacji i analizy relacji społecznych w klasie oraz

Zainteresowania ucznia

Psychologia rozwojowa człowieka w odniesieniu do personalistycznej wizji człowieka (rozwój umysłowy, fizyczny, wolitywny, moralny, społeczny i emocjonalny).

Poznawanie i wsparcie w rozwijaniu zainteresowań ucznia; Sposoby spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży; Brak zainteresowań a rozbudzanie pasji; "niezdrowe zainteresowania".


Zakres programu Obowiązki wychowawcy klasy w zakresie prowadzenia dokumentacji Dokumenty Uporządkowanie i urealnienie wiedzy uczestników w

Konieczna dokumentacja szkolna;

zakresie dokumentowania pracy wychowawcy.

Praktyczne pomysły/narzędzia, nie wymagane formalne; Roztropne komunikaty ustne i wpisy do dokumentacji

webinar możliwość konsultacji

szkolnej (szanse i zagrożenia);

2h

do różnych instytucji.

Prawidłowe tworzenie i przekazywanie informacji o uczniu


Zakres programu Ocena z zachowania w edukacji spersonalizowaniej Ocena z zachowania

Zweryfikowanie wraz z uczestnikami systemu

Rola oceny z zachowania w kontekście pracy

oceniania zachowania w kontekście cnót i wartości,

wychowawczej;

do których chcą wychowywać.

Granice indywidualizacji kryteriów oceny z zachowania: czy wszyscy muszą mieć tak samo? Przyczyny i formy dostosowań oceny z zachowania w zależności od poziomu kształcenia;

warsztat z elementami wykładu, baza narzędzi

Przykłady dobrych praktyk w zakresie oceniania z uwzględnieniem rozwoju cnót i budowania systemu

2h

wartości.


Zakres programu Wychowawca w ogniu sporów Konflikty

Wprowadzenie uczestników w podstawowe

Wychowawca w oku cyklonu: katalog konfliktów

zagadnienia związane z psychologią konfliktu.

z podziałem na te, za które wychowawca jest i NIE jest

Zapoznanie ze sposobami diagnozowania oraz

odpowiedzialny;

sensem konfliktu w klasie. Wprowadzenie w podstawowe zagadnienia z zakresu mediacji.

Metody wykrywania i diagnozowania konfliktów w klasie oraz przygotowania ich do rozwiązania; Sens i wartość konfliktów w klasie, rozwijanie świadomości

praca grupowa wykład z prezentacją odwrotna burza mózgów case study

2h

plusów tych sytuacji. Z sesji mediacyjnych: podstawowe pojęcia: strony konfliktu, mediator a sędzia.


Zakres programu Konsultacje online Prezentacje uczestników

Podsumowanie pracy własnej uczestnika

Uczestnicy wybierają jeden z tematów, który był poruszany

i wsparcie w określeniu treści prezentacji

w ciągu kursu; precyzują jeden konkretny aspekt i następnie

podsumowującej.

tworzą prezentacje (15 min.) dla pozostałych uczestników; Prezentacje mogą być przygotowywane przez zespoły 2-3 osobowe.

Prezentacje uczestników i zakończenie kursu Podsumowanie rocznej pracy.

Poznanie prezentacji innych uczestników i przedstawienie własnych pomysłów i przemyśleń.

Wręczenie certyfikatów podczas zjazdu końcowego.


wśród wykładowców Akademii Wychowawcy Klasy:

Łukasz Bilewicz

Magdalena Leczkowska

Przez 10 lat nauczyciel i wychowawca klas 0-3 w Szkole Żagle. Koordynator poziomu. Absolwent studiów podyplomowych z edukacji spersonalizowanej i zróżnicowanej na UP w Krakowie. Mąż i ojciec czwórki dzieci.

Pedagog szkolny, absolwentka pedagogiki społeczno-opiekuńczej z andragogiką oraz studium relacji interpersonalnych i profilaktyki uzależnień. Realizuje autorski program mediacji rówieśniczych.

