Page 1
?L@ehdWZW$9_YbeieXh[H[i_Zkei :ARAGOZA 

7]kWi ikXj[hh|d[Wi KdX_[dZ[7hW]Â&#x152;d0 h[jeioefehjkd_ZWZ[i <kdZWY_Â&#x152;d=[d[io=[dj[i WWWFUNDACIONGENESYGENTESES


<KD:79?ãD=;D;IO=;DJ;I >K?dgcVYV#8^XadhdWgZGZh^Yjdh

C_ƒhYeb[i 'Z[Z_Y_[cXh[(&'& '-$)&^$ 8Zcigd?dVfj†cGdcXVa HVc7gVja^d!*",#OVgV\doV

6\jVh hjWiZgg{cZVh JcW^ZcYZ6gV\‹c/gZidhndedgijc^YVYZh :medh^X^‹cedgZmeZgidh#8dadfj^dXdcadhVh^hiZciZh


7i_ij[dj[i"Fed[dj[i[?dj[hl_d_[dj[i[dbWC[iWH[ZedZW 6Xdci^cjVX^‹cndg\Vc^oVYdhdWgZZaXdciZc^YdZmejZhidZcaV?dgcVYVnBZhVGZYdcYV# Ji^a^oVg!edg[Vkdg!ZaZheVX^dVY_jcid!eVgV[VX^a^iVgaVaVWdgYZgZYVXX^‹c!XddgY^cVX^‹c! Y^hig^WjX^‹cnXdciZhiVX^‹cVadhda^X^iVYdedgZaeWa^XdVh^hiZciZ#

8DADFJ>D

>ciZgk^ZcZcadhZmeZgidh/ "Egd[#9dc9Vk^Y8]^cVggdKVY^aad#Egd[ZhdgnGZhedchVWaZYZ>ckZhi^\VX^‹cYZaV:hXjZaV YZ>c\Zc^Zg†V>c[dgb{i^XVYZaVJc^kZgh^YVYHVc?dg\Z# "9dŠVIZgZhV8VgXZaaZg#<Z‹ad\V#8dc[ZYZgVX^‹c=^Ygd\g{ÒXVYZa:Wgd# "9dc?dh‚6cidc^dBVgi†cZo;djcVjY!?Z[ZYZaÛgZVYZ8ddgY^cVX^‹cnHZ\j^b^Zcid YZEaVcZh#>chi^ijid6gV\dc‚hYZa6\jV# "9dc6aWZgid8dWZad#9^gZXidgYZaÛgZVYZDWgVh=^Yg{ja^XVh#HD9:B6H6#

7YY_ed[i"h[jeioefehjkd_ZWZ[i[d7hW]Œd EgZhZciVX^‹cYZadh>ciZgk^c^ZciZhnBdYZgVYdg/9dc;gVcX^hXd6gVcYV!?Z[ZYZaÛgZVYZ EaVc^ÒXVX^‹cn9ZhVggdaad8dbeZiZcX^Va#>chi^ijid6gV\dc‚hYZa6\jV#

B:H6G:9DC96

BWiW]kWiikXj[hh|d[Wi[d7hW]Œd0kdj[iehe[dj[hhWZe 9dcB^\jZa<VgX†VAVegZhiV#=^Ygd\Z‹ad\d#8dchjaidgZc<Zhi^‹c>ciZ\gVYVYZa6\jV nBZY^d6bW^ZciZ#

;bcWhYe`kh‡Z_YeZ[bWiW]kWiikXj[hh|d[Wi0FheXb[c|j_YWWYjkWb Egd[#9g#6cidc^d:bW^Y!8ViZYg{i^XdYZ9ZgZX]d6Yb^c^higVi^kd#Jc^kZgh^YVYYZOVgV\doV#

7]kW_dl_i_Xb[ Egd[#9g#;ZgcVcYdA‹eZo"KZgV!8ViZYg{i^XdYZ=^Ygd\Zdad\†V#;VXjaiVYYZ8^ZcX^Vh# Jc^kZgh^YVY6ji‹cdbVYZBVYg^Y#EgZh^YZciZYZaV;jcYVX^‹c:heVŠdaVYZa6\jVHjWiZgg{cZV ÆCdZaAade^hÇ#

9g#9dc;ZgcVcYdDiVa!HZXgZiVg^d<ZcZgVaYZa>chi^ijid6gV\dc‚hYZa6\jV#

EDC:C8>6H EgZhZciVX^‹cYZadhEdcZciZhnBdYZgVYdg

Æ:aedgfj‚YZaV?dgcVYVnBZhVGZYdcYVÇ/>abd#Hg#9dcGV[VZa>ofj^ZgYd# 9^gZXidgYZa>chi^ijid6gV\dc‚hYZa6\jV#<dW^ZgcdYZ6gV\‹c#

EgZhZciVX^‹cedgaVEgZh^YZcX^V

Egd[#9g#>hV†VhOVgVoV\V#8ViZYg{i^Xd:b‚g^idYZ<Zc‚i^XV#Jc^kZgh^YVYYZOVgV\doV# EgZh^YZciZYZaV;jcYVX^‹c<ZcZhn<ZciZh#

6eZgijgVYZaV>K?dgcVYVYZa8^Xad

6eZgijgVedgaVh6jidg^YVYZhEVigdX^cVYdgVhn:ci^YVYDg\Vc^oVYdgV

Fhe]hWcW

EgZ\jciV#:hXjZiV!Y^gZXiVnXdgiVZchjZmedh^X^‹c!edg[Vkdg/

 EdcZciZ$hVfj^Zc$ZhkVY^g^\^YV$haV$hegZ\jciV$h/

>chi^ijX^‹cd:ci^YVYVaVfjZeZgiZcZXZ/CdbWgZnVeZaa^Ydh/

FH;=KDJ7IF7H7;B9EBEGK?E


YZa6\jVZc?jc^dYZ'%%.

<ZcZhn<ZciZh!eVigdX^cVYVedgZa>chi^ijid6gV\dc‚h

aaVYV4#ÆEgdhnXdchÇdg\Vc^oVYVedgaV;jcYVX^‹c

YZaV?dgcVYV'%%.hdWgZÇ6<J6/´9Za\g^[ddZbWdiZ"

HZ[VX^a^iVg{VXVYVjcdYZadhVh^hiZciZh!jcZ_ZbeaVg

HZdidg\Vg{jc9^eadbV"8Zgi^ÒXVYdYZVh^hiZcX^V#

DejWi

:cigVYVa^WgZ]VhiVXdbeaZiVgZaV[dgd egZk^V^chXg^eX^‹c

I#.,+'('&%%

^c[d5[jcYVX^dc\ZcZhn\ZciZh#Zh

lll#[jcYVX^dc\ZcZhn\ZciZh#Zh

;jcYVX^‹c<ZcZhn<ZciZh

?d\ehcWY_Œd

HVc7gVja^d!*",#OVgV\doV

8Zcigd?dVfj†cGdcXVa

'-$)&^$

C_ƒhYeb[i 'Z[Z_Y_[cXh[(&'&

>K?dgcVYV#8^XadhdWgZGZh^Yjdh

<KD:79?ãD=;D;IO=;DJ;I

:medh^X^‹cedgZmeZgidh#8dadfj^dXdcadhVh^hiZciZh

JcW^ZcYZ6gV\‹c/gZidhndedgijc^YVYZh

6\jVh hjWiZgg{cZVh


?dgcVYVhhdWgZV\jVhhjWiZgg{cZVh

;jcYVX^‹c<ZcZhn<ZciZh

IkcWh_e 7f[hjkhW$

''

0ROF$R$ON)SAÓAS:ARAZAGA0RESIDENTEDELA&UNDACIØN'ENESY'ENTES

Fh[i[djWY_Œd$

'+

)LMO3R$ON2AFAEL)ZQUIERDO!VI×Ø$IRECTOR)NSTITUTO!RAGONÏSDEL!GUA $EPARTAMENTODE-EDIOAMBIENTE'OBIERNODE!RAGØN

7]kW_dl_i_Xb[$

'/

0ROF$R$ON&ERNANDO,ØPEZ 6ERA#ATEDRÈTICODE(IDROGEOLOGÓA 5NIVERSIDAD !UTØNOMADE-ADRID0RESIDENTEDELA&UNDACIØN%SPA×OLADEL!GUA3UBTERRÈNEA i.OEL,LOPISw

;bcWhYe`kh‡Z_YeZ[bWiW]kWiikXj[hh|d[Wi$ FheXb[c|j_YWWYjkWb$

(/

0ROF$R$ON!NTONIO%MBID#ATEDRÈTICODE$ERECHO!DMINISTRATIVO&ACULTADDE $ERECHO5NIVERSIDADDE:ARAGOZA

BWiW]kWiikXj[hh|d[Wi[d7hW]Œd0kdj[iehe[dj[hhWZe$

*+

$ON-IGUEL'ARCÓA,APRESTA$IRECTORDE:%4!!-!,4%!3,

CeZ[beicWj[c|j_YeiWfb_YWZeiWbWYk‡\[hea|hij_Ye Z[<k[dcWoehI_[hhWZ[=kWhW$

+-

0ROF$ON$AVID#HINARRO6ADILLO0ROFESORDE0ROCESADORESDE,ENGUAJES !PLICACIONES-ØVILESY4ECNOLOGÓAS!VANZADASENLA%SCUELADE)NGENIERÓA)NFORMÈTICA DELA5NIVERSIDADDE3AN*ORGE)NVESTIGADOREN)NGENIERÓADE3ISTEMASAPLICADOALA (IDROLOGÓA+ÈRSTICA ENEL'RUPODE4ECNOLOGÓASEN%NTORNOS(OSTILES'4%DEL)! 5NIVERSIDADDE:ARAGOZA

BW][ij_ŒdZ[bWiW]kWiikXj[hh|d[Wi$ FbWd9k[dYWZ[b;Xhe(&'&$

,-

$O×A-Š4ERESA#ARCELLER,AYEL*EFADE3ERVICIO4ÏCNICO%SPECIALIDADDE (IDROGEOLOGÓA/lCINADE0LANIlCACIØN(IDROLØGICA #ONFEDERACIØN(IDROGRÈlCADEL%BRO

7YjkWY_ed[i[dcWj[h_WZ[fh[l[dY_ŒdZ[bWYedjWc_dWY_Œd Z[W]kWiikXj[hh|d[Wibb[lWZWiWYWXefeh[b?dij_jkje7hW]edƒi Z[b7]kW$

--

$ON*OSÏ!NTONIO-ARTÓNEZ&OUNAUD*EFEDEL«READE#OORDINACIØNY3EGUIMIENTODE 0LANES)NSTITUTO!RAGONÏSDEL!GUA'OBIERNODE!RAGØN

9edjWc_dWY_Œd[dW]kWiikXj[hh|d[Wi0 YedjWc_dWY_ŒdZ_\kiWZ[eh_][dW]hef[YkWh_e[d7hW]Œd$ $ON!LBERTO#OBELO2ODRÓGUEZ)##0 $IRECTORDELA$IVISIØNDE)NFRAESTRUCTURAS 3OCIEDADDE$ESARROLLO-EDIOAMBIENTALDE!RAGØN3/$%-!3! 

.-


&%


0ROF$R$ON)SAÓAS:ARAZAGA 0RESIDENTEDELA&UNDACIØN'ENESY'ENTES

i5NMUNDODEMUNDOSw DECÓAMOSAPROPØSITODELOSi2ESIDUOSEN3UELOY!GUAw ENUNA*ORNADA ANTERIORENESTE0ROGRAMADEi'ENÏTICA -EDIO!MBIENTEY3OCIEDADw.OOTRACOSAPODEMOSDECIR TAMBIÏN HOYDÓA DELASAGUASSUBTERRÈNEAS%FECTIVAMENTE SERECUERDAPORLOSEXPERTOSQUELAS AGUASSUBTERRÈNEAS nENESTAPERMANENTECONSTELACIØNDEPROBLEMASSOCIALESYECONØMICOSQUE PADECEMOSnSIGUENSIENDOUNRECURSOMALENTENDIDOYPOCOATENDIDO APESARDEQUESERECONOZ CASUPAPELCLAVEENELCONJUNTODELOSRECURSOSHÓDRICOSYDESUIMPORTANCIAPARALAOBTENCIØNDE AGUAPOTABLEnCONTROLANDOLAPOSIBLECONTAMINACIØNnYELAUMENTODELAGARANTÓADEDISPONIBILIDAD DEAGUAENSEQUÓASYEMERGENCIAS9AUNQUEESUNASPECTOQUELENTAMENTETIENDEACORREGIRSEEN LOSPAÓSESINDUSTRIALIZADOSnNOSINNOTABLESSITUACIONESDEINElCIENCIAENLAGESTIØNnPERSISTEENLOS PAÓSESENVÓASDEDESARROLLO ENLOSQUESEHACEnTODAVÓA YPORMUCHOTIEMPOnMÈSNECESARIAUNA CORRECTAACTUACIØN PARAALCANZARLASIMPRESCINDIBLESMEJORASSOCIALES CONELADECUADOUSODELOS LIMITADOSRECURSOSECONØMICOS PROTEGIENDOALAVEZ TANTOLOSACUÓFEROSCOMOELMEDIOAMBIENTE YLASOSTENIBILIDAD -UCHOSAUTORESHANESTUDIADODESDEMUYVARIADOSPUNTOSDEVISTALASAGUASSUBTERRÈNEAS$ES DELA'EOGRAFÓAY'EOLOGÓA ALA(IDROLOGÓA3UBTERRÈNEA$ESDELAESFERA*URÓDICAALA%CONOMÓA $ESDEELESTUDIODELOSACUÓFEROSCOMORESERVAHÓDRICAALAOBTENCIØNDEAGUAPOTABLE%N%SPA×A NOMBRESCOMO,UCAS-ALLADA ,LAMAS #USTODIO ,ØPEZ 'ETA %MBID !RROJOO,ØPEZ 6ERA ENTRE OTROSMUCHOS PUEDENENCONTRARSEDESDEHACETIEMPOENTREGADOSAESTOSESTUDIOS)NSTITUCIONES INTERNACIONALESO$EPARTAMENTOSMINISTERIALES 'OBIERNOSAUTONØMICOS 5NIVERSIDADES #ONFEDERA CIONES(IDROGRÈlCAS 2EALES!CADEMIAS !GENCIASE)NSTITUTOSESPECIALIZADOSY#ENTROSDE)NVESTI GACIØN!SIMISMO !SOCIACIONESY&UNDACIONESDIVERSASHANDEDICADOSUSESFUERZOSYOBJETIVOSA TRATARESTECAMPOENVARIADASVISIONES0EROFALTABAnYSEHACÓANECESARIAnUNAVISIØNGLOBALQUE INTEGRARAYCUBRIERAENUNAØPTICAMULTIDISCIPLINAR TODOELPANORAMADEOBJETIVOSYCONOCIMIENTOS YALAVEZPUDIERARECOGERLASINICIATIVASDEPARTICIPACIØNCUALESQUIERA DESDEUNARESPONSABILIDAD COMPARTIDA COMOSE×ALANLASINICIATIVASDELAS.ACIONES5NIDAS %NESTESENTIDO UNAOPORTUNAYVALIOSAAPORTACIØNAESTAVÓADEESTUDIOHASURGIDORECIENTEMENTE ENNUESTROPAÓS3ETRATADELA&UNDACIØN%SPA×OLADEL!GUA3UBTERRÈNEAi.OEL,LOPISwALAQUE EL'OBIERNO!RAGONÏS JUNTOAOTRASDIEZ)NSTITUCIONES APOYAATRAVÏSDESU)NSTITUTO!RAGONÏSDEL

&&


;jcYVX^‹c<ZcZhn<ZciZh

?dgcVYVhhdWgZV\jVhhjWiZgg{cZVh

!GUA#ONSTITUYELAPRIMERA&UNDACIØN.ACIONALDEDICADAALESTUDIODEAGUASSUBTERRÈNEAS3U OBJETIVOCONCRETO"/!DELDEMAYO%STATUTOS ESPRECISAMENTEi#ONTRIBUIRALAMEJOR GESTIØNSOCIALTÏCNICAYMEDIOAMBIENTALDELASAGUASYESPECIALMENTEDELAGUASUBTERRÈNEA ME DIANTEELREFORZAMIENTODELENTRAMADOINSTITUCIONALYFOMENTANDOLATRANSVERSALIDADDELASPOLÓTICAS SECTORIALESQUEINCIDENENSUSSOSTENIBILIDADYRECUPERACIØNDELAGUASUBTERRÈNEAw $ESDEESTAMISMAØPTICA HEMOSPREPARADOELDESARROLLODELA*ORNADA%LOBJETIVOPLANTEADO ERA SEGUIR EL NUEVO LEMA DE i2ETHINKING 7ATERw OLVIDANDO AQUEL DEL AGUA iUN CICLO RENOVABLE POR TANTOINAGOTABLEwINCORPORANDOELDEiAUNQUERENOVABLE UNRECURSOLIMITADOw#REEMOSQUEESA ESLAMANERACOMODEBEATACARSELAINFORMACIØNYLASPESQUISASDENUEVASVÓASDEACCIØN!SÓ SUPERANDOANTERIORESIGNORANCIASUOLVIDOS DEBEMOSVOLVERALiENCUENTRODELASAGUASwCONAFÈN RENOVADORDEPERSPECTIVASYCONLAVISIØNGLOBALMULTIDISCIPLINAR,A*ORNADARECOGERLASVISIONESDE ESPECIALISTASDESDEMUYDIVERSOSCAMPOSYVISIONESCIENTÓlCO TÏCNICO JURÓDICO DEINVESTIGACIONES ACADÏMICASDEACTUALIDAD APLICATIVOSANITARIO GESTIØNYCONTROL SINOLVIDARLAINVITACIØNHACIAUNA APORTACIØNCONJUNTAPARARESOLVERLOSRETOSDEESTEPROBLEMAQUETANTAIMPORTANCIATIENENOSØLO ENLAACTUALIDAD SINOFRENTEALASGENERACIONESVENIDERAS (EAQUÓCOMOSEPUEDEABRIRANTENOSOTROS DESPUÏSDELALECTURADEESTEDOCUMENTO UNGRANRETO HACIAELFUTURO ENELQUESIGUENSIENDOMUYIMPORTANTESTANTOLACIENCIACOMOLASMÈSAVANZADAS TECNOLOGÓAS PEROALAVEZ INSISTIENDO QUELOSASPECTOSSOCIO SANITARIOS AMBIENTALES ECONØMICOS YDESOSTENIBILIDADYTAMBIÏNÏTICOS HANDECOBRARUNESPECIALRELIEVEENUNACOMPARTIDARESPON SABILIDADSOCIALENTREAUTORIDADES EXPERTOS GESTORESRESPONSABLESYLASOCIEDADENTERA$EESTA MANERASECUMPLELOQUESE×ALAELEXPERTO0ROF2AMØN,LAMASCUANDOSOSTIENE!GUASSUBTERRÈ NEASDERECURSOMISTERIOSO AGENERADORDEUNAREVOLUCIØNSILENCIOSAw 2ECORDEMOSlNALMENTEENESTAINTRODUCCIØN QUECONESTALLAMADADEATENCIØNSOBREESTOSPRO BLEMAS NO HACEMOS OTRA COSA QUE MANTENER LAS MISMAS IDEAS Y LAS MISMAS PREOCUPACIONES nCONLASRENOVADASPRETENSIONESDEElCIENCIAYlNALIDADESSOCIO ECONØMICAS MEDIOAMBIENTALES YDESOSTENIBILIDADnQUELASQUEYAnHACEMÈSDEUNSIGLOnMANTENÓAELARAGONÏS,UCAS-ALLADA CUANDOPRESENTABAENEL#ONGRESODE-INERÓADE-URCIA CELEBRADOELA×O UNAMEMORIA

&'


?dgcVYVhhdWgZV\jVhhjWiZgg{cZVh

;jcYVX^‹c<ZcZhn<ZciZh

TITULADAi.ECESIDADEIMPORTANCIAEN%SPA×ADELOSESTUDIOSHIDROGEOLØGICOSYDELAEXPLOTACIØN DELASAGUASSUBTERRÈNEASw 5NAÞLTIMANOTAQUECREEMOSIMPORTANTE%STAESLACUARTAPUBLICACIØNDELASEGUNDASERIEDE*OR NADASDEL0ROGRAMAi'ENÏTICA -EDIOAMBIENTEY3OCIEDADwDELA&UNDACIØNi'ENESY'ENTESw 9ASEESTÈPREPARANDOLAPRØXIMAJORNADAQUEVERSARÈPOSIBLEMENTEACERCADELAIMPORTANCIADEL PROBLEMADELASAGUASMINEROMEDICINALES COMOCONTINUACIØNYPROYECCIØNDELOSACTUALESESTU DIOSEXPUESTOSAQUÓ3OLEMOSDECIRQUEELMEJORVALORDEUNA&UNDACIØNESLACREDIBILIDAD DESPUÏS DELAOPORTUNIDADYORIGINALIDAD(EMOSLOGRADODEMOSTRARnCONLAAYUDADEEXPERTOSE)NSTITUCIO NESQUEESTECONTINUADOESFUERZOENPRESENTARYDEBATIRASUNTOSDEINTERÏSPARATODALASOCIEDAD PRESTALAGARANTÓADELAADECUACIØNAESAOPORTUNIDADYORIGINALIDAD QUECONQUISTADIARIAMENTELA CREDIBILIDADDEUNA)NSTITUCIØN ALAQUEHACETIEMPOSERVIMOS!GRADECEMOSDEVERASAQUIENES APOYANYCREENENNUESTROEMPE×OYESFUERZOPORCONSEGUIRDÓAADÓAESTASMETAS %NELOBLIGADOCAPÓTULODEAGRADECIMIENTOS HEMOSDEHACERLOMUYCORDIALMENTEALAPRESIDENCIA DELA*ORNADA OSTENTADAPOREL)LMO3R$IRECTORDEL)!!$ON2AFAEL)ZQUIERDOYAL3R3ECRETARIO 'ENERALDEDICHO)NSTITUTO $R$ON&ERNANDO/TALPORSUSAPOYOSYBUENHACERALOLARGODEESA CAMINATAINFORMADORAYFORMADORADECONCIENCIAAMBIENTAL!SIMISMOAL$R)NGENIERODEL)!!$ON &RANCISCO!RANDAPORSUAYUDAENLAPRESENTACIØNYCOLOQUIOTRASELDEBATEDELA-ESA2EDONDA 4AMBIÏNnYDEMANERAESPECIALnALOSPONENTESEINTERVINIENTES QUESEESFORZARONENPRESENTARA DEBATESUSIDEASYAPORTACIONES SINOLVIDARALOSiASIDUOSCOLABORADORESASISTENTESwYA#!) &UN DACIØN !3#PORSUAPOYOYESMERADACOLABORACIØNENLADISPOSICIØNDELOSLOCALESYSERVICIOSALA &UNDACIØN PONENTESYASISTENTES QUETANTOAYUDARONALDESARROLLOYÏXITODELA*ORNADA

&(


@ehdWZWieXh[W]kWi ikXj[hh|d[Wi$ KdX_[dZ[7hW]Œd0 h[jeioefehjkd_ZWZ[i$ )LMO3R$ON2AFAEL)ZQUIERDO!VI×Ø $IRECTOR)NSTITUTO!RAGONÏSDEL!GUA $EPARTAMENTODE-EDIOAMBIENTE'OBIERNODE!RAGØN

!GRADECIMIENTOALA&UNDACIØN'ENESY'ENTESPORSU )NVITACIØN &ELICITARALA&UNDACIØNPORUNAACERTADÓSIMAELECCIØN DELTEMADEESTA*ORNADALAS!GUAS3UBTERRÈNEAS (ABLARDE!GUAS3UBTERRÈNEASSIEMPRECONLLEVACIERTO GRADODEMISTERIOYDESAFÓOALODESCONOCIDO#OMONO SEVENx_ESCOMOSINOEXISTIERAN $EHECHO CUANDOECHABAUNVISTAZOALPROGRAMADE HOY UNAVEZMÈSAPARECENPALABRASYEXPRESIONES ENIGMÈTICASCOMOiAGUAINVISIBLEw iTESORO ESCONDIDOw iRETOSw


;jcYVX^‹c<ZcZhn<ZciZh

?dgcVYVhhdWgZV\jVhhjWiZgg{cZVh

?cfehjWdY_WZ[bWi7]kWiIkXj[hh|d[Wi7I$ -IPRIMERAREmEXIØNESzVALELAPENADEDICARUNA*ORNADACOMOÏSTAALAS!GUAS3UBTERRÈNEAS 6OYAIRMÈSALLÈzNOSIMPORTANALGOLAS!GUAS3UBTERRÈNEAS9zPORQUÏ $ETODASESTASCUESTIONESSEVAAHABLARHOYENESTA*ORNADAPARAiSACARALASUPERlCIEwELPAPEL TANDETERMINANTEQUELAS!GUAS3UBTERRÈNEASTIENENENLA"IODIVERSIDADDELOSECOSISTEMAS ENEL CICLOHIDROLØGICODELAGUAYENLAGESTIØNDELAGUA 9AQUIEROANTICIPARQUEAL'OBIERNODE!RAGØNSÓLEIMPORTANLAS!GUAS3UBTERRÈNEASYAQUE $ESDEUNPUNTODEVISTACUANTITATIVOCONSTITUYEUNAFUENTEDERECURSOSHÓDRICOSHOMOGÏNEA PORTODOELTERRITORIO%N!RAGØNELDELOSUSOSHÓDRICOSPROCEDENDELASAGUASSUPERlCIALES Y3»,/UNPROCEDENDELAS!GUAS3UBTERRÈNEAS%SDECIR TODAVÓAEXISTEUNLARGORECORRIDO PARACOLOCARALAS!GUAS3UBTERRÈNEAS!3 ENELLUGARQUELESCORRESPONDECOMOFUENTEDE RECURSOSHÓDRICOS ESOSÓBAJOUNOSCRITERIOSDEGESTIØNSOSTENIBLE %NLOREFERENTEAL!SPECTONORMATIVOYDEGESTIØNEXISTEUNA.ORMATIVAREmEJADAENLAS$IREC TIVAS%UROPEAS#%Y#%QUEOBLIGAACUMPLIRUNOSREQUISITOSQUECONSIGAN ELwBUENESTADOECOLØGICOwYiQUÓMICOwDELASMASASDE!GUAS3UBTERRÈNEAS!3 3INEMBARGO LAREALIDADESQUEAPESARDEQUELALEGISLACIØNESPA×OLALASINCLUYEDENTRODEL DOMINIOPÞBLICOHIDRÈULICO ENLAPRÈCTICA TODAVÓAQUEDANMUCHASCUESTIONESPORRESOLVEREN LOQUESERElEREASUGESTIØNYORDENACIØN 4AMBIÏNNOSIMPORTAEL!SPECTOCUALITATIVO ESDECIRASEGURARUNABUENACALIDADDELAS!GUAS 3UBTERRÈNEAS!3 

µGkƒ[ij|^WY_[dZe[b?dij_jkje7hW]edƒiZ[b7]kW?77h[if[YjeWbfWf[bZ[ bWi7]kWiIkXj[hh|d[Wi7I[dbW][ij_ŒdZ[bW]kW5 .UESTRA!CCIØN0OLÓTICASEDESARROLLAENFASESDEACTUACIØN

'$:_W]dŒij_YeDELASITUACIØNACTUALDELAS!3ENELASPECTOCUANTITATIVOYCUALITATIVO3EESTÈ LLEVANDOACABOPORLAS#ONFEDERACIONES(IDROGRÈlCASCONLACOLABORACIØNDEL)!!DENTRODEL PROCESODE2EVISIØNDELOS0LANES(IDROLØGICOSDELAS#UENCASDEL%BRO *ÞCARY4AJO ($?Z[dj_ÓYWY_ŒdDELOSPROBLEMASMÈSRELEVANTES s 2IESGODE SOBRE EXPLOTACIØNDELAS!3 ALSERUTILIZADASCOMOFUENTEDERECURSOSHÓDRICOS PARA !BASTECIMIENTO HUMANO AGRICULTURA O INDUSTRIA ,AS !3 SE CONVIERTEN EN UN RECURSO PRECIADOENÏPOCASDEESCASEZYSEQUÓAYTAMBIÏNCOMORESERVASDEAGUADULCEENZONAS SEMI ÈRIDAS3EDEBEMANTENERUNADECUADOEQUILIBRIOENTRELAOFERTADERECURSOSHÓDRICOSY LASDEMANDASEXISTENTES s $ÏlCITDEINFRAESTRUCTURASEXISTENTEENLAACTUALIDADPARASUCORRECTAGESTIØNYAPROVECHAMIENTO s #ONTAMINACIØN5NODELOSGRANDESPROBLEMASQUEAFECTANALASAGUASSUBTERRÈNEAS ALTRATAR SEDEUNACONTAMINACIØNINVISIBLE POCOEVIDENTE QUEPROVIENEFUNDAMENTALMENTEDELOSUSOS AGRÓCOLASNITRATOSYFØSFORO ASÓCOMODEACTIVIDADESGANADERASPURINES 

)$Fhefk[ijWDEMEDIDASAADOPTARMEDIANTEUNAGESTIØNINTEGRADA

&+


?dgcVYVhhdWgZV\jVhhjWiZgg{cZVh

;jcYVX^‹c<ZcZhn<ZciZh

7YY_ed[iZ[b=eX_[hdeZ[7hW]ŒdWjhWlƒiZ[b?dij_jkje7hW]edƒiZ[b7]kW[d[b cWhYeZ[kdW=[ij_Œd?dj[]hWZWZ[beiH[Ykhiei>‡Zh_Yei$ s 0ROGRAMASDE%DUCACIØNY3ENSIBILIZACIØNPARAUN5SO2ACIONALY%lCIENTEDELAGUA s %L)!!ES0ATRONO&UNDADORDELA&UNDACIØN%SPA×OLADEL!GUA3UBTERRÈNEAi.OEL,,OPISw LAPRIMERAEN%SPA×ADEESTASCARACTERÓSTICAS FUNDACIØNSINÈNIMODELUCROQUENACEENCON ELOBJETIVODEMEJORARLA'ESTIØN3OCIAL 4ÏCNICAY-EDIOAMBIENTALDELAS!3)NTEGRADAPOR!DMI NISTRACIONES0ÞBLICASY/RGANISMOS0ÞBLICOSDE'ESTIØNDELAGUAENDIVERSAS##!! 5NIVERSIDAD !UTØNOMADE-ADRID &EDERACIONESDE2EGANTES !SOCIACIONESDE5SUARIOSDE!3YREPRESENTANTES DELSECTOREMPRESARIALRELACIONADOCON!3#ONTAMOSCONLAPRESENCIADESU0RESIDENTE $&ERNAN DO,ØPEZ6ERA QUIENPODRÈEXPLICARNOSCONMÈSDETALLELAACTIVIDADDESARROLLADA%NCUALQUIERCASO SÓQUIERORESALTARQUEATRAVÏSDELA&UNDACIØN EL)!!FOMENTAELDESARROLLODELASNECESIDADES

DE) $ IENESTESECTOR

s 0LANDELAGUA!TRAVÏSDEL0LANDEL!GUADEL)!!SEDEDICANESFUERZOSlNANCIEROS TÏCNICOSYDE COOPERACIØNCONOTRAS!DMINISTRACIONESPARAUNAGESTIØNSOSTENIBLEENMUNICIPIOSCONPROBLE MASDEABASTECIMIENTOYPARALAMEJORAENLAElCIENCIADELAS)NFRAESTRUCTURAS3EINVIERTENUNOS MILLONESDEEUROSANUALES

FbWd[iZ[Z[fkhWY_Œd$ !PESARDELOQUEHABITUALMENTESEPIENSA ENLAACTUALIDADLOSMAYORESPROBLEMASANIVELMUN DIALNOSONDEACCESOALAGUA ESDECIR NOESTÈNRELACIONADOSCONLACANTIDADDEAGUASINOCONLA CALIDADDELRECURSO,ACALIDADDELAGUAESLAMAYORDIlCULTADALAQUESEENFRENTANLOSDISTINTOS GOBIERNOSYVAAREQUERIRINVERSIONESMULTIMILLONARIASENUNESCENARIODECRISISECONØMICAMUNDIAL LIMITANTEENLOINVERSOR

.ODEBEMOSOLVIDARQUEPARAOBTENERUNABUENACALIDADDELRECURSOHÓDRICO LAACTUACIØN MÈS IMPORTANTE Y MÈS BARATA SIGUE SIENDO LA 0REVENCIØN DE LA CONTAMINACIØNY ENESA DIRECCIØN DEBENORIENTARSEUNAPARTEDELASACCIONESADESARROLLAR !RAGØNESPIONERAENLADEPURACIØNDELASAGUASRESIDUALESYSESITÞAALACABEZADELOSPAÓSESA NIVELMUNDIALENELCUMPLIMIENTODELAOBLIGACIØNDEDEPURARAGUASRESIDUALESATRAVÏSDELOSDIVER SOS0LANESDE$EPURACIØNENMARCHAENNUESTRA#OMUNIDAD!UTØNOMAPARAELTRATAMIENTODE s ,A #ONTAMINACIØN0UNTUALATRAVÏSDEL 0LAN%SPECIALDE$EPURACIØNY0LAN0IRINEOSME DIANTEUN-ODELODEGESTIØNYlNANCIACIØNATRAVÏSDELAPARTICIPACIØNPÞBLICO PRIVADA s ,A#ONTAMINACIØN$IFUSA0LANDETRATAMIENTODE0URINES

FbWd[if[Y_WbZ[Z[fkhWY_ŒdF;:ofbWdZ[Z[fkhWY_ŒdZ[beif_h_d[ei$ 3EESTÈNINVIRTIENDOMILLONESDEEUROSENEL0LAN%SPECIALDE$EPURACIØNPARALADEPURACIØN DEAGUASRESIDUALESDEHABITANTESEQUIVALENTESYUNOSMILLONESDEEUROSPARALOS MUNICIPIOSPIRENAICOS ENTRELAFASEDECONSTRUCCIØNYLADEEXPLOTACIØNDEA×OS ATRAVÏSDEUN MODELODE#ONCESIØNDE/BRA0ÞBLICA

&,


;jcYVX^‹c<ZcZhn<ZciZh

?dgcVYVhhdWgZV\jVhhjWiZgg{cZVh

FbWdZ[Z[fkhWY_ŒdZ[fkh_d[i$ ,ASACTUACIONESENCUADRADASENESTE0LANVANDIRIGIDASHACIAELPROBLEMADELACONTAMINACIØN DIFUSA%NLOSÞLTIMOSA×OSEN!RAGØNSEHAPRODUCIDOUNGRANCRECIMIENTODELACRÓAINTENSIVADEL GANADOPORCINO CONUNAGRANCONCENTRACIØNTERRITORIAL%LLOHAORIGINADOPROBLEMASMEDIOAMBIEN TALESPORLAPRODUCCIØNDEGRANDESVOLÞMENESDEESTIÏRCOLESYPURINES CONLACONSIGUIENTECONTA MINACIØNDELOSRECURSOSHÓDRICOSYSUELOS ASÓCOMOLASEMISIONESALAATMØSFERADEAMONIACOYLA PRODUCCIØNDEMALOSOLORES!SÓ EL$EPARTAMENTODE-EDIO!MBIENTEDEL'OBIERNODE!RAGØNHA PUESTOENMARCHAUNASERIEDEACTUACIONESENAQUELLASZONASDONDELAPRODUCCIØNEXCESIVADEL PURÓNCONSTITUYEUNSERIOPROBLEMA DADOQUELOSCAMPOSDECULTIVONOSONCAPACESDEABSORBER TODOELPURÓNGENERADOENLAZONAYSEPRODUCECONTAMINACIØNENLOSACUÓFEROS %LFACTORMÈSDETERMINANTEENLACONTAMINACIØNPORPURINESESEL$ESEQUILIBRIOENTREAGRICULTURA YGANADERÓAENELUSODEESTIÏRCOLCOMOFERTILIZANTE ,ASPLANTASDETRATAMIENTODEPURÓNTIENENCOMOOBJETIVOLADISMINUCIØNDELCONTENIDODENUTRIEN TESDELPURÓN DEFORMAQUESEPUEDANUTILIZARCOMOPRODUCTOFERTILIZANTESINRIESGODECONTAMI NACIØNDIFUSA %L MODELO DE GESTIØN DE ESTAS INFRAESTRUCTURAS INCLUYE LA RECOGIDA DEL PURÓN ALMACENAMIENTO TRATAMIENTOYLACONSTITUCIØNDEUN#ENTRO'ESTORQUEDIRIGEYSUPERVISATODASESTASOPERACIONES INTEGRADOPORLOS!YUNTAMIENTOSYO#OMARCASCOMOSOCIOSPÞBLICOS JUNTOCONLOSPROPIOSGANA DEROSPRODUCTORESDELPURÓNSOCIOSPRIVADOS #ONESTEMODELOPILOTOSEESTÈRESOLVIENDOUNPROBLEMASERIODECONTAMINACIØNDIFUSADEDIFÓCIL CONTROLENUNSECTORESTRATÏGICOENLAECONOMÓAARAGONESAQUESEESTÈMOSTRANDOMUYSENSIBLE ALACRISISECONØMICAACTUAL )NICIALMENTE SEESTÈLLEVANDOACABOLACONSTRUCCIØNDEPLANTASCONUNAINVERSIØNDURANTEEL PERIODO DEUNOSMILLONESDEEUROS %NRESUMEN ATRAVÏSDEESTOSMODELOSDE0ARTICIPACIØN0ÞBLICO 0RIVADA000 HEMOSCONSE GUIDO TRANSFORMAR UN PROBLEMA SOCIO ECONØMICO SANITARIO DE PRIMER ORDEN EN UNA OPOR TUNIDAD DE DESARROLLO SOCIO ECONØMICOQUECONTRIBUYEAUNAMEJORVERTEBRACIØNYCOHESIØN TERRITORIALDE!RAGØN 1UIEROlNALIZARSE×ALANDOQUEPARACONSEGUIRUNAGESTIØNMÈSElCIENTEDELAS!3 DESDEEL)!! APOSTAMOSPORDOTARALOS'OBIERNOS2EGIONALESDEUNMAYORPODERPOLÓTICOATRAVÏSDEUNATRANS FERENCIADECOMPETENCIASQUEPERMITADESARROLLARUNMODELODEGESTIØNCOMPARTIDA ENELQUELA PLANIlCACIØNSEREALICEBAJOELPRINCIPIODEUNIDADDECUENCACONELACUERDODETODASLAS##!! IMPLICADAS ATRAVÏSDELDIÈLOGOYCONSENSO5NMODELOENELQUE UNAVEZDElNIDALAPLANIlCACIØN ANIVELESTATAL PERMITAUNAGESTIØNYEJECUCIØNDELASPOLÓTICASDELAGUAPORPARTEDELOS'OBIERNOS 2EGIONALES MÈSCERCANOSALTERRITORIOYQUEMEJORALAAGILIDAD LAElCACIAYLAElCIENCIA

