Page 1

PROPOZYCJE PROJEKTÓW I ICH MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA

Źródło zdjęcia: ww.skyscrapercity.com, autor: jasiek67


INFRASTRUKTURA

GOSPODARKA

SPORT I REKREACJA

KULTURA I TURYSTYKA

EDUKACJA

ROZWÓJ LEGNICY

Źródło zdjęć: http://www.skyscrapercity.com/, zdjęcie LSSE : http://lsse.eu


PROPOZYCJE PROJEKTÓW

• Dokończenie budowy obwodnicy Legnicy w części południowo-wschodniej (od torów przy ulicy Gniewomierskiej, w kierunku Piekar). • Remont ulicy Szczytnickiej – w celu odciążenia ruchu na drodze krajowej 94 (ul. Kartuska – ul. Wrocławska). Budowę zbiorczej drogi południowej uzależniamy od wyników badania ruchu na obwodnicy Legnicy w części południowo-wschodniej.

INFRASTRUKTURA - DROGI

1. Zmiana priorytetów inwestycyjnych:


PROPOZYCJE PROJEKTÓW


• Priorytet inwestycyjny: 5.1 Drogowa dostępność transportowa, • drogi lokalne realizowane jako jeden z elementów projektu w ramach innych Priorytetów Inwestycyjnych RPO WD np. rewitalizacji bądź uzbrojenia terenów inwestycyjnych.

MOŻLIWOŚCI FINANSOWE

INFRASTRUKTURA - DROGI

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020


PROPOZYCJE PROJEKTÓW

Źródło zdjęć: www.projektytypowe.pl/

INFRASTRUKTURA - DROGI

2. Program budowy parkingów na osiedlach. 3. Program remontu dróg osiedlowych.


PROPOZYCJE PROJEKTÓW

Źródło zdjęć: http://www.skyscrapercity.com

INFRASTRUKTURA MIEJSKA

1. Program rewitalizacji, remontów i termodernizacji kamienic oraz bloków.


PROPOZYCJE PROJEKTÓW INFRASTRUKTURA MIEJSKA

2. PRZYJAZNE PODWÓRKA – program zagospodarowania podwórek i placów

Źródło zdjęć: www.skyscrapercity.com


PROPOZYCJE PROJEKTÓW

Źródło zdjęć: http://www.skyscrapercity.com/, autor: filosss

INFRASTRUKTURA MIEJSKA

3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, w szczególności Zakaczawia.


• Priorytet inwestycyjny: 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Beneficjenci: samorządy, ich związki i stowarzyszenia; spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe; TBS; podmioty zarządzające instrumentami inżynierii finansowej;

MOŻLIWOŚCI FINANSOWE

INFRASTRUKTURA MIEJSKA

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020


• Priorytet inwestycyjny: 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów. Wsparcie będzie udzielane w oparciu o kompleksowy Program Rewitalizacji obejmujący kwestie rewitalizacji w wymiarze społecznym, fizycznym, gospodarczym i przestrzennym.

MOŻLIWOŚCI FINANSOWE

INFRASTRUKTURA MIEJSKA

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020


PROPOZYCJE PROJEKTÓW

• ulgi podatkowe na terenach zdegradowanych, • utworzenie punktu wsparcia dla przedsiębiorców, • organizacja targów dla przedsiębiorców oraz wspierania ich udziału w targach branżowych.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

1. Program wspierania przez Miasto przedsiębiorczości lokalnej


PROPOZYCJE PROJEKTÓW

obręb ulic Myśliwskiej, Jaworzyńskiej i Sarniej)

• przygotowanie terenów inwestycyjnych pod budownictwo jedno i wielorodzinne.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

2. Program aktywnego poszukiwania nowych inwestorów: • aktywna promocja, w tym na targach międzynarodowych terenów inwestycyjnych Miasta, KGHM Letia, LSSE, AMW i prywatnych m.in. na targach branżowych, • uzbrojenie terenów inwestycyjnych należących do Miasta (w tym tzw. „pól ryżowych”,


Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

MOŻLIWOŚCI FINANSOWE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

• Priorytet inwestycyjny: 1.3 Rozwój przedsiębiorczości,  kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje  Beneficjenci: uczelnie/szkoły wyższe; Instytucje Otoczenia Biznesu, w tym organizacje pozarządowe; jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;


