Page 1

INFORMATOR za N eV ladne O rganizacije Planota

Informator za nevladne organizacije Goriške statistične regije

KOLOFON Ustanova Fundacija BiT Planota, Grgarske Ravne 30, 5251 Grgar Naklada: 1200 izvodov Uredila in oblikovala: Polona K. Pavlin Tisk: Grafika Soča

Ustanova Fundacija BiT Planota se je v septembru 2010 prijavila na javni razpis za spodbujanje razvoja nevladnih organizacij in civilnega dialoga 2010-2012, ki ga je objavilo Ministrstvo za javno upravo, in v novembru 2010 uspešno podpisala pogodbo o sofinanciranju projekta Regionalno stičišče nevladnih organizacij Goriške statistične regije v vrednosti 183.084,16 €. Od leta 2008 smo v sklopu stičišča usposobili okoli 500 članov in članic NVO, pridobili 125 podpornih NVO, s katerimi bolj ali manj aktivno sodelujemo, opravljamo računovodske storitve za sedem NVO, 14 NVO gostuje na našem strežniku s svojimi spletnimi stranmi. S temi in podobnimi pozitivnimi izkušnjami smo še dopolnili svojo ponudbo ter delovni načrt prilagodili potrebam nevladnega sektorja v regiji.

št. 14/III

Ekipa Regionalnega stičišča NVO Planota

Projekt Regionalno stičišče NVO Planota še do leta 2012

1

Spoštovani člani in članice nevladnih organizacij! Ponovno pozdravljeni v sklopu projekta Regionalno stičišče NVO Planota, ki bo po novem trajal vse do oktobra 2012. Za vas smo pripravili nekaj novosti - prva je čisto vizualna, prenovljen je informator, ki pa bo v takšni obliki na sedež vaše NVO prihajal le enkrat letno. Sicer bomo z novim letom uvedli mesečna spletna e-NVObvestila, za vas pa pripravljamo tudi prenovljeno spletno stran stičišča. Več o vsebini projekta si preberite v nadaljevanju. Upamo, da bomo tudi v novem obdobju dobro sodelovali in si pridobili še večje zaupanje z vaše strani.

December 2010

AKTUALNO

Uvodnik

Do leta 2012 smo si tako zadali kar nekaj nalog, ki se vežejo na zagovorništvo in civilni dialog, zagotavljanje servisne podpore nevladnim organizacijam, krepitev vloge mreže nevladnih organizacij v okolju, skupne akcije z namenom ozaveščanja medijev in gospodarstva o pomenu nevladnega sektorja ter promocijo projekta in nevladnega sektorja. Od pomembnejših ciljev, ki smo si jih v stičišču zadali, naj omenimo naslednje: - Organizacija srečanj z NVO zaradi oblikovanja Regionalnega razvojnega programa regije, za izboljšanje sodelovanja med NVO in občinami - Priprava skupnih pobud za boljše sodelovanje med NVO in občinami - Svetovanje in usposabljanje NVO - Uvedba info točk za nudenje informacij o delovanju in storitvah stičišča - Letna izvedba izbora NAJ NVO in Festivala nevladnih organizacij - Pomoč pri uvedbi Sveta NVO v regiji - Ažuriranje registra NVO in analiza nevladnega sektorja v regiji

Objavljanje dogodkov na www.nvoplanota.si Na spletnem portalu www.nvoplanota.si objavljamo dogodke nevladnih organizacij, ki jih tedensko pošiljamo vsem medijem v regiji. Vabljeni k pošiljanju in vnašanju podatkov o dogodkih, ki jih organizirate! Za več informacij smo vam na voljo vsak delavnik med 8. in 16. uro na tel. št. 05 307 40 40 ali 040 288 097 ter na info@planota.si.


INFORMATOR za NeVladne Organizacije Planota

NOVICE - ponudba December 2010 2 št. 14/III

BREZPLAČNA SVETOVANJA

BREZPLAČNO RAČUNOVODENJE

BREZPLAČNA USPOSABLJANJA

Z namenom izboljšane organizacijske učinkovitosti NVO izvajamo brezplačna svetovanja za predstavnike NVO s področij:

V preteklem obdobju smo vzpostavili center finančnega vodenja, preko katerega nudimo brezplačno vodenje finančnega poslovanja in računovodstva za NVO. Poleg tega pripravljamo tudi nadgradnjo finančnega poslovanja preko interneta, tako bodo predstavniki NVO lahko po sistemu elektrončnega bančništva sami knjižili vse dokumente in opravljali vse za redno poslovanje potrebne preglede.

