__MAIN_TEXT__

Page 1

Balanรง Social

2017

Fundaciรณ Antiga Caixa Sabadell 1859


ÍNDEX • • • • • • •

Origen, missió, àmbit d’actuació i recursos Estructura Equip humà Abast de les nostres accions Equipaments Dades estadístiques Programació d’activitats - Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859 - Espai Cultura Fundació Sabadell 1859 - Espai Natura Fundació Sabadell 1859 Quadre resum assistents a les activitats

Balanç social 2017

3 5 6 7 8 11 14 19 49 67

2


BALANÇ SOCIAL 2017 FUNDACIÓ ANTIGA CAIXA SABADELL 1859

ORIGEN, MISSIÓ, ÀMBIT D’ACTUACIÓ I RECURSOS La Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859 va néixer el maig de 2013, com a conseqüència de la transformació d’Unnim Caixa en Fundació especial.

E

l 23 de maig de 2013, seguint el mandat de la Generalitat de Catalunya, va culminar el procés de transformació d’Unnim Caixa en fundació especial, que va començar a finals del 2011 amb la segregació del negoci financer a Unnim Banc. Amb aquesta segregació Unnim Caixa va passar a gestionar

exclusivament l’Obra Social, conservant el seu patrimoni arquitectònic i immobiliari, el fons d’art i els actius patrimonials. D’aquesta transformació van resultar quatre noves fundacions: la Fundació Antigues Caixes Catalanes que continua la tasca que venia desenvolupant l’Obra

Social d’Unnim Caixa en el conjunt del país, i tres fundacions adscrites als territoris d’origen de les antigues caixes fundadores d’Unnim (Manlleu, Terrassa i Sabadell), que van rebre els actius patrimonials que cada caixa d’estalvis va aportar a la constitució d’Unnim.

Unnim

Fundació Antigues Caixes Catalanes

Fundació Especial Antiga C. Manlleu

Balanç social 2017

Fundació Especial Antiga Caixa Sabadell 1859

Fundació Especial Antiga C. Terrassa

3


A

ixí, per continuar la

de la que vol esdevenir

Durant el 2017, l’actuació de

labor sociocultural d’Unnim

hereva, amb la fidelitat als

la Fundació ha arribat a

Caixa a Sabadell es va crear

principis que han configurat

144.405 persones, que han

la Fundació Antiga Caixa

la seva actuació en el decurs

participat de les accions que

Sabadell 1859. Un ens privat

de la història i adequant-los

s’han portat a terme als seus

totalment

a les noves circumstàncies.

principals

independent

i

equipaments,

amb una clara vocació de

l’Espai

Cultura

i

l’Espai

servei a la societat. El

Natura, i les activitats en les

principal patrimoni i eix

La Fundació desenvolupa

que han col·laborat o s’han

sociocultural de la Fundació

una actuació, caracteritzada

realitzat a altres poblacions

és la seva seu social -edifici

per

de Catalunya.

de gran valor arquitectònic

complementarietat, en els

que fou la seu de Caixa

àmbits social, assistencial,

El

Sabadell- l’Espai Cultura i

cultural, formatiu, cívic, de

Fundació prové principal-

l’Espai Natura.

promoció

ment de l’explotació dels

La Fundació Especial Antiga Caixa

Sabadell

1859

es

constitueix amb la voluntat d’administrar els fons de l’obra

social

de

l’antiga

Caixa d’Estalvis de Sabadell,

Balanç social 2017

la

diversitat

econòmica

mediambiental, ment

o

i

i

directa-

mitjançant

la

finançament

seus

de

immobles,

la

dels

rendiments dels ingressos

col·laboració amb entitats i

financers,

dels

institucions, amb ànim de

generats

participar activament en la

activitat i per l’aportació de

vida social i cultural dins del

BBVA CX i altres empreses a

seu àmbit d’actuació.

diversos projectes.

per

ingressos la

pròpia

4


ESTRUCTURA Òrgans de govern de la Fundació

L

a Fundació Antiga

en els estatuts de l’entitat,

econòmica,

Caixa Sabadell 1859

tot

programació,

es

per

sostenibilitat. El Patronat es

estratègic

seves

reuneix de forma regular

reflexions que es fan sobre

són

amb l’objectiu d'orientar en

perspectives de futur.

regeix

un Patronat. funcions

Les

principals

assegurant

vetllar pel compliment de la

qüestions

missió i finalitats establertes

com

són:

la

seva

línies

de

el

Pla

institucional

o

d’importància la

gestió

Patronat President - Joan B. Casas Vicepresident - Francesc Clusella Secretari - Josep Masip Vocals - Xavier Sauquet, Ajuntament de Sabadell - Antoni Maria Brunet, Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Sabadell - Josep Roca, Fundació Privada Gremi de Fabricants de Sabadell - Eduard Borràs, Unió Excursionista de Sabadell - Claudi Martí, Club Natació Sabadell - Carlos E. Sánchez, Universitat Autònoma de Barcelona - Manel Sabés

Director - Joan Carles Sunyer

Balanç social 2017

5


Codi de bon govern de la Fundació Aquest codi té per objecte establir unes

Codi ètic expressiu del caràcter i valors de la Fundació

directrius i obligacions pel bon govern de la

El codi ètic pretén definir el caràcter i valors de

Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859, així com

la Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859, els

dotar de màxima transparència l'activitat

quals

hauran

de

regir

llur

actuació.

fundacional.

EQUIP HUMÀ Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859 - Joan Carles Sunyer, director - Noemí Sanz Espai Cultura Fundació Sabadell 1859 (gestió externalitzada a Trànsit Projectes, SL) - Delícia Burset, directora - José Manuel Delgado - Mont Callarisa - Xavi de Gea - Alba Mas Espai Natura Fundació Sabadell 1859 (gestió externalitzada a CIMAE, SCCL) - Marc de Balanzó, director - Hilari Teixidó - Pau Borbonet - Sergi Gil - Anna Blas - Ferran Pons - Vanessa Galán

Balanç social 2017

6


ABAST DE LES NOSTRES ACCIONS

144.405 Usuaris

95.459 Usuaris a l’Espai Cultura

559 Activitats a l’Espai Cultura

45.305

1.181

Usuaris a l’Espai Natura

549 648 a Activitats Activitats l’Espai a l’Espai Natura Natura

Activitats *

73 Activitats a d’altres equipaments

3.641 Usuaris *D’aquestes activitats hi ha 286 de tercers que ha acollit la Fundació en els seus equipaments

1.109.249€ Pressupost


EQUIPAMENTS Seu de la Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859

L

a Fundació Antiga

Aquest edifici fou concebut

originàriament ocupada per

Caixa Sabadell 1859

per allotjar les dependències

l’oficina

té la seva seu al

de Caixa Sabadell, la seva

actualment hi ha l'oficina

carrer de Gràcia, 17 de

biblioteca i un saló d’actes.

principal de BBVA CX a

Sabadell,

a

Ocupa

entre

Sabadell i les dependències

modernista

que

façana

pròpies de la gestió i el

Sabadell va encarregar el

principal al carrer de Gràcia i

govern de la Fundació. A la

1904 a l’arquitecte Jeroni

la posterior a un jardí.

planta

Martorell per ser la seva seu

Consta

dependències, hi ha el Saló

i que s’inaugurà el 1916.

soterrani, planta baixa i

l’edifici Caixa

mitjeres

un

solar

amb

de

la

tres

nivells:

i

pis,

la

biblioteca,

entre

altres

modernista.

planta pis. A la planta baixa,

Balanç social 2017

8


Espai Cultura Fundació Sabadell 1859

L

’Espai

Cultura

s’ubica en un edifici modernista

encarregat

interior

per

ciutadania un espai obert

acollir les dependències de

dedicat

l’Obra

formació i producció de

Social

de

Caixa

a

la

difusió,

Caixa

Sabadell: la biblioteca, els

continguts,

l’arquitecte

estatges de diverses entitats

programació oberta i de

Jeroni Martorell i Terrats el

culturals de la ciutat, un

qualitat.

1907, i que va ser finalitzat al

Auditori i una Sala de

1910. Originalment va ser

conferències.

Sabadell

per

distribució

a

Les

edificat per allotjar les aules, els tallers i les dependències de l’Escola Industrial i d’Arts i Oficis de Sabadell, que hi va tenir la seva seu fins a primers dels anys seixanta. A partir de llavors va ser remodelat

en

Balanç social 2017

la

seva

amb

seves

s’adrecen

a

una

activitats diferents

Actualment, i després d’una

col·lectius, amb continguts i

darrera

per

formats innovadors, amb la

dotar-lo d’un nou auditori i

voluntat tat de fomentar la

noves sales d’exposicions,

participació i treballar en

acull

xarxa

remodelació

l’Espai

Cultura

amb

centres,

Fundació Sabadell 1859, que

col·lectius i persones amb

posa a disposició de la

interessos comuns.

