Memòria Fundació Salut Alta 2014 (cat)

Page 1

10 anys acompanyant famĂ­lies

Memòria 2014


QUI SOM MISSIÓ: acollir els menors i llurs famílies en situació de vulnerabilitat i risc d’exclusió social, i acompanyar-los en els seus processos socioeducatius perquè, en un entorn plural, arribin a ser membres actius de canvi vers una societat més cohesionada i més justa. VISIÓ: ser una entitat de referència en el barri, reconeguda per la seva acció socioeducativa transformadora i pel seu estil d’acompanyament basat en una atenció personalitzada i desenvolupada a través del servei a les persones i des de la proximitat, la professionalitat i el treball en xarxa. VALORS: treballem des de la solidaritat, per la justícia social i la llibertat, amb professionalitat i transparència.

Fundació Privada La Salut Alta G-63512412 Registre de fundacions de la Generalitat de Catalunya 2024 Disseny: Roser Corbera / Argra Trading SL Fotografia: arxiu / Ramon Blanquer / Guifré de Peray / Marc Virgili Impressió: Argra Trading SL


Presentació

2013-2014

3 4 5 6 8 9 10

Informació econòmica

Intervenció

Les persones

Treball en xarxa

Agraïments

Presentació CARTA DEL PRESIDENT Us presento un altre any la memòria de la nostra Fundació. Aquesta vegada amb la joia d’haver acomplert els 10 anys d’existència. Sí, el setembre del 2004, ara fa deu anys un grup de persones va veure la necessitat de “prevenir les causes de l’exclusió social i la minoració dels seus efectes en la població infantil i juvenil mitjançant la intervenció directa i indirecta en els seus diferents àmbits de relació per a facilitar el desenvolupament integral de la seva persona i la superació de les dificultats i mancances, amb la finalitat d’assolir la seva integració social” (Art.3 dels estatuts), i seguint la recomanació del Bisbe Carrera, la Fundació Salut Alta es va fer realitat. La Capella de Sant Joan Baptista va agafar d’aquesta manera un sentit social més enllà de la tasca evangelitzadora i d’aproximació de les pràctiques litúrgiques als feligresos de la part alta del barri de La Salut. La “sucursal” de la Parròquia de la Mare de Déu de la Salut, acabada d’estrenar, va convertir a temps parcial els seus locals en la seu de la Fundació Salut Alta, passant a ser lloc d’acollida i d’educació pels infants, sense discriminar el seu país d’origen ni les seves creences familiars, entenent l’educació i l’accés a la cultura com un dels punts de partida més importants de cara a l’integració social. El successiu creixement dels infants necessitats i la necessitat d’intervenir en el seu entorn familiar, ens ha obligat a seguir el mateix ritme expansiu i anticipar-nos en l’estudi de les problemàtiques i la cerca de solucions per avançat; així en aquests 10 anys hem doblat els locals, el nombre d’educadors i les persones ateses: infants, adolescents i adults. Tot aquest creixement s’ha dut a terme amb una professionalitat acurada que ens ha portat a rebre el premi d’Integració Social Avedis Donavedian a l’excel·lència en qualitat el gener de 2015. Fins aquí el passat... A partir d’ara se’ns obre una nova etapa que ja va començar amb la celebració festiva dels 10 anys, on la multitudinària assistència ens va encoratjar a obrir les nostres mires en una evolució constant. Així doncs ara es tracta d’ampliar l’edat d’atenció d’infants i adolescents: més responsabilitat, més implicació, nous locals, i tot així mantenint la mateixa eficiència. Per acabar vull expressar públicament el meu reconeixement i el de tots els membres del Patronat a la Silvia, que ha volgut dedicar una part de la seva vida regalant-nos durant aquests anys la seva insuperable direcció de la Fundació. Ella és la més alta responsable de les fites aconseguides. I un record molt especial per al José Antonio, un exemple de vida d’entrega, model a seguir, de qui hem gaudit del privilegi de tenir-lo com a voluntari acomboiant els “nostres” infants. Francesc Gil i Argemí President

MEMÒRIA 2014 FUNDACIÓ SALUT ALTA 1 3


2013 - 2014 i ja són 10... Deu anys d’acció social al barri de La Salut. En aquest temps el barri ha canviat: ha vingut molta població d’altres països, han millorat els espais i carrers i s’ha enfortit el treball en xarxa, però també han empitjorat les situacions que viuen les persones del barri degut a la crisi econòmica i s’han instal·lat la pobresa i la precarietat, la desesperança davant del futur, l’augment de la tensió... Els infants són els primers afectats per aquest empitjorament. Més que mai, doncs, la tasca que fem té un sentit, en ser l’únic centre especialitzat d’atenció a la infància en risc del barri. PERSONES ATESES

