Page 1

Projecte Llar-resid猫ncia Iris

funDaci贸

iRis


Presentació Presentación

2

Qui som

Quienes somos

La Fundació Privada Iris, entitat sense ànim de lucre, inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 1050, es constitueix el 1996 per la necessitat d’aglutinar els impulsos d’ expansió de l’Escola (Associació de pares amb nens deficients, Aspamades) i dels Tallers Iris (Associació Centre Especial de Treball Iris) fundats els anys 1974 i 1994, respectivament.

La Fundación Privada Iris, entidad sin ánimo de lucro, inscrita en el Registro de Fundaciones de la Generalitat de Cataluña con el núm. 1050, se constituye en 1996 por la necesidad de aglutinar los impulsos de expansión de la Escuela (Asociación de padres con niños deficientes, Aspamades) y de los Talleres Iris (Asociación Centro Especial de Trabajo Iris) fundados los años 1974 y 1994, respectivamente.


Objectius

Objetivos

L’article 3 dels Estatuts de la Fundació recull les finalitats i l’objecte de la mateixa: “La Fundació privada Iris, entitat sense ànim de lucre, té per objecte promoure, fomentar i desenvolupar l’assistència, l’educació, l’ensenyament, la formació professional, l’oci, les activitats esportives, la integració social i laboral, l’atenció residencial i l’assistència sanitària i en general tot allò que suposi un benefici o ajuda per a les persones que pateixen algun tipus de discapacitat intel·lectual.

Los objetivos de la Fundación son promover, fomentar y desarrollar la asistencia, la educación, la enseñanza, la formación profesional, el ocio, las actividades deportivas, la integración social y laboral, la atención residencial y la asistencia sanitaria y en general todo aquello que suponga un beneficio o ayuda para las personas que sufren algún tipo de discapacidad psíquica.

A aquests efectes la Fundació desenvoluparà qualsevol activitat i gestió que directament o indirectament contribueixi al bon compliment del seu fi fundacional. Els objectius de la Fundació es desenvoluparan en 5 àrees: Educativa • Desenvolupar un model d’escola innovador tan en la línea pedagògica como en les infraestructures. Laboral • Fomentar la integració laboral de las persones amb discapacitat psíquica. • Promoure la formació professional tant de las persones amb discapacitat com dels professionals. Social • Atendre a la persona de forma individualitzada i a les seves famílies. • Fomentar alternatives residencials diferents a la família. • Promoure activitats d’ oci i temps lliure que fomentin estils de vida saludables. Sanitària • Treballar de forma transversal els aspectes relacionats amb la salut.

A tales efectos la Fundación desarrollará cualquier actividad y gestión que directa o indirectamente contribuya al buen cumplimiento de su fin fundacional Los objetivos de la Fundación se desarrollan en 5 áreas: Educativa • Desarrollar un modelo de escuela innovador tanto en su línea pedagógica como en sus infraestructuras. Laboral • Fomentar la integración laboral de las personas con discapacidad psíquica. •Promover la formación profesional tanto de las personas con discapacidad como de los profesionales. Social • Atender a la persona de forma individualizada y a sus familias. • Fomentar alternativas residenciales diferentes a la familia. • Promover actividades de ocio y tiempo libre que fomenten estilos de vida saludables. Sanitaria • Trabajar de forma transversal los aspectos relacionados con la salud.

3


Centres i Serveis de la Fundació Centros y Servicios de la Fundación Per complir els objectius de la Fundació anteriorment definits, disposem dels següents serveis.

Para cumplir con los objetivos de la Fundación anteriormente definidos, disponemos de los siguientes servicios:

Escola Escuela

4

v՘ >Vˆ

ˆ,ˆÃ

*Àˆ“iÀÊ`iʓ>ˆ}]ʙ /iÊ™ÎÊÈxÈÊÎÈÊÇx >ÝʙÎÊÈxÈÊΙÊn™ änÈÓäÊ->˜ÌÊ6ˆVi˜XÊ

Taller v՘ >Vˆ Taller

Centre de lleure Centro de ocio

Residència (en construcció)

Residencia (en construcción)

ˆ,ˆ


Servei de teràpia ocupacional Servicio de terapia ocupacional Centre ocupacional Centro ocupacional

Centre especial de treball Centro especial de trabajo

Servei ocupacional d’inserció Servicio ocupacional de inserción

Jardineria Jardinería Bugaderia Lavandería Manipulats Manipulados

5


Escola Escuela


L’Escola Iris és un Centre d’ensenyament adaptat concertat per la Generalitat de Catalunya i té com a titular a la Fundació Privada Iris.

