Page 1

Poliptico2012.qxd:Montaje Político.qxd

12/7/12

11:11

A Fundación Carlos Casares, coa Vicerreitoría do Campus de Ourense, o Concello de Celanova e a Deputación Provincial de Ourense, promove o IX Curso de Verán de Extensión Universitaria Crise vs. Creatividade: os novos desafíos do audiovisual galego, unha nova achega na liña temática comezada hai nove anos cos cursos Cine e literatura. Casares e o cine (2004), Ficción televisiva (2005), Documental. Imaxinar a realidade (2006), Novos formatos, novas pantallas (2007), Os sons e as imaxes da información. Radio, televisión, internet (2008), O audiovisual e as industrias culturais (2009), Cine e televisión. Cara e cruz (2010) e Cine galego: entre o obxectivo identitario e a produción “low cost” (2011) que reuniron no berce de Manuel Curros Enríquez a cualificados especialistas e profesionais do sector para disertar ao redor das diferentes disciplinas.

Universida deVigo

Vicerreitoría Campus de Ourense

cc cc F

U

N

Página 1

D

A

C

ARLOS

I

Ó

N

ASARES

Os obxectivos do presente curso son, por unha banda, darlles a oportunidade aos creadores para presentar e debater co público ao redor da súa obra, e, por outra, contribuír á visibilidade do cine propio nun contexto aínda adverso para a difusión por motivos estritos de mercado. O curso reforza o seu valor co engadido de estar dirixido con preferencia á comunidade universitaria con afán formativo e divulgativo, pero, ao tempo, ao cidadán interesando por coñecer o estado actual do audiovisual producido ou coproducido dende o país, sen renunciar a reclamar a atención mediática necesaria para algo tan elemental como constatar a súa existencia cando as pantallas convencionais lle cerran o seu paso. Para esta edición optouse por un programa variado que igualmente reflita a versatilidade do formato longametraxe (ficción, animación, documental), tamén da curtametraxe (animación) e, finalmente, a boa saúde creativa do audiovisual feito en Galicia.

PRAZO DE INSCRICIÓN Dende o 1 de xuño ata o 18 de xullo DURACIÓN 30 horas VALIDACIÓN 2 créditos de libre configuración ou 1 crédito ECTS NÚMERO DE PRAZAS 70

CRISE VS. CREATIVIDADE: OS NOVOS DESAFÍOS DO AUDIOVISUAL GALEGO C U R S O

D E

E X T E N S I Ó N

U N I V E R S I T A R I A

DIRECTOR

COTA DE INSCRICIÓN Alumnos da Univ. de Vigo bolseiros do Ministerio de Educación e doutras axudas económicas: 30 € Alumnos non bolseiros, persoal docente e PAS da Universidade de Vigo: 45 € Cidadáns censados no Concello de Celanova: 45 € Amigos da Fundación Carlos Casares: 45 € Resto de solicitantes: 60 €

Miguel Anxo Fernández TALLER AUDIOVISUAL Paulino Pérez Feijóo DATAS 18, 19 e 20 de xullo de 2012

DESPRAZAMENTO GRATUÍTO Sairá un autobús dende diante do Edificio Politécnico do Campus de Ourense, ás 8:30 horas os días 18 e 19 de xullo, e ás 09.15 horas o 20 de xullo. ALOXAMENTO GRATUÍTO O Concello de Celanova ofrece aloxamento gratuíto aos matriculados no Albergue Municipal. Os interesados deberán contactar co albergue (988.432.201) e reservar as noites que desexan (durante a véspera do comezo do curso e ata a noite do 19 de xullo). No momento da primeira ocupación do cuarto deberase acreditar documentalmente a matrícula no curso. P a t r o c i n a n

Tres xornadas sobre as que reflexionar como o audiovisual galego persegue consolidar a súa potencia creadora e a súa identidade á vez que, nun contexto de crise económica como o actual, ou simplemente por convicción propia, axustar os seus medios de produción para reafirmarse como cine singular e diferente.

LUGAR Auditorio Municipal Ilduara de Celanova (AMIC)

Universida deVigo

Vicerreitoría Campus de Ourense

cc cc F

U

N

D

A

C

ARLOS

Concello de Celanova

C o l a b o r a n

TELEVISIÓN DE GALICIA

I

Ó

N

ASARES

N º .

2 0 1 2 5 5 4


Poliptico2012.qxd:Montaje Político.qxd

12/7/12

11:11

Página 2

XOVES, 19 de xullo

VENRES, 20 de xullo

09.00 h. Proxección audiovisual. V i k in gl and (Galicia, 2011) Director: Xurxo Chirro

10.00 h. Proxección audiovisual. Me r ca do de f u tur os (Galicia, 2011) Directora: Mercedes Álvarez

09.30 h. Saúdo e presentación do director do curso Miguel Anxo Fernández. Crítico de cine e televisión e profesor de Comunicación Audiovisual. Universidade de Vigo

11.00 h. Lindes entre a non-ficción e o documental en Galicia. Vikingland Xurxo Chirro. Director Beli Martínez. Produtora

12.00 h. Creatividade e documentais. Unha sinerxía necesaria Mercedes Álvarez. Directora Xosé Zapata. Produtor

D.N.I/pasaporte………………………………………Enderezo………..............................................………………………

10.00 h. Proxección audiovisual. Tra l as l uce s (Galicia, 2011) Directora: Sandra Sánchez

12.00 h. Proxección audiovisual. E l se xo de l os ánge l e s (Galicia, 2011) Director: Xavier Villaverde

13.00 h. Proxección audiovisual. As cousa s de K ul e chov (Galicia, 2006) Directora: Susana Rei

Teléfono………………………………………....…E-mail…………...........................................................……………………

11.30 h. Documental. O reto de Tralas luces Sandra Sánchez. Directora Fernanda del Nido. Produtora

14.00 h. Descanso para xantar

13.30 h. Crise vs. Creatividade: Falsos documentais Susana Rei. Directora

P

R

O

G

R

A

M

A

MÉRCORES, 18 de xullo 09.00 h. Acreditación e recollida de documentación

CURSO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Nº. 2012554: “CRISE VS. CREATIVIDADE. OS NOVOS DESAFÍOS DO AUDIOVISUAL GALEGO” Nome……………………………………… Apelidos………………………………………………………………………………………

Código Postal………………………………………………Provincia…………..................................……………………………

Centro de estudos/Profesión……………………...…………………………………………………………………………………

13.00 h. Proxección audiovisual: L os dí as bl an cos. A punt e s s obre a roda xe de N ost al ghi a ( A ndre i Ta r k ovsk i ) (Galicia, 2011) Director: José Manuel Mouriño 14.15 h. Descanso para xantar 16.00 h. Ensaio e cinefilia a través do documental de reconstrución histórica. Los días blancos. Apuntes sobre a rodaxe de Nostalghia (Andrei Tarkovski) José Manuel Mouriño. Director e produtor 17.00 h. Proxección audiovisual. A r r u gas (Galicia, 2011) Director: Ignacio Ferreras 18.30 h. Escribir e producir un Premio Goya de animación. Arrugas Ángel de la Cruz. Guionista Manuel Cristóbal. Produtor 19.30 h. Ficción nas aulas. Creatividade e novos valores: Cuestión de edad e Boas noites Leticia Otero. Directora de “Cuestión de edad” Montserrat Garabato. Directora de “Boas noites” 20.00 h. Fin da xornada

17.15 h. Animación. Ficción de futuro Fortunato Rodríguez. Profesor de Comunicación Audiovisual. Universidade de Vigo

18.15 h. Proxección audiovisual. B i rdboy (Galicia, 2011) Directores: Pedro Rivero e Alberto Vázquez 18.30 h. A xénese dunha curta animada e Premio Goya. Birdboy Pedro Rivero. Director 19.30 h. Fin da xornada

¿Vai utilizar o transporte gratuíto?…………………

14.30 h. Descanso para xantar

INGRESO DA MATRÍCULA: En calquera oficina de Novagalicia Banco, na conta “Outros ingresos” da Universidade de Vigo, indicando o código do curso (22 0 1 2 5 5 4 ).

16.30 h. Cinema en feminino. Situación en Galicia Anna Amorós. Profesora titular de Comunicación Audiovisual. Universidade de Vigo

FORMALIZACIÓN DA MATRICULA: • Cubrir esta ficha e entregala xunto co xustificante de pagamento e unha copia do DNI nun rexistro da Universidade de Vigo. • Achegar, segundo o caso, copia dos xustificantes da condición de membro da comunidade universitaria da Universidade de Vigo, certificación de empadronamento no Concello de Celanova, credencial de bolseiro do MECD (só alumnos da Universidade de Vigo) ou certificación de pertenza aos Amigos da Fundación Carlos Casares. • Información: Área de servizos á comunidade. Campus de Ourense. • Teléfonos 988387102/03 - Fax: 988387165 E-mail: voluntariado-ou@uvigo.es /Web: www.vicou.uvigo.es

17.30 h. Proxección audiovisual. Me m or ia s rot as (Galicia, 2011) Directora: Manane Rodríguez 18.30 h. Desafíos do documental histórico en Galicia. Memorias rotas Manane Rodríguez. Directora Eliseo Fernández. Guionista 19.45 h. Proxección Taller Audiovisual. Alumnos de Comunicación Audiovisual Paulino Pérez Feijóo. Profesor de Comunicación Audiovisual. Universidade de Vigo

PARA O CASO DE DEVOLUCIÓN DAS TAXAS POR CANCELACIÓN DO CURSO Número de conta: Entidade bancaria…….......……………oficina…………...........………DC…….....….…NºC/C…………............................…… Pódese solicitar a devolución das taxas polas seguintes causas: cancelación do curso ou modificación das datas, horario ou lugar; por completarse o número de prazas; por comezo de relación laboral (achegarase copia do contrato); por maternidade ou enfermidade (achegarase certificación médica); por aboamento dunha cantidade superior ao prezo do curso (devolverase a diferenza). As devolucións deberán ser solicitadas nun prazo de 15 días dende a data do comezo do curso.

20.15 h. Acto de clausura e entrega de certificados Miguel Anxo Fernández 20.30 h. Peche do curso

TALLER AUDIOVISUAL: “Celanova: pla tó de ficción” O bxe cti vo: Produción dunha curtametraxe de ficción realizada en Celanova durante o Curso Eq ui po: Alumnos de Comunicación Audiovisual. Universidade de Vigo. Alumnos da Escola Superior de Arte Dramática (ESAD). C oordi na: Paulino Pérez Feijóo. Profesor de Comunicación Audiovisual. Universidade de Vigo C ol a bora: Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación. Universidade de Vigo

12.45 h. Acto oficial de inauguración coa presenza de representantes das institucións organizadoras e patrocinadoras

16.00 h. Crise vs. Creatividade: Producir a longametraxe El sexo de los ángeles Xavier Villaverde. Director Pancho Casal. Produtor


Poliptico2012.qxd:Montaje Político.qxd

12/7/12

11:11

Página 2

XOVES, 19 de xullo

VENRES, 20 de xullo

09.00 h. Proxección audiovisual. V i k in gl and (Galicia, 2011) Director: Xurxo Chirro

10.00 h. Proxección audiovisual. Me r ca do de f u tur os (Galicia, 2011) Directora: Mercedes Álvarez

09.30 h. Saúdo e presentación do director do curso Miguel Anxo Fernández. Crítico de cine e televisión e profesor de Comunicación Audiovisual. Universidade de Vigo

11.00 h. Lindes entre a non-ficción e o documental en Galicia. Vikingland Xurxo Chirro. Director Beli Martínez. Produtora

12.00 h. Creatividade e documentais. Unha sinerxía necesaria Mercedes Álvarez. Directora Xosé Zapata. Produtor

D.N.I/pasaporte………………………………………Enderezo………..............................................………………………

10.00 h. Proxección audiovisual. Tra l as l uce s (Galicia, 2011) Directora: Sandra Sánchez

12.00 h. Proxección audiovisual. E l se xo de l os ánge l e s (Galicia, 2011) Director: Xavier Villaverde

13.00 h. Proxección audiovisual. As cousa s de K ul e chov (Galicia, 2006) Directora: Susana Rei

Teléfono………………………………………....…E-mail…………...........................................................……………………

11.30 h. Documental. O reto de Tralas luces Sandra Sánchez. Directora Fernanda del Nido. Produtora

14.00 h. Descanso para xantar

13.30 h. Crise vs. Creatividade: Falsos documentais Susana Rei. Directora

P

R

O

G

R

A

M

A

MÉRCORES, 18 de xullo 09.00 h. Acreditación e recollida de documentación

CURSO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Nº. 2012554: “CRISE VS. CREATIVIDADE. OS NOVOS DESAFÍOS DO AUDIOVISUAL GALEGO” Nome……………………………………… Apelidos………………………………………………………………………………………

Código Postal………………………………………………Provincia…………..................................……………………………

Centro de estudos/Profesión……………………...…………………………………………………………………………………

13.00 h. Proxección audiovisual: L os dí as bl an cos. A punt e s s obre a roda xe de N ost al ghi a ( A ndre i Ta r k ovsk i ) (Galicia, 2011) Director: José Manuel Mouriño 14.15 h. Descanso para xantar 16.00 h. Ensaio e cinefilia a través do documental de reconstrución histórica. Los días blancos. Apuntes sobre a rodaxe de Nostalghia (Andrei Tarkovski) José Manuel Mouriño. Director e produtor 17.00 h. Proxección audiovisual. A r r u gas (Galicia, 2011) Director: Ignacio Ferreras 18.30 h. Escribir e producir un Premio Goya de animación. Arrugas Ángel de la Cruz. Guionista Manuel Cristóbal. Produtor 19.30 h. Ficción nas aulas. Creatividade e novos valores: Cuestión de edad e Boas noites Leticia Otero. Directora de “Cuestión de edad” Montserrat Garabato. Directora de “Boas noites” 20.00 h. Fin da xornada

17.15 h. Animación. Ficción de futuro Fortunato Rodríguez. Profesor de Comunicación Audiovisual. Universidade de Vigo

18.15 h. Proxección audiovisual. B i rdboy (Galicia, 2011) Directores: Pedro Rivero e Alberto Vázquez 18.30 h. A xénese dunha curta animada e Premio Goya. Birdboy Pedro Rivero. Director 19.30 h. Fin da xornada

¿Vai utilizar o transporte gratuíto?…………………

14.30 h. Descanso para xantar

INGRESO DA MATRÍCULA: En calquera oficina de Novagalicia Banco, na conta “Outros ingresos” da Universidade de Vigo, indicando o código do curso (22 0 1 2 5 5 4 ).

16.30 h. Cinema en feminino. Situación en Galicia Anna Amorós. Profesora titular de Comunicación Audiovisual. Universidade de Vigo

FORMALIZACIÓN DA MATRICULA: • Cubrir esta ficha e entregala xunto co xustificante de pagamento e unha copia do DNI nun rexistro da Universidade de Vigo. • Achegar, segundo o caso, copia dos xustificantes da condición de membro da comunidade universitaria da Universidade de Vigo, certificación de empadronamento no Concello de Celanova, credencial de bolseiro do MECD (só alumnos da Universidade de Vigo) ou certificación de pertenza aos Amigos da Fundación Carlos Casares. • Información: Área de servizos á comunidade. Campus de Ourense. • Teléfonos 988387102/03 - Fax: 988387165 E-mail: voluntariado-ou@uvigo.es /Web: www.vicou.uvigo.es

17.30 h. Proxección audiovisual. Me m or ia s rot as (Galicia, 2011) Directora: Manane Rodríguez 18.30 h. Desafíos do documental histórico en Galicia. Memorias rotas Manane Rodríguez. Directora Eliseo Fernández. Guionista 19.45 h. Proxección Taller Audiovisual. Alumnos de Comunicación Audiovisual Paulino Pérez Feijóo. Profesor de Comunicación Audiovisual. Universidade de Vigo

PARA O CASO DE DEVOLUCIÓN DAS TAXAS POR CANCELACIÓN DO CURSO Número de conta: Entidade bancaria…….......……………oficina…………...........………DC…….....….…NºC/C…………............................…… Pódese solicitar a devolución das taxas polas seguintes causas: cancelación do curso ou modificación das datas, horario ou lugar; por completarse o número de prazas; por comezo de relación laboral (achegarase copia do contrato); por maternidade ou enfermidade (achegarase certificación médica); por aboamento dunha cantidade superior ao prezo do curso (devolverase a diferenza). As devolucións deberán ser solicitadas nun prazo de 15 días dende a data do comezo do curso.

20.15 h. Acto de clausura e entrega de certificados Miguel Anxo Fernández 20.30 h. Peche do curso

TALLER AUDIOVISUAL: “Celanova: pla tó de ficción” O bxe cti vo: Produción dunha curtametraxe de ficción realizada en Celanova durante o Curso Eq ui po: Alumnos de Comunicación Audiovisual. Universidade de Vigo. Alumnos da Escola Superior de Arte Dramática (ESAD). C oordi na: Paulino Pérez Feijóo. Profesor de Comunicación Audiovisual. Universidade de Vigo C ol a bora: Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación. Universidade de Vigo

12.45 h. Acto oficial de inauguración coa presenza de representantes das institucións organizadoras e patrocinadoras

16.00 h. Crise vs. Creatividade: Producir a longametraxe El sexo de los ángeles Xavier Villaverde. Director Pancho Casal. Produtor


Poliptico2012.qxd:Montaje Político.qxd

12/7/12

11:11

A Fundación Carlos Casares, coa Vicerreitoría do Campus de Ourense, o Concello de Celanova e a Deputación Provincial de Ourense, promove o IX Curso de Verán de Extensión Universitaria Crise vs. Creatividade: os novos desafíos do audiovisual galego, unha nova achega na liña temática comezada hai nove anos cos cursos Cine e literatura. Casares e o cine (2004), Ficción televisiva (2005), Documental. Imaxinar a realidade (2006), Novos formatos, novas pantallas (2007), Os sons e as imaxes da información. Radio, televisión, internet (2008), O audiovisual e as industrias culturais (2009), Cine e televisión. Cara e cruz (2010) e Cine galego: entre o obxectivo identitario e a produción “low cost” (2011) que reuniron no berce de Manuel Curros Enríquez a cualificados especialistas e profesionais do sector para disertar ao redor das diferentes disciplinas.

Universida deVigo

Vicerreitoría Campus de Ourense

cc cc F

U

N

Página 1

D

A

C

ARLOS

I

Ó

N

ASARES

Os obxectivos do presente curso son, por unha banda, darlles a oportunidade aos creadores para presentar e debater co público ao redor da súa obra, e, por outra, contribuír á visibilidade do cine propio nun contexto aínda adverso para a difusión por motivos estritos de mercado. O curso reforza o seu valor co engadido de estar dirixido con preferencia á comunidade universitaria con afán formativo e divulgativo, pero, ao tempo, ao cidadán interesando por coñecer o estado actual do audiovisual producido ou coproducido dende o país, sen renunciar a reclamar a atención mediática necesaria para algo tan elemental como constatar a súa existencia cando as pantallas convencionais lle cerran o seu paso. Para esta edición optouse por un programa variado que igualmente reflita a versatilidade do formato longametraxe (ficción, animación, documental), tamén da curtametraxe (animación) e, finalmente, a boa saúde creativa do audiovisual feito en Galicia.

PRAZO DE INSCRICIÓN Dende o 1 de xuño ata o 18 de xullo DURACIÓN 30 horas VALIDACIÓN 2 créditos de libre configuración ou 1 crédito ECTS NÚMERO DE PRAZAS 70

CRISE VS. CREATIVIDADE: OS NOVOS DESAFÍOS DO AUDIOVISUAL GALEGO C U R S O

D E

E X T E N S I Ó N

U N I V E R S I T A R I A

DIRECTOR

COTA DE INSCRICIÓN Alumnos da Univ. de Vigo bolseiros do Ministerio de Educación e doutras axudas económicas: 30 € Alumnos non bolseiros, persoal docente e PAS da Universidade de Vigo: 45 € Cidadáns censados no Concello de Celanova: 45 € Amigos da Fundación Carlos Casares: 45 € Resto de solicitantes: 60 €

Miguel Anxo Fernández TALLER AUDIOVISUAL Paulino Pérez Feijóo DATAS 18, 19 e 20 de xullo de 2012

DESPRAZAMENTO GRATUÍTO Sairá un autobús dende diante do Edificio Politécnico do Campus de Ourense, ás 8:30 horas os días 18 e 19 de xullo, e ás 09.15 horas o 20 de xullo. ALOXAMENTO GRATUÍTO O Concello de Celanova ofrece aloxamento gratuíto aos matriculados no Albergue Municipal. Os interesados deberán contactar co albergue (988.432.201) e reservar as noites que desexan (durante a véspera do comezo do curso e ata a noite do 19 de xullo). No momento da primeira ocupación do cuarto deberase acreditar documentalmente a matrícula no curso. P a t r o c i n a n

Tres xornadas sobre as que reflexionar como o audiovisual galego persegue consolidar a súa potencia creadora e a súa identidade á vez que, nun contexto de crise económica como o actual, ou simplemente por convicción propia, axustar os seus medios de produción para reafirmarse como cine singular e diferente.

LUGAR Auditorio Municipal Ilduara de Celanova (AMIC)

Universida deVigo

Vicerreitoría Campus de Ourense

cc cc F

U

N

D

A

C

ARLOS

Concello de Celanova

C o l a b o r a n

TELEVISIÓN DE GALICIA

I

Ó

N

ASARES

N º .

2 0 1 2 5 5 4

Programa IX Curso Universitario de Celanova  

Programa da IX Edición do Curso Universitario de Celanova, realizado no ano 2012 baixo o título "Crise vs. creatividade. Os novos desafíos d...

Programa IX Curso Universitario de Celanova  

Programa da IX Edición do Curso Universitario de Celanova, realizado no ano 2012 baixo o título "Crise vs. creatividade. Os novos desafíos d...

Advertisement