Page 1


MAM MAMĘ! diagnoza i program aktywizujący podniesienie szans edukacyjnych dzieci z domów dla samotnych matek (Dolny Śląsk)

Projekt współfinansowany jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.


GŁÓWNE CELE PROJEKTU

Podniesienie szans edukacyjnych dzieci z domów samotnych matek w województwie dolnośląskim - poprzez zwiększenie świadomości społecznej matek i aktywizację społeczną w zakresie zmiany szans edukacyjnych ich dzieci.


ETAPY REALIZACJI PROJEKTU

1.Zebranie informacji na temat potrzeb edukacyjnych dzieci z Domów Samotnych Matek na Dolnym Śląsku (ankiety zbiorcze) 2.Indywidualne rozmowy z Mamami (przedstawicielkami poszczególnych ośrodków) na temat sukcesów i problemów szkolnych ich dzieci, barier związanych z edukacją oraz form oczekiwanej pomocy


ETAPY REALIZACJI PROJEKTU

3.Zebranie danych szacunkowych dotyczących ilości Mam i ich dzieci przebywających w dolnośląskich ośrodkach 4. Opracowanie raportu z projektu zawierającego zbiorczą diagnozę szans edukacyjnych dzieci


ETAPY REALIZACJI PROJEKTU

5. Spotkanie zamykające projekt – prezentacja uzyskanej wiedzy oraz drugi etap losowania nagród. 6. Kolportaż raportu z projektu instytucjom, przedsiębiorcom i osobom prywatnym zainteresowanym pomocą w zakresie zwiększania szans edukacyjnych dzieci.


PLANOWANE DZIAŁANIA

Działania promocyjno-informacyjne sprzyjające upowszechnieniu wiedzy dotyczącej nierówności w edukacji oraz stworzenie lokalnej „Sieci Pomocy Edukacyjnej”


PREZENTACJA DANYCH SOCJOLOGICZNYCH (1) dane ilościowe


Liczba miejsc w ośrodkach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży  614

600

400 303 213

 162 

94

Źródło: GUS, Podstaw ow e dane z zakresu ochrony zdrowia w 2006 roku (stan na dzień 31.XII.2006 roku)

Warmińsko-mazurskie

Świętokrzyskie

66

77

Zachodnio-pomorskie

 Śląsk ie

Opols kie

Mazowieckie

 34 Małopolskie

Łódzk ie

Lubuskie

 43 Lubelskie

Podkarpack ie

82

143 69

140

Kujawsko-pomorskie

100

 177

Pomorskie

 183

Podlaskie

153

200

Wielk opolskie

300

Dolnośląskie

Liczba miejsc

500


Liczba mieszkańców w ośrodkach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży  478

300 214 155

100 43

11

 31

 Opols kie

Mazowieckie

Małopolskie

Łódzk ie

Lubuskie

Lubelskie

Kujawsko-pomorskie

0

Podkarpack ie

40

57

104

 63

52

Źródło: GUS, Podstawowe dane z zakresu ochrony zdrow ia w 2006 roku (stan na dzień 31.XII.2006 roku)

Zachodnio-pomorskie

138

126

Wielk opolskie

Warmińsko-mazurskie

 145

Świętokrzyskie

114

Pomorskie

Śląsk ie

170

200

Podlaskie

Dolnośląskie

Liczba osób

400


Liczba ośrodków dla mate k z małole tnimi dzie ćmi i kobie t w ciąży w Polsce 

9

8

 

7 6

6 5

2

 3 

Podlaskie

Opolskie

Mazowieckie

Małopolskie

3 2

Źródło : GUS, Podstawow e dane z zakre su ochrony zd row ia w 2006 ro ku (stan na dzień 31.XII.200 6 roku)

Zachodnio-pomorskie

 

2

Łódzk ie

Lubelskie

Kujawsko-po morsk ie

2

Lubus kie

3

Podkarpackie

5

Wielkopolskie

3

Warmińsko-mazurskie

4

4

5

Świętokrzysk ie

Śląskie

5

Pomorskie

Dolnośląskie

Liczba ośrod ków

8


Liczba miejsc oraz ilość mieszkańców w Domach Samotnych Matek w Polsce oraz na Dolnym Śląsku Liczba miej sc

