Page 1

Priro훾nik

z a v zpostavite v skupine za samopomo훾 na podro훾ju ve훾na menskega kme tijst va


Priročnik z a v zpostavitev skupine za samopomoč na področju večna menskega kmetijst va Projekt GROW “Razvoj ženskih skupin za samopomoč na področju večnamenskega kmetijstva”

2016

2


Projekt GROW “Razvoj ženskih skupin za samopomoč na področju večnamenskega kmetijstva” Partnerji: Foundation BIT Planota / Ustanova Fundacija BIT Planota (Slovenija) School centre Nova Gorica / Šolski center Nova Gorica (Slovenija) Social enterprise Institute GOST na Planoti / Zavod GOST na Planoti, so.p. (Slovenija) Szent István University / Szent István Egyetem (Madžarska) SOFORM S.c.a.r.l. (Italija) Interland Conzorzio / Interland Consorzio per l’Integrazione ed il Lavoro Societa Cooperativa Sociale (Italija) Avtorji: Pietro Boriotti, Beáta Gosztola, Darijan Krpan, Michela Miele, Rosana Pahor, Dario Parisini, Péter Radácsi Prevodi in jezikovni pregled: Jadranka Bošković Doljak, Sára Kindlovits, Szilvia Sárosi, Pietro Boriotti, Michela Miele, Simone Pasquazzo Oblikovanje: Polona Kante Pavlin Naklada: 250 Tisk: Grafika Soča, d.o.o., 2016 Projekt je sofinanciran s strani Evropske unije iz programa Erasmus+.

3


VSEBINA

Uvod 5 1 Usposabljanje za vzpostavitev skupine za samopomoč

7

1. 1 Program usposabljanja za vzpostavitev skupine za samopomoč, pripravljen v Italiji

7

2 Usposabljanja za socialne storitve 12 2. 1 Program usposabljanja za socialno delo v skupnosti, pripravljen v Italiji

12

2. 2 Program usposabljanja na področju socialnega podjetništva, pripravljen v Sloveniji

14

3 Usposabljanja za podjetništvo 17 3. 1 Program usposabljanja za podjetništvo, pripravljen v Italiji

17

3. 2 Program usposabljanja za podjetništvo, pripravljen v Sloveniji

22

4 Usposabljanja za kmetijstvo 26 4. 1 Program usposabljanja na področju kmetijstva - Zdravilne rastline, pripravljen na Madžarskem 26 4. 2 Program usposabljanja na področju kmetijstva, pripravljen v Italiji

30

4. 3 Program usposabljanja na področju kmetijstva, pripravljen v Sloveniji

34

5 Metodologije in smernice za identifikacijo potenciala žensk

37

5. 1 Tehnike za ugotavljanje motivacije in kompetenc potencialnih udeleženk za sodelovanje na usposabljanju 37 5. 2 Splošni vprašalnik 37 5. 3 Tehnike za ugotavljanje motivacije in kompetenc potencialnih udeleženk za sodelovanje v skupini za samopomoč 37 5. 4 Tehnike za ugotavljanje motivacije in kompetenc potencialnih udeleženk za vzpostavitev lastne dejavnosti (podjetništvo) 40 5. 5 Metodologija za ugotovljanje kompetenc potencialnih udeleženk za večnamensko kmetijstvo 40 6 Priloge 41

4


Uvod Projekt GROW – Razvoj ženskih skupin za samopomoč na področju večnamenskega kmetijstva je projekt, ki ga je sofinancirala Evropska unija iz programa Erasmus +. Splošni cilj projekta je bil podpora ženskam s podeželja, njihovo opolnomočenje z dodatnim znanjem in kompetencami, ki so potrebne za osebni razvoj, večjo zaposljivost in vključenost na trg dela. Partnerstvo je bilo sestavljeno iz nevladnih organizacij, javnih in zasebnih institucij iz Slovenije, Italije in Madžarske. Brezposelnost, še posebej dolgotrajna brezposelnost, je eden od glavnih razlogov za socialno izključenost. Veliko dolgotrajno brezposelnih je prav žensk s podeželja brez ustrezne izobrazbe. Problem je podoben tako v Sloveniji, na Madžarskem kot tudi v Italiji. Uporaba kmetijstva kot orodja za usposabljanje in socialno vključenost ljudi se je v zadnjem času povečala v mnogih državah Evropske unije. Trenutno se zdi, da je prav večnamensko kmetovanje tudi alternativa tradicionalni rehabilitaciji in delovnem usposabljanju za ljudi s posebnimi potrebami. Projekt GROW je tako nagovarjal ženske s podeželja za lažji prehod na trg dela in/ali nadaljnje izobraževanje s pomočjo učenja na delovnem mestu na področju vrtnarstva, socialnih storitev na podeželju in podjetništva. To se lahko doseže z vzpostavitvijo skupine žensk za samopomoč, s ciljem, da skupaj premagujejo ovire, pridobivajo in ustvarjajo poslovne mreže ter se medsebojno motivirajo. Poleg tega je projekt predvideval tudi ukrepe za integracijo pripravljenih programov in metodologije v šolski sistem in pripravo ukrepov za vključitev pripravljenih programov v ukrepe za lokalni in regionalni razvoj. Najpomembnejši rezultati projekta so: ^^ Izdelava modela za vzpostavitev skupine žensk za samopomoč na področju večnamenskega kmetijstva. ^^ Oblikovanje priročnika za vzpostavitev skupine za samopomoč in večnamensko kmetovanje. ^^ Priprava individualnega načrta usposabljanja za skupino žensk na področju večnamenskega kmetijstva, v skladu z metodologijo za opredelitev kompetenc, pridobljenih v formalnem in neformalnem izobraževanju. ^^ Vrednotenje pripravljenih programov in metodologije. ^^ Priprava programa za integracijo pripravljenih programov in metodologije v šolskem sistemu, pri čemer se upošteva tudi razlike med državami. ^^ Priprava programa za integracijo pripravljenih programov za večnamensko kmetijstvo v postopkih lokalnega in regionalnega razvoja. ^^ Organizacija mednarodne konference za razširjanje intelektualnih rezultatov. ^^ Organizacija usposabljanj za usposabljanje mentorjev. ^^ Organizacija pilotnega usposabljanja žensk na podeželju s pripravljenimi programi in metodologijo. Priročnik, ki je pred vami, je namenjen učiteljem, mentorjem in drugim, ki izvajajo usposabljanja na področju vrtnarstva, socialnega podjetništva ter skupinskega dela. Posamezne metodologije oz. programi se lahko v praksi uporabljajo v celoti ali pa delno. Priporočljivo je, da ima vsak učitelj oz. mentor poleg strokovnega znanja tudi praktične izkušnje na posameznem področju. Priročnik vsebuje metodologijo za ugotavljanje različnih kompetenc kandidatov, ki so potrebne za uspešno vključitev v usposabljanje, delo v skupini ter pripravo podjetniškega načrta. Ta metodologija ni namenjena le izboru kandidatov, temveč tudi oblikovanju skupin(e) za samopomoč, načrtovanju usposabljanj ter individualnemu delu z udeleženci usposabljanj. V priročnik so vključeni tudi programi usposabljanja, ki so bili razviti v projektu GROW. Vsak program vsebuje kratek opis kompetenc, ki jih bodo udeleženci pridobili pri usposabljanju, predvideno dolžino ter priporočene vsebine usposabljanja, učne pripomočke ter metode dela z udeleženci. Pri metodah dela z udeleženci je velik poudarek na praktičnem učenju oz. učenju z delom, spodbujanju medsebojnega učenja ter skupinskem delu. Pri vsakem programu so opisane specifične metode, ki spodbujajo pridobivanje praktičnih kompetenc. Te bodo udeležencem po zaključku usposabljanj omogočile nadaljnji razvoj vzajemnih odnosov med člani skupine, samostojno pripravo produktov ter poslovnega načrta, ki bo podlaga za pridobivanje lastnih prihodkov.

5


SPLOŠNA PRIPOROČILA Priporočila za uporabo posameznih metodologij in programov, ki so zajeti v priročniku, so podana pri opisu posameznih programov in metodologij. Na tem mestu so podana splošna priporočila, ki so pomembna za izvedbo programa za večnamensko kmetovanje kot celote, in sicer pridobivanje in izbor udeležencev usposabljanj, ključni elementi, ki jih je potrebno upoštevati pri izboru udeležencev, motiviranje udeležencev usposabljanj za skupinsko učenje in delo ter priprava poslovnih načrtov. Priporočljivo je, da se v usposabljanja povabi kandidate, ki izkazujejo interes za vrtnarstvo in imajo določeno znanje s tega področja. Interes in znanje sta pogosto povezana, saj kandidati, ki imajo razvit interes za vrtnarstvo, na različne načine pridobivajo dodatna znanja s tega področja. Pridobivanje teh znanj pogosto poteka na neformalen način na primer s poskušanjem pridelave na lastnih kmetijskih površinah, pogovorih s strokovnjaki, z udeležbo na raznih delavnicah, s prebiranjem literature itd. Zastavlja se seveda vprašanje, kako lahko pridobimo take kandidate. Poleg obveščanja preko lokalnih medijev (katerih objave je običajno treba plačati) obstajajo še dodatne možnosti. Kandidate lahko pridobivamo s pomočjo: • Zavoda za zaposlovanje: na zavodu so brezposelne osebe, ki imajo motiv za iskanje samozaposlitve oz. novega vira za preživljanje; • nevladnih organizacij (NVO), ki delujejo na področju kmetijstva oz. ohranjanja naravne dediščine: v takih NVO so namreč člani in članice, ki jih zanima kmetovanje in ohranjanje narave. Med njimi so tudi ljudje, ki bi se želeli samozaposliti; • lokalnih skupnosti: predstavniki lokalnih skupnosti pogosto poznajo potrebe prebivalcev na njihovem območju in nam pomagajo pri identifikaciji oseb, ki jih zanima področje kmetovanja; • osebnih poznanstev članov ekipe, ki bo izvajala usposabljanja: preko osebne mreže lahko pridobimo kandidate, ki jih zanima kmetovanje oz. vrtnarstvo. Pomembno je seveda, da interesentom podamo jasne informacije o namenu usposabljanj. Pri izboru udeležencev je treba upoštevati predvsem nekatere ključne elemente. Poleg strokovnih znanj s področja vrtnarstva (ki jih kandidati običajno imajo) je zaželeno, da imajo tudi: • močan interes za samozaposlitev: eden od ciljev usposabljanj je tudi spodbujanje udeležencev usposabljanj za samozaposlitev. Ta interes je opazen predvsem pri dolgotrajno brezposelnih kandidatih; • interes in smisel za skupinsko delo: v projektu GROW smo uporabili skupino kot orodje za samozaposlovanje. Člani v skupini si namreč lahko razdelijo vloge in delo, ki ga je potrebno opraviti ter si pomagajo pri premagovanju ovir (ki jih je pri vzpostavljanju poslovne dejavnosti veliko). Kandidati, ki izkazujejo interes za skupinsko delo (kar je lahko opazno že med usposabljanji), bodo namreč bolj pripravljeni sodelovati pri vzpostavljanju skupne poslovne dejavnosti; • interes za izvajanje vrtnarskih dejavnosti ter posedovanje zemljišča, ki je primerno za kmetovanje: posedovanje zemljišča sicer ni pogoj za vključitev v usposabljanja, izkazuje pa močan interes kandidata za kmetijstvo oz. vrtnarstvo. Motiviranje udeležencev usposabljanj za skupinsko učenje in delo je pomemben faktor, ki vpliva na pripravljenost udeležencev, da začnejo s pripravo skupnega poslovnega načrta. Med kandidati bo verjetno večina takih, ki še nimajo podjetniških izkušenj, zato ta element lahko igra ključno vlogo pri (ne)uspehu samozaposlitve. Ukrepi za skupinsko učenje in delo so opisani pri posameznem programu usposabljanja in so odvisni od specifičnih vsebin le-tega; na primer skupna obravnavna posameznih primerov, skupne naloge za udeležence, spodbujanje prenosa znanja med udeleženci in skupnostno učenje itd. Priprava poslovnega načrta je pomemben element za samozaposlitev. Zato je treba čim prej začeti s pripravo le-tega. Na ta način bodo imeli udeleženci dovolj časa za razmislek o svoji podjetniški ideji, mentorji pa bodo lažje prilagajali posamezne vsebine usposabljanja njihovim interesom. Pogosto se bo zgodilo, da bodo udeleženci potrebovali pomoč tudi po zaključku usposabljanj, saj ni mogoče vedno pripraviti dobrega poslovnega načrta v nekaj mesecih. V takih primerih priporočamo, da se udeležencem nudi mentorstvo tudi po zaključku usposabljanj; zaradi pomanjkanja podjetniških izkušenj udeležencev je namreč verjetno, da sami ne bodo zmogli dokončati poslovnega načrta, zaradi česar končni cilj usposabljanj (tj. samozaposlitev) ne bo dosežen.

6


1 Usposabl janje z a v zpostavitev skupine za samopomoč 1. 1 PROGRAM USPOSABLJANJA ZA VZPOSTAVITEV SKUPINE ZA SAMOPOMOČ, PRIPRAVLJEN V ITALIJI Splošni cilj usposabljanja ^^ Pridobiti samostojno in medsebojno znanje, da bi ustvarili mrežo in zagotovili lažji vstop na trg dela. ^^ Usvojiti učinkovite komunikacijske tehnike in obnašanje za oblikovanje delovne skupine, ki bo motivirana, uspešna in sposobna ustvariti večjo sinergijo s trgom. ^^ Usvojiti sposobnost vrednotenja lastnih virov in sredstev, ki so na voljo v skupini. ^^ Izboljšati komunikacijo z drugimi. (Kako komunicirati in aktivno poslušati ter dojemati druge? Kako lahko skupina zadovoljuje različne potrebe?) ^^ Obvladovati stresne situacije, pridobiti sposobnosti pogajanja in upravljanja konfliktov z namenom ustvariti dobrih odnosov z drugimi. ^^ Usvojiti sposobnost timskega dela. ^^ Izboljšati osebne vodstvene sposobnosti. Časovni okvir usposabljanja Skupno trajanje modula je 50 ur, ki ga je treba razviti preko frontalnega usposabljanja in na zunanjih konferencah ter seminarjih. Vsebine, opis in metode usposabljanja A. SPOZNAVANJE IMEN Cilj: Prvi korak predstavitve med člani skupine Trajanje: 15 minut Metoda usposabljanja: Spoznavanje imen z uporabo žoge, udeleženke so razvrščene v krogu. B. ZBIRANJE PRIČAKOVANJ UDELEŽENK IN PREDSTAVITEV USPOSABLJANJA Cilj: Predstavitev vsebin usposabljanja Trajanje: 25 minut Metoda usposabljanja: Zbiranje pričakovanj udeleženk in predstavitev splošnega orisa usposabljanja, ki se osredotoča na cilj (opolnomočenje žensk), vsebino in metodologijo. C. BOLJŠE POZNAVANJE DRUGA DRUGEGE Cilj: Utrjevanje zaupanja med člani skupine Trajanje: 30 minut Metoda usposabljanja: Omogočiti udeleženkam z različnimi metodami, da se samoovrednotijo – predstavijo, opredelijo (preko risbe, prostih miselnih povezav, besednih definicij itd.) pred drugimi članicami skupine. D. DREVO ŽIVLJENJA Cilj: Samorefleksija za napredovanje Trajanje: 45 minut Metoda usposabljanja: Pojasniti, da imajo drevesa univerzalen pomen v mnogih kulturah in predstavljajo »življenje«. V tej vaji se uporabi prispodobo drevesa z namenom, da bi udeleženke razmislile o svojem življenju, da bi bolje razumele, kako so postale to, kar danes so, in kako lahko še naprej rastejo v prihodnosti. E. DELITEV VIROV Cilj: Udeleženke razmišljajo o svojih pozitivnih lastnostih, s tem se jim poveča samozavest in okrepijo razumevanje sebe s pomočjo pozitivnega razmišljanja Trajanje: 20 minut Metoda usposabljanja: Preko »brainstorminga« udeleženke razmišljajo o vprašanjih (posamično, v paru ali v skupini)

7


^^ Kaj je tisto, kar sem naredila in na kar sem zelo ponosna? ^^ Katero je moje najbolj pogumno dejanje? ^^ Katere lastnosti imam rada pri sebi in jih nadvse cenim? F. KAKO NOTRANJA PREPRIČANJA VPLIVAJO NA ŽIVLJENJSKE IZKUŠNJE Cilj: Razmislek o sistemu prepričanj udeleženk in ugotavljanje vseh omejujočih prepričanj z namenom, da bi pridobile več samozaupanja in samozavedanja Trajanje: 60 minut Metoda usposabljanja: Pojasnite, da obstaja šest osrednjih prepričanj, ki se nanašajo na naš uspeh in rast: (1) samoodgovornost, (2) samospoštovanje, (3) zaupanje v višji namen, (4) pozitiven odnos, (5) kontinuirana življenjska rast in (6) opolnomočenje samega sebe. Udeleženke naj razmišljajo o teh konceptih (metoda 'brainstorming'). G. BODITE POZITIVNI! Cilj: Razvijanje pozitivnih in produktivnih mentalnih navad Trajanje: 40 minut Metoda usposabljanja: Uporabite naslednje iztočnice za razvoj razprave v skupini: ^^ Kako pogosto razmišljaš o svojih ciljih in viziji za prihodnost? Kako pogosto so tvoje misli negativne? Kako pogosto razmišljaš o izzivih, frustracijah ali težavah v življenju? ^^ Narediti miselni premik od tega, kar je narobe z našim življenjem, do tega, kar si želimo v življenju, je pogosto težko. Toda ta miselni premik je zelo pomemben. To je nekaj, kar lahko storimo v vsakem trenutku, v vsaki situaciji in je naša izbira. V življenju vedno obstajajo stvari, ki so težke ali povzročajo težave. ^^ Če pozorno opazujemo naše misli, lahko vidimo, da če se osredotočimo samo na probleme, se počutimo slabo, smo žalostni ali depresivni. Težje je najti rešitev, ko razmišljamo, kako težki so naši problemi. To je povezano z razvojem pozitivnega razmišljanja, ki smo ga prej omenili. Razložite udeleženkam, da kadarkoli se soočijo s težavno osebno situacijo ali čustvenim izzivom, lahko uporabijo postopek štirih korakov, da se premaknejo naprej v pozitivni smeri. Proces in vprašanja, ki si jih je treba ob tem zastaviti, so naslednja: Zavedanje: Kakšno je moje trenutno obnašanje in s katerim posebnim izzivom se soočam ? (Poskusite pogledati na različne vidike situacije in bodite iskreni.) Vizija: Kako bi rada delovala/postopala oziroma kakšna bi rada bila? (Osredotoči se na tisto, kar hočeš in ne na tisto česar ne želiš). Transformacija: Kaj moram spremeniti, da pridem do tja? (Še posebej, kako moram spremeniti način razmišljanja o tem vprašanju, da mi pomaga uresničiti moje vizije.) Rast: Kateri je moj naslednji korak, da se premaknem naprej (rastem), da uresničim svojo vizijo? (Jasno opredeliti izjavo ali dejanje, ki bo premik v smeri tvojih ciljev. Pogosto pomaga vključiti vizualno podobo.) H. PAMETNI (»SMART«) CILJI Cilj: Opredeliti in ustvariti pametne (»SMART«) cilje Trajanje: 30 minut SMART Metoda usposabljanja: Cilji morajo biti »SMART« (pametni) S – Specifični * * Specifični M – Merljivi ** Kdo? Kdo je vključen? A – Dosegljivi Kaj? Kaj želim doseči? R – Realni Kje? Določim lokacijo. T – Časovno opredeljeni Kdaj? Vzpostavim časovni okvir. Kako? Prepoznam zahteve in omejitve. Zakaj? Kateri so posebni razlogi, nameni ali koristi od uresničevanja cilja? ** Merljivi: Za določitev konkretnih meril - merjenje napredka v smeri doseganja vsakega cilja. Merjenje napredka vam pomaga, da ostanete na pravi poti. I. BITI PROAKTIVEN Cilj: Razumeti pojem proaktivnosti Trajanje: 50 minut Metoda usposabljanja: Biti proaktiven je pomembna lastnost voditelja in poslovne ženske. Biti proaktiven pomeni prevzemati odgovornost za svoje življenje namensto čakati, da se kaj samo zgodi.

