Page 1

Portada-Contra FCE 2009 def.qxd

14/04/2010

15:04

PÆgina 4

MEMÒRIA 2009

Junts per la Sostenibilitat


Portada-Contra FCE 2009 def.qxd

2

Índex Presentació

3

Patronat i Consell Assessor de la Fundació Catalana de l'Esplai 5 Definició, missió, valors

6

Les entitats

8

INICIATIVES DESTACADES 2009

12

Sostenibilitat educativa i social 20 Sostenibilitat ambiental

22

Sostenibilitat econòmica i de gestió

24

Participació en xarxes, col·laboració amb administracions i empreses

26

Altres òrgans de govern, assessors i de gestió

28

Instal·lacions de natura

30

Centres d’esplai

31

ABRIL 2010

Direcció Montserrat Ginés Coordinació Víctor H. Martínez, Alfonso Valle Redacció i documentació Manolita Sanz, Josep M. Valls Fotografia FCE, ACCC, Jordi Play Foto de portada: Jordi Play Concepció gràfica i disseny Eva Anguera Impressió Indugraf Offset SA Tiratge 10.000 exemplars Dipòsit legal T-961-04 Edició no venal © Fundació Catalana de l’Esplai Carrer Riu Anoia, 42-54 08820 El Prat de Llobregat Tel. 93 474 74 74 Fax 93 474 74 75 Està rigorosament prohibida, sense autorització escrita dels titulars del “copyright”, sota les sancions establertes en la llei, la reproducció total o parcial d’aquesta obra per qualsevol procediment, incloent-hi la reprografia i el tractament informàtic i la distribució d’exemplars mitjançant lloguer o prèstec públics.

Foto a la dreta Marta Mans

14/04/2010

16:17

PÆgina 1


Interior memo FCE def.qxd

14/04/2010

16:20

PÆgina 3

Memòria Fundació Catalana de l’Esplai 2009 8

L’impuls de l’esplai, aquí i al món

Josep Gassó Espina President de la Fundació Catalana de l’Esplai

Al juliol de 2009, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei d'educació. Aquest fet té una enorme importància davant els reptes que té la societat pel que fa a l'educació dels infants del nostre país. Ens felicitem, particularment, pel reconeixement que fa de l'educació en el lleure en el seu articulat i per considerar les entitats que hi estem compromeses, com a part de la comunitat educativa. S'ha recollit d'aquesta manera, la idea que l'educació no s'acaba a l'escola, ni depèn exclusivament del que es faci en l'horari lectiu i dins del recinte escolar. Ara, toca desplegar la llei i posar els mitjans per tal que sigui possible fer-ho amb qualitat i per a tothom. Fa pocs mesos presentàvem la publicació "Els Centres d'Esplai, ara i aquí". Hem fet un procés d'actualització dels nostres models de Centres d'Esplai, a partir de l'anàlisi dels canvis produïts a la societat i de la nostra realitat més immediata. Convençuts de la vigència i necessitat dels Centres d'Esplai, ens proposem reforçar la seva realitat i impulsar la seva extensió i reconeixement institucional. Vull destacar el procés i el resultat d'aquesta important contribució. En aquest any, la crisi ha començat a tenir un impacte especial tant als sectors més vulnerables de la societat com a les entitats que treballem amb els territoris i col·lectius més fràgils. Aquest fet ens ha exigit dues coses: en primer lloc, activar

iniciatives dirigides directament a evitar que cap infant deixés d'accedir a un temps de lleure educatiu per raons econòmiques. Per fer-ho possible vàrem impulsar la campanya "Un estiu per a tothom!" que va permetre becar a aquelles famílies que ho requerien i captar recursos públics i privats. En segon lloc, la crisi també ens ha afectat com a organització, i ha calgut fer un important esforç per quadrar els pressupostos, aprimar estructura i activar processos per ser més eficients. Ha estat un any de canvi en la Direcció General i en l'organització de l'equip directiu que suposa un gran actiu per impulsar un projecte engrescador i sostenible des de tots els punts de vista. Voldria destacar, finalment, la combinació del treball local i global que estem realitzant des de la Fundació. El treball de proximitat simbolitzat per la inauguració de l'equipament "L'Esplai” Esport i Salut, que vàrem inaugurar el març de 2009 al barri de Sant Cosme del Prat de Llobregat. El treball global exemplificat amb els projectes d'impuls dels esplais a l’Amèrica Llatina de la mà d'organitzacions germanes de Mèxic, Paraguai, Equador i Bolívia. Des de la proximitat i en la globalitat, amb un treball compartit amb molts en favor de la infància, presentem aquesta memòria amb el nostre compromís de transparència i rendició de comptes.

3


Interior memo FCE def.qxd

14/04/2010

16:21

PÆgina 4

4

Sostenibilitat i equilibri L'any 2009 s'ha caracteritzat a la Fundació Catalana de l'Esplai pel treball sostenible i el necessari equilibri entre sostenibilitat social i educativa, ambiental i econòmica.

Montserrat Ginés Rufí Directora General de la Fundació Catalana de l’Esplai

L'educació i la construcció de ciutadania són la nostra raó de ser. Els nostres orígens estan marcats per la recerca de la sostenibilitat i la cohesió social a les comunitats on intervenim. Això ho estem fent als centres d'esplai, a les escoles, als barris, a les associacions... i ho fem a Catalunya, Espanya i també a d'altres regions i països on les persones pateixen injustícies, especialment a l'Amèrica Llatina. Només podrem ser sostenibles socialment i educativament si, en les nostres activitats, som capaços d'aportar nou valor que tingui un impacte positiu i transformador, tot garantint l'equitat de gènere, d'oportunitats, de distribució dels recursos, i l’equilibri territorial. Enguany, un bon exemple ha estat la mobilització d'esforços i recursos económics per fer possible que les activats de lleure educatives poguessin arribar a tots els infants i joves de Catalunya i no esdevinguessin un motiu més d'exclusió a causa de la crisi. La sostenibilitat ambiental és també un senyal d'identitat des dels nostres orígens. Els programes d'educació ambiental de la Fundació tenen el repte de crear espais que ens permeten dialogar, provar i experimentar nous models socials i estils de vida

alternatius, més justos i sostenibles. Enguany hem donat un pas més enllà amb la Declaració de Política Ambiental, assumint el compromís explícit davant la societat de garantir la sostenibilitat ambiental en tots els nostres programes i en la resta d'activitats,incloses les d'inversió. Per últim, en el darrer any hem experimentat com la crisi ens ha afectat, com a ciutadanes i ciutadans, però, també, com a sector. La societat ens demana més serveis per atendre l'augment de les necessitats, però els recursos han disminuït i, per tant, hem prioritzat aquelles accions que responen a la nostra missió i que, amb un menor cost econòmic, tenen un impacte social i educatiu més alt. Estem convençuts que la sostenibilitat econòmica és imprescindible per créixer i per a l'estabilitat de l'organització. Aquest creixement, necessari, ha de ser responsable, auster i prudent, garantir la nostra independència i respondre a la nostra missió i valors. Tot això volem fer-ho amb la participació de tothom, dins i fora de la nostra organització, potenciant espais de treball col·laboratius i transversals on el desenvolupament de les persones és fonamental. Hem conformat un nou equip directiu, amb noves responsabilitats i un alt grau de compromís i implicació. Estic segura que aquest és el millor punt de partida per afrontar els nous reptes que la societat i també el nou Pla Estratègic ens posaran en ruta.


Interior memo FCE def.qxd

14/04/2010

16:22

PÆgina 5

Memòria Fundació Catalana de l’Esplai 2009

Patronat i Consell Assessor de la Fundació Catalana de l’Esplai Josep Gassó

Lola Abelló

Ramon Folch

Isabel Montraveta

President

Vicepresidenta FAPAC

Ecòleg

Carles Barba

Ramon Agenjo

Walter Garcia

Experta en Acció Social i Tercer Sector

Vicepresident

Fundació DAMM

President FAPAC

Enric Morist

Anna Romeu

Jordi Alberich

Carme Garriga

Vicepresidenta

Director General Cercle d’Economia

Coordinador Autonòmic Creu Roja a Catalunya

Mireia Aldana

Josep Maria Àlvarez

Sociòloga i Diplomada en Treball Social. Especialista en població gitana i treball comunitari

Vicepresidenta de la Federació Catalana de l’Esplai

Secretari General UGT Catalunya

Núria Gispert

Maria Arús

Roser Batlle

Mestra. Experta en inclusió social i participació ciutadana

Imma Noguera

Professora Institut. Secretaria IES Joan Brossa

Pedagoga

Marta Buxó Presidenta de la Federació Catalana de l’Esplai

Ana Cardona Membre de la Junta Directiva de la Federació Catalana de l’Esplai

Salvador Carrasco Catedràtic de Sociologia de la Universitat de Barcelona

Ramon Nicolau Comissionat per a la Participació ciutadana. Ajuntament Barcelona Diplomada en Treball Social

Carme Gómez

Teresa Pijoan

Núria Ayala

Directora CIIMU

Arquitecte

Robert González

Secretària Consell Escolar Catalunya

Ricard Aymerich

Expert en polítiques esportives

Ramon Plandiura

Mestre i psicòleg. President de l’FMRP (2004-98)

