Page 1

Viladecans Important People

Any 01 NĂşmero 02 Novembre 2011 www.viladecans.cat/vip

ENTREVISTA Ernesto y Mario, los primeros AWI.NET de Montserratina Oportunitats laborals amb el Pla de Millora Integral Conocemos a Anselmo SĂĄnchez, el nuevo concejal de distrito

Montserratina


2

VipS

Viladecans important people

Safareig

Viladecans important people

mOntSerrAtinA VIPS és la revista del Pla de Millora Integral de la Montserratina, impulsada per la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament. VIPS de Montserratina són els ciutadans que viuen en aquests barris de la ciutat i que, amb el projecte de millora integral, veuen com augmenta la qualitat de vida en aquests espais. Un pla que atén les necessitats de la ciutadania i li fa sentir més important, tot un Viladecans Important People, un VIP. VIPS Montserratina Edita: Viladecans Renovació Urbana (Viurbana, SL) Tirada: 4.500 exemplars Fotografia: Arxiu Municipal, Departament de Premsa de l’Ajuntament, Cristina Diestro, Pepa Álvarez. Redacció: Elisabeth Pavón, Óscar Torrico Contacte: 93 637 95 03 Fotomecànica i impressió: Rotocayfo Dipòsit legal: B-37753-2011

el xAt de l’AlcAlde Cada primer lunes de mes, el alcalde Carles Ruiz reponde a las preguntas que los ciudadanos y ciudadanas de Viladecans le formulan a través del chat que se habilita en la web www.wiladecans.cat Las sesiones de chat tienen una duración aproximada de una hora, y para participar sólo es necesario seguir las instrucciones que se facilitan en la web, sin necesidad de registrarse previamente.

nOuS VipS Un cop al mes, l’alcalde Carles Ruiz rep a les persones que acaben d’arribar a Viladecans, amb l’objectiu de donar-los la benvinguda a la ciutat, i informar-los de tots els serveis i equipaments que tenen a la seva disposició. La trobada serveix també perquè les persones nouvingudes coneguin l’Ajuntament i es familiaritzin amb la ciutat.

g

abriela Serrano tiene 23 años. Hace sólo unos meses que llegó a Viladecans desde L’Hospitalet. Vive en Salvador Baroné. “Estoy sorprendida; no creía que hubiera tantas cosas. Viladecans ofrece todo lo que necesito: una gran biblioteca, gimnasio, tiendas, parques...” Gabriela valora también la dimensión de la ciudad: “Todos los servicios están cerca y se puede ir andando a todas partes. El autobús me lleva a la estación y el tren me acerca en un momento a Barcelona. Estoy encantada”. Una de las cosas que más le gusta es el hecho de que Viladecans tenga playa.

Carles Ruiz, Alcalde

Seguir un exemple d’èxit La Montserratina té l’exemple dels barris de Ponent per tirar endavant el pla de millora integral del barri. Allà es va posar en funcionament tres anys abans i ja s’estan veient els resultats. Amb la transformació de carrers, amb la millora d’habitatges, amb l’increment de la cohesió social o amb la millora dels equipaments, amb la construcció d’una nova escola pública com a exemples. I això en una època en la qual la inversió pública no està gaire estesa.

Gabriela

m

iguel Pascual y Laura Bernases forman una joven pareja que llegaron al barrio en septiembre. Venían de La Llagosta, donde vivieron un año, después de haber probado en otras ciudades. Finalmente han recalado en Montserratina, donde han alquilado un piso, al pie de la propia plaza de la Constitució. Esperan que sea su destino definitivo y todo pinta bien, ya que están cerca de los trabajos y la ciudad les satisface. “Vivimos en plena zona comercial y de servicios; es una gozada”, afirman. Se declaran grandes Miguel y Laura amantes de los perros, al punto que lo que más les gusta de Viladecans es la zona de recreo para estas mascotas que hay en el parque de la Marina, donde pueden ir sueltas. “Bajar hasta allí es un paseo muy agradable, que hacemos diariamente”. ¿Lo que menos les agrada? No poder llevar suelto a su perro en el parque de la Torre-roja o en Can Ginestar, que quedan más cerca de su casa. Pero esos son los inconvenientes de vivir en una ciudad.

Extracto de las preguntas correspondientes a los chats de junio, septiembre y octubre.

temps, confio que sigui operatiu, ja que estem instal·lant el cable que permetrà la connexió. Gràcies.

Bona tarda. A l’avinguda del Molí, que és semipeatonal, passen tots els cotxes per no donar la volta pel carrer del Pi. Hem d’esperar que passi una desgràcia per poder solucionar el problema? FERnando GaLán.

¿Existen algunas medidas concretas para atraer más empresas al Viladecans Business Park que tengan previsto aplicar en los próximos meses? Gracias. PaBLo JEREz.

