Page 1

JokiLaakerin Lehti Riippumattoman toimittajan ajankohtaisia uutiskuulia laakereiden maailmasta

1/2012

Lue yhteistyÜstä piraattilaakereita vastaan sivu 6.


Kasvukipuja! Kuten lapsuudesta, tosin kaukaisesta, muistamme, kasvukivut olivat harmittavia ja ilkeitä, mutta pakollisia kehityksen kannal­ ta. JokiLaakeri Oy on nähnyt viime vuonna suurimman kasvun­ sa ikinä. Liikevaihtomme oli melkein 12 miljoonaa euroa. Yh­ tiön iso kasvu ei todellakaan ole mitään lapsille sopivaa katsotta­ vaa, kaikki jotka ovat sen ihanuuden kokeneet, tietävät sen. Ku­ ten sanonta kuuluu, ei niin hyvää liiketoimintaa, ettei sitä kas­ vulla pysty tuhoamaan. Selvisimme ja jatkossakin olemme kas­ vuhakuinen yritys, se on selvä yhtiön strategia, se ei ole muut­ tunut, eikä muutu! Vuoden ensimmäinen lehti käsittelee myös laakeripiraatteja. Asia on tapetilla ja hyvä niin. Yhtiöllä pitää olla vastuullisuut­ ta ettei lähde siihen mukaan. Pikavoitto, joululahja, voi olla yk­ sittäisessä kaupassa iso houkutus, mutta koen sen suurena ah­ neutena, vastuuttomana ja lyhytjänteisenä toimintana, jopa tyh­ myytenä. Myös asiakkaalla on tässä asiassa iso vastuu. Halpaa ja hyvää kun ainakaan vielä ei ole keksitty, tai jos on, kertokaa ih­ meessä! Kun toimitaan tunnetun valmistajan sekä valtuutetun jälleenmyyjän kanssa, hankintalähteet ovat kunnossa ja voidaan keskittyä muihin haasteisiin. Lue juttu sivulta 6, saat asiasta am­ mattilaisten kannan. Lopuksi suuri ajatus pieneltä mieheltä: Mikään ei ole vaike­ ampaa, eikä siis kallisarvoisempaa, kuin kyky tehdä päätöksiä. Napoleon

Jori Paatsjoki Toimitusjohtaja

P.s. JokiLaakeri OPEN, 19.9. 2012. Tervetuloa !

2

JokiLaakerinLehti


JokiLaakerin johtoryhmä Pispalassa JokiLaakerin johtoryhmä ko­ koontui toukokuussa poik­ keuksellisesti Pispalan jylhis­ sä maisemissa. - Tämä on se joukko, joka kan­ taa suurimman vastuun palve­ lujemme kehittämisessä. Jou­ kolla on paljon oikeaa osaa­ mista ja asennetta tähän teh­ tävään. Sen varaan on hyvä ra­ kentaa tulevaisuutta, painot­ taa Jori Paatsjoki. Omien osaajiemme lisäk­

si johtoryhmään on jo vuo­ sia kuulunut myös Juha Vikman taloudellisena asiantun­ tijana. Hänen panoksensa on ollut meille hyvin merkittävä, Paatsjoki painottaa. Johtoryhmän jäsenet ylem­ mässä kuvassa vasemmalta: Pekka Ahola, Kristiina Talonpoika, Jari Pelttari, Jori Paatsjoki, Juha Vikman ja Matti Viljanen.

JokiLaakerinLehti

3


Alihankinta Tampereella

Silloin on myös JokiLaakeriOpen ajankohtainen 19.9.2012.

JokiLaakeri

open Tampere 19.9.2012

Dormerin uusi tuoteluettelo

on nyt saatavana!

Kauan kaivattu Dormer Tuoteluettelo 2012 valmistuu tou­ kokuussa 2012. Siinä esitellään Dormerin nykyinen valikoi­ ma. Osoituksena nopeasta tuotevalikoiman laajentumisesta, uusin Dormerin tuote "Hydra-pora" ei ehtinyt mukaan luet­ teloon, vaan siitä tehdään erillinen esite. Tuotteet esitellään 20 kielellä. Luettelo säilyy pääosin en­ tisellään, mutta lukemisen ja työkalun valinnan helpottami­ seksi on osa tuotteiden ominaisuuksista ja teknisistä tiedois­ ta ryhmitelty uudelleen. Luetteloon tutustumisen ja sen käyttämisen voi kuiten­ kin aloittaa nyt heti. Koko luettelon matalaresoluutioisen PDF-version voi imuroida netissä jo nyt (30Mb). Virallisen lanseerausajankohdan jälkeen, voi kotisivuiltamme tallen­ taa luettelosta myös korkearesoluutioisena PDF-versiona.