Montserrat Guri

Advocat i professor UPF

Mestra i Psicopedagoga

Lluís Recoder

Albert Batalla

Carolina Homar

Alcalde de Sant Cugat del Vallès

Degà de la Facultat de Formació del professorat de la UB

Directora ICASS. Dep. Acció Social i Ciutadania. Generalitat

Teresa Roca Presidenta Fundadora Fundació Bofill

Dolors Camats

Miquel Inglés

Carles Castells

Diputada al Parlament per ICV

Expert en formació professional

Salvador Rueda

Economista

Carles Campuzano

Jordi Izquierdo

Educadora

Joan Colom

President GISC/ Gerent Fundació Utopia

Director Agència Ecologia Urbana de Barcelona

Pepa Domingo

Diputat al Congrés per CIU

Anna Simó Diputada al Parlament, portaveu ERC

Subdirector General Drogodependències. Dep. Salut Generalitat

Josep Ma Lozano

Marta Corachán

Elisenda Malaret

Tècnic d’educació

Vicepresidenta Centre Coordinació Mediterrànea Creu Roja i Mitja Lluna

Catedràtica Dret Administratiu UB. Consellera del Consell Audiovisual de Catalunya

Montserrat Picas

Joan Coscubiela

Raül Manzano

Tècnica en gestió d’entitats

President de l’FMRP

Rosa Suñol

Imma Marín

Diplomada en Treball Social

Advocat Secretari General CC.OO. Catalunya (1995-2008)

Directora Fundació Avedis Donabedian

Jordi Turull

Maria Espina

Ramon Garcia Administrador General d’Esade

Merche Garcia Educadora Social

Raimon Guilera

Rosa Romeu Diputat al Parlament

Rosa Valls Professora de la Facultat de Pedagogia a la Universitat de Barcelona

Raimon Bergós Secretari

Montserrat Ginés Directora general

Institut d’Innovació. Social d’ESADE

Directora MARINVA. Assessora en joc i joguina

Mercè Solé Tècnica Lingua Món. Casa de les Llengües

Joan Subirats Catedràtic Ciència Política UAB Director IGOP

Lluís Tejedor Alcalde del Prat de Llobregat

Fundadora Fundació Catalana de l’Esplai

Núria Marín Alcaldessa de L’Hospitalet

Rafael Torrubia

Carlos Ferrater

Francisca Martínez

Professor Departament Psiquiatria i Medicina Legal UAB

Arquitecte

Carme Figueras

Membre de la Comissió Veïnal Sant Cosme

Diputada al Parlament portaveu adjunta PSC

Xavier Masllorens

Ramon Flecha

Josep Menéndez

Professor Sociologia UB

Mercè Fluvià Presidenta de la Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya

Director General APPS Director General Fundació Joan XXIII

Jordi Menéndez Pedagog. Secretari Gral. Adjunt Presidència Generalitat

*Els llistats de persones dels diferents òrgans estan actualitzats a març de 2010.

Pau Vidal Coordinador de l’Observatori del Tercer Sector

Isabel Vilaseca Presidenta Fundació Jaume Bofill

Rafael Zarza Director General Bardet

5


Interior memo FCE def.qxd

14/04/2010

16:23

PÆgina 6

6

Qui som La Fundació Catalana de l'Esplai, té per missió: "educar els infants i els joves en el lleure i promoure el desenvolupament associatiu, amb voluntat transformadora i d'inclusió social"

La nostra missió es concreta en la prestació de serveis i programes educatius integrals La proposta global dels projectes impulsats a les escoles, la gestió per la Fundació es caracteritza per: d'equipaments i VOLUNTAT EDUCATIVA programes d'educació ambiental, cursos de OPCIÓ PER LA INCLUSIÓ I formació i serveis de LA TRANSFORMACIÓ SOCIAL gestió per al món COMPROMÍS MEDIAMBIENTAL I associatiu i projectes DE SOSTENIBILITAT per la inclusió digital. Integra també l'acció APOSTA PER LA QUALITAT DEL SERVEI d'una Federació i dels COMPROMÍS PER LA seus centres d'esplai, CORESPONSABILITAT així com la tasca de la Fundación Esplai, IMPULS AL TERCER SECTOR d'àmbit estatal.


Interior memo FCE def.qxd

14/04/2010

16:24

PÆgina 7

Memòria Fundació Catalana de l’Esplai 2009

Els nostres valors

Els valors de l’organització’organització

Utopia Volem avançar cap a un món més just, vers una

A partir dels nostres valors i per dur a terme la nostra missió, considerem imprescindible caracteritzar la nostra organització per: Independència Volem treballar sense subordinació econòmica, política i institucional, ni submissió a cap altre interès que no siguin els valors que inspiren la nostra missió.

societat inspirada en els valors de la pau, la democràcia, la fraternitat i la sostenibilitat.

Solidaritat Optem per la cultura de la solidaritat i la cooperació, basada en la dignitat de les persones i dels pobles i el respecte a la diversitat i als drets humans.

Iniciativa Volem fomentar la participació i l'esforç individual i col·lectiu, per fer front als reptes amb creativitat i compromís i per desenvolupar una ciutadania activa i responsable.

Felicitat Cerquem una ètica basada en la confiança en la persona i en la recerca de la felicitat, a partir de l'honestedat, la coherència, la generositat, la comunicació i l'expressió dels sentiments.

Transparència Volem treballar amb claredat en els objectius i transparència en la gestió dels recursos. Una transparència basada en la coherència i en la informació, portes endins i respecte a la societat.

Obertura i pluralisme Volem l’aportació de la pluralitat, la diversitat i la participació, tant en la composició interna com en el treball en xarxa amb altres i en les relacions amb l’entorn polític, econòmic i social.

7


Interior memo FCE def.qxd

14/04/2010

16:25

PÆgina 8

8

La Fundació Catalana de l’Esplai i entitats Programes d’educació en el lleure Alfabetització digital Z Aprenentatge-Servei Z Cooperació al desenvolupament Z Ludoteques

Aplega i dona suport als centres d’esplai agrupats territorialment

AC T I V I TAT Z Centres d’esplai ZColònies, casals, campaments i camps de treball Z Activitats extraescolars

Z

Impulsa programes d’educació ambiental i gestiona instal·lacions de natura

AC T I V I TAT ZCases de colònies i albergs ZEquipaments d’educació ambiental ZColònies, casals i campaments ZActivitats extraescolars

ZProgrames i projectes d’educació ambiental ZAprenentatge-Servei i camps de treball ZServeis d’assessorament ZServeis complementaris de restauració

Genera recursos, formació i assessorament per al món associatiu i de l’educació en el lleure

AC T I V I TAT ZFormació: lleure educatiu, intervenció social, educació ambiental, associacions, mestres i famílies.

ZProgrames formatius en l’àmbit educatiu i social. ZElaboració d’estudis i publicacions.

Z


Interior memo FCE def.qxd

14/04/2010

16:26

PÆgina 9

Memòria Fundació Catalana de l’Esplai 2009

Du a terme programes d’àmbit AC T I V I TAT estatal i internacional en col·la- Z Educació digital: alfabetització, boració amb altres iniciatives, participació i usos útils de les TIC. Z Accions d’aprenentatge-servei: persones i xarxes

Z Elaboració de materials de reflexió per al Tercer Sector. Z Desenvolupament associatiu Z Inclusió social Z Promoció del lleure educatiu i l’educació en valors a través dels centres d’esplai, a Espanya i al món.

Gestiona serveis integrals de qualitat per al món escolar

AC T I V I TAT Z Temps educatiu al migdia Z Activitats extraescolars Z Colònies i casals Z Programes educatius

Atenció a la petita infància Educació per la salut i prevenció de drogodependències Z Plans Educatius d’Entorn

Genera recursos iassessorament per al món associatiu

AC T I V I TAT Z Serveis de gestió: comptable, fiscal, jurídic, laboral, informàtica, assegurances

Z Programes informàtics especialment desenvolupats per al món associatiu Z Estudis, assessorament i formació.

Conecta Joven Z Educació per la salut i prevenció de drogodependències Z Cooperació al desenvolupament

Z Z

9


Interior memo FCE def.qxd

14/04/2010

16:28

PÆgina 10

10

Incidència territorial 11 Val d’Aran

34 Alt Empordà

2 Pallars Sobirà 16 Cerdanya

2 Alta Ribagorça 3 Alt Urgell 6 Pallars Jussà

3

22 Pla d’Urgell

1

6 Alt Camp

4 Priorat

1 2 Ribera d’Ebre

31 Gironès

30 Baix Empordà

29 Selva Avilés Gijón Santiago

5 36 Maresme Vigo(2)

BARCELONA

1 1 Baix Penedès

2

Carballiño Verín

El Prat de LLobregat 16 283

3 35 Alt Penedès

Conca de Barberà

4 Pla de l’Estany

4 5 Vallès Oriental

21 164 Vallès Occidental

2 1 Anoia

11 Urgell

13 Garrotxa

4 Osona

2 4 Bages

11 Segarra

11 Garrigues

1 Terra Alta

2 Berguedà 3 Solsonès

12 Noguera

78 Segrià

14 Ripollès

22 143 Barcelonès Baix Llobregat 21 Garraf Portugal

2 21 Tarragonès

Cáceres

1.087

3 Baix Camp

ESCOLES ON FEM SERVEIS EDUCATIUS

Zafra

8 Baix Ebre Huelva

1 Montsià

Seus: 5

Esplais: 86

86

26

CENTRES D’ESPLAI

EQUIPAMENTS DE NATURA

Escoles: 1.087

Equipaments de natura: 26

Cádiz

Centres Red Conecta / Conecta Joven: 75

“L’Es


Interior memo FCE def.qxd

14/04/2010

16:31

PÆgina 11

Memòria Fundació Catalana de l’Esplai 2009

2

6

Méxic

PROGRAMES DE “L’ESPLAI” SENSE FRONTERES

Guatemala Hondures El Salvador Nicaragua

75

18

CENTRES RED CONECTA / CONECTA JOVEN

PAÏSOS IBEROAMERICANS ON TREBALLEM EN XARXA AMB 27 ORGANITZACIONS

Costa Rica

Panamà

Veneçuela

Colòmbia Avilés Gijón Sietes Oviedo

Equador

Bilbao Vitòria

Pamplona(2)

León

Carballiño

Logroño

Verín

86

Palencia Valladolid

Zaragoza (3)

(7)

Brasil

BARCELONA El Prat de LLobregat

Salamanca

MADRID (20) Toledo Cáceres Don Benito Zafra

1

Bolívia Valencia (5)

Palma (2)

2 Sonseca Ciudad Real

Paraguai

Tibi

Argentina Sevilla

oven: 75

Uruguai Granada Motril

Huelva

Cádiz

San Roque Xile Canáries

“L’Esplai” Sense Fronteres: 6

Països on treballem en xarxa a travès d’organitzacions de La Liga: 18

11


Interior memo FCE def.qxd

12

14/04/2010

16:32

PÆgina 12


Interior memo FCE def.qxd

14/04/2010

16:33

PÆgina 13

Memòria Fundació Catalana de l’Esplai 2009

I N I C I AT I V E S D E STAC A D E S 2 0 0 9

ELS CENTRES D’ESPLAI, ARA I AQUÍ La Fundació Catalana de l’Esplai va promoure durant els anys 2008 i 2009 un procés de reflexió interna sobre els centres d’esplai per revisar què fan, analitzar les necessitats educatives i socials avui i proposar canvis, per a que les entitats de lleure puguin donar les respostes adients als reptes de la societat, la infància i les famílies.