Bona tarda, Fernando, hem instal·lat un nou sistema tecnològic que faciliti la gestió de la mobilitat en aquesta zona. Estem fent la prova pilot precisament en aquest carrer perquè hem vist que és el que més preocupa als veïns. El sistema funcionarà mitjançant connexió a Internet i en poc

Hola, Pablo. Llevamos tiempo trabajando en un plan de implantación de empresas que está empezando a dar sus frutos. afortunadamente, Viladecans realizó un importante esfuerzo inversor con anterioridad a la crisis que ahora nos permite ser una de las pocas ciudades que dispone de suelo

Ponent és el mirall per a la Montserratina en la millora integral del barri

preparado para actividades económicas. Espero, en las próximas semanas, tener buenas noticias sobre este tema. Por cierto, te agradezco también la labor que haces de dinamización y promoción de la ciudad en las redes sociales, porque es un elemento de apoyo a la labor que hacemos. Gracias. Buenas tardes, Sr. Carles. Volvemos a tener el mismo problema, como cada año: en Avenida Roureda (sector Montserratina) los árboles nos llenan las aceras de una resina y tendrían que estar ya sulfatados. Puede ser posible que pasen ya sulfatando igual que pasan regando a las 12 de la noche... Un saludo: auRoRa MaMPEL.

Totes aquestes actuacions tenen un objectiu comú: millorar la qualitat de vida de la ciutadania. Les accions es pensen per vosaltres i per a vosaltres. I, fins i tot, moltes s’executen per part dels propis veïns i veïnes. Més de mig centenar de persones en situació d’atur han estat protagonistes dels canvis als barris de Ponent perquè se’ls ha contractat durant uns mesos per fer diferents tasques. Hi han col·laborat, per posar només uns pocs exemples, en la reforma de l’Ateneu de Cultura Popular Can Batllori, en millores a la via pública, en tasques d’assistència domiciliària a persones en situació de dependència o en promoure activitats de carrer per dinamitzar el jovent i apropar-lo a un lleure respectuós i saludable. I, a la Montserratina, apostem per seguir per aquest camí. Primer, perquè suposa oferir oportunitats a les persones que ho necessiten. I, segon, perquè és un plus per al barri que aquella gent que més el coneix, el propi veïnat, participi activament en la seva millora. Així, aprofitem el capital humà per fer més barri, i el barri per oferir més qualitat de vida a persones que necessiten una empenta laboral. Un motiu d’orgull mutu.

apreciada aurora, el problema viene de un insecto que invadió los árboles de esta avenida y que produce esa especie de cera blanca. Los servicios municipales conocen el problema y me consta que ya lo han tratado. Gracias.

Participa en el próximo chat

12/12 a las 19 h.

Fes en directe les teves consultes a l’alcalde a www.wiladecans.cat

3


4

VipS

Viladecans important people

Comunitat

300 ediFiciOS Se SOmeten A eStudiO pArA VAlOrAr SuS neceSidAdeS de reHABilitAciÓn

mÉS BArri, mÉS treBAll L’AjuNtAmeNt coNtrActArà durANt SIS meSoS A 40 veïNS I veïNeS eN Atur per dur A terme ActuAcIoNS deL pLA de mILLorA INtegrAL de LA moNtSerrAtINA

eL pLAN de mejorA INtegrAL de moNtSerrAtINA ANALIzA LoS bLoqueS de vIvIeNdAS ANterIoreS A 1976 pArA coNocer cómo mejorAr Su AcceSIbILIdAd y efIcIeNcIA eNergétIcA

e

l Pla de Millora Integral de la Montserratina té l’objectiu que la ciutadania sigui la màxima protagonista dels canvis al barri. Això també inclou que les persones en situació d’atur tinguin l’oportunitat de treballar en millorar el seu propi barri a través d’un contracte temporal d’ocupació.

u

no de los ámbitos en los que se trabaja desde el Plan de Mejora Integral de Montserratina es la rehabilitación de los edificios de mayor antigüedad del barrio, con el objetivo de hacerlos más accesibles y cómodos para los vecinos y vecinas, y al mismo tiempo posibilitar el ahorro de energía en los hogares.

La iniciativa es fa a través del programa ‘Treball als Barris’, del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), que ofereix aquesta oportunitat a persones que viuen en barris on s’han aprovat plans d’intervenció integral acollits a la Llei de Barris, com és el cas de la Montserratina, per millorar les seves condicions de vida i garantir la cohesió social del territori.

LeS perSoNeS eN SItuAcIó d’Atur teNeN, AL propI bArrI, uNA oportuNItAt LAborAL eN dIfereNtS perfILS profeSSIoNALS dona fent treballs de manteniment de jardins

L’Ajuntament ha demanat al SOC que es puguin contractar 40 llocs de treball amb diferents perfils: peons forestals i de neteja i manteniment de mobiliari urbà, oficials de fontaneria i electricitat, auxiliars administratius o tècnics de medi ambient, entre d’altres.

