Issuu on Google+

Informe Anual 2011

Ban c de l’an y 201 1 a Andorra


Informe Anual 2011


“El Grup MoraBanc es troba en una posició de solvència de referència i posa de manifest una manera de fer banca basada en uns fonaments sòlids i una gestió prudent.” Fr ance sc Mora Sa gués President de Mora Ba nc Grup, SA

Jor di Mora Ma gri ñà President de Mora Banc, SAU

“Hem estat mereixedors del premi Banc de l’any a Andorra per The Banker, per segona vegada en tres anys. Entenem aquest fet com un reconeixement al nostre recorregut, a la nostra visió de l’empresa i a les nostres decisions.”


07 / Informe Anual 2011 / Carta dels Presid ents

Carta dels Presidents

“La fortalesa de la plaça andorrana, i especialment de la nostra entitat (...) ens situa en molt bona posició per oferir seguretat i solucions als clients de tot el món, amb productes, serveis i localitzacions adaptats a cada situació i a cada tipus de client.”

L’economia mundial ha necessitat durant l’any 2011 l’estímul d’injeccions de liquiditat per part dels bancs centrals per aconseguir un cert fre en l’alentiment econòmic, tot i que encara no s’han vist símptomes reals de recuperació. Aquesta mesura monetària ha anat precedida de grans reformes estructurals als països perifèrics que han permès una certa estabilització de les primes de risc d’Espanya i d’Itàlia. Tanmateix, altres parts del món coneixen creixement i esperem que aquest impulsi el negoci global de banca privada. A Andorra la situació econòmica està afectada per les economies del voltant, i especialment per la crisi que viu Espanya. En aquest sentit, l’activitat bancària del país es ressent de la disminució d’activitat en el sector comercial i turístic, i els resultats tampoc no són aliens a la situació econòmica general i dels mercats internacionals. Tanmateix, la situació política i el marc institucional estables junt amb una economia relativament rica amb un PIB per càpita elevat i sobretot amb la implementació de mesures àmplies de reforma econòmica per part del Govern, han permès que Standard&Poor’s mantingués la qualificació del país el febrer del 2012 amb una nota A. Aquesta fita és una bona notícia per al país i per al sector bancari i financer. Efectivament, la majoria parlamentària àmplia aconseguida el 2011 pel partit al Govern ha fet possible iniciar les reformes


08 / Informe Anual 2011 / Car ta d els Presidents

necessàries per recuperar el camí del creixement econòmic amb mesures estructurals, com ara un major grau d’obertura a la inversió estrangera, una estructura fiscal equiparable als països de l’OCDE amb el manteniment d’uns tipus baixos, i el redimensionament dels serveis públics per guanyar més eficiència. En aquest context, a MoraBanc hem seguit amb la nostra estratègia de futur i amb una gestió conservadora i prudent que ens han fet mereixedors del premi Banc de l’any a Andorra per The Banker, la prestigiosa publicació del Financial Times, per segona vegada en tres anys. Entenem aquest fet com un reconeixement al nostre recorregut, a la nostra visió de l’empresa i a les nostres decisions. Les dades rellevants del grup bancari que presidim mostren la solidesa de l’entitat, que malgrat l’entorn econòmic difícil ha obtingut un resultat consolidat de 46,7 milions d’euros. El grup continua mantenint un nivell de solvència excel·lent amb una ràtio del 29,7%, gairebé tres vegades superior al mínim legal exigit pel supervisor i significativament per sobre del nivell mitjà de les institucions financeres europees. En un entorn on les autoritats regulatòries internacionals estan reforçant els requeriments de capital del sistema financer, el Grup MoraBanc es troba en una posició de solvència de referència i posa de manifest una manera de fer banca basada en uns fonaments sòlids i una gestió prudent. La nostra qualificació per part de l’agència Moody’s es va renovar el març 2011, i ara també a l’abril, amb la nota A2, la millor de la plaça andorrana. La continuïtat d’aquesta qualificació per part dels analistes ha estat motivada pel fet que disposem d’una base financera sòlida i sanejada amb uns nivells molt elevats de solvència i liquiditat. Efectivament, aquesta darrera ràtio per al 2011 és del 91%, una situació privilegiada aconseguida per la gestió conservadora del banc. Amb tot, la nostra ràtio de morositat és del 2%, molt per sota dels competidors de referència i de les entitats financeres internacionals, i mantenim una ràtio d’eficiència molt competitiva, del 40,3%.

La nostra qualificació per part de l’agència Moody’s es va renovar el març 2011, i ara també a l’abril, amb la nota A2, la millor de la plaça andorrana.


09 / Informe Anual 2011 / Carta dels Presid ents

La solidesa de la nostra entitat ens permet encarar el repte internacional amb confiança, de manera que estem consolidant les nostres dues places a Zuric i a Miami mitjançant Mora Wealth Management, amb un creixement de l’activitat del 40% aquest 2011. Mora Wealth Management ens permet diversificar la nostra activitat en termes geogràfics, i ja compta amb el 6% del total dels recursos de clients. Seguim invertint-hi perquè pensem que és un bon model per al nostre grup i volem seguir fent-lo créixer gràcies a la inversió en personal, en tecnologia i en instal·lacions. El mes d’octubre vam inaugurar unes noves oficines a Miami, més grans i adaptades per atendre els nostres clients, en ple centre financer de la ciutat, a Brickell Avenue. Els nostres plans són continuar instal·lant-nos en altres places per estar més a prop dels nostres clients, i preveiem una obertura de MWM a Montevideo, Uruguai, el primer semestre del 2012. El negoci de banca privada internacional està canviant i nosaltres estem prenent la direcció per ser competitius en aquest nou entorn, com ho hem estat fins ara. La fortalesa de la plaça andorrana, i especialment de la nostra entitat, en un moment de pèrdua de confiança en les entitats bancàries, ens situa en molt bona posició per oferir seguretat i solucions als clients de tot el món, amb productes, serveis i localitzacions adaptats a cada situació i a cada tipus de client. El reforçament del nostre posicionament l’hem aconseguit també el 2011 amb una nova marca, MoraBanc, que recupera i posa en primera línia el nom de la nostra família, fundadora del banc, per enfortir el caràcter familiar i la tradició bancària i consolidar la imatge internacional del grup. En aquest context encara insegur i canviant, tenim una visió més clara del negoci i prenem les decisions amb fermesa des del govern corporatiu del grup. Som una entitat solvent, preparada per afrontar els nous reptes i, sobretot, molt competitiva. L’equip de més de 300 persones de tot el grup permet aconseguir aquests objectius amb una clara vocació de servei al client.


11 / Informe Anual 2011 / Consells d’Administració i Eq uip Directiu

02 /

Consells d’Administració i Equip Directiu · Consells d’Administració · Equip Directiu MoraBanc


12 / Informe Anual 2011 / Consell d ’Adm inistració

Consell d’Administració MORA BANC GRUP, SA Joan Mora Fon t President Honorari CONSELL D’ADMINISTRACIÓ Francesc Mora Sagués President Jord i Ari sto t Mora Conseller LAM Man ag ement Consu lting , SL Conseller (representada per Lluís Àlvarez Mora) M ora Fills, SA Conseller (representada per Jordi Mora Magriñà) Pedro González Grau Conseller José María Hoya García Conseller Joan Q uera Font Conseller Gilles Serra Conseller Marc Vilallon ga Puy Secretari


13 / Informe Anual 2011 / Consell d ’Adm inistració

Consell d’Administració MORA BANC, SAU M ora Fills, SA President (representada per Jordi Mora Magriñà) Jord i Ari sto t Mora Conseller LAM Man ag ement Consu lting , SL Conseller (representada per Lluís Àlvarez Mora) Francesc Mora Sagués Conseller Pedro González Grau Conseller José María Hoya García Conseller Joan Q uera Font Conseller Gilles Serra Conseller Marc Vilallon ga Puy Secretari


14 / Inform e Anual 2011 / Consell d ’Ad ministració

Equip Directiu Grup MoraBanc

Gilles Serra Conseller / Director General Joan Carles Sasplugas Vilagut Director General / Unitat de Negocis d’Andorra Ignacio Baigorri Pérez-Fo ntán Director General Adjunt / Mora Wealth Managemen t Ivan Comerma Poza Banca d’Inversion s Fernando Ló pez Cereijo Àrea Financera i Mitjans Marc Vilallo nga Puy Assessoria Ju rídica Gisela Villagord o Escolà Riscos Jordi Aleix Camp MoraBanc Assegurances

Susagna Arasanz Serra Compliment N ormatiu Maria Teresa Araúz Regué Au ditoria Francesc Aroca Bernab é Recursos Humans Anna Escoriza Mar tínez Mora Wealth Man agement Andorra Armando García Mar tínez Segu retat i Immobles Javier Iriar te Domezain Sistemes i Organització M ireia Maestre Cor tadella Màrqu eting, Comu nicació i Qualitat Josep Pujal Carabantes Administració


15 / Informe Anual 2011 / Memb res d e la Família Mora als Consells d ’Administració

Membres de la Família Mora als Consells d’Administració

Francesc Mora Sagués President de Mora Banc Grup, SA Lluís Àlvarez Mora Conseller

Jordi Mora M agriñà President de Mora Banc, SAU

Jordi Aris tot Mora Conseller


16 / Informe Anual 2011 / Comitè Executiu

Comitè Executiu MoraBanc Comitè Execut iu - Gilles Serra Conseller Director General

Comitè Execut iu - Joan C arles Sasp lu gas Director General Unitat de N egocis d’Andorra


Comitè Execut iu - Fernando L ópez Àrea Financera i Mitjans

Comitè Executiu - Ignaci o Bai gorri Director General Adjunt Mora Wealth Management

Comitè Execut iu - Marc Vilallon ga Assessoria Jurídica


18 / Informe Anual 2011 / Comitè Executiu

Comitè Executiu - Gisela Villagord o Riscos

Comitè Execut iu - Ivan Comerma Banca d’Inversions


19 / Informe Anual 2011 / El Grup MoraBanc

03/

El Grup MoraBanc 路 El Grup MoraBanc 路 Nova Imatge Corporativa del Grup 路 Banca Comercial / Banca Privada i Mora Wealth Management 路 MoraBanc Asset Management / MoraBanc Assegurances


20 / Informe Anual 2011 / El G rup MoraBanc

El Grup MoraBanc MoraBanc és un grup bancari amb vocació internacional que té com a objectiu atendre les necessitats dels seus clients i satisfer les seves expectatives, amb una organització orientada a la creació de valor i amb la qualitat com a element diferencial competitiu. A MoraBanc volem ser el millor banc per als nostres clients, la millor empresa per als nostres empleats, tenir la millor resposta tecnològica al servei de les persones i ser el banc de referència.

Fundat el 1952, MoraBanc és un grup bancari amb el 100% del capital familiar i andorrà en mans de la família fundadora. El Grup MoraBanc té presència internacional amb dues gestores de patrimonis: Mora Wealth Management a Zuric (Suïssa) i a Miami (Estats Units).


21 / Informe Anual 2011 / El Grup MoraBanc

Nova Imatge Corporativa

El novembre del 2011 el grup bancari va recuperar el nom de la família fundadora perquè formés part del nom del banc. BIBM va passar a dir-se MoraBanc, per enfortir el caràcter familiar i la tradició bancària, per posar en relleu la solidesa del Grup amb 60 anys d’experiència i el compromís amb els clients, i també per consolidar la imatge internacional del Grup.


22 / Informe Anual 2011 / El G rup MoraBanc

Banca Comercial

Banca Privada i Wealth Management

La proposta en banca comercial s’especialitza en banca de particulars i banca d’empreses per donar el producte i servei més adequat a cada tipus de client. A més, en la banca de particulars, per oferir un servei personalitzat i donar a cada persona els productes que necessita, hem creat els territoris, que permeten adaptar la nostra proposta de valor als diferents perfils de client.

Banca Privada i Wealth Management són les activitats principals del Grup MoraBanc, la nostra raó de ser. La proposta es basa en quatre pilars fonamentals: · La confiança mútua, · La confidencialitat, · La capacitat d’oferir assessorament professional i expert, · El disseny de solucions per satisfer els objectius i les necessitats del client. Mora Wealth Management Andorra aporta un grau més alt de sofisticació en la gestió del patrimoni dels nostres clients.


23 / Informe Anual 2011 / El G rup MoraBanc

MoraBanc Asset Management

MoraBanc Assegurances

MoraBanc Asset Management és la unitat responsable de tota l’activitat de gestió discrecional per compte de tercers i inclou la gestió de mandats a mida dels clients de Banca Privada i Wealth Management i una oferta variada i competitiva de fons d’inversió.

MoraBanc Assegurances té com a objectiu realitzar tota classe d’assegurances en la branca de vida, accidents i garanties de salut complementàries a les garanties de vida. També ofereix assegurances de vida i Unit Linked que poden ser de tipus MoraBanc UnitLinked Fons, MoraBanc UnitLinked Carteres o MoraBanc UnitLinked Actius, segons l’actiu amb què estan vinculades.


25 / Informe Anual 2011 / Vocaci贸 internacional: Mora Wealth Management

04 /

Vocaci贸 internacional: Mora Wealth Management


26 / Informe Anual 2011 / Vocació internacional: Mora Wealth Managem ent

Des del 2008, el Grup MoraBanc està present fora de les fronteres andorranes, entrant així amb força en nous mercats internacionals, amb Mora Wealth Management, dues filials que operen a Zuric (Suïssa) i a Miami (EUA), basades en:

01/ Model multicustodi, amb el consell independent com a norma obligatòria de conducta. 02/ Anàlisi detallada de l’estructura de costos del client en relació amb el seu banc custodi amb l’objectiu prioritari d’optimitzar-la.

03/ Assessorament per part d’un grup de professionals de primer nivell que ofereix assessorament financer a mida del client. 04/ Transparència en el model, tant d’assessorament com de costos, amb l’objectiu de liderar el futur de la indústria.


27 / Informe Anual 2011 / Dad es Rellevants d el Grup MoraBanc

05/

Dades Rellevants del Grup MoraBanc


28 / Informe Anual 2011 / Dad es Rellevants del Grup MoraBanc

Dades rellevants del Grup MoraBanc Xifres consolidades

2011

2010

Balanç (milers d’euros)

Actiu total Intermediaris financers Inversions creditícies Cartera de valors Dipòsits de clients Recursos propis

2.368.499 217.664 1.102.357 892.085 1.851.030 269.927

2.283.437 160.484 1.072.055 868.451 1.867.277 255.312

27.844 106.436 42.281 4 6.687

28.122 114.319 54.138 50.629

16,6% 1,9% 40,3% 29,7%

18,8% 2,0% 35,5% 29,3%

309 10

294 11

Compte de resultats (milers d’euros) Marge financer Marge ordinari Marge d’explotació Benefici de l’exercici Ràtios clau (%)

ROE (benefici / recursos propis mitjos) ROA (benefici / actius totals mitjos) Ràtio d’eficiència (despeses operatives / m. ordinari) Ràtio de solvència (recursos propis / actius ponderats) Altres dades Nombre d’empleats Nombre d’oficines Rating Moody’s

Llarg termini Curt termini Fortalesa financera

A2 P-1 C+


20 // Inform 29 Informe e Anual Anual 2011 2011 / Informe Informe d’Aud d ’Aud itoria itoria

06/

Informe d’Auditoria


33 / Inform e Anual 2011 / Estats Financ ers Consolid ats

07/

Estats Financers Consolidats · Balanços de situació · Comptes de pèrdues i guanys / Comptes d’ordre · Estats d’origen i d’aplicació de fons · Notes als estats financers consolidats corresponents a l’exercici anual acabat el 31 de desembre de 2011


GRUP MORABANC BALANÇOS DE SI T U A C I Ó C O N S O L I D A T S

A 3 1 D E D E S E M B R E D E 2 0 1 1 I 2 0 1 0 * (Milers d’euros) ACTIU Caixa i bancs centrals de l’OCDE INAF ( Nota 5 )

2011

2010*

23.692

24.661

210

28.641

Int ermediaris fi nancers ( Nota 6 ) Bancs i entitats de crèdit Altres intermediaris fin an cers Fon s de provisió per a insolvències (-)

21 7.485 215.784 1.880 (179)

1 60.41 3 158.413 2.071 (71)

invers ions credi tí cies ( Nota 7 ) Préstecs i crèdits a clien ts Descobert s en comptes de clients Cartera d’efectes de clien ts Fon s de provisió per a insolvències (-)

1 .096.3 93 1.083.354 6.915 12.088 (5.964)

1 .066.574 1.053.816 7.915 10.324 (5.481)

889.675 863.081 (1.974) 11.007 898 (436) 96 17.003

866.1 44 856.199 (1.957) 8.135 898 (350) 72 3.147

2.1 04 3.885 (1.7 81)

2.724 3.715 (991)

Car tera de valors ( Nota 8 ) Obligacions i altres títols de ren da fixa Fon s de provisió per a insolvències (-) Participacion s en empreses del grup Altres participacions Fon s de flu ctuació de valors Accion s i altres títols de renda variable Organismes d’inversió Diferències positives de consolidació (Nota 9 ) Diferències positives de consolidació Fons d’amortització (-) Act ius immaterials i despeses amor titzables ( Nota 10) Actius immaterials i despeses amortitzables Fons d’amortització (-)

1 6.075 72.941 (56.866)

Act ius materials ( Nota 11 ) Actius materials Fons d’amortització (-) Fons de provisió per a depreciació de l’actiu material (-)

96.1 72 134.952 (33.244) (5.536)

94.977 132.625 (34.188) (3.460)

Comptes de periodificació ( Nota 12) Interessos meritats i no cobrats Despeses pagades per anticipat

1 8.049 16.727 1.322

1 8.271 17.280 991

8.644 6.403 282 528 1.431

5 .097 3.088 280 1.117 612

Alt res ac tius Operacions en curs Existències Opcions adquirides Altres TOTAL ACTIU

2.368.499

* Es presenta únicament i exclusivament a efectes comparatius. Les Notes 1 a 29 adjuntes formen part integrant dels estats financers consolidats de l’exercici 2011.

1 5.935 65.973 (50.038)

2.283.437


35 / Informe Anual 2011 / Dad es Rellevants del Grup MoraBanc

GRUP MORABANC BALANÇOS DE SITUACIÓ

CO N SO LID AT S

A 3 1 D E D E S E M B R E D E 2 0 1 1 I 2 0 1 0 * (Milers d’euros) PASSIU INAF ( Nota 13 ) Credit ors Bancs i entitats de crèdit (Nota 14 ) Dipòsit s de clien ts (Nota 15) Deutes representats per títols

2011 39.881 1 .9 35 .1 3 0 84.100 1.851.030 -

2010* 40.450 1 .877.2 68 9.991 1.867.277 -

Fons de provisions per a riscos i càrregues ( Nota 1 6 ) Provisions per a pensions i obligacions similars Provisions per a operacions de futur Altres provisions

1 3.729 10.454 219 3.056

1 4.007 10.451 24 3.532

Fons per a risco s generals ( Nota 17)

5.600

11.600

60.000

60.000

Passius sub ordinats ( Nota 18) Comptes de periodificació ( Nota 1 9 ) Despeses meritades i no pagades Ingressos cobrats per anticipat

1 7.92 3 13.408 4.515

1 6.81 5 13.708 3.107

Alt res passius Operacions en curs Opcions emeses Proveïdors i altres creditors

26.326 22.493 473 3.360

7.968 4.175 648 3.145

( 17)

17

42.407 42.407

42.407 42.407

R eserves ( Nota 20 ) Reserva legal Reserves en garantia Reserves voluntàries Reserves de consolidació

205 .83 3 14.553 17.320 73.470 100.490

1 90.276 14.553 28.641 46.284 100.798

R esultats ( Nota 20 ) Resultat de l’exercici en curs Dividends a compte (-)

21 .687 46.687 (25.000)

22.62 9 50.629 (28.000)

interessos minoritaris Capital social ( Nota 20 ) Capital subscrit

TOTAL PASSIU

2.368.499

* Es presenta únicament i exclusivament a efectes comparatius. Les Notes 1 a 29 adjuntes formen part integrant dels estats financers consolidats de l’exercici 2011.

2.283.437


36 / Informe Anual 2011 / Dades Rellevants d el Grup MoraBanc

GRUP MORABANC COMPTES DE PÈRDUES I G U A N Y S

CO N SO LID ATS

D E L S E X E R C IC IS A N U A L S A C A B AT S E L 3 1 D E D E S E M B R E D E 2 0 1 1 I 2 0 1 0 * (Milers d’euros)

COMPTES DE PÈRDUES I GUANYS Int eress os i rendi ments assimilats INAF i intermediaris financers D’inversion s creditícies D’obligacions i altres títols de renda fixa Int eress os i càrregues assimilables INAF i intermediaris financers De dipòsits de clients De passius subordinats D’altres R en dimen ts de valors de renda vari ab le D’accion s i altres títols de renda variable

2011

2010*

51 .55 5 2.084 27.045 22.426

42.281 2.222 20.878 19.181

(2 3 .73 9) (2.324) (19.090) (1.841) (484)

(1 4.1 64) (392) (11.568) (1.636) (568)

28 28

5 5

MARGE FINANCER

27.844

28.122

Comiss ions per s ervei s netes Comissions meritades per serveis prestats Comissions meritades per serveis rebuts (-)

72.027 75.580 (3.553)

73.277 76.952 (3.675)

Resultats d’o peracions financeres Dotacions netes al fons de fluctuació de valors Resultats per diferències de canvi Resultats d’operacions amb valors Resultats d’operacions de futur Participacions en pèrdues/beneficis de societats posades en equivalència Altres resultats ordinaris

6.403 (86) 887 4.325 (1.594) 2.871 162

12.765 (350) 1.381 5.001 4.718 2.015 155

MARGE ORDINARI

106.436

* Es presenta únicament i exclusivament a efectes comparatius. Les Notes 1 a 29 adjuntes formen part integrant dels estats financers consolidats de l’exercici 2011.

