Page 1

o

AndedrĂŚtsbeskyttelse


Den usunde luft i minerne førte til de første åndedrætsværn

Mineingeniør Ivan Sundstram indså, at minearbejdernes øjne og lunger skulle beskyttes, og grundlagde tilbage i 1926 Sundstram Safety AB for at fremstille åndedrætsværn . Virksomheden og dens produkter blev udviklet yderligere af hans søn Per, der også studerede kunst ved det tekniske akademi (i dag kunstkollegiet). l forbindelse med studierne lærte han at analysere den menneskelige anatomi. Hans forståelse af ansigtsfaconer lagde fundamentet for udviklingen af åndedrætsværnenes design og egenskaber. God åndedrætsbeskyttelse skulle være enkel og komfortabel at bruge. l 1972 præsenterede Sundstram det første moderne halvmaske-åndedrætsværn fremstillet i gummi og med et anatomisk design. Den første silikonemaske blev lanceret i 1989. DET ER VORES MÅL AT BESKYTTE MENNESKER IMOD LUFTBÅRNE FARER . Det var dette hensyn, der fik Ivan Sundstram til at påbegynde produktionen af åndedrætsværn. Vi har siden tilpasset denne opgave til det 21. århundredes behov. Det er grunden til, at vi ikke er tilfredse med bare at leve op til standard kravene. Vores ambitioner strækker sig betydeligt længere.

Sundstram Safety AB was founded by Ivan Sundstram in 1926.

VI ARBEJDER PÅ AT SIKRE OPTIMAL BESKYTTELSE . Selv om vi er meget tilfredse med vores aktuelle produkter, gør vi fortsat betragtelige investeringer i produktudvikling. Vi tilbyder i dag et komplet system af masker, filtre og tilbehør til alle anvendelsesområder på markedet og arbejder kontinuerligt på at skabe produkter, der er så effektive som muligt.

Da vores bedstefar Ivan grundlagde denne virksomhed, havde han helt sikkert aldrig forestillet sig den moderne eksportorienterede virksomhed, som vi er i dag. Han havde dog med sikkerhed håbet på, at virksomheden kunne fortsætte med at eksistere og forblive i familien. Sådan er det også gået, og sådan har vi tænkt os at lade det blive fremover. Per Sundstram døde i december 2004, og tredje generation i familien fortsætter nu med at drive virksomheden i helt samme ånd. Produktion og produktudvikling finder sted i Lagani provinsen Småland , og hovedkontoret er beliggende i Lidingo uden for Stockholm. Sundstram Safety AB har været certificeret iht. ISO 9001 siden 1993.


Valg af åndedrætsbeskyttelse Når alle andre forholdsregler er truffet for at reducere farlige eksponeringsniveauer, er åndedrætsbeskyttelse det sidste, men meget vigtige skridt for at forhindre skadelige forurenende stoffer i luften i at trænge ind i kroppen via luftvejene.

Fire vigtige ting at overveje • IDENTI FIKATION hvilke farlige gasser, dampe, støv, røg eller aerosoler skal vi beskytte os imod? Foretag målinger på arbejdsstedet, og overvåg koncentrationerne af de farlige stoffer. • RISIKOVURDERING Er iltniveauet tilstrækkeligt i hele eksponeringsperioden? Hvilke indvirkninger har de forekommen de stoffer på helbredet? Findes der arbejdssikkerhedsgrænser for disse stoffer? Er der andre risici som f.eks. sprøjt, gnister eller eksplosive blandinger? • VALG AF ÅNDEDRÆTSBESKYTTELSE Halvmaske, helmaske, understøttet eller luftforsynet åndedrætsværn. • UNDERVISNING Ti lpasning, funktionskontroller, iførelse, opbevaring og vedligeholdelse. Rutiner for rengøring og udskiftning af filtre og sliddele.

Arbejdsgiveren har ansvaret for udvælgelse, vedligeholdelse og tilvejebringelse af åndedrætsbeskyttelsesudstyr og brugen af det på arbejdspladsen. Brugeren er derefter ansvarlig for at bruge udstyret i overensstemmelse med arbejdsgiverens fastlagte rutiner. Et program, der er udformet til beskyttelse af medarbejdere mod udsættelse for forurenende stoffer i luften, er beskrevet i EN 529:2005-retningslinjerne: anbefalinger vedr. udvælgelse, brug, pasning og vedligeholdelse af åndedrætsbeskyttelsesudstyr.

To former for åndedrætsbeskyttelse FILTERBESKYTTELSE hvor den omgivende luft passerer igennem filtre, der fjerner forurenende stoffer. Denne type benyttes på steder, hvor der vides at være tilstrækkelig ilt til stede, og hvor kendte forurenende stoffer kan opfanges i filteret. De forurenende stoffer skal have markante advarende egenskaber i form af lugt eller smag i koncentrationer, der ligger under arbejdssikkerhedsgrænserne. Filtre må ikke anvendes på steder, hvor koncentrationen af forurenende stoffer medfører umiddelbar fare for liv og helbred. Eksempler på filterbeskyttelse er halvmasker og helmasker med udskiftelige filtre samt understøttet filterbeskyttelse til halv- og helmasker eller hætter, visirer og hjelme. Imod forurenende stoffer i gasform benyttes egnede

gasfiltre med aktivt kul , der absorberer gassen. Efterhånden som filteret bliver mættet, sætter den gradvise gennemtrængning i gang, og derfor er det vigtigt at opstille regler for udskiftning af filtre. Partikler som f.eks. støv, røg og tåge fanges i partikelfiltre. Efterhånden som graden af tilstopning tiltager, forøges vejrtrækningsmodstanden, og filteret skal udskiftes, hvis det beskadiges, eller hvis det bliver vanskeligt at trække vejret. Kombinationsfiltre benyttes under tilstedeværelse af både partikler og gas.

FRISKLUFTFORSYNINGER forsyner brugeren med luft fra en uafhængig kilde, via beholdere med trykluft eller indåndingsluft fra en kompressor. Luftledningsudstyr med kontinuerlig gennemstrømning benyttes til halv- og hel masker, hætter, hjelme og visirer. Åndedrætsværn med lufttilførsel kan benyttes i alle omgivelser, der egner sig til filtre, og hvor der er behov for et højere beskyttelsesniveau. Vise stoffer kan ikke absorberes i filtre, og i sådanne situationer kan åndedrætsværn med trykluftforsyning være den eneste løsning. Den indåndede luft skal stemme overens med EN 12021 og må eksempelvis ikke overstige lugttærsklen for olie (0,5 mg/m3).

www.fugtek.dk- Tlf. 24281587


Valg af åndedrætsbeskyttelse på grundlag af graden af indeslutning - beskyttelsesfaktor Alle former for åndedrætsbeskyttelse har en specifik beskyttelsesfaktor, der beskriver hvor effektivt de reducerer mængden af det forurenende stof i luftvejene, dvs. indvendigt i ansigtsmasken.

Nedenstående beregninger kan foretages på grundlag af graden af forurening , der ideelt set skal fastslås ved arbejdsmiljømålinger, og arbejdssikkerhedsgrænsen for det pågældende stof:

Vigtige formler Krævet beskyttelsesfaktor

DEN TILORDNEDE BESKYDELSESFAKTOR (APF) er baseret på målinger inden for og uden for beskyttelsesanordningen, som er foretaget på arbejdere i virkelige arbejdsmiljøer.

=Koncentration af forurenende stof OEL

Maks. brugerkoncentration = OEL x APF

DEN NOMINELLE BESKYDELSESFAKTOR (NPF) er baseret på laboratoriemålinger i sammenhæng med godkendelse af beskyttelsesudstyret iht. EN-standarden.

Koncentration i åndedrætsværnet

=Koncentration af forurenende stof APF

OEL= Arbejdssikkerhedsgrænse

Beregninger af den nødvendige beskyttelse på arbejdsstedet skal være baseret på den tilordnede beskyttelsesfaktor (APF). Kontroller nationale krav vedr. tilordnede beskyttelsesfaktorer EN 529.

APF= Tilordnet beskyttelsesfaktor

BEMÆRK! Filterbeskyttelse må aldrig benyttes i koncentrationer, der medfører umiddelbar fare for liv og helbred (IDLH). Vælg egnet åndedrætsbeskyttelse, hvor den tilhørende beskyttelsesfaktor overstiger den krævede beskyttelsesfaktor. l tilfælde af udsættelse for kræftfremkaldende, overfølsomhedsfremkaldende og lignende stoffer er det vigtigt at vælge udstyr med en maksimal beskyttelsesfaktor, så koncentrationerne af forurenende stoffer inden for masken minimeres. Forskellige former for filterbeskyttelse og disses nominelle beskyttelsesfaktorer fremgår nedenfor.