&-


7]kW_dl_i_Xb[$ 0ROF$R$ON&ERNANDO,Ã&#x2DC;PEZ 6ERA #ATEDRÃ&#x2C6;TICODE(IDROGEOLOGÃ&#x201C;A 5NIVERSIDAD!UTÃ&#x2DC;NOMA DE-ADRID0RESIDENTEDELA&UNDACIÃ&#x2DC;N%SPAÃ&#x2014;OLADEL !GUA3UBTERRÃ&#x2C6;NEAi.OEL,LOPISw


;jcYVX^‹c<ZcZhn<ZciZh

?dgcVYVhhdWgZV\jVhhjWiZgg{cZVh

3EGÞNDATOSPROSPECTIVOSDE5.%3#/ELCRECIMIENTODELADEMANDADEAGUAENELPERIODOAL CRECERÈEXPONENCIALMENTEEN!SIAYLINEALMENTECONUNAFUERTEPENDIENTEEN«FRICAY!MÏ RICA,ATINA MIENTRASQUEENLOSPAÓSESCONECONOMÓASMÈSDESARROLLADASDE!MÏRICADEL.ORTEY %UROPA ELCRECIMIENTODELADEMANDASERÈMUYREDUCIDO%NESTECONTEXTOSESITÞA%SPA×A AUN QUESEGÞNANALISTAEXTRANJEROSCOMO3WNGEDOWhELAGUASIGUESIENDOUNTEMAOBSESIVOEN%SPA×A YLABÞSQUEDADEAGUACONTINÞA CONLASAUTONOMÓASYLASCIUDADESDEMANDANDOMÈSYMÈSAGUA UNTEMADELUCHAPERMANENTEYDECONmICTOENELPROCESODEPROGRESOESPA×OLv%STASITUACIØN ESDEBIDAAQUEENLASOCIEDADESPA×OLASEHAINSTALADOUNAIDEACATASTROlSTADELRECURSOAGUA QUESEFUNDAMENTEENLAEXISTENCIADEPROBLEMASLOCALES QUEHADESEMBOCADOENUNACUESTIØN IDENTITARIA %NTRELAMAYORÓADELASPERSONASQUETRABAJAMOSENELSECTORCADAVEZESTÈMÈSARRAIGADALAIDEA QUE SI BIENLOSRECURSOS HÓDRICOS ESTÈN CLIMATOLØGICAMENTELIMITADOS ESTOSSONSUlCIENTESPARA SATISFACERLASACTUALESDEMANDASYLASDEUNFUTUROPRØXIMO LASOLUCIØNDELPROBLEMAPASAPOR MEJORARLAGESTIØN YHACERMÈSElCIENTESLOSABASTECIMIENTOSYREGADÓOS YRESOLVERLOSPROBLEMAS MEDIOAMBIENTALES DONDEAPARECENLOSMAYORESDÏlCIT

&UENTE5.%3#/

%NLAGESTIØNDELAGUAEXISTEUNhAGUJERONEGROvENLOCONCERNIENTEALAGUASUBTERRÈNEA0ORCONOCI DOYOBVIO SESUELEOLVIDARQUEELAGUASUBTERRÈNEACONSTITUYELAMITADOCULTADELCICLOCONTINENTAL DELAGUAYQUEINTEGRANUNCICLOÞNICOCONELAGUASUPERlCIAL

!GUASUPERlCIALVSAGUASUBTERRÈNEA %LAGUASUBTERRÈNEATIENECARACTERÓSTICASPROPIASYDIFERENCIADASDELASSUPERlCIALES LOQUEMULTI PLICALASPOSIBILIDADESDESUAPROVECHAMIENTO YENRIQUECELASPOSIBILIDADESDEGESTIØNCUANDOSE HACECONJUNTAMENTE

'%


?dgcVYVhhdWgZV\jVhhjWiZgg{cZVh

;jcYVX^‹c<ZcZhn<ZciZh

,ACARACTERÓSTICAMÈSSIGNIlCATIVADELAGUASUBTERRÈNEA ESQUEmUYELENTAMENTEPORTODOELTERRI TORIO ALTIEMPOQUESEMODIlCANSUSPROPIEDADESQUÓMICAS2ESPONDENTARDÓAMENTEYDEFORMA AMORTIGUADAALASVARIACIONESCLIMÈTICAS LOQUELASHACENPROTAGONISTASENLOSPLANESDESEQUÓA

&UENTE)'-%

,ASTABLASADJUNTASSINTETIZANLASPRINCIPALESDIFERENCIASHIDROLØGICASYSUSCONSECUENCIASSOCIO ECONØMICAS

Fh_dY_fWb[iZ_\[h[dY_Wi^_ZhebŒ]_YWi[djh[bWiW]kWiikf[hÓY_Wb[ioikXj[hh|d[Wi$

7]kWiikf[hÓY_Wb[i$

7]kWiikXj[hh|d[Wi$

Õ;aj_dXdcXZcigVYd!idbVc^XV# Õ;aj_dg{e^Yd# ÕBjnV[ZXiVYVhedgaVkVg^VW^a^YVYXa^b{i^XV# ÕBjnkjacZgVWaZhVaVXdciVb^cVX^‹c# Õ;{X^aXdcigda#

Õ;aj_dY^heZghd!idbVhbai^eaZh# Õ;aj_daZcid# ÕEdXdV[ZXiVYVhedgaVkVg^VW^a^YVYXa^b{i^XV# ÕEdXdkjacZgVWaZhVaVXdciVb^cVX^‹c# Õ8dcigdaY^[†X^a#

Fh_dY_fWb[iZ_\[h[dY_WiieY_e#[YedŒc_YWi[djh[bWiW]kWiikf[hÓY_Wb[ioikXj[hh|d[Wi$

7]kWiikf[hÓY_Wb[i$

7]kWiikXj[hh|d[Wi$

Õ6egdkZX]Vb^ZcidbVndg^iVg^VbZciZ bZY^VciZÒcVcX^VX^‹ceWa^XV# ÕAVg\VigVY^X^‹cYZ\Zhi^‹ceWa^XVA6&-,.# ÕHVi^h[VXZcZa,%YZaVhYZbVcYVhYZ VWVhiZX^b^ZcidnegdYjXi^kVh# ÕGZcY^b^ZcidZXdc‹b^XdnhdX^Vabjn kVg^VWaZh#

Õ6egdkZX]Vb^ZcidbZY^VciZÒcVcX^VX^VX^‹c eg^kVYV# ÕH^cigVY^X^‹cZcaV\Zhi^‹ceWa^XVA6&.-*# ÕHVi^h[VXZcZa(%YZaVhYZbVcYVhYZ VWVhiZX^b^ZcidnegdYjXi^kVh# ÕGZcY^b^ZcidZXdc‹b^XdnhdX^VaVaid#

'&


;jcYVX^‹c<ZcZhn<ZciZh

?dgcVYVhhdWgZV\jVhhjWiZgg{cZVh

Begk[WfehjW[bW]kWikXj[hh|d[W[d;ifW‹W$ 3EGÞNDATOSDEL )NSTITUTO.ACIONALDE %STADÓSTICA).% ENEL DELAGUACAPTADA PARAELSUMINISTRODEAGUAAHOGARESYSECTORESECONØMICOSEXCEPTUANDOELREGADÓO CONSUMOS MUNICIPALESYOTROS ERANAGUASUBTERRÈNEASESTOSDATOSVARÓANENTREUN YUN SEGÞNLA$IRECCIØN'ENERALDEL!GUAYEL)NSTITUTO'EOLØGICOY-INERODE%SPA×A,ADISCREPANCIA DECIFRASSEDEBEAQUESESUELEMEZCLARDATOSPROCEDENTESDEENCUESTASCONESTIMACIONES %NELCONSUMODELAGUAQUESEDESTINAALREGADÓOQUESUPONEELDELCONSUMOTOTALDEAGUA ELAGUADEORIGENSUBTERRÈNEOCONSTITUYEEL  Y SEGÞNLASFUENTES/TROSUSOS ENTREELLOSELAGUAEMBOTELLADADEMESA YLOSUSOSENHIDROTERAPIAENBALNEARIOS SONTODOSELLOS DEORIGENSUBTERRÈNEO %NLAACTUALIDADELAGUASUBTERRÈNEACONSTITUYEELPILARSOBREELQUESEASIENTALOSPLANESDECON TINGENCIAPORSEQUÓAYCIERTOSDESASTRESNATURALESYSEPERlLACOMOELPRINCIPALELEMENTOREGULADOR PARAMITIGARLASALTERACIONESENELCICLODELAGUAQUEPRODUZCAELCAMBIOCLIMÈTICO .OOBSTANTE APESARDESUIMPORTANCIASOCIAL ECONØMICAYMEDIOAMBIENTALELAGUASUBTERRÈNEA POR SUNATURALEZAOCULTAESLAMENOSCONOCIDAYALAQUELASADMINISTRACIONESPRESTANMENOSATENCIØN

;bW]kWikXj[hh|d[W_cfehjWdj[iefehj[Z[bc[Z_eWcX_[dj[$ %LASPECTOMEDIOAMBIENTALMÈSCONOCIDODELAGUASUBTERRÈNEAESLAALIMENTACIØNAHUMEDALES COMOLAS4ABLASDE$AIMIELO$O×ANA PORCITARLOSMÈSCONOCIDOS3INEMBARGOELAGUASUBTE RRÈNEA YLOSACUÓFEROSQUELASCONTIENEN DESEMPE×ANIMPORTANTESSERVICIOSMEDIOAMBIENTALES COMO#ONSTITUIRLAPARTEPRINCIPALDELAREGULACIØNNATURALDELCAUDALDELOSRÓOS LOQUELOSHIDRØLO GOSDENOMINAMOSmUJODEBASEYOTROSECOSISTEMASASOCIADOSALAGUACOMOLOSCRIPTOHUMEDALES QUESONIMPORTANTESELEMENTOSDELPAISAJEENZONASSUB ÈRIDASYSUB HÞMEDAS COMOLAMAYOR PARTEDELA0ENÓNSULA

&ORMACIØNDECRIPTOHUMEDALESSEGÞN&ERNANDO'ONZÈLEZ"ERNÈLDEZ

''


?dgcVYVhhdWgZV\jVhhjWiZgg{cZVh

;jcYVX^‹c<ZcZhn<ZciZh

,OSCRIPTOHUMEDALESESTÈNPOCOESTUDIADOSDESDEELPUNTODEVISTAHIDROGEOLØGICO YECOLØGICO NO OBSTANTESOPORTARUNAmORAYFAUNAIMPORTANTEPARALABIODIVERSIDADENESTOSESTUDIOSDESTACOEL MALOGRADOCATEDRÈTICODEECOLOGÓADELA5!-&ERNANDO'ONZÈLEZ"ERNÈLDEZ

2ELACIØNENTREELmUJODEAGUASUBTERRÈNEA SUQUIMISMO VEGETACIØNYTIPOSDESUELO SEGÞN&ERNANDO'ONZÈLEZ"ERNÈLDEZ

'(


;jcYVX^‹c<ZcZhn<ZciZh

?dgcVYVhhdWgZV\jVhhjWiZgg{cZVh

0EROLACONlGURACIØNDELPAISAJEPORELAGUASUBTERRÈNEANOSELIMITAALOSCRIPTOHUMEDALES LOS PAISAJESKÈRSTICOSYLOSECOSISTEMASENDOKARSTICOS SONUNEJEMPLOMÈS ,OSACUÓFEROS TAMBIÏNOFRECENOTROSSERVICIOSALMEDIOAMBIENTE,OSACUÓFEROSPROFUNDOSPUEDEN SERUTILIZADOSCOMOALMACÏNSUBTERRÈNEODE#/SECUESTRADO DEPØSITOSESTRATÏGICOSDEGASNATU RAL RESIDUOSPELIGROSOSYBIO SØLIDOS APARTEDESUAPROVECHAMIENTOGEOTÏRMICODEALTA MEDIAY BAJAENTALPÓA

FheXb[cWi[_dY[hj_ZkcXh[i$ 0ARALAMAYORPARTEDELOSCIUDADANOSLAPERCEPCIØNQUETIENENDELAGUASUBTERRÈNEAESTÈASOCIA DAASITUACIONESPROBLEMÈTICAS BIENPORAGOTAMIENTODEACUÓFEROSPORSOBREEXPLOTACIØN USOILEGAL DELAGUASUBTERRÈNEA PÏRDIDADECALIDADDELAMISMA ETC,ASCAUSASSONILØGICAS BASADASENEL DESCONOCIMIENTOGENERALSOBREELFUNCIONAMIENTODEACUÓFEROSYELABANDONODELOSADMINISTRADO RESRESPONSABLES

$ESCENSODELNIVELPIEZOMETRICOYDEGRADACIØNDELACALIDAD NATURAL DEL AGUA Y CON ELLO UNA DISMINUCIØN DE LOS RECURSOS HÓDRICOSDISPONIBLESENLA-ANCHA&UENTE)'-%

')


?dgcVYVhhdWgZV\jVhhjWiZgg{cZVh

;jcYVX^‹c<ZcZhn<ZciZh

%LAPROVECHAMIENTOINTENSIVODELAGUASUBTERRÈNEA ESUNFENØMENORECIENTE DEMEDIADOSDELPA SADOSIGLOYHADADOLUGARAFENØMENOSNODESEADOSCOMOLASOBREEXPLOTACIØNYOLADEGRADACIØN DELACALIDADNATURALDELAGUAYCONELLOUNADISMINUCIØNDELOSRECURSOSHÓDRICOSDISPONIBLES %NCIERTOMODOSEPUEDEESTABLECERUNPARALELISMOENTREUNEMBALSEDEAGUASUPERlCIALYUN ACUÓFERO AMBOSTIENEUNSISTEMADEENTRADAYSALIDAYUNACAPACIDADDEALMACENAMIENTO AUNQUE LASDINÈMICASSONDISTINTAS%NUNEMBALSESEPROGRAMALASEXTRACCIONESENFUNCIØNDELVOLUMEN DEAGUAALMACENADO YSEGÞNDESCIENDEESTELACALIDADDELAGUACAMBIADEBIDOALAESTRATIlCACIØN DELAGUA ENTODOCASOELCONTROLESVISUALYDIRECTO.OSEPUDIÏNDOSEEXTRAERMÈSDELU DELACAPACIDADTOTALDELAGUAALMACENADA

%STADO DE LAS -ASAS DE !GUA 3UBTERRÈNEA DE ACUERDO CON LA $IRECTIVA-ARCODEL!GUA SEGÞNLA$IRECCIØN'ENERALDEL!GUA -!2-

.OESESTEELCASODELOSACUÓFEROSSEEXTRAEDESCONTROLADAMENTEELAGUA COMOSIFUERAUNRECURSO INlNITOEINAGOTABLE PROVOCANDODESCENSOSDELNIVELDELAGUAYSALINIZACIØNDELAMISMA%SUN FENØMENOQUESESUELEDIAGNOSTICARAPOSTERIORISINEMBARGO ESUNPROCESOSENCILLODEDETECTAR SI SEHACEUNSEGUIMIENTOADECUADO 3EPUEDEAlRMARQUEELAGUASUBTERRÈNEABIENGESTIONADAESUNRECURSODECALIDADYSEGURO

'*


;jcYVX^‹c<ZcZhn<ZciZh

?dgcVYVhhdWgZV\jVhhjWiZgg{cZVh

:[iWhhebbeZ[bW]kWikXj[hh|d[W[d;ifW‹W$ (EMOSVISTOQUEELAGUASUBTERRÈNEA CONTRIBUYEDEFORMASIGNIlCATIVAALABASTECIMIENTO ALSIS TEMAECONØMICOYMEDIOAMBIENTEEN%SPA×A4AMBIÏNSEHANSE×ALADO ELDESORDENQUERIGESU GESTIØNYLOSPROBLEMASDESOBREEXPLOTACIØNYDA×OSALOSECOSISTEMASASOCIADOS !MODODESÓNTESISPODEMOSSE×ALARUNIMPORTANTEDÏlCITEN s #ONOCIMIENTODELASMASASDEAGUASUBTERRÈNEA NOOBSTANTEELIMPULSOQUEHASUPUESTOLA$I RECTIVA-ARCODEL!GUA ELCONOCIMIENTOESMUYIRREGULARYSEHACENECESARIOAlNARLOSCRITERIOS QUEDETERMINANLAGESTIØNDELASMISMAS s !DMINISTRACIØN INSUlCIENTEPARAABORDARUNAADECUADAGESTIØNDELAGUASUBTERRÈNEA s /RGANIZACIØNSOCIAL ENTORNOALAPROVECHAMIENTOYGESTIØNDELAS-ASASDEAGUASUBTERRÈNEA %XCESOEN s 0REJUICIOSFRENTEALAGUASUBTERRÈNEADERESPONSABLESYTÏCNICOSDELASADMINISTRACIONES QUESE SUELENACOGENATØPICOS COMOLASOBREEXPLOTACIØNYSALINIZACIØNDELOSACUÓFEROS s $ESCONOCIMIENTO GENERALIZADODELAGUASUBTERRÈNEAYDELFUNCIONAMIENTODELOSACUÓFEROS

%L APROVECHAMIENTO DEL AGUA SUBTERRÈ NEA ES MUY DEPENDIENTE DE LA TECNOLO GÓA&UENTE)'-%

'+


?dgcVYVhhdWgZV\jVhhjWiZgg{cZVh

;jcYVX^‹c<ZcZhn<ZciZh

"ARRERASALDESARROLLODELAGUASUBTERRÈNEAEN%SPA×A s .ORMATIVAS INSUlCIENTEPARAUNAADECUADAGESTIØNDELAGUASUBTERRÈNEA TANTOENEL4EXTO 2EFUNDIDODELA,EYDE!GUA COMOENLOS2EGLAMENTOS s .ECESIDADDEFORTALECIMIENTODELAINVESTIGACIØNCIENTÓlCA DESARROLLOTECNOLØGICOYFORMACIØN ENESTESECTOR ,ASANTERIORESBARRERASSONCONSECUENCIADEUNAFALTADECONOCIMIENTOYSENSIBILIDADSOCIAL

KdWh[ifk[ijWZ[bWieY_[ZWZ0bW\kdZWY_Œd[ifW‹ebWZ[bW]kWikXj[hh|d[W$ z0ORQUÏUNAFUNDACIØNSOBREAGUASUBTERRÈNEA%XISTENDIVERSOSENTESEN%SPA×A QUEDEUNA FORMADIRECTAOINDIRECTASEOCUPANDELAGUASUBTERRÈNEA PEROQUESEHANMOSTRADOINSUlCIENTES #ONELlNDEREFORZARLOS TRABAJANDOENREDCONLOSMISMOS SURGELA&5.$!#)».%30!º/,!$%, !'5!35"4%22«.%!h./%,,,/0)3v QUEESUNAFUNDACIØNPRIVADADENATURALEZAFUNDACIONAL SINÈNIMODELUCRO DENACIONALIDADESPA×OLA ÈMBITOESTATALYPAÓSESEXTRANJEROSENMISIONESDE COOPERACIØNINTERNACIONAL %STA&UNDACIØN FUEINSCRITAENEL2EGISTRODE&UNDACIONES BAJOELPROTECTORADODEL-INISTERIODE -EDIO!MBIENTE -EDIO2URALY-ARINO PORRESOLUCIØNDELA3UBSECRETARÓADEFECHADEABRIL DE "/%  9 LLEVA EL SOBRENOMBRE DE .OÏL ,LOPIS QUE FUE #ATEDRÈTICO DE LA 5NIVERSIDAD#ENTRALDE"ARCELONAYDELA#OMPLUTENSEDE-ADRID FALLECIDOENYUNODELOS INTRODUCTORESDELASENSE×ANZASDELAHIDROGEOLOGÓAENNUESTROPAÓS

z!GUASUBTERRÈNEA

',


;jcYVX^‹c<ZcZhn<ZciZh

?dgcVYVhhdWgZV\jVhhjWiZgg{cZVh

%L0ATRONATOFUNDADORLOINTEGRAN s !GENCIA!NDALUZADEL!GUA s !GÒNCIA#ATALANADEL|!IGUA s !SOCIACIØN%SPA×OLADE5SUARIOSDE!GUAS3UBTERRÈNEAS s #ÈTEDRADE(IDROGEOLOGÓADELA5!- s #ONSORCIOPARALA'ESTIØNDEL0LAN%SPECIALDEL!LTO'UADIANA s &EDERACIØN.ACIONALDE#OMUNIDADESDE2EGANTESDE%SPA×A s &UNDACIØNDELA5!- s )NSTITUTO!RAGONÏSDEL!GUA s -EDIOAMBIENTE !GUA 2ESIDUOSY%NERGÓADE#ANTABRIA 3! s 3ONDEOS-ARTÓNEZ3, ,OSlNESDELA&UNDACIØNSONCONTRIBUIRALAMEJOR'%34)».3/#)!, 4²#.)#!9-%$)/!-")%. 4!,DELAGUAYESPECIALMENTEDELAGUASUBTERRÈNEA MEDIANTEELREFORZAMIENTODELENTRAMADOINSTI TUCIONALYFOMENTANDOLATRANSVERSALIDADDELASPOLÓTICASSECTORIALESQUEINCIDENENSUSOSTENIBILIDAD YRECUPERACIØN $EACUERDOCONSUSlNESEL0ATRONATODELA&UNDACIØNAPROBØUNPROGRAMADEDINAMIZACIØNDEL CONOCIMIENTOYAPROVECHAMIENTODELAGUASUBTERRÈNEA ENSUSDIFERENTESFACETAS CONDURACIØN CUATRIENAL CUYOSEJESSON s $ESARROLLODEUNPLANESTRATÏGICODEINVESTIGACIØNCIENTÓlCO TECNOLØGICO s &OMENTODELAGESTIØNSOCIALGOBERNANZA ESTABLECIENDOVÓNCULOSDECOLABORACIØNENTRELOSAC TORESIMPLICADOS s #AMPA×Ai%LAGUAINVISIBLEw TIENECOMOlNLAINFORMACIØN LAFORMACIØNYLASENSIBILIZACIØNDE LASOCIEDADQUEELAGUASUBTERRÈNEACONSTITUYELAMITADiINVISIBLEwDELCICLOCONTINENTALDEL AGUAYQUESINSUPROTECCIØNYCONSERVACIØNNOESPOSIBLERESOLVERLAACTUALCRISISDELAGUAYLOS PROBLEMASAMBIENTALESDERIVADOS!SÓCOMODIVULGARSUSASPECTOSCIENTÓlCOSYTECNOLØGICOSYLO QUEPUEDENAPORTARAUNDESARROLLOECONØMICOSOSTENIBLE %LSOPORTEDELACAMPA×ASERÈUNAEXPOSICIØNITINERANTEPORDIVERSASCIUDADES CONFERENCIAS JORNA DAS ACTIVIDADESLÞDICAS MATERIALDEDIVULGACIØNYCAMPA×ADECOMUNICACIØN

,OGOTIPODELA&UNDACIØN

'-


;bcWhYe`kh‡Z_Ye Z[bWiW]kWiikXj[hh|d[Wi$ FheXb[c|j_YWWYjkWb$ 0ROF$R$ON!NTONIO%MBID #ATEDRÈTICODE$ERECHO!DMINISTRATIVO&ACULTADDE $ERECHO5NIVERSIDADDE:ARAGOZA


;jcYVX^‹c<ZcZhn<ZciZh

?dgcVYVhhdWgZV\jVhhjWiZgg{cZVh

IkcWh_e '$ ?djheZkYY_Œd$ ($BWj_jkbWh_ZWZZ[bWiW]kWiikXj[hh|d[Wi$ )$BeiWfhel[Y^Wc_[djeiZ[bWiW]kWiikXj[hh|d[Wi$BWZ[YbWhWY_ŒdZ[ieXh[[nfbejW# Y_ŒdZ[beiWYk‡\[hei$ ! %LÈMBITOTERRITORIALDEGESTIØNDELASAGUASSUBTERRÈNEAS " !PROVECHAMIENTODEAGUASPÞBLICASOPRIVADAS$IFERENCIAS # ,ASAGUASSUBTERRÈNEASYLAPLANIlCACIØNHIDROLØGICA $ 5NAFORMADEAPROVECHAMIENTOREGULADALEGALMENTEELARTÓCULODEL4EXTO2EFUNDIDODE LA,EYDE!GUAS % ,ADECLARACIØNDESOBREEXPLOTACIØNDEACUÓFEROS

*$BWfheXb[c|j_YWZ[beiWfhel[Y^Wc_[djeiYeb[Yj_leiZ[bWiW]kWiikXj[hh|d[Wi$ +$BWfhej[YY_ŒdZ[bWiW]kWiikXj[hh|d[WiYedjhWbWYedjWc_dWY_Œdo[bZ[j[h_ehe$ ! ,OSVERTIDOSSOBRELASAGUASSUBTERRÈNEASYLACONSECUCIØNDESUBUENESTADOQUÓMICO " %VALUACIØNDEIMPACTOAMBIENTALDEDETERMINADASACTUACIONESQUEAFECTENDIRECTAOINDIREC TAMENTEALASAGUASSUBTERRÈNEAS A 2EALIZACIØNNECESARIADEUNAEVALUACIØNDEIMPACTOAMBIENTAL!NEXO) B 2EALIZACIØNPOSIBLEDEUNAEVALUACIØNDEIMPACTOAMBIENTALSIASÓLOINDICAELØRGANO AMBIENTAL!NEXO)) 

,$7]kWiikXj[hh|d[WioKd_Œd[khef[W$7]kWiikXj[hh|d[Wi_dj[hdWY_edWb[i$

(%


?dgcVYVhhdWgZV\jVhhjWiZgg{cZVh

;jcYVX^‹c<ZcZhn<ZciZh

'$?djheZkYY_Œd$ #ONVIENECOMENZARELTRABAJOESTABLECIENDOALGUNASDELASCARACTERÓSTICASDELOBJETODEESTUDIOY QUETIENENCONSECUENCIASESPECÓlCASPARALACONSIDERACIØNDESURÏGIMENJURÓDICO!SÓYDESDE ELPUNTODEVISTAJURÓDICO LASAGUASSUBTERRÈNEASPRESENTANEVIDENTESDIlCULTADESDETRATAMIENTO SISTEMÈTICO Y ORDENADO DESDE LUEGO MUCHAS MÈS DE LAS QUE TIENEN LAS AGUAS SUPERlCIALES 9 ELLOPODRÓASERCALIlCADOENPRINCIPIOCOMOUNAAPARENTEPARADOJA PUESTOQUEESPERFECTAMENTE LEGÓTIMOPENSARQUEENLOSMODERNOSORDENAMIENTOSJURÓDICOSDELASAGUASCONTINENTALES BASADOS CASITODOSELLOSENELPRINCIPIODELCONOCIMIENTODELCICLOHIDROLØGICO NOTENDRÓAMOSQUEENCONTRAR SUSTANCIALESDIFERENCIASENELRÏGIMENJURÓDICODELASAGUASSUPERlCIALESENRELACIØNALDELASAGUAS SUBTERRÈNEAS%LLO SINEMBARGO NOSIEMPRESUCEDEDEESAFORMANIMUCHOMENOS PORLOQUE PUEDEPENSARSEQUENOSEHANSACADO ALMENOSENELPLANODELDERECHO TODASLASCONSECUENCIAS QUECABEDEDUCIRHOYENDÓADEESAEVIDENTECIRCULACIØNYCOMUNICABILIDADDEAGUASQUESUPONE ELCICLOHIDROLØGICOYDELAQUEPARTENMUCHOSSISTEMASJURÓDICOSCONTEMPORÈNEOSTANTODEFORMA EXPRESACOMOENELDERECHOESPA×OLINDICAESPECÓlCAMENTEELARTDEL4EXTOREFUNDIDODELA,EY DE!GUASAPROBADOPOR2EAL$ECRETO,EGISLATIVO DEDEJULIO COMOIMPLÓCITAMENTE -UYPROBABLEMENTELOQUESUCEDEESQUEENELPLANODELDERECHOSEPROLONGANnDEMANERAENTE RAMENTEARTIlCIAL DESDELUEGO LOSMITOSYDESCONOCIMIENTOSQUESOBRELASAGUASSUBTERRÈNEASHAN DURADOMUCHOTIEMPOYTODAVÓAPERVIVENENALGUNAMANERA!UNCUANDOLOSAVANCESCIENTÓlCOSY TÏCNICOSPERMITENUNCONOCIMIENTOYUNAGESTIØNDELASAGUASSUBTERRÈNEASPRÈCTICAMENTECOM PARABLEENTODOALCONOCIMIENTOYALAGESTIØNAPLICABLEALASAGUASSUPERlCIALES ELLONOHASIDO CAPTADODELTODOPORELORDENAMIENTOJURÓDICOY DESDELUEGO PRESENTAUNASDIlCULTADESINNEGABLES DEREALIZACIØNENELPLANODELAPRÈCTICA%SMUCHOMAYOR ASÓ LACAPACIDADDELIBREACTUACIØNY DISPONIBILIDADDELOSUSUARIOSENELÈMBITODELASAGUASSUBTERRÈNEASQUEENELDELASAGUASSUPER lCIALESY PARALELAMENTETAMBIÏN LASDIlCULTADESDECONTROLDELAS!DMINISTRACIONESPÞBLICASDE LOSPOSIBLESABUSOSQUESUCEDANENELCAMPODELASAGUASSUBTERRÈNEAS TAMBIÏNSONMAYORESEN RELACIØNALOQUESUCEDECONLASAGUASSUPERlCIALES #OMOVEREMOSMÈSADELANTE ESASDISPARIDADESYDIlCULTADESSEADVIERTENENTODOSLOSSECTORES DELORDENAMIENTOJURÓDICOACONSIDERAR!SÓESTÈNAFECTADOSLOSPROBLEMASDETITULARIDADPROPIEDAD PRIVADAOPÞBLICA ELEJERCICIODELASCOMPETENCIASDELAS!DMINISTRACIONESPÞBLICASSOBRELOSAPRO VECHAMIENTOSYLAORGANIZACIØNDELOSUSUARIOSOBLIGATORIAOVOLUNTARIAYBAJOQUÏFORMAS (AY COMOVEREMOSCUMPLIDAMENTEENESTETRABAJO PARTICULARIDADESDERÏGIMENJURÓDICOQUEPUEDEN SERDIFÓCILMENTEEXPLICABLESCONFORMESOLAMENTEACRITERIOSTÏCNICOSPEROFÈCILMENTECOMPRENSIBLES DESDEOTRASPREMISAS SOBRETODOSISETIENEENCUENTALAEVOLUCIØNHISTØRICADELOSORDENAMIENTOS JURÓDICOS ENDONDESIEMPREHANSOLIDOEXISTIRSINGULARIDADESPARALASAGUASSUBTERRÈNEAS

($BWj_jkbWh_ZWZZ[bWiW]kWiikXj[hh|d[Wi$ %NLAZANDO CON LO QUE SE HA INDICADO EN EL APARTADO ANTERIOR ES CLARAMENTE ADVERTIBLE QUE LAS LEGISLACIONESANTIGUASSUELENRECONOCERUNACAPACIDADALOSPARTICULARESDESERNOSØLOPROPIE TARIOSDEAGUASPRIVADASUNASITUACIØNQUEPODRÓAMOSCALIlCARCOMODEESTÈTICA SINODEPODER SEGUIRADQUIRIENDOPROPIEDADPRIVADADEAGUASSUBTERRÈNEASUNASITUACIØNDINÈMICA %NLAMAYOR PARTEDELASOCASIONESSONLOSTITULARESDELOSFUNDOSQUIENESPUEDENBUSCARAGUASSUBTERRÈNEAS

(&


;jcYVX^‹c<ZcZhn<ZciZh

?dgcVYVhhdWgZV\jVhhjWiZgg{cZVh

ENELLOS CAVANDOPOZOSOGALERÓAS HACIENDOAmORARLASAGUASY MEDIANTESUAPROVECHAMIENTO INCORPORARLASASUPATRIMONIOATÓTULODEPROPIEDADPRIVADAPORQUEESTAPROPIEDADLLEGAUSQUEAD INFEROS RECORDANDOLACLÈSICAEXPRESIØNROMANADENTRODELAEVOLUCIØNDEUNORDENAMIENTOQUE TANMAGISTRALMENTEHAESTUDIADO.)%4/ OPCITENLABIBLIOGRAFÓA %SLATITULARIDADDELATIERRA ENTONCES LAQUECOMOCONSECUENCIADELAMISMAARRASTRAOLLEVACONSIGOLATITULARIDADDELAGUA SUBTERRÈNEAQUEBAJOESATIERRAPUEDAENCONTRARSEPORLAACTIVIDADDELPROPIETARIOODELADEOTRO iBUSCADORwDISTINTODELPROPIETARIOBAJOELPRESUPUESTO OBVIAMENTE DELPERMISODEÏSTE,OQUE DESCRIBOSONCONCEPCIONESDELAPROPIEDADQUESEORIGINANENEL$ERECHOROMANO ATRAVIESANLA CODIlCACIØNCIVILCONSUSTENTOENEL#ØDIGONAPOLEØNICOY DEESAFORMA RECORRENVEINTESIGLOSDE HISTORIAHASTALLEGARMUYCERCADELOSTIEMPOSPRESENTES .OOBSTANTE ÏSTAESUNASITUACIØNQUEHASIDOJUZGADACOMOINSATISFACTORIAPORLOSEFECTOSPERNI CIOSOSQUECONFORMEHAIDOAVANZANDOLAUTILIZACIØNDELASAGUASSUBTERRÈNEAS SEHANIDOORIGINAN DO PUESLALIBREINVESTIGACIØN APROPIACIØNY SUCONSECUENCIA UTILIZACIØNDEAGUASSUBTERRÈNEAS PORELTITULARDELTERRENO HACONDUCIDOINEXORABLEMENTEENMUCHOSCASOSALAGOTAMIENTODELOS ACUÓFEROSYTAMBIÏNALAAFECCIØNSOBRELOSCURSOSDEAGUASUPERlCIALESCONECTADOSCONELLOSMERA CONSECUENCIADELCICLOHIDROLØGICO 0OROTRAPARTE ELDESCUBRIMIENTODELCICLOHIDROLØGICO POSTULA COMOUNACONSECUENCIANATURALELDEQUETODASLASAGUAS SEPRESENTENENELESTADOENQUESEPRE SENTEN TENGANUNMISMORÏGIMENJURÓDICO,ACONSECUENCIAESQUELAMAYORPARTEDELADOCTRINA ESPECIALIZADAHAVENIDOPOSTULANDODURANTEMUCHOSA×OSLAUNIlCACIØNDELRÏGIMENJURÓDICOBAJO LOSPRINCIPIOSDELAEXTENSIØNDELAPROPIEDADPÞBLICAUSUALENLASAGUASSUPERlCIALES TAMBIÏNA LASAGUASSUBTERRÈNEAS %STEFENØMENOESMUYCLAROTAMBIÏNEN%SPA×ADONDEESSU,EYDE!GUASDEY POSTERIOR MENTE LADE LAQUEPERMITE PRECISAMENTE LAAPROPIACIØNDELASAGUASSUBTERRÈNEASPOR ELPROPIETARIODELTERRENOBAJOELQUESEENCUENTRANODONDEAmORANYQUETANTOHAINmUIDOENLAS DISTINTASLEGISLACIONESDE)BEROAMÏRICAQUE INICIALMENTEYPORMOTIVOSOBVIOS SEORIENTARONBAJO LAINmUENCIADELAAUTORIDADMORALDEESTALEGISLACIØNESPA×OLA0ORESO YBAJOUNA#ONSTITUCIØN COMOLAESPA×OLADEQUEREVALORIZAGRANDEMENTELAINSTITUCIØNDELDOMINIOPÞBLICOCFRELART RELATIVO SOBRETODO ALDOMINIOPÞBLICOMARÓTIMO TERRESTRE SEPROMULGARÈLA,EY DE DEAGOSTO DE!GUAS QUEENSUARTEXTIENDEALASAGUASSUBTERRÈNEASRENOVABLES CONINDEPEN DENCIADELTIEMPODERENOVACIØN LACARACTERÓSTICADEDOMINIOPÞBLICOQUEYATENÓANPRÈCTICAMENTE TODASLASAGUASSUPERlCIALESDESDE CFRENLABIBLIOGRAFÓAA3-!24). 2%4/24),,/ $ERECHODEAGUAS PÈGSYSSY,-!24). 2%4/24),,/ i,ASAGUASSUBTERRÈNEASw 1UE DASINDECIDIRSEEXPRESAMENTEENESTA,EYYENEL4EXTO2EFUNDIDODELA,EYDE!GUASDE QUE ESLA,EYVIGENTEYQUEENESTACUESTIØNREPRODUCEELCONTENIDODELADE CUÈLESLANATURALEZA JURÓDICADELASAGUASSUBTERRÈNEASNORENOVABLES BIENESVERDADQUEDESDEELPUNTODEVISTADE LAHIDROGEOLOGÓAESNORMALLAPOSTURADOCTRINALDEQUENOSENCONTREMOS REALMENTE ANTEUNTIPO ESPECÓlCO DE AGUAS SUBTERRÈNEAS PUES SIEMPRE HABRÓA UNA RENOVABILIDAD DE DICHAS AGUAS CON INDEPENDENCIADEQUEÏSTAPUDIERAEXTENDERSEDURANTEMUCHÓSIMOSA×OS .OESPOSIBLEEN%SPA×A PORTANTO ADQUIRIRMÈSPROPIEDADPRIVADADEAGUASSUBTERRÈNEASAPARTIR DELAENTRADAENVIGORDEESTA,EYDEQUESEPRODUJOEL BIENQUEPARAEVITARLOS PROBLEMASDEINCONSTITUCIONALIDADQUEPUDIERAN ENSUCASO PRODUCIRSE SEPERMITIØALOSANTE RIORESPROPIETARIOSDEAGUASPRIVADASEJERCITARDURANTETRESA×OSUNAOPCIØNANTELA!DMINISTRACIØN HÓDRICACONSISTENTEENSEGUIRENELRÏGIMENDELAPROPIEDADPRIVADACONUNASERIEDELIMITACIO NESINNEGABLES OPASARALRÏGIMENCONCESIONALCONUNASERIEDEPRIVILEGIOSCOMOESTARENUNA

