__MAIN_TEXT__

Page 1

AKADEMIA TUTORINGU RODZINNEGO Program rozwojowy dla tutorรณw


"

Największy, główny grzech jaki mogą popełnić edukatorzy to zgasić nadzieję i marzenia młodych osób. Bez nadziei nie ma drogi, bez marzeń nie ma motywacji by po niej iść. Świat wokół może się komuś zawalić, ktoś może stracić wszystko w życiu, ale jeśli posiada nadzieję i marzenia, ma również błysk w oczach i radość w duszy. AUGUSTO CURY Padres brillantes, maestros fascinantes


Dla kogo jest ten program? Dla nauczycieli, którzy: stawiają pierwsze kroki w roli tutora rodzinnego, potrzebują niezbędnych umiejętności do prowadzenia tutoringu rodzinnego, chcą rozwinąć swój warsztat i szukają lepszych form współpracy z rodzinami,

przeczytaj, jak Akademia Tutoringu Rodzinnego może przygotować ich do tej roli.


O Akademii Tutoringu Rodzinnego Uczestnicy kursu otrzymują certyfikat ukończenia ATR wydany przez Instytut Educare

Zajęcia stacjonarne odbywają się w formie wykładów, warsztatów i ćwiczeń

Znaczna część zajęć realizowana jest na platformie e-learningowej, za pomocą webinariów i spotkań online

Akademia Tutoringu Rodzinnego została przygotowana z myślą o nauczycielach wchodzących w rolę tutora rodzinnego lub o tutorach, którzy praktykują nie dłużej niż dwa lata

ATR

9

Kurs trwa 9 miesięcy od sierpnia 2020 do kwietnia 2021

Program składa się z 4 bloków tematycznych obejmujących najistotniejsze aspekty pracy tutora


Bloki tematyczne

Czym jest tutoring rodzinny?

Autorytet

Trzy sfery oddziaływania: rodzice - nauczyciel - uczeń. Proces tworzenia relacji. Kim jest uczeń. Rozmowy tutoringowe nauczycieli.

Czynniki kształtujące autorytet. Kształtowanie wizerunku - tak mnie widzą inni. Metody komunikacji.

Postawy rodziców

Profesjonalizm zawodowy

Charakterystyka postaw rodzicielskich między nadopiekuńczością a autorytarnością. Granice możliwości i odpowiedzialności nauczyciela. Rodzaje problemów, źródła i konsekwencje.

Etyka w tutoringu. Profil tutora.


Kalendarz Akademii Profesjonalizm zawodowy nauczyciela - refleksje nad własną pracą. ROZDANIE CERTYFIKATÓW I ZAKOŃCZENIE KURSU

ROZPOCZĘCIE KURSU Wprowadzenie do tutoringu. Kształtowanie wizerunku. Metody komunikacji z rodzicami. Proces tworzenia relacji. Kim jest uczeń?

VIII '20

IX'20

Granice możliwości i odpowiedzialności nauczycieli.

X'20

XI'20

XII'20

I'21

II'21

IV'21

Mentoring online na temat pracy tutora w swojej szkole.

Nauczyciel jako lider - jak byc tutorem? Postawy i problemy rodziców - czego można się spodziewać.

Rozmowy tutoringowe nauczycieli. Jak przygotować spotkanie z rodzicami?

ZJAZD STACJONARNY

III'21

ZAJĘCIA ONLINE


Zakres programu Wprowadzenie do tutoringu rodzinnego Zapoznanie uczestników z tutoringiem

Tutoring rodzinny

jako narzędziem wspierającym rodziców w procesie wychowania dzieci. Wprowadzenie podstawowych pojęć i założeń Tutoringu Rodzinnego. Pokazanie wyróżników Tutoringu Rodzinnego.

