MEMÒRIA 2017 - FUNDACIÓ MARIA AUXILIADORA – català

Page 1

memòria

2 0 1 7 Creiem que és possible


Presentació 3 Qui som? 4 Àmbit social 6 Cooperació 22 Qualitat educativa 26 Formació 30 Nous projectes 32 Fem 20 anys 33 Informe econòmic 34 Gràcies! 35


Presentació Començo la presentació de la Memòria 2017 de la Fundació Maria Auxiliadora en un lloc petit, però molt significatiu per a tota la Família Salesiana: la capella Pinardi a Valdocco. Estant aquí, em venen al cap i al cor les vicissituds que van passar Don Bosco i els primers salesians per ser resposta concreta i eficaç als joves que vagaven pels carrers de Torí en ple període de revolució industrial. Aquí, els seus somnis van començar a fer-se realitat: arribar al cor de cada jove a través de l’educació. Oferir escoles, tallers, catequesi, oratoris festius, tot el que fos necessari per tal que aquells joves no acabessin abandonats a la seva sort. Amb el pas del temps, aquest lloc i el seu entorn es van convertir en una casa que acull, una escola que prepara per a la vida, un pati que és lloc de trobada i de viure l’amistat, i una església que anuncia la Bona Notícia de Jesús. Aquest somni de Don Bosco és també el que mou avui el cor de tants educadors i educadores que realitzen la seva tasca educativa a les Plataformes Socials de la Fundació Maria Auxiliadora. En aquesta memòria trobaràs informació sobre els centres i projectes que la Fundació Maria Auxiliadora ha dinamitzat durant el 2017. Queden expressades les xifres de joves i dones que hi participen, així com l’afecte i la qualitat educativa de tots aquells professionals i voluntaris que fan possible aquesta realitat. Vull destacar que la Fundació Maria Auxiliadora durant els 20 anys de resposta que ha tingut, des de la seva creació el 12 de maig de 1998, no ha fet més que orientar els seus objectius i accions cap a l’atenció i la resposta a les persones en situació de risc i exclusió social. Destacant en aquest període l’absorció, l’any 2016, dels programes i projectes socials que amb llarga experiència s’havien gestionat a través de quatre associacions: Mancala, Laura Vicuña, Centro Amigos i Col·lectiu de Cultura Popular. Seguim avançant en la nostra reposta als col·lectius més necessitats de la societat amb respostes concretes que ajuden a transformar la realitat. Amb el Papa Francesc ens unim al canvi necessari que cal fer avui tant en les formes com en el fons d’aquesta resposta. Que la senzillesa i la proximitat als problemes de la gent, especialment pobra i marginada, sigui el criteri per renovar els nostres projectes socials.

M. Isabel Pérez Sanz Presidenta


Qui som?

f pe or m r m ac an ió en t

t ien a b am ollid c d’a

Constituïda el 12/05/1998

s ip ius u t s eq ca cat i u f ed enti id

Qualitat educativa

t

n

t i v it

Usuaris/es atesos/es

Treballadors/es

3.511

100

4 | Fundació Maria Auxiliadora - Memòria 2017

Just í

Pr e v e

Rec i p r

o ci t a

at

Acció social

cia


voluntariat

proje c soci tes als treb

all

SOMIEM AMB

en

Inscrita el 19/05/2017 al Registro de Fundaciones de Competencia estatal amb el número 1897

xar

xa

s de a pa upor se t nv ïsos olu en pa me n

t

La Fundació Maria Auxiliadora, promoguda per les Filles de Maria Auxiliadora, té com a missió fonamental donar resposta a les necessitats socioeducatives dels nens/es, joves i adults, amb especial atenció a les dones, en situació de risc i/o d’exclusió social.

a rè n

xa

Cooperació

xa r

c ia

at

sp

Tr e b

d a ri t

Tr a n

rs i

S o li

Di

ve

tat

Formació

al l en

Voluntaris/es

Projectes

121

27 Memòria 2017 - Fundació Maria Auxiliadora | 5


ÀMBIT SOCIAL 3.511

SOMIEM I TREBALLEM PER TAL QUE NENS/ES, JOVES I ADULTS EN SITUACIÓ D’EXCLUSIÓ I/O RISC SOCIAL SIGUIN PROTAGONISTES DEL SEU PROPI PROCÉS DE CREIXEMENT 355

259

-16 anys

6 | Fundació Maria Auxiliadora - Memòria 2017

usuaris/es

32%

68%

1485 Homes Dones

161

227

16-18 anys

200

331

362 32

19-29 anys

30-65 anys

99

+65 anys


100

Com ens financem? treballadors/es 13,62%

67%

121

33% 22,86%

voluntaris/es

79%

63,52%

17,81% Locals

Fons públics Fons propis Fons privats

21%

A què ho destinem?

Voluntaris/es Treballadors/es

45

42

10,76%

30 31

26

30 36%

-18 anys

39,40% Autonòmics

0,07% Provincials

78%

6

6,23% Estatals

53,24%

9 2 18-30 anys 31-45 anys 46-65 anys +65 anys

Atenció socioeducativa Formació Inserció laboral

Memòria 2017 - Fundació Maria Auxiliadora | 7


Sant Vicenç dels Horts

CENTRO AMIGOS

XARXA LA FINESTRA

El Centro Amigos és un centre diari i un centre obert on es realitza una tasca educativa fora de l’horari escolar, que estimula i potencia l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat i la socialització, l’adquisició de coneixements bàsics i l’ús educatiu del temps lliure.

