Page 1

MEMÃ’RIA

2015 RESPONSABILITAT SOCIAL I ACTIVITATS


SOM

INTRODUCCIÓ

3

fundació map estratègia persones equip

4 a 12

13 a 15

16 a 19

20 a 22

empresa

23 a 26

sostenibles

27 a 32

comunicació

33 a 34

comunitat xarxa

35 a 41

42 a 43


som persones El 2015 ha estat el penúltim any d’actuacions en el marc del Pla Estratègic 2012-2016 de la Fundació MAP. Les accions que hem fet han estat encaminades a avançar en l’assoliment de les línies estratègiques marcades: fer front als nous reptes per atendre la diversitat de les persones, potenciar l’equip, consolidar-nos com a empresa social i fer una gestió ètica i sostenible en tots els processos. Un treball que hem fet immersos en un canvi de model cap a la Planificació Centrada en la Persona, la PCP. Al llarg del 2015 ens hem format i hem començat a aplicar-la en tots els serveis, fent un canvi de mirada per posar la voluntat de la persona atesa al centre de totes les accions. Estem satisfets del treball en equip que estem fent professionals, familiars, entorn i persones ateses per poder millorar la seva qualitat de vida i adequar els suports a les demandes i necessitats individuals. Uns suports que acompanyen la persona en les diferents etapes vitals, des de la infància fins a la vellesa, oferint atenció individual i espais per compartir, creant llocs de treball amb suport i oferint un lloc per viure, cuidar-se i fer-se gran. En aquest document podreu veure resumides les principals fites aconseguides durant el darrer any, en què hem crescut una mica més en tots els sentits: atenent més de 500 persones, procurant llocs de feina adaptats a les diferents capacitats a 117 persones, ampliant i consolidant la nostra oferta de serveis productius, millorant les instal·lacions, formant-nos per atendre millor les noves necessitats de les persones... I fent que la Fundació MAP sigui estratègia, equip, empresa, comunitat, sosteniblilitat, transparència, xarxa... i, sobretot, persones. Hermínia Ordeig Boladeras Directora gerent de la Fundació MAP 3


SOM

fundació map estratègia persones equip empresa sostenibles comunicació comunitat xarxa


2015

M fundació mapmissió, visió i valors

Els valors:

respecte, sensibilització, inclusió, aprenentatge, professionalitat, treball en equip, ètica, honestedat, transparència, autodeterminació, igualtat d’oportunitats, responsabilitat, sostenibilitat

La Fundació MAP és una entitat sense ànim de lucre que treballa des del 1968 per oferir els suports necessaris perquè les persones amb discapacitat i risc d’exclusió social del Ripollès puguin millorar la seva qualitat de vida amb igualtat, autonomia i inclusió social. La Fundació MAP engloba diferents serveis: laborals, diürns, residencials i d’atenció a la infància. A més de complir els objectius socials, l’entitat participa en el desenvolupament econòmic del Ripollès creant llocs de treball, riquesa i qualitat de vida. I ho fa sempre amb una gestió ètica i mediambientalment responsable.

5


2015

M fundació mapPATRONAT

PATRONAT

Casilda Gómez De la Peña. Presidenta Josep Vaquer Naudí. Vicepresident Manel Pulido Chamorro. Secretari Joaquim Molero Pinilla. Tresorer Miquel Rovira Comas. Vocal Jordi Munell Garcia. Vocal Ramon Roca Gasch. Vocal Efrèn Carbonell Paret. Vocal Josep Maria Farrés Penela. Vocal Xavier Sala i Pujol. Vocal

Assistents amb veu però sense vot:

Representant de l’ACPAD (Associació Comarcal per a la Promoció i Ajuda al Discapacitat): Montse Gallego Pérez Representant de la Fundació Tutelar del Ripollès: Anna Solanich Castany 6


2015

M fundació mapORGANIGRAMA PATRONAT

MAPCABLE

ÀREA LABORAL

Jardineria i Forestal Packton - Serveis integrals d’Impressió i material d’oficina SERVEIS LABORALS (CETMAP)

DIRECCIÓ / GERÉNCIA

Neteja industrial Bugaderia industrial Serveis mediambientals Segonamà CAT Can Guetes

ÀREA SOCIAL

Servei Teràpia Ocupacional SERVEIS DIÜRNS

Centre d’Atenció Especialitzada Servei Prelaboral

Servei d’Orientació i Inserció Laboral Servei d’Esports i Lleure

SERVEIS RESIDENCIALS SERVEIS D’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA CENTRE TÀNDEM

ÀREA DE GESTIÓ

Residència “Centre Montserrat” Llars Residència

Servei Suport a la Llar CDIAP (0-5 anys)

Servei +5 Tàndem Centre obert

Desenvolupament de persones / RRHH Noves Tecnologies Administració i comptabilitat Qualitat i Innovació Gestió de compres Gestió comercial Comunicació Planificació estratègica Medi Ambient

7


2015

M fundació mapEL 2015 EN XIFRES PERSONES ATESES PER SERVEIS

243

279 SERVEIS D’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA Ajudant a créixer els infants i joves de 0 a 18 anys del Ripollès i les seves famílies amb serveis de diagnòstic i tractament per atendre dificultats d’aprenentatge i/o desenvolupament.