9


Espai Natura Fundació Sabadell 1859

S

ituat al nord de

Pla Tècnic de Gestió i Millora

ciutadans

Sabadell,

Forestal. La finca també

poblacions veïnes; un Centre Cen

comprèn l’església de Sant

d’Educació Ambiental amb

finca de Can Deu, de 86

Vicenç

Verders,

experiència i una oferta

hectàrees

superfície

recuperada del pantà de Sau

d’activitats àmplia i variada;

agrícola i forestal. Preservat

per Caixa Sabadell, i la

i,

des de l’any 1964 quan va

masia

modern

ser

Caixa

documentada des de l’any

comprensible

Sabadell per protegir-la de

1415. Actualment, a la masia

visitants.

l’especulació urbanística, tot

es troben el Museu de la

transformant-lo

Vida al Camp i el Centre

l’Espai

Natura

ocupa

de

adquirida

per

en

Centre

la

un

d’Activitats

de

de

Can

Deu,

d’Educació Ambiental.

un

de

Sabadell i

museu

etnogràfic

i

fàcilment per

als

Actualment, aquest Espai és un

veritable

centre

de

referència

en

L’Espai Natura és un centre

ambiental,

tant

Comprèn el bosc de Can

únic

diversitat de valors que s’hi

Deu,

protegit

Metropolitana de Barcelona

apleguen

destinat a la conservació del

donat que combina dins la

equipament com per la

medi

dels

mateixa finca: una zona

qualitat

ciutadans i que l’any 1992 va

verda formada per un bosc

propostes formatives i de

ser

Forest

protegit que alhora funciona

lleure.

Protectora i compta amb un

com a parc periurbà per als

Ambientals.

un i

espai al

lleure

declarat

Balanç social 2017

dins

la

Regió

educac educació

en de

per

la

aquest les

seves

10


DADES ESTADรSTIQUES Activitats

Altres equipaments; 73

Espai Natura; 549 Espai Cultura; 559

Total: 1.181

Usuaris de les activitats

Fundaciรณ Antiga Caixa Sabadell 1859; 3.641 Espai Natura; 45.305

Espai Cultura; 95.459

Total: 144.405

Balanรง social 2017

11


Comparativa d’usuaris 2014-2017

Nombre usuaris

FACS - Comparativa usuaris 2014 - 2017 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 -

Exposicions itinerants

Visites edificis

Tallers edificis

2014

47.280

681

267

2015

14.169

996

406

2016

29.614

1.493

292

2017

723

1.309

235

Jornada e-nforma

Jornada centenari edifici

1.500 209

Lloguer espais

TOTAL

1.945

50.173

1.340

16.911

1.631

34.530

1.165

3.641

Nombre usuaris

Espai Cultura - Comparativa usuaris 2014 - 2017 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 DIM

Estiu a la fresca

8.033

854

1.555

Tallers Mini Innova i altres 237

9.868

1.054

2.683

807

1.060

8.500

605

4.063

1.083

407

2.300

600

11.144

118

5.375

1.149

808

2.340

Exposicions

Tallers escolars

Espect. i cinema

Diada del Llibre

2014

24.579

2.826

839

2015

21.131

1.887

777

2016

13.382

1.459

2017

20.207

4.137

Lloguer espais

TOTAL

149

42.623

81.695

451

45.072

83.730

47.884

80.743

42.776

95.459

Aniversaris

Jornada Sabatic

Activitats jardí

6.805

Nombre d'usuaris

Espai Natura - Comparativa usuaris 2014 - 2017 50.000 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 Escoles

Esplais

Estiu a Can Deu

Visita a Tallers per Festes Festa de la Festa de la Treballar Can Deu a famílies aniversari Primavera Tardor hort

2014

11.711

938

56

218

787

801

7.065

2015

12.349

1.059

86

203

884

1.405

6.319

2016

10.487

887

97

61

802

878

5.308

2017

9.681

829

122

75

792

774

6.205

Visites Museu

Jornades bosc

255

9.267

3.302

144

11.263

4.555

147

10.357

1.575

6.602

201

9.864

600

Rustic Market

3.000

Lloguer masia

Lloguer bosc

TOTAL

651

7.890

39.639

538

5.900

43.452

833

5.775

41.762

1.002

5.558

45.305

Balanç social 2017

12


Activitats de tercers que s’han fet als nostres equipaments Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859; 12

Espai Natura; 18

Espai Cultura; 256

Total: 286

Pressupost 2017

Total: 1.109.249 € Despeses administració; 170.099 €

Manteniment i gestió Espai Cultura; 258.642 €

Personal; 145.625 € Manteniment i gestió Espai Natura; 145.489 € Activitats EN; 119.611 € Activitats EC; 166.163 €

Jornades e-nforma; 20.225 €

Manteniment edifici modernista; 12.704 € Manteniment Col·laboracions; altres; 20.843 € Manteniment jardí; 32.498 € 17.350 €

Balanç social 2017

13


Programa d’activitats de la

Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859

Balanç social 2017

14


Programa d’activitats de la Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859

Programació d’exposicions itinerants

Durant aquest 2017 la programació d’exposicions itinerants ha estat present a Súria amb la mostra “La vida a pagès. L'estudi de la Masia Catalana”. Aquesta exposició forma part d’un extens catàleg d’exposicions de diversa índole que la Fundació posa al servei de tots els centres socioculturals del país.

Visites als edificis modernistes

Aquesta activitat consisteix en una visita guiada per l’interior de la Seu de la Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859 i també per l’antiga Escola Industrial d’Arts i Oficis (actual Espai Cultura). S’ofereixen a escoles i també es realitza una visita el darrer diumenge de cada mes o bé concertant data per a grups particulars. La visita als edificis modernistes i els tallers que la complementen també poden fer-se en anglès.

Cessió d’espais

Situada al centre de Sabadell, la seu de la Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859 ofereix una àmplia varietat d'espais singulars per celebrar tot tipus d'actes d'empresa, institucionals i particulars. La versatilitat de les instal·lacions permet escollir l'espai més adequat per a cada acte: des de l'espectacular Saló d'Actes fins a la Sala del Consell o la Sala de la Sagrada Família, ideals per a grups més reduïts, tot a l'edifici modernista, obra de Jeroni Martorell. Durant el 2017 entitats, s’han realitzat 12 cessions a empreses, entitats i particulars per a organitzar els seus actes.

Col·laboracions amb entitats  La Fundació té un acord de col·laboració amb la Fundació Bosch i Cardellach pel qual, durant l’any 2017 aquesta darrera té la seu social en un immoble propietat de la Fundació i gestiona el fons bibliogràfic provinent de l’antiga Biblioteca de Caixa Sabadell. A banda, la Fundació, com a patró, hi va fer una aportació econòmica.  La Fundació va col·laborar en l’exposició “Vitralls retrobats”, organitzada per la Fundació Bosch i Cardellach.  La Fundació, la Fundació Bosch i Cardellach, l'Ajuntament de Sabadell convoquen conjuntament i cada dos anys la Beca d'Història Local Miquel Carreras.Es tracta d'una beca que té per objectiu el promoure la investigació de la història de Sabadell en els àmbits i períodes més desconeguts, per millorar el coneixement

Balanç social 2017

15


sobre la ciutat, incentivar-ne la seva divulgació i ampliar la historiografia local. La 9a edició (2017-2018) va ser convocada al gener de 2017.  Continuant amb la col·laboració amb la Fundació Bosch i Cardellach, la Fundació també va participar en la “Nit de la Ciència”.

 El 2017 l’entitat Rotary Club Sabadell, amb motiu del 25è aniversari va reprendre la tasca iniciada per les Agrupacions Professionals Narcís Giralt convocant el Premi Tenacitat, amb periodicitat anyal. El guardó distingeix aquelles persones que han realitzat una tasca perseverant i valuosa a favor de la comunitat. La Fundació ha estat una de les entitats que s’han sumat a aquesta iniciativa en la què va ser reconegut el Dr. Joaquim Bellmunt.

 La Fundació va participar en l’homenatge al 60è aniversari del compositor sabadellenc Benet Casablancas, organitzat per Joventuts Musicals de Sabadell. Aquesta col·laboració va ser econòmica i institucional.

 La Fundació va col·laborar en la primera edició del Festival de Contes Vet aquí Sabadell, cedint gratuïtament el jardí per celebrar alguns dels actes organitzats.

 La Fundació va col·laborar en el 125è aniversari de l’Escola de Música i Conservatori de Sabadell cedint les seves instal·lacions per a la realització de diversos actes i concerts.

 Per tal d’apropar la cultura i facilitar l’oci familiar als col·lectius en risc d’exclusió social la Fundació s’ha donat continuitat als acords de col·laboració amb Càritas Sabadell i Creu Roja Sabadell que faciliten l’accés gratuït d’aquests col·lectius a algunes de les activitats que organitza la Fundació.

 La Fundació ha col·laborat en l’activitat “Medievàlia”, oferint l’espai del jardí per muntar atraccions i activitats.

 Durant el 2017 hi ha hagut represenacions al Teatre del Sol del musical Castle School. La Fundació va col·laborar cedint la imatge de l’edifici de l’Espai Cultura i l’interior del Saló Modernista com a font d’inspiració dels decorats.

Balanç social 2017

16


 La Fundació ha signat un acord de col·laboració amb l’Institut Rubió i Tudurí, Escola de Jardineria de Barcelona, per a la realització d’estades de pràctiques d’alumnes de formació professional a l’Espai Natura Fundació Sabadell 1859. Aquestes pràctiques han h consistit en l’amidament amidament de les zones delimitades per a estudiar la recuperació del bosc de Can Deu.

 Amb el Club Natació Sabadell i la Unió Excursionista de Sabadell la Fundació es manté l’acord acord de col·laboració per mitjà del qual els socis d’aquestes dues entitats gaudeixen de descomptes en algunes de les activitats organitzades per la Fundació.

Balanç social 2017

17


Col·laboració amb la Fundació Antigues Caixes Catalanes i BBVA CX

Després de l’adquisició d’Unnim Caixa per part de BBVA, es va crear un acord de col·laboració amb les fundacions resultants de la transformació de l’obra social de l’antiga caixa. La Fundació Antigues Caixes Catalanes, resultant d’aquesta transformació, va passar a realitzar algunes activitats que havien estat de les obres socials de les caixes d’origen. Aquest és el cas del Premi Sant Joan de literatura catalana, que va ser instituït l’any 1981 per Caixa Sabadell i que en l’actualitat convoca conjuntament la Fundació Antigues Caixes Catalanes i el Grup BBVA, amb la col·laboració de la Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859. L’any 2017 va guanyar el prestigiós guardó l’escriptor Rafael Vallbona per l’obra “La casa de la frontera”. L’acte d’atorgament es va realitzar al Saló Modernista com és tradició.

