Memòria Fundació Salut Alta 2017 (cat)

Page 1

Aventura’t a sentir!

Memòria 2017


QUI SOM MISSIÓ: acollir els menors i llurs famílies en situació de vulnerabilitat i risc d’exclusió social, i acompanyar-los en els seus processos socioeducatius perquè, en un entorn plural, arribin a ser membres actius de canvi vers una societat més cohesionada i més justa. Fundació Privada La Salut Alta G-63512412 Registre de fundacions de la Generalitat de Catalunya 2024 Disseny original: Roser Corbera Maquetació: comunicació Fundació Salut Alta Fotografia: arxiu Impressió: Argra Trading SL

VISIÓ: ser una entitat de referència en el barri, reconeguda per la seva acció socioeducativa transformadora i pel seu estil d’acompanyament basat en una atenció personalitzada i desenvolupada a través del servei a les persones i des de la proximitat, la professionalitat i el treball en xarxa. VALORS: treballem des de la solidaritat, per la justícia social i la llibertat, amb professionalitat i transparència.


Ens presentem

3 4 5 6 8 9 10

Mirem amb perspectiva

Ens financem

Intervenim

Fem equip

Ens relacionem

Agraïm

Ens presentem CARTA DEL PRESIDENT

Contra el consum desaforat, contra la producció desorbitada, contra la moral de l’exhibicionisme i la cultura del tenir, reivindiquem la vida senzilla, la simplicitat en els estils i les formes de viure i de treballar. Podem viure amb menys, podem ser feliços amb menys, perquè el que realment és decisiu per la felicitat no és el fet de tenir, sino el fet d’ésser i, sobretot, el de sentir-se estimat. Papa Francesc

Benvinguts, quatre ratlles del que ha estat l’any 2017 a la Fundació Salut Alta de Badalona. Em pregunto si enfront del desgavell político-judicial que ens està tocant viure, podrem ajudar als infants del barri a descobrir aquesta versió de la felicitat; si serem capaços d’estar al seu costat promocionant aquests valors; si aconseguirem educar sense modelar, sense dogmatitzar. Espero que sí, ja que a la Fundació i sota el lema “Aventura’t a sentir”, aquest any s’ha fet un intens treball d’Educació Emocional, per tal que els infants amb l’acompanyament dels educadors i educadores, vagin descobrint i gestionin els propis sentiments i els dels seus companys, que els identifiquin com a propis i els hi serveixin per guiar les seves accions. Aquest treball s’ha reforçat amb la incorporació d’una nova educadora responsable exclusiva de famílies per a millorar els dèficits d’autoestima i d’autoacceptació detectats en el barri. Esperem que les noves línies d’acció iniciades, lluny de tot conformisme, ajudin a començar a donar fermesa als infants per tal que, en un futur pròxim, puguin tirar endavant les seves pròpies decisions. I necessitem com sempre el vostre suport per a fer-ho tot possible. Francesc Gil i Argemí President

MEMÒRIA 2014 2017 FUNDACIÓ FUNDACIÓSALUT SALUTALTA ALTA1| 3 MEMÒRIA


Mirem amb perspectiva VALOREM POSITIVAMENT... La contractació d’una persona per ser la referent de famílies de l’entitat, que ha començat a donar una nova mirada al treball amb els infants i la família, i ha augmentat la implicació d’aquesta en els espais de la Fundació. COM A REPTE ENS PROPOSEM... Iniciar un treball participatiu per establir noves línies prioritàries d’acció per als propers anys.

INFANTS I FAMÍLIES

PAÏSOS D’ORIGEN Marroc

134

Espanya

INFANTS I ADOLESCENTS

98

Amèrica Llatina Pakistan Resta d’Àsia

FAMÍLIES

Resta d’Àfrica Resta d’Europa

HORES D’ATENCIÓ DIRECTA

616

FAR

A100

CENTRE OBERT

23 31 34 11

625 APRENIJOC

708 PATRONAT

VOLUNTARIAT PUNTUAL

VOLUNTARIAT SETMANAL

PROFESSIONALS

EQUIP

EVOLUCIÓ DEL PRESSUPOST 600.000€ 500.000€ 400.000 €

2016

4

INGRESSOS

DESPESES

100.000 €

INGRESSOS

200.000 €

DESPESES

300.000 €

2017

85


Ens financem VALOREM POSITIVAMENT... La consolidació de les campanyes de microdonacions, augmentant les persones que confien en nosaltres i ens fan donacions. Alhora, ressaltem també l’augment del 19% de finançament públic respecte l’any passat. COM A REPTE ENS PROPOSEM... Seguir ampliant la xarxa de donants particulars i d’empreses compromeses amb la nostra tasca, posant el focus d’atenció en la creativitat a l’hora de buscar finançament.