('


?dgcVYVhhdWgZV\jVhhjWiZgg{cZVh

;jcYVX^‹c<ZcZhn<ZciZh

SITUACIØNDETITULARIDADTEMPORALDEAGUASPRIVADASDURANTEA×OSY lNALMENTE TENERDERECHO PRIORITARIOPARAOBTENERUNACONCESIØNAPARTIRDELDEENERODE %L4RIBUNAL#ONSTITUCIONAL ESPA×OLENSU3ENTENCIA DEDENOVIEMBRE HAJUZGADOCOMOPLENAMENTEADECUADO ALA#ONSTITUCIØNTODOLOQUEESTAMOSINDICANDO DANDOLUGARAUNA3ENTENCIAMUYIMPORTANTEEN LAHISTORIAJURÓDICAESPA×OLAYALAQUESERElERENPRIORITARIAMENTELASAPORTACIONESDE$%,3!:Y $%,!#5%4!2!CITADASENLABIBLIOGRAFÓA ,ANORMATIVAESPA×OLAREFERIDANOESTODOLOPERFECTAQUEPUDIERAPENSARSEY SOBRETODO SUPRÈCTI CAHADEJADOMUCHOQUEDESEARENCUANTOQUELA!DMINISTRACIØNHÓDRICALASTRADICIONALES#ONFEDE RACIONES(IDROGRÈlCAS FUNDAMENTALMENTE PEROTAMBIÏNLOSCORRESPONDIENTESØRGANOSDELAS##!! PARAELCASODELASCUENCASQUESEENCUENTRENÓNTEGRAMENTEENELTERRITORIODEÏSTAS NOHASABIDO REACCIONARCONPRONTITUDANTEELEJERCICIODELASOPCIONESINDICADASPORLOSTITULARESYTAMPOCOSEHA ESMERADOENELCONTROLDELOSNUEVOSPOZOSABIERTOSILEGÓTIMAMENTECONPOSTERIORIDADALAENTRADA ENVIGORDELA,EYDEPOR SOBRETODO FALTADEDOTACIØNDEMEDIOSPERSONALESYECONØMICOS PARAELLO%STASITUACIØNESTÈCOOPERANDOENALGUNOSLUGARES LOQUEDESCRIBOENELTEXTOESPLENA MENTEAPROPIADOALASITUACIØNDELACUÓFERODELA-ANCHAORIENTALOACUÓFERODONDEESTÈSITUADO EL0ARQUE.ACIONALDELAS4ABLASDE$AIMIEL ALADEGRADACIØNDELOSACUÓFEROSYAMUYIMPORTANTES AGRESIONESAMBIENTALESALOSECOSISTEMASAÏLVINCULADOS DÈNDOSEELRESULTADOPARADØJICODEQUEEL NACIMIENTODELRÓO'UADIANA LOSLLAMADOSi/JOSwDEL'UADIANA QUEERAENREALIDADUNiALIVIADEROw DELACUÓFERO SEHAiTRASLADADOwMÈSDEUNCENTENARDEKILØMETROSCOMOCONSECUENCIADELDES CENSODELOSNIVELESPIEZOMÏTRICOSDELACUÓFERO3OLOENLOSÞLTIMOSA×OSHAHABIDODISTINTASTÏCNICAS PARAOBVIARESTOSINCONVENIENTES POREJEMPLOLAREALIZACIØNDEUNTRASVASEDEAGUASSUPERlCIALES PROVENIENTEDELACUENCADELRÓO4AJO UNASRESTRICCIONESENLAUTILIZACIØNDELOSPARTICULARESANIMA DASPORSUBVENCIONESECONØMICASPÞBLICASESELLLAMADO0LANDE#OMPENSACIØNDE2ENTAS HASTA LLEGARALLLAMADO0LAN%SPECIALDEL!LTO'UADIANAAPROBADOPOR2EAL$ECRETO DEDE ENERO QUEESELINSTRUMENTOMÈSSOlSTICADOEXISTENTEENESTEÈMBITOYMEDIANTEELQUESECONFÓAEN RESOLVERLAPROBLEMÈTICAEXISTENTE MEDIANTELAUTILIZACIØNDENOTABLESCANTIDADESECONØMICASCON LASQUEPROCEDERALACOMPRADEDERECHOSALOSPARTICULARESLOQUELLEVARÈCONSIGO lNALMENTE UNA REORDENACIØNDELASITUACIØNJURÓDICAEXISTENTEENESTELUGARCONUNANOTABLEREAlRMACIØNDELAPRO PIEDADPÞBLICA!SÓSEESPERA ALMENOS%STUDIOLASITUACIØNPROBLEMÈTICADEL'UADIANA ASÓCOMO OTRASCUESTIONESCRÓTICASPARALASAGUASSUBTERRÈNEAS EN%-")$)25*/ 

)$BeiWfhel[Y^Wc_[djeiZ[bWiW]kWiikXj[hh|d[Wi$BWZ[YbWhWY_ŒdZ[ieXh[[n# fbejWY_ŒdZ[beiWYk‡\[hei$ 7;b|cX_jej[hh_jeh_WbZ[][ij_ŒdZ[bWiW]kWiikXj[hh|d[Wi$ #OMIENZO LA REFERENCIA A LA GESTIØN DE LAS AGUAS SUBTERRÈNEAS CON UNA CUESTIØN PURAMENTE ORGANIZATIVAYUNAAlRMACIØNDEPARTIDAPARECEEVIDENTEQUELAINTERVENCIØNDEL0ODERPÞBLICO SOBRELASAGUASDETODAÓNDOLESUPERlCIALESYSUBTERRÈNEAS DEBERÓATENERCOMOMARCOGEOGRÈ lCONATURALELDELACUENCAHIDROGRÈlCA%STEPRINCIPIODELAGESTIØNDELASAGUASSEGÞNFRONTERAS OTERRITORIOSNATURALES YNOLASFRONTERASOTERRITORIOSARTIlCIALESOPOLÓTICOS TIENESUORIGENENLA %SPA×ADECOMIENZOSDELSIGLO88FUNDAMENTALMENTECONLACREACIØNDELAS#ONFEDERACIONES (IDROGRÈlCASEN YSEVAEXTENDIENDOLENTA PEROTRABAJOSAMENTE AOTROSPAÓSES#ONLA #ONSTITUCIØNACTUALMENTEVIGENTEEN%SPA×ADE ESELARTELQUEDALUGARALA

((


;jcYVX^‹c<ZcZhn<ZciZh

?dgcVYVhhdWgZV\jVhhjWiZgg{cZVh

AlRMACIØNDELOSPODERESDEL%STADOSOBRELASCUENCASHIDROGRÈlCASQUESUPERENELTERRITORIO DEUNA#OMUNIDAD!UTØNOMASELLAMANENDERECHOESPA×OLCUENCASINTERCOMUNITARIAS MIEN TRASQUELAS#OMUNIDADES!UTØNOMASSONLASQUEGESTIONANLASCUENCASHIDROGRÈlCASQUESE ENCUENTRANDENTRODESUTERRITORIOCUENCASHIDROGRÈlCASINTRACOMUNITARIAS ENTENDIÏNDOSE EN TODOCASO QUELOSACUÓFEROSSIGUENELRÏGIMENGLOBALDELACUENCAPUESSONPARTENECESARIADE ELLA%STAINTERPRETACIØNESLAQUEFUEAlRMADAPORLA,EYDE!GUASDEYRATIlCADAPORLA 3ENTENCIADEL4RIBUNAL#ONSTITUCIONAL APARTIRDEUNTEXTOCONSTITUCIONALNOEXCESIVA MENTECLAROSUAlRMACIØN BIENESVERDAD 0ORCIERTOQUETRASLA$IRECTIVAMARCODEAGUASDEYSUTRANSPOSICIØNALDERECHOESPA×OL POR,EYDE ELPAPELDELACUENCAHIDROGRÈlCALOCUMPLEAHORAELNUEVOCONCEPTODELA iDEMARCACIØNwHIDROGRÈlCAQUEINCLUYEALASTRADICIONALESCUENCASCONLASAGUASDETRANSICIØN YLASAGUASCOSTERAS 0UEDEDECIRSEQUEELPRINCIPIODEQUEHABLOESHOYUNSUPUESTODEPARTIDAQUEDOCTRINALMENTE NOESNEGADOPORNADIEPEROQUE SINEMBARGO RESULTADEDIFÓCILINSTRUMENTACIØNENMUCHAS OCASIONES9ESADIlCULTADSEACRECIENTACUANDOHABLAMOSDELASAGUASSUBTERRÈNEAS PORLOS DESCONOCIMIENTOSQUETRADICIONALMENTEHANEXISTIDOSOBRELASDELIMITACIONESDELOSACUÓFEROS ENLAACTUALIDADMUCHOMÈSMATIZADOS COMOHEMOSDICHO%NTODOCASOLASLEGISLACIONESNA CIONALESSEORIENTANMUCHOMÈSFÈCILMENTEPORLAGESTIØNDELASAGUASSUPERlCIALESSEGÞNLAS CUENCASHIDROGRÈlCAS QUEPORLAAPLICACIØNDELMISMOPRINCIPIOALASAGUASSUBTERRÈNEAS AUN CUANDOELFUNDAMENTOINTELECTUALDELCICLOHIDROLØGICODEBIERACONDUCIRALAMISMASOLUCIØNPARA TODASLASAGUAS CONINDEPENDENCIADESUFORMADEPRESENTACIØN%N%SPA×AEXISTELAMISMA PROBLEMÈTICAENRELACIØNADETERMINADOSACUÓFEROSQUESEEXTIENDENPORELTERRITORIODEMÈSDE UNACUENCAHIDROGRÈlCAY PORTANTO PORELTERRITORIODEMÈSDEUNAAUTORIDADADMINISTRATIVA%L DERECHOAPLICABLESEINCLINAPORLAGESTIØNCOMPARTIDADETALESACUÓFEROSPEROESTAMBIÏNPOSIBLE QUEPUEDAHABERENCARGOSDEGESTIØNDEUN/RGANISMODECUENCAAOTRO ,OQUENOPUEDEEXISTIRESQUEUN/RGANISMODECUENCASEAUTOATRIBUYA UNILATERALMENTE LA GESTIØN DE ACUÓFEROS CUYO TERRITORIO SE EXTIENDE POR MÈS DE UNA CUENCA HIDROGRÈlCA %SO HA SUCEDIDOCONLOSBORRADORESDEL0LANDEGESTIØNDELDISTRITOmUVIALDECUENCADE#ATALU×A QUE ATRIBUÓANALA'ENERALIDADLAGESTIØNDEDETERMINADASUNIDADESHIDROGEOLØGICASACUÓFEROS QUE SEENCONTRABANTANTOENESACUENCAHIDROGRÈlCACOMOENLADEL%BRO4RASLACORRESPONDIENTE RECLAMACIØNENELPERÓODODEALEGACIONESPORPARTEDEL'OBIERNODE!RAGØN SEHAPRODUCIDO UNARECTIlCACIØNENELTEXTODElNITIVODEL0LANSOMETIÏNDOSELAGESTIØN ENTONCES ALOSPRINCI PIOSDEGESTIØNCOMPARTIDAQUEANTESREFERÓA

87fhel[Y^Wc_[djeZ[W]kWif‘Xb_YWiefh_lWZWi$:_\[h[dY_Wi$ ,AFORMADEUTILIZACIØNDELASAGUASSUBTERRÈNEASVAASER ENPRINCIPIO DEPENDIENTEDESUTITU LARIDAD3INOSENCONTRAMOSANTEAGUASDEDOMINIOPÞBLICO LAFORMADEACCEDERASUUTILIZACIØN ESELOTORGAMIENTODEUNACONCESIØNPORPARTEDEL/RGANISMOCOMPETENTELAS#ONFEDERACIONES (IDROGRÈlCASENLASDEMARCACIONESDETITULARIDADDEL%STADO YENELMARCODEUNPROCEDIMIENTO FUNDAMENTALMENTETRANSPARENTEYPÞBLICO 0EROSINOSENCONTRAMOSANTEAGUASPRIVADASPORQUEDENTRODELAAPLICACIØNDELANORMATIVA TRANSITORIA A QUE SE HA HECHO MENCIØN EN EL APARTADO ANTERIOR EL TITULAR HAYA REALIZADO ESA

()


?dgcVYVhhdWgZV\jVhhjWiZgg{cZVh

;jcYVX^‹c<ZcZhn<ZciZh

OPCIØN LAUTILIZACIØNLALLEVAACABOLIBREMENTEELTITULARDEDICHASAGUASPEROCONALGUNASEVI DENTESRESTRICCIONES A %SLAPRIMERAQUESEDEBENMANTENERLASCARACTERÓSTICASQUETENÓALAEXPLOTACIØNELDEENERO DE FECHADEENTRADAENVIGORDELA,EYDE!GUASDE%LLOPRESENTAEVIDENTESLIMI TACIONESSOBRELAS ENTEORÓA AMPLIASFACULTADESDELPROPIETARIOYENLAGESTIØNDIARIAPLANTEA ALGUNASDIlCULTADESDEINTERPRETACIØNENRELACIØNALOQUESEPUEDE ONO HACERPOREJEMPLO PARECECLAROQUESEPUEDEPROCEDERAUNALIMPIEZAPERIØDICADELOSPOZOSMEDIANTELOSQUE SEEXTRAEAGUA PEROQUELASFACULTADESDELPROPIETARIONOPODRÓANEXTENDERSEALAAMPLIACIØN DE LA ANCHURA O LA PROFUNDIDAD DEL POZO O A LA COLOCACIØN DE BOMBAS MÈS POTENTES QUE PERMITIERANAMPLIARELVOLUMENDEAGUAEXTRAÓDO3ISEINCUMPLENESTASCONDICIONES LATITU LARIDADPRIVADASETRANSFORMADEOlCIOENUNACONCESIØNADMINISTRATIVAOSEA QUELASAGUAS SETRANSFORMANENPÞBLICAS B 9 ENSEGUNDOLUGAR ELAPROVECHAMIENTODEBESOMETERSEALASNORMASQUEREGULANLASOBRE EXPLOTACIØNDEACUÓFEROS LOSUSOSDELAGUAENCASODESEQUÓAODEURGENTENECESIDADY EN GENERAL LASRELATIVASALIMITACIONESDELUSODELDOMINIOPÞBLICOHIDRÈULICO %L4#ENLA3ENTENCIAMENCIONADA CONSIDERØTODASESTASLIMITACIONESCOMOADE CUADASALA#ONSTITUCIØN

9BWiW]kWiikXj[hh|d[WiobWfbWd_ÓYWY_Œd^_ZhebŒ]_YW$ ,AUTILIZACIØNDELASAGUASSUBTERRÈNEASPUEDEESTARSOMETIDAAUNSISTEMADEPLANIlCACIØN HIDROLØGICA,APLANIlCACIØNHIDROLØGICACFR%-")$ ESTÈHOYINCORPORADAALASHERRAMIENTAS USUALESDEGESTIØNDELASAGUAS ALCANZÈNDOSEESTADIOSMUYSOlSTICADOSENELPLANOTÏCNICO DELAPLANIlCACIØNDELAUTILIZACIØNDELASAGUASQUESEEXTIENDEAÈMBITOSMUCHOMÈSAMPLIOS QUEALTRADICIONALDELAREALIZACIØNDELASOBRASHIDRÈULICAS CAMPOENELQUESURGIØESTATÏCNICA PLANIlCATORIAENLOSCOMIENZOSDELSIGLO883INDUDAES%SPA×AELPAÓSPIONEROENLASTÏCNICAS DEPLANIlCACIØNHIDROLØGICAQUEHOYSEEXTIENDENPORDOQUIERYSONIMPUESTASENELPLANODE LA5NIØN%UROPEAPORLASMISMAS$IRECTIVASCOMUNITARIASLA$IRECTIVA#%% YACITADA QUEORDENALAREALIZACIØNPORTODOSLOSPAÓSESDEPLANESHIDROLØGICOSDECUENCA DENTRODELOS CUÈLESEXISTIRÈNECESARIAREFERENCIAALASAGUASSUBTERRÈNEAS 0OR SUPUESTO TODOS LOS APROVECHAMIENTOS DE LAS AGUAS SUBTERRÈNEAS SEAN DE AGUAS SUBTE RRÈNEASPRIVADASOPÞBLICAS DEBENENTENDERSESOMETIDOSALAPLANIlCACIØNHIDROLØGICA(UBO HACEMUCHOTIEMPOPOSICIONESDOCTRINALESQUEEXCLUÓANALASAGUASPRIVADASDELAPLANIlCACIØN HIDROLØGICA PEROELLOHADESAPARECIDO LØGICAMENTE DECUALQUIERCONSIDERACIØNACTUAL

:KdW\ehcWZ[Wfhel[Y^Wc_[djeh[]kbWZWb[]Wbc[dj[0[bWhj‡Ykbe+*$(Z[bJ[njeH[# \kdZ_ZeZ[bWB[oZ[7]kWi$ 5NSUPUESTOESPECIALDEUTILIZACIØNESELQUEREGULAELART42,!DEREFERIDOALAS AGUASDETITULARIDADPÞBLICA$ICEASÓELPRECEPTO i%NLASCONDICIONESQUEREGLAMENTARIAMENTESEESTABLEZCAN SEPODRÈNUTILIZARENUNPREDIO AGUASPROCEDENTESDEMANANTIALESSITUADOSENSUINTERIORYAPROVECHARENÏLAGUASSUBTERRÈ

(*


;jcYVX^‹c<ZcZhn<ZciZh

?dgcVYVhhdWgZV\jVhhjWiZgg{cZVh

NEAS CUANDOELVOLUMENTOTALANUALNOSOBREPASELOSMETROSCÞBICOS%NLOSACUÓFEROS QUEHAYANSIDODECLARADOSCOMOSOBREEXPLOTADOS OENRIESGODEESTARLO NOPODRÈNREALIZARSE NUEVASOBRASDELASAMPARADASPORESTEAPARTADOSINLACORRESPONDIENTEAUTORIZACIØNw 3ETRATA PORTANTO DEUNAUTILIZACIØNDEAGUASPÞBLICASQUENOPRECISAOTORGAMIENTODECONCE SIØNSINOQUESEPREDICALEGALMENTE SINMÈS DELOSTITULARESDELOSPREDIOS3OLOENLASCIRCUNS TANCIASQUESEVERÈN DEBEEXISTIRUNAINTERVENCIØNPÞBLICAQUESEPLASMAENELOTORGAMIENTODE LACORRESPONDIENTECONCESIØN ,AAPLICACIØNDEESTEPRECEPTOHADADOLUGARENMUCHOSLUGARESALSURGIMIENTODEUNAVERDADE RASOBREEXPLOTACIØN ENTANTOENCUANTOSEHANABIERTOMILESDEPOZOSQUEAUNSOMETIDOSAESTA LIMITACIØNDELOSMETROSCÞBICOSANUALESDEEXTRACCIØN LASCANTIDADESQUEACUMULADA MENTESEPUEDENEXTRAERSUPERAN ENMUCHO LACAPACIDADDERENOVACIØNDELCORRESPONDIENTE ACUÓFERO0ORELLOSONCONSTANTESLASVOCESQUERECLAMANLADEROGACIØNDETALPRECEPTOO ENTODO CASO SUMODIlCACIØNPARAQUESIEMPRELAAPERTURADEPOZOSSESOMETAAAUTORIZACIØN YNOSOLO ENELSUPUESTODELOSACUÓFEROSQUEYAHAYANSIDOOBJETODEDECLARACIØNDESOBREEXPLOTACIØN $ESDELUEGOENESOSCASOSDEACUÓFEROSSOBREEXPLOTADOS ELARTASÓCOMOCUALQUIEROTRO DERECHO PÞBLICOOPRIVADOQUESETENGASOBREELACUÓFERODECLARADOSOBREEXPLOTADO SEENTEN DERÈSOMETIDOAL0LANDE/RDENACIØNDE%XTRACCIONESQUEDEBEAPROBARSECOMOCONSECUENCIA DELASOBREEXPLOTACIØNYSINNINGÞNDERECHOAINDEMNIZACIØN#FRLADISPOSICIØNADICIONALŠ DEL42,!INTRODUCIDOPORLA,EY DEDEDICIEMBRE 

;BWZ[YbWhWY_ŒdZ[ieXh[[nfbejWY_ŒdZ[WYk‡\[hei$ ,ASPALABRASANTERIORESSONELPØRTICOADECUADOPARAQUEPASEATRATARELTEMADELASOBREEXPLO TACIØNDEACUÓFEROS%SUNATÏCNICAQUECONSISTEENELPRONUNCIAMIENTOPORPARTEDEL/RGANISMO DECUENCAOÓDOEL#ONSEJODEL!GUA EXART42,! YTRASLAPRÈCTICADELCORRESPONDIENTE PROCEDIMIENTOADMINISTRATIVO DEUNARESOLUCIØNMEDIANTELAQUESECONSTATAQUEELVOLUMEN DEEXTRACCIØNDELACUÓFEROESTÈSIENDOSUPERIORALDESURENOVABILIDADANUALYQUE PORTANTO DE CONTINUARLASCOSASASÓESTÈGRAVEMENTEAFECTADALAPERVIVENCIADELACUÓFERO DELOSAPROVECHA MIENTOSAÏLVINCULADOSY PORSUPUESTO LAMISMACALIDADDELASAGUASQUEPUEDENENTRARENUN GRAVEYACELERADOPROCESODEDEGRADACIØN%SADECLARACIØNDESOBREEXPLOTACIØNTIENEALGUNOS EFECTOSIMPORTANTES 9AACABAMOSDEVERUNODELOSEFECTOSDELADECLARACIØNDESOBREEXPLOTACIØNDELOSACUÓFEROS LA APROBACIØNDEL0LANDE/RDENACIØNDE%XTRACCIONESQUEDEBEREALIZARSEENELPLAZODEDOSA×OS TRASLADECLARACIØN ADOPTÈNDOSEENELÓNTERINLIMITACIONESCOMOMEDIDAPREVENTIVAYCAUTELAR /TRODEELLOSESLAFORMACIØNOBLIGADADEUNA#OMUNIDADDE5SUARIOSART42,! ,ANORMATIVAAPLICABLESERElERETAMBIÏNALCONTENIDODEL0LANDE/RDENACIØNDE%XTRACCIONES 2ESUMIDAMENTE SERÓAÏSTE A ,APOSIBILIDADDETRANSFORMARLASCAPTACIONESINDIVIDUALESENUNACAPTACIØNCOLECTIVA B ,AlJACIØNDEPERÓMETROSENLOSQUENOSEPUEDENOTORGARCONCESIONESSOBREAGUASSUBTERRÈ NEASAMENOSQUEEXISTACONSTITUIDAUNA#OMUNIDADDE5SUARIOS

(+


?dgcVYVhhdWgZV\jVhhjWiZgg{cZVh

;jcYVX^‹c<ZcZhn<ZciZh

C ,AlJACIØNDEPERÓMETROSDEPROTECCIØNDELACUÓFEROALOSEFECTOSDEQUESEDEBASOLICITAR AUTORIZACIØNAL/RGANISMODECUENCAPARALAREALIZACIØNDEOBRASDEINFRAESTRUCTURA EXTRAC CIONESDEÈRIDOSETCx%NSUMA TODOAQUELLOQUEPUDIERAAFECTARALASAGUASCONTENIDASEN ELACUÓFERO

<BWh[YWh]WWhj_ÓY_WbZ[WYk‡\[hei$ 4AMBIÏNDEBEDESTACARSEENESTEPLANODELAGESTIØNQUEESTOYTRATANDO LATÏCNICADELARECARGA ARTIlCIALDEACUÓFEROS SOMETIDAIGUALMENTEALAINTERVENCIØNPÞBLICACUANDOESDESARROLLADAPOR PARTICULARESBAJOFØRMULASAUTORIZATORIASAUNCUANDO USUALMENTE SONLASPROPIASADMINISTRACIO NESPÞBLICASLASQUELAGESTIONAN 3UlNALIDADESBIENCONOCIDAUSARDELOSACUÓFEROSCOMOEMBALSESSUBTERRÈNEOSINYECTANDOEN ELLOSMEDIANTEPOZOSOCONlLTRACIØN LASAGUASQUEENDETERMINADASÏPOCASDELA×OPUEDENSER ABUNDANTESSUPERlCIALMENTE(AYPRÈCTICASYLEGISLACIONESMUYADELANTADASENESTACUESTIØN COMO PUEDA SERLADEL%STADONORTEAMERICANODE!RIZONA,EYDECONMODIlCACIONES POSTERIORES %L0ODERPÞBLICOATIENDECONESTATÏCNICA ADEMÈSDEACONSIDERACIONESiCUANTI TATIVASw ACIERTOSPRINCIPIOSDEPRECAUCIØN INTENTANDOQUELASAGUASINYECTADASENELACUÓFERO NO DEGRADEN EN MODO ALGUNO LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL ACUÓFERO 0OR ESO PUEDE EN DETERMINADASCIRCUNSTANCIASSERNECESARIAUNAEVALUACIØNDEIMPACTOAMBIENTAL #ONVIENEINDICARQUEENDERECHOESPA×OL DONDENOEXISTELAREGULACIØNDEUNPRECIOPORLA UTILIZACIØNDELAGUA SINOSOLOLAOBLIGACIØNDEiINDEMNIZARwAL%STADOPORLOSGASTOSQUEÏSTE REALICE EN LA CONSTRUCCIØN Y EXPLOTACIØN DE OBRAS HIDRÈULICAS DE REGULACIØN Y TRANSPORTE QUE PERMITANLAUTILIZACIØNDELAGUA EXISTEUNAREFERENCIAESPECÓlCAALASOBRASDEiREGULACIØNDE LASAGUASSUBTERRÈNEASwEXPRESIØNQUE ENTREOTRASCOSAS PERMITIRÓAINCLUIRDENTRODEELLAALAS ACTUACIONESDERECARGAARTIlCIALDEACUÓFEROS LOQUESIGNIlCAQUELOSUSUARIOSDEESASAGUAS SUBTERRÈNEASiRECARGADASwPAGARÈNELCANONDEREGULACIØNQUETIENELANATURALEZAJURÓDICADE UNATASA MEDIANTEELQUESECOMPENSARÈALOSPODERESPÞBLICOSDELOSGASTOSQUEESPECÓlCA MENTEHAYANREALIZADOENESTEÈMBITOCFRART42,! 5NPASOADELANTE COMOENOTRASCOSAS LOHADADOLA,EYDE!GUASDE!NDALUCÓA QUE HALLEVADOACABOUNAREGULACIØNNOVEDOSADELARECARGAARTIlCIALQUE DESEGURO SERÈOBJETODE CONSULTAYHASTAIMITACIØN

*$BWfheXb[c|j_YWZ[beiWfhel[Y^Wc_[djeiYeb[Yj_leiZ[bWiW]kWiikXj[hh|d[Wi$ ,ASLEGISLACIONESMODERNASDEAGUASSUELENFOMENTARLAPARTICIPACIØNDELOSUSUARIOSYDELOSCIU DADANOS ENGENERAL ENLAGESTIØNDELASAGUASVINCULANDOESEPRINCIPIO ADEMÈS ALACONSECUCIØN DEFØRMULASORGANIZATIVASBASADASENELÈMBITOTERRITORIALDELACUENCAHIDROGRÈlCA,ASTÏCNICAS ORGANIZATIVASPUEDENSERMUYVARIADASPEROELPRINCIPIODELAPARTICIPACIØNO INCLUSO DEUNACIERTA AUTOGESTIØN FORMAHOYPARTEDELOSVALORESCONSOLIDADOSENLALEGISLACIØNDEAGUASENMÞLTIPLES PAÓSES0ARECEBASTANTECLAROQUELACOMUNIDADDEINTERESESDELOSUSUARIOS ARTICULADAENUNADE TERMINADAORGANIZACIØNGENERAUNAMEJORGESTIØN PORLAINTERRELACIØNDEPODERESYLIMITACIONESQUE LLEVACONSIGO,APLENAREALIZACIØNDEUNDERECHOSOLOESPOSIBLESISETIENENENCUENTALOSDERECHOS

(,


;jcYVX^‹c<ZcZhn<ZciZh

?dgcVYVhhdWgZV\jVhhjWiZgg{cZVh

DELOSVECINOSY DESDELUEGO DESDELAPOSICIØNDEOTROSUSUARIOSESMUCHOMÈSFÈCILCORTARLATEN DENCIAQUE HIPOTÏTICAMENTE ALGUIENPUEDATENERALABUSOENELEJERCICIODESUPROPIODERECHO %NELÈMBITODELASAGUASSUBTERRÈNEASESTAAUTOORGANIZACIØNESMUCHOMÈSNECESARIAQUEENLAS AGUASSUPERlCIALESY PARALELAMENTE ESMÈSDIFÓCILDELOGRARENCUANTOQUEESTÈSIEMPREPRESENTE DEFORMAMUCHOMÈSPALPABLEQUEENLASAGUASSUPERlCIALESUNAINICIATIVAPRIVADADESIGNOEM PRESARIALEINDIVIDUALLACONSTRUCCIØNYEXPLOTACIØNDELPOZO LASACTUACIONESDETRANSFORMACIØN DELATIERRA LACONSTRUCCIØNSUBSIGUIENTEDEINFRAESTRUCTURASDERIEGOETC %L0ODERPÞBLICOSUELE ARTICULARELAPROVECHAMIENTODELASAGUASSUPERlCIALES ENTORNOADETERMINADASOBRASHIDRÈULICAS QUETAMBIÏNHABRÈNSIDOCONSTRUÓDASPORÏLSOBRETODOENCUANTOESTASOBRASSEANMÓNIMAMENTE RELEVANTESOCOSTOSAS LOQUELECAPACITAPARAIMPONERUNDETERMINADOTIPODEORGANIZACIØNPARA ELUSODELASAGUASREGULADASOTRANSPORTADASPORESASINFRAESTRUCTURAS%NLASAGUASSUBTERRÈNEAS SINEMBARGO YENCONTRASTECONLASITUACIØNQUESEACABADEDESCRIBIR LAMAYORPARTEDELAINVER SIØNSUELEPROCEDERDELOSPROPIOSPARTICULARESQUELACONSIDERANCOMOUNAPROLONGACIØNNATURAL DESUPROPIEDAD%NCUANTOLOSCONSUMOSDEAGUASSUBTERRÈNEASSEACELERANEINCREMENTANnLO QUESECORRESPONDECONLOSPROGRESOSTÏCNICOSDElNALESDELSIGLO88nESTANECESIDADDEORGA NIZACIONESCOMUNESSECONSIDERACOMOLAÞNICAGARANTÓADELAREALIZACIØNARMØNICADETODOSLOS DERECHOSPRIVADOSY PARALELAMENTE DELACONSERVACIØNAMBIENTALDELOSACUÓFEROS.OOBSTANTE NOSENCONTRAMOSMUYLEJOSTODAVÓADEHABERSEALCANZADOUNESTADODEMÓNIMASATISFACCIØNEN ESTETERRENO %NELÈMBITODELDERECHOESPA×OLGOZANDEGRANARRAIGOLAS#OMUNIDADESDE5SUARIOSCONlGURADAS COMO#ORPORACIONESDE$ERECHO0ÞBLICOY PORTANTO DEPERTENENCIAOBLIGATORIAALASMISMASEN ELMARCODELASCONDICIONESQUEESTABLECEELORDENAMIENTOJURÓDICO#OMOACABODEINDICARESOES MUCHOMÈSFÈCILDECONSEGUIRENELÈMBITODELASAGUASSUPERlCIALESQUEENELDELASAGUASSUBTE RRÈNEAS.OOBSTANTELASITUACIØNVAPOCOAPOCOMEJORANDOCONELPASODELTIEMPOHABIENDODADO UNSENSIBLEPASOADELANTELA,EY DEDEJULIO DE!GUASPARA!NDALUCÓA%NLAMISMASE CONTIENENESTOSPRINCIPIOS A %LPRIMEROELDELAOBLIGACIØNDECONSTITUIRUNA#OMUNIDADDE5SUARIOSSILOREQUIERELA!DMINIS TRACIØNYTAMBIÏNSIHAYUNAMASADEAGUASSUBTERRÈNEASENRIESGODENOALCANZARLOSOBJETIVOS DEBUENESTADO%STAÞLTIMATERMINOLOGÓAESLAQUESUSTITUYEALATODAVÓAUTILIZADAENELMARCO DELALEGISLACIØNDEAGUASESTATALDESOBREEXPLOTACIØNDEACUÓFEROS B 3ILOSUSUARIOSNOCONSTITUYENLA#OMUNIDADDE5SUARIOSTALYCOMOLESHAORDENADOLA!DMINIS TRACIØN0ÞBLICA LACONSTITUYEDEOlCIOLA!DMINISTRACIØN C 3EREGULANPORMENORIZADAMENTELASFUNCIONESDELAS#OMUNIDADESDE5SUARIOSDE!GUAS3UB TERRÈNEASDENTRODELOCUALSEPUEDEOBSERVARELCARÈCTERDE ENELFONDO COLABORADORASDELA !DMINISTRACIØNCOMPETENTEQUESEPRETENDEDARAESTAS#OMUNIDADES!SÓ SEHABLAENLA,EY DELCONTROLDEEXTRACCIONES DELAINSTALACIØNDECONTADORES DELADENUNCIADEACTIVIDA DESQUEPUEDANAFECTARALACALIDADDELASAGUAS DESUCARÈCTERCONSULTIVO DELAPARTICIPACIØN ENLASTAREASQUEEMPRENDALA!DMINISTRACIØNETCx D 0ARAHACERPOSIBLETODOESTETIPODEACTUACIONESSEPREVÏLAlRMADE#ONVENIOSENTRELAS#OMU NIDADESDE5SUARIOSYLA!DMINISTRACIØNPÞBLICA1UEDAIMPLÓCITOENELLOLAPOSIBILIDADDEQUE LAS#OMUNIDADESRECIBANAYUDAECONØMICAPARAATENDERESTASTAREASDECOLABORACIØNPÞBLICA

(-


?dgcVYVhhdWgZV\jVhhjWiZgg{cZVh

;jcYVX^‹c<ZcZhn<ZciZh

,AREGULACIØNACTUALDEJAABIERTOSALGUNOSPROBLEMASADICIONALESALOSMENCIONADOSYQUESEDE RIVAN ENBUENAMEDIDA DELACONVIVENCIAENTREAGUASPÞBLICASYAGUASPRIVADASQUEPUEDELLEGAR HASTAALASAGUASDEUNMISMOACUÓFERO 5NODEELLOSESLACUESTIØNDESICABELAFØRMULADELAS#OMUNIDADESDE5SUARIOSPARALAAGRUPA CIØNDEUSUARIOSDEAGUASPRIVADAS(ASTAAHORALARESPUESTAJURÓDICAQUEAELLOSEHADADOESQUE ESONOESPOSIBLEPORQUELAFØRMULADELA#OMUNIDADDE5SUARIOS COMOCORPORACIØNDEDERECHO PÞBLICOQUESON ESTÈPENSADAPARALASAGUASDEDOMINIOPÞBLICO0ARECERÓA ENTONCES QUESOLO CABRÓALAFØRMULADE!SOCIACIONESDETITULARESDEAGUASPRIVADAS PEROELDERECHODEASOCIACIØN OBVIAMENTE CONSISTETANTOENLAFACULTADDEASOCIARSECOMOENLADENOHACERLO YENELÈMBITODE LAGESTIØNDELASAGUASYTALYCOMOYAHEMOSVISTO ESESENCIALQUETODOSLOSTITULARESDEINTERESES COMUNESPERTENEZCANALAMISMAAGRUPACIØNALOSEFECTOSDEPOSIBILITARLAMEJORGESTIØNPOSIBLE ,ASITUACIØNSEACRECIENTAENLOCRITICABLESOBREMANERA CUANDOSEADVIERTEDELAPOSIBILIDADJURÓDICA DEQUEENLAMISMAMASADEAGUASUBTERRÈNEAACUÓFERO CONVIVANTITULARIDADESPÞBLICASYPRIVADAS SOBREELAGUA.OCABEDUDADEQUEELDERECHOESPA×OLENESTEPUNTODEBEDARUNPASOADELANTEY ENSAYARFØRMULASORGANIZATIVASQUESEANADECUADASPARACONSEGUIRLAALTAlNALIDADQUESEEXIGE

+$BWfhej[YY_ŒdZ[bWiW]kWiikXj[hh|d[WiYedjhWbWYedjWc_dWY_Œdo[bZ[j[h_ehe$ 9AHEINDICADOENVARIASOCASIONESCØMO PROBABLEMENTE ELFENØMENOQUEUNIlCALAMAYORPARTE DELOSORDENAMIENTOSJURÓDICOSCONTEMPORÈNEOSSOBRELASAGUASSUBTERRÈNEASYPERMITELEERLOSCON ARREGLOALOSMISMOSPRINCIPIOSMÓNIMAMENTEHOMOGÏNEOS SEAELDELAPROTECCIØNAMBIENTALDE LASAGUASYDELOSECOSISTEMASAELLASVINCULADOS%STACONSIDERACIØNAMBIENTALPUEDETENERMÞLTI PLESVIRTUALIDADES%LDERECHOSERElERE ASÓ ALOSVERTIDOSQUEPUEDANTENERLUGARSOBRELASAGUAS SUBTERRÈNEASPEROTAMBIÏNASUSCAPTACIONESYALASACTIVIDADESQUEPUEDENTENERLUGARSOBRELA TIERRA ENDETERMINADASZONASiSENSIBLESwDELOSACUÓFEROS CUESTIØNQUEYAHECONTEMPLADOENEL PUNTOANTERIORCONLAREFERENCIAALOSPERÓMETROSDEPROTECCIØNDELOSACUÓFEROSODELASCAPTACIONES )GUALMENTEHAYREFERENCIASESPECÓlCASENELORDENAMIENTOJURÓDICOENCUANTOAQUÏPROCESOSQUE AFECTENALASAGUASSUBTERRÈNEASDEBENSEROBJETODEEVALUACIØNDEIMPACTOAMBIENTAL6EAMOS ELLOMÈSDETENIDAMENTE

7Beil[hj_ZeiieXh[bWiW]kWiikXj[hh|d[WiobWYedi[YkY_ŒdZ[ikXk[d[ijWZegk‡c_Ye$ #OMOPUEDECOLEGIRSEDELACONSULTAALORDENAMIENTOJURÓDICOYDELOSESTUDIOSESPECIALIZADOS SOBRELAMATERIACFR3!.:25")!,%3 LAREGULACIØNDELOSVERTIDOSSOBRELASAGUASSUBTERRÈ NEASSUELESERMUCHOMÈSESTRICTAQUELARELATIVAALOSVERTIDOSSOBRELASAGUASSUPERlCIALES ,OQUE QUIZÈ PUEDEESTARPERMITIDOBAJOCIERTASCIRCUNSTANCIASENRELACIØNALASAGUASSUPER lCIALES RESULTARADICALMENTEPROHIBIDOENELCASODELASAGUASSUBTERRÈNEAS PORLACAPACIDAD DEMULTIPLICACIØNCASISINLÓMITEQUEPUEDETENERENLASAGUASSUBTERRÈNEASLAINTRODUCCIØNDE UN ELEMENTO CONTAMINANTE %STO COMO DIGO SUELE SER COMÞN A LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS JURÓDICOSYTIENEUNLUGARESPECÓlCO OBVIAMENTE ENLANORMATIVADELA#OMUNIDADEUROPEAQUE ASUTRAVÏSAFECTAALOSDIVERSOSORDENAMIENTOSNACIONALESDELOSQUINCEPAÓSESDELA5NIØN,A ,EYDE!GUASESPA×OLAESUNBUENEJEMPLODETODOELLO PUESEXISTEENELLAUNARTÓCULORELATIVO ALOSVERTIDOSENACUÓFEROSYAGUASSUBTERRÈNEASART CUYOCONTENIDOVIENEAEXPLICARLA

(.