8


^^ Biti proaktiven pomeni biti odgovoren zase, za svoja dejanja, svoje odločitve in svojo prihodnost. »Pro« pomeni »za«, dobesedno »za ukrepanje« - ukrepati, namesto čakati, da se dejanja uresničijo. ^^ Če smo proaktivni, sporočamo, da »to, kar sem danes, in to, kar bom postal v prihodnosti, je povsem moja odgovornost.« Ko sprejmemo to stališče, smo opolnomočeni. Zavedamo se, da so naše odločitve in izbire največja ustvarjalna sila v našem življenju. ^^ Ko se odzovemo na situacijo, ne da bi si vzeli čas za razmislek o tem, kako se odzvati ali zakaj se odzvati na določen način, ravnamo reaktivno. Ko smo reaktivni, dopuščamo situaciji, da določi naš odgovor. Dopuščamo okoliščinam, da nadzorujejo naše vedenje/ravnanje in (največkrat) krivimo druge za svoja dejanja. ^^ Reaktivne odzive vodijo čustva in ne vrednote. Ko nam nekdo ali nekaj škodi, samo reagiramo brez razmišljanja. Če nekdo vpije na nas na ulici, lahko kričimo na to osebo brez razmišljanja ali izbire našega odziva, enostavno reagiramo. Reaktivni ljudje prenašajo krivdo za svoje težave na druge. ^^ V nasprotju s tem, se proaktivne odločitve ravnajo po vrednotah. Namesto samo reagirati, se za trenutek ustavimo in izberemo odgovor, ki je v skladu z našimi vrednotami. Biti proaktiven nas opozori, da si sami svobodno izberemo, kako se odzovemo na razmere. Ko smo proaktivni, preučimo svoje misli in vedenje pred reakcijo. Ali pa se morda sploh ne odzovemo, ampak začnemo prvi korak, ki uvaja popolnoma nov način ukrepanja. Tudi če sta stanje ali ravnanje druge osebe popolnoma zunaj našega nadzora, še vedno lahko izbiramo naš odziv na to stanje ali vedenje. Biti moraš »odzivno-sposoben,« to je sposobnost/zmožnost izbire svojih odzivov. To je ena od edinstvenih lastnosti, ki ločujejo ljudi od živali. Žival ve le, kako reagirati in se ne more ali ne zna nadzorovati. Sposobnost izbiranja odzivov je edinstvena človeška lastnost. J. NAREDI! Cilj: Omogočiti udeleženkam ustvariti akcijski načrt svoje poslovne vizije in ciljev Trajanje: 60 minut Metoda usposabljanja: Pojasniti, da akcijski načrt vsebuje: delovno vizijo (Kakšna je tvoja vizija za tvoj posel?) in cilje. OPIS MOREBITNIH OVIR. KATERI SO MOJI CILJI, DA PRIDEM DO NJIH? KAJ JE MOJ PRVI KORAK ALI CILJ? KDAJ BOM TO NAREDIL? KAKO BOM TO NAREDIL? KAJ POTREBUJEM, DA TO NAREDIM (SPRETNOSTI ALI VIRI)? KDAJ BOM VEDEL, ČE SEM DOSEGEL ZADANO? KATERI JE MOJ DRUGI KORAK ALI CILJ? KATERI SO NEKATERI IZZIVI, NA KATERE BOM MORDA NALETEL? KATERI SO NAČINI PREMAGOVANJA TEH IZZIVOV? K. NAČRTOVANJE ŽIVLJENJA Cilj: Naučiti se načrtovati spremembe za osebni razvoj in izboljšati delovno učinkovitosti Trajanje: 120 minut Metoda usposabljanja: Udeleženke naj uporabijo diagrame za predstavitev svoje delovne aktivnosti doslej in svojih medsebojnih odnosov, opišejo naj jih z 10 pridevniki po lastni izbiri in naj nato poudarijo najpomembnejše pozitivne, negativne in nevtralne vidike. L. DELUJ TIMSKO Cilj: Raziskati in analizirati skupinske izzive in spretnosti reševanja problemov Trajanje: 60 minut Metoda usposabljanja: Razložite, da včasih, ko imamo cilje, se bodo na poti pojavile težave ali izzivi, ki se zdijo težko premagljivi. Reševanje problemov je sposobnost prepoznavanja in reševanja teh težav ali izzivov. Gre za

9


osebno ukrepanje pri sprejemanju izzivov, reševanju sporov in pogovoru o drugih možnostih. To je proces, tekoča dejavnost, pri kateri sprejmemo tisto, kar nas privede do odkritja. Obstaja pet stopenj reševanja problemov: 1. Razumeti vprašanje/izziv. Kakor je prvi korak pri premagovanju osebnih izzivov ta, da se jih zavedamo, velja enako za izzive, s katerimi se soočimo, ko poskušamo doseči svoje cilje. Pomembno je razumeti naravo izziva. Pomislite na izziv in ga skušajte opredeliti s svojimi besedami s soudeleženko na usposabljanju. 2. Opis vseh ovir. Seznanjeni moramo biti z vsemi ovirami ali omejitvami, ki nam lahko preprečujejo, da bi dosegli svoj cilj. Torej, kaj ustvarja problem/izziv? 3. Iskanje različnih rešitev. Ko boste razumeli ozadje izziva, izberite dve možni rešitvi zanj. Ne obstaja ena sama učinkovita strategija, ki je učinkovita za vsa vprašanja/izzive, temveč je lahko veliko rešitev. 4. Preizkusite eno izmed rešitev. 5. Ocenite več rešitev. Preizkusite z drugo, če je to potrebno. UDELEŽENKE NAJ RAZMIŠLJAJO (BRAINSTORMING) O SKUPNIH IZZIVIH, S KATERIMI SE SREČUJEJO. ČE JE MOGOČE, NAJ SE OSREDOTOČIJO NA IZZIVE, S KATERIMI SE SOOČAJO PRI SVOJEM DELU. M. ISKANJE KREATIVNIH REŠITEV Trajanje: 45 minut Metoda usposabljanja: Udeleženke naj se razdelijo v manjše skupine in napišejo predlog rešitve za naslednjo situacijo: Ste na osamljenem otoku in imate pri sebi samo rešilnii pas. Kaj bi naredili v dani situaciji? Pravilo je, da nihče ne kritizira predlogov drugih udeleženk. Cilj je doseči čim več idej udeleženk. N. »ZAPORNIKOVA DILEMA« Cilj: Razumevanje vzrokov konfliktov in zavedanje svojih reakcij ter vedenja, ko se soočamo z njimi Trajanje: 60 minut Metoda usposabljanja: Policija aretira dve osebi, osebo A in B. Policisti nimajo dovolj dokazov o njuni krivdi in ju zaprejo v dve različni celici. V želji, da bi pridobili njuno priznanje, jima policist ponudi naslednje možnosti: Če ena oseba prizna, druga pa ne, bodo eno osebo zaprli za 10 let, druga pa bo prosta. Če nobena oseba ne prizna, bo imela vsaka le enoletno zaporno kazen. Če bosta obe priznali, bosta obe zaprti za pet let. Vsak zapornik lahko razmisli o najboljši strategiji zanj. V nobenem primeru se osumljenca ne moreta skupaj pogovarjati. To je ena izmed najbolj uporabljenih metod za prikaz, kaj se zgodi, če imajo igralci več nasprotujočih si možnosti odločitev. To spodbudi razpravo pri udeleženkah. O. RAZISKOVANJE LASTNOSTI DOBREGA IN SLABEGA VODENJA TER SODELOVANJE PRI USTVARJANJU DEFINICIJE “VODENJA” Trajanje: 60 minut Metoda usposabljanja: Udeleženke naj razmislijo o voditelju, ki ga občudujejo (npr. vodja skupnosti, politik ipd.) in zapišejo tri lastnosti, za katere menijo, da naredijo vodjo učinkovitega. Nato naj razmišljajo o voditeljih, ki jim niso všeč in si zapišejo njihove lastnosti, za katere mislijo, da so slabe. Lastnosti naj razvrstijo v dva stolpca. Razložite: Ne zamenjuj pojmov „biti vodja” in „imeti vodstvo”. Veliko je vodij brez vodenja! Vodje dajejo ukaze in se jih bojimo. Če izkazuješ vodenje preko svoje inteligence, s srcem in svojimi osebnostnimi kvalitetami, spremljaš svoje zaposlene na poti k samostojnosti in krepiš njihovo samozavest ob izboljševanju produktivnosti. DEFINICIJE Vodja (vloga): vodja ljudi; vodnik; oseba, ki vodi, ki naroča; usmerja. Vodi skupino v želeno smer. Vodenje (sposobnost): vplivanje na skupino na poti do cilja. Vodenje se deli med člane skupine, s prenosom z enega na drugega, običajno na tiste, ki imajo najboljše znanje in pogum v določenem trenutku in okoliščinah. Imenovani vodja nima nujno vodstvenih sposobnosti, medtem ko član skupine lahko ima te sposobnosti. Vse skupine imajo potrebo po vodstvu, ne potrebujejo pa vse skupine vodje. RAZMISLITI - ČUTITI - UKREPATI Ti trije vidiki so povezani in ne morejo delovati samostojno ali pa samo v parih.

10


^^ Imeti navdušenje, ampak delovati brez cilja je neučinkovito. ^^ Vedeti, kaj narediti in kako narediti, vendar brez energije ali zadovoljstva pri tem, je neučinkovito. ^^ Biti motiviran in imeti cilj brez obvladovanja potrebnih znanj, je neučinkovito in frustrirajoče. P. »V PREDALU« Cilj: Spodbuditi udeleženke k uporabi sposobnosti odločanja Trajanje: 45 minut Metoda usposabljanja: Glede na okolje v podjetju in ciljno skupino (npr. brezposelne ženske) je orodje »v predalu« tisto, ki predstavlja kompleksno stanje in zahteva takojšnjo rešitev z uporabo podatkov v kontekstu. Ta vrsta orodja omogoča, da proučimo organizacijske sposobnosti in splošno občutljivost kandidatke na probleme in njene sposobnosti ter prilagodljivosti odločanja. Prav tako raziskuje področje sposobnosti reševanja problemov kandidatke in nato prilagodljivosti ter interes za iskanje rešitev. Izbiramo lahko med naslednjimi primeri: ^^ Igra vlog št. 1: Julija zagleda sodelavko Marijo v bližini kavnega avtomata. Približa se ji in ugotovi, da Mariji manjka 5 centov za nakup kave. Kaj bi ti naredila, če bi bila na Julijinem mestu? ^^ Igra vlog št. 2: Nekega jutra Marko ob prihodu na delo ugotovi, da je Sara, ki je vedno zelo nasmejana, ta dan resna in se drži daleč stran od drugih kolegov. Kaj bi storila na njegovem mestu? ^^ Igra vlog št. 3: Katarina ima odmor v službi in z užitkom pije svojo kavo. Vidi, da njena kolegica Franka le s težavo nosi težko vrečo. Kaj bi naredila na Katarininem mestu? Priporočila za izvajanje Zgoraj opisana metodologija usposabljanja je ustrezna za skupino 10-14 ljudi. Ne priporoča se je neposredno uporabljati pri večjih skupinah. Nekateri člani skupine (verjetno tisti bolj zainteresirani in motivirani) bi lahko imeli več možnosti, da okrepijo svoje odnose, zlasti zaradi svoje aktivne udeležbe pri praktičnih aktivnosti. Evalvacijski vprašalniki izkazujejo interes udeleženk v programu usposabljanja, s poudarkom na pomenu vzpostavljanja pozitivnega vzdušja med udeleženkami in medsebojnem razumevanju. Neka udeleženka je poudarila, da je poglobitev vprašanja v zvezi z upravljanjem konfliktov in komunikacijskih tehnologij koristna tudi v zasebnem življenju. Preostanek ur je bil namenjen udeležbi na delavnicah, konferencah in seminarjih.

Viri: P. Marcato, C. Del Guasta, M. Bernacchia Gioco e dopogioco;, 2007 The Global Alliance Resource Guide Empowered Entrepreneur Training Handbook; 2015 Terres des Hommes Psychosocial Training Manual, 2008 Medica Mondiale Liberia Training Manual for Women‘s Empowerment, 2013 VIZIJA IN SMER RAZMISLITI (biti sposoben najti pomen in ustrezno smer)

MOTIVACIJA IN VREDNOTE ČUTITI (biti sposoben počutiti se dobro, polnega energije in strasti)

ORGANIZACIJA IN UČINKOVITOST UKREPATI (biti sposoben počutiti se udobno)

11


2 Usposabljanja za socialne storit ve 2. 1 PROGRAM USPOSABLJANJA ZA SOCIALNO DELO V SKUPNOSTI, PRIPRAVLJEN V ITALIJI Splošni cilj usposabljanja ^^ poznavanje dela v skupnosti in razvoj skupnosti (vrednosti financiranja, praktični primeri) ^^ poznavanje lokalnega zdravstvenega in socialnega sistema: institucije, pravni okvir, neinstitucionalni akterji ^^ razumevanje interakcije med sistemom socialnega varstva in socialno ekonomijo Časovni okvir usposabljanja Skupno trajanje modula je 30 ur. Vsako frontalno predavanje je vsebovalo začetno predstavitev glavnih vsebin in razlago, ki ji je sledil razgovor v skupini in/ali skupinske vaje. Udleženke so sodelovale pri vodenih obiskih v skupnostnih zadrugah in praktičnem delu v skupnem obsegu 18 ur. Metode usposabljanja, vsebina in opis modulov A. DELO V SKUPNOSTI IN RAZVOJ SKUPNOSTI Trajanje: 4 ure Metoda usposabljanja: Ob diskusiji z udeleženkami (brainstorming) opredelite, kaj je »skupnost«, npr.: ^^ »Skupnost je topel in zaveten kraj, kjer lahko doživljamo pozitivna čustva in izpolnjena razmerja.« ^^ »Skupnost je zaprt prostor, kjer zaznavamo konflikte z „drugačnimi” in ki izvaja strog notranji družbeni nadzor.« Razlaga in razprava: SKUPNOST (DEFINICIJA) »Posamezniki, ki si delijo pomembne vidike svojega življenja, ker so v soodvisnem medsebojnem razmerju, razvijajo občutek skupne pripadnosti, medtem ko vzpostavljajo medsebojna razmerja, ki temeljijo na zaupanju.« Skupnost si lahko deli: ozemlje, streho, korenine, zgodovino, projekte, etnični izvor, vero, kulturo, vrednote, jezik, vire, težave, potrebe, družbeno organizacijo, interese, hobije, sovražnike, itd. Biti skupnost predvideva, da se skupina ljudi opredeli kot skupnost v določenem kontekstu okolja, kjer si delijo nekatere vidike svojega življenja in so medsebojno soodvisni. Občutenje skupnosti predpostavlja, da so ljudje, ki živijo v tem okolju izmenjave in medsebojne soodvisnosti, razvili občutek skupne pripadnosti in vzpostavili medsebojna razmerja zaupanja. SPREMENITE STRATEGIJO ZA IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI ŽIVLJENJA V SKUPNOSTI ^^ osredotočite se na pogoje (npr. pravni okvir, ustvarjanje storitev, infrastrukturna dela itd.); ^^ osredotočite se na posameznika (npr. podporne osebe, usposabljanja itd.) ^^ osredotočite se na razvoj skupnosti, da bi ljudem, ki živijo pod določenimi pogoji, lahko nudili spremembe in jim omogočili spremeniti se v skladu z njihovimi potrebami/interesi

RAZVOJ SKUPNOSTI Razvojne strategije skupnosti lahko: ^^ rešujejo specifične probleme skupnosti ter izboljšajo kakovost življenja posameznikov in skupnosti; ^^ povečajo znanja, sposobnosti in spretnosti članov skupnosti, ki lahko postanejo vir za skupnost samo; ^^ ustvarjajo sporazume in odnose, ki temeljijo na zaupanju med lokalnimi akterji, ki sodelujejo na različne načine in pri različnih problemih.