El mes de desembre començarà el procés de selecció, una vegada que el SOC accepti la petició de places de l’Ajuntament. Es farà a través del Centre de Promoció Econòmica i Serveis a les Empreses Can Calderon. Per poder optar a qualsevol dels llocs de treball que s’hi ofereixen caldrà acreditar que s’està a l’atur i les titulacions o l’experiència que cada lloc requereixi.

LeS SoL.LIcItudS eS podrAN curSAr A cAN cALderoN AL meS de deSembre

Home fent treballs de neteja del mobiliari urbà

Per a més informació sobre els tràmits necessaris per optar a qualsevol dels llocs que s’ofereixen, cal dirigir-se a l’oficina de Viurbana (carrer de Santiago Rusiñol, 8; telèfon 93 659 41 56). L’horari d’atenció és de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores, i, a més, els dimarts i dijous, de 16 a 18 hores.

A partir del Plan de Mejora Integral de Montserratina, se está llevando a cabo una inspección de las condiciones en las que se encuentran estos edificios, con el objetivo de ver qué aspectos habrá que tener en cuenta a la hora de plantear un proyecto de remodelación y mejora. Se están estudiando cuestiones como el estado de las fachadas y las cubiertas, así como las redes de servicios y la existencia o no de ascensores. Toda esta información servirá para elaborar un plan de ayudas para la mejora de los edificios anteriores a 1976, unos trescientos en todo el barrio.

LA INStALAcIóN de ASceNSoreS y LoS SIStemAS de Ahorro eNergétIco SeráN LAS mejorAS prINcIpALeS eN LoS bLoqueS de vIvIeNdAS Otro de los aspectos que se están valorando es el nivel de eficiencia energética de los edificios, de modo que se aprovechará para que los edificios de Montserratina sean pioneros en la aplicación del Plan Local de Vivienda de Viladecans, que da especial importancia a la necesidad de que los edificios de viviendas cuenten con sistemas de ahorro energético. El proyecto cuenta con un presupuesto de 600.000 euros para la instalación de ascensores y la rehabilitación de edificios, y de 295.000 para la instalación de sistemas de eficiencia energética.

En estos momentos se están evaluando las posibles intervenciones, dando especial importancia a la instalación de ascensores, ya que son muchos los edificios que no disponen de uno, y la avanzada edad de muchas de las personas que viven en ellos los hacen muy necesarios para la mejora de su calidad de vida. Se trata de una intervención importante y es por ello que se está trabajando intensamente en la propuesta que se presentará a finales del próximo año.

Se eStá LLevANdo A cAbo uN eStudIo pArA evALuAr eL eStAdo de LoS edIfIcIoS

ascensor instalado en un edificio de Viladecans

5


6

VipS

Viladecans important people

Ciutadania

nOtÍcieS

la cara més solidària del barri de la montserratina Nombrosos veïns i veïnes comparteixen una paella a benefici dels nens i nenes sahrauís

Vint anys treballant per a la integració de les persones amb discapacitat

m

ASDIVI celebra el seu aniversari

u

na gran festa al parc de la Marina va servir, el 22 d’octubre, per celebrar l’aniversari d’aSdIVI, l’associació per a la integració de persones amb discapacitat de Viladecans, que ha complit ja vint anys desenvolupant la seva tasca solidària. Tallers, espectacles, música, xocolata... no va faltar de res a la festa, que es va allargar fins a la tarda i que va servir per donar a conèixer de primera mà les activitats d’aquesta entitat, fundada l’any 1991 per iniciativa d’un grup de pares i mares que lluitaven per donar una millor qualitat de vida als seus fills i filles. “nosaltres ens sentim orgullosos de la feina feta en aquestes dues dècades d’història i volíem compartir-ho amb la resta de la ciutadania”, ens comenta Mercè Ginés, presidenta d’aSdIVI.

Més de 300 persones van gaudir de la paella a la Plaça de la Constitució

és de tres-centes persones van voler compartir la paella que l’entitat Viladecans Solidària va preparar al setembre a la plaça de la Constitució. La pluja no va impedir que l’acte fos tot un èxit, ja que, a més de gaudir d’una jornada lúdica, es contribuïa a una bona causa. És per això que s’hi van sumar més de vint entitats i associacions de Viladecans, a més de nombrosos veïns i veïnes que, a títol individual, no es van voler perdre aquesta cita solidària, en què no van faltar la música, el ball i el bon humor. a més, en el transcurs de l’acte es va fer el sorteig d’un cap de setmana per a dues persones, gentilesa de Viajes Iberia. Els beneficis d’aquesta activitat es destinaran al projecte ‘Nens a la Sorra’, impulsat per Viladecans Solidària i Viladecans pel Sàhara, a través del qual es construirà un hospital per a nens i nenes amb discapacitat a la localitat de Rabuni, a argèlia.