INFANTS I JOVES

ADULTS

Servei de Teràpia Ocupacional i Servei Ocupacional d’Inserció Centre de dia. Activitats terapeùtiques i d’ajust personal i social.

CDIAP. Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (0-5 anys)

149

Servei + 5 (5-18 anys)

67 27

Centre Obert (3-16 anys)

SERVEIS DIÜRNS

81 SERVEIS RESIDENCIALS

Centre d’Atenció Especialitzada Centre de dia per persones que necessiten suport generalitzat. Servei Prelaboral de Malaltia Mental Formació i inserció laboral de la persona amb malaltia mental. Servei d’Esport i de Lleure Programes d’activitats pel temps de lleure.

5

11 173

CETMAP. Centre especial de treball USAP. Unitat de suport laboral Treball amb suport a l’empresa ordinària

8

117

Programa INCORPORA de “La Caixa” Juny 2015 - Maig 2016 Acompanyament per a la inserció laboral a l’empresa ordinària. Persones ateses

11

Persones ateses per primera vegada

Persones ateses

28

32

7

Insercions a centre especial de treball Ofertes gestionades

Llar Residències 9 pisos on conviuen persones ateses amb el suport d’educadors/es.

24

42

58

Agència de col·locació

69

Insercions a empresa ordinària

Residència “Centre Montserrat” Acolliment residencial per persones que necessiten suport generalitzat.

Servei de Suport a l’Autonomia a la pròpia Llar Suport individualitzat perquè la persona pugui viure al seu domicili.

SERVEIS LABORALS - PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ LABORAL La FMAP vetlla per la inserció laboral de les persones amb discapacitat i/o risc d’exclusió social, ja sigui a l’empresa ordinària o al centre especial de treball.

TOTAL: 522

16

15

Formació INSERTA (ONCE) Curs d’operari en tasques bàsiques. Alumnes que obtenen el títol

12


2015

M fundació mapEL 2015 EN XIFRES PERSONES ADULTES ATESES

EVOLUCIÓ

Distribució geogràfica 279 270

280 270

260

2015

253

251

162 homes 117 dones

246

260

7%

6% Vall de Ribes

Vall de Camprodon

250

82%

5%

240

Baix Ripollès

Altres

230 2010

2011

2012

TIPUS DE DISCAPACITAT FÍSICA

MALALTIA MENTAL

9%

4%

2013

2014

2015

EDAT MITJANA SENSORIAL

19% 69%

18 A 30 ANYS

30 A 40 ANYS

40 A 50 ANYS

50 A 60 ANYS

60 A 65 ANYS

65 ANYS

MÉS DE

41

55

66

75

24

18

PSÍQUICA

9


2015

M fundaciĂł mapEL 2015 EN XIFRES total treballadors/es

Creixement

91

100 88

98

110 102

116 109

115 109

total

total

total

117 116

total

total

122 117

total

total

total

212

224

225

224

233

233

239

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

179

198

134 dones

105 homes

total:

239

51% 49% treballadors sense certificat

10

115 109

119 114

treballadors amb certificat

Sense certificat de discapacitat

total

Amb certificat de discapacitat

215 de les persones contractades són del ripollès

90%


2015

M fundació mapEL 2015 EN XIFRES total treballadors/es

DISTRIBUCIÓ RESIDÈNCIA TERÀPIA OCUPACIONAL SERVEIS INFÀNCIA - CENTRE TÀNDEM SUPORT LLAR LLEURE FAMÍLIES CET - BUGADERIA CET - JARDINERIA CET - MAPCABLE CET - MEDIAMBIENT CET - SEGONAMÀ CET - NETEJA CET - SERVEIS CET - PACKTON CET - CAT USAP ADMINISTRACIÓ LLARS RESIDÈNCIA PRELABORAL