Monika Jakubowska-Mirek

Marta Mażewska

Dr nauk pedagogicznych, adiunkt w Katedrze Polityki Oświatowej i Społecznych Badań nad Edukacją Uniwersytetu Warszawskiego, badacz kultury szkoły, członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, członek zespołu do spraw kształcenia i doskonalenia nauczycieli (MEN).

Magister filologii polskiej oraz psychologii, psychoterapeuta osób indywidualnych i par, nauczyciel języka polskiego, była wicedyrektor ds. dydaktycznych w szkole dla dziewcząt Promienie.

Ewa Korba Ukończyła studia pedagogiczne oraz podyplomowe z psychopedagogiki kreatywności; wieloletni tutor rodzinny. Wicedyrektor i dyrektor Szkoły dla dziewcząt Strumienie w Józefowie. Prywatnie szczęśliwa żona i mama piątki dzieci, w tym trójki nastolatków.

Sylwia Watrakiewicz Pedagog specjalny, absolwentka teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie oraz psychopedagogiki kreatywności na Akademii Pedagogiki Specjalnej. Związana ze szkołą dla dziewcząt Strumienie.


Satysfakcja Uczestników Wykorzystywane metody przekazywania wiedzy sprzyjały pozyskaniu nowych umiejętności

poruszane zagadnienia były dla mnie interesujące

4,22 Poruszane zagadnienia poszerzyły moją wiedzę

4,31

4,51

4,34* 4,47 4,19

Wiedza i umiejętności zdobyte podczas szkolenia mają zastosowanie w mojej pracy

szkolenie umożliwiało wymianę doświadczeń uczestników

* średnia ocena szkoleń w skali 1 do 5. Ankiety przeprowadzono w 2019 roku wśród 315 uczestników szkoleń.


Koszt kursu

1450

zł (z VAT)

Koszt podstawowego zakresu Akademii Wychowawcy Klasy *

Grupa 20-osobowa 30 godzin wykładów, ćwiczeń i konsultacji online 20 godzin zajęć stacjonarnych dostęp do platformy z materiałami dydaktycznymi zjazdy w Warszawie lub w Katowicach w zależności od preferencji większości uczestników grupy

*

Możliwość wykupienia opcji dodatkowych: Hospitacje godzin wychowawczych

1,5 h

obserwacja lekcji wychowawczych prowadzonych przez uczestników w ich klasach wraz z omówieniem lekcji

Konsultacje online w zakresie prowadzenia dokumentacji

45 min


O NAS W centrum naszego myślenia o edukacji stawiamy człowieka - jego godność, wolność i pragnienie poszukiwania tego, co dobre i prawdziwe. Dlatego tworząc Instytut Educare, oparliśmy go na filarach, które mają wzmocnić osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą. Wierzymy, że szkolenia oparte o wartości, pobudzające pasję, pozwalające budować autorytet o wiarygodność i kompetencje z zachowaniem otwartości na zmianę i innowacje pomogą Wam stać się wyjątkowym towarzyszem młodych ludzi.

DOBROCHNA LAMA Dyrektor ds. kształcenia

ELŻBIETA WAGNER Koordynator


KONTAKT: Masz pytania? Nie masz pewności, czy ten kurs jest dla Ciebie? Skontaktuj się z nami!

ELŻBIETA WAGNER Koordynator Instytutu Educare e-mail: educare@fundacjatdj.pl tel: +48 601 589 309


Niniejsze opracowanie stanowi dzieło autorskie, jest własnością Fundacji TDJ na Rzecz Edukacji i Rozwoju i podlega ochronie zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, zdjęć, grafik, bez zgody Fundacji jest zabronione.

Profile for Fundacja TDJ

Akademia Wychowawcy Klasy - program rozwojowy dla nauczycieli  

W Instytucie Educare nieustannie zastanawiamy się nad tym, jak wspierać nauczycieli w ich codziennej pracy. Od kilku miesięcy z wielkim zaan...

Akademia Wychowawcy Klasy - program rozwojowy dla nauczycieli  

W Instytucie Educare nieustannie zastanawiamy się nad tym, jak wspierać nauczycieli w ich codziennej pracy. Od kilku miesięcy z wielkim zaan...

Advertisement