Vacances inolvidables per a la gent gran del barri El grup Montserrat també va ballar a la festa.

Els nens van pintar un munt de dibuixos divertits.

teStimOniS dale, ciclista

dale paseando en bici por el barrio.

un barrio más respetuoso con los peatones y con el medio ambiente Buena acogida de las Zonas 30, estrenadas en el mes de julio

d

esde el pasado mes de julio, Montserratina se ha convertido en el primer barrio de Viladecans que cuenta con las llamadas zonas 30, es decir, espacios donde los vehículos circulan a una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora. El objetivo –favorecer una movilidad más segura y sostenible, y conseguir, a la vez, una mejor convivencia entre vehículos, peatones y ciclistas– es ya una realidad. La zona 30 tiene una superficie de unos 6 kilómetros, y está delimitada al sur por la avenida Ballester, al oeste por la avenida Roureda, al norte por las calles Salze y Sant Marià, y al este por la calle Salvador Baroné. Los accesos y las salidas de la Zona 30 están indicados tanto con señales horizontales como con señales pintadas en la calzada, y en algunos casos se acompañan de bandas rugosas para disminuir la velocidad de los vehículos, especialmente en las entradas a la zona 30.

L’Associació de Jubilats i Pensionistes Montserratina ha viatjat per Espanya aquest estiu

l

’estiu queda ja força lluny, però 54 dels membres de l’associació de Jubilats i Pensionistes de la Montserratina el recorden, de ben segur, d’una manera molt especial. I és que han passat uns dies viatjant per Espanya, tot visitant ciutats com Segòvia, Valladolid, Palència, Salamanca, Lleó, Àvila o Burgos.Ens explica el tresorer, Ernesto Rivilla, que ha estat un viatge llarg i molt cansat, però tothom coincideix en que l’experiència ha valgut la pena i, de fet, ja pensen en repetir-la. La propera sortida els portarà fins a la Manxa, i també estan preparant una sortida per Catalunya.

Me gusta que se piense en las bicicletas y en los peatones a la hora de planificar las calles. La verdad es que, desde que hay zonas 30, se nota la diferencia, especialmente en las zonas de prioridad invertida, donde las bicis y los peatones podemos movernos con más comodidad.

alguns dels membres de l’associació passejant per Àvila. Foto cedida per l’Ernesto Rivilla

¿cÓmO prepArAS lAS cAStAÑAS? Llegó la Castañada, y hemos pedido a algunos vecinos y vecinas que nos cuenten cuál es su truco para preparar este fruto tan típico del otoño.

manuel, vecino Estamos contentos de que hayan reducido la velocidad en las calles, aunque, a veces, hay coches que no respetan los límites. Espero que, poco a poco, la gente se adapte y haga más caso a las señales.

Feliciana

Ángel

Francisco

Juan

antes de asar las castañas les quito la parte de arriba, para evitar que exploten en el horno. Los boniatos suelo asarlos en el microondas, quedan muy bien, y se hacen rápido. Lo mejor para acompañar castañas y boniatos son, sin duda, los ‘panellets’.

Si no queremos que se quemen, las castañas se pueden mojar un poco antes de ponerlas en el horno.

Para evitar que las castañas nos exploten en el horno hay que hacerles un corte pequeño en la parte central.

una forma diferente y muy rica de preparar las castañas es asarlas con canela y azúcar. El dulce combina muy bien con el sabor de la castaña.

7


8

VipS

Viladecans important people

Ciutadania

HOrAriS delS pAtiS MONTSERRATINA (C/ CIRCUMVAL·LACIÓ, 118 ) Dissabtes i diumenges, de 17 a 20 hores MONTSERRATINA (pATI INfANTIL ) (ACCéS pEL C/ JOSEp LLUíS SERT ) De dilluns a divendres, de 16.30 a 18 hores

el pati de l’escola montserratina obre després de classe per als infants de fins a 7 anys

EL PROGRAMA AWI.NET PROMUEVE EL APRENDIZAJE DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS FOMENTANDO, AL MISMO TIEMPO, LAS RELACIONES ENTRE MAYORES Y JÓVENES

És la principal novetat del programa ‘Patis Oberts’, que es torna a posar en marxa aquest curs:

“nietos, vuestros abuelos os necesitan”. Con este llamamiento se pone en marcha un nuevo proyecto para fomentar el aprendizaje de las nuevas tecnologías entre las personas mayores y, de paso, proporcionar un espacio de encuentro entre distintas generaciones en el que se compartan conocimientos y experiencias de unos y otros.

d

es del dia 1 d’octubre els nens i nenes poden gaudir dels patis de les escoles El Garrofer i Montserratina com a espais de jocs i lleure els caps de setmana, i ara també de dilluns a divendres, un cop finalitzada la jornada lectiva. Es tracta de la iniciativa ‘Patis Oberts’, que es va posar en marxa el més de juny i que, degut a la bona acceptació, es recupera durant aquest curs, tot donant resposta a la necessitat expressada per la ciutadania de disposar d’espais de joc i trobada per als infants i joves del barri.