Liczba mieszkańców

11,87% 303

88,13% 2250

11,03% 214

88,97% 1727

Na Dolnym Śląsku W Polsce Źródło: GUS, Podstawowe dane z zakresu ochrony zdrowia w 2006 roku (stan na dzień 31.XII.2006 roku)


Dynamika liczby mieszkańców oraz miejsc w Domach Samotnych Matek na Dolnym Śląsku

106

2003 rok 168 196

2004 rok 222

170

2005 rok 259 214

2006 rok 303 0

100

200

300

Liczba miejsc Licza mieszkańców Źródło: Urząd Statystyczny we Wrocławniu: Rocznik satystyczny wojew ództw a dolnośląskiego 2006, Podstawowe dane z zakresu ochrony zdrowia i opieki społecznej w województwie dolnośląskim w latach 2003-2005.


Liczba osób związanych z Domami Samotnych Matek na Dolnym Śląsku

Wolontariusze

20

Pracownicy

45

73

Mamy

Dzieci

113

0

25

50

75

Liczba osób

100


Długość pobytu mam (i ich dzieci) w ośrodku

10,96% 23,29%

13,70% 17,81%

6,85%

27,40%

Poniżej 1 miesiąca Od 1 do 3 miesięcy Od 4 do 6 miesięcy Od 7 do 12 miesięcy Od 13 do 24 miesięcy Powyżej 24 miesięcy


Wiek samotnych matek 4,00%

9,33% 14,67%

36,00% 36,00%

PoniĹźej 18 lat Od 18 do 25 lat Od 26 do 30 lat Od 31 do 40 lat PowyĹźej 40 lat


Poziom wykształcenia samotnych matek

5,63% Ĺšrednie i pomaturalne Zasadnicze zawodowe Podstawowe i gimnazjalne 36,62% 57,75%


Płeć dzieci przebywających w ośrodkach

Chłopcy Dziewczynki 44,23% 55,77%


Wiek dzieci przebywających w ośrodkach 2,65%

8,85%

25,66%

29,20%

33,63%

Poniżej 3 lat Od 3 do 6 lat Od 7 do 12 lat Od 13 do 15 lat Od 16 do 18 lat


Liczba dzieci według etapów edukacji 0,88% 1,77% 4,42%

31,86% 32,74%

28,32%

Pod opieką mamy Przedszkole Szkoła podstawowa Gimnazjum Średnia szkoła zawodowa Liceum ogólnokształcące


Jakie są największe aktualne problemy ośrodków? Brak środków na wy posażenie przedszkola

14,3%

Brak komputera

14,3%

Brak sprzętu edukacy jnego

14,3%

Trudności z usamodzielnieniem się kobiet

14,3%

Brak mieszkań dla kobiet

14,3%

Brak środków transportu

14,3% 14,3%

Brak f unduszy na modernizację sprzętu Brak f unduszy na zatrudnianie psy chologów, terapeutów

28,6% 42,9%

Brak f unduszy na prace remontowe Brak środków f inansowy ch na bieżącą działalność

42,9% 10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

Procenty nie sumują się do 100, ponieważ respondent mógł wskazać więcej niż jedną odpowiedź.


Gdybyście Państwo otrzymali 5 000 zł na zaspokojenie potrzeb edukacyjnych dzi eci z Państwa instytucji, to na co przede wszystki m przeznaczylibyście te środki? N Sprzęt komputerowy Słowniki języ ków obcy ch Ency klopedia Oprogramowanie do komputera Drukarka Zabawki edukacy jne Oprogramowanie edukacy jne At las geograf iczny Dokończenie remontu Organizacja świetlicy Zakup telewizora Wy posażenie przedszkola Zatrudnienie terapeuty Materace gimnasty czne Sprzęt do t enisa stołowego Kurs nauki pły wania Relaks dla dzieci Ogółem

3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8

% 42,9% 42,9% 28,6% 14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 314,3%

Procenty nie sumują się do 100, ponieważ respondent mógł wskazać więcej niż jedną odpowiedź.


Główne przyczyny przebywania w ośrodku

Alkoholizm w rodzinie

Bardzo zła sytuacja ekonomiczna

12,5%

25,0%

Niezaradność społeczna

50,0%

87,5%

Przemoc w rodzinie

Utrata dachu nad głową 0,0%

87,5% 25,0%

50,0%

75,0%

Procenty nie sumują się do 100, ponieważ respondent mógł wskazać więcej niż jedną odpowiedź.