Nacionalitats Marroc Espanya Amèrica Llatina

309

Guinea Conakry Àsia

318

Romania Egipte Resta d’Àfrica

2013

2014

Hores d’atenció directa a CADA INFANT de Centre Obert

2013

68

14

724

734

VOLUNTARIS

14

VOLUNTARIS

58

PROFESSIONALS

PROFESSIONALS

Equip professional i voluntari

2014

2013

2014

Evolució del pressupost 400.000 € 300.000 €

2013

4

INGRESSOS

DESPESES

INGRESSOS

100.000 €

DESPESES

200.000 €

2014


Informació econòmica més recursos per a nous projectes L’empitjorament de les situacions que viuen els infants ha fet que cada any la nostra intervenció sigui més costosa: més acompanyament, més treball en xarxa, més atenció a famílies... L’augment dels ingressos ha permès fer front a aquestes noves necessitats: hem augmentat el finançament públic; alguns finançadors privats ja porten més de cinc anys col·laborant amb nosaltres, i comptar-hi ens permet pensar els projectes a llarg termini; hem obtingut finançament per a nous projectes (Salta amb les TIC), creació de nous espais (com la nova ludoteca) o de nous càrrecs (Responsable de Projectes). RESULTAT DE L'EXERCICI Donacions d’entitats privades i particulars

INGRESSOS

Subvencions oficials Altres ingressos

Prestacions de serveis................................. 103.559,47 €

Prestacions i serveis

16%

Donacions d’entitats privades i particulars.....................................233.657,34 €

4% 24%

Subvencions oficials..........................................69.255,63 € Altres ingressos..................................................17,398,53 € TOTAL INGRESSOS

55%

423.870,97 € Despeses de personal Amortitzacions

DESPESES

Despeses generals

Compres ................................................................ 7,603,58 €

Compres

Despeses generals........................................... 48.710,77 €

2% % 12 6%

Despeses de personal.................................331.462,10 € Amortitzacions.................................................. 27.490,00 € TOTAL DESPESES

80%

415.266,45 €

Campanya de microdonacions

Per segon any hem dut a terme la campanya “#Motxilla2014” per finançar part de les colònies d’estiu. 68 donants han sumat una recaptació de:

5.339 € MEMÒRIA 2014 FUNDACIÓ SALUT ALTA 1 5


Intel·LigÈncia emocional Afavorir l’adquisició de capacitats personals i socials per desenvoluparse positivament en el seu entorn més proper i en la societat en què viuen.

Suport a l’escolarització Intervenció sobre les mancances en l’aprenentatge dels infants derivades dels desavantatges socials en què viuen, dotant-los d’eines per potenciar les seves capacitats i reforçar els seus processos d’aprenentatge.

PROGRAMES

Tecnologies de la informació i LA comunicació Afavorir-ne el coneixement i l’ús responsable, i aprendre a buscar, processar i comunicar informació per transformar-la en coneixement.

Educació en el lleure Oferir un espai d’educació integral en el lleure dels infants, així com transmetre uns valors individuals i col·lectius que els permetin viure de manera constructiva i participativa a la societat.

PROJECTES

INTERVENCIÓ AMB INFANTS I ADOLESCENTS

6

CENTRE OBERT

Aprenijoc

Un espai diari de dilluns a divendres on un equip de 3 educadores i 20 voluntaris desenvolupa una tasca socioeducativa en el lleure per afavorir el desenvolupament integral d’infants de 6 a 12 anys i la promoció de les seves famílies.

El projecte potencia el desenvolupament dels infants fora de l’horari escolar, amb finalitats educatives, lúdiques, socials i culturals. Es dirigeix a alumnes de Primària. Els infants fan una primera hora de reforç en competències educatives bàsiques i una segona hora d’educació en el lleure.

Aquest any hem atès 32 infants de 23 famílies, procedents de 3 barris, 98% amb seguiment de serveis socials. L’assistència ha estat del 89%. S’ha introduït la fruita en el berenar diari; s’han sistematitzat les tutories amb infants; s’ha iniciat coordinació amb els psicòlegs que fan les teràpies; s’ha fet acompanyament lector entre els alumnes; s’ha mantingut la formació setmanal de famílies; s’han fet casals i colònies d’estiu amb tots els infants.