Balanç social 2017

18


Programa d’activitats

Espai Cultura Fundació Sabadell 1859

Balanç social 2017

19


Programa d’exposicions

PRESS START. COMENÇA EL JOC Del 17 de desembre de 2016 al 23 de juliol de 2017 Una exposició sobre la història dels videojocs, que té com a fil conductor el concepte d'interacció entre humans i màquines i que, en conjunt, convida a reflexionar sobre els viedojocs com a realitat cultural i social. Organitza: Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859 Amb el suport de: BBVA CX Un projecte de: Trànsit Projectes Activitats que s’han fet en el context de l’exposició - Creació amb Makey Makey. Taller familiar - Crea videojocs amb Littlebits. Taller familiar - Realitat Virtual. Taller intensiu a càrrec d’All VR Education - Gamificació: què és, com funciona. Conferència a càrrec de José Abellán - Indústria del videojoc a Catalunya. Taula rodona, modera Marisol López (ICEC) amb David García Borrás i Albert García López - Debats oberts, conduïts per Oriol Canals: Els videojocs són art?, Violència en els videojocs, un aspecte a combatre?, Sexualitats i rol de gènere en els videojocs, El videojoc com a transmissor de cultura i debat social, La reapropiació de l’espai indie en el mercat dels videojocs, Gamers: el jugador com a consumidor acrític? - Cinema i videojocs: En Ralph, el destructor, Tron. Visites i tallers per a escoles Nombre d’assistents: 8.444 (de l’1 de gener al 23 de juliol) Activitats complementàries: 13 Grups escolars: 25

Balanç social 2017

20


VITRALLS RETROBATS Vitralls de la Sala del Consell d'Administració de la Caixa d'Estalvis de Sabadell Del 12 de desembre de 2016 al 29 de gener de 2017 L'exposició -realitzada amb motiu de l'exposició Els vitralls retrobats. La restauració del vitrall modernista i noucentista a la Fundació Bosch i Cardellach-, mostra els 3 vitralls que formaven part de la vidiriera de l'antiga Sala del Consell d'Administració de la Caixa d'Estalvis de Sabadell, un dels quals va ser restaurat per en Joan Serra. Organitza: Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859 i l'Art del Vitrall Nombre d’assistents: 407 (de l’1 al 29 de gener de 2017)

EL BOSC DE CAN DEU. EL TEMPS DE LA NATURA Del 15 de febrer al 16 d’abril de 2017 Una exposició sobre els efectes de les ventades de desembre de 2014 al bosc de Can Deu, que explica amb detall el pla de recuperació que la Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859 està duent a terme i ajuda a entendre les dificultats que planteja un procés com aquest, inevitablement lent, que requereix anys d'esforç i persistència. A més d'aquest recorregut amb voluntat divulgativa, la mostra es complementa amb aquareles i dibuixos d'en Josep Madaula, amb els quals el reconegut artista sabadellenc va retratar els efectes del temporal. Organitza: Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859 Amb el suport de: BBVA CX Amb la col·laboració de: Fundació Bosch i Cardellach Nombre d’assistents: 1.534

Balanç social 2017

21


66ºN L’ÀRTIC COM MAI L’HAS VIST. ALBERTO GONZÀLEZ, TATO ROSÉS, MARTA BRETÓ De l’1 al 30 de juny de 2017 Exposició de fotografies de natura dins del marc de l’Esguard, Festival de Fotografia de Natura de Sabadell Organitza: Ecoclics i Phototrekking.cat Col·labora: Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859 Activitats que s’han fet en el context de l’exposició - National Geographic Society, una visió del món, conferència de Rafa Badia - Fotografiar la natura, art o passió?, conferència de Francesc Muntada - Oceans en perill, conferència de Pere Rubio - El safari fotogràfic, conferència d’Albert Masó - Paisatges de Catalunya, presentació del llibre de Francesc Muntada - Fotografiar con mal tiempo, un buen momento, presentació del llibre d’Eduardo Blanco -Àligues del Vallès, conservació i fotografia, conferència de Marcos Lacasa - Menorca, illa de la llum. Fotografia de paisatge i de llarga exposició, conferència d’Antoni Cladera. Nombre d’assistents: 1.103 Activitats complementàries: 8

Balanç social 2017

22


CONTES INFANTILS DE LA GUERRA Del 6 de juliol al 24 de setembre de 2017 L’exposició explica la producció editorial infantil duta a terme durant la Guerra Civil espanyola, posant l’accent en el bàndol republicà. A partir de la col·lecció privada de Freixes–Garriga, l’exposició ens mostra com els contes infantils van passar a formar part de l’engranatge propagandístic del moment. Organitza: Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859 Col·lecció i comissariat: Sergi Freixes i Jordi Garriga Activitats que s’han fet en el context de l’exposició - Visita guiada a càrrec del comissari de l’exposició Sergi Freixes Nombre d’assistents: 1.019 Activitats complementàries: 1

A PUNT I AMUNT. EQUIPAMENTS EMBLEMÀTICS DE L’ALPINISME CATALÀ De l’1 de setembre de 2017 al 4 de febrer de 2018 En aquesta exposició podem veure una mostra d’equipaments utilitzats en algunes expedicions que han deixat la petja de l’alpinisme català a les muntanyes més altes del món; però també hi ha molts equipaments, utilitzats en altres ascensions remarcables, que caldria recuperar per tal de conservar la memòria alpinística del nostre país i per aconseguir-ho cal la implicació de tothom. Aquesta exposició és un primer pas per aconseguir un objectiu més important: Que en un futur proper Catalunya disposi d’un museu dedicat a la muntanya. Organitza: Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859, Servei General d’Informació de Muntanya (SGIM) i Aliança Internacional de Museus de Muntanya (IMMA) Comissariat: Carles Capellas Disseny i muntatge: Magem Torrella Associats Patrocinen: Generalitat de Catalunya-Esportcat, Diputació de Barcelona, Ajuntament de Sabadell i Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya

Balanç social 2017

23


Activitats que s’han fet en el context de l’exposició - Visites guiades a càrrec Mont Callarisa, responsable de visites de l’Espai Cultura - Com ens orientem a la muntanya? Taller familiar -Els catorze vuitmil del planeta. Tancant el cercle. Conferència de Ferran Latorre - Escalant la cua del drac. Broad Peak 8051. Conferència d’Òscar Cadiach - Conservació i memòria de l’alpinisme català. Taula rodona a càrrec de Jordi Pons, Lluís Giner i Antoni Ricart; modera, Carles Capellas Nombre d’assistents: 3.618 Activitats complementàries: 7 Grups escolars: 2

NINES DEL MÓN. COL·LECCIÓ D’ADA MANRESA I CIVIL I KIM MANRESA De 7 d’octubre de 2017 al 14 de gener de 2018 Les nines no sempre han estat concebudes com a joguines. S'han emprat i s’empren com a objectes de culte religiós, instruments d'aprenentatge… Aquesta exposició és un recorregut pels seus orígens (la Prehistòria, la vall de l'Indus, l'Antic Egipte, l'Imperi Romà…) i la seva història fins a l'època actual. Una mostra de la seva diversitat, en que hi trobareu representats tots els continents i podreu veure nines fetes d'os, de pell de foca, de fusta, de llavors, de llana… Troballes del fotoperiodista Kim Manresa durant els seus viatges arreu del món. Una col·lecció que va iniciar quan va néixer la seva filla Ada. Organitza: Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859, Santamaria Decoració Comissariat: Kim Manresa Activitats que s’han fet en el context de l’exposició - Visites guiades a càrrec de Kim Manresa, comissari de l’exposició, i Mont Callarisa, responsable de visites de l’Espai Cultura - Nines artesanals. Tallers familiars per apropar la diversitat de nines artesanals d’arreu del món, a càrrec de Maite Santamaria, Mariana Roviras i Marta Civil i Serra (Santamaria Decoració) Balanç social 2017

24


Nombre d’assistents: 2.666 Activitats complementàries: 4 Grups escolars: 3

TINO IZQUIERDO. RETROSPECTIVA DE LA SEVA OBRA Del 22 d’abril al 23 de maig de 2017 Exposició retrospectiva del pintor i escultor sabadellenc Tino Izquierdo Organitza: Tino Izquierdo Nombre d’assistents: 1.416 (Aquesta exposició és externa, es va llogar la Sala 1 per realitzarla)

Total exposicions 2017: 8 Total visitants a les exposicions: 20.207

Balanç social 2017

25


Dissabtes d’espectacle i cinema d’animació

Dates: gener-desembre Programació d’espectacles i cinema familiars que té com a objectiu oferir als usuaris una opció d'oci i divertiment amb una programació variada i de qualitat. En el cas del cinema, totes les pel·lícules estan subtitulades de manera que les persones amb problemes d'audició les poden seguir perfectament. Organitza: Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859

DISSABTE D'ESPECTACLE HIPSTORY A càrrec de la Cia Brodas Bros. Un espectacle lúdic i alhora didàctic, que és un recorregut per la història de la dansa i la música de la dècada dels 60 fins a avui, a través del Hip-hop. Data: 11 de març Nombre d’assistents: 240 Procedència dels assistents: Sabadell Valoració: 4,1 (sobre 5)