El projecte Xarxa La Finestra és una experiència d’aprenentatge en xarxa, de traspàs de coneixements entre dones en situació de vulnerabilitat social i/o econòmica, on totes tenen quelcom a aprendre i a aportar. Amb aquest projecte es promou la igualtat de gènere i la inserció social i laboral de dones en situació de risc o exclusió social.

La vida del Centro Amigos gira al voltant de múltiples activitats: reforç educatiu, tallers i activitats com ara sortides a la platja o a la muntanya, caps de setmana lúdics i festes. A part de totes aquestes activitats, també es realitza un treball amb les famílies i un seguiment de cadascun dels i les menors.

8 | Fundació Maria Auxiliadora - Memòria 2017

S’afavoreix l’intercanvi de recursos, es facilita la integració de les diverses cultures promovent la interculturalitat i la riquesa que ofereix la diversitat i es realitzen tallers i activitats diverses.


Des que vaig arribar a Xarxa La Finestra he compartit amb les meves companyes, des de la senzillesa, el que sóc i el que tinc com a persona. M’he enriquit de la convivivència diària amb les aportacions d’unes i altres. Hem compartit: emocions, alegries, tristeses... hem tirat endavant en els moments difícils amb la força i el suport del grup. Som una família, ens coneixem totes i l’ambient fa que ens sentim com a casa. Conchi Díaz

Usuària Xarxa La Finestra

Origen cultural dels usuaris i usuàries

Treballadors/es i voluntaris/es

3% 1% 1%

32

Espanya Àfrica Amèrica Europa de l’Est Altres

16%

79%

treballadors/es

63%

27

Edat dels usuaris i usuàries

voluntaris/es

Homes Dones 125

81

-16 anys

37%

333 210 67% 33

24

16-18 anys

56

53

23

19-29 anys

30-65 anys

33%

38

+65 anys

FORMA’T

DISPOSITIU D’INSERCIÓ LABORAL

El programa Forma’t està compost per diferents accions formatives dirigides a menors amb dificultats cognitives i/o conductuals.

El Dispositiu d’Inserció Laboral (DIL) agrupa diversos projectes destinats a la recerca de feina i a la inserció laboral d’usuaris/es que es troben en situació de vulnerabilitat social i econòmica.

La Unitat Escolar Compartida (UEC) és un programa d’adaptació curricular per tal que alumnes matriculats/des en centres ordinaris puguin completar l’ESO de manera adequada. Els Mòduls d’Orientació Prelaboral (MOP) van dirigits a alumnes de 3r d’ESO derivats pels instituts on se’ls ofereix una formació inicial en diferents perfils professionals. Els Tallers d’Estudi Assistit (TEA) són un reforç escolar per a nens/es i adolescents del municipi.

El Kausay és un itinerari d’acompanyament per a joves en atur que volen reorientar el seu perfil professional. El programa Incorpora té com a objectiu facilitar la inserció de persones amb dificultats oferint-los assessorament i orientació. També s’ofereixen programes del SOC destinats a la inserció laboral, cadascun d’ells destinat a un perfil diferent.

Memòria 2017 - Fundació Maria Auxiliadora | 9


Terrassa

PAM A PAM: APRENENTATGE DE LA LLENGUA

PAM A PAM: DABAR

Pam a Pam és un projecte intercultural d’integració social al barri de La Maurina de Terrassa. Es tracta d’una oferta formativa per a totes aquelles persones immigrants que es troben en situació d’analfabetisme o que tenen uns nivells de comprensió i d’ús de la llengua molt limitats. Se’ls pretén dotar de les eines necessàries per facilitar la seva incorporació positiva al teixit social i al món laboral.

Una de les activitats que tenen cabuda dins del projecte Pam a Pam és Dabar, un espai de trobada on es treballa l’expressió oral en petits grups que permet l’adquisició d’habilitats comunicatives i de relació al voltant de diferents eixos temàtics quotidians.

Lletra viva: classes d’alfabetització i aprenentatge de la llengua, en català i castellà, mitjançant l’expressió i comprensió oral i escrita.

10 | Fundació Maria Auxiliadora - Memòria 2017

A les taules de conversa, els alumnes desenvolupen les seves habilitats orals i de comprensió amb seguretat, parlant de temes que s’adapten a les necessitats i interessos de tots ells i en un entorn propici per a l’aprenentatge.


En aquest projecte no només aprenem a escriure, llegir i comunicar-nos, sinó que compartim un espai i temps amb gent amable. Es comparteix la riquesa de cada persona, d’allò que som, i ens ajuda a créixer i a deixar de banda els prejudicis. Es comparteix la cultura de les altres persones sense sentir racisme i conèixer com pensen. És com una petita família on es poden compartir sentiments i preocupacions, així com diversos valors. Grup d’usuaris/es i Carmina Panera (voluntària) Dabar | Pam a pam

Treballadors/es i voluntaris/es

Origen cultural dels usuaris i usuàries 6%

4% 4%

14%

15

Àfrica nord Espanya Àsia Amèrica llatina Àfrica central

72%

treballadors/es

87%

589

Edat dels usuaris i usuàries

31

voluntaris/es 78%

Homes Dones

55

107 34

-16 anys

13%

12

2

16-18 anys

81%

58

36

3

19-29 anys

30-65 anys

19%

10

+65 anys

EL VIVER: ACOLLIDA I TALLERS

EL VIVER: REFORÇ ESCOLAR

El Viver és un projecte d’atenció integral al col·lectiu immigrant del barri de La Maurina de Terrassa.

El programa de reforç escolar del projecte El Viver està dirigit a nens i nenes d’entre 6 i 16 anys que presenten dificultats en el procés d’aprenentatge juntament amb carències socioeducatives i/o desconeixement de la cultura, les tradicions, les normes i els hàbits de la comunitat escolar.