1.

Aquest procés va culminar amb la presentació del llibre Els centres d’esplai. Ara i aquí. Les 10 qüestions clau per impulsar l’educació en el lleure el 21 de gener de 2010 davant de la comunitat educativa, en un acte organitzat amb la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya, a Barcelona. 2.

El llibre identifica 10 reptes principals (cohesió social, immigració...) i a partir d’aquí, proposa quatre processos de canvi. Els centres d’esplai sempre han desevonlupat una funció educativa i social, però, ara més que mai, també han de centrar-se en atendre els col·lectius amb més dificultats. El segon canvi es refereix a que cada entorn necessita un model de centre d’esplai diferent. Respecte al tercer, el document destaca que els esplais amplien els seus destinataris: infants, joves, però també famílies i la resta de la comunitat.

3.

El quart procés de canvi és l’èmfasi en el treball en xarxa amb altres actors socials. Fotografies a la dreta: 1. Raül Manzano, de l’FMRP, junt amb Carles Barba, de la FCE, durant la presentació del llibre “Els centre d’esplais, ara i aquí”, el 21 de gener. 2. Els centres d’esplai ajuden a la integració dels infants immigrants. 3. El llibre enllaça amb el lema de la Fundació Catalana de l’Esplai: “els infants feliços, esdevenen ciutadans compromesos”. 4. Infants i joves, però també famílies, monitors i monitores... són els destinataris dels esplais avui en dia. 4.

13 13


Interior memo FCE def.qxd

14

14/04/2010

16:35

PÆgina 14


Interior memo FCE def.qxd

14/04/2010

16:37

PÆgina 15

Memòria Fundació Catalana de l’Esplai 2009

I N I C I AT I V E S D E STAC A D E S 2 0 0 9

“L’ESPLAI” SENSE FRONTERES La Fundació fa una important tasca de cooperació i educació pel desenvolupament a través del programa "L'Esplai" Sense Fronteres, que és especialment intens a Iberoamèrica. Un dels objectius d'aquesta iniciativa és l'impuls d'una xarxa d'esplais a Iberoàmerica. Així, l'esplai d'Itauguá de Paraguai, que impulsen la Fundació i el CIRD, va organitzar el seu primer casal d'estiu i diferents projectes d’Aprenentatge-Servei. A Mèxic, es van organitzar sessions formatives per les educadores dels esplais de Querétaro i Corregidora amb la Fundación Comunitaria Querétaro i les seves primeres colònies. A l'Equador, amb la Fundación Esquel, es va implementar una formació de monitors/es a la comunitat de Quitumbe, seu del futur esplai a l’Equador. A Bolívia, es va donar suport al treball de la Fundación Social Uramanta per concretar una proposta educativa pròpia per al 2010.

1.

2.

D'altra banda, a l’octubre es va celebrar la III Setmana pels Drets de la Joventut a l’Argentina, organitzada per la Fundación SES i la Liga Iberoamericana, entre d’altres, on va participar una delegació de la Fundació. La Fundació, com a membre de la Junta Directiva de la Liga Iberoamericana, va contribuir a l’organització del II Foro Iberoamericano “Haciendo política juntos: Por los derechos y la igualdad de oportunidades de la juventud”, celebrat a Brasil, on van participar la majoria de les 27 ONG iberoamericanes dels 18 països que conformen la xarxa.

3.

Fotografies a la dreta: 1. Joves participants a una sessió de formació d’educació en el lleure impartida per la Fundació Catalana de l’Esplai a Equador. 2. La Fundació SES i la Liga Iberoamericana en col·laboració amb d’altres entitats van organitzar la III Setmana pels Drets de la Joventut que es va fer a l’Argentina. 3. Un dels locals cívics de les “Villas”, a Argentina, que treballa amb joves. 4. El II Foro Iberoamericano es va celebrar a Rio de Janeiro a finals d’abril. 4.

15


Interior memo FCE def.qxd

16

14/04/2010

16:38

PÆgina 16


Interior memo FCE def.qxd

14/04/2010

16:40

PÆgina 17

Memòria Fundació Catalana de l’Esplai 2008

I N I C I AT I V E S D E STAC A D E S 2 0 0 9

“UN ESTIU PER A TOTHOM!” La crisi econòmica es va intensificar l’any passat i va posar en perill la possibilitat de les famílies per inscriure als seus fills i filles a les activitats d’estiu com els casals, les colònies o els campaments. Molts infants i joves podien perdre el seu dret a gaudir d’un temps de lleure educatiu i que aquest esdevingués un temps d’exclusió social. Davant d’aquesta situació, la Fundació va posar en marxa la campanya “Un estiu per a tothom!”, adreçada a totes les famílies de Catalunya en situació d’atur amb l’objectiu que cap infant o jove es quedés sense casals, colònies o campaments per motius econòmics. Per aconseguir-ho, es van captar recursos d’administracions públiques, empreses, entitats i particulars per tal d’oferir beques d’activitats d’estiu.

1.

2.

Des de la Fundació Catalana de l’Esplai es va articular un ampli dispositiu per atendre les demandes de les famílies amb la col·laboració dels esplais, de les administracions públiques, de les empreses i dels particulars. Gràcies a aquest esforç, la campanya va permetre oferir 950 beques per a activitats d’estiu de nens i nenes de més de 400 famílies. Del total d’activitats becades, 450 van ser per a colònies i 400, per a casals. Durant 2010, es posarà en marxa una nova edició d’aquesta campanya oberta a totes les famílies amb infants en situació d’atur.

3.

Fotografies a la dreta: 1. Sortida de colònies d’un grup del CE El Tricicle, de Sant Joan Despí, on hi havia diferents infants becats . 2. Montserrat Ballarín, de la Diputació de Barcelona, i Montserrat Ginés, de la Fundació Catalana de l’Esplai, en l’acte de concessió de la subvenció de la Diputació de Barcelona a la campanya. 3. Els casals d’estiu van rebre gairebé un 50% del total de beques. 4. La crisi va posar en perill la participació de molts infants a les colònies. 4.

17


Interior memo FCE def.qxd

18

14/04/2010

16:41

PÆgina 18


Interior memo FCE def.qxd

14/04/2010

16:43

PÆgina 19

Memòria Fundació Catalana de l’Esplai 2009

I N I C I AT I V E S D E STAC A D E S 2 0 0 9

“L’ESPLAI” ESPORT I SALUT El 14 de març de 2009 la Fundació Catalana de l’Esplai va inaugurar oficialment "L'Esplai" Esport i Salut, la instal·lació esportiva que completa els serveis que es donen des de CENTRE ESPLAI, l’equipament del Prat de Llobregat que integra un alberg - escola de natura, aules de formació, un restaurant i les oficines centrals de la Fundació.

1.

Aquest centre esportiu compta amb prop de 2.000 m2, està construït amb criteris de sostenibilitat i disposa de sales d'activitats dirigides, sala de fitness, piscines, sauna, bany de vapor i solàrium. "L'Esplai" Esport i Salut és un equipament obert a la ciutat del Prat de Llobregat i on s'organitzen diferents activitats relacionades amb el caràcter pedagògic de l'esport com cursets de natació escolar o altres activitats dirigides amb tècnics especialitzats.

2.

A més, l’accesibilitat de les instal·lacions ha permès arribar un acord amb la Fundació Integralia, vinculada a l’empresa DKV, i on treballen persones amb discapacitat, que possibilita que els treballadors/es d’aquesta entitat gaudeixin de les instal·lacions, amb condicions molt avantatjoses. L’Ajuntament del Prat va reconèixer la contribució de la Fundació a la ciutat del Prat amb la construcció d’aquest equipament esportiu amb una menció especial a l’edició 24 de la Nit de l’Esport del Prat.

3.

Tel. 93 551 15 00 - www.esplai.org A l’esquerra, la piscina de “L’Esplai” Esport i Salut que destaca per no consumir aigua de xarxa pel seu funcionament. A la dreta: 1. La inauguració de “L’Esplai” Esport i Salut completa l’equipament de CENTRE ESPLAI. 2. La sala de fitness està equipada amb màquines de darrera generació. 3. Tot l’equipament disposa de punts d’il·luminació natural. 4. Al centre esportiu es pot gaudir d’un ampli ventall d’activitats. 4.