Balanç social 2017

26


EL SOMIATRUITES A càrrec de Mag Edgard. Una proposta per a tots els públics que combina la màgia espectacular dels grans aparells amb la màgia impactant del petit format. Data: 18 de novembre Nombre d’assistents: 132 Procedència dels assistents: Barcelona, Barberà del Vallès i Sabadell Valoració: 4,9 (sobre 5)

CINEMA D'ANIMACIÓ

PHANTOM BOY Data: 22 de gener Nombre d’assistents: 53 Procedència dels assistents: Sabadell Valoració: 4,1 (sobre 5)

Balanç social 2017

27


L’ILLUSIONNISTE Data: 19 de febrer Nombre d’assistents: 29 Procedència dels assistents: Sabadell Valoració: 4,1 (sobre 5)

EL NEN I EL MÓN Data: 21 de maig Nombre d’assistents: 16 Procedència dels assistents: Olesa de Montserrat i Sabadell Valoració: 4,8 (sobre 5)

Balanç social 2017

28


EL CASTELL AMBULANT Data: 7 d’octubre Nombre d’assistents: 40 Procedència dels assistents: Barberà del Vallès, Terrassa i Sabadell Valoració: 4,6 (sobre 5)

NOCTURNA, UNA AVENTURA MÀGICA Data: 28 de desembre Nombre d’assistents: 90 Procedència dels assistents: Ullastrell i Sabadell Valoració: 4,4 (sobre 5)

Total d’espectacles temporada: 2 Total cinema temporada: 5 Nombre d’assistents: 600

Balanç social 2017

29


Fresc Festival

Del 25 de juny al 24 de juliol El Fresc Festival és el nou Festival d’Estiu de Sabadell i el Vallès Occidental, una iniciativa que neix de la força de diferents entitats de la ciutat amb l’objectiu de cobrir una oferta inexistent i posar en valor un espai ideal per a les vetllades d’estiu: l’Amfiteatre dels Jardins de l’Espai Cultura. El Fresc Festival és el resultat de les programacions d’estiu que fins ara desenvolupaven els seus impulsors, oferint una proposta única. Organitzen: Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859, Joventuts Musicals de Sabadell, UiU Promotors i Alliance Française de Sabadell. Partner principal: BBVA CX Patroncinador: Movento

LA NIT DELS MUSICALS DE SABADELL Direcció d’Albert González amb la participació de Joventut de la Faràndula, Teatre Sant Vicenç, Teatre del Sol i Ritme Dansa, entre d’altres. Data: 25 de juny Nombre d’assistents: 273 DE PARIS A BUENOS AIRES Orquestra d’Acordions de Sabadell, amb Sandra Rehder i Marta Valero. XVIII Festival Internacional de Música de Sabadell Data: 26 de juny Nombre d’assistents: 269

Balanç social 2017

30


TOMEU PENYA Concert Data: 27 de juny Nombre d’assistents: 133 MILLE PONTS. AMÉLIE-LES-CRAYONS Concert Data: 28 de juny Nombre d’assistents: 122 L’ÒPERA BUFA! Secció de vent de l’Orquestra Simfònica de Joventuts Musicals de Sabadell XVIII Festival Internacional de Música de Sabadell Data: 29 de juny Nombre d’assistents: 125 EMPARAULANT LA VIDA. SÍLVIA BEL Recital Data: 30 de juny Nombre d’assistents: 273 BORIS DE LION. COMPANYIA CIRCATRÒNIC Espectacle familiar Data: 1 de juliol Nombre d’assistents: 200 SOUND SIX Concert Data: 2 de juliol Nombre d’assistents: 273 LA LLEGENDA DE SARILA Cinema familiar Data: 3 de juliol Nombre d’assistents: 110 RAGAZZO de Lali Àlvarez a càrrec d’Oriol Pla Teatre. Xerrada prèvia a la funció a càrrec dels crítics de Recomana.cat. Postfunció amb els membres de la companyia Data: 4 de juliol Nombre d’assistents: 170 LES MILLORS HAVANERES. MARINERS DE RIERA Concert Data: 5 de juliol Nombre d’assistents: 85

Balanç social 2017

31


CATALUNYA 1937 Cobla Mediterrània XVIII Festival Internacional de Música de Sabadell Data: 6 de juliol Nombre d’assistents: 200 LES DONES SÀVIES de Molière a càrrec de Companyia Maldà Teatre. Xerrada prèvia a la funció a càrrec dels crítics de Recomana.cat. Postfunció amb els membres de la companyia Data: 7 de juliol Nombre d’assistents: 140 MINUTE. COMPANYIA JAM Espectacle familiar Data: 8 de juliol Nombre d’assistents: 300 FRIENSHIP SOUND EN CONCERT Concert Data: 9 de juliol Nombre d’assistents: 273 CONCERT DE GÒSPEL The Sey Sisters XVIII Festival Internacional de Música de Sabadell Data: 10 de juliol Nombre d’assistents: 273 HUMOR I HÒSTIES. MAL MARTINEZ a càrrec de Marc Martínez Teatre. Xerrada prèvia a la funció a càrrec dels crítics de Recomana.cat. Postfunció amb els membres de la companyia Data: 11 de juliol Nombre d’assistents: 130 BANDA DE MÚSICA DE SABADELL XVIII Festival Internacional de Música de Sabadell Data: 13 de juliol Nombre d’assistents: 213 FESTIVAL BBVA DE CINEMA DE MUNTANYA DE TORELLÓ 2016 Projecció non stop de pel·lícules premiades: Metronomic, La liste i Freedom under Load Cinema Data: 14 de juliol Nombre d’assistents: 130

Balanç social 2017

32


SIMPLICITATS. XUCRUT TEATRE Espectacle familiar Data: 15 de juliol Nombre d’assistents: 300 VINT ANYS. IL·LÚS TEATRE ORCHESTRA + CONVIDATS Concert Data: 17 de juliol Nombre d’assistents: 200 LA BIG BAND JAZZ MARESME & TXELL SUST XVIII Festival Internacional de Música de Sabadell Data: 19 de juliol Nombre d’assistents: 270 AMORS D’ESTIU. JUDIT NEDERMANN I QUARTET BROSSA Concert Data: 20 de juliol Nombre d’assistents: 190 TUB’LUBERLUE. COMPAGNIE DU BELZEDON Espectacle familiar Data: 22 de juliol Nombre d’assistents: 240 NO SÓN MANERES DE TRACTAR UNA DONA a càrrec de Teatre Sant Vicenç de Sabadell Data: 23 de juliol Nombre d’assistents: 129 DOPPLERS COR VOCAL XVIII Festival Internacional de Música de Sabadell Data: 24 de juliol Nombre d’assistents: 210

Total activitats programades 2017: 31 Total assistents al Fresc Festival: 5.375

Balanç social 2017

33


Tallers infantils i familiars

MINI INNOVA Una programació pensada per acostar a la robòtica els nens i nenes més petits d’una forma lúdica i creativa. Organitza: Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859

- Lego WeDo (Ens iniciem) El taller es desenvolupa utilitzant un set de peces del Lego especialment dissenyat per a la familiarització dels infants amb la robòtica a partir d’un programa molt senzill. Dates de realització: 25 de febrer, 29 d’abril, 30 de setembre Nombre d’usuaris: 85 Procedència dels usuaris: Barberà del Vallès, Sentmenat, Sant Quirze del Vallès, Palau Solità i Plegamans, Sant Llorenç de Savall i Sabadell Valoració: 4,6 (sobre 5) - Lego WeDo (Avancem) El taller es desenvolupa utilitzant un set de peces del Lego especialment dissenyat per a la familiarització dels infants amb la robòtica a partir d’un programa molt senzill que aprendran a utilitzar. Dates de realització: 4 de març, 13 de maig, 7 d’octubre Nombre d’usuaris: 70 Procedència dels usuaris: Cerdanyola del Vallès, Sentmenat i Sabadell Valoració: 4,5 (sobre 5)

Balanç social 2017

34


- Màquines en moviment Construcció de figures robòtiques, que farem moure's, amb materials reciclats de diversa mena i components electrònics retirats d'estris obsolets o trencats. Dates de realització: 20 de gener, 17 de juny i 22 de desembre Nombre d’usuaris: 57 Procedència dels usuaris: Sabadell i Barcelona Valoració: 4,5 (sobre 5) - Robots en 2D Acolorirem uns robots dibuixats en paper i farem funcionar un circuit elèctric dins del dibuix, gràcies a la pintura conductiva i altres components bàsics que hi connectarem per encendre un llum led. Dates de realització: 12 de febrer, 4 de juny i 16 de desembre Nombre d’usuaris: 48 Procedència dels usuaris: Castellar del Vallès, Cerdanyola del Vallès i Sabadell Valoració: 4,6 (sobre 5) - Com es diu el meu Robot? Un taller dissenyat per apropar els més petits als principis i la lògica elementals de la programació i la robòtica, a través d'un joc guiat. Dates de realització: 18 de febrer Nombre d’usuaris: 14 Procedència dels usuaris: Sabadell Valoració: 4,4 (sobre 5) - Littlebits Ens introduïrem en l'electrònica creativa, però sense soldadures ni programació. Podrem crear moltes joguines diferents, instruments musicals... Només cal fer volar la imaginació! Dates de realització: 27 de gener i 3 de juny Nombre d’usuaris: 18 Procedència dels usuaris: Cerdanyola, Polinyà i Sabadell Valoració: 4,7 (sobre 5) - Programa de Videojocs amb Scratch Taller multisessió L'Scratch és una aplicació per iniciar els infants a la programació (de videojocs), amb un sistema força intuïtiu i visual, basat amb la idea de l'anomenada «programació per blocs». Dates de realització: del 3 al 24 de març i del 24 d’abril al 19 de maig Nombre d’usuaris: 104 Procedència dels usuaris: Cerdanyola del Vallès i Sabadell Valoració: 4,4 (sobre 5) - Crea Mini-Drons amb Impressió 3D Taller multisessió A través d’un programa online com és TinkerCad, els participants aprendran a dissenyar en 3D i aplicar-ho en específic a la creació del seu propi dron personalitzat que posteriorment obtindran a partir de la seva impressió en 3D. Dates de realització: Del 3 al 24 de febrer i del 26 de maig al 16 de juny Nombre d’usuaris: 125 Procedència dels usuaris: Cerdanyola, Sant Quirze del Vallès i Sabadell Valoració: 4,3 (sobre 5)