La Escuela Iris es un Centro de enseñanza adaptado concertado por la Generalitat de Cataluña y tiene como titular a la Fundación Privada Iris.

Acull a alumnes amb discapacitat psíquica, la majoria dels quals tenen altres problemes associats. S’escolaritza a alumnes des dels 3 fins als 20 anys i s’agrupen en etapes de: infantil, primària, secundària adaptada i trànsit a la vida adulta amb un total de 68 places. S’acull a nens i nenes sen se cap tipus de discriminació per raons de procedència, llengua, ideologia, nivell econòmic o creences. Els alumnes venen derivats per l’equip d’assessorament pedagògic (EAP) de Sant Vicenç dels Horts.

Acoge a alumnos con discapacidad psíquica, la mayoría de los cuales tienen otros problemas asociados. La franja de edad es desde los 3 hasta los 18-20 años y se agrupan en etapas de: infantil, primaria, secundaria adaptada y tránsito a la vida adulta con un total de 68 plazas. Se acoge a niños y niñas sin ningún tipo de discriminación por razones de procedencia, lengua, ideología, nivel económico o creencias. Los alumnos vienen derivados por el equipo de asesoramiento pedagógico (EAP) de Sant Vicenç dels Horts.

Es una escola activa, de experiència demostrada al llarg dels anys i que gràcies a l’equip humà i material, permet als alumnes adquirir, sempre que sigui possible, habilitats suficients per obtenir un benestar individual i una feina digne.

Es una escuela activa, de experiencia demostrada a lo largo de los años y que gracias al equipo humano y material, permite a los alumnos adquirir, siempre que sea posible, habilidades suficientes para obtener un bienestar individual y un trabajo digno.

L’objectiu de l’escola és dotar a l’alumne d’una formació integral que li permeti resoldre, en la mesura de les seves possibilitats, els problemes que se li presentin en la vida quotidiana. La relació entre la família i l’escola es considera essencial atès que afavoreix la unificació de criteris educatius i ajuda a donar seguretat al nen.

El objetivo de la escuela es dotar al alumno de una formación integral que le permita resolver, en la medida de sus posibilidades, los problemas que se le presenten en la vida cotidiana. La relación entre la familia y la escuela se considera esencial dado que favorece la unificación de criterios educativos y ayuda a dar seguridad al niño.

7


Taller Taller


La feina és important en la vida de les persones, és un element integrador i normalitzador. Per això, des de la Fundació es van crear uns serveis laborals que s’ ajustessin a les diferents capacitats de les persones amb discapacitat possibilitant així la integració laboral de tots ells.

El trabajo es importante en la vida de las personas, es un elemento integrador y normalizador. Por ello, desde la Fundación se crearon unos servicios laborales que se ajustaran a las diferentes capacidades de las personas con discapacidad posibilitando así la integración laboral de todos ellos.

En funció del grau de discapacitat, s’ofereix la integració laboral en Centres Especials de Treball (CET) de bugaderia, manipulats o jardineria, o al centre Ocupacional, diferenciant entre aquells que s’incorporen al Servei de Teràpia Ocupacional (STO) o al Servei Ocupacional d’Inserció (SOI).

En función del grado de discapacidad, se ofrecen la integración laboral en Centros Especiales de Trabajo (CET) de lavandería, manipulados o jardinería, o en el Centro Ocupacional, diferenciando entre aquellos que se incorporan al Servicio de Terapia Ocupacional (STO) o al Servicio Ocupacional de Inserción (SOI).

9


10

Centre ocupacional

Centro ocupacional

El Centre Ocupacional s’estructura en dos serveis, el Servei de Teràpia Ocupacional (STO) i el Servei Ocupacional d’ Inserció (SOI). El denominador comú dels dos equipaments és fomentar la integració laboral de persones amb discapacitat que per motius diversos no poden integrar-se al mercat ordinari o en un Centre Especial de Treball.

El Centro Ocupacional se estructura en dos servicios, el Servicio de Terapia Ocupacional (STO) y el Servicio Ocupacional de Inserción (SOI). El denominador común de ambos equipamientos es fomentar la integración laboral de personas con discapacidad que por motivos diversos no pueden integrarse en el mercado ordinario o en un Centro Especial de Trabajo.