Ker je izobraževanje in nenehno izboljševanje kompetenc za vodenje in upravljanje NVO ključnega pomena, pripravljamo brezplačna usposabljanja s spodaj navedenih področij znanj:

BREZPLAČNE SPLETNE STRANI

MENTORSTVO PRI PRIPRAVI IN IZVEDBI PROJEKTOV

- finančnega upravljanja - zbiranja idej za projekte - oblikovanja spletnih strani - priprave promocijskih gradiv - uvajanja standardov kakovosti v NVO.

SPODBUJANJE CIVILNEGA DIALOGA Da bi izboljšali in tudi uradno formalizirali odnos ter dialog med NVO in lokalnimi skupnostmi, bomo organizirali različna srečanja z NVO in občinskimi upravami ter skupaj pripravili pobude, ki bodo lahko temelj za konstruktivno dolgoročno sodelovanje.

OBVEŠČANJE preko e-NVObvestil Dosedanji način obveščanja z informatorji za NVO v tiskani obliki smo želeli malce posodobiti, zato bomo v kratkem uvedli redna elektronska obvestila za NVO in druge zainteresirane.

Spletne strani so nekatere NVO še vedno težko dostopne, zato smo v ponudbo vključili tudi gostovanje spletnih strani za NVO na našem strežniku - predstavniki NVO lahko brezplačno postavijo in urejajo spletne strani s poddomeno http://NAZIV-VASENVO.nvoplanota.si, v stičišču pa bomo nudili strokovno pomoč.

- finančno upravljanje - projektni management - računovodstva - oblikovanja promocijskih gradiv - komuniciranja in odnosa z mediji - uvajanja sistema kakovosti v NVO.

Financiranje NVO se v današnjem času razlikuje od preteklega, zato v sklopu stičišča nudimo brezplačno mentorstvo od priprave projektov na razpise, izvedbe projektov pa do poročanja.

IZBOR NAJ NVO

FESTIVAL NVO

Izbor NAJ NVO se je v treh letih že dobro prijel, zato ga bomo izvajali tudi v prihodnje in tako omogočili večjo prepoznavnost ter promocijo posameznih NVO in nevladnega sektorja v najširšem pomenu.

Enkrat letno bomo po dosedanjem vzoru v različnih krajih v regiji organizirali festival NVO, na katerem se bodo zainteresirane NVO lahko predstavile in se med seboj družile.

IMATE IDEJO? PREDLOG? VPRAŠANJE? POKLIČITE NAS ALI NAM PIŠITE ... ODKRIJTE MOŽNOSTI, KI JIH PONUJA NEVLADNI SEKTOR www.nvoplanota.si


INFORMATOR za NeVladne Organizacije Planota

KORISTNO JE VEDETI KAJ JE NVO (nevladna organizacija)?

DRUŠTVO

Zavod je pravna oseba, ki jo lahko ustanovi ena ali več fizičnih ali pravnih oseb. Temeljna značilnost zavoda je njegova neprofitnost. To pomeni, da se morebitni dobiček pri poslovanju ne more deliti med ustanovitelje kot pri gospodarskih subjektih, ne pomeni pa, da se zavod ne more ukvarjati s pridobitnimi dejavnostmi. Taki dohodki se morajo uporabiti za osnovne dejavnosti zavoda. Zavode lahko ustanovijo domače in tuje fizične in pravne osebe. Če zavod ustanovi več ustanoviteljev, se njihove medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti uredijo s pogodbo. Zavod pridobiva sredstva za delo iz sredstev ustanovitelja, s plačili za storitve, s prodajo blaga in storitev na trgu in iz drugih virov na način in pod pogoji, določenimi z zakonom in aktom o ustanovitvi. Presežek prihodkov nad odhodki sme zavod uporabiti le za opravljanje in razvoj dejavnosti. Zavode ločimo na javne in zasebne, prve praviloma ne uvrščamo med nevladne organizacije, saj so njihovi ustanovitelji republika, občine ali druge javne osebe.