PREZENTACJA DANYCH SOCJOLOGICZNYCH (2) Indywidualne rozmowy z Mami


PRZYCZYNY PRZEBYWANIA W OŚRODKU Ja to już od kilku lat … Najpierw mieszkałam z ojcem mojej córki, wynajmowaliśmy mieszkanie, a że on później poszedł tam do kryminału. No i ja zostałam po prostu na lodzie i mnie wyrzucono z tego mieszkania.


PRZYCZYNY PRZEBYWANIA W OŚRODKU Byłam 2 lata w pogotowiu opiekuńczym, prawie 2 lata, przez to, że po prostu miałam problemy rodzinne – była nadużywana przemoc, nikt się mną nie interesował. Oddałam się sama do placówki, no a że zaszła taka sytuacja, że zaszłam w ciążę, to musiałam zmienić placówkę i ze skierowaniem sądu trafiłam tutaj.


PRZYCZYNY PRZEBYWANIA W OŚRODKU Mój mąż się znęcał nade mną i po prostu uciekłam…(…) Wcześniej mieszkałam u rodziców, no ale tam nie było życia, bo to było za blisko męża. Także dokuczał nam cały czas.


PRZYCZYNY PRZEBYWANIA W OŚRODKU Ja byłam w szpitalu. To była długa droga, bo do domu rodzice mnie nie chcieli wziąć. Właśnie nie chcieli wziąć opieki nad dzieckiem, a sama nie mogę. No i załatwiłam to … Po części mi pomogła Rzeczniczka Praw Pacjenta. Powiedziałem, że ja dziecka nie oddam do żadnego Domu Małego Dziecka, bo ja je urodziłam, ja je chcę wychować i ja kocham swoje dziecko. Prawda? I nie mogła się na to zgodzić w ogóle. I zaprotestowałam. I znalazło się dla mnie tutaj miejsce. Są takie dwa ośrodki w Polsce, gdzie nieletni też mogą być ze swoimi dziećmi i bardzo to szanuję, że tutaj jestem.


WYKSZTAŁCENIE DZIECI JAKO WARTOŚĆ Znaczy moim celem na dzisiejszy dzień. I … można powiedzieć, że ja chcę właśnie stworzyć dziecku rodzinę - dom rodzinny, ciepły… Czego ja nie miałam - to dam wszystko dziecku. Ja miałam biedę - moje dziecko jej mieć nie będzie. Ja niestety nie skończyłam szkoły, ale będę robić wszystko, żeby moje dziecko skończyło szkołę. Żeby dla niej było jak najlepiej. Żeby nigdy jej się krzywda nie stała przede wszystkim.


WYKSZTAŁCENIE DZIECI JAKO WARTOŚĆ Dlatego, że jak będą mieć lepsze wykształcenie, to może będą miały lepsze życie niż ja. Bo w życiu można mieć albo dobre pieniążki i dobrych rodziców, albo sobie na to zapracować. A co ja im dam? Innych podstaw niż to co w głowie, ja im nie dam, więc będą musiały sobie zapracować przez wykształcenie i przez jakieś zasady, które im wtłoczę.


DOTYCHCZASOWE FORMY POMOCY EDUKACYJNEJ – Tutaj w tym ośrodku może Pani liczyć na co? Pewnie jakieś książeczki? - Pewnie tak, nie wykluczam. Bo jest tutaj dużo takich rzeczy. Oczywiście używanych. I na pewno jak będę stąd wychodzić, to nie będę ich mogła ze sobą zabrać. Więc to bardziej pomoc taka doraźna. A potrzeba takiej na dłuższy czas.


DOTYCHCZASOWE FORMY POMOCY EDUKACYJNEJ - A kościół na przykład, pomaga? - Ksiądz jak przyjdzie, a przyjdzie jutro, to nie usiądzie nawet. On nas traktuje jak trędowatych. Tak jak ostatnio wszedł, powiedział swoje „ble ble”: „Jak długo tu mieszkacie, ile będziecie jeszcze”. I poszedł w długą. Nie interesuje go nikt. - A szkoła? - Szkoła, nie powiem, rozmawiam z tą panią pedagog i panią wicedyrektor. I nawet same kazały mi napisać o ten strój, o tę kamizelkę, i oddali mi za to pieniądze. I jak był Mikołaj to wpisali go na paczkę na Mikołaja. Szkoła pomaga jak może. Nawet pani pedagog mówiła, że jakbym nie dostała obiadów, to syn dostanie z tej puli Unii Europejskiej.