Podstawy i założenia Tutoringu Akademickiego i Rodzinnego – pokazanie różnic. Tutoring jako narzędzie dla ucznia do pracy nad sobą oraz jako wsparcie dla rodziców w roli wychowawczej. Praca nad sobą jako kształtowanie nawyków i rozwój samoświadomości. Spotkania i dialog: otwarcie na współpracę. Dostosowanie przebiegu tutoringu do potrzeb rodziny. Krytyczne podejście do wiedzy i źródeł. Ocena praktyk wychowawczych w odniesieniu do ich założeń. Potrzeba ewaluacji jakości tutoringu (bo jest to relacja zawodowa).

wykład online

1,5 h


Zakres programu Proces tworzenia relacji Zapoznanie uczestników z etapami

Tutoring rodzinny

budowania relacji z rodzicami.

wykład i praca domowa

3h

Niezbywalne prawo i obowiązek rodziców w wychowaniu swoich dzieci. Rola rodziców w procesie nauczania, uczenia i wychowania. Autorytet nauczyciela (przygotowanie merytoryczne, postawa) jako warunek właściwej relacji z rodzicami. Poznanie rodziny i jej potrzeb podstawą do zbudowania relacji: możliwe sposoby poznania; umiejętność zadawania właściwych pytań; uszanowanie intymności. Postrzeganie przez rodziców obowiązków nauczyciela, świadomość wspólnej misji: zbudowanie zaufania i obustronnej świadomości o potrzebie współpracy. Możliwości placówki, aby wesprzeć rodziców w ich roli.

Praca domowa Ewaluacja: konstruowanie pytań, elementy budujące zaufanie, spotkania a oczekiwania rodziców.


Zakres programu Kim jest uczeń Zapoznanie uczestników z koncepcją

Tutoring rodzinny

wychowania ucznia w duchu personalizmu chrześcijańskiego.

Kim jest uczeń (aspekty antropologiczne). Personalizm jako droga wychowania młodego człowieka. Dobre praktyki dotyczące wychowania młodego człowieka. Profil absolwenta. wykład

2h

Rozmowy tutoringowe Zapoznanie uczestników z zasadą: "planowanie zwiększa efektywność wykorzystania". Zapoznanie uczestników z procesem przygotowania spotkania; rozmowy z dziećmi.

Przepływ informacji nauczyciele – tutor – rodzice – nauczyciele. Myślenie i praca celami. Czas na rozmowę i refleksję. Problemy związane z chaosem informacyjnym. Zadania tutora – jak przygotować spotkanie. wykład online

1h


Zakres programu Czynniki kształtujące autorytet Zapoznanie uczestników z różnymi definicjami

Autorytet

Rodzaje autorytetu - czym jest autorytet. Rodzaje przywództwa.

autorytetu oraz czynnikami budującymi

Relacje z wychowankiem, zaangażowanie, otwartość, empatia.

autorytet w oparciu o podstawy personalizmu.

Konieczność stałego samowychowania. Spójność życia, autentyczność - zewnętrzne przejawy.

Warsztat Jak budować wiarygodność w oczach rodziców stworzenie planu pracy nad sobą oraz planu pracy z dzieckiem na podstawie opisu ucznia z problemami

Kształtowanie wizerunku Zapoznanie uczestników z czynnikami kształtującymi wizerunek: sposób wypowiedzi, wygląd zewnętrzny, sposób korzystania z mediów społecznościowych.

Kompetencje zawodowe, w tym przygotowanie merytoryczne. wykład online

1h

Sposoby komunikowania się (pisemne i ustne). Spójność życia i sytuacje, które mogą jej zagrażać. Antropologiczne podstawy dress code. Wizerunek w mediach społecznościowych. wykład online

1h


Zakres programu Metody komunikacji Zapoznanie uczestników z różnymi sposobami i

Autorytet

narzędziami skutecznej komunikacji z rodzicami.