19


Interior memo FCE def.qxd

14/04/2010

17:22

PÆgina 20

20

Incidència en el lleure educatiu i en el marc escolar

76.204

1.901

INFANTS I JOVES ALS CENTRES D'ESPLAI

ESTADES EN ACTIVITATS D’ESTIU

ALUMNES EN ACTIVITATS EN EL MARC ESCOLAR

MONITORS I MONITORES D’ESPLAI

15.913(2008)

220.310(2008)

76.150 (2008)

1.885(2008)

18.058

245.493

1.525

28.280

479

950

ALUMNES BENEFICIARIS DE "SUPORT ESCOLAR", EN 720 ESCOLES

ALUMNES EN PROGRAMES D'HÀBITS SALUDABLES

USUARIS DEL PROGRAMA "JUGAR I LLEGIR", EN 11 PUNTS GESTIONATS

BEQUES PER INFANTS I JOVES PER A COLÒNIES I CASALS

967 (2008)

419(2008)

28.275 (2008)

1.020 (2008)

Incidència en programes d'e-inclusió

93.519

75

268

2.305

PARTICIPANTS EN PUNTS ÒMNIA I ALTRES PROGRAMES D'E-INCLUSIÓ

ENTITATS PARTICIPANTS EN RED CONECTA

CENTRES D'ALFABETITZACIÓ DIGITAL VINCULATS

NOMBRE DE PARTICIPANTS A "CONECTA JOVEN" EN 21 CENTRES

86.994 (2008)

70 (2008)

217 (2008)

5.985 (2008)

Formació per al lleure i suport associatiu

8.650

8,88

1.165

ALUMNES EN ACTIVITATS DE FORMACIÓ

VALOR MITJÀ DE SATISFACCIÓ DELS ALUMNES

ASSOCIACIONS CLUB D’USUARIS

8.608(2008)

9 SOBRE 10 (2008)

1.146 (2008)

1.393 VOLUNTÀRIS I VOLUNTÀRIES

1.355 (2008)


Interior memo FCE def.qxd

14/04/2010

16:46

PÆgina 21

Memòria Fundació Catalana de l’Esplai 2009

S O ST E N I B I L I TAT E D U C AT I VA I S O C I A L

Atenció a la infància i joventut des del treball socioeducatiu La Fundació incorpora estratègicament des dels seus orígens el treball socioeducatiu amb infants i joves que es troben en situació de risc social. Participa en iniciatives com els Plans Educatius Entorn o Suport Escolar que, junt amb la xarxa social d’esplais, treballen de manera més intensa amb infants, joves i famílies en situacions d’especial vulnerabilitat social. Entre els projectes que s’han impulsat es troba el dels “Esplais de diari” i els Centres Oberts, amb el suport de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) de la Generalitat. Aquests promouen l’accés i la inclusió en l’educació en el lleure d’infants i joves en situació de risc social. L’educació intercultural també ha estat un dels eixos principals d’actuació. A través de diversos programes, com ara el projecte “Espiral” i la proposta educativa “Mandala”, els esplais han desenvolupat activitats per promoure capacitats i competències que afavoreixin la convivència i la cohesió social. Finalment, també s’ha posat en marxa el programa “Esplais Inclusius d’atenció a la diversitat”, amb el suport de l’ICASS de la Generalitat, que vol garantir una atenció de qualitat als infants amb necessitats educatives especials, i que recull tot el treball que des de la Fundació i els esplais es fa amb els infants i els joves amb discapacitat.

Actuacions destacades del 2009 S E RV E I S E D U C AT I U S I N T E G R A L S P E R A L A C O M U N I TAT E S C O L A R : S’han gestionat serveis educatius a 1.361 escoles i 76.204 alumnes. Cal destacar la complicitat amb l’administració pública que ha permès consolidar la participació als Plans Educatius Entorn. S’ha consolidat l’àmbit de la petita infància arribant a 25 escoles i 1.302 infants. El programa de promoció dels hàbits saludables i prevenció de les drogodependències “L’Aventura de la Vida” ha arribat a 28.280 alumnes de 250 centres educatius. S U P O RT E S C O L A R : S’ha gestionat el servei Suport Escolar on educadors/es treballen amb infants amb necessitats educatives especials que ha arribat a 1.525 alumnes de 720 escoles. P RO P O STA E D U C AT I VA : Elaboració de “Barrinem” i “Mandala”, les propostes educatives per als esplais i la resta de programes dels cursos 2008-2009 i 2009-2010 i centrades en el civisme i la convivència i en l’àmbit de la interculturalitat i la fraternitat, respectivament. D R E T S D E L ’ I N FA N T: La Fundació i la Diputació de Barcelona promouen els Drets dels Infants a través de la plataforma web www.dretsinfant.cat o la participació en actes com la festa conjunta del 20 de novembre al Parc de la Ciutadella de Barcelona. Els esplais de la Fundació també treballen aquest àmbit amb diferents activitats i celebracions. F E STA E S P L A I 2 0 0 9 : El Parc Nou del Prat de Llobregat va acollir la 23a edició de Festa Esplai, la gran jornada lúdica i educativa de la Fundació per a infants, joves i famílies. P R E M I D ’ E D U C A C I Ó E N E L L L E U R E : La Fundació Lluís Carulla va atorgar un dels Premis d’Educació en el Lleure a la Fundació en reconeixement al moviment d’esplai en conjunt. A P R E N E N TATG E -S E RV E I : S’han incrementat les experiències d’aprenentatge-servei als esplais. El projecte “Joves pel Barri” impulsat per l’Esplai a la Florida ha estat una experiència model i reconeguda pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. C O N S E L L R E C TO R D E L A F U N DAC I Ó C ATA L A N A D E L ’ E S P L A I A L ’ H O S P I TA L E T: Constitució al març del Consell Rector de la Fundació Catalana de l’Esplai a L’Hospitalet, que valora l’acció de la Fundació i les seves entitats a la ciutat i proposa estratègies i orientacions. “ C I U D A D A N Í A Y G LO B A L I Z A C I Ó N ” : Presentació del tercer volum de la col·lecció “Documents per al debat”, fruit del treball del Consell Assessor de la Fundación Esplai i que tracta temes com el paper del Tercer Sector a la ciutadania global. T E RC E R S E C TO R : La Fundació va ocupar la presidència de la Taula d’Entitats del Tercer Sector fins al juliol de 2009, i posteriorment i fins a l’actualitat, ostenta una de les vicepresidències. Durant la presidència de la Fundació es va organitzar el 2n Congrés del Tercer Sector on van participar més de 1.300 persones. C I B E R AU L A A B A DA LO N A : Dinamització d’un nou espai d’accés a les tecnologies de la informació i la comunicació que impulsen el Consorci de Badalona Sud i l’Obra Social de “la Caixa” al barri de Sant Roc de Badalona que treballa per a la conciliació de la vida laboral i familiar. T E C L E A N D O F U T U R O : Dinamització d’aquest programa d’alfabetització digital impulsat per la Junta de Castella i Lleó i destinat a les persones privades de llibertat. Va rebre el premi de la Medalla al Mèrit Social Penitenciari del Ministeri d’Interior. L ’ E S P L A I D E S O N S E C A : Al novembre es va inaugurar “L’Esplai de Sonseca” a Sonseca (Toledo), impulsat per l’Ajuntament, l’institut “La Sisla” i la Fundación Esplai.

21


Interior memo FCE def.qxd

14/04/2010

16:48

PÆgina 22

22

Incidència en l’educació ambiental E STA D E S E N P L E N A N AT U R A

85.287

1.547

9.100

ESTADES EN LES CASES DE COLÒNIES I ALBERGS 79.084(2008)

ESTADES EN PROGRAMA “SENSE BARRERES” 14.206(2008)

133.957

298

PARTICIPANTS EN PROGRAMES D'EDUCACIÓ AMBIENTAL

94.790(2008)

HORES DE FORMACIÓ AMBIENTAL IMPARTIDES 1.375 (2008)

8,64

JOVES PARTICIPANTS DE 8 CAMPS DE TREBALL

VALORACIÓ GLOBAL DELS USUARIS

268 (2008)

(PUNTUACIÓ MÀXIMA 10)

8,69 (2008)

Estades per col·lectius i programes PA RT I C I PAC I Ó P E R C O L · L E C T I U S

PA RT I C I PA N T S E N P RO G R A M E S D ' E D U C AC I Ó A M B I E N TA L

2% 3%

Sortides Intervencions d'un dia educatives municipals (Estimo la Terra)

14 % Natura en família

25 % AMPA i associacions

26 % Escoles i instituts

35 % Educació en el lleure

16 % Cases de Colònies

62 % 17 % Centres d'informació Ambiental (Cases d'en Puig)

Informadors en Espais Naturals del Delta del Llobregat


Interior memo FCE def.qxd

14/04/2010

16:51

PÆgina 23

Memòria Fundació Catalana de l’Esplai 2009

S O ST E N I B I L I TAT A M B I E N TA L

La política ambiental de la Fundació Catalana de l’Esplai La sostenibilitat ambiental és un senyal d'identitat de la Fundació, present des dels orígens i que es reflecteix en els equipaments, en la seva gestió, en els programes d'educació ambiental i en totes les activitats que desenvolupa. Entre els aspectes destacats de l’actuació externa, cal ressaltar la presidència de la Xarxa de Voluntariat Ambiental i la incorporació de dues noves cases de colònies: Viladoms de Baix, a Castellbell i El Vilar, i el Molí de Sant Oleguer, a Sabadell. Respecte a la gestió interna, la política ambiental de la Fundació es concreta en el Sistema de Gestió amb Qualitat i Ambiental certificat segons l’EMAS i que es descriu a la Declaració Ambiental 2009-2010. En aquesta declaració es concreta la política ambiental: el respecte, la protecció i la millora del medi ambient; la rendibilització social de les activitats i els serveis i el foment del desenvolupament sostenible i la implantació sistemes de gestió de qualitat ambiental que millorin l'eficiència i la transparència, entre d’altres. En l’àmbit pedagògic, la Comissió de Polítiques va definir el Document Marc d'Educació Ambiental i Sostenibilitat que sistematitza els esforços fets en l'àmbit de l'educació ambiental, com a eix transversal dels programes educatius i també de les metodologies més innovadores aplicades a l’educació per a la sostenibilitat.