EL GARROfER (AV. JOSEp TARRAdELLAS, 34-36) Dissabtes, de 17 a 20 hores, i diumenges, d’11 a 14 hores

Marta Mearin, creadora del rap, en los estudios de grabación Recycle Studios.

Para animar a jóvenes y mayores, Marta Mearin, una joven estudiante de segundo de bachillerato, ha compuesto un rap pensando en cada uno de ellos.

WILADECANS PRESENTA AWI.NET nens jugant a l’escola El Garrofer

curSoS de INformátIcA

Para miembros de las entidades de Montserratina

Curso: Editor de textos + Internet 1 nivel: iniciación Horarios: martes de 9 a 11 h o jueves de 16 a 18 h

INSC

RIPC

IONE

de de n l 28 o vie m al 16 bre de d iciem bre

S

Curso: Internet 2 nivel: mejora y perfeccionamiento Horarios: martes de 11 a 13 h o jueves de 18 a 20 h.

Inscripciones del 28 de noviembre al 16 de diciembre Lugar: oficina del distrito II, plaza Constitució, 3, o en la entidad de Montserratina a la que pertenezca el socio/a. de lunes a viernes, de 9 a 14 h, y de lunes a jueves, de 16 a 18 h.

Inicio de los cursos el 12 de enero. Colaboran: a.V. Montserratina, a.V. La unión, a.V. La Riera, aMPa Escola Montserratina, aMPa Escola El Garrofer, aMPa Institut Miramar, aMPa Escola Germans amat i Targa, Creu Roja, aSdIVI, Càrites interparroquial, asocación de Jubilados y Pensionistas Montserratina, Xarxa de comerciants y comerciantes del Mercado Rour eda.

“Me encantó la idea de hacer un rap para la campaña, me dieron una serie de elementos que tenían que aparecer en la canción y, a partir de ahí, me puse a escribir”, nos cuenta.

LOS ABUELOS Y ABUELAS DE VILADECANS TENDRÁN LOS MEJORES PROFESORES DE INFÓRMÁTICA

La autora del rap también nos explica que una de sus fuentes de inspiración fue pensar en cómo se sentirán las personas que participen. “Sólo tuve que intentar ponerme en el lugar de la gente mayor, de lo que deben pensar cuando ven a sus nietos todo el día en Internet y frente al ordenador”.

LAS PAREjAS DIGITALES TIENEN UN DOBLE OBjETIVO: ACERCAR LAS NUEVAS TECNOLOGíAS y PROPICIAR qUE jÓVENES y MAyORES COMPARTAN UN TIEMPO

Para más información se puede contactar con info@wiladecans.cat o llamar al teléfono 93 647 00 55 de lunes a viernes, de 9 a 14 y de 16 a 19 horas.

El programa AWI.NET convierte a los nietos y nietas en profesores de informática de sus abuelos y abuelas, a través de un temario sencillo y adaptable a cada caso, que podrá consultarse en www.wiladecans.cat.

Si quieres ver el vídeo del rap entra en:

www.wiladecans.cat

o en nuestro facebook: Ajuntament de Viladecans

Para poder participar en el programa aWI.nET no es imprescindible que las parejas tengan ningún tipo de parentesco, sólo que estén formadas de una persona joven y una mayor. El requisito indispensable es tener ganas de enseñar y de aprender y, sobre todo, de pasarlo bien y compartir un tiempo juntos. Tampoco es necesario tener pareja. Las personas interesadas pueden apuntarse libremente y se buscará su ‘aWI’ o su ‘.nET’. ¡APÚNTATE Y PODRÁS CONSEGUIR UNA CAMISETA EXCLUSIVA Y ALGUNA SORPRESA MÁS!

9


10 VipS

Viladecans important people

La Mirada a la Montserratina

` riA el reBOSt de lA memO

la inauguració de la parròquia de la mare de déu de montserrat Actualment la ciutat de Viladecans té quatre parròquies: la de Sant joan Baptista –al Barri Antic–, la de Santa Maria de Sales –al Barri de Ponent–, la de Maria Magdalena –al Grup Sant jordi– i la de la Mare de Déu de Montserrat, al barri de la Montserratina. Aquesta darrera va ser inaugurada i beneïda el 7 de març del 1993. Aquest últim fet és el que es pot il·lustrar amb la fotografia que presentem, concretament en el moment en què es va conduir la imatge religiosa fins al lloc proper a l’Altar Major del temple, amb assistència dels representants municipals, autoritats religioses i bona part dels veïns del barri.

unA tArde de pASeO cOn el cOnceJAl del BArriO ANSeLmo SáNchez eS eL Nuevo coNcejAL deL dIStrIto II

A

nselmo Sánchez es el concejal de Distrito II, al que pertenece Montserratina, desde que comenzó el nuevo mandato municipal, en junio. Tiene 42 años y llegó a Viladecans hace ya 18. “Un día una amiga nos invitó a tomar café y, al cabo de cuatro meses, me mudé aquí con mi mujer. Nos encantó la esencia de pueblo que aún hoy, a pesar de haber crecido, conserva”, recuerda.