Narzędzia komunikacyjne i ich zastosowanie adekwatne do potrzeb i celów. Komunikacja z grupą rodziców - tworzenie planu spotkania. Spotkania indywidualne - po co? W jakich sytuacjach? Przebieg, trudności i wyzwania; różne style rozmów w zależności od sytuacji i postawy rodziców. Komunikacja mailowa: kiedy? Obowiązujące zasady (kultura komunikacji). Kontakty formalne a nieformalne. wykład online

1h

Warsztaty stacjonarne Warsztaty dotyczące wykładów online: Kształtowanie wizerunku,

Utrwalenie, podsumowanie treści, wymiana własnych spostrzeżeń i doświadczeń zawodowych

Komunikacja z rodzicami.

warsztaty

4h


Zakres programu Charakterystyka postaw rodzicielskich Postawy rodziców

Zapoznanie uczestników z podstawami

Charakterystyka rodziny prawidłowej: wzajemna miłość w małżeństwie jako fundament dla wychowania dzieci. Problemy współczesnych rodzin: rodziny nadopiekuńcze oraz władzy.

rozumienia rodziny i z charakterystyką

Możliwe konsekwencje dla dzieci związane ze wzrastaniem w każdym typie rodziny.

wybranych postaw rodzicielskich.

Możliwe postawy i reakcje nauczycieli w kontakcie z daną rodziną, a profesjonalizm zawodowy.

wykład online

1h

Granice możliwości i odpowiedzialności nauczyciela

Rola szkoły/nauczyciela we wsparciu rodziców w ich zadaniu wychowawczym:

Zrozumienie roli szkoły i nauczyciela we

granice możliwości.

wsparciu rodziców, a tym samym granicy tej roli

Co robić, gdy dojdziemy do tej granicy: możliwe scenariusze.

oraz zastanowienie się na możliwymi

Możliwości wsparcia w instytucjach zewnętrznych.

scenariuszami w momencie osiągnięcia granicy.

Higiena psychiczna nauczyciela: granice odpowiedzialności, potrzeba superwizji.

wykład online

1,5 h


Zakres programu Rodzaje problemów, źródła i konsekwencje Postawy rodziców

Zapoznanie uczestników z metodami radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych w relacjach z rodzicami.

Najczęstsze źródła "kryzysów" w relacji rodzice-placówka edukacyjna. Umiejętność obiektywizacji źródła kryzysu, czyli "czyja to wina". Typowe błędy popełnianie przez nauczycieli/placówkę w sytuacji kryzysowej. wykład online

1h

Warsztaty Warsztaty dotyczące wykładów online: Granice możliwości i odpowiedzialność nauczyciela, Rodzaje problemów, źródła i konsekwencje.

Konsultacje online

Utrwalenie treści z wykładów,ćwiczenie sytuacji z życia codziennego tutora, wymiana doświadczeń uczestników. warsztaty

4h

Rozmowy dotyczące przebiegu tutoringu oraz kształtowania autorytetu nauczyciela. indywidualne spotkanie online

45 min


Zakres programu Etyka w tutoringu Profesjonalizm zawodowy

Poznanie narzędzi analizy spójności własnego

Szacunek do człowieka jako fundament w etyce zawodowej

warsztatu pracy z przyjętą aksjologią.

nauczyciela.

Misja wychowawcza nauczyciela.

Wychowanie przez przykład własny i odpowiedzialność za formowanie uczniów. Świadomość celu własnej pracy.

wykład

Pojęcie dobra wspólnego i odpowiedzialność za nie. Różnica między poszukiwaniem rozwiązania a prawnym

2h

zabezpieczeniem się. Granice tajemnicy zawodowej w relacjach między dzieckiem a jego opiekunami prawnymi. Kiedy współpraca jest niemożliwa – konflikt wartości, utrata zaufania.