MASKER

ELEKTRISK HÆTTElVISIR/ HJELM

Filtrerende ansigtsstykke FFP......... 4

TH1 ......... 10

Filtrerende ansigtsstykke FFP2 ....... 12

TH2 .......... 50

Sundstrom halvmasker....... .. ........... SO gange

TH3 .......... 500 gange

TRYKLUFTLEDNING EN 14594 A betegner let udførelse, dvs. spiralslange SR 360 B betegner kraftig udførelse, dvs. rør SR 358 og SR 3S9 1A/1B....... 10

HELMASKE

UNDERSTØTTET M . HELMASKE

SR 200 ... ....... 2000 gange

TM3 Sundstrom .......... 2000 gange

• Tilordnede beskyttelsesfaktorer fremgår af nationale regulativer.

www.fugtek.dk- Tlf. 24281587

4

2A/2B ....... so

3A/3B ...... .200 gange

4A/4B ........ 2000 gange


Valg af åndedrætsbeskyttelse på grundlag af arbejdets varighed og arbejdsbyrden Til KORTVARIGE OPGAVER MED lAV ARBEJDSBYRDE kan der benyttes en undertryksmaske, dvs. Halv- og Helmasker med udskiftelige filtre. Med henblik på forebyggelse af skadelig lækage ind i masken er det vigtigt, at pasformen på ansigtet er optimal, da indåndingen skaber et undertryk inden i masken. Høj indåndingsmodstand som følge af store filterkombinationer bidrager yderligere til undertrykket og gør det mere anstrengende at trække vejret. lÆNGEREVARENDE ARBEJDE MED HØJE ARBEJDSBYRDER kræver ofte understøttet filterbeskyttelse. En batteridrevet blæser suger luften igennem filteret og blæser den ind i ansigtsstykket, som kan være et løstsiddende visir, en hjelm, en hætte eller en stramtsiddende halv- eller helmaske. Udstyrets luftstrøm er vigtig for at opretholde et overtryk i ansigtsstykket, også selv om der åndes dybt ind, og dette gælder især ved brug af løstsiddende visirer, hjelme og hætter. HØJE ARBEJDSBYRDER OG FORURENENDE STOFFER med svage advarselsegenskaber er eksempler på situationer, hvor udstyr med trykluftledning er passende. Trykluften leveres fra en kompressor via en luftledningsfilterenhed og en slange til en bæltemonteret reguleringsventil og videre til halv- eller helmaskeneller en hjelm, et visir eller en hætte.

Der kan udføres to forskellige pasningstests for at sikre god pasform på halv- og helmasker. KVALITATIV (SUBJEKTIV) TEST brugeren ifører sig beskyttelsesmasken som beskrevet i brugermanualen og udsættes for et stof med lugt, f.Eks. lsoamylacetat, eller med smag, f.Eks. Sakkarin eller bitrex. Hvis brugeren ikke kan lugte eller smage noget, er åndedrætsværnets pasform god. KVANTITATIV (OBJEKTIV) PASNINGSTEST antallet af partikler i omgivelsesluften og indvendigt i masken måles for at fastslå et forhold , der beskriver, hvor godt åndedrætsbeskyttelsen passer. Under denne test udføres der en række øvelser, som simulerer forskellige situationer, der kan forekomme i løbet af en normal arbejdsdag. Den kvalitative test er baseret på brugerens lugte- og/eller smagssans og betragtes som mindre egnet end en kvantitativ test til måling af maskens pasform. Sundstram safety tilbyder via vores specialister kvalificeret undervisning i tilpasning, funktionskontroller, iførelse, opbevaring og vedligeholdelse- med henblik på at sikre en høj grad af beskyttelse i mange år.

www.fugtek.dk- Tlf. 24281587


Halv- og helmasker Sundstram Safety fremstiller halv- og helmasker, der er udformet til de mest krævende anvendelsesområder. Maskerne er kendt for deres fremragende pasform, høje grad af beskyttelse og vejrtrækningskomfort

Halvmaske SR 900

SR 900 Small SR 900 Medium SR 900 Large

• Fremstillet i blød termoplast med optimal komfort og pasform .

Art.-nr. H01-3012 Art.-nr. H01-3112 Art.-nr. H01-3212

Tre størrelser!

• Sammen med partikelfilter SR 51 O P3 R er dette en sikrere, mere miljøvenlig og meget omkostningseffektiv løsning i forhold til engangs-/ papirmasker. • En direkte luftstrøm til masken og to udåndingsventiler sikrer en meget lav vejrtrækningsmodstand . • Produceres i tre størrelser for at sikre god pasform til de fleste ansigtsformer.

Halvmaske SR 100

TIL PROFESSIONEL BRUG SR 100 S/M Art.-nr. H01 -2112 Art.-nr. H01-2012 Art.-nr. H01-2812

• En af verdens mest komfortable og driftssikre halvmasker.

Tre størrelser!

• Fremstillet helt i silikone med brede og bløde kontaktoverflader, der sikrer en optimal pasform . • Direkte luftstrøm ind i masken og to udåndingsventiler sikrer en meget lav vejrtrækningsmodstand . • To udåndingsventiler minimerer og reducerer dannelsen af fugt i masken. • Båndene og maskeaggregatet fordeler trykket ensartet på ansigtet • En lang levetid med få reservedele forenkler pleje og vedligeholdelse.

BEMÆRK! Alle maskerne i Sundstram Safetys program benytter samme serie af filtre og kan kombineres virksomt og omkostningseffektivt, så de passer til enhver situation. Hvis der er behov for trykluft, f.eks. i tilfælde af forurenende stoffer med svage advarselsegenskaber, kan trykluftaggregat SR 307 forbindes med alle masker. Se side 17.

INDHOLD

INDHOLD

1 SR 100 halvmaske i silikone 1 SR 51 O P3 R partikelfilter 1 SR 217 A 1 gasfilter, beskytter imod de fleste opløsningsmidler 5 forfiltre 1 forfilterholder 1 rengøringsserviet 1 sæt anvisninger med vedligeholdelsesoplysninger

1 SR 100 halvmaske i silikone 1 SR 51 O P3 R partikelfilter 1 SR 297 ABEK1 gasfilter, beskytter imod et bredt udvalg af gasser 5 forfiltre 1 forfilterholder 1 rengøringsserviet 1 sæt anvisninger med vedligeholdelsesoplysninger

• • • • •

• Landbrug • Kommunale rensningsanlæg • Affalds- og renovationsanlæg • Virksomheder med mange forskellige forurenende stoffer, hvor man vil være sikker på ikke at vælge det forkerte filter

Pensellakering, kun gasfilter Sprøjtelakering , kombinerede gas- og partikelfiltre Højtryksvask med affedtning, kombinerede gas- og partikelfiltre Bekæmpelsesmidler og sprøjtning, kombinerede gas- og partikelfiltre Klæbemidler og lak med pensel, kun gasfilter

www.fugtek.dk- Tlf. 24281587

6


VIGTIGE RESERVEDELE OG PRAKTISK TILBEHØR Beskyttelseshætte SR 64 fremstillet i Tyvek©-materiale

Art.-nr. H09-0301

Beskyttelseshætte SR 345, PVC.

Art.-nr. H09-1012

Bånd SR 363 (enkelt} til SR 100

Art.-nr. R01-2001

Bånd SR 362 (delt} til SR 100

Art.-nr. R01-2002

Bånd (enkelt} til SR 900

Art.-nr. R01-3001

Bånd (delt} til SR 900

Art.-nr. R01-3002

Forfilterholdere

Art.-nr. R01-0605

Hovedbånd SR 363 (enkelt rem) til SR 100

Art.-nr. R01-2001

Membransæt- ud x 2 l ind x 1 l ventilhætte x 2

Art.-nr. R01-2004

Servicesæt SR 900 - båndlforfilterholderlmembransæt

Art.-nr. R01-3002

Opbevaringsboks SR 230

Art.-nr. H09-3012

Opbevaringspose SR 339

Art.-nr. H09-0112

Hovedbånd SR 363 enkelt rem til SR 100 Art.-nr. R01-2001 Opbevaringsboks SR 230 Art.-nr. H09-3012

Opbevaringspose SR 339 Art.-nr. H09-0112

7

Beskyttelseshætte SR 345, PVC Art.-nr. H09-1012

www.fugtek.dk- Tlf. 24281587


HVIS ØJENBESKYTTELSE ER PÅKRÆVET OG/ ELLER VED HØJERE KONCENTRATIONER

Helmaske SR 200 • Fremstillet i silikone med en unik luftstrøm, der minimerer ind- og udåndingsmodstand. • Sfærisk visir med et meget bredt synsfelt. • Integreret indvendig maske til enkel rengøring . • Komfortabelt og nemt justerbart tekstilbånd. SR 200medPC-visir- Art.-nr. H01-1212 SR 200 med glasvisir- Art.-nr. H01-1312

VIGTIGE RESERVEDELE OG PRAKTISK TILBEHØR PC-visir SR 366 (polykarbonat)

Art.-nr. R01-1201

Afrivningsvisir SR 343 til polykarbonatvisir

Art.-nr. T01-1204

Glasvisir SR 365 (lamineret glas)

Art.-nr. T01-1203

Afrivningsvisir SR 353 til glasvisir

Art.-nr. T01-1205

Bånd - tekstil

Art.-nr. R01-1203

Bånd SR 340 - gummi

Art.-nr. T01-1215

Filteradapter, SR 280-3

Art.-nr. H09-0212

Pakning til filterkobling

Art.-nr. R01 - 1205

Forfilterholder

Art.-nr. R01-0605

Membransæt - ud x 2/ind x 3/ dråbe x 2/ventilhætte x 2

Art.-nr. R01-1204

Testadapter SR 370 til pasningstest

Art.-nr. T01-1206

Beskyttelseshætte SR 345 i PVC

Art.-nr. H09-1 012

Opbevaringsboks SR 344

Art.-nr. T01-1214

www.fugtek.dk- Tlf. 24281587

Brillestel SR 341 Art.-nr. T01-1201 Svejsekassette SR 84 Art.-nr. T01 -1212

• Beskyttelseshætte SR 64, Tyvek© Art.-nr. H09-0301

Opbevaringsboks SR 344 Art.-nr. T01-1214


Filtre GASFILTRE til halv- og helmasker er inddelt i tre kategorier på grundlag af deres kapacitet og testkoncentration.