Edellinen toimittaja

JokiLaakerin ratkaisulla 2009–2010

Taulukot ovat esimerkki todellisesta tilanteesta, jossa JokiLaakerin toimintamalli toi ratkaisevia parannuksia toimitusten oikea-aikaisuuteen. Toimintoja on laajennettu entisestään. Varmuus on saatu pysymään erinomaisella tasolla jatkossakin.

4

JokiLaakerinLehti


Oikea-aikainen toimitus säästää aikaa, vaivaa ja viime kädessä selvää rahaa. Miten tavoitetaan sellainen tilanne, jossa toimitus voi tapahtua parhaalla mahdollisella tavalla? Kaiken taustalla on oikea tieto. Se joka saavutetaan vain tiiviillä yhteistyöllä valmistajan, toimittajan ja loppukäyttäjän kesken.

Toimitukset ajallaan tietojen tehokkaalla hallinnalla JokiLaakeri on toiminnois­ saan panostanut oikeiden tie­ tojen ja luotettavien ennus­ teiden saamiseen. Vaikka ris­ kejäkin on olemassa, on ke­ hitys osoittanut, että tässä on JokiLaakerissa onnistuttu var­ sin hyvin.

Monipuolisuus valttina - Vaikka ennustaminen on vai­ keaa, on se usein hallittavis­ sa varsin pitkälle oikealla toi­ mintamallilla. Me JokiLaake­ rissa teemme paitsi ennusteita, myös niihin nojaavia päätök­ siä, jotka perustuvat monipuo­ liseen tietoon asiakkaidemme tarpeista nyt ja tulevaisuudes­ sa, sanoo tekninen johtaja Jari Pelttari JokiLaakerista. - Keinovalikoimamme on yhtä monipuolinen kuin toi­

mittamiemme tuotteiden kir­ jo. Tukeudumme asiakkaan omiin tuotantoennusteisiin ja toisaalta itse keräämäämme historiatietoon. Ennustehaa­ rukka voi, tuotteesta riippuen, olla jopa vuosien mittainen. Se voi myös ulottua aina valmis­ tajan tuotantotietojen seuran­ taan saakka. Varsinkin kriitti­ sempien tuotteiden osalta tä­ mä on aivan välttämätöntä. Pidämme myös varastotilan­ teemme sellaisena, kuin omat asiakaskohtaiset historiatie­ tomme ennustavat. - Toisaalta tämä työ voi kos­ kea viikkotasolla tapahtuvaa asiakkaan varaston seurantaa, jossa tänä päivänä käytämme nettiä tilanteen hallintaan. Tästä mallista oma artikkeli tässä lehdessä.

- Kun ennusteet ovat kun­ nossa, voimme panostaa va­ raston ja toimitusten hallin­ taan. Pääosin tämä tapahtuu tehtyjen sopimusten pohjalta.

Kun haku on päällä - Aina ei tuotetilanne ole mut­ katon. Muutokset asiakkaan aikatauluissa tai valmista­ jan tuotannossa saavat ”haun päälle”. Olemme kansainväli­ sen BearingNet organisaati­ on jäseniä. Se on osoittautu­ nut luotettavaksi tavaksi täy­ dentää toimituksia ja kartoit­ taa tarjontaa. Tuotteiden et­ sintä sivuilla on hyvin sujuvaa ja kattavaa. Olemme saaneet muutamia vakinaisia toimit­ tajia, joiden kanssa yhteydet toimivat todella hyvin ja mo­ lemminpuolisen luottamuk­

sen merkeissä. Toimitukset tapahtuvat hyvinkin nopeasti, kertoo ostaja Sanna Korpela. - Tämä toiminta on viime vuosina siirtynyt kokonaan minun vastuulleni. Keskittä­ misestä on hyötyä, koska tie­ dot ovat näin yhdessä paikas­ sa. Myös kehittäminen koulu­ tuksineen on selkeää. Yhteyk­ sien kehittymistä myös henki­ lötasolla tiiviimmiksi ei voi vä­ hätellä. Ihmisethän näitäkin töitä tekevät. Vaikka kyselyt lähtevät useimmiten sähkö­ postilla, kuuluvat puhelimitse tehdyt varmistukset melkein aina asiaan. Virheettömyys on kuitenkin aina ensisijainen ta­ voite, hän jatkaa.