12


DELO V SKUPNOSTI Delo v skupnosti je družbena praksa, urejena in priznana s posebnimi zakoni in predpisi, namenjenimi za izgradnjo in ohranjanje skupnega dobrega, za delitev odgovornosti na vse državljane ter ustvarjanje ravnotežja med individualnimi in skupnimi družbenimi potrebami. Aktivnosti: 1. Spodbujanje skupnih procesov odgovornosti. 2. Aktiviranje in podpora procesom sodelovanja med zainteresiranimi deležniki, ki so del istega sistema. 3. Omogočanje sodelovanja zainteresiranih deležnikov v vladnem sistemu. 4. Razvoj odnosov, ki povečujejo obstoječe zaupanje, občutek pripadnosti in občutek skupnosti. 5. Razvoj spretnosti in znanj članov skupnosti. TEMELJNE VREDNOTE DELA V SKUPNOSTI Temeljijo na stopnji družabnosti človeka: vsaka oseba ima moč in vire, ki jih lahko deli z drugimi in v ugodnem okolju lahko vsakdo aktivno prispeva k razvoju pozitivnih odnosov. Sreča predstavlja kakovost življenja: lahko se izboljša, če odnosi med ljudmi krepijo identiteto in vezi, ki temeljijo na zaupanju in ne na individualnih interesih. DELO V SKUPNOSTI IN JAVNE INSTITUCIJE Delo v skupnosti NI alternativa politike za dobro počutje, ampak orodje, ki dopolnjuje in povečuje njeno učinkovitost. Nevarnost: izkoriščanje sistema, ki privatizira javne funkcije. Okrepiti podporo za spodbujanje oblik organizacije civilne družbe in spodbujanje skupnih aktivnosti, ki vplivajo na skupnost. OSREDOTOČENOST DELA V SKUPNOSTI Obstoječe lokalne in nacionalne politike, prakse in predpisi v zvezi z zaposlovanjem, delovnim vključevanjem, še posebej s poudarkom na ranljivih skupinah ljudi: ^^ nacionalna in lokalna zakonodaja ^^ konvencije in spodbude za 'najem' ranljivih skupin ^^ ustrezna operativna pravila in predpisi Zdravstveni in socialni javni sistem na območju: ^^ pravni okvir socialnozdravstvenih storitev v skupnosti ^^ operativna struktura družbenega in javnega zdravstvenega sistema na lokalni, regionalni in nacionalni ravni ter ustrezni kontakti Ustavna načela za ustanovitev sistema socialne varnosti: ^^ enakost dostojanstva za vse državljane ^^ pravica do polnega razvoja vsakega človeka ^^ zaščita tujcev, ko lahko uveljavljajo svobodo v svoji državi ^^ pravica do združevanja ^^ priznavanje pravic družine ^^ zaščita mater, otrok in mladine ^^ zdravstveno varstvo in pravica do brezplačne zdravstvene oskrbe za revne ljudi ^^ izobraževanje in obvezno izobraževanje ^^ pravica do podpore za dobro počutje državljanov, ki ne morejo delati in ki nimajo potrebnih sredstev za življenje ^^ pravice delavcev

13


B. DRUŽBENI ELEMENTI IN VEČNAMENSKO KMETIJSTVO Trajanje: 4 ure Metoda usposabljanja: Razlaga in razprava »Splošni interes skupnosti pri spodbujanju humanosti in družbene vključenosti državljanov« SOCIALNI ELEMENTI

VEČNAMENSKO KMETOVANJE

ODNOSI / BLAGINJA

GOSPODARSTVO / PODJETJE razvoj skupnosti

AKTIVNO DRŽAVLJANSTVO

CIVILNO GOSPODARSTVO

ZAKONODAJNI OKVIR

ZAKONODAJNI OKVIR

ZDRAVSTVENE IN SOCIALNE STORITVE

SOCIALNO PODJETNIŠTVO

C. LOKALNI ZDRAVSTVENI IN SOCIALNI SISTEM: INSTITUCIJE, PRAVNI OKVIR, NEINSTITUCIONALNI AKTERJI Trajanje: 4 ure Metoda usposabljanja: Pogovor z udeleženkami (brainstorming) - vprašajte jih o njihovem poznavanju naslednjih točk in jim nato predstavite povezane vsebine: • lokalne zdravstvene in socialne storitve: struktura in posebne institucionalne vloge na nacionalni, regionalni in lokalni ravni • neinstitucionalni akterji, ki se ukvarjajo z zaposlovanjem ranljivih skupin: vrsta aktivnosti, namen in operativni okviri • referenčna zakonodaja, delovne politike in prakse ter socialna vključenost ranljivih skupin. Priporočila za izvajanje Opisana metodologija usposabljanja je primerna za skupino 10-14 udeležencev. Ne priporoča se je neposredno uporabljati za večje skupine. Najpomembnejši in najkoristnejši del tega modula predstavljajo neposredna srečanja z udeleženci in njihova vključenost v realnost vsakodnevnega dela v skupnosti, predvsem družbenih zadrug, ki običajno zaposlujejo ranljive skupine ljudi v svoje proizvodne dejavnosti. Viri: Fare lavoro di comunità – Elvio Raffaello Martini, Alessio Torti – Ed. Carocci Faber Economia Civile – L. Bruni, S. Zamagni – Ed. Il Mulino

2. 2 PROGRAM USPOSABLJANJA NA PODROČJU SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA, PRIPRAVLJEN V SLOVENIJI Splošni cilj usposabljanja ^^ seznaniti udeležence o osnovnih konceptih socialnega podjetništva ^^ predstaviti nekaj dobrih praks socialnih podjetij v lokalnem okolju ^^ predstaviti udeležencem osnovne korake za ustanovitev socialnega podjetja v Sloveniji Časovni okvir usposabljanja Trajanje modula usposabljanja za socialno podjetništvo je približno 20 kontaktnih ur. Vse ure so namenjene delu v razredu. Predavanja so kombinacija skupinskega dela v razredu in dela doma (domačih nalog). Trajanje vsakega predavanja je 2-5 ur. V skupno število ur je vključen tudi obisk dobrih praks (5 ur). Okolje usposabljanja Pripravljena metodologija usposabljanja je primerna za skupino 10-15 ljudi. Ni je priporočeno neposredno uporabljati za večje skupine.

14


Vsebina posameznih predavanj OSNOVNI KONCEPTI SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA Vsebina predavanja: V uvodnem predavanju so udeleženke seznanjene z osnovnimi koncepti socialnega podjetništva v nacionalnem pravnem okvirju: cilji socialnega podjetništva, načela in zahteve socialnega podjetništva, področja in dejavnosti socialnega podjetništva ter zaposlovanje ranljivih skupin na trgu dela. Praktično delo: Udeleženke so razdeljene v skupine po 3-4. Vsaka skupina naj prepozna in predstavi glavne razlike med »običajnim« zasebnim podjetjem (ki se ukvarja s prodajo izdelkov in storitev na trgu) in socialnim podjetjem. PRILOŽNOSTI ZA SOCIALNO PODJETNIŠTVO NA OBMOČJU / V REGIJI Vsebina predavanja: V tem predavanju so predstavljene možnosti za dejavnosti socialnega podjetništva na območju / v regiji. V tem obsegu je treba analizirati lokalne in/ali regionalne programe, strategije in načrte na področju agronomije, razvoja podeželja, socialnih storitev za ranljive ciljne skupine, kmečkega turizma, ohranjanja naravne in kulturne dediščine … Praktično delo: Udeleženke so razdeljene v skupine po 3-4. Vsaka skupina naj raziskuje lokalne in/ali regionalne programe, strategije in načrte ter opredeli priložnosti za razvoj socialnega podjetništva. JAZ KOT SOCIALNI PODJETNIK Vsebina predavanja: V tem predavanju so predstavljene značilnosti socialnih podjetnikov: podjetništvo, ustvarjalnost, inovativnost, vztrajnost, predanost, sposobnost vodenja in organiziranja, komunikacijske veščine, sposobnost za delo v skupini, družbena empatija ... Praktično delo: Vsaka udeleženka naj oceni, katere značilnosti socialnega podjetnika ima in katerih nima. PREDSTAVITEV DOBRIH PRAKS SOCIALNIH PODJETIJ Vsebina predavanja: V tem predavanju so prikazane nekatere dobre prakse socialnih podjetij v lokalnem in regionalnem okolju. Predavatelj najprej predstavi primere dobrih praks z uporabo videa, interneta ... Praktično delo: Udeleženci razpravljajo o posameznih dobrih praksah: prednosti, slabosti, priložnosti, nevarnosti. USTANOVITEV SOCIALNEGA PODJETJA Vsebina predavanja: V tem predavanju so kandidati seznanjeni z osnovnimi koraki za ustanovitev socialnega podjetja: pravne osebe, ki so primerne za ustanovitev socialnega podjetja, pogoji za pridobitev statusa socialnega podjetja v zvezi z nacionalno zakonodajno, priprava ustanovnega akta, vsebina vloge za registracijo socialnega podjetja. Praktično delo: Udeleženke pripravijo ustanovitveni akt glede na njihov interes/motive za ustanovitev pravne oblike za (samo)zaposlitev. Splošna orodja in pripomočki za usposabljanje • Projektor za prikaz elektronskega gradiva • Film ali video: glede na to temo, je priporočljivo uporabiti film ali video • Knjige, članki revij za predstavitev specifičnih tem, ki se jih priporoča prebrati Metode dela Predavanja: predavanja morajo dati možnost aktivne vključitve vseh udeleženk. To je pomembno predvsem za udeleženke z nižjo stopnjo izobrazbe (osnovna šola). Diskusija in interaktivno delo v učilnici: priporočljivo je spodbujati diskusije in interaktivno delo v učilnici pri reševanju različnih nalog. Udeleženke je treba spodbujati k postavljanju vprašanj in izražanju lastnih idej za pridelavo in/ali predelavo zelišč. To bo pomagalo mentorju in udeleženkam, da se medsebojno bolje spoznajo in bolje načrtujejo prihodnja predavanja ali dejavnosti. Delo v skupini: Namen projekta GROW je spodbujanje skupinskih aktivnosti in sodelovanja med udeleženkami. Na ta način je treba skupinske dejavnosti vključiti v vsak program usposabljanja. Udeleženke so razdeljene v manjše skupine; zadana jim je specifična naloga, ki naj bo izvedena ob aktivnem sodelovanju vseh članic skupine. Samostojno delo: individualne aktivnosti se lahko uporabi v primeru, ko posamezno udeleženko zanima kaj več o določeni temi ali pa ima manj znanja od ostalih v skupini. Ogled dobrih praks v lokalnem območju: med usposabljanjem se priporoča organiziran ogled dobre prakse v lokalnem območju. Namen obiska je videti razliko med »običajnim« zasebnim podjetjem (ki se ukvarja s prodajo izdelkov in storitev na trgu) in socialnim podjetjem.

15


Priporočila za usposabljanje • Opišite zanimive zgodbe ali osebne izkušnje v zvezi s temo. To bo povečalo zanimanje za določeno temo. • Imejte odmor po 30-40 minutah. V nasprotnem primeru se bo pozornost dramatično zmanjšala. • Mentorji bi morali udeleženke spodbujati, da delijo svoje izkušnje v zvezi z dejansko temo. • Mentorje se spodbuja k izvajanju »team building« dejavnosti. Priporočena gradiva za usposabljanje • Zakon o socialnem podjetništvu • A World Without Poverty: Social Business and the Future of Capitalism; 2008, Public Affairs. • Društvo za razvoj socialnih programov in socialnega podjetništva (www.dspcenter.si) • Inkubator socialnih podjetji (www.socialni-inovatorji.si )

16


3 Usposabljanja za podjetništ vo 3. 1 PROGRAM USPOSABLJANJA ZA PODJETNIŠTVO, PRIPRAVLJEN V ITALIJI Splošni cilj usposabljanja ^^ opredelitev in usvojitev znanj, potrebnih za izboljšanje zaposlitvenih možnosti na področju socialnega kmetijstva ^^ večja samoiniciativnost in podjetnost, povečanje znanja in samozavesti ^^ poznavanje regulativnega okvira, povezanega s poslovanjem in podjetništvom ^^ znanje o organizaciji podjetja ^^ spoznavanje mreže kmetijskih podjetij na območju ^^ uporaba modela Canvas Business Model za opredelitev predloga vrednosti za stranke in poslovnega modela ter razvoj poslovne ideje Časovni okvir usposabljanja Skupno trajanje modula je 120 ur. Vsaka lekcija se prične frontalno z začetno razlago glavnih vsebin, ki jim sledi razgovor v skupini in/ali skupinske vaje. Udeleženke so sodelovale pri vodenih obiskih podjetij in pripravništvih, v skupnem obsegu 20 ur. Vsebine, opis in metode usposabljanja A. PRAVICA DO DELA (10 UR) Branje in analiza relevantnih členov nacionalne zakonodaje. BITI DELAVEC: »Status delavca« se je spreminjal skozi človeško zgodovino in v zadnjem času, po zelo dolgem obdobju, je bilo delo končno priznano kot temelj res publica (skupne stvari splošnega interesa, še zlasti aktualnih družbenih in političnih vprašanj). PREJ: BITI DELAVEC JE POMENILO STANDARD POLITIČNE IN SOCIALNE DISKRIMINACIJE SEDAJ: BITI DELAVEC POMENI STANDARD SOCIALNE VKLJUČENOSTI »Dolžnost« do dela je zavezanost k rasti in povečevanju skupnega dobrega za dobro vsakogar. Delo ne bi smelo služiti gospodarstvu ali podjetjem, ampak obratno. Posamezniki bi morali ponovno usmeriti »svet dela«, odkrivati in izboljšati njihove odnose in osebne lastnosti. Tukaj je tudi pomemben odnos med demokracijo in delom: demokracija je smiselna kot orodje, ki spodbuja materialne pogoje za obstoj, vključno z delom samim. Dostop do pravega delovnega mesta izhaja iz ravnotežja med ponudbo in povpraševanjem na »trgu dela«, kar pa je odvisno od več dejavnikov, povezanih z gospodarskim in družbenim redom. Ustave določajo, da delo ne more biti pod vplivom politike, temveč da bi delo moralo vplivati na politiko – torej, nacionalna in lokalna zakonodaja morata zagotoviti pogoje, da se to uresniči, saj je politika tista, ki mora biti pod vplivom in določena z delom, ne pa obratno. DELO > POLITIKA > GOSPODARSTVO Vrniti bi se morali nazaj v pravo gospodarstvo: proizvajati bogastvo z delom in vlagati bogastvo v delovna mesta; ponovno premisliti o našem razvojnem modelu in modelu rasti, globoko razmisliti in pregledati naše videnje sveta in gospodarstva; ponovno odkriti vez s področjem preko politike in ekonomije. Cilji delovne vključenosti in načela so: • delo • usposabljanje • odnosi med skupnostnimi zadrugami • odnosi z javnimi storitvami • odnosi med partnerji • vključena sredstva v delovno in družbeno vključenost prikrajšanih skupin ljudi • sposobnost merjenja dodane vrednosti (poročilo) • splošni interes skupnosti za promocijo človeka in družbeno integracijo državljanov

17


B. SOCIALNO KMETIJSTVO (20 UR) Delo: na našem območju imamo rezerve za nadaljnji razvoj kmetijstva in s tem tudi za ustvarjanje novih delovnih mest preko nove proizvodnje ali obnovitve kmetijskih praks in zapuščenih zemljišč pa tudi z realizacijo predelave in trženja lokalne hrane in produktov. Če bo stopnja zaposlitve rasla, bo naraščal tudi prostor za spodbujanje delovne vključenosti prikrajšanih skupin; gospodarski razvoj bi moral naraščati skupno z novo vizijo v primarnem sektorju, kar pomeni teritorialno povezanost, ki naj se izvaja med javnimi institucijami, kmetijami, malimi lokalnimi proizvajalci in urbanimi potrošniki, novimi proizvodnimi verigami, lokalnimi mrežami proizvajalcev in novimi oblikami integracije družinskih prihodkov. Zdravje: ne da bi škodili naravi, se lahko ljudem ponudi zdravo, hranljivo in okusno hrano. Zemlja in naravni cikli bi morali biti kraj in čas za nego, rehabilitacijo, izobraževanje in dobro počutje posameznika ter skupnosti. Okolje: proizvodnja hrane, predelava in tržne prakse bi morale imeti najmanjši možni vpliv na okolje, saj lahko le preko kmetijske prakse 'zdravimo in skrbimo' za zemljo in jo ohranjamo, da bo prijetna za bivanje tudi prihodnjim generacijam. Večnamenskost: socialno kmetijstvo je lahko operativni instrument za spodbujanje gospodarske in okoljske trajnostne rasti; krepitev lokalne identitete; ustvarjanje terapevtskih in rehabilitacijskih programov; spodbujanje družbenega vključevanja zainteresiranih deležnikov in delovne vključenosti v družbo ob pridobivanju in ustvajanju novih metod in načinov kmetovanja. Razvoj socialnega kmetijstva pomeni spodbujati nov koncept razvoja ozemlja; uresničevanje politik in ekonomskih, socialnih ter kulturnih praks, katerih namen je povezovanje urbane realnosti (predvsem mestne) z zaledjem; olajšati postopke oskrbe tal, skrb za varstvo okolja, usmerjena pozornost na uporabo naravnih virov tudi z vidika trajnostne potrošnje prehranskih izdelkov. C. SOCIALNO KMETIJSTVO: CIVILNO GOSPODARSTVO IN SOCIALNO PODJETNIŠTVO (25 UR) Podjetje, ki se ukvarja s socialnim kmetijstvom ima namen, ki sega preko ideje dobička, ker proizvaja dodano vrednost, ki izhaja iz prednosti pozitivnega odnosa in ustvarjanja pozitivnih zunanjih vplivov na skupnost preko povezovanja z zainteresiranimi deležniki v zasebnem sektorju. Glavni vidiki socialnega kmetijstva so: spodbujanje lokalnega razvoja; sprejemanje vrednot, kot je družbena pravičnost; zagotoviti demokratično organizacijo, enake možnosti in zmanjševanje neenakosti; neposredno sodelovanje delavcev pri upravljanju. Z vidika civilnega gospodarstva so osnovna načela naslednja: 1. enakovredna menjava - učinkovitost; 2. prerazporejanje bogastva - pravičnost; 3. zaupanje, radodarnost in bratstvo med ljudmi - vzajemnost. Izziv je soobstoj teh treh načel in medsebojna soodvisnost znotraj istega družbenega sistema. Da bi se to uresničilo, je treba nujno podpreti organizacije in institucije, ki lahko spodbujajo medsebojno odvisnost teh načel. Podjetništvo ne pomeni nujno dobička, saj obstajajo priznana podjetja, ki imajo drugačen namen: ko govorimo o socialnih podjetjih, bi morali upoštevati, da je dodana vrednost opravljanje storitev, kjer predstavljajo prednost odnosi, vzpostavljanje mreže z akterji zasebnega in tretjega sektorja in ustvarjanje pozitivnih vplivov na skupnost. Glavni vidiki socialnih podjetij so: ^^ spodbujanje lokalnega razvoja, ^^ prevzemanje vrednot, kot je družbena pravičnost za zagotavljanje demokratične organizacije, ^^ neposredno sodelovanje delavcev pri upravljanju, ^^ enake možnosti in zmanjšanje neenakosti. Obstaja koncept, ki se ga pogosto zamenjuje, ko govorimo o družbenem vidiku, ki se nanaša na podjetje; ampak to je omejen vidik, ki ni dovolj za opredelitev socialnega podjetja: CSR - Corporate Social Responsibility / Korporativna družbena odgovornost se nanaša na podjetja, ki prevzemajo odgovornost za svoj vpliv na družbo (EU opredelitev, 2001): gospodarsko podjetje naj sprejme družbeno vlogo, pri čemer sprejema odgovornost za okoljske in družbene vplive ter posledice svojih aktivnosti ob upoštevanju učinkov vključno z gospodarskimi in družbenimi spremembam, ki bodo vplivale na okolico.