;jcYVX^‹c<ZcZhn<ZciZh

?dgcVYVhhdWgZV\jVhhjWiZgg{cZVh

NECESIDAD DE REALIZAR UN ESTUDIO HIDROGEOLØGICO PREVIO A LA AUTORIZACIØN DE CUALQUIER VERTIDO YSØLOCUANDOÏSTEDEMUESTRELAINOCUIDAD SERÈPOSIBLELAAUTORIZACIØNDELVERTIDO,UEGO LA NORMATIVAREGLAMENTARIAEL2EGLAMENTODEL$OMINIO0ÞBLICO(IDRÈULICO CONUNTEXTOORIGINALEN VARIASVECESMODIlCADOLUEGO SACALASCONSECUENCIASDETODOELLOYOPERALARECEPCIØN TÏCNICADELDERECHOEUROPEO MUYCOMPLEJOENRELACIØNAESTASCUESTIONES #OMOCONSECUENCIADELA$IRECTIVAMARCODEAGUASDE YSUSPROCEDIMIENTOSREFORZADOS DEMANTENIMIENTODELACALIDADDELASAGUAS LOQUEAFECTATAMBIÏNALASSUBTERRÈNEAS ASÓCOMO DELADIRECTRIZDECONSEGUIRUNBUENESTADOQUÓMICOPARAELLASPARAELA×O SEAPROBØLA $IRECTIVA#%DEL0ARLAMENTO%UROPEOYDEL#ONSEJODEDEDICIEMBREDE RELATIVAALAPROTECCIØNDELASAGUASSUBTERRÈNEASCONTRALACONTAMINACIØNYELDETERIORO%STA $IRECTIVAHASIDOOBJETODETRANSPOSICIØNALDERECHOESPA×OLPOREL2EAL$ECRETO DE DEOCTUBRE PORELQUESEREGULALAPROTECCIØNDELASAGUASSUBTERRÈNEASCONTRALACONTAMINA CIØNYELDETERIORO %NESTETEXTOSEDANDETERMINADOSCRITERIOSPARAEVALUARELESTADOQUÓMICODELASAGUASSUBTE RRÈNEAS&IGURAN ASÓ ELCUMPLIMIENTODENORMASDECALIDADPARALASAGUASSUBTERRÈNEASYLOS VALORESUMBRALQUEESTABLEZCANLOS%STADOSPARALOSDISTINTOSCONTAMINANTES)GUALMENTESERE GULAELPROCEDIMIENTOTEEVALUACIØNDELESTADOQUÓMICODELASAGUASSUBTERRÈNEASYLASMEDIDAS PARAPREVENIROLIMITARLASENTRADASDECONTAMINANTESENLASAGUASSUBTERRÈNEAS

8;lWbkWY_ŒdZ[_cfWYjeWcX_[djWbZ[Z[j[hc_dWZWiWYjkWY_ed[igk[W\[Yj[dZ_h[YjW e_dZ_h[YjWc[dj[WbWiW]kWiikXj[hh|d[Wi$ $ESDESUORIGINALREGULACIØNPORELDERECHONORTEAMERICANO LAEVALUACIØNDEIMPACTOAMBIENTAL ESUNAHERRAMIENTAIMPRESCINDIBLEPARALAAUTORIZACIØNnONEGACIØN OAUTORIZACIØNCONDICIO NADA DEACTUACIONESQUEPUEDANAFECTARALOSRECURSOSNATURALES0ORLOSVALORESAMBIENTALES QUECONTINUAMENTEESTOYDESTACANDOENRELACIØNALASAGUASSUBTERRÈNEAS PARECEEVIDENTEQUE ESTAMOSANTEUNCAMPOPROPICIOALAREALIZACIØNDEESTASEVALUACIONESDEIMPACTOAMBIENTALYEL DERECHO COMOVERÏACONTINUACIØN HATOMADOBUENANOTADETODOELLO%SFÈCILMENTEADVERTIBLE POROTRAPARTE CØMODETERMINADASACTUACIONESEXTRACTIVASDEAGUASSUBTERRÈNEASHANCAUSADO EFECTOSLAMENTABLESQUECONVIENEEVITARENELFUTURO %NELPLANOEUROPEO SONLAS$IRECTIVASCOMUNITARIAS#%Y#% LASQUEHANRE GULADOLAEVALUACIØNDEIMPACTOAMBIENTALYDISPUESTOQUEDICHOPROCEDIMIENTOSEAPLIQUEA DETERMINADASACTUACIONES%NELPLANODELDERECHOESPA×OL LATRANSPOSICIØNHASIDOREALIZADA POREL2EAL$ECRETO,EGISLATIVO DEDEJUNIO DEEVALUACIØNDEIMPACTOAMBIENTAL HOYMODIlCADOPORLA,EY DEDEMAYOYTRASDIVERSASMODIlCACIONESNORMATIVASEN ELPLANOESTATALYDEJANDODELADOLAPOSIBILIDADDEEXISTENCIADENORMATIVADEEVALUACIØNDE IMPACTOAMBIENTALENLAS##!! HOYESTÈVIGENTEEL2EAL$ECRETO,EGISLATIVO DEDE ENERO PORELQUESEAPRUEBAEL4EXTO2EFUNDIDODELA,EYDE%VALUACIØNDE)MPACTO!MBIENTAL DE0ROYECTOS%SENÏSTAÞLTIMANORMAENLAQUETENEMOSBUSCARLOSSUPUESTOSENLOSQUENECE SARIAMENTEDEBELLEVARSEACABOTALEVALUACIØNOENLOSQUE ENSEGUNDOLUGAR PUEDEREALIZARSE ESAEVALUACIØNSIASÓLODISPONEELØRGANOAMBIENTALDEACUERDOCONLOSCRITERIOSINTERPRETATIVOS QUE PROPORCIONA LA MISMA LEGISLACIØN DE IMPACTO AMBIENTAL %N TODOS LOS SUPUESTOS EXISTEN CASOSQUEDIRECTAOINDIRECTAMENTEPUEDENAFECTARALASAGUASSUBTERRÈNEAS2ECOJOUNAENU MERACIØNDEELLOSSIGUIENDOLOQUElGURAENLOS!NEXOS)Y))DEESTE2EAL$ECRETO 

)%


?dgcVYVhhdWgZV\jVhhjWiZgg{cZVh

;jcYVX^‹c<ZcZhn<ZciZh

A 2EALIZACIØNNECESARIADEUNAEVALUACIØNDEIMPACTOAMBIENTAL!NEXO) 3EGÞNLALEGISLACIØNESPA×OLA ESTEPROCEDIMIENTOADMINISTRATIVODEBERÈTENERLUGARENLAS SIGUIENTESACTUACIONES s 0ROYECTOSDEGESTIØNDERECURSOSHÓDRICOSPARALAAGRICULTURA CONINCLUSIØNDEPROYECTOSDE RIEGOODEAVENAMIENTOSDETERRENOS CUANDOAFECTENAUNASUPERlCIEMAYORDE(ECTÈ REAS.OSEINCLUYENLOSPROYECTOSDECONSOLIDACIØNYMEJORADEREGADÓOS s %XPLOTACIONESQUESEREALICENPORDEBAJODELNIVELFREÈTICO TOMANDOCOMONIVELDEREFERENCIA ELMÈSELEVADOENTRELASOSCILACIONESANUALES OQUEPUEDENSUPONERUNADISMINUCIØNDELA RECARGADEACUÓFEROSSUPERlCIALESOPROFUNDOS s %XPLOTACIONESQUESEHALLENUBICADASENTERRENODEDOMINIOPÞBLICOHIDRÈULICOOENZONADE POLICÓADEUNCAUCECUANDOSEDESARROLLENENZONASESPECIALMENTESENSIBLES DESIGNADASEN APLICACIØNDELAS$IRECTIVAS#%%Y#%% OENHUMEDALESINCLUÓDOSENLALISTA DEL#ONVENIO2AMSAR s 0ROYECTOSPARALAEXTRACCIØNDEAGUASSUBTERRÈNEASOLARECARGAARTIlCIALDEACUÓFEROS SIELVO LUMENANUALDEAGUAEXTRAÓDAOAPORTADAESIGUALOSUPERIORADEMETROSCÞBICOS s 0ERFORACIONESPROFUNDASPARAELABASTECIMIENTODEAGUACUANDOELVOLUMENDEAGUAEXTRAÓDA SEASUPERIORADEMETROSCÞBICOS B 2EALIZACIØNPOSIBLEDEUNAEVALUACIØNDEIMPACTOAMBIENTALSIASÓLOINDICAELØRGANOAMBIEN TAL!NEXO)) s 0ROYECTOSDEGESTIØNDERECURSOSHÓDRICOSPARALAAGRICULTURA CONINCLUSIØNDEPROYECTOSDE RIEGOODEAVENAMIENTODETERRENOSCUANDOAFECTENAUNASUPERlCIEMAYORDEHECTÈREAS PROYECTOSNOINCLUIDOSENEL!NEXO) OBIENPROYECTOSDECONSOLIDACIØNYMEJORADEREGADÓOS DEMÈSDEHECTÈREAS s %XPLOTACIONESQUESEHALLENUBICADASENTERRENODEDOMINIOPÞBLICOHIDRÈULICOPARAEXTRAC CIONESSUPERIORESAMETROSCÞBICOSA×OOENZONADEPOLICÓADECAUCESYSUSUPERl CIESEAMAYORDEHECTÈREAS s %XTRACCIØNDEAGUASSUBTERRÈNEASORECARGADEACUÓFEROSCUANDOELVOLUMENANUALDEAGUA EXTRAÓDAOAPORTADASEASUPERIORADEMETROSCÞBICOS s )NSTALACIONESDEDESALACIØNODESALOBRACIØNDEAGUACONUNVOLUMENNUEVOOADICIONALSU PERIORAMETROSCÞBICOSDÓA

)&


;jcYVX^‹c<ZcZhn<ZciZh

?dgcVYVhhdWgZV\jVhhjWiZgg{cZVh

,$7]kWiikXj[hh|d[WioKd_Œd[khef[W$7]kWiikXj[hh|d[Wi_dj[hdWY_edWb[i$ #ONCLUYOESTEESTUDIORESALTANDOELEVIDENTEPAPELYRELEVANCIAQUELASAGUASSUBTERRÈNEASTIENEN DENTRODELANORMATIVADELA5NIØN%UROPEAY ALTIEMPO LADIlCULTADQUEEXISTETODAVÓADECONCLU SIØNDECONVENCIONESOTRATADOSINTERNACIONALESENRELACIØNALASAGUASSUBTERRÈNEAS ENCLARACON TRAPOSICIØNCONLOQUESUCEDEENELÈMBITODELASAGUASSUPERlCIALES DONDEYAHAYUNAACTIVIDAD CONVENCIONALANTIGUA EVIDENTEYENFRANCAPROGRESIØN %NRELACIØNALOPRIMERO DEBEDESTACARSEHOYELPAPELDELA$IRECTIVA#%DEL0ARLAMENTO EUROPEOYDEL#ONSEJO DEDEOCTUBREDE PORLAQUESEESTABLECEUNMARCOCOMUNITARIO DEACTUACIØNENELÈMBITODELAPOLÓTICADEAGUASPUBLICADAENEL$IARIO/lCIALDELAS#OMUNIDADES EUROPEASDEDEDICIEMBREDE 3ETRATADEUNTEXTOMUYAMPLIOYAMBICIOSO CONVOCACIØN DESUSTITUIRCASICONGENERALIDADALPROLIJOYPROFUSODERECHOCOMUNITARIOSOBREAGUASEXISTENTEHAS TAELMOMENTOYDECONSTITUIRSEENLAPRÈCTICAMENTEÞNICAFUENTENORMATIVAEUROPEAPARAELFUTURO ,OS%STADOSTIENENTRESA×OSAPARTIRDESUENTRADAENVIGORQUESEPRODUJOELDEDICIEMBRE DE PARATRANSPONERESTADIRECTIVAMEDIANTELAQUE ENTREOTRASCOSAS SETRATADEALCANZAR UNBUENESTADOECOLØGICODELCONJUNTODELASAGUASSUBTERRÈNEASYSUPERlCIALESDELOSPAÓSESDE LA 5NIØN %UROPEA INDICÈNDOSE EN LA $IRECTIVA CUÈLESSONLOSCRITERIOSQUEPERMITENAPLICARESA CALIlCACIØNDEBUENESTADOECOLØGICO%NRELACIØNALAAGUASSUBTERRÈNEAS HAYDISTINTOSMANDATOS ESPECÓlCOSENELARTDELA$IRECTIVA#%ENLOSQUE ENTREOTRASCOSAS SElJANPLAZOS PARAQUELOS%STADOSSEDIRIJANALACONSECUCIØNDELOSSIGUIENTESOBJETIVOS s EVITAROLIMITARLAENTRADADECONTAMINANTESENLASAGUASSUBTERRÈNEASYEVITARELDETERIORODEL ESTADODETODASLASMASASDEAGUASUBTERRÈNEAS s PROTEGER MEJORARYREGENERARTODASLASMASASDEAGUASUBTERRÈNEAYGARANTIZARUNEQUILIBRIOEN TRELAEXTRACCIØNYLAALIMENTACIØNDEDICHASAGUASCONOBJETODEALCANZARUNBUENESTADODELAS AGUASSUBTERRÈNEASAMÈSTARDARQUINCEA×OSDESPUÏSDELAENTRADAENVIGORDELA$IRECTIVA s INVERTIR TODA TENDENCIA SIGNIlCATIVA Y SOSTENIDA AL AUMENTO DE LA CONCENTRACIØN DE CUALQUIER CONTAMINANTEDEBIDAALASREPERCUSIONESDELAACTIVIDADHUMANACONELlNDEREDUCIRPROGRESI VAMENTELACONTAMINACIØNDELASAGUASSUBTERRÈNEAS %NDESARROLLODETODOLOQUESEINDICA HERECOGIDOENELPUNTO! UNA$IRECTIVADELA×OA CUYOSCOMENTARIOSMEREMITOAHORA %NELPLANODELAREGULACIØNPORPARTEDELDERECHOINTERNACIONALDELASAGUASSUBTERRÈNEASESTAMOS ANTEUNACUESTIØNCASIINEXISTENTE CONUNAMPLIOCAMPOSOBREELQUEDESARROLLARSEENELFUTURO 4ODOELLOCONTRASTACLARAMENTECONLOQUESUCEDEENELÈMBITODELAREGULACIØNDELOSCURSOSDE AGUASINTERNACIONALES ENDONDEEXISTEAMPLIAEXPERIENCIAYTRADICIØNENELCAMPODELASRELACIONES BILATERALES SOBRETODO NOTANTOENELDELASCONVENCIONESMULTILATERALESAPARTIRORIGINARIAMENTEDE LAMERAREGULACIØNDELANAVEGABILIDADSONLOSPRIMEROS4RATADOSINTERNACIONALESSOBREEL2IN $A NUBIO -OSAETC YHOYYACONDERECHOSUSTANTIVOENMUCHOSMÈSTERRENOSYENDONDE TAMBIÏN SEINTRODUCEPOCOAPOCOELMUNDODELAPROTECCIØNMEDIOAMBIENTAL 5NBUENEJEMPLODELOQUEQUIEROINDICARLOCONSTITUYELAUTILIZACIØNDELINMENSOACUÓFEROi'UARA NÓwASÓDENOMINADODESDE QUESEEXTIENDEPOR"RASIL 0ARAGUAY 5RUGUAYY!RGENTINA%S

)'


?dgcVYVhhdWgZV\jVhhjWiZgg{cZVh

;jcYVX^‹c<ZcZhn<ZciZh

EVIDENTEQUETODOSESTOSPAÓSESPUEDENENCONTRARENESTEGRANDIOSOACUÓFEROUNASOLUCIØNPARA SUSPROBLEMASDEAGUA CONUNAMASADEAGUAENEXCELENTEESTADODECALIDADENCONTRASTECONLO QUEESTÈSUCEDIENDOCONSUSAGUASSUPERlCIALES QUEPUEDEPOSIBILITARELDESARROLLODEUNAVASTA REGIØNDEMÈSDEUNMILLØNDEKILØMETROSCUADRADOS0ARAORDENARADECUADAMENTEESTASITUACIØN SEHADEBIDOESPERARHASTAELVERANODEPARAQUEHAYAPODIDOALCANZARSEUNESCUETOACUERDO INTERNACIONALQUEAHORADEBERÈDESARROLLARSE %N EL PLANO DEL DERECHO INTERNACIONAL Y AL MARGEN DE LO COMENTADO SOLO ES POSIBLE CONTAR CON LASLLAMADAS2EGLASDE3EÞLDE APROBADASPORLAi)NTERNATIONAL,AW!SSOCIATIONwYDEUNA DENSIDADDEREGULACIØNBIENESCASAENSUSÞNICOSCUATROARTÓCULOS%NELPRIMERODEELLOSSEDAEL CARÈCTERDEINTERNACIONALESALASAGUASDEUNACUÓFEROQUESEEXTIENDANPORMÈSDELTERRITORIODEUN %STADO VINCULANDOESTASAGUASSUBTERRÈNEASALASDELACUENCAHIDROGRÈlCAENELSENTIDODELAS REGLASDE(ELSINKIDELAMISMA!SOCIACIØNDE$ERECHO)NTERNACIONAL %LSEGUNDODELOSARTÓCULOSREGULALAINTERDEPENDENCIAHIDRÈULICACONLASAGUASSUPERlCIALESDELOS %STADOS FORMÈNDOSEUNACUENCAHIDROGRÈlCAINTERNACIONALTAMBIÏNENELSENTIDODELAS2EGLASDE (ELSINKI CONLACONSECUENCIADEQUETODOSLOS%STADOSDEBENTENERENCUENTALASINTERCONEXIONES ENTREACUÓFEROSYAGUASSUPERlCIALESALAHORADELAGESTIØN 5NARTÓCULOESPECÓlCO ELTERCERO SEDEDICAALAPROTECCIØNAMBIENTALDELAGUASUBTERRÈNEA ESTA BLECIÏNDOSELAOBLIGACIØNDELOS%STADOSDEPROTEGERLASAGUASDELACONTAMINACIØNAMBIENTALYDE INTERCAMBIARINFORMACIØNCONLOS%STADOSDELACUENCADEBIENDOCOOPERARTODOSELLOS &INALMENTE ELARTYENSOLODOSBREVESLÓNEASlJALANECESIDADDEQUELOS%STADOSCONSIDEREN UNAGESTIØNINTEGRADADELASAGUASSUPERlCIALESYSUBTERRÈNEAS#ONVIENEINDICARQUEEXISTENUNAS REGLAS iCOMPLEMENTARIASw TAMBIÏN APROBADAS EN 3EÞL EN QUE DESARROLLAN EN MUY POCA MEDIDALOSPRINCIPIOSQUEACABODETRANSCRIBIR

8_Xb_e]hW\‡W $%,3!:3 &/2.)%3*-Š ,,!-!3 -2 2ÏGIMENJURÓDICODELASAGUASSUBTERRÈNEAS &UNDACIØN-ARCELINO"OTÓN EDICIONES-UNDI0RENSA -ADRID $%,3!:3 !GUASSUBTERRÈNEAS AGUASPÞBLICAS%LNUEVO$ERECHODEAGUAS -ARCIAL0ONS -ADRID $%,!#5%4!2!*- %LNUEVORÏGIMENDELASAGUASSUBTERRÈNEASEN%SPA×A 4ECNOS -ADRID %-")$)25*/! ,APLANIlCACIØNHIDROLØGICA2ÏGIMENJURÓDICO 4ECNOS -ADRID %-")$)25*/! i!VUELTASCONLAPROPIEDADDELASAGUAS,ASITUACIØNDELASAGUASSUBTERRÈNEASAVEINTEA×OSDE ENTRADAENVIGORDELA,EYDE!GUASDE!LGUNASPROPUESTASDEMODIlCACIØNNORMATIVAw *USTICIAADMINISTRA TIVA NÞMEROEXTRAORDINARIOSOBRE0ROPIEDADES0ÞBLICAS PP -!24). 2%4/24),,/, !GUASSUBTERRÈNEASYAGUASQUEDISCURRENÓNTEGRAMENTEDENTRODELTERRITORIO 2EVISTADE !DMINISTRACIØN0ÞBLICA 

)(


;jcYVX^‹c<ZcZhn<ZciZh

?dgcVYVhhdWgZV\jVhhjWiZgg{cZVh

-!24). 2%4/24),,/, ,ASAGUASSUBTERRÈNEASCOMOBIENESDEDOMINIOPÞBLICO ENLASPÈGSYSSDEL,IBRO (OMENAJEA6ILLAR0ALASÓ #IVITAS -ADRID -!24). 2%4/24),,/"!15%23 $ERECHODE!GUAS #IVITAS -ADRID -/2%5*,!GUASPÞBLICASYAGUASPRIVADAS "OSCH "ARCELONA .)%4/! i!GUASSUBTERRÈNEASSUBSUELOÈRIDOYSUBSUELOHÓDRICOw 2EVISTADE!DMINISTRACIØN0ÞBLICA 0%2%:0%2%:% ,APROPIEDADDELAGUA3ISTEMAESTATALYSISTEMACANARIO "OSCH "ARCELONA 3!.:25")!,%3) ,OSVERTIDOSENAGUASSUBTERRÈNEAS3URÏGIMENJURÓDICO -ARCIAL0ONS -ADRID 

))


BWiW]kWiikXj[hh|d[Wi [d7hW]Œd0 kdj[iehe[dj[hhWZe$ $ON-IGUEL'ARCÓA,APRESTA $IRECTORDE:%4!!-!,4%!3,


;jcYVX^‹c<ZcZhn<ZciZh

?dgcVYVhhdWgZV\jVhhjWiZgg{cZVh

?djheZkYY_Œd$ ,ASAGUASSUBTERRÈNEASHANPERMANECIDODURANTEMUCHOTIEMPOASOCIADASALASLEYENDASYMITOSQUE SECONSTRUÓANSOBREALGUNASDESUSMANIFESTACIONES AFALTADEEXPLICACIONESCIENTÓlCASACCESIBLES -ANANTIALESQUESURGENINESPERADAMENTE RÓOSQUESEPIERDEN CUEVASLLENASDEFORMACIONESDE FORMASCAPRICHOSAS SONIDOSQUEPROVOCANLASAGUASALDESPLAZARMASASDEAIREPORCONDUCTOS TUBULARES COLORESINTENSOSYEVOCADORES OLORESYTEMPERATURASQUESUGIERENCAMINOSTORTUOSOS PORLASPROFUNDIDADESDELACORTEZATERRESTRE PROPIEDADESMEDICINALESQUESANANAENFERMOSQUE PEREGRINANENSUBÞSQUEDA $ESPIERTAN ENESESENTIDO IMAGINACIONESSIMILARESALASQUESEFORMULABANENTORNOALOSTESOROS OCULTOSOADIMENSIONESQUEAVECESQUEDABANMUYPORDEBAJODELAREALIDAD,ASCAVIDADESQUE DESCRIBE*ULIO6ERNEENSU6IAJEALCENTRODELATIERRA NOSONDEMAYORENTIDADQUEALGUNOSCOM PLEJOSCÈRSTICOSCONOCIDOSCOMOELCARSTQUEYACEBAJOLALLANURA.ULLARBOROLASCUEVASDE"UCHAN EN!USTRALIA ELSISTEMADE$EVIL3PRINGEN%STADOS5NIDOS ELCOMPLEJOCÈRSTICODE3YTONE&OREST 3HILIN EN#HINA OELPARQUENACIONALDELASCAVERNASDE#ARLSBADEN.UEVO-ÏJICO%%55 %STAMITIlCACIØNDIOLUGARALAAPARICIØNDELOSRADIESTESISTASOZAHORIESQUEPREDECÓANPROFUNDIDADES DELASVETASDEAGUA SUCALIDADYSUPEREGRINAPROCEDENCIA3INENTRARAJUZGARESEMÈGICOOlCIO COMO ELDELCHAMÈNDELASTRIBUSAMERICANASOAFRICANAS LACIENCIAYLATÏCNICAOFRECEN HOYENDÓA MECA NISMOSSUlCIENTESPARAAPROVECHARESTAFORMADEESCORRENTÓAQUEPERMITESOLUCIONESVENTAJOSASEN MUCHASSITUACIONESPEROQUETAMBIÏNENCIERRARIESGOSMUCHOMAYORESQUELASAGUASSUPERlCIALES 0EROSOBRETODO LASAGUASSUBTERRÈNEASSONUNTESOROPORELVALORQUEENCIERRANENMUCHOSASPEC TOSNOSIEMPREBIENCONOCIDOS%NESTAPONENCIASEDESTACAN SINENTRARENANÈLISISDETALLADOSYDE MANERASIMPLIlCADAPARASUMEJORCOMPRENSIØN ALGUNOSDEESTOSVALORESENELTERRITORIOARAGONÏS ALAVEZQUESEOFRECENEXPLICACIONESSOBREELORIGENDEALGUNASDELASMANIFESTACIONESHIDROGEO LØGICASMÈSCONOCIDAS 0ARAELABORARESTARESE×AHECONSULTADOYTOMADOPRESTADOMATERIALPUBLICADODEALGUNOSDELOS EXCELENTESGEØLOGOSEHIDROGEØLOGOSQUETRABAJANEN!RAGØN ENÈMBITOSVARIADOSCOMOLA#ONFE DERACIØN(IDROGRÈlCADEL%BRO LA5NIVERSIDAD EL)NSTITUTO'EOLØGICOY-INERODE%SPA×A)'-% Y EMPRESASPRIVADAS!TODOSELLOSYALASINSTITUCIONESENQUEDESARROLLANSULABOR MIAGRADECIMIEN TOPORSUGENEROSALICENCIA

;bY_YbeZ[bW]kW[d7hW]Œd$ %LAGUASEMUEVEFORMANDOUNCICLOGOBERNADOPORDOSGRANDESMECANISMOSLAENERGÓADEL3OL QUEDESTILAYELEVAALAATMØSFERAELAGUASALADADELOSOCÏANOS YLAFUERZADELAGRAVEDADQUE OBLIGAALAGUAABAJARHASTADONDEALGÞNLÓMITEFÓSICOSELOIMPIDE 0ARAELLOBASTACONVERELREPARTODEAGUAENNUESTROPLANETAUN ESAGUASALADADELOS MARESYOCÏANOS ELRESTOESAGUADULCE$OSTERCIOSDELAGUADULCEESTÈNENFORMADEHIELOEN LOSCASQUETESPOLARESYLOSGLACIARES YDELRESTO PORCADALITROQUECIRCULAPORLOSRÓOSYLAGOS HAY

)+


?dgcVYVhhdWgZV\jVhhjWiZgg{cZVh

;jcYVX^‹c<ZcZhn<ZciZh

LITROSDEAGUASSUBTERRÈNEAS$ICHODEOTRAMANERA LOSRÓOSLLEVANELAGUAQUELESSOBRAALOS ACUÓFEROSOQUE DEBIDOALABAJAPERMEABILIDADDELTERRENO NOPUEDEINlLTRARSE9ESOESASÓDEBIDO ALAFUERZADELAGRAVEDADYALANATURALEZAYESTRUCTURADELTERRENOLAGEOLOGÓA 0ARAVERLODEMANERAMÈSGRÈlCANOSAPOYAREMOSENDOSPERlLESGEOLØGICOSQUEILUSTRANNOSØLOLAES TRUCTURADELAPARTEMÈSSUPERlCIALDELACORTEZATERRESTRE SINOLOSCAMINOSDELAGUAPORELSUBSUELO !RAGØNSEREPARTEENTRETRESDOMINIOSGEOLØGICOSLAFOSATECTØNICADEL%BRO RELLENADESEDIMENTOS MOLÈSICOSCONTINENTALESDENATURALEZADETRÓTICAYMARGOEVAPORÓTICA DELASERASTERCIARIAYCUATERNARIA ,OS0IRINEOS UNAIMPONENTECADENAMONTA×OSAFORMADADURANTEEL#RETÈCICO3UPERIORYEL-IOCENO INFERIOR QUELAOROGENIAALPINACOMPRIMIØDANDOLUGARAUNGRANENGROSAMIENTODELOSSEDIMENTOS QUESEAPILANSOBRESÓMISMOS&IGURA YLA#ADENA)BÏRICAQUEENGLOBAUNAMPLIOREPERTORIOSEDI MENTARIODETODASLASERASGEOLØGICASYPLEGADAMÈSSUAVEMENTEQUE,OS0IRINEOS&IGURA %STASCONlGURACIONESGEOLØGICASDANLUGARADIFERENTESTIPOSDEMANIFESTACIONESHIDROGEOLØGICASYCON DICIONANTAMBIÏNELRÏGIMENDELOSRÓOS!SÓ LOSRÓOSDELAMARGENDERECHADEL%BROPRESENTANUNRÏGI MENMUCHOMÈSSUAVIZADOQUELOSPIRENAICOSDEBIDOALEFECTOSUAVIZADORQUEEJERCENLOSACUÓFEROS

&IGURA%STRUCTURAGEOLØGICATÓPICADE,OS0IRINEOSTOMADADE(ÏCTOR-ILLÈNYOTROSAUTORES

&IGURA%STRUCTURAGEOLØGICATÓPICADE,A)BÏRICA

),


;jcYVX^‹c<ZcZhn<ZciZh

?dgcVYVhhdWgZV\jVhhjWiZgg{cZVh

!PROXIMADAMENTEUNDELASAPORTACIONESDELOSRÓOSARAGONESESTIENEORIGENSUBTERRÈNEO ESTOESFÈCILMENTECOMPRENSIBLESITENEMOSENCUENTAQUETRASLASLLUVIAS LOSRÓOSPERDERÓANEN POCASHORASSUCAUDAL 4ENIENDOENCUENTALADISTRIBUCIØNDELASPRECIPITACIONES DELASESTRUCTURASGEOLØGICASYDELAPER MEABILIDAD CABEHACERSEUNAIDEADECUÈLSERÈELPANORAMAHIDROGEOLØGICOARAGONÏSCUÈLESSON LASPRINCIPALESZONASDERECARGA COINCIDENTESnPORCIERTOnCONZONASPOCOPOBLADASYPORTANTOSIN AFECCIONESSIGNIlCATIVASALACALIDADDELAGUA DØNDECABEESPERARQUEDESCARGUENLOSACUÓFEROS Y DØNDEPUEDENDARSELOSCASOSDEHIDROTERMALISMO %STA REALIDAD SENCILLA EN SU PLANTEAMIENTO REQUIERE UN PROFUNDO TRABAJO DE RECONOCIMIENTO E INVESTIGACIONESGEOLØGICASEHIDROGEOLØGICAS QUEPERMITANCASARLASPIEZASDEESTECOMPLICADO PUZLEDEENTRADASYSALIDASDEAGUA PEROSILOSFUNDAMENTOSGEOLØGICOSSONLOSADECUADOS TODO RESULTAMÈSSENCILLO (EEVITADOINTENCIONADAMENTEENTRARENCIFRASYCOMPARATIVAS PERONOMERESISTOADARUNALOS RECURSOSSUBTERRÈNEOSRENOVABLESEN!RAGØNSUPERANMUCHOSA×OSLACANTIDADDEAGUAQUESE EMBALSAENLOSGRANDESPANTANOSDEL0IRINEO

&IGURADISTRIBUCIØNDELASLLUVIASYDELAPERMEABILIDADEN!RAGØN

)-


?dgcVYVhhdWgZV\jVhhjWiZgg{cZVh

;jcYVX^‹c<ZcZhn<ZciZh

H‡eigk[i[f_[hZ[dojhWilWi[iikXj[hh|d[ei$ #UANDOLOSRÓOSCIRCULANSOBREROCASPERMEABLESNOSATURADAS ELAGUA MOVIDAPORLAFUERZADELA GRAVEDAD SEINlLTRAHASTAENCONTRARELNIVELFREÈTICOYLOSRÓOSPIERDENENESOSTRAMOSPARTEDESU CAUDALOINCLUSOSESECAN(ABITUALMENTEESASlLTRACIONESRETORNANALRÓOMÈSABAJO DONDELACOTA DELNIVELFREÈTICOSEENCUENTRACONELCAUCE0ERONOSIEMPREESASÓENALGUNASOCASIONESELAGUA INlLTRADANOSALEALMISMORÓOSINOQUEENSURECORRIDOSUBTERRÈNEO SILAESTRUCTURAGEOLØGICAASÓLE OBLIGA PUEDEALIMENTARAOTRORÓO%N!RAGØNTENEMOSTRESCLAROSEJEMPLOSDEESTASITUACIØN 5NODEELLOSDALUGARAUNTRASVASESUBTERRÈNEOENTREDOSCUENCASVECINASDESDELADELRÓO!GUAS 6IVASALRÓO-ARTÓN!LAALTURADE-ONEVA ELRÓO!GUAS6IVASVAPERDIENDOSUCAUDALHACIAELACUÓFERO JURÈSICOYCRETÈCICODELACUBETADE/LIETEYAPARECEPORLOSMANANTIALESDE!RI×OELRÓO-ARTÓN CON UNCAUDALVARIABLEENTREYLSGY COMOCIRCULAABASTANTEPROFUNDIDAD LOHACECONUNA TEMPERATURAMEDIADEŽ#0ARAEVITARPARTEDEESTASPÏRDIDAS ENSECONSTRUYØEL#ANAL DE"LESA

&IGURATRASVASESUBTERRÈNEODESDEELRÓO!GUAS6IVASAL-ARTÓN

).


