Page 1

06.01.2019

9. Sınıf B yoloj Soru Test | OGM Materyal

Soru 1: X kabında DNA, Y kabında RNA h drol z ed l yor. I. R boz II. Fosfor k as t III. T m n bazı IV. Guan n bazı

Soru 4: Aşağıdak lerden hang s prote nlerle lg l olarak yanlıştır? A) Hemoglob n prote n yapılı b r moleküldür. B) Hormonların heps prote n yapılıdır. C) Kasların büyük kısmı m yoz n ve akt n den len prote nlerden oluşur. D) Saç ve kıllar prote n yapılıdır. E) D ş n üzer n kaplayan m ne tabakası prote n çer r.

V. Aden n nükleot d Yukarıdak moleküllerden hang ler ne her k kapta da rastlanab l r?

Soru 5:

A) I ve II B) I ve IV C) II ve V D) II ve III E) II ve IV

Soru 2: Enz mler n reaks yonlarda akt vasyon enerj s n düşürmes , hücreye; I. Hücren n zarar görmes n engelleme II. Daha az enerj harcanmasını sağlama III. Hücrede olan reaks yon çeş d n artırma g b yararlardan hang ler n sağlar? A) Yalnız I

Yukarıdak tüplere gl koz t bağlarını yıkan ve baz k ortamda çalışan X enz m eklen yor; hang tüplerde gl koz t bağı sayısı azalır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

Soru 3: B tk sel yağlar oda sıcaklığında sıvı halded r. Ancak b tk sel margar nler oda sıcaklığında hayvansal yağ g b davranıp katı halde bulunmaktadır. Bunun neden aşağıdak lerden hang s nde doğru olarak açıklanmıştır? A) Yağ as tler ndek C ( karbon) sayılarının fazla olması B) Sentezlenmes sırasında su açığa çıkması C) C (Karbon)'ların H (h drojen) atomu le doyurulması D) Yapısının daha büyük olması E) Gl seroller n farklı sayıda olması

1/3


06.01.2019

9. Sınıf B yoloj Soru Test | OGM Materyal

Soru 8:

Soru 6: V tam n ve m neraller ç n aşağıdak lerden hang s ortak özell k değ ld r? A) Dışarıdan hazır alınırlar.

Yukarıda b r çeş t organ k b leş ğ n k myasal s nd r m le lg l graf k ver lm şt r. Bu graf ğe göre;

B) Hücre ç n yapı maddes d rler.

I. K myasal s nd r me uğrayan b leş k b r çeş t pol sakkar t olab l r

C) Solunumda substrat olarak kullanılmazlar.

II. 0 - t1 aralığında enz m akt ft r

D) Enz m yapısına katılırlar. E) S nd r lmeden hücre zarından geçerler.

III. t1 anından sonra enz m-substrat kompleks artmaktadır IV. t1 - t2 aralığında reaks yon hızı değ şmemekted r maddeler nden doğru olanlar hang ler d r?

Soru 7: I. Prote n sentez

A) Yalnız I B) I ve II C) III ve IV

II.S n rsel let m

D) I, II ve III

III. O2'l solunum

E) I, II, III ve IV

IV. Kas kasılması Yukarıdak olaylardan hang ler nde serbest ADP m ktarı artar?

B) Yalnız III

Soru 9: Aşağıdak lerden hang s enz mler n özell kler nden değ ld r? A) Enz mler özgüldürler.

C) I ve II

B) Enz mler, etk s n substratın dış yüzey nden başlatır.

D) I, II ve III

C) Bazı enz mler ç ft yönlü çalışırlar.

E) I, II ve IV

D) Enz mler hücre ç nde sentezlen rler.

A) Yalnız I

E) Bütün enz mler holoenz m yapısındadır.

2/3


06.01.2019

9. Sınıf B yoloj Soru Test | OGM Materyal

Soru 10:

X enz m n n katal zled ğ reaks yona a t graf k le lg l olarak hang s söylenemez?

A) t1 aralığında sıcaklık 0 C?n n altındadır. B) t2 aralığında sıcaklık arttırılmıştır. C) t3 aralığında pH değer opt mumdur. D) t4 aralığında akt vatör eklenm şt r. E) t4 aralığında sıcaklık sürekl arttırılmıştır.

3/3

Profile for Funda ŞAHİN

SORULAR  

SORULAR  

Profile for fundaahin
Advertisement