18


D. SOCIALNO PODJETNIŠTVO (20 UR) Socialno podjetje, kot je opredeljeno v italijanski zakonodaji (Zakonodajna uredba 155/2006), opredeljuje vse tiste zasebne družbe, vključno s socialno zadrugo, v kateri je glavna gospodarska dejavnost stabilna in ima za cilj ustvarjanje ter izmenjavo blaga in storitev družbene vrednosti. Socialno podjetje je resnično podjetje, ki je opredeljeno kot kompleksen sistem vseh ljudi, ki delajo v podjetju na kateri koli ravni odgovornosti in z vsemi sredstvi, ki predstavljajo bogastvo (sredstva ali kapital) tega podjetja. Končni cilj socialnega podjetja je opravljanje gospodarske dejavnosti: to pomeni sklop transakcij, opravljenih s strani posameznikov ali skupin ljudi za proizvodnjo, nabavo in uporabo blaga in storitev, ki se uporabljajo za zadovoljevanje njihovih potreb. Zato ima socialno podjetje dvojni namen: zadovoljevanje potreb (ustvarjati izdelke ali izvajati storitve) in ustvarjanje dobička (podjetje mora narediti tisto izbiro, ki si prizadeva za optimizacijo sredstev ter virov in ki je v celoti ekonomsko/gospodarsko koristna). SOCIALNI PODJETNIK Prosite udeležence, da izpolnijo vprašalnik za samoevalvacijo. Inovativna ideja podjetja zahteva inovativnega vodjo, ki bo sposoben proizvajati dodano vrednost ne glede na razlog, ki ga pozove k ukrepanju, saj dobiček ni glavni cilj. Biti socialni podjetnik ni le poklicna izbira, ampak je predvsem eksistencialna. Motivacijo socialnega podjetnika je mogoče povzeti takole: DOBIČEK = KAPITALISTIČNI PODJETNIK SKUPNO DOBRO = SOCIALNI PODJETNIK Glavne značilnosti socialnega podjetnika: √√ ODGOVORNOST PREVZEMANJA TVEGANJ Samozavest – Ozaveščenost – Odločnost – Inteligenca – Vpogled – Pogum – Zavedanje – Optimizem √√ USTVARJALNO STRATEŠKO RAZMIŠLJANJE Poslanstvo – Vizija – Ideja – Scenarij – Projekt – Sistemska vizija √√ SPOSOBNOST KOORDINACIJE IN SPODBUJANJA PRIZADEVANJ RAZNIH SUBJEKTOV (KOMUNIKACIJA) Upravljanje z zaposlenimi – Upravljanje s strankami – Zunanja komunikacija – Sporazumevanje – Sposobnost poslušanja – Obvladovanje konfliktov – Opredelitev razvojnih poti – Zastavljanje ciljev √√ OCENJEVANJE PODJETNIŠKEGA ZNANJA Psihološka evalvacija: Ali sem podjetniška osebnost? Katere so moje prednosti in slabosti – kako je mogoče poudariti prve in izboljšati slednje? Tehnična evalvacija: Katera znanja imam na določenem področju? Kako lahko izboljšam svoja znanja (pripravništvo pri drugih družbah, usposabljanje, povezava s strokovnjaki ...)? OPREDELITEV PODJETNIŠKE IDEJE Temeljna vprašanja: Kaj moje pričakovanje pomeni? Ali obstajajo tveganja? Kakšne so prednosti in slabosti moje ideje? Najprej je treba narediti analizo »izvedljivosti«, ki vključuje vse podatke, potrebne za opravljanje dejavnosti (pooblastila, uradni postopki, sodelujoči subjekti): koliko pa to terja v smislu časa in denarja? ANALIZA TRGA IN IZDELKA • • • •

Analiza potreb potrošnika/kupca Določanje vrste kupcev, na katere se bo treba obrniti Poiskati izdelek, ki najbolj ustreza našim potrebam Analiza potencialnega trga (kupci, konkurenti, industrijski strokovnjaki, dobavitelji)

E. ORGANIZACIJA PODJETJA (25 UR) Štirje osnovni elementi: 1. materialna sredstva (prostori, pohištvo, stroji, oprema itd.) 2. človeški viri (osebje) 3. finančna sredstva 4. tehnološki viri Individualno / zasebno podjetje Prednosti: Večja fleksibilnost in hitrost odločitev; nižji stroški in manj upravnih in računovodskih bremen. Slabosti: Lastnikova osebna odgovornost (s svojimi lastnimi sredstvi) proti tretjim osebam.

19


Skupno podjetje Prednosti: Tveganja in težo izbire delite z drugimi. Pridobiti kapital in potrebno delo je težko, še posebej, ko začnete dejavnost. Slabosti: Več upravnih in računovodskih stroškov, manj prožnosti pri sprejemanju odločitev. ORGANIZACIJA IN UPRAVLJANJE ČLOVEŠKIH VIROV ZA MALA PODJETJA Malo podjetje je preprosta struktura, osredotočena na eno osebo, ki ima vlogo vodje (centraliziran proces odločanja, nizka specializacija nalog, nizka raven planiranja in nadzornih sistemov, nizka stopnja formalizacije postopkov ipd.). Temeljne poslovne funkcije: • produkcijska funkcija • trgovska in marketinška funkcija • upravna funkcija POSLOVNI NAČRT Omogoča preveriti izvedljivost pobude v skladu s tehničnimi profili, trgovino, z ekonomskimi in s finančnimi okoliščinami, z odgovori na dve vprašanji: Ali je vredno oživiti podjetje? in, če je odgovor pozitiven: Kateri je najboljši način, da to dosežemo? Poslovni model opisuje različne vidike, pristope in vrednote, ki jih podjetje ponuja eni ali več vrstam strank. Poslovni načrt je dokument, ki ga nekdo pripravi in želi začeti delo ali pa nekdo, ki je že v poslu. Nudi popoln opis podjetja in njegovih ciljev v določenem časovnem obdobju. Poslovni načrt je sestavljen iz štirih glavnih komponent: ^^ Poslovni cilj: cilji, ki jih podjetje želi doseči pri svojem delovanju in to vključuje dobiček in družbene cilje ^^ Izdelek/storitev: ki ga bo podjetje nudilo in način, kako jih bo le-to pridobivalo ^^ Trg: ciljna skupina, kateri je produkt/storitev namenjen/-a in njene značilnosti ^^ Model distribucije: prodaja in/ali distribucija na trgu, v sodelovanju z drugimi podjetji ali osebami Poslovni načrt je sestavljen iz treh delov: Prvi del mora vsebovati kratek opis poslovne ideje in pojasnilo, kako se je le-ta rodila in razvijala. Drugi del je tehnično-operativne narave, ki vključuje opis tehničnih, gospodarskih in finančnih delov, s pomočjo katerih želimo uresničiti idejo. Tretji del ima kvantitativno-denarni značaj in ponazarja vse tehnične in operativne vidike v smislu gospodarskih in finančnih možnosti. Delavnica o uporabi poslovnega modela Canvas: Udeleženci so bili razdeljeni v dve skupini. Prva skupina je imela nalogo razviti poslovno idejo za vrtnarsko proizvodnjo; druga skupina je imela nalogo razviti poslovno idejo za razvoj izobraževalnih storitev v okoljskem in prehranskem sektorju. Vsaka skupina je delala na teh dveh področjih dela. Prvi del delavnice definira, kdo je naša stranka in kakšna je vrednost predloga, za kateri nakup se stranka zanima; drugi del se osredotoča na izgradnjo poslovnega modela okrog profila naše stranke in vrednost predloga.

Kdo bo pomagal?

Kako narediti?

Kaj narediti?

PARTNERJI

KLJUČNE AKTIVNOSTI

VREDNOST ZA STRANKO

Kaj potrebujete? SREDSTVA

START

Kako se obnašati? ODNOSI S STRANKAMI

Kako dostopati do strank? KANALI DISTRIBUCIJE

Kakšni bodo stroški?

Koliko bomo zaslužili?

STROŠKI

PRIHODKOVNI KANALI

20

Komu pomagati? SEGMENTI STRANK


PRIMER S.W.O.T. ANALIZE ZA MALA PODJETJA Prednosti Prednosti so v pristojnosti izvajalca: to so pozitivni notranji dejavniki podjetja in morajo biti poudarjeni z velikimi začetnicami, da nadomestijo šibke točke: • Nove izboljšave izdelkov • Dobra mreža strank • Menedžerske izkušnje • Konkurenčne cene izdelkov • Vrhunska tehnologija • Značilnosti izdelka (uporabnost, kakovost itd.) • Več zaposlenih, ki sodelujejo Priložnosti Pozitivni/ugodni zunanji dejavniki za realizacijo poslovne ideje, ki so zunaj nadzora podjetnika (lahko so prednost): • Majhna ali šibka konkurenca • Povečana rast ciljnih potencialnih kupcev • Rastoči trg • Primeri drugih podobnih podjetij, ki ustvarjajo dobiček in nudijo tehnično pomoč • Inovativnost izdelkov ali pomanjkanje na trgu • Prijazne politike in nizke obrestne mere • Ustrezne možnosti usposabljanja

Slabosti Slabosti so v pristojnosti podjetnika in kažejo na pomanjkanje nečesa ali da je nekaj narobe (tako da, če je le mogoče, je treba to odpraviti!): • Nekonkurenčne cene • Slaba tehnična zmogljivost vpletenega osebja ali izvajalca • Pomanjkanje promocije zmogljivosti izdelka • Nizek delovni kapital • Nizke stopnje prvih materialov, v obdobju naraščajočih cen Nevarnosti Negativni/neugodni zunanji dejavniki, ki so običajno zunaj nadzora podjetnika in jih je treba upoštevati, da se prepreči ali zmanjša njihov negativni vpliv: • Dvigovanje cen opreme ali surovin • Naravne nesreče • Spremembe politik in spremembe državnih spodbud • Veliko število konkurence • Osebna kriza (ali druge bolezni)

Priporočila za izvajanje Opisana metodologija usposabljanja je primerna za 10-14 ljudi. Ne priporoča se je neposredno uporabljati pri večjih skupinah. Na splošno so udeleženke pokazale veliko zanimanja za teme, povezane s podjetništvom in natančneje za gradnjo poslovnega modela. Evalvacijski vprašalniki kažejo, da je tehnika gradnje poslovnega modela preko Canvas poslovnega modela upoštevala metode in orodja, ki se uporabljajo še posebej pri aktivni udeležbi vseh udeležencev. Glede na različne začetne ravni znanja udeleženk (ki ga je bilo treba oceniti pred začetkom usposabljanja), je treba usposabljanje prilagoditi (tudi v smislu dolžine in stopnje zahtevnosti): praktična orodja (npr. poslovni model Canvas) in vaje bodo pomagali udeleženkam bolje razumeti teoretične koncepte, razvite med poukom.

Viri: http://www.businessmodelcanvas.it/ Becchetti L., Oltre la crisi nella società del rischio: il ruolo dell’economia civile, 2009 Zamagni S., L. Bruni, Dizionario di economia civile, 2009 Bologna G., Felicità e benessere: la definizione di un nuovo paradigma economico, 2012 Borzaga C.,Paini F. Buon lavoro, 2011 Bruni L., S. Zamagni Economia Civile, 2004 Bruni L., L’economia e i paradossi della felicità, 2002 Bruni L., Reciprocità, 2006 Demozzi M, Zandonai F, Impresa Sociale di Comunità, 2008 Fazzi, L., in C. Borzaga, Governo e Organizzazione per l’impresa sociale, 2008 Vitelli S, Cittadinanza attiva e sussidiarietà circolare, 2009 Zamagni S.,L’economia del Bene Comune, 2007

21


3. 2 PROGRAM USPOSABLJANJA ZA PODJETNIŠTVO, PRIPRAVLJEN V SLOVENIJI Splošni cilj usposabljanja V skladu z definicijo »temeljne kompetence za podjetništvo« se le-ta nanaša na posameznikovo sposobnost spremeniti idejo v konkreten rezultat. Podjetniško izobraževanje želi pripraviti ljudi, da so odgovorni, podjetni posamezniki, ki imajo veščine, znanje in nazore, potrebne za doseganje ciljev, ki si jih določijo sami in tako lahko živijo izpolnjena življenja. Poleg opremljanja ljudi z znanjem, da odprejo svoja podjetja, podjetniško izobraževanje pomeni tudi spodbujanje ustvarjalnega mišljenja in spodbuja močan občutek zavedanja lastne vrednosti, lastnih pobud in sprejemanja napak oz. neuspelih poskusov kot izkušenj (ne kot porazov). Podjetniškega izobraževanja ne bi smeli zamenjevati s splošnim študijem ekonomije - njegov cilj je spodbujati ustvarjalnost, inovativnost in samozaposlovanje. To je bil tudi naš cilj – skupina žensk, vključenih v projekt, naj bi odprla lastno podjetje ali začela z dejavnostjo. Izobraževanje smo izvedli v dveh modulih. Časovni okvir usposabljanja Skupno trajanje modula usposabljanja za podjetništvo je 150 ur. To pomeni 60 ur predavanj, medtem ko odpade ostalih 90 ur na delo doma in individualno učenje. Polovica kontaktnih ur (30, 5 x 6 ur) je bilo namenjenih razvijanju osebnostnih lastnosti za aktivno podjetništvo (Modul 1), druga polovica pa (30; 3 x 8 ur in 1 x 6 ur) je bila namenjena ekonomskim vsebinam in pridobivanju znanja za ustanovitev podjetja (Modul 2). Program obsega skupno 9 srečanj. Vsakič, ko smo se z udeleženkami dobili, so dobile navodila za delo doma v skupnem obsegu 90 ur. Okolje usposabljanja Spodaj opisana metodologija treninga je primerna za 10-15 ljudi. Večja skupina ljudi ni primerna za metode dela, uporabljene v programu (aktivna udeležba slušateljev, skupinsko delo …). Predavanja potekajo predvsem v notranjosti, manjši del aktivnosti pa je lahko izvedenih na terenu (ogled dobrih praks, raziskava trga …). Seznam vsebin

1. MODUL 1 - Osebnostne lastnosti za aktivno podjetništvo (skupno 30 ur predavanj in 30 ur dela doma) 1. 2. 3. 4. 5.

Uvod – Spremenimo lahko samo sebe, okolice ne moremo (6 ur) Kolo ravnovesja, organizacija časa, lastnosti podjetnika (6 ur) Postavljanje in doseganje ciljev (6 ur) Etična komunikacija in zaznavni položaji, povratna informacija (6 ur) Medosebni odnosi in vedenje, prepričanja, vrednote (6 ur)

2. MODUL - ekonomske vsebine in znanja za ustanovitev lastnega podjetja (skupno 30 ur predavanj in 60 ur dela doma) 6. 7. 8. 9.

Podjetnik in podjetje (6 ur) Poslovna ideja in uvod v poslovni načrt (8 ur) Priprava na izdelavo poslovnega načrta (8 ur) Izdelava poslovnega načrta (8 ur)

Vsebina posameznih predavanj 1. UVOD – SPREMENIMO LAHKO SAMO SEBE, OKOLICE NE MOREMO (6 UR) Vsebina predavanj: V uvodu se osredotočimo na predstavitev programa in predstavitev novih načinov dela (proaktivno delo, skupinsko delo, aktivna udeležba, projektno delo). Spoznamo različne jezikovne vzorce in na podlagi uporabe lastnih vzorcev razumemo svoje vedenje in blokade. Spoznamo, da svoje vedenje lahko spremenimo, če želimo in ugotavljamo, kako. Naučimo se uporabljati napredne jezikovne vzorce, da bi vplivali in omogočil pozitivne spremembe. Pogledamo primere uspešnih podjetnikov (ogled primerov dobrih praks iz slovenskega podjetništva) in spoznamo izhodišča in definicijo podjetništva (Strategija EU 2020, definicija, vključenost v izobraževanje). 2. KOLO RAVNOVESJA, ORGANIZACIJA ČASA, LASTNOSTI PODJETNIKA (6 UR) Vsebina predavanj: V okviru predavanj razmislimo o sebi in svojih lastnostih, spoznamo diagnostično orodje »Kolo