;jcYVX^‹c<ZcZhn<ZciZh

?dgcVYVhhdWgZV\jVhhjWiZgg{cZVh

/TROEJEMPLODETRASVASESUBTERRÈNEO ENESTECASOHACIA&RANCIA TIENELUGARPORLAINlLTRACIØNDEL RÓO²SERAENEL&ORAUDE!IGUALLUTS DONDESEPIERDEPORCOMPLETOELCAUDALDELRÓO PARAAmORAR ESPECTACULARMENTEPORLOSMANANTIALESDELOS/JOSDEL*UDÓOSn'àELSDE*OELUnEN,LEIDA DANDO ORIGENALRÓO'ARONA QUECONTINÞASUCAMINOHACIA&RANCIA%LCAUDALDEESTASSURGENCIAS MUY VARIABLEPORLASIRREGULARIDADESPROPIASDELOSRÓOS0IRENAICOS MUYAFECTADOSPORLOSDESHIELOSPRI MAVERALES OSCILAENTREUNOSLSGYPUNTASQUEENOCASIONESHANALCANZADOLOSLSG %NOTRAOCASIØN ES!RAGØNELQUESEBENElCIADEESTOSTRASVASES!SÓSUCEDEENELRÓO1UEILES CUYONACIMIENTOENELMANANTIALDE6OZMEDIANO3ORIA CONUNCAUDALMEDIODELSGTIENE SUORIGENENLASlLTRACIONESDELRÓO!RAVIANA TRIBUTARIODEL$UERO ALATRAVESARLOSAmORAMIENTOSDE CALIZASDEEDADJURÈSICAQUEBORDEANEL-ONCAYOPORLAPARTE%Y3/

&IGURATRASVASESUBTERRÈNEODESDELACUENCADEL²SERAAL'ARONA

*%


?dgcVYVhhdWgZV\jVhhjWiZgg{cZVh

;jcYVX^‹c<ZcZhn<ZciZh

&IGURATRASVASESUBTERRÈNEODESDELACUENCADEL$UERORÓO!RAVIANA AL%BRO2ÓO1UEILES 

CWdWdj_Wb[i_d[if[hWZeioh‡eigk[dWY[d$ 0ERODELAMISMAMANERAQUEUNRÓOSEPIERDE CUANDOLAPERMEABILIDADDELASROCASIMPIDEALAGUA SUBTERRÈNEACONTINUARHACIAABAJO ENCUENTRASUSALIDADONDEELRELIEVEYLAESTRUCTURAGEOLØGICALOPER MITEN%STASSURGENCIASDEAGUAPUEDENNOSERMUYVISIBLES COMOSUCEDEENLOSCRIPTOHUMEDALESO ENSALIDASDIFUSASALOSRÓOS PEROENOTRASOCASIONESNOSØLORESULTANMUYVISIBLESSINOSORPRENDENTES !SÓSUCEDEEN!RAGØNENNUMEROSASOCASIONES5NEJEMPLOESELNACIMIENTODELRÓO0ITARQUEEN LASCERCANÓASDELOS»RGANOSDE-ONTOROYQUENOSBRINDAUNBELLOPAISAJE OENELRÓO-ARTÓNENTRE

*&


;jcYVX^Â&#x2039;c<ZcZhn<ZciZh

?dgcVYVhhdWgZV\jVhhjWiZgg{cZVh

/BÃ&#x2DC;NY!LCAINE DONDESURGENMANANTIALESQUEHANIDOEXCAVANDOLASCALIZASQUEALBERGARONY DIERONCOBIJOANUESTROSANTEPASADOS COMOADVIERTENLASPINTURASRUPESTRESENCONTRADAS 0EROALGUNASVECES ELTESOROBROTAENPAISAJESINESPERADOSCOMOSUCEDECONLOS/JOSDEL0ONTILEN 2UEDADE*ALÃ&#x2DC;N ELMANANTIALDEL3AN*UANEN4ARAZONA OELMANANTIALDELA6IRGENDELA-AGDALENA EN-EDIANADE!RAGÃ&#x2DC;NQUEDALUGARALNACIMIENTODELRÃ&#x201C;O'INEL%NZONASSECASSINRELIEVESQUE DELATENELPOSIBLECAMINODELAGUA %NESTOSCASOS COMOPUEDEVERSEENALGUNADELASlGURASQUEACOMPAÃ&#x2014;ANESTETEXTO LAEXPLICA CIÃ&#x2DC;NESSENCILLAAUNQUESUAPARICIÃ&#x2DC;NSEAINESPERADA,ALEYENDAQUEDADESTERRADA 5NCASOSINGULARDENACIMIENTO ENESTECASOEQUÃ&#x201C;VOCO ESELDELRÃ&#x201C;O*ILOCA CUYONACIMIENTOVERDA DEROTIENELUGARENLOS/JOSDE-ONREALYNOENLA&UENTEDE#ELLA POZOARTESIANOEXCAVADOPORLOS TEMPLARIOSENLOSMATERIALESCARBONATADOSDELACUÃ&#x201C;FEROJURÃ&#x2C6;SICO QUESERECARGAENLASERRANÃ&#x201C;ADEL !LBARRACÃ&#x201C;NYALUMBRARONELMAYORPOZOARTESIANODE%UROPA CONUNCAUDALMEDIOQUESUPERALOS MILLITROSPORSEGUNDO%NESTASZONASSEPRODUCENSALIDASSUBTERRÃ&#x2C6;NEASYQUEENTIEMPOSDABAN LUGARAUNAEXTENSALAGUNA HOYRECUPERADAAFORTUNADAMENTETRASLOSCORRESPONDIENTESESTUDIOS HIDROGEOLÃ&#x2DC;GICOS,OSACUÃ&#x201C;FEROSDELALTOJ)LOCA EXPLOTADOSADECUADAMENTE HUBIERANPODIDOEVITAREL MUCHOMÃ&#x2C6;SCOSTOSOEMBALSEDE,ECHAGO

&IGURA%XPLICACIÃ&#x2DC;NDELORIGENDELOS/JOSDEL0ONTIL2UEDADE*ALÃ&#x2DC;N 

*'


?dgcVYVhhdWgZV\jVhhjWiZgg{cZVh

;jcYVX^‹c<ZcZhn<ZciZh

7]kWibb[dWiZ[[d[h]‡W$ ,ATEMPERATURAENELINTERIORDELATIERRAESMAYORQUELADELASUPERlCIEYVAAUMENTANDOARAZØN DEUNOSŽ#CADAMDEPROFUNDIDADCOMOVALORMEDIO%SEAUMENTODETEMPERATURACONLA PROFUNDIDADESELGRADIENTEGEOTÏRMICO#UANDOLASAGUASSUBTERRÈNEASCIRCULANAGRANPROFUN DIDADSEVANCALENTANDOENCONTACTOCONLASROCASADEMÈSCOMOTIENENTIEMPOSDERESIDENCIA MUYLARGOSSUELENESTARMUYMINERALIZADASPORLOQUEADQUIERENPROPIEDADESMINEROMEDICINALES %NOCASIONESENCUENTRANVÓASRÈPIDASDESALIDAALEXTERIORCOMOLASFALLAS AYUDADASENSUSALIDA TAMBIÏNPORELEFECTODELAPRESIØNAQUEESTÈNSOMETIDAS YPUEDENCONSERVARGRANPARTEDELCALOR QUEHANADQUIRIDOAGRANPROFUNDIDAD%NESTOSCASOSTIENENLUGARLASFUENTESTERMALESCOMOLOS DE!LHAMADE!RAGØNY*ARABA QUECONSTITUYENLAMANIFESTACIØNHIDROTERMALMÈSIMPORTANTEDELA PENÓNSULAENCUANTOACAUDALYTEMPERATURA CONUNOSLITROSPORSEGUNDOYŽ#$EHECHO ELNOMBREÈRABEDELBALNEARIOYDELPUEBLO!LHAMA!L (AMMA SIGNIlCAAGUACALIENTEYESELTÏR MINOCONQUESERElERENLOSÈRABESALOSBALNEARIOSTERMALES%NLAlGURASEPRESENTAUNMAPA CONLADISTRIBUCIØNDELOSPRINCIPALESFOCOSDEENERGÓAGEOTÏRMICADE!RAGØN /TRASSURGENCIASTERMALESINTERESANTESSONLASDELBALNEARIODE0ANTICOSA CONCINCOMANANTIALES DEAGUASDIFERENTESENTRESÓ LOSBA×OSDE!LQUÏZARYDE.UENO

&IGURA0OTENCIALGEOTÏRMICODE!RAGØNYMANANTIALESTERMALESDE!LHAMAY*ARABA

*(


;jcYVX^‹c<ZcZhn<ZciZh

?dgcVYVhhdWgZV\jVhhjWiZgg{cZVh

7b_c[djeoc[Z_Y_dW$ %LAGUASUBTERRÈNEATAMBIÏNPUEDE ENSURECORRIDO ADQUIRIRSALESQUELECONlERENEFECTOSPO SITIVOSSOBRELASALUDSETRATADELASDECLARADASMINEROMEDICINALES ALGUNASDEELLAS COMOLAS SULFUROSASDE0ARACUELLOSDE*ILOCA CONEVIDENCIASORGANOLÏPTICASDESUANØMALACOMPOSICIØN /TRASDEGRANINTERÏSSONLASDELOS"A×OSDE"ENASQUE LASQUESEEMBOTELLANPROCEDENTESDE LOSACUÓFEROSQUEDESCARGANALOSRÓOS-ESAY0IEDRA LASDE3EGURADE"A×OSYTANTASOTRASQUE FORMARÓANUNAMUYLARGALISTA !DEMÈSDEESTASFUENTESMÈSSIGNIlCATIVAS SONMUYNUMEROSASLASQUELATRADICIØNLOCALATRIBUYE PROPIEDADESCURATIVAS AVECESSINLOSFUNDAMENTOSNECESARIOS.OOBSTANTELASAGUASLIMPIASY FRESCASDELOSMANANTIALES SINMÈSNECESIDADDEJUSTIlCACIØN SONELMEJORALIMENTOYMEDICINA PARAELSERHUMANO COMPUESTOPORUNDEAGUA %N!RAGØNTENEMOSUNTESORODEAGUASLIMPIASYBUENAS

9WbcWdZebWi[ZZ[7hW]Œd$ !RAGØNTIENESED%SUNODELOSSENTIMIENTOSMÈSARRAIGADOSENLACULTURARURALARAGONESA YDONDE NOHANLLEGADOLASAGUASDELOSRÓOSSEUSANLASAGUASSUBTERRÈNEAS%SELCASODELOSCAMPOSDE #ARI×ENAYLOFUETAMBIÏNENELVALLEDEL*ILOCA HOYCONMENORINTENSIDADDESDEQUEDESAPARECIØ LAAZUCARERADE3ANTA%ULALIADEL#AMPOYCONELLAELCULTIVODEREMOLACHA %NLOSACUÓFEROSDEL#AMPODE#ARI×ENASEESTÈDANDOUNASITUACIØNPECULIARENALGUNASZONAS DONDELOSNIVELESDELOSACUÓFEROSESTÈNDESCENDIENDOPAULATINAMENTEDESDEPRINCIPIOSDELOSA×OS DELSIGLOPASADOAUNRITMOSUPERIORALQUESERECUPERANENLOSPERIODOSDELLUVIA#UANDOESTO SUCEDEPARAELCONJUNTODEUNACUÓFEROSEDICEQUEESTÈSOBREEXPLOTADOYPUEDEDARLUGARAEFECTOS GRAVESSOBREECOSISTEMASASOCIADOS PROBLEMASDESALINIZACIØNINDUCIDAYPRÈCTICAMENTEIRREVERSI BLESINOSETOMANLASMEDIDASOPORTUNASYATIEMPO COMOHASUCEDIDOENLAS YACONOCIDASPOR TODOS 4ABLASDE$AIMIEL DONDESEHANLLEGADOAPRODUCIRINCENDIOSENELSUBSUELO !FORTUNADAMENTEESTONOSUCEDEENLOSACUÓFEROSDEL#AMPODE#ARI×ENADONDELA#ONFEDERACIØN (IDROGRÈlCADEL%BROHATOMADOLASMEDIDASACERTADASATIEMPOYHAEVITADOQUEUNASITUACIØN POTENCIALMENTEPELIGROSASERECONDUZCAHACIAUNAPROVECHAMIENTODELAGUASUBTERRÈNEASOSTENI BLEYENRIQUECEDORPARALACOMARCA

BeifheXb[cWi_dZkY_Zei$ 0ARATERMINARCONESTEBREVEYVARIADORECORRIDOPORALGUNODELOSASPECTOSDELASAGUASSUBTERRÈ NEASEN!RAGØN QUIERODESTACARALGOQUEHAESTADOPRESENTEDURANTELACONSTRUCCIØNDELALÓNEA DELTRENDEALTAVELOCIDADENTRE:ARAGOZAY"ARCELONA YQUEESMUYCONOCIDOENALVALLEDEL%BRO 3ETRATADELASSIMASYLASDOLINAS%LSUSTRATOSOBREELQUEDISCURREELRÓO%BROTIENEABUNDANCIADE YESOS SALESMUYSOLUBLES YQUESEEXPLOTANENALGUNASZONASBIENENSUFORMAMÈSCOMÞNCOMO

*)


?dgcVYVhhdWgZV\jVhhjWiZgg{cZVh

;jcYVX^Â&#x2039;c<ZcZhn<ZciZh

&IGURA%XPLOTACIÃ&#x2DC;NDELASAGUASSUBTERRÃ&#x2C6;NEAENLOSACUÃ&#x201C;FEROSDEL#AMPODE#ARIÃ&#x2014;ENA

&IGURA#ARSTIlCACIÃ&#x2DC;NARTIlCIALMENTEENLACUENCADEL#INCA

**


;jcYVX^‹c<ZcZhn<ZciZh

?dgcVYVhhdWgZV\jVhhjWiZgg{cZVh

ENFORMADEALABASTRO#UANDOSERIEGANLASTIERRASDELVALLE ELAGUASOBRANTEQUESEAPLICAALOS CULTIVOSSElLTRAHACIAABAJOPORESAMACHACONAFUERZADELAGRAVEDADALENCONTRARSECONLOSYESOS IMPERMEABLESPORNATURALEZAPEROMUYSOLUBLES ELAGUAVAABRIÏNDOSECAMINOYCREACONDUCTOSY PEQUE×ASCAVIDADES#UANDOPORAGRANDAMIENTOSEUNENUNASCONOTRASPUEDEDARSEELCASODE QUESEDESPLOMENYSEABRANLASCONOCIDASSIMASQUEHANLLEGADOAhTRAGARSEvTRACTORES AFECTARA LASCIMENTACIONESDEEDIlCIOSYATENERQUEREFORZARLALÓNEADEL!6%CONCOSTOSASINTERVENCIONES !DEMÈS CUANDOLASAGUASQUEHANPODIDOABRIRSECAMINOLLEGANALRÓO LOSALINIZAN 5NCASOCURIOSODEESTASALINIZACIØNSEHAPRODUCIDOENELRÓO#INCA DONDESEDETECTABANIM PORTANTESSALTOSENLASALINIDADDELRÓOCUANDOSEDERIVABANCAUDALESPARATURBINARLASCENTRALES HIDROELÏCTRICASCOMOSEILUSTRAENLAlGURA %STEEJEMPLOHADESERVIRPARACONCIENCIARATODOSDELAIMPORTANCIANOSØLODEGESTIONARADECUA DAMENTELASAGUASSUBTERRÈNEASSINODEIMPLANTARPRÈCTICASDERIEGOMÈSRACIONALES

9edYbki_Œd$ 3EHANQUEDADONUMEROSASMANIFESTACIONESHIDROGEOLØGICASENELTECLADO4ODASTIENENSUEXPLI CACIØNCIENTÓlCAYENTODOSLOSCASOSSABEMOSCØMOCONSERVARLASAPROVECHANDOSUSBENElCIOS PARAREGAR PARABEBER CURARNOSORECREARNOSCONSUBELLEZA5NADEELLAS LOSSERVICIOSAMBIENTA LESQUEPROPORCIONANLASAGUASSUBTERRÈNEASQUEDANPARAOTRAOCASIØN %LTESOROQUESUPONENLASAGUASSUBTERRÈNEASEN!RAGØNNOESSØLOPORSUVALORECONØMICOEN SUSDIVERSASFORMASDEAPROVECHAMIENTO%SSOBRETODOUNTESOROSISEGESTIONANADECUADAMENTE PORQUESUPONENUNMECANISMOElCAZFRENTEALOSPOSIBLESEFECTOSDELCAMBIOCLIMÈTICOYPARAPE RIODOSDESEQUÓA NOSØLOCOMORECURSOESTRATÏGICOYCOMOREGULADORESNATURALES SINOCOMOSOSTÏN DENUMEROSOSECOSISTEMASACUÈTICOS PAISAJESYPARTEDENUESTRAESENCIA

H[\[h[dY_WiX_Xb_e]h|ÓYWioZeYkc[djWb[i$ (AYDOSFUENTESPRINCIPALESDEINFORMACIØNSOBRELASAGUASSUBTERRÈNEASEN!RAGØNLASCORRESPONDIENTESALAADMINISTRA CIØNHIDRÈULICALASCONFEDERACIONESHIDROGRÈlCASDEL%BROYDEL*ÞCAR YLASDEL)NSTITUTO'EOLØGICOY-INERODE%SPA×A HTTPWWWCHEBROESCONTENIDOVISUALIZARDOID#ONTENIDOID-ENU HTTPIDE EBROCHEBROES HTTPWWWCHJESMEDIOAMBIENTEPLANIlCACIONHIDROLOGICA0AGINAS-EJORADEL#ONOCIMIENTOASPX HTTPWWWIGMEES !DEMÈS RESULTAN ESPECIALMENTE INTERESANTES PARA AMPLIAR INFORMACIØN LA SIGUIENTE 52, PARA CONOCER ASPECTOS DIVULGATIVOSDELASAGUASSUBTERRÈNEAS ESPECIALMENTEPARALOSMÈSJØVENES HTTPPLOPPYALCARAZYESTEVEZCOM !LGUNOSPUNTOSDEINTERÏSHIDROGEOLØGICODE!RAGØNPUEDENCONSULTARSEEN HTTPPORTALARAGONESPORTALPAGEPORTAL-%$)/!-")%.4%05",)#0!4.!4

*+


CeZ[beicWj[c|j_YeiWfb_YWZei WbWYk‡\[hea|hij_YeZ[<k[dcWoeh I_[hhWZ[=kWhW$ 0ROF$ON$AVID#HINARRO6ADILLO 0ROFESORDE0ROCESADORESDE,ENGUAJES !PLICACIONES -ØVILESY4ECNOLOGÓAS!VANZADASENLA%SCUELADE )NGENIERÓA)NFORMÈTICADELA5NIVERSIDADDE3AN*ORGE )NVESTIGADOREN)NGENIERÓADE3ISTEMASAPLICADOA LA(IDROLOGÓA+ÈRSTICA ENEL'RUPODE4ECNOLOGÓAS EN%NTORNOS(OSTILES'4%DEL)! 5NIVERSIDADDE :ARAGOZA


;jcYVX^‹c<ZcZhn<ZciZh

?dgcVYVhhdWgZV\jVhhjWiZgg{cZVh

'$?djheZkYY_Œd$ ,OSMANANTIALESKÈRSTICOSABASTECENDEAGUAANUMEROSASLOCALIDADESDEL!LTO!RAGØN!MODO DEEJEMPLO CENTRAMOSELESTUDIODELCOMPORTAMIENTOYCARACTERIZACIØNDEUNSISTEMAKÈRSTICO EN ELMANANTIALDE&UENMAYOR EN3AN*ULIÈNDE"ANZO(UESCA QUEHASIDOUTILIZADOPARAABASTEC IMIENTODEAGUAPOTABLEDELACIUDADDE(UESCADESDEELSIGLO8)8 %XISTENTRABAJOSPREVIOSSOBRESUSISTEMAHIDROLØGICO$ESDEHACENUEVEA×OSHAYINSTALADOUN EQUIPAMIENTODEESTACIØNHIDROLØGICAPARAMEDIRDATOSDECAUDAL LLUVIA CONDUCTIVIDADELÏCTRICAY TEMPERATURASDELAGUAYATMØSFERA2ECIENTEMENTESEHAINSTALADOENLAZONADERECARGACENTRADA ENELPOLJEDE#IANO UNAESTACIØNMETEOROLØGICAQUECOMPLEMENTALAANTERIOR ,AALTACAPACIDADDEPROCESOYALMACENAMIENTODELOSEQUIPOSINFORMÈTICOSACTUALES JUNTOALOS AVANCESENELUSODECOMPLEJOSALGORITMOSCADAVEZMÈSOPTIMIZADOS PERMITENLAADQUISICIØNDE UNAGRANCANTIDADDEDATOSYSERTRATADOSCONElCIENCIASIGUIENDOUNMODELOMATEMÈTICOPARAEX TRAERINFORMACIØNÞTIL0ARAOBTENERUNOSDATOSDECALIDADYCONlANZAENLOSRESULTADOSDELANÈLISIS SEREQUIEREQUELOSELEMENTOSDETECTORESQUECONFORMANLAREDSENSORIAL CUMPLANUNASEXIGENCIAS DECALIBRACIØNYESTÏNBAJOUNESTRICTOMANTENIMIENTO %SGENERALMENTEACEPTADOQUEELSISTEMAKÈRSTICOESNOLINEAL0ORLOTANTODEBESERTRATADOCON TÏCNICASMATEMÈTICASORIENTADASAESTETIPODEPROBLEMAS,A4RANSFORMADA7AVELETESUNAHER RAMIENTAQUEHATOMADOUNIMPORTANTEAUGEENLOSÞLTIMOSA×OSENDIVERSOSCAMPOSDEINVESTI GACIØN ENTREOTROSLOSRELACIONADOSCONLA)NGENIERÓADE3ISTEMASE(IDROLOGÓA%LPRESENTETRABAJO ESTÈDEDICADOALESTUDIODELCOMPORTAMIENTODELACUÓFERODE&UENMAYOR LLEVANDOACABOELANÈLISIS ESPECTRALPORMEDIODE7AVELETS#ONLASSERIESTEMPORALESQUECONFORMANLOSDATOSOBTENIDOSEN LAESTACIØNHIDROLØGICASEPROBARÈNMODELOSINNOVADORESYNUEVOSENFOQUESENELTRATAMIENTODE LANO LINEALIDAD %LRESULTADOSERÈPERCIBIRUNAIDEAMÈSREALDELFUNCIONAMIENTODELSISTEMAKÈRSTICO DESCUBRIENDO CORRELACIONES CRUZADAS DE ENTRADA Y SALIDA Y EN LOS CÈLCULOS DE LA COHERENCIA UNA RELACIØN DE CAUSALIDAD REVELANDOLASTENDENCIAS JUSTIlCANDOLASSINGULARIDADESYHACIENDOESTIMACIONESQUE AYUDENAPREVENIR INCLUSOPRONOSTICARUNCOMPORTAMIENTOENFUTUROINMEDIATODELMANANTIAL

($;bI_ij[cWA|hij_Ye$ %LTÏRMINOKARSTSEEMPLEAPARADESIGNARUNCONJUNTODEFORMASGEOLØGICASQUESEPRODUCENCON LAACCIØNDELAGUASOBREROCASCARBONATADASOCALIZAS%LKARSTPUEDEPRESENTAREVOLUCIONESEN SUPERlCIEOEXOKARST CONPAISAJESCARACTERÓSTICOSCOMOLAPIACES KARREN POLJES DOLINASYCA×ONES %LENDOKARSTLOCONSTITUYENLOSDESARROLLOSSUBTERRÈNEOSTALESCOMOSIMAS GALERÓASYCUEVASCON EXØTICOSESPELEOTEMAS%LCONJUNTODEPROCESOSQUEDESARROLLAUNKARSTRECIBEELNOMBREDEKARSTI lCACIØN#ONSISTEPRINCIPALMENTEENUNAREACCIØNDELACALIZACARBONATOCÈCICO CONELDIØXIDO DECARBONOATMOSFÏRICOYELAGUA%LPRODUCTORESULTANTEESBICARBONATOCÈLCICOENDISOLUCIØN QUE ELAGUAPROPAGAEINlLTRAENELSUBSUELO,ENTAMENTE ATRAVÏSDELAREACCIØNINVERSA SEVUELVEA DEPOSITARELCARBONATOCÈLCICO CREANDOFORMACIONESTANEXØTICASYESPECTACULARESCOMOLOSESPE LEOTEMASlG %NMENORMEDIDA PUEDENINmUIROTRASCAUSASCOMOLAHIDRATACIØN SUSTITUCIØN IØNICAYOXIDO REDUCCIØN JUNTOAFENØMENOSBÈSICOSCOMOTRANSFERENCIADEMASAYDIFUSIØN

*-


?dgcVYVhhdWgZV\jVhhjWiZgg{cZVh

;jcYVX^‹c<ZcZhn<ZciZh

&IG+ARSTIlCACIØN

($'JhWXW`eifh[l_ei$ &UENMAYORESUNMANANTIALENARENISCASMIOCENAS QUEDESCARGAUNACUÓFEROKÈRSTICOENCALIZASDEL %OCENO CONUNASUPERlCIEDERECARGADEKM %STÈSITUADOEN3AN*ULIÈNDE"ANZOlG Y VIENECONTRIBUYENDOALABASTECIMIENTODE(UESCADESDE ACONSECUENCIADEUNAEPIDEMIADE CØLERAQUEAFECTØALASFUENTESHABITUALESDESUMINISTRODELAPOBLACIØN,ACONDUCCIØNDELAGUASE REALIZØPORINICIATIVAPRIVADACONUNACANALIZACIØNPRØXIMAALOSVEINTEKILØMETROSDELONGITUD %NSERECONOCELANATURALEZAKÈRSTICADELMANANTIALYSEREALIZAUNPRIMERESTUDIODELARELACIØN ENTRECAUDALYLLUVIA ASÓCOMOUNPRIMERANÈLISISDELACURVADEAGOTAMIENTODELMANANTIAL %N LA#ONFEDERACIØN(IDROGRÈlCADEL%BROINSTALADOSVERTEDEROSDEAFOROENLATUBERÓADE (UESCAYENELALIVIADERODELMANANTIAL CONTROLADOSMEDIANTEMEDICIONESVISUALES%N EL ACTUAL'RUPODE4ECNOLOGÓAEN%NTORNOS(OSTILES'4% DELA5NIVERSIDADDE:ARAGOZA DISE×AE INSTALAUNAESTACIØNDEMONITORIZACIØNDECAUDAL LLUVIA CONDUCTIVIDADELÏCTRICAYTEMPERATURASDEL AGUAYATMOSFÏRICA

&IGURA,OCALIDADDE3AN*ULIANDE"ANZODIVIDIDAENDOSBARRIOSPORELARROYODEDESCARGADELACUÓFERO%NCÓRCULOAMARILLOEL MANANTIALDE&UENMAYORPROTEGIDOPORUNVALLADO3ISTEMADE)NFORMACIØN4ERRITORIALDE!RAGØN HTTPSITARARAGONES 

*.


;jcYVX^‹c<ZcZhn<ZciZh

?dgcVYVhhdWgZV\jVhhjWiZgg{cZVh

($(;bYecfehjWc_[dje^_ZhebŒ]_Ye$ %LCOMPORTAMIENTOHIDROLØGICODELOSACUÓFEROSKÈRSTICOSESUNTEMAMUYCOMPLEJOQUEHASIDO ESTUDIADOPORUNGRANNÞMERODEAUTORESENÈMBITOSDIFERENTES%N!NDERSONY7OESSNER CALIlCABANLOSACUÓFEROSKÈRSTICOSCOMOiUNATAREANADAFÈCILwYQUEDEBERÓASERTRATADOCOMOUN TEMADEINVESTIGACIØNAVANZADO$ABAUNALISTADEMODELOSCONOCIDOSHASTAENTONCESYAlRMABA iQUENINGUNODEELLOSFUNCIONANBIENw %N ES#VIJICQUIENSIENTALASBASESTEØRICASDEMUCHASIDEASACTUALESYSINDUDADEBESER CONSIDERADO COMO EL PADRE DE LA INVESTIGACIØN MODERNA KÈRSTICA -ÈS TARDE SE CONCEPTUALIZA LOSACUÓFEROSKÈRSTICOSPORLAVARIEDADDEAMBIENTESGEOLØGICOSYSUINmUENCIAENLOSPATRONESDE CONTROLDEmUJODELAGUASUBTERRÈNEA TENIENDOENCUENTALASUPERlCIETOTALDELSISTEMA3HUSTER Y7HITE EN TRATANLAPERMEABILIDADDELOSACUÓFEROSPARASUCLASIlCACIØN-ÈSTARDE LOS TRABAJOSDE$&ORDY07ILLIAMSENCONOTRASOBRASMÈSRECIENTESPROFUNDIZANENLAGEO MORFOLOGÓAEHIDROLOGÓAKÈRSTICA

)$BWj[eh‡WZ[ceZ[bei$ %L SISTEMA KÈRSTICO O ACUÓFERO KÈRSTICO SIMILITUD ASUMIDA POR MUCHOS AUTORES COMO MODELO FÓSICO ESUNASECUENCIAINTERCONECTADADEÈREASDERECARGA DISTRIBUCIONESDEPERMEABILIDAD Y SUBSTRATOSGEOLØGICOS CONUNCOMPORTAMIENTODETERMINADOPORLAFORMAENQUESEINlLTRA ALMA CENA PROPAGAYDESCARGAELAGUADELSISTEMA%LMODELOCONCEPTUALREPRESENTAMEDIANTEUNLEN GUAJEFORMALDESCRIPTORLAABSTRACCIØNDECOMPORTAMIENTOS LLEVAACABOANÈLISISCONLAAPLICACIØN DEMÏTODOSYTEORÓASQUEEMANANDELOSRECURSOSMATEMÈTICOS,ACIENCIAENESTECAMPO DESAR ROLLA PRUEBAYMEJORALOSMODELOSPARALAPREDICCIØNDELCOMPORTAMIENTODELSISTEMA%LINGENIERO DESISTEMASAPLICALASHERRAMIENTASMATEMÈTICASPARAHACERFRENTEALACARACTERIZACIØNYPREDICE EL COMPORTAMIENTO DE UN SISTEMA BASADO EN DATOS OBSERVADOS %N ESTE CASO FRENTE AL SISTEMA KÈRSTICOTIENEQUETOMARDECISIONESBASADASENLASSIGUIENTESPERSPECTIVAS A z#ØMOPUEDOOPTIMIZARELUSODELAINFORMACIØNENLOSDATOSOBSERVADOSPARACALCULARUNMOD ELOCONLASMISMASPROPIEDADESYCOMPORTAMIENTOQUEELSISTEMAREAL B z#ØMOPUEDOSABERSIELMODELOESBUENOYzCØMOPUEDOCONlARENÏLPARAPROPØSITOSDE SIMULACIØN DISE×OOPREDICCIØN C z#ØMO PUEDO MANIPULAR LAS SE×ALES PARA OBTENER LA MAYOR CANTIDAD DE INFORMACIØN POSIBLE SOBREELSISTEMA %NELCASODELOSSISTEMASKÈRSTICOS NADIEHARESPONDIDOATODASESTASTRESPREGUNTASPORCOM PLETO PEROHAYMUCHOSYBUENOSENFOQUES %LHIDROGRAMADEMANANTIALESKÈRSTICOSESLAREPRESENTACIØNDELARESPUESTATOTALDELSISTEMAKÈRSTI COALAPRECIPITACIØNPREVIAENELÈREADECAPTACIØN3ABEMOSPOCOACERCADELAESTRUCTURAINTERNA DEUNACUÓFEROKÈRSTICO0ORLOTANTOLAEVALUACIØNDELAGESTIØNDELASAGUASSUBTERRÈNEASREQUIERE UNMODELODESCRITOPORUNCONJUNTODEECUACIONESMATEMÈTICAS 3OBREESTEMISMOACUÓFEROSEHANREALIZADOESTUDIOSMUYCOMPLETOSDESDEELPUNTODEVISTADELA INGENIERÓADESISTEMAS CLASIlCÈNDOLOSCOMOUNSISTEMA,4),INEARAND4IME)NVARIANT %FECTIVA

+%


?dgcVYVhhdWgZV\jVhhjWiZgg{cZVh

;jcYVX^‹c<ZcZhn<ZciZh

&IG$ATOSDELALLUVIAEN&UENMAYORCONDATOSHORARIOSRECOGIDOSDESDEA

MENTE PUEDENSERCONSIDERADOS SINMUCHOERROR INVARIANTESENELTIEMPO YAQUEELmUJOENLA REDKÈRSTICAEVOLUCIONAMUYLENTO3INEMBARGO AUNQUELALINEALIDADESMÈSDIFÓCILDEASUMIR LOS MODELOSLINEALESSEUTILIZANENGRANNÞMERODEACUÓFEROSKÈRSTICOSYSIGUENSIENDOUTILIZADOSEN UNAPRIMERAAPROXIMACIØNENLAIDENTIlCACIØNDELSISTEMA OCOMORESULTADOINTERMEDIOALAPLICAR CIERTASTÏCNICASDEANÈLISISASISTEMASNOLINEALES -UCHOSDELOSMODELOSDEmUJODEAGUASSUBTERRÈNEASESTÈNENFOCADOSCOMOUNSISTEMADETIPO iCAJANEGRAwCONPOCOCONOCIMIENTODESUESTRUCTURAFÓSICA%STAPERSPECTIVAFACILITARÈELTRATAMI ENTO CON HERRAMIENTAS DE LA INGENIERÓA DE SISTEMAS 3E ESTABLECEN HIPØTESIS DE PARTIDA PARA LA RECONSTRUCCIØNDELADINÈMICAENTRADA SALIDADEUNSISTEMANOLINEALYNOPARAMÏTRICO,UEGOSE SIMPLIlCAELTRATAMIENTOALARELACIØNDELASPRECIPITACIONESYLOSDATOSDECAUDAL CONLAIDEADE QUEESTASDOSSERIESDETIEMPOPUDIERANESTARRELACIONADASDEALGUNAMANERA,AlABILIDADDELA IDENTIlCACIØNNOSEPUEDEEVALUARENTÏRMINOSDELOSPARÈMETROSQUEINTERVIENEN SINOMÈSBIEN ENTÏRMINOSDELCOMPORTAMIENTOGENERAL

*$7d|b_i_i[if[YjhWbfehMWl[b[ji$ 7AVELETSNOESUNATÏCNICAMÈSIMPUESTAPORLOSMATEMÈTICOSPORQUELLEGØDESDELAINGENIERÓA%L MOVIMIENTOCIENTÓlCOSEPRODUCEDESDEPLANTEAMIENTOSDENECESIDADESENLAAPLICACIØNGEOLØGICA HACIA FORMULACIONES EN LA TEORÓA DONDE LOS MATEMÈTICOS APORTARON CLARIDAD ESTRUCTURA Y ORDEN SEGÞNPALABRASDE-EYER,ATEORÓAMATEMÈTICADELAS7AVELETSSEESTABLECIØAMEDIADOSDE POR'ROSSMANNY-ORLETQUIENESAPLICARONLASTRANSFORMACIONESDE'ABORALMODELODESE×ALESDE ECOPROCEDENTESDELSUBSUELOENLOSTRABAJOSDEPROSPECCIØNDEPETRØLEO!PARTIRDEENTONCES LA

+&


;jcYVX^‹c<ZcZhn<ZciZh

?dgcVYVhhdWgZV\jVhhjWiZgg{cZVh

LITERATURACRECIØRÈPIDAMENTEYELANÈLISISWAVELETSEUTILIZAAHORAAMPLIAMENTEENMUCHOSCAMPOS COMOFÓSICA ECONOMÓA EPIDEMIOLOGÓA NEUROCIENCIA PROCESAMIENTODESE×ALES CLIMATOLOGÓA OCEA NOGRAFÓA EHIDROGEOLOGÓAKÈRSTICA 5SUALMENTEREPRESENTAMOSUNASE×ALFÓSICAREPRESENTACIØNDELASEFEMÏRIDESDELLUVIA CAUDAL ETC MEDIANTEUNAFUNCIØNDELTIEMPOST O ALTERNATIVAMENTE ENELDOMINIODELAFRECUENCIAPOR SU4RANSFORMADADE&OURIER COMOLASUPERPOSICIØNINTEGRALDEUNACOLECCIØNDEONDASSENOSY COSENOSREPRESENTADASAQUÓENFORMACOMPLEJA !MBASREPRESENTACIONESCONTIENENEXACTAMENTE LAMISMAINFORMACIØNSOBRELASE×AL RESPONDIENDOAENFOQUESDISTINTOSYCOMPLEMENTARIOS%STO REPRESENTADOSDOMINIOSOVISIONESDELAMISMAFUNCIØNYNOSSIRVEPARARECUPERARLAINFORMACIØN DEUNODELOSDOMINIOSAPARTIRDELOTRO%NELCASODELASWAVELETSLAFUNCIØNBASEPARADESCOM PONERLASE×ALNOSONOBLIGATORIAMENTEFUNCIONESTRIGONOMÏTRICAS0UEDENVALERENPRINCIPIOCU ALQUIERFUNCIØNQUEREÞNALASCONDICIONESDEINTEGRABILIDADYENERGÓADESE×ALIGUALALAUNIDAD $ADAUNAFUNCIØNWAVELETQUELLAMAMOSMADRE

