Memòria 2017 - 5 anys de Porta Oberta (Català)

Page 1U

s presentem els cinc primers anys de porta oberta de la Fundació de l’Esperança de l’Obra Social ”la Caixa”, una entitat que treballa en xarxa i viu la lluita contra la pobresa en el districte de Ciutat Vella. Més enllà de l’acolliment de dones que necessiten refer les seves vides, la Fundació mira de donar resposta humana i eficaç a persones amb necessitats bàsiques no cobertes. Els nostres serveis, sumats als recursos d’altres institucions solidàries amb les quals treballem en xarxa, tracten d’incorporar a la societat persones a qui la pobresa i la precarietat havien deixat al marge. La mirada esperançada a cada persona i a les potencialitats de qui s’acosta acompanya la nostra metodologia de treball. El seu triomf és el nostre compromís.


04


Isidre Fainé President de la Fundació de l’Esperança

L

a Fundació de l’Esperança és una porta oberta. I ho és en sentit literal. Una porta oberta com la de la mateixa Fundació, al cor del barri Gòtic de Barcelona. Però també, i sobretot, en sentit figurat: una porta oberta a un futur millor, a noves oportunitats i a il·lusions recobrades. Tot això és el que ha suposat per a moltes persones creuar el llindar de l’Esperança en els últims cinc anys: alè de vida. Tinc un record personal molt viu del 27 de maig de 2013, el dia que vam presentar aquesta entitat. Vaig recórrer les noves instal·lacions i vaig tenir l’oportunitat de conèixer l’equip i algunes usuàries de la Casa de Recés. Va ser un moment important per a la Fundació “la Caixa”, com a impulsora de l’Esperança, i per al conjunt de la ciutat de Barcelona. Cal recordar que llavors, l’any 2013, l’impacte de la crisi econòmica era sever, profund, i condicionava el dia a dia de moltes persones i el futur de milers de famílies. La Fundació de l’Esperança va néixer en aquest context i les expectatives al voltant de la seva tasca eren altes. Cinc anys després, s’han atès pràcticament 6.000 beneficiaris i més de 1.600 famílies, i s’ha fet costat a cada situació personal a través d’una acció social directa i de proximitat.

Són dades representatives, sens dubte, però no vull posar-hi tot el focus. Perquè el més determinant, el veritable motor de l’Esperança, són les persones que hi ha al darrere d’aquestes xifres. Totes i cadascuna d’elles, tant els treballadors com els beneficiaris i els voluntaris. Amb les seves febleses i les seves fortaleses, que són les nostres. Amb els seus errors i els seus encerts, que també són els nostres. Testimonis de superació, de l’afany per tirar endavant en una societat cada dia més diversa, amb unes necessitats que van evolucionant i amb un horitzó de transformació constant per poder seguir al servei dels més desfavorits. Les pàgines que segueixen són una mostra de la tasca ingent del primer quinquenni de l’Esperança. S’ha fet molt, i alhora queda molt per fer. Estic convençut que tot l’equip de la Fundació, sota la direcció de Llum Delàs, estarà d’acord amb aquesta afirmació. Perquè alguns aspectes de la crisi potser han quedat enrere, però, malauradament, continuen havent-hi moltes persones que necessiten que se’ls obri una porta. Francesc Moragas, fundador i inspirador de “la Caixa”, deia: “Soc l’home més ambiciós del món. En no tenir necessitats, he fet meves totes les dels altres”. Amb aquest esperit va crear l’entitat, l’any 1904. I aquest mateix esperit és el que hem fet nostre a la Fundació de l’Esperança.