PARTIKELFILTRE til halv- og helmasker er inddelt i tre kategorier efter deres effektivitet til at frafiltrere støv. Farvekode - hvid.

FILTERKATEGORI (EN 143)

AFPRØVET l KONCENTRATIONER PÅ

(EN 14387)

BESKYDELSESKATEGORI MED HENSYN TIL EFFEKTIVITET (NaCI og paraffinolie)

P1 R/NR faste og våde partikler

80%

P2 R/NR faste og våde partikler

94%

P3 R/NR faste og våde partikler

99,95%

O,1 volumenprocent=1 000 ppm 2

0,5 volumenprocent=5000 ppm

3

1,O percent by volume=1 OOOOppm

ppm=part per milion

FILTERTYPE

"R" efter kategorien betyder, at partikelfilteret kan bruges igen. "NR" efter kategorien betyder, at partikelfilteret ikke må benyttes længere end et arbejdsskift. Et meget effektivt filter som f.eks. SR 51 O P3 R beskytter imod alle former for partikler. En højere kategori dækker også de lavere kategorier, f.eks. dækker P3 både P1 og P2.

A B

Uorganiske gasser/dampe som f. eks. klor, hydrogencyanid og hydrogensu lfid

E

Syreholdige gasser/dampe som f.eks . svovldioxid og myresyre

K

Ammoniak og visse aminer

AX

Filtrene skal udskiftes, når partikelfilteret fører til forøget vejrtrækningsmodstand. Partikelfiltre beskytter kun imod partikler.

BESKYTTER IMOD Organiske gasser/dampe med kogepunkt over 65 °C, f.eks. mineralsk terpentin, toluen, styre n og xylen

Hg-P3

FARVEKODE

Organiske gasser og dampe med kogepunkt under 65 °C, herunder f. eks. acetone, metanol og diklermetan Kviksølv

Gasfiltre beskytter kun imod gasser.

Kombinationsfiltre Kombinationsfiltre benyttes, hvor gasser/dampe forekommer samtidig med partikler, f.eks. ved højtryksrensning, sprøjtelakering, opvarmning af stoffer eller gaskondensering. Vælg et egnet gasfilter, og kombiner det med et partikelfilter ved helt enkelt at trykke dem sammen, eller brug filtre med fast gas- og partikelfilter i en enhed.

Gas- og partikelfiltre

SR 217 A1- Art.-nr. H02-2512 SR 218 A2- Art.-nr. H02-2012 SR 217 A1 og SR 21 8 A2 beskytter imod organiske forbindelser med kogepunkt over 65 °C.

SR 297 ABEK1 - Art.-nr. H02-5312 SR 297 ABEK1 beskytter imod de samme typer forurenende stoffer som gasfilter SR 315 og imod ammoniak.

SR 316 K1 - Art.-nr. H02-4212 SR 295 K2- Art.-nr. H02-4312 SR 316 K1 og SR 295 K beskytter imod ammoniak og visse aminer.

SR 298 AX- Art.-nr. H02-2412 SR 298 AX beskytter imod organiske forbindelser med kogepunkt under eller lig med 65 °C.

SR 315 ABE1 - Art.-nr. H02-3212 SR 294 ABE2- Art.-nr. H02-3312 SR 315 ABE1 og SR 294 ABE2 beskytter imod organiske forbindel ser med kogepunkt over 65°, uorganiske forbindelser og syreholdige gasser/ dampe.

SR 299-2 ABEK1 Hg P3 kombineret filter Art.-nr. H02-6512 SR 299-2 ABEK1 Hg P3 R beskytter imod organiske forbindelser med kogepunkt over 65 °, uorganiske forbindelser og syreholdige gasser/ -dampe, ammoniak, kviksølvdampe samt alle form er for partikler. Den maksimale anvendelsestid til beskyttelse imod kviksølvdamp er 50 timer.

SR 510 P3- Art.-nr. H02-1312 SR 51 O P3 R er et mekanisk partikelfilter med ekstremt lav vejrtrækningsmodstand. SR 510 beskytter imod alle typer partikler (støv, røg , tåge, sprøjtetåge, asbest) samt bakterier, vira og radioaktivt nedfald. Filtreringseffektivitet over 99,997 %. SR 510 benyttes til alle beskyttelsesfiltre i Sundstram Saletys program. Hvis gas/dampe og partikler forekommer samtidig , kombineres et partikelfilter med et egnet gasfilter.

SR 221 forfilter- Art.-nr. H02-0312 SR 221 skal altid benyttes sammen med partikel-, gas- og kombinationsfiltre. Forfilteret beskytter hovedfiltret imod for hurtig tilstopning på grund af større partikler. Forfilterholderen holder filteret på plads og beskytter det imod håndteringsbeskadigelse.

RESERVEDELE OG PRAKTISK TILBEHØR. FULDSTÆNDIGE OPLYSNINGER PÅ SRSAFETY.COM

9

www.fugtek.dk - Tlf. 24281587


TIL ARBEJDE, DER ER KRÆVENDE, VARMT ELLER AF LANG VARIGHED

Understøttet filterbeskyttelse Sundstram Safetys understøttede filterbeskyttelsesudstyr er udformet til at yde brugeren højest mulige beskyttelse, komfort, brugervenlighed og omkostningseffektivitet

Blæserenhederne SR 500 og SR 700 er karakteriseret ved: • En høj luftgennemstrømning, 175 eller 240 l/ min., som sikrer overtryk i ansigtsstykket selv under høj arbejdsbyrde og opretholder en høj grad af beskyttelse. • Den høje luftgennemstrømning fra de to blæsere, SR 500 og SR 700, sikrer den højeste beskyttelseskategori TH3 eller TM3 for alle ansigtsstykker. • Automatisk flow-styring overvåger og opretholder den indstillede luftgennemstrømningsmængde, dvs. ingen kalibrering . • Alarmfunktioner for tilstoppede partikelfiltre og lav batteri kapacitet. • Display med tydelige symboler for vigtige data, f.eks. valgt luftstrøm og alarmtype. • Aftagelige litium-ion-batterier til hurtig opladning og lang levetid . • Bredt sortiment af ansigtsstykker som f.eks. hætter, hjelme og visirer, alle i TH3 . De kan også kobles til helmasken SR 200, TM3. • Elektronikken og blæserhuset er meget effektivt indkapslet (I P67), og på den måde lettes eventuelle påkrævede rengøringsarbejder. • Alle blæsere er udstyret med batteri , ladeapparat, bælte, gennemstrømningsmåler, forfilterholder, forfilter og partikelfilter.

Vælg en blæser Kun partikler SR 700 er en kompakt letvægtsblæser, der er designet specifikt til at levere beskyttelse imod skadelige partikler på steder, hvor der kræves optimale beskyttelsesegenskaber. Den er udstyret med to partikelfiltre, SR 510 P3 R, eller gevindfilter SR 71 O P3 R, samt forfilter SR 221 . • Med akustiske og optiske alarmer. • Batteri SR 701, 14,8 V, 2,2 Ah, litium-ion med en ladetid på ca. 2 timer.

SR 700- Art.-nr. HOG-7010

• Ca. 8 timers driftstid ved en gennemstrømning på 175 l/min. og ca. 5 timer ved 225 l/min. SR 700- Art.-nr. HOG-7010

Både partikler og gas SR 500 er en blæserenhed, der er udformet til at beskytte imod skadelige partikler samt imod gasser og dampe. Den er udstyret med to partikelfiltre SR 51 O P3 R og et gevindfilter SR 71 O P3 R samt to forfiltre 221 til beskyttelse imod partikler. Til beskyttelse imod udsættelse for gasser: to gasfiltre SR 518 A2 eller to gasfiltre SR 515 ABE1 eller to SR 597 A1 B2E2K1 og partikelfiltre SR 51 O P3 R. • Optiske, akustiske og vibrerende alarmer. • Standardbatteri SR 501, 14,8 V, 2,2 Ah, litium-ion med 30 min. genopladningstid til 80% og 1,5 timer til1 00%. • Kraftigt batteri SR 502, 14,8 V, 3,6 Ah, litium-ion med 45 min. genopladningstid ti180% og 2 timertil100%. • Displayet viser batterikapaciteten, når blæseren starter. • Driftstid op til 13 timer afhængigt af valg af filter, gennemstrømningsmængde og batteritype. SR 500 - Art.-nr. HOG-0112

www.fugtek.dk -Tlf. 24281587

SR 500 - Art.-nr. HOG-0112

BEMÆRK! Gasfiltre skal altid anvendes i kombination med partikelfiltre.