JokiLaakerinLehti

5


Piraattilaakeri ei tule pelkästään kalliiksi, se on myös vaarallinen

6

JokiLaakerinLehti


Varokaa laakerikopioita! Piraattituotteet voivat olla hengenvaarallisia Moni supertarjous voi osoittautua myöhemmin vaaralliseksi, sillä vierintälaakerit kuuluvat turvallisuuden kannalta kriittisiin tuotteisiin. INA- ja FAG-laakerit tuodaan aina markkinoille vas­ ta kattavien testausten ja laatutarkastusten jälkeen. Halvat laake­ rikopiot eivät ole vastaavan laaduntarkkailun alaisia. Lisäksi laa­ kerikopioissa käytetään usein korkealaatuisten terästen ja voite­ luaineiden sijaan huonolaatuisia materiaaleja. Mitä tulee tarkkuuteen ja käyttöikään, halvat laakerit aiheutta­ vat usein ongelmia heti sisäänajovaiheen jälkeen. "Parhaimmas­ sa" tapauksessa piraattituotteiden ongelmana on huono suori­ tuskyky, pahimmassa konerikko ja turvallisuusriskit. Esimerkiksi Mika Häkkinen joutui keskeyttämään San Marinon Grand Prix 1998 -ajoissa, koska kuulalaakerikopio ei kestänyt kuormitusta. Onni onnettomuudessa oli, ettei Mika loukkaantunut. Vuoden 1989 lento-onnettomuudessa ei käynyt yhtä hyvin, kun norja­ lainen matkustajakone syöksyi alas väärennetyn ruuvin takia ja kaikki 55 matkustajaa menehtyivät.

Laakerikopioita Lähi-idästä, Aasiasta ja internetistä Missä vaara oikein piilee? Pienet valmistajat eivät välttämättä toi­ mita huonoa laatua, sillä laatusertifikaatit ovat tärkeämpiä kuin edustavat toimitilat. Villit myyjät ja pajat – etenkin Lähi-idässä ja Aasiassa – hankkivat laakerinsa usein vierintälaakeribasaareis­ ta Damaskuksessa, Dubaissa tai Bombayssä. Valitettavasti siellä myydään kuitenkin romua ja halpoja kopioita, jotka on valmis­ tettu tiuhaan toimipaikkaa vaihtavissa tehtaissa. Näiden yritys­ ten osoite vaihtuu yhtä usein kuin kopioitavat tuotteetkin. Mi­ käli valtiovalta sulkee tällaisen tehtaan, niin tuotanto jatkuu toi­ sella paikkakunnalla jo seuraavana päivänä. Internetissä ebayn kautta myytävät laakerit ovat melko var­ masti kopioita. Siellä myydään usein myös epäkurantteja laake­ reita, jotka olisivat pikemminkin museotavaraa.

Laakerikopion tunnistaminen usein vaikeaa Miten asiakkaat voivat tunnistaa laakerikopiot? Jos pakkauksi­ en merkinnöissä (esim. pakkauspäivä, vuosi- ja tyyppimerkintä) on virheitä tai niissä on käytetty merkkituotteen nimeä muistut­ tavia tuotenimiä, ne ovat kopioita. Kopion tunnistaminen vai­ keutuu "oikeiden" kopioiden kohdalla, koska ne näyttävät origi­ naaleilta. Pakkaus on kuin originaali viimeistä piirtoa myöten ja laakeri näyttää ulkoisesti hyvältä. Heikkoudet löytyvätkin laake­ rin sisältä eli sen toiminnasta ja laadusta. Nämä puutteet huoma­ taan kuitenkin liian myöhään: vierintäratoja ei ole karkaistu, ul­ korenkaan voitelu-ura puuttuu, korroosiosuoja puuttuu, tiivis­ tys ja voiteluaine ovat puutteellisia, korkeatypetetyn erikoiste­ räksen sijaan on käytetty standarditerästä. Asiakkaiden tuleekin tarkkailla ennen kaikkea tuoteleimoja ja vertailla tuotenumeroita tuoteluettelon tietoihin.