A les sessions d’acollida es determinen els objectius personals dels participants per desenvolupar itineraris individualitzats. Als tallers, les persones participants adquireixen una sèrie de coneixements específics en diferents àmbits, a la vegada que es promou el desenvolupament integral, a través de l’adquisició de competències socials, la recuperació de l’autoestima i el foment de l’empoderament dins d’un procés d’orientació.

A més d’aprofundir en els continguts consensuats amb els tutors i tutores escolars, a partir de dinàmiques lúdiques es treballen les competències personals i socials. Es complementa l’actuació amb la intervenció amb les famílies i amb una altra oferta educativa en el temps lliure.

Memòria 2017 - Fundació Maria Auxiliadora | 11


Saragossa - Centro Mancala

CENTRO DE TIEMPO LIBRE SIN MUGAS

ESCUELA EN FAMILIA

El Centro de Tiempo Libre Sin Mugas és una plataforma d’integració socioeducativa en el temps lliure per a nens, nenes i adolescents d’entre 6 i 18 anys que viuen en situació de risc i exclusió social al barri de l’Actur de Saragossa.

El projecte Escuela en familia té un caràcter educatiu-formatiu amb la finalitat de potenciar en cadascuna de les famílies les millors condicions per exercir la criança positiva.

Amb una proposta d’activitats des de l’educació en valors, el reconeixement de les pautes culturals dels participants i la coordinació amb altres recursos socials de la zona, es configura com una alternativa al carrer, donant resposta a les diferents necessitats personals, familiars, socials i educatives.

12 | Fundació Maria Auxiliadora - Memòria 2017

La metodologia utilitzada és activa, dinàmica i participativa, basada en sessions de grup, col·loquis, debats, exposicions, dramatitzacions, etc., sempre amb la finalitat d’aconseguir la màxima implicació dels pares i mares. El projecte emfatitza el seguiment individualitzat i els tallers de creixement en família per tal de poder realitzar un acompanyament durant el procés.


A Sin Mugas compartim amb alegria el millor de cadascú. Aquí em sento a casa, són la meva família. Houria Atti

Usuària CTL Sin Mugas

Origen cultural dels usuaris i usuàries 4%

3%

Treballadors/es i voluntaris/es

3%

37%

17%

29

Àfrica Ètnia gitana Espanya Àsia Amèrica Europa de l’Est

37%

treballadors/es

72%

31

Edat dels usuaris i usuàries

voluntaris/es

Homes Dones

288

133 114 35 -16 anys

39

16-18 anys

49

28%

71% 81%

84

49

6

19-29 anys

30-65 anys

19%

42

+65 anys

CENTRO SOCIOLABORAL ACTUR

PROYECTO MAÍN ADULTOS

El CSL Actur és un recurs socioeducatiu i formatiu per a joves d’entre 15 i 21 anys, prioritàriament del barri de l’Actur de Saragossa, que no han obtingut el Graduat en Educació Secundària Obligatòria.

El Proyecto Maín Adultos és un recurs per a la promoció i inserció social de persones adultes, preferentment de dones. L’oferta formativa es concreta en una educació permanent d’adults i en tallers diversificats, que es complementen amb xerrades, sortides culturals i festes interculturals.

La finalitat és proporcionar una formació que possibiliti a l’alumnat la incorporació a la vida laboral i/o prosseguir els seus estudis reglats, així com afavorir el procés de desenvolupament personal, maduresa i participació a les diverses activitats socials i culturals. El projecte ofereix un acompanyament a exalumnes amb la finalitat d’afavorir la seva inserció laboral.

Es cuida de manera especial la integració socioafectiva de les persones participants i es potencia la relació grupal a través d’activitats formatives, lúdiques i culturals. Hi participen persones de 20 nacionalitats diferents, amb una presència notable de persones d’ètnia gitana.

Memòria 2017 - Fundació Maria Auxiliadora | 13


Torrent - Centro Laura Vicuña

CENTRO DE DÍA: MÓDULO DE APOYO CONVIVENCIAL Y SOCIOEDUCATIVO

CENTRO DE DÍA: MÓDULO DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL

El Módulo de Apoyo Convivencial y Socioeducativo (MACS) atén menors d’entre 12 i 16 anys que, per la seva situació familiar, social i/o educativa estan en risc social. Realitza una tasca preventiva, proporcionant serveis de suport socioeducatiu i familiar, potenciant el seu desenvolupament personal i integració socials amb l’objectiu d’afavorir el seu procés de normalització i autonomia personal.

El Módulo de Inserción Sociolaboral (MISL) atén joves d’entre 16 i 21 anys en situació de risc. La seva realitat personal, familiar, ocupacional i/o d’inserció social requereix suport psicosocial, educatiu i l’adquisició d’aprenentatge i coneixements bàsics d’oficis manuals per aconseguir una inserció satisfactòria.

Entre les activitats que es realitzen destaquen les de suport psicosocial, educatiu, seguiment escolar i activitats d’oci i temps lliure.

14 | Fundació Maria Auxiliadora - Memòria 2017

Proporciona serveis de suport social, educatiu i familiar a través d’activitats formatives, ocupacionals, rehabilitadores, culturals, així com l’adquisició de les habilitats necessàries per a la seva inserció sociolaboral.