1 14.319


37 / Informe Anual 2011 / Dad es Rellevants del Grup MoraBanc

GRUP MORABANC COMPTES DE PÈRDUES I G U A N Y S

CO N SO LID ATS

D E L S E X E R C IC IS A N U A L S A C A B AT S E L 3 1 D E D E S E M B R E D E 2 0 1 1 I 2 0 1 0 * (Milers d’euros) COMPTES DE PÈRDUES I GUANYS

2011

2010*

MARGE ORDINARI

106.436

1 14.319

Des pes es de pers onal Personal, consell d’administració i indemnitzacions Seguretat social Altres despeses de personal

(24.046) (19.7 20) (2.399) (1.927)

(2 3.071 ) (18.810) (2.383) (1.878)

(27.478) (320) (17.461) (9.697)

(27.1 80) (313) (16.021) (10.846)

(1 0.5 55 ) (10.555)

(9.93 0) (9.930)

(2.076) (2.076)

- -

Des pes es generals Material Serveis externs Tribut s Amor t it zacion s d’ac ti us ne tes d e recuperacions Dotació al fons d’amortització per a actius immaterials i materials (N otes 9, 10 i 11 ) Provisio ns per a depreci ació d’ac tius n etes de recuperaci ons Dotacions al fons de provisió per a depreciació de l’immobilitzat immaterial i material (N ota 1 1) MARGE D’EXPLOTACIÓ Provisio ns per a inso lvències n etes de recup eracions ( Not es 6, 7 i 8 ) Dotacions al fons de provisió per a insolvèn cies Recuperacions del fons de provisió per a insolvèn cies Provisio ns per a riscos i càrregues netes de recuperaci ons (No ta 1 6 ) Dotacions al fons de provisió per a riscos i càrregues Recuperacions del fons de provisió per a riscos i càrregues Dotacions al fons per a riscos generals (Nota 17) RESULTAT ORDINARI RESULTATS EXTRAORDINARIS (Nota 21) RESULTAT CONSOLIDAT DE L’EXERCICI RESULTATS ATRIBUÏTS A LA MINORIA RESULTATS ATRIBUÏTS AL GRUP

42.281

54.138

(1 .072) (4.176) 3.104

3 .2 33 (2.937) 6.170

(1 85 ) (330) 145

364 (752) 1.116

-

(4.700)

41.024

53.035

5.637

(2.405)

46.661

50.630

(26)

1

46.687

50.629

* Es presenta únicament i exclusivament a efectes comparatius. Les Notes 1 a 29 adjuntes formen part integrant dels estats financers consolidats de l’exercici 2011.


38 / Informe Anual 2011 / Dades Rellevants d el Grup MoraBanc

GRUP MORABANC COMPTES D’ORD R E C O N S O

LID AT S

A 3 1 D E D E S E M B R E D E 2 0 1 1 I 2 0 1 0 * (Milers d’euros)

COMPTES D’ORDRE

2011

2010*

Passiu s con ti ngents Garanties, caucion s, fiances i avals atorgats Crèdit s documentaris emesos o rebu ts i confirmat s als clients Acceptació d’efectes i similars

1 33 .2 36 129.114 3.427 695

1 06.3 44 102.472 2.656 1.216

Compromisos i riscos con ti ngents Compromisos i riscos de naturalesa operacion al Compromisos i riscos de naturalesa actuarial

2 76.871 266.258 10.613

2 94.45 8 283.867 10.591

Operacions de futur ( Nota 22) Compravenda no vençuda de divises Operacions sobre instruments financers a termini Altres operacions de futur

1 .7 34.095 1.404.404 319.691 10.000

1 .85 9.1 06 1.592.648 247.923 18.535

Dipòsits de valors i altres títols en custòdia Dipòsit s de valors i altres títols en custòdia de tercers (Nota 23) Dipòsit s de valors i altres títols en custòdia propis

4.702.5 52 3.878.086 824.466

5 .1 21 .363 4.326.647 794.716

Alt res comptes d’ordre amb funcions exclusives de control administratiu ( Nota 24 ) Garanties i compromisos rebuts Altres comptes d’ordre

1 .3 43.42 3 1.153.269 190.154

1 .1 1 8.5 03 902.803 215.700

TOTAL COMPTES D’ORDRE

8.190.177

8.499.774

* Es presenta únicament i exclusivament a efectes comparatius. Les Notes 1 a 29 adjuntes formen part integrant dels estats financers consolidats de l’exercici 2011.


39 / Informe Anual 2011 / Dad es Rellevants del Grup MoraBanc

GRUP MORABANC ESTATS D’ORIGEN I D ’A P L I C A C I Ó D E

FO N S

C O N S O LID AT S D E LS E X E R C IC IS A N U A LS A C A B A T S E L 3 1 D E D E S E M B R E D E 2 0 1 1 I 2 0 1 0 * (Milers d’euros)

ORIGEN DE FONS

2011

2010*

R ecurs os generats per les operacions Resultat de l’exercici Dotacions netes al fons de provisions per a insolvències Dotacions netes al fons de depreciació d’actius Dotacions netes al fons de fluctuació de valors Dotacions netes a altres fons (fon s de pen sions…) Amortit zació d’actius materials i immaterials Pèrdua per venda d’immobilitzat Resultat s aportats per societats posades en equ ivalència

5 2.1 99 46.687 1.072 2.076 86 (5.608) 10.555 202 (2.871)

60.931 50.629 (3.233) - 350 5.174 9.930 96 (2.015)

Variació po sitiva de pas sius menys ac ti us INAF i intermediaris financers (passiu - actiu) Altres conceptes (passiu - actiu)

61 .842 44.791 17.051

1 07.3 34 103.299 4.035

969 969 -

31 0.380 13.209 297.171

- -

41 7 417

Disminució neta d’actius Caixa Cartera de valors menys participacions Vendes d’inversions permanents Vendes d’immobilitzat TOTAL ORIGEN DE FONS

115.010

* Es presenta únicament i exclusivament a efectes comparatius. Les Notes 1 a 29 adjuntes formen part integrant dels estats financers consolidats de l’exercici 2011.

479.062


40 / Informe Anual 2011 / Dad es Rellevants del Grup MoraBanc

GRUP MORABANC ESTATS D’ORIGEN I D ’A P L I C A C I Ó D E

FO N S

C O N S O LID AT S D E LS E X E R C IC IS A N U A LS A C A B A T S E L 3 1 D E D E S E M B R E D E 2 0 1 1 I 2 0 1 0 * (Milers d’euros)

APLICACIÓ DE FONS

2011

2010*

Disminució ne ta de passi us Creditors: clien ts

1 6.247 16.247

3 96.5 76 396.576

Incremen t n et d’ac tiu s Inversions creditícies: clien ts Cartera de valors men ys participacions

51 .064 30.302 20.762

3 5.594 35.594 -

Compres d’inversions permanents Compres de participacions Compres d’immobilitzat

1 5 .627 2.279 13.348

1 1 .840 640 11.200

R ecursos aplicats per les ac tivitats de finançament Dividends Altres

32.072 32.000 72

3 5.05 2 35.000 52

TOTAL APLICACIÓ DE FONS

115.010

* Es presenta únicament i exclusivament a efectes comparatius. Les Notes 1 a 29 adjuntes formen part integrant dels estats financers consolidats de l’exercici 2011.

479.062


41 / Informe Anual 2011 / Estats Financers Consolidats / Notes / 01

Notes als estats financers consolidats corresponents a l’exercici anual acabat el 31 de desembre de 2011

Nota 1

Activitat del Grup

Mora Banc Grup, SA i Mora Banc, SAU (d’ara endavant, els Bancs) són societats andorranes, l’objecte social de les quals consisteix exclusivament a efectuar tota mena d’operacions que siguin permeses a les entitats bancàries, per la legislació vigent en cada moment al Principat d’Andorra. Amb data 7 de novembre de 2011, es va comunicar a l’Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF), la decisió de modificar la denominació social dels Bancs, fins aleshores Banc Internacional d’Andorra, SA i Banca Mora, SAU per les de Mora Banc Grup, SA i Mora Banc, SAU, respectivament. La modificació va ser inscrita al registre de l’INAF amb data 18 de novembre de 2011. Mora Banc Grup, SA és la societat dominant del Grup, i juntament amb les seves participades, formen el Grup MoraBanc (d’ara endavant, el Grup).


42 / Informe Anual 2011 / Estats Financers Consolidats / Notes / 02

Nota 2

Bases de presentació i principis de consolidació

A. Imatge fidel Els estats financers consolidats adjunts, que han estat formulats pel Consell d’Administració de Mora Banc Grup, SA amb data 28 de març de 2012, han estat obtinguts dels registres comptables dels Bancs i societats que componen el Grup MoraBanc i es presenten d’acord amb els models establerts al pla comptable del sistema financer andorrà aprovat pel Govern d’Andorra el 19 de gener de 2000, de forma que presenten la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats consolidats del Grup. Els esmentats estats financers seran presentats per a la seva aprovació a la Junta General d’Accionistes, estimant-se que seran aprovats sense modificacions.

B. Principis comptables Per a l’elaboració dels estats financers consolidats adjunts s’han seguit els criteris i principis comptables generalment acceptats establerts pel pla comptable del sistema financer andorrà (vegeu la Nota 3). No hi ha cap principi comptable obligatori que, essent significatiu el seu efecte en l’elaboració d’aquests estats financers consolidats, s’hagi deixat d’aplicar.

C. Principis de consolidació En el procés de consolidació s’ha aplicat el mètode d’integració global per a totes les societats filials i el procediment de posada en equivalència per a les societats associades, a excepció de la participació a la societat filial Mora Assegurances, SAU, que ha estat consolidada pel procediment de posada en equivalència, en considerar-ne l’activitat d’assegurances com a diferenciada de la bancària. Tots els saldos i transaccions significatius entre les societats consolidades han estat eliminats en el procés de consolidació. En cas de societats filials consolidades mitjançant el mètode d’integració global i que no siguin completament propietat del Grup, els interessos minoritaris pertanyents a altres inversors figuren al balanç per reflectir el dret dels socis minoritaris sobre el total d’actius. Addicionalment, els interessos minoritaris es presenten al compte de resultats com la part del benefici consolidat pertanyen als accionistes minoritaris .


43/ Informe Anual 2011 / Estats Financers Consolidats / Notes / 02 N.02

Bases de presentació i principis de consolidació

Nota 2

Bases de presentació i principis de consolidació

Tot seguit es detalla, en milers d’euros, la informació a 31 de desembre de 2011 i 2010 relativa a les societats consolidades: 201 1 Societat

Domicili

Activi tat

Percentatge de participació ( 1 )

Bancària Andorra Mora Banc, SAU 100% Assegurances Andorra Mora Assegurances, SAU 100% Seguretat Andorra Seguretat i Serveis, SA (2 ) 39,57% Gestió fons d’inversió 100% Andorra Mora Gestió d’Actius, SAU Illes Cayman Financera BIBM Preferents Ltd. 100% Gestió de patrimonis 100% Suïssa Mora Wealth Management AG (3) Estats Units Patrimonial 100% Mora WM Holdings USA, LLC (2 ) Mora Wealth Management LLC (2 ) i (4) Estats Units Gestió de patrimonis 97,4% Estats Units Mediació en valors 100% Mora WM Securities, LLC (2 )

Total de Resultat de Dividend fons propis l’exercici a compte 116.200 11.007 1.208 5.197 1 869 4.138 783 375

13.218 (12.000) - 2.871 - (197) 2.681 (1.800) - - - (3.004) - - - (987) (10)

2010 Activitat

Percentatge de participació (1 )

Societat

Domicili

Mora Banc, SAU Mora Assegurances, SAU Seguretat i Serveis, SA Mora Gestió d’Actius, SAU BIBM Preferents Ltd. Mora Wealth Management AG Mora Wealth Management LLC

Bancària Andorra 100% Assegurances Andorra 100% Seguretat Andorra 39,57% Gestió fons d’inversió 100% Andorra Illes Cayman Financera 100% Gestió de patrimonis 100% Suïssa Estats Units Gestió de patrimonis 94,9%

Total de Resultat de Dividend fons propis l’exercici a compte 114.982 8.135 1.405 2.516 1 664 354

15.875 (13.000) 2.015 (1.900) - (1.065) 1.952 (1.900) - - - (2.431) - 22

(1 ) Per centatge de par ticipació directa i indirecta. (2) Xifres provisional s per a l’exercici 2011. (3) El tot al de fons propis inclou un import de 6.618 milers d’euros de deute subordinat , subscrit íntegrament per Mora Banc Grup, SA. (4) El tot al de fons propis inclou un import de 1.423 milers d’euros de deute subordinat , subscrit íntegrament per Mora Banc Grup, SA.

El 17 de juny de 2011, Mora Banc Grup, SA va constituir la societat Mora WM Holdings USA, LLC. A 31 de desembre de 2011 Mora WM Holdings USA, LLC posseeix el 100% del capital de Mora WM Securities, LLC (societat que encara no ha iniciat la seva activitat) i el 97,40% del capital de Mora Wealth Management LLC, de conformitat amb l’acord signat el 31 d’agost de 2011, pel qual Mora Banc Grup, SA va cedir la seva participació en Mora Wealth Management LLC a Mora WM Holdings USA, LLC. Prèviament, amb data 9 d’agost de 2011 Mora Banc Grup, SA havia augmentat el percentatge de participació en el capital de Mora Wealth Management LLC, del 94,90% al 97,40%.


44 / Informe Anual 2011 / Estats Financers Consolidats / Notes / 03

Nota 3

Principis comptables i criteris de valoració aplicats

A la preparació dels estats financers consolidats adjunts s’han aplicat els principis de comptabilitat i normes de valoració següents: Principi de meritació A. Els ingressos i les despeses es reconeixen comptablement en funció del seu període de meritació, aplicant-se el mètode financer per aquelles operacions amb termini de liquidació superior a dotze mesos. No obstant això, seguint el principi de prudència i d’acord amb el que disposa la normativa aplicable, els interessos meritats pels deutors classificats com a dubtosos i molt dubtosos es reconeixen com a ingrés al moment del seu cobrament. En aplicació d’aquest principi, els comptes de periodificació recullen els ingressos/despeses meritats i no cobrats/pagades, i els ingressos/despeses cobrats/pagades per anticipat (vegeu les Notes 12 i 19). Principi del registre B. Segons la pràctica bancària, les transaccions es registren en la data en què es produeixen, la qual pot ser diferent de la seva data valor corresponent, que es pren com a base per al càlcul dels ingressos i les despeses per interessos. C. Divises Els actius, passius i comptes d’ordre comptabilitzats en divises han estat canviats en euros als darrers canvis mitjans del mercat vigents abans del tancament de l’exercici, marcats per l’Agrupació de Bancs Andorrans. Les diferències de canvi es comptabilitzen en els comptes de pèrdues i guanys consolidats adjunts a l’epígraf “Resultats d’operacions financeres - Resultats per diferències de canvi.”


45 / Informe Anual 2011 / Estats Financers Consolidats / Notes / 03

Nota 3

Principis comptables i criteris de valoració aplicats

D. Actius dubtosos Els crèdits sobre clients, obligacions i altres valors de renda fixa i altres saldos deutors passen a la situació activa de dubtosos quan el seu total reemborsament es considera problemàtic en apreciar-se una reduïda possibilitat de cobrament per la incapacitat dels deutors per complir les seves obligacions en els termes contractuals. S’hi inclouen a raó de la seva morositat els actius -efectes, quotes a cobrar de préstecs, crèdits o arrendaments financers, cupons, valors de renda fixa i altres dèbits vençuts i no cobrats- quan per principal o interessos hagin transcorregut més de tres mesos des del seu venciment. En cas de préstecs amb quotes periòdiques, les quotes posteriors passen a dubtoses el mateix dia del seu venciment. Quan aquests actius es consideren irrecuperables o d’escàs i improbable valor de recuperació, es donen de baixa de l’actiu del balanç i es registren en comptes d’ordre dins de l’epígraf “Altres comptes d’ordre amb funcions exclusives de control administratiu – Altres comptes d’ordre” (vegeu la Nota 24). En qualsevol cas, aquests actius impagats es traspassen a comptes d’ordre transcorreguts tres anys des del seu venciment (sis anys quan existeixen garanties hipotecàries eficaces).


46 / Informe Anual 2011 / Estats Financers Consolidats / Notes / 03

Nota 3

Principis comptables i criteris de valoració aplicats

E. Provisió per a insolvències Aquests comptes tenen per objecte cobrir les pèrdues que es produeixin en la recuperació en les inversions creditícies, cartera de valors i altres riscos. Els comptes s’abonen per les dotacions registrades amb càrrec a resultats i es carreguen per les cancel·lacions de deutes considerats com a incobrables i per la recuperació dels imports prèviament dotats. Els fons de provisió per a insolvències a 31 de desembre de 2011 i 2010 s’han determinat de manera individual segons un criteri de prudència i es mantenen a un nivell adequat per a cobrir totes les pèrdues potencials. Per a la cobertura d’aquelles pèrdues que es puguin manifestar en el futur en riscos no identificats individualment com a problemàtics en el moment actual, s’han dotat provisions genèriques que han suposat el 0,5% dels dipòsits a termini amb venciment superior a un dia hàbil amb entitats bancàries (vegeu la Nota 6) i diversos percentatges (entre el 0,5% i l’1%) de les inversions creditícies (vegeu la Nota 7) i la cartera de renda fixa (vegeu la Nota 8). D’acord amb la normativa vigent totes les operacions amb garantia hipotecària han de comptar amb una taxació de la garantia, efectuada per una entitat independent. Aquelles operacions que no compten amb aquesta taxació són considerades amb garantia personal, el que comporta una dotació a la provisió genèrica de l’1%. En cas d’operacions amb garantia hipotecària no és necessari efectuar aquesta dotació. F. Línies de crèdit no disposades Les línies de crèdit concedides a clients es registren en el balanç de situació per la part disposada, comptabilitzant-se els imports disponibles a comptes d’ordre dins de l’epígraf “Compromisos i riscos contingents – Compromisos i riscos de naturalesa operacional”.


47 / Informe Anual 2011 / Estats Financers Consolidats / Notes / 03

Nota 3

Principis comptables i criteris de valoració aplicats

G. Cartera de valors RENDA FIXA Els valors de renda fixa que integren la cartera del Grup es presenten, atesa la seva classificació, segons els criteris següents: a. Els valors assignats a la cartera de negociació, que són els títols que el Grup en preveu la venda abans del venciment amb la finalitat de beneficiar-se a curt termini de les variacions en els preus, es presenten al seu valor de mercat. Les diferències generades en la valoració d’aquests títols sense tenir en consideració els cupons meritats es registren pel net en l’epígraf “Resultats d’operacions financeres - Resultats d’operacions amb valors” dels comptes de pèrdues i guanys consolidats adjunts. Els cupons meritats després de l’adquisició es registren en l’epígraf “Interessos i rendiments assimilats – D’obligacions i altres títols de renda fixa”. b. Els valors assignats a la cartera d’inversió a venciment són els títols que el Grup ha decidit mantenir fins a la seva amortització, tenint capacitat financera per fer-ho. Aquests valors es presenten al seu preu d’adquisició corregit: el preu d’adquisició es corregeix diàriament per l’import resultant de periodificar la diferència positiva o negativa entre el valor de reemborsament i el seu preu d’adquisició, durant la vida residual del valor. El resultat derivat d’aquesta periodificació, juntament amb els cupons meritats després de l’adquisició, es registren a l’epígraf “Interessos i rendiments assimilats – D’obligacions i altres títols de renda fixa”. En les alienacions, les pèrdues que puguin produir-se es porten al compte de pèrdues i guanys com a menyscaptes extraordinàries. En cas de guany, es periodifiquen linealment al llarg de la vida residual del valor venut i es registren a l’epígraf “Resultats per operacions financeres – Resultats d’operacions amb valors”. c. La resta dels valors són assignats a la cartera d’inversió ordinària, i es presenten valorats al seu preu d’adquisició corregit. Així mateix, es calcula la diferència entre el valor de mercat i el preu d’adquisició corregit, i es dota amb càrrec al compte de pèrdues i guanys una provisió al fons de fluctuació de valors igual al sumatori de les diferències negatives menys el sumatori de les diferències positives fins a l’import de les negatives.


48 / Informe Anual 2011 / Estats Financers Consolidats / Notes / 03

Nota 3

Principis comptables i criteris de valoració aplicats

RENDA VARIABLE a. Els valors que componen la cartera de negociació es presenten al seu valor de mercat. b. Els valors que es troben assignats a la cartera d’inversió ordinària es presenten valorats al seu cost d’adquisició o al seu valor de mercat, l’inferior. c. Les participacions integrades pel procediment de posada en equivalència ( vegeu la Nota 2-C ) es presenten pel valor de la fracció que representen del net patrimonial de la societat participada. El valor de mercat s’ha determinat d’acord amb els criteris següents: • Valors cotitzats: cotització de l’últim dia de l’exercici. • Valors no cotitzats: valor teòric comptable, obtingut a partir de l’úl tim balanç de situació disponible.