Ladestation SR 506, usamlet, kan udstyres med 1-5 ladeapparater Art.-nr. T06-0108

Forfilterholder SR 509 til SR 500 Art.-nr. R06-0106

Stænkafskærmning SR 514 til 5R 500 og SR 700 Art.-nr. T06-0114

VIGTIGE RESERVEDELE OG PRAKTISK TILBEHØR Tekstilbælte til SR 500 og SR 700

Art.-nr. R06-01 01

Læderbælte SR 503 til SR 500 og SR 700

Art.-nr. T06-01 03

Gummibælte SR 504 til SR 500 og SR 700

Art.-nr. T06-01 04

Standardbatteri til SR 500

Art.-nr. R06-01 02

Kraftigt batteri SR 502 til SR 500

Art.-nr. T06-01 01

Standardbatteri SR 700

Art.-nr. R06-0708

Pakninger til blæsere SR 500 og SR 700

Art.-nr. R06-01 07

Partikelfilteradapter til SR 500

Art.-nr. R06-01 05

Partikelfilteradapter til SR 700

Art.-nr. R06-0701

Forfilterholder SR 509 til dekontamineringsarbejde til SR 500 Art.-nr. T06-01 05 Forfilterholder til SR 700

Art.-nr. R01-0605

Opbevaringspose SR 505 til SR 500 og SR 700

Art.-nr. T06-0114 Bånd SR 552 til SR 500 og SR 700 Art.-nr. T06-0116

Filtre til understøttede enheder

5R 510 partikelfilter P3 R Art.-nr. H02-1312 er et mekanisk partikelfilter i kategori P3 R med en ekstremt høj effektivitet > 99 ,997 % og et aktivt areal på 13 dm2. Filteret kan bruges sammen med en adapter i tilfælde af simple forurenende stoffer i partikelform eller i kombination med et egnet gasfilter. SR 51 O benyttes til alt filterbeskyttelsesudstyr i Sundstram Saletys program.

5R 518 gasfilter A2 Art.-nr. H02-7012 er et filter til beskyttelse imod organiske forbindelser med kogepunkt over +65 oc, dvs. de fleste opløsningsmidler. Kategori 2 betyder høj kapacitet og dermed lang driftstid. Gasfiltre til blæser SR 500 skal altid anvendes i kombination med partikelfilter SR 510 P3 R.

5R 597 gasfilter A 1 BE2K1 Art.-nr. H02-7212 beskytter imod organiske forbindelser med kogepunkt over +65 oc, uorganiske gasser og syreholdige gasser samt ammoniak og visse aminer. Gasfiltre til blæseren SR 500 skal altid anvendes i kombination med partikelfilter SR 51 O P3 R.

5R 710 partikelfilter P3 R Art.-nr. H02-1512 er et mekanisk partikelfilter i kategori P3 R med en ekstremt høj effektivitet (> 99,997 %) og et aktivt areal på 13 dm2. Filteret beskytter imod alle typer partikler, både flydende og faste. SR 71 O kan ikke kombineres med gasfiltre.

5R 515 gasfilter ABE1 Art.-nr. H02-7112 er udformet til at sikre beskyttelse imod organiske forbindelser med kogepunkt over +65 oc og til uorganiske gasser og syreholdige gasser. Gasfiltre til blæser SR 500 skal altid anvendes i kombination med partikelfilter SR 510 P3 R.

5R 599 kombinationsfilter A 1 BE2K1 HgP3 Art.-nr. H02-7312 beskytter imod organiske forbindelser med kogepunkt over +65 oc, uorganiske forbindelser og syreholdige gasser/ dampe, ammoniak, kviksølvdampe samt alle former for partikler. Det er udformet til anvendelse i SR 500-blæseren . Dens maksimale anvendelsesperiode som beskyttelse imod kviksøl vdampe er 50 timer.

RESERVEDELE OG PRAKTISK TILBEHØR. FULDSTÆNDIGE OPLYSNINGER PÅ SRSAFETY.COM

11

www.fugtek.dk- Tlf. 24281587


ANSIGTSSKÆRME, HÆTTER OG HJELME, ALLE SAMMEN l TH3

Vælg et egnet ansigtsstykke Alle ansigtsstykker leveres med en indåndingsslange til tilslutning til blæser SR 700 eller SR 500 eller til trykluftaggregat SR 507 (se side 17).

Ansigtsskærm SR 540 • Brugervenligt visir med bredt synsfelt. • Lav vægt, kun 700 g med indåndingsslange. • Udåndingsventil, der reducerer ophobningen af kuldioxid indvendigt i skærmen under krævende arbejde. • Nemt udskifteligt polykarbonatvisir som standard og kemikaliefast PETG som tilvalg . • Kan udstyres med afrivningsvisirer for at yde supplerende beskyttelse i tilfælde af større risiko for stænk. • Greb til hovedjustering.

SR 520 M/L- Art.-nr. H06-0212 SR 520 S/M- Art.-nr. H06-0312 SR 530- Art.-nr. H06-0412

SR 540- Art.-nr. H06-0512

VIGTIGE RESERVEDELE OG PRAKTISK TILBEHØR Nakkebeskyttelse SR 543 beskytter baghovedet og nakken imod stænk og lignende farer.

Art.-nr. T06-0505

Visirsæt fremstillet i polykarbonat (PC)

Art.-nr. R06-0502

Visirsæt SR 545 fremstillet i polyester (PETG)

Art.-nr. T06-0502

Afrivningsvisir SR 542

Art.-nr. T06-0501

Ansigtstætning SR 546 fremstillet i tekstil

Art.-nr. T06-0504

Ventilsæt SR 540, ventildæksel og udåndingsmembran

Art.-nr. R06-0505

Svedrem

Art.-nr. R06-0504

Indåndingsslange

Art.-nr. R06-0501

Flad pakning til indåndingsslange

Art.-nr. R06-0501

Beskyttelseshætte, Tyvek© SR 586 Art.-nr. T06-0806

Hætter SR 520 og SR 530 • Lav vægt • Færdigmonteret Velcro-bånd til enkel tilpasning af hovedvidden. • Visir fremstillet i kemikaliefast celluloseacetat (CA). • PVC-belagt polyester i hætten. • Udåndingsventi l, der reducerer ophobningen af kuldioxid indvendigt i hætten under krævende arbejde. • SR 520 dækker ansigtet og issen og fås i to størrelser, S/M og M/L. • SR 530 dækker ikke bare ansigtet og issen, men også nakken, halsen og skuldrene. En størrelse. SR 520 M/ L- Art.-nr. H06-0212 SR 520 S/M - Art.-nr. H06-0312

• SR 530 har en brugervenlig, justerbar halstætning, som sikrer en meget høj grad af beskyttelse, også for personer med skæg. • Kan udstyres med afrivningsvisirer eller beskyttelseshætte (SR 586) imod kraftige stænk og lignende faremomenter. SR 520 M/l- Art.-nr. H06-0212 SR 520 S/M- Art.-nr. H06-0312 SR 530 - Art.-nr. H06-0412

VIGTIGE RESERVEDELE OG PRAKTISK TILBEHØR

SR 530- Art.-nr. H06-0412

O-ring til rør

Art.-nr. R06-0202

Ventilsæt til SR 520/SR 530

Art.-nr. R06-0201

Svedbånd til SR 520/SR 530

Art.-nr. R06-0203

Afrivningsvisirer SR 522 i PETG til SR 520/SR 530

Art.-nr. T06-0201

Beskyttelseshætte SR 586 fremstillet i Tyvek©-materiale til SR 520/SR 530/SR 580

Art.-nr. T06-0806

www.fugtek.dk- Tlf. 24281587


Hætter SR 561 og SR 562 • Lav vægt. • Separat hovedbånd muliggør separat udskiftning af hætten . • Visir i kemikaliefast PETG. • Hætten er fremstillet i Tyvek©-materiale, der yder effektiv beskyttelse imod en lang række kemikalier. • Justeringsvenligt hovedbånd. • SR 561 beskytter hele hovedet og skuldrene. Justerbar, blød halstætning fremstillet i bomuld . • SR 562 beskytter ansigtet og issen . Komfortabel ansigtstætning fremstillet i polyamid/lycra. SR 561 - Art.-nr.H06-5012

SR 561 - Art.-nr.H06-5012 SR 562- Art.-nr. H06-5112

VIGTIGE RESERVEDELE OG PRAKTISK TILBEHØR O-ring til slange

Art.-nr. R06-0202

Hovedbånd SR 560

Art.-nr. R06-5002

Slange til hovedbånd

Art.-nr. R06-5003

Svedrem

Art.-nr. R06-0504

Reservehætte lang (SR 561)

Art.-nr. R06-5001

Reservehætte kort (SR 562)