Valtuutetuilla jälleenmyyjillä merkittävä rooli Jälleenmyyjien tarkkaavaisuus laakerimarkkinoilla on erittäin tärkeää. Valtuutetut jälleenmyyjät informoivat valmistajaa ky­ seenalaisista – usein erittäin edullisista – tarjouksista ja lähettä­ vät epäilyttävät laakerit tut­ kittaviksi. Kyseenalaiset tar­ joukset EU:n ulkopuolisis­ ta maista eli luultavasti har­ mailta markkinoilta tuleva tavara ovatkin yksi suurim­ mista ongelmista. Tarjouk­ sia tekevät usein valtuutet­ tuina jälleenmyyjinä esiin­ tyvät kaupustelijat, joilla ei yleensä ole mitään kontak­ tia tunnettuihin laakerival­ mistajiin. Jotkut myös kopi­ oivat laakeritoimittajien internet-sivustoja tai esiintyvät kaikki­ en suurten laakerimerkkien jälleenmyyjinä.

Kilpailijat yhteistyössä piratismia vastaan Koska piratismi koskee nykyisin myös turvallisuuden kannal­ ta kriittisiä laakereita, työskentelevät kilpailijatkin yhdessä si­ tä vastaan. Vuoden 2007 alussa SKF ja Schaeffler tuhosivat yh­ dessä FAG-tehtaalla Schweinfurtissa n. 40 tonnia laakerikopioi­ ta, joiden nimellisarvo oli n. 8 miljoonaa euroa. Näin haluttiin osoittaa, ettei merkki- ja tuotepiratismi ole vain kiinalainen tai eteläeurooppalainen ilmiö. Tuhotut INA-, FAG- ja SKF-laake­ rikopiot olivat nimittäin peräisin lähialueelta. Kuitenkin vain jatkuva kamppailu yhä laajenevaa piratismia vas­ taan kantaa hedelmää: lähtökohtana on tiivis yhteistyö viran­ omaisten kanssa. Schaeffler ja SKF käyttävät asianajotoimisto­ ja ja jopa yksityisetsiviä. Lisäksi tullivirkailijoita ja jälleenmyyjiä koulutetaan, jotta he pystyisivät paremmin tunnistamaan laake­

JokiLaakerinLehti

7


rikopiot. Schaeffler osallistuu muiden suurten laakerivalmistaji­ en kanssa laakeripiratismin vastaiseen kampanjaan, jonka World Bearing Association (WBA) aloitti jo vuonna 2010. Lisätietoja kampanjasta: www.stopfakebearings.com

Mittaamattomat taloudelliset vahingot Laakerikopioista valmistajille aiheutuvaa taloudellista vahinkoa on vaikea määrittää. Menetettyjen myyntitulojen lisäksi huono­ laatuiset kopiot heikentävät yrityskuvaa ja vaikuttavat siten tule­ viin kauppoihin. Huomattavia lisäkuluja syntyy myös tutkimus­ työstä, laakerikopioiden takavarikoinnista ja niiden tuhoami­ sesta. Laakerivalmistajien lisäksi piratismista kärsivät tietenkin loppuasiakkaat ja yritykset, joiden tuotteet sisältävät laakereita. Vuonna 2009 Schaeffler-konserni paljasti yhteensä 239 pi­ raattitapausta teollisuudessa ja autoteollisuudessa. Luku ei sisäl­ lä ebay-huutokauppoja eikä tapauksia, joissa piraattien lähdet­ tä ei pystytty jäljittämään. Takavarikoitujen laakereiden mark­ kina-arvo oli n. 3 miljoonaa euroa. Mutta tämä oli vain jäävuo­ ren huippu. Suurin osa näistä tapauksista (176 kpl) oli Kiinassa, jossa Schaefflerillä on hyvä tutkija- ja asianajajaverkosto. Muis­ sa maissa tämä verkosto on vasta rakenteilla ja esim. Lähi-idässä

Kuvassa myynnissä ja kuljetuksessa Essi Talonpoika Essi Talonpoika on aina hyväntuulinen myynnin assistentti. JokiLaakerilainen jo toisessa polvessa. Hän on monessa mu­ kana, vaikka valtaosa työajasta kuluu myyntitapahtumien hallinnassa. Myynnin tukihenkilönä päivittäiset myyntilis­ tat, lähetteet ja aikataulujen seuranta ovat tärkeimmät tehtä­ väalueet. Myös konttorirutiinit ovat tuttuja, joten taloushal­ linnosta vastaavan äidin tuuraaminenkin sujuu ongelmitta. Alunperin matkailualalle kouluttautunut Essi muutti suun­ taa Markkinointi-instituutin sihteeritutkinnolla uusiin teh­ täviin pari vuotta sitten.