5 anys de Porta Oberta a l’Esperança

3


Història recent Des de la seva constitució, l’any 2013, la Fundació de l’Esperança arriba al seu cinquè aniversari realitzant una minuciosa tasca d’acció social directa de proximitat amb persones en situació de pobresa i exclusió, al barri Gòtic de Barcelona. Però la història d’aquesta jove fundació té més d’un segle de vocació al servei de les persones. L’any 1923, l’aleshores Caixa de Pensions per a la Vellesa i d’Estalvis es va fusionar amb la Congregació de Nostra Sra. de l’Esperança, entitat que va posar en marxa la Casa de Recés l’any 1744, l’actual buc insígnia de la Fundació.

1904 Francesc de Moragas funda la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d’Estalvis, caracteritzada des dels orígens per un fort compromís social i una vocació de treball a favor de l’interès general.

1923 La Caixa de Pensions per a la Vellesa i d’Estalvis es fusiona amb la Congregació de Nostra Sra. de l’Esperança, entitat fundada l’any 1740, i que l’any 1744 va posar en marxa la Casa de Recés.

2013 ”la Caixa” crea la Fundació de l’Esperança per oferir acció social directa a persones en situació de pobresa i exclusió.

2018 Cinc anys obrint la porta a la diversitat i lluitant contra la pobresa i l’exclusió, posant a disposició de tota persona l’acompanyament i els recursos que necessita per a una vida digna.

4 5 anys de Porta Oberta a l’Esperança


Residència

L

a Casa de Recés és actualment un recurs temporal per a noies de 18 a 35 anys, en situació de vulnerabilitat, que arriben derivades de diferents entitats socials o estaments públics en haver complert la majoria d’edat, i que s’integra com un servei més a la Fundació de l’Esperança. Noies amb una forta càrrega emocional que han passat per situacions de violència, addiccions i/o sense llar, a les quals s’acompanya en un procés educatiu de recuperació de l’autonomia. Els darrers cinc anys, el servei ha anat evolucionant a partir dels perfils de noies que han anat arribant. Ens hem adaptat a aquests perfils i a les noves necessitats, i hem ampliat els recursos disponibles. El condicionament de l’edifici i l’accés a les noves tecnologies ens ajuden a la unificació de criteris educatius i als plans de treball individualitzats per a cada resident. Aquest avenç ens fa flexibles per tal que acollim cada resident i integrem les diferències. Tot un repte. El futur més proper passa per continuar l’adaptació del recurs als perfils canviants de qui arriba. Necessitem incidir en una inserció laboral amb garanties i condicions contractuals més dignes que els permetin una plena autonomia, incloent-hi l’habitatge.

Estada a la casa

Les residents poden fer vida normal, anar a treballar, i a l’escola o a la facultat, sempre que compleixin el reglament intern de convivència.

Pla de Treball Individual

La tasca educativa, que cobreix les 24 hores dels 365 dies de l’any, es fa amb un Pla de Treball Individual adaptat a cada noia.

Emancipació com a objectiu

L’objectiu final és dotar les noies de prou autonomia personal i econòmica per poder emancipar-se.

94 noies

ateses des del maig del 2013 fins al maig del 2018

5 anys de Porta Oberta a l’Esperança

5Acció social de proximitat

D

es de la Fundació de l’Esperança hem pogut constatar que les famílies que s’hi adrecen presenten unes condicions de fragilitat, acusades per un context de crisi perllongada, que requereixen un treball de suport i acompanyament a llarg termini. Situacions com la precarietat en les condicions de treball o les baixes retribucions tenen, com a conseqüència, des de majors dificultats per accedir o mantenir un habitatge fins al deteriorament de l’estat de salut física i mental de les persones. Un impacte que reben de manera directa els infants, que es converteixen en un dels grups de població més vulnerable. D’altra banda, els desplaçaments de població per motius polítics, econòmics o de situacions de conflicte generen també noves necessitats i un tractament específic.