22


ravnovesja« in razmislimo o lastnem življenjskem ravnovesju. Vzpostavimo varno okolje in pravila obnašanja v skupini. Ocenimo tudi lastno podjetnost in podjetniške lastnosti ter razmislimo o tem, kaj bi si želeli spremeniti. V nadaljevanju spoznamo načine za uspešno upravljanje časa in zmanjšanje časovnega pritiska. Pogledamo lastne vzorce organiziranja in porabe časa, denarja in energije – naš »tipičen« teden. Na podlagi izvedenih vaj vsak oceni svoje znanje in zmožnosti, dobre in šibke lastnosti in razmisli, kaj si želi za naprej. Za konec si ogledamo motivacijski film na Youtube: Učenje učenja - Na poti do življenjske uspešnosti. 3. POSTAVLJANJE IN DOSEGANJE CILJEV (6 UR) Vsebina predavanj: Na podlagi spoznanj prejšnjih predavanj določimo osebne in poklicne cilje za uspeh v prihodnosti. Pri tem spodbujamo ustvarjalnost, inovativnost, samoiniciativnost in podjetnost. Naučimo se uporabe tehnik in principov za uspešno postavljanje in doseganje ciljev. Problemski okvir nadomestimo s ciljnim, spoznamo tehniko S.M.A.R.T., njen pomen in smiselnost uporabe. Vključimo še členjenje ciljev, učinkovito postavljanje in doseganje ciljev in ozaveščanje prednosti dobro postavljenih ciljev. Dotaknemo se tudi našega skupinskega cilja in za konec pogledamo cilj skozi različne perspektive - sanjača, realista in kritika (Disneyev model – načrtovanje po Disneyevi strategiji). 4. ETIČNA KOMUNIKACIJA IN ZAZNAVNI POLOŽAJI, POVRATNA INFORMACIJA (6 UR) Vsebina predavanj: V tem delu gre za prepoznavanje lastnega vzorca načina komuniciranja in prepoznavanje napak v razmišljanju. Spoznamo različne zaznavne položaje (empatija, asociacija, disociacija in meta položaj) in razmislimo, kdaj je smiselno katerega uporabiti. Ozavestimo zaznavanje sveta skozi čutila (VAKOG) in vključimo nova spoznanja v svoj samo-razvoj. Naučimo se ustvarjalno razreševati notranje in zunanje konflikte (etična komunikacija, zaznavni položaji) ter učinkovito in prepričljivo komunicirati ter predstaviti svoje ideje in mnenja drugim. Ves čas spodbujamo skupinsko delo in pripravljenost na sodelovanje z drugimi člani skupine. 5. MEDOSEBNI ODNOSI IN VEDENJE, PREPRIČANJA, VREDNOTE (6 UR) Vsebina predavanj: V življenju smo nenehno v odnosu z drugimi in sami s sabo. V okviru predavanj spoznamo, kako vzpostaviti odličen odnos s sabo in z drugimi (odnos do sebe, mreže odnosov, prepričanja o odnosih). Spoznamo omejujoča, spodbujajoča in zahrbtna prepričanja, ki imajo vpliv na naše življenje. Spoznamo različna prepričanja in njihovo vzročnost, ozavestimo prepričanja in se zavemo moči prepričanj in možnosti vplivanja nanje, spreminjanja. Za odnose z drugimi je pomembno, katere so naše vrednote in kako nas opredeljujejo ter kako jih živimo v odnosu s sabo in z drugimi. Dotaknemo se tudi teh vsebin. Skozi celoten proces spodbujamo podjetnost in samoiniciativnost - ustvarjalnost, inovativnost, sprejemanje tveganj, sposobnost načrtovanja in vodenja projektov za doseganje ciljev. Spodbujamo ustvarjalno mišljenje, zavedanja lastne vrednosti in lastne pobude. Naučimo se sprejemati napake oz. neuspehe kot izkušnje in ne kot poraz (konstruktivna povratna informacija – priložnost za učenje. S temi predavanji zaključimo prvi modul. PRIDOBLJENA ZNANJA - KOMPETENCE ^^ odlično komuniciranje, več osebne moči in več uspeha, tako v zasebnem kot v poklicnem življenju, ^^ visoka raven lastne motivacije, visoka raven sposobnosti motiviranja drugih, ^^ pozitiven odnos do sebe in sveta, ^^ izboljšan dar opažanja in zaznavanja impulzov iz okolja, ^^ poznavanje in uporaba tehnik za doseganje ciljev, ^^ samozavesten nastop z vso gotovostjo in odgovornostjo, ^^ znamo stopnjevati svoje moči, uresničiti svoje načrte in želje, ^^ zanimiv nastop/govor/prezentacija … 6. PODJETNIK IN PODJETJE (6 UR) Vsebina predavanj: Pričnemo z drugim modulom, ki se dotika ekonomskih vsebin in ustanovitve podjetja. Udeleženec spozna vloge, lastnosti ter prednosti in slabosti podjetnika in podjetništva, spozna pojem in načela delovanja podjetja, pravno-organizacijske oblike družbe, razlike med kapitalsko in osebno družbo ter družbeno pogodbo in ustanovitvene akte družbe. Razume organizacijsko shemo podjetja, oddelke in funkcije posameznih oddelkov v podjetju. Spozna primere uspešnih podjetnikov (ogled primerov dobrih praks). Obdelamo tudi celostno grafično podobo in pomen vizualnih komunikacij za uspešnost podjetja ter trženje in trženjski splet. 7. POSLOVNA IDEJA IN UVOD V POSLOVNI NAČRT (8 UR) Vsebina predavanj: V tem delu spoznamo razvojni proces od ideje do posla (CANVAS model), preverimo poslovno

23


zamisel in že konkretiziramo poslovno idejo. Razvijamo ustvarjalnost in sposobnost dela v skupini. Spozna poslovni načrt (kaj vsebuje, kako ga izdelamo, kakšni so primeri) in se naučimo poiskati različne informacije, potrebne za izdelavo poslovnega načrta (raziskava trga in ugotavljanje potreb na trgu, načrtovanje promocije in oglaševanja, načrtovanje potrebnih sredstev, uresničevanje začrtane dejavnosti). Pokažite učne materiale na spletu: Mladi podjetnik, Naučimo se uporabiti orodje za izdelavo poslovnega načrta - Slovenski podjetniški sklad. 8. PRIPRAVA NA IZDELAVO POSLOVNEGA NAČRTA (8 UR) Vsebina predavanj: Sedaj lahko pripravimo konkreten poslovni načrt skupine. Dodelamo poslovno idejo v skupini, izdelamo osnutek za poslovni načrt in spoznamo začetniške napake pri ustanavljanju podjetij. Ogledamo si nekaj konkretnih primerov poslovnih načrtov, ki nam lahko služijo kot pripomoček pri delu. Gremo skozi vse sklope priprave poslovnega načrta: Povzetek poslovnega načrta; Predstavitev proizvoda ali storitve, podjetja, panoge; Raziskava in analiza trga; Načrt trženja; Kadri in organizacija; Razvoj izdelka ali storitve; Poslovni proces in proizvodni viri; Terminski načrt; Kritična tveganja; Finančni načrt za pet let; Pridobitev finančnih sredstev; Začetniške napake. Poleg predavanj je v tej fazi veliko dela udeleženk doma. 9. IZDELAVA POSLOVNEGA NAČRTA (8 UR) Vsebina predavanj: Sledi izdelava poslovnega načrta, ki zajema vsebinski del, otvoritveno bilanco stanja, načrt prodaje, izračun praga rentabilnosti, izračun predvidenih stroškov, bilanco uspeha in finančni načrt. Poleg predavanj je v tej fazi veliko dela udeleženk doma, mentorstva, konzultiranja. S temi predavanji zaključimo drugi modul in pridobimo ekonomska znanja za ustanovitev lastnega podjetja. PRIDOBLJENA ZNANJA - KOMPETENCE

• • • • • • •

^^ generira in vrednoti podjetniške ideje ^^ opiše in poveže temeljne funkcije menedžmenta, upravljanja, načrtovanja, organiziranja ^^ utemelji in opiše ustanavljanje ter registracijo podjetja oz. gospodarske družbe ^^ pojasni osnove načrtovanja v podjetju ^^ analizira in primerja načela in stile vodenja podjetja ^^ primerja različne organizacijske strukture ^^ pojasni organizacijo podjetja in naloge posameznih oddelkov ^^ spozna pomen bilance stanja in uspeha ^^ spozna dokumente v podjetju (naročilnica, dobavnica, račun, ponudba …) ^^ vzpostavi kontakte s podjetniki in drugimi institucijami ^^ spozna možnosti podjetništva v lokalnem okolju ^^ izdela poslovni načrt za izbrano idejo Iskanje in preverjanje idej – uporaba različnih metod Raziskava trga, SWOT/SPIN analiza Osnove projektnega vodenja Ustanovitev podjetja Poslovno komuniciranje in timsko vodenje Temelji kalkulacije Temelji računovodskih informacij – kazalniki uspešnosti poslovanja in poslovni izidi ^^ ustanovi podjetje oz. uresniči načrtovano dejavnost

Splošna orodja in pripomočki za izobraževanja Predavatelj uporablja projektor za prikaz elektronskih gradiv za usposabljanje – Power Point predstavitve, motivacijski filmi in druga gradiva na spletu. Za vsako predavanje predavatelj pripravi vaje za udeležence v papirni obliki ter navodila in gradiva za delo doma. Predavatelj napoti udeležence tudi na drugo primerno literaturo, dosegljivo na spletu. Konkretni primeri poslovnih načrtov – primeri iz prakse. Izobraževalne metode • Vzpostavitev skupinske dinamike in varnega okolja. • Razgovor, intervju, skupinsko delo, projektno delo, mentorstvo, »coaching«. • Karierni načrt, e-portfolijo, ugotavljanje neformalnih znanj. • Postavljanje in doseganje ciljev (SMART tehnika). • Kolo življenja … korak v prihodnost.

24


• • • • •

Zunanje aktivnosti (obisk podjetnika, vzpostavljanje mrež). Predstavitveni filmi. Uporaba novih medijev in socialnih omrežij. Vzpodbujanje e-učenja in uporabe informacijsko – komunikacijske tehnologije. Oblikovanje in vzdrževanje poslovnih mrež ter sodelovanje s podjetniki.

Priporočila za usposabljanje ^^ Potrebna je empatija in samorefleksija (fleksibilnost, prilagajanje različnim situacijam, ali vemo, da ne vemo vsega …). ^^ Vzpostavimo dober stik, zgradimo zavezništvo in ne delujemo s pozicije moči. ^^ Vzpostavimo spoštljiv in vzajemen odnos - korelacijo - ne »Jaz vse vem in te učim«, ampak »Skupaj rasteva in se razvijava na tej poti«. ^^ Namen povratne informacije je učenje, ne ocenjevanje ali razvrščanje. ^^ Verjamemo v potencial udeležencev in jim pomagamo odkriti njihovo lastno pot. ^^ Ne obsojamo in jih skušamo »popraviti«, ampak verjamemo v njihov potencial in sposobnost, da so ga s pravo spodbudo in motivacijo sposobni uresničiti. ^^ Pripravljeni smo na različne načine dela … »z iskrico v očeh«. ^^ Spodbujamo aktivno udeležba kandidatov. ^^ Vključevanje zgodb in osebnega izkustva. ^^ Pisanje dnevnika - udeleženci in predavatelj. Domača naloga za udeleženke 1. Prvih pet predavanj (prvi modul) se zaključi z nalogo za doma v trajanju okvirno 5 ur (skupno 30 ur dela doma). Udeleženci dobijo delovne liste. Naloge so sledeče: Karierni načrt – korak v prihodnost in kontinuirano pisanje dnevnika vtisov in novih spoznanj / Kolo ravnovesja z vidika tvojih podjetniških vrednot / Postavi si S.M.A.R.T. cilj / Moj zaznavni sistem in komunikacijski vzorci / Moja prepričanja in vrednote – kaj želim spremeniti? 2. V drugem modulu se vse domače naloge navezujejo na izdelavo poslovnega načrta (skupno najmanj 60 ur dela doma). Naloge so bile sledeče: Poslovna ideja in ime podjetja / Potrebe kupcev in raziskava trga ter proučitev konkurence / Izdelava poslovnega načrta. Priporočena gradiva za digitalno usposabljanje • Motivacijski film na Youtube: Učenje učenja - Na poti do življenjske uspešnosti: https://www.youtube.com/ watch?v=kwDlAeXTCpI • Centrala učnih podjetij Slovenije: http://1291.gvs.arnes.si/cups/index.php/kontakti • Začetniške napake pri ustanavljanju podjetja: http://novipodjetnik.si/napake-startup-podjetja-zacetne-napake/ • Mladi podjetnik: http://mladipodjetnik.si/podjetniski-koticek/ustanovitev-podjetja/poslovni-nacrt • Naučimo se uporabiti orodje za izdelavo poslovnega načrta - Slovenski podjetniški sklad: http://www. podjetniski-portal.si/nacrtujem-podjetje/poslovni-nacrt, http://www.podjetniskisklad.si/sl/pomoc-uporabnikom/pripomocki-za-pripravo-vloge/pripomocek-za-pripravo-poslovnega-nacrta • Podjetniški portal: http://www.podjetniski-portal.si/ustanavljam-podjetje • AJPES: http://www.ajpes.si/kazalo.asp • Standardna klasifikacija dejavnosti: http://www.ajpes.si/Registri/Drugo/SKD#

25


4 Usposabljanja za kmetijst vo 4. 1 PROGRAM USPOSABLJANJA NA PODROČJU KMETIJSTVA - ZDRAVILNE RASTLINE, PRIPRAVLJEN NA MADŽARSKEM Splošni cilj usposabljanja Velik delež dolgotrajno brezposelnih žensk predstavljajo ženske brez ustrezne izobrazbe, ki živijo na podeželju. Ta problem je v vseh državah, ki sodelujejo v projektu, zelo podoben. Brezposelnost, še posebej, če je dolgotrajna, je eden glavnih vzrokov družbene izključenosti. Dejstvo je, da ženske z dolgotrajno brezposelnostjo potrebujejo ustrezne priprave, ki jih motivirajo pri vstopu na trg dela. Ta program ima poudarek na razvoju kompetenc za izvajanje različnih hortikulturnih aktivnosti in socialnih storitev na podeželju, vključno z večnamenskim kmetijstvom. Časovni okvir usposabljanja Skupno trajanje modula je okvirno 100 ur. To pomeni okvirno 50-60 kontaktnih ur, medtem ko so ostale ure (3040 ur) namenjene delu doma in individualnemu učenju. Tretjina kontaktnih ur obsega splošna znanja o zdravilnih in aromatičnih rastlinah (MAP - medicinal and aromatic sector), npr. primarna predelava, definicije, predpisi MAP sektorja itd. Dve tretjini kontaktnih ur sta namenjeni spoznavanju in določanju teh rastlinskih vrst (divje in gojene vrste). V časovni okvir je vključena tudi kratka ekskurzija na terenu (2-3 ure). Trajanje vsakega omenjenega predavanja je 3 kontaktne ure. Okolje usposabljanja V nadaljevanju opisana metodologija je primerna za skupino 10-20 udeleženk. Ni priporočljiva za neposredno uporabo pri večjih skupinah. Usposabljanje poteka predvsem v notranjih prostorih, vendar pa se mentorje spodbuja k izrabljanju vseh možnosti dela z udeleženkami na prostem. Seznam obravnavanih rastlinskih vrst Achillea collina, Aesculus hippocastanum, Allium ursinumn, Althaea officinalis, Anethum graveolens, Angelica archangelica, Artemisia absinthium, Symphytum officinale, Artemisia dracunculus, Borago officialis, Calendula officinalis, Carthamus tinctorius, Carum carvi, Centaurium erythraea, Chelidonium majus, Coriandrum sativum, Crataegus spp., Cucurbita pepo var. styriaca, Datura stramonium, Echinacea purpurea, Epilobium parviflorum, Equisetum arvense, Foeniculum vulgare, Frangula alnus, Glechoma hederacea, Glycyrrhiza glabra, Gypsophila paniculata, Hedera helix, Hippophaë rhamnoides, Hypericum perforatum, Juniperus communis, Lavandula spp., Leonorus cardiac, Levisticum officinale, Linum usitatissimum, Majorana hortensis, Matricaria recutita, Melissa officinalis, Mentha spp., Ocimum basilicum, Ononis spinose, Origanum vulgare, Papaver somniferum, Pimpinella anisum, Pinus sylvestris, Plantago lanceolate, Rosa canina, Rubus idaeus, Salix alba, Salvia officinalis, Sambucus nigra, Sambucus nigra, Satureja hortensis, Silybum marianum, Sinapis, Brassica spp., Solidago spp., Taraxacum officinale, Thymus vulgaris, Tilia spp., Urtica dioica, Valeriana officinalis, Verbascum phlomoides, Viscum album Vsebina posameznih predavanj A. UVOD, OSNOVNE DEFINICIJE, POMEN ZDRAVILNIH IN AROMATIČNIH RASTLIN, PRIMARNA PREDELAVA Vsebina predavanja: Podane so osnovne definicije in poimenovanja zdravilnih rastlin ter surovih zdravilnih učinkovin rastlin (npr. zdravilna rastlina v širšem smislu, različne vrste zdravilnih rastlin npr. folium, herba, rhizoma et radix itd.). Znanje je podano na številnih primerih. Področja uporabe zdravilnih in aromatičnih rastlin so predstavljena na naslednjih področjih: medicina, živilska industrija, kozmetika in drugo. Poudarjene so primarne predelovalne metode. Obravnava in razpravlja se o naslednjih temah, povezanih z metodami sušenja zdravilnih in aromatičnih rastlin: prednosti in slabosti, temperatura med sušenjem, potrebna opremljenost, vprašanje onesnaženosti, zahteve po ročni obdelavi in vlaganja - investicija. Možnosti sušenja za male vrtnarje oz. pridelovalce v manjšem obsegu so obravnavane do podrobnosti. Metode pridobivanja eteričnega olja (prikaz in predstavitev tehnične opreme za različne metode destilacije).