Balanç social 2017

35


- Converteix-te en YouTuber Emprarem la tècnica de l'«storytelling» per narrar les nostres històries, a partir de la remescla de vídeos compartits a Youtube o gravats per nosaltres mateixos. Dates de realització: 18 de març, 10 de juny i 23 de desembre Nombre d’usuaris: 54 Procedència dels usuaris: Cerdanyola del Vallès, Polinyà, Les Fonts, Barberà del Vallès i Sabadell Valoració: 4,4 (sobre 5)

- Fes un videojoc online: Spaceshooters Taller multisessió. Els videojocs del gènere «spaceshooters» són aquells jocs de disparar en què el jugador pilota una nau que viatja a l’espai exterior. El taller està centrat, per una banda, en el procés creatiu d’aquest tipus de videojoc i, per l’altra, en compartir les creacions entre els companys i a la xarxa. Els jocs es creen en una plataforma d’Internet, gratuïta i pensada per als infants. Dates de realització: 31 de març i 1 d’abril Nombre d’usuaris: 29 Procedència dels usuaris: Barberà del Vallès i Sabadell Valoració: 4 (sobre 5) - Fes un videojoc online: Arcade Taller multisessió. Els videojocs del gènere «arcade» són aquells jocs dissenyats amb controls senzills i enfocats a l’acció. El taller està centrat, per una banda, en el procés creatiu d’aquest tipus de videojoc i, per l’altra, en compartir les creacions entre els companys i a la xarxa. Els jocs es creen en una plataforma d’Internet, gratuïta i pensada per als infants. Dates de realització: 25 de novembre i 2 de desembre Nombre d’usuaris: 41 Procedència dels usuaris: Cerdanyola del Vallès, Polinyà, Rubí i Sabadell Valoració: 4,9 (sobre 5) - Crea videojocs de rol Taller multisessió. La proposta és crear un videojoc en 2D del gènere RPG, sense haver d’aprendre un llenguatge de programació, gràcies a una aplicació especialitzada, l’RPG Boss, que és d’ús gratuït i de codi obert. Dates de realització: del 21 de gener al 11 de febrer Nombre d’usuaris: 36 Procedència dels usuaris: Sabadell Valoració: 5 (sobre 5) - Realitat Virtual Taller multisessió. Amb l’ajut del programa CoSpaces, els participants podran endinsar-se en el món del disseny d’escenaris i personatges per després crear una aplicació que podran veure amb unes ulleres de Realitat virtual, construïdes en el mateix taller. Dates de realització: Del 20 d’octubre al 10 de novembre Nombre d’usuaris: 38 Procedència dels usuaris: Sabadell Valoració: 4,8 (sobre 5)

Balanç social 2017

36


- Interactiu amb Fotografia Immersiva 360º Taller multisessió. Aprendan a utilitzar les aplicacions mòbils per crear fotografies en 360º i convertir-los en escenaris interactius que podran compartir. Dates de realització: Del 17 de novembre a l’1 de desembre Nombre d’usuaris: 46 Procedència dels usuaris: Sentmenat i Sabadell Valoració: 4,5 (sobre 5) - Descobreix en Bee-Bot! Taller per als més petits on aprendran a programar robots a partir d’eines molt senzilles i interactives alhora que juguen amb en Bee-Bot l’abella robot. Dates de realització: 11 de novembre Nombre d’usuaris: 32 Procedència dels usuaris: Badia del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Sant Quirze del Vallès i Sabadell Valoració: 4,6 (sobre 5)

PETITS A LA CUINA Tallers infantils de cuina creativa i saludable, on ells mateixos cuinen dues receptes, una dolça i l’altra salada. Durant l’elaboració es van introduint alguns conceptes i pràctiques essencials tant per manipular els aliments amb higiene i seguretat com també per mantenir una dieta saludable i equilibrada. Organitza: Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859

Balanç social 2017

37


Tallers realitzats: - Postres de Nadal (3 de gener, 18 h. Edats: de 5 a 14 anys) - Receptes per a Carnestoltes (25 de febrer, 18 h. Edats: de 7 a 12 anys) - Cuina de Primavera (18 de març, 18 h. Edats: de 7 a 12 anys) - Receptes per a Sant Jordi (12 d’abril, 18 h. Edats: de 5 a 12 anys) - Receptes per a Sant Joan (22 de juny, 18 h. Edats: de 5 a 12 anys) - Receptes per a Halloween (28 d’octubre, 11.30 h i 28 d’octubre, 18 h. Edats: de 5 a 12 anys) Total tallers realitzats: 7 Procedència dels usuaris: Sabadell, Sant Quirze i Barberà del Vallès Valoració dels usuaris: 4,5 (sobre 5) Nombre d’usuaris: 163 persones

CLUB INFANTIL DE CUINA Una classe setmanal de cuina en què els infants aprenen receptes variades per a tots els àpats i aspectes bàsics de nutrició, bons hàbits alimentaris i d’higiene i seguretat a la cuina, així com també treballen valors com l’autonomia personal, l’organització i el treball en equip.

Dates de realització: Cada dimecres de 18 a 19 h, del 4 d’octubre al 20 de desembre (continua programada fins al maig de 2018). Procedència dels usuaris: Sabadell Nombre d’usuaris: 104 persones

Total tallers: 46 Nombre d’assistents: 1.064

Balanç social 2017

38


TALLERS PER A ADULTS INNOVA + - Introducció a l’Arduino Arduino es pot definir com una plataforma de maquinari i programari (conjunt de plaques de circuits impresos que a més integren el seu propi entorn de programació) per facilitar a tothom l'ús de l'electrònica, amb una actitud creativa, i serveix per construir i programar objectes interactius de molt diversa mena. Aquest és un curset iniciàtic, totalment pràctic, per al qual no calen coneixements previs ni d'electrònica ni de programació..

Dates de realització: del 16 de maig a l’1 de juny Nombre d’usuaris: 60 Procedència dels usuaris: Sant Cugat del Vallès i Sabadell Valoració: 4,4 (sobre 5)

Total tallers: 1 Nombre d’assistents: 60

Balanç social 2017

39


CONNEXIONS MEDIAESTRUCH Volem apropar les famílies a la visió més artística de la tecnologia tot presentant la tasca d’artistes residents a Mediaestruch, l’espai de creació i experimentació en arts digitals de l’Estruch Fàbrica de Creació. - Mars Oddity Un projecte de còmic interactiu de ciència-ficció ambientat al planeta Mart, realitzat per un equip multidisciplinari de joves graduats en Comunicació Audiovisual i Enginyeria Informàtica. En un ambient distès i de manera entenedora i entretinguda, els membres del projecte explicaran el que estan fent, quin és el seu procés creatiu i quines eines fan servir.

Data de realització: 18 de novembre Nombre d’usuaris: 25

Total d’activitats: 1 Nombre d’assistents: 25

Balanç social 2017

40


VISITES I TALLERS ESCOLARS

- Press Start. Comença el joc Un recorregut per l’exposició del mateix nom, sobre la història del videojoc. Després d’una breu explicació sobre l’exposició, es realitzen diversos jocs dins de la mateixa exposició i s’experimenta amb les instal·lacions interactives de l’exposició (realitat virtual, realitat augmentada) Nombre de grups: 25 Nombre d’usuaris: 588 Procedència: Abrera, Barberà del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Barcelona i Sabadell Valoració: 4,6 (sobre 5) - A Punt i Amunt Un recorregut per l’exposició del mateix nom, que ens mostra la trajectòria de l’alpinisme català a través d’objectes, materials i equipaments emprats en les ascensions i expedicions més remarcables. Inclou una visita guiada a l’exposició i un taller de topografia per aprendre a llegir i interpretar mapes de relleu. Nombre de grups: 2 Nombre d’usuaris: 50 Procedència: Sabadell Valoració: 4,3 (sobre 5)