SPORT I REKREACJA

1. Budowa ogólnodostępnego kompleksu basenowego.

Przykładowe zdjęcia pochodzą ze strony: http://iplywamy.pl

PROPOZYCJE PROJEKTÓW


PROPOZYCJE PROJEKTÓW

Źródło zdjęć: http://www.skyscrapercity.com/ , autorzy od nr 1-4: jasiek67, 5. panorama: bilik_lca

SPORT I REKREACJA

2. Rewitalizacja i zagospodarowanie Lasku Złotoryjskiego, jako zaplecza rekreacyjnego Miasta poprzez:


PROPOZYCJE PROJEKTÓW

1

2

3 Źródło zdjęć: 1 i 3: http://www.sfora.pl/, 2: http://trojmiasto.gazeta.pl/

SPORT I REKREACJA

budowę siłowni zewnętrznych, placów rekreacyjnych dla dzieci, ale także seniorów (szachownice, leżanki, etc.).


PROPOZYCJE PROJEKTÓW KULTURA I TURYSTYKA

1. Adaptacja byłego kina Ognisko na salę koncertową i utworzenie Legnickiej Orkiestry Symfonicznej


PROPOZYCJE PROJEKTÓW

3. Adaptacja Teatru Letniego na cele kulturalno –rekreacyjne.

Źródło zdjęcia Teatru: http://legnica.naszemiasto.pl/

KULTURA I TURYSTYKA

2. Utworzenie Muzeum Zimnej Wojny.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

• Priorytet inwestycyjny: 4.3 Dziedzictwo kulturowe

MOŻLIWOŚCI FINANSOWE

KULTURA

Przedsięwzięcia z zakresu ochrony, rozwoju, udostępniania i promocji zasobów dziedzictwa kulturowego, w tym przystosowanie obiektów zabytkowych do pełnienia przez nie nowych funkcji (w szczególności do prowadzenia działalności kulturalnej i turystycznej).


PROPOZYCJE PROJEKTÓW

Źródło zdjęć: 1 i 2 http://www.polskaniezwykla.pl/, 3: http://www.skyscrapercity.com, autor: filosss

KULTURA I TURYSTYKA

4. Program animacji dla ulicy Najświętszej Marii Panny i Rynku


PROPOZYCJE PROJEKTÓW KULTURA I TURYSTYKA

5. 1% z budżetu Miasta przeznaczony na finansowanie w drodze konkursów projektów organizowanych przez organizacje pozarządowe. 6. Rewitalizacja kamienicy przy ulicy Nowy Świat na centrum spotkań młodzieży z krajów związanych z historią Legnicy.


PROPOZYCJE PROJEKTÓW

turystycznej Miasta poprzez realizację projektu ścieżki historycznej poświęconej m.in. postaciom związanych z Zamkiem

Źródło zdjęć: http://www.skyscrapercity.com/ , autor: filosss

KULTURA I TURYSTYKA

7. Stworzenie z Zamku Piastowskiego atrakcji


Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

• Priorytet inwestycyjny: 4.3 Dziedzictwo kulturowe

MOŻLIWOŚCI FINANSOWE

KULTURA

Przedsięwzięcia z zakresu ochrony, rozwoju, udostępniania i promocji zasobów dziedzictwa kulturowego, w tym przystosowanie obiektów zabytkowych do pełnienia przez nie nowych funkcji (w szczególności do prowadzenia działalności kulturalnej i turystycznej).


PROPOZYCJE PROJEKTÓW

© 2001-2014 Massachusetts Institute of Technology

Cambridge.

2. Program edukacyjny „Tożsamość lokalna” – zajęcia wiedzy o regionie w szkołach.

EDUKACJA

1. Utworzenie we współpracy z lokalnym biznesem programu stypendialnego dla wybitnie uzdolnionych umożliwiającego m.in. finansowanie studiów zagranicznych Massachusetts Institute of Technology, Harvard,


PROPOZYCJE PROJEKTÓW EDUKACJA

Dziękuję za uwagę

Obywatelska strategia rozwoju Legnicy - Propozycje projektów i ich możliwości finansowania  
Obywatelska strategia rozwoju Legnicy - Propozycje projektów i ich możliwości finansowania  
Advertisement