26


B. SPLOŠNI VIDIKI GOJENJA IN PREDELAVE ZDRAVILNIH IN AROMATIČNIH RASTLIN Vsebina predavanja: V okviru predavanj mentor razloži, kateri so najbolj značilni sistemi pridelave zdravilnih in aromatičnih rastlin v velikem in majhnem obsegu. Kakšna so predlagana orodja, infrastrukturni in drugi viri, ki so potrebni za uspešno pridelavo in predelavo. Katere so predlagane vrste/skupine vrst za gojenje in predvsem predelavo pod različnimi pogoji in v različnih tehnoloških okoljih. Udeleženke se bodo seznanile z nekaj primeri izračunov stroškov in dejavnikov, ki vplivajo na stroške. Poleg tega jim bodo predstavljene različne alternative trgovskih poti in ideje. C. PRIDELOVALNE TEHNIKE NEKATERIH POMEMBNIH ZDRAVILNIH IN AROMATIČNIH RASTLIN / ZELIŠČ Vsebina predavanja: V učna gradiva so vključeni tehnike pridelovanja nekaterih najpogostejših vrst, od razmnoževanja do začetnih postopkov predelave; praktične spretnosti in teorija pridelave pa tudi uradna poimenovanja zdravilnih rastlin, aktivnih substanc, terapevtske lastnosti/uporaba in pripravki. Udeleženke bodo informirane o načinih prepoznavanja rastlinskih vrst in tudi o njihovih posušenih različicah, ki temeljijo na morfoloških in organoleptičnih lastnostih. Priprava enostavnih čajnih mešanic za določene namene tudi predstavlja del predavanj, po prikazu izdelkov, ki so na voljo na tržišču. Prikazane in izvajane bodo nekatere faze primarne predelave začimb in zdravilnih rastlin. Posebna orodja/pripomočki za usposabljanje: kupiti bo treba že pripravljene izdelke in jih pokazati udeleženkam ter skupno obravnavati in se pogovarjati o njihovi uporabi. D. PERSPEKTIVNA TEHNOLOGIJA GOJENJA ZDRAVILNIH RASTLIN Vsebina predavanja: Predavanje predstavi različne vrste gojenih zdravilnih rastlin. Udeleženke spoznajo morfološke značilnosti posameznih vrst zdravilnih rastlin, kateri deli rastlin so najbolj dragoceni in kako jih lahko uporabljamo. Mentor in udeleženke se pogovarjajo o zahtevah posamezne zdravilne rastline, mentor uvede ter predstavi razmerje med okoljskimi dejavniki in kopičenjem aktivnih sestavin. Mentor predstavi udeleženkam tehnologijo pridelave zdravilnih rastlin (npr. obdelovalna tehnologija tal, priporočljivo kolobarjenje, metode razmnoževanja, varstvo rastlin, žetev/pobiranje itd.), kateri so najbolj pomembni in kritični koraki v pridelovalni tehnologiji. Na koncu sledi razprava o priporočljivem obsegu gojenja, potrebnem orodju in opremi. Če obstaja primer dobre prakse za omenjene vrste zdravilnih rastlin v praktičnem okolju, naj bo tudi predstavljen. E. VZGOJA ZDRAVILNIH RASTLIN V VEČJEM OBSEGU Vsebina predavanja: Uvedeni so glavni vidiki obsežne proizvodnje zdravilnih in aromatičnih rastlin ter tehnologije gojenja velikih, najpomembnejših pridelovalcev. Opis rastlin, njihove potrebe v rastnem okolju, razmnoževanje, sredstva za nego, čas obiranja/žetve, metoda in primarna predelava obravnavanih rastlin. Farmakološki učinki, uporaba in na kratko predstavljene kemijske sestavine. Predstavljena bo posebna oprema v obsežni proizvodnji zdravilnih rastlin. F. PREDPISI IN PRAVILA PRI NABIRANJU DIVJE RASTOČIH ZDRAVILNIH RASTLIN Vsebina predavanja: Udeleženkam so predstavljeni vidiki in najpomembnejša pravila nabiranja divje rastočih zdravilnih rastlin: splošne informacije in praktični primeri, kje in kdaj nabirati, pravilno prepoznavanje rastlin itd. Udeleženke se seznani tudi z vidikom trajnosti pri nabiranju, dobrimi praksami nabiranja in koristnimi načeli. Predstavljene so vrste zdravilnih rastlin z močnim biološkim učinkom. Razprava o farmakoloških učinkih in kemijskih sestavinah teh rastlin, vendar je treba poudariti, da njihovo nabiranje in uporaba za samozdravljenje nista priporočljivi. G. DIVJE RASTOČE RASTLINE S POSEBNIMI ZDRAVILNIMI UČINKI Vsebina predavanja: Predstavljene so različne divje rastoče rastlinske vrste. Udeleženke se jih naučijo prepoznavati, kako jih ločevati od podobnih rastlin, ki so lahko strupene ali pa v naravi zaščitene. Mentor predstavi optimalni čas nabiranja, koristne dele rastlin ter primerna orodja in opremo, ki se uporablja v času žetve/nabiranja. Predstavljen je tudi eden najpomembnejših korakov - primarna predelava surovin. Obravnava in diskusija o praktični uporabi in farmakoloških učinkih teh rastlin, vendar pa se ne obravnava podrobno kemičnih sestavin rastlin. H. DIVJE RASTOČE ZDRAVILNE RASTLINE ZA DOMAČE PRIPRAVKE Vsebina predavanja: Predstavljene so najpomembnejše divje rastoče rastline, razširjenost in pojavnost v naravnih okoljih, prikazane in razložene so spretnosti, ki se uporabljajo pri nabiranju teh rastlin. Prav tako bodo udeleženke

27


seznanjene z metodami, kako razlikovati ustrezne rastlinske vrste od neuporabnih ali strupenih sorodnikov ter tudi s posušenimi rastlinami, ki temeljijo na morfoloških in organoleptičnih lastnostih. Priprava čajnih mešanic je lahko tudi del predavanj ob prikazu izdelkov, ki so na voljo na tržišču. I. DIVJE RASTOČE RASTLINE ZA DOMAČO UPORABO Vsebina predavanja: Udeleženkam se predstavi različne divje rastoče zdravilne rastline, naučijo se jih prepoznavati, njihov optimalni čas nabiranja, koristni in uporabni rastlinski deli, spoznajo tudi orodja in opremo, ki se uporablja v času nabiranja. Naučijo se tudi najpomembnejši korak – primarno predelavo surovin. Pogovarja se o praktični uporabi in farmakoloških učinkih teh rastlin, vendar pa se ne obravnava podrobno kemičnih sestavin rastlin. J. OSNOVNO ZNANJE IZ FITOTERAPIJE Trajanje: 2 x 2,5 kontaktne ure Vsebina predavanja: Predstavljene so tako tradicionalne kot tudi sodobne metode zdravljenja z zelišči in zdravilnimi rastlinami. Navedeni so tudi primeri iz ljudske medicine in tradicionalne kitajske medicine. Poudarek bo na fitoterapevtskih izdelkih, široko dostopnih na Madžarskem, bodisi iz uradnih virov kot razpoložljivi pripravki ali pa potencialno možni izdelki za lastno pripravo. Udeleženke se naučijo razlikovati rastline glede na njihove močne ali blage učinke. Druga polovica predavanj se ukvarja z najpogostejšimi terapevtskih uporabami, razvrščenimi glede na področja indikacije, kot so prebavila, dihala, urinske poti, srce itd. Podane so relativno preproste razlage, zakaj so nekatere rastline koristne ob določenih stanjih in kako jih uporabiti samostojno ali v kombinaciji, kako pripraviti zmesi in mešanice. Splošna orodja in učni pripomočki ^^ Uporaba projektorja za prikaz elektronskega gradiva. Odvisno od tematike se lahko uporablja film / video za prikaz in ponazoritev različnih vrst, osnovnih korakov predelave različnih zdravilnih rastlin v podjetju. ^^ Priročniki, knjige, članki revij in časopisov (v enostavnem, razumljivem jeziku in/ali s fotografijami), ki se priporočajo udeleženkam. ^^ Uporablja se sveže rastline in herbarij, da se predstavil cilj gojenja rastlin - zdravilnost. Vzporedno s tehnologijo pridelave: materiali za razmnoževanje (semena, potaknjenci itd), okuženi deli rastlin v živo ali na sliki in veliko kratkih video posnetkov ali fotografij s prikazom procesa predelave. ^^ Primeri izdelkov iz surovih rastlin za prikaz in spodbujanje idej za prihodnje aktivnosti. Učne metode Predavanje, pogovor, interaktivno delo, skupinsko in individualno aktivnost, praktične naloge. ^^ Udeleženke lahko postavijo veliko vprašanj. Kot mentor poskusite, da na vprašanje najprej odgovori nekdo od drugih udeleženk. Na ta način se lahko vzpostavi zanimiva razprava. Na koncu je seveda treba na vsako vprašanje pravilno in strokovno odgovoriti. ^^ Med predavanjem mentor pokaže različne pripravke (tablete, tekočine, izvlečke, dražeje ipd.), ki so na voljo na trgu. Udeleženke naj pripravke opisujejo druga drugi, razložijo njihovo sestavo, zakaj se jih uporablja, zakaj so dobri/slabi, kako bi jih uporabili v svojem domu in zakaj jih ne bi uporabili, če je temu tako. ^^ Naloga je lahko organizirana tudi kot domača naloga s prejšnjega predavanja: udeleženci izberejo (vsaj en) izdelek in ga ocenijo v praktičnem delu predavanja. ^^ Ob koncu predavanja se udeleženke razdelijo v skupine po 3-4 oseb na skupino. Dobijo nekaj mešanice čaja in skušajo opisati, za kaj so dobre. Da bi to odgovorili, morajo prepoznati dele rastlin (s pomočjo vonja in arome). Če je časa za to premalo, lahko to nalogo opravijo doma. ^^ Udeleženke naj napišejo kratek (5-6 povedi dolg) uvod v skupni dnevnik. ^^ Udeleženke naj naredijo seznam 10-15 rastlinskih vrst, ki jih zanimajo in iz katerih načrtujejo primarno predelavo. V ta namen morajo najprej poznati učinkovine posameznih delov glede na obliko (rezan, cel, olupljen, zdrobljen ipd.) – farmakopejo in podobne knjige, ki so osnovno gradivo za načrtovanje predelave. Njihovo delo se lahko začne med predavanjem in nadaljuje kot domača naloga. ^^ Udeleženke se lahko pozove, naj predstavijo individualne ideje glede pridelave in/ali predelave rastlin/zelišč. Ker je to del prvega predavanja, je to lahko naloga, ki pomaga pri spoznavanju udeleženk in mentorja. ^^ Položaj vsake udeleženke se oceni posamično (odvisno od časa, morda le glede na nekaj značilnosti) in smiselno, realno. Treba je pregledati tudi morebitna tveganja in potenciale. ^^ Udeleženke se razdeli v skupine po 3-4 osebe na skupino in vsaka skupina dobi po eno (ali več) zdravilno rastlino, ki jo mora opisati v nekaj stavkih ter pri drugih skupinah vzbuditi zanimanje, zakaj jo je priporočljivo gojiti ipd. Na primer: če se predstavi 8 rastlin na predavanje, se razdeli razred na 8 skupin.

28


^^ Med predavanji naj udeleženke rešujejo tudi naloge z izračuni (npr. koliko semena potrebujemo za razmnoževanje ipd.). ^^ Mentor vsako rastlinsko vrsto predstavlja približno 10 minut; kot učno gradivo lahko udeleženke uporabljajo zgoraj opisane materiale ali opisovanje s pomočjo herbarija. ^^ Po predstavitvi nekaj vrst rastlin je vsaka skupina pozvana, da predstavi svojo idejo, kateri izdelek je najbolj priporočljiv za predelavo in zakaj (vsaka skupina ima 2 minuti časa za predstavitev). ^^ Ob koncu predavanja mentor poda svoje mnenje glede kakovosti proizvoda za vsako skupino. Skupina mora nato drugim razložiti, katere so dobre in slabe strani vzorca. ^^ Na koncu mentor pokaže več rastlinskih vrst na slikah in skupine jih morajo prepoznati. To je hitri test in hkrati povzetek. ^^ V okviru usposabljanja naj bo organiziran tudi kratek pohod, med katerim lahko udeleženke spoznajo rastline v naravnem okolju in poglobijo svoje znanje. Priporočila za usposabljanje • Predlagane vrste se lahko razlikujejo, kar je odvisno od naravnih okoliščin in značilnosti vegetacije območja. • Predvajana elektronska gradiva je potrebno ponuditi udeleženkam vnaprej (sicer vzame zapisovanje preveč časa). • Pri temi bodite prilagodljivi. Ne pustite neodgovorjenih vprašanj. • Pripovedujte duhovite in zanimive zgodbe ali osebne izkušnje v zvezi s temo, da bi povečali zanimanje in motivacijo. • Pišite dnevnik skupaj s skupino in bodite odprti za povratne informacije. • Imejte odmor po 30-40 minutah. V nasprotnem primeru se bo pozornost dramatično zmanjšala. • Primerki predstavljenih vrst se lahko spreminjajo z namenom predstaviti najpomembnejše v posebnih okoliščinah območja. • Mentorji bi morali udeleženke spodbuditi, da delijo svoje zgodbe, izkušnje v zvezi z dejansko temo. • »Okušaj!« - Spodbujajte vonjanje in okušanje s pomočjo vzorcev razpoložljivega rastlinskega materiala (ne strupenih vrst!!!) • Skupinsko fotografiranje - na koncu usposabljanja pogled nazaj. • Poskušajte s seboj prinašati sveže rastline. • Bodite pozitivni - poskušajte priljubiti vrtnarstvo in zdravilne rastline udeleženkam. • Mentorje se spodbuja k izvajanju 'team-building' dejavnosti. »Domača naloga« za udeleženke Udeleženke so razdeljene v manjše skupine (3-4 osebe/skupino) in vsaka skupina mora izbrati zdravilno rastlino za vzgojo (v teoriji). Izdelati mora celoten načrt tehnologije gojenja izbrane vrste rastline, od izbora sorte za žetev in primarne predelave do priprave proračunskega načrta. Udeleženke so razdeljene v manjše skupine (3-4 osebe/skupino), vsaka skupina bo dobila del »javnega zemljišča«, kjer bodo morale na koncu usposabljanja vzpostaviti majhen vrt z zdravilnimi rastlinami. Udeleženke bodo morale nabirati in primarno obdelati (očistiti, posušiti, rezati) rastlinske vrste, ki so jih spoznavale v okolici. Za to nalogo lahko udeleženke zbirajo rastline posamično ali v skupini. Na naslednjem predavanju bo ves rastlinski material pregledan in do konca usposabljanja bodo udeleženke pripravile različne »čajne mešanice«, na osnovi nabranega in zbranega rastlinskega materiala. Udeleženke se spodbuja, da pripravijo nabor svojih izdelkov (razmišljanje o podjetništvu). Priporočeno elektronsko gradivo za usposabljanje Sodobna tehnologija v pridelavi zdravilnih in aromatičnih rastlin, razvita s sodelavci Szent István University: ^^ www.kertesztananyag.hu/korszeru-gyogynovenytermesztesi-ismeretek v madžarščini ^^ www.kertesztananyag.hu/medicinal-plant-production v angleščini Osnovna gradiva za usposabljanje nabiralcev zdravilnih rastlin, razvita v projektu »Traditional and Wild« Priročnik za javne delavce (Gyógynövények gyűjtése és termesztése) - Avtorji: Bernáth, J., Czirbus, Z., Németh, É.

29


4. 2 PROGRAM USPOSABLJANJA NA PODROČJU KMETIJSTVA, PRIPRAVLJEN V ITALIJI 1. modul: Predpisi in določila Splošni cilj usposabljanja Namen modula je predstaviti glavne referenčne standarde kmetijske proizvodnje ter socialnih storitev, zdravstva in izobraževanja. Glede na kompleksnost in širino teme je vsebina predstavljena na kratek in strukturiran način, da se zagotovi bistvene sestavine za razumevanje zakonodaje in predpisov za socialne ter kmetijske dejavnosti. Udeleženec bo tako sposoben razumeti temeljne zakone, predpise in sistem, v katerem lahko opravlja proizvodne in storitvene dejavnosti, povezane s socialnim kmetijstvom. Časovni okvir usposabljanja Modul traja skupaj 16 ur; razdeljen je v kratke lekcije, ki pomagajo udeležencem pridobiti ustrezne informacije. Vsaka lekcija se začne z razlago glavnih vsebin, sledi pogovor v skupini in/ali praktični primeri. Okolje usposabljanja Metodologija spodaj opisanega usposabljanja je primerna za 10-12 ljudi. Lekcije se izvajajo v razredu, mentor mora poskrbeti za prijetno vzdušje in dati udeležencem možnost premorov. Vsebina ^^ Elementi prava in kmetijske zakonodaje: • Glavni zakoni in predpisi za sektor na nacionalni ravni (oris) • Centralna direktiva za proizvodne dejavnosti, trgovine, sodelovanja, kmetijskih in gozdnih virov • Območje za kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo • Glavni zakoni in predpisi za sektor na regionalni ravni (oris) • Regionalna agencija za razvoj podeželja (regionalni organ) • Programi razvoja podeželja ^^ Elementi socialne zakonodaje in predpisov na področju kmetijstva in socialnega kmetovanja: • Predpis za socialno kmetovanje (št. 141/2015) • Zakonodajni odlok za podjetništvo v kmetijstvu (Dlgs 228/2001) • Zakonodajni odloki: Dlgs 99/2004, DGR 798/2005, DGR 552/2015 • Regionalna uredba o turizmu v kmetijstvu (L.R. 25/1996) Metodologija in pripomočki za učenje Glede na vsebino in izobraževalne cilje modula se uvodni pojmovno-razlagalni del nadgradi z deduktivnim pristopom: 1. začetna predpostavka, 2. izpostavitev splošnih načel, 3. razvoj argumentov in sklepov. Z namenom utrjevanja znanja se pripravijo posebne vaje s pomočjo vprašalnikov in kognitivnih testov. Učna orodja ^^ tabla ^^ računalnik in video projektor ^^ multimedijske prezentacije ^^ drugi učni materiali – izročki, ki jih pripravi mentor

2. modul: Načela socialnega marketinga za trženje in prodajo lokalnih izdelkov Splošni cilj usposabljanja Namen modula je prenos znanja in elementov razvoja ter izvajanja tržnih strategij za prodajo sadja, zelenjave in drugih predelanih lokalnih živil. Udeleženci usposabljanja se bodo seznanili z različnimi okoliščinami prodaje, s primernim obnašanjem s strankami, ki je samozavestno, učinkovito in v skladu s celostno podobo, z namenom, da se ustrezno posreduje vsebina in kakovost (tudi »socialni« del) izdelka. Časovni okvir usposabljanja Modul traja skupaj 16 ur; razdeljen je v kratke lekcije, ki pomagajo udeležencem pridobiti ustrezne informacije. Vsaka lekcija se začne z razlago glavnih vsebin, sledi pogovor v skupini in/ali praktični primeri.