Ilkka Laine

Schaeffler takavarikoi useita arvoltaan n. 50.000 euron piraatti­ eriä. Merkittävä takavarikko tehtiin joulukuussa 2009 Kiinassa, jossa takavarikoitiin "vain" 253 laakerikopiota, mutta harvinai­ sia tyyppejä ja isoja laakerikokoja.

Miten asiakas voi suojautua laakerikopioilta Periaatteessa asiakas voi suojautua laakerikopioilta vain osta­ malla laakerit 100-prosenttisen luotettavasta lähteestä. Toisin sanoen valmistajalta tai valtuutetulta jälleenmyyjältä – ei har­ mailta markkinoilta. Tämä on tärkeää myös takuun kannalta, sillä valmistaja ei vastaa laakerikopioista tai niiden aiheuttamis­ ta vahingoista. Epäilyttävän edullisista tarjouksista kannattaa ai­ na keskustella valmistajan kanssa. Siispä suosittelemme, että käytätte valtuutettuja jälleenmyyji­ ämme tai otatte suoraan yhteyttä Schaeffleriin. Parempi kat­ soa kuin katua! Schaeffler Finland Oy

8

JokiLaakerinLehti

Arkiaamuisin kääntyy Ilkka Laineen auton nokka Mäntäs­ sä kohti Tamperetta. Alunperin asentajaksi kouluttautunut Ilkka on hankkinut Mäntässä myös laakerialan opit ja ko­ kemuksen. Myynti on tänäänkin päätyönä, ja paperiteolli­ suus on erityisen lähellä sydäntä. Alalla hän on ollut vuodes­ ta 1998 saakka, joten kokemusta riittää. JokiLaakeriin hän hakeutui ilmoituksen perusteella, vaikka pitkää työmatkaa vähän arveltiin myös yrityksessä; hyvin on mennyt. "Tämä on hyvin pitkäjänteistä ja sopimuspohjaista työtä tänä päi­ vänä. Merkit, laadut, varastoinnit ja vastuut sovitaan hyvin­ kin yksityiskohtaisesti. Työ vaatii vahvaa osaamista ja asiak­ kaiden ympäristöjen hallintaa. Siksi se onkin samalla haas­ tavaa ja palkitsevaa", Ilkka tähdentää.

Toni Lindholm "Töihin JokiLaakeriin on aina mukava lähteä. Talon hen­ ki vastaa juuri niitä odotuksia, joita minulla oli, kun kävin täällä asiakkaan ominaisuudessa. Paljon tehdään, tekijää ar­ vostetaan ja yhteishenki pelaa", kommentoi Toni Lindholm työpaikkaansa. Toni tietää mistä puhuu. Hänellä on monta ammattia kuten muovi- ja tuotantoautomaatiomekaanikko sekä työkoneasentaja, ja takana on myös mittava työkoke­ mus. Nyt ovat JokiLaakerin kuljetukset ja asiakkaiden hylly­ tykset pääosin Tonin käsissä. Laajasta osaamisesta on hyötyä sekä itselle että asiakkaille kontaktien yhteydessä.


uusimmat tekij채t

Kuvassa vasemmalta Toni Lindholm, Essi Talonpoika ja Ilkka Laine

JokiLaakerinLehti

9


Varastotilanne ja tilaukset hyvään hallintaan suorilla yhteyksillä Viivakoodin ja internetin hyödyntäminen tilauksissa ja varaston hallinnassa vähentää virhemahdollisuuksia ja pitää tiedot aina ajan tasalla. Hallitusti toteutettuna järjestelmä palvelee rutiinitilausten käsittelyä luotettavasti ja kustannustehokkaasti.