RESULTAT DE L'EXERCICI Donacions d’entitats privades i particulars

INGRESSOS

Subvencions oficials Altres ingressos

Prestacions de serveis................................. 144.117,98 €

Prestacions de serveis

21%

Donacions d’entitats privades i particulars..................................... 282.114,74 € Subvencions oficials....................................... 122.493,71 €

25%

Altres ingressos..................................................27.590,29 € TOTAL INGRESSOS

49%

5%

576.316,72 € Despeses de personal Amortitzacions

DESPESES

Despeses generals

Compres ............................................................. 14.649,26 €

13%

Despeses generals........................................... 78.147,92 €

7

%

Compres

Despeses de personal.................................450.002,42 €

77%

Amortitzacions.................................................. 39.031,10 € TOTAL DESPESES

3%

581.830,70 €

CAMPANYA DE MICRODONACIONS

COST PER PROJECTE

Entre la 5a campanya “#Motxilla2017”, l’Escape Room Solidària i la campanya duta a terme amb motiu del #GivingTuesday sota el nom “Espai per acompanyar” hem rebut un total de 83 donacions.

7.003€

34% CENTRE OBERT

33% A100

24% 9%

APRENIJOC FAMÍLIES

Podeu veure l’auditoria de comptes sencera a la nostra pàgina web.

MEMÒRIA MEMÒRIA 2014 2017 FUNDACIÓ FUNDACIÓSALUT SALUTALTA ALTA1| 5


CENTRE OBERT infants de 6 a 12 anys països d’origen centres educatius professionals d’atenció directa infants que han rebut atenció psicològica

PROJECTES

tardes amb famílies

29 8 7 4 4 3

APRENIJOC infants de 6 a 12 anys països d’origen centres educatius professionals d’atenció directa infants que han rebut atenció psicològica alumnes d’Aprenentatge i Servei

62 11 10 3 4 9

LA NOSTRA METODOLOGIA ITINERARIS EDUCATIUS Els itineraris educatius neixen del desig d’oferir una acció socioeducativa que sigui significativa pels infants i adolescents, en el marc d’un barri concret i en el context social del moment en què vivim. Aquests itineraris es concreten en les activitats diàries amb els infants, els joves i les seves famílies. Duem a terme espais creatius i motivadors on l’aprenentatge, l’educació emocional i el lleure són també espais de creixement individual i grupal.

6

PROCÉS D’ACOMPANYAMENT La nostra missió ens crida a acompanyar els infants, adolescents i famílies en els seus processos socioeducatius perquè, en un entorn plural, arribin a ser membres actius de canvi vers una societat més cohesionada i més justa. El procés d’acompanyament cal que tingui un inici i un final coneguts per les persones implicades. Nosaltres destaquem cinc moments clau d’aquest procés: l’acollida, la creació del vincle, el procés de creixement, la participació i els canvis en la vinculació.


Intervenim

A100

32 9 5 4 5 3

adolescents de 12 a 16 anys països d’origen centres educatius professionals d’atenció directa adolescents que han rebut atenció psicològica adolescents que han acabat la seva etapa a la Fundació

FAR

50 11 9 2 8 3

TREBALL AMB LA FAMÍLIA A part del treball que es fa amb les famílies en el marc de cada projecte, com a entitat hem creat un Pla de famílies que marca les accions enfocades a capacitar i donar autoritat a les famílies potenciant les seves competències i fortaleses, donant-los espais de participació dins de l’entitat i possibilitant l’acompanyament personalitzat d’aquelles famílies que ho requereixin. Amb les nostres accions volem: fomentar la implicació en el procés socioeducatiu dels seus fills i filles; oferir espais de creixement com a pares/mares i com a persones a nivell integral; reconèixer la família com un sistema particular i únic; i apropar les famílies a la xarxa de recursos del barri, fomentant la seva implicació social.

alumnes matriculades infants de 0-3 anys que participen a El Niu països d’origen professionals d’atenció directa persones voluntàries tallers monogràfics formatius

TREBALL AMB L’ENTORN Apostem perquè infants i adolescents coneguin l’entorn en què viuen, i l’aprenguin a mirar tant des d’una perspectiva d’estima i respecte com des de la mirada crítica i transformadora. La Fundació està arrelada en un barri amb molta necessitat de treball comunitari. Dins de la nostra missió volem que infants i joves siguin agents de canvi, i és per això que el nostre paper a l’entorn ha de ser actiu. No entenem la nostra tasca sense el treball en xarxa, sense el voluntariat i sense la complicitat dels veïns i veïnes.