USTANOVA Ustanova je na določen namen vezano premoženje in postane pravna oseba, ko ministrstvo, v katerega delovno področje sodi namen, za katerega je ustanova ustanovljena (organ, pristojen za ustanove) izda soglasje k aktu o ustanovitvi. Ustanovo lahko ustanovi domača ali tuja fizična ali pravna oseba. Namen ustanove mora biti splošnokoristen ali dobrodelen in praviloma trajen. Ustanovi se lahko s pravnim poslom med živimi (s sprejemom notarskega zapisa akta o ustanovitvi) ali s pravnim poslom za primer smrti (notarski zapis oporoke). Namen ustanove je splošnokoristen, če je ustanova ustanovljena za namene na področjih znanosti, kulture, športa, vzgoje in izobraževanja, zdravstva, otroškega, invalidskega in socialnega varstva, varstva okolja, varstva naravnih vrednot in kulturne dediščine, za verske namene in podobno.Namen ustanove je dobrodelen, če je ustanova ustanovljena z namenom pomagati osebam, ki so pomoči potrebne. Krog teh koristnikov ne sme biti poimensko določen ali omejen le na člane družine. www.nvoplanota.si

št. 14/III

ZAVOD

3

Najpogostejša in najbolj razširjena oblika nevladne organizacije v Sloveniji je društvo. Društvo je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki se združujejo zaradi skupno določenih interesov, opredeljenih v temeljnem aktu in v skladu z Zakonom o društvih. Ustanovijo ga lahko najmanj tri poslovno sposobne fizične ali pravne osebe, ki na ustanovnem zboru sprejmejo sklep o ustanovitvi društva in temeljni akt društva (običajno je to statut). Društvo si samo določi namen in cilje, dejavnost oz. naloge ter način delovanja, odločitve o upravljanju društva pa neposredno ali posredno sprejemajo članice oz. člani društva. Društvo se ne sme ustanoviti oz. ne sme opravljati pridobitne dejavnosti kot svoje izključne dejavnosti. Delovanje društva je javno. Zastopnik društva pri pristojni upravni enoti poda zahtevo za registracijo društva, z vpisom v register društev društvo postane pravna oseba zasebnega prava. Društvo odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem. Premoženje društva sestavljajo denarna in druga sredstva, ki jih društvo pridobi s članarino, darili in volili, prispevki donatorjev, iz javnih sredstev, z opravljanjem dejavnosti društva in iz drugih virov, njegove nepremične in premične stvari ter materialne pravice. Društvo ne sme deliti svojega premoženja članom.

December 2010

Kratica NVO (nevladna organizacija) je dokaj nova in v Sloveniji tudi nima zakonske opredelitve, zato pogosto prihaja do nesporazumov. A kljub vsemu velja, da je NVO vsaka prostovoljna, neodvisna in nepridobitna organizacija civilne družbe, ki ima status pravne osebe v obliki DRUŠTVA, (zasebnega)ZAVODA ali USTANOVE in jo lahko ustanovijo fizične ali pravne osebe zasebnega prava (z izjemo sindikatov in verskih skupnosti). Namen delovanja organizacije mora biti splošno koristen ali dobrodelen.


INFORMATOR za NeVladne Organizacije Planota

December 2010

Ustanova Fundacija BiT Planota REGIONALNO STIČIŠČE NVO PLANOTA Grgarske Ravne 30 5251 Grgar Pisarna Lokve Lokve 30 5252 Trnovo pri Gorici Tel.: 05 307 40 40 Mob.: 040 288 097 Fax.: 05 307 29 35 E-pošta: info@planota.si Splet: www.nvoplanota.si

4 št. 14/III

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Institucionalna in administrativna usposobljenost; prednostne usmeritve: Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga.

POŠTNINA PLAČANA PRI POŠTI 5252 TRNOVO PRI GORICI www.nvoplanota.si

Informator NVO 14  

Informator regionalnega stičišča NVO Planota