Actuacions destacades del 2009 X A R X A D E VO LU N TA R I AT A M B I E N TA L D E C ATA LU N YA : La Fundació Catalana de l’Esplai presideix des dels inicis de 2009 la Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya, una entitat que es va constituir el 2006 i que està formada per un grup d’entitats que promouen el voluntariat ambiental i aglutinen les organitzacions que desenvolupen programes i projectes d’aquest àmbit a Catalunya. Entre les accions realitzades durant 2009, destaca la I Trobada Territorial de Voluntariat Ambiental que es va fer el 28 de novembre. N O V E S E S C O L E S D E N AT U R A : Durant 2009, s’ha incorporat la gestió de dues noves cases de colònies: Viladoms de Baix, situada a Castellbell i el Vilar, i el Molí de Sant Oleguer, a Sabadell. La primera d’elles té capacitat per a 90 persones i compta amb piscina i pista poliesportiva, mentre que la segona disposa de 66 places i està situada al costat d’un dels complexos esportius més grans del país. Totes dues instal·lacions permeten desenvolupar programes d’educació ambiental adreçats a les entitats de lleure, les escoles i altres entitats. C O M U N I C A RC 2 0 0 9 : CENTRE ESPLAI va acollir el 15 d’octubre de 2009 la II Jornada ComuniARC organitzada per l’Agència de Residus de Catalunya que es va centrar en el paper de les instal·lacions de gestió de residus en les activitats d’educació ambiental. Van participar unes 240 persones i uns 200 infants van gaudir de les propostes educatives de l’ARC. E X P O S I C I Ó “ N O E T Q U E D I S E N STA N D BY ” : Elaboració d’una nova exposició didàctica i interactiva entorn al consum d’energia a la llar, que s’estructura en quatre taules que plantegen als participants la resolució d’enigmes a través de la reflexió i l’experimentació. Aquesta mostra completa altres dues desenvolupades amb anterioritat: “Aturem el canvi climàtic” i “Aigua va!”. E S PA I S N AT U R A L S D E L D E LTA : A la reunió del 21 d’abril del Consell de Cooperació del Consorci per la protecció i la gestió dels Espais naturals del delta del Llobregat, del qual forma part la Fundació es va presentar el pla d’actuació 2009 que contemplava com a novetat el llançament de la nova plana web www.deltallobregat.cat. P ROJ E C T E R I U S : Signatura d’un conveni entre la Fundació Catalana de l’Esplai i el Projecte Rius per incorporar a aquesta iniciativa els torrents i rieres propers als equipaments de la Fundació Catalana de l’Esplai. E D U C A C I Ó A M B I E N TA L A V I L A D E C A N S : Al setembre de 2009, l’Àrea d’Educació Ambiental va desenvolupar una part del seu programa d’educació ambiental a la localitat de Viladecans adreçat a les escoles, amb el suport de l’Ajuntament. S E T M A N A E U RO P E A D E P R E V E N C I Ó D E R E S I D U S : Entre el 21 i el 29 de novembre es va celebrar la Setmana Europea de Prevenció de Residus, a la qual es va adherir la Fundació Catalana de l’Esplai amb l’organització de diferents actes com un mercat d’intercanvi o una sessió de projecció de curts relacionats amb la sostenibilitat. P RO G R A M A “ A I R E ” : La Fundació Catalana de l’Esplai va desenvolupar el programa d’educació ambiental “Aire” emmarcat en les jornades ludicoeducatives “Respiro” de la Fundació Roger Torné, una entitat que treballa en prevenir problemes de salut dels infants mitjançant l’educació respiratòria i el contacte amb la natura i a sensibilitzar la societat al voltant de l’impacte dels factors mediambientals en la salut infantil.

23


Interior memo FCE def.qxd

14/04/2010

16:52

PÆgina 24

24

Balanç econòmic ORIGEN DELS INGRESSOS 2009

D E ST I N AC I Ó D E L E S D E S P E S E S 2 0 0 9

21%

Educació en el lleure

3%

5% 6% 3%

Serveis educatius món escolar

23%

Educació ambiental Suport a la gestió associativa

9% 67%

Formació de monitors i associacions

12%

12%

Prestació Serveis

Gestió de programes i patrimoni 39%

Subvencions

Administració Interessos bancaris

Socis, quotes, donacions i altres

Explotació i inversions Combinat de les entitats associades a la Fundació Catalana de l’Esplai DESPESES

2006

2007

2008

2009

4.028.435,86 17.890.361,59 4.416.991,83 370.744,86 247.141,20 1.042.476,85

4.997.530,01 23.257.177,02 3.781.765,62 837.944,74 375.385,14 1.033.985,14

5.168.850,95 26.193.587,03 3.345.182,82 1.208.024,80 105.096,07 1.063.980,59

4.364.388,32 27.343.848,35 3.572.615,47 966.014,89 85.460,33 1.224.647,36

27.996.152,19

34.283.787,67

37.084.722,26

37.556.974,72

2006

2007

2008

2009

2.481.517,13

3.365.153,27

2.699.852,49

3.029.195,49

Prestació de serveis

18.333.646,91

20.557.956,89

24.429.040,80

25.269.163,97

Subvencions

5.794.894,23

6.811.847,26

6.780.478,70

7.742.735,18

Altres ingressos

701.450,99

2.293.769,52

1.027.969,97

1.037.930,51

Excepcionals

242.484,99

847.692,08

1.291.229,29

51.333,56

Compres Personal Altres Despeses Financeres Excepcionals Amortització (A) TOTAL DESPESES (B) INGRESSOS

Socis

Amortització subvencions (C) TOTAL INGRESSOS (D)

694.233,24

542.683,26

361.632,66

380.902,96

28.248.227,49

34.419.102,28

36.590.203,91

37.511.261,67

252.075,30 600.318,91 7.240.555,06

135.314,61 626.616,49 5.479.070,69

-494.518,35 207.829,58 4.907.321,06

-45.713,05 798.031,35 1.414.788,68

RESULTAT COMPTABLE D’EXPLOTACIÓ (E)=(D)-(B) CASH FLOW (E)+(A)-(C) INVERSIONS

Balanç combinat ACTIU ACTIU NO CORRENT ACTIU CORRENT Existències

de les entitats associades de la Fundació Catalana de l’Esplai

2008

2009

DIFERÈNCIA

27.519.301,38 11.105.249,98

27.709.442,70 12.789.914,88

190.141,32 1.684.664,90

PASSIU

CREDITORS A LLARG

96.427,55

107.333,01

10.905,406

Deutors per subv.

3.822.523,81

5.288.162,89

1.465.639,08

Altres deutors

6.500.174,13

6.635.090,13

134.916,00

Amb Adm. Pública

136.065,40

88.206,53

-47.858,87

Tresoreries

419.722,36

435.380,93

15.658,57

Ajustos

130.336,73

235.741,39

105.404,66

Dipòsits

TOTAL ACTIU

38.624.551,36 40.499.357,58

1.874.806,22

2008

2009

DIFERÈNCIA

11.663.994,23 16.580.522,85 17.556.604,83 10.854.035,44 11.278.758,52

474.031,16 976.051,98 424.723,08

FONS PROPIS I INGR. A DISTR. 11.189.963,07 CREDITORS A CURT Amb bancs

5.517.215,54

5.975.767,06

938.130,70

876.249,96

-61.880,74

Altres

1.996.940,55

2.720.028,40

723.087,85

Ajustos

2.401.748,65

1.706.713,10

-695.035,55

TOTAL PASSIU

458.551,52

38.624.551,36 40.499.357,58 1.874.806,22

Nota: La informació econòmica presentada es refereix a la suma de dades de les entitats de la FCE (amb els moviments territorials que la integren, els centres d'esplai i la Fundación Esplai) eliminant les operacions interentitats. Les dades del 2008 i d’anteriors anys estan completament auditades; les dades relatives al 2009 es troben en procés d'auditoria en el moment de publicar la present memòria.

Auditories, transparència i certificats mediambientals Bové Montero i Associats: auditoria de comptes. Fundación Lealtad: principis de Transparència i Bones Pràctiques. AENOR: certificació del sistema de gestió integrat

en Qualitat, Medi Ambient, Seguretat i Salut en el Treball i Pla d’Igualtat d’Oportunitats. Certificat EMAS del Departament de Medi Ambient de la Generalitat.


Interior memo FCE def.qxd

14/04/2010

16:53

PÆgina 25

Memòria Fundació Catalana de l’Esplai 2009

S O ST E N I B I L I TAT E C O N Ò M I C A I D E G E ST I Ó

Austeritat, prudència i eficiència Aquests tres principis han regit la gestió global de la Fundació i les entitats aquest any. En una situació de reducció dels recursos públics s'ha fet més necessari que mai garantir-ne el màxim aprofitament. S'han dedicat molts esforços a treballar per un creixement sostenible i equilibrat. Aquest creixement és possible gràcies al treball d’innovació i desenvolupament de processos i una millor gestió de la informació. S'han introduït noves solucions informàtiques de gestió interna, com les aplicacions de recursos humans, de reserva de sales i materials, etc. També s'ha implementat un sistema més simple i eficaç de recollida selectiva dels residus, i s'ha aconseguit un ús més eficient i responsable de la telefonia mòbil gràcies a una informació transparent dels consums. Tot això, en el marc del Sistema de Gestió Integrat (SGI) que s'aplica a tota l'organització, del qual s'han renovat les certificacions ISO de qualitat i ISO i EMAS de gestió ambiental. Pel que fa als principis d'austeritat, prudència i eficiència, s'ha fet un ús estricte dels recursos, una gestió de costos molt rigorosa, realitzant només aquelles despeses que tenien garantit el finançament, s'han establert mecanismes que cobrissin els possibles riscos i s'ha treballat per maximitzar l'impacte educatiu i social de l'activitat missional de la Fundació i les entitats, amb el mínim cost. Tot gràcies a un alt grau d'implicació de les persones de l'organització.