Aquest any han passat pel projecte 64 infants de 6 a 12 anys, de 13 escoles del barri i 12 països d’origen. 81% vénen derivats de serveis socials, serveis de salut mental i escoles. Per primer cop s’han incorporat als grups ordinaris infants de la Fund. Secretariat Gitano; s’ha iniciat la coordinació dins dels GTM d’escoles; s’ha organitzat una sortida de dissabte amb el grup de Grans; s’han iniciat un registre sistemàtic de seguiment per a cada menor i tutories amb totes les famílies.


Intervenció HÀBITS SALUDABLES Potenciar l’adquisició d’hàbits d’higiene, neteja i alimentació per desenvolupar-se correctament en el quotidià i aprendre a valorar-ne els beneficis.

noves necessitats Cada vegada és més greu la precarietat en què viuen les famílies del barri. La situació quant a l’habitatge i la manca de feina porten seqüeles que detectem fortament en els infants: educatives, de comportament, d’inestabilitat emocional, d’estrès, de salut i salut mental, INTERVENCIÓ i un llarg etcètera. La nostra resposta: augmentar AMB FAMÍLIES el seguiment de casos (fent-lo extensiu a tots els projectes); proporcionar berenar a tots Fer-les partícips dels processos els infants que ho necessitin; unificar criteris socioeducatius dels seus fills/es i donar-los suport en les seves i materials a tots els projectes de Primària; tasques i funcions parentals a través oferir més teràpies psicològiques; i formar de l’acompanyament individualitzat els professionals del reforç educatiu. i en grup. També hem preparat el terreny per a la innovació en els materials de reforç i la reorganització del treball amb famílies. Acollida Un espai d’informació, assessorament, orientació i derivació on qualsevol persona del barri se senti acollida, atesa i escoltada.

CURSOS DE LLENGUA Formació per a dones en llengua i cultura castellana i catalana, potenciant el coneixement mutu i la relació entre dones de diferents països, el seu creixement personal i grupal i la participació en el barri.

INTERVENCIÓ AMB ADULTS APRENICREIX Espai de creixement per a adolescents de 1r i 2n d’ESO dues tardes a la setmana. Suport a l’escolarització a través del reforç de competències educatives bàsiques, així com acompanyament en el seu procés de desenvolupament com a persones. Aquest any han passat pel projecte 23 adolescents de 4 instituts i de 9 països d’origen. 50% derivats pels instituts i serveis socials, i la resta vénen del Centre Obert i ApreniJoc. S’ha consolidat la participació dels adolescents a les activitats generals de la Fundació; s’ha fet per primera vegada dues sortides de dissabte; s’ha fet un casal d’estiu específic en col·laboració amb el Badiu Jove; s’ha fet partícips els joves en l’organització del calendari d’aula i d’exàmens; i s’ha començat a preparar el procés d’ampliació del projecte fins a 16 anys.

FAR (Formació, Acompanyament i Relació) Aquest any s’han introduït proves de nivell a tots els cursos; s’han fet 4 formacions generals obertes a totes les famílies de la fundació; ens ha visitat la Consellera Neus Munté; hi ha hagut un 68% de mitjana d’assistència. S’han dut a terme tres cursos anuals de castellà, un de català, suport informàtic a castellà, i dos d’alfabetització. S’han fet 17 sessions grupals de l’Espai de relació i creixement personal. Han passat pel projecte 64 dones i 17 infants de 0-3 anys, de 9 països diferents. 6 voluntàries hi han dedicat més de 500h anuals. El 62% de les alumnes tenen seguiment de serveis socials, amb qui hem treballat en coordinació a través de dues referents. Només 3% tenen feina i 37% no tenen la Primària acabada.

MEMÒRIA 2014 FUNDACIÓ SALUT ALTA 1 7


Les persones al servei d’una missió compartida Aquest ha estat un any de canvis a l’equip que han afectat profundament la nostra organització. Des de setembre han canviat tots els càrrecs directius i de coordinació als projectes, així com la secretaria del Patronat. Una nova organització que volem que aporti frescor i novetats a partir de 2015.

L’equip Direcció

Maria Nadeu Puig-Pey

Administració 1 professional 1 voluntari Secretaria

1 professional

Captació fons

1 professional

Comunicació 1 professional 3 voluntaris Manteniment

2 voluntaris

Neteja 1 professional 1 voluntària

El patronat

Centre obert 3 professionals 12 voluntaris 4 estudiants de pràctiques

President: Francesc Gil i Argemí Secretària: Rosa Mª Piqué i Faus Tresorer: Carles Riera i Montserrat Vocals: Jaume Árboles i Muntadas · Juan Bárcena i Arteagabeitia · Bernat Mullerat i Prat · Josep Maria Sentís i Bonet · Carolina Roig Soriano · Guillem Recolons i Argenter · Francesc Moreno Barón

Aprenem 5 professionals 6 voluntaris FAR 4 professionals 6 voluntàries Celebracions

62 voluntaris*

*Alguns voluntaris participen en dues o més activitats.

