Page 1

“เพราะผมจ�ำเป็นต้องมีชีวิตอยู่ และในขณะที่ผมมีชีวิตอยู่นั้น จะ ไม่มีอะไรสิ้นสุดลงทั้งนั้น ก็แค่วัน นี้ เ ป็ น วั น ดี ชี วิ ต ของผมยั ง ไม่ หมดลง ก็ แ ค่ วั น นี้ มั น เลวร้ า ย ชีวิตของผมจึงยังไม่หมดลงเช่น กั น สิ่ ง ที่ ดี กั บ สิ่ ง ที่ เ ลวร้ า ย... สุดท้ายมันก็จะหายไป” - คิมทักกู

36

BREAD, LOVE AND DREAMS

STORY

KBS, 2010 นักแสดง : ยูนชียุน, จูวอน, อียองอา, ยูจิน

คิมทักกู (ยูนชียุน) เด็กหนุ่มผู้อาภัพ เขาเป็นลูกนอกสมรสของ คิมมีซุน กับ คูอิลจุง ประธาน บริษัทอุตสาหกรรมอบขนม เพราะ มีซุน เป็นเพียงพี่เลี้ยงเด็ก เมื่อเธอตั้งท้อง จึงถูก ซออิน ซุก ภรรยาหลวงไล่ออกจากบ้าน แม้ชีวิตจะล�ำบาก แต่ ทักกู ก็เติบโตเป็นเด็กหนุ่มที่มองโลกใน แง่ดี และโชคชะตาก็น�ำพาให้เขาได้พบกับพ่อ มีซุน จึงตัดสินใจพาลูกชายวัย 12 ปีกลับมาหา อิล จุง จนในที่สุด ทักกู ก็ได้รับการยอมรับในฐานะลูกชายคนโต แต่ด้วยแผนการร้ายของ อินซุก ท�ำให้ ทักกู ถูกไล่ออกจากบ้านอีกครั้ง แต่ ทักกู ก็ยังมีความหวังและพยายามสู้ต่อไป จนได้พบ กับ อาจารย์ พัลปง ผู้มีฝีมือการท�ำขนมปังระดับต�ำนาน และ ยางมีซุน (อียองอา) หญิงสาวที่ คอยอยู่เคียงข้างเขาเสมอ ทักกู ได้แรงบันดาลใจจากคนทั้งสองที่ท�ำให้เขาพยายามจะก้าวขึ้นสู่ การเป็นผู้เชี่ยวชาญในการท�ำขนมปัง แม้จะต้องพบเจออุปสรรคมากมาย แต่ด้วยพลังของ ความพยายาม และความสามารถ ท�ำให้ ทักกู ก้าวขึ้นมายืนในต�ำแหน่งผู้เชี่ยวชาญในการท�ำ ขนมปังมือ 1 ของเกาหลี

37

M ORAL “ความพยายามอยู่ที่ไหน ความส�ำเร็จอยู่

ที่นั่น” ยังคงเป็นค�ำพูดที่ใช้ได้เสมอ ขอ เพียงคนเรามีความพยายาม สิ่งที่ตั้งใจไว้ ก็จะเป็นความจริง ดังเช่นซีรีส์เรื่องนี้ คิมทักกู เด็กหนุ่มผู้โชคร้ายต้องตกระก�ำ ล� ำ บากถึ ง สองครั้ ง สองคราทั้ ง ๆ ที่ มี ศั ก ดิ์ เ ป็ น ถึ ง ลู ก ชายคนโตของประธาน บริษัท แต่แม้ชีวิตจะโหดร้ายมากแค่ไหน ทักกู ก็ยังคงเชื่อในตัวเอง เขายังคงมี ความฝัน ความพยายาม และความหวัง ที่คอยเป็นแรงผลักดันให้เขาก้าวเดินต่อ ไป จนในที่ สุ ด ความมุ ่ ง มั่ น และความ พยายามที่ มี ก็ ส ่ ง ให้ ทั ก กู เอาชนะ อุปสรรคต่างๆ และพิชิตความฝันของ ตัวเองได้ส�ำเร็จ

Special scoop3  
Advertisement