El Centre Ocupacional disposa actualment de 62 places. Els usuaris hi accedeixen un cop finalitzada l’etapa escolar i la seva admissió en el centre ve determinada per la valoració que realitza l’equip de valoració i orientació laboral del Departament de Benestar i Família.

El Centro ocupacional dispone actualmente de 62 plazas. Los usuarios acceden tras finalizar la etapa escolar y su admisión en el Centro viene determinada por la valoración que realicen los Equipos de Valoración y Orientación Laboral del Departamento de Bienestar y Familia.

La edat mitja es situa en torn als 30 anys. El grau de discapacitat varia en funció del servei en el que estiguin ubicats, existint més persones amb discapacitat severa a l’STO i amb discapacitat lleugera o moderada al SOI.

La edad media se sitúa en torno a los 30 años. El grado de discapacidad varía en función del servicio en el que estén ubicados, existiendo más personas con discapacidad severa en el STO y con discapacidad ligera o moderada en el SOI.

Per pogué portar a terme la tasca del Centre Ocupacional disposem d’un equip multidisciplinari de professionals integrat per psicòleg, treballadora social, monitors i personal administratiu i de neteja.

Para poder llevar a cabo la tarea del Centro Ocupacional disponemos de un equipo multidisciplinar de profesionales integrado por psicólogo, trabajador social, monitores y personal administrativo y de limpieza.


Centre especial de treball

Centro especial de trabajo

El Cet Iris es va iniciar el 1993 amb la secció de manipulats i posteriorment creant les altres dues seccions. Les activitats mercantils que s’hi realitzen es van seleccionar buscant no només la rendibilitat econòmica sinó també en base al contingut terapèutic i rehabilitador que las mateixes tenen en els nostres usuaris/treballadors. Entre els nostres clients es troben tan empreses públiques com privades del municipi i la comarca i particulars. Ens escullen per la nostre eficiència, la qualitat dels nostres treballs i la competitivitat. Els nostres clients saben que al contractar els nostres serveis realitzen una gran labor social i al mateix temps compleixen amb els requisits establerts en la Llei d’Integració social del Minusvàlid (LISMI).

El CET Iris inició su andadura en el año 1993 con la sección de manipulados creando con posterioridad las otras dos secciones. Las actividades mercantiles que se realizan se seleccionaron buscando no solo la rentabilidad económica sino también en base al contenido terapéutico y rehabilitador que las mismas tienen en nuestros usuarios/trabajadores. Entre nuestros clientes se encuentran tanto empresas públicas como privadas del municipio y la comarca y particulares. Nos eligen por nuestra eficiencia, la calidad de nuestros trabajos y competitividad. Además, nuestros clientes saben que al contratar nuestros servicios realizan una gran labor social y cumplen con los requisitos establecidos en la Ley de Integración social del Minusválido (LISMI)

Actualment donem feina a 65 persones amb discapacitat psíquica, distribuïdes en les diferents seccions: 33 a jardineria, 18 a manipulats i 14 a bugaderia. La mitjana d’edat dels treballadors es situa al voltant dels 30 anys i tenen un grau de discapacitat psíquica lleugera i en alguns casos, associada a un trastorn mental. Alguns dels treballadors procedeixen de l’Escola i del Centre ocupacional però també donem feina a persones procedents d’altres centres o empreses.

Actualmente damos trabajo a 65 personas con discapacidad psíquica distribuidas en los distintas secciones, 33 en la sección de jardinería, 18 en la sección de manipulados y 14 en la sección de lavandería. La media de edad de los trabajadores se sitúa entorno a los 30 años y tienen un grado de discapacidad psíquica ligera estando, en algunos casos, asociada a un trastorno mental. Algunos de los trabajadores proceden de la Escuela y del Centro ocupacional pero también damos trabajo a personas procedentes de otros centros o empresas.

L’objectiu del Centre especial de Treball es assegurar una ocupació remunerada i una professionalització dels treballadors com a via per a la integració social i laboral. La prestació de serveis dels treballadors discapacitats mitjançant la realització d’un treball productiu y competitiu en el mercat ordinari.

El objetivo del Centro Especial de Trabajo es asegurar la ocupación remunerada y la prestación de servicios de ajuste personal y social de los trabajadores discapacitados mediante la realización de un trabajo productivo y competitivo en el mercado ordinario.

