MEMÒRIA 2016 - FUNDACIÓ MARIA AUXILIADORA – català

Page 1
4


5


6


7


8


aprenentatge

orientaciĂł laboral famĂ­lia acompanyament

treball en xarxa inserciĂł compartir

casa acollida

9


10


empoderament

constĂ ncia compartir calidesa acompanyament

aprenentatge igualtat

comunitat

llar

proximitat

11


12


creixement

famĂ­lia acompanyament formaciĂł

inserciĂł laboral suport

igualtat

empatia

acollida

13


14


competències

professionalitzaciĂł famĂ­lia acompanyament

habilitats socials treball

oportunitats

casa acollida

15


autonomia

amistat

integració

autoestima

col·laboració aprenentatge

creativitat

superació

esforç

16


17


18


19


20


21


22


23


24


EI

EP

ESO

BAT

FP

TOTAL

SALESIANES SEPÚLVEDA Col·legi Maria Auxiliadora (Barcelona)

-

12

-

-

-

12

SALESIANES SARRIÀ Col·legi Santa Dorotea (Barcelona)

6

12

8

-

-

26

SALESIANAS ALICANTE Colegio María Auxiliadora (Alicante)

6

12

8

4

-

30

SALESIANAS TORRENT Colegio María Auxiliadora (Torrent)

3

6

4

-

-

13

SALESIANES SUECA Col·legi Maria Auxiliadora (Sueca)

3

6

4

-

-

13

SALESIANAS VALENCIA Colegio María Auxiliadora (Valencia)

6

12

8

4

-

30

SALESIANAS ZARAGOZA Colegio María Auxiliadora (Zaragoza)

6

12

8

-

6

32

25


26


27


28


29


PÈRDUES I GUANYS

ACTIU A) ACTIU NO CORRENT

A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Ingressos per les activitats a) Ventes i prestacions de serveis

2.922.244,63€ 361.705,93€

f) Donacions i altres ingressos de les activitats

2.560.538,70€

2. Ajudes concedides i altres despeses

-1.094.387,29€

a) Ajudes concedides 5. Aprovisionaments 6. Altres ingressos de les activitats a) Ingressos accesoris i altres de gestió corrent 7. Despeses de personal 8. Altres despeses d’explotació a) Serveis exteriors b) Tributs 9. Amortització de l’immobilitzat 10. Subvencions, donacions i llegats traspassats a resultat 12. Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat b) Resultats per alienacions i altres 13. Altres resultats A1) Resultats d’explotació (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) 12. Ingressos financers A2) Resultat financer (12+13+14+15+16)

-1.094.387,29€ -118.001,53€ 92.226,85€ 92.226,85€ -1.491.331,50€ -289.798,07€ -289.048,00€ -750,07€ -7.433,97€ 42,66€ -3.886,38€ -3.886,38€ -3.810,13€ 5.865,27€ 238,42€ 238,42€

A3) Resultat abans d’impostos (A1+A2)

6.103,69€

A4) Resultat de l’exercici procedent d’operacions

6.103,69€

I. Immobilitzat intangible

0,01€

5. Aplicacions informàtiques II. Immobilitzat material

6.103,69€

2. Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material

20.861,82€

IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini

3.006,00€

1. Instruments de patrimoni

3.006,00€

V. Inversions financeres a llarg temini

49.000,53€

1. Instruments de patrimoni

29.999,17€

5. Altres actius financers

19.001,36€

B) ACTIU CORRENT

1.612.265,18€

II. Existències

125,00€

6. Bestretes a proveïdors

125,00€

III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 1. Clients per ventes i prestracions de serveis 3. Deutors varis

1.243.648,68€ 37.438,51€ 197.507,44€

6. Altres crèdits amb les Administracions Públiques VI. Periodificacions a curt termini VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 1. Tresoreria

1.008.702,73€ 1.747,05€ 366.744,45€ 366.744,45€

TOTAL ACTIU (A+B)

1.685.133,54€

PASSIU A) PATRIMONI NET

147.663,38€

A1) Fons propis

145.146,04€

1. Capital escripturat V. Resultats d’exercicis anteriors 1. Romanent VII. Resultat de l’exercici A3) Subvencions, donacions i llegats rebuts C) PASSIU CORRENT III. Deutes a curt termini 5. Altres passius financers V. Creditors comercials i altres comptes a pagar

44.420,44€ 44.420,44€ 94.621,91€ 94.621,91€ 6.103,69€ 2.517,34€ 1.537.470,16€ 2.089,77€ 2.089,77€ 912.808,83€

1. Proveïdors

15.369,32€

3. Creditors varis

73.833,10€

6. Altres deutes amb les Administracions Públiques

74.040,37€

8. Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini VI. Periodificacions a curt termini TOTAL PATRIMONI NET PASSIU (A+B+C)

30

0,01€ 20.861,82€

I. Capital

B) OPERACIONS INTERRUMPUDES A5) Resultat de l’exercici (A4+18)

72.868,36€

749.566,04€ 622.571,56€ 1.685.133,54€


31