49 / Informe Anual 2011 / Estats Financers Consolidats / Notes / 03

Nota 3

Principis comptables i criteris de valoració aplicats

H. Diferències positives de consolidació Aquest compte recull les diferències positives, que s’originen en l’adquisició d’una societat consolidada, entre el preu pagat per les accions de la societat i el seu valor teòric comptable. Aquestes diferències s’amortitzen linealment durant un període de cinc anys. I. Immobilitzat material L’immobilitzat material és valorat al preu de cost, excepte per l’edifici seu dels serveis centrals del Grup que es va revaluar durant l’exercici 1994. El valor estimat de realització d’aquests actius al tancament de l’exercici és superior al seu valor net. El Grup amortitza el seu immobilitzat material seguint el mètode lineal, d’acord amb els anys de vida útil estimada dels diferents elements de l’immobilitzat, segons el detall següent: Anys de vida útil estimada Immobles Màquines, mobiliari i instal·lacions Vehicles Equip informàtic

5 0 3 -10 5 3

Els actius immobles adquirits per aplicació d’altres actius, es valoren al mínim entre el valor comptable dels actius aplicats a la seva adquisició i el valor de mercat dels actius adquirits.


50 / Informe Anual 2011 / Estats Financers Consolidats / Notes / 03

Nota 3

Principis comptables i criteris de valoració aplicats

J. Immobilitzat immaterial i despeses amortitzables Els actius immaterials, que bàsicament corresponen al cost de les aplicacions informàtiques, s’amortitzen en un màxim de tres anys. Pel que fa al fons de comerç i les despeses amortitzables, derivades dels processos de constitució i adquisició de societats filials, s’amortitzen de manera sistemàtica contra els comptes de pèrdues i guanys en cinc anys, període durant el qual s’estima que aquests actius contribuiran a l’obtenció d’ingressos.


51 / Informe Anual 2011 / Estats Financers Consolidats / Notes / 03

Nota 3

Principis comptables i criteris de valoració aplicats

K. Provisions per a pensions i obligacions similars El Grup establí el 1977 un fons de pensions a favor dels empleats, amb l’objecte de complementar les prestacions de la Caixa Andorrana de Seguretat Social. A l’exercici 2007, es va proposar als empleats modificar i transformar aquest fons de pensions intern, substituint-lo per un règim de pensions amb model d’aportació definida, instrumentat i gestionat a través d’una pòlissa d’assegurances col·lectiva subscrita per Mora Banc Grup, SA, en representació del Grup, amb l’entitat Mora Assegurances, SAU (vegeu la Nota 2-C), que va cedir en reassegurança la pòlissa a l’entitat Axa Vida, SA. Gairebé tots els empleats van acceptar l’esmentada transformació. Addicionalment, per als empleats passius, així com pels actius i prejubilats que no es van adherir al nou règim de pensions, es manté un fons de pensions intern. Les principals hipòtesis utilitzades per al càlcul del compromís actuarial corresponent a 31 de desembre de 2011 són les següents: · Taxa nominal d’actualització: entre el 2,40% i el 4,00%, en funció del col·lectiu. · Increment salarial: 3,00% · IPC: 2,00% · Taules de mortalitat: PERM/F-2000P El cost normal de l’exercici del fons de pensions intern ha ascendit a 14 milers d’euros i es registra a l’epígraf “Despeses de personal - Altres despeses de personal” i la part corresponent a la capitalització del fons intern mantingut queda registrada a l’epígraf “Interessos i càrregues assimilables – D’altres”, dels comptes de pèrdues i guanys. Addicionalment, i fruit del procés d’externalització, s’han efectuat durant l’exercici 2011 pagaments per import de 1.133 milers d’euros, que han estat enregistrats a l’epígraf “Despeses de personal - Altres despeses de personal” del compte de pèrdues i guanys consolidats de l’exercici 2011. D’altra banda, es van constituir en exercicis anteriors, amb càrrec a resultats, les provisions necessàries per a la cobertura de la totalitat dels compromisos salarials i socials d’un col·lectiu d’empleats que, en reunir determinades característiques, es van acollir al procés de prejubilació dut a terme pel Grup. El càrrec per aquest concepte s’inclou al saldo de l’epígraf “Dotacions al fons de provisió per a riscos i càrregues” dels comptes de pèrdues i guanys consolidats adjunts (vegeu la Nota 16).


52 / Informe Anual 2011 / Estats Financers Consolidats / Notes / 03

Nota 3

Principis comptables i criteris de valoració aplicats

L. Fons per a riscos generals Correspon als fons que el Grup assigna, per raons de prudència atesos els riscos propis inherents a les activitats bancàries i financeres, a la cobertura dels riscos generals d’aquestes activitats, sense que hi hagi un deteriorament identificat del valor dels actius (vegeu la Nota 17). M. Derivats financers El Grup utilitza aquests instruments bàsicament com a operacions de cobertura de les seves posicions patrimonials, i es comptabilitzen en comptes d’ordre per l’import nominal dels respectius contractes (vegeu la Nota 22). En el cas de les opcions, l’import de les primes pagades s’inclou dins de l’epígraf “Altres actius Opcions adquirides” i l’import de les primes cobrades s’inclou dins de l’epígraf “Altres passius - Opcions emeses”, dels balanços de situació consolidats adjunts. Les operacions que han tingut per objecte, i per efecte, eliminar o reduir significativament els riscos de canvi, d’interès o de mercat, existents en posicions patrimonials o en altres operacions, s’han considerat de cobertura. En aquestes operacions de cobertura, els beneficis o pèrdues generats s’han periodificat de forma simètrica als ingressos o despeses de l’element cobert. Les operacions que no siguin de cobertura -també denominades operacions de negociació- contractades en mercats organitzats es valoren d’acord amb la seva cotització, i les variacions en les cotitzacions es registren íntegrament en els comptes de pèrdues i guanys consolidats adjunts. Els resultats de les operacions de negociació contractades fora d’aquests mercats no es reconeixen en els comptes de pèrdues i guanys consolidats fins a la seva liquidació efectiva. Això no obstant, al final de cada mes es valoren les posicions i, si s’escau, es provisionen amb càrrec a resultats les pèrdues potencials netes, per cada classe de risc, que hagin resultat d’aquestes valoracions.


53 / Informe Anual 2011 / Estats Financers Consolidats / Notes / 03

Nota 3

Principis comptables i criteris de valoració aplicats

N. Impost indirecte sobre la prestació de serveis La Llei de l’impost indirecte sobre la prestació de serveis bancaris i de serveis financers, aprovada pel Consell General del Principat d´Andorra el 14 de maig de 2002 grava les prestacions de serveis bancaris i financers, realitzades per les entitats bancàries o per les entitats financeres. La quota de liquidació de l’impost es calcula segons un sistema que estima, a partir de magnituds econòmiques i financeres, el valor de les prestacions de serveis realitzades. El tipus de gravamen aplicable és del 12%, en base a la Llei 3/2005, del 21 de febrer, de modificació del tipus de gravamen de l’impost indirecte sobre la prestació de serveis bancaris i de serveis financers. La despesa meritada per l’impost indirecte sobre la prestació de serveis en els exercicis 2011 i 2010 ha estat de 8.639 i 9.670 milers d’euros, respectivament, i es registra a l’epígraf “Despeses generals - Tributs” dels comptes de pèrdues i guanys consolidats adjunts.


54 / Informe Anual 2011 / Estats Financers Consolidats / Notes / 04

Nota 4

Distribució de resultats

La proposta de distribució del benefici corresponent a l’exercici 2011 de Mora Banc Grup, SA, que el Consell d’Administració presentarà a la Junta General d’Accionistes per a la seva aprovació, i l’aplicació del benefici de l’exercici 2010, són les següents: 2011

2010

Dividends A Compte Complementari

Reserves A reserva voluntària Resultat de l’exercici

25.000 28.000 7.000 6.500 31.500 35.000 13.231 18.019 53.019 44.731

El 19 de desembre de 2011, segons l’acord pres pel Consell d’Administració de Mora Banc Grup, SA, celebrat el dia 14 de desembre de 2011, es va distribuir un dividend a compte del resultat de l’exercici per un import de 25.000 milers d’euros (vegeu la Nota 20). El resultat de la resta de societats del Grup es distribuirà en la forma que acordin les respectives Juntes d’Accionistes.


55 / Informe Anual 2011 / Estats Financers Consolidats / Notes / 05

Nota 5

Inversions obligatòries

A. Coeficient d’inversions obligatòries El Consell General del Principat d’Andorra, en la seva sessió del 30 de juny de 1994, va aprovar la Llei de regulació del coeficient d’inversions obligatòries. Aquesta llei obliga a les entitats bancàries a mantenir un coeficient d’inversió en fons públics. Deute Públic En compliment d’aquest coeficient el Grup tenia subscrit a 31 de desembre de 2011 i 2010, 57.917 milers d’euros en Deute Públic del Principat d’Andorra, emissió del 23 de desembre de 2009. Aquest deute té venciment 31 de desembre de 2013 i merita com a tipus d’interès l’euribor a un any. Els imports subscrits pel Grup d’aquesta emissió es troben registrats a l’epígraf “Cartera de valors - Obligacions i altres títols de renda fixa” dels balanços de situació consolidats adjunts (vegeu la Nota 8). Aquest deute està registrat a la cartera d’inversió a venciment. Programes de finançament privilegiat També resulten computables com a fons públics els préstecs concedits pel Grup dins d’un programa qualificat d’interès nacional i social, i destinat al finançament privilegiat de l’habitatge, aprovat pel Govern d’Andorra el 26 d’abril de 1995. Els préstecs concedits pel Grup per aquest concepte suposaven, a 31 de desembre de 2011 i 2010, l’import de 262 i 312 milers d’euros, respectivament, i es registren a l’epígraf “Inversions creditícies - Préstecs i crèdits a clients” dels balanços de situació consolidats adjunts. Aquests préstecs meriten un tipus d’interès anual fix del 6%. Així mateix, també computen com a fons públics les operacions de crèdit atorgades pel Grup dins d’un programa destinat al finançament privilegiat d’empreses i negocis de nova creació, innovació i reconversió i projectes emprenedors, aprovat pel Govern d’Andorra el 3 de març de 2010. Els préstecs concedits pel Grup per aquest concepte suposaven a 31 de desembre de 2011 i 2010 l’import de 434 i 189 milers d’euros respectivament, i es registren a l’epígraf “Inversions creditícies - Préstecs i crèdits a clients” dels balanços de situació consolidats adjunts. Aquests préstecs meriten com a tipus d’interès l’euribor a un any.


56 / Informe Anual 2011 / Estats Financers Consolidats / Notes / 05

Nota 5

Inversions obligatòries

B. Reserves en garantia El Consell General del Principat d’Andorra, en la seva sessió del 2 de febrer de 2011, va aprovar la Llei de creació d’un sistema de garantia de dipòsits per a les entitats bancàries. El sistema de garantia té per objecte garantir als beneficiaris el reintegrament de l’import dels seus dipòsits d’efectiu coberts, amb un límit màxim per beneficiari de 100.000 euros, i dels dipòsits de valors coberts, també amb un límit màxim per beneficiari de 100.000 euros i independent del primer. Aquesta llei obliga a les entitats bancàries autoritzades per operar en el sistema financer andorrà, a crear imantenir una reserva indisponible afectada al compliment de les garanties cobertes pel sistema de garantia.L’import total màxim de les reserves en garantia per al conjunt dels membres del sistema ha estat de 94,1 milions d’euros en el moment inicial i s’estableix un règim d’aportacions anuals fins arribar al màxim de l’1,5% de la base de càlcul establerta a l’esmentada llei, que opera també com a límit màxim de cobertura del sistema de garantia per al conjunt dels beneficiaris. En qualsevol cas, no es podrà sobrepassar el límit conjunt i absolut de 200 milions d’euros. L’import de les reserves en garantia constituït pel Grup a 31 de desembre de 2011 és de 17.320 milers d’euros (vegeu la Nota 20). El Grup té invertit un import equivalent a les reserves en garantia en títols de renda fixa – Deute Públic dels països de l’OCDE, de conformitat amb els requisits establerts per l’esmentada llei. D’acord amb la present llei, queda derogat el règim de dipòsit de reserves en garantía pel que fa a les entitats bancàries. Les reserves i els dipòsits constituïts pels Bancs per aquest concepte a 31 de desembre de 2010 eren de 28.431 milers d’euros. Les entitats no bancàries integrades en el sistema financer tenen l’obligació de mantenir unes reserves mínimes de fons propis en garantia de les seves obligacions operacionals. Així doncs, la societat Mora Gestió d’Actius, SAU continua mantenint entre els seus recursos permanents unes reserves mínimes de fons propis per import de 210 milers d’euros a 31 de desembre de 2011 i 2010. Els dipòsits constituïts per aquest concepte es registren en el capítol “INAF” de l’actiu dels balanços de situació consolidats adjunts i es remuneren a un tipus d’interès de mercat variable.


57 / Informe Anual 2011 / Estats Financers Consolidats / Notes / 06

Nota 6

Intermediaris financers - actiu

El detall d’aquest capítol de l’actiu dels balanços de situació consolidats adjunts, ateses la divisa de referència i la seva naturalesa, sense considerar la provisió per a insolvències, és el següent: 201 1 Per divisa En euros En moneda estrangera (Nota 27)

Per la naturalesa A la vista Comptes de corresponsals Dipòsit s Altres comptes A termin i

124.939 92.725 217.664 16.937 164.403 2.544 183.884 33.780 217.664

201 0

74.286 86.198 160.484 11.211 137.121 3.146 151.47 8 9.006 160.484

En miler s d’euros

Es consideren operacions a termini aquelles amb un venciment original superior a un dia hàbil.


58 / Informe Anual 2011 / Estats Financers Consolidats / Notes / 06

Nota 6

Intermediaris financers - actiu

Tot seguit es presenta el detall per venciments dels comptes a termini, comptabilitzats dintre d’aquest capítol dels balanços de situació consolidats adjunts, sense considerar la provisió per a insolvències i d’acord amb el venciment comptat des de la data de tancament dels balanços:

201 1 Fin s a u n mes De tres mesos a un any

28.780 5.000 33.780

201 0 9.006 - 9.006

En milers d’euros

A 31 de desembre de 2011 i 2010 no existien saldos vençuts ni sense venciment. El moviment de la provisió per a insolvències, que correspon bàsicament a la provisió genèrica, durant els exercicis 2011 i 2010 ha estat el següent:

Saldo a l’inici de l’exercici Més: Dotacions al fons Men ys: Recuperacions dels fons Saldo a final de l’exercici

201 1

201 0

7 1 584 (476) 179

687 - (616) 71

En milers d’euros

D’acord amb la normativa vigent, aquesta provisió genèrica té la consideració de fons propis a efectes del càlcul de la ràtio de solvència.


59 / Informe Anual 2011 / Estats Financers Consolidats / Notes / 07

Nota 7

Inversions creditícies

El detall d’aquest capítol de l’actiu dels balanços de situació consolidats adjunts, atesos la divisa de referència i el sector que l’origina, sense considerar la provisió per a insolvències, es presenta tot seguit:

2011

2010

Per Divisa En euros En moneda estrangera (Nota 27 )

996.396 105.961 1 .102.357

964.251 107.804 1 .072.055

40.609 50.179 7.596 98.384 1.003.97 3 1 .102.357

42.402 54.819 4.503 101.724 970.331 1 .072.055

Per Sectors Sector públic andorrà: Administració central Administracions locals Altres Sector privat

En milers d’euros


60 / Informe Anual 2011 / Estats Financers Consolidats / Notes / 07

Nota 7

Inversions creditícies

La composició d’aquest capítol, atesos el tipus de garantia i la situació de risc, sense considerar la provisió per a insolvències, és la següent:

2011

2010

Per tipus de garantia Garantia real Hipotecària Dinerària De valors Garantia personal Per situació de risc Normals Vençut s Dubtosos

543.592 1.654 261.485 806.731 295.626 1 .102.357 1.078.374 1.350 22.633 1 .102.357

546.796 12.985 221.103 780.884 291.17 1 1 .072.055 1.055.367 857 15.831 1 .072.055

En milers d’euros

Dels riscos classificats com a dubtosos, un total de 20.665 i 13.732 milers d’euros, a 31 de desembre de 2011 i 2010, respectivament, disposen de garantia real.


61 / Informe Anual 2011 / Estats Financers Consolidats / Notes / 07

Nota 7

Inversions creditícies

Tot seguit es presenta el detall per venciments d’aquest capítol dels balanços de situació consolidats adjunts, sense considerar la provisió per a insolvències i d’acord amb el venciment comptat des de la data de tancament dels balanços: 2011 Vençut s i dubtosos Fin s a u n mes D’un mes a tres mesos De tres mesos a un any D’un any a cinc an ys Més de cinc anys Sen se venciment

23.983 67.783 89.916 320.423 279.929 293.029 27.294 1 .102.357

2010 16.688 56.926 101.610 329.536 228.656 310.886 27.753 1 .072.055

En miler s d’euros

El moviment de la provisió per a insolvències durant els exercicis 2011 i 2010 ha estat el següent:

Saldo a l’inici de l’exercici Més Dotacions al fon s Men ys Aplicacions del fons Recu peracions del fons Saldo a final de l’exercici

2011

2010

5.481 3.653 (259) (2.911) 5.964

5.654 3.569 (1.262) (2.480) 5.481

En miler s d’euros


62 / Informe Anual 2011 / Estats Financers Consolidats / Notes / 07

Nota 7

Inversions creditícies

Aquesta provisió per a insolvències està composta per una provisió específica, determinada de manera individual, i per una provisió genèrica (vegeu la Nota 3-E), segons el detall següent:

Provisió específica Provisió genèrica

2011

2010

2 .95 7 3.007 5.964

2.5 3 4 2.947 5.481

El saldo del capítol “Provisions per a insolvències netes de recuperacions” dels comptes de pèrdues i guanys consolidats adjunts correspon, principalment, al moviment de la provisió per a insolvències, que es mostra en el quadre anterior, més les dotacions netes a les provisions genèriques d’intermediaris financers i cartera de valors.


63 / Informe Anual 2011 / Estats Financers Consolidats / Notes / 08

Nota 8

Cartera de valors

La composició del capítol “Cartera de valors” de l’actiu dels balanços de situació consolidats adjunts a 31 de desembre de 2011 i 2010, en funció de la naturalesa dels títols i de l’admissió o no a cotització, sense considerar el fons de provisió per a insolvències i el fons de fluctuació de valors, és la següent:

201 1 Per naturalesa De negociació Obligacions i altres títols de ren da fixa Organismes d’inversió Renda Variable D’inversió ordinària Obligacions i altres títols de ren da fixa Accion s i altres títols de renda variable D’inversió a venciment Obligacions i altres títols de ren da fixa Participacions perman en ts Participacion s en empreses del Grup Altres participacions Per cotització Cotit zat s No cotit zat s

13.142 17.003 24 30.169 3 72 75 849.936 11.007 898 11.905 892.085 822.188 69.897 892.085

201 0

12.138 3.147 - 15.285 3 72 75 844.058 8.135 898 9.033 868.451 801.426 67.025 868.451

En milers d’euros

El valor a preus de mercat de la cartera d’inversió ordinària a 31 de desembre de 2011 i 2010, no difereix significativament del seu valor comptable. El valor a preus de mercat de la cartera d’inversió a venciment a 31 de desembre de 2011 i 2010 és de 841.207 i 829.071 milers d’euros, respectivament.


64 / Informe Anual 2011 / Estats Financers Consolidats / Notes / 08

Nota 8

Cartera de valors

El Grup durant els exercicis 2011 i 2010 ha venut una sèrie de títols classificats a la cartera d’inversió a venciment, per un import comptable de 571.451 i 670.683 milers d’euros, respectivament. Els beneficis obtinguts per aquestes operacions van ser de 2.652 i 3.626 milers d’euros, respectivament, que es periodifiquen linealment al llarg de la vida residual dels valors venuts. L’import d’aquests beneficis registrats als comptes de resultats dels exercicis 2011 i 2010, ha estat de 2.025 i 1.891 milers de euros, respectivament. El cost d’adquisició de la cartera de negociació a 31 de desembre de 2011 i 2010 és de 30.401 i 15.560 milers d’euros, respectivament. El desglossament de l’epígraf “Obligacions i altres títols de renda fixa”, d’acord amb el seu venciment comptat des de la data de tancament dels balanços, és com segueix: 201 1 Fin s a tres mesos De tres mesos a un any D’un any a cinc an ys Més de cinc anys

325.636 392.956 144.486 3 863.081

201 0 6.90 3 17 6.124 673.028 144 856.199

En milers d’euros

A 31 de desembre de 2011 i 2010 no existien saldos vençuts. L’epígraf “Obligacions i altres títols de renda fixa”, a 31 de desembre de 2011 i 2010, està compost principalment per deute amb administracions públiques de països de l’OCDE o garantits per aquestes administracions. L’epígraf “Organismes d’inversió”, a 31 de desembre de 2011 i 2010, correspon a participacions en fons d’inversió gestionats directament o indirectament per la societat Mora Gestió d’Actius, SAU. L’epígraf “Participacions en empreses del Grup“ correspon a les accions de la societat consolidada pel procediment de posada en equivalència, Mora Assegurances, SAU, per un import d’11.007 i 8.135 milers d’euros, a 31 de desembre de 2011 i 2010, respectivament.