MEMÒRIA 2017 2014 FUNDACIÓ SALUT ALTA 1| 77


Fem equip VALOREM POSITIVAMENT... El treball personalitzat que s’ha realitzat en els dos centres oberts incorporant la figura de l’educadora de suport a l’espai d’aprenentatge, així com amb les famílies, disposant d’una persona referent. Destaquem també l’inici d’experiència amb estudiants d’Aprenentatge i Servei (ApS) i els set adolescents d’A100 que han fet voluntariat intern. COM A REPTE ENS PROPOSEM... Consolidar l’ApS i els equips dels projectes, així com ampliar el voluntariat periòdic incorporant noves estructures organitzatives.

EL PATRONAT

L’EQUIP

President: Francesc Gil i Argemí

Direcció

Maria Nadeu Puig-Pey

Projectes d’intervenció directa

17 professionals 28 voluntaris 4 estudiants en pràctiques

Administració, Gestió i Neteja

4 professionals 2 voluntaris

Vicepresidenta: Maria Fernández García / Ana Maria Selva Martín

Secretària: Rosa Mª Piqué i Faus Tresorer: Carles Riera i Montserrat Vocals: Jon Bárcena Arteagabeitia · Bernat Mullerat Prat · Josep Mª Sentís Bonet · Francesc Moreno Barón · Albert Puyuelo Gómez · Rosa Ros Castelló · Olga Valsells Goula

23

professionals

980

hores de formació de l’equip

8

Comunicació 1 professional 4 voluntaris Celebracions i festes

31

31 voluntaris

9

voluntariat setmanal

estudiants ApS

34

4

voluntariat puntual

estudiants en pràctiques


Ens relacionem VALOREM POSITIVAMENT... L’augment d’espais formatius autogestionats dins la xarxa d’entitats socials de Jesuïtes a Catalunya. A nivell de ciutat, la creació d’una llista única de derivacions d’infants del districte a Centres Oberts i l’inici del treball coordinat amb la resta de Centres Oberts de Badalona per fer-nos presents davant l’Administració. COM A REPTE ENS PROPOSEM... Generar noves aliances per crear nous projectes, així com fer-nos més visibles al barri i a l’espai públic. PLATAFORMES, XARXES I GRUPS DE TREBALL ON PARTICIPEM INFÀNCIA

BARRI I CIUTAT

Consell dels Infants de Badalona FEDAIA (Federació d’Entitats d’Atenció i d’educació a la Infància i l’Adolescència) • Comissió de Centres Oberts • Comissions territorials Càritas Barcelona EDUCO ONG • Programa d’Acció Social Caixa Proinfancia Xarxa Badalona Nord

Pla Educatiu d’Entorn • Comissió Infància i Joventut • Grup de Necessitats Bàsiques Pla de Desenvolupament Comunitari • Comissió de Convivència Plenari d’entitats del Districte IV

SECTOR SOCIAL JESUÏTES

ACCIÓ SOCIAL I VOLUNTARIAT

Coordinadora Estatal de Menors Coordinadora del Sector social a Catalunya PAL Besòs

ECAS (Entitats Catalanes d’Acció Social) Oxfam Intermon - Programa domèstic d’empoderament a dones Federació Catalana de Voluntariat Social

Grups de Treball Multidisciplinari de tres escoles del barri Taula d’Infància i Adolescència de Badalona

ALTRES ENTITATS O RECURSOS AMB QUI HEM TREBALLAT EN XARXA: Amics de Can Ruti Àrea d’infància i família – Càritas Diocesana de Barcelona Aspanin ASSIR de Llefià Associació DISCAN Badalona MPDL i La Mussara Badiu Jove Biblioteca de Llefià Capella Sant Joan Baptista Càritas Badalona i Santa Coloma Casal Cívic La Salut Alta Casal de joves Llefià Casal dels Infants – Betsaida Centre Sant Jaume (Fundació Carles Blanch) Centres educatius Districte IV

