Page 36

36 36

FUNDACIÓ CLAROR

BAlAnç d’ACtivitAt 2011 de lA FundACió ClAror i entitAts vinCulAdes

la Fundació Claror publica la memòria d’activitat 2011 les tres entitats tanquen amb un balanç positiu i, en el cas de la Fundació Claror i Can Caralleu havent generat excedent La Fundació Claror i les entitats vinculades (Associació d’Entitats per a la Gestió de Can Caraleu i Llinarsport, SL) han tancat l’any amb un balanç positiu, de manera que superen un escenari en què la crisi econòmica s’ha evidenciat cada cop més a petita escala. Pel que fa a la massa social, en total el grup suma un col·lectiu de 47.620 persones, 33.622 de les quals són abonades, 5.790 cursetistes i 8.208 participants d’activitats de clubs, associacions o escoles. La distribució dels abonats per centres segueix proporcions similars al 2010 (Claror: 8.648, Sagrada Família: 8.995, Marítim: 5.895, Can Caralleu, 7.542 i l’Esportiu de Llinars del Vallès: 2.542). El Sagrada Família acaba l’any amb una lleugera davallada motivada, en part, per l’optimització d’abonats en consolidar-se el canvi de model iniciat el 2010. Usos i serveis Pel que fa a l’ús regular de les instal·lacions, els cinc centres van sumar la xifra de 2.417.689 usos, que conforma una mitjana d’uns 6.900 usos diaris entre els cinc centres. A aquests també cal sumar els 69.889 usos puntuals corresponents a les entrades ocasionals generades per les visites a les instal·lacions i pels actes o les jornades esportives. En l’apartat de serveis, entre

34-51_Fundacio.indd 36

els cinc centres esportius van oferir 19.576 serveis de salut i 539.374 places d’activitats esportives, incloent-hi l’abonament. Balanç econòmic El balanç del 2011 és equilibrat segons les dades auditades per Auren Consultors. La Fundació Claror, l’Associació d’Entitats per a la Gestió de Can Caralleu i Llinarsport, SL van sumar l’exercici passat 16.804.213 euros. Pel que fa a les inversions, van arribar a 1.232.515 euros. responsaBilitat social Un dels aspectes que incorpora la memòria és la reordenació de xifres i indicadors seguint els criteris de compromís que l’entitat té respecte

el projecte Barri de l’entitat va concedir 153 beques

dels seus públics i l’entorn (treballadors, clients, entorn, comunitat i medi ambient). treBalladors i clients El grup va finalitzar l’any amb un total de 451 treballadors, 124 dels quals són fixos a jornada completa, 190 fixos a jornada parcial i 122 fixos discontinus. També s’han format un total de 62 estudiants en pràctiques. A més, per segon any consecutiu es va dur a terme l’enquesta de satisfacció, que, amb 375 respostes, va assolir un índex de satisfacció global del 91,60% entre satisfets i molt satisfets. En l’àmbit laboral, també cal destacar els 125.378 euros destinats a la contractació a centres especials de treball, 111.715 dels quals són per a la contractació dels serveis de neteja nocturna a Integra, una empresa d’inserció sociolaboral de persones amb discapacitat. El compromís amb els cli-

ents es manifesta procurant l’excel·lència en el servei, la qual cosa es mesura anualment amb l’enquesta de satisfacció. El 2011, l’índex de satisfacció entre satisfets i molt satisfets augmenta en 4 punts respecte del 2010, i assoleix el 97,4%. D’altra banda, més de 135 entitats, 88 de les quals de l’àmbit educatiu, van fer ús dels centres. I els quatre centres de Barcelona van destinar un total de 1.047.512 euros a accions de promoció esportiva. entorn i comUnitat Pel que fa al compromís amb el teixit social més proper, entre els cinc centres s’han establert 35 aliances amb entitats de l’entorn, sigui comissions de festa major o entitats que treballen en benefici de la societat. S’han destinat 25.205 euros a dur a terme activitats culturals i 31.866 euros a entitats socials, 10.000 dels quals es van desplegar en el concurs Actua en benefici de tres entitats, l’Associació AMISI (4.000), Càritas Diocesana de Barcelona (4.000) i l’Associació Educativa Integral del Raval (2.000). Uns altres 13.000 euros es van destinar al projecte Barri, un projecte propi d’ajuda a les famílies a partir de les necessitats detectades per les escoles Sagrada Família i Tabor. Una altra partida significativa és la dedicada als Amics de la Gent Gran (5.000).

30/05/2012 14:08:19

Profile for Fundació Claror

Revista Claror Sports nº77  

Publicació trimestral editada per la Fundació Claror sobre esport, salut i lleure.

Revista Claror Sports nº77  

Publicació trimestral editada per la Fundació Claror sobre esport, salut i lleure.

Advertisement