65 / Informe Anual 2011 / Estats Financers Consolidats / Notes / 08

Nota 8

Cartera de valors

El detall dels valors que componen el saldo de l’epígraf Altres participacions a 31 de desembre de 2011 (dades provisionals) s’indica tot seguit:

Societat Seguretat i Serveis, SA

Domicili

Andorra

Per centatge de Par ticipació Activitat

Seguretat

(1)

39,57%

To tal Valor Divid end Resultat de fons Capital de l’exercici propis en llib res a compte

1.663

(197 )

1.208

462

-

En milers d’euros

Les dades d’aquesta societat a 31 de desembre de 2010 eren les següents:

Societat Seguretat i Serveis, SA

Domicili

Andorra

Per centatge de Par ticipació Activitat

Seguretat

39,57%

(1)

To tal Valor Divid end Resultat de fons Capital de l’exercici propis en llib res a compte

1.663

(1.065)

1.405

(1 ) Percentatge de par ticipació directa i indirecta.

A 31 de desembre de 2011 i 2010 no hi ha valors inclosos a la cartera de negociació que superin el 5% de participació en el capital (participacions qualificades).

548

-

En milers d’euros


66 / Informe Anual 2011 / Estats Financers Consolidats / Notes / 08

Nota 8

Cartera de valors

A continuació s’indiquen els moviments dels fons de fluctuació de valors per als exercicis 2011 i 2010: 201 1 Saldo a l’inici de l’exercici Més: Dotacions al fons Saldo a final de l’exercici

350 86 436

201 0 - 350 350

En milers d’euros

El moviment de la provisió genèrica per a insolvències durant els exercicis 2011 i 2010 ha estat el següent:

Saldo a l’inici de l’exercici Més: Dotacions netes al fons Men ys: Recuperacions del fons Saldo a final de l’exercici

201 1

201 0

1.957 17 - 1.974

5.488 - (3.531) 1.957

En milers d’euros


67 / Informe Anual 2011 / Esta ts Financers Consolida ts / Notes / 09

Nota 9

Diferències positives de consolidació

La totalitat del saldo d el capítol “Diferèncie s positives de consolida ció” correspon a l’a dquisició, d urant l’exercici 2009 i a l’augment en e l p ercentatge de participació, durant l’exe rcici 2011, de la societat Mora Wealth Mana gement LLC (ve geu la Nota 2-C), corregit per les d iferèncie s de canvi i amortitzacions (ve geu la Nota 3-H). El moviment d’a quest cap ítol durant els exercicis 2011 i 2010 ha estat e l següe nt:

2011

Saldo inicial

Altes

Diferències de canvi

Saldo final

Diferències positives de consolidació Cost de l’actiu Fons d’amortització Total

3.715 (991) 2.724

94 (767) (673)

76 (23) 53

3.885 (1.781) 2.104

En milers d’euros

2010

Saldo inicial

Altes

Diferències de canvi

Saldo final

Diferències positives de consolidació Cost de l’actiu Fons d’amortització Total

3.436 (230) 3.206

- (744) (744)

279 (17) 262

3.715 (991) 2.724

En mile rs d’e uros


68 / Informe Anual 2011 / Estats Financers Consolidats / Notes / 10

Nota 10

Actius immaterials i despeses amortitzables

El moviment dels comptes d’actius immaterials i despeses amortitzables durant els exercicis 2011 i 2010 i de les seves corresponents amortitzacions acumulades ha estat el següent:

2011

Saldo inicial

Altes

Baixes

Diferències Traspassos i altres Saldo final de canvi

Aplicacions informàtiques Cost de l’actiu Fon s d’amortització

59.021 (47.660) 11.361

6.795 (5.457) 1.338

(13) 13 -

- - -

- - -

65.803 (53.104) 12.699

1.588 (491) 1.097

- (322) (322)

- - -

42 (17 ) 25

- - -

1.630 (830) 800

5.364 (1.887) 3.477 15.935

36 (942) (906) 110

- - - -

108 (103) 5 30

- - - -

5.508 (2.932) 2.576 16.075

Fons d e comerç Cost de l’actiu Fon s d’amortització

Despeses amor titzables Cost de l’actiu Fon s d’amortització TOTAL

En miler s d’euros


69 / Informe Anual 2011 / Estats Financers Consolidats / Notes / 10

Nota 10 2010

Saldo inicial

Altes

Actius immaterials i despeses amortitzables

Baixes

Diferències Traspassos i altres Saldo final de canvi

Aplicacions informàtiques Cost de l’actiu Fon s d’amortització

50.592 (43.014) 7.578

8.482 (4.648) 3.834

- - -

- - -

(53) 2 (51)

59.021 (47.660) 11.361

1.330 (145) 1.185

- (290) (290)

- - -

258 (56) 202

- - -

1.588 (491) 1.097

5.087 (862) 4.225 12.988

12 (1.001) (989) 2.555

- - - -

345 (27 ) 318 520

(80) 3 (77 ) (1 28)

5.364 (1.887 ) 3.47 7 15.935

Fons d e comerç Cost de l’actiu Fon s d’amortització

Despeses amor titzables Cost de l’actiu Fon s d’amortització TOTAL

En miler s d’euros


70 / Informe Anual 2011 / Estats Financers Consolidats / Notes / 11

Nota 1 1

Actius materials

El moviment dels comptes d’actius materials durant els exercicis 2011 i 2010 i de les seves corresponents amortitzacions acumulades ha estat el següent: Actius afectes a l’explotació 2011

Diferències Traspassos i altres Saldo final de canvi

Saldo inicial

Altes

Baixes

23.149

-

-

-

-

23.149

Terrenys Cost de l’actiu Edificis Cost de l’actiu Fon s d’amortització

24.987 (4.980) 20.007

- (511) (511)

- - -

- - -

- - -

24.987 (5.491) 19.496

4.517 (2.899) 1.618

378 (208) 170

(426) 402 (24)

6 (1) 5

98 5 103

4.57 3 (2.7 01) 1.872

20.904 (15.504) 5.400

949 (1.244) (295)

(3.223) 3.153 (70)

11 (2) 9

1.394 (5) 1.389

20.035 (13.602) 6.433

12.053 (10.558) 1.495

1.011 (1.059) (48)

(399) 394 (5)

4 (2) 2

- - -

12.669 (11.225) 1.444

352 (247) 105

96 (45) 51

(85) 67 (18)

- - -

- - -

363 (225) 138

212 - 212 51.986

3.159 - 3.159 2.526

(79) - (79) (196)

- - - 16

(1.492) - (1.492) -

1.800 - 1.800 54.332

Mob iliari Cost de l’actiu Fon s d’amortització

Màquines i instal·lacions Cost de l’actiu Fon s d’amortització Equips informàtics Cost de l’actiu Fon s d’amortització Vehicles Cost de l’actiu Fon s d’amortització Immobilitzat en curs Cost de l’actiu Fon s d’amortització

TOTAL

En miler s d’euros


71 / Informe Anual 2011 / Estats Financers Consolidats / Notes / 11

Nota 1 1 Actius no afectes a l’explotació 2011

Saldo inicial

Altes

Actius materials

Baixes

Traspassos i altres

Saldo final

Edificis i Terrenys Cost de l’actiu Provisió per a depreciació d’actius

46.451 (3.460)

925 (2.076)

- -

- -

47.376 (5.536)

TOTAL

42.991

( 1.151 )

-

-

41.840

En miler s d’euros


72 / Informe Anual 2011 / Estats Financers Consolidats / Notes / 11

Nota 1 1 Actius afectes a l’explotació 2010

Actius materials

Diferències Traspassos i altres Saldo final de canvi

Saldo inicial

Altes

Baixes

23.149

-

-

-

-

23.149

Terrenys Cost de l’actiu Edificis Cost de l’actiu Fon s d’amortització

24.987 (4.499) 20.488

- (481) (481)

- - -

- - -

- - -

24.987 (4.980) 20.007

4.231 (2.617) 1.614

210 (277) (67)

- - -

18 (4) 14

58 (1) 57

4.517 (2.899) 1.618

20.367 (14.366) 6.001

790 (1.428) (638)

(352) 332 (20)

22 (4) 18

7 7 (38) 39

20.904 (15.504) 5.400

11.211 (9.575) 1.636

828 (1.014) (186)

- - -

16 (3) 13

(2) 34 32

12.053 (10.558) 1.495

398 (246) 152

- (47) (47)

(46) 46 -

- - -

- - -

352 (247 ) 1 05

- - - 53.040

212 - 212 ( 1.207)

- - - ( 20)

- - - 45

- - - 128

212 - 212 51.986

Mob iliari Cost de l’actiu Fon s d’amortització

Màquines i instal·lacions Cost de l’actiu Fon s d’amortització Equips informàtics Cost de l’actiu Fon s d’amortització Vehicles Cost de l’actiu Fon s d’amortització Immobilitzat en curs Cost de l’actiu Fon s d’amortització

TOTAL

En miler s d’euros


73 / Informe Anual 2011 / Estats Financers Consolidats / Notes / 11

Nota 1 1 Actius no afectes a l’explotació 2010

Saldo inicial

Actius materials

Altes

Baixes

Traspassos i altres

Saldo final

Edificis i Terrenys Cost de l’actiu Provisió per a depreciació d’actius TOTAL

46.202 (3.460) 42.742

666 -

(417) -

- -

46.451 (3.460)

666

(417)

-

42.991

En miler s d’euros

Als exercicis 2011 i 2010 no s’han capitalitzat interessos corresponents a l’actiu immobilitzat. Els actius no afectes a l’explotació inclouen immobles adjudicats com a pagament de deutes, per import de 33.020 i 34.171 milers d’euros a 31 de desembre de 2011 i 2010, respectivament.


74 / Informe Anual 2011 / Estats Financers Consolidats / Notes / 12

Nota 12

Comptes de periodificació- actiu

La composició d’aquest capítol de l’actiu dels balanços de situació consolidats adjunts, a 31 de desembre de 2011 i 2010, és la següent: 2011

2010

14.441 2.286 16.727

15.126 2.154 17.280

Interessos meritats i no cobrats Interessos Comissions Despeses pagades per anticipat

1.322 18.049

991 18.271

En milers d’euros


75 / Informe Anual 2011 / Estats Financers Consolidats / Notes / 13

Nota 13

INAF - passiu

El detall d’aquest epígraf del passiu dels balanços de situació consolidats adjunts, ateses la divisa de referència i la seva naturalesa, es presenta tot seguit: 2011

2010

Per divisa En euros En moneda estrangera (Nota 27)

29.958 9.923 39.881

40.450 - 40.450

3.281 36.600 39.881

237 40.213 40.450

Per naturalesa A la vista A termini

En milers d’euros

Totes les operacions a termini tenen venciment inferior a un any.


76 / Informe Anual 2011 / Estats Financers Consolidats / Notes / 14

Nota 14

Intermediaris financers-passiu

El detall dels epígrafs “Bancs i entitats de crèdit” i “Altres intermediaris financers” del passiu dels balanços de situació consolidats adjunts, ateses la divisa de referència i la seva naturalesa, és el següent:

2011

2010

Per divisa En euros En moneda estrangera (Nota 27)

83.864 236 84.100

2.688 7.303 9.991

8.429 75.671 84.100

9.991 - 9.991

Per naturalesa A la vista Comptes de corresponsals A termini

En miler s d’euros

Totes les operacions a termini tenen venciment inferior a un mes.


77 / Informe Anual 2011 / Estats Financers Consolidats / Notes / 15

Nota 1 5

Dipòsits de clients

El detall d’aquest epígraf del passiu dels balanços de situació consolidats adjunts, ateses la divisa de referència i la seva naturalesa, es presenta tot seguit: 2011

2010

Per divisa En euros En moneda estrangera (Nota 27)

1.469.292 1.561.936 381.738 305.341 1 .851.030 1.867.277

Per naturalesa A la vista Comptes corrent s Comptes d’estalvi A termini Certificats de dipòsit Altres

763.544 700.745 46.953 44.522 808.066 747.698

991.080 1.097.301 22.278 51.884 1.042.964 1.119.57 9 1 .851.030 1.867.277 En milers d’euros

A continuació es presenta el detall per venciments dels comptes a termini, comptabilitzats en aquest epígraf dels balanços de situació consolidats adjunts, d’acord amb el venciment comptat des de la data de tancament dels balanços: 201 1 Fin s a u n mes D’un mes a tres mesos De tres mesos a un any D’un any a cinc an ys

201 0

233.784 234.938 342.735 312.940 416.786 397.618 49.659 174.083 1.042.964 1 .119.579 En milers d’euros

A 31 de desembre de 2011 i 2010 no hi havia saldos sense venciment.


78 / Informe Anual 2011 / Estats Financers Consolidats / Notes / 16

Nota 16

Fons de provisions per a riscos i càrregues

Provisions per a pensions i obligacions similars L’import de les provisions registrades en aquest epígraf del passiu dels balanços de situació consolidats adjunts correspon al fons de pensions constituït a favor dels empleats (vegeu la Nota 3-K). El moviment d’aquest epígraf durant els exercicis 2011 i 2010 ha estat el següent:

Saldo a l’inici de l’exercici Més: Dotació al fons amb càrrec a despeses de personal Dotació extraordinària amb càrrec a resultats (Nota 21) Rendiment dels actius afectes al fons (cost financer) Menys: Aplicacions del fons Saldo a final de l’exercici

2011

2010

10.451

11.229

14 193 392 (596) 10.454

12 825 452 (2.067) 10.451

En miler s d’euros


79 / Informe Anual 2011 / Estats Financers Consolidats / Notes / 16

Nota 16

Fons de provisions per a riscos i càrregues

Altres Provisions Tot seguit s’indica el moviment que s’ha produït en els epígrafs “Provisions per a operacions de futur i Altres provisions” del passiu dels balanços de situació consolidats adjunts, durant els exercicis 2011 i 2010:

2011 Saldo a l’inici de l’exercici Més: Dotacions al fons Menys: Aplicacions del fons Saldo a final de l’exercici

Provisions per a operacions de futur

Altres provisions

24

3.532

219 (24) 219

340 (816) 3.056

En miler s d’euros

2010 Saldo a l’inici de l’exercici Més: Dotacions al fons Menys: Aplicacions del fons Saldo a final de l’exercici

Provisions per a operacions de futur

Altres provisions

-

7.033

24 - 24

1.048 (4.549) 3.532

En miler s d’euros

L’epígraf “Altres provisions” inclou les provisions necessàries derivades dels compromisos de prejubilació (vegeu la Nota 3-K) a 31 de desembre de 2011 i 2010, per imports de 2.026 i 2.476 milers d’euros, respectivament. La resta del saldo d’aquest epígraf correspon a les provisions constituïdes per cobrir altres riscos associats a l’operativa habitual del Grup.


80 / Informe Anual 2011 / Estats Financers Consolidats / Notes / 17

Nota 1 7

Fons per a riscos generals

L’import de les provisions constituïdes en aquest capítol del passiu dels balanços de situació consolidats adjunts correspon al fons que el Grup assigna, per raons de prudència, atesos els riscos propis inherents a les activitats bancàries i financeres. D’acord amb la normativa vigent, aquest fons té la consideració de fons propis a efectes del càlcul de la ràtio de solvència. El moviment d’aquest capítol durant els exercicis 2011 i 2010 ha estat el següent:

Saldo a l’inici de l’exercici Més: Dotacions al fons Menys: Recuperacions del fons (Nota 21) Saldo a final de l’exercici

2011

2010

11.600

6.900

- (6.000) 5.600

4.700 - 11.600

En miler s d’euros


81 / Informe Anual 2011 / Estats Financers Consolidats / Notes / 18

Nota 18

Passius subordinats

En data 28 de juliol de 2006, BIBM Preferents Ltd. (vegeu la Nota 2-C) va efectuar una emissió d’accions preferents, sense dret a vot, per un import de 60.000 milers d’euros. Aquestes accions preferents tenen caràcter perpetu, no obstant això l’emissor té dret a amortitzar-les anticipadament cada any, amb l’acord previ de l’INAF. La seva remuneració (dividend) és d’un 5% anual fix durant els tres primers anys de l’emissió i, posteriorment, variable anyalment, d’acord amb el tipus CMS (Constant Maturity Swap) a 10 anys més 30 punts bàsics i amb un tipus màxim del 8% anual. Mora Banc Grup, SA posseeix la totalitat del capital social de BIBM Preferents Ltd. Per tal d’assegurar l’emissió indicada, Mora Banc Grup, SA ha emès una garantia subordinada i irrevocable a favor i en benefici dels subscriptors de les accions preferents. Prèviament, en data 31 de maig de 2006, el Consell d’Administració de l’INAF va acordar autoritzar que l’esmentada emissió d’accions preferents es pogués considerar com a fons propis a efectes del càlcul de la ràtio de solvència consolidada del Grup.


82 / Informe Anual 2011 / Estats Financers Consolidats / Notes / 19

Nota 19

Comptes de periodificació- passiu

La composició d’aquest capítol del passiu dels balanços de situació consolidats adjunts, a 31 de desembre de 2011 i 2010, és la següent:

2011

2010

7.144 7 6.257 13.408

5.957 66 7.685 13.708

161 694 3.660 4.515 17.923

52 128 2.927 3.107 16.815

Despeses meritades i no pagades Interessos Comissions Altres Ingressos cobrats per anticipat Interessos Comissions Altres

En milers d’euros


83 / Informe Anual 2011 / Estats Financers Consolidats / Notes / 20

Nota 20

Moviment dels fons propis

Tot seguit es desglossa el detall i moviment dels comptes que componen els fons propis del Grup durant els exercicis 2011 i 2010: Reserves Dividend Reserves de Resultat de Dividend comple- Reserva en garantia Reserva conso- mentari Capital Legal (Nota 5-B) voluntària lidació l’exercici a compte Saldo a 31 de desembre de 2009 42.407 Distribució del resultat de l´exercici 2009 Dividend complementari Dividend a compte (Nota 4) Diferències de conversió Benefici de l´exercici 2010

- - - - -

Saldo a 31 de desembre de 2010 42.407 Distribució del resultat de l´exercici 2010 Dividend complementari Dividend a compte (Nota 4) Diferències de conversió Altres Benefici de l´exercici 2011

- - - - - -

Saldo a 31 de desembre 42.407 de 2011

14.553

- - - - -

14.553

- - - - - -

14.553

28.641

- - - - -

28.641

- - - - (11.321) -

17.320

32.736

13.548 - - - -

99.282

1.568 - - (52) -

46.284 100.798

15.865 - - - 11.321 -

73.470

50.116 (28.000)

(50.116) 28.000 - - - (28.000) - - 50.629

50.629 (28.000)

(236) (50.629) 28.000 - - - - (25.000) - - - (72) - - - 46.687 -

100.490

46.687 (25.000)

-

TOTAL

239.735

7.000 - (7.000) (7.000) - (28.000) - (52) 50.629

-

255.31 2

7.000 - (7.000) (7.000) - (25.000) - (72) - - 46.687

-

269.927


84 / Informe Anual 2011 / Estats Financers Consolid ats / Notes / 20

Nota 20

Moviment dels fons propis

Capital social El capital social que figura en aquests estats financers consolidats correspon al de Mora Banc Grup, SA, el qual està representat per 7.056.000 accions de 6,01 euros nominals cadascuna, totalment subscrites i desemborsades, que pertanyen a un grup familiar andorrà.

Reserves La reserva legal i les reserves en garantia que mantenen Mora Banc, SAU i Mora Gestió d’Actius, SAU s’han deduït de les reserves voluntàries i de consolidació i es presenten en els epígrafs “Reserva legal i Reserves en garantia”, respectivament, per mostrar la seva naturalesa de restringides. D’acord amb la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada, aquestes societats han de deduir un deu per cent del resultat positiu de cada exercici per a la constitució de la reserva legal i fins que aquesta assoleixi un import igual al vint per cent del capital social. A 31 de desembre de 2011, la reserva legal dels Bancs es trobava totalment constituïda. D’acord amb l’esmentada Llei 20/2007 del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada, el Grup disposa, dins de l’epígraf de “Reserves voluntàries”, d’una reserva indisponible per la part encara no amortitzada del fons de comerç i de les despeses amortitzables. A 31 de desembre de 2011 i 2010 aquesta reserva era de 3.376 i 4.574 milers d’euros, respectivament (vegeu la Nota 10). Reserves de consolidació

Les reserves de consolidació corresponen a les següents societats: 2011 Mora Mora Mora Mora

Banc, SAU Gestió d’Actius, SAU Assegurances, SAU Wealth Management AG

2010

99.739 94.710 1.945 1.893 1.632 4.517 (2.826) (322) 1 00.490 100.798 En miler s d ’euros


85 / Informe Anual 2011 / Estats Financers Consolidats / Notes / 21

Nota 21

Resultats extraordinaris

La composició d’aquest capítol dels comptes de pèrdues i guanys consolidats adjunts és la següent:

2011 Pèrdua neta per alienació o baixa de l’immobilitzat Dotació extraordinària al fons de pensions (Nota 16) Recuperacions del fons per a riscos generals (Nota 17) Altres resultats extraordinaris (net)

2010

(97) (202) (825) (193) - 6.000 32 (1.483) 5.637 (2.405) En miler s d’euros


86 / Informe Anual 2011 / Estats Financers Consolidats / Notes / 22

Nota 22

Derivats financers

Tot seguit es detallen els derivats financers vigents, a 31 de desembre de 2011 i 2010, en funció de la finalitat de la seva contractació:

2010

2011 Cober tura

Negociació

Total

Cober tura

Total

Negociació

Operacions fermes Compravenda de divises Permutes financeres sobre tipus d’interès

1.404.404 210.769 1.615.17 3

- 21.700 21.700

1.404.404 232.469 1.636.873

1.592.648 216.094 1.808.742

- 10.000 10.000

Operacions opcionals Opcions sobre valors Opcions sobre tipus d’interès

Altres operacions de futur

65.442 21.780 87.222

- - -

65.442 21.780 87.222

21.033 796 21.829

10.000 1.712.395

- 21.700

10.000 1 .734.095

18.535 1.849.106

- - -

1.592.648 226.094 1.818.742

21.033 796 21.829

- 18.535 10.000 1.859.106 En miler s d’euros

A 31 de desembre de 2011 existeixen en mercats reglamentats, futurs contractats per un valor nominal de 4.616 milers d’euros i a 31 de desembre de 2010 opcions sobre valors per un valor nominal de 8.251 milers d’euros.


