Page 1

mediació i interculturalitat Des del servei de Mediació i Interculturalitat és desenvolupen accions i programes d’intervenció que tenen com a objectiu millorar l’accessibilitat de les persones immigrades dins la societat d’acollida.

Els objectius amb els que treballa el servei MI són: Visualitzar la situació de les dones immigrades identificant els obstacles que troben les dones en el procés d’incorporació dins la societat d’acollida i posant en marxa actuacions per tal d’anar trencant amb aquestes barreres. Identificar i actuar sobre els estereotips existents per raons de gènere i origen que dificulten l’accés de les dones immigrades al mercat de treball, un dels eixos claus que afavoreixen la seva inclusió. Difondre i consolidar la figura professional de la mediació intercultural mitjançant la formació de nous professionals i la consolidació en la intervenció de l’equip de professionals de l’entitat. També promovent el reconeixement extern d’aquesta figura professional. Establir i potenciar xarxes de treball amb altres entitats, amb institucions, universitats, sindicats, empreses, etc.

surt FUNDACIÓ

Guàrdia,14, baixos - 08001 Barcelona Tel. 93 342 83 80 - Fax 93 342 83 81 sur t@sur t.org - www.surt.org

m i

mi

mediació i interculturalitat

surt FUNDACIÓ

una porta oberta al futur


MEDIACIÓ Perquè treballem per facilitar la comunicació i la interacció entre les parts.

INTERCULTURALITAT Perquè entenem que cal promoure la relació, interacció, solidaritat, reciprocitat i la cooperació entre les cultures.

ACOLLIDA Perquè entenem que aquesta societat d’acollida es construeix des d’un procés d’intermediació en el qual intervenen totes les parts.

Accions adreçades a les DONES: Orientació, formació i inserció en temes laborals, legals, acreditació de titulacions i d’accés a recursos bàsics. Accions adreçades a les EMPRESES: Informació i sensibilització i assessorament jurídic. Accions adreçades al PERSONAL TÈCNIC: Formació i assessorament en inserció laboral i mediació social. Accions adreçades a les ADMINISTRACIONS: Diagnosi, identificació, elaboració de propostes, assessorament i suport.

Alguns dels nostres projectes: MEDIACIÓ INTERCULTURAL SÒCIO-SANITÀRIA. UNA PROFESSIÓ DE FUTUR: Projecte que pretén identificar i donar resposta a les necessitats emergents de mediació intercultural en els centres sòciosanitaris, tot potenciant la figura del mediador/a intercultural com una eina d’integració i facilitació de la relació entre professionals i usuaris d’origen immigrant. XARXA DE MEDIACIÓ INTERCULTURAL “LA CAIXA”: La Xarxa de Mediació Intercultural, eix principal del Programa d'Immigració de l’Obra Social "la Caixa", té com a objectiu impulsar la mediació intercultural com una estratègia d'intervenció social i comunitària per a la millora de la convivència entre totes les persones. TALLER OCUPACIONAL DE MEDIADORES INTERCULTURALS SÒCIO-SANITÀRIES: Aquest projecte té com a objectiu la qualificació professional com a mediadores interculturals sòciosanitàries especialitzades en materno-infantil i la implementació d’un servei de mediació intercultural dins l’Hospital de la Vall d’Hebron. Finançat per Servei d’Ocupació de Catalunya. ITINERARIS D’INSERCIÓ: L’itinerari d’inserció per a dones residents sense permís de treball, promou la definició i execució d’un projecte professional amb la col·laboració d’empreses que es comprometen a facilitar la seva futura contractació. PIADI: Punt d’Informació i acollida per a dones immigrades i dirigit a dones que porten poc temps en el país d’acollida, que no tenen la seva situació legal regularitzada i/o que tot i portar més temps han estat aïllades dins la societat en la que viuen.

nivell2.mediacio  

interculturalitat mediació i interculturalitat surt@surt.org - www.surt.org Guàrdia,14, baixos - 08001 Barcelona Tel. 93 342 83 80 - Fax 93...

nivell2.mediacio  

interculturalitat mediació i interculturalitat surt@surt.org - www.surt.org Guàrdia,14, baixos - 08001 Barcelona Tel. 93 342 83 80 - Fax 93...