CONTRACTes

26 12 5 8 1 18 41 42 9 3 10 19 7 6 4 8 17 3

EDAT MITJANA: 43 ANYS ANTIGUITAT MITJANA: 10 ANYS

T.PARCIAL

14%

TEMPORAL

25%

INDEFINiT

75%

T.COMPLET

86%

UN 45% DELS PROFESSIONALS TÉ TITULACIÓ UNIVERSITÀRIA 11


2015

M fundació mapEL 2015 EN XIFRES TREBALLADORS/ES AMB CERTIFICAT DE DISCAPACITAT

distribució CET- CAT CET - BUGADERIA CET - JARDINERIA CET - MAPCABLE CET - MEDIAMBIENT CET - SEGONAMÀ CET - NETEJA CET - SERVEIS CET - PACKTON

4 15 27 36

45 dones

6 3

total: 117

5 16 5

física / sensorial

tipus de discapacitat

21%

malaltia mental

33%

psíquica

46%

EDAT MITJANA: 45 ANYS ANTIGUITAT MITJANA: 10 ANYS 12

72 homes

contractes

UN 82% CONSIDERATS D’ESPECIAL DIFICULTAT Discapacitats Psíquics, Malalts Mentals > 33%

69% 31% 94% TEMPORAL INDEFINIT

T.COMPLET

Físics o Sensorials > 65%

6%

T.PARCIAL


SOM

fundació map estratègia persones equip empresa sostenibles comunicació comunitat xarxa


2015

M estratègia

El Pla Estratègic de la Fundació MAP 2012-2016 ha marcat el treball realitzat durant aquests anys, també el 2015. Els plans d’actuació anuals s’han basat en quatre grans línies estratègiques i en uns objectius específics, que han volgut donar resposta als reptes plantejats per l’entorn

El MAP assumeix nous reptes per atendre la diversitat de la persones Estructurar els serveis per donar resposta a la realitat actual i a les noves necessitats socials: envelliment, noves patologies, dependència i risc d’exclusió social. Implementar programes transversals que promoguin l’autonomia i l’autogestió i potenciïn les capacitats individuals i la igualtat d’oportunitats de les persones. Acostar els serveis a les famílies i als entorns naturals de les persones per aconseguir una millor qualitat de vida. Impulsar iniciatives per a la sensibilització i la normalització social i laboral de la discapacitat.

14


2015

M estratègia El MAP és la força de l’equip

El MAP és una empresa social innovadora

Avançar en el model de treball en equip transversal i multidisciplinari i potenciar les capacitats, els talents i les competències de les persones.

Augmentar la competitivitat de les línies de negoci existents i iniciar noves activitats productives vinculades al territori que generin ocupació per les diferents capacitats.

Promoure la formació continuada per donar millor qualitat en el servei i fomentar l’excel·lència.

Ampliar l’oferta de serveis privats d’atenció a les persones que complementi els serveis públics i doni resposta a les noves necessitats.

Potenciar la recerca i la investigació per generar nous coneixements i compartir-los.

Planificar i ampliar les estratègies comercials i de màrqueting per introduir productes i serveis a nous mercats.

Dissenyar accions creatives que facilitin la comunicació interna, la cohesió i el sentiment de pertinença.

Establir sinergies amb el teixit econòmic i social per treballar de manera col·laborativa en la creació de negoci, la inserció laboral i l’oferta de serveis.

El MAP fa una gestió ètica i sostenible Desenvolupar eines que permetin una gestió responsable en els àmbits sociolaborals, mediambientals, econòmics i d’infraestructures. Ser proactius i innovadors en l’adequació dels sistemes de qualitat.

Ser una entitat comunicativa, oberta i solidària, que posi en valor la diversitat. Construir un paradigma tecnològic que faciliti la gestió dels serveis, la comunicació i el treball terapèutic i assistencial.

15


SOM

fundació map estratègia persones equip empresa sostenibles comunicació comunitat xarxa


2015

M persones

el map assumeix nous reptes per atendre la diversitat de les persones 150 persones formades en PCP Orientació sexo afectiva Anàlisi del lleure individual 1.200 alumnes als tallers de sensibilització

Inici del procés d’implantació de la Planificació Centrada en la Persona (PCP) a la Fundació MAP: Consultoria amb FEAPS (Confederació Espanyola d’Organitzacions a favor de les Persones amb Discapacitat Intel·lectual) per elaborar un Pla d’Acció per instaurar la Planificació Centrada amb la Persona en els processos i en l’atenció a la persona. Formació en PCP per a professionals, persones ateses i famílies amb la participació de 150 persones. Inici del treball pilot amb 8 persones de diferents serveis amb l’elaboració d’un nou model de Pla individual per aconseguir la millora de la qualitat de vida a través l’apoderament de persones i famílies.