Personalment, compartir és generar possibilitats d’ocupació. El més important que he compartit ha estat el meu temps. Al Centro es comparteix la vivència diària i l’essència del carisma salesià per aconseguir un futur millor. Manuel Izquierdo

Orientador laboral

Origen cultural dels usuaris i usuàries 4%

Treballadors/es i voluntaris/es

3% 1%

20

Espanya Àfrica Amèrica Europa de l’Est Àsia

17%

75%

treballadors/es

50%

21

Edat dels usuaris i usuàries Homes Dones 81 25

15

-16 anys

voluntaris/es 75% 71%

254 162

16-18 anys

50%

119 59

95% 10

19-29 anys

30-65 anys

5%

6 +65 anys

CENTRO DE FORMACIÓN: FORMACIÓN DE OFERTA PROPIA MAÍN

CENTRO DE FORMACIÓN: FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LA INSERCIÓN

El Módulo de formación de oferta propia MAÍN atén dones de la ciutat de Torrent en situació de risc. Pretén la inserció social mitjançant una experiència formativa, de trobada i de socialització.

El Módulo de Formación Profesional para la Inserción (MFPI) ofereix cursos de formació per a aturats demandants de feina al Servef. S’ofereixen els següents Certificats de professionalitat de nivell 1: Serveis Auxiliars de Perruqueria, Serveis Auxiliars d’Estètica, Cortinatge i complements de decoració, i Arranjaments i adaptacions de peces de roba.

Entre els tallers del mòdul destaquen els de confecció, decoració, patronatge industrial, alfabetització i castellà, i el taller solidari. En tots ells es potencia el moment de trobada i de posada en comú, amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats de totes les participants.

I a més, amb el projecte “Empléate” s’ofereix un servei d’orientació i inserció laboral als usuaris i usuàries del centre amb l’objectiu de proporcionar eines per a la recerca activa de feina.

Memòria 2017 - Fundació Maria Auxiliadora | 15


A El Gua podem fer els deures, resoldre dubtes que no ens han quedat clars a classe, estudiar i preparar bé els exàmens. En tot això els educadors sempre m’han ajudat molt i hi han estat quan els he necessitat.

València

Claudia Yago Usuària El Gua

Origen cultural dels usuaris i usuàries 5%

3%

8%

Amèrica llatina Espanya Àfrica central Àsia Àfrica nord

29%

8%

Edat dels usuaris i usuàries 21

17 15

Homes Dones

3 -16 anys

16-18 anys

19-29 anys

3 30-65 anys

+65 anys

Treballadors/es i voluntaris/es

3

11

treballadors/es

voluntaris/es 75%

70%

71% 67%

33%

73%

27%

EL GUA

ALÇA’T

El Gua és un projecte de reforç escolar en el qual es proposen diverses activitats dirigides a reforçar el treball educatiu que es realitza a l’escola. Està orientat a adolescents en situació de risc i exclusió social amb dificultats d’aprenentatge, que no tenen els recursos econòmics per aconseguir classes de reforç a nivell extraescolar.

El projecte Alça’t és un taller d’iniciació a la costura, tant a mà com a màquina, dirigit a persones autòctones i immigrants, que volen fer més sostenible l’economia domèstica realitzant els seus propis dissenys i confeccionant peces de roba per a elles mateixes o per a membres de la seva família.

El Gua connecta una sèrie de valors, hàbits i aspectes socials que no només influeixen positivament en la millora del resultat acadèmic, sinó que a més ajuden a la integració grupal i social dels usuaris i usuàries.

Al taller es cuida l’ambient positiu i de respecte, les relacions personals, el posar en comú els coneixements i riqueses que cadascuna té. I es continua realitzant any rere any perquè sempre hi ha alguna cosa per aprendre.

16 | Fundació Maria Auxiliadora - Memòria 2017


Insieme

INSIEME Insieme-Suma va néixer l’any 2015, com una empresa dins de la Fundació Maria Auxiliadora, per oferir a les persones en situació d’atur la possibilitat d’una inserció laboral. L’any 2017, Insieme ha aconseguit mantenir uns nivells de contractació de personal i de producció altament satisfactoris d’acord amb els nostres objectius d’inserció sociolaboral de persones en risc d’exclusió social. Hem confeccionat uniformes escolars, roba laboral, banyadors, roba interior, samarretes, roba fallera, així com altres articles promocionals.

Actualment, als tallers tèxtils de Terrassa i Torrent treballen 10 persones, una d’elles en formació, que han demostrat, amb el seu esforç i constància, la seva millora professional permetent que l’empresa mantingui el seu volum de negoci i ampliï les expectatives de cara al proper exercici, tant en els mateixos sectors com en altres línies de mercat. Ha estat un any ple d’aprenentatges, reptes i il·lusions que ens empenyen a seguir cap endavant en aquest projecte amb el mateix entusiasme del principi.

Memòria 2017 - Fundació Maria Auxiliadora | 17


En xarxa - CRAE Llar Les Vinyes CRAE LLAR LES VINYES És un Centre Residencial d’Acció Educativa on viuen 40 nens i nenes d’entre 3 i 21 anys. El CRAE els ofereix una estabilitat en totes les necessitats bàsiques essencials i busca que els nens i nenes puguin créixer en un entorn segur, amb la mirada cap a la família i el futur.

PROJECTE FAMÍLIES A partir de les línies pedagògiques de Don Bosco i el Sistema Preventiu, es realitza una intervenció integral amb les famílies, posant èmfasi en l’acompanyament necessari per tal que pares i mares puguin millorar la seva gestió familiar i facilitar el retorn dels menors a casa seva.

En xarxa - Asociación Periferia ASOCIACIÓN PERIFERIA L’Asociación Periferia ofereix programes dirigits a menors en risc d’exclusió socioeducativa que precisen de suport en diferents àrees. El Centro de Día Periferia engloba els mòduls d’inserció social, suport convivencial i educatiu, i de trobada socioeducativa familiar amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats d’aquests nens, nenes i joves. A més, compta amb el programa d’escola esportiva Na Rovella, que té com a objectiu la inclusió social de menors desafavorits a través de la pràctica esportiva.