11


12

A diferencia d’altres empreses, els Centres Especials de Treball com el nostre, compten amb una Unitat de Suport a la Activitat Professional (USAP) formada per un equip multidisciplinari de professionals encarregats de velar perquè els treballadors amb discapacitat puguin superar las barreres, obstacles o dificultats que tenen en el procés d’incorporació a un lloc de treball, així com en la permanència i progrés en el mateix. S’atén a les seves necessitats tan professionals como personals y/o familiars de forma individual y de grup segons es requereixi.

A diferencia otras empresas, los Centros Especiales de Trabajo como el nuestro, cuentan con una Unidad de Apoyo a la Actividad Profesional (USAP) formada por un equipo multidisciplinar de profesionales encargados de velar para que los trabajadores con discapacidad puedan superar las barreras, obstáculos o dificultades que tienen en el proceso de incorporación a un puesto de trabajo, así como en la permanencia y progreso en el mismo. Se atiende a sus necesidades tanto profesionales como personales y/o familiares de forma individual y grupal según proceda.

La secció de jardineria està integrada per 33 operaris jardiners, 5 tècnics (monitors) i un responsable de secció. Ofereix una atenció integral i globalitzada de zones enjardinades oferint els serveis de disseny, construcció i manteniment de jardins.

La sección de jardinería está integrada por 33 operarios jardineros, todos ellos discapacitados psíquicos, 5 técnicos (monitores) y un responsable de sección. Ofrece una atención integral y globalizada de zonas ajardinadas a través de los servicios de diseño, construcción y mantenimiento.

La secció de bugaderia ofereix una alternativa laboral als usuaris amb capacitat per la realització de les tasques pròpies de l’ofici. Aquesta secció va iniciar el seu camí l’any 2004. Actualment tenim en plantilla a 14 operaris amb discapacitat intel·lectual i dos monitors. Compta amb unes instal·lacions industrials per donar serveis de neteja, assecat, planxat i plegat de tota mena de roba de restaurants, laboratoris, hotels, centres d’estètica i de roba de casa de particulars. Disposem de servei de recollida i lliurament a domicili i jocs de taula de lloguer per cobrir les necessitats de les empreses.

La sección de lavandería ofrece una alternativa laboral a usuarios con capacidad para la realización de las tareas propias del oficio. Esta sección comenzó su andadura en el año 2004. Actualmente tenemos en plantilla a 14 operarios con discapacidad psíquica y dos monitores. Contamos con maquinaria industrial para dar servicios de limpieza, secado, planchado y plegado de todo tipo de ropa de restaurantes, laboratorios, hoteles, centros de estética y de ropa de casa de particulares. Disponemos además de servicio recogida y entrega a domicilio y de mantelerías de alquiler para cubrir las necesidades de las empresas.


La secció de manipulats està formada per 18 operaris amb discapacitat intel·lectual i dos monitors. Ofereix manipulacions diversificades de gran precisió i qualitat, atenent a demandes de manipulats promocionals, manipulacions industrials i accions puntuals. Oferim els següents serveis de: Muntatge de components metallúrgics, packaging, manipulats diversos, ensobrats, estotjats, rentat d’ embalatges de plàstic... Disposem de maquinària industrial per la realització dels encàrrecs. Paral·lelament disposem d’un servei de manipulació artesanal dedicat al disseny i creació de productes exclusius com detalls d’empresa, casaments, comunions, batejos i tota mena de celebracions, centres de taula, invitacions personalitzades, articles de ceràmica i bijuteria.

La sección de manipulados está formada por 18 operarios con discapacidad psíquica y dos monitores. Ofrece manipulaciones diversificadas de gran precisión y calidad. Ofrecemos servicios de montaje, packaging, manipulados diversos, ensobrados, estuchados, lavado de embalajes plásticos... Disponemos de maquinaria industrial para realizar nuestros encargos. Además ofrecemos un servicio de manipulación artesanal dedicado al diseño y creación de productos exclusivos como detalles de empresas, centros de mesa, participaciones personalizadas, detalles para todo tipo de celebraciones, artículos de cerámica y bisutería.