17


2015

M persones qualitat Indicadors Treball / vacances Objectius a la voluntat de les persones.

Canvi en les metodologies de treball a nivell personal, de servei i de Fundació.

PCP modificació programa individual

NOU MODEL DE TREBALL ENFOCAT A LA PERSONA

A dia d’avui s’estan fent revisions tranversals dels objectius amb implicació d’usuari, famílies i referents professionals. Treball cap a un nou model de Programa Individual.

18

Modificació processos (acollida...) Introducció de metodologies de treball més tècniques (escales de qualitat, cognitives, de necessitat de suport, etc.).

Participació en el grup de treball de PCP de DINCAT

(Servei de Teràpia Ocupacional)


2015

M persones Orientació sexo afectiva individual i assessorament a diferents famílies i persones ateses. Formació per part d’una especialista i formació de grups de treball. Disseny d’una línia de treball específica per als joves i adolescents atesos, amb enquestes a 30 joves i creació d’equips de discussió.

Consolidació del projecte Àgora de mediació i participació en el lleure amb noves incorporacions en activitats de lleure i formatives i intervencions puntuals. Introducció de l’anàlisi del lleure individual, orientat a les persones, amb programes individuals que permeten que la persona participi directament en el què vol i com ho vol aconseguir.

Continuació del programa d’ajuda mútua entre els educadors de les Llars Residències a través de la promoció de la responsabilitat i de la relació d’ajuda mútua.

Continuació de la implantació del Model Centrat en la Família als Serveis de la Infància amb un calendari d’accions i la sol·licitud per entrar a formar part del grup de transformació de CDIAP proposat per FEAPS.

Consolidació del projecte de la Llar Espona de Sant Joan de les Abadesses com a pis de suport més intens per donar resposta a les necessitats de persones ateses.

Creixement del programa de sensibilització sobre la discapacitat a les escoles i instituts amb l’oferta de noves activitats i augment dels alumnes del Ripollès amb els quals s’ha treballat: 1.200.

Millores a la llar residència de Ca l’Ametller 1 de Ripoll: inici de les obres de millora de la cuina i les habitacions.

19


SOM

fundació map estratègia persones equip empresa sostenibles comunicació comunitat xarxa


2015

M EQUIP

el map ÉS LA FORÇA DE L’EQUIP Inversió en formació 2015: 22.000 euros 15 processos de selecció de personal:

16

6

CANDIDATURES INTERNES

84 CANDIDATURES EXTERNES

9 PROMOCIÓ EXTERNA

PROMOCIÓ INTERNA

Nova fase del desenvolupament d’un Sistema per Competències Professionals amb l’elaboració d’un diccionari de competències i la confecció d’una fitxa d’avaluació. Segona fase del projecte de Gimnàs emocional per desenvolupar les competències emocionals de l’equip de treball. Participació de tècnics i coordinadors de serveis. Formacions en el marc del projecte d’Universitat Corporativa, que promou que els professionals comparteixin coneixements i experiències, en malaltia mental. Segona edició del programa El Convidat de coneixement intern a través d’un intercanvi d’un dia entre els professionals dels diferents serveis de l’entitat. 21


2015

M EQUIP

Actualització del Pla de voluntariat actual i desenvolupament d’un nou document. Número de voluntaris del 2015: 20. Aplicació del catàleg de beneficis socials pels treballadors/es i persones voluntàries del MAP. Formació: 59 accions formatives, més de 1.500 hores de formació i 350 participants. 22.000 euros invertits en la formació de l’equip. Convenis de col·laboració amb universitats i centres d’ensenyament per acollir pràctiques d’alumnes. Número d’estudiants en pràctiques durant el 2015: 10.

22

Seleccions de personal i promocions internes: s’han fet 15 processos de selecció/promoció amb la presentació de 100 candidats. La cobertura de les vacants han estat 6 per promoció interna i 9 per part de persones externes.


SOM

fundació map estratègia persones equip empresa sostenibles comunicació comunitat xarxa


2015

M EMPRESA

EL MAP ÉS UNA EMPRESA SOCIAL I INNOVADORA 8 línies de negoci durant el 2015 Preparació nova línia 2016: Bressol B&B 155 treballadors del CETMAP, 117 amb certificat de discapacitat

24

Tota persona té dret al treball i a la lliure elecció de la seva ocupació. La Fundació MAP vetlla per la inserció laboral de les persones amb discapacitat i risc d’exclusió social, ja sigui a l’empresa ordinària, a través de programes com Incorpora d’Obra Social “la Caixa”, o del CETMAP, el centre especial de treball propi. EL CETMAP ofereix una xarxa d’activitats productives i de serveis que harmonitza els valors socials, econòmics i comercials amb la generació d’ocupació i riquesa al territori i crea llocs de treball adaptats a les diferents capacitats de les persones.