18 | Fundació Maria Auxiliadora - Memòria 2017


En xarxa - Aitana AITANA Aitana és una iniciativa d’un grup d’exalumnes del Col·legi Maria Auxiliadora de València. Pretén acollir i promocionar les dones immigrants del barri d’Orriols amb l’objectiu de poder dotar-les d’una formació que els permeti millorar la seva situació personal i familiar gràcies a una inserció laboral digna com a treballadores de la llar. La majoria d’usuàries procedeixen de Veneçuela, Equador, Bolívia, Perú, Colòmbia, Nicaragua, Hondures, República Dominicana i Paraguai. Durant l’any 2017, s’han impartit 9 cursos. Hi han participat 180 dones, de les quals 155 l’han finalitzat obtenint el certificat. S’han insertat laboralment el 80% de les dones amb permís de treball, que són un 30%.

En xarxa - La Llavor LA LLAVOR L’any 2017, el projecte La Llavor s’identifica amb les paraules consolidació, continuïtat, obres de reforma i expansió a la comunitat del barri de Sant Genís. Les obres de reforma que s’han fet amb la col·laboració d’entitats públiques, de fundacions i d’aportacions privades permetran la consolidació de la raó de ser del projecte: ser la vivenda, la família, la comunitat de pertinença de persones vulnerables, que necessiten de La Llavor per iniciar un projecte de vida amb major autonomia, a través de l’acompanyament, la formació preocupacional i ocupacional, i l’acompanyament a la inserció laboral. Durant el 2017 s’han atès: 18 persones en règim de vivenda social temporal, 360 persones als programes de formació pre-ocupacional i d’acompanyament a la inserció, 350 persones en el servei d’allotjament per a pacients hospitalitzats a l’Hospital Vall d’Hebron, i prop de 400 persones han utilitzat els espais de la casa.

Memòria 2017 - Fundació Maria Auxiliadora | 19


Edició 10 · Octubre 2016 - Setembre 2017 ·

198

famílies ateses CARTERA DE SERVEIS

BÉNS

257 221

183 1081

ajudes

grups

beneficiaris/es

beneficiaris/es

Béns SARAGOSSA

TORRENT

SANT VICENÇ DELS HORTS

Ajudes

Beneficiaris/es

Ajudes

Beneficiaris/es

Ajudes

Beneficiaris/es

Equipament escolar

120

120

78

42

12

12

Alimentació infantil

18

18

-

-

3

3

Higiene infantil

18

18

-

-

2

2

Ulleres o audiòfons

5

5

1

1

-

-

161

161

79

43

17

17

Fundació Maria Auxiliadora Saragossa XARXA RABAL ACTUR. Any d’inici: 2007

Fundació Maria Auxiliadora Torrent XARXA VALÈNCIA. Any d’inici: 2007

20 | Fundació Maria Auxiliadora - Memòria 2017

Fundació Maria Auxiliadora Sant Vicenç XARXA SANT VICENÇ DELS HORTS. Any d’inici: 2016


Serveis FUNDACIÓ MARIA AUXILIADORA · SARAGOSSA ENTITAT REFERENT

Durada

Grups

Beneficiaris/es

Grups d’estudi assistit - Primària

4 setmanes

8

40

Grups d’estudi assistit - Primària

4 setmanes

2

10

Grups d’estudi assistit - Secundària

32 setmanes

2

10

Grups d’estudi assistit - Secundària

32 setmanes

8

40

Aula oberta Primària

32 setmanes

2

30

Aula oberta Primària

1 setmana

2

30

Aula oberta Secundària

32 setmanes

1

15

Aula oberta Secundària

1 setmana

1

15

Reforç individual Primària

32 setmanes

2

2

Centre obert

36 setmanes

13

130

1 setmana

48

480

Taller educatiu familiar - Iniciació

5 mesos

1

25

Taller educatiu familiar - Continuïtat

5 mesos

1

24

Espai familiar 0-3 anys

8 mesos

1

7

92

858

Durada

Grups

Beneficiaris/es

Grups d’estudi assistit - Primària

8 mesos

1

4

Grups d’estudi assistit - Primària

1 mes

1

4

Grups d’estudi assistit - Secundària

8 mesos

6

24

Grups d’estudi assistit - Secundària

1 mes

6

24

Centre obert

9 mesos

4

32

Campament

7 dies

3

24

1 setmana

15

40

Tallers terapèutics grupals

15 sessions

2

16

Atenció psicològica continuada

15 sessions

5

5

Atenció psicològica puntual

3 sessions

40

40

83

213

Colònies urbanes

FUNDACIÓ MARIA AUXILIADORA · TORRENT ENTITAT REFERENT

Colònies urbanes

FUNDACIÓ MARIA AUXILIADORA · SANT VICENÇ DELS HORTS ENTITAT COORDINADORA I ENTITAT REFERENT

Durada

Grups

Beneficiaris/es

Grups d’estudi assistit - Primària

8 setmanes

1

3

Reforç individual Primària

8 setmanes

7

7

8

10

Memòria 2017 - Fundació Maria Auxiliadora | 21


COOPERACIÓ 19.500

SOMIEM I usuaris/es TREBALLEM d’atenció sociosanitària DONANT SUPORT A PROJECTES DE COOPERACIÓ PER TAL nens/es, QUE LES PERSONES adolescents i joves en QUE VIUEN EN atenció socioeducativa PAÏSOS EN VIES DE DESENVOLUPAMENT PUGUIN ASSOLIR UN NIVELL DE VIDA DIGNE I JUST

996

22 | Fundació Maria Auxiliadora - Memòria 2017


On actuem?