Aquest any hem tornat a tenir canvis a l’organigrama: s’ha creat un nou òrgan de govern, l’Equip directiu. El formen la directora i les responsables de projectes i de gestió. Tenir un nou càrrec de responsable de projectes ens permet unificar metodologies i programes, millorar la coordinació i tenir més presència a les xarxes de barri i d’infància.

14 68

professionals

voluntaris/es

8

483

hores de formació de l’equip

66% de l’equip són dones


Treball en xarxa tots junts transformant el barri Si realment volem transformar la vida de les persones no ho podem fer sols. Tant a nivell de barri i ciutat, com d’àmbits (infància, dona, migració) o d’Església, aquest any hem seguit amb l’objectiu de consolidar i augmentar la nostra participació a les xarxes i plataformes, així com de millorar la coordinació dins de les mateixes i amb les diferents entitats amb qui interactuem.

FEDAIA (Federació d’Entitats d’Atenció i d’educació a la Infància i l’Adolescència)

ECAS (Entitats Catalanes d’Acció Social)

Comissió de Centres Oberts

CIB Badalona Pla de Desenvolupament Comunitari La Salut-Llefià Comissió de Convivència Comissió gestora Grup de Necessitats Bàsiques

SECTOR SOCIAL JESUÏTES Comissió de Menors en Risc Pla Educatiu d’Entorn La Salut-Llefià

ESE (Entitats Socials d’Església)

Comissió d’Infància i Joventut Subcomissió de Lleure Educatiu

Altres entitats o recursos amb qui hem treballat en xarxa: Caritas Badalona i Santa Coloma Fundació Migrastudium Serveis Socials del districte IV Centre Sant Jaume (Fundació Carles Blanch) Fundació Ateneu Sant Roc CASSIR de Llefià

Consorci Badalona Sud (Punt “De tot arreu”) Consorci per a la Normalització Lingüística de Badalona i Sant Adrià Fundació Germina Mossos d’Esquadra de Badalona

Fundació Secretariat Gitano Escola del Clot CETEI Centres educatius districte IV SAIV Badalona Escola CEIR

MEMÒRIA 2014 FUNDACIÓ SALUT ALTA 1 9


Agraïments

TOT AIXÒ HA ESTAT POSSIBLE GRÀCIES A: Empreses, Administració, fundacions privades, donants a títol personal, veïns i veïnes, professionals, centres educatius, congregacions religioses i socis i sòcies. Gràcies!

Alonso&CO, AMPA Escola del Clot, Argra Trading SL, Associació Antics Alumnes Col•legi Sant Ignasi, Associació d’Antics Alumnes del Institut Químic de Sarrià, Capella Sant Joan Baptista, Casal Loiola, CETEI, Companyia de Jesús, Comunitat Cristiana de Sant Ignasi, Congregació RR. Filles de Jesús, Congregació Jesús Maria, Danone SA, Editorial Cavall Fort, E.E Coma, Escola Alexandre Galí, Escola CEIR, Escola Jesuïtes El Clot, Escola Josep Carner, Escola Mary Ward Badalona, Escola Sant Ignasi-Sarrià (Consell Social), Fundació Ateneu Sant Roc, Fundació Botet, Fundació Carles Blanch, Fundació Cottet Mor, Fundació Fèlix Llobet Nicolau, Fundació Germina, Fundació Jesuïtes Educació, Fundació La Vinya, Fundació Migra Studium, Fundació Miquel Mas Molas, Fundació Real Dreams, Fundació Roger Torné, Fundació Rubio, IBM, Marc Virgili Fotografia, Nestlé, Noe Bofarull, Parròquia Sant Pau, Parxet SA, Pierre Fabre, PHB, Soy mi marca, TEM Productions, Wapsi.org., Zink Comunicació

Si voleu col·laborar amb nosaltres ho podeu fer a: “La Caixa“ ES52-2100-0463-81-0200082746 www.fundaciolasalutalta.org

10


88 s e i l í m a f

68 voluntaris

136 inf

ants

580 seguidors a xarxes socials

17 ts a t i l a n nacio

18%

de famílies sense cap ingrés

38% mares soles

48%

cap dels dos progenitors no té estudis de secundària


vimeo.com/fundaciolasalutalta @lasalutalta fundaciolasalutalta

www.fundaciolasalutalta.org

c. Autonomia, 17, baixos 08914 BADALONA Tel. / Fax. 93 460 36 08 / Tel. 93 398 49 57 info@fundaciolasalutalta.org