Balanç social 2017

41


- Nines del món Una visita comentada a l’exposició del mateix nom. Un repàs als orígens i la història de les nines i la seva diversitat; les nines no són tan sols joguines sinó també instruments de transmissió de valors, tradicions i convencions socials i culturals (com a objectes rituals, com a eina d’aprenentatge a través de l’emulació del món adult. Nombre de grups: 3 Nombre d’usuaris: 88 Procedència: Sabadell Valoració: 4,9 (sobre 5) - Tallers Mini Innova de Robòtica Educativa La proposta de tallers Mini Innova de l’Espai Cultura de Sabadell per a centres educatius està adrecada a alumnes d’educació infantil, primària i secundària, i consisteix en el desenvolupament d’una sèrie de competències i coneixements mitjancant l’ús, descoberta i aprenentatge de questions bàsiques de robòtica i programació. Els tallers ofertats són: Robots en 2D, Lego WeDo i Descobreix en Bee-Bot Nombre de grups: 37 Nombre d’usuaris: 1.027 Procedència: Sant Boi, Sant Quirze del Vallès, Arenys de Mar, Barberà del Vallès i Sabadell Valoració: 4,8 (sobre 5) - Coneixent els jardinets de la Caixa Aquesta proposta, adrecada a alumnes d’educació infantil i primària, pretèn donar a conèixer els jardinets de la Caixa, obert al públic però desconegut en alguns aspectes. Mitjançant una gimcana, podrana prendre com és i quines coses hi podem trobar, alhora que es treballen aspectes de civisme als jardins i parcs. Nombre de grups: 4 Nombre d’usuaris: 95 Procedència: Sabadell Valoració: 4,4 (sobre 5) - Taller d'Economia L'Espai Cultura presenta dues propostes de tallers d'economia que estan adreçades a alumnes d'ESO, Cicles Formatius, Batxillerat i Escola d’adults. En aquestes activitats pedagògiques els participants podran triar entre organitzar-se com una societat amb unes normes concretes i resoldre situacions econòmiques i socials, o crear una petita empresa partint d'unes premisses i escollint la seva forma jurídica, els recursos econòmics, el pla de màrqueting, entre d'altres. Els tallers ofertats són: Es pot argumentar el sistema econòmic? i Desenvolupa l’esperit emprenedor. Nombre de grups: 1 Nombre d’usuaris: 10 Procedència: Sabadell Valoració: 4,5 (sobre 5)

Balanç social 2017

42


- Taller de Matemàtiques La proposta de tallers de Matemàtiques de l’Espai Cultura de Sabadell per a centres educatius està adrecada a alumnes de primària, secundària i batxillerat i consisteix en el desenvolupament d’una sèrie de competències i coneixements mitjancant l’ús, descoberta i aprenentatge de questions bàsiques de càlcul, geometria i lògica. Els tallers ofertats són: Juguem amb el Tangram, Fes Càlculs, Divertim-nos amb les matemàtiques i l’Estratègia ho és tot. Nombre de grups: 70 Nombre d’usuaris: 1.814 Procedència: Rubí i Sabadell Valoració: 4,7 (sobre 5) - Ordit i Trama Es tracta d’un taller adreçat als alumnes de primària en què els alumnes fabriquen un teler manual que després es poden endur a casa. D’aquesta manera, podran experimentar en primera persona com és teixir i com és l’art del tèxtil, tan arrelat a la ciutat de Sabadell. Nombre de grups: 6 Nombre d’usuaris: 113 Procedència: Sabadell Valoració: 4,1 (sobre 5) - Realitat virtual Immersiva: Crea el teu visor VR Taller per primària i secundària en que cada alumne munta el seu propi kit d’autoconstrucció d’un visor de cartró al qual podrà acoblar un telèfon mòbil per visualitzar interactius de realitat virtual i practicar la creació de fotografies immersives en 360º Nombre de grups: 2 Nombre d’usuaris: 64 Procedència: Sant Vicenç de Castellet Valoració: 4,3 (sobre 5) - Fem vitralls Modernistes Taller per educació infantil i primària en què es fa una introducció al món dels vitralls fent-ne una petita mostra que es poden emportar a casa, adaptant la tècnica emprada pels modernistes en funció del nivell educatiu de cada grup. Els alumnes pinten el vitrall amb les pintures que es fan servir per a pintar els vitralls reals. Activitat disponible també en anglès. Nombre de grups: 6 Nombre d’usuaris: 184 - Mosaics de colors Taller per primària en què es realitza un mosaic amb el material utilitzat des d'època romana per a fer els mosaics, és a dir, les tessel·les de diferents colors. La creació d’un mosaic és un art molt antic que en l’època del modernisme va originar el trencadís, fet amb trossos irregulars de ceràmica, marbre o vidre, generalment de disseny abstracte. El grau de dificultat del taller s’adapta a l'edat. Activitat disponible també en anglès. Nombre de grups: 4 Nombre d’usuaris: 104

Total tallers: 156 Nombre d’assistents: 4.137 Balanç social 2017

43


CELEBRACIÓ D’ANIVERSARIS INFANTILS Celebració de festes d’aniversari infantils per a grups de fins a 40 infants, amb una durada de dues hores i mitja. S’ofereixen tres modalitats: amb una activitat lúdica relacionada amb l'exposició que hi ha en aquell moment a l'Espai Cultura, fent tallers de cuina o realitzant un taller de robòtica. Organitza: Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859

Nombre d’activitats realitzades: 32 (5 taller Robòtica, 26 taller de cuina i 1 taller exposicions) Procedència dels usuaris: Castellar del Vallès, Sant Quirze, Rubí i Sabadell Valoració dels usuaris: 4,6 (sobre 5) Nombre d’usuaris: 808 persones (465 nens i 343 adults)

Total celebracions: 32 Total usuaris: 808

Balanç social 2017

44


SANT JORDI. DIADA DEL LLIBRE Diumenge, 23 d’abril Com cada any celebrem el dia de Sant Jordi als jardins de l’Espai Cultura Fundació Sabadell 1859 amb una proposta d’activitats familiars i per a tots els públics. Organitza: Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859 i Ajuntament de Sabadell Col·labora: BBVA CX

Programació: - Parada de llibres i roses - Portes obertes als edificis modernistes - Taller de Mosaic de Sant Jordi - Espectacle familiar (Contes de gel) - Taller de punteres de llapis de roses de Sant Jordi - Espectacle familiar (La República dels contes) - Sessió de contes per la igualtat (Cia Contes de prop). Organtiza: Regidoria de Drets civils i ciutadania - Sardanes (Cobla Jovenívola) -Signatura del llibre guanyador del Premi BBVA Sant Joan 2016 (Carme Riera)

Total activitats: 9 Total usuaris: 11.144

Balanç social 2017

45


DIA I NIT INTERNACIONAL DELS MUSEUS Del 18 al 22 de maig Sisena edició del Dia Internacional dels Museus i de la Nit dels Museus. Els museus de Sabadell s’uneixen a la celebració internacional del Dia Internacional dels Museus (DIM) organitzant conjuntament una gimcana familiar, diversos espectacles i tallers. Entitats que organitzen: Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859, Museu d’Art i Museu d'Història de l’Ajuntament de Sabadell, Museu de Paleontologia del Institut Catalá de Paleontologia Miquel Crusafont i Museu del Gas de la Fundació Gas Natural Fenosa.

Nombre activitats complementàries: 3 activitats - Espectacle Familiar: Senyor Pallasso de Sonso Clown, resident a l’Estruch - Press Start: Presentació de les aplicacions fetes pels alumnes del taller de Realitat Virtual amb All VR Education - Lliurament de premis Dia dels Museus (27 de maig, al Museu del Gas)

Total activitats: 3 Total usuaris: 118

Balanç social 2017

46


SABA-TIC 2 de Setembre Segona edició del Saba-Tic. Jornada de tallers/mostra d’eines innovadores del món tecnològic i digital, amb la col·laboració d’empreses i entitats sabadellenques i del nostre entorn (Espai Creactiu, Boloberry, Restarters Barcelona, Tinyteles, All VR Education, Acqustic, CIPO, Codelearn, Dronpixel, ESDi, ICN2, Museu del Gas, Tangencial, UPC R4H, UPC Manresa, Visyon, Wheris) Entitats que organitzen: Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859, Ajuntament de Sabadell L’Espai Cultura va col·laborar organitzant tallers de Màquines en Moviment i diferents mostres de Co-game, Lego, Littlebits i Trashbots durant tota la jornada.

Total activitats: 5 Total usuaris: 2.340

Balanç social 2017

47


Natura Sabadell 1859 ALTRES ACTIVITATS FAMILIARS Durant tot l’any, s’han realitzat diverses activitats a l’amfiteatre i al jardí, organitzades per l’Espai Cultura o per diferents entitats amb la col·laboració de la Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859 -Racó de lectura Tots els dissabtes d’abril. Espai de lectura de llibres infantils a l’entarimat del jardí. Organitza: Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859 Usuaris: 40 Vet Aquí Sabadell. Festival de Contes de Sabadell Dissabte, 1 d’abril. Coincidint amb el Dia Internacional del Llibre Infantil i Juvenil se celebra aquesta segona edició del Festival. A l’amfiteatre de l’Espai Cultura es van programar sessions de conta contes durant tota la jornada. Organitza: Anna Fité, LaSala Teatre i Petit Sabadell Usuaris: 865 Medievàlia 12, 13 i 14 de maig. Jocs i atraccions al jardí durant la Fira Medievàlia. Organitza: Amics de Medievàlia Sabadell Usuaris: 4.700 Engruna teatre fa 10 anys! Dissabte, 10 de juny. Celebració dels 10 anys de la companyia Engruna Teatre, amb música, tallers, xocolatada i espectacle. Organitza: Engruna Teatre Usuaris: 400 Dia Internacional de la música Dimecres, 21 de juny. Concert a l’amfiteatre a càrrec de l’Escola Municipal de Música de Sabadell. Organitza: Ajuntament de Sabadell Usuaris: 800

Total activitats: 7 Total usuaris: 6.805 CESSIÓ D’ESPAIS Nombre de cessions: 256 Nombre d’assistents: 42.776 Nombre d’entitats que han usat els espais: 52

TOTAL USUARIS ESPAI CULTURA: 95.457 Total activitats: 559

Balanç social 2017

48


Programa d’activitats

Espai Natura Fundació Sabadell 1859

Balanç social 2017

49


Programa d’activitats de l’Espai Natura Fundació Sabadell 1859 Durant el 2017 s’ha signat un acord de col·laboració amb la Diputació de Barcelona mitjançant el qual la Fundació rebrà un ajut econòmic per al desenvolupament de les activitats i el manteniment de l’Espai Natura. Aquest acord ve a sumar-se se a l’important suport que BBVA CX dóna a diferents projectes i activitats que es desenvolupen en aquest equipament. e