2015

M EMPRESALÍNIES DE NEGOCI 2015 Especialistes en cablejats elèctrics, muntatges industrials, packaging i embossats.

Serveis integrals d’impressió, venda de tòners ecològics Packton i material d’oficina.

mapcable.cat

toners.cat

Restaurant-cafeteria, lloguer de bicicletes de muntanya i burricletes, agrobotiga i sala privada per a celebracions i grups.

cat.fundaciomap.org Jardineria i forestal: treballs a jardins, boscos, finques, lleres de rius, rutes i senders.

Neteja industrial: neteja i manteniment d’edificis i locals. Neteges en altura.

Botigues de venda directa de productes recuperats (roba, mobles, objectes...), art reciclat, restauració de mobles i servei de tapisseria.

facebook.com/botigasegonama

Bugaderia industrial: rentat, planxat i plegat a mida del client.

Serveis mediambientals: gestió de deixalleries del Ripollès, desmuntatge d’immobles i destrucció de paper confidencial.

25


2015

M EMPRESA Principals accions dutes a terme durant el 2015 en l’àmbit laboral

Augment de la competitivitat de les línies de negoci del CETMAP i planificació de noves activitats productives vinculades als sectors econòmics generadors d’ocupació al territori per crear llocs de treball adaptats a les diferents capacitats. Disseny i execució del projecte d’allotjament Bressol Bed and Breakfast, ubicat en un segon pis de la plaça Sant Eudald de Ripoll, vinculat al CAT Can Guetes. Reorganització de la secció de Jardineria i Forestal per millorar la gestió del servei. Entrada en funcionament de la UTE entre Fundació MAP i TAC Osona per fer el servei de manteniment de l’Ajuntament de Torelló. Valoració i control de costos al CAT Can Guetes amb una reducció de les despeses en compres d’alimentació. Renovació de la carta dels sopars i la imatge del restaurant. Reestructuració comercial i impuls de la secció de Packton Serveis d’impressió i Material d’oficina, amb augment de la capacitat de producció i vendes. Obtenció de la certificacions de qualitat i mediambiental ISO 9001 i ISO 14001 al servei de bugaderia i neteja industrials.

26


SOM

fundació map estratègia persones equip empresa sostenibles comunicació comunitat xarxa


2015

M SOSTENIBLESINDICADORS MEDIAMBIENTALS

EL MAP FA UNA GESTIÓ ÈTICA I SOSTENIBLE La Fundació MAP implanta polítiques de gestió responsable en els àmbits social, econòmic i ambiental, seguint els indicadors del Codi de Gestió Sostenible.

Rebaixa del consum energètic dels 20 centres de consum de la Fundació MAP .

disminució del consum elèctric: estalvi 10% 453.939 €

437.644 €

exemple d’estalvi centre de consum: llar residència can canarons

422.762 € DESPESA EN

DESPESA EN

2013

2013

2015

2015

ELECTRICITAT

5.618 €

CONSUM 2013 (KWH)

28

CONSUM 2014 (KWH)

CONSUM 2015 (KWH)

4.476 €

GAS

8.726 €

6.489 €


2015

M SOSTENIBLESINDICADORS MEDIAMBIENTALS Reciclatge i recuperació dels principals materials utilitzats: Separació i minimització de residus a través dels EcoPunts ubicats en els diferents equipaments de la Fundació MAP.

tipus de residu kg / unit 1.862 KG FERRALLA FERRALLA ELECTRÒNICA 123 KG PAPER I CARTRÓ PILES 22 KG PLÀSTICS 334 KG PINTURES 52 KG TÒNERS 2.190 KG TÈXTIL 1.034 KG FUSTES MATALASSOS 136 KG VIDRE 130 KG FLUORESCENTS 118 unitats 224 unitats ENVASOS BUITS PALETS 507 unitats