Actuacions destacades del 2009 CANVIS ORGANITZATIUS: S’ha renovat l’equip directiu de la Fundació Catalana de l’Esplai. Montserrat Ginés ha passat a ocupar la direcció general de l’entitat, i s’han creat la Subdirecció General de Gestió, Operacions i Finances, la Subdirecció de Sistemes de la Informació i la Subdirecció Educativa i Social. A més, s’han renovat les gerències de les entitats Serveis d’Esplai, l’Associació Catalana Cases de Colònies i la Fundación Esplai. POLÍTICA ACTIVA DE DESENVOLUPAMENT I GESTIÓ DE LES PERSONES: L’any 2009 s’ha posat en marxa una política activa de recursos humans amb l’objectiu d’aplicar els paràmetres de millora contínua a aquest àmbit. Un dels primers instruments en aquest sentit va ser la realització d’una enquesta sobre el clima laboral, que recollia les percepcions dels treballadors/es sobre els comportaments organitzatius que afecten la qualitat de la vida laboral. COMUNICACIÓ INTERNA: Al 2009 es van posar en marxa les reunions “Diem la nostra”, una trobada convocada per la Presidència, on treballadors/es tenen l’oportunitat de conèixer les principals línies d’actuacions de l’organització i expressar els seus suggeriments o propostes. PORTAL DE “L’ESPLAI”: Durant 2009 es va desenvolupar el nou Portal de “L’Esplai”, un espai digital per a totes les persones relacionades amb la Fundació que centralitza en un únic punt tota la informació, les eines de gestió i les comunicacions facilitant-ne la seva utilització. FORMACIÓ PER A DIRIGENTS D’ESPLAIS: Diferents dirigents d’esplais de la Fundació van participar en sessions de formació per optimitzar la gestió de les seves entitats. DIRECCIÓ PER OBJECTIUS: Un equip de 30 persones de les diferents entitats i departaments de la Fundació Catalana de l’Esplai va participar en el curs de direcció per objectius. Aquesta formació ha permès millorar i implementar eines de gestió adaptades a la missió i cultura organitzatives de la nostra entitat, que siguin eficaces i que aportin procediments, establint mesures adequades a l’estratègia. TERCER SECTOR: La

Fundació Catalana de l’Esplai va participar en diferents jornades organitzades per la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social com la “IV Jornada de qualitat” on 2 es va presentar l’experiència “Esplais . Excel·lents pel que fem i com ho fem”, centrada en el concepte de qualitat aplicat a les entitats de lleure. També va contribuir a l’elaboració dels documents “La Carta de Qualitat: un compromís per a la millora de la gestió” i “Eines de transparència i rendició de comptes per a ONG socials”. D’altra banda, al setembre es ca celebrar la jornada d’“IVA i entitats no lucratives”, conjuntament amb la Asociación Española de Fundaciones, al novembre, un acte per reclamar que les entitats no lucratives es puguin desgravar aquest impost en els serveis i productes que compren tal i com fan les empreses lucratives. A més, la Fundació Catalana de l’Esplai també va participar en el llibre “El valor afegit del Tercer Sector en la prestació de serveis públics” també editat per la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. MILLORAR LA GESTIÓ DEL SECTOR: Suport Associatiu va posar al servei de les entitats diferents eines per millorar la gestió interna, com un complet paquet de programes per fer el control pressupostari o la gestió de les entitats esportives o la nova web de Cooperació Transfronterera Associativa. A més, durant 2009 es va desenvolupar la nova web de Suport Associatiu que es va posar en marxa a inicis de 2010.

25


Interior memo FCE def.qxd

14/04/2010

16:56

PÆgina 26

26

Participació en xarxes del tercer sector També formem part de: La Fundació ostenta la vicepresidència d’aquesta entitat, constituïda el 2003 i que aplega 27 organitzacions de segon nivell que representen més de 3.000 entitats catalanes.

La Fundació pertany a aquesta Federació unitària que aplega totes les ONG catalanes que treballen per a la cooperació i l'educació per al desenvolupament.

La Fundació Esplai forma part de la Junta Directiva d'aquesta organització que agrupa les 25 principals ONG estatals amb més de 3 milions de persones associades.

La Fundació Esplai és sòcia com a entitat d’àmbit estatal de la European Anti Poverty Network a Espanya, la xarxa contra la pobresa que fa la interlocució a nivell estatal i europeu en l’elaboració dels plans d’inclusió social.

La Fundació Esplai ostenta una vicepresidència d’aquesta entitat que impulsa programes per la inclusió en l'àmbit iberoamericà amb organitzacions de 18 països.

ENSAC

ESCOLES VERDES Departament de Medi Ambient i Habitatge

La Fundació Esplai és el soci a Espanya de la International Youth Foundation, una xarxa mundial present en 70 països que treballa a favor d'infants i joves.


Interior memo FCE def.qxd

14/04/2010

16:57

PÆgina 27

Memòria Fundació Catalana de l’Esplai 2009

Col·laboració amb les administracions i les empreses La Fundació Catalana de l'Esplai té establert un Conveni Marc Pluriennal amb la Generalitat que integra les col·laboracions en relació als programes desenvolupats en barris desfavorits, en el desenvolupament associatiu i del voluntariat, en activitats de lleure infantil i juvenil, en l'atenció a la infància amb dificultats especials i en programes d'educació ambiental i salut. Igualment, col·labora en programes de foment de l'ocupació, d'e-inclusió i internacionals. Subvenció de Nous Jaciments d'Ocupació per al projecte "Integració de sistemes: Qualitat, Medi Ambient, Salut i Seguretat al Treball i Igualtat d'Oportunitats.

A partir de l'assignació dels recursos del fons del 0,7% de l'IRPF destinats a fins socials, la Fundació estableix un conveni anyal de col·laboració amb el Ministeri de Sanitat i Política Social. Fundació Esplai rep ajut de la Secretaria d'Estat d'Immigració i Emigració per als programes d'integració de les persones immigrades; del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç en el marc de la convocatòria anyal d'ajuts del Plan Avanza i presta serveis a l'empresa pública Red.es i del Ministeri d'Igualtat a través d'un programa de l'INJUVE que dóna suport a Conecta Joven.

La Fundació col·labora amb l’Ajuntament en programes educatius, socials i mediambientals.

Convenis amb programes d'acció supralocal de suport als ajuntaments i col·laboració en la gestió d'equipaments de les diputacions de Barcelona i Girona.

La Fundació col·labora amb aquests organismes mediambientals.

Ajuntaments i Consells Comarcals La Fundació Catalana de l'Esplai i els centres d'esplai de la Federació Catalana de l'Esplai reben subvencions i tenen subscrits convenis amb consells comarcals i ajuntaments per activitats de lleure infantil i juvenil i serveis educatius.

Altres col·laboracions a Festa Esplai TV3-Club Súper 3 Ferrero Ibérica S.A. Z Fundación Más Árboles Z Tour Z Abacus Z Gres Catalán Z Volcam Z Giramón Z Àrea Metropolitana de Barcelona - Entitat del Transport Z

Z

Z

Z Z Z Z Z Z Z Z Z

Esico Caixa Fòrum Lauren Cinemes L'Aquàrium Barcelona Diset Pearson Educación Educa - Borrás Port Aventura Disney Ludidacta

27


Interior memo FCE def.qxd

14/04/2010

16:58

PÆgina 28

28

Altres òrgans de govern, assessors i de gestió JUNTA DIRECTIVA DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE L'ESPLAI Marta Buxó Presidenta GE La Gresca (Ripollet)

Mireia Aldana Vicepresidenta CE Diversitat lúdica (Sant Feliu de Llobregat)

Adela Hidalgo

Sara Diez Vocal Esplai Pingüí (Sant Andreu de la Barca)

PATRONAT DE LA FUNDACIÓN ESPLAI

Oriol Ferrer

Josep Gassó

Vocal GE Xivarri (Sabadell)

President

Xavi Gomez

Vicepresidenta

Vocal CE Pandora (Sabadell)

Carles Barba

Ismael Jiménez

Roser Batlle

Vocal CIJ Esplaia't (Montmeló)

Secretària CEIJ Eixida Camps Blancs (Sant Boi de Llobregat)

Rosa Monserrat

Carles Barba

Aurora Murillo

Vocal GI Sant Cosme (El Prat de Llobregat)

María Jesús Manovel Vocal Vocal

Nieves Dios Vocal

Merche García Vocal

Vocal GE L'Esparver (Sabadell)

María Teresa Mogín

Glòria Pedro

J. A. Pérez de Arrospide

Vocal Club d'Esplai El Tricicle (Sant Joan Despí)

Vocal

Rafael Rodríguez

Nereida Pérez

Vocal

Vocal CAE La Llar del Vent (Sabadell)

Montserrat Picas

Anna Ramos

Secretaria

Vocal Esplai Ca l’Oliverar (Roda de Berà)

Vocal CIJ Sanfeliu-Sant Ildefons (L'Hospitalet de Llobregat - Cornellà)

Montserrat Ginés

Nicolàs Bobadilla

Cristian Rastrojo

Tresorer Fundació Catalana de l'Esplai (El Prat de Llobregat)

Marc Alcaraz Vocal GE Espurnes (Esplugues de Llobregat)

Pau Aragay Vocal Esplai Masia Espinós (Gavà)

Ester Batet

Vocal Cau l'Espolsada (Premià de Dalt)

María Noel Bruno Vocal Esplai a La Florida (L’Hospitalet)

Ana Cardona Vocal Assoc El Vendrell (La Ballaruga) (El Vendrell)

Vocal CE El Nus (Sant Joan Despí)

Noèlia Torres

Vocal

Directora general

CONSELL ASSESSOR DE LA FUNDACIÓN ESPLAI

Vocal CE Xixell (L'Hospitalet de Llobregat)

Francisco Abad

Ma Carme Vázquez

Lola Abelló

Vocal Grup de Polinyà (Polinyà)

Pilar Alvarez

Xavi Castellano

ATTEST- Innovación social FAPAC. Presidenta CEAPA (2004-08)

Vocal CIJ Bellvitge (L'Hospitalet de Llobregat)

Experta en programes d’acció social amb especial referència a l’àrea de drogodependències

Daniel Celma

Enrique Arnanz

Vocal Associació Xino-Xano (Barcelona)

Sociòleg

Francesc Coromines

Enginyer. Formador a l’Escola d’Animació Juvenil Don Bosco de València

Vocal Comkedem (Barcelona)

Mar Costa Vocal CE Ca n'Aurell (Terrassa) *Els llistats de persones dels diferents òrgans estan actualitzats a març de 2010.