13


Centre de lleure Centro de ocio


Considerem que l’esbarjo i la diversió son aspectes tan importants como la feina o l’ocupació, tots ells es complementen amb la finalitat d’aconseguir la plena integració de la persona en la societat. La Fundació Privada Iris crea el Centre de temps lliure el Maig de 2000 amb l’objectiu de desenvolupar activitats que omplin l’àrea d’oci i el temps lliure de la persona. Els beneficiaris són joves a partir del 16 anys. Els integrants són majoritàriament usuaris dels tallers i de l’escola encara que és obert a usuaris d’altres projectes amb objectius afins als de la Fundació. Durant l’últim any el nombre de beneficiaris directes va ser de 19. Volem infondre el respecte envers els altres i al medi ambient, potenciar l’autonomia i l’autoconeixement, vetllar per una bona relació de grup i amb la resta de persones que interactuen en el dia a dia dels usuaris (família, escola, feina). Contem amb un equip humà format per monitors i varis voluntaris. Les activitats es realitzen durant el cap de setmana i s’organitzen activitats d’oci i culturals pròpies dels joves com sortides al cine, concerto, berenars, tallers, danses o jocs.

Consideramos que el ocio y la diversión son aspectos tan importantes como el trabajo o la ocupación, todos ellos se complementan con la finalidad de lograr la plena integración de la persona en la sociedad. Por ello, desde el año 2000, desde la Fundación Iris se crea el Centro de Ocio con el objetivo de desarrollar actividades que den cobertura al área de ocio y tiempo libre de la persona. Los beneficiarios son jóvenes a partir de 16 años. Los integrantes son mayoritariamente usuarios de los talleres y de la escuela aunque está abierto a usuarios de otros proyectos con objetivos afines a los de la Fundación. Durante el último año fueron 19 personas las que se beneficiaron de este. Queremos infundir principios de respeto hacia los otros y hacia el medio ambiente potenciando la autonomía y el autoconocimiento y velando por una relación con el grupo y con el resto de las personas que interactúan en el día a día de los usuarios (familia, escuela, trabajo...). Contamos con un equipo humano formado por monitores y varios voluntarios. Las actividades se realizan durante el fin de semana y se organizan actividades de ocio y culturales propias de los jóvenes como salidas al cine, conciertos, meriendas, talleres, danzas o juegos.

15


Residència Residencia


La construcció de la Llar residència Iris, té com a finalitat facilitar l’allotjament, manutenció i atenció personal i continuada a les persones que pateixen discapacitat psíquica. Pretén complementar la tasca realitzada en l’Escola, Tallers i el Centre de lleure. La creació de la residència ve determinada per la necessitat de places d’allotjament per a discapacitats psíquics a Catalunya.

La construcción de la Residencia Iris, tiene como finalidad, el alojamiento, manutención y atención personal y continuada a las personas que padecen discapacidad psíquica, complementando así la tarea realizada por la escuela, los talleres y el centro de ocio. La creación de la residencia viene determinada por la necesidad de cubrir este aspecto ante la insuficiencia de plazas ofertadas en Cataluña.

La Llar-residència s’edifica en una finca de tres mil cinc-cents metres quadrats de superfície. L’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, va cedir gratuïtament el dret de superfície a la Fundació Iris durant 75 anys. Està ubicada al carrer Salvador Allende s/n de Sant Vicenç dels Horts, molt a prop de la seu de la Fundació, els tallers i l’escola.

El Hogar-Residencia se edifica en una finca de tres mil quinientos metros cuadrados de superficie cuyo derecho de superficie fue cedido, a la Fundación Iris, por el Ayuntamiento de Sant Vicenç dels Horts gratuitamente durante 75 años. Está ubicada en la calle Salvador Allende s/n de Sant Vicenç dels Horts, próximo a la sede de la Fundación, los talleres y la escuela.

La capacitat de la residència serà de 24 places destinant dues d’elles a places de respir (places de us temporal durant caps de setmana o situacions puntuals com suport a las famílies cuidadores). En la seva distribució interior, hem volgut que les vivendes siguin el més semblant a les de qualsevol altre jove i hem dissenyat apartaments de diferents mides i capacitats amb cuina pròpia, sala de estar, terrassa i banys. Hi hauran zones comunes d’esbarjo per a tots els apartaments. Disposarem d’ un total de cinc vivendes amb capacitat per a 2, 4, 5, 5 y 8 persones.