4.575 KG

6.623 KG

Sortida de voluminós gestionat a la botiga Segonamà 2015: 17.610 kg Cartutxos de tinta: Nº de cartutxos de tinta consumits 2015: 162 Nº de cartutxos de tinta reciclats 2015: 88 % de cartutxos reciclats 2015: 54,32% Emissions de gasos d’efecte hivernacle en pes:

any 2015

562,92

emissions co2eq [TnCO2eq] 29


2015

M SOSTENIBLESINDICADORS DE QUALITAT ENQUESTES DE SATISFACCIÓ 2015 FAMÍLIES

9,46 147

RESPOSTES TREBALLADORS AMB CERTIFICAT DE DISCAPACITAT

7,76

60% DE RESPOSTES TREBALLADORS SENSE CERTIFICAT DE DISCAPACITAT

7,5

93% DE RESPOSTES 30

Atenció donada pels professionals: 9,7 Instal·lacions dels serveis: 9,5 Es tenen en compte les necessitats individuals: 9,4 Valoració activitats del servei: 9,5

Relació amb companys i responsable servei: 8,5 Satisfacció amb la feina: 8,4 Formació rebuda: 6,3 Comunicació amb companys i responsables: 8,3 Condicions i mitjans de treball: 6,94

Relació amb companys i responsable servei: 8,2 Instal·lacions i mitjans de treball: 7,07 Conciliació Vida Laboral i Familiar: 8,4 Valoració del Pla estratègic: 7,4 Formació i desenvolupament de competències: 7,92


2015

M SOSTENIBLESINDICADORS ECONÒMICS DESPESES

INGRESSOS

1.799.417,75 €

3.104.431,44 €

662.042,16 €

483.502,00 €

178.642,59 €

942.361,56 €

72.555,26 €

1.408.695,52 €

5.151.154,57 €

2.611.665,11 € 356.992,98 €

31.000,00 €

105.810,48 €

167.295,34 € 110.396,80 €

inversions realitzades Adequació d’instal·lacions i equipaments serveis atenció a les persones

173.657,81 €

Compra maquinària activitats productives

124.518,84 €

Inversió equipaments activitats productives CETMAP

121.036,27 €

Compra vehicles

TOTAL INVERSIONS REALITZADES: 459.934,53 €

40.721,61 €

31


2015

M SOSTENIBLESINDICADORS ECONÒMICS procedència dels ingressos VENDES EMPRESES PRIVADES

38,08%

govern autonòmic subvencions PER SERVEIS

25,02%

govern autonòmic concerts PER SERVEIS

15,90%

privats famílies

10,64%

VENDES ajuntaments i consorcis

4,72%

ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L’ESTAT

4,46%

CONSORCI BENESTAR SOCIAL SUBVENCIÓ SERVEIS

0,75%

DIPUTACIÓ

0,25%

GOVERN AUTONÒMIC VENDES

0,18%

Un 34% de les compres i de la contractació de proveïdors DE SERVEIS realitzades al Ripollès

32

fons fons públiCS privaTS

51,28% 48,72%

34% Volum de riquesa generada al Ripollès durant el 2015: 4.226.389 €


SOM

fundació map estratègia persones equip empresa sostenibles comunicació comunitat xarxa


2015

M COMUNICACIÓ

Comunicar per sensibilitzar i trencar barreres Presents a: 5 pàgines web/blogs 5 pàgines

Nova pàgina web adaptable a tot tipus de dispositius:

www.fundaciomap.com (1.200 visites mensuals)

19 accions comunicatives (notes de premsa i convocatòries) i 100 impactes als mitjans de comunicació. Edició de la revista quadrimestral Capaç sobre el món de la discapacitat, amb una tirada de 350 exemplars. Redacció mensual de l’InfoMAP, butlletí informatiu intern de l’entitat. Noves publicacions:

Creixement perfils corporatius: 207

34

216

Com donar suport a les persones amb discapacitat intel·lectual en el procés de dol, 2n premi dels Premis d’Investigació i Innovació de la Fundació MAP.

Art per a totes les mans, llibre de manualitat amb adaptacions elaborat per un equip creatiu del Centre d’Atenció Especialitzada (CAE).


SOM

fundació map estratègia persones equip empresa sostenibles comunicació comunitat xarxa


2015

M COMUNITAT Tallers de sensibilització sobre la discapacitat a les escoles: curs 2014-2015 Teatre amb suport: representació de l’obra Plouen Homes de la companyia de teatre El Tramvia del Centre d’Atenció Especialitzada de la Fundació MAP per les escoles i els instituts, el dia 18 de març, al Teatre Comtal de Ripoll. Participació de més de 500 alumnes.

Taller de les professions: participació de 35 alumnes.

36

Horts ecològics inclusius: participació de 8 escoles i 600 alumnes.

Taller de les capacitats diferents: participació de 25 alumnes.

Taller “Posa’t a la pell de l’altre”: participació de 46 alumnes.