Tuotteiden ja tarvikkeiden hyllytys asiakkaan varastoon on ollut jo vuosia JokiLaake­ rin palvelutoimintaa. Sovitul­ la aikataululla on täydennetty ja tarkistettu asiakkaan varas­ totilanne. Seuraavalla käyn­ nillä on edellisen tarkistuk­ sen puutteet täydennetty ja samalla tehty uusi kartoitus tilanteesta. Periaatteessa samasta pal­ velusta on edelleen kysymys. Kun tarvitaan lisää nopeutta ja varmuutta tiedonkulkuun, ja kun nimikkeiden määrät nou­ sevat tuhansiin, on tarkoituk­ senmukaista ottaa käyttöön

10

JokiLaakerinLehti

uudempaa tekniikkaa.

Internet ja viivakoodi JokiLaakeri on jo jonkin ai­ kaa tarjonnut palvelua, jossa tieto varastotilanteesta kul­ kee internetin välityksellä, ja jossa tiedon oikeellisuus var­ mistetaan käyttämällä tuote­ kohtaista viivakoodia. Tämä ratkaisu antaa lisää nopeutta tiedonkulkuun. Viivakoodin käyttö asiakkaan luona var­ mistaa oikean tiedonsaannin toimittajalle. Asiakkaalla riittää pienim­ millään välineratkaisuksi vii­ vakoodinlukija ja tietoko­

neen internetyhteys. Tarvit­ taessa voidaan asiakkaalla ot­ taa käyttöön myös etälukijat. Ohjelmiston on JokiLaakerille kehittänyt Oscar Software Oy.

Kartoitus lähtökohtana Palvelun käyttöönottoa edel­ tää asiakkaan kanssa tehty kar­ toitus niistä tuotteista, jotka tähän toimitustapaan otetaan mukaan. Samalla sovitaan mil­ lä tiheydellä varastovalvontaa suoritetaan sekä mitkä ovat kunkin tuotteen hälytysrajat ja toimituspäivät. Myös tuot­ teiden kriittisyys tuotannolle arvioidaan.

Uusien tuotteiden lisäämi­ nen myöhemmin on jousta­ vaa. Asiakas voi käyttää samaa väylää myös muiden, järjestel­ mään kuulumattomien, tuot­ teiden tilauksiin. Pari kertaa vuodessa arvi­ oidaan tilannetta asiakkaan kanssa ja suoritetaan tarpeel­ liset muutokset. Käytännössä kaikki JokiLaakerin toimitta­ mat tuotteet voidaan liittää tä­ hän järjestelmään.

Paljon tietoa vähällä vaivalla Käyttötavasta riippuen saa asia­kas halutessaan paljon tie­


toa omaan käyttöönsä. Kun asiakkaalla tuotteita otetaan käyttöön ja viivakoodin luen­ nalla varastotilanne päivittyy, voidaan tässä yhteydessä tie­ toihin liittää myös esimerkik­ si käyttäjä- ja projektitietoja. Näitä tietoja voi asiakas hyö­ dyntää omassa toiminnassaan. Tiedot toimittajalle välitty­ vät viivakoodin ansiosta vir­ heettöminä, ja inhimillisten virheiden määrä vähenee. Sa­ malla myös ylläpidon työmää­ rä kevenee sekä asiakkaalla et­ tä toimittajalla. Tieto varastosta on aina re­ aaliaikaista. Riski puutteiden

aiheuttamasta seisonta-ajasta vähenee huomattavasti. Erityi­ sesti tällä on merkitystä kriit­ tisissä tuotteissa, joiden saata­ vuus edellyttää pitempiä toi­ mitusaikoja.

Yhdistää tiedot Nopeat tiedot ja tietojen yh­ distäminen JokiLaakerin omiin varastotietoihin ja val­ mistajien vastaaviin tietoihin, jopa tuotantoaikatauluihin, antaa mahdollisuuden katta­ vampaan kartoitukseen. Tä­ mä varmistaa aikataulujen pi­ tävyyden ja lisää toimitusten luotettavuutta.