87 / Informe Anual 2011 / Estats Financers Consolidats / Notes / 22

Nota 22

Derivats financers

L’import nominal dels contractes formalitzats no correspon al risc total assumit pel Grup, ja que la posició neta en aquests instruments financers ve determinada per la seva composició i/o combinació. Les posicions obertes per les operacions indicades no suposen un risc significatiu de tipus d’interès, ni de canvi, ni de mercat. L’estructura de venciments dels derivats financers contractats, d’acord amb el venciment comptat des de la data de tancament dels balanços, és la següent:

2011

2010

1.404.404

1.592.648

Compravenda de divises Fins a un any Permutes financeres sobre tipus d’interès Fins a un any D’un any a cinc anys Més de cinc anys

111.568 83.336 37.565 232.469

- 132.389 93.705 226.094

45.437 20.005 65.442

14.251 6.782 21.033

21.016 764 21.780

- 796 796

- 10.000 10.000 1.734.095

1.000 17.535 18.535 1 .859.106

Opcions sobre valors Fins a un any D’un any a cinc anys Opcions sobre tipus d’interès Fins a un any Més de cinc anys Altres operacions de futur Fins a un any D’un any a cinc anys

En milers d’euros


88 / Informe Anual 2011 / Estats Financers Consolidats / Notes / 23

Nota 23

Dipòsits de valors i altres títols en custòdia de tercers

Aquest compte recull el valor de mercat dels valors i altres títols dipositats per clients i custodiats pel Grup. El detall d’aquest epígraf dels comptes d’ordre consolidats adjunts, d’acord amb el tipus de valor, es presenta tot seguit: 2011 Accions i altres títols de renda variable 850.599 Obligacions i altres títols de renda fixa 1.966.648 Participacions d’organismes d’inversió no gestionats pel Grup 303.335 Altres 757.504 3.878.086

2010 1.069.830 2.300.102 250.533 706.182 4.326.647

En miler s d’euros

Tot seguit, es presenta el desglossament dels recursos de tercers gestionats pel Grup a 31 de desembre de 2011 i 2010: 2011 Custodiats per l’entitat Organismes d’inversió col·lectiva gestionat s pel Grup Carteres de clients individuals gestionades mitjançant mandat Altres clients individuals

1.475.366 759.010 3.496.551 5.730.927

Custodiats per tercers

2010 TOTAL

- 1.475.366 363.033 1.122.043 - 3.496.551 363.033 6.093.960

Custodiats Custodiats per l’entitat per tercers 1.627.289 836.465 3.740.112 6.203.866

TOTAL

- 1.627.289 259.207 1.095.672 - 3.740.112 259.207 6.463.073 En milers d’euros


89 / Informe Anual 2011 / Estats Financers Consolidats / Notes / 24

Nota 24

Altres comptes d’ordre amb funcions exclusives de control administratiu

La composició d’aquest capítol dels comptes d’ordre consolidats adjunts, a 31 de desembre de 2011 i 2010, es presenta tot seguit: 2011

2010

1.153.269

902.803

Garanties i compromisos rebuts Garanties, caucions, fiances i avals rebut s en garantia Altres comptes d’ordre Actius molt dubtosos Valors i títols propis no cotitzats Fidúcies Altres

13.214 13.666 65.382 65.382 19.454 3.453 117.650 107.653 215.700 190.154 1.1 18.503 1.343.423 En miler s d’euros

A l’apartat “Fidúcies” s’inclouen els valors i títols no cotitzats que el Grup té dipositats per compte de tercers. La comptabilització d’aquests títols s’efectua, generalment, pel número de títols. A l’apartat “Altres” s’inclouen certificats de dipòsit de clients, formalitzats amb data valor posterior a 31 de desembre.


90 / Informe Anual 2011 / Estats Financers Consolidats / Notes / 25

Nota 25

Actius cedits en garantia

A 31 de desembre de 2011 i 2010 existeixen actius cedits en garantia per import de 29.162 i 7.930 milers d’euros, respectivament. Aquests imports corresponen, bàsicament, a la garantia exigida per operacions de derivats contractades pel Grup amb altres entitats financeres


91 / Informe Anual 2011 / Estats Financers Consolidats / Notes / 26

Nota 26

Operacions amb entitats i persones vinculades i amb entitats del Grup

El detall dels saldos dels estats financers consolidats adjunts a 31 de desembre de 2011, derivats de les operacions efectuades pel Grup amb entitats i persones vinculades, i amb entitats del Grup no consolidades per integració global (vegeu la Nota 2-C), quan sobrepassin al compte de resultats el 5% del resultat de l’exercici o al balanç el 10% dels fons propis, es presenta a continuació:

Societats Altres par ts par ticipades vinculades Actiu 1.032 11.007 169 12.208

80.000 - 94 80.094

Creditors: dipòsit s de clients Comptes de periodificació

328.318 918 329.236

- - -

Comptes d’ordre

457.820

Inversions creditícies Cartera de valors Comptes de periodificació

Passiu

40.000

Compte de pèrdues i guanys Interessos i rendiments assimilats Interessos i càrregues assimilables Comissions per serveis netes Altres

46 (4.721) 4.962 2.232

836 - - -

En miler s d’euros


92 / Informe Anual 2011 / Estats Financers Consolidats / Notes / 26

Nota 26

Operacions amb entitats i persones vinculades i amb entitats del Grup

Els saldos amb societats participades corresponen íntegrament a Mora Assegurances, SAU, societat que es consolidada pel procediment de posada en equivalència (vegeu la Nota 2-C). Els saldos amb altres parts vinculades corresponen a una societat en la qual persones vinculades al Grup exerceixen una influència significativa. Aquesta societat no va ser creada amb la finalitat de donar un servei als clients del Grup. A 31 de desembre de 2011 no existeixen operacions amb accionistes, altres societats participades, membres del Consell d’Administració o de la Direcció General, o amb altres parts vinculades, que representin al compte de resultats més del 5% del resultat de l’exercici o al balanç més del 10% dels fons propis. Totes les operacions efectuades pel Grup durant l’exercici 2011, amb entitats i persones vinculades i amb entitats del Grup, han estat realitzades a preus de mercat.


93 / Informe Anual 2011 / Estats Financers Consolidats / Notes / 27

Nota 27

Gestió del risc

Risc de crèdit Els principals riscos mantinguts pel Grup a 31 de desembre de 2011 i 2010 es concentren en els capítols “Intermediaris financers”, “Inversions creditícies” i “Cartera de valors”, de l’actiu dels balanços de situació consolidats adjunts. Per a la reducció del risc de crèdit associat a l’operativa amb altres entitats, el Grup segueix una política conservadora pel que fa a l’avaluació i diversificació de les contrapartides i límits d’exposició, exigint, entre d’altres, una qualificació mínima a partir dels informes de les agències de rating, dels nivells de Credit Default Swaps (CDS) senior i del risc país de l’emissor. Pel que fa al risc derivat de les inversions creditícies amb clients, el Grup compta amb una unitat destinada exclusivament al seguiment continu d’aquesta mena de risc. És responsabilitat d’aquesta unitat, amb coordinació directa amb les diferents àrees de negoci, mantenir el perfil de riscos dins dels paràmetres establerts. La política comptable associada a la cobertura del risc de crèdit de la cartera d’inversió creditícia es detalla a la Nota 3-E. Risc de mercat El Grup compta amb una Unitat de Gestió del Risc de Mercat, que té entre les seves funcions bàsiques les de mesurar, controlar i seguir els riscos de mercat, valorar l’exposició i adequació als límits assignats, així com realitzar el contrast, implantació i manteniment de les eines informàtiques utilitzades. La supervisió d’aquestes funcions correspon al Comitè d’Actius i Passius (COAP) que és un òrgan constituït, entre d’altres, per membres de la Direcció General del Grup. Aquest òrgan es reuneix amb periodicitat mínima mensual i és responsable de l’anàlisi de les posicions que generen risc de mercat, així com de la definició de les estratègies a seguir pel Grup. Els Consells d’Administració dels Bancs són informats periòdicament del nivell de risc assumit i estableixen els límits absoluts d’exposició màxima a aquest risc.


94 / Informe Anual 2011 / Estats Financers Consolidats / Notes / 27

Nota 27

Gestió del risc

Risc de mercat L’estimació de les pèrdues potencials en condicions adverses de mercat és l’element clau en el mesurament del risc de mercat, per la qual cosa s’utilitza la metodologia de valor en risc (VAR), en la seva modalitat de variàncies covariàncies. La mesura VAR proporciona una predicció de la pèrdua màxima a un dia, amb un 99% de probabilitat, que podria experimentar la cartera com resultat d’alteracions en els mercats de renda variable i en els tipus de interès i de canvi, així com en els mercats de crèdit per mitjà del spread creditici. Actualment aquest càlcul s’efectua diàriament. A aquest efecte, es computen els factors de riscos de mercat: canvi, interès, preus de renda variable, així com altres riscos associats a opcionalitats, sobre la base de l’evolució històrica diària dels preus de mercat i de les correlacions observades entre aquests. Els límits d’exposició màxima, d’acord amb la metodologia VAR, establerts pels exercicis 2011 i 2010, així com el risc màxim assolit en aquests exercicis, segons el factor generador del risc, són els següents:

Canvi

Interès

Renda variable

Crèdit

Total

Exercici 2011 Límit establert Risc màxim assolit

137

391

87

900 487

900 546

1

Exercici 2010 Límit establert Risc màxim assolit

107

12

226

18

En milers d’euros


95 / Informe Anual 2011 / Estats Financers Consolidats / Notes / 27

Nota 27

Gestió del risc

Risc de canvi Seguint els criteris de valoració definits a la Nota 3-C, el total del balanç en moneda estrangera que, a 31 de desembre de 2011 i 2010, presenta el Grup és el següent: 2011

2010

Intermediaris financers (Nota 6) Inversions creditícies (Nota 7) Cartera de valors Altres

92.725 86.198 105.961 107.804 75.681 59.396 18.608 11.295

Total actiu

292.975

INAF (Nota 13) Creditors: bancs i intermediaris financers (Nota 4) Creditors: dipòsit s de clients (Nota 15) Altres

9.923 236 381.738 6.742

Total passiu

398.639

264.693 - 7.303 305.341 42 312.686

En miler s d’euros

A 31 de desembre de 2011 i 2010 la major part dels saldos mantinguts en moneda estrangera estaven coberts del risc de canvi mitjançant la contractació de derivats financers (vegeu la Nota 22) o operacions patrimonials. Risc de tipus d’interès La gestió del risc de tipus de interès de les posicions estructurals del balanç és responsabilitat del Comitè d’Actius i Passius (COAP), seguint les directrius del perfil de risc definides pel Consell d’Administració. En funció de la composició de les inversions i de les fonts de finançament del Grup, la similitud dels seus venciments (la major part dels quals són a curt termini) i la coincidència dels índexs de referència utilitzats per la fixació de preus, el Grup presenta una reduïda exposició al risc de variacions de tipus d’interès. En aquest sentit l’efecte que tindria sobre les masses patrimonials i de comptes d’ordre, l’aplicació d’un hipotètic canvi dels tipus d’interès vigents en el mercat en un 1%, no suposaria cap variació significativa dels recursos propis del Grup.


96 / Informe Anual 2011 / Estats Financers Consolidats / Notes / 27

Nota 27

Gestió del risc

Risc de preu: valor raonable dels actius i passius El valor raonable és la quantitat per la qual pot ésser intercanviat un actiu entre un comprador i un venedor experimentats, o pot ésser cancel·lada una obligació entre un deutor i un creditor amb experiència, que realitzen una transacció lliure. De la consideració del valor raonable de les operacions contractades, considerant els criteris comptables aplicats i els seus venciments, no se’n derivarien plusvàlues ni menyscaptes significatives respecte del patrimoni del Grup. Risc de liquiditat L’estructura de venciments dels actius i passius del Grup permet reduir considerablement el risc de liquiditat derivat de l’operativa bancària. Risc operacional El Grup defineix el risc operacional com el risc de pèrdua derivat de deficiències en els processos interns, recursos humans o sistemes, així com les pèrdues ocasionades per circumstàncies externes. L’objectiu del Grup en matèria de control i gestió del risc operacional es basa en la identificació, medició i control dels events de risc operacional amb independència de que tinguin impacte o no en el compte de resultats. La nostra prioritat, és doncs, la identificació dels riscos i la seva mitigació mitjançant el disseny de plans d’acció que els eliminin o minimitzin.


97 / Informe Anual 2011 / Estats Financers Consolidats / Notes / 28

Nota 28

Compliment de les normes legals

Llei de regulació dels criteris de solvència i de liquiditat de les entitats financeres El Consell General del Principat d’Andorra, en la seva sessió del 29 de febrer de 1996, va aprovar la Llei de regulació dels criteris de solvència i de liquiditat de les entitats financeres. Aquesta llei obliga a les entitats bancàries a mantenir una ràtio de solvència, formulada a partir de les recomanacions del “Basle Committee on Banking Regulation and Supervisory Practices”, com a mínim del 10%. Així mateix obliga a mantenir una ràtio de liquiditat, com a mínim del 40%. Les ràtios de solvència i de liquiditat del Grup, determinades d’acord amb aquesta llei, eren a 31 de desembre de 2011 del 29,68% i 90,97%, i a 31 de desembre de 2010 del 29,27% i 94,78%, respectivament. La Llei de regulació dels criteris de solvència i de liquiditat de les entitats financeres limita, addicionalment, la concentració de riscos a favor d’un mateix beneficiari al 20% dels fons propis del Grup. D’altra banda, l’esmentada llei estableix que l’acumulació de riscos que individualment superin el 5% dels fons propis no pot sobrepassar el límit del 400% dels esmentats fons propis. Així mateix el risc mantingut amb membres del Consell d’Administració no pot superar el 15% dels fons propis. Els esmentats riscos són ponderats segons el que estableix l’esmentada llei. En els exercicis 2011 i 2010, la concentració de risc a favor d’un mateix beneficiari màxima assolida ha estat del 10,24% i 9,88%, respectivament dels fons propis del Grup. Els crèdits, o altres operacions que impliquen risc a favor d’un mateix beneficiari, que excedeixin del 5% dels fons propis, no han sobrepassat una acumulació de riscos agregadament del 59,70% i 57,77% durant els exercicis 2011 i 2010, respectivament.


98 / Informe Anual 2011 / Esta ts Financers Consolida ts / Notes / 28

Nota 28

Compliment de les normes legals

Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme. El Consell General del Principat d’Andorra, en la seva sessió del 25 de maig de 2011, va aprovar la Llei 4/2011, del 25 de maig, de modificació de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme, del 29 de desembre de 2000. Dins d’un context d’adaptació constant a les pràctiques acceptades internacionalment, aquesta llei incorpora a l’ordenament jurídic andorrà modificacions que, per la seva naturalesa tècnica, aconsellen una iniciativa legislativa immediata i que es complementen amb la revisió del Reglament aprovat per Decret del 22 d’abril del 2009. La responsabilitat de les entitats financeres no es limita al pur compliment de la norma, sinó que han d’adoptar un paper molt actiu tant en l’adequada selecció dels seus clients com en la gestió posterior dels mateixos, no solament pels riscos derivats de possibles incompliments legals, sinó també pels riscos d’imatge associats. El Grup ha tingut des de sempre un clar compromís en la lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme, fruit no solament del necessari compliment de les normes legals, sinó també com clar exponent dels principis morals i ètics que governen la nostra actuació. D’acord amb el que disposa l’article 52 d’aquesta llei, el Grup ha establert una sèrie de procediments de control i comunicació interna, a fi de protegir el secret professional i de prevenir i impedir operacions de blanqueig i de finançament del terrorisme. En aquest sentit, s’han dut a terme programes específics de formació del personal.


99 / Informe Anual 2011 / Estats Financers Consolid ats / Notes / 28

Nota 28

Compliment de les normes legals

Acord entre el Principat d’Andorra i la Comunitat Europea relatiu a l’establiment de mesures equivalents a les previstes a la Directiva 2003/48/CE del Consell en matèria de fiscalitat dels rendiments de l’estalvi en forma de pagament d’interessos. El Consell General del Principat d’Andorra, en la seva sessió del 21 de febrer del 2005, va ratificar l’Acord entre el Principat d’Andorra i la Comunitat Europea relatiu a l’establiment de mesures equivalents a les previstes a la Directiva 2003/48/CE del Consell en matèria de fiscalitat dels rendiments de l’estalvi en forma de pagament d’interessos. Així mateix, en la seva sessió de 13 de juny del 2005, va aprovar la llei d’aplicació de l’esmentat Acord. En l’exercici present, el Grup en qualitat d’agent pagador, ha complert amb les obligacions contingudes en l’Acord i en la seva llei d’aplicació, i han liquidat l’import de la retenció seguint l’establert en la legislació esmentada. Llei de règim jurídic de les entitats bancàries i de règim administratiu bàsic de les entitats operatives del sistema financer El Consell General del Principat d’Andorra, en la seva sessió del 13 de maig de 2010, va aprovar la Llei 14/2010, de règim jurídic de les entitats bancàries i de règim administratiu bàsic de les entitats operatives del sistema financer amb la voluntat de mantenir un sistema financer estructuralment i funcionalment sòlid. Aquesta llei recull els principis establerts en la directiva comunitària 2004/39/CEE, del Parlament Europeu i del Consell, del 21 d’abril de 2004, coneguda com a MiFID (Markets in Financial Instruments Directive). Les entitats operatives del sistema financer disposen d’un termini d’un any des de la data d’entrada en vigor d’aquesta llei (10 de juny de 2010), per adaptar-se a les seves disposicions.


100 / Informe Anual 2011 / Estats Financers Consolidats / Notes / 29

Nota 29

Actuacions en matèria d’obra social o similar

El Grup no té contretes obligacions legals ni estatutàries en matèria d’obra social. No obstant això, el Grup sempre ha mantingut un alt grau d’implicació en tot el que fa referència al desenvolupament de la societat que constitueix el marc de la seva activitat, per mitjà del patrocini i subvenció d’actes de caire divers. Durant l’exercici 2011, el Grup ha mantingut la mateixa línia en aquest àmbit. Així, el Grup ha col·laborat tant amb estaments públics, com el Govern d’Andorra i diferents comuns, com amb la societat civil, en diverses accions realitzades en el terreny cultural, de l’educació i de la formació. Cultura i formació La Temporada de Música i Dansa, que el Grup patrocina des de fa 15 anys amb el Comú d’Andorra la Vella, segueix sent el patrocini cultural de més relleu. Tanmateix, el 2011 l’entitat i el Comú d’Andorra la Vella han signat un acord pel qual el Grup passa a ser l’organitzador, amb major implicació tant operativa com econòmica, i el Comú n’és patrocinador. Aquesta temporada ha estat caracteritzada per espectacles de gran nivell que van atreure una gran quantitat de públic, com el concert dels solistes de Covent Garden, Eliane Elias, el Ballet de Monterrey o els virtuosos de Viena. També s’ha tingut especial atenció pel col·lectiu dels joves, amb concerts oferts pels músics amb més èxit entre la joventut, com la tercera edició del Mount Zion Festival o el concert dels OBK amb els 40 Principals. Pel que fa a la formació, s’ha treballat de manera conjunta amb els col·lectius de professionals liberals per tal de poder subvencionar formació d’alt nivell i actualització acadèmica. També s’ha seguit amb la política de concessió de beques per estudis superiors a l’estranger.