30


Okolje usposabljanja Metodologija spodaj opisanega usposabljanja je primerna za 10-12 ljudi. Lekcije se izvajajo v razredu, mentor mora poskrbeti za prijetno vzdušje in dati udeležencem možnost premorov. Vsebina ^^ Prodaja: • Spoštovanje in izboljšanje strateškega sloga • Pomen komuniciranja o dodani vrednosti socialnega kmetovanja • Pričakovanja kupca ^^ Kupec in njegovo vedenje: • Značilnosti zadovoljnega kupca • Značilnosti nezadovoljnega kupca • Kako kupec izraža nezadovoljstvo ^^ Poslovne strategije in prodajni kanali: • Neposredna prodaja izdelkov na sedežu organizacije • Različne oblike neposrednega trženja • Nakupovalne skupine • Podeželske tržnice – kmetijske, periodične in redne • Prodaja »Od vrat do vrat« (»osrednji nakupi« za podjetja, zadruge, soseske itd.) • Promocija in prepoznavnost • t. i. »kilometer 0«: kratke dobavne verige, dobre prakse, motivacija za nakup, spodbujanje »KM 0« izdelkov • Tehnike za spodbujanje večnamenskega in socialnega kmetovanja • Tehnike za spodbujanje B & B in agroturizma kot instrumenta za razvijanje socialne vključenosti • Kako promovirati kmetijske proizvode skozi izkustvene občutke? • Načini promocije večnamenskega in socialnega kmetovanja Metodologija in pripomočki za učenje Modul je sestavljen iz teoretičnega dela (ob pomoči multimedijske opreme) in praktičnih vaj. Metode dela so: predavanja, študije primerov, individualne aktivnosti in delo v majhnih skupinah. Vsaka lekcija vsebuje plenarno razpravo in simulacije/vaje. Udeleženci naj kot domačo nalogo dobijo razmislek o tem, kako spodbujati večnamensko in socialno kmetovanje in nato v manjših skupinah (največ 4 osebe) razpravljajo o temi. Učna orodja ^^ tabla ^^ računalnik in video projektor ^^ multimedijske prezentacije ^^ drugi učni materiali – izročki, ki jih pripravi mentor

3. modul: Tehnike gojenja in kmetijska proizvodnja Splošni cilj usposabljanja Namen usposabljanja je zagotoviti osnovna znanja in spretnosti, povezane s pridelavo rastlin in plodov. Ob koncu modula udeleženci lahko samostojno uporabijo tehnike priprave, gojenja in žetve kmetijskih proizvodov na varen način ob uporabi strojev, opreme in drugih naprav. Cilj modula je tako pridobiti minimalne spretnosti, ki so potrebne za varno opravljanje vseh osnovnih dejavnosti v zvezi z gojenjem rastlin, razumevanje in pravilno uporabo metod in tehnik za sajenje, gojenje, vzrejo in zaščito. Na koncu so predstavljene pomembne informacije, ki se nanašajo na vzrejo manjših živali (perutnina in druge tipične vrste, značilne za socialne in izobraževalne kmetije). Časovni okvir usposabljanja Modula traja skupaj 170 ur; razdeljen je na 20 ur v razredu in 150 ur na prostem. Vsaka lekcija se začne z razlago glavnih vsebin, sledi pogovor v skupini in/ali praktični primeri. Praktično usposabljanje naj poteka v rastlinjakih in na njivah/vrtovih.

31


Vsebina Različni sistemi gojenja: ^^ Razvrstitev (ekstenzivni sistemi, intenzivni sistemi, sistemi z uporabo tehničnih sredstev) ^^ Kolobarjenje ^^ Sistemi prahe, ki izhajajo iz tradicionalnih načinov Različni modeli kmetijstva (tradicionalno, integrirano, ekološko) Koncept trajnostnega kmetijstva Načrt vrtnarjenja: tipi – družinski vrtovi, stabilni vrtovi, nespecializirano in specializirano vrtnarstvo, ekološko vrtnarjenje Priprava tal Sejanje, presajanje in vzgoja sadik za presajanje Uporaba gnojil in naravna gnojila Gojenje na prostem in v rastlinjakih: značilnosti in posebnosti Značilnosti in tehnike kmetovanja v različnih letnih časih Metodologija in pripomočki za učenje Modul je sestavljen iz teoretičnega dela (ob pomoči multimedijske opreme) in praktičnih vaj. Metode dela so: predavanja, študije primerov, individualne aktivnosti in delo v majhnih skupinah. Vsaka lekcija vsebuje plenarno razpravo in simulacije/vaje. Učna orodja ^^ tabla ^^ računalnik in video projektor ^^ multimedijske prezentacije ^^ drugi učni materiali – izročki, ki jih pripravi mentor ^^ vzorci rastlin ^^ učni listi proizvodov in rastlin

4. module: Tehnična obdelava sadja in zelenjave Splošni cilj usposabljanja Namen usposabljanja je posredovanje temeljnih načel, ki so podlaga za poklicne dejavnosti obdelave ter ohranjanja sadja in zelenjave. Udeleženci bodo pridobili ustrezne informacije, potrebne za prepoznavanje, razlikovanje in pravilno ter varno uporabo različnih tehnik obdelave z opremo in stroji. Modul je namenjen predvsem ozaveščanju glede ustreznega opravljanja faz, delovnih postopkov in vzdrževanja standardov čistoče, ki so potrebni za zmanjšanje tveganja in visoko kakovost pripravljenih izdelkov. Ob koncu modula bodo udeleženci sposobni samostojne predelave zelenjave in sadja (shranjevanje, prilagajanje tehnik različnim okoliščinam) in nadzora proizvodov (fizikalno-kemijski vidiki nadzora, organoleptični in mikrobiološki pregled proizvodov z uporabo preprostih pregledov). Časovni okvir usposabljanja Modula traja skupaj 164 ur; razdeljen je na 20 ur v razredu in 144 ur na prostem. Vsaka lekcija se začne z razlago glavnih vsebin, sledi pogovor v skupini in/ali praktični primeri. Praktično usposabljanje naj poteka v rastlinjakih in na njivah/vrtovih. Vsebina • Značilnosti produktov iz sadja in zelenjave • Oblike in tehnike ohranjanje izdelkov: predhodno hlajenje - hladilnica - kontrolirana atmosfera - zavijanje v plastične vrečke - zamrzovanje - konzerviranje - sušenje - vlaganje - oblike in tehnike pakiranja - priprava in uporaba strojev, orodij, opreme, objektov in naprav - vzdrževanje strojev in orodij - priprava in čiščenje prostorov - pakiranje in skladiščenje proizvodov - označevanje proizvodov. Metodologija in pripomočki za učenje Modul je sestavljen iz teoretičnega dela (ob pomoči multimedijske opreme) in praktičnih vaj. Metode dela so: predavanja, študije primerov, individualne aktivnosti in delo v majhnih skupinah. Vsaka lekcija vsebuje plenarno razpravo in simulacije/vaje.

32


Učna orodja ^^ tabla ^^ računalnik in video projektor ^^ multimedijske prezentacije ^^ drugi učni materiali – izročki, ki jih pripravi mentor ^^ vzorci rastlin ^^ učni listi proizvodov in rastlin Priporočila za usposabljanje • Bodite pozorni na značilnosti različnih obdobij in območij, kjer izvajate usposabljanje. • Ne pozabite izbrati ustreznih materialov – ki jih udeležencem lahko posredujete tudi kasneje. • Bodite pozorni na ljudi in ne na programe. • Poskusite najti ekonomsko in logistično podporo, da omogočite sodelovanje zainteresiranim. • Premislite o izvedbi prilagojenih krajših modulih: Včasih si ljudje preprosto ne morejo privoščiti, da bi porabili preveč časa za usposabljanje. • Poskusite biti čim bolj praktični. • Pomagajte posameznikom, da postanejo skupina. • Namenite udeležencem odmor vsaj vsaki dve uri. To bo pomagalo ohraniti pozornost. • Spodbudite udeležence, da svoje delo delijo in pokažejo svojim družinam in prijateljem.

UDELEŽENCEM JE Z DELOM NA PROSTEM OMOGOČENO, DA: √√ preverijo lastna pričakovanja neposredno na terenu. √√ pridobijo informacije prek neposredne izkušnje. √√ doživijo strokovno vlogo znotraj organizacije – gostiteljice. √√ razumejo značilnosti in probleme organizacijske realnosti. √√ sodelujejo s kolegi in z nadrejenimi. √√ razvijejo celovit pregled delovnega procesa. √√ razumejo odnos med svojim delom in poslanstvom. √√ izboljšajo in nadgradijo znanje in sposobnosti, pridobljene v razredu. √√ dosežejo kakovostne poslovne rezultate. √√ se naučijo ustreznega časovnega razporejanja. √√ se naučijo soočati se s kritičnimi situacijami in ohranjati nadzor nad čustvenimi impulzi.

4. 3 PROGRAM USPOSABLJANJA NA PODROČJU KMETIJSTVA, PRIPRAVLJEN V SLOVENIJI Splošni cilj usposabljanja Program za kmetijstvo ima poudarek na razvoju posebnih znanj in spretnosti, potrebnih za pridelavo in predelavo rastlin, ki so namenjene v glavnem za prehrano ljudi. Časovni okvir usposabljanja Trajanje usposabljanja v hortikulturnem modulu obsega približno 100 kontaktnih ur: 60 % ur je namenjenih delu v učilnici (predavanja, skupinsko delo), 40 % ur je namenjenih praktičnemu delu na vrtu, delu doma in individualnemu učenju. Trajanje vsakega predavanja je 5 ur. V skupno število ur je vključen tudi obisk dobrih praks (6 ur). Na začetku je treba udeležence seznaniti o vsebinah in datumih posameznih predavanj. Datumi se lahko tudi spremenijo po dogovoru med mentorjem in udeleženci. Okolje usposabljanja Pripravljena metodologija usposabljanja je primerna za 10-15 ljudi. Ne priporoča se je neposredno uporabljati za večje skupine. Predavanja potekajo predvsem v notranjih prostorih, vendar pa se mentorje spodbuja, da izrabijo vse možnosti dela z udeleženci na prostem.

33


Vsebina posameznih predavanj A. EKOLOŠKA PRIDELAVA Vsebina predavanja: V uvodu so predstavljena načela in prakse ekološkega kmetovanja, omejitve uporabe aditivov, pripomočkov za predelavo in drugih snovi, prepovedana uporaba GSO in predstavitev živalim prijaznega kmetovanja s pašo, ustreznim odvajanjem in ekološko krmo. V nadaljevanju so opisane še druge teme, povezane z ekološko pridelavo: kolobarjenje (osnovna načela, dobri sosedje - slabi sosedje, primeri kolobarjenja na prostem), pogoji za rast rastlin (svetloba, zrak, temperatura in hranila) in priprava tal. Praktično delo: preizkus kalivosti in določanje različnih vrst semen. Domača naloga: priprava herbarija, priprava lastnega načrta za kolobarjenje. B. NAČRT SAJENJA NJIVE Vsebina predavanja: Predstavi se osnove ekološke pridelave, kolobarjenje in gnojenje rastlin. Predavanje poteka v kombinaciji s praktičnim delom setve in sajenja. Predstavljene so različne možnosti sajenja zelenjave na vrtu. Opisani so primeri mešanega sajenja v različnih mesecih. Poudarjen je pomen biotske raznovrstnosti. V praktičnem delu so prikazane različne tehnike, ki jih je mogoče uporabiti pri sajenju na njivi: proizvodnja naravnih pripravkov iz rastlinskih delov, pridelava komposta za pripravo kompostnih kup, kalilni preizkusi, identifikacija - določanje semen … C. KOMPOSTIRANJE ORGANSKIH ODPADKOV Vsebina predavanja: Predstavi se različne vsebine, povezane s kompostiranjem: kaj je kompostiranje, zgodovina kompostiranja in kompostiranje danes ter koristnost komposta v primerjavi z gnojenjem; uporaba organskih gnojil na kmetiji (gnoj, gnojevka, žetvenih ostanki, organski odpadki v gospodinjstvu itd.), kaj je primerno za kompostiranje na kmetiji, kaj lahko in česa ni mogoče kompostirati, navodila za kompostiranje (priprava vej in vejevja ter grobih rastlinskih materialov), postavitev in priprava kompostne kupe, pomembni dejavniki kompostiranja, faze kompostiranja in temperatura, pospeševalniki kompostiranja, prezračevanje komposta, organizmi in organske snovi v tleh, uporaba komposta. Praktično delo: v praktičnem delu usposabljanja prikaz priprave kompostnika in postavitev kompostnika ter priprava kompostne kupe. D. GOJENJE KAPUSNIC, KROMPIRJA IN SLADKEGA KROMPIRJA Vsebina predavanja: Predstavi se praktične teme za gojenje kapusnic, krompirja in sladkega krompirja: kolobarjenje in setvena obdobja, gnojenje, gojenje in namakanje, vrste in sorte cvetače, zelje, vrste brokolija in brstični ohrovt, hranilne in druge zahteve krompirja, vrste krompirja in pobiranje pridelka, varstvo krompirja, kakovost gomoljev, pobiranje in shranjevanje krompirja, bolezni in škodljivci ter zdravilne lastnosti sladkega krompirja. Za udeleženke je pomembno, da se naučijo osnov izračunavanja stroškov in druge izračune. Praktično delo na vrtu: prikaz setve zelene, peteršilja, pese, korenja … E. GOJENJE, PREDELAVA IN UPORABA AJDE Vsebina predavanja: Predstavi se gojenje, pridelavo in uporabo ajde (Fagopyrum esculentum): osnovne značilnosti, priprava tal, setev in količina semena, vegetacijsko obdobje, gnojenje, žetev ajde in obiranje plevela, priprava tradicionalnih jedi, ajda kot medovita rastlina in kot vir naravnih antioksidantov, cinka, bakra, mangana in selena ter drugih snovi. Praktično delo: priprava tal in setev ajde. F. VPLIV OZELENITVE NA ZMANJŠEVANJE ŠKODLJIVIH ORGANIZMOV Vsebina predavanja: Predstavi se pojem in pomen ozelenitve njivskih površin (setev, vmesni posevki - dosevki s kratko rastno dobo med glavnimi kulturami, izboljšanje kolobarjenja, zmanjšanje škodljivcev, izboljšanje zemlje), namen in pomen kolobarjenja ter posledice neprimernega in preozkega kolobarja; preventivni ukrepi za zmanjševanje plevela, prikaz vrst in značilnosti plevela. Predstavitev prezimnih dosevkov (ozimna krušna žita, ozimna krmna žita, ozimna oljna ogrščica, oljna redkev …). Pojem, pomen in učinki biofumigacije, različne vrste in značilnosti stročnic in pomen biološke (simbiotske) fiksacije dušika, sožitje simbiotskih bakterij in rastlin. 34


G. ALTERNATIVNE POLJŠČINE, ZANEMARJENE IN NEIZKORIŠČENE RASTLINE TER NOVA ŽITA Vsebina predavanja: Cilj predavanja je predstaviti alternativne kulture, zanemarjene in neizkoriščene ter nova žita z namenom seznaniti udeležence z neizkoriščenimi možnostmi za pridelavo, predelavo in trženje nekaterih rastlin. Na predavanju se predstavi naslednje rastline: alternativne oljnice (oljna buča, oljni lan, mak), alternativne stročnice (soja, čičerika, bob, grah, arašidi, beli volčji bob), alternativne gomoljnice (topinambur, sladki krompir), alternativna psevdo/neprava žita (ajda, kvinoja, zrnati ščiri, amarant žita, divji riž, proso ...). Praktično delo: iskanje idej za vzgojo, pridelavo in trženje teh pridelkov. Pomembno je, da udeleženke razvijejo in raziskujejo nove ideje, ki jih je mogoče nadalje razvijati in izpopolniti na delavnici podjetništva. H. UŽIVANJE ZELENJAVE IN NJENI ZDRAVILNI UČINKI Vsebina predavanja: Predstavi se nekatere težave, povezane z uživanjem zelenjave in njeno koristnost za zdravje: dejavniki, ki vplivajo na kakovost zelenjave, zaščitne snovi, ki jih najdemo v zelenjavi (vitamini, minerali, vlaknine, aktivne snovi, folna kislina, beta-karoten, flavonoidi, antioksidanti, likopen ...). Večina zelenjave je predstavljena z vidika njenih zdravilnih sestavin oz. vpliva na zdravje in na človeško telo; paradižnik in paprika, zelje in ohrovt, radič in solata, čebulnice (por, česen, čebula), rdeča redkev in kumare, korenje in buče. Poudarjene so zdravilne značilnosti oljčnega olja in prehranska piramida – uravnotežena dieta. Praktično delo: priprava naravnega ekološkega škropiva za škropljenje rastlin. I. UPORABA ZELIŠČ IN ZAČIMB V KUHINJI Vsebina predavanja: V tem predavanju so predstavljene značilnosti, zdravilni učinki in uporaba zelišč v kuhinji. Predstavljena so naslednja zelišča: origano, bazilika, drobnjak, lovor, rožmarin, žajbelj, timijan, sivka, luštrek, melisa, meta, ognjič, komarček, kamilica, peteršilj, zelena in šetraj. Praktično delo: prepoznavanje zelišč, predstavitev idej za njihovo uporabo. Splošna orodja in pripomočki pri usposabljanju ^^ Projektor za prikaz elektronskega gradiva pri usposabljanju. ^^ Film in video: priporočljiva je uporaba filma ali videa glede na obravnavano tematiko. ^^ Knjige in članki revij, ki se priporočajo za predstavitev specifičnih tem. ^^ Semena, potaknjenci in sveže rastline za prikaz pridelave in predelave rastlin. ^^ Vzorčni izdelki za prikaz možnosti predelave. Metode usposabljanja Predavanja: predavanja morajo biti zasnovana tako, da spodbujajo in nudijo možnost aktivne vključitve vseh udeležencev. To je pomembno še zlasti za udeležence z nižjo stopnjo izobrazbe. Diskusija in interaktivno delo v učilnici: priporočljivo je spodbujati razpravo in interaktivno delo v učilnici pri reševanju različnih nalog. Udeležence je treba spodbujati k zastavljanju vprašanj in izražanju lastnih idej za pridelavo ali predelavo zelišč. To bo pomagalo mentorju in njim, da se bolje medsebojno spoznajo in bo pripomoglo k boljšemu načrtovanju prihodnjih predavanj ali dejavnosti. Delo v skupini: Namen projekta GROW je bil spodbuditi aktivnosti v skupini in sodelovanje med udeleženkami. Na ta način bi morali vključiti skupinske aktivnosti v vsak program usposabljanja. Udeleženke so bile razdeljene v manjše skupine. Vsaki skupini je bila zadana posebna naloga, ki se je izvajala ob aktivnem sodelovanju vseh članic skupine. Individualno delo: individualna aktivnost se lahko uporabi v primeru, ko posameznega udeleženca zanima kaj več o določeni temi ali pa ima manj znanja od ostalih v skupini. Praktično delo na vrtu: po »teoretičnih« predavanjih je priporočljivo načrtovati praktične vaje za utrditev znanja. Udeležence se spodbuja k delu na svojih »domačih« vrtovih (če imajo zemljišče/možnost za vzgojo rastlin). Pisanje skupnega dnevnika: Udeležence prosimo, da zapisujejo kratek dnevnik ob koncu dneva, da bi poudarili vtise in znanja, ki so jih pridobili tekom dneva. Ogled dobrih praks v lokalnem območju: med usposabljanjem se priporoča organiziran obisk dobrih praks v lokalnem območju. Namen obiskov je videti različne pristope k obdelavi zemljišč in spoznati različne možnosti uporabe rastlin. 35


Priporočila za usposabljanje • Mentor naj poda zanimive zgodbe ali osebne izkušnje v zvezi z obravnavano temo. To bo povečalo zanimanje udeležencev. • Mentorje je treba spodbujati, da delijo z udeleženci svojo zgodbo in izkušnje, povezane z obravnavano temo. • Prilagoditev vsebin usposabljanja v skladu s potrebami/interesi udeležencev usposabljanja: pomembno je, da mentor posluša predloge/ideje udeležencev in (kolikor je mogoče) prilagodi vsebine ter metode usposabljanja. • Priporoča se redne odmore po 30-40 minutah. V nasprotnem primeru se bo pozornost dramatično zmanjšala. • Mentorje se spodbuja, da izvajajo »team building« aktivnosti v času predavanj in vaj. Priporočljiva gradiva za usposabljanje Alternativne poljščine, mag. Silva Grobelnik Mlakar in prof. dr. Franc Bavec, Fakulteta za kmetijstvo, katedra za Ekološko kmetovanje, pridelovanje poljščin in vrtnarstvo.