JokiLaakerinLehti

11


12

JokiLaakerinLehti


Ferroplan luottaa omaan osaamiseen

ja JokiLaakerin toimituksiin - Tulevaisuuden ennustami­ nen on vaikeaa, sanoisin että se on melkein mahdotonta, sanoo toimitusjohtaja Pentti Patosalmi Ferroplan Oy:stä. - Tuotantomme on usein erittäin nopearytmistä. Ly­ himmillään valmistus ja toi­ mitus tapahtuu muutamassa viikossa. Toki osa tuotannos­ tamme on projektiluonteista, jolloin toimitusajatkin ovat huomattavasti pitempiä. No­ pearytmisyys asettaa kuiten­ kin toimittajillemme omat vaatimuksensa. JokiLaakerin kanssa tämä on toiminut mal­ likkaasti jo vuosien ajan. Saa­

tavuus on ollut hyvä ja toimi­ tukset ovat pelanneet ajallaan, hän jatkaa. - Osaltaan toimituksia on helpottanut uusien toimijoi­ den tulo näiden osien mark­ kinoille. Myös sitoutumi­ nen vain määriteltyihin tuo­ temerkkeihin on väljentynyt merkittävästi. Laadusta em­ me silti tingi, mutta vaihto­ ehtoja laadukkaista tuotteista on enemmän, hän täsmentää.

Merkittävä asiakas - Me toimitamme Ferroplanil­ le laakereita, ketjuja, ketjupyö­ riä ja erilaisia komponentteja,

kertoo myyntipäällikkö Matti Viljanen JokiLaakerista.

luamme panostaa palveluun ja sen kehittämiseen jatkossakin. Se on meidän vahvuutemme ja mielestäni merkittävä kilpailu­ etu kovilla markkinoilla.

Ferroplan Oy

- Yritys on meille erittäin merkittävä asiakas Lahden alueella. Vaikka ennustetta­ vuus on todella huono, olem­ me onnistuneet arvioimaan tilanteita oikein ja varmista­ maan aina tarvittavat toimi­ tukset oikein ja ajallaan. Ha­

Kuvassa yllä toimitusjohtaja Pentti Patosalmi Ferroplanista(vas.) ja myyntipäällikkö Matti Viljanen JokiLaakerista (oik.) sekä markkinointipäällikkö Minna Patosalmi, joka on jo toisen polven Ferroplanilainen.

Ferroplan Oy on Suomen joh­ tava kappale- ja massatavaran käsittelyyn kuljetinratkaisuja suunnitteleva ja valmistava yri­ tys. Ferroplan-kuljetinratkai­ sut edustavat alansa korkein­ ta huippua: ne tunnetaan se­ kä suorituskykyisinä, luotet­ tavina että käyttöturvallisi­ na. Ne ovat välttämättömin osa teollisuuden kokonaistoi­ mivuutta. Kuljetinratkaisujen avulla automatisoidaan ja op­ timoidaan asiakkaan ja puo­ livalmisteen materiaalivirtaa. Ne varmistavat osaltaan kes­ keytymätöntä tuotantoa. In­ novatiivisuus on rohkeutta ol­ la erilainen. Patosalmen vuonna 1983 perustama yritys on kasva­ nut vuosikymmenten aikana Suomen johtavaksi kuljetin­ ratkaisuja tuottavaksi, inno­ vatiiviseksi ja rohkeasti tule­ vaisuuteen katsovaksi yrityk­ seksi. Orimattilassa sijaitsevan pääpaikan lisäksi yrityksellä on komponentteja valmistava yksikkö Latviassa, Jelgavassa.

Kuvassa vasemmalla toimitusjohtaja Pentti Patosalmi Ferroplanista(vas.) ja myyntipäällikkö Matti Viljanen JokiLaakerista tutkivat asennettua ketjua tuotantolihjalla.

JokiLaakerinLehti

13


Tiiviste on laakerin välttämätön kaveri Lähes aina kun puhutaan laakereista, puhutaan myös tiivisteistä. Tiiviste on vaativimmillaan teknisesti yksilöllinen tuote, joka valmistetaan usein juuri asiakkaan tarpeisiin suunniteltuna.

14

JokiLaakerinLehti

Niitä on pieniä ja isoja, suu­ rimmillaan metrikaupalla. Ne valmistetaan usein asiakkaan yksilöllisten vaatimusten mu­ kaisiksi. Valmistus vaatii laa­ jaa materiaalin tuntemusta ja korkeaa insinööritietoa. Tii­ visteen on suojattava laake­ ria ulkoisilta haittatekijöiltä ja samalla varmistettava voi­ telun toimivuus. Ympäristöt vaihtelevat erilaisten ääriolo­ suhteiden välillä. JokiLaakeri on Simrit-tiivis­ teiden valtuutettu jälleenmyjä.