Art.-nr. R06-51 01

SR 562- Art.-nr. H06-5112

RESERVEDELE OG PRAKTISK TILBEHØR. FULDSTÆNDIGE OPLYSNINGER PÅ SRSAFETY.COM

www.fugtek.dk- Tlf. 24281587


FORTSÆTIELSE FRA FOREGÅENDE SIDE- Vælg egnet ansigtsstykke

SR 580 Sikkerhedshjelm med visir Fuldstændig beskyttelse af luftvejene, hovedet og ansigtet. • Kan om nødvendigt suppleres med de fleste høreværn til hjelmmontage. • Brugervenligt visir fremstillet i polykarbonat. • Udåndingsventilen minimerer koncentrationen af kuldioxid indvendigt i beskyttelsesudstyret under krævende arbejde. • Udskiftningsvenligt visir og ansigtstætn ing. SR 580 Beskyttelseshjelm med visir- Art.-nr. HOG-8012

VIGTIGE RESERVEDELE OG PRAKTISK TILBEHØR Visir

Art.-nr. R06 0808

Ansigtstætning

Art.-nr. R06-0805

Svedrem

Art.-nr. R06-0809

Komfortbånd til halsen

Art.-nr. R06-0803

Pakning til slangetilslutning

Art.-nr. R01-1205

Indåndingsslange

Art.-nr. R06-081 O

O-ring til indåndingsslange

Art .-nr. R06-0202

Afrivningsvisir SR 582

Art.-nr. T06-0801

Varmebeskyttelse, aluminiumbelagt, til hjelm

Art.-nr. R06-0813

Varmebeskyttelse, aluminiumbelagt, til nakke

Art.-nr. R06-0814

Varmebeskyttelse, aluminiumbelagt, til nakke/hals

Art.-nr. R06-0815

Hals- og brystbeskyttelse, Proban

Art .-nr. T06-8011

SR 580 Beskyttelseshjelm med visir- Art.-nr. HOG-8012

SR 584/SR 580 Sikkerhedshjelm med visir og svejsekassette • Ud over at fungere som åndedrætsværn og beskytte hovedet beskytter dette udstyr også øjnene og ansigtet under svejsearbejde. • Med kassetten i den løftede position kan hjelmens store, farveløse visir anvendes som ansigtsbeskyttelse ved fjernelse af slagger og slibearbejde. • Der fås fem passive svejselinser, fra EN 8 til EN 13. • Leveres med passiv svejselinse, skygge EN1 O med målene 90 x 11 O mm. • Der fås tre typer automatisk dæmpende svejselinser: EN 3/1 O, EN 3/11 samt en variabel 4/ 9-13. • Ansigtstætning fremstillet i flammebestandigt materiale. • Stort udvalg af tilbehør inkl. flammehæmmende hætter, linser med styrke fra 1 ,O til 2,5 dioptrier osv. SR 584/SR580- Art.-nr. HOG-8310 SR 584/SR580- Art.-nr. HOG-8310

VIGTIGE RESERVEDELE OG PRAKTISK TILBEHØR Automatisk svejselinse EN 3/1 O, SR 59005

Art.-nr. T06-4007

Automatisk svejselinse EN 3/11, SR 59006

Art.-nr. T06-4008

Automatisk svejselinse EN 4/9-13, SR 59007

Art.-nr. T06-4009

Indvendigt beskyttelsesglas til automatisk svejselinse

Art.-nr. R06-4009

Beskyttelsesglas i polykarbonat

Art.-nr. R06-4008

Passiv svejselinse EN 8-EN 13, SR 59008-SR 59013

Art. -nr. T06-4001-T06-4006

Ansigtstætning

Art.-nr. T06-8012

Svejseskærm SR 59018

Art.-nr. T06-4014

Hals- og brystbeskyttelse, Proban

Art.-nr. T06-8011

Beskyttelse til indåndingsslange SR 59021 , Proban

Art.-nr. T06-4016

www.fugtek.dk -Tlf. 24281587


SR S87/SR S80 Sikkerhedshjelm med guldvisir EN S SR S88-1/SR S80 Sikkerhedshjelm med 2/3-visir EN 3 SR S88-2/SR S80 Sikkerhedshjelm med 2/3-visir EN S • Ud over at fungere som åndedrætsværn og hovedbeskyttelse beskytter dette udstyr også øjnene og ansigtet imod stråling i forbindelse med skærearbejde og lettere svejsearbejde. • Med visiret i den løftede stilling kan hjelmens store, farveløse visir anvendes som ansigtsbeskyttelse ved fjernelse af slagger og slibearbejde. • Ansigtstætning fremstillet i flammehæmmende materiale. • Stort udvalg af tilbehør inkl. flammehæmmende hætter, samt hals- og brystbeskyttelse. SR 587/SR580- Art.-nr. HOG-8510 SR 588-1/SR 580- Art.-nr. HOG-8610 SR 588-2/SR 580- Art.-nr. HOG-8710

VIGTIGE RESERVEDELE OG PRAKTISK TILBEHØR Guldbelagt visir SR 587

Art.-nr. R06-0824

Visir 2/3, EN 3 SR 588-1

Art.-nr. R06-0825

Visir 2/3, EN 5 SR 588-2

Art.-nr. R06-0826

Ansigtstætning

Art.-nr. T06-8012

Svejsehætte SR 59018, Proban

Art.-nr. T06-4014

Hals- og brystbeskyttelse, Proban

Art.-nr. T06-8011

Beskyttelse til indåndingsslange SR 59021, Proban Art.-nr. T06-4016 Varmebeskyttelse, aluminiumbelagt, til hjelm

Art.-nr. R06-0813

Varmebeskyttelse, aluminiumbelagt, til nakke

Art.-nr. R06-0814

Varmebeskyttelse, aluminiumbelagt, til nakke/hals Art.-nr. R06-0815

Svejseskærm SR S90 • Et let og fleksibelt visir med en løftbar svejselinse til beskyttelse ved fjernelse af slagger og si ibearbejde. • Der fås fem passive svejselinser, fra EN 8 til EN 13. • Leveres med passiv svejselinse, skygge EN10 med målene 90 x 110 mm. • Der fås tre typer automatisk dæmpende svejselinser: EN 3/1 O, EN 3/11 samt en variabel 4/ 9-13 . • Ansigtstætning fremstillet i flammehæmmende materiale. • Stort udvalg af tilbehør inkl. flammehæmmende hætter, linser med styrke fra 1 ,O til 2,5 dioptrier osv. • Justeringsvenligt hovedbånd med holder til høreværn. SR 590- Art.-nr. HOG-4012

VIGTIGE RESERVEDELE OG PRAKTISK TILBEHØR Ansigtstætning

Art.-nr. R06-4005

Velcro-bånd

Art.-nr. R06-4006

Svejselinseluge

Art. -nr. R06-4002

Passiv svejselinse EN 8 - EN 13, SR 59008 - SR 59013

Art. -nr. T06-4001-T06-4006

Automatisk svejselinse EN 3/1 O, SR 59005

Art.-nr. T06-4007

Automatisk svejselinse EN 3/11 , SR 59006

Art. -nr. T06-4008

Automatisk svejselinse EN 4/9-13 , SR 59007

Art. -nr. T06-4009

Indvendigt beskyttelsesglas til automatisk svejselinse

Art. -nr. R06-4009

Fjeder til svejselinseluge, bøjle, fjedre x 2

Art.-nr. R06-4004

Indåndingsslange SR 59022

Art. -nr. R06-401 O

O-ring til indåndingsslange

Art.-nr. R06-0202

Svejsehætte SR 59018, Proban

Art.-nr. T06-4014

Beskyttelse til indåndingsslange SR 59021, Proban

Art. -nr. T06-4016

SR 590- Art.-nr. HOG-4012

RESERVEDELE OG PRAKTISK TILBEHØR. FULDSTÆNDIGE OPLYSNINGER PÅ SRSAFETY.COM

www.fugtek.dk- Tlf. 24281587


Udstyr ti l åndedrætsbeskyttelse med luftslange og konstant gennemstrømning Sundstram Safetys trykluftforsynede åndedrætsbeskyttelsesudstyr med kontinuerlig gennemstrømning er udviklet til at beskytte brugere, der arbejder med forurenende stoffer, der har svage advarselsegenskaber, eller som ikke kan absorberes i et gasfilter, og særligt giftige forurenende stoffer. Det kan altid anvendes som alternativ til filterbeskyttelse ved arbejde, der er krævende, varmt eller af længere varighed. Luften fra en kompressor renses via en trykluftfilterenhed , SR 99 . Alle vores masker, hætter, visirer og hjelme kan derefter forbindes via Sundstram Safetys godkendte indåndingsslanger.