PODEMOSOBTENERUNAFAMILIADEFUNCIONES DERIVADASMEDIANTEOPERACIONESDETRASLACIØN YDILATACIØN TALCOMO 5NEJEM PLOCLÈSICODEWAVELETMUYUTILIZADAENHIDROLOGÓAKÈRSTICAESLADE-ORLET CUYAREPRESENTACIØNES LAlGURA0ARAPROFUNDIZARENDETALLEENESTATEORÓA SEPUEDECONSULTARENLAEXTENSALITERATURA POREJEMPLO 

&IG7AVELETDE-ORLET

#OMODESEAMOSUNAVISIØNMÈSDETALLADADELASE×AL TRATAMOSDEREPRESENTARLAENELDOMINIO 7AVELET0ARAELLOSECALCULALATRANSFORMADAORESULTANTEDELACONVOLUCIØNDELASE×ALST YDE LAFUNCIØNWAVELETBASECORRESPONDIENTE%LESPECTRODEPOTENCIADEWAVELETSSEDElNECOMOLA AUTOCORRELACIØNLAFUNCIØNDELATRANSFORMACIØNDE7AVELET0ODEMOSREPRESENTARENUNMAPADE COLORES LA INTENSIDAD DE ESTA POTENCIA SEGÞN UNA DISTRIBUCIØN DE FRECUENCIA DE MUESTREO DE LA 7AVELETLLAMAREMOSESCALAS YDELVALORDELMOMENTOCONSIDERADOlGURA 

+'


?dgcVYVhhdWgZV\jVhhjWiZgg{cZVh

;jcYVX^Â&#x2039;c<ZcZhn<ZciZh

&IG%SPECTRODEPOTENCIADELASERIETEMPORALLLUVIASUPERIOR YCAUDALDEDESCARGAINFERIOR SOBRELAZONADERECARGADE &UENMAYOR UTILIZANDOTRANSFORMADA7AVELETCON-ORLETCON7AVELETBASE

-EDIANTEAPLICACIÃ&#x2DC;NINFORMÃ&#x2C6;TICA ENPLATAFORMA-ATLAB-ATHWORK Y,ENGUAJE*AVA HEMOSDESA RROLLADOAPLICACIONESPARAREPRESENTARYESTUDIARELANÃ&#x2C6;LISISESPECTRAL7AVELET%LRESULTADOSONUN ESPECTRODECOLORESCOMOELDELAlGURA ,APARTESUPERIORCORRESPONDEALESPECTRODEFRECUEN CIASDELALLUVIAYLAINFERIORALDEDESCARGAENELMANANTIAL %NLA&IGURA SEOBSERVALASBANDASDEFRECUENCIASMUESTREADASOPERIODOS ENELEJEDEOR DENADAS3EOBSERVAELREPARTODELAENERGÃ&#x201C;AENLASEÃ&#x2014;ALYLACONCENTRACIÃ&#x2DC;NENCIERTASZONAS,OS COLORESREPRESENTANLOSVALORESDELACONCENTRACIÃ&#x2DC;NDELASEÃ&#x2014;AL$ESTACANHACIAELROJOOBSCUROLOS CICLOSANUALESYSEMESTRALES0ODEMOSHACERZOOMYREPRESENTARSÃ&#x2DC;LOBANDASDEALTASFRECUENCIAS PARAVERDETALLESSOBREPOSIBLESCICLOSDEPRECIPITACIONESENPERIODOSCORTOS)GUALMENTE SIDISPU

+(


;jcYVX^‹c<ZcZhn<ZciZh

?dgcVYVhhdWgZV\jVhhjWiZgg{cZVh

&IG %SPECTRODEPOTENCIACRUZADODELASSERIESTEMPORALES LLUVIAYDESCARGA UTILIZANDOTRANSFORMADA7AVELETCON-ORLET CON7AVELETBASE

SIÏRAMOSDEUNALARGASERIEDEDATOS PODEMOSSITUARNUESTRAiLUPAMATEMÈTICAwO7AVELETHACIA BANDASDEBAJAFRECUENCIA POSIBLEMENTEPODRÓAMOSDESCUBRIRCICLOSDELLUVIASYSEQUÓASENLARGOS PERIODOSDETIEMPO#URIOSAMENTEPODREMOSVERACTUALMENTEPERIODOSBÓBLICOSDEABUNDANCIAY SEQUÓA UOTROSCICLOSRELACIONADOSCONDATOSASTRONØMICOS,ALÓNEANEGRAREPRESENTAUNCONODE INmUENCIADELOSEXTREMOSDELASERIEDEDATOS%SUNLÓMITEDECONlANZA,ASAPRECIACIONESFUERA DEÏLESTARÓANBAJOSOSPECHADEESCASAlABILIDAD#UANTOMÈSPROLONGADASEALASERIEDEDATOS ELCONODEINmUENCIAABARCARESULTADOSDEMEJORCALIDAD MUYNOTABLEENBAJASFRECUENCIAS,A DIFERENCIARESPECTOALAREPRESENTACIØNESPECTRALPOR&OURIER ESQUEELESPECTRO7AVELETSITÞALA VALORACIØNDELACOMPONENTEDEFRECUENCIASENELMOMENTOQUESEPRODUCE#ON&OURIER SABEMOS QUEEXISTENUNASDETERMINADASFRECUENCIASENLASE×AL PERONOCUANDOSEPRODUCEN$EIGUALFOR MAPODEMOSREPRESENTARLASSERIESESPECTRALESDEPOTENCIADELADESCARGADELMANANTIAL PONIENDO DERELIEVEIGUALMENTEVARIOSCICLOSNATURALESDEDESCARGA "USCANDOAHORAINTERESANTESRESULTADOSPODEMOSTRATARDEDESCUBRIRLAINmUENCIADELAENTRADADE LLUVIAENELACUÓFEROCONLASALIDAENELMANANTIAL%STOLOHACEMOSPORELANÈLISISESPECTRALCRUZADO CONELCONVOLUCIØNDEAMBASSE×ALES,AlGURAESUNAREPRESENTACIØNABREVIADADEESTACOMPA RACIØN,ASZONASDELMAPACONCOLORROJOOBSCUROINDICANUNAFUERTECORRELACIØNDELASSE×ALESEN DETERMINADOSCICLOSDEFRECUENCIA !×ADIENDOOTRASFUNCIONALIDADESALAAPLICACIØNQUEREPRESENTAELESPECTRO PODEMOSCALCULARLA COHERENCIA YDESFASE PARALLEGARAESTIMARCONCIERTAVEROSIMILITUDLADEPENDENCIADEESTASSE×A LES,AFUNCIØNCOHERENCIASEDERIVADELANORMALIZACIØNDELESPECTROCRUZADOYENPORCENTAJEDE CAUSALIDADENTRELLUVIAYDESCARGA

+)


?dgcVYVhhdWgZV\jVhhjWiZgg{cZVh

;jcYVX^‹c<ZcZhn<ZciZh

+$9edYbki_ed[i$ .OSEPUEDESABERDEFORMACOMPLETALASLEYESFÓSICASQUERIGENELSISTEMAKÈRSTICO5NAPECU LIARIDADDELSISTEMAKÈRSTICOESQUEELCAUDALDELADESCARGAPUEDEVARIARENUNCORTOPERÓODODE TIEMPOYENUNCONSIDERABLEVALOR PRODUCIDOPROBABLEMENTEPORPEQUE×OSCAMBIOSENLAENTRADA 0ORLOTANTO LAPERIODICIDADYLOSPICOSSONUNACARACTERÓSTICAESENCIALDEESTETIPODESISTEMAS 3ECONSIDERANCOMPORTAMIENTOSABRUPTOSENELRÏGIMENDELCAUDALDELMANANTIAL CONUNACLARA DEPENDENCIARESPECTOALASPRECIPITACIONES ,AMAYORÓADELOSMÏTODOSMATEMÈTICOSTRADICIONALESQUEEXAMINANPERIODICIDADENELDOMINIODE LAFRECUENCIA COMOELANÈLISISDE&OURIER HANASUMIDOIMPLÓCITAMENTE QUEELPROCESOSUBYACENTE ESESTACIONARIOOQUESUSCARACTERÓSTICASESPECTRALESNOCAMBIACONELTIEMPO,ATRANSFORMADA WAVELETESDEINTERÏSPARAELANÈLISISDESE×ALESNOESTACIONARIASCOMOSONLASSERIESTEMPORALES DEUNSISTEMAKÈRSTICO !LANALIZARDIVERSOSTIPOSDEHIDROGRAMASMEDIANTEELANÈLISISESPECTRALDE7AVELETS SEOBSERVA QUELOSMÈSFRECUENTESPICOSENELCAUDALSONLOSQUEPRESENTANUNRETRASODEHORASENTREINICIO DELALLUVIAYELCAUDALPUNTA)GUALMENTESECOMPRUEBAQUELARELACIØNDELLUVIA CAUDALENÏPOCAS VERANIEGAS APARECENPUNTASDECAUDALSIMULTÈNEASCONLAPRECIPITACIØN CORRESPONDIENDOAUN mUJODEAGUASUPERlCIAL 0ARTIENDODELOSFENØMENOSOBSERVADOSYTENIENDOENCUENTAELREQUISITOFUNDAMENTALCOMOES LAØPTIMAGESTIØNDELACUÓFEROCONELMÓNIMOIMPACTOENELSISTEMAHIDROGEOLØGICO SEESTABLECEN PUNTOSDEREmEXIØNAMODODECONCLUSIØNPARCIAL s 0ODEMOSESTIMARLAREACCIØNDELAFUENTELAPRØXIMAVEZQUELLUEVAEN3AN*ULIÈNDE"ANZO3INO LLUEVEENUNPERIODOMÈSPROLONGADODELOHABITUAL LAREACCIØNDELCAUDALDESALIDAESDIFERENTE s .OESSUlCIENTEUNMODELOLINEALPARACARACTERIZARUNSISTEMAKÈRSTICO!PESARDELACOMPLE JIDADENSUESTRUCTURATEØRICAYENSUIMPLEMENTACIØNCOMPUTACIONAL LOSMODELOSNOLINEALES COMPENSANLASMEJORASSOBRELOSRESULTADOSDELOSMODELOSLINEALES s %NTRELOSMODELOSMATEMÈTICOSQUEPUEDENSERAPLICADOSAUNSISTEMAKÈRSTICO LOSELABORADOS CON7AVELETS JUNTOCONUNAAMPLIARECOPILACIØNDEDATOSHISTØRICOSDELLUVIA CAUDAL TEMPERATURA YCONDUCTIVIDAD PUEDENSUMINISTRARUNAINFORMACIØNMÈSPRECISASOBREELCOMPORTAMIENTOREAL DELSISTEMA0ORLOTANTOCONESTEMODELOSEASPIRAACONSEGUIRUNAGESTIØNMEJORADADELRECURSO

8_Xb_e]hW\‡W$ -0!NDERSONAND777OESSNER!PPLIED'ROUNDWATER-ODELING 3AN$IEGO!CADEMIC0RESS 3AN$IEGO

 "!NDREO 0*IMÏNEZ *$URÈN &#ARRASCO )6ADILLO AND!-ANGIN#LIMATICANDHYDROLOGICALVARIATIONSDU

RING THE LAST  YEARS IN THE SOUTH OF THE IBERIAN PENINSULA FROM SPECTRAL AND CORRELATION ANALYSES AND CONTINUOUSWAVELETSANALYSES*OURNALOF(YDROLOGY n  -"AKALOWICZ+ARSTGROUNDWATERACHALENGEFORNEWRESOURCES(YDROGEOLOGYJOURNAL n  $#HINARRO *!#UCHÓ AND*,6ILLARROEL!PPLICATIONOFWAVELETCORRELATIONANALYSISTOTHEKARSTSPRINGOF&UEN MAYOR3AN*ULIÈNDE"ANZO (UESCA 3PAIN0UBLISHEDIN!DVANCESIN2ESEARCHIN+ARST-EDIA BY"!NDREO &#ARRASCOAND**$URÈNAND*7,A-OREAUXEDS 3PRINGER n 

+*


;jcYVX^‹c<ZcZhn<ZciZh

?dgcVYVhhdWgZV\jVhhjWiZgg{cZVh

 *!#UCHÓ%SQUEMAGENERALDELASUNIDADESHIDROGEOLØGICASDEL!LTO!RAGØN -ALLADA PAGESn

 *!#UCHÓ *,6ILLARROEL AND4#ARCELLER#OMPORTAMIENTODELMANANTIALDE&UENMAYOR 3AN*ULIÈNDE"ANZO

(UESCA DURANTELASEQUÓADE#ONGRESO)NTERNACIONALSOBRE%LAGUASUBTERRÈNEAENLOSPAÓSESMEDITERRÈ NEOS !15!).-%$ n  #VIJIC$ASKARSTPHAENOMEN;THEKARSTPHENOMENON='EOGRAPHISCHE!BHANDLUNG n  )$AUBECHIES4HEWAVELETTRANSFORMTIME FREQUENCYLOCALIZATIONANDSIGNALANALYSIS)%%%4RANS)NFORM4HEORY PAGESn  %43HUSTERAND7"7HITE3EASONALmUCTUATIONSINTHECHEMISTRYOFLIMESTONESPRINGSAPOSSIBLEMEANSFOR CHARACTERIZINGCARBONATEAQUIFERS*OURNALOF(YDROLOGY n  $EREK#&ORDAND0AUL7ILLIAMS+ARSTGEOMORPHOLOGYANDHYDROLOGY5NWIN(YMAN 7INCHESTER -ASSACHU SETTS PAGE  !'ROSSMANAND*-ORLET$ECOMPOSITIONOFHARDYFUNCTIONSINTOSQUAREINTEGRABLEWAVELETSOFCONSTANTSHAPE 3)!-*-ATH!NAL n  +ORNER&OURIERANALYSIS CAMBRIDGEUNIVERSITY0RESS #AMBRIDGE

 !-ANGIN#ONTRIBUTIONAL@ÏTUDEHYDRODYNAMIQUEDESAQUIFÒRESKARSTIQUES4HÒSE )NSTITUTDES3CIENCESDELA 4ERREDEL@5NIVERSITÏDE$IJON  9-EYER7AVELETS!LGORITHMSANDAPPLICATIONS3OCIETYFOR)NDUSTRIALAND!PPLIED-ATHEMATICS 0HILADELPHIA

PAGESn n  9VES-EYER7AVELETSANDOPERATORS#AMBRIDGE5NIVERSITY0RESS #AMBRIDGE  )0ASCUAL%STUDIOHIDROGEOLØGICODELASURGENCIAKÈRSTICADE&UENMAYOR3AN*ULIÈNDE"ANZO PPMAPA 4ESISDE,ICENCIATURA'EØLOGO5NIVERSIDADDE"ARCELONA

 *4RILLAAND)0ASCUAL!NÈLISISDEHIDROGRAMASDEUNASURGENCIACÈRSTICA&UENMAYOR (UESCA PASCUAL!GUA n  *OSÏ,UIS6ILLARROELAND*OSÏ!NTONIO#UCHÓ%STUDIOCUALITATIVODELARESPUESTA DEMAYODEAABRIL DELMANANTIALKÈRSTICODE&UENMAYOR3AN*ULIANDE"ANZO (UESCA ALALLUVIAYALATEMPERATURAATMOSFÏRICA "OLETÓN'EOLØGICOY-INERO PAGESn  7"7HITE#ONCEPTUALMODELSFORCARBONATEAQUIFERS'ROUND7ATER PAGESn 

++


BW][ij_ŒdZ[bWiW]kWi ikXj[hh|d[Wi$ FbWd9k[dYWZ[b;Xhe(&'&$ $O×A-Š4ERESA#ARCELLER,AYEL *EFADE3ERVICIO4ÏCNICO%SPECIALIDADDE (IDROGEOLOGÓA/lCINADE0LANIlCACIØN(IDROLØGICA #ONFEDERACIØN(IDROGRÈlCADEL%BRO


;jcYVX^‹c<ZcZhn<ZciZh

?dgcVYVhhdWgZV\jVhhjWiZgg{cZVh

?djheZkYY_Œd$ %N LAS CUENCAS HIDROGRÈlCAS QUE EXCEDEN DEL ÈMBITO TERRITORIAL DE UNA #OMUNIDAD !UTØNOMA EL%STADOEJERCELASFUNCIONESPARALAELABORACIØN SEGUIMIENTOYREVISIØNDEL0LAN(IDROLØGICODE CUENCAYPARALAADMINISTRACIØNYCONTROLDEL$OMINIO0ÞBLICO(IDRÈULICO,A$IRECTIVA-ARCODEL !GUA#% TOMAESTEMISMOMODELODEGESTIØNINTEGRALPARALADENOMINADA$EMARCACIØN (IDROGRÈlCAYMARCAUNNUEVOHITOTEMPORALPARALAELABORACIØNDEUNNUEVOPLANDECUENCA QUE REEMPLACEELACTUALMENTEVIGENTEDE,A#ONFEDERACIØN(IDROGRÈlCADEL%BROESLAENCARGA DADEELABORARLAPROPUESTADEL0ROYECTODE0LAN(IDROLØGICO ORGANIZANDOYGARANTIZANDOADEMÈS LOSPROCESOSDEPARTICIPACIØNPÞBLICAPREVISTOSENLAPROPIA$IRECTIVA%STATAREASECOMENZØENEL A×OCONLAPUESTAENPRÈCTICADEUNAMPLÓOPROCESODEPARTICIPACIØNACTIVASIMULTÈNEAALA PROPIAELABORACIØNTÏCNICADELOSDOCUMENTOSDELNUEVOPLANHIDROLØGICO %STANUEVAPLANIlCACIØNHIDROLØGICADEBEGUIARSEPORCRITERIOSDESOSTENIBILIDADENELUSODELAGUA MEDIANTELAGESTIØNINTEGRADAYLAPROTECCIØNALARGOPLAZODELOSRECURSOSHÓDRICOS LAPREVENCIØN DELDETERIORODELESTADODELASAGUAS LAPROTECCIØNYMEJORADELMEDIOACUÈTICOYDELOSECOSISTE MASACUÈTICOSASOCIADOSYLAREDUCCIØNDELACONTAMINACIØN!DEMÈS DEBETOMARENCONSIDERA CIØNTODASLASPLANIlCACIONESSECTORIALESDELASDISTINTAS!DMINISTRACIONESYCONTRIBUIRAPALIARLOS EFECTOSDELASINUNDACIONESYSEQUÓAS !SÓ ESTENUEVOINSTRUMENTODEPLANIlCACIØNMARCALASREGLASDELJUEGOENLAGESTIØNFUTURADELAS MASASDEAGUA CONSTITUYEPORELLOUNAOPORTUNIDADYALAVEZUNRETO TANTOENOBJETIVOSCOMO ENPLAZOSPARACONSEGUIRLOS%NCUANTOALASAGUASSUBTERRÈNEAS ELOBJETIVOGENERALCONELQUE SEHANABORDADOESTASTAREASHASIDOLAPLENAINTEGRACIØNDELASAGUASSUBTERRÈNEASENTODOSLOS APARTADOSQUEOBLIGATORIAMENTEDEBECONTENERELNUEVOPLANDELACUENCADEL%BROHACIENDOUSO PARAELLO DETODALAINFORMACIØNHIDROGEOLØGICADISPONIBLEBASEDEDATOSDEINVENTARIODEPUNTOS DEAGUA ARCHIVODOCUMENTAL REDESDECONTROL ETC OGENERANDOTODOAQUELLOQUEHARESULTADO NECESARIO ESTIMACIØN DE RECURSOS INVENTARIO DE ZONAS PROTEGIDAS VULNERABILIDAD DE ACUÓFEROS CARACTERIZACIØNADICIONALDELASMASASENRIESGO ETC #ABEDESTACARLAPARTE.ORMATIVADELNUEVO 0LAN ENLAQUESEPROPONENTODAUNASERIEDENORMASDEEXPLOTACIØNENCAMINADASALAPROTECCIØN YGESTIØNDELOSRECURSOSHÓDRICOSSUBTERRÈNEOS

?dl[djWh_eZ[fkdjeiZ[W]kW?F7$ %STESISTEMAINFORMÈTICOCONSTITUYEUNAHERRAMIENTAHABITUALDETRABAJOENLA/lCINADE0LANIl CACIØN(IDROLØGICAYDEOTRASUNIDADESDELA#ONFEDERACIØN(IDROGRÈlCADEL%BRO#(% ALAQUE TAMBIÏN TIENE ACCESO EL)'-%YLA5NIVERSIDADDE:ARAGOZA#ONSTITUYEUNREPOSITORIODEINFOR MACIØNHIDROGEOLØGICADEDIVERSAPROCEDENCIAYNATURALEZA CONFUNCIONALIDADESESPECÓlCASQUE AGILIZANSUCONSULTAYSUTRATAMIENTODESDEELSISTEMADEINFORMACIØNGEOGRÈlCA')3 %BRO%STE USOCOMBINADODELASTECNOLOGÓAS')3YDELABASEDEDATOS MEDIANTEAPLICACIONESESPECÓlCAS PERMITEELDESARROLLODEUNSISTEMAQUESIRVEDEAPOYOALOSTRABAJOSDEPLANIlCACIØNYGESTIØNDEL AGUAENLACUENCADEL%BRO $ISPONEDEINFORMACIØNRELATIVAADIFERENTESPUNTOSDEAGUAYNOSOLOACAPTACIONESDEAPROVE CHAMIENTO ORGANIZADAENTORNOALOSSIGUIENTESTEMAS DATOSGENERALES PERFORACIØN REVES

+-


?dgcVYVhhdWgZV\jVhhjWiZgg{cZVh

;jcYVX^‹c<ZcZhn<ZciZh

TIMIENTO TRATAMIENTOSESPECIALES LITOLOGÓA EQUIPODEELEVACIØN ENSAYOSDEBOMBEO USO Y EXPLOTACIØN DATOS HIDROLØGICOS HIDROQUÓMICA TAMBIÏN FOTOGRAFÓAS ILUSTRATIVAS Y DOCUMENTOSASOCIADOS 0ARA EL ÈMBITO CONCRETO DE !RAGØN SE DISPONE ACTUALMENTE DE INFORMACIØN DE PUNTOS EN(UESCA EN4ERUELYEN:ARAGOZA DELOSQUESONMANANTIALESYEL RESTOPOZOS SONDEOSENSENTIDOAMPLIO

&IGURA)MAGENILUSTRATIVADELABASEDEDATOSDE)NVENTARIODE0UNTOSDE!GUA)0! DELA/0(

&IGURA)MAGENILUSTRATIVADELTRATAMIENTOSIMULTÈNEO)0!n3ISTEMADE)NFORMACIØN')3n%BRODELA/0(

+.


?dgcVYVhhdWgZV\jVhhjWiZgg{cZVh

;jcYVX^‹c<ZcZhn<ZciZh

H[Z[iZ[i[]k_c_[djeZ[b[ijWZeZ[bWiW]kWiikXj[hh|d[Wi$ 3EGÞNLA$IRECTIVALOSPROGRAMASDESEGUIMIENTOYCONTROLDEBENDISE×ARSEDEMODOQUEPROPOR CIONENUNAAPRECIACIØNlABLEDELESTADOCUANTITATIVOYDELESTADOQUÓMICODETODASLASMASASDE AGUASUBTERRÈNEADElNIDASENLACUENCA0ARAELLOSEDEBEDISPONERDEPUNTOSDECONTROLREPRE SENTATIVOSYREALIZARSELASMEDICIONESSUlCIENTES %STASREDESCONSTITUYENUNAFUENTEDEINFORMACIØNDEPRIMERORDENPARACONOCERCØMOESTÈNLAS MASASDEAGUASUBTERRÈNEAYSUEVOLUCIØNENELTIEMPO!DEMÈSLOSPROYECTOSDEADECUACIØNY MEJORADELASMISMASHANPERMITIDOCONSTRUIRTODAUNASERIEDESONDEOSENLOSQUESEHAREALIZADO UNINTENSOCONTROLHIDROGEOLØGICOENCAMINADOALAMEJORADELCONOCIMIENTODELOSACUÓFEROS,AS REDES DE CONTROL SE ENCUENTRAN EN CONSTANTE ADECUACIØN Y MEJORA EXISTIENDO ACTUALMENTE PARA TODALACUENCALASSIGUIENTES

JWXbW'0Fhe]hWcWiZ[I[]k_c_[djeZ[b;ijWZeZ[bWicWiWiZ[7]kWIkXj[hh|d[W

H[ZZ[9edjheb9kWb_jWj_le

H[ZZ[l_]_bWdY_W

)'+fkdjei

H[Zef[hWj_lW

('&fkdjei

H[ZZ[9edjheb9kWdj_jWj_le H[Zf_[pec[jh_YW H[Zf_[pec[jh_YW Yecfb[c[djWh_W eÓY_Wb

H[ZZ[Yedjheb \ehedŒc_Ye

#ONTROLDEVIGILANCIA

#ONTROLOPERATIVO

DEDESCARGAS SIGNIlCATIVAS

(+)fkdjei

,,fkdjei

SECCIONES

FkdjeiZ[[ijWih[Z[iZ[Yedjheb[d7hW]Œd ',(

'&+

')'

,+

(&

%NCONCRETODESDESEHANREALIZADOLASOBRASCONTEMPLADASENPROYECTOSDEMEJORADELA REDPIEZOMÏTRICAOlCIALQUESUPONENUNAINVERSIØNTOTALDEMÈSDE-YHANPERMITIDOLACONS TRUCCIØNDENUEVOSSONDEOS DELOSCUALESEN!RAGØN ,OSDATOSQUEFACILITANLOSPIEZØMETROSRESULTANINDISPENSABLESPARADElNIRELESTADOCUANTITATIVO DELASMASASDEAGUASUBTERRÈNEAYEVALUARSUSRECURSOS PARAASUMIRDECISIONESENLAGESTIØN HIDRÈULICA DETECTARPOSIBLESDESEQUILIBRIOSPORLAAFECCIØNDELOSBOMBEOS CONOCERLARESPUESTA ENPERIODOSDESEQUÓAOVALORARLARECARGADELOSACUÓFEROS

,%


?dgcVYVhhdWgZV\jVhhjWiZgg{cZVh

;jcYVX^‹c<ZcZhn<ZciZh

&IGURA-APADELAREDDECONTROLDELESTADOCUANTITATIVOENLACUENCADEL%BRO

0ERFORACIØNDELSONDEO

%NSAYODEBOMBEO

$ETALLEDELAARQUETAABIERTAYCONDADODEMAMPOSTERÓA

!CABADOlNALDESONDEOARQUETADEPROTECCIØN 

&IGURA&OTOGRAFÓASILUSTRATIVASDELOSPROYECTOSDEOBRAPARALAMEJORADELAREDPIEZOMÏTRICA CUENCADEL%BRO

,&


;jcYVX^‹c<ZcZhn<ZciZh

?dgcVYVhhdWgZV\jVhhjWiZgg{cZVh

!CUÓFERO2EGIONALSINEXPLOTACIØN

%VOLUCIØNDENIVELESCONEXTRAPOLACIØNDATOSHISTØRICOS

!CUÓFERO-IOCENO AFECTADOPORINTENSAEXPLOTACIØN

!CUÓFEROALUVIALAFECTADOPORRETORNOSDEREGADÓO

&IGURA'RÈlCOSILUSTRATIVOSDELAEVOLUCIØNDENIVELESENACUÓFEROSCARACTERÓSTICOSDELACUENCADEL%BRO

H[YkhieiikXj[hh|d[ei0[ij_cWY_Œdo]hWZeZ[[nfbejWY_Œd$ %NELMARCODELNUEVO0(#% SEHAREALIZADOUNANUEVAESTIMACIØNDELOSRECURSOSPARATODAS LASMASASDEAGUASUBTERRÈNEADElNIDASENLADEMARCACIØNDEL%BRO UTILIZANDOMETODOLOGÓASHO MOGÏNEASYLOSDATOSPIEZOMÏTRICOSDISPONIBLES$EESTEMODO ELRECURSONATURALDISPONIBLEQUE ALBERGANTODASLASMASASDEAGUASUBTERRÈNEAASCIENDEAHM A×O DELOSQUEHM A×O CORRESPONDENA!RAGØN !DEMÈSDELACANTIDADESIMPORTANTETENERENCUENTALACALIDADDELRECURSO ÏSTEDEFORMANATURAL DEPENDEDELOSMATERIALESQUEATRAVIESAYDELTIEMPOQUETARDAENCIRCULARPORELACUÓFERO%NLA ZONAPIRENAICAPREDOMINANLASAGUASSUBTERRÈNEASBICARBONATADASCÈLCICAS CONSALINIDADESBAJAS ENLA)BÏRICAELmUJOREGIONALCONDICIONALAEXISTENCIADEAGUASCONMAYORMINERALIZACIØN ALGUNAS SULFATADASCÈLCICO MAGNÏSICAS%NELCENTRODELA$EPRESIØNSEENCUENTRANAGUASSUBTERRÈNEASCON MAYORESSALINIDADES DEBIDOALAPRESENCIADEACUMULACIONESEVAPORÓTICAS %NCUANTOASUUTILIZACIØN ENLAACTUALIDADENLACUENCADEL%BROHAYUNVOLUMENMÈXIMOCOM PROMETIDODE HM¨ALA×O QUESEAPROVECHANPARAUSOSAGRARIOS ABASTECIMIENTOSYUSOS INDUSTRIALES,ASMASASDEAGUASUBTERRÈNEACONMAYORPRESIØNEXTRACTIVASONEL-IOCENODE!L FAMÏN ELALUVIALDEL%BROENLOSTRAMOSDE,ODOSA 4UDELA Y:ARAGOZA ELALUVIALDEL

,'


?dgcVYVhhdWgZV\jVhhjWiZgg{cZVh

;jcYVX^‹c<ZcZhn<ZciZh

'ÈLLEGO YELSOMONTANODEL-ONCAYO %N!RAGØNELVOLUMENMÈXIMOANUALCOMPROMETIDO ASCIENDEAHM¨ 4OMANDOENCONSIDERACIØNLASEXTRACCIONESRESPECTOALOSRECURSOSDISPONIBLESDECADAMASASE CALCULAELÓNDICEDEEXPLOTACIØN QUEPERMITEVISUALIZARELRIESGOOELMARGENDEEXPLOTACIØNEXIS TENTEENCADAZONA

&IGURA-APADELÓNDICEDE%XPLOTACIØNENLASMASASDEAGUASUBTERRÈNEA

;ijWZeZ[bWicWiWiZ[W]kWikXj[hh|d[W$ #ONLAINFORMACIØNSUMINISTRADAPORLASREDESDECONTROLSEHADETERMINADOELESTADODELASMASAS DEAGUASUBTERRÈNEA²STEQUEDADETERMINADOPORELPEORVALORDESUESTADOCUANTITATIVONIVELES PIEZOMÏTRICOSEÓNDICEDEEXPLOTACIØN YDESUESTADOQUÓMICOCONCENTRACIONESDECONTAMINANTES LACONDUCTIVIDADYTENDENCIAS $ELASMASASDEAGUASUBTERRÈNEASDELADEMARCACIØNDEL%BRO DEENCUENTRANENBUEN ESTADO SEENCUENTRAENMALESTADOCUANTITATIVOYENELESTADOQUÓMICOESMALO DEBIDOPRINCI PALMENTEALACONTAMINACIØNPORNITRATOS$EÏSTASÞLTIMAS SEENCUENTRANEN!RAGØNYENOTRAS SEHANDETECTADOEVENTOSDECONTAMINACIØNPUNTUAL

,(


;jcYVX^‹c<ZcZhn<ZciZh

?dgcVYVhhdWgZV\jVhhjWiZgg{cZVh

&IGURA-APADEL%STADODELASMASASDEAGUASUBTERRÈNEA

Fhefk[ijWiZ[][ij_Œdofhe]hWcWZ[c[Z_ZWi$ 0ARAGARANTIZARELCUMPLIMIENTODELOSOBJETIVOSDELA$IRECTIVA-ARCOENCUANTOALESTADODELAS MASASDEAGUAYTAMBIÏNPARAMEJORARLAATENCIØNALASDEMANDAS SEPROPONEMANTENEREIN CREMENTARLASMEDIDASDEGESTIØNINICIADASHACEYAALGUNOSA×OSPORLA#(%YLAS##!!YTODO UNPROGRAMADEMEDIDAS$ICHOPROGRAMARECOGELAPROPUESTADEACTUACIONESESPECÓlCASQUE CONSTITUYENINFRAESTRUCTURASBÈSICASPARAALCANZARDICHOSOBJETIVOS %NLA.ORMATIVADELNUEVO0LANSEESTABLECENNORMASDEEXPLOTACIØNQUEPERMITANGESTIONARLA UTILIZACIØNYPROTECCIØNDEL$OMINIO0ÞBLICO(IDRÈULICO UNASTIENENCARÈCTERGENERALYOTRASPARTICU LARIZANCONDICIONESACONSIDERARENFUNCIØNDELAPROBLEMÈTICACONCRETADECADAZONA s :ONASSINRESTRICCIONES.OSEPRECISALAADOPCIØNDERESTRICCIONESADICIONALESALASQUE CON CARÈCTERGENERAL IMPONELANORMATIVAAPLICABLE s :ONASCONDICIONADAS,ACONSTRUCCIØNDENUEVASOBRASDECAPTACIØNESTARÈCONDICIONADAALA ADOPCIØNDEESPECIALESPRECAUCIONES TALESCOMOLANOCONEXIØNHIDRÈULICADENIVELESACUÓFEROS SUPERPUESTOS LIMITACIONESENLAPROFUNDIDADMÈXIMAYMÓNIMADELASOBRASYCONDICIONADOS ESPECÓlCOSPARAELABANDONOYSELLADODECAPTACIONES s :ONASCONLIMITACIONESESPECÓlCAS,ACONSTRUCCIØNYEXPLOTACIØNDENUEVASOBRASDECAP TACIØNDEBERÈATENDERALIMITACIONESESPECÓlCAS TALESCOMOMANTENIMIENTODEUNAPIEZOME TRÓAMÓNIMAUOBJETIVODEEXPLOTACIØN MANTENIMIENTODECIERTOSCAUDALESDEDESCARGAENRÓOS MANANTIALES O ZONAS HÞMEDAS DENSIDADES DE EXPLOTACIØN MÈXIMAS U OTRAS CONSIDERACIONES HIDRODINÈMICASENLOSACUÓFEROSQUESEANLIMITANTESDELAEXPLOTACIØN

,)


?dgcVYVhhdWgZV\jVhhjWiZgg{cZVh

;jcYVX^‹c<ZcZhn<ZciZh

s :ONASDEESPECIALPROTECCIØN,ACONSTRUCCIØNDENUEVASOBRASDECAPTACIØNESTARÈESPECIAL MENTELIMITADADEBIDOASURESERVAYPROTECCIØNPARAABASTECIMIENTOURBANOFUTUROOPORSU ESPECIALINTERÏSAMBIENTAL s :ONASNOAUTORIZADAS.OSEAUTORIZARÈLACONSTRUCCIØNDENUEVASOBRASDECAPTACIØN !DEMÈSDECONSIDERARTODAUNASERIEDEPLANESYPROGRAMASSECTORIALESRELACIONADOSCONLOSPLA NESHIDROLØGICOSOCONELESTADODELASAGUAS DEFORMADIRECTAOINDIRECTA SEPROPONENPARATODALA CUENCAUNTOTALDEACTUACIONESCONCRETASMDEPERFORACIØN ENCAMINADASALAMEJORA DELESTADOYDELASGARANTÓASDESUMINISTRO ²STASSEDESCRIBENENEL0LANDEFORMADETALLADA ENFORMADElCHASTÏCNICASENLASQUETAMBIÏN SECUANTIlCAELCOSTEDELACONSTRUCCIØNYEXPLOTACIØNDELASMISMAS

JWXbW(09kWZhe#h[ikc[dZ[bFhe]hWcWZ[C[Z_ZWiYed7]kWiIkXj[hh|d[Wi 9WfjWY_ŒdZ[W]kWiikXj[hh|d[WifWhW0 !BASTECIMIENTO MEJORADELACALIDAD

POZOS

!BASTECIMIENTO MEJORADELACANTIDAD

POZOS

2EGADÓO MEJORADELAS GARANTÓAS

POZOS

C[Z_ZWic[`ehWZ[b[ijWZe

)NFRAESTRUCTURAS PARAUSOEN SEQUÓA

#ONTROLDE%XTRACCIONES 0ERÓMETROSDEPROTECCIØNCAPTACIONES 3ELLOSANITARIOYZONADESALVAGUARDA -EJORAYDESARROLLOREDESDECONTROL -EJORADELCONOCIMIENTO(IDROGEOLØGICO