101 / Informe Anual 2011 / Estats Financers Consolidats / Notes / 29

Nota 29

Actuacions en matèria d’obra social o similar

Medi ambient El fet més destacat de l’any 2011 en matèria mediambiental ha estat la renovació del certificat e) CO2mission que reconeix la neutralitat del Grup en emissions de CO2 , cosa que ens situa com capdavanter del sector financer a Andorra i Europa. L’informe revela que, amb la compra dels crèdits de CO 2, el Grup ha compensat totalment les seves emissions de l’any 2010 amb el finançament d’un projecte de canvi de combustible de fuel a biomassa en tres petites empreses ceràmiques al Brasil. D’altra banda, la col·laboració del 2011 amb el Centre Andorra Sostenible, que prové d’un acord amb el Govern d’Andorra, ha portat “La casa dels enginys” a les escoles, per donar a conèixer als nens les millors maneres de reduir les emissions de CO 2. Salut, ciència i divulgació En l’àmbit social, i seguint amb la sèrie de conferències mèdiques de divulgació, aquest any es va organitzar una conferència a càrrec del reconegut nutricionista i dietista Pierre Dukan, que va parlar del seu règim que ha tingut un èxit mundial. També s’han patrocinat una vegada més les Jornades de la Societat Andorrana de Ciències, que aquest any analitzaven la llengua catalana i Andorra. El 2011, el Grup ha patrocinat la primera cursa de la dona organitzada per l’Associació de Dones d’Andorra (ADA), en favor de la lluita contra el càncer de mama. Els fons recaptats per la cursa es lliuren al grup Alba, una secció de l’ADA que treballa amb les dones afectades per aquesta malaltia a Andorra. Esports En el terreny esportiu, el Grup ha patrocinat nombroses competicions, destacant les corresponents a l’esquí de muntanya, amb la celebració de la Copa del Món a Andorra, i també el patrocini de l’equip de bàsquet, que milita a la lliga LEB plata des de les dues darreres temporades. D’altra banda, aquest any s’ha renovat l’acord amb el FC Barcelona, per un període de dos anys, a través del que el Grup és Partner internacional a Andorra del Club blaugrana, el que es tradueix en avantatges per als nostres clients. La renovació d’aquest acord permet expedir la targeta Visa Barça MoraBanc, amb avantatges exclusius per als simpatitzants del club esportiu.


102 / Informe Anual 2011 / Estats Financers Consolidats / Notes / 29

Nota 29

Actuacions en matèria d’obra social o similar

Projectes solidaris En l’àmbit de la solidaritat, el projecte de Targeta Solidària ha recaptat un import de 60.827 euros durant el 2011, entre les aportacions dels clients i dels Bancs que s’han destinat a les ONGs que formen part del projecte. Cada client decideix la seva aportació solidària arrodonint l’import de les compres fetes amb la targeta a l’euro superior o al dècim d’euro superior. Per la seva part, el Grup es compromet a aportar, a més a més, 50 cèntims per cada euro aportat pel client a les mateixes associacions que hagi triat el titular de la targeta. Totes aquestes aportacions es destinen a les associacions sense ànim de lucre amb qui el Grup ha arribat a un acord, en la proporció que el client decideix. La col·laboració de cada client és proporcional a les transaccions que faci amb la seva targeta. L’acord inclou Unicef, Aina, Càritas, Intermón-Oxfam i l’Escola especialitzada Nostra Senyora de Meritxell. Al desembre s’hi va afegir l’entitat Infants del Món. Reconeixements El 2011, el Grup MoraBanc ha tornat a ser designat Banc de l’Any d’Andorra per la revista The Banker, del grup Financial Times, un guardó que ja va rebre fa dos anys i que reconeix l’excel·lent situació financera de l’entitat i la seva capacitat per a generar negoci en aquests temps d’incertesa. El Grup també ha donat suport a un bon nombre d’associacions nacionals, amb projectes solidaris que milloren la cohesió social.


103 / Informe Anual 2011 / Balan莽 os Ind ividuals d els Bancs

08/

Balan莽os Individuals dels Bancs 路 Mora Banc Grup, SA 路 Mora Banc, SAU


104 / Informe Anual 2011 / Balanços Individ uals d els B anc s

MORA BANC GRUP, SA BALANÇOS D E S I T U A C I Ó A 3 1 D E D E S E M B R E D E 2 0 1 1 I 2 0 1 0 (Milers d’euros) ACTIU Caixa i bancs centrals de l’OCDE INAF

2011

2010

20.751

21.798

-

18.726

Int ermediaris fi nancers Bancs i entitats de crèdit Altres intermediaris fin an cers Fon s de provisió per a insolvències (-)

732.602 730.901 1.880 (179)

604.743 602.743 2.071 (71)

Invers ions credi tí cies Préstecs i crèdits a clien ts Descobert s en comptes de clients Cartera d’efectes de clien ts Fon s de provisió per a insolvències (-)

21 7.1 06 213.395 3.912 1.128 (1.329)

2 3 6.75 9 231.963 3.888 2.388 (1.480)

Car tera de valors Obligacions i altres títols de ren da fixa Fon s de provisió per a insolvències (-) Participacion s en empreses del grup Fon s de flu ctuació de valors (-) Altres participacions Fon s de flu ctuació de valors (-) Accion s i altres títols de renda variable Organismes d’inversió

868.728 841.543 (1.974) 14.505 (2.659) 449 (218) 91 16.991

847.804 834.661 (1.957) 12.522 (910) 449 (175) 67 3.147

Act ius immaterials i despeses amor titzables Actius immaterials i despeses amortitzables Fons d’amortització (-)

1 6.056 72.844 (56.788)

1 5.927 65.882 (49.955)

Act ius materials Actius materials Fons d’amortització (-)

5 8.600 86.968 (28.368)

5 8.088 85.313 (27.225)

1 3 .834 13.354 480

1 5 .5 51 14.869 682

7.1 66 5.258 282 528 1.098

4.1 00 1.876 280 1.117 827

Comptes de periodificació Interessos meritats i no cobrats Despeses pagades per anticipat Alt res ac tius Operacions en curs Existències Opcions adquirides Altres TOTAL ACTIU

1 .934.843

1.823.496


105 / Informe Anual 2011 / Balanços Ind iv id uals d els Bancs

MORA BANC GRUP, SA BALANÇOS DE S I T U A C I Ó A 3 1 D E D E S E M B R E D E 2 0 1 1 I 2 0 1 0 (Milers d’euros) PASSIU INAF Credit ors Bancs i entitats de crèdit Altres intermediaris fin an cers Dipòsit s de clients Deutes representats per títols

2011

2010

31.390

18.869

1 .6 29.076 486.887 4.296 1.137.893 -

1 .5 56.560 497.116 2.753 1.056.691 -

Fons de provisions per a riscos i càrregues Provisions per a pensions i obligacions similars Provisions per a operacions de futur Altres provisions

1 3.729 10.454 219 3.056

1 4.007 10.451 24 3.532

Fons per a risco s generals

5.600

11.600

60.000

60.000

Passius sub ordinats Comptes de periodificació Despeses meritades i no pagades Ingressos cobrats per anticipat

1 6.2 93 11.932 4.361

1 4.676 11.604 3.072

Alt res passius Operacions en curs Opcions emeses Proveïdors i altres creditors

2 5.1 08 22.122 473 2.513

6.867 3.935 648 2.284

Capital social Capital subscrit

42.407 42.407

42.407 42.407

R eserves Reserva legal Reserves en garantia Reserves voluntàries

91 .5 09 8.481 9.558 73.470

73 .491 8.481 18.726 46.284

1 9.731 44.731 (25.000)

25 .01 9 53.019 (28.000)

R esultats Resultat de l’exercici en curs Dividends a compte (-) TOTAL PASSIU

1 .934.843

1.823.496


106 / Informe Anual 2011 / Balanços Individ uals d els B anc s

MORA BANC, SAU BALANÇOS DE S I T U A C I Ó

A 3 1 D E D E S E M B R E D E 2 0 1 1 I 2 0 1 0 (Milers d’euros) ACTIU Caixa i bancs centrals de l’OCDE INAF

2011

2010

2.941

2.862

-

9.705

Int ermediaris fi nancers Bancs i entitats de crèdit

403.299 403.299

487.5 33 487.533

invers ions credi tí cies Préstecs i crèdits a clien ts Descobert s en comptes de clients Cartera d’efectes de clien ts Fon s de provisió per a insolvències (-)

887.728 878.400 3.003 10.960 (4.635)

83 3.285 825.322 4.027 7.937 (4.001)

21 .774 21.538 449 (218) 5

21 .81 7 21.538 449 (175) 5

Car tera de valors Obligacions i altres títols de ren da fixa Altres participacions Fon s de flu ctuació de valors (-) Accion s i altres títols de renda variable Act ius immaterials i despeses amor titzables Actius immaterials i despeses amortitzables Fons d’amortització (-) Act ius materials Actius materials Fons d’amortització (-) Fons de provisió per a depreciació de l’actiu material (-) Comptes de periodificació Interessos meritats i no cobrats Despeses pagades per anticipat Alt res ac tius Operacions en curs Altres TOTAL ACTIU

- 72 (72)

- 81 (81)

3 6.5 39 46.605 (4.530) (5.536)

3 6.282 46.373 (6.631) (3.460)

3 .82 3 3.806 17

3.383 3.367 16

1 .1 74 1.145 29

1 .21 1 1.211 -

1.357.278

1 .396.078


107 / Informe Anual 2011 / Balanços Individ uals d els B anc s

MORA BANC, SAU BALANÇOS DE SITUA C I Ó

A 3 1 D E D E S E M B R E D E 2 0 1 1 I 2 0 1 0 (Milers d’euros) PASSIU INAF Credit ors Bancs i entitats de crèdit Dipòsit s de clients

2011

2010

8.491

21.581

1 .22 9.632 516.496 7 13.136

1 .2 55 .993 445.407 810.586

Deutes representats per títols

-

-

Fons de provisions per a riscos i càrregues

-

-

Fons per a risco s generals

-

-

Passius sub ordinats

-

-

2.004 1.850 154

1 .995 1.960 35

951 371 580

1 .5 27 234 1.293

30.060 30.060

3 0.060 30.060

84.922 6.012 7.551 71.359

82.047 6.012 9.705 66.330

R esultats Resultat de l’exercici en curs Dividends a compte (-)

1 .21 8 13.218 (12.000)

2.875 15.875 (13.000)

TOTAL PASSIU

1.357.278

Comptes de periodificació Despeses meritades i no pagades Ingressos cobrats per anticipat Alt res passius Operacions en curs Proveïdors i altres creditors Capital social Capital subscrit R eserves Reserva legal Reserves en garantia Reserves voluntàries

1 .396.078


109 / Informe Anual 2011 / Mem òria de Responsab ilita t Social d e l’Empresa

09/

Memòria de responsabilitat social de l’empresa · L a nostra visió de la responsabilitat social de l’empresa · Satisfer el client, el nostre objectiu primer · Accions en favor de la comunitat · Entitat mediambiental responsable · Equip humà de MoraBanc, el nostre actiu principal


110 / Informe Anual 2011 / Memòria de Responsabilita t Social de l’Empresa

LA NOSTRA VISIÓ DE LA RESPONSABILITAT SOCIAL DE L’EMPRESA Aconseguir ser socialment responsables, amb l’ètica i la coherència com a valors essencials, és el nostre objectiu estratègic fonamental. Al Grup MoraBanc busquem constantment l’actuació més idònia per a cada col·lectiu d’interès i trobem la manera més adequada per fer una contribució activa i voluntària per a la millora de la societat andorrana i, al mateix temps, fem una clara aposta pel medi ambient. Aquest informe exposa com MoraBanc compleix amb els seus compromisos i demostra l’aplicació de les millors pràctiques en aquest sentit.


111 / Informe Anual 2011 / Memòria d e Responsab ilitat Social d e l’Empresa LA NOSTRA VISIÓ DE LA RESPONSABILITAT SOCIAL DE L’EMPRESA

Resum. L’informe, en un cop d’ull CLIENTS

COMUNITAT

EQUIP HUMÀ

MEDIAMBIENT

CLIENTS En l’apartat de clients exposem la nostra filosofia en aquest terreny. La màxima preocupació de la nostra organització és la satisfacció del client, estar a l’altura de les seves expectatives i fins i tot esforçar-nos al màxim per superar-les, i oferir-li els productes i serveis que necessita. En aquest capítol exposem l’estructura de l’àrea de banca comercial en territoris, la columna vertebral de l’organització d’aquesta secció i la gran aposta del grup. També expliquem la metodologia que aplica MoraBanc pel que fa a la protecció del client respecte a les seves inversions. COMUNI TAT En aquesta secció fem un repàs de les diferents actuacions de MoraBanc en la comunitat andorrana, les quals comprenen un gran ventall d’activitats, ja sigui en l’àmbit de la divulgació científica o en l’artístic, l’exemple més representatiu del qual és el patrocini de la Temporada de música i dansa d’Andorra la Vella que, des l’edició 2011-2012 passa a ser organitzada per MoraBanc. Igualment, cal fer referència a les subvencions en matèria esportiva i en el terreny humanitari, on especifiquem les accions solidàries de MoraBanc en col·laboració amb les ONG del país.


112 / Informe Anual 2011 / Memòria de Responsabilita t Social de l’Empresa LA NOSTRA VISIÓ DE LA RESPONSABILITAT SOCIAL DE L’EMPRESA

MEDI AMBI ENTALMENT RESPONSABLE Fer front al canvi climàtic és responsabilitat de tots, i a MoraBanc tenim una sensibilitat especial per aquest tema. En aquest apartat fem un repàs exhaustiu de les accions que el grup ha posat en marxa per traslladar a la població la inquietud per respectar el medi ambient. També hi trobareu el detall de totes les certificacions aconseguides per MoraBanc i un gran projecte que es consolida: la reducció de les emissions de carboni, que ens permet ser la primera empresa andorrana neutra en emissions de CO2. EQUI P HUMÀ DE MORABANC L’equip humà de MoraBanc és la clau del nostre èxit. En aquest apartat detallem la política del grup pel que fa a la formació i la motivació de la plantilla, que actualment s’acosta a les 300 persones. També expliquem el sistema de participació d’idees, al qual tots els nostres empleats poden aportar les seves iniciatives, així com un pla de reconeixements per tal de motivar-los. És una manera de valorar els esforços i els fets aconseguits dins el marc de la gestió de l’excel·lència i també d’implicar els empleats perquè se sentin part de l’Entitat.


113 / Informe Anual 2011 / Memòria de Responsabilita t Social de l’Empresa LA NOSTRA VISIÓ DE LA RESPONSABILITAT SOCIAL DE L’EMPRESA

Els nostres valors Els nostres valors essencials són els principis que guien l’actuació del Grup MoraBanc i ens ajuden a assolir el nostre principal objectiu: atendre les necessitats dels nostres clients i satisfer les seves expectatives, amb una organització orientada a la creació de valor i amb la qualitat com a element diferencial competitiu.

Per superar nous reptes tots els empleats ens guiem pels principis que representen els valors del grup bancari: COMPROMÍS I PROXIMITAT AMB EL CLIENT La nostra voluntat d’estar sempre al costat de les persones i d’atendre cada client de manera personalitzada es reflecteix en els nostres eslògans, Amb tu! i Solidesa. Compromís. Futur. Aquesta vocació envers el client es materialitza en la segmentació per territoris, creada per buscar la millor solució per a cada col·lectiu de població. QUALI TAT EN EL SERVEI A MoraBanc definim la qualitat com el nostre element diferencial competitiu, entenent-la com el fet de satisfer les expectatives dels nostres clients, tant interns com externs. És per aquest motiu que hem implantat un model de gestió integral basat en termes de qualitat total i de millora continuada, que es tradueix en l’oferta de productes financers segurs, un funcionament conservador i l’ortodòxia en la metodologia.


114 / Informe Anual 2011 / Memòria d e Responsab ilitat Social d e l’Empresa LA NOSTRA VISIÓ DE LA RESPONSABILITAT SOCIAL DE L’EMPRESA

EL MILLOR EQUIP HUMÀ Volem ser el millor banc per als nostres clients i, per això, és imprescindible comptar amb el millor equip de professionals. Amb aquest afany, busquem la persona més adequada per a cada lloc de treball. Unida als coneixements, l’eficiència de l’equip de MoraBanc ens dóna l’oportunitat d’oferir les millors solucions financeres als nostres clients. TRANSPARÈNCI A, RIGOR, LEGALI TAT I CONFIDENCI ALI TAT Els serveis financers són la nostra professió, però també la nostra vocació. Volem garantir l’excel·lència del servei, oferint al client una atenció personalitzada, basada en la transparència, el rigor, la legalitat i la confidencialitat. CREACI Ó DE VALOR L’objectiu corporatiu de MoraBanc com a institució bancària és la creació de valor per als nostres clients, un valor que reverteix en la societat andorrana a través de la nostra col·laboració en un important nombre d’activitats socials, culturals i ambientals del Principat, d’acord amb el nostre compromís amb el benestar de la societat a la qual servim. INNOVACIÓ La nostra orientació cap a la innovació expressa el compromís de MoraBanc per millorar contínuament els productes, els serveis i els processos de treball en les nostres operacions quotidianes. Aquests principis se sustenten en el respecte per la legalitat, l’ètica professional i la transparència i s’inclouen en el model de gestió integral de MoraBanc, sota criteris de qualitat total, que es revisen periòdicament.


115 / Informe Anual 2011 / Memòria de Responsabilita t Social de l’Empresa LA NOSTRA VISIÓ DE LA RESPONSABILITAT SOCIAL DE L’EMPRESA

La nostra visió de la responsabilitat social de l’empresa A MoraBanc entenem la responsabilitat social de l’empresa com el conjunt d’accions voluntàries, en els àmbits laboral, social, cultural i mediambiental, adreçades als nostres clients, accionistes, col·laboradors, proveïdors i la societat andorrana en general, amb l’objectiu de divulgar i conscienciar sobre uns principis d’actuació que ajudin a constr uir un món millor.

D’acord amb la nostra missió i els nostres valors, la responsabilitat social és un element estructural en la nostra cultura corporativa i, per aquest motiu, introduïm tots els elements necessaris per a l’adquisició de comportaments respectuosos amb el nostre entorn més immediat, que contribueixin a fer de la nostra entitat un referent en matèria de responsabilitat social de l’empresa. En aquest sentit, ens comprometem a aportar valor afegit a: ELS NOSTRES PROFESSIONALS A MoraBanc contribuïm al benestar dels nostres empleats, impartint la formació que garanteixi el seu desenvolupament professional, promovent l’estabilitat de la plantilla i oferint mesures que facilitin la conciliació de la vida familiar i laboral. ELS CLIENTS El client és l’eix de la nostra actuació i volem satisfer i fins i tot superar totes les seves expectatives. Per aconseguir-ho ens esforcem a crear productes i serveis de qualitat, adaptats a les seves necessitats, i a proporcionar-li informació rigorosa i transparent sobre aquests.


116 / Informe Anual 2011 / Memòria d e Responsab ilitat Social d e l’Empresa LA NOSTRA VISIÓ DE LA RESPONSABILITAT SOCIAL DE L’EMPRESA

ELS PROVEÏDORS D’acord amb els nostres valors, en els processos de compra prioritzem la selecció d’empreses compromeses amb la sostenibilitat. L’ENTORN A MoraBanc hem mantingut sempre un alt compromís amb la protecció del medi ambient, amb el desig de ser una referència en la gestió i la protecció del nostre entorn. En aquest sentit, tenim el compromís de minimitzar l’impacte ambiental i prevenir la contaminació derivada de les nostres activitats i serveis, aplicant mesures d’estalvi d’energia, gestionant els residus adequadament i utilitzant les millors tecnologies disponibles. LA SOCIETAT ANDORRANA El nostre grup està fortament implicat en el país, i d’aquest vincle es deriva la col·laboració en un bon nombre d’iniciatives de caràcter social, com la divulgació i la difusió de temes científics i mèdics, projectes de suport a la gestió empresarial i activitats culturals, educatives i esportives.


117 / Informe Anual 2011 / Memòria d e Responsab ilitat Social d e l’Empresa LA NOSTRA VISIÓ DE LA RESPONSABILITAT SOCIAL DE L’EMPRESA

Els nostres grups d’interès Els grups d’interès clau de MoraBanc són aquells que estan afectats de forma significativa pel negoci o que podrien estar-hi afectats. En aquesta categoria incloem els clients, els col·laboradors i la comunitat. Tenir-los en compte en la gestió del banc i en les seves estratègies, així com conèixer-los millor i escoltar-los, és la millor manera d’aconseguir ser un banc millor. En aquest apar tat també hem inclòs el medi ambient.

El diàleg constant amb el client és clau per millorar cada dia. Per això, els nostres gestors interactuen amb ells des de la xarxa d’oficines. A MoraBanc oferim un servei de qualitat, reforçat amb un seguiment que ens permet de millorar, dia a dia, la relació amb el client. Per conèixer la seva opinió i millorar el servei, duem a terme enquestes de qualitat als usuaris dels diferents territoris i coneixem la satisfacció del client mitjançant l’anàlisi de les reclamacions rebudes. Una altra via important de comunicació amb els clients són les xarxes socials en què MoraBanc està present. El contacte amb els nostres col·laboradors també és de vital importància per a MoraBanc. Per aconseguir-ho publiquem una revista, de caràcter mensual, adreçada a tots els empleats, en la qual poden expressar les seves opinions i publicar-hi articles d’interès general. Pel que fa a la comunitat, MoraBanc està atenta a les necessitats, amb la voluntat de canalitzar les ajudes i col·laboracions de la forma més eficaç. El banc i els seus clients col·laboren conjuntament en projectes socials mitjançant el finançament d’activitats importants per al país o per a altres zones més necessitades.