Trykluftfilter SR 99 Trykluftledningsfilterenhed SR 99 omdanner almindelig trykluft til indåndingsluft. Filterenheden består af: • En forsamler med manuelt eller trykstyret afløb, der udskiller olie, vand og grove partikler. • En regulator med manometer til justering af udgangstrykket • Hovedfilteret SR 292 består af en hensigtsmæssigt dimensioneret kulstofdel omgivet af to partikelfiltre P3 , der fjerner eventuelle resterende partikler og dampe/olier fra luften. • Indgang R W ', udgang- en med sikkerhedskobling , en tillukket. Maks. strømningshastighed 900 l/min., maks. tre brugere med Sundstrom-udstyr. SR 99- Art.-nr. H03-2612

SR 99- Art.-nr. H03-2612

VIGTIGE RESERVEDELE OG PRAKTISK TILBEHØR Pakningssæt til filterhus

Art.-nr. R03-2604

Sikkerhedskobling, hun W ' til ekstra udgang

Art.-nr. R03-21 03

Y-kobling (til tre brugere sammen med R03-21 03)

Art.-nr. R03-2127

SR 292 Filterkassette

Art.-nr. R03-2001

SR 292 Filterkassette Art.-nr. R03-2001

Luftvarmer SR 99H Luftvarmer SR 99H. En elektrisk varmeenhed til forvarmning af indåndingsluft. • Monteres efter en af Sundstroms trykluftledningsfilterenheder. • Luftvarmeren kan reguleres op til maks. 80 °C. • Overophedningsbeskyttelsen afbryder strømmen automatisk. • Der fås en slange til tilslutning af trykluftledningsfilteret til luftvarmeren. • Kun til brug sammen med indåndingsslange SR 359, som er varmefast SR 99H - Art.-nr. H03-2712

Trykluftslanger

Trykluftslange SR 359 i polyesterforstærket EPDM er udstyret med CEJN-sikkerhedskoblinger til direkte tilslutning til Sundstram Safetys trykluftledningsfilterenhed og til vores ledningsåndedrætsværn med konstant luftstrøm. SR 359 er varme- og kemikaliefast og skal bruges sammen med luftvarmeren SR 99/ H. Fås i længder på 5, 1O, 15, 20, 25 og 30m. Art.-nr. H03-3105/-10/-15/-20/-25/-30

Trykluftslange SR 358 i polyesterforstærket PVC er udstyret med CEJN-sikkerhedskoblinger til direkte tilslutning til Sundstram Safetys trykluftledningsfilterenheder og til vores ledningsåndedrætsværn med konstant luftstrøm. Fås i længder på 5, 1O, 15, 20, 25 og 30m . Art.-nr. H03-3005/-10/-15/-20/-25/-30

www.fugtek.dk- Tlf. 24281587

16

Trykluftslange SR 360 i polyuretan er udstyret med CEJN-sikkerhedskoblinger til direkte tilslutning til Sundstram Safetys trykluftledningsfilterenhed samt til vores ledningsåndedrætsværn med konstant luftstrøm. Slangens overflade har en belægning , der yder god beskyttelse imod gnister, f.eks. ved svejsning. Fås i længder på 2, 4, 6 og 8 m. Art.-nr. H03-3402/-4/-6/-8


Trykluftledningsaggregat SR 307 SR 307 trykluftledningsaggregatet til enkel montering på Sundstram Safetys halv- og helmasker. Komplet med bælte, reguleringsventil og aggregat til tilslutning til maskerne. • Luftgennemstrømningen styres via reguleringsventilen i bæltet, så der sikres et volumen på 150 til 320 l/min. • Reguleringsventilens indgangstryk skal være 4 - 6 bar. • En flow-måler og en advarselsfløjte til midlertidig og kontinuerlig overvågning af luftstrømmen medfølger.

SR 307- Art.-nr. H03-1412

SR 307- Art.-nr. H03-1412

Trykluftledningsaggregat SR 507 Udformet til tilslutning til visir SR 540, hætter SR 520, SR 530, SR 561 og SR 562 , hjelm SR 580, svejsehjelm SR 580/SR 584, og svejsevisir SR 590. Komplet med bælte, reguleringsventil og støjdæmpet adapter til enkel tilslutning til ansigtsstykkets indåndingsslange.

SR 507- Art.-nr. H03-0512

• Muliggør omskiftning imellem understøttet filterbeskyttelse med løstsiddende ansigtsdele og trykluft. • Luftgennemstrømningen styres ved hjælp af reguleringsventilen i bæltet, så der sikres et volumen på 175 til 260 l/min. • Reguleringsventilens indgangstryk skal være 5 - 7 bar. • En flow-måler og en advarselsfløjte til midlertidig og kontinuerlig overvågning af luftstrømmen medfølger. • Fremstillet i et materiale, der ikke danner gnister i tilfælde af friktion, hvilket gør produktet egnet til anvendelse i eksplosionsfarlige eller letantændelige omgivelser. SR 507- Art.-nr. H03-0512

RESERVEDELE OG PRAKTISK TILBEHØR. FULDSTÆNDIGE OPLYSNINGER PÅ SRSAFETY.COM

www.fugtek.dk- Tlf. 24281587


FORTSÆDELSE FRA FOREGÅENDE SIDE- Åndedrætsbeskyttelsesudstyr til trykluftledning med konstant gennemstrømning

SR 90 Airline med filterreserve Produktet består af en halvmaske SR 90 (silikone), hvor trykluften føres via en slange fra reguleringsventilen og ind i masken. Et egnet filter eller en egnet filterkombination i masken sikrer beskyttelse i tilfælde af tab af tryk og ved bevægelse til og fra arbejdsstedet. Produktet kan også bruges uden filterreserve ved hjælp af det medfølgende dæksel , f.eks. under et visir. Komplet med reguleringsventil og bælte. • Luftgennemstrømningen styres via reguleringsventilen i bæltet, så der sikres et volumen på 150 til 320 l/ min. • Indgangstrykket til reguleringsventilen skal være 4 - 6 bar. • En flow-måler og en advarselsfløjte til midlertidig og kontinuerlig styring af luftgennemstrømningen medfølger. SR 90 Airline- Art.·nr. H03-1512 M/l SR 90 Airline- Art.-nr. H03-1612 S/M

SR 90 Airline- Art.-nr. H03-1512 M/l SR 90 Airline- Art.-nr. H03-1612 S/M

VIGTIGE RESERVEDELE OG PRAKTISK TILBEHØR Lyddæmper

Art.-nr. R03-1405

Servicesæt (bånd SR 363/forfilterholder/membransæt)

Art.-nr. R01-2202

Membransæt (membran - ind x 1, membran - ud x 2, ventildæksel x 2)

Art.-nr. R01-2201

Dæksel SR 367

Art.-nr. R03-1406


SR 200 Airline med filterreserve SR 200-luftledning med filterreserve. Dette produkt består af en SR 200 helmaske med en slangetilslutning monteret i fronten af masken, hvorigennem luften fra reguleringsventilen tilføres. Et egnet filter/en egnet filterkombination i masken beskytter i tilfælde af tryktab og ved bevægelse til og fra arbejdsstedet. Komplet med eguleringsventil og bælte. • Under begrænsede pladsforhold kan udstyret anvendes med tillukket frontåbn ing. • Specielt udviklet til omgivelser, der kræver en høj beskyttelsesfaktor. • Luftgennemstrømningen styres via reguleringsventilen i bæltet, så der sikres et volumen på 150 til 320 l/min. • Indgangstrykket til reguleringsventilen skal være 5 - 7 bar. • En flow-måler og en advarselsfløjte til midlertidig og kontinuerlig overvågning af luftstrømmen medfølger. • Indåndingsslangen kan kobles fri af både masken og reguleringsventilen, så ansigtsstykket kan bruges som almindelig helmaske med filter eller kobles sammen med en af Sundstram Safetys blæsere SR 500 eller SR 700.

SR 200 Airline, PC-visir- Art.-nr. H03-1012 SR 200 Airline, glasvisir- Art.-nr. H03-1212

SR 200 Airline, PC-visir- Art.-nr. H03-1012 SR 200 Airline, glasvisir- Art.-nr. H03-1212

VIGTIGE RESERVEDELE OG PRAKTISK TILBEHØR Skruehætte til tillukning af frontåbningen.

Art.-nr. R03-1 005

Dæksel SR 367 til blokering af filteret.

Art. -nr. R03-1406

Tryklufthætte SR 63-1 O Tryklufthætte SR 63-1 O består af en hætte i robust stofforstærket PVC med et stort visir i splintfrit polykarbonat med justeringsvenlige bånd. Komplet med reguleringsventil og bælte. • Kan udstyres med beskyttelsesfolie. • Luftgennemstrømningen styres via reguleringsventilen i bæltet, så der sikres et volumen på 150 til 240 l/min. • Indgangstrykket til reguleringsventil skal være 4 - 7 bar. • En flow-måler og en advarselsfløjte til midlertidig og kontinuerlig styring af luftgennemstrømningen medfølger. SR 63-10- Art.-nr. H03-0312

VIGTIGE RESERVEDELE OG PRAKTISK TILBEHØR

SR 63-10- Art.-nr. H03-0312

Hætte ekskl. reguleringsventil

Art.-nr. R03-0314

Hætte, uden tilbehør

Art.-nr. R03-0305

Hovedbånd

Art.-nr. R03-0322

Reparationssæt (visir, ramme, gummitap x 8, skruer x 2, beskyttelseshætte, udåndingsmembran)

Art.-nr. R03-0308

Visir

Art.-nr. R03-0308

Gummitap x 8

Art.-nr. R03-0112

Beskyttelsesfolie x 3

Art.-nr. R03-01 05

RESERVEDELE OG PRAKTISK TILBEHØR. FULDSTÆNDIGE OPLYSNINGER PÅ SRSAFETY.COM

www.fugtek.dk- Tlf. 24281587


Flugtmasker til evakuering i tilfælde af brand og/eller kemikalieulykker Sundstram Safetys flugtmasker til evakuering i tilfælde af brand og/ eller kemikalieulykker har følgende egenskaber: • Indvendig silikonemaske med maksimal beskyttelse og komfort. • Selve hætten er fremstillet i flammehæmmende og kemikaliefast materiale. • Enkel og hurtig iførelse uden efterjustering. • Elastisk halstætning. • To størrelser, M/ L og S/ M, der passer de fleste voksne og teenagere. • Egnet til mobil (M) anvendelse i robust etui , der kan fastgøres i bæltet. • Egnet til stationær (S) anvendelse på lokaliteter som f.eks. elevatorer og kontorer. • Hætterne er foremballeret med undertryk i en aluminiumspose og kan opbevares i 7,5 år. • Serviceprogram tilgængeligt.