POZOS

"UENASPRÈCTICASAGROPECUARIAS $ElNICIØNDE:ONAS6ULNERABLES -ODERNIZACIØNDE2EGADÓOS 2ECARGAARTIlCIAL

Fhefk[ijWiZ[c[Z_ZWifWhW7hW]Œd /fepei

++fepei

('fepei

+)fepei

JEJ7B').fepei

Fhefk[ijWifWhW[b\kjkhe$ s %JECUCIØNDELPROGRAMADEMEDIDASPROPUESTO CONSIDERACIØNENLASPLANIlCACIONESSECTORIALES s &OMENTARELUSOCONJUNTO CONTINUARCONLAINTEGRACIØNDELASAGUASSUBTERRÈNEASACTUALMENTE REPRESENTANELDELVOLUMENEXPLOTADO ENLOSSISTEMASDEEXPLOTACIØNPARAREFORZARLASGARAN TÓASDESUMINISTROENCALIDADYCANTIDAD s ,AEXPLOTACIØNCONTROLADADELASAGUASSUBTERRÈNEAS YDELASAFECCIONESQUEPROVOCA PROMUEVE UNPROGRESIVOMEJORCONOCIMIENTODEAQUELLAS YPORTANTO MEJORESCRITERIOSDEGESTIØN s -EJORADELCONOCIMIENTODELPAPELDELASAGUASSUBTERRÈNEASENELSOSTENIMIENTODELOSECOSISTE MASYDESUSSERVICIOSAMBIENTALES s 2ESALTARLOSVALORESSOCIALESYAMBIENTALESDELAGUASUBTERRÈNEA

,*


;jcYVX^‹c<ZcZhn<ZciZh

?dgcVYVhhdWgZV\jVhhjWiZgg{cZVh

=beiWh_eZ[jƒhc_dei$ $EMARCACIØN(IDROGRÈlCAY'ESTIØNINTEGRALDECUENCA,AZONAMARINAYTERRESTRECOMPUESTAPOR UNAOVARIASCUENCASHIDROGRÈlCASVECINASYLASAGUASSUBTERRÈNEASYCOSTERASASOCIADAS,ADEMAR CACIØNHIDROGRÈlCASEDESIGNACOMOLAPRINCIPALUNIDADALOSEFECTOSDEGESTIØNDELASAGUAS .IVELFREÈTICO3UPERlCIEQUESEPARALAZONADELSUBSUELOSATURADADEAGUASUBTERRÈNEADELAZONA ENLAQUELASGRIETASØPOROSESTÈNRELLENOSDEAGUAYAIREZONANOSATURADA %SUNASUPERlCIEREAL YENÏSTALAPRESIØNDELAGUAESTÈALAPRESIØNATMOSFÏRICA

.IVEL PIEZOMÏTRICO%NERGÓATOTALPORUNIDADDEPESODELAGUASUBTERRÈNEAENUNPUNTODEUN ACUÓFEROCONlNADO,AENERGÓATOTALESIGUALALAENERGÓAPOTENCIALMÈSLAPRESIØNINTERSTICIALDEL AGUASUBTERRÈNEAYEQUIVALEALACOTAQUEALCANZARÓAELAGUAENUNPOZOPERFORADOENESEPUNTO .OESUNASUPERlCIEREAL

2ECURSODISPONIBLEDEAGUASUBTERRÈNEAVALORMEDIOINTERANUALDELATASADERECARGATOTALDELAMASA DEAGUASUBTERRÈNEA MENOSELmUJOINTERANUALMEDIOREQUERIDOPARACONSEGUIRLOSOBJETIVOSDECALIDAD ECOLØGICAPARAELAGUASUPERlCIALASOCIADAYCUALQUIERDA×OALOSECOSISTEMASTERRESTRESASOCIADOS ¶NDICEDE%XPLOTACIØNDELAMASADEAGUASUBTERRÈNEACOCIENTEENTRELASEXTRACCIONESYELRECUR SODISPONIBLEDELAMASADEAGUASUBTERRÈNEA#ONVALORESENTREY CONSIDERÈNDOSEENRIESGO CUANTITATIVOCUANDOESSUPERIORA 

,+


7YjkWY_ed[i[dcWj[h_WZ[ fh[l[dY_ŒdZ[bWYedjWc_dWY_Œd Z[W]kWiikXj[hh|d[Wi bb[lWZWiWYWXefeh[b?dij_jkje 7hW]edƒiZ[b7]kW$ $ON*OSÏ!NTONIO-ARTÓNEZ&OUNAUD *EFEDEL«READE#OORDINACIØNY3EGUIMIENTODE0LANES )NSTITUTO!RAGONÏSDEL!GUA'OBIERNODE!RAGØN


;jcYVX^‹c<ZcZhn<ZciZh

?dgcVYVhhdWgZV\jVhhjWiZgg{cZVh

'$?djheZkYY_Œd$ %L!GUAHATENIDOEN!RAGØNUNACONSTANTEIMPORTANCIAHISTØRICA SUUSOADECUADOHAPERMITIDO ELDESARROLLODEAMPLIASPARTESDENUESTROTERRITORIO FAVORECIENDOELASENTAMIENTODELAPOBLACIØNY ELMANTENIMIENTODEUNASCONDICIONESDEVIDADIGNAS,AIMPORTANCIADELAGUAEN!RAGØNSUPERA LOS LÓMITES COMPETENCIALES Y LOS COMPARTIMIENTOS DE LAS DIFERENTES ADMINISTRACIONES 4ODO EN EL AGUAESDEINTERÏSDELA#OMUNIDAD!UTØNOMADE!RAGØNYESIMPORTANTELADISPOSICIØNENMEJORAR LOSINSTRUMENTOSYMEDIOSPARAHACERPOSIBLEELDEBATESOCIALYCONELLOCONOCERLASNECESIDADES SENTIDASPORLASOCIEDAD ,ACONTAMINACIØNDELASAGUASSUBTERRÈNEASCONSTITUYEUNPROBLEMADEPRIMERAMAGNITUD DADO QUENUESTROSACUÓFEROSSONUNTESOROCREADOPORLANATURALEZADURANTEMILESDEA×OSYUNARESERVA VITALENÏPOCASDONDELASAGUASSUPERlCIALESESCASEANPORMOTIVOSDESEQUÓA!UNQUELASITUACIØN POCOAPOCO HAIDOCAMBIANDO LASAGUASSUBTERRÈNEASHANSIDODURANTEDÏCADASUNRECURSOPOCO CONOCIDO YPORTANTOMUYSUSCEPTIBLEDECONTAMINACIØNPORDIVERSASFUENTESVERTIDOSURBANOSE INDUSTRIALES DE TIPO GANADERO AGRÓCOLA LIXIVIADOS DE VERTEDEROS !DEMÈS DADA LA COMPLEJIDAD QUESUPONEhDEPURARvUNACUÓFEROPORSUPROPIAIDIOSINCRASIA MÈSQUENUNCAPODEMOSAPLICAR ELDICHOhMÈSVALEPREVENIRQUECURARvYTRATARDETOMARMEDIDASPARANOCONTAMINARNUESTROS VALIOSOSACUÓFEROS %L$EPARTAMENTODE-EDIO!MBIENTEDEL'OBIERNODE!RAGØN CONSCIENTEDEESTAPROBLEMÈTICA Y PARA EVITAR SU AGRAVAMIENTO EN AQUELLAS ZONAS CON MAYORES PROBLEMAS ESTÈ LLEVANDO A CABO UNASERIEDEMEDIDASPARAPALIARODISMINUIRSUSEFECTOS$ENTRODELPROPIODEPARTAMENTOEXISTEN DISTINTAS$IRECCIONES'ENERALESQUEEJERCENTODASLASCOMPETENCIASMEDIOAMBIENTALESQUEOTORGA ELACTUALMARCOJURÓDICOALA#OMUNIDAD!UTØNOMADE!RAGØN*UNTOAELLASEL)NSTITUTO!RAGONÏS DEL!GUA COMO%NTIDADDE$ERECHOPÞBLICO ADSCRITAAL$EPARTAMENTO AGLUTINALASCOMPETENCIAS ESPECÓlCASENMATERIADEAGUAS %L)NSTITUTO!RAGONÏSDEL!GUAESUNA%NTIDADDE$ERECHO0ÞBLICOCONPERSONALIDADJURÓDICAPROPIA DEPENDIENTEDELA!DMINISTRACIØNDELA#OMUNIDAD!UTONØMICADE!RAGØNADSCRITAALDEPARTAMEN TODE-EDIO!MBIENTE;,EY DEDEMAYO DEDE/RDENACIØNY0ARTICIPACIØNENLA'ESTIØN DE!GUAEN!RAGØNARTÓCULOSYSIGUIENTES= %LOBJETODEESTAENTIDADESELEJERCICIODELASCOMPETENCIASENMATERIADEAGUAYOBRASHIDRÈULICAS PUDIENDO ENGLOBAR LAS COMPETENCIAS QUE MARCA LA LEY ANTERIORMENTE CITADA EN TRES GRANDES LÓNEASDEACCIØN s 0ORUNLADO EL)NSTITUTO!RAGONÏSDEL!GUATIENEUNPAPELENLAORDENACIØN PLANIlCACIØNYCONS TRUCCIØNDEINFRAESTRUCTURASHIDRÈULICASPARAGARANTIZARELABASTECIMIENTODEAGUADECALIDADALA POBLACIØN ADEMÈSDELSANEAMIENTOYLADEPURACIØNDELASAGUASRESIDUALES s 0OROTROLADO ESELMEDIODEPARTICIPACIØNDELAS)NSTITUCIONESARAGONESASENLAPOLÓTICANACIONAL DELAGUA s 0ORÞLTIMO EL)NSTITUTOESUNINSTRUMENTOPARALAPARTICIPACIØNCIUDADANAENELDEBATEYSOLUCIØN DELOSPROBLEMASHIDRÈULICOS

,-


?dgcVYVhhdWgZV\jVhhjWiZgg{cZVh

;jcYVX^‹c<ZcZhn<ZciZh

($CWhYeb[]Wb$ .OVAMOSAENTRARAQUÓENLOQUEHASIDOANALIZADOPORMENORIZADAMENTEENPONENCIASESPECIlCAS DEESTAJORNADA PEROSIMEGUSTARÓADARDOSPINCELADASRÈPIDASSOBREELMARCOEUROPEOQUETENE MOSYLALEYAUTONØMICAEXISTENTE RELATIVAALASAGUAS ,ANUEVA$IRECTIVA-ARCODEL!GUA$-!DEAQUÓENADELANTE INTRODUCECAMBIOSDRÈSTICOSENEL CONTROL EVALUACIØNYGESTIØNDELOSRECURSOSHÓDRICOS CONLAMISIØNDEALCANZARELBUENESTADO ECOLØGICODETODASLASAGUASDENTRODELA5%PARAELA×O,A$-!ABOGAPORUNSUMINISTRO SEGUROYDECALIDAD QUEINCLUYALAREDUCCIØNDESUCONTAMINACIØN YQUEESTÏBASADAENELPRIN CIPIODEGESTIØNÞNICADELAS#UENCAS QUEINCLUYELOS0LANES)NTEGRADOSDE#UENCAYDENTRODE ELUNDETALLADO0LANDE!CCIONES COMOHERRAMIENTAPARAALCANZARDICHOESTADOECOLØGICODELAS AGUASCONTENIDASENCADADEMARCACIØNHIDROGRÈlCA,A$IRECTIVAINCLUYETAMBIÏNLAPARTICIPACIØN PÞBLICACOMOINSTRUMENTOBÈSICODESUEJECUCIØN EINCLUYEELPRINCIPIODERECUPERACIØNDECOSTES h&ULL#OST2ECOVERYv &#2 PARAMEJORARLAElCIENCIADELRECURSO YAQUELOSCOSTESDELAGUADEBEN INCLUIRLACAPTACIØN DISTRIBUCIØN TRATAMIENTO DEPURACIØNEINCLUSOELVALORDEOPORTUNIDADDELMIS MO!SIMISMOESTABLECEELPRINCIPIODERECUPERACIØNDECOSTESDELASINFRAESTRUCTURASYCONSAGRA ELPRINCIPIOELEMENTALDEhQUIENCONTAMINAPAGAv ,AAPLICACIØNDELASMEDIDASQUEPROPONELA$-!REFERENTESALACALIDADDELAGUAESMÈSDIFÓCILEN LASREGIONESESCASAMENTEYOIRREGULARMENTEPOBLADAS COMO!RAGØN %N!RAGØNADEMÈS RIGEACTUALMENTELA,EYDE/RDENACIØNY0ARTICIPACIØNDELA'ESTIØNDEL !GUAEN!RAGØN CUYOINSTRUMENTODEPLANIlCACIØNENMATERIADE3ANEAMIENTOESEL0LAN!RAGONÏS DE3ANEAMIENTOY$EPURACIØN0!3$ QUELLEVAACABOEL)NSTITUTO!RAGONÏSDEL!GUA%STE0LAN RECOGELASPRESCRIPCIONESCONTENIDASENLANORMATIVAEUROPEAYESTATALPERODAUNPASOMÈSALLÈ %L0LANESTABLECECOMOOBJETIVOCONSEGUIRLADEPURACIØNDETODOSLOSNÞCLEOSDEMÈSDE HAB%QANTESDE%STEAUMENTODELRANGODEACTUACIONESSUPONELANECESIDADDEDEPURAR ANTESDELOESTABLECIDOENLA$IRECTIVA%UROPEA#% UNGRANNÞMERODEPOBLACIONES DADA LAESTRUCTURATERRITORIALCARACTERÓSTICADE!RAGØNMUCHOSNÞCLEOSYPOCOPOBLADOS%L0LAN%SPECIAL DE$EPURACIØNESELINSTRUMENTODEEJECUCIØNCREADOPOREL'OBIERNODE!RAGØNPARALOGRARESTE GRANOBJETIVODEL0!3$YQUEDESCRIBIREMOSMÈSADELANTE YAQUESUPONETAMBIÏNUNAMEJORA DELACALIDAD OALMENOSLAELIMINACIØNDEPUNTOSLOCALIZADOSDECONTAMINACIØNQUESEINlLTRAN DIRECTAMENTEENELTERRENO

)$BWZ_ÓYkbjWZZ[bYWieWhW]ed[i$ ,A #OMUNIDAD !UTØNOMA DE !RAGØN CUENTA CON UNA DISTRIBUCIØN DEMOGRÈlCA MUY IRREGULAR TENIENDO EN CUENTA SU VASTA EXTENSIØN MÈS DE KM ESCASA POBLACIØN ALGO MÈS DE HABITANTES YLACAPITAL:ARAGOZAQUECONTIENEMÈSDELAMITADDELAPOBLACIØN(AY COMARCASDELSURYNORTEDE!RAGØNCONDENSIDADESDEHABKM CASICONSIDERABLESCOMO DESIERTOSDEMOGRÈlCOS

,.


?dgcVYVhhdWgZV\jVhhjWiZgg{cZVh

;jcYVX^Â&#x2039;c<ZcZhn<ZciZh

(UESCA :ARAGOZA 4ERUEL !RAGÃ&#x2DC;N !RAGÃ&#x2DC;N

SIN:ARAGOZACAPITAL

0OBLACIÃ&#x2DC;N   

3UPERlCIEKM  

$ENSIDADHKM  

4ABLA$ISTRIBUCIÃ&#x2DC;NDELAPOBLACIÃ&#x2DC;NPORPROVINCIAS

$EHECHOLADISTRIBUCIÃ&#x2DC;NDELAPOBLACIÃ&#x2DC;NPORRANGODEMUNICIPIOSESLASIGUIENTE A (AB B (AB C (AB D (AB E (AB F HAB -APADEDENSIDADESDEPOBLACIÃ&#x2DC;NEN!RAGÃ&#x2DC;N

-%


?dgcVYVhhdWgZV\jVhhjWiZgg{cZVh

;jcYVX^‹c<ZcZhn<ZciZh

!TODOELLOHAYQUESUMARLESUCLIMATOLOGÓAYGEOGRAFÓATANVARIADAYTANEXTREMA "ASTENUNOSPOCOSDATOSPARAILUSTRARESTAREALIDAD s %XISTENENARAGONKMDERÓOS s 5NCLIMAQUEELDELTERRITORIOESSEMISECOOSUBARIDO s ,OSCAUCESSONESPECIALMENTESENSIBLESDESDEELPUNTODEVISTAECOLØGICO DEBIDOALOSESTIAJES ENEPOCASESTIVALES s %LAGUARESIDUALVERTIDAALIMENTACAUCESSECOSYSEINlLTRAENACUIFEROSMUCHOSPUNTOSDEVERTI DOCUMPLENESTACONDICIONYNECESITANESTUDIOSHIDROGEOLØGICOSSEGÞNESTABLECELALEGISLACION PARAASEGURARNOSDEDONDEVERTEMOSNUESTRASAGUASRESIDUALES 0OROTRAPARTE LAEXTENSIØNDEREGADÓOENLA2EGIØNESCONSIDERABLEALREDEDORDEHA 0ORTANTO LACONTAMINACIØNLOCALIZADAAGUASRESIDUALESPRODUCIDASENPOBLACIONESEINDUSTRIA Y ELCONTROLDELACONTAMINACIØNDIFUSAPRODUCIDAPORLASACTIVIDADESAGRÓCOLASYGANADERAS ESUN PROBLEMAIMPORTANTEENESTAS2EGIONES SOBRETODOTENIENDOENCUENTALOSESCASOSMEDIOSECONØ MICOSDERIVADOSDESUESCASADEMOGRAFÓA #ONRESPECTOALACONTAMINACIØNDENÞCLEOSURBANOSEINDUSTRIASANEJAS DETODOSESCONOCIDALA NORMAEUROPEA#%%QUEESTABLECECOMOFECHALÓMITEPARATODOSLOSNÞCLEOSDEMÈSDE HABITANTESEQUIVALENTESELDE$ICIEMBREDE0ORTANTO ELCUMPLIMIENTODEDICHA NORMA ES UNA TAREA ALTAMENTE COMPLICADA EN NUESTRA 2EGIØN YA QUE SON NECESARIAS UN GRAN NÞMERODEPLANTASDEPURADORASDEPEQUE×AYMEDIANACAPACIDAD!PESARDEELLO EL'OBIERNO DE!RAGØNESTÈDESARROLLANDOUNAMBICIOSOYCOSTOSO0LAN%SPECIALDE$EPURACIØN DELQUEHABLA REMOSMÈSADELANTE QUEINCLUIRÈPLANTASDEPURADORASPARATODASPOBLACIONESDEMÈSDE HABITANTESEQUIVALENTES DANDOUNPASOMÈSCONRESPECTOALASCONDICIONESDECUMPLIMIENTODE LANORMA%NMUCHOSCASOS VARIOSNÞCLEOSDEPOBLACIØNHANDEBIDOUNIRSEPARACOMPARTIRUNA DEPURADORA CONLOSINCREMENTOSDECOSTEDEBIDOSACOLECTORES%NSUMA PROYECTOSNUEVOS QUESUMANMÈSDEMILLONESDE%UROSDEINVERSIØN +MDECOLECTORESYUNSERVICIOAMÈS DEHABITANTESDEDERECHO &INALMENTE LA CONTAMINACIØN DIFUSA PROVENIENTE DE LAS PRÈCTICAS AGRÓCOLAS Y GANADERAS SE HA INCREMENTADO EN %SPA×A Y OTROS %STADOS -IEMBROS DE LA 5% COMO CONSECUENCIA DE GRANDES INVERSIONESENMEJORADELAPRODUCCIØNQUEINCORPORAELUSOINTENSIVODEMAQUINARIA FERTILIZANTES YPESTICIDAS$ICHASTÏCNICASHANMEJORADOLOSRENDIMIENTOSPRODUCTIVOSPEROHANDEGRADADOLOS SUELOSYLACALIDADDELASAGUAS0OREJEMPLO LAEXCESIVAAPLICACIØNDEFERTILIZANTESEN%SPA×AESUN PROBLEMASERIOENALGUNAS2EGIONESCONAGRICULTURAINTENSIVACOMOLA#OSTA-EDITERRÈNEACONUNA SUSTANCIALSUPERlCIEDEINVERNADEROS ODIVERSASZONASDE#ASTILLALA-ANCHAYENMENORMEDIDA ENLAS#UENCAS(IDROGRÈlCASDEL%BROYDEL'UADALQUIVIR CONCONCENTRACIONESDENITRATOSDELRANGO DE MG./ ,

)$;bfbWd[if[Y_WbZ[iWd[Wc_[djeoZ[fkhWY_Œd$ %L0LAN%SPECIALDE3ANEAMIENTOY$EPURACIØNSEAPRUEBAEN#ONSEJODE'OBIERNODE!RAGØNEL DE-ARZODE3UOBJETIVOFUNDAMENTALESEJECUTARCUANTOANTESLASDEPURADORASDEMÈSDE HABITANTESEQUIVALENTESQUEQUEDANPENDIENTESEN!RAGØNENAQUELLAFECHA%STEAUMENTO DELRANGODEACTUACIONESSUPONELANECESIDADDEDEPURARANTESDELOESTABLECIDOENLA$IRECTIVA

-&


;jcYVX^‹c<ZcZhn<ZciZh

?dgcVYVhhdWgZV\jVhhjWiZgg{cZVh

%UROPEA UNGRANNÞMERODEPOBLACIONES DADALAESTRUCTURATERRITORIALCARACTERÓSTICADE!RAGØN MUCHOSNÞCLEOSYPOCOPOBLADOS !DEMÈSCOMOHEMOSVISTOANTES LOSRÓOSARAGONESES ALLLEVARUNOSCAUDALESMEDIOSTANVARIABLES LOSPROBLEMASDECALIDADDEAGUASEACENTÞANENLASÏPOCASDEESTIAJEYPORTANTOESPRIMORDIAL ACTUARSOBRETODASLASFUENTESDECONTAMINACIØNPARAMEJORARLACALIDADDEAGUADENUESTROSRÓOSY ACUÓFEROS%SEVIDENTEQUEENLASZONASDECABECERADELOSRÓOS LAMAYORFUENTEDECONTAMINACIØNES LAPRODUCIDAPORLASAGLOMERACIONESURBANAS YAQUELOSTERRENOSDEMONTA×ANOSONMUYAPTOS EN GENERAL PARAINSTALACIONESINDUSTRIALESYGRANDESEXPLOTACIONESAGRÓCOLASOGANADERAS0ORELLOEL0LAN %SPECIALDE$EPURACIØNSUPONDRÈUNCAMBIORADICALENLACALIDADDEAGUADEESTOSTRAMOSDERÓOS LO QUECONTRIBUIRÈARECUPERARMUCHOSKILØMETROSDERIBERASPARAELUSOYDISFRUTEDELOSCIUDADANOS %L0LAN%SPECIALDE$EPURACIØNCONSTADEESTACIONESDEPURADORASCONCASI+MDECO LECTORESYAFECTAANÞCLEOSDEPOBLACIØN3UPONEUNAINVERSIØNDIRECTADEOBRADECASI MILLONESDEEUROSYMÈSDEMILLONESALOLARGODELOSA×OSQUEDURALACONCESIØNSISTE MAELEGIDOPARAREALIZAREL0LAN !FECTAAUNOSHABITANTESDEDERECHOYUNOS HABITANTESEQUIVALENTES3ETRATADEUNVERDADERO0LAN-EDIOAMBIENTALPARALOSRÓOSYACUÓFEROSDE !RAGØNYUNAAPUESTAPORELDESARROLLOSOSTENIBLE LAVERTEBRACIØNDELTERRITORIO LACALIDADDEVIDAY ELFUTURODE!RAGØN -UCHASDEESTASACTUACIONESHANNECESITADODEESTUDIOSHIDROGEOLØGICOSPARADETERMINARLAIDO NEIDADDELPUNTODEVERTIDOYPRESERVARLOSACUÓFEROS%NOCASIONESHASIDONECESARIOMODIlCAREL PUNTODEVERTIDOEXISTENTE POROTROMÈSACORDECONESTEOBJETIVO 0ODEMOSDECIRCONORGULLOQUEAHORAMISMOESTÈNENSERVICIOMÈSDEDEPURADORASDELAS PREVISTASYQUELAMAYORÓADEELLASlNALIZARÈNENELPRØXIMO ,AEJECUCIØNDEL0LANHASIDOPOSIBLEPORLAUTILIZACIØNDELAlGURADELACONCESIØNDEOBRAPÞBLICA QUEPERMITEAL'OBIERNODE!RAGØNACOMETERENPOCOSA×OSUNAINVERSIØNIMPORTANTE-EDIANTE ESTESISTEMAELCONCESIONARIOlNANCIAYEJECUTALADEPURADORAYUNAVEZQUEESTÈENMARCHA EM PIEZAASERRETRIBUIDOMEDIANTELASTARIFASQUEOFERTØ!DEMÈSDECOBRARPORMDEAGUADEPURADA SECONTROLAELCUMPLIMIENTODELOSPARÈMETROSDECONTAMINACIØNYENCASODEINCUMPLIMIENTOSEL CONCESIONARIO NOSOLONOCOBRADURANTEESEPERIODOSINOQUEADEMÈSESSANCIONADO LOQUEDOTA DEUNAGRANGARANTÓAALA!DMINISTRACIØN0ÞBLICA%STE0LANFUEGALARDONADOCONELSEGUNDOPREMIO ENLOS'LOBAL7ATER!WARDS

*$;bfbWdZ[Z[fkhWY_ed_dj[]hWbZ[beif_h_d[ei$ %L0LAN)NTEGRALDE$EPURACIØNDEL0IRINEO!RAGONÏSREPRESENTAELNUEVOIMPULSOQUEEL$EPARTA MENTODE-EDIO!MBIENTEDEL'OBIERNODE!RAGØNHAQUERIDODARENLAMEJORADELACALIDADDE NUESTROSRÓOSYACUÓFEROS3UAMBICIOSOCARÈCTERTOTALIZADOREINTEGRADORDELAZONADECABECERA DELOSRÓOSPIRENAICOS SIGNIlCAUNCOMPROMISOCONELMEDIOAMBIENTEDEUNADELASPARTESDEL TERRITORIOARAGONÏSMÈSSINGULARES %STAAMBICIOSAINICIATIVADEL$EPARTAMENTODE-EDIO!MBIENTE SERÈUNAREALIDADTAMBIÏNGRACIAS ALAlRMAENABRILDEDEUNCONVENIODECOLABORACIØNENTREEL'OBIERNODE!RAGØNYEL-INIS

-'


?dgcVYVhhdWgZV\jVhhjWiZgg{cZVh

;jcYVX^‹c<ZcZhn<ZciZh

&OTO3AN-ARTÓNDELA3OLANA

TERIODE-EDIO!MBIENTEY-EDIO2URALY-ARINO-EDIANTEESTEACUERDOLA#OMUNIDAD!UTØNOMA ENTREOTRASOBLIGACIONES SECOMPROMETEALADEPURACIØNDELOSNÞCLEOSPIRENAICOS CUYARESPONSA BILIDADDEDEPURACIØNHASTALAFECHACORRESPONDÓAAL'OBIERNODEL%STADOPORESTARDECLARADOSDE )NTERÏS'ENERAL APORTANDOEL-INISTERIOLOSFONDOSNECESARIOSPARAELCOSTEDEINVERSIØNDEESTAS DEPURADORAS CIFRADOSENAPROXIMADAMENTEMILLONESDEEUROS %L'OBIERNODE!RAGØNYAHALICITADOYADJUDICADOLOSCONCURSOSDECONCESIØNDEOBRAPÞBLICAA A×OSPARALLEVARACABOTODASLASACTUACIONESDELÈMBITOPIRENAICORECOGIDASENELANTERIORCONVENIO ,AZONADE!RAGØN PORLAQUESEHAINICIADOLADEPURACIØNINTEGRALCUENTACONUNALTOVALORECO LØGICO PERODESDEELPUNTODEVISTADELDISE×OYEJECUCIØNDELASOBRASSETRATADEUNENTORNOQUE CONLLEVAUNAALTACOMPLEJIDADENLASSOLUCIONES 0ORUNAPARTE LAPOBLACIØNEXISTENTESEENCUENTRAMUYDISPERSAENNUMEROSOSNÞCLEOS CONUNA BAJA DENSIDAD POBLACIONAL %STO EN LA PRÈCTICA SIGNIlCA QUE EXISTEN MUCHOS NÞCLEOS A DEPURAR nCASIUNOSnY LAMAYORÓA DEUNTAMA×OMUYREDUCIDO!DEMÈS LASmUCTUACIONESESTACIONALES DELAPOBLACIØNDIlCULTANENGRANMEDIDALAADOPCIØNDESOLUCIONESTÏCNICASPARALADEPURACIØN .UMEROSOSNÞCLEOSPERMANECENCASIVACÓOSLAMAYORPARTEDELA×O EXISTIENDODURANTELOSlNESDE SEMANAYÏPOCASVACACIONALESUNAALTAOCUPACIØN

-(


;jcYVX^‹c<ZcZhn<ZciZh

?dgcVYVhhdWgZV\jVhhjWiZgg{cZVh

:ONIlCACIØNDELÈMBITOPIRENAICO

!DICIONALMENTELASCONDICIONESCLIMÈTICASINVERNALESSON ENLAMAYORPARTEDELOSNÞCLEOS MUY ADVERSAS%STO UNIDOAUNAACCESIBILIDADREDUCIDAENCIERTASZONASYAUNAOROGRAFÓAABRUPTAY UNAGEOLOGÓACOMPLEJA HASIGNIlCADOUNVERDADERORETOPARALOSTÏCNICOSINVOLUCRADOS#OMODATO SIGNIlCATIVOHEMOSDEDECIRQUEMÈSDELDELASACTUACIONESHANPRECISADODEESTUDIOSHI DROGEOLØGICOSALVERTERENCAUCESDISCONTINUOSOENLUGARESESPECIALMENTESENSIBLESDEESTEPUNTO DEVISTA ,AINVERSIØNENOBRAPÞBLICARONDALOSMILLONESDEEUROSYLLEGAHASTALOSSICONTAMOSEL TOTALDELPERIODOCONCESIONALDEA×OS QUEESLAFØRMULABAJOLAQUESELICITØ ALIGUALQUECONEL 0LAN%SPECIALDE$EPURACIØN%NELSIGUIENTECUADROSEDETALLANLASTIPOLOGÓASLICITADAS 4IPOLOGÓA &OSASÏPTICAYlLTROBIOLØGICO 4ANQUE)MHOFF /XIDACIØNPROLONGADACOMPACTA !IREACIØNPROLONGADACONVENCIONAL 4OTAL

.ÞMERO   

%LENTORNOTANSENSIBLECOMOELDEL0IRINEO CONUNACALIDADAMBIENTALYEXCELENCIATURÓSTICAELEVA DOSnALGUNASACTUACIONESSEENCUENTRANDENTRODEL0ARQUE.ACIONALDE/RDESAY-ONTE0ERDIDOn HASIDOTENIDOENCUENTAENELDISE×OYSOLUCIONES 0ARAELLOSEHANDISE×ADOLASINSTALACIONESINCORPORANDOUNOSCRITERIOSIMPLÓCITOSYUNASERIEDEME DIDASPREVENTIVASYCORRECTORASDESTINADASALAMINIMIZACIØNYELIMINACIØNDELOSPOSIBLESIMPACTOS AMBIENTALESSOBREELMEDIOQUESEPUDIESENPRODUCIR #OMOEJEMPLO LAS%$!2SEHANPROYECTADOCOMPACTAS ENTERRADASENSUMAYORPARTEY ENLOS CASOSNECESARIOS CONSISTEMASDEDESODORIZACIØNYTRATAMIENTOSDELÓNEASDEFANGOS ELABORADAS

-)


?dgcVYVhhdWgZV\jVhhjWiZgg{cZVh

;jcYVX^‹c<ZcZhn<ZciZh

SEGÞNLOSCONDICIONADOSAMBIENTALESIMPUESTOSPOREL)NSTITUTO!RAGONÏSDE'ESTIØN!MBIENTALEN LOSINFORMESAMBIENTALESYLAS$ECLARACIONESDE)MPACTO!MBIENTAL %STE0LANSEHALLAAHORAMISMOENFASEDEREDACCIØNYAPROBACIØNDEPROYECTOSYSEESPERAEMPE ZARACONSTRUIRLASPRIMERASPLANTASDEPURADORASENELA×O

&OTO6ILLANOVA

+$BWYedjWc_dWY_edZ_\kiWZ[beifkh_d[i$ 0ARAlNALIZARESTAPONENCIAINTRODUCIREMOSUNADELASGRANDESPROBLEMÈTICASQUETIENE!RAGØN COMOSONELEXCESODEPRODUCCIØNDEPURÓNENALGUNASZONAS !RAGØNTIENEUNAIMPORTANTEACTIVIDADGANADERAPORCINA ENTORNOAMILLONESDECABEZASDEGA NADOPORCINOYPORTANTOUNPROBLEMAMEDIOAMBIENTALMUYSERIOCONLOSRESIDUOSGENERADOSPOR LASGRANJASLOSCONOCIDOS052).%3 ,OSCAMPOSDECULTIVONOSONCAPACESDEABSORBERTODOELPURÓNGENERADOENLAZONA QUESEUTILIZA COMOFERTILIZANTE YSEPRODUCECONTAMINACIØN FUNDAMENTALMENTEDECOMPUESTOSNITROGENADOS EN LOSACUÓFEROSYPOSTERIORMENTEENLOSCAUCESALIMENTADOSPORESOSACUÓFEROS4ODOAQUELNITRØGENO QUENOABSORBELAPLANTAENSUCICLOVITALSEQUEDAENLATIERRAYBIENPORPERCOLACIØNOESCORRENTÓA SUPERlCIALACABAENLOSACUÓFEROSYENLOSRÓOS

-*


;jcYVX^‹c<ZcZhn<ZciZh

?dgcVYVhhdWgZV\jVhhjWiZgg{cZVh

,ASPLANTASDETRATAMIENTODEPURÓNTIENENCOMOOBJETIVOLADISMINUCIØNDELCONTENIDODENUTRIENTES DELPURÓN DEFORMAQUESEPUEDANUTILIZARCOMOPRODUCTOFERTILIZANTESINRIESGODECONTAMINACIØN DIFUSA OLOQUEESLOMISMOLAPLANTACIØNSEACAPAZDEABSORBERTODOSLOSCOMPUESTOSNITROGENA DOSDELPURÓNUNAVEZTRATADO ,AGESTIØNDELOSPURINESTIENEMÞLTIPLESFACETASSOCIAL ECONØMICA TÏCNICAYMEDIOAMBIENTALDE LASQUESEHABLAENOTRAPONENCIADEESTAJORNADA -EDIANTEELYACITADOAQUÓh#ONVENIODECOLABORACIØNENTREEL'OBIERNODE!RAGØNYEL-INISTERIO DE-EDIO!MBIENTEY-EDIO2URALY-ARINOv lRMADOENABRILDE EL$EPARTAMENTODE-EDIO AMBIENTEHACONSEGUIDOlNANCIACIØNPARAACOMETERPLANTASDETRATAMIENTODEPURINES%LPROPIO CONVENIOESTABLECEEXPRESAMENTEQUEEL'OBIERNODE!RAGØNPODRÈEJECUTAROBRASQUEPERMITAN LADISMINUCIONDELACONTAMINACIONDIFUSA $EESTAMANERASEHANEJECUTADOOESTÈNPRØXIMASAlNALIZARUNASERIEDEACTUACIONESUBICADASEN LASZONASMÈSAFECTADASPORESTEPROBLEMA%STASACTUACIONESESTÈNSIENDOEJECUTADASMEDIANTEEL PERTINENTEENCARGODEGESTIØNPORLAEMPRESAPÞBLICA3ODEMASAYSUSPRESUPUESTOSENEUROSSON 0LANTADETRATAMIENTODEPURINESDE:AIDÓN 0LANTADETRATAMIENTODEPURINESDE#APELLA 0LANTADETRATAMIENTODEPURINESDE6ALDERROBRES $EPØSITOSDEALMACENAMIENTODEPURÓNEN4AUSTE 0LANTADE"IODIGESTIØNEN0E×ARROYADE4ASTAVINS 2EDDE#OLECTORESDERECOGIDADEPURÓNEN0E×ARROYADE4ASTAVINS

      

#OMOSEPUEDEVERLASOBRASSUMANMÈSDE MILLONESDEEUROS YSISUMAMOSLAREDACCIØN DEPROYECTOS DIRECCIONESDEOBRAYCOORDINACIONESDESEGURIDADYSALUDLACIFRALLEGACASIALOS MILLONESDEEUROS

,$9edYbki_Œd$ #OMOCONCLUSIØNlNALRESALTARUNAVEZMÈSELESFUERZODEL$EPARTAMENTODE-EDIO!MBIENTEDEL 'OBIERNODE!RAGØNENMATERIAHÓDRICAQUESELLEVADESARROLLANDOENLOSÞLTIMOSA×OSATRAVÏSDELOS 0LANESDE$EPURACIØNYLASACTUACIONESEN0URINES QUESEINSTRUMENTALIZANATRAVÏSDEL)NSTITUTO !RAGONÏSDEL!GUAYLAEMPRESAPÞBLICA3ODEMASA ENARASADISMINUIRLACONTAMINACIØNHÓDRICA DELOSRÓOSYACUÓFEROSDE!RAGØNYACONSEGUIRUNAMEJORAELMEDIOAMBIENTEDENUESTRACOMUNI DADQUEREDUNDEENUNAMAYORCALIDADDEVIDADESUSCIUDADANOS

-+


9edjWc_dWY_Œd[dW]kWi ikXj[hh|d[Wi0YedjWc_dWY_Œd Z_\kiWZ[eh_][dW]hef[YkWh_e [d7hW]Œd$ $ON!LBERTO#OBELO2ODRÓGUEZ )##0 $IRECTORDELA$IVISIØNDE)NFRAESTRUCTURAS 3OCIEDADDE$ESARROLLO-EDIOAMBIENTALDE!RAGØN 3/$%-!3! 