118 / Informe Anual 2011 / Memòria de Responsabilita t Social de l’Empresa LA NOSTRA VISIÓ DE LA RESPONSABILITAT SOCIAL DE L’EMPRESA

A MoraBanc mantenim també un diàleg fluid amb les administracions, directament, o bé a través de l’Associació de Bancs. Aquest diàleg també es reflecteix en l’organització conjunta d’activitats d’àmbit cultural, esportiu i social. El servei de comunicació externa és l’eina principal de comunicació amb la comunitat. Des de MoraBanc difonem les informacions corporatives fent servir tots els canals que tenim a l’abast des dels mitjans de comunicació tradicionals fins a les xarxes socials. Des del grup mantenim contactes periòdics amb els representants dels mitjans de comunicació, una relació que considerem important. L’informe de responsabilitat social de l’empresa és, també, una eina important de la comunicació de les nostres accions, adreçades als diferents grups d’interès.


119 / Informe Anual 2011 / Memòria d e Responsab ilitat Social d e l’Empresa

SATISFER EL CLIENT, EL NOSTRE OBJECTIU PRIMER El client és el centre de la nostra activitat, i estar a l’altura de les seves expectatives és la nostra màxima preocupació. En resposta a aquesta filosofia, hem estructurat els nostres serveis en territoris. Així, cada client té el seu espai, amb els productes i serveis adaptats al seu perfil i a les seves necessitats. D’altra banda, a MoraBanc tenim la voluntat de protegir el client i de seguir de molt a prop tot el que respecta a les seves inversions. Amb aquesta finalitat, tenim implantat un qüestionari de tolerància al risc per determinar el seu perfil inversor.


120 / Informe Anual 2011 / Memòria d e Responsab ilitat Social d e l’Empresa

SATISFER EL CLIENT, EL NOSTRE OBJECTIU PRIMER

Productes i serveis adaptats a les necessitats reals dels clients / territoris

“L’eslògan de l’entitat, Amb tu!, busca en les seves propostes la millor solució per als diferents col·lectius de la població i reflecteix la voluntat del banc d’estar sempre al costat de les persones.”

La gran aposta del nostre grup en matèria de productes i serveis són els territoris MoraBanc, una estratègia innovadora que neix amb la vocació de presentar una nova manera de relacionar-se amb els clients i fer banca al país. D’aquesta manera, MoraBanc ofereix a cada perfil de client una proposta a la seva mida que cobreixi i, fins i tot, sorprengui les seves expectatives i requisits amb serveis afegits. L’eslògan de l’entitat, Amb tu!, busca en les seves propostes la millor solució per als diferents col·lectius de la població i reflecteix la voluntat del banc d’estar sempre al costat de les persones i d’ocupar-se de cada client de manera personalitzada. Ser el millor banc del país vol dir tenir l’oferta més adient per a cada client i, per aconseguir-ho, seleccionem els millors productes i serveis d’acord amb els hàbits de relació de cada segment amb el banc. Així aconseguim satisfer les seves necessitats de la forma més idònia. Amb la creació dels territoris, MoraBanc té com a objectiu oferir un servei específic i personalitzat, adaptant l’oferta del banc als diferents perfils de client. Així, hem creat


121 / Informe Anual 2011 / Memòria de Responsabilita t Social de l’Empresa LA NOSTRA VISIÓ DE LA RESPONSABILITAT SOCIAL DE L’EMPRESA

catorze territoris especialitzats, en funció de l’edat, dels hàbits de comportament i de les necessitats de cada grup de clients en cada moment, amb la voluntat d’acompanyar-los, oferint-los solucions adients, en tots els moments i les etapes de la seva vida. En aquest sentit, MoraBanc ofereix un ventall d’avantatges als joves d’entre 16 i 35 anys, als funcionaris, a la microempresa, al comerç, als assalariats o als professionals liberals, entre d’altres. El maig del 2011 MoraBanc va llançar un nou territori, el Club Sènior. Aquest territori agrupa les persones majors de 60 anys que tenen unes necessitats diferenciades de la resta de clients. El Club Sènior ofereix un ventall de productes i serveis que van més enllà de l’activitat bancària convencional a fi de satisfer les necessitats d’aquests sector. Per això se’ls proposen activitats de lleure, de formació, de cultura, descomptes en activitats, productes i serveis específics, i avantatges destacats per formar part d’aquest col·lectiu, com ara un lot de productes valorat en 70 euros que s’envia a casa dels nous clients, i sortejos mensuals d’una pensió entre tots els que tinguin la nòmina o la pensió domiciliada. La presentació d’aquest nou producte es va fer amb un concert del grup mític els Mustangs que va ser tot un èxit de participació i va aplegar prop de cinc-centes persones. Els territoris MoraBanc tenen en comú una targeta de crèdit adaptada a cada perfil de client, que incorpora, a l’anvers, els serveis i beneficis associats a cada territori. Cadascun dels territoris té un portal web diferenciat, on cada client rep de forma personalitzada les informacions, els serveis i les propostes que li ofereix MoraBanc. També s’ha establert un sistema de missatges als mòbils adaptats a cada territori, a través dels quals informem els clients dels esdeveniments que poden ser del seu interès. L’any 2010, cinc anys després del llançament dels primers territoris i del missatge Amb tu, els nostres clients han estat els protagonistes i han presentat la campanya publicitària “testimonials”, en la qual expliquen la seva relació amb MoraBanc i, especialment, la seva pertinença als territoris.


122 / Informe Anual 2011 / Memòria d e Responsab ilitat Social d e l’Empresa

SATISFER EL CLIENT, EL NOSTRE OBJECTIU PRIMER

Protecció del client

“Aquesta normativa, basada en la directiva europea coneguda com MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) s’aplica des del maig del 2011.”

La preocupació per la protecció dels clients ens ha portat a demanar-los que responguin a un qüestionari de tolerància al risc, establert amb la finalitat de determinar el perfil d’inversió de cada persona. D’aquesta manera, podem advertir-los quan les seves decisions d’inversió no s’ajusten a la seva guia d’inversió, o quan aquesta està massa concentrada. En aquest mateix sentit, estem posant en pràctica les noves regulacions de la Llei 14/2010, del 13 de maig, de règim jurídic de les entitats bancàries i de règim administratiu bàsic de les entitats operatives del sistema financer, com la classificació de clients en minoristes o professionals, la classificació de productes en complexos i no complexos, la informació disponible per als clients, etc. Aquesta normativa, basada, en part, en la directiva europea coneguda com MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) s’aplica des del maig del 2011.


123 / Inform e Anual 2011 / Memòria d e Responsab ilitat Social d e l’Empresa

SATISFER EL CLIENT, EL NOSTRE OBJECTIU PRIMER

Satisfacció del client

“El col·lectiu de banca privada i el de banca comercial valoren amb un 4,2 i un 4,1, sobre 5, el servei de MoraBanc.”

Amb la finalitat de conèixer el grau de satisfacció del client, hem establert una anàlisi evolutiva elaborada periòdicament per una empresa externa, a partir d’entrevistes entre els nostres clients. Durant el 2011 es van elaborar dues enquestes, una de banca privada i l’altra de clients Elit de banca comercial. Pel que fa als resultats, tant el col·lectiu de banca privada com el de banca comercial valoren amb un 4,2 i un 4,1 sobre 5, respectivament, el servei de MoraBanc, i aprecien la competència professional dels nostres gestors. Els clients també valoren l’orientació, la facilitat de contacte i la gestió general de les inversions com a aspectes importants. També hem avaluat altres aspectes com les instal·lacions, les comunicacions que reben els clients i el servei d’interconnexió de MoraBanc. En aquest darrer apartat, hem detectat un increment de l’ús del servei, així com la valoració del contingut del portal de banca online. A partir d’aquestes valoracions, intentem adaptar el nostre servei a les demandes reals dels clients i corregir possibles desviacions per tal d’alinear el servei ofert per MoraBanc a les expectatives del client i intentar satisfer-lo amb productes i serveis adequats i innovadors.


124 / Informe Anual 2011 / Memòria de Responsabilita t Social de l’Empresa

SATISFER EL CLIENT, EL NOSTRE OBJECTIU PRIMER

Nous canals de comunicació: Morabanc 2.0

La màxima de MoraBanc és ser sempre a prop dels seus clients i això queda clar en un dels seus principals eslògans: “Amb tu!”. Amb la voluntat de millorar en aquest aspecte i ser present en tots els canals possibles, MoraBanc ha fet el salt a l’univers 2.0 i ja disposa de perfils a Facebook, Twitter i Youtube. També s’ha creat una sala de premsa amb tota l’actualitat del banc a la qual poden accedir fàcilment els clients, els professionals i el públic general. Facebook és la xarxa social més popular del món. MoraBanc hi és present amb un perfil principal i amb perfils de cada territori: Nòmina activa, Club jove, Goplus i Funció Pública. Twitter és el microbloc més important del moment. MoraBanc ha estat l’únic banc d’Andorra actiu en aquesta xarxa social durant el 2011. Mitjançant aquest canal es comparteix l’actualitat del banc però també els principals titulars econòmics del dia amb la informació actualitzada. Al canal de Youtube de MoraBanc s’hi pot trobar el material audiovisual que genera el grup bancari i que poden compartir tots els usuaris.


125 / Informe Anual 2011 / Memòria d e Responsab ilitat Social d e l’Empresa LA NOSTRA VISIÓ DE LA RESPONSABILITAT SOCIAL DE L’EMPRESA

La sala de premsa en línia és una altra de les apostes per potenciar la comunicació i la informació de MoraBanc dins del món 2.0. Es tracta d’un microlloc web al qual es pot accedir des del web principal del banc i que conté tota la informació que es genera, com ara notes de premsa, fotografies i elements multimèdia, informació corporativa, etc. El salt a les xarxes socials i la dimensió digital és una realitat de MoraBanc, que ha estat pionera en aquest camp dins del sector bancari andorrà. Facebook www.facebook.com/MoraBanc Twitter @MoraBanc YouTube www.youtube.com/user/MoraBanc


126 / Informe Anual 2011 / Memòria de Responsabilitat Social de l’Empresa

ACCIONS EN FAVOR DE LA COMUNITAT El grau d’implicació de MoraBanc en la comunitat andorrana és elevat i comprèn els àmbits més diversos, com el patrocini del cicle de música i dansa de la capital, accions en el terreny de la divulgació, el patrocini d’activitats esportives o la cooperació amb les ONG. Precisament les organitzacions humanitàries són les destinatàries de la targeta solidària, una acció decidida de MoraBanc encaminada a facilitar la col·laboració dels clients amb els qui més ho necessiten.

A. MoraBanc amb la cultura B. MoraBanc amb la societat C. MoraBanc amb l’esport D. MoraBanc solidari


A. MORABANC AMB LA CULTURA La Temporada de Música i Dansa d’Andorra la Vella MoraBanc és, sens dubte, el nostre patrocini cultural més rellevant. Des de fa 15 anys, MoraBanc patrocinava aquest esdeveniment, que està considerat la manifestació social i cultural de més importància del país. Enguany MoraBanc ha obtingut més protagonisme i ha organitzat la Temporada 2011-2012, amb el Comú com a col·laborador principal. Aquesta darrera edició s’ha caracteritzat per espectacles de gran nivell que han atret una gran quantitat de públic, com el concert d’Eliane Elias, els solistes del Covent Garden, el Ballet de Monterrey i els solistes de la Filarmònica de Viena. La Temporada de música i dansa, que comença el mes de desembre i s’allarga fins al mes d’abril, compta amb l’actuació de les figures més destacades del panorama de la música i la dansa de l’escena internacional. També, en l’àmbit de la cultura, hem prestat especial atenció al col·lectiu dels joves, amb concerts dels músics amb més èxit entre la joventut, com la segona edició del Mount Zion


128 / Informe Anual 2011 / Memòria de Responsabilitat Social de l’Empresa ACCIONS EN FAVOR A LA COMUNITAT

Festival amb el mític grup The Wailers de Bob Marley, o el concert d’OBK, Madretomasa i Miquel Abras a la Nit dels 40 Principals. D’altra banda, MoraBanc pren part cada any en la Nit Literària Andorrana, amb el patrocini de dos premis: el Sant Carles Borromeu, de contes i narracions, i el MoraBanc, de divulgació. Enguany s’ha lliurat el premi Sant Carles Borromeu a Fernando Noguera, amb l’obra Tres trams de vida, que inclou tres contes, El món sense veu, Els dibuixos de les rajoles i Mecanismes. També durant aquest 2011 hem creat un microsite dedicat especialment al projecte de la Temporada MoraBanc amb tota la informació dels espectacles i la venda d’entrades.


B. MORABANC AMB LA SOCIETAT En l’àmbit social, i seguint amb les conferències mèdiques de divulgació en col·laboració amb Advance Medical, aquest any MoraBanc ha organitzat una conferència a càrrec del Dr. Pierre Dukan, metge nutricionista conegut mundialment per la dieta que porta el seu mateix nom. També ha col·laborat amb la Societat Andorrana de Ciències en la presentació del Recull de conferències: 200 anys del naixement de Darwin i dels Debats de recerca: la llengua catalana i Andorra, que van anar acompanyats d’una conferència sobre els coneixements de l’evolució. Durant tot l’any, la sala d’actes de MoraBanc acull regularment reunions i sessions de treball de diversos col·legis professionals del Principat: advocats, enginyers, metges o farmacèutics, entre d’altres, que gaudeixen gratuïtament de les instal·lacions de la sala, equipada amb l’última tecnologia. Pel que fa a la formació, s’ha treballat de manera conjunta amb aquests col·lectius de professionals liberals per tal de poder subvencionar formació d’alt nivell i actualització acadèmica. En aquest sentit, també destacaríem la col·laboració de MoraBanc en les jornades del col·legi d’advocats sobre la prevenció del blanqueig de diner.


130 / Informe Anual 2011 / Memòria de Responsabilitat Social de l’Empresa ACCIONS EN FAVOR A LA COMUNITAT

Respecte a l’educació, a MoraBanc fem sessions d’orientació universitària adreçades a tots els alumnes dels sistemes educatius andorrans. En l’àmbit empresarial, col·laborem en l’organització de fòrums de debat internacional, participem en el patronat de l’Institut d’Estudis Jurídics, Econòmics i Financers d’Andorra i patrocinem conferències i activitats a través de l’Associació de l’Empresa Familiar Andorrana, entre altres iniciatives en aquest àmbit. Aquest 2011 MoraBanc ha celebrat, juntament amb els exalumnes de les tres promocions de l’MBA que va impulsar aquesta formació, el desè aniversari de la primera promoció. La reunió va anar acompanyada d’una conferència amb el títol “Reinventar-se professionalment”, a càrrec de Carlos Alonso. El màster, amb la col·laboració de la Universitat d’Andorra, va oferir un programa d’estudis de l’MBA per les universitats Central i Autònoma de Barcelona i la Politècnica de Catalunya. El curs durava dos anys i MoraBanc subvencionava el 80% del cost als andorrans i als residents amb més de cinc anys al país. La primera edició (curs acadèmic 1999-2001) va ser tot un èxit d’inscripcions, motiu pel qual es van repetir les edicions (2001-2003 i 2003-2005). En total s’han format uns 70 alumnes en aquest postgrau.


CURSA DE LA DONA 2011 El 2011 MoraBanc va donar suport a la primera cursa de la dona a Andorra en benefici de la lluita contra el càncer de mama. En la primera edició la cursa va atreure unes 250 dones de totes les edats que van córrer o caminar pels carrers cèntrics d’Andorra la Vella i d’Escaldes-Engordany amb l’objectiu de sensibilitzar sobre aquesta malaltia, que afecta un nombre important de dones.


133 / Informe Anual 2011 / Memòria de Responsabilitat Social de l’Empresa ACCIONS EN FAVOR A LA COMUNITAT

D. MORABANC SOLIDARI En l’àmbit de la solidaritat, la targeta solidària és un projecte que ha arrelat molt bé: s’han activat 3.000 targetes en un any. La recaptació de l’any 2011, incloent-hi les aportacions dels clients i de MoraBanc, ha estat de 60.687 €, que s’havien de dividir entre les 5 entitats que s’hi havien adherit fins al final del desembre en la proporció que decidien els clients. Cada client decideix quina aportació solidària vol fer; s’arrodoneix l’import de les compres fetes amb la targeta a l’euro superior o al dècim d’euro superior. Totes aquestes aportacions es destinen a les associacions sense ànim de lucre amb les quals MoraBanc ha arribat a un acord, en la proporció que el client decideixi. La col·laboració de cada client és proporcional a les transaccions que faci amb la seva targeta. Un distintiu identifica les targetes, que mantenen tots els avantatges de cada territori, els sorteigs, descomptes o el retorn de comissions, entre d’altres. L’acord inicial es va signar amb UNICEF, Aina, Càritas, Intermón-Oxfam i l’Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell i a desembre del 2011 s’hi va afegir Infants del Món.


134 / Informe Anual 2011 / Memòria de Responsabilitat Social de l’Empresa ACCIONS EN FAVOR A LA COMUNITAT

ALTRES COL·LABORACIONS HUMANITÀRIES AMB ENTITATS DEL PAÍS Des de fa quatre anys, col·laborem en la campanya de recollida de joguines que organitza Ràdio i Televisió d’Andorra, per aconseguir que cap nen es quedi sense joguines. Des del principi de desembre fins al principi de gener, a totes les nostres oficines recollim jocs i joguines per aconseguir l’objectiu de la campanya. Com cada any, Càritas Andorrana ha estat l’encarregada de fer la recollida i la distribució de les joguines als nens i les nenes d’Andorra. D’altra banda, MoraBanc col·labora des de fa dos anys amb la fira benèfica que organitza la comunitat angloparlant d’Andorra, amb l’aportació d’un xec de 1.000 euros com a premi del gran sorteig, una de les iniciatives amb més acceptació de la trobada. La guanyadora d’enguany va entregar la meitat del seu premi a l’Associació de Dones d’Andorra. El 2011, amb aquesta iniciativa altruista, s’han recaptat 16.000 euros, 6.150 dels quals s’han recaptat gràcies a la venda dels tiquets per al sorteig en què Morabanc col·labora amb l’aportació del premi. La recaptació, com en les edicions anteriors, es destinarà a diverses organitzacions benèfiques, com Infants del Món, l’Associació de Dones d’Andorra i Càritas, entre d’altres. Els orígens de la fira actual es remunten fins a 20 anys enrere, en una petita fira de Nadal que organitzava l’església angloparlant a la Massana. Avui en dia, aquesta fira no es pot entendre sense la cooperació de molts voluntaris.


135 / Informe Anual 2011 / Memòria de Responsabilitat Social de l’Empresa

ENTITAT MEDIAMBIENTALMENT RESPONSABLE Tot el que respecta al medi ambient és d’importància cabdal per a nosaltres. La preocupació per la sostenibilitat i per la necessitat de respectar el medi traspassa els límits de l’empresa. A MoraBanc treballem per traslladar a la població aquesta filosofia, amb accions de difusió i sensibilització en tots els àmbits, començant per la mateixa organització. El nostre compromís amb el medi ambient ve de lluny, forma part de la nostra cultura i, en aquest sentit, vam ser la primera entitat bancària andorrana i la segona europea a aconseguir la certificació ISO 14001. L’últim repte assolit ja fa dos anys ha estat l’obtenció del certificat e)mission, que qualifica el grup com a empresa neutra en emissions de CO 2.


136 / Informe Anual 2011 / Memòria de Responsabilitat Social de l’Empresa ENTITAT MEDIAMBIENTALMENT RESPONSABLE

MoraBanc, empresa neutra en emissions de C02 Taula n.1.1

Abast 1. Emissio ns directes Con su m de gasoil i combustibles en instal·lacion s i vehicles MoraBan c Abast 2. Emissio ns indirectes Electricitat Abast 3. Altres emissions ind irectes Materials, combu stible, desplaçament consum d’aigu a, gestió de residus... Emissions totals

285,08 t.CO 2 eq 378,62 t.CO 2 eq 166,07 t.CO 2 eq 829,76 t.CO 2eq

Distribu ció de les emissions de la petjada de carboni de M oraBanc, per abasts du ran t l’any 2011

A3. 20,01% A1. 34,36% A2. 45,63%

Per tercer any consecutiu, a MoraBanc donem resposta als objectius establerts en el nostre model de gestió integral de la qualitat, el medi ambient i la millora contínua. Per aquest motiu hem decidit seguir amb l’estratègia de gestió del carboni de la nostra activitat, iniciada l’any 2009, en coherència amb l’estratègia empresarial i el compromís ferm amb la sostenibilitat i amb l’entorn per fer front al canvi climàtic. Tal com es va avaluar l’any 2009, l’empresa lavola ha comptabilitzat enguany les emissions de CO 2 de MoraBanc segons la metodologia definida per The Greenhouse Gas Protocol, a Corporate Accounting and Reporting Standard, desenvolupat pel World Business Council for Sustainable Development i la ISO 14064-1:2006. El càlcul de les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) derivades de l’activitat de MoraBanc han tingut en compte tres àmbits diferents en funció del tipus d’emissió (Veure Taula n.1.1). Aquest any 2011, el Grup MoraBanc ha tingut una emissió total per treballador de 2,064 tones, reduint en gairebé un 6% les emissions per treballador de l’any 2010, gràcies a la disminució d’emissions derivades del consum d’electricitat als centres de treball. Tanmateix, la petjada total ha incrementat un 0,84% pels consums de gasoil, més importants el 2011 pel fred de l’hivern.