1famílies 673

Unitats familiars a les quals la Fundació de l’Esperança ha obert la porta a través de l’Acció social de proximitat

PASSAT

La Fundació de l’Esperança neix en un context social canviant i incert, en un dels districtes més empobrits de Barcelona, com és Ciutat Vella, per donar resposta a les diferents formes que va mostrant la pobresa. Una resposta basada en l’escolta atenta i en l’acompanyament de cara a l’autonomia de les persones, per millorar la seva qualitat de vida a llarg termini.

conjunt d’usuaris i profesPRESENT L’aprenentatge sionals, així com el millor coneixement de

la xarxa d’entitats i dels recursos disponibles, ens ha permès detectar noves necessitats i nous recursos d’atenció, elements fonamentals per adaptar la nostra acció social de proximitat. Una proximitat que també posem al servei de tothom a través del nou web fundacioesperanca.org.

FUTUR

Actualment estem treballant en un pla flexible, que permeti definir millor els perfils d’usuaris de cada servei, amb l’objectiu d’adequar els recursos a les noves situacions de les persones vulnerables.

5beneficiaris 999 Total de persones que s’han beneficiat en aquests cinc anys d’algun dels serveis de la Fundació 5 anys de Porta Oberta a l’Esperança

7


Infància

D

es dels Serveis Educatius s’atenen nens i nenes entre 0 i 16 anys, derivats pel servei d’Acció Social i Proximitat de la Fundació o, des de fa dos anys, també per d’altres entitats socials del barri. S’atén la diversitat i es posen a l’abast diferents espais d’acompanyament, de reforç educatiu i de descoberta de talents. L’objectiu, a banda de contribuir a millorar la seva situació emocional i educativa, és aportar valors de compromís i solidaritat. L’evolució d’aquest servei ha caminat en paral·lel a l’ampliació de la xarxa d’entitats que col·labora amb la Fundació de l’Esperança. D’aquesta manera s’aprofiten les sinergies derivades d’aquesta xarxa per tal de crear noves accions conjuntes. Un exemple n’és la col·laboració amb els CAP o les ludoteques i biblioteques del barri, però també amb d’altres entitats amb les quals es realitza una tasca més de partenariat, com AIDIR (Unitat d’Atenció d’Infermeria, Docència i Recerca), de la Universitat Internacional de Catalunya, que assessora la Fundació en matèria de salut; o el projecte “La casa de l’aire”, que es porta a terme amb la Fundació Roger Torné i que facilita l’aproximació dels infants a la natura i l’activitat física a l’aire lliure.

8 5 anys de Porta Oberta a l’Esperança

Nadons

Durant aquests cinc anys s’han obert 384 places (192 bebès amb les seves mares) a l’Espai Maternoinfantil de la Fundació, on s’acompanya i es dona suport a les famílies durant el procés de criança.

Infants

La Fundació ha implementat 245 places en cinc anys en els diferents serveis educatius i lúdics, per a nens i nenes de 6 a 12 anys, afavorint la inclusió i l’èxit escolar, i ajudant les famílies a conciliar vida laboral i personal.

Adolescència

El servei per a adolescents es va implantar l’any 2014 com una resposta a les necessitats dels nois i noies de 12 a 16 anys. En quatre anys, s’han posat en funcionament un total de 82 places educatives.

PARENTALITAT

Els tallers per a la millora de les habilitats parentals han omplert 22 places, entre mares i pares i els seus fills i filles, durant els dos anys en què s’han portat a terme.

733usuaris han participat durant els darrers cinc cursos en algun dels serveis educatius de la Fundació de l’Esperança


Inserció Laboral

O

brir portes ha estat una de les tasques principals del Servei d’Inserció Laboral durant aquests cinc anys. La prospecció d’empreses ha suposat una eina indispensable per organitzar una xarxa estable de creació de treball. Juntament amb la formació, que ha evolucionat cap a l’especialització, adaptant-la a les necessitats de les empreses. En cinc anys hem atès fins a 2.450 persones i s’han creat 268 empreses. Cal destacar el naixement del servei “+45 i més” l’any 2015, un programa pioner que en tres anys ha aconseguit inserir més de 200 persones majors de 45 anys que estaven en atur de llarga durada tot i tenir una formació superior o una trajectòria professional dilatada. La xarxa d’oficines de CaixaBank a Ciutat Vella ha estat durant tot aquest temps una font important d’usuaris i de contactes amb empreses. També ha estat clau per aportar solucions a clients a qui la crisi ha deixat en situació de vulnerabilitat i que han vist en la Fundació de l’Esperança una oportunitat per obtenir els recursos necessaris per recuperar l’autonomia econòmica.