La Residencia contará con 24 plazas, de las cuales dos se dejarán disponibles para plazas de respiro familiar (plazas de uso temporal durante fines de semana o situaciones puntuales como apoyo a las familias cuidadoras). En su distribución interior, hemos querido que las viviendas sean similares a las de cualquier otro joven y hemos diseñado apartamentos de diferentes tamaños y capacidad con cocina propia, sala de estar, terraza y baños. Existirán además zonas comunes de recreo para todos los apartamentos, comedor y despachos para los profesionales. Dispondremos de un total de cinco viviendas con capacidad para 2, 4, 5, 5 y 8 personas.

17


18

Anirà dirigida a persones amb discapacitat psíquica a partir de 18 anys que per la seva situació familiar o personal necessitin de forma temporal o permanent, cobrir les seves necessitats d’allotjament, manutenció i atenció personal.

Estará dirigida a personas con discapacidad psíquica mayores de 18 años que por su situación familiar o personal necesitan de forma temporal o permanente cubrir sus necesidades de alojamiento, manutención y atención personal.

Els beneficiaris poden venir derivats d’altres centres i serveis i es prioritzarà l’ingrés d’ un o l’altre cas conjuntament amb el Departament de Benestar i Família de la Generalitat.

Los beneficiarios pueden venir derivados de otros centros y servicios y se priorizará el ingreso de uno u otro caso conjuntamente con el Departamento de Bienestar y Familia de la Generalitat.

Actualment han mostrat interès en el recurs 16 dels nostres usuaris del Taller.

Actualmente han mostrado interés en el recurso 16 de nuestros usuarios de los Talleres.

El cost de l’allotjament es cobrirà amb la concertació de places amb el Departament de Benestar i Família de la Generalitat, i l’aportació econòmica de cada usuari, ja que la majoria d’ells o be treballa o rep algun tipus de prestació (orfandat, no contributiva...)

El coste de alojamiento se cubrirá con el concierto del Departamento de Bienestar y Familia de la Generalitat y la aportación económica de cada usuario, ya que la mayoría de ellos o bien trabaja o percibe algún tipo de prestación (orfandad, no contributiva...)

L’ equip tècnic previst pel desenvolupament d’aquesta tasca estarà format per: Un director, un psicòleg, un treballador social, dos educadors i quatre monitors. El personal de neteja serà subcontractat. Part del personal, només estarà present en el torn de tarda o nit i caps de setmana ja que els usuaris durant el dia assistiran a les seves feines o activitats ocupacionals.

El equipo técnico previsto para el desempeño de la tarea estará compuesto por un director, un psicólogo, un trabajador social, un administrativo, dos educadores y cuatro monitores. El personal de limpieza será subcontratado. Parte del personal solo estará presente en turno de tarde o noche y fines de semana ya que lo usuarios durante el día asistirán a sus trabajos o actividades ocupacionales.


Metodologia de treball

Metodología de trabajo

Els professionals que formen l’equip tècnic del Centre treballaran en sintonia i coordinació amb els altres recursos amb els que l’usuari hi mantingui contacte.

Los profesionales que componen el equipo técnico del Centro trabajarán en sintonía y coordinación con los otros recursos en los que el usuario mantenga contacto.

L’objectiu final es l’atenció integral a la persona. La metodologia de treball serà individual i de grup. S’atendrà i treballarà junt amb les famílies segons cada cas. S’establiran plans de treball individual que abordaran els següents aspectes: • Acolliment i convivència. • Manutenció. • Atenció i/o cura personal. • Atenció a la salut i seguretat personal a la llar. • Hàbits d’ autonomía, convivència i relacions interpersonals. • Oci i temps lliure. • Atenció conductual. L’equip mantindrà les reunions que estimi oportunes per el desenvolupament de les funcions encomanades. S’elaboraran conjuntament protocols d’actuació per assegurar una intervenció homogènia i de qualitat pels nostres usuaris. Es disposarà també d’un reglament de règim intern que estableixi els drets i obligacions dels usuaris en tot moment.

El objetivo final es la atención integral a la persona. La metodología de trabajo será individual y grupal. Se atenderá y trabajará junto con las familias según cada caso. Se establecerán planes de trabajo individual que abordarán los siguientes aspectos: • • • • •

Acogimiento y convivencia. Manutención. Atención y/o cuidado personal. Atención a la salud y seguridad personal en el hogar. Hábitos de autonomía, convivencia y relaciones interpersonales. • Ocio y tiempo libre. • Atención conductual.