• Programa pedagògic per a escoles i esplais Activitats de la granja Els animals de la granja i l’hort Matins del curs escolar. Es descobreixen les feines del pagès a través del coneixement de la granja i dels productes hortícoles de temporada. L’activitat consisteix en un itinerari guiat per la granja de la Masia de Can Deu, on hi ha exemplars de les 10 espècies típiques de les granges catalanes tradicionals. Es pren contacte directe amb el bestiar descobrint la seva biologia i els seus aprofitaments. Posteriorment es realitza un recorregut per l’hort per identificar les hortalisses i s’acaba amb una feina senzilla de manteniment a l’hort. Públic:: escolars de 3 a 12 anys Organitza Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859 Col·labora BBVA CX Nombre d’activitats realitzades 64 Nombre d’usuaris 1.651 persones (1.460 alumnes i 191 mestres) Valoració dels usuaris 3,78 sobre 4

Balanç social 2017

50


Coneguem els animals de la granja Matins del curs escolar. Es descobreixen les feines del pagès a través del coneixement de la granja. L’activitat consisteix en un itinerari guiat per la granja de la Masia de Can Deu, on hi ha exemplars de les 10 espècies típiques de les granges catalanes tradicionals. Públic: escolars d’1 a 12 anys Organitza Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859 Col·labora BBVA CX Nombre d’activitats realitzades 68 Nombre d’usuaris 1.717 persones (1.476 alumnes i 241 mestres) Valoració dels usuaris 3,71 sobre 4

Els animals de la granja (complementària de tarda) Curs escolar. L’activitat consisteix en un itinerari guiat per la granja de la Masia de Can Deu, on hi ha exemplars de les 10 espècies típiques de les granges catalanes tradicionals. Es pren contacte directe amb el bestiar descobrint la seva biologia i els seus aprofitaments. Públic: escolars de 6 a 12 anys Organitza Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859 Col·labora BBVA CX ombre d’activitats realitzades Nombre 11 Nombre d’usuaris 317 persones (290 alumnes i 27 mestres) Valoració dels usuaris 3,66 sobre 4

Balanç social 2017

51


Circuits mediambientals El món rural Matins del curs escolar. Els alumnes s’apropen al coneixement del món rural tradicional, les condicions de vida a pagès a través dels estris i mobiliaris quotidians i les eines de l’hort prenent contacte directe amb les hortalisses de temporada i realitzant les tasques de manteniment de l’hort. Públic:: escolars de 6 a 12 anys Organitza Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859 Col·labora BBVA CX Nombre d’activitats realitzades 114 Nombre d’usuaris 3.065 persones (2.820 alumnes i 245 mestres) Valoració dels usuaris 3,81 sobre 4

Balanç social 2017

52


El bosc mediterrani Matins del curs escolar. L’activitat comença amb una introducció a l’orientació i lectura de mapes. Posteriorment, els equips de treball es desplacen pel bosc seguint les instruccions del monitor i realitzen diferents proves per tal d’observar i conèixer les característiques del bosc mediterrani. Públic: escolars de 9 a 12 anys Organitza Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859 Col·labora BBVA CX Nombre d’activitats realitzades 25 Nombre d’usuaris 647 persones (596 alumnes i 51 mestres) Valoració dels usuaris 3,76 sobre 4

El bosc dels sentits Matins del curs escolar, del 08/01 al 19/06 i del 16/09 al 22/12 Seguint les pistes que els proporciona un dels habitants del bosc (l’esquirol Oriol), els alumnes fan un itinerari pel bosc amb diferents parades on descobriran elements que els permetran treballar la fauna i flora, així com l’aprofitament de diferents productes del bosc utilitzant els seus sentits. Públic: escolars de 6 a 7 anys Organitza Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859 Col·labora BBVA CX Nombre d’activitats realitzades 23 Nombre d’usuaris 550 persones (501 alumnes i 64 mestres) Valoració dels usuaris 3,56 sobre 4

Balanç social 2017

53


Tallers monogràfics Fem pa, el conreu tradicional del blat Matins del curs escolar. Taller sobre el procés tradicional d’elaboració del pa. Les feines i eines emprades en el conreu i la collita del blat; coneixement de la planta al llarg del seu cicle biològic, obtenció de la farina; espais de la masia relacionats amb el blat i elaboració de la massa i cocció cocció del pa. Públic: escolars de 8 a 12 anys Organitza Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859 Col·labora BBVA CX Nombre d’activitats realitzades 29 Nombre d’usuaris 719 alumnes i 69 mestres) 788 persones (719 Valoració dels usuaris 3,73 sobre 4

Balanç social 2017

54


Fem vi, el conreu tradicional de la vinya Matins del curs escolar. Taller sobre el procés tradicional d’elaboració del vi. Les feines i eines emprades en el conreu i la collita del raïm; coneixement de la planta al llarg del seu cicle biològic, obtenció del most; espais de la masia relacionats amb la vinya i simulació del procés d’obtenció del vi. Públic: escolars de 8 a 12 anys Organitza Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859 Col·labora BBVA CX Nombre d’activitats realitzades 4 Nombre d’usuaris 121 persones (112 alumnes i 9 mestres) Valoració dels usuaris 3,77 sobre 4 L’oli, el conreu tradicional de l’olivera Matins del curs escolar. Taller sobre el procés tradicional d’elaboració de l’oli. Les feines i eines emprades en el conreu i la collita de les olives; coneixement de l’olivera al llarg del seu cicle biològic, obtenció de l’oli; espais de la masia relacionats amb l’oi i elaboració de sabó tradicional. Públic: escolars de 8 a 12 anys Organitza Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859 Col·labora BBVA CX Nombre d’activitats realitzades 32 Nombre d’usuaris 825 persones (763 alumnes i 62 mestres) Valoració dels usuaris 3,49 sobre 4

Balanç social 2017

55


Programa pedagògic per a esplais Els animals de la granja Matins del 27/06 al 29/07 i de l’1 al 9/09 La primera part de l’activitat es dedica al coneixement dels animals de granja; es complementa omplementa amb un taller manual per realitzar elements relacionats amb la vida a la masia i la granja i l’activitat acaba realitzant jocs tradicionals a l’era de la masia. Públic: nens/es de 3 a 9 anys Organitza Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859 Col·labora BBVA CX Nombre d’activitats realitzades 8 Nombre d’usuaris 257 persones (219 alumnes i 38 monitors) Valoració dels usuaris 3,77 sobre 4

Balanç social 2017

56


Vida i jocs tradicionals a la masia Matins, del 27/06 al 29/07 i de l’1 al 9/09 Visita lúdica a la masia en companyia del monitor per conèixer la vida tradicional a pagès. A continuació realitzen un taller relacionat amb el món rural i acaben participant en diversos jocs tradicionals a l’era de la masia. Públic: nens/es de 3 a 12 anys Organitza Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859 Col·labora BBVA CX Nombre d’activitats realitzades 11 Nombre d’usuaris 332 persones (280 alumnes i 52 monitors) Valoració dels usuaris 3,85 sobre 4

Fem pa, el conreu tradicional del blat Matins, del 27/06 al 29/07 i de l’1 al 9/09 Taller sobre el procés tradicional d’elaboració del pa. Les feines i eines emprades en el conreu i la collita del blat; coneixement de la planta al llarg del seu cicle biològic, obtenció de la farina; espais de la masia relacionats amb el blat i elaboració de la massa i cocció del pa. Públic: escolars de 8 a 12 anys Organitza Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859 Col·labora BBVA CX Nombre d’activitats realitzades 8 Nombre d’usuaris 240 persones (206 alumnes i 34 mestres) Valoració dels usuaris 3,84 sobre 4

Balanç social 2017

57


• Activitats per a famílies Casal d’estiu propi “Viu l’estiu a pagès” Del 27 de juny al 21 de juliol de 2016. 2016 L’activitat s’ofereix en torns setmanals, de dilluns a divendres. Al llarg d'una setmana, els nens i nenes participaran en diferents activitats relacionades amb la vida al camp: tallers sobre els conreus i els productes del camp, manteniment de la granja i l'hort, jocs d'aigua i jocs tradicionals... adicionals... Cinc dies de diversió i contacte amb la natura i per a gaudir d'un estiu diferent. Públic: nens/es de 4 a 12 anys Organitza Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859 Nombre d’activitats realitzades 4 Nombre d’usuaris 122 nens/es Valoració dels usuaris 3,80 sobre 4

Balanç social 2017

58


Toca els animals de la granja i descobreix la masia Diumenges al matí excepte agost Descobrim les feines del pagès a través del coneixement de la granja amb un itinerari guiat per la granja, on hi ha exemplars de les 10 espècies típiques de les granges catalanes tradicionals. A continuació es visita la Masia de Can Deu per reviure l’estil de vida pagès tradicional Públic: famílies Organitza Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859 Nombre d’activitats realitzades 44 Nombre d’usuaris 666 persones (275 nens i 391 adults) Valoració dels usuaris 3,84 sobre 4

Busquem el Tió al Bosc de Can Deu Diumenges al matí desembre Descobrim les feines del pagès a través del coneixement de la granja amb un itinerari guiat per la granja, on hi ha exemplars de les 10 espècies típiques de les granges catalanes tradicionals. A continuació es visita la Masia de Can Deu per reviure l’estil de vida pagès tradicional Públic: famílies Organitza

Balanç social 2017

59


Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859 Nombre d’activitats realitzades 5 Nombre d’usuaris 126 persones (55 nens i71 adults) Valoració dels usuaris 3,87 sobre 4