Zakres programu Profil tutora Profesjonalizm zawodowy

Zbudowanie profilu tutora na podstawie wiedzy

Obszar kompetencji merytorycznych: znajomość podopiecznych,

zdobytej podczas kursu.

wiedza pedagogiczna, znajomość programu wychowawczego, utożsamianie się z wizją szkoły.

warsztat podsumowujący

Obszar kompetencji samorozwojowych: adekwatna i realistyczna

2h

i wiarygodności poprzez przykład pracy nad sobą.

ocena siebie, swoich możliwości i ograniczeń, budowanie autorytetu

Obszar kompetencji społecznych: umiejętność podejmowania konstruktywnego dialogu z rodzicami w oparciu o prawdę, budowanie dobrego wizerunku szkoły, motywowanie rodzin i podopiecznych.

Podsumowanie kursu i wręczenie certyfikatów.


wśród wykładowców Akademii Tutoringu: Łukasz Bilewicz Przez 10 lat nauczyciel i wychowawca klas 0-3 w Szkole Żagle. Koordynator poziomu. Absolwent studiów podyplomowych z edukacji spersonalizowanej i zróżnicowanej na UP w Krakowie. Mąż i ojciec czwórki dzieci.

Agnieszka Dziekańska Ukończyła wydział Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim. W Sterniku pracowała od 2005 do 2019 roku, pełniąc rolę nauczyciela, wychowawcy klasy oraz tutora..

Anna Dąbrowska

Joanna Kicior

Polonistka, pedagog, wykładowca na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego, autorka wielu publikacji z zakresu języka i komunikacji, jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z edukacyjną rolą języka, slangiem młodzieżowym, piśmiennością nastolatków oraz językiem w mediach.

Nauczyciel mianowany z wieloletnim doświadczeniem w pracy w szkole edukacji zróżnicowanej Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rodziny Sternik. Absolwentka studiów magisterskich na UW na kierunku Historia oraz studiów podyplomowych - Wiedza o społeczeństwie oraz Doradztwo zawodowe z coachingiem i pośrednictwo pracy.

Katarzyna Dobrzyńska

Dorota Kopaczewska

Absolwentka wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu: bioetyki, studiów nad rodziną, edukacji spersonalizowanej i zróżnicowanej , przyrody oraz zarządzania oświatą. Współorganizatorka przedszkola „Promienie” Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rodziny Sternik. Moderatorka Akademii Familijnej. Od trzydziestu lat szczęśliwa żona i matka piątki dorosłych i dorastających dzieci.

Kreatorka wizerunku, edukatorka, prowadzi warsztaty dla kobiet, mężczyzn oraz młodzieży propagujące kształtowanie dobrych nawyków i wzorców zachowań oraz stylu życia i ubioru. Szczęśliwa żona oraz matka pięciu córek.


wśród wykładowców Akademii Tutoringu: Stanisław Kowal

Katarzyna Przybył-Tamowicz

Ekspert ds. edukacji, doktor nauk humanistycznych, pedagog, kierownik Studium Kształcenia Nauczycieli Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Prowadzi studia podyplomowe, kursy i szkolenia dla nauczycieli. Wiceprezes fundacji zajmującej się działalnością edukacyjną. Bada teorię wychowania i pedeutologię oraz koncepcję edukacji spersonalizowanej.

Dyrektor Szkoły dla Dziewcząt Fregata. Mentorka i trenerka w projektach skierowanych przede wszystkim do kobiet. Konsultant, szkoleniowiec w obszarze wykorzystania technologii informacyjnych w prowadzeniu biznesu. Laureatka konkursu Darboven Idee Grant 2008 na najbardziej innowacyjny pomysł na biznes opracowany przez kobietę. Z wykształcenia specjalista projektowania systemów informacji. Od 25 lat żona, mama trzech dorosłych córek.

Magdalena Leczkowska Pedagog szkolny, absolwentka pedagogiki społeczno-opiekuńczej z andragogiką oraz studium relacji interpersonalnych i profilaktyki uzależnień. Realizuje autorski program mediacji rówieśniczych. Wieloletnia instruktorka Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej i animatorka Ruchu Światło-Życie. Autorka wychowawczej gry planszowej "Królestwo". Laureatka konkursu "Nauczyciel-mediator" im. Joanny Kubiak.