2015

M COMUNITAT trobades i jornades Trobada a Ceret per realitzar un taller de música i de dansa tradicional entre persones ateses a la Fundació MAP i l’entitat francesa ADEPEI 66, en el marc del projecte Reg’art/Mir’art, una mirada d’artistes i persones amb discapacitat intel·lectual sobre el patrimoni del Pirineu del programa País d’Art i d’Història Transfronterer, el març. Jornada de portes obertes al Centre Tàndem-Serveis a la infància de Ripoll, el 26 de juny.

Inici de l’intercanvi amb persones de la residència geriàtrica de Campdevànol de la Fundació Vella Terra. Trobades cada quinzenals per compartir activitats i manualitats. Assistència a l’acte de donació de la iniciativa El Plat solidari del restaurant El Pont 9 de Camprodon a la Fundació MAP, el 22 d’abril, amb un total de 506 euros recaptats.

Lliurament de diplomes del 15è curs d’hipoteràpia al Centre Eqüestre Niubó de Campdevànol.

Participació d’un equip de la Fundació MAP a l’Oxfam Intermón Trailwalker 2015 d’Olot a Sant Feliu de Guíxols (100 quilòmetres), el 18 d’abril. 37


2015

M COMUNITAT Participació en fires i activitats dels municipis / entitats:

Caminada per a l’Envelliment Actiu de Ripoll, el 25 de setembre.

Festival RIPOLLESDANSA Diada de Sant Jordi de Ripoll, amb venda de roses, llibres i productes artesanals. II Nit solidària del Rotary Club del Ripollès a favor del Programa de Detecció Precoç de Càncer de Còlon i Recte.

Transpirenaica Social i Solidària 2015, el 15 de juliol, amb participació en una excursió al Puigmal i al fòrum “Talent i territori” a Vall de Núria. Fires de Nadal de Ripoll, Campdevànol, Camprodon i Sant Joan de les Abadesses.

Voluntaris al Gran Recapte d’Aliments i a la 1a edició de l’ENRIULA’T de Ripoll. Presentació del llibre “Mil mots de Sora i un conte rural” de Jordi Dorca i Josep Comas, a la Biblioteca Pompeu Fabra de Sant Quirze de Besora, el 18 de desembre. Vendes del llibre destinades a la Fundació MAP.

Signatura d’un conveni amb Obra Social “la Caixa” per donar suport als Serveis a la Infància de la Fundació MAP. 38


2015

M COMUNITAT ACTES MAP Actes de la Verge de Montserrat, el 25 i 26 d’abril, amb la participació de 100 persones a la 6a Caminada Popular, Missa al monestir de Ripoll, trobada anual de famílies, dinar i ball. Concert del dia de Nadal en benefici de la Fundació MAP, organitzat pels Amics de la Música de Ripoll a la Sala Abat Senjust, el dia 25 de desembre.

Sessió de Cinefòrum del grup ERESS de la Fundació MAP amb la pel·lícula “Las sesiones”, el 2 de juliol al CAT Can Guetes.

Elaboració de les postals de Nadal per part del Centre d’Atenció Especialitzada: 1.350 postals venudes.

Festa de Nadal amb la participació de 300 persones, amb un dinar al taller del MAP i un ball a la Sala Eudald Graells de Ripoll, el 18 de desembre.

Participació a la manifestació “Esteu trepitjant els nostres drets. Això sí que no!”, organitzada per Dincat, que es va fer el 25 de novembre a Barcelona per reivindicar un copagament just. Elaboració del calendari 2016 “Som territori, mengem el que som”, elaborat conjuntament amb la marca de garantia Producte del Ripollès de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès. La presentació es va fer el dia 3 de desembre, en motiu del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat

Participació al Business With Social Value, el 2 de desembre, al Palau de Congressos de Catalunya amb Packton Serveis d’Impressió.

39


2015

M COMUNITAT lleure i vacances 18 activitats de lleure: concerts, sortides, teatre, etc.

futbol triplet del map abadessenc i celebració dels 10 anys

Organització del casal d’estiu del CEE Ramon Suriñach de Ripoll, del 29 de juny al 24 de juliol, amb 14 nens i nenes. Temàtica: “investigadors secrets”.

El MAP Blanc i el MAP Negre, campions de Catalunya de futbol sala al Campionat ACELL Special Olympics de Tarragona, el 17 de maig. El MAP Negre, campió de la lliga provincial, el 20 de juny, a Sant Joan de les Abadesses, coincidint amb la celebració dels 10 anys del MAP Abadessenc, amb dinar, premis i ball.

7 torns de vacances amb 107 persones participants: Mallorca, Cambrils, Berguedà, Màlaga/Benalmàdena, Navarra/vall del Roncal, Palamós i Còrdova.