Com ho financem? Gràcies a la vostra col·laboració, hem recaptat un total de 32.768 € per a projectes de cooperació durant l’any 2017

Gràcies a l’Ajuntament de Figueres hem comptat amb 11.370,06 € per a la tercera fase del Centre de Salut de Kafubu Memòria 2017 - Fundació Maria Auxiliadora | 23


Figueres - Centre de Salut Kafubu

CENTRE DE SALUT KAFUBU Durant el 2017 s’ha executat la 3a fase del projecte de posada en marxa del Centre de Salut Kafubu a la República Democràtica del Congo. Amb el projecte s’han aconseguit dues sales d’hospitalització construïdes i equipades. S’ha realitzat una campanya anual de vacunació infantil al territori d’influència del centre de salut. I s’ha format un equip de persones referents comunitàries de salut en nombroses poblacions properes, amb la finalitat que actuïn com a transmissores de coneixements i formadores de la seva comunitat. El Centre de Salut Kafubu es troba a 15 km de Lubumbashi, capital de província de Katanga i a uns 30 kilòmetres de la frontera amb Zàmbia. Es tracta d’un centre sanitari sense ànim de lucre gestionat per les Filles de Maria Auxiliadora. La població atesa a l’Àrea de Salut Kafubu és de 19.500 habitants. És la presència sanitària més important al territori, tant per la qualitat dels serveis que dona a la població, com per les estructures que ofereix, i la competència i formació del seu personal sanitari.

24 | Fundació Maria Auxiliadora - Memòria 2017

El Centre de Salut Kafubu ha comptat amb el suport financer continuat de l’Ajuntament de Figueres, gràcies al qual s’han pogut anar desenvolupant les diverses fases de la seva construcció i millora. Ha inclòs la compra de material quirúrgic, hospitalari, medicaments, equipament per a la sala de quiròfan del centre, la construcció de la sala del metge del dispensari i la construcció d’una bugaderia pròpia al centre. Amb l’ajuda de l’Ajuntament de Figueres, entre el 2015 i 2017 s’han dut a terme les tres fases corresponents a la construcció i a l’equipament del bloc d’hospitalització al terreny on s’ubiquen la resta d’infraestructures sanitàries del centre, millorant el servei ofert pel personal sanitari i contribuint a millorar les condicions dels pacients que estan ingressats al centre. L’any 2017, amb el suport d’11.370,06 € per part de l’Ajuntament de Figueres, s’ha completat la seva construcció i part de l’equipament necessari per poder entrar en funcionament.


En xarxa - VIDES

GUATEMALA TÉ FUTUR El curs escolar 2016-2017, la Fundació Maria Auxiliadora, juntament amb VIDES, va llançar la campanya Educació inclusiva: escoles rurals per a les nens i nens Q’eqchis i educació radiofònica per a adolescents i joves camperols. Guatemala té futur! Amb la campanya, s’han recaptat 32.768 €, i s’estan executant dos projectes: Un a San Pedro Carchá per millorar les infraestructures de dues escoles rurals de primària on assisteixen un gran nombre de nenes i nens Q’eqchis. Concretament, s’estan arreglant les teulades de les aules que s’inunden cada vegada que plou, dotant de banys adequats a les dues escoles i reformant la cuina d’una d’elles per evitar

condicions d’insalubritat. També s’està arreglant la zona d’esbarjo d’una de les escoles per evitar situacions de perill. I un altre al Colegio María Auxiliadora de Coatepeque, on funciona l’Instituto de Educación Radiofónica que permet i ofereix una segona oportunitat a adolescents i joves camperols. A través de l’educació radiofònica, poden formar-se i optar a millors llocs de treball, amb salaris més elevats aconseguint sortir de l’exclusió social i la pobresa. S’han aconseguit nous ordinadors i posar en funcionament una zona de banys clausurada pel seu mal estat per poder evitar focus d’insalubritat amb l’augment de l’alumnat.

COOPERATIVES DE DONES PER AL DESENVOLUPAMENT A R.D. DEL CONGO Durant el curs 2017-2018 s’ha presentat una nova campanya: Mans a l’obra: junts/es podem fer grans coses: cooperatives de dones per al desenvolupament a la província d’Alto Katanga. Es necessiten 51.000 €. €

Es volen posar en marxa activitats generadores d’ingressos estables i sostenibles per als grups de població més vulnerables (joves i dones), a través de cooperatives (4 tèxtils, 1 agrícola, 1 basada en l’aquaponia).

Memòria 2017 - Fundació Maria Auxiliadora | 25


QUALITAT EDUCATIVA SOMIEM I TREBALLEM PER TAL QUE LES ESCOLES SALESIANES SIGUIN CENTRES EDUCATIUS ON ELS NENS/ES, ADOLESCENTS I JOVES PUGUIN FORMAR-SE DE MANERA INTEGRAL AMB MÈTODES 329 342 INNOVADORS I MITJANS ADEQUATS INFANTIL

26 | Fundació Maria Auxiliadora - Memòria 2017

396 3.990

treballadors/es

922

alumnes

946

609

Noies Nois 538

67 PRIMÀRIA

ESO

33 FP

110

94

BATXILLERAT


Escoles

Unitats escolars EI

EP

ESO

BAT

FP

TOTAL

SALESIANES SEPÚLVEDA Col·legi Maria Auxiliadora (Barcelona)

-

12

-

-

-

12

SALESIANES SARRIÀ Col·legi Santa Dorotea (Barcelona)