Katarzyna Szymala Magister filologii polskiej UJ. Studiowała także teologię i filozofię w Centro Internazionale di Studi Villa Balestra (Rzym). Autorka publikacji z zakresu filozofii i pedagogiki. Były koordynator ds. wychowawczych i tutoringu w szkole Strumienie.

Janusz Wardak Od 20 lat szczęśliwy mąż Ani i ojciec dziewiątki dzieci w wieku od 0,5 roku do 18 lat. Absolwent Lingwistyki Stosowanej UW, przez kilkanaście lat związany z branżą informatyczną. Współzałożyciel i moderator Akademii Familijnej w Polsce. Stały współpracownik Radia Warszawa w audycji "Wychowywać, ale jak?", autor artykułów na temat wychowania i relacji małżeńskich i rodzinnych. Wraz z żoną prowadzi warsztaty i wykłady o tematyce rodzinnej w ramach założonej przez siebie Akademii Wardakowie.pl. Doradca rodzinny.


O NAS W centrum naszego myślenia o edukacji stawiamy człowieka - jego godność, wolność i pragnienie poszukiwania tego, co dobre i prawdziwe. Dlatego tworząc Instytut Educare, oparliśmy go na filarach, które mają wzmocnić osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą. Wierzymy, że szkolenia oparte o wartości, pobudzające pasję, pozwalające budować autorytet o wiarygodność i kompetencje z zachowaniem otwartości na zmianę i innowacje pomogą Wam stać się wyjątkowym towarzyszem młodych ludzi.

DOBROCHNA LAMA Dyrektor ds. kształcenia

ELŻBIETA WAGNER Koordynator


Satysfakcja Uczestników Wykorzystywane metody przekazywania wiedzy sprzyjały pozyskaniu nowych umiejętności

poruszane zagadnienia były dla mnie interesujące

4,22 Poruszane zagadnienia poszerzyły moją wiedzę

4,31

4,51

4,34* 4,47 4,19

Wiedza i umiejętności zdobyte podczas szkolenia mają zastosowanie w mojej pracy

szkolenie umożliwiało wymianę doświadczeń uczestników

* średnia ocena szkoleń w skali 1 do 5. Ankiety przeprowadzono w 2019 roku wśród 315 uczestników szkoleń.


Koszt kursu

1250

zł (z VAT)

24 godziny kursu i 1,5 godziny mentoringu 18 godzin warsztatów stacjonarnych 7 godzin wykładów online dostęp do platformy z materiałami dydaktycznymi zjazdy w Warszawie lub w Katowicach w zależności od preferencji większości uczestników grupy


KONTAKT: Masz pytania? Nie masz pewności, czy ten kurs jest dla Ciebie? Skontaktuj się z nami!

ELŻBIETA WAGNER Koordynator Instytutu Educare e-mail: educare@fundacjatdj.pl tel: +48 601 589 309


Niniejsze opracowanie stanowi dzieło autorskie, jest własnością Fundacji TDJ na Rzecz Edukacji i Rozwoju i podlega ochronie zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, zdjęć, grafik, bez zgody Fundacji jest zabronione.

Profile for Fundacja TDJ

Akademia Tutoringu Rodzinnego - program rozwojowy dla tutorów  

W Instytucie Educare nieustannie zastanawiamy się nad tym, jak wspierać nauczycieli w ich codziennej pracy. Od kilku miesięcy z wielkim zaan...

Akademia Tutoringu Rodzinnego - program rozwojowy dla tutorów  

W Instytucie Educare nieustannie zastanawiamy się nad tym, jak wspierać nauczycieli w ich codziennej pracy. Od kilku miesięcy z wielkim zaan...

Advertisement