Acompanyament

Hem acompanyat 2.000 persones a través de l’orientació, la formació i l’autoocupació, i s’han visitat més de 280 empreses per oferir els serveis d’inserció laboral de la Fundació.

Formació

Més de 400 persones s’han format a la Fundació i més del 70 % de les que ho han fet han aconseguit trobar feina.

+45 i més

Aquest servei pioner, creat l’abril del 2015, ja ha inserit laboralment 215 persones.

Emprenedoria i autoocupació

Prop de 270 empreses han estat creades durant els cinc anys de vida de la Fundació per aquest servei, que facilita les gestions que van associades a l’emprenedoria i el finançament a través de microcrèdits, en col·laboració amb MicroBank.

982 2 450 268

persones ateses

insercions empreses creades

5 anys de Porta Oberta a l’Esperança

9


PATRONAT DE LA FUNDACIÓ DE L’ESPERANÇA President: Isidre Fainé Casas Secretari: Jaume Lanaspa Gatnau Vocals: Xavier Campà i de Ferrer Ramon Gatell Colell Eugeni Gay Montalvo Jordi Portabella Calvete Marc Simón Martínez Director General i Vocal: Jaume Giró Ribas Direcció de la Fundació de l’Esperança a Ciutat Vella Directora: Llum Delàs Ugarte

Persones que ajuden persones Més de 80 persones, entre plantilla i voluntaris, s’ocupen els 365 dies de l’any dels serveis i projectes de la Fundació de l’Esperança. L’experiència professional del voluntariat es posa a l’abast dels més necessitats, sota la supervisió dels tècnics de cada servei.

25 60 persones voluntaris formen actualment la plantilla de la Fundació de l’Esperança

10 5 anys de Porta Oberta a l’Esperança

han donat suport als diferents projectes i serveis durant aquests cinc anys


Nou web

Coincidint amb el cinquè aniversari, la Fundació de l’Esperança ha posat en funcionament el portal fundacioesperanca.org, un web on es pot trobar tota la informació relativa als diferents serveis, notícies i articles d’interès sobre la lluita contra la pobresa, així com també col·laborar amb la Fundació o realitzar donatius.

Com col·laborar Dins l’apartat “Col·labora” del web, tothom que vulgui té un espai per acostarse a l’Esperança. Mitjançant diversos formularis, voluntaris, empreses, entitats o particulars poden presentar la seva proposta i/o fer donatius.

VOLUNTARIS

EMPRESES I ENTITATS

DONATIUS

El voluntariat és una eina imprescindible per tirar endavant la tasca de la Fundació.

Per enviar ofertes de treball, posar en marxa accions de col·laboració, etc.

Per fer aportacions en espècies o econòmiques.

5 anys de Porta Oberta a l’Esperança 11


EDICIÓ: Fundació de l’Esperança AUTORIA: LaChincheta Comunicació DISSENY GRÀFIC: LaChincheta Comunicació IMPRESSIÓ: Quadern Graf S.L. FOTOGRAFIES: Jordi Nieva: pàg. 2 Josep Brangulí © Arxiu Històric de la Fundació Bancària ”la Caixa”: pàg. 4 Blanca Serrano. LaChincheta Comunicació: pàg. 4, 5 i 8 © de l’edició, Fundació de l’Esperança, 2018 C/ Palma de Sant Just, 4 - 08002 Barcelona D.L.B.: B20709-2018