JokiLaakeri Oy osaa teknisen kaupan ja palvelun Meillä on korkealuokkaiset edustukset, kilpailukykyiset hinnat, ammattitaitoinen henkilökunta ja kattava palvelutarjonta. Asiakkaidemme toiveet ja tavoitteet ovat palvelutarjontamme lähtökohta. Kysy miten voimme teitä palvella.

JokiLaakeri Oy, Tampere

JokiLaakeri Oy, Lahti

Jori Paatsjoki Toimitusjohtaja Suora 010 525 1602 Matkapuhelin 0400 638 051 jori.paatsjoki@jokilaakeri.fi

Jari Pelttari Tekninen johtaja Suora 010 525 1605 Matkapuhelin 040 570 6110 jari.pelttari@jokilaakeri.fi

Matti Viljanen Myyntipäällikkö Suora 010 525 1612 Matkapuhelin 050 917 9571 matti.viljanen@jokilaakeri.fi

Pekka Ahola Myyntipäällikkö Suora 010 525 1609 Matkapuhelin 040 770 6090 pekka.ahola@jokilaakeri.fi

Sanna Korpela Ostot ja ulkomaankauppa Suora 010 525 1603 Matkapuhelin 050 373 2466 sanna.korpela@jokilaakeri.fi

Jukkapekka Päivinen Myynti Suora 010 525 1613 Matkapuhelin 050 917 9572 jukkapekka.paivinen@jokilaakeri.fi

Timo Karvonen Tuotepäällikkö, työkalut Suora 010 525 1607 Matkapuhelin 050 322 8058 timo.karvonen@jokilaakeri.fi

Kristiina Talonpoika Taloushallinta Suora 010 525 1604 kristiina.talonpoika@jokilaakeri.fi

Juha Kemppi Myynti Suora 010 525 1681 Matkapuhelin 050 492 9810 juha.kemppi@jokilaakeri.fi

Ilkka Laine Myynti Suora 010 525 1606 Matkapuhelin 050 430 3717 ilkka.laine@jokilaakeri.fi

Eero Karjalainen Logistiikka, varasto Suora 010 525 1610 Matkapuhelin 040 7000 722 eero.karjalainen@jokilaakeri.fi

Ilkka Jormanainen Kuljetukset, varasto Matkapuhelin 050 339 3380 ilkka.jormanainen@jokilaakeri.fi

Kirsi Lehtiaho Tavaran lähetys ja vastaanotto Matkapuhelin 050 323 0305 kirsi.lehtiaho@jokilaakeri.fi

Markku Suomi Myynti Suora 010 525 1608 Matkapuhelin 050 339 3044 markku.suomi@jokilaakeri.fi

Petteri Suomi Varasto, kuljetukset Matkapuhelin 050 339 3133 petteri.suomi@jokilaakeri.fi

Jari Malinen Myynti Matkapuhelin 0440 670 911 jari.malinen@jokilaakeri.fi

Toni Lindholm Kuljetukset Matkapuhelin 050 430 5680 toni.lindholm@jokilaakeri.fi

Essi Talonpoika Toimisto Suora 010 525 1601 essi.talonpoika@jokilaakeri.fi

24-tunnin palveluja päivystysnumero: Tampere 010 525 1600, Lahti 010 525 1611 Näissä merkeissä: Laakerit • INA FAG • TIMKEN • WD Voimansiirto • SKS MEKANIIKKA OY Lastuavat Työkalut • SANDVIK CORO­ MANT • DORMER TOOLS Tiivisteet • FREUDENBERG SIMRIT OY SeegerVarmistimet/Nilos-Renkaat • KNORRING OY Kemikaalit • SIPOON AT-TUOTE OY Teollisuusliimat • LOCTITE Erikoisrasvat • KLÜBER LUBRICATION

JokiLaakerinLehti

15


JokiLaakeri Oy, Tampere Ilmailunkatu 17, 33900 Tampere PL 12, 33101 Tampere Keskus 010 525 1600, faksi 010 525 1616 JokiLaakeri Oy, Lahti Laatukatu 2, 15680 Lahti Keskus 010 525 1611, faksi 010 525 1615 www.jokilaakeri.fi

Tutustu aiemmin ilmestyneisiin JokiLaakerin Lehtiin netiss채 www.jokilaakeri.fi

Jokilaakerin lehti 1/2012  

Jokilaakerin lehti 1/2012

Jokilaakerin lehti 1/2012  

Jokilaakerin lehti 1/2012

Advertisement