BEMÆRK! Flugtmasker må kun bruges i flugtsituationer og ikke som udstyr til udførelse af specifikke opgaver. De må desuden kun anvendes i omgivelser, hvor den omgivende luft indeholder tilstrækkelige mængder ilt.

Flugtmaske SR 76-2 Kemi • Til brug i tilfælde af kemikalieulykker. • Hætten er udstyret med kombinationsfilter SR 299-2 ABEK1-Hg-P3 som standard. • Fås med alle Sundstrtims gasfiltre i kombination med partikelfilter SR 51 O P3 . • SR 76-2 S er godkendt til stationær opbevaring. • SR 76-2 M er også godkendt som bærbar flugtmaske.

TEKNISK DATABLAD FINDES PÅ SRSAFETY.COM

Flugtmaske SR 77-2 Røg/kemi • Beregnet til anvendelse i tilfælde af brand og/ eller kemikalieulykker, der kan forekomme samtidig. • Hætten er udstyret med et kombineret gasfilter SR 331-2 ABEK1- CO og partikelfilter SR 51 O P3 , hvilket betyder op til 30 minutters beskyttelse imod CO, samt et partikelfilter med 99 ,997 % effektivitet. • Produktet sikrer beskyttelse imod gasser, herunder også kulilte, samt alle former for partikler, der kan forekomme i tilfælde af brand. • SR 77-2 S er godkendt til stationær opbevaring. • SR 77-2 M er også godkendt som bærbar flugtmaske.

TEKNISK DATABLAD FINDES PÅ SRSAFETY.COM

www.fugtek.dk- Tlf. 24281587


Arbejdssituationer

Arbejdssituation

Type af forurening

Type af åndedrætsbeskyttelse

Type af filter

Maling/rulning med opløsningsmiddelbaseret farve. Affedtning/vask Arbejde med lim og fugemateriale.

Dampe fra opløsningsmidler.

Halvmaske eller helmaske (hvis øjnene irriteres).

Gasfilter SR 217 A1/ SR218A2

Blæser SR 500 med valgt ansigtsdeL

Gasfilter SR 518 A2+ partikelfilter SR 51 O P3 R*

Sprøjtemaling med vandbaseret farve/opløsningsmiddelbaseret farve i åbne, ventilerede lokaler. Sprøjtning med bekæmpe!sesmidler. Højtryksvask med tilsætning.

Væskeaerosol (spray) og dampe/dampe fra opløsningsmidler. Væske-Aerosol (spray), dampe fra organiske bekæmpelsesmidler og opløsningsmidler, (affedtning).

Halvmaske eller helmaske (hvis øjnene irriteres).

Gasfilter SR 217 A1/ SR218A2+ partikelfilter SR 510 P3 R

Blæser SR 500 med valgt ansigtsdeL

Gasfilter SR 518 A2 + partikelfilter SR 510 P3 R

Slibearbejder (hvor der ikke dannes gas). Bjergboring Sodning. Metalboring. Drejning Skimmelsporer og øvrige mikroorganismer.

Partikler.

Halvmaske eller helmaske (hvis øjnene irriteres).

Partikelfilter SR 510 P3 R

Svejsning.

Røg og gas.

Halvmaske. Helmaske med Svejsekassette SR 84.

Gasfilter SR 315 ABE1 + partikelfilter SR 51 O P3 R + gnistværn SR 336

Arbejde i f.eks. rensningsanlæg, svømmehaller. Arbejde med syrer, f.eks. ætsning, bejdsning, ensilering.

Uorganiske gasser/ dampe samt sure gasser (klor, svovldioxid, svovlsyre, saltsyre, myresyre).

Halvmaske eller helmaske (hvis øjnene irriteres).

Gasfilter SR 315 ABE1 + partikelfilter SR 51 O P3 R

Blæser SR 500 med valgt ansigtsdeL

Gasfilter SR 515 ABE1 + partikelfilter SR 51 O P3 R

Arbejde med produkter som indeholder ren isoeyanat eller som ved håndtering afgiver isocyanater. F.eks. polyurethan (PU) ved fremstilling eller p opvarmning af PU.

Gasser i fri form eller i kombination med partikler. (Røg/tåge).

Trykluftforsynet åndedrætsværn el. helmaske med filter.

Gasfilter SR 315 ABE1 + partikelfilter SR 51 O P3 R, max 40 tim.

Blæser SR 500 + skærm SR 540.

Gasfilter SR 515 ABE1 + partikelfilter SR 51 O P3 R, max 16 tim.

Asbestsaneri ng.

Partikler i form af fibre.

Høje niveauer SR 200 Airline + Trykluft. Lavere niveauer SR 500 + SR 200.

Partikelfilter SR 51 O P3 R

PCB sanering.

Partikler og gas.

SR 500 sammen med SR 200.

Gasfilter SR 518 A2 + partikelfilter SR 51 O P3 R

Blæser SR 500 med valgt ansigtsdeL

*Ved brug af filterblæser SR 500 skal gasfilter altid bruges i kombination med partikelfilter SR 51 O P3 R. Søg yderligere information på www.srsafety.com eller kontakt: support@srsafety.com

www.fugtek.dk- Tlf. 24281587


SundstrØm

Filteranbefalinger Benævnelse for kemisk emne

CAS-nr

Filter

srsafety.com Bemærkning

Acetaldehyd

75-07-0

AX

4

Acetamid

60-35-5

A+P3

1, 4

Acetone

67-64-1

AX

Acætylen

74-86-2

Trykluft

Acetylklorid

75-36-5

B

Adipinsyre

124-04-9

P3

Akrotein

107-02-8

AX

3

Acrylamid

79-06-1

A+P3

1, 4, 5

Acrylnitrit

107-13-1

A

Acrylsyre

79-10-7

B

Alfatnafta

8052-41-3

A

Allylalkohol

107-18-6

A

Allylam in

107-11-9

K

Allylklorid

107-05-1

AX

5

7446-70-0

Aluminiumoxid Ammoniak Amy lacetat

628-63-7

Aluminiumklorid

Anilin

Benævnelse for kemisk emne

CAS-nr

Diglycidylæter (DGE)

2238-07-5

A

107-06-2

A

10024-97-2

Trykluft

1 ,2-diklorætan Dinitrogenoxid (lattergas)

Filter

3, 6

Di metylformamid

68-12-2

A

4, 5

Di metylsulfat

77-78-1

A

3, 4, 5 4, 5

Dioxen

123-91-1

A

EDTA

60-00-4

P3

Eddikeanhydrid

108-24-7

B

Eddikesyre

64-19-7

B

Epiklorhydrin

106-89-8

A

Etanol (etylalkohol)

64-17-5

A

3

Ætylacetat

141-78-6

A

5

Ætylakryitat

140-88-5

A

Ætylbromid

74-96-4

AX

3

B+P3

Ætylendiamin

107-15-3

K

3, 6

1344-28-1

P3

Ætylenglykol

107-21-1

A

7664-41-7

K

Ætylenoxid

75-21-8

A

Ætylæter

60-29-7

AX AX

62-53-3

Antifouling farver (væksthæmmende)

K

4

4, 5

A+P3

75-00-3

AX

4

B+P3

1, 5 3, 6

P3

p-fenylendiamin

106-50-3

P3

7803-52-3

B

Fluor

7782-41-4

B

A

Fluorider (som F)

Arsenik og uorg. forb. u. arsenikbrint

7440-38-2

P3

Fluorkiselsyre

16961-83-4

B+P3

Flourbrint

7664-39-3

B

P3

Arsenikbrint

7784-42-1

B

Ars in

7784-42-1

B

Formaldehyd

Barium

7440-39-3

P3

Benzaldehyd

100-52-7

A

Benzen

71-43-2

A

Benzin

86290-81-5

AX

Benzotriazol

95-14-7

A+P3

Benzoylklorid

98-88-4

B

Benzylalkohol

100-51-6

A

Benzylklorid

100-44-7

B

Beryllium

7440-41-7

P3

Bly (uorg . forb. med røg og støv)

7439-92-1

P3 P3

Brintfluorider

7664-39-3

B+P3

Brintperioxid

7722-84-1

Trykluft

Brom

7726-95-6

B

Jod

123-86-4

A

Jernklorid

Butanol (butylalkohol)

71-36-3

A

Jernoxid (røg)

1309-37-1

P3

Butyraldehyder

123-72-8

A

Kaliumhydroxid

1310-58-3

P3

Cyanider (som CN)