L’església, de construcció sòbria i funcional, a partir d’aleshores va atorgar significació catòlica al nom del barri que es va popularitzar en la zona a partir de mitjan dels anys seixanta, tot substituint al denominador de ‘Ponderosa’, molt comú fins a aquells temps. No fa gaires anys, l’església de la Montserratina va culminar el seu procés de construcció amb l’erecció d’un original campanar, atorgant al temple un element prou singular i destacable. ARXIU MUNICIPAL

Su implicación activa en la vida asociativa de la ciudad llegó por otra casualidad. A su hija le gustaba el flamenco, “como a su padre”, y empezó a bailar sevillanas en la asociación Raíces de Andalucía. “yo me involucré en la junta, y ahí empezó todo”, explica. Entronització de la imatge de la Mare de Déu de Montsorrat, durant els actes d’inauguració de l’església del mateix nom, al barri de la Montserratina, el diumenge 7 de març del 1993. Fotografia d’Antoni Pastor Pérez AMVA, Fons Ajuntament de Viladecans.

Aunque hace pocos meses que se ha estrenado como concejal del barrio, muchos vecinos y vecinas ya le conocen, y aprovechan la ocasión para comentarle sus inquietudes y opiniones sobre el día a día de Montserratina. Nos acercamos con él hasta la pista de petanca de la plaza de la Constitució, donde comprobamos que las personas mayores son especialmente reivindicativas. Anselmo les escucha con atención, aunque “ahora tardo una hora en ir a comprar una barra de pan”, nos explica divertido.

SABieS que... El 12 d’octubre es va fer la presentació oficial dels equips de la UD Montserratina per a la temporada 2011-2012.

*Foto cedida per la UD Montserratina.

anselmo en el Casal de la Plaza Constitució

L’acte va tenir lloc al camp municipal de la Torre-roja, i va comptar amb la presència dels jugadors i entrenadors de totes les categories. Especialment emotiva va ser la sortida al camp dels jugadors més petits. Qui sap si entre ells no hi ha el successor de Messi o de Cristiano Ronaldo?

Els nous cursos d’alfabetització digital comencen al gener. Es tracta de cursos de deu hores de durada que s’imparteixen en cinc sessions de dues hores. Les classes estan formades per grups reduïts, de manera que l’alumnat compta, en tot moment, amb l’atenció personalitzada del monitor o monitora. L’objectiu d’aquestes classes és facilitar la inclusió digital de les persones que, fins ara, no havien tingut accés a les noves tecnologies de la informació.

“quIero que LA geNte ApreNdA A reSpetAr y A cuIdAr LA cIudAd”

Mientras subimos las escaleras de la plaza de la Constitució, de camino al casal de personas mayores, Anselmo confiesa que siempreha sido muy observador, y que quizá por eso tiene muy claras cuáles van a ser las prioridades para el barrio en los próximos años: “quiero que la gente aprenda a querer y a respetar la ciudad. Me enfado mucho con los comportamientos incívicos”. Aficionado a la bicicleta de montaña, Anselmo está encantado de que el barrio sea ahora más amable con las bicicletas y los peatones.

El nuevo concejal escucha atentamente las opiniones de los vecinos

“LA cLAve deL cAmbIo eN eL bArrIo eS LA opINIóN de todoS LoS vecINoS y vecINAS”

El concejal también tiene claro que la Montserratina tiene por delante el reto de la transformación, que vendrá de la mano del Plan de Mejora Integral. Desde la parte de arriba de la plaza Constitució, mirando a su alrededor comenta que “tal y como está ahora, ésta no responde a las necesidades de la ciudadanía”. “La remodelación la convertirá en un espacio diáfano, donde la gente podrá pasear y donde los niños y niñas del barrio tendrán un espacio para jugar”, apunta. Una reforma que asegura que se hará “contando con la opinión y con las aportaciones de todo el mundo, comerciantes, entidades y ciudadanía en general, que podrán aportar sus sugerencias a través de los distintos órganos de participación, como la comisión de seguimiento”. Además de ser el concejal del Distrito II, Anselmo Sánchez es también el responsable de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento. De ahí que, durante la entrevista, quiera también destacar la labor de los voluntarios y voluntarias de Protección Civil de la ciudad “por su inestimable ayuda en los actos en los que colaboran” y el buen funcionamiento de las patrullas conjuntas entre Mossos d’Esquadra y Policía Local.