El equipo mantendrá cuantas reuniones considere oportunas para el desempeño de las funciones encomendadas. Se elaborarán conjuntamente protocolos de actuación para asegurar una intervención homogénea y de calidad para nuestros usuarios. Se dispondrá también de un reglamento de régimen interno que establezca los derechos y obligaciones de los usuarios en todo momento.

19


Per finalitzar...

Para finalizar...

Creiem que la Llar-Residència és un bon projecte per als nostres usuaris i permet abordar un aspecte més dins de la intervenció que fins ara portem a terme en la nostra Fundació; educació, formació, ocupació i oci i temps lliure. Volem poder oferir als nostres usuaris i les seves famílies un ventall de recursos per facilitar la seva integració a la societat.

Creemos que el Hogar-Residencia es un buen proyecto para nuestros usuarios y permite abordar un aspecto más dentro de la intervención que hasta ahora llevamos a cabo en nuestra Fundación; educación, formación, empleo y ocio y tiempo libre. Queremos poder ofrecer a nuestros usuarios y sus familias un abanico de recursos para facilitar su integración en la sociedad.

Seguirem creixent en la mesura que segueixin existint necessitats no cobertes per a les persones amb discapacitat psíquica. Tenim un compromís amb ells i volem complir-lo. T’animes a ajudar-nos? Ells s’ho mereixen i la teva ajuda és important.

20

El cost total de la construcció de la Llar-Residència és de 1.167.151,24. Hem aconseguit finançar gran part de la construcció de l’obra mitjançant les ajudes rebudes per la administració pública, empreses privades, entitats bancàries i la Fundació Once. L’apartat de finançament propi (27%) correspon a les despeses que la Fundació ha d’assolir i per als quals fins avui no hem aconseguit finançament. A més, una vegada finalitzada l’obra precisarem tot l’equipament per a la residència el pressupost del qual no està contemplat en el cost de construcció abans esmentat.

Seguiremos creciendo en la medida que sigan existiendo necesidades no cubiertas para las personas con discapacidad psíquica. Tenemos un compromiso con ellos y queremos cumplirlo. ¿Te animas a ayudarnos? Ellos se lo merecen y tu ayuda es importante. El coste total de contracción del Hogar-Residencia es de 1.167.151,24. Hemos conseguido financiar gran parte de la construcción de la obra a través de las ayudas recibidas por la administración pública, empresas privadas y entidades bancarias y la Fundación Once. El apartado de financiación propia (27%) corresponde a los gastos que ha de asumir la Fundación y para los cuales hasta la fecha no hemos conseguido financiación. Además, una vez finalizada la obra precisaremos todo el equipamiento para la residencia cuyo presupuesto no está contemplado en el coste de construcción antes mencionado.

Finançament propi Financiación propia Finançament públic Financiación pública Fundació ONCE Fundación ONCE

Finançament privat Financiación privada


v՘ >Vˆ

ˆ,ˆÃ

v՘ >Vˆ

*Àˆ“iÀÊ`iʓ>ˆ}]ʙ /iÊ™ÎÊÈxÈÊÎÈÊÇx >ÝʙÎÊÈxÈÊΙÊn™ änÈÓäÊ->˜ÌÊ6ˆVi˜XÊ

Membres del patronat Miembros del patronato

21

President Vicepresident Secretari Tesorero Vocal Vocal Vocal Vocal

Presidente Vicepresidente Secretario Tesorero Vocal Vocal Vocal Vocal

Joaquim Urpinas Boloix Carme Bosch Busquet Lluis Castellano Escamilla Juan Valiente Cano Josep Roig Campderros Jaume prieto Bertran José Tejada Martín José Luis Navas Larrinaga

Directora Gerent

Directora Gerente

Roser Boladeras Sancho


v՘ >Vˆ

ˆ,ˆÃ

*Àˆ“iÀÊ`iʓ>ˆ}]ʙ /iÊ™ÎÊÈxÈÊÎÈÊÇx >ÝʙÎÊÈxÈÊΙÊn™ änÈÓäÊ->˜ÌÊ6ˆVi˜XÊ`iÃÊœÀÌÃ

*ÀœÊ˜œˆÃʈʘœˆiÃÊ>“LÊ`ˆÃV>«>VˆÌ>Ìʈ˜Ìi‡iVÌÕ>

v՘ >Vˆ

ˆ,ˆÃ

Publicación Hogar-Residencia  

Información acerca de la Fundación Iris y en concreto sobre la construcción del nuevo Hogar-Residencia