6

12

8

-

-

26

SALESIANAS ALICANTE Colegio María Auxiliadora (Alicante)

6

12

8

4

-

30

SALESIANAS TORRENT Colegio María Auxiliadora (Torrent)

3

6

4

-

-

13

SALESIANES SUECA Col·legi Maria Auxiliadora (Sueca)

3

6

4

-

-

13

SALESIANAS VALENCIA Colegio María Auxiliadora (Valencia)

6

12

8

4

-

30

SALESIANAS ZARAGOZA Colegio María Auxiliadora (Zaragoza)

6

12

8

-

6

32

Memòria 2017 - Fundació Maria Auxiliadora | 27


Salesianas Alicante - Instal·lacions

Salesianes Sarrià - Digitalització

Salesianes Sueca - Instal·lacions

Salesianas Zaragoza - Instal·lacions

Salesianas Torrent - Instal·lacions

Salesianes Sarrià - Instal·lacions

Salesianas Zaragoza - Equipament

Salesianas Alicante - Instal·lacions

Salesianas Valencia - Instal·lacions

28 | Fundació Maria Auxiliadora - Memòria 2017


Salesianes Sepúlveda - Instal·lacions

Salesianas Valencia - Equipament

Salesianes Sueca - Instal·lacions

Salesianas Zaragoza - Equipament

Salesianas Torrent - Equipament

Salesianes Sepúlveda - Equipament

Salesianas Alicante - Equipament

Salesianes Sarrià - Instal·lacions

Memòria 2017 - Fundació Maria Auxiliadora | 29


FORMACIÓ 28 526 251

SOMIEM I TREBALLEM PER TAL QUE TOTS ELS AGENTS EDUCATIUS DE LES PLATAFORMES EDUCATIVES SALESIANES TINGUIN ACCÉS A UNA FORMACIÓ PERMANENT DE QUALITAT 30 | Fundació Maria Auxiliadora - Memòria 2017

cursos realitzats participants hores de formació

Tipologia de cursos 4% 7%

29%

11% 11% 18%

21%

Innovació Intervenció Gestió Idiomes Equips Carisma Pastoral


CURSOS REALITZATS Innovació

Gestió

• Innovació educativa amb el suport de les TIC (I) • Innovació pedagògica (I) • Intel·ligències múltiples • Intel·ligències múltiples i programació d’aula (I) • Intel·ligències múltiples i programació d’aula (II) • Intel·ligències múltiples i programació d’aula (III) • L’organització dels ambients a l’escola (III) • Rutines de pensament

• Gestió del temps i comunicació interna • Eines per a la gestió dels projectes socials (I) • La gestió de la qualitat a les plataformes d’acció social (II) • Sensibilització al màrqueting educatiu • Estratègies de màrqueting educatiu per a equips directius Equips

Intervenció • Aprenentatge de la lectoescriptura a Ed. Infantil i Cicle inicial de Primària • Aprenentatge de la lectoescriptura a Ed. Infantil i Cicle inicial de Primària (II) • Educant amb sentit a través de la Disciplina Positiva • L’acció social amb infància i famílies al territori (I) • La mirada sistèmica (I). La supervisió de casos • Treball sistèmic familiar (II) Idiomes

• Creixent com a Equip (I). Supervisió • La força de l’equip (II). Supervisió • El treball en equip. Desenvolupar les nostres capacitats Carisma • El carisma salesià a les nostres plataformes educatives • Formació per a educadors de nova contractació Pastoral • Educació en la interioritat (I)

• Anglès conversa - nivell B1 • Anglès conversa - nivell B2 • Anglès conversa - nivell C1

Memòria 2017 - Fundació Maria Auxiliadora | 31


Nous projectes Les Plataformes Socials de les Salesianes a Espanya El 5 d’agost de 2017 totes les Filles de Maria Auxiliadora (Salesianes) d’Espanya es van constituir en una única província religiosa: la Inspectoria Maria Auxiliadora, amb seu a Madrid.

Aquest fet marca un nou horitzó de coordinació i col·laboració entre totes les entitats que gestionen els projectes socials de les Salesianes per seguir donant resposta a les noves necessitats dels més pobres avui.

FUNDACIÓN CANARIA MAÍN www.fundacionmain.org Any de constitució 2005

59 treballadors/es

40 voluntaris/es

864 usuaris/es 543

Àmbit d’actuació Autonòmic - Canàries

36

23

34

321

6

FUNDACIÓN MORNESE www.fundacionmornese.com Any de constitució 1998 Àmbit d’actuació Autonòmic - Andalusia

63 treballadors/es

39 voluntaris/es

2755 usuaris/es 1672

48

15

30

1083

9

FUNDACIÓN VALSÉ www.fundacionvalse.org Any de constitució 2004 Àmbit d’actuació Estatal

30 treballadors/es

74 voluntaris/es

588 usuaris/es 326

25

5

53

262

21

ASOCIACIÓN VALPONASCA www.valponasca.org Any de constitució 2003 Àmbit d’actuació Estatal

18 treballadors/es

45 voluntaris/es

888 usuaris/es 532

17

1

32 | Fundació Maria Auxiliadora - Memòria 2017

34

11

356


Fem 20 anys

FEM 20 ANYS

12/05/1998 · 12/05/2018 El 12/05/1998 les Filles de Maria Auxiliadora (Salesianes) de la Inspectoria Mare de Déu del Pilar van constituir una fundació civil amb l’objectiu de donar suport jurídic a les iniciatives socials que ja estaven en marxa i també a aquelles que poguessin néixer en un futur. Celebrem 20 anys d’un recorregut humil, però decidit per arribar a aquells col·lectius més desafavorits de la nostra societat i del món, amb una proposta

educativa salesiana en l’àmbit de l’acció social, la cooperació, la qualitat educativa i la formació. Gràcies a totes les persones, grups, entitats privades i públiques que heu donat suport durant aquest temps als projectes i iniciatives de la Fundació Maria Auxiliadora. Gràcies a tots i a totes els que seguiu donant-li suport avui.