11


12 VipS

Viladecans important people

L’Entrevista

“SegurO que el intercAmBiO de experienciAS VA A Ser mutuO”

entreViStA A erneStO Y mAriO

ERNESTO Y MARIO SON LA PRIMERA PAREJA AWI.NET QUE NACE EN MONTSERRATINA. PARTICIPARÁN JUNTOS EN LOS CURSOS DE INTRODUCCIÓN A INTERNET DONDE LA JUVENTUD ENSEÑA A LOS MAYORES

Mario quiere que Ernesto aprenda de él algo más que el uso de Internet. “Me gusta demostrar a las personas mayores que la imagen que, a veces, se da de los adolescentes no es cier ta, porque muchos estamos dispuestos a ayudar y a hacer cosas”. A Ernesto le encanta la afición de Mario por la danza, y corrobora sus palabras, “me consta que no toda la juventud se pasa el día en la calle sin hacer nada, hay muchos chicos y chicas que tienen ganas de hacer cosas y que son encantadores”. Mario es uno de esos chicos y chicas con ganas de hacer cosas, y, de hecho, no se siente raro participando en esta iniciativa. “Algunos de mis amigos también se han apuntado, y en casa, mi familia me ha animado mucho, especialmente mi madre, que está encantada viéndome ayudar a otras personas.

MARIO CONTARá CON uN TEMARIO AdAPTAdO PARA PlANIfICAR lAS ClASES CON ERNESTO Mario explica a Ernesto cómo navegar por Internet y consultar noticias

n

o se conocían, pero Ernesto, de 75 años, y Mario, de 16, van a pasar algunas horas juntos en las próximas semanas. Ellos han sido las primeras personas en apuntarse a estas clases, organizadas en cuatro sesiones de hora y media cada una y en horario libre. Ernesto está encantado: “Me gusta mucho la idea del intercambio con gente joven y si, además, aprendo a utilizar Internet, mucho mejor.” Este AWI confiesa que se defiende con el ordenador, pero Internet es un mundo desconocido para él. Mario, que estudia segundo de bachillerato y a quien le gustaría ser bailarín profesional, sabe que tiene ante él un reto importante.

“He enseñado a mis primos pequeños a usar el ordenador, pero nunca a una persona mayor”, reconoce. Aunque sabe que Ernesto no va a ser el único que va a aprender cosas en este intercambio: “Estoy seguro que el intercambio de experiencias va a ser mutuo. Igual que yo le enseñaré cosas, Ernesto también me las va a enseñar a mí”.

Ernesto también sabe que, de Mario, aprenderá mucho más que informática. “Siempre le digo a la gente joven que aproveche las opor tunidades que tiene, que el acceso a la formación no siempre ha sido tan fácil, y es necesario que sepa lo importante que es para salir adelante”, explica. Él cuenta que no tuvo la oportunidad de formarse cuando era un niño, y que aprender de mayor ya no es lo mismo. “Me enfado mucho cuando veo que hay jóvenes que no le dan valor a la formación y a las facilidades que se les dan”.

El INTERCAMbIO dE ExPERIENCIAS ENTRE jóVENES y MAyORES ES uNO dE lOS ObjETIVOS dEl PROyECTO AWI.Net

ERNESTO SAbE quE INTERNET SE hA CONVERTIdO EN uNA hERRAMIENTA IMPRESCINdIblE hOy EN díA, POR ESO quIERE APRENdER A uTIlIzARlA

Eso sí, Ernesto tiene claro que nunca es tarde para aprender. De ahí que ni él, ni Mario se lo hayan tenido que pensar mucho a la hora de animarse a participar en el proyecto AWI.NET. No guardan ningún parentesco, pero saben que eso no es un impedimento para conver tirse en profesor y alumno. Ernesto cuenta que tuvo claro desde el principio que le sería muy útil aprender a utilizar Internet, y Mario dice que su principal motivación son sus ganas de ayudar a los demás, “y de paso probar qué tal se me da eso de ser profesor”.

A ERNESTO y A MARIO lES uNEN lAS gANAS dE APRENdER y dE INTERCAMbIAR ExPERIENCIAS

Su alumno, Ernesto, ya tiene claras algunas de las cosas que quiere aprender, incluso les ha encontrado la utilidad a algunas de las herramientas que conocerá gracias a su compañero. “Una de las cosas que pienso hacer cuando Mario me enseñe a utilizar Internet es par ticipar en el chat con el alcalde, para decirle que hacen falta más iniciativas como ésta”.

