Przewodnik uczestnika i uczestniczki XXI Sejmu Dzieci i Młodzieży

Page 1


http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/4


5


http://orka.sejm.gov.pl/media.nsf/files/EPIA-9KNG3S/%24File/Uchwa%C5%82a%20XX%20 sesji%20SDiM.pdf http://edukacja.sejm.gov.pl/sejm-dzieci-i-mlodziezy/archiwum/xix-sesja-sejmu-dzieci-i-mlodziezy-2013-r/uchwala-i-stenogram-z-xix-posiedzenia-sdim.html http://www.ceo.org.pl/pl/samorzad/news/ sdim-przyjal-uchwale www.ceo.org.pl/pl/sejmmlodziezy

http://www.ceo.org.pl/pl/sejmmlodziezy/news/regulamin-rekrutacji-i-udzialu-w-xxi-sesji-sdim

6


7


sdim.ceo.org.pl

8


9


10


11


12


13


14


ht tp://w w w.ceo.org.pl/pl/ mlodyobywatel/news/publikacja-na-szlaku-wspolpracyuc zniowsk ie - dzialania -wspolecznosciach-lokalny-0

15


16


17


http://www.ceo.org.pl/pl/ mlodyobywatel/materialy/pakiet-edukacyjny http://pomysly.e.org.pl/spacer-badawczy/

18


h t t p : // w w w . c e o . o r g . p l / p l / m l o d yo by w a te l /n e w s /p u b l i k a cja - na - s z lak u - wsp o lp r a c y uczniowskie-dzialania-wspolecznosciach-lokalny-0

19


20


http://pomysly.e.org.pl/telewizja-przyjechala/

21


http://www.ceo.org.pl/pl/mlodyobyw a t e l /n e w s /p u b l i k a c j a - n a - s z l a k u wspolpracy-uczniowskie-dzialania-wspolecznosciach-lokalny-0

22


23


http://www.ceo.org.pl/pl/mlodyobywatel/materialy/pakiet-edukacyjny

24


http://www.ceo.org.pl/pl/mlodyobyw ate l /n ew s /p u b lik a cj a - n a - s z l a k u wspolpracy-uczniowskie-dzialania-wspolecznosciach-lokalny-0

25


26


27


28


29


30


http://www.ceo.org.pl/pl/sejmmlodziezy/news/kryteria-oceny-zadania-rekrutacyjnego

31


32

e ta p

t rz e c i

: d z i a Ĺ‚ a my

i

na p r aw i a my

!


w w w.ceo.org.pl