DOTYCHCZASOWE FORMY POMOCY EDUKACYJNEJ - Nie wiem, podstawowe rzeczy: mi np. byłoby wygodnie uczyć dziecko literek mając jakąś tablicę, zwykłą tablicę, albo literki na magnesy. I w ogóle coś takiego, jakieś podręczniki początkowe dla dziecka, które zaczyna poznawać litery. - Czyli tego tutaj nie ma? Są bardziej zabawki? - Tak, no zabawki po prostu. Przywożą zabawki, miśki, lalki, samochody. A tu są mi potrzebne na początek literki, cyferki, tego typu rzeczy.


OCZEKIWANE FORMY POMOCY EDUKACYJNEJ Pieniążki są potrzebne. To już widzę już teraz w przedszkolu, że są zajęcia z języka, z tenisa itd., ale moja córka nie bierze w tym udziału - nie stać mnie na to. Już w tej chwili mnie nie stać, więc jakiś dystans będzie. Na początku jestem w stanie ją języka jakiegoś nauczyć w domu. Później będzie coraz gorzej.


OCZEKIWANE FORMY POMOCY EDUKACYJNEJ – A gdyby Pani miała tysiąc złotych [na rzeczy szkolne dla dziecka]? - Oj Jezu! To znaczy tak: zeszyty bym jej kupiła, książki, wszystkie flamastry, bloki, plecak elegancki, żeby inne dzieci się nie śmiały z niej.


OCZEKIWANE FORMY POMOCY EDUKACYJNEJ (…) Tam w szkole to uczyły się niemieckiego, tutaj w szkole jest angielski, to jest ciężko. Nie mam żadnych słowników… Ja to w ogóle się uczyłam rosyjskiego, także czarna magia… Nie mam nic - ani słowników, ani encyklopedii, żadnych takich pomocy i jest nam ciężko się tutaj angielskiego uczyć.


OCZEKIWANE FORMY POMOCY EDUKACYJNEJ W tej chwili to co kupiłam ostatnio, to mogliby mi sami kupić [w przedszkolu], czyli podstawowe kolorowanki z naklejkami. Są takie specjalne książeczki edukacyjne dla dzieci i dzieci to lubią, i świetnie się rozwijają przy tym. Także tego typu rzeczy. Nie same kolorowanki: biała kartka i ołówek, tylko takie jakie mają inne dzieci właśnie. Ja nie wiem czy pani widziała takie książeczki, że oprócz tego, że się koloruje, to się nakleja, poznaje się zawody, czynności. To jest bardzo fajna rzecz. To jest grube, dziecko potrafi pół dnia przy tym siedzieć. I tego typu rzeczy są bardzo fajne, ale są niestety drogie. Taka jedna rzecz to kosztuje 7 zł.


OCZEKIWANE FORMY POMOCY EDUKACYJNEJ Jeżeli dziecko jest w ośrodku i idzie do szkoły to jakoś to się roznosi. Sama tego doświadczyłam. Byłam w domu dziecka w Szklarskiej Porębie i miałam gorzej. Nie mogłam nawiązać kontaktu z dziećmi, bo … to była szkoła podstawowa. Nie lubiłam chodzić do szkoły, bo dzieci nie rozmawiały ze mną. Nie miałam koleżanek. Wszyscy mieli, a ja nie, bo byłam z domu dziecka.


DZIĘKUJEMY PAŃSTWU ZA UDZIAŁ W SPOTKANIU!

INSTYTUT RZEŹBY SPOŁECZNEJ

Prezentacja multimedialna, "MAM MAMĘ!", 2007 r.  
Prezentacja multimedialna, "MAM MAMĘ!", 2007 r.  

Prezentacja multimedialna wyników badań socjologicznych, projekt "MAM MAMĘ! – diagnoza i program aktywizujjący podniesienie szans edukacyjjn...

Advertisement