Primer encuentro de Ernesto y Mario en el Casal de personas mayores de Montserratina

13


VipS

Viladecans important people

Passatemps

VilAdemOtS SudOKuS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1 2 3

2 8

7 2 3 7 8

5 2 6

9 8 6

2

6 3 8 7

5

3 7 9 8

5 6

3

2 4 1 9 8 9 1 2 8 5 6 5 8 4 8 9 7 6

Nivell mig

Nivell alt

solucions VilADEMoTs E S

10 E

O

9 F

U

E L L E

8 O

P

S

7 R

E

6 R

N

5 A

I

4 G

X

3

O

2 C

T

1 A

2

1

Solucions

S

M A R

I R A

C O D A

E 3

D

L O S N 4

I

A

A

L N T E 5

A

R

G S

G T

N 6

V O

A I

L I

D N

N A

A

I O

C

C A

G

R O

T

A

B A

N

I L

U U N

7

8

O O

E N

T

E

N O

C O 9

L I V 10

E R C

A

I

E 11

A R E R

L

L I T E S

N A R A

L 13

L R

S O

L 12

C

C O

O

A E

A

A I

I T

C

T

E V

A D

S

C A R C

14

solucions als sudokus

7

5

S

3 1 3 7 4 9 1 3

8

11 R

4 6 1

1

4

12

8 9 6 1 3 4 2 7 5

5 3 1 9 7 2 6 4 8

2 4 7 8 6 5 3 1 9

7 5 2 3 4 8 9 6 1

9 6 3 5 1 7 8 2 4

1 8 4 2 9 6 7 5 3

6 1 8 4 2 9 5 3 7

3 7 9 6 5 1 4 8 2

4 2 5 7 8 3 1 9 6

9 4 6 5 7 8 3 2 1

8 5 1 2 6 3 7 4 9

3 2 7 9 4 1 5 8 6

7 1 5 6 8 4 2 9 3

6 3 9 1 2 5 4 7 8

2 8 4 3 9 7 6 1 5

15

Nivell alt

Nivell mig

4 6 8 7 3 9 1 5 2

5 7 2 8 1 6 9 3 4

1 9 3 4 5 2 8 6 7

14

8 9 10 11 12

VERTICALS

HORITZONTALS

1. El principi d’acabar. Arbre que dóna nom a una escola pública local. 2. Substàncies tòxiques. La meitat de glucoses. 3. Preposició que expressa l’indret on s’esdevé alguna cosa. Desig sobtat i passatger de fer alguna cosa. 4. Al final de Viladecans. Ensumaries. 5. Alcohol etíl·lic. Un noi que bada. 6. Malifeta pròpia d’un nen o una nena. Famós pintor català amb un carrer dedicat a Viladecans. 7. El cor dels setges. Capital de Letònia. El principi d’Itàlia. 8. Desvestits. On comença el carrer d’Àngel Arañó. Agència Catalana de l’Aigua. 9. Lleure, a Viladecans o a on sigui. Arc típic de l’arquitectura gòtica. 10. Tot un senyor de Viladecans. 11. El carrer de Baroné sense consonants i desgavellat. Negativa invertida. Antiga matrícula de Tarragona. Té pinta de ser cervesa sense alcohol. 12. El principi de la plaça dels Lluitadors per la Democràcia. Persones amb molta capacitat d’idear coses noves. 13. Arbre amb fulla utilitzada a la cuina que dóna nom a un carrer local. En aquest lloc. La quarta del Delta. 14. Vall catalana pirinenca. Fèmur o peroné. No és la panacea, perquè li falta la pana. 15. Expressió que evoca el soroll d’una cosa que es trenca. Vas de vidre on es posa l’oli o el vinagre d’amanir.

1. Presten atenció al que diu algú, sigui o no de Viladecans. Conductor obligat a portar la ‘L’. El principi del carrer de Carles Altés. 2. Plaça al cor del barri de la Montserratina. Deu romà protector de la llar. 3. Una creu. A Viladecans, es pescava antigament a la llacuna de la Murta. Resa. 4. Carrer viladecanenc amb nom de capital de província catalana. Al final de Viladecans. Sembla una escala oberta. Soroll d’una cosa que es trenca. 5. Igual que si fos igual, però que no ho és perquè acaba amb ‘D’. Oloren. 6. Espai natural viladecanenc. El mes de la Festa Major d’Hivern de Viladecans. Seguit de corbes que et porten al final de Viladecans. 7. Respira sense vocals. Un pal. Al cor de la pica. Una altra escala oberta. Vocals a l’oest. 8. Al final del carrer de Pablo Gargallo. Al centre de beabà. Població veïna a la nostra. Porció d’un menjar o beguda que es pren per provar-lo. 9. Dona que està així perquè ha aconseguit fortuna. El barri més vell de la ciutat. Comença l’avinguda de la Roureda. 10. Carrer del barri de Campreciós. Aire que treiem dels pulmons. Disposició continuada per una cosa que ens porta a fer-la habitualment. 11. Nota musical. Parc que aprofita el vent per generar energia. Protagonista de la Bíblia que va preservar animals del diluvi universal. Article determinat. 12. Fa néixer una pregunta. Càrrega que porten les bèsties a banda i banda de l’albarda.

15


Revista VIPS Montserratina  
Revista VIPS Montserratina  

Revista VIPS Montserratina