Victòria MAP Negre al torneig MIC Integra 2015, disputat entre Vidreres i Palamós. Conrad Rigall nomenat millor jugador de la competició.

Participació en un intercanvi del programa Erasmus+ amb l’entitat Runner Club Phidippides de Nicòsia, Xipre, amb l’objectiu de compartir experiències i coneixements sobre els respectius països i practicar esports, sobretot futbol. 18 persones del MAP van viatjar a Xipre del 7 al 14 de juny i 18 persones del Club Phidippides van viatjar a Catalunya del 13 al 19 d’octubre.

40


2015

M COMUNITAT ALTRES ESPORTS Participació en diversos campionats ACELL al llarg de l’any (petanca, bàsquet...) i al Campionat de Catalunya ACELL-Special Olypmics, el 17 i 18 d’octubre, a Calella amb una trentena d’esportistes en les categories de petanca, atletisme i llançament de pes.

TEATRE La Tribu: participació a la Mostra d’Art organitzada pel Taller d’idees de Mataró amb el curtmetratge @mics i l’espectacle “Deu+1” de la companyia La Tribu de la Fundació MAP. A la sala Clap de Mataró, el 8 de març. La Tropa: estrena de l’obra “La Pepa”, el diumenge 31 de maig al Teatre Comtal de Ripoll i el 28 de novembre, participació a la Mostra d’Art i discapacitat de Sant Hilari de Sacalm.

RÀDIO programa setmanal El Gall amb la col·laboració de la ràdio La Veu de Sant Joan de les Abadesses.

El Tramvia: representació de “7 i un tramvia”, el dia 20 de desembre, al Teatre Comtal de Ripoll.

Grup d’Autogestors Pau i Preva Presentació en públic del grup d’Autogestors Pau i Treva, el 5 de març. Presentació del vídeo “Participem de la vida política”, elaborat pel grup, i debat sobre el Dret a Vot, el 16 de desembre. 41


SOM

fundació map estratègia persones equip empresa sostenibles comunicació comunitat xarxa


2015

M xarxa Col·laboradors institucionals: Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya Associació Leader Ripollès Ges Bisaura Diputació de Girona Consorci de Benestar Social del Ripollès Entitats i empreses col·laboradores: Programa Incorpora de “la Caixa” Obra Social “la Caixa” Elèctrica Vaquer Fundació INSERTA (ONCE) Restaurant El Pont 9 de Camprodon Loteria El Follet de Ripoll Centre de Distribució d’Aliments El Graner de Ripoll Creu Roja del Ripollès Càritas Amics de la Música de Ripoll Participació en òrgans de direcció: DINCAT (Discapacitat Intel·lectual Catalunya) Clúster Créixer Associació Leader Ripollès Ges Bisaura Treball en xarxa: Clúster Créixer XEISOR (Xarxa d’Entitats d’Inserció Sociolaboral d’Osona i el Ripollès)

Centre de Dia i Centre en Salut Mental del Ripollès Consorci de Benestar Social del Ripollès

Servei Educatiu del Ripollès CAS Ripollès (Centre d’Atenció i Seguiment de les drogodependències) CAP (Centre d’Atenció primària de

Salut) del Ripollès CAD SEVAD (valoració i dependència) SESM-DI (Servei Especialitzat en Salut Mental per a Discapacitats) SISPAP (Secretaria d'Inclusió Social i de Promoció de l'Autonomia Personal) Agència de Desenvolupament del Ripollès Producte del Ripollès Membres de: DINCAT (Discapacitat Intel·lectual Catalunya) Clúster Créixer Associació AMMFEINA Salut Mental Catalunya ACAP (Associació Catalana d’Atenció Precoç) Creu Roja Incorpora Girona UIER (Unió Intersectorial i Empresarial del Ripollès) ACPAD (Associació Comarcal per la Promoció i Ajuda a la persona amb Discapacitat) Fundació Tutelar del Ripollès Associació Leader Ripollès Ges Bisaura Associació d’Hostaleria del Ripollès Unió de Botiguers de Ripoll Consorci de les Vies Verdes de Girona

43


2015

M

C/ Dalí nº6 - 8 Polígon Industrial Els Pintors (17500) Ripoll 972 70 31 04 www.fundaciomap.COM

Profile for Fundació MAP

Memòria 2015 Fundació MAP  

Memòria de responsabilitat social i d'activitats de la Fundació MAP. 2015

Memòria 2015 Fundació MAP  

Memòria de responsabilitat social i d'activitats de la Fundació MAP. 2015

Advertisement