Alfonso Ávila Pilar Aznar Catedràtica de Teoria de l’Educació. Universitat de València


Interior memo FCE def.qxd

14/04/2010

16:58

PÆgina 29

Memòria Fundació Catalana de l’Esplai 2009

Alejandro Blázquez

Ramón Jáuregui

Hilario Sáez

Professor titular de Dret Financer i Tributari. Universitat Rei Joan Carles

Diputat pel PSOE al Parlament europeu

Sociòleg

José María León

Ángeles Sepúlveda

Carles Campuzano

Mèdica forense. Coordinadora d’AMUVI

Diputat per CIU al Congrés dels Diputats

Confederació de Centres de Desenvolupament Rural (COCEDER)

Florencio Ceballos

Luis María López-Aranguren

Educador Social. Fundador de Jovent

IDRC. Telecentre.org

Pedagog. Especialista en joventut i inserció sociolaboral. Fundació Tomillo

Joan Subirats

Joan Colom Subdirector general de Drogodependències. Dep. de Salut Generalitat de Catalunya

Domingo Comas Sociòleg. President de la Fundació Atenea/Grupo GID

Alfonso López Director de l’Associació AldauriSartu Bilbao

Carmen López

Tomeu Suau Catedràtic de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona. Director IGOP.

Pilar Troncoso Advocada. Especialista en Drets de les Dones

Consuelo Crespo

Directora general del Club Diàlegs per a la Democràcia a Galícia

Presidenta de UNICEF - Comitè Espanyol

Marisol Mariño

Professor de l’Institut d’Innovació Social d’ESADE

Javier Elzo

Voluntària

Pau Vidal

Sociòleg. Universitat de Deusto

José María Martín

Coordinador de l’Observatori del Tercer Sector

José Manuel Fresno

President de la Fundació Encuentro

José Luis Zubizarreta

President del Consell per a la Promoció de la Igualtat de Tracte i no Discriminació de les Persones per l’Origen Racial o Ètnic

Eusebio Megías

Sociòleg

Rosa Maria García

Experta en Acció Social i Tercer Sector

Microsoft. Vicepresidenta d’Europa Occidental de Consum i Online

Antonio Moreno

Joaquín García

Ramón Nicolau

Professor de Participació Social i Cooperació. Facultat de Ciències Socials. Universitat de València

Carlos Giménez Catedràtic d’Antropologia Social. Director de l’Institut Universitari IMEDES. Universitat Autònoma de Madrid

Alfred Vernis

Psiquiatra. Director tècnic de FAD

Isabel Montraveta Membre del CRAC

CONSELL DIRECTIU DE LA FUNDACIÓ CATALANA DE L’ESPLAI

Comissionat de l’Alcaldia per a la Participació Ciutadana. Ajuntament de Barcelona

Montserrat Ginés

Mayte Pascual Periodista de TVE. Programa Informe Semanal

Subdirector General d’Acció Educativa i Social

Ana Maria Peralta

José M. Pérez

Directora de Riscos. Banc Pastor

Directora General

Jesús Canelo

Mestra. Experta en participació, ciutadania i inclusió social

Manuel Pérez

Subdirector General de Sistemes de la Informació - Gerent Suport Associatiu

Director d’IESA. Junta d’Andalusia

Sergi Valentín

Amalia Gómez

Juan de Dios Ramírez

Historiadora. Professora d’institut

President d’Unió Romaní

Subdirector General de Gestió, Operacions i Finances

José Francisco Gras

Fernando de la Riva

Víctor H. Martínez

Consultor. Soci del Grup Red i membre fundador d’ACUDEX

Consultor d’organitzacions

Adjunt a la Direcció General

Gregorio Rodríguez

Ester García

Maruja Gutiérrez

Catedràtic de Sociologia de la Universitat d’Alcalà d’Henares

Gerent de la Fundación Esplai Gerent de Centre d’Estudis

Leonor Rojo

Marc Guilera

Núria Gispert

Cap de la Unitat e-learning de la Comissió Europea

Jorge Hermida Fuertes Coordinadora Infantil i Juvenil de Temps lliure de Vallecas

Treballadora social. Experta en infància i vida familiar

Gerent de l’Associació Catalana Cases de Colònies

Rosa Romeu

Anna Millán

Esteban Ibarra

Treballadora Social

President del Movimient contra la Intolerància

José Ignacio Ruiz Investigador del Tercer Sector

Gerent de Serveis d’Esplai

29


Interior memo FCE def.qxd

14/04/2010

17:03

PÆgina 30

30

Instal·lacions de la Fundació Catalana de l’Esplai 1

Alberg-Escola de natura Delta del Llobregat (344) Ë EL PRAT DEL LLOBREGAT

2

1

Novetat 2

Novetat 3

3

Molí de Sant Oleguer (66) SABADELL. VALLÈS OCCIDENTAL

Novetat

Viladoms de Baix (99)

Novetat

CASTELLBELL I EL VILAR. BAGES 4 5

Can Mateu (46)*

Ë

GUILLERIES. VILANOVA DE SAU Els Porxos (66) Ë

*

GUILLERIES. VILANOVA DE SAU 6

La Cinglera (86)* Ë

GUILLERIES. VILANOVA DE SAU 4

5

6

7

L’Embarcador* Ë Sala d’activitats i reunions GUILLERIES. VILANOVA DE SAU

8

El Company (62)* Ë

GUILLERIES. VILANOVA DE SAU 9

Can Massaguer (74)* Ë

MONTSENY. ST. FELIU DE BUIXALLEU 7

8

9

10

La Traüna (42) MONTSENY. FOGARS DE MONTCLÚS

11

CEAL Can Santoi (42) COLLSEROLA. MOLINS DE REI

12

Can Grau (52) MASSÍS DEL GARRAF. OLIVELLA

13

La Rectoria de la Selva (111) SERRA DE BUSA. NAVÉS

10

11

12

14

L’Estació (60) MONTSEC. ÀGER

15

Mas Cabàlies (70) Ë PIRINEU. OGASSA

16

Alberg Roques Blanques (100) PIRINEU. RIBES DE FRESER

17 13

14

Les Feixes (56)*

GUILLERIES. VILANOVA DE SAU

15 18

Els Oms (45)*

MONTSENY. ST. FELIU DE BUIXALLEU 19

Refugi del Montsec (56) MONTSEC. CAMARASA

20

Les Lloses (30) MONTSEC. CAMARASA

16

17

18

21

Les Feixes (56) MONTSEC. CAMARASA

22

Els Xops (35) MONTSEC. CAMARASA

23

La Pineda (45) MONTSEC. CAMARASA

24

La Rectoria de la Selva (56) SERRA DE BUSA. NAVÉS

19

20

21

25

Els Roures (45) PIRINEU. OGASSA

26

Els Prats (45)*

GUILLERIES. VILANOVA DE SAU (XX) PLACES Ë TOTALMENT ADAPTADA

*

AMB PISCINA

22

23

24 I N STA L · L A C I O N S P R O P I E TAT D E :

25

26

Mas Cabàlies, Can Mateu, Els Porxos, La Cinglera, L’Embarcador, El Company, Can Massaguer, Viladoms de Baix: Fundació Catalana de l’Esplai Can Grau, La Traüna: Diputació de Barcelona Alberg Roques Blanques: Ajuntament de Granollers CEAL Can Santoi: Ajuntament de Molins de Rei La Rectoria de la Selva: Bisbat de Solsona Molí de Sant Oleguer: Ajuntament de Sabadell


Portada-Contra FCE 2009 def.qxd

14/04/2010

15:02

PÆgina 2

Memòria Fundació Catalana de l’Esplai 2009

Entitats de la Federació Catalana de l’Esplai ALT PENEDÈS Gelida

. Grup Esplai Mainada, Circumvalació (edifici CAP); mainada@esplai.org

Sant Llorenç d’Hortons . CE Els Dropos, Sant Antoni, 18. 937 71 63 02 Sant Pau d’Ordal . CE Els Cargol, Sant Pau, 8. 938 993 378; elscargols@esplai.org