;jcYVX^‹c<ZcZhn<ZciZh

?dgcVYVhhdWgZV\jVhhjWiZgg{cZVh

?djheZkYY_Œd$ ,ASAGUASSUBTERRÈNEASSONUNADELASPRINCIPALESFUENTESDESUMINISTROPARAUSODOMÏSTICOYPARA ELRIEGOENMUCHASPARTESDE%SPA×AYDELMUNDO %N%SPA×A ALREDEDORDELATERCERAPARTEDELAGUAQUESEUSAENLASCIUDADESYLAINDUSTRIA YLA CUARTAPARTEDELAQUESEUSAENAGRICULTURA PROVIENENDELSUBSUELO ,ACONTAMINACIØNDELASAGUASSUBTERRÈNEASES PORTANTO UNPROBLEMAGRAVEYQUEADEMÈSTIENE LAPARTICULARIDADDEQUEPUEDETARDARENHACERSEEVIDENTE YAQUELOSACUÓFEROSNOSONACCESIBLES DEFORMAINMEDIATAYQUEDEBEABORDARSEDEFORMAADECUADA

;bfheXb[cWZ[bWYedjWc_dWY_ŒdZ[W]kWiikXj[hh|d[Wi$ J_feiZ[YedjWc_dWY_ŒdZ[W]kWiikXj[hh|d[Wi$

,ACONTAMINACIØNDELASAGUASSUBTERRÈNEASTIENEORÓGENESDIVERSOS(ABITUALMENTESESUELEDIS TINGUIRENTREDOSTIPOSDEPROCESOSCONTAMINANTESDELASAGUASSUBTERRÈNEASLOSPUNTUALES QUE AFECTANAZONASMUYLOCALIZADAS YLOSDIFUSOS QUEPROVOCANCONTAMINACIØNDISPERSAENZONAS AMPLIAS&IGURA

&IGURA&UENTESDECONTAMINACIØNDEAGUASSUBTERRÈNEAS

%NELCASODELASFUENTESPUNTUALESDECONTAMINACIØN LADETECCIØNDELPROBLEMASUELESERMENOS COMPLEJAYUNAVEZAISLADALACAUSA LACORRECCIØNDELPROBLEMA MÈSOMENOSGRAVETÏCNICAMENTE PUEDEPLANTEARSEDEMANERARÈPIDA %NELCASODELASFUENTESDIFUSASDECONTAMINACIØN PORSUNATURALEZAINTRÓNSECAIMPLICAUNADIFÓCIL IDENTIlCACIØNDELFOCOPRINCIPALDELACONTAMINACIØNYRESULTACOMPLEJOSE×ALARRESPONSABLESDIREC TOS YAQUEENOCASIONESELEFECTOESACUMULATIVOYSINÏRGICO %LPRINCIPALORIGENDELACONTAMINACIØNDIFUSADELASAGUASSUBTERRÈNEASMÈSEXTENDIDOESLACON TAMINACIØNPROVENIENTEDELOSUSOSAGRÓCOLASYGANADEROS%NESTECASO ELMECANISMODEACCIØN SUELESERELUSODEFERTILIZANTESDEORIGENANIMALESTIÏRCOLES OQUÓMICOENEXCESOPARALAMEJORA

--


?dgcVYVhhdWgZV\jVhhjWiZgg{cZVh

;jcYVX^‹c<ZcZhn<ZciZh

DELSUSTRATO!SÓ LACONTAMINACIØNPRINCIPALSEDEBEALEXCESODENUTRIENTESQUEDERIVANALASAGUAS SUBTERRÈNEASCOMOSONEL&ØSFOROY ESPECIALMENTE EL.ITRØGENOENFORMADE.ITRATO !NIVELEUROPEO LA#OMISIØN%UROPEACALCULØQUELACONTAMINACIØNPORNITRØGENOQUELLEGADIRECTAO INDIRECTAMENTEALASAGUASDELOSESTADOSMIEMBROSESTÈGENERADAPRINCIPALMENTEPORLAAGRICULTURA ENTREELYEL#% $EESTACANTIDADELDELNITRØGENOQUELLEGAALAGUAPROCEDEDE LAGESTIØNDEESTIÏRCOLES,ACONSECUENCIADEESTASITUACIØNHASIDOLAPÏRDIDADECALIDADECOLØGICADEL AGUADULCEYDELHÈBITATDELASCOSTAS$EFRA $EHECHOALAAPLICACIØNDELOSESTIÏRCOLESCOMO FERTILIZANTES SELEATRIBUYEELDELA%UTROlZACIØNPOTENCIAL$AALGARETAL YAQUEELDE .ITRATOSAPLICADOSRESULTANDIRECTAMENTEARRASTRADOSPORPROBLEMASDElLTRACIØNHACIAELSUBSUELO %NLA#UENCADEL%BROLAEVOLUCIØN ENSUMAYORÓAENTØNICAASCENDENTE DELASCANTIDADESDE NITRATOSQUESEHANDETECTADOENLASAGUASSUBTERRÈNEASYSUPERlCIALES CORRESPONDENALOCALIDA DESQUECUENTANCONUNAALTADENSIDADGANADERA$EHECHOSECALCULAQUEALREDEDORDELEN MEDIADELOS.ITRATOSAPLICADOSALSUELOSElLTRANDEFORMADIRECTAALSUBSUELO$EFRA 

BW[kjheÓpWY_Œd$

,AEUTROlZACIØNESELPROCESODEENRIQUECIMIENTODENUTRIENTESPRINCIPALMENTENITRATOSYFOSFATOS QUELOGRANALCANZARLOSmUJOSDEAGUA QUEPROVOCANAUMENTOSENLAPRODUCCIØNDEENERGÓAVEGETAL FOTOSÓNTESIS CONLLEVANDOUNDESEQUILIBRIOQUEAFECTAGRAVEMENTEALECOSISTEMA NORMALMENTECON UNAUMENTODELABIOMASAYUNEMPOBRECIMIENTODELADIVERSIDAD ,OS EFECTOS ADVERSOS SE EXTIENDEN TAMBIÏN A LA REDUCCIØN DE LA CALIDAD DEL AGUA DESTINADA A CONSUMOHUMANO ALVALORRECREATIVODELASAGUASSUPERlCIALES ALAECONOMÓARURALDELASÈREAS AFECTADASYORIGINANDOELEVADOSCOSTESDETRATAMIENTO %NESTESENTIDO EXISTENEXPERIENCIASCOMOLAREALIZADAENEL2EINO5NIDO0RETTYETAL EN LAQUESEHANVALORADOECONØMICAMENTELASCONSECUENCIASDELAEUTROlZACIØN CONSIDERANDOLOS SIGUIENTESASPECTOS s 4RATAMIENTODELAGUAPOTABLEPARAELIMINAREL. s 4RATAMIENTODELAGUAPARAELIMINARTOXINASDEALGAS s %FECTOSNEGATIVOSSOBRELABIOTA s 2EDUCCIØNDELVALORRECREATIVO s 2EDUCCIØNDELVALORDELASZONASPORCONTAMINACIØNATMOSFÏRICAYOLORES s 0ÏRDIDASECONØMICASDELAINDUSTRIATURÓSTICA s 2EDUCCIØNDELVALORDEVIVIENDASDERIBERA ,ASPRINCIPALESCONCLUSIONESALASQUESELLEGØENESTEESTUDIOSEPUEDENSINTETIZARENDOSIMPACTOS PRINCIPALESDELAEUTROlZACIØN s ,OSCOSTESDEINVERSIØNPARALAINDUSTRIADEABASTECIMIENTODEAGUAPOTABLEPARAREDUCIRLOSALTOS NIVELESDENITRATOSORIGINADOSPORLACONTAMINACIØNDIFUSA QUEHANSIDOESTIMADOSEN- PARAELPERÓODO s ,OSCOSTESOPERATIVOSDESTINADOSAREDUCIRLAEUTROlZACIØNHANSIDOVALORADOSEN-AL A×O%STOSCOSTESSEINCREMENTANCONFORMESEINCREMENTALACONCENTRACIØNDENITRATOSENEL AGUASUBTERRÈNEA

-.


;jcYVX^‹c<ZcZhn<ZciZh

?dgcVYVhhdWgZV\jVhhjWiZgg{cZVh

!NÈLOGAMENTE $INAMARCAHAREALIZADOUNESTUDIOSIMILARENELQUELAESTIMACIØNDECOSTESANUALES PARAEVITARELLAVADODENITRATOSPROCEDENTESDELAFERTILIZACIØN TANTOORGÈNICACOMOMINERAL SECIFRØ EN-A×OENTREY%LDEESTOSCOSTESFUEASUMIDOPORAGRICULTORESYGANADE ROS/#$% #OMOPUEDEAPRECIARSEELRANGODEVALORDEAMBOSESTUDIOSESPARECIDO !CTUALMENTE SEGÞNDATOSDELA#OMISIØN%UROPEA VEMOSQUEELNIVELDENITRATOSENLASAGUAS SUBTERRÈNEASYRÓOSSEHAINCREMENTADOCONSIDERABLEMENTEENLOSÞLTIMOSA×OS PEROQUELA EVOLUCIØNDEL.EXCEDENTEPORHECTÈREA.HA ANIVELNACIONALSEHAREDUCIDOENTODOSLOSESTADOS MIEMBROSDELA#%% EXCEPTOEN%SPA×AE)RLANDA ,LEGADOSAESTEPUNTO LA#OMISIØN%UROPEASOLICITØA%SPA×AQUECUMPLALALEGISLACIØNDELA5% SOBREPROTECCIØNDELASAGUASCONTRALACONTAMINACIØNPRODUCIDAPORNITRATOSENUNPLAZODE MESES"RUSELASDESEPTIEMBREDE BÈSICAMENTEENLOQUERESPECTAADESIGNACIØNDE ZONASVULNERABLESYSUSPLANESDEACCIØNCORRESPONDIENTES CWhYeB[]_ibWj_le$

,ALEGISLACIØNBÈSICAACUMPLIRENESTAMATERIASEENCUENTRAENLA$IRECTIVA#%%YLA$IREC TIVA-ARCODEL!GUA

&IGURA!PLICACIØNDELA$IRECTIVASOBRENITRATOSANIVEL%UROPEO

.%


?dgcVYVhhdWgZV\jVhhjWiZgg{cZVh

;jcYVX^‹c<ZcZhn<ZciZh

,A$IRECTIVA#%%ENTREOTRASCOSAS OBLIGAALOS%STADOSMIEMBROSA s )DENTIlCARLASAGUASAFECTADASPORLACONTAMINACIØNPOR.ITRATOSOQUESONSUSCEPTIBLESDEESTARLO s $ESIGNARLASZONASVULNERABLES&IGURA s %LABORARPROGRAMASDEACCIØN 0ORSUPARTE LA$IRECTIVA-ARCODEL!GUAESTABLECEQUEENELA×OSEDEBEALCANZARUNBUEN ESTADOECOLØGICODELASAGUASCONTINENTALESYCOSTERAS%NTRELASMEDIDASADOPTADASENALGUNOS PAÓSESPARAALCANZARESTOSOBJETIVOSDESTACALAREDUCCIØNDELNÞMERODEEXPLOTACIONESDEGANA DERÓAINTENSIVA

;bYWieWhW]edƒi$

%NELCASOCONCRETODE!RAGØN SEGÞNESTUDIOSREALIZADOSPOR3/$%-!3!ENELMARCODELPROYECTO ,)&%ES WAMAR LAAPORTACIØNTOTALDEFERTILIZANTESALSUELODECULTIVOASCIENDEATONELA DASANUALES&IGURA $EESTETOTAL TONELADAS APROXIMADAMENTELAMITAD PROVIENENDE ESTIÏRCOLESANIMALESMAYORITARIAMENTEPURINESDEPORCINO YLASTONELADASRESTANTESSON APORTACIONESDEFERTILIZANTESMINERALES %NESTUDIOSANTERIORESREALIZADOS/RUS &Y3IN % SECONSTATAQUELASNECESIDADESTEØRICAS DE.ITRATOS NOSUPERALASTONELADASPARATODOELTERRITORIOARAGONÏS QUEREPRESENTASØLOEL DELTOTALAPLICADO!SÓ ELDELTOTALAPLICADO UNASTONELADASANUALES SECONVIERTE DIRECTAMENTEENCONTAMINACIØNDIFUSA !DICIONALMENTE EXISTEUNACOMPONENTEESPACIALQUEAGRAVAELPROBLEMA

&IGURA.ITRØGENOTOTALAPLICADOENAGRICULTURAEN!RAGØN

.&


?dgcVYVhhdWgZV\jVhhjWiZgg{cZVh

;jcYVX^‹c<ZcZhn<ZciZh

&IGURA

&IGURA

$ISTRIBUCIØNDEEXPLOTACIONES

$ISTRIBUCIØNDEZONASEXCEDENTARIAS

GANADERASEN!RAGØN

DEESTIÏRCOLESEN!RAGØN

#OMOSEPUEDEVER&IGURA LASEXPLOTACIONESGANADERASEN!RAGØNNOSEENCUENTRANDISTRIBUIDAS HOMOGÏNEAMENTEPORELTERRITORIO SINOQUEPRESENTANZONASDEALTACONCENTRACIØNPRODUCTIVA %NLOSTRABAJOSDESARROLLADOSPOREL$EPARTAMENTODE-EDIO!MBIENTEDEL'OBIERNODE!RAGØN SE PROCEDIØAIDENTIlCARYCUANTIlCARLASPRINCIPALESZONASPRODUCTORASDEPURINES%NESTASZONASSE ANALIZØCOMOPRINCIPALOPCIØNLAPOSIBILIDADDEREUTILIZARELESTIÏRCOLCOMOFERTILIZANTE !SÓSEIDENTIlCARONZONASENLASQUE PESEATENERALTAPRODUCCIØNDEESTIÏRCOLES LADISPONIBILIDAD DEUNAGRANSUPERlCIEDECULTIVOHACÓAVIABLELAUTILIZACIØNDELPURÓNPARAABONOAGRÓCOLA&IGURA APLICANDOLASDOSIlCACIONESPORHECTÈREACONCRITERIOSAGRONØMICOSYMEDIOAMBIENTALES%NESTAS ZONAS LASOLUCIØNDEGESTIØNPASAPORELESTABLECIMIENTODECENTROSGESTORESDEESTIÏRCOLESQUE PERMITENALOSGRANJEROSYAGRICULTORESREPARTIRADECUADAMENTEELESTIÏRCOLYGESTIONARLODESDELOS PUNTOSDEPRODUCCIØNALOSPUNTOSDEDEMANDADEFORMACONVENIENTEYmEXIBLE5NEJEMPLODE ESTECASOESLAZONADE#INCO6ILLAS ENLAQUESEHAESTABLECIDOUN#ENTRO'ESTORDE%STIÏRCOLES EN4AUSTEQUEPERMITEGESTIONARLOSPURINES ALMACENARLOSENBALSASYREPARTIRLOSSEGÞNLASNECE SIDADESDEFERTILIZACIØN

.'


?dgcVYVhhdWgZV\jVhhjWiZgg{cZVh

;jcYVX^‹c<ZcZhn<ZciZh

&IGURA %SQUEMADEUNTRATAMIENTOBIOLØGICO DENUTRIENTES

%NLASZONASEXCEDENTARIASDEESTIÏRCOLES ENLASQUE ONOEXISTESUlCIENTETIERRADECULTIVO OLOS COSTESDEGESTIØNHACENINVIABLELAREUTILIZACIØN SEPLANTEAUNASOLUCIØNDEREDUCCIØNDELACARGA DENITRØGENOMEDIANTEPLANTASDETRATAMIENTOBIOLØGICOBASADASENELPROCESODENITRIlCACIØN DES NITRIlCACIØN&IGURA %NELCASODELTERRITORIOARAGONÏS SEHANTOMADOMEDIDASENLASZONASDE#APELLA :AIDÓN 6ALDERRO BRESY0E×ARROYADE4ASTAVINS DONDELAGRANCONCENTRACIØNDEGRANJASYLAESCASADISPOSICIØNDE ZONASDECULTIVO HANACONSEJADOLACONSTRUCCIØNDEUNAINSTALACIØNDETRATAMIENTODEPURINES !SÓ ELCICLOCORRECTODEGESTIØNDELOSPURINESSERÈELSIGUIENTE&IGURA s ,ASGRANJASPRODUCTORASDEESTIÏRCOLES ACUMULANELPRODUCTOTEMPORALMENTE s %L ESTIÏRCOL SE TRANSPORTA DIRECTAMENTE A APLICACIØN VALORIZACIØN AGRÓCOLA SIN SOBREPASAR LOS LÓMITESLEGISLATIVAMENTEMARCADOSDEAPLICACIØNPORHECTÈREA s ,OSEXCEDENTESNOAPLICABLESSETRATANENUNAPLANTADETRATAMIENTODEPURINES s %NELTRATAMIENTOSEOBTIENEUNAFASESØLIDA DEVALORCOMOFERTILIZANTEORGÈNICODECALIDAD QUE SEREUTILIZAPARAOTROSUSOSYZONASYUNAFASELÓQUIDAQUE CONUNMENOSDE.ITRØGENO ES APTAPARAUSOSDEFERTIRRIGACIØNAGRÓCOLA s !DICIONALMENTE ENELPROCESODETRATAMIENTO SEOBTIENEBIOGÈSQUEESREAPROVECHADOPARALA GENERACIØNDEENERGÓAELÏCTRICAYCALORDEFORMASOSTENIBLE

.(


?dgcVYVhhdWgZV\jVhhjWiZgg{cZVh

;jcYVX^‹c<ZcZhn<ZciZh

&IGURA-ODELODEGESTIØNINTEGRALDELPURÓNENZONASEXCEDENTARIAS

BWiFbWdjWiZ[JhWjWc_[djeX_ebŒ]_YeZ[Fkh_d[i$

%NELA×OSElRMØUNCONVENIOENTREEL$EPARTAMENTODE-EDIO!MBIENTEDEL'OBIERNODE !RAGØNYEL-INISTERIODE-EDIO!MBIENTE2URALY-ARINOENELMARCODEL0LAN.ACIONALDE#ALIDAD DELAS!GUAS$ENTRODEESTECONVENIO YCONELlNDELAIMPLANTACIØNPRÈCTICADESOLUCIONESDE TRATAMIENTO SEINCLUYØLAEJECUCIØNDECUATRO0LANTASDE4RATAMIENTODE0URINES LOCALIZADASEN :AIDÓN #APELLA 6ALDERROBRESY0E×ARROYADE4ASTAVINSPLANTADEBIODIGESTIØNQUECOMPLEMENTAA LADETRATAMIENTOBIOLØGICOYAEXISTENTE PORUNIMPORTECONJUNTODEUNOS MILLONESDE&IGU RA CUYAEJECUCIØNEL)NSTITUTO!RAGONÏSDEL!GUAENCARGØALAEMPRESA3/$%-!3! ,A0LANTADE0E×ARROYADE4ASTAVINS ESCOGIDACOMOPLANTAPILOTO SECONSTRUYØEN ESTANDO ACTUALMENTEENEXPLOTACIØN,AS0LANTASRESTANTESSEENCUENTRANACTUALMENTEENUNAFASEMUY AVANZADADEEJECUCIØNDELASOBRAS&IGURA 4ODASLAS0LANTASDE4RATAMIENTODE0URINES RESPONDENAUNAMISMATIPOLOGÓADEPROCESO AUNQUE CONCAPACIDADESDETRATAMIENTODIFERENTES%NLA&IGURA PODEMOSOBSERVARUNAINFOGRAFÓADELA 0LANTADE#APELLA CAPAZDETRATARTONELADASANUALESDEPURINES

.)


?dgcVYVhhdWgZV\jVhhjWiZgg{cZVh

;jcYVX^Â&#x2039;c<ZcZhn<ZciZh

&IGURA 0LANTASDE4RATAMIENTODE 0URINESENCONSTRUCCIÃ&#x2DC;NPOR EL$EPARTAMENTODE-EDIO !MBIENTEDE!RAGÃ&#x2DC;N

&IGURA#ONSTRUCCIÃ&#x2DC;NDELA0LANTADE4RATAMIENTODE0URINESDE:AIDÃ&#x201C;N

&IGURA)NFOGRAFÃ&#x201C;ADELA040DE#APELLA

.*


;jcYVX^‹c<ZcZhn<ZciZh

?dgcVYVhhdWgZV\jVhhjWiZgg{cZVh

&IGURA%SQUEMADELALÓNEADETRATAMIENTOENUNA040

%STASPLANTASCOMBINANLADEPURACIØNBIOLØGICAYLAPRODUCCIØNDEENERGÓARENOVABLEAPARTIRDELA BIOMETANIZACIØNDELPURÓN&IGURA ,OSPROCESOSBÈSICOS QUESONSEPARACIØNDEFASESØLIDO LÓQUIDO TRATAMIENTODELNITRØGENOPORNITRIl CACIØN DESNITRIlCACIØN.$. YPRODUCCIØNDEBIOGASPORDIGESTIØNANAEROBIA SONIGUALESENLASCUA TROPLANTAS PEROSEDIFERENCIANENLACAPACIDADDETRATAMIENTO ELDISE×OYLATECNOLOGÓAEMPLEADOS %NUNAPRIMERAFASEELPURÓNESESPESADOPORPROCEDIMIENTOSMECÈNICOSTAMIZADO DECANTACIØN EQUIPOSDESEPARACIØN ELFANGOOBTENIDOSEENVÓAALOSDIGESTORESDONDESESOMETEADIGESTIØN ANAEROBIAAUNATEMPERATURADE Ž#PARAPRODUCIRBIOGÈSTRASUNPERÓODODEAPROXDÓAS SESEPARALAFRACCIØNSØLIDAMEDIANTECENTRIFUGACIØN,AFRACCIØNLÓQUIDASESOMETEAUNPROCESO BIOLØGICODEAIREACIØN.$. QUETRANSFORMAELNITRØGENOAMONIACALENNITRØGENOATMOSFÏRICO QUE ESINOCUO YPORÞLTIMOELEmUENTELÓQUIDOlNALESDECANTADOYCLARIlCADO #OMOPRODUCTOSlNALESDELPROCESOSEOBTIENENLOSSIGUIENTES s 5NAFRACCIØNSØLIDADIGERIDACONALTOVALORFERTILIZANTEYFÈCILMENTETRANSPORTABLE s 5NEmUENTELÓQUIDOlNALDEPURADOYAPTOPARAUTILIZARCOMOFERTIRRIGACIØNENLASPARCELASCERCANAS s "IOGÈS CONUNAALTACONCENTRACIØNENMETANO QUEGENERAENERGÓARENOVABLE s #ALORAPROVECHABLE

.+


?dgcVYVhhdWgZV\jVhhjWiZgg{cZVh

;jcYVX^‹c<ZcZhn<ZciZh

9edYbki_ed[i$ 2ECIENTEMENTE!RAGØNHAREALIZADOIMPORTANTESESFUERZOSPARALAMEJORAENELTRATAMIENTODELAS AGUASRESIDUALESURBANAS ENTRELASQUESEINCLUYENENGRANMEDIDALADELASINDUSTRIASCONVENCIO NALES HASTAELPUNTODEESTARENDISPOSICIØNDEALCANZARUNTRATAMIENTOCASIINTEGRALDELASMISMAS EN DADOQUEENLAACTUALIDADCONLOSPLANESDEDEPURACIØNPUESTOSENMARCHASEALCANZAEL TRATAMIENTODELDELACARGACONTAMINANTEURBANADE!RAGØN 3INEMBARGO SEHAAVANZADORELATIVAMENTEPOCOENPREVENCIØNYREMEDIACIØNDELACONTAMINACIØN DIFUSADEORIGENAGROPECUARIO SIENDOUNPROBLEMADEPRIMERNIVELPORSUSREPERCUSIONESENCUANTO APÏRDIDADECALIDADDELASAGUASSUPERlCIALESYSUBTERRÈNEAS %N!RAGØNSEESTÈNDANDOLOSPRIMEROSPASOSPARASOLUCIONARESTEPROBLEMA PEROESFUNDAMENTAL AVANZARENLAVÓADELACONCIENCIACIØNSOCIALYSECTORIALMEDIANTEELDESARROLLODEPROGRAMASDE EDUCACIØNAMBIENTAL PARAQUEPUEDAGARANTIZARSEELCORRECTOFUNCIONAMIENTODEESTASINFRAESTRUC TURASYEVITARASÓLASCONSECUENCIASDELACONTAMINACIØNDIFUSA

H[\[h[dY_Wi$ $AALGAR 2 (ALBERG .AND(ERMANSEN *% $ANISHPORKPRODUCTION!NENVIRONMENTALASSESSMENT!AR HUS5NIVERSITY $EFRA 3TRATEGICREVIEWOFDIFFUSEWATERPOLLUTIONFROMAGRICULTURE$ISCUSSIONDOCUMENT!PRIL $EFRA 4HE0ROTECTIONOF7ATERS!GAINST0OLLUTIONFROM!GRICULTURE /RUS &Y3IN %%LBALANCEDELNITRØGENOENLAAGRICULTURA%N&ERTILIZACIØNNITROGENADA'UÓADEACTUALIZACIØN 'OBIERNODE!RAGØN 0RETTY*. #HRISTOPHER&-ASON $AVID".EDWELL 2ACHEL%(INE 3IMON,EAF 2ACHAEL$ILS %NVIRONMEN TAL#OSTSOF&RESHOPHICATIONIN%NGLANDAND7ALES %NVIRONMENTAL3CIENCE4ECHNOLOGY6OL .O )NFORME#%%UROPEAN#OMMISSION )MPLEMENTATIONOF#OUNCIL$IRECTIVE%%#CONCERNINGTHEPRO TECTIONOFWATERSAGAINSTPOLLUTIONCAUSEDBYNITRATESFROMAGRICULTURALSOURCES3YNTHESISFROMYEAR-EMBER 3TATESREPORTS )NFORME/#$% +EVIN0ARRIS)MPACTOSDELAAGRICULTURAENLOSPAÓSESDELA/#$%ENLACONTAMINACIØNDEL AGUA)))%NCUENTRO)NTERNACIONALDE%XPERTOSiGESTIØNDELACALIDADDELAGUARETOSYEXPECTATIVASTENDENCIASACTUA LESYPERSPECTIVASAFUTUROw#ENTRO)NTERNACIONALDE!GUAY-EDIO!MBIENTE#)!-! 

.,


H[fehjW`[]h|ÓYe$


?dgcVYVhhdWgZV\jVhhjWiZgg{cZVh

;jcYVX^‹c<ZcZhn<ZciZh

$EIZQUIERDAADERECHA0ROF$R$ON)SAÓAS:ARAZAGA0RESIDENTEDELA&UNDACIØN 0ROF$R$ON!NTONIO%MBID#ATEDRÈTICO DE$ERECHO!DMINISTRATIVO )LMO3R$ON2AFAEL)ZQUIERDO!VI×Ø$IRECTOR)NSTITUTO!RAGONÏSDEL!GUA 0ROF$R$ON&ERNANDO ,ØPEZ 6ERA#ATEDRÈTICODE(IDROGEOLOGÓA 

$ON&RANCISCO!RANDA-ODERADORDEL$EBATE 

&%&


;jcYVX^‹c<ZcZhn<ZciZh

?dgcVYVhhdWgZV\jVhhjWiZgg{cZVh

)LMO3R$ON2AFAEL)ZQUIERDO!VI×Ø$IRECTOR)NSTITUTO

$R$ON&ERNANDO/TAL3ECRETARIO'ENERALDEL)NSTITUTO

!RAGONÏSDEL!GUA 

!RAGONÏSDEL!GUA 

$EIZQUIERDAADERECHA0ROF$R$ON&ERNANDO,ØPEZ 6ERA #ATEDRÈTICODE(IDROGEOLOGÓA $ON-IGUEL'ARCÓA,APRESTA $IRECTORDE:%4!!-!,4%!3, )LMO3R$ON2AFAEL)ZQUIERDO !VI×Ø$IRECTOR)NSTITUTO!RAGONÏSDEL!GUA 0ROF$R$ON !NTONIO%MBID#ATEDRÈTICODE$ERECHO!DMINISTRATIVO 

&%'


?dgcVYVhhdWgZV\jVhhjWiZgg{cZVh

;jcYVX^‹c<ZcZhn<ZciZh

-ESADEPONENTESDEIZQUIERDAADERECHA 0ROF$R$ON )SAÓAS:ARAZAGA0RESIDENTEDELA&UNDACIØN 0ROF$R$ON !NTONIO%MBID#ATEDRÈTICODE$ERECHO!DMINISTRATIVO )LMO 3R$ON2AFAEL)ZQUIERDO!VI×Ø$IRECTOR)NSTITUTO!RAGONÏS DEL!GUA 0ROF$R$ON&ERNANDO,ØPEZ 6ERA#ATEDRÈTICODE (IDROGEOLOGÓA $ON-IGUEL'ARCÓA,APRESTA$IRECTORDE:%4! !-!,4%!3, $R$ON&ERNANDO/TAL3ECRETARIO'ENERALDEL )NSTITUTO!RAGONÏSDEL!GUA 0ROF:ARAZAGA0RESIDENTEDELA&UNDACIØN ENLA!PERTURA

&%(


?cfWYje[dbei¼c[Z_W½$


?dgcVYVhhdWgZV\jVhhjWiZgg{cZVh

;jcYVX^Â&#x2039;c<ZcZhn<ZciZh

(ERALDODE!RAGÃ&#x2DC;N

&%,


;jcYVX^Â&#x2039;c<ZcZhn<ZciZh

?dgcVYVhhdWgZV\jVhhjWiZgg{cZVh

MINUTOSES

%CO$IARIOES

5NIVERSIDADDE:ARAGOZA

&%-


?dgcVYVhhdWgZV\jVhhjWiZgg{cZVh

;jcYVX^Â&#x2039;c<ZcZhn<ZciZh

EL%CONOMISTAES

#ONSEJO.ACIONALDELA*UVENTUDDE!RAGÃ&#x2DC;N

&%.


7d[nedehcWj_le ieXh[W]kWiikXj[hh|d[Wi$


?dgcVYVhhdWgZV\jVhhjWiZgg{cZVh

;jcYVX^Â&#x2039;c<ZcZhn<ZciZh

2EAL$ECRETO"/%DEOCTUBRE PÃ&#x2C6;G PORELQUESEREGULALAPROTEC CIÃ&#x2DC;NDELASAGUASSUBTERRÃ&#x2C6;NEASCONTRALACONTAMINA CIÃ&#x2DC;NYELDETERIORO $IRECTIVA#%DEL0ARLAMENTO%UROPEOY DEL#ONSEJODELDEDICIEMBREDERELATIVAA LAPROTECCIÃ&#x2DC;NDEAGUASSUBTERRÃ&#x2C6;NEASCONTRALACONTA MINACIÃ&#x2DC;NYELDETERIORO )NFORMEDELA#OMISIÃ&#x2DC;NAL0ARLAMENTO%UROPEOYEL #ONSEJO#/- lNAL"RUSELAS PÃ&#x2C6;GINASCONARREGLOALARTICULO APARTADO DELA$IRECTIVAMARCOSOBREPOLÃ&#x201C;TICADEAGUAS #% RESPECTODELOSPROGRAMASDESEGUI MIENTODELESTADODELASAGUAS 

&&(


;jcYVX^‹c<ZcZhn<ZciZh

&&)

?dgcVYVhhdWgZV\jVhhjWiZgg{cZVh


?dgcVYVhhdWgZV\jVhhjWiZgg{cZVh

;jcYVX^‹c<ZcZhn<ZciZh

&&*


;jcYVX^‹c<ZcZhn<ZciZh

&&+

?dgcVYVhhdWgZV\jVhhjWiZgg{cZVh


?dgcVYVhhdWgZV\jVhhjWiZgg{cZVh

;jcYVX^‹c<ZcZhn<ZciZh

&&,


;jcYVX^‹c<ZcZhn<ZciZh

&&-

?dgcVYVhhdWgZV\jVhhjWiZgg{cZVh


?dgcVYVhhdWgZV\jVhhjWiZgg{cZVh

;jcYVX^‹c<ZcZhn<ZciZh

&&.


;jcYVX^‹c<ZcZhn<ZciZh

&'%

?dgcVYVhhdWgZV\jVhhjWiZgg{cZVh


?dgcVYVhhdWgZV\jVhhjWiZgg{cZVh

;jcYVX^‹c<ZcZhn<ZciZh

&'&


;jcYVX^‹c<ZcZhn<ZciZh

&''

?dgcVYVhhdWgZV\jVhhjWiZgg{cZVh


?dgcVYVhhdWgZV\jVhhjWiZgg{cZVh

;jcYVX^‹c<ZcZhn<ZciZh

&'(


;jcYVX^‹c<ZcZhn<ZciZh

&')

?dgcVYVhhdWgZV\jVhhjWiZgg{cZVh


?dgcVYVhhdWgZV\jVhhjWiZgg{cZVh

;jcYVX^‹c<ZcZhn<ZciZh

&'*


;jcYVX^‹c<ZcZhn<ZciZh

&'+

?dgcVYVhhdWgZV\jVhhjWiZgg{cZVh


?dgcVYVhhdWgZV\jVhhjWiZgg{cZVh

;jcYVX^‹c<ZcZhn<ZciZh

&',


;jcYVX^‹c<ZcZhn<ZciZh

&'-

?dgcVYVhhdWgZV\jVhhjWiZgg{cZVh


?dgcVYVhhdWgZV\jVhhjWiZgg{cZVh

;jcYVX^‹c<ZcZhn<ZciZh

&'.


;jcYVX^‹c<ZcZhn<ZciZh

&(%

?dgcVYVhhdWgZV\jVhhjWiZgg{cZVh


?dgcVYVhhdWgZV\jVhhjWiZgg{cZVh

;jcYVX^‹c<ZcZhn<ZciZh

&(&


;jcYVX^‹c<ZcZhn<ZciZh

&('

?dgcVYVhhdWgZV\jVhhjWiZgg{cZVh


?dgcVYVhhdWgZV\jVhhjWiZgg{cZVh

;jcYVX^‹c<ZcZhn<ZciZh

&((


;jcYVX^‹c<ZcZhn<ZciZh

&()

?dgcVYVhhdWgZV\jVhhjWiZgg{cZVh


?dgcVYVhhdWgZV\jVhhjWiZgg{cZVh

;jcYVX^‹c<ZcZhn<ZciZh

&(*


;jcYVX^‹c<ZcZhn<ZciZh

&(+

?dgcVYVhhdWgZV\jVhhjWiZgg{cZVh


?dgcVYVhhdWgZV\jVhhjWiZgg{cZVh

;jcYVX^‹c<ZcZhn<ZciZh

&(,


;jcYVX^‹c<ZcZhn<ZciZh

&(-

?dgcVYVhhdWgZV\jVhhjWiZgg{cZVh


?dgcVYVhhdWgZV\jVhhjWiZgg{cZVh

;jcYVX^‹c<ZcZhn<ZciZh

&(.


;jcYVX^‹c<ZcZhn<ZciZh

&)%

?dgcVYVhhdWgZV\jVhhjWiZgg{cZVh


?d\ehcWY_ŒdieXh[WYj_l_ZWZ[i Z[bW<kdZWY_Œd$ ,OSTEXTOSDELAS*ORNADASDEL0ROGRAMAi'ENÏTICA -EDIO!MBIENTEY3OCIEDADwYDEL0ROGRAMAi,A 3ALUDDELAS!GUASw!CTIVIDADESlNANCIADASPOREL $EPARTAMENTODE-EDIO!MBIENTEDEL'OBIERNODE !RAGØN PUEDENSERCONSULTADOSPORLOSINTERESADOSEN WWWFUNDACIONGENESYGENTESES -ENCIONARLASFUENTESALEXTRAERYCITARLAINFORMACIØN

0ARACONOCEROTROS0ROGRAMASDELA&UNDACIØN'ENESY 'ENTES)NFORMACIØN DIVULGACIØNEINVESTIGACIØNGENÏTICA i'RUPOSDE!YUDA-UTUAw 2ESPONSABILIDADSOCIALDELAS EMPRESASi3ER3OLw i!NIMAL!MIGOw OCOLABORARCON LASACTIVIDADESDELAMISMA CONTACTARCON

I[Z[9[djhWb 3ANCLEMENTE ŠPLANTA:ARAGOZA INFO FUNDACIONGENESYGENTESES 4ELÏFONO

9[djheZ[Fhej[YY_ŒdIeY_Wb 97?#<kdZWY_Œd=[d[io=[dj[i )SLA'RACIOSA BAJOS:ARAGOZA INFO FUNDACIONGENESYGENTESES 4ELÏFONO ,A&UNDACIØN'ENESY'ENTES DESARROLLASUS ACTIVIDADESDESDEELA×O%SUNA%NTIDADSIN ÈNIMODELUCROYDECLARADADE)NTERÏS3OCIALPOREL 'OBIERNODE!RAGØN0IONERAEN%SPA×APORSUINTERÏS YPREOCUPACIØNSOCIALSOBRETEMASGENÏTICOSNACECON VOCACIØNDEiAPOYARPERMANENTEMENTEACUALQUIER MIEMBRODELASOCIEDAD PERSONANATURALOJURÓDICA ENLAFORMACIØN EDUCACIØN INVESTIGACIØNYPROTECCIØN GENÏTICO SOCIAL DESDEELRECONOCIMIENTODELADIGNIDAD DERECHOSYLIBERTADESFUNDAMENTALESDELASPERSONASw


Profile for Fundación Genes y Gentes

Libro de la IV Jornada Aguas Subterráneas  

Libro de la IV Ciclo sobre Residiuos: Jornada Aguas Subterráneas. Un bien de Aragón, retos y oportunidades.

Libro de la IV Jornada Aguas Subterráneas  

Libro de la IV Ciclo sobre Residiuos: Jornada Aguas Subterráneas. Un bien de Aragón, retos y oportunidades.