CETEI Consorci Badalona Sud - Punt “De tot Arreu” Consorci per a la Normalització Lingüística de Badalona i Sant Adrià CSMIJ EAIA Escola Assumpció Badalona Escola Feliu i Vegués Escola Jesuïtes del Clot Escola Jesús Maria Badalona Escola Josep Carner Equip SEER Fundació Arrels Sant Ignasi - Lleida Fundació Ateneu Sant Roc Fundació Cristianisme i Justícia Fundació Germina

Fundació Jaume Bofill / Palau Macaya de Barcelona Fundació La Vinya d’Acció social Fundació Migra Studium Fundació Secretariat Gitano GivingTuesday IMPO Badalona ISOM SCCL Mossos d’Esquadra Paidós Badalona Probitas Serveis Socials del Districte IV SIAD Badalona Universitat Pompeu Fabra – Facultat de Comunicació

MEMÒRIA MEMÒRIA 2014 2017 FUNDACIÓ FUNDACIÓSALUT SALUTALTA ALTA1| 9


Agraïm

TOT AIXÒ HA ESTAT POSSIBLE GRÀCIES A: Empreses, Administració, fundacions privades, donants a títol personal, veïns i veïnes, professionals, centres educatius, congregacions religioses i socis i sòcies. Gràcies!

Agència de Comunicació Social, Alting Gestión, Alvin Networks, Amenities Pack, AMPA Escola del Clot, AMPA Escola Jesuïtes Sarrià – Sant Ignasi, Argra Trading SL, Associació Antics Alumnes Col·legi Sant Ignasi, Associació Cívica La Nau, Associació d’Antics Alumnes del Institut Químic de Sarrià, Associació SEER, Autonomoción Badalona CRC 3 SL, BABU, Badiu Jove, Banc de recursos, Capella Sant Joan Baptista, Carme Grimalt, Casal Loiola, CETEI, Companyia de Jesús, Comunitat Cristiana de Sant Ignasi, Congregació Filles de Jesús, Congregació Jesús Maria - Badalona, Cryptshow, Cuatrecasas Advocats, DABA, DONO, E.E.Coma, Editorial Nube Ocho, Editorial Palabras Aladas, Editorial Parramon, Educo ONG, Elena Ojando, ESADE Alumni, Escola Alexandre Galí, Escola Hamelin-Laie, Escola Jesuïtes El Clot, Escola Josep Carner, Escola Lestonnac, Escola Mary Ward Badalona, Escola Jesuïtes Sarrià - Sant Ignasi, Escuela Europea de Coaching, FEDAIA, Fundació Antoni Serra Santamans, Fundació Ateneu Sant Roc, Fundació Bancària La Caixa, Fundació Carles Blanch, Fundació Cottet Mor, Fundació Fèlix Llobet Nicolau, Fundació Francisca de Roviralta, Fundació Jesuïtes Educació, Fundació Josep Botet, Fundació La Vinya, Fundació Migra Studium, Fundació Pere Tarrés, Fundació Probitas, Fundació Propedagògic, Fundació Real Dreams, Google for Nonprofits, IBM, Intermon Oxfam, Intersport Maresme, Llet Nostra Alimentària SL, Ministerio de Sanidad, Misión y Desarrollo, Palau Macaya – Obra Social La Caixa, Pla de Desenvolupament Comunitari La Salut-Llefià, Port de Badalona, Protecció Civil, Salting Badalona, Servicios Sociales e Igualdad, Suministros Hospitalarios SL, Tulbos SL, Universitat Oberta de Catalunya, Universitat Pompeu Fabra Solidària, Universitat Ramon Llull – Pere Tarrés, Valores&Marketing, Wapsi.org, Wongo.

Si voleu col·laborar amb nosaltres ho podeu fer a: “La Caixa“ ES52-2100-0463-81-0200082746 www.fundaciolasalutalta.org/colabora/ 10


20 nacionalitats

67%

de l’equip són dones

1.899

seguidors a xarxes socials

106

socis i donants


/fundaciolasalutalta

@lasalutalta

@salutalta Canal Youtube Fundació Salut Alta flickr.com/fundaciolasalutalta Pàgina Fundació Salut Alta

www.fundaciolasalutalta.org c. Autonomia, 17, baixos 08914 BADALONA Tel. 93 460 36 08 info@fundaciolasalutalta.org

“La Caixa“ ES52-2100-0463-81-0200082746


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.