Activitats concertades per a grups Activitats concertades per a grups Dates i horaris a concertar S’ofereix a grups ja formats de diferents col·lectius (AMPA, gent gran, associacions...) la possibilitat de concertar en dates a escollir adaptacions de les activitats pedagògiques. Públic: tot tipus de públic Organitza Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859 Nombre d’activitats realitzades 3 Nombre d’usuaris 75 persones

Festes infantils d’aniversari L’Animalada Laborables tarda (de 17:30 a 20h), dissabtes matí (d’11 a 13:30h) i diumenges tarda (de16 a 18:30h) Celebració de festes d’aniversari infantils per a grups de fins a 30 infants, amb una durada de dues hores i mitja. S’ofereixen dues modalitats: amb visita a la granja, tallers a l’aula i jocs tradicionals a l’era, o bé només amb visita a la granja i temps lliure. Públic: famílies Organitza Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859 Nombre d’activitats realitzades 16 Nombre d’usuaris 774 persones (359 nens i 415 adults) Valoració dels usuaris 3,98 sobre 4

Balanç social 2017

60


• Activitats per a tots els públics “Vols treballar un hort?” Tot l’any en períodes semestrals. Horaris de treball a l’hort: dilluns, dimecres i divendres de 9 a 20h; i diumenges de 9:30 a 14h. Lloguer de parcel·les de 30m2 per a practicar l’horticultura ecològica en períodes trimestrals, amb suport tècnic. Públic: tot tipus de públic Organitza Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859 Nombre d’activitatss realitzades 4 Nombre d’usuaris 201 persones

Balanç social 2017

61


Museu de la Vida al Camp Tots els diumenges de l’any excepte a l’agost. Horari de 10:30 a 14:30h. El museu permet recrear, d’una banda, la vida quotidiana a la masia, a través de les estances (cuina, sala i dormitoris) moblades amb estris quotidians, i de l’altra les feines que es feien al camp, de la qual són testimoni les eines exposades a les sales de la planta baixa. Públic: tot tipus de públic Organitza Fundació ació Antiga Caixa Sabadell 1859 Col·labora BBVA Nombre d’activitats realitzades 50 Nombre d’usuaris 1.107 personess (a més, van visitar el Museu 5.744 persones formant part de grups que realitzaven altres activitats i 3.013 3. persones l’exposició temporal sobre el futur del bosc de Can Deu i sobre la història d’en Capablanca) Capablanca

Can Deu Market Dissabte 29 i diumenge 30 d’abril. Horari de 10 a 20h. Es tracta d’un mercat, fira i espai per gaudir en família d’un munt d’activitats i variades propostes gastronòmica amb mb l’oferta de les food truck. Nova activitat quehavia de repetir-se repetir se cada últim cap de setmana de mes, però que només va celebrar una edició per manca de permisos municipals. S’està negociant amb l’ajuntamnet una nova versió. Organitza Fundació Antiga Caixa xa Sabadell 1859 Nombre d’activitats realitzades 2 Nombre d’usuaris 3.000 persones

Balanç social 2017

62


20ª Festa de la Primavera Diumenge 2 d’abril de 2017 Horari de 10:00 a 15:00h. Jornada lúdica destinada a celebrar l’arribada de la primavera. Com és habitual, la Festa gira entorn a un gran tema d’interès; en aquesta ocasió la diada es va dedicarà la celebració del 20è aniversari dela pròpia festa, amb una gran teatralització dels espais i moltes activitats a l’entorn de l’efemèride. La Festa torna torna a col·laborar amb l’entitat social “Rebost Solidari” mitjançant l’esforç dels participants a la gimcana. Públic: tot tipus de públic Organitza Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859 Col·labora BBVA CX Nombre d’activitats realitzades 1 Nombre d’usuaris 6.205 persones

3ª Festa BBVA de la Tardor Diumenge 30 d’octubre de 2016 016 Horari de 10:00 a 15:00h. Jornada lúdica que celebra l’arribada de la Tardor. Aquesta festa està dedicada als productes propis d’aquesta estació de l’any i pretén oferir la possibilitat de gaudir d’un dia a l’aire lliure participant en activitats de coneixement del mon rural. Públic: tot tipus de públic Organitza Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859 Col·labora BBVA CX

Balanç social 2017

63


Nombre d’activitats realitzades 1 Nombre d’usuaris 6.602 persones

Lloguer d’espais Bosc de Can Deu Ús del bosc de Can Deu per a la realització d’activitats Tot l’any Les entitats poden organitzar activitats al bosc de Can Deu per a la realització d'actes diversos (esdeveniments esportius, aplecs, romiatges...). L'activitat a realitzar, però, ha de ser compatible amb la protecció i respecte dels valors naturals i culturals de la finca i de d les instal·lacions existents. Organitza Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859 Nombre d’activitats realitzades 7 Nombre d’usuaris 5.558 persones

Masia de Can Deu Lloguer d’espais per a la celebració d’actes a Can Deu Tot l’any L’Espai Natura Fundació Sabadell badell 1859 ofereix la possibilitat de llogar diferents espais de la finca de Can Deu per a la celebració d’actes: espai privat de la masia (40 persones); espai exterior de la masia (100 persones) o bé l’Església de Sant Vicenç de Verders (20 persones). Públic: tot tipus de públic Organitza Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859 Nombre d’activitats realitzades 11 Nombre d’usuaris 1.002 persones

Balanç social 2017

64


• Projecte de recuperació del bosc de Can Deu El projecte de recuperació del Bosc de Can Deu segueix endavant amb pas ferm. Un cop realitzades tot un seguit de tasques encaminades a la recupearció del bosc, tres anys després de la ventada que el 9 de desembre de 2014 va afectar la forest es valora molt mol positivament com s’està desenvolupant la vegetació del bosc, bosc, malgrat la sequera dels dos darrers anys. anys Els accesos al Bosc, les zones més degrgadades, amb menys possibilitats de regeneració i més risc d’erosió es van reforestar amb 5.000 exemplars de pi pi blanc, alzina i pi pinyer al gener i febrer de 2016 i la participación de 1.400 persones. Més endavant s’hi van organitzar jornades participatives de manteniment al maig juny (participación de 175 persones), persones), regs de suport a l’estiu a càrrec de l’ADF, l’ADF desbrossada de l’herbassar al novembre amb l’objectiu de reduir la competencia per l’aigua, els nutrients i la llum als closells amb els abrets que s’havien plantat. Al febrer de 2017 vàrem convocar unes noves jornades participatives de manteniment i de reposició eposició de les falladles (arbres morts) a les zones reforestades, amb la participació de 600 persones;; l projecte de recuperació del Bosc de Can Deu, doncs, segueix comptant amb la inestimable col·laboració i participació dels ciutadans. A més, a les escoles que realitzaven activitats a l’Espai Natura als mesos de gener i febrer se’ls hi va oferir la possibilitat de plantar dos arbres per cada grup classe, classe comptant amb una cincuentena de grups. A l’estiu de 2017 l’ADF va fer un altre reg g de suport per facilitar elpas de la sequera estival, però en aquesta ocasió només un cop per a cada zona reforestada per afavorir l’aclimatació dels arbes al seu nou entorn. En principi no es contemplen nous regs de suport a no ser que les condicons meteorològiques orològiques ho exigeixin. A la segona quinzena de noviembre s’han tornat a fer desbrossades a les àrees de reforestació a l’igual que al 2016, però també s’han tret arreu del bosc els arbres morts, secs o torts que podrían presentar un perill per als usuaris aris i s’ha refet la tanca de les escales de Sant Vicenç de Verders i un sector del mur sobre le barranc del riu Ripoll que estaba malmés. Pel que respecte a les zones de regeneració natural del Bosc de Can Deu, al juliol de 2016 es va fer l’amidament de les plantes a les parcel·les de seguiment de la regeneració natural. El més destacable d’aquestes parcel·les, a part de la constatació de la gran quantitat de nous

Balanç social 2017

65


plançons d’arbres que estan creixent al bosc, és el gran nombre de roures trobats i de pinc blanc de llavor. A partir d’aquests primers resultats la Comissió Tècnica va decidir ampliar les zones d’estudi, d’1 a 3, amb tres parcel·les a cadascuna de les zones d’estudi. L’’amidament d’aquestes nou parcel·les s’ha fet al desembre de 2016 i noviembre de 2017 amb la col·laboració de 20 alumnes del curs de Gestió Forestal i del Medi Ambient del Institut Rubió i Tuduri, amb l’objectiu de fer un seguiment del creixement de l’arbrat. El projecte de recuperació del bosc de Can Deu compta amb el suport de la Diputació de Barcelona, de Quadpack i de BBVA CX.

Total de visitants i usuaris de l’Espai Natura Fundació Sabadell 1859 45.305

Balanç social 2017

66


Usuaris de les activitats organitzades per la Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859 (gener-desembre 2017)

Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859 Exposicions itinerants Visites i tallers als edificis modernistes Jornades e-nforma Cessió d’espais Total Espai Cultura Fundació Sabadell 1859 Programa d’exposicions Programació pedagògica per a escoles i esplais Programació familiar Fresc Festival Cessió d’espais Total Espai Natura Fundació Sabadell 1859 Programa pedagògic per a escoles i esplais Programació familiar Programació públic general Jornades de recuperació del bosc Cessió d’espais Total

TOTAL

723 1.544 209 1.165 3.641 20.207 4.137 22.964 5.375 42.776 95.459 10.510 1.763 25.872 600 6.560 45.305

144.405

Balanç social 2017

67

Profile for Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859

Balanç Social 2017 de la Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859  

Memòria d'activitats 2017 de la Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859

Balanç Social 2017 de la Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859  

Memòria d'activitats 2017 de la Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859

Advertisement