137 / Informe Anual 2011 / Memòria de Responsabilitat Social de l’Empresa ENTITAT MEDIAMBIENTALMENT RESPONSABLE

Reduir al mínim la petjada de carboni d’una activitat és fonamental. A MoraBanc hem decidit compensar aquelles emissions que no s’han pogut evitar, mitjançant l’adquisició de 829,76 crèdits de carboni d’alta qualitat procedents del projecte de reducció d’emissions GISI – Brasil de la cartera de projectes d’e)mission, tal com acredita el certificat e)mission neutral certified. El projecte GISI – Brasil és un projecte de canvi de combustible a biomassa en empreses ceràmiques. Els combustibles pesants com el fuel són substituïts en els processos productius per biomassa renovable provinent de residus forestals de projectes de reforestació per a la generació d’energia tèrmica als forns de ceràmica. El nostre objectiu és continuar amb la reducció de les emissions per aconseguir disminuir un 10% les emissions suplementàries l’any 2015, sobre la base de les emissions del 2009. Un dels projectes importants de l’any 2011 va ser el trasllat de l’oficina de Meritxell 32 a Meritxell 36. Aquesta oficina és un exemple de sostenibilitat, a més de ser un espai més agradable i funcional. Gràcies a la implantació d’elements constructius, com ara vidres tèrmics triples, o una bomba de calor que reemplaça la caldera de gasoil, i d’il·luminació específics, s’ha permès reduir els consums energètics notablement. És la primera oficina bancària a Andorra on el 100% dels llums són leds.


138 / Informe Anual 2011 / Memòria de Responsabilitat Social de l’Empresa ENTITAT MEDIAMBIENTALMENT RESPONSABLE

Reducció de consumibles, reciclatge

Taula n.1.2

Indicadors Consum de paper reciclat (% reciclat respecte al paper blanc) Consum de paper d’informàtica metres Consum de paper – altres impresos kg/any Generació de paper per reciclar kg/empleat/dia* Consum d’electricitat kWh/any

2011 100 1.085.728 1.586,97 0,26 2.330.553

2010 100 1.085.7 28 1.944,61 0,25 2.507.37 1

0% -1% -18% 4% -7 %

* pel que fa a la generació de paper per reciclar s’ha augmentat lleugerament però ha estat degut al canvi de marca de BIBM per MoraBanc.

L’any 2000, a MoraBanc ja vam implantar un sistema de gestió ambiental, certificat per l’empresa AENOR, que s’ha anat renovant cada any. L’abast de la certificació comprèn totes les activitats, els productes i els serveis de MoraBanc que interactuen o poden interactuar amb el medi ambient, en qualsevol de les seves instal·lacions. L’objecte primordial del sistema de gestió ambiental (SGA) és assegurar l’acompliment dels compromisos adquirits en la nostra política ambiental: • Complir estrictament la legislació ambiental vigent així com qualsevol altre compromís adquirit (s’ha subscrit un acord de col·laboració amb el Govern d’Andorra com a establiment col·laborador per al reciclatge). • Prevenir la contaminació derivada de les activitats, establint objectius i fites ambientals que permetin assegurar la millora continuada i el desenvolupament sostenible, tant en el consum de recursos naturals com en la generació de residus i emissions. • Col·laborar amb l’Administració pública i els grups d’opinió en la difusió d’aquests principis ambientals al conjunt de la societat andorrana. • Mantenir una cultura oberta en matèria de medi ambient, comunicant aquesta política a empleats, clients i qualsevol altra part interessada.


139 / Informe Anual 2011 / Memòria de Responsabilitat Social de l’Empresa ENTITAT MEDIAMBIENTALMENT RESPONSABLE

En tots aquests anys hem fet un esforç important en la reducció dels consums de paper i electricitat, entre d’altres, portant un control mensual de tots aquests aspectes ambientals i implantant accions de millora, però sobretot, amb la implicació de tots els empleats, que han ajudat a assolir aquests objectius (Veure Taula n.1.2) A més, també gestionem tots els residus generats de l’activitat diària (paper, cartró, bateries, fluorescents, olis, medicaments caducats, residus d’obra, residus elèctrics i electrònics, residus urbans, targetes de crèdit, palets de fusta...). Hem implementat unes fitxes en què s’especifica la gestió que es fa amb aquests residus: alguns es dipositen en els punts de recollida de cada comú, d’altres s’envien a empreses autoritzades per al seu degut reciclatge i la resta s’envien al centre de tractament de residus de la Comella.


140 / Informe Anual 2011 / Memòria de Responsabilitat Social de l’Empresa ENTITAT MEDIAMBIENTALMENT RESPONSABLE

Implicació dels clients, la ciutadania i els proveïdors

LA COMPRA EN JOC “Potenciar la reflexió i la conscienciació envers el consum innecessari i els hàbits de les persones, és la finalitat del joc”

MoraBanc ha mantingut sempre un alt grau d’implicació en la preservació del medi ambient, minimitzant qualsevol tipus de contaminació, així com la generació de residus, i racionalitzant l’ús dels recursos naturals i energètics en la seva activitat diària, amb la finalitat d’assegurar la conservació del medi ambient per a les generacions futures. Col·laborem amb qualsevol persona o entitat que demani informació relativa a procediments de respecte i preservació del medi ambient i divulguem comportaments sostenibles entre els empleats, els clients i els proveïdors. És important destacar la col·laboració amb el Departament de Medi Ambient del Govern d’Andorra, amb el qual MoraBanc té establert un conveni per subvencionar activitats del Centre Andorra Sostenible des del 2006. Durant aquests anys de col·laboració, s’han dut a terme actuacions de ressò com les exposicions itinerants Fred i calenti L’Andorra dels paisatges, el curs sobre el paisatge, la campanya d’estalvi energètic, la casa dels enginys i les publicacions del Centre Andorra Sostenible, entre d’altres. El 2011 es va presentar el joc digital La compra en joc, en el marc de la Setmana europea de la prevenció de residus (del 19 al 27 de novembre del 2011). La finalitat del joc és potenciar la reflexió i la conscienciació envers el consum innecessari i els hàbits de les persones, i alhora oferir eines per tenir un bon criteri per fer una compra responsable. Es fa una compra virtual


141 / Inform e Anual 2011 / Memòria d e Responsab ilitat Social d e l’Empresa ENTITAT M EDIAM BIENTALMENT RESPONSABLE

de productes diferents: alimentació, roba i tecnologia. Durant la compra s’analitza el cicle de vida dels productes triats per tal de fomentar la reflexió del cost econòmic contra l’ambiental, i en la compra final s’expedeix una factura que detalla els costos ambientals de la nostra compra. Link al joc: http://www.mediambient.ad/images/MiniSites/la_compra_en_joc/index.html Aquest patrocini s’emmarca en la política de mecenatge mediambiental de MoraBanc que, en l’àmbit de la protecció de l’entorn natural, manté una intensa activitat amb accions com la publicació dels calendaris 2009 i 2011, sobre les espècies de la flora andorrana amb més perill d’extinció i sobre els arbres i les arbredes d’Andorra, respectivament, editats en col·laboració amb el Departament de Medi Ambient del Govern. El calendari del 2012 presenta 12 ecosistemes del país mitjançant fotografies de gran qualitat artística. Una altra iniciativa de divulgació de la importància del canvi climàtic ha estat el concurs d’articles per a joves d’edats compreses entre 15 i 25 anys convocat per MoraBanc, Unicef i el diari Bon Dia. El guanyador ha estat Roger Padreny, en la categoria de Canvi climàtic, amb Encara no és massa tard, i Rubí Rocha, en la categoria de Tema lliure, amb Robo música per Internet. Els objectius principals del concurs eren conscienciar els joves d’Andorra sobre la importància del canvi climàtic i promoure la participació, el debat, la implicació i la lliure expressió de les opinions, i el plantejament de les possibles solucions per als temes que inquieten els joves. També es buscava divulgar entre aquest segment de la població els principis de la Declaració del fòrum jove de l’Unicef sobre el canvi climàtic de Copenhagen 2009. A través d’aquesta convocatòria es buscava l’expressió i l’aportació d’idees que poguessin aportar solucions als problemes que els joves perceben en la societat andorrana. Els articles presentats han estat publicats al diari BonDia i els guanyadors de cada categoria han rebut un llibre electrònic, ofert per MoraBanc, i una visita o una estada professional no remunerada al diari BonDia. Internament, el nostre Departament de Magatzem i Arxiu té la responsabilitat, entre d’altres, de demanar certificacions mediambientals als diferents proveïdors/distribuïdors, les quals es tenen en compte a l’hora d’escollir un proveïdor o un altre. Posat el cas que el fabricant estranger disposi de certificació mediambiental però el distribuïdor d’Andorra no en disposi, es demanen certificats que permetin garantir que el producte que es compra correspon al fabricant certificat. També enviem el document explicatiu de la nostra política ambiental perquè siguin conscients de la nostra preocupació pel medi ambient.


142 / Informe Anual 2011 / Memòria de Responsabilitat Social de l’Empresa

EQUIP HUMÀ DE MORABANC, EL NOSTRE ACTIU PRINCIPAL Totes i cadascuna de les persones que formen la plantilla de MoraBanc tenen una importància cabdal per a l’organització. El treball en equip, els objectius comuns i el reconeixement de la feina ben feta són incentius perquè cada treballador es consideri part essencial d’aquest grup humà. La formació que ofereix MoraBanc als empleats és també una de les claus de l’èxit de la qualitat d’aquest col·lectiu, que sap aprofitar les oportunitats de millora que li permeten progressar dins de l’organització i incrementar el seu bagatge professional.


143 / Informe Anual 2011 / Memòria de Responsabilitat Social de l’Empresa EQUIP HUMÀ DE MORABANC, EL NOSTRE ACTIU PRINCIPAL

L’equip de MoraBanc

Taula n.1.3

Indicadors

2011

Persones en plantilla Dones en plantilla - respecte del total de la plantilla (%) Persones discapacitades a la plantilla Dones amb càrrecs directius - respecte del total de càrrecs directius (%) Plantilla amb contracte indefinit (%) Rotació externa no desitjada (%) Mitjana de permanència a l’empresa Mitjana d’edat de la plantilla Nombre de noves incorporacions anyals Absentisme sense maternitat (%) Absentisme amb maternitat (%) Promocions anyals (%)

309 42,7 2 26,7 96,4 2,6 18,2 43,7 42 2,1 2,5 6,2

2010 294 41,6 2 26,7 97,6 2,0 18,7 43,2 30 2,2 3,0 6,4

L’equip humà que forma MoraBanc és la base de l’èxit de l’organització. A MoraBanc disposem de gent amb talent, capacitat i disciplina de treball, per a qui la formació continuada i el desenvolupament professional són una inquietud constant. Som una organització que treballa en equip, on els objectius comuns sobresurten per sobre dels individuals i les sempre desitjades iniciatives individuals són reconegudes ja que faciliten les fites compartides. L’any 2011 hem experimentat un increment de plantilla respecte de l’exercici precedent, en part, pel creixement de les filials Mora Wealth Management. (Veure Taula n.1.3)


144 / Informe Anual 2011 / Memòria de Responsabilitat Social de l’Empresa EQUIP HUMÀ DE MORABANC, EL NOSTRE ACTIU PRINCIPAL

Inversió en formació de la plantilla

Taula n.1.4

Indicadors Mitjana d’hores de formació per treballador Hores totals de formació en prevenció de riscs laborals / medi ambient Hores totals de formació Despesa en formació respecte de la massa salarial (%) Titulat s universitaris (%) Titulacions financeres oficials europees (%)

2011

2010

42,9 38,6 1.045 488,0 11.162 9.728 2,2 2,4 70,2 72,8 23,6 23,8

L’alt nivell de formació assolit per tots els components de la plantilla al llarg de molts anys, amb una important inversió per part de la nostra empresa, ha significat que, actualment, hem passat d’una formació generalista a una de més especialitzada. (Veure Taula n.1.4)


145 / Informe Anual 2011 / Memòria de Responsabilitat Social de l’Empresa EQUIP HUMÀ DE MORABANC, EL NOSTRE ACTIU PRINCIPAL

Seguretat laboral

“ Durant el 2011 s’ha elaborat el Manual de prevenció de riscos laborals on s’han plantejat les situacions de risc principals del lloc de treball, i com es poden prevenir i afrontar.”

L’any 2010 es va contractar una empresa acreditada per dur a terme una auditoria en tots els centres de treball per avançar-nos a la Llei 34/2008, del 18 de desembre, de la seguretat i la salut en el treball, la qual estableix les obligacions i els criteris que cal implantar per empreses i treballadors. La seva tasca va ser la d’analitzar les condicions de treball i identificar els perills existents en els llocs de treball i la posterior avaluació dels riscs que no es puguin evitar. Arrel d’aquest treball, MoraBanc disposa del catàleg de cada lloc de treball amb la seva descripció, el nombre de treballadors, els riscs detectats en el lloc de treball, l’estimació, les causes, les mesures correctores i les mesures preventives del risc. Hi ha un Comitè de Seguretat i Salut en el Treball en el qual es tracten tots aquests temes, encara que és el Departament d’Immobles i Seguretat el que lidera aquest projecte i informa dels resultats a cada responsable i al departament que ha d’implantar les accions correctives. Aquestes auditories es fan cada any per tal d’assegurar que els empleats treballin en les millors condicions possibles.


146 / Informe Anual 2011 / Memòria de Responsabilitat Social de l’Empresa EQUIP HUMÀ DE MORABANC, EL NOSTRE ACTIU PRINCIPAL

Durant el 2011 s’ha elaborat el Manual de prevenció de riscos laborals, en què s’ha tingut en compte l’especificitat de l’activitat duta a terme a MoraBanc, s’han plantejat les situacions de risc principals del lloc de treball, i com es poden prevenir i afrontar, si escau. Tots els empleats tenen accés a aquest manual i durant l’any s’ha fet una formació a tota la plantilla.


147 / Informe Anual 2011 / Memòria de Responsabilitat Social de l’Empresa EQUIP HUMÀ DE MORABANC, EL NOSTRE ACTIU PRINCIPAL

Orientació a l’excel·lència

“ El Banc disposa, entre d’altres, d’un sistema de participació d’idees o millora de procediments.”

A MoraBanc tenim un pla de reconeixements per tal de motivar, fer participar i augmentar la iniciativa, entre d’altres, dels treballadors. És una manera de reconèixer els esforços i els fets aconseguits dins el marc de la gestió de l’excel·lència i també d’implicar els nostres col·laboradors perquè se sentin part de l’Entitat. El Banc disposa, entre d’altres, d’un sistema de participació d’idees/millora de procediments, al qual tots els empleats poden aportar les seves, sempre que no facin referència al seu propi treball. Aquestes idees/millora de procediments són avaluades, primer, pel departament implicat, i després és un comitè (en el qual participen responsables de les diferents àrees) qui pren la decisió final. Aquest sistema de participació ha anat evolucionant amb el temps, sempre per dinamitzar la participació dels empleats, i al 2011 es va arribar a 168 idees rebudes (al 2002, per exemple, van ser-ne 88). Les idees/millora de procediments que es premien s’envien al departament corresponent per a la seva deguda implementació. Les idees/millora de procediments, poden ser premiades en metàl·lic, amb punts per al premi de qualitat i, amb punts per al premi de qualitat poden gaudir d’una capsa regal tipus SmartBox.


148 / Informe Anual 2011 / Memòria de Responsabilitat Social de l’Empresa EQUIP HUMÀ DE MORABANC, EL NOSTRE ACTIU PRINCIPAL

D’altra banda, tenim implantat un altre reconeixement: els Premis a la Qualitat. Aquests premis es divideixen en dues categories: un premi al millor departament de serveis centrals i un premi a la millor sucursal. Es tracta d’uns guardons grupals creats per afavorir el treball en equip i la implicació de tots els empleats. La sistemàtica de puntuació comprèn diferents aspectes, com la participació en el sistema d’idees, la participació en la revista interna bibmambtu, que publiquem mensualment, la participació en grups de treball, els resultats de les diferents enquestes que es fan als clients (tant interns com externs) o el temps de resposta a les reclamacions, entre d’altres. El reconeixement són unes estades en aparthotels de luxe i diners en metàl·lic.


149 / Informe Anual 2011 / Memòria de Responsabilitat Social de l’Empresa EQUIP HUMÀ DE MORABANC, EL NOSTRE ACTIU PRINCIPAL

La superació dels nostres col·laboradors en l’Àmbit esportiu

“El Grup es fa càrrec de les despeses d’inscripció i d’equipament dels participants en les dues grans competicions més emblemàtiques en les quals prenen part empleats de MoraBanc.”

A MoraBanc donem suport a les activitats esportives que els empleats de MoraBanc practiquen, quan representen el grup en competicions internacionals. És una forma d’incentivar la filosofia del treball en equip i de promoure l’instint de superació, així com de motivar els col·laboradors en la pràctica de l’esport. MoraBanc demostra la seva voluntat de propiciar aquestes activitats amb la seva subvenció. El grup es fa càrrec de les despeses d’inscripció i d’equipament dels participants en les dues grans competicions més emblemàtiques en les quals prenen part empleats de MoraBanc: la cursa Titan Desert, que es duu a terme al desert del Marroc, i el Trofeu Desman, que es fa a les dues bandes dels Pirineus i a Andorra. En la primera, una de les curses de bicicleta de muntanya més dures del món, en aquesta edició 2011 hi van participar dos empleats, mentre que al Trofeu Desman, una competició multidisciplinària que aplega institucions d’Andorra, França i Espanya, hi van prendre part sis empleats. Per primera vegada des que MoraBanc hi participa, l’equip ha aconseguit fer podi en aquesta competició transpirinenca, amb una meritòria segona plaça. Pel que fa a la Titan Desert, els dos participants van acabar la cursa, que aquest any va caracteritzar-se per la seva duresa i per l’elevat nombre d’abandonaments.


150 / Informe Anual 2011 / Memòria de Responsabilitat Social de l’Empresa EQUIP HUMÀ DE MORABANC, EL NOSTRE ACTIU PRINCIPAL

La Qualitat: El Compromís del Grup

“L’objectiu fonamental d’aquesta cer tificació és normalitzar els processos i els procediments d’actuació i assegurar la qualitat d’aquests productes /serveis.”

Des de l’any 1996 MoraBanc disposa de la certificació ISO 9001, l’abast de la qual és el disseny i la comercialització dels fons d’inversió i els productes financers estructurats i el servei d’atenció als clients de Private Banking i Wealth Management. Des d’aleshores, hem anat renovant anualment aquesta certificació, passant favorablement les auditories internes (per personal intern) i externes (per l’empresa AENOR, que és el líder de certificació a Espanya i ocupa els principals llocs de la classificació mundial de certificació ambiental i de qualitat). L’objectiu fonamental d’aquesta certificació és normalitzar els processos i els procediments d’actuació i assegurar la qualitat d’aquests productes/serveis, i garantir que aconsegueixen satisfer els requisits dels clients externs a qui van destinats, i com a conseqüència, els resultats empresarials fixats, fomentant el desenvolupament dels empleats. Una vegada més, és primordial per assolir la certificació la implicació de tots els empleats.


151 / Informe Anual 2011 / Filials i Oficines

10/

Filials i Oficines


152 / Informe Anual 2011 / Filials i Oficines

Filials Su誰ssa - Zurich MORA WEALTH MANAGEMENT Talacker, 42 - CH-8001-Zurich Tel. +41 44 256 8050 Su誰ssa


153 / Informe Anual 2011 / Filials i Oficines

Filials Estats Units - Miami

MORA WEALTH MANAGEMENT MORA WM HOLDINGS USA MORA WM SECURITIES 1450, Brickell Avenue, Suite 2900 Tel. +1 305 459 5400 Miami, Florida 33131 Estats Units


154 / Informe Anual 2011 / Filials i Oficines

Oficines i Filials MoraBanc Andorra

Oficines Sant Julià de Lòria Carretera de la Rabassa, 2 Tel. +376 88 48 35 Andorra la Vella Av. Meritxell, 36 Tel. +376 88 47 05 Av. Meritxell, 96 Tel. +376 88 42 05

Escaldes - Engordany Plaça Co-Prínceps, 2 Tel. +376 88 45 05

La Massana Av. Sant Antoni, 21 Edifici Claperes Tel. +376 88 48 05

Ordino Ctra. General d’Ordino Edifici Safir (baixos) Tel. +376 88 47 85

Encamp Plaça del Consell, 14 Tel. +376 88 46 05 Canillo Av. Sant Joan de Caselles, s/n Tel. +376 88 46 35 Pas de la Casa Carrer Catalunya, 5 Tel. +376 88 46 55

Serveis Centrals Andorra la Vella Av. Meritxell, 96 Tel. +376 88 44 88 Fax +376 88 44 99 Swift BINA AD AD BINA AD BD

Filials MORABANC ASSEGURANCES Escaldes - Engordany Plaça Co-Prínceps, 2 Tel. +376 88 48 74 MORABANC ASSET MANAGEMENT Andorra la Vella Carrer de l’Aigüeta, 3 Tel. +376 88 48 98


www.morabanc.com


Mora Banc