57-12-5

B+P3

1, 3

Kaliumpermanganst

7722-64-7

P3

Cyanbrint

74-90-8

B

3, 5

Kadmium og uorganiske forbindelser

7440-43-9

P3

Cyklohexanol

108-93-0

A+P3

Kalciumoxid

1305-78-8

P3

Cyklohexanon

108-94-1

A

Klor

7782-50-5

Diacotonalcohol

123-42-2

A

Dilfenyl

92-52-4

A+P3

Bomuldsstøv (råbomuld)

50-00-0

B

Fosfin (fosforbrint)

7803-51-2

B

Fosforsyre (tåge)

7664-38-2

BE+P3

4, 5, 6

Fosgen (karbonylklorid)

75-44-5

B

Freon 113

76-13-1

Trykluft

Fralsyreenhydrid

85-44-9

P3

Furfural

98-01-1

A

Glutaraldehyd

111-30-8

A

6

3, 4

Glykolmonoburylæter

111-76-2

A

5

4, 6

Glykolmonomotylætor

109-86-4

A

5

Hydrazin

302-01-2

K

3, 4, 5,6

Hydrogen (brintgas)

1333-74-0

Trykluft

Hydroxinon

123-31-9

P3

Isoforen

78-59-1

A

4

3

Trykluftsudstyret skal altid anvendes i stedet for filterværn. Det skal altid anvendes ved gaskoncentrationer over 0,5 vol %. Bør anvendes ved belastende eller langvarige arbejdsopgaver. Trykluftsforsynede værn må ikke anvendes i miljøer, som er umiddelbart truende for liv og helbred. Brugeren skal risikofrit kunne fjerne sig fra arbejdsområdet, hvis lufttilførslen ophører, eller hvis åndedrætsværnet af en eller anden grund skal afmonteres .

www.fugtek.dk -Tlf. 24281587

4, 5

108-95-2

7440-36-0

4

4, 5, 6

Fenol

Antimon og oxider

Arematnafta

4, 5, 6

Ætylklorid

Antimonbrint

Butylacetat

Bemærkning

7553-56-2

4, 6

3

BE+P3

4

B P3

Klorater Klordioxid

P3

6

10049-04-4

B

Spørgsmål vedrørende valg af filter og anvendelsesteknik kan også stilles direkte til Sundstrom Safety AB. Forfilter SR 221 skal altid anvendes. OBS! Kan aldrig erstatte partikelfilter SR 51 O P3 R.


SundstrØm srsafety.com CAS-nr

Filter

Bemærkning

Kloroform

67-66-3

AX

4

Klorapren

126-99-8

AX

4

Klorparat

63449-39-8

Klorbrint

7647-01-0

Kobolt u. uorg. forb., støv og røg

7440-48-4

P3

124-38-9

Trykluft

Benævnelse for kemisk emne

Kuldioxid

CAS-nr

Filter

Bemærkning

Nitroglycerin (glyceroltrinitrat)

55-63-0

A

5

Nitroglykol (ætylenglykoldinitrat)

628-96-6

A

5

A+P3

2-Nitropropan

79-46-9

A

4

B

Nitrøse gasser

6

Trykluft 111-65-9

Oktaner

75-15-0

AX

630-08-0

Trykluft

Kultetraklorid

56-23-5

A

Kobber

7440-50-8

P3

Kresol

1319-77-3

A+P3

Kristobalit

14464-46-1

P3

4

Kromsyre och kromater

1333-82-0

P3

5

Oxalsyre Ozon

A A+P3

Organiske peroxider

Kulmonoxid (kuloxid)

Kuldisulfid

Benævnelse for kemisk emne

144-62-7 10028-15-6

P3

B A+P3

1, 4, 5

87-86-5

P3

4, 5

Perklorætylen (tetraklorætylen)

127-18-4

A

4,5

Perklorsyre

7601-90-3

BE

4,6

Piperezin

110-85-0

K+P3

110-89-4

K A

4

PCS (polyklorerade bi-fenyler) Pentaklorten ol

Kurnen

98-82-8

A

5

Piperidin

Kvarts

14808-60-7

P3

4

2-Propanol

67-63-0

2, 5, 6

Propansyre

79-09-4

B

110-86-1

A

Kviksølv (dampe)

7439-97-6

Hg-P3

1, 6

Kviksølv (alkylforbindelser)

7 439-97-6

Hg-P3

2, 5, 6

Pyridin

Kviksølv (uden alkyl (som Hg))

7439-97-6

Hg-P3

2, 5, 6

Salpetersyre

7697-37-2

B

Kvældioxid

10102-44-0

Trykluft

Selen

7782-49-2

P3

Kvæloxid

10102-43-9

Trykluft

Selensulfider

7782-49-2

P3

4

Laknafta

8052-41-3

A

Selenbrint

7783-07-5

B

3

Sølvnitrat

7761-88-8

P3

Maleinsyreanhydrid

108-31-6

B+P3

Mangan

7 439-96-5

P3

Melamin

108-78-1

Trykluft

Metanol

67-56-1

AX

5

Metylacrylat

96-33-3

A

5, 6

Metylamin

74-89-5

K

1, 6

100-42-5

Styren Støv, inert

A

5

P3

Sultaminsyre

5329-14-6

Svovldioxid

7446-09-5

E

Svovlsyre (tåge)

7664-93-9

E+P3

B+P3

Metylbromid

74-83-9

AX

3,5

Svovlbrinte

7783-06-4

B

Metylenbisfenylisocyanat (MOl)

101-68-8

B+P3

1, 6

Terpentinaija

8006-64-2

A

5, 6

Metylenklorid

75-09-2

AX

4

Tetraætylbly (som Pb)

78-00-2

A+P3

1, 5

Metylætylketon (MEK)

78-93-3

A

5

Tetrahydrofuran

109-99-9

A

108-10-1

A

3, 5

Tetrametylbly (som Pb)

75-74-1

A+P3

1, 5

Tetraklorætylen

127-18-4

A

5,6

Toluol

108-88-3

A

5

Toluoldiisocyanat (TDI)

91-08-7

Trykluft

4, 6

126-73-8

A

15468-32-3

P3

Metylisobutylketon (MIBK) Metyljod id

74-88-4

AX

4, 5

Metylklorid

74-87-3

AX

4

Metylkloroform

71-55-6

A

Metylmetacrylat

80-62-6

A

74-89-5

K

Morfoli n

110-91-8

A

Myresyre

64-18-6

Natriumfluorid Natriumhydroxid

Monometylamin

Natriumhypoklorit Natriumperborat Natriumkarbonat Natriumsilikat

5, 6

Tridymit Triklorætan

71-55-6

A

E

Triklorætylen

79-01-6

A

7681-49-4

P3

Trimetylbenzen

526-73-8

A

1310-73-2

P3

Trinatriumfosfat

7601-54-9

P3

Vanadinoxid totalt støv (som V)

1314-62-1

P3

P3

Vinylacetat

108-05-4

A

497-19-8

P3

Vinylidenklorid

75-35-4

AX

6834-92 -o

P3

7681-52-9 10486-00-7

5

B+P3

3

Vinylklorid

75-01-4

AX

Vinyltoluol

2501 3-15-4

A

Nikkel, metal

7440-02-0

P3

4, 6

Nikkelkarbonyl

13463-39-3

Trykluft

4, 5

Nitrobenzen Nitrogen (kvælgas)

Tributylfosfat

98-95-3

A

7727-37-9

Trykluft

5

Xylen

1330-20-7

A

Zinkklorid , røg

7646-85-7

P3

Zinkoxid , røg

1314-13-2

P3

4

4, 5

5

Bemærkning: 1. Gasfilter i kombination med partikelfilter 2. Kombinationsfilter SR 299-2 ABEK1-Hg-P3 R og SR 599 A1 BE2K1 Hg P3 R. Maximal anvendelsestid med hensyn til Hg: 50 timer. 3. Helmaske bør anvendes 4. Kræftfremkaldende 5. Optages gennem huden 6. Allergifremkaldende

www.fugtek.dk- Tlf. 24281587


Køb et ånddrætsværn, og få et system! Sundstram filtersortiment er meget gennemtænkt og let overskueligt og kan anvendes sammen med både halvmasker og helmasker. Derudover kan maskerne også kombineres med en række luftforsynede produkter, beskyttelseshætter og andet tilbehør.

Sundstrtim srsafety.com Hovedkontor

Fabrik

Tel : +46 8 562 370 00

Tel : +46 8 562 370 00

Fax: +46 8 562 370 20

Fax: +46 8 562 370 60

Stockholmsvagen 33

Vastergatan 4

SE- 181 33 Lidingo

SE-341 50 Lagan

Sverige

Sverige

-TIL SKADESERVICE & BYGGEBRANCHEN

www.fugtek.dk - tlf.: 2428 1587

Vi er autoriseret Sundstram værksted

Fugtek sundstrøm katalog 2014 1  
Fugtek sundstrøm katalog 2014 1  

Åndedrætsværn, masker, Turboenheder, turbomasker, friskluftforsynet åndedrætsværn, Sundstrøm masker, PCB masker, Skimmel masker, Asbest mask...

Advertisement