36


5 Metodologije in smernice za identifikacijo potenciala žensk 5. 1 TEHNIKE ZA UGOTAVLJANJE MOTIVACIJE IN KOMPETENC POTENCIALNIH UDELEŽENK ZA SODELOVANJE NA USPOSABLJANJU Cilji procesa identifikacije potencialov posamezne ženske se nanašajo na vrednotenje izbire in identifikacijo značilnosti žensk z namenom, da tvorijo homogeno skupino, ki vsebuje: • predhodno znanje kot pogoj za učinkovito udeležbo v programu, ki je potrebno za dosego predvidenih ciljev usposabljanja; • ustrezno usposabljanje, ki pokriva poklicno vlogo oz. spretnosti; • močno motivacijo, da se udeležijo programa z namenom izboljšanja zaposlitvenih možnosti. Treba je poudariti, da glavni namen izbora ni izključitev kandidatk, ki ne dosegajo pričakovanih minimalnih zahtev, pač pa je namen, da se ustrezno prilagodi in morda na novo opredeli raven vključitve uporabnic. V procesu identifikacije potenciala posamezne ženske so možni različni pristopi. V projektu GROW smo ob upoštevanju nacionalnih razlik izbrali naslednje korake: • Uporaba splošnega uvodnega vprašalnika • Uporaba posebnih vprašalnikov za ugotavljanje motivacije in kompetenc kandidatk za sodelovanje v skupini za samopomoč, znanj iz podjetništva in večnamenskega kmetijstva Vprašalniki se lahko izpolnjujejo v skupni in/ali na individualnih srečanjih. Zelo pomembno pa je, da se z vsako kandidatko predhodno opravi tudi intervju in se ji predstavi vse bistvene informacije o usposabljanju ter preveri interes, motivacijo in predhodno znanje. Priporočljivo je tudi, da se pripravi osebno mapo (portfelj) za vsako udeleženko, v kateri mentorji hranijo rezultate izbora in individualni načrt usposabljanja.

5. 2 SPLOŠNI VPRAŠALNIK Namen skupnega uvodnega vprašalnika je ugotoviti izkušnje in znanje s področja vrtnarstva ter socialnih veščin. Ta informacija bo izvajalcu usposabljanja pomagala pri oblikovanju skupine žensk, ki bodo vključene v usposabljanje. PRAKTIČNA PRIPOROČILA ZA IZVAJANJE Poskusite spodbuditi kandidatke, da izpolnijo vprašalnikov same, hkrati pa jim omogočite utrezno pomoč, če je potrebno. Vprašalnik ne predvideva pravilnih ali nepravilnih odgovorov. Pomembno je, da kandidatke dosledno odgovarjajo na vprašanja, kratko in iskreno. Glej dodatek št. 1 - Skupni vprašalnik.

5. 3 TEHNIKE ZA UGOTAVLJANJE MOTIVACIJE IN KOMPETENC POTENCIALNIH UDELEŽENK KORAKI / POSTOPEK IZVAJANJA

1. korak: Formalna predstavitev in obrazec za prijavo Zainteresirane kandidatke, ki jih zanima sodelovanje, bodo povabljene na sestanek skupine, na katerem bosta predstavljena mentor in koordinator: ^^ Program in ponujene možnosti usposabljanja ^^ Zahtevani predpogoji za vključitev v usposabljanje ^^ Poklicne reference v smislu znanja in spretnosti (kompetenc) ^^ Delovni okvir in morebitne možnosti za zaposlitev

37


^^ Cilji in vsebine usposabljanja ^^ Logistična organizacija in strukturiranje poti ^^ Razpoložljivi objekti, oprema in zahtevana predanost udeleženk Odločitev, da se zagotovi predhodno srečanje z vsako možno kandidatko, je upravičena zaradi potrebe zagotoviti in deliti vse informacije, ki so bistvenega pomena za usposabljanje, da bi preverili interes in razpoložljivost potencialnih kandidatk za udeležbo. Ob zaključku srečanja lahko morebitna vlagateljica podpiše prijavni obrazec in s tem formalizira svojo kandidaturo.

2. korak: Izbor kandidatk Vse kandidatke, ki so podpisale prijavnico, lahko sodelujejo v fazi izbora. CILJI IZBORA Cilji se nanašajo na vrednotenje izbire in opredelitev značilnosti udeleženk z namenom vzpostaviti homogeno učno skupino, ki ima: ^^ predhodne spretnosti in pogoje za učinkovito preferenčno udeležbo v programu ali za doseganje predvidenih ciljev usposabljanja; ^^ zahtevano usposabljanje, ki ustreza profesionalni vlogi, ki je pomembna za opisano vlogo. ^^ močno motivacijo, da se udeležijo programa, ki omogoča izboljšanje zaposlitvenih možnosti. Je pa poudarek na tem, da izbira udeleženk ni glavni namen, razen pri tistih, ki ne dosegajo pričakovanega praga vlažka, ampak mogoče z namenom na novo opredeliti raven glede uporabnikov, sprejetih v program. SESTAVA KOMISIJE Komisija za izbiro kandidatov mora biti sestavljena vsaj iz: ^^ koordinatorja/mentorja ^^ izkušenega svetovalca za vodenje ali psihologa Priporočljivo je povabiti strokovnjake iz referenčnega sektorja, npr. predstavnike podjetij, zunanje svetovalce itd. MERILA IN ORODJA ZA IZBOR Za pridobitev potrebnih informacij o kandidatih in za oceno njihove ustreznosti se uporabljajo naslednja orodja: • analiza življenjepisov (CV) kandidatk ali, če tega ni, list povzetka predhodnih izkušenj, pridobljenih v predhodnem razgovoru v prvem koraku. • testi ocenjevanja sposobnosti - kandidatke morajo opraviti preizkus v zvezi s seznamom znanj in spretnosti, povezanih z aktivnostmi strokovnega profila. • pri tujih kandidatkah je treba tudi izvesti test, da se preveri raven znanja jezika. Bistvenega pomena je, da se za razumevanje argumentov tudi tehnične narave zahteva vsaj nivo jezika A2. • pol-strukturiran intervju - tj. intervju, namenjen dopolnitvi okvirja znanja uporabnikov v dveh dimenzijah: motivacija (motivacija, da se udeležijo programa in obseg vloge) in sposobnost (organizacijske sposobnosti, timsko delo, zanesljivost in razpoložljivost). • komisija za določanje seznama znanj in spretnosti udeležencev naj upošteva naslednja merila: ^^ Posedovanje prednostnih zahtev: največ 10 točk ^^ Izid pisnega preizkusa: največ 40 točk ^^ Izid pogovora: največ 50 točk. OPIS TEHNIK TEST LETALA To je test v skupini, da se opazuje, kako udeleženci delujejo, katero vlogo prevzamejo in relacijsko dinamiko, ki se izvaja v skupini. Kako deluje? Ta vaja razdeli razred/udeležence v 2 ali več skupin (največ 4 osebe na skupino) in predlaga neke vrste “tekmovanje”: ustvariti najboljše in najhitrejše papirnato letalo, ki ga bo ocenjeval izpraševalec. Nato dobijo udeleženci nekaj listov papirja na mizo in igra se lahko začne. Namen je opazovati, kdo bo prišel in dobil list papirja za skupino, kdo sodeluje s kom, kdo je predan namenu ali ne in tako naprej.

38


V PREDALU (IN-BASKET) Glede na okolje v podjetju in ciljno skupino (npr. ženske) predstavlja orodje „v predalu” kompleksno stanje, ki zahteva takojšnjo rešitev z uporabo podatkov iz konteksta. To orodje omogoča, da proučimo organizacijske sposobnosti in splošno občutljivost kandidata na probleme in njegove sposobnosti ter zmožnosti odločanja. Prav tako raziskuje področje sposobnosti reševanja problemov kandidata, zmožnosti in interesa za iskanje rešitev. Primer: S prevzemom vloge menedžerja izmišljenega podjetja, se da kandidatu gradivo in podatke, ki so običajno vezane na delo menedžerja. Kandidat se mora odzvati na dano situacijo, kot da je on menedžer. S tem, ko so mu podane splošne informacije o fiktivnem podjetju, se od kandidata pričakuje, da se odzove v realnem času na vsak strokoven scenarij, ki mu pride naproti. Kandidat naj bi dal prednost elektronski pošti in se ustrezno odzval. Opremljen je z dovolj podpornimi informacijami, ki mu pomagajo pri odzivanju in v procesu odločanja.

IGRA VLOG Strategija medosebnih interakcij v izobraževanju in psihoanalizi, kjer posamezniki prevzemajo različne medosebne vloge v čustvenih scenarijih, je bila sprva uporabljena metoda v psiho-dramah, danes pa se pogosto uporablja v industrijskih, akademskih in laboratorijskih okoljih, da se pripravi osebje za prodajo, za preizkus različnih vedenj in interakcij v skupini in v družinski psihoanalizi ter pri iskanju alternativnih načinov reševanja izzivov in sporov. Izbirate lahko med naslednjimi situacijami: Igra vlog št. 1: Kolega ima ob koncu dela navado, da se šali in skriva tvoje stvari. Po prvih dneh ste se odločili, da nekaj ukrenete. Kaj boste storili? Igra vlog št. 2: Pomembna stranka pokliče, da bi oddala veliko naročilo. Vsi vaši kolegi in zaposleni v glavni pisarni so zunaj, medtem ko tudi vi odhajate domov. Kaj bi naredili? Igra vlog št. 3: Marko je vodja skupine izobraževalcev. Eden izmed učiteljev, Jože, je prišel prepozno, že tretjič v tem tednu. Marko je bil doslej vedno tiho, zdaj pa misli, da je čas, da naredi nekaj. Če bi vi bili Marko, kako bi se obnašali v taki situaciji? Igra vlog št. 4: Družba, za katero delate, se je odločila, da organizira zabavo za vse svoje stranke. Prosijo vas, da izberete med: pomočjo sodelavcem pri pripravah, izbiro teme za zabavo in predloge za njeno organizacijo/okraski/glasba ... in nadzor nad sodelavci.

ZAPORNIKOVA DILEMA To je eden najpogostejših primerov, ki se uporablja v poučevanju/usposabljanju za ilustracijo, kaj se zgodi, ko imajo igralci več nasprotujočih si možnosti odločitev. Je standarden primer igre, ki pokaže, zakaj dva popolnoma »racionalna« posameznika morda ne sodelujeta, čeprav se zdi, da je v njunem interesu, da to storita. Prvotno sta to uokvirila Merrill Flood in Melvin Dresher, ki sta delala pri RAND leta 1950. Albert W. Tucker pa je formaliziral to igro s primerom zaporne kazni in jo poimenovali »zapornikova dilema« (Poundstone, 1992). Kako deluje? Policija aretira dve osebi, osebo A in B. Policisti nimajo dovolj dokazov o njuni krivdi in ju zaprejo v dve različni celici. V želji pridobiti njuno priznanje, jima policist ponudi naslednje možnosti: Če ena oseba prizna, druga pa ne, bodo eno osebo zaprli za 10 let, druga pa bo prosta. Če nobena oseba ne prizna, bo imela vsaka le enoletno zaporno kazen. Če bosta obe priznali, bosta obe zaprti za pet let. Vsak zapornik lahko razmisli o najboljši strategiji zanj. V nobenem primeru se osumljenca ne moreta skupaj pogovarjati. PRAKTIČNA PRIPOROČILA ZA IZVAJANJE • Udeleženci naj se počutijo udobno, tako da se vse dejavnosti lahko izvedejo na več srečanjih. • Izmenične pisne in ustne vaje, tako da se omogoči udeležencem z nižjo izobrazbo, da se v celoti izražajo. • Izmenične skupinske in individualne dejavnosti. • Igra naj vedno poteka v manjših skupinah. • Vzeti si čas za razgovore, zato da kandidati lahko bolje opišejo svoje izkušnje in predstavijo svoje »nedefinirano«

39


področje znanja (v neformalnem in priložnostnem kontekstu), tako tisto, pridobljeno v šolah, kot na usposabljanjih in preko delovnih izkušenj. • Glej Prilogo št. 2

5. 4 TEHNIKE ZA UGOTAVLJANJE MOTIVACIJE IN KOMPETENC POTENCIALNIH UDELEŽENK ZA VZPOSTAVITEV LASTNE DEJAVNOSTI (PODJETNIŠTVO) Pripravljen vprašalnik za podjetništvo je samoocena. Nekateri ljudje imajo raje individualno delo, medtem ko se drugi počutijo bolje, ko delajo v skupini ali ekipi. Ker so skupinsko delo in samoiniciativnost ter podjetnost zelo pomembni za uspešno vključevanje v skupino in projektno delo, je ključnega pomena, da so odgovori iskreni in pošteni. S pomočjo vprašalnika bo mentor skupine lažje razumel dinamiko skupine. PRAKTIČNA PRIPOROČILA ZA IZVAJANJE Glej prilogo št. 3 in dajte kandidatkam natančna navodila, na primer: ^^ V vprašalniku so vsi odgovori pravilni (ni napačnih odgovorov!). ^^ Pozorno preberite vsako trditev in ocenite, koliko (v kakšnem obsegu) vsak stavek velja tudi za vas. Po navadi je prvi odgovor, ki si ga zamislite, najbližje resnici. ^^ Vsako trditev je mogoče ocenite z eno od štirih ocen: Ne drži, Delno drži, Zelo drži, Popolnoma drži. Označite izbrano polje s križcem (po en odgovor v vsaki vrstici). OCENA VPRAŠALNIKA Seštejte odgovore vsakega od štirih stolpcev, pomnožite točke vsakega stolpca s točkami stolpca, nato pa seštejte rezultate vseh štirih stolpcev. Število vseh vprašanj je 42, največje število točk je 168. Točkovanje: Ne drži – 1 Delno drži – 2 Drži – 3 Popolnoma drži – 4 Če kandidatke dosežejo več kot polovico vseh točk (več kot 84), se uvrstijo v skupino, ki bo sodelovala v usposabljanju. Če je število uvrščenih kandidatk previsoko ali prenizko, se lahko merilo ustrezno prilagodi po presoji. Lahko se odločite in večji pomen date nekaterim od izbranih značilnosti. Vsak izvajlec usposabljanja lahko izbere značilnosti, ki so bolj pomembne za njega in nato prilagodi kriterije.

5. 5 METODOLOGIJA ZA UGOTOVLJANJE KOMPETENC POTENCIALNIH UDELEŽENK ZA VEČNAMENSKO KMETIJSTVO Pred začetkom usposabljanja moramo ugotoviti tudi, kakšne izkušnje in znanja s področja vrtnarstva imajo kandidatke. Partnerstvo projekta GROW je pripravilo poseben vprašalnik, kljub vsemu pa z njegovo pomočjo ne moremo izmeriti vseh kompetenc. Zato se priporoča souporabo t. i. igre vlog oz. situacijskih iger. Ta postopek »igre« je del postopka izbire kandidatk, lahko se ga uporabi tudi v nadaljnjih fazah usposabljanja kot orodje za razvoj skupine. Iz vprašalnika za večnamensko kmetijstvo (glej dodatek št. 4.) se priporoča uporabo 2-3 vprašanj. PRAKTIČNA PRIPOROČILA ZA IZVAJANJE • Treba je poudariti, da je ta naloga ni izpit. • Poskrbite, da bo vzdušje med intervjujem sproščeno in prijateljsko. • Z vprašanji se pridobi tako znanje o vrtnarstvu kot tudi o socialnih spretnosti. Zato vam svetujemo, da v oceno vključite strokovnjake s področja vrtnarstva in družboslovja. • Vaje in vprašanja lahko po potrebi spremenite v skladu s predznanjem kandidatk.

40


Priloga št. 1: Splošni vprašalnik

41


42


43


Priloga št. 2: Evalvacija igre vlog

PSIHO-SOCIALNI VIRI

PODROČJE

1

1 KOMUNIKACIJA (temeljni proces za doseganje vseh vrst človekovega delovanja; preko le-te posameznik sprejema in oddaja informacije, se primerja z drugimi, spoznava druge)

2 OSEBNA ODGOVORNOST (sposobnost odzivanja, predvidevanja in zavedanja posledic svojega ravnanja)

3 UPRAVLJANJE S KONFLIKTI (sposobnost obravnavanja vprašanj, ki se pojavljajo v horizontalnih in diagonalnih odnosih znotraj organizacije)

4 MOTIVACIJA (potreba, težnja ali aspiracija, ki žene posameznika, da prevzame določeno vedenje ali da sprejme nekatere odločitve; to je motor za njegova dejanja)

5 UPRAVLJANJE S STRESOM (sposobnost reševanja in prenašanja stresnih sitruacij in razmer, še posebej tistih, ki se pojavijo pri delu v organizaciji in v stiku z drugimi ljudmi)

6 ZMOGLJIVOST ODNOSOV (poleg komunikacije je to dopolnitev k le -tej; sposobnost vzpostavljanja , izgradnje in upravljanja z odnosi z zunanjim okoljem, drugimi ljudmi in v različnih kontekstih življenja)

7 UPRAVLJANJE S SPREMEMBAMI (sposobnost prilagajanja zunanji dinamiki, aktiven in “radoveden” pristop k spremembam, ki vplivajo na njihovo področje delovanja)

44

2

3

4

5

6


Priloga št. 3: Vprašalnik za podjetništvo

45


Priloga št. 4: Vprašalnik za kmetijstvo

46


47


48


49


Profile for Fundacija BIT Planota

Priročnik za vzpostavitev skupine za samopomoč na področju večnamenskega kmetijstva  

Priročnik je nastal v okviru porjekta GROW, sofinanciranega s strani EU iz programa Erasmus+.

Priročnik za vzpostavitev skupine za samopomoč na področju večnamenskega kmetijstva  

Priročnik je nastal v okviru porjekta GROW, sofinanciranega s strani EU iz programa Erasmus+.

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded