Page 1

Presentació Fundació Èxit


Missió i Valors

MISSIÓ

VALORS

Inserir joves  en  risc   d'exclusió  social  a  través  de   projectes  forma8us   innovadors  que  apor8n   valor  afegit  a  les  empreses  i   potenciïn  el  treball  en   xarxa.  

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8. 

Confiança en  els  joves   Igualtat  d’oportunitats   Innovació   Sostenibilitat   Professionalitat   Treball  en  xarxa   Pont  món  social-­‐empresarial   Diversitat  


Contexte del projecte


Baix nivell d’estudis •  Estudis  primaris  o  secundaris  no  

finalitzats

Perfil del jove

•  Fracàs escolar  o  abandonament  per   incorporació  al  mercat  laboral.  

Situació familiar Entre 16 i 21 anys •  Mo8vat per  fer  “quelcom”  però  sense   saber  molt  bé  “què”     •  Desorientat  i  amb  poca  informació  de   la  realitat  del  mercat  laboral.  

•  Familia “normalitzada”  +  conductes  de   risc   •   Familia  desestructurada  +  context  mul8-­‐ problemà8c.   •  Centres  de  protecció  +  i8nerari   d’emancipació  en  solitari.  


Projectes de la Fundació Les EMPRESES col.laboren en tot el procés Projecte

Diagnòstic

Orientació i formació pre laboral

Projecte

Especialització

Fases d’un itinerari d’inserció estàndard

Projecte

Recerca activa de feina

+

Inserció i manteniment del lloc de treball

Les ENTITATS socials i educatives ens deriven als joves


Fundació Èxit  forma  a   voluntaris  corpora5us  de   grans  empreses  perquè   aquests  puguin  fer  de  coach  a   joves  en  risc  d'exclusió  social.  

Projecte Coach

El jove  coneix  el  món  de   l'empresa  per  dins.  El  voluntari   es  forma  en  una  tècnica  que   podrà  aplicar  en  el  seu  dia  a   dia  i  a  més  coneix  a  un  jove  del   que  també  podrà  aprendre   molt  i  que  li  obligarà  a  ac8var   noves  competències  de   comunicació,  atenció  a  la   diversitat,  lideratge,  etc.   El  voluntari  durant  les  6   sessions  “mou”  al  jove  per   l'empresa  presentant-­‐li  a   altres  companys.  Es  potencia   el  treball  en  equip.  


Col.laborador especial

Empreses i entitats educatives del Projecte


Projecte eDuo

Es realitzen  a  la  pròpia  empresa  comptant  amb  els  treballadors  com   a  formadors  en  les  competències  tècniques.  Fundació  Èxit   s'encarrega  de  la  selecció  dels  joves,  la  coordinació  amb  les  en8tats   derivadores  i  el  seguiment  des  del  punt  de  vista  pedagògic  i  social   del  curs.     L'empresa  aconsegueix  treballadors  formats  a  mida  de  les  seves   necessitats,  segons  la  cultura  de  la  companyia.  També  ofereix  un   voluntariat  als  seus  treballadors  en  la  pròpia  empresa  i  fent  el  que   millor  saben  fer:  la  seva  especialitat.  Els  clients  i  proveïdors  veuen   en  directe  l'acció  de  Responsabilitat  Social  Corpora8va.    

Els joves  par8cipen  en  un  curs  de   formació  totalment  connectat   amb  les  necessitats  del  mercat,   amb  unes  instal·∙lacions  i  uns   formadors  excepcionals  i  una   mo8vació  clara:  els  millors  seran   contractats  per  l'empresa.  


Sorgeix davant  la  necessitat  de  capacitar  als  joves  en  la  “feina   de  cercar  feina”.  Per  a  això,  i  a  través  del  model  per   competències,  duem  a  terme  diverses  accions  que  li  serviran  al   jove  per  definir  el  seu  projecte  professional  i  augmentar  la  seva   empleabilitat:      

Proyecto Yob


ESPAI DE  RECERCA  DE  FEINA  

PRÀCTIQUES

FORMACIÓ A  MIDA  

TRAINING INTENSIU  


Una imatge val més...

Projecte Coach

Projecte eDuo

Projecte Yob


Premis i reconeixements

Guanyadors del  Premio  Mercè  Conesa  

Guanyadors del  Premi  En8tat  

2009 a  la  Millor  Inicia8va  Solidària  

Impulsa concedit  per  la  Fundació  

concedit per  “El  Periódico  “.      

Príncep de  Girona  ( juliol  2010).  

 Veure  vídeo  

Veure vídeo  

Seleccionats per  l'ONU  com  una  de  les  39  

L'Observatori de  Voluntariat  Corpora8u  

millors ONG  d'acció  local  en  la  relació  de  

ens escull  entre  unes  de  les  35  en8tats  

parteneriat amb  les  empreses  (estudi  

referents de  Voluntariat    

publicat el  5  de  juliol  de  2007  en  el  

Corpora8u a  Espanya  (segons  

Financial Times.  

enquestats).

Premi Cinco  Días    2012  a  la  millor  acció   de  RSE  a  l’empresa.    


Col.laboracions especials que ens ajuden a dur a terme els nostres projectes: Â

Empreses i entitats educatives del Projecte


Més informació: Pàgina web:

www.fundacionexit.org

E-mail:

info@fundacionexit.org

Adreça:

Pelai 44, 3ª planta, 08001 Barcelona Eraso, 31, 1ª planta, 28028 Madrid

Telèfon:

+34 93 231 99 57 +34 91 355 19 70

Presentació Fundació Èxit 2013 cat  

Presentació general de l'entitat i dels seus principals projectes i col·laboradors

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you