St. Vicenç dels Horts . CIJ El Quijote, Alacant s/n. 936 723 132;

quijote@esplai.org

Vallirana . Esplai Vallirana, Joan Capri,12, CEIP l’Olivera;

vallirana@esplai.org

BAIX PENEDÈS El Vendrell . Grup d’entitats Vendrell Educació i Lleure,

Camí Reial, 13-17, 1A Pl. 977 664 002; ANOIA laballaruga@esplai.org Masquefa . Esplai Giravolt, Santa Clara, s/n. Recinte Rogelio Rojo; BARCELONÈS giravolt@esplai.org Barcelona . Associació Juvenil Catalana Comkedem, Vilanova del Camí Av. Vidal i Barraquer 45; comkedem@telefonica.net . Esplai Endinsa’t, Ronda St Antoni 1; en_din_sa’t@esplai.org . Associació Esportiva i Educativa Dinàmic, Sant Iscle, 35-43 A. 933 573 519; BAGES aeedinamic@esplai.org Artés . AE El Cep, Pl. Sant Pelegrí, 5-7 6è 1;elcep@esplai.org . Associació Juvenil l’Espill, Andrax 9, B3. Manresa . CE Druida, Formentera, s/n; esplai_druida@yahoo.es . Esplai La Font, 12 bxos. Font dels Capellans . Esplai La Platgeta de la Marina, Mare de Déu del port 363;laplatgeta@esplai.org BAIX LLOBREGAT Abrera . Esplai Miralletes, Indústria, 255 (CEIP Miralletes); . Esplai Voltrera d’Abrera, Pl. Escoles Velles s/n; 93 231 72 90; esplaimiralletes@esplai.org voltrera@esplai.org

. Esplai Turons, Font Floria 1-3;esplaiturons@hotmail.com Begues . Fundació Privada Catalana per a la Paràlisi Cerebral . Esplai Uraka, 11 de Setembre, 32. uraka@esplai.org Esplai Jokin, Pere Vergés, 1. Desp.9è 4a, Cervelló 933 133 662; info@fcpc.cat . CE El Raconet, Pl. del Mestres, 3; elraconet@esplai.org . Esplai Matinada, Rabassa, 43; matinada@esplai.org Cornellà de Llobregat . Xino-Xano Associació de Lleure, Hernán Cortés, 2 b. . CE Fontsanta-Fatjó, Gandesa, s/n. 627 970 952; fontsanta-fatjo@esplai.org

932 317 290; xinoxano@esplai.org

.CEIJ Mowgli, Pl. Josep Tarradellas, s/n. 933 770 695; cijmowgli@esplai.org

L’Hospitalet . CE Can Serra, crta. d’Esplugues 12-14. 934 386 042;

Cornellà de Llob. - L’Hospitalet . CIJ Sanfeliu-St. Ildefons, Emigrant, 25 bxs. 933 383 913; sanfeliu@esplai.org

El Prat de Llobregat . CE El Globus, Matagalls 7-9, bxs. 933 709 004; esplai@elglobus.com

.GI St. Cosme, Pl. del Barri de Sant Cosme s/n. 933 701 917; giscosme@esplai.org

Esplugues de Llobregat . GE Espurnes, Bruc 40, bxs. 933 720 606; espurnes@esplai.org

Esplugues de Llob. - L’Hospitalet . CE Pubilla Cases-Can Vidalet,

Parc de les Bòbiles, 1. 934 384 896; cepccv@esplai.org

Gavà . CE El Mamut d’Ausiàs March, Sant Pere, 114. 936 382 822; mamut@esplai.org

. Esplai Masia Espinós, Principal, 28-30. 936 336 127; masiaespinos@esplai.org

St. Andreu de la Barca . Esplai Pingüí, Pg. de la Generalitat, 3. 93 682 20 66; epingui@esplai.org

canserra@esplai.org

. CE Xixell, Joan Pallares, 32. 933 380 644; xixell@esplai.org . CIJ Bellvitge, Rambla Marina, 161-177. 933 354 000;

cijbellvitge@esplai.org

. Esplai a La Florida, Pedraforca, 29; 935 514 973; eflorida@esplai.org L’Hospitalet-Cornellà de Llob. . CIJ Sanfeliu-St. Ildefons, Emigrant 25, bxs.

933 383 913; sanfeliu@esplai.org

L’Hospitalet-Esplugues de Llob. . CE Pubilla Cases-Can Vidalet, Parc de les Bòbiles, 1.

934 384 896; cepccv@esplai.org

GARRAF Cubelles . Esplai Kitsch, kitsch@esplai.org .Vilanova i la Geltrú

Associació Suport, St. Sebastià, 11 dptx, 7; assosuport@esplai.org

MARESME Canet de Mar . Esplai Bitxus, Via Canet s/n. Centre Cívic Vil·la Flora

St. Boi de Llobregat . CE Eixida Camps Blancs, Salvador Seguí, 59 bxs. 654

676 186 015, esplaibitxus@gmail.com

936 303 062; esplainao@marianao.net

enlleurat@enlleurat.org

St. Climent de Llobregat . CE El Quirro Blau, Còdol, 22; quirroblau@esplai.org St. Esteve Sesrovires . Esplai Trapella, Av. Montserrat 14, semisot. B.

Palafolls . Esplai El Pas, Pl. Palatiolo, s/n. Parroquia;

Mataró 990 602; eixida@esplai.org . Casal Xerinola, València, 8-10. 938 988 001 ; . CE La Barretina, Major, 43-46; elabarretina@esplai.org cxerinola@esplai.org . Esplai Nao-Fundació Marianao, Girona, 30. . Esplai Enlleura’t, Teià, 7. 937 023 7227;

trapella@esplai.org

St. Feliu de Llobregat . CE Diversitat Lúdica, Agustí Domingo, 11. 936 325 788; diversitatludica@esplai.org

St. Joan Despí . CE El Nus, Pg. Canal, 2. 934 770 686; Rubió i Tuduri, 5. 934 772 268; c.e.nus@esplai.org

. Club d’Esplai El Tricicle, J.F. Kennedy, 4. 934 770 147; Pl. Estatut, 5. 934 773 134; tricicle@esplai.org

. GE El Castanyot, Mossèn Jacint Verdaguer, 24-26. 934 770 341; castanyot@esplai.org

esplaielpas@esplai.org

Premià de Dalt . Cau l’Espolsada, Riera de Sant Pere, s/n.

cauespolsada@esplai.org

MONTSIÀ St. Carles de la Ràpita .CE Xerinola, Perot Cantador, s/n. xerinolaesplai@gmail.com

OSONA Balenyà . Xiulet de Balenyà, Sol, 5. 938 820 404;

xiubalenya@esplai.org

St.Bartomeu del Grau . Esplai El Marcianet, Ponent 2. St. Martí de Centelles . Esplai Pica Pins, Cadenes, 9 2n 1a ,

esplaipicapins@gmail.com

RIBERA D’EBRE Móra d’Ebre . Esplai Treu Banya, Av. Comarques Catalanes, s/n;

treubanya@esplai.org

TARRAGONÈS LA Riera de Gaià . Esplai Campiquipugui, Sant Pau 12 ;

campiquipugui@esplai.org

Roda de Berà . Esplai Ca l’Oliverar, Major, 9-11; eco_roda@yahoo.es TERRA ALTA Gandesa . Associació Punt Sud, Av Catalunya s/n;

puntsud@esplai.org

VALLÈS OCCIDENTAL Castellar del Vallès . GE Sargantana, Baixada de Palau, s/n.

esplaisargantana@yahoo.es

Cerdanyola . CE Cucut, Canàries, 9-11. cucuteru@gmail.com . CE La Trepa, Pl. Sant Medir, s/n; latrepa@gmail.com Polinyà . Grup de Polinyà, Pirineus, 10. 937 133 206;

secretaria@elgrup.com

Ripollet . CE La Gresca, Nostra Sra. dels Angels 15. 936 913

675; lagresca@esplai.org

Sabadell . CAE La Llar del Vent, Lusitània, s/n.

esplai@lallardelvent.org

. CE Pandora, St. Maurici, 38. 937 252 273; pandora@fundacioidea.net . GE L’Esparver, Dinarès, 1. esplaiesparver@gmail.com . GE La Baldufa, Puig de la Creu, 14 bxs. 937 244 771;

gelabaldufa@gmail.com

. GE La Ganyota, Salut, 14-16. 937 258 712; laganyota@ues.cat . GE La Masia, Luçà 16-18, 937 240 612. . GE Xivarri, Illa 10. 937 274 875; xivarri@esplai.org Sta. Perpètua de Mogoda . CE El Refugi, Pl. de l’Església, 1 ;

gemma_selvas@yahoo.es

Terrassa

. CE Ca n’Aurell, Faraday, 98 937 331 456; ce.canaurell@gmail.com . CE El Tabal, Parc Sant Jordi, s/n. esplaieltabal@hotmail.com . CE Els Globus, Germà Joaquim, 53-55 ; esplaiglobus@yahoo.es . CE La Fàbrica de Can Tusell, Pl. Can Tusell, s/n. 937 342 435; lafabrica@esplai.org . CE Tremola, Rioja, s/n. esplaitremola@hotmail.com . CE Tum-tum, Cisterna, 39; tumtum@cepitu.com Ullastrell . CE 100 Bambes, Can Serra, 27.

info@esplai100bambes.com

Viladecavalls

. Esplai La Canya, St. Josep, 6. 937 800 587; lacanya@gmail.com VALLÈS ORIENTAL La Llagosta . CE Dijoc, C. de l’Estació, 28. Mollet del Vallès .ASS Juvenil Esplai Tuareg, Miguel de Cervantes, 19-23. esplaituareg@hotmail.com

Montmeló .CIJ Esplaia’t, Folch i Torres, s/n. cij.esplaiat@gmail.com Montornès del Vallès . Esplai Panda, Av. de la Llibertat, 10;

esplaipanda@hotmail.com

31


Portada-Contra FCE 2009 def.qxd

14/04/2010

15:03

PÆgina 3

Com contactar

93 474 74 74 fundacio@esplai.org www.esplai.org Carrer Riu Anoia 42-54 08820 El Prat de Llobregat Barcelona

i + f= c2 Infants feliços

Amb la col·laboració de

CONCEPCIÓ GRÀFICA FUNDACIÓ CATALANA DE L’ESPLAI 2010

Ciutadans comprom esos

Memòria Fundació Catalana de l'Esplai 2009  

Memòria Fundació Catalana de l'Esplai 2009