Memòria 2017 - Fundació Maria Auxiliadora | 33


Informe econòmic COMPTE DE RESULTATS

BALANÇ DE SITUACIÓ

PÈRDUES I GUANYS

ACTIU

A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Ingressos per les activitats a) Vendes i prestacions de serveis

3.865.730,31€ 918.848,00€

e) Subvencions oficials a les activitats

1.358.288,08€

f) Donacions i altres ingressos de les activitats

1.588.594,23€

2. Ajudes concedides i altres despeses

-1.184.002,21€

a) Ajudes concedides 5. Aprovisionaments

-1.184.002,21€ -128.641,31€

6. Altres ingressos de les activitats a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 7. Despeses de personal 8. Altres despeses d’explotació a) Serveis exteriors

54.543,94€ 54.543,94€ -2.006.383,52€ -329.012,77€ -328.585,20€

b) Tributs

-427,57€

9. Amortització de l’immobilitzat 10. Subvencions, donacions i llegats traspassats a resultat 13. Altres resultats

-13.127,41€ 1.177,03€ 10.576,78€

A1) Resultats d’explotació (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) 12. Ingressos financers b) De valors negociables i altres instruments financers b2) De tercers

270.860,84€ 19,35€ 19,35€

-59.705,05€

b) Resultats per alienacions i altres

-59.705,05€

A2) Resultat financer (12+13+14+15+16)

-59.685,70€

A3) Resultat abans d’impostos (A1+A2)

211.175,14€

A4) Resultat de l’exercici procedent d’operacions

211.175,14€

B) OPERACIONS INTERROMPUDES A5) Resultat de l’exercici (A4+18)

129.976,54€

II. Immobilitzat material

60.839,72€

2. Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material

60.839,72€

IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini

3.300,95€

1. Instruments de patrimoni

3.300,95€

V. Inversions financeres a llarg termini

211.175,14€

29.999,17€

5. Altres actius financers

35.836,70€

B) ACTIU CORRENT

1.713.732,06€

II. Existències

90,00€

6. Bestretes a proveïdors

90,00€

III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar

879.871,33€

1. Clients per vendes i prestacions de serveis

103.849,69€

3. Deutors varis

343.442,39€

4. Personal

400,89€

6. Altres crèdits amb les Administracions Públiques V. Inversions financeres a curt termini

VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 1. Tresoreria TOTAL ACTIU (A+B)

34,76%

Fons públics Fons privats Fons propis

PASSIU A) PATRIMONI NET

376.184,75€

A1) Fons propis

355.650,87€

I. Fons dotacional o fons social

34 | Fundació Maria Auxiliadora - Memòria 2017

44.420,44€

1. Fons dotacional o fons social

44.420,44€

V. Resultats d’exercicis anteriors

100.055,29€

VII. Resultat de l’exercici

211.175,14€

A3) Subvencions, donacions i llegats rebuts

20.533,88€ 1.467.523,85€ 821,31€ 830.861,75€

1. Proveïdors

15.277,74€

3. Creditors varis

67.170,23€

4. Personal (remuneracions pendents de pagament)

50.089,53€

6. Altres deutes amb les Administracions Públiques

95.879,55€

8. Deutes amb empreses del grup i associades

Comptes auditats per:

3.605,17€ 823.967,21€

1.843.708,60€

V. Creditors comercials i altres comptes a pagar

47,43%

6.198,35€

823.967,21€

III. Deutes a curt termini

17,81%

432.178,36€

6.198,35€

VI. Periodificacions a curt termini

C) PASSIU CORRENT

ORIGEN DELS INGRESSOS

65.835,87€

1. Instruments de patrimoni

5. Altres actius financers

19,35€

16. Deteriorament i resultat per alienacions d’instruments financers

A) ACTIU NO CORRENT

VI. Periodificacions a curt termini TOTAL PATRIMONI NET PASSIU (A+B+C)

602.444,70€ 635.840,79€ 1.843.708,60€


Gràcies! ENTITAT PROMOTORA

SOM MEMBRES DE

AMB EL FINANÇAMENT D’ENTITATS PÚBLIQUES

AMB EL FINANÇAMENT D’ENTITATS PRIVADES

Memòria 2017 - Fundació Maria Auxiliadora | 35


Fundació Maria Auxiliadora Passeig Sant Joan Bosco, 24. 08017 Barcelona 932 065 000 / 932 065 006 fundacionma@fundacionma.org

SANT VICENÇ DELS HORTS

TERRASSA

TORRENT

VALÈNCIA

C/ Linares, 2 C/ La Llacuna, 1 C/ Lanzarote, 10. Baixos 08620 St. Vicenç dels Horts

C/ Santa Maria Mazzarello, 49 C/ Maria Auxiliadora, 227 08224 Terrassa

C/ Tirant lo Blanc, 29. Bajo C/ D’Albocasser, 34 46900 Torrent

C/ Reig Genovés, 12-16 46019 Valencia

C/ Pedro Saputo, 3 50018 Zaragoza

936 561 806

937 882 728

961 580 834

616 268 243

976 738 638

·

·

·

·

·

www.fundacionmariaauxiliadora.org Si vols ajudar-nos, aquí tens el nostre número de compte ES72 2100 0759 9702 0012 2965

SARAGOSSA

·